REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS"

Transcriptie

1 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en RICHTLIJNEN EN AANWIJZINGEN met betrekking tot beoordeling van de student en met betrekking tot de vaststelling van de uitslag van de tentamens en examens van de opleiding BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Artikel 1 begripsbepalingen In deze regels wordt verstaan onder: 1. Onderwijs- en examenregeling (OER): de Onderwijs- en Examenregeling biomedische wetenschappen Curriculum 2000 aan de Radboud Universiteit Nijmegen, laatstelijk vastgesteld op 24 juni Tentamen of bloktoets: het onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de beoordeling van de resultaten van dat onderzoek. 3. Examen: het geheel aan tentamens dat conform de OER behoort tot de propedeutische, bachelorsof de Masteropleiding, in voorkomende gevallen aangevuld met een eigen onderzoek door de daartoe bevoegde examencommissie. 4. Toets: een test of proefwerk in het kader van een tentamen/bloktoets of examen waarmee vastgesteld kan worden of de in het onderwijsprogramma geformuleerde doelstellingen door de student zijn gerealiseerd. 5. Studieleiders: de door de Raad van bestuur van het UMC St. Radboud benoemde eindverantwoordelijken voor de in artikel 23 lid 1 van de OER genoemde hoofdvakken. 6. Ad valvas: openbare mededelingen over de organisatie van het onderwijs en de examens die aan het begin van het studiejaar bekend worden gemaakt d.m.v. publicatie in de studiegidsen en gedurende het studiejaar d.m.v. publicatie in blokboeken en onder belangrijke mededelingen op de WEB-site van het UMC St. Radboud (bij de informatie voor studenten). 7. Fraude: het handelen of nalaten van een student dat erop is gericht het vormen van een juist oordeel omtrent haar of zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Hieronder wordt tevens verstaan het overnemen van bestaande teksten uit gedrukte of digitale informatiebronnen bij het maken van werkstukken, verslagen of scripties. 8. Studenten Informatie Punt (StIP): balie van de afdeling Onderwijs en Studentenzaken van het UMC St. Radboud 9. KISS: RU Nijmegen Internet Studenten Services, internet toegang voor studenten waarmee studenten zich kunnen opgeven voor tentamens, en behaalde uitslagen kunnen raadplegen. Artikel 2 - werkwijze van de examencommissie 1. De examencommissie komt meerdere malen per jaar bijeen om zich zonodig op de hoogte te stellen van de studievoortgang van de studenten en besluiten te nemen over de door studenten ingediende studieplannen. 2. Bij zittingen ter vaststelling van uitslagen van examens zijn minstens aanwezig de voorzitter of één van de vice-voorzitters en twee van de leden. De examencommissie beslist bij gewone meerderheid van stemmen. 3. Voorzitter en vice-voorzitters zijn belast met de behartiging van de dagelijkse gang van zaken van de examencommissie. 4. De studieleiders stemmen in met de door studenten voorgestelde studieplannen zoals bedoeld in het artikel 23 lid 10 van de OER. De studieleiders kunnen deze bevoegdheid alleen uitoefenen ten aanzien van studenten die voor hun hoofdvak hebben gekozen. Het studieplan wordt na ondertekening door de studieleider ter goedkeuring gezonden aan de examencommissie. Regels en richtlijnen voor tentamens en examens 1

2 De examencommissie keurt hoofdvakstages (28,6, 37,2 en 45,8 studiepunten) goed. Kleine stages met een studielast van 17,2 studiepunten en bachelorstages(17,2 en 22,9 studiepunten) worden goedgekeurd door de studieleider. De examencommissie beoordeeld individuele aanpassingen in het curriculum. 5. Studenten dienen er voor te zorgen dat goedkeuring van onderdelen of het complete studieplan tijdig plaatsvindt. Dat wil zeggen: - Onderdelen welke door de examencommissie goedgekeurd dienen te worden: uiterlijk in de examencommissie vergadering 2 maanden voor start van het onderdeel. - Het complete studieplan (minimaal 120 studiepunten), of wijzigingen van het studieplan: uiterlijk in de examencommissie vergadering 2 maanden voor de vergadering waarin het masterexamen wordt aangevraagd. De plannen moeten voor akkoord zijn ondertekend door de betrokken studieleider. Bespreking van de plannen vindt plaats tijdens de reguliere vergaderingen van de examencommissie, waarvan de data ad valvas bekend zijn gemaakt. De plannen moeten uiterlijk twee weken voor de vergadering van de examencommissie zijn ingeleverd bij het Studenten Informatie Punt (StIP). Artikel 3 taal Het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. Een andere taal, bij voorkeur Engels, kan worden gebezigd: a. bij onderwijs in het kader van een gastcollege door een anderstalige docent, of: b. indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door het College van Bestuur vastgestelde gedragscode. Artikel 4 - het afnemen van een tentamen 1. De examenonderdelen zoals genoemd in de artikelen 13, 15 en 23 van de OER worden beoordeeld door middel van een tentamen. 2. Een tentamen kan bestaan uit een theoretische of praktische toets, theoretische of praktische oefeningen of een combinatie van oefening en toetsing. 3. Ten behoeve van het afnemen van de tentamens wijst de examencommissie examinatoren aan. Opdat blokcoördinatoren en hun waarnemers ook kunnen functioneren als examinatoren en waarnemend examinatoren in hun blok, zal voorafgaand aan hun benoeming overleg gevoerd worden met de examencommissie. 4. Ingeval in hetzelfde tentamen al dan niet te zelfder tijd door meer dan één docent het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarvan wordt beoordeeld, ziet de examencommissie erop toe, dat de docenten beoordelen aan de hand van dezelfde normen. Daartoe worden de desbetreffende normen tevoren schriftelijk vastgelegd. Zo nodig wijst zij een voor het examineren eerst verantwoordelijke examinator aan. 5. De vaststelling of is voldaan aan de voorwaarden met het oog op de toelating tot het afleggen van een examen of tentamen geschiedt door of vanwege de examencommissie of examinator(en). Artikel 5 - vrijstelling van een tentamen 1. Een verzoek tot vrijstelling van het afleggen van een tentamen wordt schriftelijk met redenen omkleed ingediend bij de examencommissie. 2. In voorkomende gevallen kan de examencommissie advies inwinnen bij de betreffende blokcoördinator(en) of docent(en) alvorens over het verzoek te beslissen. 3. De examencommissie neemt een gemotiveerde beslissing binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek. De student wordt van het besluit zo spoedig mogelijk in kennis gesteld, waarna schriftelijke bevestiging volgt. Regels en richtlijnen voor tentamens en examens 2

3 Artikel 6 - dispensatie van passieve deelname aan praktische oefeningen Wanneer een student vanwege godsdienstige of dringende persoonlijke redenen principiële bezwaren heeft tegen een verplichting om als proefpersoon op te treden tijdens praktisch onderwijs, dan kan zij of hij via de studie-adviseur om dispensatie vragen van deze verplichting. Artikel 7 - datum, tijd en plaats van reguliere toetsen Plaats en tijdstip van de reguliere schriftelijke toetsen worden vastgesteld door het Onderwijs Management Team en ad valvas bekendgemaakt. Voor zover data niet aan het begin van een studiejaar bekend zijn, vindt bekendmaking uiterlijk een maand vóór de betreffende toets plaats. Wijzigingen van vastgestelde toetsdata kunnen slechts in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de voorzitter of vice-voorzitters van de examencommissie worden vastgesteld. Is bekendmaking van een wijziging niet tijdig geschied, dan dient de bekendmaking te geschieden aan het laatste, bij de studentenadministratie bekende, studieadres van de student. Artikel 8 - bijzondere toetsen 1. Indien de examencommissie besluit tot een bijzondere toetsgelegenheid, dan worden de betrokken student(en) en blokcoördinator(en) hiervan schriftelijk door de examencommissie op de hoogte gesteld. 2. De blokcoördinator kan voor een bijzondere toets docenten uit zijn blok aanwijzen om het onderzoek naar kennis en/of vaardigheden te verrichten. De blokcoördinator is verantwoordelijk voor bepaling van de uitslag van het onderzoek. 3. De student die kan deelnemen aan een bijzondere toetsgelegenheid, wordt door de blokcoördinator tenminste veertien dagen vóór de betreffende toets geïnformeerd over datum, tijd, plaats en vorm van de toets. Bij afname van de toets door meerdere docenten, kunnen datum, tijd, plaats en vorm worden gepresenteerd in de vorm van een rooster. Artikel 9 - aanmelding reguliere toetsen 1. Wie door de studentenadministratie wordt ingedeeld voor een blok, wordt ingedeeld voor zowel het onderwijs als de toetsing van een blok. Afzonderlijke aanmelding voor de toetsen in dat blok is niet meer nodig. 2. Studenten die alleen toelating wensen tot de toetsing in een blok en de studenten die willen deelnemen aan de herhaling van een toets, dienen zich via KISS aan te melden voor deze tentamens. Ad valvas wordt meegedeeld op welke data toetsen worden afgenomen en binnen welke termijnen aanmelding moet geschieden. Artikel 10 - de orde tijdens een schriftelijke toets 1. De student is gehouden zich bij deelname aan een toets te legitimeren met een geldig bewijs van inschrijving aan de Radboud Universiteit Nijmegen (collegekaart). 2. De student is verplicht de aanwijzingen van de surveillanten te volgen. 3. Het is de student verboden boeken, dictaten, aantekeningen en dergelijke mee te nemen in de ruimte waarin de toets wordt afgenomen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. Het is ook niet toegestaan om mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur waarmee communicatie of toegang tot bestanden mogelijk is, mee te nemen in de ruimte waar de toets wordt afgenomen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. 4. Het gebruik van boeken, dictaten, aantekeningen en dergelijke of van mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur wanneer dit niet is toegestaan, wordt aangemerkt als fraude. 5. Een student die later dan een half uur na het officieel vastgestelde aanvangstijdstip verschijnt, is van deelname aan de toets uitgesloten. Regels en richtlijnen voor tentamens en examens 3

4 6. Het is niet toegestaan de ruimte, waarin de schriftelijke toets wordt afgenomen, binnen een half uur na het officieel vastgestelde aanvangstijdstip te verlaten. 7. Tijdens het afleggen van de toets wordt niet gerookt. 8. In gevallen van overmacht kan door de verantwoordelijke examinator voor de toets met betrekking tot lid 1 en lid 5 van dit artikel anders worden beslist. 9. Indien een student niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens de leden 1, 2, 3, 6 en 7 van dit artikel, dan kan de betrokken student door de desbetreffende examinator uitgesloten worden van verdere deelname aan de toets. De uitsluiting is slechts van toepassing op de toets, tijdens welke de onregelmatigheid is geconstateerd. De uitsluiting heeft tot gevolg dat geen uitslag van deze toets wordt vastgesteld. Artikel 11 fraude 1. Wanneer tijdens, of voorafgaande aan de vaststelling van de uitslag van een tentamen of een praktisch onderdeel van een tentamen (waaronder begrepen het maken van een werkstuk of een verslag) fraude wordt geconstateerd of vermoed, dan wordt dit de student zo spoedig mogelijk medegedeeld. Daarenboven wordt bij het constateren van fraude tijdens een schriftelijke toets dit terstond door de surveillant in het bijzijn van de student op het antwoordblad aangetekend. De surveillant kan de student verzoeken eventuele bewijsstukken beschikbaar te stellen. Een weigering hiertoe wordt in het schriftelijke verslag vermeld dat door de surveillant na afloop van de toets wordt opgemaakt. De student wordt in de gelegenheid gesteld een schriftelijk commentaar bij het schriftelijke verslag van de surveillant te voegen. Het schriftelijke verslag en het eventuele schriftelijke commentaar worden zo spoedig mogelijk ter hand gesteld van de betrokken examinator en de examencommissie. 2. De examencommissie kan de student uitsluiten van verdere deelname aan het desbetreffende tentamen. De uitsluiting is slechts van toepassing op de eerstvolgende gelegenheid tot het afleggen van het desbetreffende tentamen. Voor het tentamen, waarbij de fraude is geconstateerd, wordt geen uitslag vastgesteld. 3. Een beslissing tot uitsluiting wordt door de examencommissie niet genomen, dan nadat de betrokken student in de gelegenheid is gesteld door de examencommissie te worden gehoord. Artikel 12 - examens en getuigschriften 1. Voor de vaststelling van de uitslag van de examens zoals vermeld in artikel 20 van de OER en de afgifte van getuigschriften moeten een aantal formaliteiten vervuld worden, vastgelegd door het College van Bestuur van de universiteit. Uitvoering van deze regeling vereist dat de student vóór de vaststelling van de uitslag een persoonlijk ondertekende examenaanvraag indient. 2. De aanmelding voor het examen dient te geschieden bij het Studenten Informatie Punt (StIP) door inlevering van het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, uiterlijk een maand voor de uitslagvergadering van de examencommissie. De data van de uitslagvergaderingen worden ad valvas bekend gemaakt. 3. Voor de vervaardiging van getuigschriften is een uittreksel uit het bevolkings- of geboorteregister vereist. De studentenadministratie controleert bij de aanmelding voor een examen of er reeds een uittreksel uit het bevolkings- of geboorteregister aanwezig is en kan zonodig de student verzoeken dit uittreksel en eventuele andere bescheiden aan te leveren. 4. Ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een getuigschrift uitgereikt. Het getuigschrift wordt ondertekend door tenminste twee door de examencommissie aan te wijzen leden. De uitreiking geschiedt in het openbaar, tenzij de examencommissie in bijzondere gevallen anders heeft bepaald. 5. Op een bijlage bij het getuigschrift worden de tot het examen behorende onderdelen vermeld. Daarenboven worden vermeld niet tot het examen behorende onderdelen waarin, voordat over de uitslag van het examen is beslist, op verzoek van de student is geëxamineerd, mits die tentamens met goed gevolg zijn afgelegd. Op de bijlage van het master getuigschrift wordt het gekozen profiel vermeld. Op de bijlage wordt bovendien de studielast en het behaalde resultaat vermeld. Regels en richtlijnen voor tentamens en examens 4

5 Artikel 13 - Judicia 1. Aan de uitslag van het propedeutisch examen dat wordt afgelegd conform het programma zoals vermeld in artikel 13 van de OER Biomedische wetenschappen Cur. 2000, wordt het predikaat: - Bene meritum verbonden indien aan de volgende eisen is voldaan: a. voor de onderdelen 1 t/m 8 en 10 t/m 11 ligt het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers tussen 7,5 en 8. b. voor het onderdeel 9; oriënterende onderzoeksstage, is een voldoende resultaat behaald. - Cum laude verbonden indien aan de volgende eisen is voldaan: a. voor de onderdelen 1 t/m 8 en 10 t/m 11 is het eindcijfer 7 of meer behaald en het rekenkundig gemiddelde van deze cijfers ligt tussen 8,0 en 9; b. voor het onderdeel 9; oriënterende onderzoeksstage, en 12; oriëntatie op studie en beroep 1, is een voldoende resultaat behaald. - Summa cum laude verbonden indien aan de volgende eisen is voldaan: a. voor de onderdelen 1 t/m 8 en 10 t/m 11 is het eindcijfer 7 of meer behaald en het rekenkundig gemiddelde van deze cijfersbedraagd 9,0 of hoger. b. voor het onderdeel 9; oriënterende onderzoeksstage, en 12; oriëntatie op studie en beroep 1, is een voldoende resultaat behaald. 2. Aan de uitslag van het bachelorexamen dat wordt afgelegd conform het programma zoals vermeld in artikel 15 van de OER Biomedische wetenschappen Cur. 2000, wordt het predikaat: - Bene meritum verbonden indien aan de volgende eisen is voldaan: a. voor de onderdelen 1 t/m14 en 16 ligt het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers tussen 7,5 en 8. b. voor het onderdeel 15; portfolio rapportagevaardigheden, is een voldoende resultaat behaald. - Cum laude verbonden indien: a. voor het onderdeel bachelorstage het eindcijfer 8 of meer en voor de onderdelen 1 t/m14 en 16 het eindcijfer 7 of meer is behaald en het rekenkundig gemiddelde van deze cijfers ligt tussen 8,0 en 9, b. voor het onderdeel 15; portfolio rapportagevaardigheden, is een voldoende resultaat behaald. - Summa cum laude verbonden indien: a. voor het onderdeel bachelorstage het eindcijfer 8 of meer en voor de onderdelen 1 t/m14 en 16 het eindcijfer 7 of meer is behaald en het rekenkundig gemiddelde van deze cijfers bedraagd 9,0 of hoger. 3.Aan de uitslag van het masterexamen dat wordt afgelegd conform het programma zoals vermeld in artikel 23 van de OER Biomedische wetenschappen Cur. 2000, wordt het predikaat - Bene meritum verbonden indien het rekenkundig gemiddelde van de eindcijfers van alle onderdelen die volgens het besluit van de examencommissie over het studieplan van de uitslag vragende student deel uitmaken van het examenprogramma tussen 7,5 en 8 ligt; - Cum laude verbonden indien voor het onderdeel hoofdvakstage(s) het eindcijfer 8 of meer is behaald en alle onderdelen die volgens het besluit van de examencommissie over het studieplan van de uitslag vragende student deel uitmaken van het examenprogramma, het eindcijfer 7 of meer is behaald en het rekenkundig gemiddelde van deze cijfers ligt tussen 8,0 en 9; - Summa cum laude verbonden indien voor het onderdeel hoofdvakstage(s) het eindcijfer 8 of meer is behaald en alle onderdelen die volgens het besluit van de examencommissie over het studieplan van de uitslag vragende student deel uitmaken van het examenprogramma, het rekenkundig gemiddelde van deze cijfers bedraagd 9,0 of hoger. 4. De examencommissie kan, ten voordele van de examinandus, bij haar beslissingen afwijken van de in dit artikel gegeven richtlijnen. De examencommissie beslist tevens in gevallen waarin dit artikel niet voorziet, met name waar het examinandi betreft met van de standaard afwijkende examenprogramma s. Regels en richtlijnen voor tentamens en examens 5

6 5. Het predikaat Bene meritum, cum laude, Summa cum laude wordt aangetekend op het getuigschrift. Artikel 14 - wijzigingen van deze regels en richtlijnen Wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, vinden in principe niet plaats. Indien dergelijke wijzigingen onvermijdelijk zijn, dan wordt er op toegezien dat de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. Artikel 15 inwerkingtreding Deze regels en richtlijnen treden in werking op 1 september Aldus vastgesteld bij besluit van de Examencommissie Biomedische (Gezondheids-) Wetenschappen op 25 april Regels en richtlijnen voor tentamens en examens 6

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master curriculum 2005, laatstelijk per 1 september 2008). Regels

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE (behorende bij de onderwijs- en examenregelingen biomedische wetenschappen Bachelor en Master, laatstelijk gewijzigd per 1 september 2013). Artikel 1 reikwijdte

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde De Regels en Richtlijnen vormen een aanvulling op en een verdere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zij zijn

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde

Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde Regels en Richtlijnen voor tentamens en examens van de opleiding Geneeskunde De Regels en Richtlijnen vormen een aanvulling op en een verdere uitwerking van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Zij zijn

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Artificial Intelligence

Regels en richtlijnen van de examencommissie Artificial Intelligence Regels en richtlijnen van de examencommissie Artificial Intelligence 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING MOLECULAR SCIENCE & TECHNOLOGY 2009-2010 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY versie november 2002 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE OPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen van de examencommissie Sociologie 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS VAN DE OPLEIDING TANDHEELKUNDE ZOALS BEDOELD IN ART. 7

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS VAN DE OPLEIDING TANDHEELKUNDE ZOALS BEDOELD IN ART. 7 REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS VAN DE OPLEIDING TANDHEELKUNDE ZOALS BEDOELD IN ART. 7.12B, LID 3 VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Studiejaar 2015-2016 De

Nadere informatie

Life science & Technology

Life science & Technology REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY (UNIVERSITEIT LEIDEN EN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT) Artikel 1. Toepassingsgebied Deze

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar>

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN BACHELOROPLEIDING Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende regels en richtlijnen voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: R&R Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12 vierde lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 2 De examencommissie voor

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIES VAN DE BACHELOR- EN MASTEROPLEIDINGEN LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2008-2009 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de

Nadere informatie

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL

SECTIE 1. REGELS MET BETREKKING TOT TENTAMEN PROCEDURE DE AANMELDING VOOR EEN SCHRIFTELIJK TENTAMEN OF TENTAMENONDERDEEL Regels en Richtlijnen inzake de tentamens en examens van de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen Beleid & Management Gezondheidszorg, de masteropleiding Zorgmanagement en de premasterprogramma s

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Regels en richtlijnen van de examencommissie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R)

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Psychologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Psychologie Regels en Richtlijnen examencommissie Psychologie 2016-2017 Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch, bachelor-

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen 2 De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b,

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE BACHELOROPLEIDING LIFE SCIENCE & TECHNOLOGY 2011-2012 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Begripsbepalingen. 3. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2016-2017 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN BIJ DE EXAMENREGELINGEN WISKUNDE

REGELS EN RICHTLIJNEN BIJ DE EXAMENREGELINGEN WISKUNDE Regels en Richtlijnen van de Examencommissie REGELS EN RICHTLIJNEN BIJ DE EXAMENREGELINGEN WISKUNDE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens in de bacheloropleiding

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen van de examencommissie Communicatiewetenschap

Regels en Richtlijnen van de examencommissie Communicatiewetenschap Regels en Richtlijnen van de examencommissie Communicatiewetenschap 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en Richtlijnen examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde Regels en Richtlijnen examencommissie Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede

Nadere informatie

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva

3. In geval in hetzelfde examenonderdeel al dan niet te zelfder tijd door meer dan één examinator het onderzoek wordt verricht en het resultaat daarva Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de studierichting Engelse Taal- en Letterkunde.

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Medische Wetenschappen Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Medische Wetenschappen Regels en Richtlijnen van de Examencommissie voor examinatoren van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde Opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Communicatiewetenschap

Regels en Richtlijnen examencommissie Communicatiewetenschap Regels en Richtlijnen examencommissie Communicatiewetenschap 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

2. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie

2. Samenstelling en dagelijkse gang van zaken van de examencommissie Regels en Richtlijnen van de examencommissies van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen 2017-2018 Algemeen gedeelte 1. Reikwijdte Deze Regels en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Literatuurwetenschap 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Kunstmatige intelligentie / Artificial Intelligence

Regels en Richtlijnen examencommissie Kunstmatige intelligentie / Artificial Intelligence Regels en Richtlijnen examencommissie Kunstmatige intelligentie / Artificial Intelligence 2016-2017 Artikel 1 Preambule 1. De volgende Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) betreffen het functioneren

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN

REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE VAN DE FACULTEIT RECHTSWETENSCHAPPEN Artikel 1 - toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en de examens in alle opleidingen

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW.

Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Regels en richtlijnen, als bedoeld in artikel 7.12, lid 4 van de WHW. Examencommissie Van de examencommissie Bestuurskunde maken alle wetenschappelijke personeelsleden, die onderwijs geven binnen de opleiding

Nadere informatie

Het afnemen van het examen of examenonderdeel

Het afnemen van het examen of examenonderdeel Regelen en richtlijnen zoals bedoeld in artikel 11, 5e lid, van de wet Universitaire bestuurshervorming 1970 vastgesteld door de vaste commissie voor de examens in de Bacheloropleiding Engelse Taal en

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taal- en Spraaktechnologie (Language and Speech Technology) 2008-2009 Par. 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities

Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities Regels en Richtlijnen Bachelor-, Master- en Educatieve Masteropleidingen School of Humanities 2011-2012 Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

5 Examens. 6 Vrijstellingen

5 Examens. 6 Vrijstellingen Regels en Richtlijnen van de examencommissie Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs, 2015-2016 (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht Reglement examencommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Inhoud: art. 1 begripsbepalingen...3 art. 2 toepassingsgebied...3 art. 3 examencommissie...3 art. 4 examinatoren...4 art.

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie

Hoofdstuk 2 Samenstelling en werkwijze van de commissie Regels en richtlijnen van examencommissie van de bachelor- en masteropleidingen van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen, onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen September 2009

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID (Regels en Richtlijnen Examencommissie FdR)

EXAMENREGLEMENT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID (Regels en Richtlijnen Examencommissie FdR) EXAMENREGLEMENT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID (Regels en Richtlijnen Examencommissie FdR) 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen 2. De Examencommissie 3. Examinatoren 4. Tentamens 5. Cum Laude 6. Vrijstellingen

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU)

Regels en Richtlijnen examencommissie BTO Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) Regels en Richtlijnen examencommissie BTO 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie van de Joint Degree BSc Tourism (NHTV/WU) KADER - WHW Volgens art. 7.13 WHW stelt een examencommissie regels vast

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Taal- en spraakpathologie FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Taal- en spraakpathologie 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Kunstgeschiedenis 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2012-2013

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Tilburg School of Catholic Theology

Regels en Richtlijnen Tilburg School of Catholic Theology Regels en Richtlijnen Tilburg School of Catholic Theology Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12b, lid 1.b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), vast te stellen

Nadere informatie

Examenreglement Premaster Accounting & Control

Examenreglement Premaster Accounting & Control Examenreglement Premaster Accounting & Control Gewijzigd met ingang van 1 september 2017 Vervangt: Versie met ingangsdatum 1 september 2015 Versie met ingangsdatum 1 februari 2017 1 Art. 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur 2009-2010

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Tilburg School of Catholic Theology

Regels en Richtlijnen Tilburg School of Catholic Theology Regels en Richtlijnen Tilburg School of Catholic Theology Regels en Richtlijnen zoals bedoeld in artikel 7.12b, lid 1.b van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), vast te stellen

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College and Graduate School of Child Development and Education REGELS EN RICHTLIJNEN 2018-2019 VAN DE EXAMENCOMMISSIE PEDAGOGISCHE EN ONDERWIJSWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 Voor informatie over uitleg en toepassing van deze regeling kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, via e-mail te bereiken op Examencommissie.Rechten@uu.nl

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

MODEL REGELS & RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIES

MODEL REGELS & RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIES MODEL REGELS & RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIES Krachtens artikel 7.12 van de WHW stelt het faculteitsbestuur voor elke opleiding of groep van opleidingen een examencommissie in. De examencommissie heeft onder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

Onderwijs- en examenreglement ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES Onderwijs- en examenreglement ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b. de examencommissie:

Nadere informatie

Stralingshygiëne op deskundigheidsniveau 4A HET EXAMENREGLEMENT. Bij- en. Nascholingscursus. Radiologisch. Laborant

Stralingshygiëne op deskundigheidsniveau 4A HET EXAMENREGLEMENT. Bij- en. Nascholingscursus. Radiologisch. Laborant HET EXAMENREGLEMENT Stralingshygiëne op deskundigheidsniveau 4A Bij- en Nascholingscursus Radiologisch Laborant Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Wettelijk kader 5 Artikel 2 Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2007-2008 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3 Doel van

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie