DE JAARREKENING 'VAN VASTGOEDBELEGGINGS- INSTELLINGEN INFORMATIE VOOR FONDSWAARDERING. Drs. H.D. Grönloh RA MRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE JAARREKENING 'VAN VASTGOEDBELEGGINGS- INSTELLINGEN INFORMATIE VOOR FONDSWAARDERING. Drs. H.D. Grönloh RA MRE"

Transcriptie

1 DE JAARREKENING 'VAN VASTGOEDBELEGGINGS- INSTELLINGEN INFORMATIE VOOR FONDSWAARDERING Drs. H.D. Grönloh RA MRE Drs. G.J. Kapiteyn RBA P.S. van den Berg RA

2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG De jaarrekening van Vastgoedbeleggingsinstellingen informatie voor fondswaardering Drs. H.D. Gronloh RA MRE Drs. G.J. Kapiteyn RBA, P S. van den Berg RA Amsterdam, Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde. - Ili. - (SBV-reeks ; 13) ISBN Trefw.: Vastgoedbeleggingsinstellingen informatie voor fondswaardering Copyright O 2001 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middelvan druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde, Wibautstraat 129, 1091 GL AMSTERDAM. De SBV-boekenreeks wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Stichting voor Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek in de Vastgoedkunde (SWOOV).

3 Voorwoord Inleiding De jaarrekening... De functie van de jaarrekening... De inhoud van de jaarrekening... Wettelijke regeling en overige beginselen... De jaarrekening van beleggingsinstellingen... Waardering van vastgoed in de jaarrekening.. Wettelijk kader... Besluit Waardering Activa... Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving... 3 De jaarrekening van vastgoedbeleggingsinstellingen Intrinsieke waarde Algemeen Nauwkeurigheid van de intrinsieke waarde Marktwaarde van vastgoed Inherente problemen met de marktwaarde Waardering door de accountant Taxaties Algemeen Waardebegrippen Het bepalen van de waarde Taxaties voor de jaarrekening Onnauwkeurigheden in taxaties De functie van de accountant Onnauwkeurigheden in de jaarrekening Accountant en controle van vastgoedbeleggingsinstellingen De praktijk Inleiding Hoe materieel kunnen onnauwkeurigheden in taxaties voor de jaarrekening in theorie zijn Hoe werken onnauwkeurigheden in taxaties in de praktijk uit Wat betekenen de onnauwkeurigheden voor de accountant.. 40 Inventarisatie waardering Is dit voldoende?... 43

4 G 5 Waardering van de indirecte vastgoedportefeuille door een institutionele belegger met een lange termijn beleggingsdoelstelling Inleiding Verantwoording omtrent waardering en resultaten van vastgoedbeleggingen Waarderings- en presentatiegrondslagen van indirect vastgoed bij een pensioenfonds Uitwerking Waarde van de eigen organisatie van het vastgoedfonds Kwaliteit van de verslaggeving van vastgoedfondsen Waardering door de analist Inleiding Analysevormen Waarderingsmodellen voor vastgoedaandelen Algemeen Ilet intrinsieke waardemodel Waardeschatting van de vastgoedbeleggingen Waardeschatting overige activa Waardeschatting schulden en voorzieningen Voor- en nadelen van het intrinsieke waarde model Het kasstroommodel Kasstroombepaling Economic Value Added (EVA) Conclusies Aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Bijlage I Suggesties voor verbetering. uitwerkingen Huidig (wettelijk) kader... I. 1.1 Intrinsieke waarde De praktijk Verbeteringen in het wettelijk kader Aanscherpen bestaande regelgeving Aanvullende regelgeving Toelichten nauwkeurigheid marktwaarde van het vastgoed 1.4 ROZ-IPD inleiding ROZ-Vastgoed index Betekenis voor de jaarrekening Gebruik van de index in de jaarrekening...

5 Hanteren ROZ taxatie- en waarderingsafspraken Informatiebehoefte van de gebruiker Franchise value EVA Inleiding WACC NOPLAT Geïnvesteerd vermogen ROIC Conclusie ten aanzien van EVA Balans op beurswaarde Balans op Marktwaarde Inleiding Wat is marktwaarde van de overige balansposten Verschil nominale waarde ten opzichte van marktwaarde Algemeen Liquide middelen Korte termijn vorderingen en schulden Lange termijn vorderingen en schulden Voorbeeld berekening Betekenis van de marktwaarde van het eigen vermogen Literatuurlijst 100

6

7 Elk beursfonds dankt zijn bestaan aan de aandeelhouders. Zij investeren in een beleggingsfonds vanwege een goede rendementsverwachting, gegeven het risicoprofiel. Het is de taak van het management om de aandeelhouders zo goed mogelijk inzicht te geven in de financiële positie en om het gevoerde beleid te verantwoorden. De jaarrekening en het jaasverslag zijn hierbij de belangrijkste informatiebron. Voor vastgoedbeleggingsinstellingen is dit principe niet anders. Wel heeft de jaarrekening een bijzonder karakter. De waarde van een vastgoedfonds wordt immers afgeleid uit de waarde van het vastgoedbezit. Door het geringe aantal transacties en door de heterogeniteit van vastgoed ontbreekt hard marktbewijs. Voor de waardebepaling is een taxatie nodig in de vorm van een schatting van de haalbare verkoopprijs. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een aandelenof obligatiefonds, waarbij de onderliggende waarde elk moment van een handelsdag kan worden afgelezen, ontbreekt bij vastgoed een continue stroom aan marktinformatie. Veelal wordt het gebrek aan werkelijke transactiewaarden als een nadeel van vastgoedfondsen gezien. Aandelen- en obligatiebeleggers wijzen doorgaans op de imperfectie en ondoorzichtigheid van vastgoedmarliten. Daarbij wordt een voordeel van een vastgoedfonds over het hoofd gezien, namelijk dat de waarde van vastgoedfondsen zich redelijk laat voorspellen. Waar de voorspellingen van de koersontwikkeling in vele sectoren op een nogal wankele basis zijn gebaseerd, kan bij vastgoed een goede inschatting van de toekomstige cash flows worden gemaakt. Huurcontracten liggen vaak voor een langere periode vast en worden doorgaans jaarlijks met de inflatie gecorrigeerd. Het voorspellen van de inkomsten van een vastgoedfonds is voor de eerstkomende jaren geen moeilijke aangelegenheid. Menig analist in andere sectoren zou willen dat hij dergelijke nauwkeurige schattingen van de kasstromen kon maken.

8 10 De kunst van het waarderen van vastgoedfondsen ligt op de iets langere termijn. Het gaat daarbij om het inschatten van de herziening van huurprijzen na afloop van een huurperiode en de verhuurbaarheid van een nieuw gebouw, of bij vertrek van een zittende huurder. Ook wordt het ingewikkelder bij fondsen met een groot aantal projecten in ontwikkeling waarvan de verhuur nog niet zeker is. Door het specifieke karakter van vastgoedfondsen is het niet verwonderlijk dat aandeelhouders de waardering zelf willen verrichten. De honger naar informatie over de onderliggende kasstromen is groot. Met name analisten spellen de jaarrekeningen en zijn vaak toch teleurgesteld dat er niet genoeg informatie in staat. Wel moet gesteld worden dat bij een internationale vergelijking de Nederlandse beursgenoteerde fondsen geen gek figuur slaan. In vele andere Europese landen is het droeviger gesteld. Dit neemt echter niet weg dat veel verbeteringen mogelijk en wenselijk zijn. In dit boek worden suggesties voor verbeteringen gedaan De auteurs beschrijven wat heden ten dage aan informatie geleverd moet worden door zowel beursgenoteerde vastgoedfondsen als institutionele beleggers. De suggesties voor verbetering in hoofdstuk zeven zijn grondig onderbouwd. Dat blijkt uit de hoofdstukken daarvoor, waar uitvoerig ingegaan wordt op de vraag waarom de informatievoorziening zo belangrijk is en waar de informatie voor gebluikt wordt. De auteurs spreken daarbij uit eigen ervaring. Hoofdauteur is Hans Gronloh. Hij is werkzaam bij KPMG Accountants N.V. en hij is daar verantwoordelijk voor de vastgoedpraktijk. Naast diverse advieswerkzaamheden heeft hij een groot aantal controleclienten in de vastgoedsector. Hij schetst de problematiek dan ook vanuit het oogpunt van de accountant. De vraag of de jaarrekening een getrouw beeld geeft staat daarbij centraal Belangrijke beoordelaars van jaarrekeningen zijn de analisten. Hun adviezen wegen zwaar bij de prijsvorming van vastgoedaandelen. De beoordelingsmethoden van de professionele analist worden door Gert-Jan Kapiteyn beschreven. Als beleggingsanalist bij het Amsterdams Effectenkantoor heeft hij een goed beeld van de informatie die nodig is om tot een goed waarcleoordeel te komen. De derde betrokkene bij de jaarrekening is uiteraard de aandeelhouder zelf De eisen en verwachtingen worden in hoofdstuk vijf beschreven door P S van den Berg. Als directieadviseur van PGGM is hij onder meer nauw betrohken bij de discussie over de waardering van belangen in fondsen en de rclatie met beursgenoteerde vastgoedondernemingen Als onderdeel v~in het verzamelbegrip Corporate Governance staat dit vraagstuk de laatste jaren 5terk in de belangstelling.

9 " Y J"".\'\LI"Y'."*" T"'. ' " V I \, " Y "., Y ~ ~ " ". ' * " V ". " A L 1. ' L I ' ' V U b ' * Tenslotte is er ook de beleggingsinstelling zelf. Als opsteller van de jaarrekening en de verantwoordelijke voor het beleid zijn zij uiteraard het best ingevoerd in de informatiestroom. Speciaal voor hen staat in de Bijlage kort en bondig een aantal aanbevelingen. In hun bescheidenheid hebben de auteurs de bijlage 'suggesties voor verbetering' genoemd. Echter met de sterke opmars van het indirect beleggen in vastgoed en de toegenomen belangen moet dit meer als een programma van eisen voor de hedendaagse jaarrekening worden gezien, dan als vrijblijvende suggesties. Leo Uittenbogaard Directeur SBV

10 In Nederland is een aantal vastgoedbeleggingsinstellingen aan de beurs genoteerd, die allen tot doel hebben het zodanig in vastgoed beleggen dat voor de aandeelhouders een optimaal rendement wordt behaald. Deze beleggingsinstellingen hebben hiertoe een strategie bepaald en proberen hun portefeuilles zoveel mogelijk rond deze strategie vorm te geven. Het management van de beleggingsinstellingen heeft onder meer tot taak om de aandeelhouders en potentiële aandeelhouders zo goed mogelijk te informeren omtrent, onder andere, de financiële positie van de beleggingsinstelling. Een goede informatievoorziening is in het belang van de aandeelhouders en potentiële aandeelhouders aangezien zij goede informatie nodig hebben om de juiste beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van hun investeringen in de beleggingsinstelling. De beleggingsinstelling dankt zijn bestaansrecht aan de aandeelhouders, zij zijn immers de beleggers die een deel van hun vermogen 'toevertrouwen' aan de beleggingsinstelling. Zij doen dit op basis van de strategie en doelstellingen van de beleggingsinstelling. Het verstrekken van goede informatie is derhalve ook in het belang van de beleggingsinstelling aangezien zij door middel hiervan beleggers aan zich moeten binden. Een belangrijke bron van (financiële) informatie voor de aandeelhouders is de jaarrekening. Door middel van de jaarrekening legt het management jaarlijks verantwoording af omtrent het gevoerde beleid en omtrent de resulterende financiële positie. Er is uitgebreide regelgeving rond de jaarrekening, zowel voor wat betreft de inhoud als voor wat betreft de totstandkoming. De belangrijkste regels vinden wij terug in BW 2 titel 9, het besluit waardering activa, en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Recent is door de Raad voor de Jaarverslaggeving een specifieke richtlijn voor beleggingsinstellingen uitgevaardigd. In dit boek geven wij een visie op de informatie-inhoud van de jaarrekeningen van Nederlandse beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. Vervolgens

11 zijn wij nagegaan op welke wijze verbeteringen in deze jaarrekeningen zouden kunnen worden aangebracht zodanig dat de gebruikswaarde van de jaarrekeningen zal kunnen toenemen.

12 2 DE ]MENING DRS. H.D. ~;RQNLOW R4 MRE 2.1 De functie van de jaarrekening De jaarrekening is de jaarlijkse financiële verantwoording door een onderneming aan de belanghebbenden bij de onderneming. 'Het doel van de jaarrekening is om informatie te verschaffen over de financiële positie, resultaten en wijzigingen in de financiële positie van een onderneming, die voor een grote reeks van gebruikers nuttig is voor het nemen van economische beslissingen.' [RvJ S De gebruikers zijn in beginsel het gehele maatschappelijke verkeer De volgende groepen gebruikers worden wel onderscheiden: 0 Beleggers en potentiele beleggers 0 Werknemers 0 Geldschieters 0 Leveranciers en andere (hande1s)crediteuren 0 Clienten Overheden Publiek Uit deze opsomming blijkt dat er een groot aantal groepen zijn die belangen hebben bij ondernemingen. Deze belangen kunnen echter in grote mate verschillen en zijn per groep belangl-iebbenden ook niet constant in de tijd. Daarnaast is het duidelijk dat de jaarrekening niet in alle informatiebehoefte kan voorzien die de betreffende belanghebbenden hebben. Dit enerzijds omdat er behoefte is aan verschillende soorten informatie en anderzijds omdat er behoefte is aan verschillende mate van detail. Tot slot bevat de jaarrekening bijna uitsluitend historische informatie; voor veel gebruikers is echter ook toekomstgerichte informatie van groot belang. De jaarrekening toont eveneens de resultaten van het door het bestuur gevoerde beheer, of de verantwoording door het bestuur van de aan haar toevertrouwde middelen.

13 Gesteld kan worden dat, in zijn algemeenheid, de groep (potentiële) beleggers als belangrijkste groep belanghebbenden bij de jaarrekening wordt gezien. Aangezien de beleggers verschaffers van risicokapitaal aan de ondernea 5 ming zijn, zal het beschikbaar stellen van jaarrekeningen die hun behoeften dekken eveneens voldoen aan de meeste behoeften van andere gebruikers, voor zover dit door de jaarrekening kan geschieden. De informatie zoals opgenomen in de jaarrekening is derhalve in zekere zin gebaseerd op een compromis, waarbij de behoeften van de beleggers centraal staan. 2.2 De inhoud van de jaarrekening Wettelijke regeling en overige beginselen Hiervoor hebben wij beschreven wat het doel is van de jaarrekening en wat voor soort beslissingen welke gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. Om goed aan deze informatiebehoeften te kunnen voldoen dient de jaarrekening een bepaalde inhoud te hebben en dient deze inhoud volgens bepaalde regels te zijn opgesteld. Het volledig beschrijven van de inhoud van de jaarrekening en de regulering hieromtrent gaat te ver voor deze publicatie; echter de volgende aspecten moeten hier worden genoemd. Zoals wij hebben gesteld, is de inhoud van de jaarrekening feitelijk gebaseerd op een compromis, hierbij wordt uitgegaan van de informatiebehoefte van een 'gemiddelde' gebruiker (de behoeften van de beleggers staan hierbij centraal). Primair bepalend voor de inhoud van de jaarrekening in Nederland is de wettelijke regeling, de Wet op de Jaarrekening [BW 2, titel 91. In de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RvJ) wordt een nadere uitwerking gegeven van de voorschriften volgens BW boek 2, titel 9. Daarnaast zijn met name van belang de Europese wetgeving en de International Accounting Standards (IAS). In BW boek 2, artikel 362 lid 1 is aangegeven: 'De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden bescl-iouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van de jaarrekening het toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.' Dit artikel van BW boek 2 is het kapstokartikel voor de inhoud en inrichting van de jaarrekening. Duidelijk is dat in de jaarrekening een afgebakend (beperkt) beeld wordt gegeven van de financiële positie van een onderneming en dat dit beeld wordt gepresenteerd uitgaande van bepaalde normen en principes.

14 16 Bijvoorbeeld, de werknemers van een onderneming worden niet tot de activa, en dus ook niet tot het vermogen van de onderneming gerekend terwijl voor veel ondernemingen de werknemers een zeer grote 'waarde' vertegenwoordigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de zakelijke dienstverleners. Wij willen daarom stellen dat de jaarrekening de afgebakende financiële positie weergeeft van een onderneming conform de in de wet en regelgeving (inclusief jurisprudentie) vastgestelde normen. Deze afbakening en het opstellen conform vastgelegde normen is noodzakelijk teneinde de jaarrekening voor de gebruikers begrijpelijk te doen zijn en teneinde consistentie en vergelijkbaarheid te waarborgen. Zolang de gebruikers begrijpen welke afbakeningen en normen zijn gehanteerd en wat de consequenties hiervan zijn is er geen probleem; in tegendeel, dan kunnen jaarrekeningen in principe aan de behoeften van de gebruikers voldoen. 2.3 De jaarrekening van beleggingsinstellingen Bij het opstellen van de jaarrekening van beleggingsinstellingen en bij het bepalen van de rendementen van beleggingsinstellingen wordt er naar gestreefd om zo nauwkeurig mogelijk het totale rendement te bepalen, dat wil zeggen het directe rendement dat volgt uit de winst- en verliesrekening en het indirecte rendement dat rechtstreeks in het vermogen wordt gemuteerd. Het gegeven dat wij bij beleggingsinstellingen ook proberen zo goed mogelijk het indirecte rendement te bepalen betekent feitelijk dat wij proberen zo goed mogelijk de intrinsieke waarde van de onderneming te bepalen. En met zo goed mogelijk bedoelen wij hier 'zodanig dat het totale rendement zo nauwkeurig mogelijk wordt bepaald.' Dit gegeven is opmerkelijk en ook afwijkend van hoe bij andere ondernemingen, niet-beleggingsinstellingen, wordt omgegaan met intrinsieke waarde. Het is afwijkend van andere (beursgenoteerde) ondernemingen aangezien bij deze ondernemingen bij de verslaggeving geen nadruk wordt gelegd op het totale rendement zoals hier boven gedefinieerd. Het directe rendement heeft daar het primaat. Het eigen vermogen wordt bepaald met inachtneming van de geldende regels. Het zo nauwkeurig mogelijk bepalen van het vermogen op marktwaarde is hierbij veelal niet aan de orde. Het feit dat de intrinsieke waarde bij beleggingsinstellingen zo nauwkeurig wordt bepaald is op zich opmerkelijk, aangezien, zoals wij hadden gesteld, deze intrinsieke waarde in het algemeen niet gelijk is aan de 'marktw~drde van de onderneming. De marktwaarde van de onderneming is echter wel bepalend voor de bepaling van het rendement hetgeen is waar het nu jiiiat oi11 te doen is. Een nuancering is wel op zijn plaats. De beleggingen (het vastgoed) worden op marktwaarde gewaardeerd, anders dan de activa van de meeste niet-

15 vr. jnn~xnchr.~~~~~ <J vnlu vna i <rufiubeleirbtlybhily> I ELLI1Ubt:N beleggingsinstellingen. Deze marktwaarde wordt in belangrijke mate bepaald door de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige exploitatie van de beleggingen. De intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling wordt derhalve wel bepaald op basis van de marktwaarde van de beleggingen. Dit betekent overigens niet dat de intrinsieke waarde een goede representatie geeft van de marktwaarde van de onderneming. Er wordt dan immers nauwelijks rekening gehouden met de waarde die de onderneming toevoegt aan de activa. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kwaliteit van het management. De kwaliteit van het management zal niet (of nauwelijks) worden weerspiegeld in de waarde van de activa, terwijl dit wel in hoge mate bepalend is voor de marktwaarde van de onderneming. 1-7 Het indirecte rendeinent is derhalve meer een maatstaf voor de waardeontwikkeling van de beleggingen van de beleggingsinstelling dan een maatstaf voor de waardeontwikkeling (en dus het rendement) van de beleggingsinstelling. Het totale rendement (direct + indirect rendement) is daarmee ook niet helemaal een zuivere maatstaf voor het totale rendement van de beleggingsinstelling. 2.4 Waardering van vastgoed in de jaarrekening Wettelijk kader Zoals gesteld zijn de wettelijke bepalingen ten aanzien van het opstellen van de jaarrekening van rechtspersonen opgenomen in BW boek 2, titel 9. Hierin zijn onder andere de voorschriften opgenomen omtrent de grondslagen voor waardering en van bepaling van het resultaat. Hierbij geldt overigens steeds dat BW 2: art. 362 leden 1-4 steeds leidend zijn, als volgt: e 'De jaarrekening geeft volgens de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.' [BW 2: art. 362 lid 11 'De balans met toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van l-iet vermogen en zijn samenstelling in actief- en passiefposten op het einde van het boekjaar weer.' [BW 2: art. 362 lid 21 'De winst- en verliesrekening met toelichting geeft getrouw, duidelijk en stelselmatig de grootte van het resultaat van het boekjaar en zijn afleiding uit de posten van baten en lasten weer.' [BW 2: art. 362 lid 31 'Indien het verschaffen van het in lid 1 bedoelde inzicht dit vereist, verstrekt de rechtspersoon in de jaarrekening gegevens ter aanvulling van hetgeen in de hijzondere voorschriften van en krachtens deze titel wordt verlangd.

16 Indien dit noodzakelijk is voor het verschaffen van dat inzicht, wijkt de rechtspersoon van die voorschriften af; de reden van deze afwijking wordt in de toelichting uiteengezet, voor zover nodig onder opgaaf van de invloed ervan op vermogen en resultaat.' [BW 2: art. 362 lid 41. In BW 2: 384 lid 1 zijn de algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva opgenomen. Gesteld in dit artikel wordt: 'Als grondslagen komen in aanmerking de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en, voor de materiële en financiële vaste activa en de voorraden, tevens de actuele waarde'. Verder stelt BW 2: art. 384 dat bij de toepassing van de grondslagen voorzichtigheid moet worden betracht en dat bij de waardering van activa en passiva wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het geheel der werkzaamheden van de rechtspersoon waaraan de activa en passiva dienstbaar zijn, wordt voortgezet tenzij die veronderstelling onjuist is of haar juistheid aan gerede twijfel onderhevig is; alsdan wordt dit onder mededeling van de invloed op vermogen en resultaat in de toelichting uiteengezet. Specifiek voor banken en verzekeringsmaatschappijen is in BW 2: art 415 en verder, nadere wetgeving vastgelegd. Dit betreft ook nadere regels ten aanzien van de waardering van vaste activa. In het ltader van dit boek gaan wij hier echter niet nader op in. De Wet geeft derhalve slechts de globale kaders voor de waardering van activa en passiva aan. Deze kaders zijn dusdanig ruim, met name voor wat betreft het begrip actuele waarde, dat ze nog niet direct ten behoeve van de jaarrekening kunnen worden gebruikt. In de Wet is dit onderkend; in BW 2: art. 384 lid 5 wordt gesteld: 'Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud, de grenzen en de wijze van toepas.iing van waardering tegen actuele waarde.' Een nadere uitwerking van waarderingsgrondslagen zoals bedoeld in BW 2: art. 384 lid 1 is gemaakt in de Algemene Maatregel van Bestuur inzake actuele waarde (Besluit Waardering Activa) van 22 december 1983 inclusief de nota van toelichting en het Besluit van 3 december 1773 tot wijziging van het liesluit Waardering Activa Besluit Waardering Activa In het Besluit Waardering Activa [het 'Besluit'] worden drie actuele wclardebegrippen gedefinieerd welke in aanmerking komen voor de waardering v'ln materiele vaste activa in de jaarrekening Dit betreft de vervangingsw:~:ricle, bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. De begrippen worden in het Besluit als volgt gedefinieerd: 'Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig /OL) ~ijn

17 d om in de plaats van een goed dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of voortgebracht, een ander goed te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht ge- 19 lijke betekenis heeft.' [Besluit art. 21 'Onder de bedrijfswaarde wordt verstaan de waarde, ten tijde van de waardering, van het aan een goed of samenstelsel van goederen toe te rekenen deel van de netto-omzet die kan worden verkregen met de uitoefening van het bedrijf waartoe het dient of is bestemd.' [Besluit art. 31 'Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan het bedrag waartegen een goed bestens kan worden verkocht, onder aftrek van nog te maken kosten.' [Besluit art. 41 In het Besluit is tevens aangegeven in welke omstandigheden voor welk waardebegrip moet worden gekozen, als volgt: Artikel 12 van het Besluit stelt dat bij toepassing van de opbrengstwaarde voor goederen die opbrengsten kunnen opleveren zonder dat zij in de bedrijfsuitoefening worden gebruikt of verbruikt (de zogenaamde 'zelfstandige vruchtdragers') moet worden toegelicht: 0 welke wijze van raming is toegepast, indien reeds voor de balansdatum is geraamd: hoe oud de raming is, * indien de raming is afgeleid van het verwachte rendement, welke verwachtingen de rechtspersoon daaromtrent heeft en welke rentevoet is toegepast. In de nota van toelichting wordt ten aanzien van de opbrengstwaarde en de zelfstandige vruchtdragers nog het volgende gesteld. Waarclebegrip Vervangingswaarde Bedrijfswaarde Toepassing 0 'Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat een goed dat tot de materiële vaste activa behoort, zal worden vervangen door een goed dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijkwaardige betekenis zal hebben.' [Besluit art. 51 e 'Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat goederen die tot de materiële vaste activa behoren, niet zullen worden vervangen, worden zij tegen bedrijfswaarde geactiveerd, indien zij nog voor de bedrijfsuitoefening dienen of zijn bestemd.' [Besluit art. 61

18 Opbrengstwaarde 'Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat goederen die tot de materiële vaste activa behoren, niet zullen worden vervangen, worden zij tegen opbrengstwaarde geactiveerd, indien zij niet voor de bedrijfsuitoefening dienen of zijn hestemd.' [Besluit art. 61 'Goederen die opbrengsten kunnen opleveren zonder dat zij in de bedrijfsuitoefening worden gebruikt of verbruikt.' [Besluit art. 111 In de nota van toelichting wordt ten aanzien van de opbrengstwaarde en de zelfstandige vruchtdragers nog het volgende gesteld. 'De opbrengstwaarde is de netto-verkoop- of marktwaarde van een goed. Deze waarde staat los van het normale gebruik dat van een goed in het kader van een onderneming wordt gemaakt.' [Nota van Toelichting art. 41 'Als zelfstandige vruchtdragers worden goederen gewaardeerd die opbrengsten opleveren, ongeacht of zij in handen zijn van de rechtspersoon of van een willekeurige andere belegger die geen onderneming drijft. Zij behoeven dus niet eerst nog door een ondernemer te worden samengebracht met andere productiefactoren, zoals arbeid, om te renderen. Voorbeelden van deze goederen zijn effecten, verhuurde gebouwen en terreinen, belangen in andere ondernemingen die geen deelneming zijn Zij worden gewaardeerd tegen verkoopwaarde, verminderd met verkoopkosten. Voor ter beurze genoteerde effecten zal de verkoopwaarde de koers zijn, voor andere zelfsstandige vruchtdragers de geschatte marktprijs. Er zou immers geen redelijke waarde worden bepaald wanneer bijvoorbeeld een gunstig gelegen stuk grond waarop men in afw,ic'riting van een stijging van de grondprijzen enige goederen stalt, zou worden gewaardeerd als iedere andere, even bruikbare, maar rilinder kostbare ops1,igplaats.' [Nota van Toelichting art 111 'Indien de opbrengstwaarde van zelfstandige vruchtdragers bekend is, omdat zij bijvoorbeeld een vaststaande koers hebben of inmiddels zijn verkocht. is toelichting overbodig. Art. 12 vereist daarom alleen toelichting voos het geval van raming. Allereerst moet worden toegelicht hoe de opbrengstwaarde wordt geraamd, indien dat mag en gebeurt. Gelet op de marktontwikkelingen is het daarbij van belang te weten hoe oud de schatting is waarvan wordt uitgegaan. Een rechtspersoon die zo zorgvuldig is om slechts af te willen gaan op schattingen van onafhankelijke taxateurs, maar deze slechts om de vijf jaren laat schatten, behoort op deze wijze aan te geven hoe actueel tie schatting van de actuele waarde is. Ten slotte kan het voor de geschatte opbrengstwaarde van vastgoed doorslaggevend zijn, welke verwachtingen over dc huuropbrengst, met inbegrip van verwachte leegstand, zijn gehanteerd bij ern schatting van de opbrengstwaarde, en tegen welk rentepeil de verwachte huur-

19 opbrengst is afgezet. Hetzelfde geldt ten aanzien van de verwachte rente of andere uitkeringen op effecten en dergelijke. Om deze redenen verlangt art. 12 deze aanvullende bijzonderheden bij waardering van zelfstandige vruchtdragers tegen geschatte opbrengstwaarde.' [Nota van Toelichting art Richtlijnen voor dejaarverslaggeving In de Richtlijnen voor de Jaaiverslaggeving (RvJ) wordt een nadere uitwerking gegeven van de voorschriften volgens BW boek 2, titel 9 en l-iet Besluit Waardering Activa. De RvJ bestaan uit zogenaamde stellige uitspraken, aanbevelingen en adviezen; de RvJ hebben niet dezelfde status als de wettelijke regeling echter, de RvJ en in het bijzonder de stellige uitspraken dragen in het algemeen bij aan het door de wet verlangde inzicht in vermogen en resultaat. Dit houdt in dat van stellige uitspraken slechts mag worden afgeweken indien daarvoor goede gronden zijn. Ook in de praktijk blijkt dat de RvJ bij het opstellen van jaarrekeningen als gezaghebbend worden beschouwd en als zodanig in het algemeen ook worden toegepast. In paragraaf Prijsgrondslagen voor materiële en financiële vaste activa en voorraden wordt de wettelijke regeling en de regeling volgens het Besluit Waardering Activa uiteen gezet. In november 1998 is door de RJ de Richtlijn Beleggingsinstellingen uitgevaardigd [RvJ 615 Beleggingsinstellingenl Deze richthjn is van toepassing op de beleggingsmaatschappijen die op grond van hun recl-itsvorm overeenkomstig artikel BW zijn onderworpen aan Titel 9, als op beleggingsinstellingen waaraan ingevolge de Wet toezicht beleggingsinstellingen een vergunning is verleend Tevens wordt in de RvJ gesteld dat voor overige beleggingsinstellingen de betrefferi~l~ RvJ mede richtinggevend zijn Artikel lid 2 RW verst,~,tt onder een brlt.ggingsrnd,ltschappij 'een rechtspersoon die uitsluiterid ten doel heeft het vermogen /ocl,inig te beleggen dat de risico's daarvan wolden gespreicl, teneinde de leden oi aandeelhouders in de opbrengst te doen delen Dit betekent dat deze richtlijn ook voor vastgoedbeleggingsinstellingen normaal gesproken van toepassing zal zijn. Naast een aantal andere voor de jaarverslaggeving van vastgoedbeleggingsinstellingen relevante aspecten, geeft de richtlijn ook nadere invulling aan de waardering van vastgoed in de jaarrekening van beleggingsinstellingen.

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen

De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen De rol van de waarde van vastgoed in crisistijd op de verslaggeving van vastgoed ondernemingen VBA - Seminar Jef Holland Head of Real Estate Audit Amsterdam Tel. : +31 (0)20-582 4504 E-Mail: jholland@deloitte.nl

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016

Finquiddity Vermogensbeheer B.V., Hilversum Nummer kamer van koophandel: Gegenereerd op 10:40 25 mei 2016 31/12/2015 31/12/2014 Balans Balans voor of na resultaatbestemming Na Activa Vaste activa Materiële vaste activa 2.130 13.323 Vaste activa 2.130 13.323 Vlottende activa Vorderingen 781.596 683.707 Liquide

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG 2012 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Common Lisp Foundation Kraaipanstraat PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3

Stichting Common Lisp Foundation Kraaipanstraat PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3 Kraaipanstraat 19 1091 PG AMSTERDAM JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Aanbiedingsbrief Samenstellingsverklaring 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5-6 Staat van baten en lasten over 2014 7 Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 3 2.

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen

213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen 213.1 Hoofdstuk 213 / Vastgoedbeleggingen artikel 11 Besluit actuele waarde; en artikel 2:390 BW. Definities 104 De volgende begrippen worden in dit hoofdstuk gebruikt. De betekenis van deze begrippen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen

RJ-Uiting : Richtlijn Microrechtspersonen RJ-Uiting 2016-4: Richtlijn Microrechtspersonen Algemeen In oktober 2015 is RJ-Uiting 2015-9 Ontwerp-Richtlijn C2 Microrechtspersonen gepubliceerd. In deze RJ-Uiting 2016-4 zijn de ontvangen commentaren

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving

Materieel belang in de jaarrekening. Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Materieel belang in de jaarrekening Nationale Verslaggevingsdag 26 juni 2012 Ton Meershoek Hoofd toezicht financiële verslaggeving Agenda Inleiding Doel van de jaarrekening Wat is materieel belang Wat

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Stichting Unda Foundation gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Unda Foundation gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2014 gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

RJ-Uiting : Actuele kostprijs

RJ-Uiting : Actuele kostprijs RJ-Uiting 2017-2: Actuele kostprijs Algemeen Met RJ-Uiting 2016-11 Actuele kostprijs heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) enige wijzigingen voorgesteld om nadere duiding te geven over het begrip

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden

Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Alert Leiden INHOUDSOPGAVE PAGINA A FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 4 B JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 5 3 Staat

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING BEMA TE ZWOLLE. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING BEMA TE ZWOLLE Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Wijziging waardering vastgoed in het MKB. Per boekjaar 2016

Wijziging waardering vastgoed in het MKB. Per boekjaar 2016 Wijziging waardering vastgoed in het MKB Per boekjaar 2016 2017 Koninklijke NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in

Nadere informatie

Xior Group NL B.V. te Antwerpen

Xior Group NL B.V. te Antwerpen Xior Group NL B.V. te Antwerpen Publicatierapport over de periode 1 oktober 2015 tot en met 10 december 2015 Opmerking: De vennootschap is per 11 december 2015 verdwenen als gevolg van een fusie met Xior

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle te Zwolle INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 6 Ondertekening van de accountantsrapportage 8 Jaarstukken 2015 Jaarrekening 9 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Stichting Tjallinga-Weeshuis p/a Thorbeckeplein JL Amersfoort. Rapport boekjaar 2014

Stichting Tjallinga-Weeshuis p/a Thorbeckeplein JL Amersfoort. Rapport boekjaar 2014 Stichting Tjallinga-Weeshuis p/a Thorbeckeplein 18 3818 JL Amersfoort Rapport boekjaar 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH

Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Jaarrekening 1 januari 2016 tot en met 31 Stichting Evenementen Liliane Fonds 'S-HERTOGENBOSCH Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring van de accountant 3 Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Famous City. te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Famous City te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 2 Samenstellingsverklaring 3 Jaarverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2014 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Jaarrapport 2014 Rapportdatum: 29 juni

Nadere informatie

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi

indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling Verslaggeving WTZi Audit Alert 25 Verklaringen bij jaarrekeningen van AWBZ- en GGZ-instellingen indien ten behoeve van het getrouwe beeld een nadere toelichting noodzakelijk is in een jaarrekening die voldoet aan de Regeling

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Jan van der Togt. te Amstelveen. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Jan van der Togt te Amstelveen Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoud Noordhoff Uitgevers bv. Antwoorden hoofdstuk 1 2. Antwoorden hoofdstuk 2 3. Antwoorden hoofdstuk 3 4. Antwoorden hoofdstuk 4 5

Inhoud Noordhoff Uitgevers bv. Antwoorden hoofdstuk 1 2. Antwoorden hoofdstuk 2 3. Antwoorden hoofdstuk 3 4. Antwoorden hoofdstuk 4 5 Inhoud Antwoorden hoofdstuk 1 2 Antwoorden hoofdstuk 2 3 Antwoorden hoofdstuk 3 4 Antwoorden hoofdstuk 4 5 Antwoorden hoofdstuk 5 6 Antwoorden hoofdstuk 6 8 Antwoorden hoofdstuk 7 9 Antwoorden hoofdstuk

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4

1 Ontwerp-Richtlijn 120 Prijsgrondslagen, paragraaf 4 Postbus 7984 1008 AD Amsterdam RJ-Comm. 1006 PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Thomas R. Malthusstraat 5 1066 JR Amsterdam Postbus 90351 1006 BJ Amsterdam Telefoon (020) 568 66 66 Fax (020) 568 68

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie