Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos?"

Transcriptie

1 Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos? Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie gemeente Sint-Michielsgestel, vastgesteld op 27 augustus 2013

2

3 Voorwoord Grip krijgen en houden op financiële en andere risico's bij "besturen op afstand", zo zou het thema van het voorliggende onderzoek kort samengevat kunnen worden. Een moeilijke, maar verantwoordelijke opgave voor de moderne gemeentebestuurder. Zowel voor het gemeenteraadslid als voor de leden van het college. Een moeilijke opgave, die in de toekomst alleen maar vaker aan de orde zal zijn. De oprechte zor9van de gemeenteraadsleden in de rekenkamercommissie heeft tot de keuze van het onderwerp geleid, met als titel: "Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos?". Een uitvoerige overweging is gemaakt m.b.t. de "breedte" van het onderzoek: we hebben het niet alleen over verbonden partijen maar over alle partijen die taken voor de gemeente uitvoeren. Bepaalde gemeentelijke casussen die zich momenteel in politiek vaarwater bevinden, zijn bijvoorbeeld als casus bewust buiten het onderzoek gehouden. De rekenkamerfunctie leent zich daar o.i. niet voor. Bij de uiteindelijke definiëring van de onderzoeksopzet heeft onderzoeksbureau Public Profit ons zeer goed ondersteund. Als er één rekenkameronderzoek is geweest, dat zich helemaal richt op de toekomst, is het wel het voorliggend onderzoek. Steeds meer en gecompliceerde taken komen op de gemeenten af. Slechts door met andere partijen samen te werken, met volledig behoud van eigen verantwoordelijkheid, zullen gemeentebesturen erin slagen hun opdracht naar behoren te volbrengen. Naast de nodige constateringen, is daarom de lijst met aanbevelingen, waaronder een voorbeeld check-list om financiële en bestuurlijke risico's te beperken, ongetwijfeld het belangrijkste onderdeel van het rapport. Deze lijst met aanbevelingen en de checklist is in elk geval een belangwekkend hulpmiddel voor raad en college om zo verantwoord mogelijk te werk te gaan, zowel naar bestaande contracten toe als naar nieuw aan te gane overeenkomsten. Vanwege het belang maakt de rekenkamercommissie graag gebruik van de mogelijkheid om mee te werken aan een informatieronde voor de gemeenteraad. Hopelijk zal mede door deze toelichting vooraf, de raadsdiscussie op een adequaat niveau gevoerd kunnen worden over deze nogal complexe materie. Rest ons nog een woord van waardering en dank uit te spreken aan allen, die aan het onderzoek hebben meegewerkt, niet in het minst natuurlijk aan de mensen van Public Profit, de onderzoekers. Namens de rekenkamercommissie van de gemeente Sint Michielsgestel Piet van Steenoven, voorzitter

4

5 PltBilt PRItlI MAATSCHAPPELI JK RENDEME NT Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos? Rapport rekenkam ercommissie Sint-Michiels gestel Status: eindrapportage, vastgesteld door de Rekenknmercommissie op 27 augustus 2013 Rekenkamercommissie Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel, 7 oktober 201 3

6 Inhoud Inleiding I Opzet en aanpakvan het onderzoek 2 Casusbeschrijvingen: doel en selectie 3 Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel Dataverzameling Visie & Beleid D atav erzarnelin g Contractmanagement D atav erzameling Controleren en Bij sturen S amenvattend overzicht 9 9 t Analyse en conclusies Er is geen generieke visie op sturing op afstand en het beleid inzake sturing op afstand is impliciet en casusgebonden Beleidsvoornemens en beoogde doelen worden goed vastgelegd, het bijbehorende middelenbeslag niet altij d Er is geen centraal contractenregister Er is onvoldoende zicht op financiële en bestuurlijke risico's van het sturen op afstand Voortgangsinformatie is in de regel tijdig en van voldoende kwaliteit, behalve als daarover niets is vastgelegd Bij het op afstand plaatsen van taken worden niet alle processtappen doorlopen die rechtmatige en doelmatige uitvoering borgen Controleren en bijsturen is gericht op klassieke vonnen van samenwerking en opdrachtgeverschap (GR of contract) De Raad stelt de kaders op hoofcllijnen, maar die kaders kunnen scherper t 2l 2t Aanbevelingen Stel een generiek beleidskader op voor sturing op afstand en leg dat aan de gemeenteraad vo or formele besluitvorming vo or Zorgdat dit beleidskader een lijst van voorwaarden bevat waaraaîmoet zijn voldaan om financiële en bestuurlijke risico's in te perken Inhoud (1)

7 Zorg dat in raadsvoorstellen een duidelijke relatie wordt gelegd tussen beleidsvoornemens en doelen enerzijds en gevraagde begrotingsmiddelen anderzijds Voer op korte termijn een contractenregister in Zorg dat logische, opeenvolgende stappen worden gezet als taken van de gemeente op afstand worden gezet en expliciteer deze stappen Stel de kaders voor het uitvoeren van gemeentelijke taken op afstand op hoofdlijnen, maar zo scherp mogelijk Geef aan welke informatie, met welke frequentie en in welke vorm de u wenst te ontvangen over de uitvoering van taken die op afstand worden gedaan Geef het college de opdracht om de aanbevelingen uit te voeren en na een jaar te evalueren op welke wijze ze in praktijk zijn gebracht Bestuurlijke reactie College van B&'W 29 7 Nawoord Rekenkamercommissie 31 Bijlage A: Uitwerking casussen Casus 1 WMO (hulp in de huishouding) Casus 2 Vastgoed (Plan Jacobskamp) Casus 3 GGD Hart voor Brabant Casus 4 Gro enonderhoud (inzet WSD- gro ep) Casus 5 Inkoopplatform Noord-Oost Brabant (INOB) 33 JJ JJ l 4l Bijlage B: Normenkader 52 Inhoud (2)

8 Inleiding 1 Steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd door partijen die op afstand van de gemeente staan. Denk daarbij aan het inzamelen van huisvuil en ambulancevervoer, waarin in veel gemeenten in Nederland inmiddels niet meer door de gemeente zelf wordt voorzien, maar door een breed palet aan partijen, waarrnee vaak wisselende afspraken en contractuele verplichti ngett zijn overeengekomen. 2 Deze partij enzljn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties. Het gaat om gemeenschappelijke regelingen, openbare lichamen, gemeenschappelijke organen, centrumgemeentenvarianten, samenwerkingsovereenkomsten en privaatrechtelijke partijen met rechtspersoonlijkheid (NV, BV, stichting, vereniging) of zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, VOF en CV) waarin de gemeente participeert of bij wie de gemeente bepaalde diensten inkoopt. Kortom, er is een grote verscheidenheid aan partijen. Elk tlpe partij biedt andere sturingsmogelijkheden én onmogelijkheden voor de gemeente. 3 Deze partijen voeren meestal belangrijke gemeentelijke taken uit. Het is daarom voor de gemeenteraad van belang dat de aansturing van deze partijen zodanigis, dat zij optimaal bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke en gemeentelijke beleidsdoelen en dat bestuurlijke en financiële risico's zoveel mogelijk worden voorkomen. 4 De ratio achter het op afstand plaatsen van de uitvoering is overigens vaak een budgettaire overweging: naast kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheden, geeft kostenbeheersing vaak de doorslag. De gemeente zoekt naar bezuinigingsmaatregelen en brengt de taken onder bij partijen die naar verwachtingdeze taken doelmatig en doeltreffend zullen uitvoeren. Tegelijkertijd wordt de gemeentelijke organisatie ontdaan van organisatieonderdelen en ambtenaren die eerder het beleid zelf uitvoerden, waarmee een kostenreductie moet worden bereikt. Ook kan het belang van samenwerking in de regio een doorslaggevende overweging zijn om taken op afstand te plaatsen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij samenwerking in de veiligheidsregio. (On)veiligheid houdt immers niet op bij de gemeentegrens. 5 Wat de reden achter het op afstand plaatsen ook is, het sturen van de eigen organisatie komt te vervallen en wordt vervangen door sturen op afstand voor de taken die het betreft. Daaraankleven financiële en bestuurlijke risico's. Immers, de partij op afstand werkt buiten het directe gezichtsveld van de gemeente, de zeggenschap van de gemeente is niet absoluut (bijvoorbeeld in het geval van een gemeenschappelijke regeling) maar de gemeente kan wel worden aangesproken op achterblijvende resultaten, gebrekkige dienstverlening enlof voor het vergoeden van kosten die al dan niet werden voorzien. Inleiding (3)

9 6 De kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad kan in het gedrang komen als er geen goede voorwaarden worden gesteld aan het op afstand plaatsen van taken van de gemeente. Raadsleden hebben geen goed zicht op de bestuurlijke en financiële risico's en vragen zich af of de ambtelijke organisatie voldoende is geëquipeerd om deze risico's te beheersen. Bij Raadsleden bestaan ook twijfels over of en zo ja hoe de financiele en bestuurlijke risico's worden afgedekt. 7 Deze twijfels zijn de directe aanleiding voor dit rekenkameronderzoek. De rekenkamercommissie Sint-Michielsgestel wil met het onderzoek de Raad ondersteunen in haar kaderstellende en controlerende taak. Het onderzoek moet dan ook uitmonden in drie deelproducten, te weten:- (a) Een beschrijving van de partijen op afstand die taken voor de gemeente uitvoeren; (b) Inventarisatie van (inzicht in) bestuurlijke en financiële risico's van het sturen op afstand; (c) Een checklist met voorwaarden waaraan de samenwerking met een partij op afstand moet voldoen, waarrnee de bestuurlijke en financiële risico's zoveel mogelijk worden afgedekt. 8 De rekenkamercommissie wil graag naar aanleiding van het onderzoek concrete aanbevelingen kunnen doen die de bestuurlijke en fìnanciële risico's die inherent zljn aan het sturen op afstand, zoveel mogelijk beperken. In die aanbevelingen zoekt zij aansluiting bij principes die binnen modern en zakelijk contractmanagement gangbaar zijn enwaar inmiddels de meeste commerciële partijen aanzijn gebonden. Daarbij denkt zij bijvoorbeeld aan het principe dat tijdige, juiste en volledige informatie in een door de gemeente voorgeschreven format wordt opgeleverd over de realisatie van taken. 9 Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie Sint-Michielsgestel uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Public Profit B.V (Hans Verdellen en Katja Bongers). Inleiding (4)

10 1 Opzet en aanpak van het onderzoek Doelstelling 101 Doel van het onderzoek is om aanbevelingen te doen die de financiële en bestuurlijke risico's rond partijen die taken voor de gemeente Sint-Michielsgestel uitvoeren zoveel mogelijk beperken en de aansturing daarvan optimaliseren. Centrale vraagstellin g 102 De centrale onderzoeksvraagvoor dit onderzoek luidt:- Op welke manier stuurt de gemeente Sint-Michielsgestel partijen die taken voor haar uifvoeren aan, op basis van welke informatie gebeurt dit en welke bestuurlijke en financiële risico's ziin daarbii aan de orde? Onderzoeksvragen 103 Uit de doelstelling vloeien de volgende onderzoeksvragen voort:- (1) Welke partijen voeren publieke taken uit voor de gemeente Sint- Michielsgestel en hoe kunnen deze worden getypeerd? (2) Is er sprake van een professionele opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie tussen de gemeente en deze partijen? (3) Is er inzicht in de financiele risico's die de gemeente loopt ten aanzienvan dezepafüjen? (4) Is er inzicht in de bestuurlijke risico's die de gemeente loopt ten aanzien van deze partijen? (5) Hoe geeft de Raad invulling aan haar controlerende en kaderstellende taak ten aanzien van deze partijen? (6) Is er sprake van adequate risicobeheersing? (7) Is de gemeentelijke organisatie geëquipeerd om het sturen op afstand van deze partijen mo gelij k te maken? (8) Hoe kunnen de principes die gelden voor het contractmanagement dat binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente Sint- Michielsgestel is ingevoerd bijdragen aan het beperken van financiële en bestuurlijke risico's it:.z,ake partijen die taken voor de gemeente uitvoeren? Opzet en aanpak van het onderzoek (s)

11 Reikwijdte I04 In termen van reikwijdte, de scope van het onderzoek, is het volgende relevant:- (a) Dit onderzoek gaat niet alleen over 'verbonden partijen' zoals gedefinieerd in het BBV1 maar over alle mogelijke tlpen van partijen op afstand, die taken voor de gemeente uitvoeren; (b) De toekomstige verbonden partij ten behoeve van de Meijerij-samenwerking valt buiten het bereik van het onderzoek; (c) Het onderzoeksrapport is mede opgebouwd aan de hand van 5 door de rekenkamercommissie geselecteerde casussen. (d) In hoofdstuk 3 worden de feitelijke prestaties van de gemeente Sint- Michielsgestel gepresenteerd, langs de meetlat van het opgestelde normenkader. Het gaathier om de prestaties van de gemeente in de relatie tot sturing op afstand inzljn algemeenheid. Echter, deze algemeen geldende prestaties, worden geïllustreerd met relevante bevindingen uit de casussen. I)e aanpak 105 Na de projectvoorbereiding is het normenkader opgesteld. In dat kader is de feitelijke meetlat geformuleerd waarlangs de onderzoeksbevindingen worden getoetst en het is dus leidend geweest bij de uitvoering van het onderzoek. Het normenkader, dat in overleg tussen de rekenkamercommissie en de onderzoekers is vastgesteld, is als bijlage bij deze rapportage gevoegd. 106 Aan de hand van dat normenkader is als derde stap de dataverzameling uitgevoerd. Daarbij zijn twee activiteiten te onderscheiden, te weten:- (a) Documentanalyse: er zljn diverse stukken bestudeerd met betrekking tot beleid, uitvoering en financiën; (b) Interviews: er zrjn interviews gehouden met veertien personen, te weten:- I Verbonden partijen zijn volgens de definitie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en ook een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur ofhet hebben van stem echt. Er is sprake van een financieel belang als de gemeente opdraait voor de kosten als de partij failliet gaat, of als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt. Er is ook sprake van een financieel belang als de gemeente risico draagt over ingelegd kapitaal, zoals bij het bezit van aandelen. Opzet en aanpak van het onderzoek (6)

12 (Ð MewouwKassander(afdelingshoofdlnwonerszaken); (ið De heer Boselie (beleidsmedewerker afdeling Inwonerszaken, tevens clustercoördinator van het zorgloket V/eg\Mij s) ; (iið Mevrouw Leijnse (afrlelingshooftl Ontwikkeling); (iv) Mevrouw Van Mierlo (projectleider aftleling Ontwikkeling); (v) De heer Van Orsouw (coördinator grondzaken); (vð De heer Haanstra (clustercoördinator zorg enmaatschappelijke ontwikkeling); (vii) De heer Van den Brand (afdelingshoofd beleids- en managementondersteuning - BMO) ; (viii) De heer Van der Weert (uridisch beleidsmedewerker BMO); (ix) De heer De Gooyert (afclelingshooftl Uitvoerig); (x) De heer Van der Pennen (adjunct directeur, tevens controller); (xi) De heer Bressers (medewerker aftleling Uitvoering); (xii) WethouderMattijssen; (xiii) 'Wethouder Van Dieperbeek; (xiv) Wethouder Maas. 107 De verkregen feiten uit deze dataverzamelingzijn, na verificatie, de grondslag voor het maken van de analyse op basis waarvan conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Opzet en aanpak van het onderzoek (7)

13 2 Casusbeschrijvingen: doel en selectie 207 In de aanpak wordt de centrale onderzoeksvraagbeantwoord vanuit een breed toepasbaar perspectief, zodat de toepassing van de uiteindelijk te geven aanbevelingen een projectonaftrankelijk karakter heeft. Om daartoe te komen wordt gebruik gemaakt van 5 uitgewerkte casussen, die als het ware de bevindingen onderbouwen met voorbeeldmateriaal. Deze 5 casussen werden in samenspraak met de rekenkamercommissie geselecteerd uit een omvattend overzicht van partijen op aßtand die taken voor de gemeente uitvoeren. 202 In de casussen beschrijven wij aan de hand van de onderzoeksvragen hoe de samenwerking met de desbetreffende partij is vorm gegeven. Doel van deze beschrijving is niet om dezepafüj door te lichten, maar juist om de onderzoeksbevindingen hierop te ondersteunen en via voorbeelden te illustreren. In de selectie van casussen is geprobeerd om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan typen samenwerkingspartijen in het onderzoek te betrekken. Het betreft de volgende casussen:- o WMO (hulp in de huishouding); o Vastgoed (Plan Jacobskamp); o GGD Hart voor Brabant; o Groenonderhoud(WSD-groep); o Inkoopplatform Noord-Oost Brabant. 203 De casusbeschrijvingen, die zijn gemaakt op basis van de gehouden interviews en het dossieronderzoek, zijn opgenomen in bijlage A. Casusbeschrijvingen: doel en selectie (8)

14 3 Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel 301 In dit hoofdstuk worden de gevonden feitelijke prestaties van de gemeente Sint- Michielsgestel op de normen gepresenteerd. De norrnen zijn gegroepeerd naar drie onderwerpen (zie bijlage B). Hieronder wordt per onderwerp uit het normenkader ingegaan op die drie onderwelpen, te weten: de visie en het beleid van de gemeente op samenwerking, het contractmanagement en de manier waarop de gemeente controleert en zo nodig bijstuurt. 302 Dit is dus nog geen analyse enlof oordeelsvorming over de gevonden informatie, maar uitsluitend een weergave van de verzamelde onderzoeksdata. De presentatie van de gevonden feitelijke score volgt het normenkader. Dataverzameling Visie & Beleid 303 De dataverzamelingvoor het onderdeel visie & beleid laat de volgende feitelijke resultaten zien. Norm 1: De gemeente heeft een visie op samen\ryerking met partijen die taken voor de gemeente uitvoeren en handelt in overeenstemming met deze visie 304 De gemeente heeft geen generieke beleidsvisie op sturing op afstand, de visie is impliciet en casus gebonden. 305 Dat bleek ook uit de bestudering van de vijf in het onderzoek betrokken casussen. Keuzes voor het type samenwerking en de rol die de gemeente neemt als opdrachtgever zljn zeer vers chill end. 30ó Het tlpe van de samenwerking varieert van klassiek opdrachtgeverschap in een inkooprelatie (casus WMO), deelnemer in een GR (casus GGD Hart voor Brabant), een combinatie van klassieke inkoop en deelname aan een GR (casus groenonderhoud) tot partij in een klassieke grondexploitatie (casus Jacobskamp) en geheel vormwije, informele samenwerking (casus INOB). 307 De rol die de gemeente neemt als opdrachtgever is daarbij niet altijd even duidelijk of zelfs geheel afwezig, zoals bij het INOB. Andere keren is het opdrachtgeverschap juist glashelder, zoals bij de inhuur vanuit de WSD-groep voor het groenonderhoud. Feit elij ke pr e s t ati e s geme e nt e Sint- Mi chi el s ge s t el (e)

15 308 Daarbij moet bedacht worden dat de gemeente niet altijd een wije keus heeft voor een vofin of t1,pe van samenwerking. Een voorbeeld daarvan is de aansluiting van de gemeente bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Deze dienst is opgericht n.a.v. nationaal beleid en feitelijk stond er maar één samenwerkingsvorm open, namelijk die binnen een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Norm 2:De gemeente heeft per partij die taken voor de gemeente uitvoert beleidsvoornemens, inclusief beoogde doelen, aan de inzet van middelen gekoppeld. 309 De beleidsvoornemens per partij die taken voor de gemeente uitvoert en de beoogde doelen zijn over het algemeen goed vastgelegd. De bijbehorende inzetvart middelen wordt daarentegen een enkele keer pas lopende de uitvoering duidelijk. Soms is dat onvermijdelijk, zoals bij de klassieke grondexploitatie Plan Jacobskamp die met het zich aandienen van de economische crisis nadelig bleek uit te pakken voor de gemeente Andere keren is de inzet van middelen 1 -op- 1 gekoppeld aan producten en diensten/dienstverlening, zoals bij de WMO-hulp in de huishouding, inzet vanuit de WSDgroep voor groenonderhoud en GGD-Hart voor Brabant In één casus werd geconstateerd dat er in het geheel geen rechtstreekse koppeling was tussen beoogde doelen eninzet van middelen: het INOB. Er ligt wel een taakstelling om op termijn structureel te bezuinigen op inkopen maar die taakstelling is niet gekoppeld aan doelbereiking van het INOB. Bovendien is het doel van INOB om de rechtmatigheid van inkopen te verhogen net zo belangrijk. En aan dat doel zijn geen middelen gekoppeld. Datav erzameling Contractmanagement 312 De dataverzamelingvoor het onderdeel contractmanagement laat de volgende feitelijke resultaten zien. Norm 3: De gemeente heeft bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst/het contract inzicht in de gevotgen (juridisch, bestuurlijk en fïnancieel) van de samenwerking met partijen op afstand. 313 Voor wat betreft het inzicht in financiele risico's ontstaat uit de bestudeerde casussen het beeld dat deze bij het aaîgaaîvan samenwerkingsrelaties niet altijd even helder voor ogen staan. F e i t el ij ke pr e s t ati e s geme e nte S int- Mi c hiel s ge s tel (10)

16 314 Zo was bij de start van het Plan Jacobskamp niet duidelijk dat een residuele grondprijs nadelig zou uitpakken voor de gemeente en verkeerde de gemeente in de onjuiste veronderstelling dat er een voorkeursrecht voor de gemeente was gevestigd op de grond. Dat het nieuwe sportcomplex niet -zoals eerder de bedoeling was- gefinancierd zou kunnen worden uit de opbrengsten van woningbouw was een rechtstreeks gevolg van het niet voorziene nadeel. De aanleg van het nieuwe sportcomplex is losgekoppeld van de oorspronkelijke grondexploitatie en word nu apart gefinancierd. 315 De bestuurlijke en juridische risico's van de samenwerking in INOB-verband zijn volstrekt onduidelijk maar worden door de gemeente als laag ingeschat. Echter, de financiële gevolgen van claims en het bestuurlijk risico dat wordt gelopen als de gemeente ondeugdelijke diensten of producten aanschaft, kunnen zeer groot zljn enhierover zijn geen afspraken gemaakt met de andere deelnemers aan het INOB. 316 Bij het INOB bleek er bovendien in het geheel geen inzicht te bestaan in de bestuurlijke en juridische gevolgen van de samenwerking. Mogelijk omdat er sprake is van informele, wijblijvende samenwerking. 317 De bestuurlijke en juridische risico's van deelname aan een GR waarin de expertise is geconcentreerd, zoals GGD-Hart voor Brabant zljnzeer klein. Echter, de kaderstellende en controlerende rol van de Raad wordt ingeperkt door deelname aan een GR. Dat is nu eenmaal inherent aart deze constructie, waarbij de meerderheid van deelnemende gemeenten beslist en niet langer de individuele gemeente. Het College lijkt hiervoor meer oog te hebben dan de Raad, die soms toch graag sturend op wil treden richting de GR. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de Raad van Sint-Michielsgestel het indexeringspercentage voor de GGD-Hart voor Brabant op 0 procent wilde zetten. 318 IJet zicht van de gemeente op juridische en bestuurlijke risico's van de uitvoering van WMO-hulp in de huishouding en van groenonderhoud door de WSD-groep zijnte karakteriseren als laag. Echter, eventuele gevolgen van deze risico's zijn voor de gemeente goed afgedekt, omdat in deze gevallen is gekozen voor een klassieke opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie en een traditionele, privaatrechtelijke overeenkomst waarin rechten en plichten over en weer en eventuele aansprakelijkheid goed zijn vastgelegd. Norm 4: De gemeente heeft afspraken gemaakt over de periodieke voortgangsinformatie, krijgt die informatie ook daadwerkelijk aangereikt en stuurt daar ook daadwerkelijk mee. 319 De gemeente maakt goede afspraken over de periodieke voortgangsinformatie. F e i te I ij ke pr e s t atie s ge me ent e Sint - Mic hi e I s ge s tel (l l)

17 320 In het geval van een GR krijgt de gemeente die via de kadernota, het jaarverslag en de begroting van de GR. Echter, de sturingsmogelijkheden die de gemeente daarmee krijgt zijn beperkt. Kadernota's worden per individuele GR in het voorjaar via een raadsstuk met voorstel en concept besluit voorgelegd aan de Raad, zodat die er richtinggevende uitspraken over kan doen. Voor de behandeling van de begroting wordt éénverzamelstuk aan de Raad voorgelegd over de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen samen, voor zover deze niet wezenlijk afivijken van de kadernota's. Over de begroting van een GR mag de Raad zijn zienswijze kenbaar maken. Voor sturing is echter een meerderheid van stemmen in het Algemeen Bestuur van de GR nodig. 321 In het geval van een klassieke opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie, waarbij sprake is van een privaatrechtelijk contract, krijgt de gemeente tijdig de benodigde voortgangsinformatie aangereikt en zo nodig wordt deze informatie bewerkt tot kengetallen, zodat de voortgang goed kan worden bewaakt en zo nodig kan worden bijgestuurd. Dat laatste bleek het duidelijkst bij de casus WMO-hulp in de huishouding. 322 In het geval van de samenwerking binnen INOB is er geen sprake van voortgangsinformatie. Op termijn zal moeten blijken of de samenwerking leidt tot verlaging van de inkoopkosten. 323 In Sint-Michielsgestel is er op dit moment geen contractmanagementsysteem. De invoering daarvan wordt op dit moment wel (ambtelijk) besproken. Het is volgens de ambtenaren nog 'wishful thinking'. De ambitie is om dit in 2013 af te hebben en geheel in control te zijn voor wat betreft inkoop. 324 Er is overigens ook nog geen centraal contractenregister in Sint-Michielsgestel. Binnen Verseon (het gemeentelijke document managementsysteem) is er wel een contractenmodule en deze wordt nu getest. Invoering van een contractenregister zou een eerste begin zijn voor een contractmanagementsysteem. Norm 5: Het beleids- en besluitvormingsproces volgt uit een logische opeenvolging van fases die de rechtmatigheid en doelmatigheid van het uitvoeren van taken door partijen op afstand van de gemeente moeten verzekeren. 325 De gemeente heeft zoals gezegd geen generieke beleidsvisie op sturing op afstand, de visie is impliciet en casusgebonden. Gevolg hiervan is dat de verschillende fases die idealiter worden doorlopen om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering te moeten verzekeren, niet altijd worden doorlopen. Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel (r2)

18 326 De verschillende fases zijn:2- Vaststellen behoefteærograíìma van Eisen; (i) (ii) Selecteren; (iið Contracteren; (iv) Bewaken; (v) Evaluatie proces; (vi) Evaluatie resultaat. 327 Uit het onderzoek blijkt dat in Sint-Michielsgestel de behoefte (fase i) niet altijd precies wordt vastgesteld en vastgelegd (INOB). 328 Daarnaast is de gemeente niet altijd vrij in de selectie van partijen waarrnee wordt samengewerkt (fase ii). Zo is de GR GGD-Hart voor Brabant feitelijk de enige aangewezerl samenwerkingspartij voor de uitvoering van de betreffende taken en waren er in het Plan Jacobskamp bouwondernemers die een bouwclaim hadden en dus niet gepasseerd konden worden. 329 Van contracteren (fase iii) is geen sprake bij INOB, terwijl dat bij WMO-hulp in de huishouding, het inschakelen van bouwondernemers voor het Plan Jacobskamp en de inschakeling van de WSD-groep bij het groenonderhoud nadrukkelijk wel het geval is. Bij het aansluiten bij een gemeenschappelijke regeling als de GGD-Hart voor Brabant, is geen sprake van een privaatrechtelijke, maar van een publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst, waarvan de inhoud veelal strak wordt gedicteerd door de Wet gemeenschappelijke regelingen. 330 Bewaking van de voorwaarden van samenwerking en evaluatie van het proces (fases v en vi) worden niet gefaciliteerd enzijn geen onderdeel van de reguliere werþrocessen, omdat een contractmanagementsysteem ontbreekt. 331 De evaluatie van resultaten van de samenwerking (fase vi) blijft geheel impliciet en wordt niet vastgelegd. Hierdoor is het niet of nauwelijks mogelijk om te leren van goede of minder goede ervaringen. Datav erzameling Controleren en Bijsturen 332 De dataverzameling voor het onderdeel controleren en bijsturen laat de volgende feitelijke resultaten zien. 2 Best practice inkopen/aanbesteden, mede ontleend aan: Inkoop in strategisch perspectief, analyse, strategie, plaruring en praktijk, A.J. van Weele, zesde geheel herziene druk, 2008, p. 59. Fe i t el ij ke pr e s t ati e s ge me ent e Sint - Mi chiel s ge s t el (1 3)

19 Norm 6: Het College is in staat te sturen op doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering. 333 Het college heeft niet altijd veel mogelijkheden om rechtstreeks te sturen op doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering. In het geval van deelname aan een GR is het college namelijk aftrankelijk van formele besluiten in het Algemeen en Dagelijks bestuur van de GR. 334 In die gevallen waarbij sprake is van klassiek opdrachtgeverschap (zoals bij WMOhulp in de houding, de inschakeling van bouwondernemers bij de uitvoering van het Plan Jacobskamp en bij de inzet van de WSD-groep bij het groenonderhoud) worden aard en omvang van taken goed vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst en daardoor is het College in staat om periodiek goede analyses uit te (laten) voeren. 335 De periodieke afiveging tussen zelf doen, inkoop/aanbesteding, subsidiëren en het aaîgaanvan een samenwerkingsrelatie wordt door het College niet expliciet gemaakt. Dit hangt waarschijnlijk rechtstreeks samen met het ontbreken van een generieke beleidsvisie op sturen op aßtand. 336 Evaluatie en auditing van uitvoering van taken op afstand is formeel geregeld bij deelname van de gemeente aan een GR. In het geval van de uitvoering van WMO-hulp in de huishouding en bij het groenonderhoud vindt strakke monitoring plaats van de uitvoering. In die gevallen is de gemeente ook in staat om professioneel sturing te geven aan de samenwerkingsrelaties. Norm 7: De Raad is in staat tot sturen en controleren. 337 De Raad stelt de financiële en bestuurlijke kaders in het geval van uitvoering door andere partijen dan de gemeente zelf slechts op hoof<llijnen en niet altijd scherp. 338 Dat de Raad deze kaders op hoofdlijnen stelt, is in overeenstemming met de taakverdeling tussen College en Raad, zoals die sinds de dualisering bestaat. De Raad stelt kaders en controleert en het College is verantwoordelijk voor de bedrijßvoering. 339 Dat de gestelde kaders niet altijd even scherp zijn of in het geheel ontbreken, is mogelijk ook te wijten aan gebrekkige informatie over de verschillende samenwerkingspartijen. Zo staat het INOB in de jaarrekening genoemd onder "verbonden partijen", wat meer suggereert dan het feitelijk is. Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel (14)

20 340 Soms houdt de Raad ook geen rekening met de bestuurlijke mogelijkheden en onmogelijkheden van een bepaald type samenwerking. Dat leidt er dan toe dat de Raad soms niet-haalbare kaders aan de samenwerking wil stellen. Dat was vooral het geval bij de GGD-Hart voor Brabant, waarbij de Raad een indexering van 0 procent als financieel kader wilde stellen. 341 Anderzijds verbindt de Raad ook niet altijd de meest voor de hand liggende conclusies aan nieuwe informatie. Zoheeft. de Raad de ambities voor het nieuwe sportcomplex niet naar beneden bijgesteld, toen bekend werd dat financiering uit de opbrengsten van de woningbouw in het Plan Jacobskamp niet mogelijk was. Integendeel, de Raad is akkoord gegaan met grotere ambities voor het nieuwe sportcomplex. Uiteraard is dit een politieke keuze en daarin is de Raad vrij. Maar deze politieke keuze blijkt geheel los te staan van de financiële realiteit waarmee de gemeente werd geconfronteerd. 342 De Raad wordt overigens op vier momenten binnen de P&C-cyclus geinformeerd over de stand van zaken en resultaten van samenwerking met derden, te weten bij de begroting enjaarrekening en daarnaast bij de voorjaars- en najaarsnota. Bij de najaarsnota wordt de Raad eerst mondeling geinformeerd door de directie en daarna wordt een Marap meegestuurd met de stukken voor de najaarsnota. 343 Zo nodigwordt door het College tussentijds een raadsnotitie naar de Raad gestuurd. 344 In iedere Raadsvergadering hebben vertegenwoordigers (zowel bestuurlijk als uit de Raad zelf) de gelegenheid om een toelichting te geven op de laatste ontwikkelingen binnen een GR waarin zlj de gemeente vertegenwoordigen. Van deze mogelijkheid maken collegeleden incidenteel, maar Raadsleden geen gebruik. 345 Donderdagavonden zijn gereserveerd voor de Raad. Eén keer per maand vindt de reguliere Raadsvergadering plaats en één donderdagavond is gereserveerd voor uitloop daarvan. De twee overige donderdagavonden zijn gereserveerd voor informerend overleg tussen College en Raad. Hiervan wordt in de regel goed gebruik gemaakt. De informerende overleggen hebben een vooraf vastgesteld thema. 346 De programmabegroting en de jaarrekening geven overigens inzicht in de aard en omvang van taken die op afstand worden uitgevoerd. 347 De Raad wordt al met al op voldoende reguliere momenten geinformeerd. Daarmee is echter nog niet gezegd dat het praktisch nut van de aan de Raad verstrekte informatie volstaat om tot de juiste politieke keuzes te kunnen komen over sturing op afstand. Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel (1 5)

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding

U1209163. Aan de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK. Geachte leden, Aanleiding DATUM VERZONDEN 2 8 NOV. 2012c ONTACTPERSOON N. van Eck UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 088"9743344 UW KENMERK E-MAILADRES ONS KENMERK U AANTAL BIJLAGEN "3" INGEKOMEN NR. ONDERWERP Aanbieding rapport prioritering

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag. Datum 19 januari 2015 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden

Afwegingskader. zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Afwegingskader zelf doen, samen doen of uitbesteden Wassenaar Wassenaar Voorschoten Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De Staat als aandeelhouder

De Staat als aandeelhouder Algemene Rekenkamer De Staat als aandeelhouder Algemene Rekenkamer Over het beheer van staatsdeelnemingen 215 De Staat als aandeelhouder Over het beheer van staatsdeelnemingen De tekst van het rapport

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v

ligheid EI v tie A m R fo IN p HA EEn handreiking voor bestuurders En topmanagers binnen de overheid sc ER v HANDREIKING goed opdrachtgeverschap informatieveiligheid inhoudsopgave Voorwoord 3 Achtergrond en doel van de handreiking 5 1 2 3 4 + samenvatting 9 basisvragen - strategiefase 13 basisvragen - voorbereidingen

Nadere informatie