Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen."

Transcriptie

1

2 Indicatoren onderwijsinspectie 1. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van kinderen. De school heeft de zorg en begeleiding structureel georganiseerd. De school zet interne en externe deskundigheid in voor zorg en begeleiding. De school heeft taken en verantwoordelijkheden op het terrein van zorg en begeleiding duidelijk vastgelegd. De school beschikt over een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van leerlingen. 2. De school begeleidt leerlingen systematisch tijdens hun schoolloopbaan. Er zijn duidelijke procedures voor in-, door- en uitstroom. De school onderhoudt contacten met scholen en instellingen waar de leerlingen vandaan komen. De school onderhoudt contacten met vervolgonderwijs. 3. De school kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van leerlingen met speciale behoeften. De school heeft procedures om zorgleerlingen vroegtijdig te signaleren. De school analyseert de hulpvragen van leerlingen die uitvallen. 4. De school zorgt voor begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De school draagt zorg voor extra begeleiding van leerlingen die zorg behoeven. De school gaat de effecten na van de extra begeleiding. 5. De school betrekt ouders/ verzorgers bij de zorg en begeleiding van de schoolloopbaan van de leerlingen. De school betrekt ouders bij de begeleiding van de schoolloopbaan van alle leerlingen. De school betrekt ouders bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijs- behoeften. Kernkwaliteiten 1. De Stapsteen kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van leerlingen. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding Januari 2015

3 1. De directeur en het team van leraren beschrijven in het schoolplan, afgeleid van de missie en visie, hun opvattingen, waarden en normen m.b.t. de zorg en begeleiding van leerlingen. Onderwerpen zijn: Het systematisch begeleiden en volgen, zowel tijdens de schoolloopbaan als bij de keuze van het vervolgonderwijs Inzet deskundigheden Contact met scholen en instellingen De begeleiding van leerlingen met specifieke behoeften De rol van de ouders Omvang van de middelen en formatie die voor zorg en begeleiding noodzakelijk is. 3. De directeur en de IB er dragen zorg voor het volgen en bewaken van de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding op school- en groepsniveau.: *De Intern begeleider maakt jaarlijks een schoolanalyse van de CITO-opbrengsten en bespreekt deze met de directeur. Zij analyseren zowel kwantitatief als kwalitatief en bespreken de resultaten in de teamvergaderingen. *De leerkrachten van groep 8 maken na de afname van het Drempelonderzoek een analyse van de resultaten en een begeleidingsplan voor de maanden voorafgaand aan de Citoeindtoets. Zij maken ook na de Cito-Eindtoets een analyse. Beiden worden met de directeur en de intern begeleider besproken. *De leerkrachten evalueren na elke CITO-toetsperiode de opbrengsten van hun klas. Vanuit deze analyse maken zij keuzes voor de begeleiding van de leerlingen in de komende periode. Deze keuzes worden weergegeven in het groepsplan, dat gemaakt wordt voor de hoofdvakken. Deze groepsplannen worden besproken met de intern begeleider tijdens de leerlingbespreking/groepsbepreking 4. De directeur evalueert jaarlijks met de leraren en de intern begeleider het functioneren van de leerlingenzorg. Hieruit komen nieuwe beleidskeuzes. 5. Het zorgteam voert consultatiebesprekingen met een externe deskundige op vooraf geplande tijdstippen, conform de afspraken binnen het samenwerkingsverband. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding Januari 2015

4 6. De intern begeleider dient aanvragen voor bovenschoolse zorg in conform de afspraken binnen het samenwerkingsverband. 7. Op Obs De Stapsteen is een Onderwijskundigondersteuningsteam (OOT) gevormd. Dit OOT fungeert als Intern Ondersteuningsteam (IOT) zoals in de wet- en regelgeving van Passend Onderwijs bedoeld en meer dan dat. In het OOT worden naast leerlingenbesprekingen ook onderwijskundige zaken aan de orde gesteld. Het OOT dient ter ondersteuning van de leerkrachten en het verbeteren van het Onderwijs. In het document Onderwijsondersteuningsteam,gedeelde verantwoordelijkheid van Onderwijs, juli 2014 is meer informatie te vinden. 8. Bij leerlingen met een specifieke zorgbehoefte is de intern begeleider altijd betrokken. De leerkrachten, ouders, intern begeleider en waar nodig de brugfunctionaris SWV of Brugfunctionaris Zorgteam Gemeente Molenwaard vormen een zorgteam om de leerling heen met als doel optimale begeleiding. 8. De directeur regelt dat er een intern begeleider in de school werkzaam is. 9. De directeur regelt dat de intern begeleider handelt conform een schriftelijk vastgelegde taakomschrijving. 10. De zorgactiviteiten worden in de Jaarplanning vermeld: Leerling-volgkalender Leerlingbesprekingen Groepsbesprekingen Consultatiebesprekingen Overlegmomenten met de directeur Overdrachtbesprekingen van leerlingen einde schooljaar In de specifieke documenten zoals bijv. leerling-volgkalender, protocol Overgang groep 1,2 naar 3, staan activiteiten gedetailleerder beschreven 11. De Stapsteen hanteerde het OVM* om de cognitieve en sociaal/emotionele ontwikkeling van de leerling te volgen. In groep 1 en 2 werden beide gebieden met dit observatiemodel gevolgd De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding Januari 2015

5 en vanaf groep 3 alleen de sociaal/emotionele ontwikkeling. Vanaf groep 3 wordt de cognitieve ontwikkeling gevolgd met LVS* (* OVM= ontwikkelingsvolgmodel van Memelinck/ LVS: leerlingvolgsysteem ) Ivm ontevredenheid en het missen van een aantal onderdelen die wij wel van belang achten zoals een v rfagenlijst die door de leerlingen worden ingevuld en adviezen voor begeleiding zijn we gestopt met dit OVM en zijn we ons aan het oriënteren op een beter leerlingvolgsysteem voor de social-emotionele ontwikkeling. De leerkracht van groep 1 en 2 bepaalt op vaste tijdstippen het niveau van de taalontwikkeling m.b.v. de CITO-toets Taal voor kleuters. Het niveau van de wiskundige oriëntatie wordt bepaald door het afnemen van de CITO-toets Rekenen voor kleuters. De beginnende geletterdheid en daarmee de leervoorwaarden worden in kaart gebracht met het toetspakket van het CPS. 12. Naast het afnemen van methode gebonden toetsen nemen de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 op vaste tijdstippen de volgende niet-methode gebonden toetsen af: Voortgezet technisch lezen: DMT en AVI Spelling incl werkwoordspelling in 7-8 Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding Januari 2015

6 Woordenschat Studievaardigheden E7 en M8 13. De leerkracht noteert direct, maar in ieder geval binnen een week na afname, alle nietmethode gebonden toetsgegevens in het digitale volgysteem Parnassys. 14. De leerkracht noteert alle resultaten van de methode gebonden toetsen en rapportcijfers in het digitale leerlingdossier in ParnasSys. 15. De leerkracht van groep 8 neemt in januari de CITO-toets Studievaardigheden af. 16. De leerkracht van groep 8 neemt de CITO-eindtoets basisonderwijs af. Bij alle leerlingen van groep 8 wordt ook de drempeltoets in november afgenomen. Dit gebeurt ook wel eens bij leerlingen die na eind groep 7 de basisschool verlaten. 17. De directeur en de leerkracht noteren in een computerbestand speciale kindkenmerken: Ziektes Aanpak Schoolbeleving van ouders of leerling Speciale gezinsomstandigheden De directeur vult deze gegevens samen met de ouders in bij het inschrijven van de leerling. De directeur, de leraar en de intern begeleider verwerken veranderingen die zich tijdens de schoolcarrière voltrekken in dit computerbestand. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding Januari 2015

7 2.De Stapsteen begeleidt leerlingen systematisch tijdens hun schoolloopbaan. 1. De leerkracht bepaalt de beginsituatie van de instromende leerling m.b.v. gegevens van: OKR van de afleverende school De ouders Toetsen Observaties 2. De directeur draagt in alle gevallen van plaatsing op een andere school de gewenste gegevens door. 3. De leerkracht van groep 7/ 8 gaat met de leerlingen op bezoek bij verschillende scholen. Tevens wordt er informatie van allerlei scholen uit de buurt uitgedeeld. 4. De directeur stelt in samenspraak met de leerkracht van groep 8 een schoolkeuzeadvies op. Dit advies is gebaseerd op: Schoolresultaten Werkhoudingsaspecten Leerlingkenmerken Relevante informatie van de ouders Toetsgegevens 5. De directeur stelt in overleg met de leerkracht van groep 8 een OKR op, conform de afspraken gemaakt met derden: Bij plaatsing op een andere basisschool Bij plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs Bij overgang naar een school voor voortgezet onderwijs Bij plaatsing op een speciale school voor voortgezet onderwijs De ouders krijgen een kopie van het onderwijskundig rapport. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding Januari 2015

8 6. De directeur en de leerkracht van groep 8 stellen zich op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van de leerlingen in het voortgezet onderwijs gedurende een periode van een jaar. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding Januari 2015

9 3.De Stapsteen kent gunstige voorwaarden voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 1. De leraren en intern begeleider bepalen tijdens een leerlingbespreking of er sprake is van een specifieke hulpvraag en of er aangepaste begeleiding nodig is. De aangepaste begeleiding wordt in de meeste gevallen in het groepsplan weergegeven. Soms wordt er nog een handelingsplan gemaakt. Een leerling die het groepscurriculum niet meer kan volgen na een periode van geintensiveerde begeleiding komt in aanmerking voor een OPP. Ook voor leerlingen die begeleid worden via Onderwijsarrangement van het Samenwerkingsverband wordt een OPP gemaakt. 2. De leerkracht en de intern begeleider bespreken op vaste, vooraf geplande tijdstippen de toetsresultaten. 3. Leerlingen die in aanmerking komen voor verdere bespreking zijn de leerlingen die niet gedijen, minder vooruitgang laten zien dan het aantal leermaanden, een stoornis hebben of opvallend gedrag vertonen en de leerlingen met beperkte capaciteiten. Daarnaast is er aandacht voor de begeleiding van leerlingen die slim zijn. 4. Bepalen van de vervolgstappen bij de besproken leerlingen. 5. Het team van leraren houdt op vaste tijdstippen leerling besprekingen, waarbij iedere leraar een werkprobleem kan in brengen. Dit gebeurt tijdens het PGM team en zorgvergaderingen. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding september

10 6. Activiteiten die ingezet worden om te bepalen welke hulpvraag het kind heeft en welke specifieke begeleiding hij nodig heeft zijn: Een observatie Een leerlingbespreking Een toetsbespreking Een clb-geprek en evt stappen die nodig zijn Bepreking in het OOT Diagnostisch onderzoek door brugfunctionaris SWV ( psycholoog)/extern bureau 4. De Stapsteen zorgt voor begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 1. De leerkracht noteert de doelen en inhouden van het aangepaste programma en bewaart deze in Parnassys 2. De leerkracht richt de klassenorganisatie zo in, dat hij in staat is het groepsplan uit te voeren. 3. De directeur bepaalt jaarlijks de omvang van de formatie die beschikbaar is voor de specifieke begeleiding van zorgleerlingen. 4. De leerkracht en de intern begeleider zetten daar waar deskundigheid ontbreekt, externe deskundigheid in teneinde gewenste effecten bij de zorgleerlingen te bereiken. 5. De leerkracht, de intern begeleider en deskundigen stemmen specifieke zorg en de begeleiding in de groep op elkaar af. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding september

11 6. De leerkracht en de intern begeleider zetten daar waar mogelijk ICT in bij de begeleiding van leerlingen die extra zorg behoeven. 8. Er worden twee groepsplannen per leerjaar gemaakt. Deze worden aan het einde van de eerste en tweede leerperiode geëvalueerde mbv het formulier evaluatie Evaluatie Groepsplanperiode en na bepreking met de intern begeleider bijgesteld. 9. De leerkracht die een werkprobleem in de leerlingbespreking heeft ingebracht, rapporteert in de volgende bespreking de voortgang. 12. Voor leerlingen die onder het onderwijsarrangement Incusief vallen wordt in overleg met de betrokken leerkrachten, ouders en intern begeleider een Handelingsplan opgesteld door de De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding september

12 Preventief Ambulant begeleider. Er vinden regelmatig begeleidingsgeprekken, voortgangsgeprekken en evaluatiegesprekken plaats. Ook wordt er door de intern begeleider in overleg een OPP opgesteld en met ouders en leerkrachten besproken. 5. De Stapsteen betrekt ouder(s)/ verzorger(s) bij de zorg en begeleiding van de leerlingen. 1. De directeur en het team van leraren beschrijven in het schoolplan, afgeleid van de missie en de visie hun opvattingen, waarden en normen m.b.t. de betrokkenheid van de ouders bij de zorg en begeleiding van de leerlingen. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding september

13 2. De leerkrachten verzorgen jaarlijks een informatieavond voor de ouders van hun groep om hen te informeren over de gang van zaken en over de te volgen leerlijnen en methoden. Tijdens deze avond vertelt de leerkracht van groep 8 over: De structuur van het voortgezet onderwijs in Nederland CITO-Eindtoets/ Drempelonderzoek Keuzeoverwegingen t.a.v. scholen in de regio Plaatsingstraject in het voortgezet onderwijs 3 De leerkracht van groep 8 voert met alle ouders van de leerlingen een gesprek over de definitieve schoolkeuze-advies van de basisschool. 4 De leerkracht werkt in overleg met de ouders met een heen en weer schrift voor enkele leerlingen. Hiermee informeren ze de ouders over de dagelijkse voortgang. Dit gebeurt wel steeds meer via de mail. De ouders worden uitgenodigd om informatie die zij voor de leraar van belang achten in dit schrift te noteren. 5 De leerkracht van groep 7 informeert bij ouders tijdens de bespreking van het laatste rapport naar hun gedachten omtrent de mogelijkheden die hun kind heeft in het voortgezet onderwijs. De leerkracht geeft ook zijn/ haar gedachten hier omtrent weer. 6 De directeur en de leerkracht reageren op gepaste wijze naar de ouders, indien zich in de gezinssituatie bijzonderheden voordoen. Indien er sprake is van ernstige, levensbedreigende situaties en/ of sterfgevallen, dan handelen ze op basis van een protocol. 7 De leerkracht verstrekt de ouders 2 keer per jaar een rapport. In het rapport komen naast de schoolvorderingen, de werkhouding en de sociale / emotionele aspecten aan bod. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding september

14 8 De leerkracht voert, na het verstrekken van het rapport, een gesprek van 10 minuten met de ouders van elke leerling afzonderlijk. Hij plant, indien nodig, meer tijd voor gesprekken met ouders. 9 De leerkracht voert verwijzingsgesprekken en slecht nieuws- gesprekken met ouders in de aanwezigheid van een andere leerkracht en/ of de intern begeleider. De leerkracht maakt een notitie in het leerlingdossier. 10 De leerkracht die verwacht dat ouders tijdens een gesprek met weerstand of ontevredenheid zullen reageren, bereidt dit gesprek voor met een collega. 11 De leerkracht legt alle afspraken die gemaakt worden tijdens gesprekken met ouders schriftelijk vast op het Oudergesprekformulier. De ouders krijgen een kopie van dit formulier. Na goedkeuring tekenen de ouders het formulier en wordt het opgenomen in het dossier van de leerling. (dossier: Parnassys) 12 De leerkracht evalueert met de ouders de afspraken die zijn gemaakt. De leerkracht legt deze evaluatie vast in het leerlingdossier. 13 De directeur en de leerkracht hanteren over tussendoor contacten met ouders de volgende afspraak: onze deur staat altijd open, maar we maken een afspraak met ouders om iets te bespreken. 14 De directeur en de leerkracht maken terstond een afspraak voor een gesprek indien ouders aangeven een urgent probleem te hebben. Het gesprek vindt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week plaats. 15 Indien de leerkracht het gevoel heeft dat één of meer ouders te veel van hem vragen, wordt over de situatie overlegd met de directeur en het team van leraren. Samen wegen zij af wat De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding september

15 de te nemen vervolgstappen kunnen zijn. Een aantekening hiervan komt in het leerlingdossier. 16 De leerkracht meldt dezelfde dag aan ouders bijzondere gebeurtenissen die zich voordeden bij hun kind, waar de ouders thuis de effecten van zouden kunnen merken. De leerkracht noteert deze voorvallen in het leerlingdossier. 17 De leerkracht informeert ouders in het begin van het schooljaar tijdens de informatie avond en schriftelijk via de schoolgids over het huiswerk. huiswerk kan terug gevonden worden op de schoolwebsite. 18 De leerkracht vraagt ouders een afspraak te maken met hem, wanneer er thuis problemen zijn over het huiswerk. 19 De leerkracht neemt contact op met de ouders als hun kind in het ziekenhuis ligt. Er worden afspraken gemaakt over de wijze waarop het onderwijs gecontinueerd gaat worden. 20 De directeur en het team van leraren organiseren elk jaar 1 ouderavond over een pedagogisch thema. 21 De leerkracht vraagt de ouders schriftelijk toestemming indien de leerling in aanmerking komt voor onderzoek door een externe instantie. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding september

16 22 De leerkracht bespreekt de handelingsplannen met de ouders door hun informatie te betrekken bij het formuleren van de hulpvraag en hen te laten meedenken over het opstellen van het plan. 23 De leerkracht bespreekt de handelingsplannen met de betrokken leerlingen door hun informatie te betrekken bij het formuleren van de hulpvraag en hen te laten meedenken over het opstellen van het plan. 24 De leerkracht bespreekt de opbrengsten van het handelingsplan met de ouders. 25 De leerkracht en de intern begeleider ondersteunen de ouders bij de procedure en het invullen van de documenten die nodig zijn bij de aanvraag van een beschikking Speciaal Basisonderwijs ( SBO) conform de afspraken binnen het SWV en de wettelijke regels van Passend Onderwijs. De leerkracht biedt minimaal een OKR aan. 26 De leerkracht en intern begeleider voeren regelmatig en op afgesproken tijdstippen gesprekken met de ouders van zorgleerlingen (Onderwijsarrangement SWV) over het handelings/ begeleidingsplan. Hierbij zijn de externe deskundigen en de ambulante begeleider aanwezig. Zij bevragen tijdens deze gesprekken de ouders nadrukkelijk op hun wensen en verwachtingen. De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding september

17 De Stapsteen Kwaliteitskaart zorg en begeleiding september

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014. Protocol Voortgezet Onderwijs

Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014. Protocol Voortgezet Onderwijs Protocol Voortgezet Onderwijs november 2014 Protocol Voortgezet Onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Beleid t.a.v. de overgang van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg

Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Onderwijs en samenleving De taak van het onderwijs De rol van de leerkracht Visie op leren Visie op zorg Spelers in het veld leerkrachten intern begeleider remedial teacher directie De groepsleerkracht

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Nils Schutte en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Zorgplan. Openbare basisschool De Esdoorn

Zorgplan. Openbare basisschool De Esdoorn Zorgplan Openbare basisschool De Esdoorn Periode: 2011 2015 Vaststelling zorgplan Vaststelling Hierbij verklaart de medezeggenschapsraad van o.b.s. De Esdoorn in te stemmen met het zorgplan: Periode zorgplan

Nadere informatie

Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld 2: Vormen van samenwerking Eigenaren: Nils Schutte en Lidy Meyer

Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld 2: Vormen van samenwerking Eigenaren: Nils Schutte en Lidy Meyer Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld 2: Vormen van samenwerking Eigenaren: Nils Schutte en Lidy Meyer Het zichtbaar maken en vastleggen van overlegstructuren. Het weergeven van overlegstructuren

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG

BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG BAS DOCUMENTKWALITEITSZORG Ontwikkelingslijn: Teamleren Ontwikkelingsveld: Vormen van samenwerking Basisschool St. Oda Versie: 01 Datum: 07-01-2011 Doel Wij proberen onze overlegstructuur zo in te richten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SBO CHRISTELIJKE SPECIALE BASISSCHOOL DE BRANDING School : Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 56699 Datum

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong

Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Vakgebieden groepsplannen: Technisch lezen Rekenen Spelling Begrijpend lezen Taal woordenschat (SEO) Beschrijving van de leerlingenzorg van RK. Bs. De Achtsprong Afspraken doublures: - 1 e periode doublurejaar

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

FASE INHOUD GERICHT OP

FASE INHOUD GERICHT OP SCHOOLZORGPLAN Inleiding De zorg voor leerlingen met specifieke leerbehoefte is een zorg voor het hele team. Wij hebben daarom afspraken gemaakt over het signaleren, diagnosticeren en het behandelen van

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart

Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol leesproblemen en dyslexie OBS Bos en Vaart Protocol Leesproblemen en Dyslexie Groep 1/2 Einde groep 1 Gedurende het Gedurende het Midden groep 2 Einde groep 2 Einde groep 2 Cito taal afnemen en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. P.C. Basisschool De Rivieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. P.C. Basisschool De Rivieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK P.C. Basisschool De Rivieren Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 04LA C1 Onderzoeksnummer : 272631 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 3 maart

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeve Plaats : Hoevelaken BRIN-nummer : 03OU Onderzoeksnummer : 124256 Datum schoolbezoek : 27 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430

ZORGPLAN 2011-2012. Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem. Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 ZORGPLAN 2011-2012 Meester G. Propschool Openbare basisschool in Lochem Groenewegje 1-3 7241 HB Lochem 0573252430 Zorgplan OBS meester G. Propschool 2011-2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 2 Zorgverbreding

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Zorgbeleidsplan. 1. Observatie. Spontane observaties

Zorgbeleidsplan. 1. Observatie. Spontane observaties Zorgbeleidsplan 1. Observatie Spontane observaties In iedere klas is een observatieschriftje aanwezig waarin de leerkrachten opmerkingen, bemerkingen in verband met leerlingen noteren. Dit schriftje wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen op Basisschool St. Lambertus 2014-2015

Begeleiding van leerlingen op Basisschool St. Lambertus 2014-2015 Intern Begeleider-leerlingenzorg op Basisschool St.Lambertus Op basisschool St.Lambertus functioneren twee IB-ers. Een Ib-er onderbouw (groep 1 t/m 4) Een Ib-er bovenbouw (groep 5 t/m 8) Taken van de Intern

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

PROTOCOL Instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen

PROTOCOL Instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Externe bijlage D bij schoolveiligheidsplan PROTOCOL Instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen Naam basisschool: H.Hartschool Lemelerveld Laatst bijgewerkt op; 12 januari 2015 Opgesteld door: MT

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL WILHELMINA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL WILHELMINA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL WILHELMINA School : Basisschool Wilhelmina Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 16CP Onderzoeksnummer : 90100 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Anja van Manen en Marian Brands Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst.

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaren: Planningssysteem a. Leerlingvolgsysteem (LVS) b. Instroom leerlingen Anja van Manen en Marian Brands Doel a. Het signaleren en registreren van de vorderingen

Nadere informatie

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014

Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND VOORTGEZET ONDERWIJS OOSTELIJK ZUID-LIMBURG SAM 55.1 Onderwijskundig rapport T.b.v.: leerwegondersteunend onderwijs en Praktijkonderwijs voor het schooljaar 2013-2014 Het

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. sbo-school Het Mozaïek RAPPORT VAN BEVINDINGEN KORT ONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS sbo-school Het Mozaïek Plaats : Sittard BRIN nummer : 01DM C1 Onderzoeksnummer : 283402 Datum onderzoek : 29 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolspecifiek zorgplan 2015-2016

Schoolspecifiek zorgplan 2015-2016 Schoolspecifiek zorgplan 2015-2016 Basisschool Munstergeleen Burgemeester Smeetsstraat 3 6151 GM Munstergeleen 046-4515820 06-51396582 www.bsmunstergeleen.nl 1. Inleiding Ons logo verwijst naar een bouwpakket

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Visio Onderwijs Rotterdam VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Visio Onderwijs Rotterdam Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 25HE OKE 03 SO Onderzoeksnummer : 276409 Datum onderzoek : 24 juni 2014 Datum vaststelling : 20 augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie