ļ QvAAJci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014.13133. ļ QvAAJci"

Transcriptie

1 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus RJ VENL ļ QvAAJci IS 9001 iso HSAS WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus KH Roermond KvK nr Bank: NL61NWAB Tel: Fax: UW KENMERK UW BRIEF VAN NS KENMERK BIJLAGE(N) NDERWERP porten/ ontwerp Meerjarenraming ontwerp Begroting 2015 BEHANDELD DR TELEFNNUMMER E MAIL DATUM W.A.S. Pörteners mei 2014 Geachte Waterschapsbestuurders, Hierbij bieden wij u de ontwerp Meerjarenraming en de ontwerp Begroting 2015 van het Waterschapsbedrijf Limburg aan. De hierbij gehanteerde rekentechnische uitgangspunten zijn afgestemd met de Waterschappen Roer en vermaas resp. Peel en Maasvallei. Financiële gevolgen ntwikkeling in Meerjarenperspectief Met het jaar 2011 als referentiejaar ( C 72,5 min) heeft het WBL als doelstelling om gerekend in meerjarenperspectief uit te komen op een gemiddelde stijging van QYo per jaar inclusief inflatierrectie ten opzichte van 2011 (exclusief het effect van KRW maatregelen). Schommelingen over de jaren heen kunnen worden opgevangen door de bij de waterschappen aangehouden egalisatiereserve. Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en vermaas

2 nderstaand is het verloop van de netto kosten (~ waterschapsbijdrage) volgens de nieuwe MJR vergeleken met de ontwikkeling van de netto kosten volgens de MJR Deze vergelijking is zowel cijfermatig als grafisch weergegeven. Totaal netto kosten: bedragen x C MJR MJR ,036 Mutatie »MJR MJR ; \ i â \ f r ' Uit vorenstaande tabel en grafiek blijkt dat de netto kostenontwikkeling volgens de nieuwe MJR zich over bijna de gehele periode op een lager niveau beweegt dan de vorige MJR. Alleen de begroting in het jaar 2019 heeft een hoger netto kostenniveau dan in de vorige MJR maar alle andere jaren vertonen een lager dan wel een gelijk netto kostenniveau dan de vorige MJR. Gencludeerd kan worden dat: - dat volgens de MJR het gemiddelde van de kosten over de periode overeenkomt met C 72,3 min zijnde C 0,2 min lager is dan het niveau van het referentiejaar 2011; - dat volgens de MJR het gemiddelde van de kosten over dezelfde periode overeenkomt met ê 71,5 min zijnde C 1,0 min lager is dan het niveau van het referentiejaar 2011; met de nieuwe MJR de netto kosten over de jaren ín totaliteit dalen met C 11,0 min ten opzichte van de vorige MJR. gemiddeld over de tienjarige periode de netto kosten 6 70,9 min bedragen overeenkomend met een daling met 2,3 0 Zo ten opzichte van de netto kosten Uitgangspunt hierbij is dat de jaarlijkse schommelingen in het niveau van de netto kosten van het WBL kunnen worden opgevangen door de inzet van de egalisatiereserves die bij de beide waterschappen worden aangehouden en beheerd. Middels een verantwoorde opbouw en inzet van de egalisatiereserves

3 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G wordt het streven van de waterschappen ondersteund, om het effect van de netto kosten van het WBL op het tarief voor de zuiveringsheffing op een stabiel niveau te houden (niveau netto kosten 2011 is C 72,5 min). Bij de beoordeling van deze ontwikkeling van de netto kosten WBL = de waterschapsbijdrage, is relevant dat: nform afspraak met het Algemeen Bestuur het jaar 2011 als referentiepunt wordt gehanteerd; een zo vlak mogelijke ontwikkeling van de netto kosten wordt nagestreefd; in de berekening van de netto kosten alle bekende effecten en maatregelen zijn meegenomen, zoals: o de te realiseren MDR's/ Verdygo's in Roermond, Simpelveld, Weert en Maastricht; o het gemiddelde jaarlijkse investeringsniveau is gehandhaafd op ê 22,5 min; o de te nemen KRW-maatregelen afgestemd op de door de beide moeders gestelde eisen; o investeren in nutriëntenterugwinning. Begroting 2015 ten opzichte van Begroting 2014 Volgens de bovenstaande cijfers van de Meerjarenraming stijgt de bijdrage van de waterschappen van 6 68,62 min in 2014 naar C 69, 04 min in 2015 hetgeen overeenkomt met een verhoging met ë 0,42 min. Deze toename ten opzichte van 2014 bestaat uit: een daling van de kapitaallasten met 6 0,51 min als een saldo van lagere rentelasten ad C 0,37 min en lagere afschrijvingen ad 6 0,14 min. Zowel de lagere rentelasten als de lagere afschrijvingskosten zijn daarbij een gevolg van de lagere investeringsuitgaven dan gepland in De lagere investeringsuitgaven in 2013 worden met name veroorzaakt door uitstel van de investeringen volgens Verdygo-ncept in middentrein Simpelveld en voortrein Roermond. De hieraan verbonden afschrijvingskosten schuiven derhalve door naar de jaren na 2015; - een stijging van de netto bedrijfsvoeringkosten met C 0,94 min bestaande uit hogere personeelslasten ad C 0,71 min gerelateerd aan inflatie en hogere kosten goederen en diensten van derden ad 6 0,73 min bestaande uit diverse plussen en minnen met inbegrip van inflatierrectie, gempenseerd door een stijging van de baten met C 0,5 min. Strategische relevantie/beleidsgevoeligheid In de AB-vergadering van is ingestemd met de bestuurlijke notitie "Uitgangspunten Meerjarenraming Begroting 2015". In de onderhavige MJR * Begroting is invulling gegeven aan de in die notitie verwoorde uitgangspunten. Conform afspraak met het Dagelijks Bestuur wordt voor de gehele planperiode uitgegaan van op jaarbasis sluitende begrotingen voor het WBL, waarbij het beheer van een egaliserende reserve volledig ligt bij de beide moederorganisaties. Het reservebeheer door de moederorganisaties zal er op gericht zijn om het fluctueren van de bijdrage aan het WBL tijdens de planperiode op te kunnen vangen. In het licht van dit perspectief wordt bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 uitgegaan van mpensatie van het negatieve rekeningresultaat 2013 ad C door de beide waterschappen. Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en vermaas

4 Toelichting Zie voor een verdere toelichting de tekst van de bijgevoegde ntwerp-meerjarenraming ntwerp-begroting Hoogachtend, namens het Dagelijks Bestuur, de directeur, de voorzitter, f 3 ing. E.M. PelzerMM dr. J.J. Schrijen

5 MĒĚIĚĚĒĒIĚĚĚĚĒİ WĚĚĚĚĒĚĚĒĚĒĒ ^Äs«««aś lil Äİ111I wēsmmměmsm 1' 5"..Ŵ! ' «rî..'íl' r Mt., ÜÍ r! I I 4 m i WATERSCHAPSBEDRIJF L I M B U R G ycierneen bestuur vv VV8L var rsa rìi 14.xxx u

6 Meerjarenraming ; Begroting 2015 INHUD 1 Inleiding 5 2 Uitvoerend beleid in de planperiode Het Waterschapsbedrijf in Missie, visie, strategische doelen Externe ontwikkelingen relevant voor het WBL Interne ontwikkelingen relevant voor het WBL Bestaand uitvoerend beleid Financiële gevolgen van uitvoeringsbeleid Waterschapsbedrijf Gehanteerde kwantitatieve uitgangspunten (rekenuitgangspunten) Kosten, Baten en Netto kosten volgens de MJR Beschouwing bij de Begroting De ontwikkelingen sinds het begrotingsjaar Uitgangspunten en normen Incidentele baten en lasten Kostentoerekening nttrekkingen aan 'overige bestemmingsreserves' en voorzieningen Waterschapsbelastingen Reservepositie: het weerstandvermogen en de ontwikkeling van de Netto kosten Financiering 30 3 Uitvoerend beleid Zuiveren en verwerken van afvalwater Programma Bouwen en Renoveren Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten Programma Informatie-Technologie, Product- en Procesontwikkeling Wat willen bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten Risi's Programma perations Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten Risi's Programma nderhoud Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten Risi's Programma Human Resource Management, Facilitair, Bestuurs- en Juridische ondersteuning Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten Risi's 64

7 Waterschapsbedrijf tfmburg Meerjarenraming ; Begroting Programma Financiën, Planning, Concernntrol Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten Kapitaallasten Programma Bestuur, Directie en Bovenformatief Positionering Wat gaat het kosten Bovenformatief 76 4 Uitgaven Meerjarenraming naar BBP-opzet MJR: Netto-kosten Exploitatie-uitgaven naar BBP-opzet MJR: Netto-uitgaven Investeringen naar BBP-opzet 79 5 De Begroting 2015 (naar kostendragers * naar kostensoorten) De Begroting 2015 naar kostendragers De Begroting MJR naar kosten-en opbrengstsoorten De Begroting 2015 * MJR naar kostensoorten De Begroting 2015 * MJR naar opbrengstsoorten Verdeling van de Begroting 2015 naar de bijdrage van de waterschappen 84 BIJLAGEN : 1. Rekenuitgangspunten MJR en Begroting Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werken 3. Staat van vaste schulden 4. Staat van reserves en voorzieningen 5. Berekening van het rente-omslagpercentage 6. Staat van personeelslasten 7. Kostenverdeelstaat met toelichting 8. Meerjarenraming

8 Waterschapsbedrijf tirobtirg Meerjarenraming ; Begroting Inleiding Waterschapswet Met betrekking tot de Meerjarenraming (MJR) is in de nota van toelichting op de waterschapswet het volgende opgenomen: "In de besprekingen ter voorbereiding van en over de meerjarenraming geeft het algemeen bestuur het dagelijks bestuur de beleidsmatige en financiële kaders mee die gelden voor de uitwerking van het meerjarenbeleid voor het komende jaar. Bij de toelichting op artikel 4.6 wordt dit nog eens benadrukt: "Voor de kaderstellende en beleidsbepalende functies van het algemeen bestuur is het jaarlijks ontwikkelen en bespreken van het meerjarig beleidskader essentieel". Verder wordt hierbij het volgende aangegeven: "De MJR moet in beginsel structureel sluitend zíjn, dat wíl zeggen dat lasten en baten aan het einde van de meerjarenperiode in evenwicht moeten zijn". De MJR wordt behandeld voorafgaand aan de Begroting. Bij de begroting stelt het algemeen bestuur de kaders voor zowel het beleid als de financiën voor het komende jaar vast. Bij de behandeling van de begroting dient te worden aangegeven - in de situatie dat de MJR op een eerdere datum (bijv. in het voorjaar) behandeld wordt dan de begroting - welke van de gehanteerde normen en uitgangspunten in belangrijke mate afwijken van het voorafgaande begrotingsjaar én van de MJR. Bij het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) worden MJR + Begroting gelijktijdig in het voorjaar behandeld; voor de beleids- en verantwoordingscyclus betekent dit dat een fysiek gescheiden document MJR en Begroting niet noodzakelijk is. In deze opzet worden de beleidsmatige en financiële kaders van en over de MJR door het Dagelijks Bestuur behandeld in het eerste kwartaal van het jaar van het opstellen van de MJR en de Begroting. De indeling van zowel de Meerjarenraming als de Begroting dient te voldoen aan de in de wetgeving opgenomen kaders, ncreet: er dient een programmabegroting te worden opgesteld. Met de beide waterschappen is afgestemd dat de programma's voor het WBL overeenkomen met de taakstelling van de onderscheiden units:» zuiveren en verwerken van afvalwater o bouwen en renoveren o informatie-technologie, product- en procesontwikkeling o operations (incl. bemonsteren en analyseren) o onderhoud o ondersteuning: «human resource management, facilitair, bestuurs-juridische ondersteuning» financiën, planning, ncernntrol» directie en bestuur Functie van Meerjarenraming en Begroting De meerjarenraming bevat het beleid dat door de waterschappen zal worden gevoerd en de financiële gevolgen daarvan voor het waterschapsbedrijf, waaronder de lasten en baten van het bestaande en het nieuwe beleid.

9 Waterscîiapsboc'rĩjí Limburg Meerjarenraming ; Begroting 2015 De Begroting 2015 vormt de eerste jaarschijf van de meerjarenraming In de begroting wordt de uitvoering van het beleid, de doelstellingen en de daaraan verbonden kosten voor het desbetreffende jaar toegelicht. De functie van de Begroting is meerledig:» Allocatiefunctie; toewijzen van middelen naar programma's en kostensoorten;» Autorisatiefunctie; door het vaststellen van de begroting wordt het Bestuur van het WBL gemachtigd om de opgenomen middelen nform de begroting in te zetten;» Taakstellende functie; uitoefening van de aan het WBL opgedragen activiteiten moet binnen de vastgestelde begroting blijven;» Beheersfunctie; tijdens het jaar, en aan het einde van het jaar via de jaarrekening, worden de werkelijke resultaten getoetst aan de in de begroting opgenomen middelen. De Begroting 2015 van het WBL vormt input voor de bepaling van de heffingstarieven voor het jaar 2015 door de beide all-in waterschappen. Inhoudelijk Na een korte terugblik komt in hoofdstuk 2 de strategie en de hoofdlijnen van de uitvoering van het beleid van het Waterschapsbedrijf voor de periode aan de orde alsmede de beschouwing bij de Begroting Hoofdstuk 3 bevat de Meerjarenbegroting en de Begroting 2015 naar de onderscheiden programma's. Voor de overzichtelijkheid is bij de toelichtingen steeds hetzelfde stramien toegepast:» wat willen we bereiken ( = de doelstellingen, in het bijzonder de beoogde effecten)» wat gaan we doen ( = de wijze waarop er naar gestreefd zal worden die effecten te bereiken)» wat gaat het kosten (s de netto kosten). In hoofdstuk 4 is een opstelling van de Begroting 2015 naar de kosten- en opbrengstsoorten alsmede een presentatie van de cijfers nform het voor de waterschappen gebruikelijke BBP-format opgenomen. In onderhavige Meerjarenraming zijn de verdere mogelijkheden tot kostenreductie in casu prognose besparingen op basis van ntwikkelplan I innovatieplan IT, Product- Procesontwikkeling, zoals benoemd op pagina 43 van deze Meerjarenraming, nog niet verwerkt. Eveneens is in onderhavige Meerjarenraming nog niet meegenomen het effect van voorgenomen optimalisatie van de WBL organisatie leidende tot een kostenreductie in orde grootte van per jaar vanaf 2016.

10 Meerjarenraming ; Begroting Uitvoerend beleid in de planperiode Het Waterschapsbedrijf in vereenkomstig het gestelde in de wetgeving voor waterschappen volgt onderstaand een toelichting op het bestaande respectievelijk het nieuwe uitvoerend beleid, alsmede de nsequenties hiervan voor de baten en de lasten Missie, visie, strategische doelen Het WBL is een bedrijfsmatige organisatie met de kerntaken transporteren afvalwater, zuiveren afvalwater en verwerken van slib. Ter ondersteuning van een doelgerichte aansturing wordt gewerkt met een unitstructuur, strakke financiële aansturing, de cultuurmpetenties, servant leadership, creatief en innovatief gebruik van de technische mogelijkheden. Bij het WBL wordt ingezet op een verhoging van de professionaliteit, verbetering van de kennis van de markt en vergroten van de samenwerking met de markt, verantwoordt gebruik van innovatieve ontwikkelingen. Dit vraagt om het verder doorontwikkelen van de cultuurtransitie naar ondernemerschap binnen een organisatie met een ambtelijke structuur. Dit traject is in 2004 reeds gestart en heeft vele vruchten afgeworpen. Invulling en draagkracht geven aan dit ontwikkelingstraject, gaat gepaard met een geleidelijke cultuurverandering en een verschuiving van reactief handelen naar proactief handelen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de geformuleerde missie en visie. De missie van het WBL, gerelateerd aan financiële nsequenties, luidt als volgt: a. transporteren en zuiveren van afvalwater volgens de wet en de normen van de waterschappen, tegen de beste prijs- en prestatieverhouding; b. het zuiveringsslib milieuhygiënisch verwerken; c. een kwaliteitsorganisatie zijn die de medewerkers de ruimte geeft zich te ontwikkelen en hierbij aandacht hebben voor veiligheid, gezondheid en welzijn; d. maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en een zo goed mogelijke relatie met extern belanghebbenden onderhouden. De visie van het WBL geeft weer hoe het WBL wil worden herkend:» als producent van gezuiverd water en een organisatie die zorg draagt voor een verantwoorde verwerking van zuiveringsslib;» als de nummer één in de categorie op prestaties (gemeten in de bedrijfsvergelijking waterschappen op zowel het gebied van kwaliteit als op het vlak van kostenbeheersing);» als een betrouwbare, open en transparante samenwerkingspartner in de waterketen en beheerder (inclusief onderhoud) van transportstelsels en zuiveringsinstallaties;» als een kwaliteitsorganisatie met professionele medewerkers die zich mede-eigenaar voelen en zich blijven ontwikkelen, zodat er uitzonderlijke prestaties worden behaald. Dit alles mét aandacht voor welzijn, gezondheid en veiligheid;» als een organisatie die blijvend op zoek is naar verbeteren en vernieuwen en die innoveert vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. De volgende strategische doelen worden onderkend: a. optimale werking en capaciteit installaties; zuiveren b. transporteren afvalwater binnen gestelde normen c. verbruik grondstoffen verminderen en milieubelasting als gevolg van reststoffen beperken d. kostenreductie op alle processen met behoud van kwaliteit 7

11 Meerjarenraming ; Begroting 2015 e. tevredenheid partners verbeteren f. kwaliteit organisatie aan top in branche met gemotiveerde medewerkers/management in veilige werkomgeving g. maatschappelijk verantwoord ondernemen De transparantie van de kosten, baten in relatie tot de prestaties wordt vergroot, waarbij de performance door het WBL wordt gevolgd aan de hand van KPľs (Kritieke Prestatie Indicatoren). Voorbeelden van Kritieke Prestatie Indicatoren zijn (planet, profit, people): a. mate van voldoen aan afnameverplichting (transporteren van afvalwater) b. zuiveringspercentage (mbinatie van CZV, stikstof- en fosfaatverwijdering) c. nalevingpercentage lozingseisen d. netto kosten (in min euro's) e. netto kosten per ie verwijderd (in euro's) f. gemiddelde sre op de vijf HP-pijlers g. gemiddelde sre medewerkers tevredenheid h. tevredenheid stakholders.

12 Meerjarenraming ; Begroting Externe ontwikkelingen relevant voor het WBL Doelmatigheidswinst Bestuursakkoord Water De enomische situatie en de daaruit voortvloeiende rijksbezuinigingen hebben nu al en zullen ook de komende jaren een aanzienlijk effect hebben op de samenleving. ok de waterschappen blijven hier niet van verschoond en worden genfronteerd met een financiële situatie die zich kenmerkt door zuinigheid met vlijt en verantwoord kostenbewustzijn. p waterschapsniveau hebben de rijksbezuinigingen hun vertaalslag gevonden in het Bestuursakkoord Water, waarbij een doelmatig en rationeel waterbeheer als kerntaak voorop staat. In het Bestuursakkoord Water is vastgelegd dat partijen gezamenlijk streven naar een doelmatigheidswinst die oploopt tot jaarlijks C 750 miljoen in Deze C 750 min is daarbij als volgt opgebouwd (bron: Bestuursakkoord Water, april 2011): Te bereiken doelmatigheidswinst volgens Bestuursakkoord Water van April 2011 Waterketen (in min C) - waterschappen en gemeenten drinkwaterbedrijven 70 - rijk, provincies, waterschappen, gemeenten Doelmatigheidswinst van š 750 min (in min 6) - gemeenten (riolering) waterschappen (zuivering) waterschappen en gemeenten drinkwaterbedrijven 70 - overdracht bestrijding muskus- beverratten van provincie naar waterschappen 19 - aanleg/verbetering primaire waterkeringen van rijk naar ws-en (gedeeltelijk) * waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven (*) periode : ë 81 min; in jaar 2014: ë 131 min; vanaf jaar 2015: C 181 rrin Deze doelmatigheidswinst zal door de waterschappen gerealiseerd dienen te worden door gezamenlijk invulling te geven aan het begrip 'gematigde lastenontwikkeling'. In de brief d.d van de Unie van Waterschappen wordt hieromtrent vermeld dat als ieder individueel waterschap erin slaagt om de ontwikkeling van de waterschapsbelastingen zoals deze eind 2009 voor de referentieperiode werd geraamd (landelijk 3,5 0 7o), door doelmatigheidswinst met,8 0 7o per jaar naar beneden bij te stellen, als sector waterschappen het vereiste aandeel in de gemaakte afspraken wordt geleverd. Hierbij moeten dan wel de extra kosten van de muskusrattenbestrijding en HWBP-bijdragen eveneens zijn 'terugverdiend'. m adequaat op bovengenoemde Rijksbezuinigingen te kunnen inspelen hebben de waterschappen enerzijds gezocht naar ombuigingsmogelijkheden binnen de eigen begrotingen, maar hebben anderzijds reeds bij het opstellen van de MJR het WBL verzocht om ook de ombuigingsmogelijkheden binnen de WBL-begroting te onderzoeken. Bepaald is dat daarbij het begrotingsjaar 2011 als referentiejaar geldt. Uit bovenstaande tabel blijkt een voor waterschappen en gemeenten beoogde landelijke bezuinigingsoperatie van f 380 min, verdeeld over:» C 140 min riolering gemeenten» C 140 min integratie riolering en zuiveringen «C 100 min zuiveringen - 9 -

13 Ŵ Waterschapsbedrijf Limburg Meerjarenraming ; Begroting 2015 De ombuigingsoperatie heeft voor het WBL vooralsnog enkel betrekking op de C 100 min Zuiveringen. De overige besparingen vallen op dit moment buiten de 'invloedscirkeľ van WBL. De onderliggende veronderstelling is dat deze besparingen op termijn, mede te realiseren zijn door optimalisatie in de afvalwaterketen (beheer gemeentelijke rioleringen door de waterschappen). Qua verantwoordelijkheden en het initiëren van samenwerking in de afvalwaterketen met gemeenten zijn in de Limburgse situatie de volgende punten relevant:» de verantwoordelijkheid voor het identificeren, het vormgeven en het organiseren van de samenwerking met gemeenten ligt bij de twee waterschappen WR en WPM; «van de vier essentiële elementen van een geslaagde marktstrategie (prijs, product, plaats en promotie) kan eigenlijk alleen bij prijs enige eigen invloed worden uitgeoefend door het WBL. Voor het overige ligt de verantwoordelijkheid voor het grijpen van kansen voor besparingen in de afvalwaterketen bij WR en WPM. In het bijzonder wordt vermeld dat er landelijk geen verdeelsleutel is afgesproken waarbij rekening is gehouden met de inspanningen van de waterschappen in het afgelopen decennium. De Limburgse waterschappen hebben zich in deze periode sterk gefocust op het realiseren van zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. De meest recente benchmark, Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2012, toont aan dat de totale directe kosten per gezuiverde i.e. bij het WBL ca o lager zijn dan het gemiddelde van alle Nederlandse waterschappen. Scenario's ontwikkeling netto kosten WBL nderstaand wordt aangegeven hoe de ontwikkeling van de netto kosten bij het WBL volgens de Meerjarenraming zich verhoudt tot de te bereiken doelmatigheidswinst. Hierbij worden de volgende scenario's getoond: 1. kosten WBL incl. inflatie in de periode (vanaf 2015 volgens MJR ) 2. kosten WBL incl. inflatie op basis van de bijdrage de in het feitenrapport verwachte kostenstijging van o tot 2020 (overeenkomend met 1,8 0 7o per jaar) 3. kosten volgens variant 2 aangevuld met het halen van de doelmatigheidsreductie van 0,8 0 7o per jaar (volgens het Feitenrapport betekent dit voor WBL: kosten incl. inflatie + stijging kosten met 1 "/o per jaar) 4. kosten volgens variant 3 aangevuld met de volgens het Feitenrapport te behalen extra doelmatigheidsreductie van 0,5 0 7o per jaar bij realisatie van integraal afvalwaterbeheer netto kosten incl. inflatie vlgs MJR netto kosten t verwachte stijging waterschapswereld (18^0) 3. netto kosten h besparing afvalwaterketen (stijging daalt tot 10 0 zó) 4. netto kosten t besparing waterketen (stijging daalt tot 5 0 7o)

14 Meerjarenraming ; Begroting 2015 Jaar Jaar stijgings percent. 1. netto kosten incl. inflatie - vlgs MJR m blauwe lijn 2. netto kosten * verwachte stijging waterschapswereld (18 0 Zó) /0 rode lijn 3. netto kosten t besparing afvalwaterketen (stijging daalt tot 10 0 Zo) Zo groene lijn 4. netto kosten * besparing waterketen (stijging daalt tot 5%) Zo paarse lijn Uit deze vergelijking blijkt dat de kostenontwikkeling WBL volgens de onderhavige MJR (de blauwe lijn) zich al duidelijk beweegt onder het kostenniveau overeenkomend met de landelijk afgestemde doelmatigheidsreductie van 0,8 0 zó per jaar (de groene lijn). ok ligt die blauwe lijn (WBL) nog duidelijk lager dan het kostenniveau overeenkomend met de landelijk te behalen aanvullende doelmatigheidsreductie van 0,5 0 7o per jaar, bij realisatie van de voordelen verbonden aan integraal waterbeheer (zie de paarse lijn). Ingestelde visitatiemmissie Gemeenten en waterschappen werken in ruim zestig regio's samen aan de uitwerking van de afspraken in het Bestuursakkoord water. De landelijke doelen zijn C 380 miljoen kostenbeperking, kwaliteitsverbetering en beperking van de personele kwetsbaarheid. Hiervan zijn regionale doelen afgeleid door de regio's. veral wordt gewerkt aan het bereiken van de doelen. Door de verschillen tussen de regio's in grootte en organisatie varieert de aanpak en de voortgang. Een onafhankelijke visitatiemmissie waterketen gaat van start en brengt de voortgang van de samenwerking in de waterketen in kaart. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft Karla Peijs in juni 2013 benoemd als voorzitter van de visitatiemmissie waterketen. De visitatiemmissie brengt de voortgang van de samenwerking in de waterketen (gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven) in kaart, beoordeelt dit en schetst eind 2014 een onafhankelijk landelijk beeld. p basis van een schriftelijke inventarisatie zullen visitatiebezoeken worden afgelegd bij achterblijvende, maar ook bij enkele voorlopende regio's en waar nodig worden regionaal aanwijzingen voor verbetering gegeven. Gemeenten kunnen de regie in eigen hand houden door intensieve regionale samenwerking, ook met het waterschap, te blijven stimuleren en te benutten. Alle regio's zijn in 2013 gensulteerd. Een eerste beoordeling heeft plaatsgevonden in oktober Vervolgens hebben de regio's een herkansing gekregen, waarna in januari 2014 een nieuwe beoordeling heeft plaatsgevonden. De beoordeling heeft geleid tot een indeling in de categorieën koploper, peloton, achterblijver. Voor de beoordeling zijn daarbij de volgende criteria gehanteerd: het ambitieniveau voor kostenbesparing. Ligt dit ambitieniveau onder 10 o /) dan is het voorlopige oordeel achterblijver; ligt het ambitieniveau boven îvo, dan gaat de regio door voor eindoordeel koploper of peloton; voldoen aan randvoorwaarden: ncreetheid van de plannen en handhaving van de kwaliteit; mate van implementatie: hoe ver is men met plannen en uitvoeren. De gegevens voor de beoordelingen zijn door de regio's verstrekt. In eerste instantie is WBL hier niet of nauwelijks bij betrokken geweest. Ten behoeve van de gegevensverstrekking voor de tweede beoordeling heeft het WBL aan de regio's een brief gestuurd waarin het WBL haar autonome ontwikkeling schetst voor de komende jaren. Deze -11

15 Meerjarenraming ; Begroting 2015 gegevens zijn gebaseerd op de vastgestelde WBL begroting 2014 (MJR ). Uit deze gegevens kan gencludeerd worden dat de bijdrage van WBL in de kostenbesparing in de 5 regio's groot is/wordt. Mede door deze aanvullingen van het WBL zijn alle regio's als koploper beoordeeld (zie navolgend overzicht). Voor de regio's in Limburg heeft de inventarisatie en beoordeling het volgende resultaat gehad: 1 e beoordeling oktober e beoordeling januari 2014 Beheersgebied WPM Regio Venlo Venray koploper koploper Limburgse Peelen koploper koploper Beheersgebied WR Maas en Mergelland achterblijver koploper Parkstad peloton koploper Westelijke Mijnstreek achterblijver koploper Interne ontwikkelingen relevant voor het WBL Uitgangspunten Meerjarenraming * Begroting 2015 vereenkomstig het besluit van het Dagelijks Bestuur van worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De reguliere planningsperiode bedraagt vijf jaar en loopt tot p verzoek van de waterschappen wordt de planningshorizon regulier gesteld tot het jaar 2020, dit in verband met de horizon gesteld in het landelijke Bestuursakkoord Water en de per 2020 te behalen doelmatigheidswinst. 2. Ter beoordeling van de ontwikkeling van de netto kosten op langere termijn, wordt voor het WBL de spe van een beoordelingsperiode van 10 jaar aangehouden. 3. Referentiekader voor de nieuwe MJR resp. Begroting 2015 vormen: a. Begroting 2011 (reeds vorig jaar besloten bij de behandeling van de Begroting 2012) b. MJR MIP Uitgangspunt is dat de volgende rwzi's van het WBL moeten voldoen aan de KRW-normen en ingangsdata, zoals die door de beide Waterschappen op schriftelijk aan het WBL zijn kenbaar gemaakt. Hierbij is de keuze gemaakt voor chemisch defosfateren op rwzi's waar alleen maatregelen nodig zijn voor fosfaatverwijdering (Gennep, Meijel, Hoensbroek) en keuze voor biologisch defosfateren op rwzi's waar ook maatregelen nodig zijn voor stikstofverwijdering (Roermond, Simpelveld). 5. In de brief van van de beide waterschappen is voor Wijlre voor het voldoen aan de KRW-normen als ingangsdatum vermeld Aangezien de clustering van tafel is, is het een optie om specifiek voor rwzi Wijlre uit te gaan van het voldoen aan de KRW-eisen per 2020 overeenkomend met de oude KRW-planning van het moment voordat sprake was van clustering van Simpelveld en Wijlre. In 2014 wordt samen met WR op basis van het WaterSysteemkader Geul een zuiveringsplan opgesteld waarin de nsequenties betreffende de rwzi Wijlre worden uitgewerkt, aangaande eventuele aanpassing van de datum waarop voldaan moet worden aan de KRW-richtlijn alsook de mate waarin het Verdygo principe kan worden toegepast. 6. Als vertrekpunt voor de bouw van een MDR (Modulaire Duurzame Rwzi) I het Verdygo-ncept, gelden de door het Algemeen Bestuur vastgestelde bestuurlijke randvoorwaarden:

16 Meerjarenraming : Begroting 2015 a. stel voor elke rwzi een jaartal vast, waarin de nventionele rwzi wordt gesloten en de bouw van een MDR gereed is, en waarbij sprake is van lagere netto bedrijfskosten. Het uitwerken van een "stip op de horizon" scenario geschiedt in nauwe samenwerking met WR en WPM met aandacht voor locatiekeuze en grootte van de MDR, waarbij het watersysteem een prominente plaats krijgt in het afwegingskader; b. kies in overbruggingsperiode tot moment sluiten van nventionele rwzi voor bouwkundige/ elektromechanische renovaties met een technische levensduur voor deze overbruggingsperiode, die leiden tot lagere netto bedrijfskosten; c. pas innovaties toe als sprake is van een gecalculeerd risi. Eventuele risi's worden gespreid door samenwerking te zoeken met sterke partners (ondernemingen, overheden, onderwijs); d. stel een (Europese) businesscase op, die de basis vormt voor verkrijgen van (Europese) subsidies; e. voer onderzoek uit naar de keuze van de juridische structuur/rechtspersoon van het WBL met aandacht voor mogelijkheden tot valorisatie van het Verdygo-ncept. 7. In de nieuwe MJR wordt uitgegaan van de volgende Verdygo-projecten: a. niet clusteren van Simpelveld en Wijlre b. voortrein Roermond (uiterlijk 2015; was vorige MJR uiterlijk 2014); c. middentrein KRW-proof rwzi Simpelveld (uiterlijk 2015) d. rwzi Weert (uiterlijk 2018) e. rwzi Maastricht-Bosscherveld. 8. Voor de realisatie van een Verdygo te Maastricht in samenwerking met het bedrijfsleven, wordt in 2014 een verdere uitwerking van de businesscase doorgevoerd. 9. Vooralsnog wordt voor de Verdygo-uitwerking uitgegaan van een afschrijvingstermijn voor het bouwkundig gedeelte van 30 jaar en van het elektromechanisch gedeelte van 15 jaar; gelet op de wens om flexibel in te kunnen spelen op innovatieve ontwikkelingen in mbinatie met het realiseren van verplaatsbare en elders in te zetten installatiemponenten. 10. Uitvoeren van een verkenning naar potentiële waardecreërende marktpartijen/fabrikanten in de keten van ontwikkelen en bouw van onderdelen van de Verdygo. Na de innovatiesalon van oktober 2012 hebben zich een aantal marktpartijen gemeld, waarmee verkennende gesprekken worden gevoerd. Centraal in deze gesprekken staat steeds "wat kan de wederpartij toevoegen". 11. Uitvoeren van een verkenning naar waardecreërende samenwerkingspartners voor het (internationaal) vermarkten van de Verdygo. Na de innovatiesalon van oktober 2012 hebben zich hiervoor grote marktpartijen gemeld en zijn er in het kader van internationaal vermarkten gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van het EIP (Entrepreneurship and Innovation Programma) in Brussel en Den Haag. De Europese Commissie is akkoord met de Verdygo als Action Group. Middels deze ntacten is het mogelijk gebruik te kunnen maken van het netwerk van de Europese Commissie. 12. Het WBL stopt met het drogen van slib per zijnde de datum van afloop ntract met de Enci. Met betrekking tot slibverwerking heeft het Algemeen Bestuur in maart 2012 de volgende bestuurlijke randvoorwaarden geformuleerd:» Behoudt maximale flexibiliteit zodat snel kan worden ingespeeld op de veranderingen in de afzetmarkten voor zuiveringslib;» Investeer op dit moment niet zwaar in eigen grootschalige verwerkingscapaciteit;» Zorg dat verwerkingscapaciteit snel kan worden op- en afgeschaald;

17 Meerjarenraming ; Begroting 2015» Duurzaamheid biedt kansen voor lagere kosten;» Door modulaire opbouw van slibverwerking ontstaan kansen voor diverse vormen van samenwerking en organisatie;» Spreidt de risi's waar mogelijk; «Zoek naar mogelijkheden voor strategische samenwerking met sterke partners zoals bijvoorbeeld: Duitse waterschappen en industrie;» Geef nieuwe innovatieve verwerkingstechnologieën een betere kans door zo kort mogelijke terugverdientijden;» Pas innovatieve oplossingen uitsluitend toe indien de risi's calculeerbaar zijn;» Maak maximaal gebruik van (Europese) subsidies door (Europese) business cases op te stellen. 13. Relevant is dat in dit investeringsprogramma geen rekening is gehouden met extra investeringen (buiten het reguliere investeringsprogramma) voor innovatieve zaken welke zich binnen 7 of 8 jaar terugverdienen. De acrdering van dit soort investeringen zal steeds leiden tot een verhoging van het investeringsvolume (omdat deze investeringen zichzelf op korte termijn terug verdienen). 14. Voldoen aan de door WBL gestelde lange termijn doelen volgens de strategiekaart: Ō ~~ĩq[9 ' planet mate van voldoen aan afname verplichting 90,6 o Zo 92,794 93,9 0 Zo 94,0»Zo 94,7"Zo 96,9»Zo 10 Zo 0 10 Zo 0 100»Zo 100»Z 100«Zo 10 Zo 0 10 Zo 0 (transporteren van afvalwater) planet zuiveringspercentage (mbinatie van CZV, 83,6 0 Zo 83,6 0 Zo 82,3»Zo 82,6»Zo 83,0»Zo 83,7»Zo 83,7 0 Zo 84,47» 84,4»Zo 84,4»Zo 85,7»Zo 85,7»Zo 85,7 0 Zo stikstof- en fosfaatverwijdering) planet nalevingspercentage lozingseisen 99,4»Zo 99,5»Zo 99,5"Zo 99,5»Zo 99,5 0 Zo 99,5»Zo 100Zo o 100"Zo 100»Zg 100»Zo 10 Zo 0 10 Zo 0 100»Zo profit netto kosten (in min euro's) 68,9 67,6 66,4 68,6 71,8 72,3 72,9 72,9 73,0 74,5 75,2 75,1 75,8 profit netto kosten per ie verwijderd (in euro's) 40,3 38,3 38,4 39,6 41,3 41,7 42,1 42,1 42,1 43,0 43,4 43,4 43,8 people gemiddelde sre op de vijf HP-pijlers 6,4 7,1 7,7 people gemiddelde sre medewerkers tevredenheid 7,8 7,9 8,2 people tevredenheid stakeholders Hierbij is van belang dat de gegevens omtrent de netto kosten zijn ontleend aan de bestaande MJR In 2011, start WBL/Zuiveringsbedrijf, bedroeg de bijdrage van de waterschappen 72,5 min. De prognose van de gemiddelde netto-kosten over de periode bedraagt C 72 min inclusief inflatierrectie.

18 Meerjarenraming ; Begroting Ten aanzien van de rekenkundige uitgangspunten worden de volgende aannames gehanteerd (deze rekenkundige uitgangspunten zijn ambtelijk afgestemd met WR en WPM) Inflatie (excl. energie) 20/0 20/0 20/0 2 0 Zo 20/0 20/0 Salaris * sociale lasten 2"k 2 0 7o 2 0 Zo 20/0 20/0 2 0 Zo Rente lang 4 0 A 40/0 4,5 0 Zo 4,50/0 50/0 50/0 Rente kort 0,5 o Zo 0,75 o Zo r/o 1,5 0 Zo 1,5 0 Zo 1.50/0 Ten opzichte van de vorige MJR zijn in de onderhavige MJR de volgende wijzigingen doorgevoerd:» De raming voor realisatie van een zuivering in Maastricht nform het Verdygo-ncept is verwerkt in het investeringsprogramma ; uitgangspunt vormt ingebruikname per 2019.» Het doorzetten van het onderhoud van IBA's voor gemeenten tegen een kostendekkend tarief. De volgende punten zullen in de loop van dit jaar voor bestuurlijke behandeling geagendeerd worden:» de herziene businesscase met betrekking tot realisatie MDR in Maastricht;» een oplossing voor de slibproblematiek in Hoensbroek;» de resultaten en toepassingsmogelijkheden van verbeteronderzoeken met betrekking tot slibontwatering en de daaraan gekoppelde bedrijfsvoering;» terugwinning van fosfaat (struviet). De ontwikkeling van de netto kosten ten opzichte van de vorige MJR De ontwikkeling van de netto kosten ten opzichte van de vorige MJR, is onderstaand zowel in een tabel als in een grafiek inzichtelijk gemaakt (ten opzichte van referentiejaar 2011). Uit onderstaande tabel en grafiek blijkt dat in het jaar 2015 de netto kosten van het WBL C 2,66 min lager zijn dan in het vergelijkbare jaar volgens de vorige MJR. Na het jaar 2015 is het niveau van de netto kosten afwisselend hoger dan wel lager dan het niveau van de netto kosten voor hetzelfde jaar in de vorige MJR. ver de vergelijkbare planperiode ( ) is het totaal van de netto kosten C11 min lager dan het totaal van de netto kosten voor deze periode volgens de vorige Meerjarenraming. Totaal netto kosten; bedragen x e MJR MJR Mutatie

19 Waterschapsbedrijf Urn burg Meerjarenraming ( ; Begroting I MJR MJR r High Performance rganisatie Het WBL bevindt zich in een transitieproces naar een High Performance rganisatie, die zich op financiële en niet-financiële prestaties positief wil onderscheiden van vergelijkbare bedrijven. Het transitieproces kenmerkt zich verder door het proces van denken naar handelen als een bedrijf. Waar het WBL staat als organisatie, wordt gemonitord door benchmarks (benchmark Zuiveringsbeheer; benchmark overhead; e.d.). De bestuurlijke uitgangspunten vormen de grondslag voor de Begroting en Meerjarenraming. Centraal staat het realiseren van een kostenbesparing ten opzichte van het begrotingsjaar 2011 met als referentiekader een totaal van de netto kosten van ê 72, 5 min Bestaand uitvoerend beleid Met betrekking tot het zuiveringsstelsel wordt uitgegaan van sluiting van de zuivering in Heerlen en het open houden van de zuivering in Meijel. De studies over het toekomstige zuiveringsstelsel rond Maastricht zijn nog niet afgerond. De voortgang ván daarop afgestemde businesscases op basis van het MDR-ncept wordt bij periodiek teruggekoppeld aan het algemeen bestuur. Voor de installaties Wijlre, Kaffeberg en Rimburg (vanaf 2015) en Venray (vanaf 2016) wordt rekening gehouden met de effluenteisen zoals die door de beide waterschappen (bij brief van ) in het kader van de KRW zijn geformuleerd (nform de mededeling aan het DB op ). Conform het voorstel aan het DB van wordt voor de rioolwaterzuiveringsinstallaties Gennep, Meijel, Roermond, Hoensbroek rekening gehouden met de normen en ingangsdata waarop rwzi's moeten voldoen aan de effluenteisen zoals die door de beide waterschappen (bij brief van ) in het kader van de KRW zijn geformuleerd. Ten aanzien van rwzi Wijlre wordt in afwijking van de brief maar overeenkomstig het DB-voorstel uitgegaan van voldoen aan de KRW-eisen per 2020.

20 Wa te rs c ha psfae drijfl ś m bu rg Meerjarenraming ; Begroting 2015 Er zijn de afgelopen jaren belangrijke beslissingen genomen over het beleid met betrekking tot de verwerking van ons zuiveringsslib. Dit beleid heeft een aantal elementen:» Sluiting drogers Venlo en Hoensbroek (beide al gerealiseerd)» Verdergaande ontwatering en vergisten van slib.» Voortzetten van het drogen van slib tot medio 2018.» Afzetten van het niet gedroogde maar wel ontwaterde slib naar derden; middels een openbare aanbesteding (reeds gerealiseerd). Samenwerking in de afvalwaterketen Landelijk (Bestuursakkoord Water) is er toenemende aandacht voor de mogelijkheden tot efficiencyverbeteringen in de afvalwaterketen. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan in 7 samenwerkingsprojecten met gemeenten voor beheer en onderhoud van gemalen (middels Lichte Gemeenschappelijke Regelingen). Daarnaast werken we al veel samen met gemeenten op projectplanning, projectmanagement en informatiebeheer. Echter de schaal en het niet gestructureerde karakter leiden bij het WBL niet tot substantiële inkomsten c.q. kostenverlagingen. Zowel de schaal (middels een hoger ambitieniveau, met name op beheer en onderhoud van rioleringen) als een gestructureerde aanpak zullen leiden tot substantiële kostenverlagingen in de orde zoals aangegeven bij het Bestuursakkoord Water. Alleen bij een gestructureerde aanpak (kwaliteitsgaranties) is het realistisch om van gemeenten te verwachten dat ze een deel van de besparingen doorgeven aan het WBL (en dus aan de waterschappen). In de samenwerking staat centraal de juiste afweging van zowel investerings als uitvoeringsbeslissingen, waarbij zowel verhoging van de duurzaamheid als verhoging van de kosteneffectiviteit de uitdaging is. Middels het optimaliseren van kosten, prestaties en middelen streeft het WBL ernaar het transportstelsel naar een niveau te brengen dat voldoet aan deze doelstellingen. Door het tonen van deze expertise laat WBL zien een interessante samenwerkingspartner te zijn in de afvalwaterketen voor gemeenten. Eind 2012 is in opdracht van de waterschappen een business case uitgevoerd. De resultaten van de business case bevestigen dat WBL financieel en kwalitatief een interessante samenwerkingspartner is. Middels een pilot wordt in regio Parkstad onderzocht in welke juridische vorm samenwerking tussen gemeenten en WBL het best tot stand kan komen. 17

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2014.07239. Onderwerp Ontwerp Meerjarenraming 2015-2020 + Begroting 2015

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2014.07239. Onderwerp Ontwerp Meerjarenraming 2015-2020 + Begroting 2015 FPC Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2014.07239 nderwerp ntwerp Meerjarenraming 2015-2020 + Begroting 2015 Agendapuntnr. 6 AB-vergadering 21-5-2014 Besluit vereenkomstig het voorstel

Nadere informatie

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresíalaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534 83 Bank: NL61NWAB0636760464 2014.

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresíalaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534 83 Bank: NL61NWAB0636760464 2014. W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G ISO 9001 ISO 11001 OHSAS 1B001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresíalaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534 83 Bank: NL61NWAB0636760464

Nadere informatie

CABA + CMFB + CWS 03-06-2014 Agendapunt: CABA 9 CMFB 8 CWS 9

CABA + CMFB + CWS 03-06-2014 Agendapunt: CABA 9 CMFB 8 CWS 9 CABA + CMFB + CWS 03-06-2014 Agendapunt: CABA 9 CMFB 8 CWS 9 Sittard, 20 mei 2014 AAN DE COMMISSIES ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN, MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID EN WATERSYSTEMEN Onderwerp: Zienswijze

Nadere informatie

FPC FPC Algemeen Algemeen

FPC FPC Algemeen Algemeen FPC FPC Algemeen Algemeen ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Tel: 088-8420000 Fax: 0475-311605

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2014.10967. Onderwerp Uitgangspunten Meerjarenraming 2016-2025 en Begroting 2016

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2014.10967. Onderwerp Uitgangspunten Meerjarenraming 2016-2025 en Begroting 2016 FPC Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2014.10967 Onderwerp Uitgangspunten Meerjarenraming 2016-2025 en Begroting 2016 Agendapuntnr. 6 AB-vergadering 17-12-2014 Besluit Voor kennisgeving

Nadere informatie

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL

Onderwerp: Meerjarenraming en ontwerpbegroting 2017 WBL Onderwerp: Meerjarenraming -2021-2026 en Algemeen Bestuur ontwerpbegroting WBL Portefeuillehouder: Ger Driessen Datum: 22-06-2016 Vergaderingnummer: 7 Agendapunt: 10 Registratienummer: 2016.04110 Voorstel

Nadere informatie

!01 20571 9. wrtieitr&crtap M en Overmaas 0 1 AUG. 2012 AOJ. Cc, aem Dfr. Dit BEHANDELD DOOR E-MAIL. DATUM : 30jUÜ2012

!01 20571 9. wrtieitr&crtap M en Overmaas 0 1 AUG. 2012 AOJ. Cc, aem Dfr. Dit BEHANDELD DOOR E-MAIL. DATUM : 30jUÜ2012 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G!01 20571 9 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2013.07124. Onderwerp Ontwerp Meerjarenraming 2014-201 I + Ontwerp Begroting 2014

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2013.07124. Onderwerp Ontwerp Meerjarenraming 2014-201 I + Ontwerp Begroting 2014 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2013.07124 Onderwerp Ontwerp Meerjarenraming 2014-201 I + Ontwerp Begroting 2014 Agendapuntnr.

Nadere informatie

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012.

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012. W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Waterschap

Nadere informatie

2015.04653 BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM

2015.04653 BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresiaiaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: NL61NWAB0636760464 Tel: 088-8420000

Nadere informatie

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 2042' P, WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872

Voorstel aan het AB. llllllllllllllllll IIIMI. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 W A T E R S C H A P S B E D R J F L I M B U R G Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. zander/2016.05872 Onderwerp Werkbegroting 2016; 1e Begrotingswijziging 2016 Agendapuntnr. 5.1 AB-vergadering

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2015.05668. Onderwerp Vaststellen kredieten en uitgavenbudget 2015

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2015.05668. Onderwerp Vaststellen kredieten en uitgavenbudget 2015 FPC Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2015.05668 Onderwerp Vaststellen kredieten en uitgavenbudget 2015 Agendapuntnr. 13 AB-vergadering 27-5-2015 Besluit 1. Ten aanzien van het

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB FPC Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. schoen/2013.09706 Onderwerp Overzicht besluitvorming en kostenontwikkeling slibverwerking Agendapuntnr. 3.1 AB-vergadering 4-9-2013 Het Algemeen

Nadere informatie

CONCEPT!! *2011.07782* Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD DIR. (MARAP) t/m juni 2011.

CONCEPT!! *2011.07782* Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD DIR. (MARAP) t/m juni 2011. Waterschap Roer en Overmaas Algemeen Bestuur t.a.v. Postbus 185 6130 AD SITTARD CONCEPT!! WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

o i. CCD oniï É. 1 JU. LUIt»

o i. CCD oniï É. 1 JU. LUIt» W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 13 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

0<mer ingen. BEHANDELD DOOR : WAS. Pörteners TELEFOONNUMMER : +31 655742253 E-MAIL. DATUM : 19 september 2011

0<mer ingen. BEHANDELD DOOR : WAS. Pörteners TELEFOONNUMMER : +31 655742253 E-MAIL. DATUM : 19 september 2011 W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 7229 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60 464 Waterschap Roer en Overmaas Algemeen

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf WATERSCHAPSBLAD 2009, NUMMER 30 BIJL.: 2 Agendapunt: 5 Sittard, 15 juni 2009 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

1 8 DEC. 2013 BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM. 1. Inleiding Op 11 december 2013 is de Managementrapportage (MARAP) t/m september 2013 (3 e

1 8 DEC. 2013 BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM. 1. Inleiding Op 11 december 2013 is de Managementrapportage (MARAP) t/m september 2013 (3 e W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Roer en Overmaas het Algemeen Bestuur Postbus 185 6130 AD SITTARD 1 8 DEC. 2013 ISO 9001 iso 14001 OHSAS 18001 r WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2016 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2012.10858. Onderwerp Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2012.10858. Onderwerp Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013 FPC Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2012.10858 Onderwerp Afsluiten kredieten + kredietvotering nieuwe projecten 2013 Agendapuntnr. 7 AB-vergadering 6-12-2012 Besluit 1. Ten aanzien

Nadere informatie

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee

algemeen bestuur (financiële producten) Beraadslagen en besluiten Nee Voorstel voor algemeen bestuur Vergaderdatum 2 januari 2014 Onderwerp Programmabegroting 2014-2017 Agendapunt 20 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder Opsteller/indiener Fusieopdracht 8 (financiële producten)

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11. Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf

WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11. Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf AB 29-06-2010 WATERSCHAPSBLAD 2010, NUMMER 30 BIJL.: 1 Agendapunt: 11 Sittard, 14 juni 2010 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Verlenging LGR beheer en onderhoud gemalen Gemeente Simpelveld

Voorstel aan het AB. Verlenging LGR beheer en onderhoud gemalen Gemeente Simpelveld BRO Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. schoen/2015.07577 Onderwerp Verlenging LGR beheer en onderhoud gemalen Gemeente Simpelveld Agendapuntnr. 5

Nadere informatie

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief

Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief Waterschap Vallei en Veluwe Meerjarenperspectief 2012-2017 Datum 13 oktober 2011 Opgemaakt door Werkgroep Financiën Afdeling Staf en Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW.

Dit heeft in april 2011 geleid tot het ondertekenen door de genoemde koepelorganisaties en het Rijk van het BAW. Notitie over de bijdragen van Vechtstromen aan het Bestuursakkoord Water en de samenwerkingopgave in de regio s Wateropgave De komende jaren komen er grote wateropgaven op de samenleving af die vragen

Nadere informatie

Voorstel aan algemeen bestuur

Voorstel aan algemeen bestuur Voorstel aan algemeen bestuur Van: Werkgroep Financiële zaken D.d.: 17 februari 2011 Betreft: Uitgangspunten, Meerjarenraming(en) en Begroting(en) 1. Voorstel De algemeen besturen wordt gevraagd in te

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007.

./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie aan de commissie Financiën inzake de eerste triaalrapportage per 30 april 2007. DB 21-05-2007 Agendapunt: o16 Sittard, 15 mei 2007 AAN HET DAGELIJKS BESTUUR Onderwerp: Eerste triaalrapportage per 30 april 2007; 7e begrotingswijziging 2007./. Hierbij doe ik u toekomen een concept-notitie

Nadere informatie

Verslag Algemeen Bestuur

Verslag Algemeen Bestuur DIR Verslag Algemeen Bestuur Datum 25-05-2011 Tijdstip 15.00 uur Locatie kamer 117-118 Archiefnr. porten/2011.07431 Onderwerp Verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 25-5-2011 CONCEPT!! Aanwezig: WRO

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel

Nadere informatie

CONCEPT-brief aan de waterschappen

CONCEPT-brief aan de waterschappen CONCEPT-brief aan de waterschappen - - Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Peel en Maasvallei AB-vergadering: 4 september 203 Onderwerp: Managementrapportage (MARAP) t/m juni 203 Geacht Bestuur,. Inleiding

Nadere informatie

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder

Aan. V. Doorn. Portefeuillehouder Voorstel Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Aan Portefeuillehouder algemeen bestuur 22 april 2009 V. Doorn

Nadere informatie

Algemeen Bestuur WBL van 29 juli 2015 Corsa-DMS-nr.:

Algemeen Bestuur WBL van 29 juli 2015 Corsa-DMS-nr.: Algemeen Bestuur WBL van 29 juli 2015 Corsa-DMS-nr.: 2015.08789 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Uitvoerend beleid in de planperiode 2016-2020-2025 7 2.1 Het Waterschapsbedrijf in 2016-2020-2025 7 2.1.1 Missie,

Nadere informatie

Energie uit afvalwater

Energie uit afvalwater Energie uit afvalwater 15 november 2011 Giel Geraeds en Ad de Man Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Introductie

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2015 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

2e wijziging programmabegroting

2e wijziging programmabegroting 2e wijziging programmabegroting 2014 Datum : 4 augustus 2014 Versie : 1.0 Datum: 4 augustus 2014 Versie: 1.0 Registratienummer: 2014021298 Inhoudsopgave 1 Inhoud wijziging programmabegroting... 3 2 Begrotingswijziging

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. bijdrage ws-en excl. KRW

Voorstel aan het AB. bijdrage ws-en excl. KRW FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2016.05714 Onderwerp Ontwerp Meerjarenraming 2017-2021-2026 + Begroting 2017 Agendapuntnr. 5.3 AB-vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Gemeentelijk rioleringsplan Registratienummer: 00538296 Op voorstel B&W d.d.: 31 maart 2015 Datum vergadering: 26 mei 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: 7DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF LAB VH WH ZVB P&C P&O 2010.09142 Voorstel aan het

Nadere informatie

Kostendekkingsplan Water & Riolering

Kostendekkingsplan Water & Riolering Kostendekkend en Lastenverlagend Ede, 4 Juli 2012 Kenmerk 715676 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Waarom dit document...4 2. Bijstelling product Water...5 3. Bijstelling product

Nadere informatie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Doelstelling thema bijeenkomst: Inzicht in ontwikkelingen bij overheid, industrie en agrarische sector Inzicht in kansen voor synergie

Nadere informatie

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD. Concept-brief!! Geldt ook als concept voor WPM

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD. Concept-brief!! Geldt ook als concept voor WPM STAF PLANNING EN CONTROL Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond STAF PLANNING EN CONTROL Tel: 088-84201102 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Aan de leden van het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Uitbreiding rwzi Hoensbroek votering verhoging uitvoeringskrediet

Voorstel aan het AB. Uitbreiding rwzi Hoensbroek votering verhoging uitvoeringskrediet BRO Proj ecten Fout! Ongeldige best andsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. spiert/2015.05799 Onderwerp Uitbreiding rwzi Hoensbroek votering verhoging uitvoeringskrediet Agendapuntnr.

Nadere informatie

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen

Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Voortgang en resultaat regionale uitwerking Bestuursakkoord Water, onderdeel waterketen Stand van zaken voorjaar 2017 In het Bestuursakkoord Water (BAW) van mei 2011 zijn afspraken gemaakt over onder andere

Nadere informatie

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013

B1303722. 28 november 2013 7. Datum: Agendapunt nr: Aan de Verenigde Vergadering. Burap 2-2013 Datum: Agendapunt nr: 28 november 2013 7. B1303722 Aan de Verenigde Vergadering Burap 2-2013 Aard voorstel Besluitvormend voorstel met investerinq Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum Verenigde

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen:

Over de voortgang in uw regio is de commissie het volgende opgevallen: Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Waterkring West Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van

Nadere informatie

Zaaknummer

Zaaknummer Raadsvoorstel Inleiding Sinds 2013 is de gemeente Heusden deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR). Dit verplichte samenwerkingsverband heeft als doel om

Nadere informatie

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel

AGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 22-04-2014 Agendapunt 9 Steller / afdeling J. Louwsma / Beheer Openbaar Ja Bestuurder R.L.M. Sleijpen Bijlage(n) 2 Programma Bedrijfsvoering Registratiecode

Nadere informatie

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei

Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei Toetsingskader Rechtmatigheid 2013 Waterschap Peel en Maasvallei ļw Water set- ap Peel en Ma as val Proces bijdrage aan WBL-BsGW 4310a Bijdrage Waterschapsbedrijf Limburg 4310a Kosten taakontwikkeling

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting

Aan AB AQUON. Van DB AQUON. Datum 24 april Steller. Theo Houterman. Onderwerp Ontwerp Begroting Korte toelichting Aan Van AB AQUON DB AQUON Datum 24 april 2014 Steller Theo Houterman Onderwerp Ontwerp Begroting 2015 Korte toelichting De ontwerp begroting, zoals in artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling wordt

Nadere informatie

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148

Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Oplegnotitie bij de investeringsvoorstellen rwzi Utrecht Nummer: 609148 In D&H: 10-01-2013 Steller: ing. M.J.A.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen?

1. Inleiding. 2. Groslijst onderwerpen. 3. Wat gaan we doen? Jaarplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Groslijst onderwerpen... 3 3. Wat gaan we doen?... 3 4. Inzet middelen... 5 Bijlage 1. Overzicht doelmatig- en doeltreffendheidsonderzoeken college... 6

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5

CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 CMFB 25-08-2009 Agendapunt: CMFB 5 Sittard, 29 juli 2009 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Managementrapportage WBL t/m 1e kwartaal 2009./. Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening

Onderwerp Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening Concept AB-voorstel inzake frictiekosten in relatie tot de fusie / frictiekosten ICT / informatievoorziening schriftelijk GEEN Venlo, Sittard, 14 september 2015 AAN DE VOORBEREIDINGSCOMMISSIE FUSIE Onderwerp

Nadere informatie

LIMBURG WATERSCHAPSBEDRI-JF. Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas

LIMBURG WATERSCHAPSBEDRI-JF. Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas WATERSCHAPSBEDRI-JF donderdag 1 maart12 Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas Onderwerpen Huidige situatie Ontwikkelingen

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren

aan kopie aan datum Afdeling Programmeren MEMO aan kopie aan datum Bestuurscommissies 21 augustus 2014 Watersysteem, Waterketen en Besturen en Organiseren Van Dagelijks Bestuur Afdeling Programmeren bijlage(n) 2 onderwerp Programmering investeringen

Nadere informatie

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam

Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Aan: Bestuurlijk coördinator Datum 9 december 2014 Onderwerp Definitief beeld van Visitatiecommissie Waterketen van regio Rotterdam Geachte bestuurder, Ter afsluiting van het visitatieproces van de Visitatiecommissie

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. De vaststelling van het jaaruitgavenbudget (JUB) 2017 zal plaatsvinden in de AB-vergadering van

Voorstel aan het AB. De vaststelling van het jaaruitgavenbudget (JUB) 2017 zal plaatsvinden in de AB-vergadering van W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. pjmans/2016.06964 Onderwerp Vaststellen en aanpassen van kredieten op basis van MIP 2017-2026 Agendapuntnr.

Nadere informatie

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 14-06-2010 Agendapunt 8 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2011 en meerjarenraming 2011-2015 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0

Bijlage 1. Noorderzijlvest Gemiddeld Nederland NZV t.o.v. gem. 2006 78,2 83,7-5,5 2009 81,6 86,6-5,0 2012 84,6 86,6-2,0 Bijlage 1 Inleiding Door ons waterschap is voor het jaar 2012 weer deelgenomen aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ). Met de uitkomsten van deze vergelijking kan de positie c.q. score van

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 30 mei ECFD/U Lbr. 17/031 (070) Voortgang regionale samenwerking waterketen Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 30 mei 2017 Ons kenmerk ECFD/U201700422 Lbr. 17/031 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Voortgang regionale samenwerking waterketen Samenvatting

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2013 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051

ons kenmerk FLO/U Lbr. 12/051 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Voortgang samenwerking in de afvalwaterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201200597 Lbr. 12/051 bijlage(n)

Nadere informatie

CONCEPT-brief aan de waterschappen

CONCEPT-brief aan de waterschappen CONCEPTbrief aan waterschappen Waterschap Roer Waterschap Peel en en Maasvallei Overmaas ABvergaring: 6 cember 2012 Onrwerp: Managementrapportage (MARAP) tlm september 2012 Geacht Bestuur, 1. Inleiding

Nadere informatie

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007.

Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Agendanr. : Voorstelnr. : 2007-059 Onderwerp : De Stichting De Blauwe Loper: jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007. Aan de Raad, Heerhugowaard, Beknopt voorstel Het jaarverslag 2005 van de

Nadere informatie

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen

Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Voortgang en resultaat aanpak afvalwaterketen Stand van zaken voorjaar 2014 In het Bestuursakkoord Water (mei 2011) zijn afspraken gemaakt over onder andere het vergroten van de doelmatigheid in de waterketen.

Nadere informatie

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding

Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli. 1. Inleiding Toekomst Riegmeer: 3 e sessie werkgroep Raad 5 juli 1. Inleiding Met een commissie vanuit de raad is de afgelopen maanden gekeken welke opties en scenario s denkbaar zijn als het gaat om de toekomst van

Nadere informatie

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Ontwerp Meerjarenraming ontwerp-begroting 2018

Voorstel aan het AB. Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Ontwerp Meerjarenraming ontwerp-begroting 2018 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bes tandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2017.05803 Onderwerp Ontwerp Meerjarenraming 2018-2022-2027 + ontwerp-begroting 2018 Agendapuntnr.

Nadere informatie

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen

Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming. Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Datum 14 januari 2011 Opgemaakt door afdeling Planvorming Huidige samenwerking in de Veluwse afvalwaterketen Blad 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Huidige situatie; wat is er al bereikt?... 4

Nadere informatie

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering

Hollandse Delta. Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727. Aan de Verenigde Vergadering Datum: 28 november 2013 Agendapunt nr: 11. B1303727 waterschap Hollandse Delta Aan de Verenigde Vergadering Aanvraag projectinvesteringskrediet "Renovatie slibontwateringsinstallatie rwzi Hoogvliet". Aard

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni

Business case. Samenwerking afvalwaterketen. Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni Business case Samenwerking afvalwaterketen Informatiebijeenkomst gemeenteraden 26 juni 2013 1012209-022 Inhoud 1. Proces tot nu 2. Informatie uit het onderzoek 3. Conclusies, aanbevelingen 4. Vervolg Business

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie