Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 26 oktober 2016 OPENBAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 26 oktober 2016 OPENBAAR"

Transcriptie

1 VERSLAG Bestuurscommissie Vervoersautoriteit vergadering 26 oktober 2016 OPENBAAR Opening en mededelingen openbaar gedeelte 1. Vaststellen van de agenda van het openbare deel De heer Rosier geeft aan dat hij voorzitter is wegens afwezigheid van de heren De Bruijn en Langenberg. Berichten van verhindering worden opgenomen in het verslag. Een welkom aan gedeputeerde Vermeulen, de aanwezig zal zijn tot en met agendapunt 16. Met het goed vinden van de vergadering wordt gestart met het nagezonden agendapunt Bereikbaarheid Rotterdam The Hague Airport. Een hartelijk welkom aan de heer Louwerse, directeur Rotterdam The Hague Airport en de heer Van der Bend, directeur Verkeersonderneming. Zij zijn aanwezig om the Letter of Intent voor Mobility as a Service (MaaS) te ondertekenen. NAZENDING Bereikbaarheid Rotterdam The Hague Airport. In de notitie zijn de maatregelen die zijn en worden genomen om via quick wins de bereikbaarheid van de luchthaven te verbeteren kort geschetst. Het doel is te laten zien dat er al grote stappen zijn gezet en binnen afzienbare termijn nog worden gezet. Op verzoek van Rijswijk, Delft en Westland is door RET nader onderzoek verricht of toevoegen van bestemmingen in die gemeenten de business case voor een busverbinding via het vliegveld naar Rotterdam Alexander haalbaar te maken. Conclusie van het onderzoek is dat dit niet het geval is. De heer Van Hemert vraagt in dit gremium wederom aandacht voor de ontsluiting van Rijwijk Buiten. Goed openbaar vervoer is belangrijk voor deze nieuwe wijk. Zijn voorstel is om beslispunt 1. van het besluit te schrappen, maar de overige beslispunten zijn akkoord. De heer Van Hemert heeft bereikbaarheid RTHA gekoppeld voor meer bereik en belangrijkheid voor de aanhaking van Rijswijk Buiten. De heer Lacroix meldt dat er op dit moment ambtelijk overleg plaats vindt over ontsluiting van Rijswijk Buiten. Uit het onderzoek van RET komt naar voren dat het toevoegen van bestemmingen in Rijswijk, Delft en Westland niet voldoende reizigers oplevert voor busverbinding naar RTHA. MaaS kan een passende oplossing zijn om toch voor verbinding te zorgen naar het vliegveld, waar er geen regulier openbaar vervoer voorhanden is. De heer Van Hemert geeft aan dat hij het onderzoek niet kent van RET over de bereikbaarheid van RTHA vanuit Westland, Delft en Rijswijk. De heer Melzer sluit zich aan bij de heer Van Hemert en vraagt duidelijkheid over de financiële gevolgen en deze expliciet op te nemen Ook zijn in de Letter of Intent vier partijen genoemd en er tekenen er maar drie. De heer Lacroix geef aan dat RTHA ook tekent namens Schiphol Real Estate. De heer Louwerse is blij met de aandacht van de bestuurscommissie voor de bereikbaarheid van RTHA en de naamswijziging bij metrohalte Meijersplein. De heer Vermeulen heeft lof voor dit voornemen en het is positief dat de MRDH hierin stappen zet met verschillende partijen. De heer Van de Bendt meldt dat MaaS steeds meer in opkomst is en dat er belangstelling bestaat vanuit veel partijen om er wat mee te gaan doen in de nabije toekomst. Het is nu nog een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer en hoe Maas in de toekomst er uit gaat zien, is nog een vraag. Hiervoor wordt een onderzoek gestart. De heer Rosier geeft aan dat de verdeling van de financiering nog geen uitgemaakte zaak is. Het besluit wordt aangepast naar de huidige stand van zaken. Het bedrag wordt voor 25% betaald door RTHA en de publieke partners betalen het resterende bedrag en komen onderling nog tot een 1

2 akkoord over de verdeelsleutel. Beslispunt 1. wordt aangevuld met in relatie tot Rotterdam The Hague Airport. 1.Vaststellen dat toevoegen van het marktpotentieel van Rijswijk en Westland niet leidt tot voldoende vraag voor een nieuwe busverbinding in relatie tot Rotterdam The Hague Airport. 2.Instemmen met naamswijziging van metrohalte Meijersplein naar Meijersplein/Airport. De kosten voor de MRDH worden vooruitlopend op beslispunt 3 uitgaande van een bijdrage van 37,5% geraamd op Instemmen met de kostenverdeling van de door RET geraamde kosten van de naamswijziging ad excl VAT volgens de verdeling 25% RTHA, nadere invulling van de restant kostenverdeling volgt door de publieke partijen. 4.Instemmen met ondertekening letter of intent voor de invulling van de business case en organisatie voor Mobility as a Service voor RTHA door de voorzitter van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Vaststellen verslag 2. Verslag van het openbare gedeelte van de 19 e vergadering van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit op 21 september 2016 Het verslag van het openbare gedeelte van de 19 e vergadering wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Ter bespreking 3. Perspectief op openbaar vervoer in MRDH De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft in haar vergadering op 21 september 2016 bij de besluitvorming rond het aan- of inbesteden van de busconcessies aangegeven dat het belangrijk is dat de MRDH een toekomstperspectief ontwikkelt op het openbaar vervoer. Het perspectief geeft inzicht tot mogelijke optimalisaties op de aansturing van het openbaar vervoer op korte termijn en geeft input voor de volgende concessieverleningen (na 2025). Recente en lopende studies, waaronder OV-toekomstbeeld 2040, worden meegenomen in de analyse. Uiterlijk in het vierde kwartaal van 2017 zal het perspectief op openbaar vervoer in MRDH worden opgeleverd. De voorzitter merkt op dat bij het besluit voor inbesteden en aanbesteden concessies bus is aangegeven dat het belangrijk is om met een toekomstperspectief te komen, mede over aansturing van de OV bedrijven. De vraag is nu of de bestuurscommissie kan instemmen met de drie voorliggende vragen. De heer Meijer ziet graag meer aandacht voor doelgroepenvervoer en het particuliere vervoer. Dit mag sterker worden aangezet in het stuk. Mevrouw De Leeuwe vraagt aandacht voor de samenhang met de Kadernota OV en governance in de notitie. Graag ook aandacht voor de discussie wat openbaar vervoer nu eigenlijk is. De heer Kist geeft aan dat het belangrijk is om eerst de breedte in te gaan, alvorens te gaan trechteren. Een belangrijke vraag is hoe dit te verwezenlijken is. Dit is geen beleidsmatig stuk, maar gaat over aansturing en governance. Mevrouw Mourik en de heer Van Sluis geven aan dat het verwarrend is met alle stukken, wat waar geregeld wordt. Dit toekomstperspectief moet gaan over hoe en wat het georganiseerd wordt. De heer Vermeulen meldt dat overleg is met voorzitters van de bestuurscommissies en gedupeerde Adri Bom en hem en dat er ook aandacht is voor samenwerking en samenhang tussen MRDH en de provincie. De voorzitter geeft aan dat het toekomstperspectief is dat doelgroepenvervoer alsmede particulier vervoer en de wisselwerking met regulier openbaar vervoer explicieter in de notitie terecht komt. een Laten we dit expliciet maken evenals het doelgroepenvervoer en particulier vervoer en de De heer Gleijm benadrukt dat de notitie echt een doorkijk geeft en het hier gaat om een eerste aanzet. 2

3 De voorzitter geeft aan dat het voorstel is om de heer Kist aan te wijzen als bestuurlijk trekker voor dit onderwerp. Het onderwerp komt terug ter bespreking. De bestuurscommissie gaat akkoord met het voorstel om de heer Kist aan te wijzen als bestuurlijk trekker voor perspectief openbaar vervoer in de MRDH Ten behoeve van het ontwikkelen van een toekomstbeeld van MRDH op het openbaar vervoer in instemmen met het uitwerken van de hoofdvragen: 1. Wat voor openbaar vervoer past bij de metropoolregio in ? 2. Op welke wijze is dit openbaar vervoer te verwezenlijken? 3. Welke quick-wins zouden tussen nu en 2025 al kunnen worden binnengehaald? 4. Proces Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) 2018 De doelen die de Vervoersautoriteit wil bereiken staan beschreven in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB). Het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) maakt duidelijk hoe deze ambities vorm krijgen in projecten en welke kosten hiermee gepaard gaan. Het IPVa maakt deel uit van de begroting Vervoersautoriteit en dient jaarlijks voor 1 maart door de bestuurscommissie te worden aangeboden aan het dagelijks bestuur (DB). Concreet betekent dit dat het proces om te komen tot het IPVa 2018 start in november 2016 met een gespreksronde langs de gemeenten/wegbeheerders. Input voor deze gesprekken zijn de doelstellingen uit de UAB. De UAB biedt op dit moment vanwege de uitwerkingsopgaven op onderdelen nog onvoldoende houvast voor een subsidieverordening en een uitvoeringsregeling. De heer Immerzeel legt uit dat het proces om tot IPVA 2018 te komen anders loopt. Dat heeft er o.a. mee te maken dat UAB nog in uitwerking is en deze biedt op dit moment onvoldoende houvast voor toetsing. Daarnaast is 2018 het jaar dat de twee boekhoudingen op elkaar gaan en er een nieuwe subsidieverordening moet zijn vastgesteld. Het voorstel is om nu nog geen exacte invulling te geven aan de pot kleine projecten. Deze gesprekken zouden nu al gevoerd moeten worden, maar dat is in tijd voor de MRDH en de gemeenten veel te vroeg. Ambtelijk is vanuit gemeenten aangegeven dat er eerst een slag gemaakt moet worden met de uitwerking van UAB. Het is echter wel zaak om de begroting 2018 vaststellen en het voorstel is een subsidieplafond in de begroting op te nemen. Voor het subsidieplafond in de begroting wordt uitgegaan van aangeleverde projecten en uiteindelijk uitgekeerde subsidies voor daadwerkelijk uitgevoerde projecten uit het verleden. Het onderwerp komt als apart bespreekpunt terug bij de bestuurscommissie. De heer Van Hemert vraag wanneer de inwonerbijdrage besproken wordt in de bestuurscommissie. De heer Immerzeel geeft aan dat de inwonerbijdrage bij bespreking van de begroting duidelijk moet zijn, uitgangspunt is wel dat de inwonerbijdrage voor alle gemeenten gelijk is. Het onderwerp inwonerbijdrage wordt geagendeerd voor de bestuurscommissie, voordat deze wordt verwerkt in de begroting. Mevrouw De Leeuwe vraagt of er haast gemaakt kan worden met de nieuwe subsidieverordening. 1.De concrete invulling van het programma kleine projecten in het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa) pas op te starten in 2017 na besluitvorming over de nieuwe Subsidieverordening Vervoersautoriteit. 2.In het IPVa 2018 een subsidieplafond in te stellen voor het programma kleine projecten qua hoogte gebaseerd op de omvang subsidieaanvragen in het verleden. Hamerstukken De hamerstukken zullen ter vergadering in één keer worden afgedaan. Indien u toch wenst te spreken over een hamerstuk dient u dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken aan de voorzitter via en 3

4 5. Verlengen concessie Parkshuttle Rivium 1.Op grond van artikel 3 lid 3 van het Concessiebesluit Parkshuttle Rivium 2011 tot en met 2016 de Concessie Parkshuttle Rivium met twee jaar te verlengen tot de zondag in december 2018 waarop de NS-dienstregeling wijzigt, conform de in bijlage 1 genoemde voorwaarden; 2.De in bijlage 2 opgenomen brief aan Connexxion Openbaar Vervoer N.V. over bovengenoemde verlenging vast te stellen. 6. Subsidievaststelling Hoekse Lijn De subsidies 2015 aan NS Reizigers op grond van de subsidieaanvraag en artikel 23 van de Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 van de stadsregio Rotterdam, die van toepassing is op basis van artikel 1 van de tijdelijke Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2015 van de MRDH vast te stellen op: ,- (prijspeil 2015) voor uitvoering van de concessie Hoekse Lijn voor de periode 14 december 2014 tot en met 12 december 2015; ,99 als gebruiksvergoeding van de infrastructuur van de Hoekse lijn in de periode van 14 december 2014 tot en met 12 december Subsidieverlening Fietsdepot Haaglanden In afwijking van artikel 7, lid 6 van de Verordening mobiliteitsfonds Haaglanden 2005 aan de gemeente Den Haag een subsidie te verlenen van maximaal euro voor het project Fietsdepot Haaglanden Ter informatie 8. Terugkoppeling adviescommissie Vervoersautoriteit d.d. 5 oktober 2016 Mevrouw Mourik geeft een korte terugkoppeling en geeft aan dat de Kadernota OV en het Ontwerp PvE concessies zijn besproken. Tijdens de vergadering is het vooral gegaan over het onderwerp inbesteding. Er is weer toegezegd dat er altijd een lid van het presidium aanwezig is tijdens de vergaderingen van de adviescommissie. 9. Bestuurlijke trekkers concessieverlening concessies Bus De voorzitter geeft aan dat de bestuurscommissie Vervoersautoriteit bij haar besluit over het aan- of inbesteden van de concessies Bus het presidium de opdracht gegeven bestuurlijke trekkers voor de busconcessies (Haaglanden Stad, Haaglanden Streek, Rotterdam e.o. en Voorne-Putten en Rozenburg) te benoemen. Er is invulling gegeven aan het op 21 september uitgesproken voornemen om bestuurlijke duo s te vormen die bestaan uit de portefeuillehouder Middelen en een bestuurder uit een gemeente die niet valt binnen het betreffende concessiegebied (de heer Harpe voor de concessies Rotterdam en Voorne-Putten en Rozenburg, de heer Van Sluis voor de concessies Haaglanden Stad en Haaglanden Streek). De bestuurscommissie neemt kennis van: 1.De door het presidium aangewezen bestuurlijke trekkers voor de concessieverlening van de concessies Bus, waarbij is aangewezen: 1.de portefeuillehouder Middelen Vervoersautoriteit en het lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de gemeente Capelle aan den IJssel voor de concessies Bus Haaglanden Stad en Haaglanden Streek; 2.de portefeuillehouder Middelen Vervoersautoriteit en het lid van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de gemeente Delft voor de concessies Bus Rotterdam e.o. en Voorne- Putten en Rozenburg. 4

5 10. Slim OV idee en CIPTEC De heer Immerzeel geeft aan dat naar aanleiding van de continuering van SOVI en de ontwikkelingen in CIPTEC de campagne SOVI en de crowdsourcing campagne van CIPTEC aan elkaar verbonden worden. Beide campagnes streven naar het verkrijgen van innovatieve ideeën ter verbetering van het openbaar vervoer. Het verbinden van SOVI en het innovatieplatform van CIPTEC geeft een extra dimensie aan het internationale aspect en aan relevantie voor OV partners. De MRDH wordt door de campagne internationaal aan te vliegen als innovatieve organisatie in Europa neergezet. PZH is ook partner in deze. De heer Gleijm merkt op dat er na dit jaar een goede evaluatie over de opbrengsten komt. Bovendien moet vooraf al zicht zijn op uitvoering van het idee. Het wordt daardoor iets minder vrijblijvend. Rondvraag en sluiting openbare gedeelte 11. Rondvraag De heer Van Hemert geeft een terugkoppeling over Tour de Force Hij is ambassadeur fiets en de afgelopen 2 jaar is er hard gewerkt met verschillende partijen. Er is een prachtige landelijke agenda gemaakt voor 2017/2020. Deze wordt ter informatie aan de bestuurscommissie verzonden. Op 8 december wordt deze agenda aan de minister aangeboden. Het laat zien dat we resultaat boeken voor aandacht voor de fiets. Suggesties en ideeën voor de agenda vanuit de bestuurscommissie zijn welkom. De voorzitter vraagt aandacht voor de bestuurlijke oploop MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag aansluitend aan de bestuurscommissie van 16 november De ambtelijke bijeenkomst is 26 oktober om dit onderwerp te bespreken. Eind november wordt dit onderwerp ook nog in breder verband besproken in een eerste Metropolitaan Debat. Hiervoor worden niet alleen de bestuurders van de 23 MRDH-gemeenten uitgenodigd maar ook het bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties. Het doel van dit metropolitaan debat is om richting te krijgen voor de verdere trechtering naar een uiteindelijk voorkeursperspectief, met oplossingen voor de bereikbaarheidsopgaven in de regio. De heer Van Sluis vraagt wie er uit het bedrijfsleven zijn uitgenodigd. Het is belangrijk om grote organisaties uit te nodigen voor het metropolitaan debat. De voorzitter geeft aan dat dit wordt uitgezocht en wordt teruggekoppeld. De heer Gleijm vult aan dat het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den Haag een belangrijke positie krijgt in allocatie van extra beschikbare middelen vanuit het MIRT. Daarom is het extra belangrijk om aandacht te hebben en aanwezig te zijn bij de bestuurlijke oploop. De vergadering zal in beslotenheid worden voortgezet. 5

6 Aanwezig Zoetermeer Albrandswaard Brielle Capelle aan den IJssel Delft Krimpen aan den IJssel Lansingerland Leidschendam-Voorburg Maassluis Midden-Delfland Nissewaard Pijnacker-Nootdorp Rijswijk Schiedam Wassenaar Westland Westvoorne M.J. Rosier J.E. de Leeuwe A.A. Schoon D.P. van Sluis L.B. Harpe G. Boudesteijn S. Fortuyn F.J. Kist C. Pleijsier H.H.V. Horlings C. Mourik P. Melzer R. van Hemert M.C.J. Houtkamp B. Doorn A.W. Meijer P. Blok Van Werkhoven Staf Vervoersautoriteit A.L. Gleijm (secretaris, directeur Vervoersautoriteit) Vervoersautoriteit J.W. Immerzeel (manager Verkeer) Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering D. Dijs (voorlichting) W. Dekker (bestuurszaken) Bedrijfsvoering T. van Mourik (bestuurszaken) Afwezig Rotterdam Den Haag Barendrecht Hellevoetsluis Ridderkerk Vlaardingen P.J. Langenberg (voorzitter) Th.J.A.M. de Bruijn D. Vermaat C.J.A. van Lith V.A. Smit R. van Harten 6

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag

Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Besluitenlijst van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 6 e vergadering, 17 juni 2015, MRDH te Den Haag Aanwezige leden P.J. Langenberg, Th.J.A.M. de Bruijn,

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 19.00 uur De Rode Olifant, Den Haag Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 16 november 2015 18.00 uur de Rode Olifant,

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 17 juni 2015 19.00 uur Zoetermeer, raadzaal Aanwezige commissieleden dhr. A. Hekman Schiedam dhr. C.M.P. t Hart Maassluis (voorzitter) dhr. F.P. van

Nadere informatie

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 21 september 2015 19.00 uur Schiedam, raadzaal

Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 21 september 2015 19.00 uur Schiedam, raadzaal Vergadering Datum Tijd Plaats Adviescommissie Va MRDH 21 september 2015 19.00 uur Schiedam, raadzaal Aanwezige commissieleden dhr. A. Hekman (vz) Schiedam dhr. L.A. Eijskoot Maassluis dhr. F.P. van Zaalen

Nadere informatie

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv.

Aanwezig: Secretaris-generaal (wnd.): Capelle aan den IJssel G.A.A. Verkerk. R. van Hemert (plv.) M. Struijvenberg M.J.C. Houtkamp (plv. Concept verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 19 december 2014 in vergaderzaal SH7 van het stadhuis van Rotterdam Aanwezig: Voorzitter:

Nadere informatie

ZITTING 2014 2018 A.1

ZITTING 2014 2018 A.1 ZITTING 2014 2018 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 1 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 9 juli 2014, AANVANG 13.45 UUR TE ROTTERDAM Aanwezig: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 De gemeenteraden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse,

Nadere informatie

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015

Dag van de Light Rail. Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 1 Dag van de Light Rail Willem Benschop, directeur Vervoersautoriteit MRDH 28 januari 2015 Inhoud 1. De Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag Opheffing stadsregio s Waarom opschaling? 2.

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam

Bestuursovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente (NAAM) te dezen krachtens volmacht van de burgemeester (NAAM) rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder (PORTEFEUILLE EN NAAM) op grond van het besluit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Samenwerkingsovereenkomst 1 De ondergetekenden: te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders van de colleges 1 : 1. College van Albrandswaard, 2. College van Barendrecht, 3. College van Brielle,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST RMC regio Rijnmond Pagina 1 van 9 RMC regio Rijnmond (hernieuwde) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door vakwethouders

Nadere informatie

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo

Agenda. Openbare vergadering van. Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur. Algemeen Bestuur GR Bleizo Agenda Openbare vergadering van Algemeen Bestuur GR Bleizo Datum en tijdstip 15 september 2015 16:00 uur Gemeente Lansingerland - Dhr. A. Abee (voorzitter) - Dhr. J. Heuvelink - Dhr. S.A.F. Fortuyn Gemeente

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Muller

Curriculum Vitae Ron Muller Prins Hendrikkade 170- II T 020 423 13 23 E mail@inno- V.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno- V.nl Curriculum Vitae Ron Muller Adviseur inno- V (1971). Inhoudelijk OV- deskundige met een sterke

Nadere informatie

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam

Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Vervoerplannen 2012 Concessies stadsregio Rotterdam Rotterdam, 22 juni 2011 RET Regie en Ontwikkeling 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Overzichtstabel 7 3 Dienstregelingkalender 11 4 Vervoerplannen 13 a.

Nadere informatie

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds

Eindrapportage en eindafrekening van het BLS Vinac-fonds Vergadering: AB 13 april 2011 Agendapunt: 9 Nummer: ABV 6 Portefeuillehouder: Ir. B. Emmens Contactpersoon: B. Jansen Doorkiesnummer: 070 7501 678 Den Haag, 16 maart 2011 Aan het algemeen bestuur Eindrapportage

Nadere informatie

Begroting 2016 en meerjarenbeeld 2017-2019. Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Begroting 2016 en meerjarenbeeld 2017-2019. Metropoolregio Rotterdam Den Haag Begroting 2016 en meerjarenbeeld 2017-2019 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Inhoudsopgave Inleiding 5 Leeswijzer 6 1 Samenhang en opbouw begroting MRDH 7 1.1 Introductie 7 1.2 Vervoersautoriteit 7 1.3

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam

Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam Algemeen Bestuur vergadering 1 juli 2015 Agenda voor de vergadering d.d. 1 juli 2015 van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam NB. Vergadering begint om 16.00 uur Locatie zaal Staal WTC Rotterdam

Nadere informatie

Agenda ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT MRDH Woensdag 17 juni 2015

Agenda ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT MRDH Woensdag 17 juni 2015 Agenda ADVIESCOMMISSIE VERVOERSAUTORITEIT MRDH Woensdag 17 juni 2015 Tijd: Locatie: 19:00 21:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur, inclusief broodmaaltijd voor commissieleden) Gemeente Zoetermeer, raadzaal (Markt

Nadere informatie

Externe: Dhr. D.J. Han en mw. A. Stoutjesdijk (Baker Tilly Berk, agendapunt 4)

Externe: Dhr. D.J. Han en mw. A. Stoutjesdijk (Baker Tilly Berk, agendapunt 4) Besluitenlijst Algemeen bestuur milieudienst Vergaderdag Tijd Plaats Documentnummer 2 juli 2014 10.00-12.00, 2^ etage 21805461 uur Aanwezig Dhr. R.A. Janssen (voorzitter), dhr. J. Baekbier (Albrandswaard),

Nadere informatie

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein

Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Subsidieverordening voorziening laadpalen op eigen terrein Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 7 november 2012; gelet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009

Bijdrage gemeenten in ROC problematiek. B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Bijdrage gemeenten in ROC problematiek B&A Consulting Peter van der Loos 20 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Context 3. Relatie met eerdere onderzoeken 4. Opzet onderzoek 5. Resultaten 6. Conclusies

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015

Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond. Datum vergadering: 10 september 2015. Agendapunt nr.: 11. Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Overleg: Algemeen Bestuur Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 10 september 2015 Agendapunt nr.: 11 Onderwerp: Verslag AB Jeugdhulp Rijnmond 2 juli 2015 Gevraagde beslissing: Het verslag vaststellen Verslag:

Nadere informatie

Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH).

Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH). Kadernota begrotingsuitgangspunten MRDH begroting 2017 Deze kadernota bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2017 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna MRDH). 1. Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie

Voorzitter Secretaris Lid Lid Lid Lid Wethouder Accountant Financiën Hoofd Financiën Rekenkamercommissie Raadsnummer 2014-432 Nieuwegein Auditcom missie Vergaderdatum Maandag 27 oktober 2014 Begin- en eindtijd 18.30-20.00 uur Aantal bijlagen verslag Voorzitter G. Bamberg Notulist Y. Mes Aanwezi Afwezig (m.k.)

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. 7-07-2015 nummer 982950. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. 7-07-2015 nummer 982950. van de vergadering van burgemeester en wethouders 7-07-2015 nummer 982950 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat drs. L.J. Gebben drs. I.C.

Nadere informatie

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A.

Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk Secretaris: de heer R. van Nood. Aanwezig zijn de leden: Delft J. Vreugdenhil, G.A.A. Verkerk, M.A. Verslag van de bijeenkomst van het algemeen bestuur van het Stadsgewest Haaglanden op woensdag 1 juli 2015 in het Stadhuis van de gemeente Delft (opening 19.39 uur). Voorzitter: mr. drs. G.A.A. Verkerk

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Vergadering 29-10-2014 Agendapunt 7 Voorgenomen besluit opheffing gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Afkoop besluit Woninggebonden subsidies De heer ir. B. Emmens Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 8 Wonen Instemmen met

Nadere informatie

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond

Notitie 2012-04 > Verhuringen 2007-2012 > via Woonnet Rijnmond Notitie -04 > Verhuringen - > via Woonnet Rijnmond Datum 4 juli 2013 Voor Maaskoepel Door Explica Explica > Beukelsdijk 106a > 3022 DK Rotterdam www.explica.nl > e. info@explica.nl > t. 010 2236820 01

Nadere informatie

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014.

Besluitenlijst. Algemeen Bestuur Bleizo. Digitale besluitvorming van 6 november 2014. Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Besluitenlijst Algemeen Bestuur Bleizo Digitale besluitvorming van 6 november 2014 Het AB Bleizo stemt in met de Directie Instructie Bleizo 2014. Digitale besluitvorming van 1 juli 2014 Het AB Bleizo stemt

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Verslag Dagelijks Bestuur

Verslag Dagelijks Bestuur Verslag Dagelijks Bestuur Datum : Maandag 24 oktober 2011 Plaats : Regiokantoor, Bestuurskamer Tijdstip : 14.30 uur Voorzitter : drs. F.A.M. Kerckhaert, plv. Secretaris : K. de Vries, a.i. Aanwezig : heren:

Nadere informatie

Notitie. Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen. Datum : 24 september 2014

Notitie. Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen. Datum : 24 september 2014 Notitie Werk en inkomen Regionaal Bureau Zelfstandigen Aan : Wethouders Regionaal Overleg Werk en Inkomen Datum : 24 september 2014 Betreft : Regionale ondersteuning ondernemers in zwaar weer (De Rotterdamse

Nadere informatie

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam

Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam Monitor sociale woningvoorraad stadsregio Rotterdam G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2012

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 18 mei 2015 DATUM 18 mei 2015 PLAATS Enschede, kamer H 3.00 TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer G.J. de Graaf SECRETARIS G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren G.J. de Graaf, J.H. Coes, H. van Agteren, R.G. Welten, M. Sijbom

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop).

M.k.g. afwezig: De heer I.G. Mostert (vanaf punt 3) en mevrouw T. Veninga (gemeente Nieuwkoop). Concept - BESLUITENLIJST Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 15 februari 2012 Aanwezig (leden PHO EZ): gemeente Alphen aan den Rijn: de heer T. Hoekstra gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager agendapunt : B-3 vergaderdatum : 3 september 2015 onderwerp : BO MIRT najaar 2015 aangemeld door : behandelend ambtenaar : paraaf afdelingshoofd : Portefeuillehouder Verkeer Edwin Konings, Chiel de Jager

Nadere informatie

De Rotterdamse Infrastructuur uitdaging!

De Rotterdamse Infrastructuur uitdaging! De Rotterdamse Infrastructuur uitdaging! Innoveer en investeer in Rotterdamse infrastructuur Start met ons een partnership! Rotterdam bereikbaar houden: dat is noodzakelijk voor iedereen die in Rotterdam

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

Curriculum Vitae Onno Pruis

Curriculum Vitae Onno Pruis inno-v B.V. T 020 423 13 23 E info@inno-v.nl Prins Hendrikkade 170-2 F 084 221 7006 I www.inno-v.nl 1011 TC Amsterdam Curriculum Vitae Onno Pruis Adviseur (1959). Heeft een ruime kennis van en ervaring

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 4-9-2012 (Geen) Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. Tekke, R.M.H. VV 27-9-2012 - -

Parafering besluit D&H 4-9-2012 (Geen) Geparafeerd door: Baeten, P.J.R. Tekke, R.M.H. VV 27-9-2012 - - agendapunt 3.b.7 1020857 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden JAARREKENING 2011 HOLDING IOPW N.V. Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 4 september 2012 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Regionale afspraken cliëntondersteuning

Regionale afspraken cliëntondersteuning Regionale afspraken cliëntondersteuning Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond MEE Rotterdam Rijnmond MEE Plus Groep MEE Zuid-Holland Noord 2015 2016 Regionale afspraken cliëntondersteuning 1 Voorwoord

Nadere informatie

Toelichting bij de voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Toelichting bij de voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Toelichting bij de voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Het doel van de samenwerking Het gaat om werk en welvaart voor onze burgers en hun kinderen nu en in de toekomst zo schreven we in de voortgangsbrief

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015. Besluitenlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 17 FEBRUARI 2015 enlijst van de vergadering 10 februari 2015 vastgesteld. Conformlijst t.b.v. vergadering van 17 februari 2015 vastgesteld.

Nadere informatie

2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop

2. Financiën. Budgetverdeling regionale inkoop Regionale Inkoop Jeugdhulp De Samenwerkende Gemeenten Jeugdhulp Rijnmond hebben aan de gemeente Rotterdam gevraagd om de regionale jeugdhulp voor hen in te kopen en om met een concreet voorstel te komen

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 5 september 2013 Aanwezig: Afwezig: J.B Uit den Boogaard, M. Vissers, C.J.M.W. Wassenaar, J. Wienen, R. van Netten (secretaris), C.E.D. van Schayk (teamleider Stafbureau)

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Besluitenlijst Algemeen bestuur Concept DCMR milieudienst Rijnmond Vergaderdag 30 juni 2011 Tijd 10.00-11.30 Plaats k. 115 DCMR Documentnummer 21207570 Aanwezig Dhr. R.A. Janssen (voorzitter), mw. P.J.

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE. Hoogvliet Poortugaal Spijkenisse Hellevoetsluis 4 Zuidland Nieuw-Beijerland Oud-Beijerland 3 6 1 HOEKSCHE WAARD 2 GOEREE-OVERFLAKKEE 7 5 0 2,5 5 km Projecten 1 Agroranden 2 Ontsluiting Tiengemeten 3 Proeftuin

Nadere informatie

ZITTING 2010 2014 A.1

ZITTING 2010 2014 A.1 ZITTING 2010 2014 A.1 BESLUITENLIJST VAN DE 89 e VERGADERING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET STADSGEWEST HAAGLANDEN, GEHOUDEN OP 13 oktober 2010, AANVANG 14.00 UUR TE DEN HAAG Aanwezig: mr. drs. G.A.A.

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Besluitenlijst Algemeen bestuur

Besluitenlijst Algemeen bestuur Besluitenlijst Algemeen bestuur Vergaderdag Tijd Plaats Documentnummer 1 juli 2010 09.30 uur Zaal 111 DCMR 21129850 Aanwezig Dhr. F.D. van Heijningen (voorzitter; vanaf 09.45 uur), mw. S.J.A. ter Borg

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015

Vervoerplan RET 2016   Rotterdam, 10 maart 2015 Vervoerplan RET 2016 Rotterdam, 10 maart 2015 ALGEMEEN Hieronder worden de wijzigingen in lijnvoering, route en frequentie beschreven die RET voorstelt voor de dienstregeling 2016. Niet alle wijzigingen

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Partijen: Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan, mevrouw W.J. Mansveld;

Nadere informatie

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding

Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding 1 Concept Bestuursovereenkomst Blankenburgverbinding Werkversie 0.7 10 augustus 2015 2 Ondergetekenden, 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en overige belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van De leden en fractieassistenten van de Gemeenteraad, het college van Burgemeester en Wethouders en belangstellenden Raadsgriffie Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon

Nadere informatie

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7)

Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW. Bijlage(n): diversen (zie blz. 7) S T A T E N V O O R S T E L Datum : 26 april 2005 Nummer PS 2005ZCW04 Dienst/sector : R&G/RLU Commissie ZCW Registratienummer : 2005REG001129i Portefeuillehouder J. van Bergen Titel : Bestuursovereenkomst

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2011 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer

Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer Vergadering 15 mei 2013 Agenda portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum : 15 mei 2013 Plaats : Kamer SH 113 Aanvang : 15.00 17.00 uur 1. Opening/mededelingen

Nadere informatie

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 15R6506 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01352 Dossiernummer 15.41.451 Beslisdatum B&W 6 oktober 2015 Commissie notitie Onderwerp: Brabants Nachtnet. Inleiding Sinds 2008 is het Brabants

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar)

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar) Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postbus 501, 2990 EA Barendrecht 14 0180 (Algemeen nummer) gemeente@barendrecht.nl www.barendrecht.nl Bank: 3054.00.215 Rabobank (Iban:NL04RABO0305400215, swift/bic:rabol2u)

Nadere informatie

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR. Nr.

Periode april 2006 april 2010 AGENDA. van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR. Nr. Periode april 2006 april 2010 AGENDA van de vergadering van burgemeester en wethouders te houden op 3 februari 2009 9.00 UUR 1. Opening. Nr. 124 2. Vaststelling besluitenlijst van 27 januari 2009, de lijst

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

Investeringsstrategie MRDH

Investeringsstrategie MRDH Investeringsstrategie MRDH Aanleiding De economische ontwikkeling van de MRDH blijft achter bij die van Amsterdam en Eindhoven en zeker bij die van andere Europese metropolitane regio s Agenda Economisch

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010

Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Schoolconcentratie in het voortgezet onderwijs, een verkenning van ontwikkelingen in Rijnmond 1986-2010 Dr. Enne de Boer TU Delft, Faculteit CiTG, Afdeling Transport en Planning e.deboer@tudelft.nl Dirk-Jan

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 6 mei 2015 No.: Portefeuillehouder: G.J. Harmsen Afdeling: Openbaare Werken Behandelaar: M.L.F. de Bruijn De raad van de gemeente Tholen Tholen, 6 mei 2015 Onderwerp: Consultatie over ontwerpbesluit AB OLAZ met betrekking

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

CONCEPT- Besluitenlijst van de vergadering van de Midden-Delflandraad op 13 NOVEMBER 2015

CONCEPT- Besluitenlijst van de vergadering van de Midden-Delflandraad op 13 NOVEMBER 2015 MDR 10 DECEMBER 2015 RM 2015-535486732 CONCEPT- enlijst van de vergadering van de Midden-Delflandraad op 13 NOVEMBER 2015 Aanwezig Dhr. S.M. Brandligt (gemeente Delft), mevr. A.H. Hekker (gemeente Delft),

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad PARTIJEN

Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad PARTIJEN Bestuursovereenkomst hoogwaardig OV Randstad PARTIJEN 1. De minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als bestuursorgaan en vertegenwoordiger van de Staat der

Nadere informatie

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond

Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Dynamisch verkeersmanagement bij evacuatie Rotterdam-Rijnmond Adam J. Pel Serge P. Hoogendoorn TU Delft Sectie Transport & Planning 1 woensdag 22 december 2010 Intro / aanleiding TMO EVAQ woensdag 22 december

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Vergadering 20-2-2013 Agendapunt 7 Onderwerp Benoeming leden bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden Portefeuille- De heer drs. J.Th. Hoekema houder Beleidstaak Juridische

Nadere informatie

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2012 - I Leefomgeving Opgave 7 Proefproject Zandmotor langs de Delflandse kust Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 1p 25 Hoe wordt het type kustbeheer genoemd waarvan

Nadere informatie

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009

Komen overeen zich in te spannen dat de volgende stappen genomen worden: 1. standpunt Bevoegd Gezag (ministers van VROM en VenW) 2009 1. A4 Delft-Schiedam doel Doel van het project A4 Delft-Schiedam is de problemen rond bereikbaarheid, leefbaarheid (inclusief externe veiligheid) en verkeersveiligheid tussen Rotterdam en Den Haag zo veel

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1

Notulen WMO-raad 17 juni 2015 1 Notulen vergadering WMO-raad Datum: 17 juni 2015 Locatie: Gemeentehuis te Ommen Tijd: 19:30 uur. Aanwezig: Dhr. Vroon (voorzitter), mevr. Van Loon (SPO), mevr. Jeeninga (Vr. Org.), mevr. Ligtenberg (Vr.

Nadere informatie

Verslag van de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 16 november 2015

Verslag van de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 16 november 2015 Verslag van de extra vergadering van het Algemeen Bestuur van Promen d.d. 16 november 2015 Aanwezig: De heer M.W. Vroom, voorzitter De heer J.A.A. Meuldijk De heer J.H. Blankenberg De heer J. Vente De

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

Toegevoegd aan de (digitale) vergaderset: Agendapunt 03 E Besluitenlijst van het dagelijks bestuur van 21 mei 2014

Toegevoegd aan de (digitale) vergaderset: Agendapunt 03 E Besluitenlijst van het dagelijks bestuur van 21 mei 2014 MEMO Aan : De voorzitter Kopie aan : De secretaris Van : W. Nettinga Telefoon : Telefoonnummer. E-mailadres : E-mailadres. Datum : 11-6-2014 DIV nr : Documentnr. Betreft : Mededelingen Algemeen Bestuur

Nadere informatie

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR

VERGADERING DAGELIJKS BESTUUR agendapunt : B-6 vergaderdatum : 17 september 2015 onderwerp : Busstation Noord, promotie naar realisatiefase (code 30520027) aangemeld door : Portefeuillehouder Verkeer behandelend ambtenaar : Renske

Nadere informatie