Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos?"

Transcriptie

1 Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos? Onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie gemeente Sint-Michielsgestel, vastgesteld op 27 augustus 2013

2

3 Voorwoord Grip krijgen en houden op financiële en andere risico's bij "besturen op afstand", zo zou het thema van het voorliggende onderzoek kort samengevat kunnen worden. Een moeilijke, maar verantwoordelijke opgave voor de moderne gemeentebestuurder. Zowel voor het gemeenteraadslid als voor de leden van het college. Een moeilijke opgave, die in de toekomst alleen maar vaker aan de orde zal zijn. De oprechte zor9van de gemeenteraadsleden in de rekenkamercommissie heeft tot de keuze van het onderwerp geleid, met als titel: "Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos?". Een uitvoerige overweging is gemaakt m.b.t. de "breedte" van het onderzoek: we hebben het niet alleen over verbonden partijen maar over alle partijen die taken voor de gemeente uitvoeren. Bepaalde gemeentelijke casussen die zich momenteel in politiek vaarwater bevinden, zijn bijvoorbeeld als casus bewust buiten het onderzoek gehouden. De rekenkamerfunctie leent zich daar o.i. niet voor. Bij de uiteindelijke definiëring van de onderzoeksopzet heeft onderzoeksbureau Public Profit ons zeer goed ondersteund. Als er één rekenkameronderzoek is geweest, dat zich helemaal richt op de toekomst, is het wel het voorliggend onderzoek. Steeds meer en gecompliceerde taken komen op de gemeenten af. Slechts door met andere partijen samen te werken, met volledig behoud van eigen verantwoordelijkheid, zullen gemeentebesturen erin slagen hun opdracht naar behoren te volbrengen. Naast de nodige constateringen, is daarom de lijst met aanbevelingen, waaronder een voorbeeld check-list om financiële en bestuurlijke risico's te beperken, ongetwijfeld het belangrijkste onderdeel van het rapport. Deze lijst met aanbevelingen en de checklist is in elk geval een belangwekkend hulpmiddel voor raad en college om zo verantwoord mogelijk te werk te gaan, zowel naar bestaande contracten toe als naar nieuw aan te gane overeenkomsten. Vanwege het belang maakt de rekenkamercommissie graag gebruik van de mogelijkheid om mee te werken aan een informatieronde voor de gemeenteraad. Hopelijk zal mede door deze toelichting vooraf, de raadsdiscussie op een adequaat niveau gevoerd kunnen worden over deze nogal complexe materie. Rest ons nog een woord van waardering en dank uit te spreken aan allen, die aan het onderzoek hebben meegewerkt, niet in het minst natuurlijk aan de mensen van Public Profit, de onderzoekers. Namens de rekenkamercommissie van de gemeente Sint Michielsgestel Piet van Steenoven, voorzitter

4

5 PltBilt PRItlI MAATSCHAPPELI JK RENDEME NT Uitvoering op afstand: sturing of stuurloos? Rapport rekenkam ercommissie Sint-Michiels gestel Status: eindrapportage, vastgesteld door de Rekenknmercommissie op 27 augustus 2013 Rekenkamercommissie Sint-Michielsgestel Sint-Michielsgestel, 7 oktober 201 3

6 Inhoud Inleiding I Opzet en aanpakvan het onderzoek 2 Casusbeschrijvingen: doel en selectie 3 Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel Dataverzameling Visie & Beleid D atav erzarnelin g Contractmanagement D atav erzameling Controleren en Bij sturen S amenvattend overzicht 9 9 t Analyse en conclusies Er is geen generieke visie op sturing op afstand en het beleid inzake sturing op afstand is impliciet en casusgebonden Beleidsvoornemens en beoogde doelen worden goed vastgelegd, het bijbehorende middelenbeslag niet altij d Er is geen centraal contractenregister Er is onvoldoende zicht op financiële en bestuurlijke risico's van het sturen op afstand Voortgangsinformatie is in de regel tijdig en van voldoende kwaliteit, behalve als daarover niets is vastgelegd Bij het op afstand plaatsen van taken worden niet alle processtappen doorlopen die rechtmatige en doelmatige uitvoering borgen Controleren en bijsturen is gericht op klassieke vonnen van samenwerking en opdrachtgeverschap (GR of contract) De Raad stelt de kaders op hoofcllijnen, maar die kaders kunnen scherper t 2l 2t Aanbevelingen Stel een generiek beleidskader op voor sturing op afstand en leg dat aan de gemeenteraad vo or formele besluitvorming vo or Zorgdat dit beleidskader een lijst van voorwaarden bevat waaraaîmoet zijn voldaan om financiële en bestuurlijke risico's in te perken Inhoud (1)

7 Zorg dat in raadsvoorstellen een duidelijke relatie wordt gelegd tussen beleidsvoornemens en doelen enerzijds en gevraagde begrotingsmiddelen anderzijds Voer op korte termijn een contractenregister in Zorg dat logische, opeenvolgende stappen worden gezet als taken van de gemeente op afstand worden gezet en expliciteer deze stappen Stel de kaders voor het uitvoeren van gemeentelijke taken op afstand op hoofdlijnen, maar zo scherp mogelijk Geef aan welke informatie, met welke frequentie en in welke vorm de u wenst te ontvangen over de uitvoering van taken die op afstand worden gedaan Geef het college de opdracht om de aanbevelingen uit te voeren en na een jaar te evalueren op welke wijze ze in praktijk zijn gebracht Bestuurlijke reactie College van B&'W 29 7 Nawoord Rekenkamercommissie 31 Bijlage A: Uitwerking casussen Casus 1 WMO (hulp in de huishouding) Casus 2 Vastgoed (Plan Jacobskamp) Casus 3 GGD Hart voor Brabant Casus 4 Gro enonderhoud (inzet WSD- gro ep) Casus 5 Inkoopplatform Noord-Oost Brabant (INOB) 33 JJ JJ l 4l Bijlage B: Normenkader 52 Inhoud (2)

8 Inleiding 1 Steeds meer gemeentelijke taken worden uitgevoerd door partijen die op afstand van de gemeente staan. Denk daarbij aan het inzamelen van huisvuil en ambulancevervoer, waarin in veel gemeenten in Nederland inmiddels niet meer door de gemeente zelf wordt voorzien, maar door een breed palet aan partijen, waarrnee vaak wisselende afspraken en contractuele verplichti ngett zijn overeengekomen. 2 Deze partij enzljn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties. Het gaat om gemeenschappelijke regelingen, openbare lichamen, gemeenschappelijke organen, centrumgemeentenvarianten, samenwerkingsovereenkomsten en privaatrechtelijke partijen met rechtspersoonlijkheid (NV, BV, stichting, vereniging) of zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, VOF en CV) waarin de gemeente participeert of bij wie de gemeente bepaalde diensten inkoopt. Kortom, er is een grote verscheidenheid aan partijen. Elk tlpe partij biedt andere sturingsmogelijkheden én onmogelijkheden voor de gemeente. 3 Deze partijen voeren meestal belangrijke gemeentelijke taken uit. Het is daarom voor de gemeenteraad van belang dat de aansturing van deze partijen zodanigis, dat zij optimaal bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke en gemeentelijke beleidsdoelen en dat bestuurlijke en financiële risico's zoveel mogelijk worden voorkomen. 4 De ratio achter het op afstand plaatsen van de uitvoering is overigens vaak een budgettaire overweging: naast kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheden, geeft kostenbeheersing vaak de doorslag. De gemeente zoekt naar bezuinigingsmaatregelen en brengt de taken onder bij partijen die naar verwachtingdeze taken doelmatig en doeltreffend zullen uitvoeren. Tegelijkertijd wordt de gemeentelijke organisatie ontdaan van organisatieonderdelen en ambtenaren die eerder het beleid zelf uitvoerden, waarmee een kostenreductie moet worden bereikt. Ook kan het belang van samenwerking in de regio een doorslaggevende overweging zijn om taken op afstand te plaatsen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij samenwerking in de veiligheidsregio. (On)veiligheid houdt immers niet op bij de gemeentegrens. 5 Wat de reden achter het op afstand plaatsen ook is, het sturen van de eigen organisatie komt te vervallen en wordt vervangen door sturen op afstand voor de taken die het betreft. Daaraankleven financiële en bestuurlijke risico's. Immers, de partij op afstand werkt buiten het directe gezichtsveld van de gemeente, de zeggenschap van de gemeente is niet absoluut (bijvoorbeeld in het geval van een gemeenschappelijke regeling) maar de gemeente kan wel worden aangesproken op achterblijvende resultaten, gebrekkige dienstverlening enlof voor het vergoeden van kosten die al dan niet werden voorzien. Inleiding (3)

9 6 De kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad kan in het gedrang komen als er geen goede voorwaarden worden gesteld aan het op afstand plaatsen van taken van de gemeente. Raadsleden hebben geen goed zicht op de bestuurlijke en financiële risico's en vragen zich af of de ambtelijke organisatie voldoende is geëquipeerd om deze risico's te beheersen. Bij Raadsleden bestaan ook twijfels over of en zo ja hoe de financiele en bestuurlijke risico's worden afgedekt. 7 Deze twijfels zijn de directe aanleiding voor dit rekenkameronderzoek. De rekenkamercommissie Sint-Michielsgestel wil met het onderzoek de Raad ondersteunen in haar kaderstellende en controlerende taak. Het onderzoek moet dan ook uitmonden in drie deelproducten, te weten:- (a) Een beschrijving van de partijen op afstand die taken voor de gemeente uitvoeren; (b) Inventarisatie van (inzicht in) bestuurlijke en financiële risico's van het sturen op afstand; (c) Een checklist met voorwaarden waaraan de samenwerking met een partij op afstand moet voldoen, waarrnee de bestuurlijke en financiële risico's zoveel mogelijk worden afgedekt. 8 De rekenkamercommissie wil graag naar aanleiding van het onderzoek concrete aanbevelingen kunnen doen die de bestuurlijke en fìnanciële risico's die inherent zljn aan het sturen op afstand, zoveel mogelijk beperken. In die aanbevelingen zoekt zij aansluiting bij principes die binnen modern en zakelijk contractmanagement gangbaar zijn enwaar inmiddels de meeste commerciële partijen aanzijn gebonden. Daarbij denkt zij bijvoorbeeld aan het principe dat tijdige, juiste en volledige informatie in een door de gemeente voorgeschreven format wordt opgeleverd over de realisatie van taken. 9 Het onderzoek is in opdracht van de rekenkamercommissie Sint-Michielsgestel uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Public Profit B.V (Hans Verdellen en Katja Bongers). Inleiding (4)

10 1 Opzet en aanpak van het onderzoek Doelstelling 101 Doel van het onderzoek is om aanbevelingen te doen die de financiële en bestuurlijke risico's rond partijen die taken voor de gemeente Sint-Michielsgestel uitvoeren zoveel mogelijk beperken en de aansturing daarvan optimaliseren. Centrale vraagstellin g 102 De centrale onderzoeksvraagvoor dit onderzoek luidt:- Op welke manier stuurt de gemeente Sint-Michielsgestel partijen die taken voor haar uifvoeren aan, op basis van welke informatie gebeurt dit en welke bestuurlijke en financiële risico's ziin daarbii aan de orde? Onderzoeksvragen 103 Uit de doelstelling vloeien de volgende onderzoeksvragen voort:- (1) Welke partijen voeren publieke taken uit voor de gemeente Sint- Michielsgestel en hoe kunnen deze worden getypeerd? (2) Is er sprake van een professionele opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie tussen de gemeente en deze partijen? (3) Is er inzicht in de financiele risico's die de gemeente loopt ten aanzienvan dezepafüjen? (4) Is er inzicht in de bestuurlijke risico's die de gemeente loopt ten aanzien van deze partijen? (5) Hoe geeft de Raad invulling aan haar controlerende en kaderstellende taak ten aanzien van deze partijen? (6) Is er sprake van adequate risicobeheersing? (7) Is de gemeentelijke organisatie geëquipeerd om het sturen op afstand van deze partijen mo gelij k te maken? (8) Hoe kunnen de principes die gelden voor het contractmanagement dat binnen de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente Sint- Michielsgestel is ingevoerd bijdragen aan het beperken van financiële en bestuurlijke risico's it:.z,ake partijen die taken voor de gemeente uitvoeren? Opzet en aanpak van het onderzoek (s)

11 Reikwijdte I04 In termen van reikwijdte, de scope van het onderzoek, is het volgende relevant:- (a) Dit onderzoek gaat niet alleen over 'verbonden partijen' zoals gedefinieerd in het BBV1 maar over alle mogelijke tlpen van partijen op afstand, die taken voor de gemeente uitvoeren; (b) De toekomstige verbonden partij ten behoeve van de Meijerij-samenwerking valt buiten het bereik van het onderzoek; (c) Het onderzoeksrapport is mede opgebouwd aan de hand van 5 door de rekenkamercommissie geselecteerde casussen. (d) In hoofdstuk 3 worden de feitelijke prestaties van de gemeente Sint- Michielsgestel gepresenteerd, langs de meetlat van het opgestelde normenkader. Het gaathier om de prestaties van de gemeente in de relatie tot sturing op afstand inzljn algemeenheid. Echter, deze algemeen geldende prestaties, worden geïllustreerd met relevante bevindingen uit de casussen. I)e aanpak 105 Na de projectvoorbereiding is het normenkader opgesteld. In dat kader is de feitelijke meetlat geformuleerd waarlangs de onderzoeksbevindingen worden getoetst en het is dus leidend geweest bij de uitvoering van het onderzoek. Het normenkader, dat in overleg tussen de rekenkamercommissie en de onderzoekers is vastgesteld, is als bijlage bij deze rapportage gevoegd. 106 Aan de hand van dat normenkader is als derde stap de dataverzameling uitgevoerd. Daarbij zijn twee activiteiten te onderscheiden, te weten:- (a) Documentanalyse: er zljn diverse stukken bestudeerd met betrekking tot beleid, uitvoering en financiën; (b) Interviews: er zrjn interviews gehouden met veertien personen, te weten:- I Verbonden partijen zijn volgens de definitie van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en ook een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur ofhet hebben van stem echt. Er is sprake van een financieel belang als de gemeente opdraait voor de kosten als de partij failliet gaat, of als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt. Er is ook sprake van een financieel belang als de gemeente risico draagt over ingelegd kapitaal, zoals bij het bezit van aandelen. Opzet en aanpak van het onderzoek (6)

12 (Ð MewouwKassander(afdelingshoofdlnwonerszaken); (ið De heer Boselie (beleidsmedewerker afdeling Inwonerszaken, tevens clustercoördinator van het zorgloket V/eg\Mij s) ; (iið Mevrouw Leijnse (afrlelingshooftl Ontwikkeling); (iv) Mevrouw Van Mierlo (projectleider aftleling Ontwikkeling); (v) De heer Van Orsouw (coördinator grondzaken); (vð De heer Haanstra (clustercoördinator zorg enmaatschappelijke ontwikkeling); (vii) De heer Van den Brand (afdelingshoofd beleids- en managementondersteuning - BMO) ; (viii) De heer Van der Weert (uridisch beleidsmedewerker BMO); (ix) De heer De Gooyert (afclelingshooftl Uitvoerig); (x) De heer Van der Pennen (adjunct directeur, tevens controller); (xi) De heer Bressers (medewerker aftleling Uitvoering); (xii) WethouderMattijssen; (xiii) 'Wethouder Van Dieperbeek; (xiv) Wethouder Maas. 107 De verkregen feiten uit deze dataverzamelingzijn, na verificatie, de grondslag voor het maken van de analyse op basis waarvan conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Opzet en aanpak van het onderzoek (7)

13 2 Casusbeschrijvingen: doel en selectie 207 In de aanpak wordt de centrale onderzoeksvraagbeantwoord vanuit een breed toepasbaar perspectief, zodat de toepassing van de uiteindelijk te geven aanbevelingen een projectonaftrankelijk karakter heeft. Om daartoe te komen wordt gebruik gemaakt van 5 uitgewerkte casussen, die als het ware de bevindingen onderbouwen met voorbeeldmateriaal. Deze 5 casussen werden in samenspraak met de rekenkamercommissie geselecteerd uit een omvattend overzicht van partijen op aßtand die taken voor de gemeente uitvoeren. 202 In de casussen beschrijven wij aan de hand van de onderzoeksvragen hoe de samenwerking met de desbetreffende partij is vorm gegeven. Doel van deze beschrijving is niet om dezepafüj door te lichten, maar juist om de onderzoeksbevindingen hierop te ondersteunen en via voorbeelden te illustreren. In de selectie van casussen is geprobeerd om een zo groot mogelijke verscheidenheid aan typen samenwerkingspartijen in het onderzoek te betrekken. Het betreft de volgende casussen:- o WMO (hulp in de huishouding); o Vastgoed (Plan Jacobskamp); o GGD Hart voor Brabant; o Groenonderhoud(WSD-groep); o Inkoopplatform Noord-Oost Brabant. 203 De casusbeschrijvingen, die zijn gemaakt op basis van de gehouden interviews en het dossieronderzoek, zijn opgenomen in bijlage A. Casusbeschrijvingen: doel en selectie (8)

14 3 Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel 301 In dit hoofdstuk worden de gevonden feitelijke prestaties van de gemeente Sint- Michielsgestel op de normen gepresenteerd. De norrnen zijn gegroepeerd naar drie onderwerpen (zie bijlage B). Hieronder wordt per onderwerp uit het normenkader ingegaan op die drie onderwelpen, te weten: de visie en het beleid van de gemeente op samenwerking, het contractmanagement en de manier waarop de gemeente controleert en zo nodig bijstuurt. 302 Dit is dus nog geen analyse enlof oordeelsvorming over de gevonden informatie, maar uitsluitend een weergave van de verzamelde onderzoeksdata. De presentatie van de gevonden feitelijke score volgt het normenkader. Dataverzameling Visie & Beleid 303 De dataverzamelingvoor het onderdeel visie & beleid laat de volgende feitelijke resultaten zien. Norm 1: De gemeente heeft een visie op samen\ryerking met partijen die taken voor de gemeente uitvoeren en handelt in overeenstemming met deze visie 304 De gemeente heeft geen generieke beleidsvisie op sturing op afstand, de visie is impliciet en casus gebonden. 305 Dat bleek ook uit de bestudering van de vijf in het onderzoek betrokken casussen. Keuzes voor het type samenwerking en de rol die de gemeente neemt als opdrachtgever zljn zeer vers chill end. 30ó Het tlpe van de samenwerking varieert van klassiek opdrachtgeverschap in een inkooprelatie (casus WMO), deelnemer in een GR (casus GGD Hart voor Brabant), een combinatie van klassieke inkoop en deelname aan een GR (casus groenonderhoud) tot partij in een klassieke grondexploitatie (casus Jacobskamp) en geheel vormwije, informele samenwerking (casus INOB). 307 De rol die de gemeente neemt als opdrachtgever is daarbij niet altijd even duidelijk of zelfs geheel afwezig, zoals bij het INOB. Andere keren is het opdrachtgeverschap juist glashelder, zoals bij de inhuur vanuit de WSD-groep voor het groenonderhoud. Feit elij ke pr e s t ati e s geme e nt e Sint- Mi chi el s ge s t el (e)

15 308 Daarbij moet bedacht worden dat de gemeente niet altijd een wije keus heeft voor een vofin of t1,pe van samenwerking. Een voorbeeld daarvan is de aansluiting van de gemeente bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Deze dienst is opgericht n.a.v. nationaal beleid en feitelijk stond er maar één samenwerkingsvorm open, namelijk die binnen een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Norm 2:De gemeente heeft per partij die taken voor de gemeente uitvoert beleidsvoornemens, inclusief beoogde doelen, aan de inzet van middelen gekoppeld. 309 De beleidsvoornemens per partij die taken voor de gemeente uitvoert en de beoogde doelen zijn over het algemeen goed vastgelegd. De bijbehorende inzetvart middelen wordt daarentegen een enkele keer pas lopende de uitvoering duidelijk. Soms is dat onvermijdelijk, zoals bij de klassieke grondexploitatie Plan Jacobskamp die met het zich aandienen van de economische crisis nadelig bleek uit te pakken voor de gemeente Andere keren is de inzet van middelen 1 -op- 1 gekoppeld aan producten en diensten/dienstverlening, zoals bij de WMO-hulp in de huishouding, inzet vanuit de WSDgroep voor groenonderhoud en GGD-Hart voor Brabant In één casus werd geconstateerd dat er in het geheel geen rechtstreekse koppeling was tussen beoogde doelen eninzet van middelen: het INOB. Er ligt wel een taakstelling om op termijn structureel te bezuinigen op inkopen maar die taakstelling is niet gekoppeld aan doelbereiking van het INOB. Bovendien is het doel van INOB om de rechtmatigheid van inkopen te verhogen net zo belangrijk. En aan dat doel zijn geen middelen gekoppeld. Datav erzameling Contractmanagement 312 De dataverzamelingvoor het onderdeel contractmanagement laat de volgende feitelijke resultaten zien. Norm 3: De gemeente heeft bij het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst/het contract inzicht in de gevotgen (juridisch, bestuurlijk en fïnancieel) van de samenwerking met partijen op afstand. 313 Voor wat betreft het inzicht in financiele risico's ontstaat uit de bestudeerde casussen het beeld dat deze bij het aaîgaaîvan samenwerkingsrelaties niet altijd even helder voor ogen staan. F e i t el ij ke pr e s t ati e s geme e nte S int- Mi c hiel s ge s tel (10)

16 314 Zo was bij de start van het Plan Jacobskamp niet duidelijk dat een residuele grondprijs nadelig zou uitpakken voor de gemeente en verkeerde de gemeente in de onjuiste veronderstelling dat er een voorkeursrecht voor de gemeente was gevestigd op de grond. Dat het nieuwe sportcomplex niet -zoals eerder de bedoeling was- gefinancierd zou kunnen worden uit de opbrengsten van woningbouw was een rechtstreeks gevolg van het niet voorziene nadeel. De aanleg van het nieuwe sportcomplex is losgekoppeld van de oorspronkelijke grondexploitatie en word nu apart gefinancierd. 315 De bestuurlijke en juridische risico's van de samenwerking in INOB-verband zijn volstrekt onduidelijk maar worden door de gemeente als laag ingeschat. Echter, de financiële gevolgen van claims en het bestuurlijk risico dat wordt gelopen als de gemeente ondeugdelijke diensten of producten aanschaft, kunnen zeer groot zljn enhierover zijn geen afspraken gemaakt met de andere deelnemers aan het INOB. 316 Bij het INOB bleek er bovendien in het geheel geen inzicht te bestaan in de bestuurlijke en juridische gevolgen van de samenwerking. Mogelijk omdat er sprake is van informele, wijblijvende samenwerking. 317 De bestuurlijke en juridische risico's van deelname aan een GR waarin de expertise is geconcentreerd, zoals GGD-Hart voor Brabant zljnzeer klein. Echter, de kaderstellende en controlerende rol van de Raad wordt ingeperkt door deelname aan een GR. Dat is nu eenmaal inherent aart deze constructie, waarbij de meerderheid van deelnemende gemeenten beslist en niet langer de individuele gemeente. Het College lijkt hiervoor meer oog te hebben dan de Raad, die soms toch graag sturend op wil treden richting de GR. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de Raad van Sint-Michielsgestel het indexeringspercentage voor de GGD-Hart voor Brabant op 0 procent wilde zetten. 318 IJet zicht van de gemeente op juridische en bestuurlijke risico's van de uitvoering van WMO-hulp in de huishouding en van groenonderhoud door de WSD-groep zijnte karakteriseren als laag. Echter, eventuele gevolgen van deze risico's zijn voor de gemeente goed afgedekt, omdat in deze gevallen is gekozen voor een klassieke opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie en een traditionele, privaatrechtelijke overeenkomst waarin rechten en plichten over en weer en eventuele aansprakelijkheid goed zijn vastgelegd. Norm 4: De gemeente heeft afspraken gemaakt over de periodieke voortgangsinformatie, krijgt die informatie ook daadwerkelijk aangereikt en stuurt daar ook daadwerkelijk mee. 319 De gemeente maakt goede afspraken over de periodieke voortgangsinformatie. F e i te I ij ke pr e s t atie s ge me ent e Sint - Mic hi e I s ge s tel (l l)

17 320 In het geval van een GR krijgt de gemeente die via de kadernota, het jaarverslag en de begroting van de GR. Echter, de sturingsmogelijkheden die de gemeente daarmee krijgt zijn beperkt. Kadernota's worden per individuele GR in het voorjaar via een raadsstuk met voorstel en concept besluit voorgelegd aan de Raad, zodat die er richtinggevende uitspraken over kan doen. Voor de behandeling van de begroting wordt éénverzamelstuk aan de Raad voorgelegd over de begrotingen van alle gemeenschappelijke regelingen samen, voor zover deze niet wezenlijk afivijken van de kadernota's. Over de begroting van een GR mag de Raad zijn zienswijze kenbaar maken. Voor sturing is echter een meerderheid van stemmen in het Algemeen Bestuur van de GR nodig. 321 In het geval van een klassieke opdrachtgever/opdrachtnemerrelatie, waarbij sprake is van een privaatrechtelijk contract, krijgt de gemeente tijdig de benodigde voortgangsinformatie aangereikt en zo nodig wordt deze informatie bewerkt tot kengetallen, zodat de voortgang goed kan worden bewaakt en zo nodig kan worden bijgestuurd. Dat laatste bleek het duidelijkst bij de casus WMO-hulp in de huishouding. 322 In het geval van de samenwerking binnen INOB is er geen sprake van voortgangsinformatie. Op termijn zal moeten blijken of de samenwerking leidt tot verlaging van de inkoopkosten. 323 In Sint-Michielsgestel is er op dit moment geen contractmanagementsysteem. De invoering daarvan wordt op dit moment wel (ambtelijk) besproken. Het is volgens de ambtenaren nog 'wishful thinking'. De ambitie is om dit in 2013 af te hebben en geheel in control te zijn voor wat betreft inkoop. 324 Er is overigens ook nog geen centraal contractenregister in Sint-Michielsgestel. Binnen Verseon (het gemeentelijke document managementsysteem) is er wel een contractenmodule en deze wordt nu getest. Invoering van een contractenregister zou een eerste begin zijn voor een contractmanagementsysteem. Norm 5: Het beleids- en besluitvormingsproces volgt uit een logische opeenvolging van fases die de rechtmatigheid en doelmatigheid van het uitvoeren van taken door partijen op afstand van de gemeente moeten verzekeren. 325 De gemeente heeft zoals gezegd geen generieke beleidsvisie op sturing op afstand, de visie is impliciet en casusgebonden. Gevolg hiervan is dat de verschillende fases die idealiter worden doorlopen om de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering te moeten verzekeren, niet altijd worden doorlopen. Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel (r2)

18 326 De verschillende fases zijn:2- Vaststellen behoefteærograíìma van Eisen; (i) (ii) Selecteren; (iið Contracteren; (iv) Bewaken; (v) Evaluatie proces; (vi) Evaluatie resultaat. 327 Uit het onderzoek blijkt dat in Sint-Michielsgestel de behoefte (fase i) niet altijd precies wordt vastgesteld en vastgelegd (INOB). 328 Daarnaast is de gemeente niet altijd vrij in de selectie van partijen waarrnee wordt samengewerkt (fase ii). Zo is de GR GGD-Hart voor Brabant feitelijk de enige aangewezerl samenwerkingspartij voor de uitvoering van de betreffende taken en waren er in het Plan Jacobskamp bouwondernemers die een bouwclaim hadden en dus niet gepasseerd konden worden. 329 Van contracteren (fase iii) is geen sprake bij INOB, terwijl dat bij WMO-hulp in de huishouding, het inschakelen van bouwondernemers voor het Plan Jacobskamp en de inschakeling van de WSD-groep bij het groenonderhoud nadrukkelijk wel het geval is. Bij het aansluiten bij een gemeenschappelijke regeling als de GGD-Hart voor Brabant, is geen sprake van een privaatrechtelijke, maar van een publiekrechtelijke samenwerkingsovereenkomst, waarvan de inhoud veelal strak wordt gedicteerd door de Wet gemeenschappelijke regelingen. 330 Bewaking van de voorwaarden van samenwerking en evaluatie van het proces (fases v en vi) worden niet gefaciliteerd enzijn geen onderdeel van de reguliere werþrocessen, omdat een contractmanagementsysteem ontbreekt. 331 De evaluatie van resultaten van de samenwerking (fase vi) blijft geheel impliciet en wordt niet vastgelegd. Hierdoor is het niet of nauwelijks mogelijk om te leren van goede of minder goede ervaringen. Datav erzameling Controleren en Bijsturen 332 De dataverzameling voor het onderdeel controleren en bijsturen laat de volgende feitelijke resultaten zien. 2 Best practice inkopen/aanbesteden, mede ontleend aan: Inkoop in strategisch perspectief, analyse, strategie, plaruring en praktijk, A.J. van Weele, zesde geheel herziene druk, 2008, p. 59. Fe i t el ij ke pr e s t ati e s ge me ent e Sint - Mi chiel s ge s t el (1 3)

19 Norm 6: Het College is in staat te sturen op doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering. 333 Het college heeft niet altijd veel mogelijkheden om rechtstreeks te sturen op doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering. In het geval van deelname aan een GR is het college namelijk aftrankelijk van formele besluiten in het Algemeen en Dagelijks bestuur van de GR. 334 In die gevallen waarbij sprake is van klassiek opdrachtgeverschap (zoals bij WMOhulp in de houding, de inschakeling van bouwondernemers bij de uitvoering van het Plan Jacobskamp en bij de inzet van de WSD-groep bij het groenonderhoud) worden aard en omvang van taken goed vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst en daardoor is het College in staat om periodiek goede analyses uit te (laten) voeren. 335 De periodieke afiveging tussen zelf doen, inkoop/aanbesteding, subsidiëren en het aaîgaanvan een samenwerkingsrelatie wordt door het College niet expliciet gemaakt. Dit hangt waarschijnlijk rechtstreeks samen met het ontbreken van een generieke beleidsvisie op sturen op aßtand. 336 Evaluatie en auditing van uitvoering van taken op afstand is formeel geregeld bij deelname van de gemeente aan een GR. In het geval van de uitvoering van WMO-hulp in de huishouding en bij het groenonderhoud vindt strakke monitoring plaats van de uitvoering. In die gevallen is de gemeente ook in staat om professioneel sturing te geven aan de samenwerkingsrelaties. Norm 7: De Raad is in staat tot sturen en controleren. 337 De Raad stelt de financiële en bestuurlijke kaders in het geval van uitvoering door andere partijen dan de gemeente zelf slechts op hoof<llijnen en niet altijd scherp. 338 Dat de Raad deze kaders op hoofdlijnen stelt, is in overeenstemming met de taakverdeling tussen College en Raad, zoals die sinds de dualisering bestaat. De Raad stelt kaders en controleert en het College is verantwoordelijk voor de bedrijßvoering. 339 Dat de gestelde kaders niet altijd even scherp zijn of in het geheel ontbreken, is mogelijk ook te wijten aan gebrekkige informatie over de verschillende samenwerkingspartijen. Zo staat het INOB in de jaarrekening genoemd onder "verbonden partijen", wat meer suggereert dan het feitelijk is. Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel (14)

20 340 Soms houdt de Raad ook geen rekening met de bestuurlijke mogelijkheden en onmogelijkheden van een bepaald type samenwerking. Dat leidt er dan toe dat de Raad soms niet-haalbare kaders aan de samenwerking wil stellen. Dat was vooral het geval bij de GGD-Hart voor Brabant, waarbij de Raad een indexering van 0 procent als financieel kader wilde stellen. 341 Anderzijds verbindt de Raad ook niet altijd de meest voor de hand liggende conclusies aan nieuwe informatie. Zoheeft. de Raad de ambities voor het nieuwe sportcomplex niet naar beneden bijgesteld, toen bekend werd dat financiering uit de opbrengsten van de woningbouw in het Plan Jacobskamp niet mogelijk was. Integendeel, de Raad is akkoord gegaan met grotere ambities voor het nieuwe sportcomplex. Uiteraard is dit een politieke keuze en daarin is de Raad vrij. Maar deze politieke keuze blijkt geheel los te staan van de financiële realiteit waarmee de gemeente werd geconfronteerd. 342 De Raad wordt overigens op vier momenten binnen de P&C-cyclus geinformeerd over de stand van zaken en resultaten van samenwerking met derden, te weten bij de begroting enjaarrekening en daarnaast bij de voorjaars- en najaarsnota. Bij de najaarsnota wordt de Raad eerst mondeling geinformeerd door de directie en daarna wordt een Marap meegestuurd met de stukken voor de najaarsnota. 343 Zo nodigwordt door het College tussentijds een raadsnotitie naar de Raad gestuurd. 344 In iedere Raadsvergadering hebben vertegenwoordigers (zowel bestuurlijk als uit de Raad zelf) de gelegenheid om een toelichting te geven op de laatste ontwikkelingen binnen een GR waarin zlj de gemeente vertegenwoordigen. Van deze mogelijkheid maken collegeleden incidenteel, maar Raadsleden geen gebruik. 345 Donderdagavonden zijn gereserveerd voor de Raad. Eén keer per maand vindt de reguliere Raadsvergadering plaats en één donderdagavond is gereserveerd voor uitloop daarvan. De twee overige donderdagavonden zijn gereserveerd voor informerend overleg tussen College en Raad. Hiervan wordt in de regel goed gebruik gemaakt. De informerende overleggen hebben een vooraf vastgesteld thema. 346 De programmabegroting en de jaarrekening geven overigens inzicht in de aard en omvang van taken die op afstand worden uitgevoerd. 347 De Raad wordt al met al op voldoende reguliere momenten geinformeerd. Daarmee is echter nog niet gezegd dat het praktisch nut van de aan de Raad verstrekte informatie volstaat om tot de juiste politieke keuzes te kunnen komen over sturing op afstand. Feitelijke prestaties gemeente Sint-Michielsgestel (1 5)

onderzoeksopzet verbonden partijen

onderzoeksopzet verbonden partijen onderzoeksopzet verbonden partijen Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Verbonden Partijen rekenkamercommissie Oss 1 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding... 3 2. Wat is een DoeMee-onderzoek?... 3

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert

Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Onderzoeksopzet De Poort van Limburg gemeente Weert Weert, 6 september 2011. Rekenkamer Weert Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. De wijze van onderzoek 4. Deelvragen

Nadere informatie

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL.

Verbonden Partijen. 7 mei Postbus KA ROOSENDAAL. Verbonden Partijen Notitie naar aanleiding van onderzoek naar de aansturing van verbonden partijen in de gemeenten Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal. 7 mei 2007 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen

Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Plan van aanpak Rekenkameronderzoek naar (be)sturing van Gemeenschappelijke Regelingen Rekenkamercommissies Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland Inleiding In de maanden mei tot en met oktober

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland

onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland onderzoeksopzet Verbonden partijen (Gemeenschappelijke regelingen) Lansingerland Definiteve versie augustus 2009 1 inleiding 1-1 verbonden partijen De gemeente staan verschillende manieren ter beschikking

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

Zicht op doorwerking

Zicht op doorwerking Rekenkamercommissie Zicht op doorwerking Onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen uit zes onderzoeken van de rekenkamercommissie Hoogeveen Deel 1: Conclusies en aanbevelingen Januari 2015 1 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak

Rekenkamercommissie Onderzoeksaanpak Onderzoeksaanpak Rekenkameronderzoek Feitenrelaas Ligne Status Datum Omschrijving Door Status 26 maart 15 Onderzoeksplan Ligne TH Concept, ter bespreking in RKC 31-3-15 31 maart 15 Vaststelling onderzoeksplan

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 12G / Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink. Beleidskader verbonden partijen 2013. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G200177 466748 / 466748 Drs. Edo van Bree Mr. Henk Wolsink PF Mu ONDERWERP AGENDANUMMER Beleidskader verbonden partijen

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen

Bijlage bij raadsvoorstel nr Nota verbonden partijen Bijlage bij raadsvoorstel nr. 10-24 Nota verbonden partijen april 2010 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 a. Aanleiding b. Formeel kader voor deze nota c. Opbouw van deze nota 2. Verbonden partijen 5

Nadere informatie

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn

Quick scan programmabegroting. Bestuurlijk rapport. Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn Quick scan programmabegroting 2016-2019 Bestuurlijk rapport Goede aansluiting om te sturen en te controleren Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn 1 juni 2016 1 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014

Plan van aanpak. Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Juli 2014 Plan van aanpak Onderzoek governance van gemeentelijke samenwerkingsverbanden Juli 2014 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De

Nadere informatie

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties

Verordening ex artikel 213a Gemeentewet. Informatievoorziening grondexploitaties Verordening ex artikel 213a Gemeentewet en Informatievoorziening grondexploitaties Kleine onderzoeken op twee domeinen Memorandum van het tiende, gecombineerde onderzoek van de Rekenkamercommissie van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Middelburg, 7 juli 2011

Middelburg, 7 juli 2011 AAN Het college van B&W van de gemeente Middelburg d.t.v. de raadsgriffier Postbus 6000 4330 LA Middelburg. Onderwerp: Wederhoor m.b.t. quick-scan onderzoek naar de WMO Geacht College, Middelburg, 7 juli

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel

Onderzoeksplan. Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Onderzoeksplan Onderbesteding in de provincies Gelderland en Overijssel Rekenkamer Oost-Nederland, Juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL.

Jaarverslag maart Postbus KA ROOSENDAAL. 28 maart 2017 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1. Inleiding 5 1.1. Inleiding 5 2. Doelstellingen en organisatie 6 2.1. Wettelijke grondslag 6

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Deelsessie Regionaal inkoopbureau

Deelsessie Regionaal inkoopbureau Deelsessie Regionaal inkoopbureau Delft, 15 juli 2014 Regionaal Inkoopbureau Ron Hoeben Strategisch adviseur Ine Lansu Controller Wat doet het regionaal inkoopbureau Taken Aangaan en beëindigen contracten

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regelingen Gemeenschappelijke Regelingen Een inventarisatie, bestuurlijke verkenning en onderzoek naar de invloed van raadsleden op het beleid van gemeenschappelijke regelingen binnen de gemeente Bedum. Rekenkamercommissie

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid

Rekenkamercommissie. onderzoeksopzet grondbeleid Rekenkamercommissie onderzoeksopzet grondbeleid Colofon De rekenkamercommissie Oss is een onafhankelijke commissie binnen de gemeente. Zij bestaat uit drie externe leden. De rekenkamercommissie Oss wordt

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid

Onderzoeksopzet. Armoedebeleid Onderzoeksopzet Armoedebeleid Rekenkamercommissie gemeente Heerenveen juni 2011. Rekenkamercommissie Heerenveen Onderzoeksopzet armoedebeleid 1 Inhoudsopgave A. Wat willen we bereiken 1. Aanleiding en

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Samenvattend kan worden gesteld dat de regelingen waaraan Bladel deelneemt, behoudens één uitzondering, geen grote algemene reserves aanhouden.

Samenvattend kan worden gesteld dat de regelingen waaraan Bladel deelneemt, behoudens één uitzondering, geen grote algemene reserves aanhouden. ĵemeente Bladel Economisch hart van de Kempen IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Nummer : R2016.130 Onderwerp : Onderzoek reserveposities gemeenschappelijke regelingen Aan de raad Samenvatting

Nadere informatie

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren

Regie in netwerken. 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Regie in netwerken 213a onderzoek naar verbonden partijen Gemeente Asten Gemeente Someren Opstellers: Michelle van Arensbergen en Buck Messing Versienummer: 4 Status: Definitief Datum: november 2013 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie 2009 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. raad: de raad van de gemeente Raalte; b. rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012

Rekenkamercommissie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Zuidwolde, 21 maart 2013 Jaarverslag 2012 Rekenkamercommissie De Wolden Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 1.1. De grondslag en de taak

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

samenwerking regie verbonden partijen

samenwerking regie verbonden partijen Geacht raadslid, U bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. U controleert het college. U vertegenwoordigt daarin de inwoners van Delft. Geen gemakkelijke taak. Vraagstukken zijn vaak niet binnen de eigen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening

onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening onderzoeksopzet kwaliteit dienstverlening Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Kwaliteit dienstverlening rekenkamercommissie Oss 23 maart 2007 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND...3 2. AFBAKENING...3

Nadere informatie

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Meningsvormende raad d.d. 23 maart 2010. Agendanr. 9. Rekenkamercommissie Bellingwedde-Vlagtwedde Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Korte Notitie Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Reglement van orde Rekenkamercommissie Stichtse Vecht REKENKAMERCOMMISSIE De rekenkamercommissie Stichtse Vecht, gelet op artikel 8 van de van de Verordening Rekenkamercommissie gemeente Stichtse Vecht; BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van

Nadere informatie

gemeente roerdalen Onderzoeksrapport "Regionaal (be)grip"veiligheidsregio Limburg- Noord Bijlageboek~ R~~ta_!_enenquête raadsleden

gemeente roerdalen Onderzoeksrapport Regionaal (be)gripveiligheidsregio Limburg- Noord Bijlageboek~ R~~ta_!_enenquête raadsleden gemeente roerdalen Raadsvoorstel Onderwerp: ------, - -- --------_---,- -~ - Onderzoeksrapport "VRLNRegionaal(be)GRIP?" ~ -"O -'---,-_ r---i n_d_ie_n_e_r_a_"g,_e_n_d_a,-p_u_nt_:_-!-i_r_a_a_d_s,-p_re_s_id_i_u_m

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 5 Besluitnummer : 999 Portefeuillehouder : Burgemeester Roger de Groot Aan de gemeenteraad Onderwerp: Kaderstellende

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT

ONDERZOEKSOPZET VERVOLGONDERZOEK OP EIGEN KRACHT Vervolgonderzoek Op eigen kracht over de voorwaarden voor een doeltreffend en doelmatig functioneren van Sociale Wijkzorgteams Januari 2016 1 AANLEIDING Op 16 oktober 2015 publiceerde de Rekenkamer Den

Nadere informatie

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen

Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Onderzoek naar digitale dienstverlening van de gemeente Hoogeveen Juni 2008 Rekenkamercommissie gemeente Hoogeveen Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) A.W. Hiemstra J. Steenbergen Drs. F. Galesloot

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad,

Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13. Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek Aan de gemeenteraad, Vergadering: 13 december 2005 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar mr. P.M.H. van Ruitenbeek E mail: ruitenb@winsum.nl Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Onderwerp: verordening rekenkamerfunctie

Nadere informatie

RAADSGR'.FFIE DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT

RAADSGR'.FFIE DORDRECHT. Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT Gemeentebestuur Dordrecht RAADSGR'.FFIE DORDRECHT BESLUIT Nr. SBC/03/555 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel d.d. 2 december 03; BESLUIT 1. het projectplan

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening aan Raadsleden. bij. Verbonden Partijen

Checklist. Informatievoorziening aan Raadsleden. bij. Verbonden Partijen Checklist Informatievoorziening aan Raadsleden bij Verbonden Partijen Mei 2011 1. Inleiding De rekenkamercommissie voor de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Lochem en Montferland heeft begin 2010 haar

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Raadsvoorstel (openbaar)

Raadsvoorstel (openbaar) Raadsvoorstel (openbaar) Algemene Zaken registratienummer nnb datum advies 17 januari 2011 opsteller advies mevrouw R.R. Westhoff doorkiesnummer 010-5931831 paraaf afdelingshoofd medeparaaf afdeling(en)

Nadere informatie

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld

Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Reglement van orde Rekenkamercommissie Westerveld Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2. De rekenkamercommissie 2 Artikel 3. De ambtelijk secretaris

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

Gevraagde beslissing: Instemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst voor de Regionale Contractbeheersorganisatie Wmo.

Gevraagde beslissing: Instemmen met de bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst voor de Regionale Contractbeheersorganisatie Wmo. Voorstel ~atwijk Aan Status Afdeling Medewerk(st)er Telefoonnummer Portefeuillehouder Bijlage(n) : Burgemeester en Wethouders :Openbaar : Sociale Zaken : R.F.J.M. van Hest : 071 406 5341 : Duijn van W.

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : -- Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Rapport

Nadere informatie

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN

Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Griffie Februari 2014 ONDERZOEKSOPZET: PROCES HARMONISATIE VOORSCHOOLSE VOORZIENINGEN Inleiding/aanleiding: Harmonisatie voorschoolse voorzieningen (peuterspeelzalen en harmonisatie) speelt voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Februari, 2013 Inhoudsopgave 1. Subsidie met beleid... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doelen vertaald naar subsidiedoelen...

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Afstudeeropdracht. Win - Win

Afstudeeropdracht. Win - Win Agenda Afstudeeropdracht Aanleiding Twee elementen uitgelicht Methodologische verantwoording Normenkader Beheerplan wegen Richtlijnen en doelstellingen Kwaliteit van de doelstellingen De praktijk Conclusies

Nadere informatie

Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen

Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen Plan van aanpak uitwerking kaderstellende spelregels verbonden partijen Griffier, K. Millenaar Cluster Advies, A. de Boer 23 december 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 1 2. Concretisering 2 3. Invoering

Nadere informatie

Betreft: Monitoring en evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten

Betreft: Monitoring en evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Aan: De raden van de gemeente Wassenaar en Voorschoten Rekenkamercommissie Voorschoten, 24 juni 2013 Betreft: Monitoring en evaluatie ambtelijke integratie Wassenaar-Voorschoten

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

ONDERZOEK SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WAALSPRONG PLAN VAN AANPAK

ONDERZOEK SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WAALSPRONG PLAN VAN AANPAK Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen ONDERZOEK SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WAALSPRONG PLAN VAN AANPAK FEBRUARI 2012 Colofon De Rekenkamer heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. Haar doel is de

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VENLO

REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VENLO REGLEMENT VAN ORDE REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE VENLO Vastgesteld rekenkamercommissie d.d. 22 september 2015 steller Y. van Geel doorkiesnummer 077-5699642 e-mail y.vangeel@venlo.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân

Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Kollumerland c.a. Rekenkamercommissie Noordoost Fryslân Aan de raad van de Gemeente Kollumerland c.a. Postbus 13 9290 AA KOLLUM Afdeling : GRIF Behandeld door : P.J.A. Praat Doorkiesnummer : (0511) 548228

Nadere informatie

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Oegstgeest Voorschoten Rekenkamercommissie Onderzoek exploitatie zwembaden in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest Wassenaar Voorschoten Oegstgeest Oegstgeest Aan de gemeenteraden

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland

RKC Opsterland. Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland RKC Opsterland Onderzoeksplan Integratie Statushouders in de gemeente Opsterland Beetsterzwaag, 12 oktober 2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Motivatie onderzoek 3 Doelstelling 4 Vraagstelling 4 Normenkader

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Inhuur van extern personeel Aanbevelingen voor de gemeenteraden van Kapelle en Noord-Beveland

Inhuur van extern personeel Aanbevelingen voor de gemeenteraden van Kapelle en Noord-Beveland Inhuur van extern personeel Aanbevelingen voor de gemeenteraden van Kapelle en Noord-Beveland Aanleiding De gemeenschappelijke Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de inhuur van extern personeel

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer

Rekenkamercommissie. Jaarverslag datum mei Auteur Rekenkamercommissie. Raadsnummer Rekenkamercommissie Jaarverslag 2014 datum mei 2015 Auteur Rekenkamercommissie Raadsnummer 2015-192 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inleiding 4 3 Wat wilde de rekenkamercommissie bereiken? 5 4 Wat heeft

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels

Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen zes kaderstellende spelregels Verbonden Partijen Een Verbonden Partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de provincie of de gemeente een bestuurlijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf

Jaarverslag 2005-2006. Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf Jaarverslag 2005-2006 Rekenkamercommissie Gemeente Ooststellingwerf maart 2007 Contactgegevens: Gemeente Ooststellingwef Postbus 38 8430 AA Oosterwolde rekenkamercommissie@ooststellingwerf.nl Uitgave:

Nadere informatie