Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere"

Transcriptie

1 Schoolondersteuningsprofiel School: PCB Het Kompas Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere Directie en IB: Jenneke Kester Paulien Loots Inleiding Alle scholen zijn in het kader van de Wet Passend Onderwijs verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. De inhoud van het profiel wordt in de wet als volgt omschreven: een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Het ondersteuningsprofiel is tevens het document op basis waarvan de school kan beargumenteren of het wel of niet aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voldoen. Het ondersteuningsprofiel geeft een beeld op twee niveaus: Basisondersteuning: o Preventieve en lichte curatieve interventies; o Onderwijsondersteuningstructuur; o Planmatig werken; o Basiskwaliteit; o Handeling -en opbrengstgericht werken; o Meer- en hoogbegaafdheid. Extra ondersteuning: De extra ondersteuning beschrijft de specifieke mogelijkheden van de school, die verder gaan dan de afspraken die gemaakt zijn over de basisondersteuning. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn, of zwaar en langdurig. De arrangementen worden door de school gerealiseerd al dan niet met behulp van middelen, menskracht of expertise van buiten de school. Schoolondersteuningsprofiel PCB Het Kompas Almere 1

2 Onderwijsvisie / schoolconcept Het Kompas is een kleine school waar ieder kind welkom is van 2 tot en met 12 jaar. Op Het Kompas vinden wij dat alle leerlingen recht hebben op een zo breed mogelijke cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij streven er naar dat elke leerling die ondersteuning en begeleiding krijgt die het nodig heeft, op basis van zijn/ haar sociaal-emotionele of cognitieve onderwijsbehoefte, om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte krijgen onze bijzondere aandacht. Het betreft hier, naast leerlingen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen, ook leerlingen die naast het reguliere aanbod meer uitdaging, middels compacten, verrijken en verbreding, nodig hebben. Er wordt planmatig en cyclisch gewerkt volgens de vooraf aan de het schooljaar vastgestelde data om de kwaliteitsverbetering van de organisatie en basisondersteuning voor alle leerlingen te volgen en te optimaliseren. Op Het Kompas is een leerling een leerling met speciale onderwijsbehoeften als het kind meer dan gemiddelde onderwijsaandacht en aanbod nodig heeft. Dit kan zijn op cognitief gebied, maar ook voor leerlingen die op sociaal-emotioneel gebied méér dan gemiddelde aandacht nodig hebben. Alle leerlingen worden door de leerkracht en de intern begeleider 4 keer per jaar in groepsbesprekingen besproken en daar waar extra aandacht nodig is wordt er een leerlingbespreking ingezet. Daarbij willen wij aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief en respectvol gedrag vertonen en zich goed kunnen ontwikkelen op school en thuis. De samenwerking van ouders en leerkrachten is daarbij heel belangrijk. Wij hebben met elkaar vijf schoolafspraken gemaakt waar iedereen zich aan houdt. Het Kompas heeft een startgroep peuters in samenwerking met KDV Preciouskids. Het is een peuterspeelzaal met twee pedagogisch medewerkers. Zij zorgen er samen voor dat de peuters op een speelse manier intensief voor-en vroegschoolse aangeboden krijgen op het gebied van taal, rekenen, sociale en emotionele ontwikkeling. De manier van werken sluit volledig in een doorgaande lijn bij de basisschool. Onze school heeft als basis het leerstofjaarklassensysteem. Vanaf groep 1 werken de kinderen aan een weektaak. De weektaak is een wekelijkse vertaling van de blokplanning, welke gemaakt wordt voor een langere periode (blok). De begeleiding van de kinderen voor het maken van de weekplanningen is opbouwend van aard. In groep 1 moeten de kinderen enkele taken maken. Deze taken zijn gericht op de doelen en de leerlijnen voor het betreffende leerjaar. Dit bouwt zich in de loop van leerjaren verder op. Om de zelfstandigheid te bevorderen en efficiënt met de lestijd om te gaan werken wij met stoplichten en zelfstandigwerkblokjes in de groepen 3 t/m 8. Wij werken met coöperatieve werkvormen en maken gebruik van digitale software bij bijna alle lesmethoden. Het schoolplan / de schoolgids en het onderwijs- en ondersteuningsplan van het Kompas is op te vragen bij de directie van de school. Schoolondersteuningsprofiel PCB Het Kompas Almere 2

3 Basisondersteuning Preventieve en licht curatieve interventies o Vroegtijdige signalering van leer-, opgroei- en opvoedproblemen; De leerlingen worden vanaf de start (en zelfs al vanaf de startgroep) bij ons op school gevolgd. Dit doen we door de leerlijnen en de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen. Op sociaal emotioneel gebied doen we dit door ZIEN. Op het gebied van leren en opvoeden gaan we met ouders en kind in gesprek om samen de te mogelijkheden te onderzoeken en uit te voeren om zo beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind. o De zorg voor een veilig schoolklimaat; Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief en respectvol gedrag vertonen en zich goed kunnen ontwikkelen op school, thuis en in de samenleving. De samenwerking van ouders en leerkrachten is daarbij heel belangrijk. Wij hebben met elkaar vijf schoolafspraken gemaakt waar iedereen zich aan houdt. Wij gebruiken Taakspel voor een goede taakgerichte werksfeer. Deze methode stimuleert een positief pedagogisch klimaat. In is er gestart met de Vreedzame school ( zie het zorgplan). o Een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; Wij volgen het behandelplan van de behandelende instantie en werken nauw samen met ouders, kind(eren) en behandelaar. In ons basis aanbod is nadrukkelijk gekozen voor een preventieve aanpak van lees- en spellingproblemen die overeenkomt met de aanpak van de gangbare extra begeleiding voor dyslectische leerlingen. Hierdoor ontstaan minder problemen en de problemen die er zijn kunnen over het algemeen goed binnen de basisaanpak worden begeleid. Kinderen die niet geïndiceerd zijn en wel de kenmerken vertonen krijgen ook een op hun toegespitst lesaanbod. o Afstemming op capaciteiten en leerbehoeften van de leerlingen. De afstemming vindt plaats door de bassistof te beperken of juist uit te breiden. Ook de instructiebehoefte wordt afgestemd op de leerling. Soms maken we, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsplan waarin haalbare doelen en acties worden beschreven. o Toegankelijk schoolgebouw met aangepaste werk- en instructieruimtes en hulpmiddelen; Het schoolgebouw is gelijkvloers en toegankelijk voor rolstoelen. Het personeelstoilet is tevens aangepast voor gehandicapten. Naast de lokalen, de teamkamer en de open ruimte is er één kleine ruimte voor individuele instructie/werkmomenten. o Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen; Als preventieve sociaal-emotionele methode gebruiken wij Sociale talenten. Daarnaast hanteren wij onze vijf gedragsregels. Wij hebben het project Sterk in de klas op school. Daarvoor hebben wij drie dagen per week een pedagogisch medewerker die kinderen in en buiten de klas en daarnaast leerkrachten en ouders begeleidt. Op deze wijze zorgen wij er voor dat de kinderen zich goed op sociaal en Schoolondersteuningsprofiel PCB Het Kompas Almere 3

4 emotioneel gebied kunnen ontwikkelen. Ook hebben wij een gedragsspecialist die in samenwerking met de pedagogisch medewerker het team en de leerkrachten individueel kan begeleiden inzake het pedagogisch klimaat in de school. o Een protocol voor medische handelingen; Hiervoor maken wij gebruik van het Handboek van Prisma. o Stand van zaken en/of ontwikkeling HGW Wij werken met groepsoverzichten, groepsplannen en houden oudervertelmomenten. De leer-, opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen worden vastgelegd in het groepsoverzicht. Hierin wordt zo concreet mogelijk geformuleerd wat de leerling nodig heeft van de leerkracht, zijn groepsgenoten, de lesstof en / of de leeromgeving (inclusief buitenschoolse omgeving en ouders). De leerlingen worden begeleid op basis van het op hen afgestemde aanbod in het groepsplan. Wij streven daarbij zoveel mogelijk naar de doelen van het betreffende leerjaar. Er wordt vooral gedifferentieerd in leertijd, oefenstof en instructietijd die de leerlingen nodig hebben om de doelen te behalen. De groepsplannen worden drie tot vier keer per jaar geëvalueerd. De groepsplannen van groep 1-2 worden elke 5-6 weken geëvalueerd. In de groepsbesprekingen met de intern begeleider wordt bekeken of het aanbod toereikend is voor de leerlingen en voor welke leerlingen eventuele extra acties nodig zijn. Deze leerlingen worden besproken in de leerling bespreking en/of het zorgteam om de aard van de vervolgacties te bepalen Onderwijsondersteuningstructuur Bij dit aspect van de basisondersteuning gaat het om de expertise die in de school aanwezig is om interventies te plegen, de manier waarop dat in de school georganiseerd is en met welke onderwijs- en ketenpartners wordt samengewerkt. o Gecertificeerde expertise binnen de school; Wij hebben op school een aantal leerkrachten die gespecialiseerd zijn op een specifiek onderwijsgebied: rekenspecialist, gedragspecialist en een beeldcoach. o De professionals die van buiten de school direct beschikbaar zijn voor het ondersteuningsaanbod. -In samenwerking met Triade hebben wij drie dagen per week een HBO opgeleide pedagogisch medewerker op school. Deze biedt laagdrempelige hulp aan ouders, kinderen en leerkrachten. De gemeente Almere subsidieert dit project Sterk in de klas. Per wijk is er een ondersteuningsteam beschikbaar en inzetbaar. Dit team op wijkniveau bestaat uit: o Adviseur Leerlingzorg (GZ-psycholoog en/of orthopedagoog); o Collegiale Consultant; o Ambulant Begeleider; o Schoolmaatschappelijk werk (GGD); o Tevens werken scholen binnen het Ondersteuningsteam samen met de Schoolondersteuningsprofiel PCB Het Kompas Almere 4

5 jeugdarts, jeugdverpleegkundige en logopediste van de GGD. De samenwerkingsrelaties van de school, ook met organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp gerelateerde taken, en de manier waarop vroegtijdige afstemming tussen professionals van verschillende disciplines plaatsvindt. Zorgteam Externe instanties voor dyslexie zoals RID GGZ instanties zoals Fornhese, Molemann, De geheime tuin enz Instanties voor Logopedie en Ergotherapie Sterk in de klas (Triade) Oké op school Bureau Jeugdzorg/ AMK Vitree/ Pleegzorg Leger des Heils Philadelphia/ MEE Het ondersteuningsplan / zorgplan is op te vragen bij de directie van de school. Planmatig werken Als een school planmatig werkt, hanteert de school een goede manier om na te gaan welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben. Op basis daarvan organiseert ze een passend onderwijsaanbod en evalueert dat regelmatig. Als het nodig is kan de school bovendien aanvullende expertise van buiten inschakelen. Zie hiervoor het ondersteunings- en begeleidingsplan van het Kompas. Zie ook het rapport van bevindingen inspectie op de site van de onderwijsinspectie. Extra ondersteuning: Arrangement De school heeft een aanpak voor leerlingen die behoefte hebben aan kortdurende, afwisselende taken. Invulling Deskundigheid: Wij hebben een pedagogisch medewerker van Sterk in de klas en een gedragsspecialist en IB er in de school. Aandacht en tijd De gemiddelde groepsgrootte is 21 leerlingen. Wij werken met combinatiegroepen. Voorzieningen Alle leerkrachten werken op basis van een goed en schoolbreed doorlopen klassenmanagement en met het directe (effectieve/activerende) instructiemodel. Waar nodig en zoals afgesproken na onderzoek en observatie worden er aanpassingen gedaan, welke relaliseerbaar zijn binnen het reguliere onderwijs. Te Schoolondersteuningsprofiel PCB Het Kompas Almere 5

6 denken valt aan dyslexie, taakaanpak voor kinderen met ASS problematiek. Leerlingen leren op basis van de uitgangspunten van de vreedzame school op het gebied van hun sociaalemotionele ontwikkeling om te gaan met elkaars verschillen, ook wat betreft leerstijl en lesaanpak. De school heeft een aanpak voor leerlingen met lees- en of rekenproblemen. Gebouw Het schoolgebouw straalt rust uit maar heeft weinig aparte prikkelarme werkplekken. Samenwerking De school werkt samen met de eigen gedragsspecialist en de pedagogisch werker van Sterk in de klas. Deskundigheid Binnen de school is een rekenspecialist aanwezig. Aandacht en tijd: Alle leerkrachten werken op basis van klassenmanagement en instructiemodellen met als doel een maximale ondersteuning van leerlingen in (een eigen) lesprogramma. Voorzieningen: Leerlingen met behoefte aan deze specifieke ondersteuning krijgen extra hulp en begeleiding in de klas of indien mogelijk van de onderwijsassistente. De begeleiding van de onderwijsassistente betreft maar een kort durende begeleiding binnen een vastgestelde periode, in overleg met ouders en volgens een vooraf vastgesteld doel. Schoolondersteuningsprofiel PCB Het Kompas Almere 6

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 School: PCB Het Kompas Contact gegevens: Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere 036-5321065 dir.kompas@prisma-almere.nl Directie en IB: Jenneke Kester Erna Siegers Inleiding

Nadere informatie

Mw. Willemijn Visser

Mw. Willemijn Visser School: Columbusschool Contact gegevens: Marcopoloroute 56 1363 LA Almere (036)767 01 50 info@columbusschool.asg-almere.nl Directie en IB: Dhr. Thijs Remmers Mw. Willemijn Visser Inleiding Alle scholen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Contact gegevens: Prokofjevstraat SB Almere (036) Mw.

Schoolondersteuningsprofiel. Contact gegevens: Prokofjevstraat SB Almere (036) Mw. School: o.b.s. Boventoon Contact gegevens: Prokofjevstraat 3 1323 SB Almere (036)53560322 boventoon@boventoon.asg-almere.nl Directie en IB: Mw. Ina van Ek Mw. Claire Reinders Inleiding Alle scholen zijn

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Contact gegevens: Hovens Grevestraat KX ALMERE

Schoolondersteuningsprofiel. Contact gegevens: Hovens Grevestraat KX ALMERE Schoolondersteuningsprofiel School: EBS De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: Nienke Horst en Sasja Dijkstra Inleiding

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel School: De Albatros Contact gegevens: Edelhertweg 85 postcode 1338 EB Almere Telefoonnummer: 036-5328971 e-mail adres : administratie@albatros.asg-almere.nl Directie en IB: naam van de directeur: Wim van

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

CBS Mozaiëk.

CBS Mozaiëk. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS P. van Schelven Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail

Nadere informatie

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon

CBS Mozaiëk. Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Mozaïek Algemene gegevens School BRIN Directeur CBS Mozaiëk 12 XS L. de Jong Adres Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 010 2440891 E-mail l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

IB: M.van Rooij, E.Huber en I. van Heijst.

IB: M.van Rooij, E.Huber en I. van Heijst. Schoolondersteuningsprofiel School: Obs de Ontdekking Contact gegevens: Kraaiennest 6 1319DA Almere Directie en IB: H van Kooten en H.Vrind IB: M.van Rooij, E.Huber en I. van Heijst. Inleiding Alle scholen

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Elke Spoor (intern begeleider)

Elke Spoor (intern begeleider) School: AURORA Contact gegevens: Aprilstraat 105 1335BL Almere 0365356077 directie@asg-almere.nl Directie en IB: Mayke van den Berg (directie) Elke Spoor (intern begeleider) Inleiding Alle scholen zijn

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Obs de Duizendpoot Contact gegevens: Ravelplantsoen ET Almere (036)

Schoolondersteuningsprofiel. Obs de Duizendpoot Contact gegevens: Ravelplantsoen ET Almere (036) School: Obs de Duizendpoot Contact gegevens: Ravelplantsoen 5 1323 ET Almere (036)5360465 directie@duizendpoot.asg-almere.nl Directie en IB: Ina van Ek Janny Krone Inleiding Alle scholen zijn in het kader

Nadere informatie

Laura Buijsse, adjunct directeur Carla Maas, intern begeleider

Laura Buijsse, adjunct directeur Carla Maas, intern begeleider School: PCB de Buitenburcht Contact gegevens: Zonnebloemweg 66 1338 TV Almere 036-5329271 dir.buitenburcht@prisma-almere.nl Directie en IB: Jenneke Kester, directeur Laura Buijsse, adjunct directeur Carla

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Definitieve versie mei 2016

Definitieve versie mei 2016 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Waalse School Algemene gegevens School Waalse School BRIN 14 CL Directeur Mevr. P. van der Meer Adres Goudseweg 25 Telefoon 010-4130405 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel KBS de Bavokring Algemene gegevens School KBS de Bavokring BRIN 17TU Directeur Aziz El Amiri Adres Willem Ruyslaan 17 Telefoon 010-4116881 E-mail Bavokring.dir@rvko.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Christophoor BRIN 17ES Directeur Ria Post Adres Schere 39 3085 DT Rotterdam Telefoon 010-4808838 E-mail r.post@christophoor.nl

Nadere informatie

Alma Smand en Helga Pet

Alma Smand en Helga Pet School: OBS de Argonaut Contact gegevens: Zaagvisplantsoen 32 1317HP Almere 036-5334863 directie@argonaut.asg-almere.nl Directie en IB: Luc de Boer Alma Smand en Helga Pet Inleiding Alle scholen zijn in

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Arentschool.

Arentschool. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Arentschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Arentschool 14HY Mevr. E. van der Hout Jaffahof 75, 3061 KZ Rotterdam Telefoon 010-4520766 E-mail directie@arentschool.nl

Nadere informatie

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 LOGO SCHOOL. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Vreewijkschool BRIN 14FC Directeur W.M. Hoogerboord Adres Groenezoom 156 Telefoon 010 4190630 E-mail directie@vreewijkschool.nl

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Schoolondersteuningsprofiel Imeldaschool Algemene gegevens School Imeldaschool BRIN 17UE Directeur Aziem Jarmohamed Adres Veurstraat 3-7 Telefoon 010-4652632 E-mail info@imeldaschool.nl Bestuur RVKO

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Stephanusschool Algemene gegevens School Stephanusschool BRIN 05JC Directeur Mw. A. van Gogh Adres Asserweg 360, 3052AJ, Rotterdam Telefoon 0104184727 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Talmaschool Algemene gegevens School Talmaschool BRIN 05 SR Directeur Mevr. M. Degeling Adres Vaandrigstraat 15, 3034PX Rotterdam Telefoon 010 413 6676 E-mail

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel ( )

Ondersteuningsprofiel ( ) Ondersteuningsprofiel (2014-2018) CBS Het Visnet Stationsstraat 117 3131 PS Vlaardingen 010-4356709 www.cbshetvisnet.nl info@cbshetvisnet.nl - 0 - Inleiding Basisschool van Het Visnet werkt met een ondersteuningsprofiel,

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij?

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij? Ondersteuningsprofiel Holendrechtschool Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel van de Holendrechtschool staat welke ondersteuning we aan alle leerlingen bieden en welke mogelijkheden we hebben om

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Mevr. P. van Kuijk en mevr. M. van der Kamp (directie) Mevr. G. Jacobi en mevr. E. Siegers (intern begeleiders)

Mevr. P. van Kuijk en mevr. M. van der Kamp (directie) Mevr. G. Jacobi en mevr. E. Siegers (intern begeleiders) School: Oecumenische Daltonbasisschool De Optimist Contact gegevens: Hildo Kropstraat 20 1328 BC ALMERE 036-5369060 dir.optimist@prisma-almere.nl Directie en IB: Mevr. P. van Kuijk en mevr. M. van der

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

De Savornin Lohmanschool

De Savornin Lohmanschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Savornin Lohmanschool Algemene gegevens School De Savornin Lohmanschool BRIN 16YU01 Directeur Sandra de Vette Adres Zuid Polderstraat 63 Telefoon 010-4851879

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO C. Leeflang Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres SBO C. Leeflang ( SBO3BOOR) 20RE D.Faber SBO Cornelis Leeflang - Willem Hedaweg 3, 3043 AZ Rotterdam;

Nadere informatie

De Bombardon, school voor speciaal (basis) onderwijs.

De Bombardon, school voor speciaal (basis) onderwijs. School: De Bombardon, school voor speciaal (basis) onderwijs. Contact gegevens: Simon van Collemstraat 7 1325 NA Almere 0365373560 directie@bombardon.asg-almere.nl Directie en IB: Directie: Wim Moorman

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

D.s. J.J. Buskesschool. m.neomagus@kindenonderwijsrotterdam.nl

D.s. J.J. Buskesschool. m.neomagus@kindenonderwijsrotterdam.nl 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel D.s. J.J. Buskesschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres D.s. J.J. Buskesschool 11OS Dhr. M. Neomagus Ben Websterstraat 3 11 3069XJ Rotterdam Telefoon

Nadere informatie

Alle scholen zijn ondergebracht bij een samenwerkingsverband. Ons samenwerkingsverband heet Driegang en wordt ondersteund door het expertice centrum

Alle scholen zijn ondergebracht bij een samenwerkingsverband. Ons samenwerkingsverband heet Driegang en wordt ondersteund door het expertice centrum Alle scholen zijn ondergebracht bij een samenwerkingsverband. Ons samenwerkingsverband heet Driegang en wordt ondersteund door het expertice centrum de Rotonde. We werken samen met 44 scholen in de regio

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Dr.J.Woltjerschool

Schoolondersteuningsprofiel Dr.J.Woltjerschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Dr.J.Woltjerschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CBS De Akker. Een school van De Tjongerwerven CPO

Schoolondersteuningsplan 2014-2015. CBS De Akker. Een school van De Tjongerwerven CPO CBS De Akker Rijweg 59 8431 KH - Oosterwolde Telefoon 0516-512624 Mail info@akkeroosterwolde.nl Website www.akkeroosterwolde.nl Schoolondersteuningsplan 2014-2015 CBS De Akker Een school van De Tjongerwerven

Nadere informatie

De van Oldenbarneveltschool

De van Oldenbarneveltschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De van Oldenbarneveltschool Algemene gegevens School De van Oldenbarneveltschool BRIN 08CL Directeur Anita van der Kooi Adres Jagthuisstraat 14, 3022 PR Rotterdam

Nadere informatie

Definitieve versie 17 mei 2016

Definitieve versie 17 mei 2016 1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Juliana van Stolberg Algemene gegevens School Juliana van Stolberg BRIN 14KP Directeur Dhr. A. Schipper Adres Rodenrijselaan 74 / 3037 XH Rotterdam Telefoon 010-2439957

Nadere informatie

Basisschool De Hoeksteen

Basisschool De Hoeksteen Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Hoeksteen Algemene gegevens School Basisschool De Hoeksteen BRIN 12 PF 00 Directeur Theo Visser Adres Kerkwervesingel 24-30 Telefoon 010-4801179

Nadere informatie

Basisschool de Pionier

Basisschool de Pionier 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Pionier Algemene gegevens School Basisschool de Pionier BRIN 17RL Directeur J. de Leeuw Adres Adenstraat 21, 3067MN, Rotterdam Telefoon 0104550111

Nadere informatie

Drs A. Kopper / Mw. M. van den Eshof - Wiekard Mw. M. Hofman-Santegoets / Mw. E. Keppel

Drs A. Kopper / Mw. M. van den Eshof - Wiekard Mw. M. Hofman-Santegoets / Mw. E. Keppel School: Letterland Contact gegevens: A. Roland Holststraat 58 1321RX Almere 036-5360566 directie@letterland.nl Directie en IB: Drs A. Kopper / Mw. M. van den Eshof - Wiekard Mw. M. Hofman-Santegoets /

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School ICBO De Wissel BRIN 24PB Directeur Addy Poutsma Adres Spoorweghaven 174 Telefoon 010 484 1493 E-mail directie@basisschooldewissel.nl

Nadere informatie

CSBO Bergkristal. l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

CSBO Bergkristal. l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl Algemene gegevens School BRIN Directeur Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CSBO Bergkristal CSBO Bergkristal 03 AF Mw. L. de Jong Adres Bergsingel 132 Telefoon 010 4144696 E-mail l.dejong@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Talmaschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Talmaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Talmaschool Algemene gegevens School Talmaschool BRIN 05 SR Directeur Mevr. M. Degeling Adres Vaandrigstraat 15, 3034PX Rotterdam Telefoon 010 413 6676 E-mail

Nadere informatie

1 L. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

1 L. Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 L Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School CBS Beatrix BRIN 09CV00 Directeur Mevr. C. Bijleveld Adres Herenoord 10 3079 JJ Rotterdam Telefoon 010-4829652 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 6 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Clipper (19BE00) De Clipper 19BE00 Directeur Helma - Kemner Adres Laan op Zuid 1362 3071 AC ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Fusieschool Heemskerkschool/ Groen van Prinstererschool Algemene gegevens School Fusieschool Heemskerkschool/ Groen van Prinstererschool BRIN 13YZ01 Directeur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Talmaschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Talmaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Talmaschool Algemene gegevens School Talmaschool BRIN 05 SR Directeur Mevr. M. Degeling Adres Vaandrigstraat 15, 3034PX Rotterdam Telefoon 010 413 6676 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Pcbs Willem van Oranje

Pcbs Willem van Oranje 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Willem van Oranje Algemene gegevens School Pcbs Willem van Oranje BRIN 16YU00 Directeur Sandra de Vette Adres Hendrick Croesinckstraat 36 Telefoon 010-4195289

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL

School ONDERSTEUNINGSPROFIEL School ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN basisschool Ondersteuningsprofiel van De Horizon Naam van de school: Basisschool De Horizon Adres: Landtong 8-10 Postcode: 1186 GP Plaats: Amstelveen Datum: juni 2015 Opgesteld

Nadere informatie

Koningin Wilhelminaschool

Koningin Wilhelminaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Telefoon 010-2130296 E-mail Bestuur Basisondersteuning Koningin Wilhelminaschool 15 FO

Nadere informatie