"Het Intemationale Tehuis" geopendl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Het Intemationale Tehuis" geopendl"

Transcriptie

1 Een greep uit de geschiedenis van de EBN Op het vlak van de huisvesting is 1986 een zeer ingrijpend jaar geweest voor de EBN. Immers, eind maart brandde het monumentale pand aan de Alexanderstraat 2 voor een groot deel uit. Een vijftal maanden later werd het pand feestelijk door de burgemeester van Den Haag, Mr.Dr. A.J.E. Havermans, heropend. Deze feeststemming sloeg kort daarna om in verslagenheid toen de EBN vernam dat het pand door de Gemeente verkocht zou worden. Het is momenteel nog steeds onzeker waar de EBN zich zal gaan vestigen. Blijft zij in het pand of zal ze verhuizen? Er is zeker één voordeel verbonden aan niet verhuizen, namelijk, het vieren van een zilveren jubileum in ~ WIJ VERHUIZEN OP 29 JUNI 1953 DE RAAD (telef ) DE B. E.F. (tel ei ) en NIEUW EUROPA (telef èn ) zullen van die datum af.gevestl gd zijn aan de ALEXANDERSTRAAT2 TE 'S-GRAVENHAGE De Poslbus blijft: Den Haa g 279 Kort na de verhuizing, namelijk op lo juli 1953 werd het pand officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Den Haag, Mr. F.M.A. Schokking. 4 "Het Intemationale Tehuis" geopendl De Burgem eester van Den Haag, mr, F. M, A. Schokking, heeft vergezeld van de heer D. W. Dettmeyer, we thoude r van Openbare Werken - Vrij dagmiddag lo dezer "Het Intrm at ìonale Tehuis" aa n de Alexanderstraat 2, waarin ook nieu we kantooriokalen zich bevinde n, met enige plechtigheid geopend. De pers toonde voor deze geb eurtenis een zo hartelijke belangstellìng, dat een verslag onzerz ìjds overbodig mag worden genoe md. Wij be perken ons dus tot het u ìtspreken van dank aan het Haagse gemeen tebestu ur, dat ons eindelijk uit onze veel te kleine en veel te volle werkruimte heeft willen verlossen en ons geh olpen heeft aan dit nieuwe, bete re en ruimere verblijf. Wij willen, zij aan zij met de orga nisa t ìes op internation aal gebied waar mede wij het ni eu we ge bouw delen, alles doen wat in ons verrnogen is om de Al exan derstraat 2 te maken tot een Centrum voor Internation ale vraagstuk ken, waar de gemeente 's- Gravenhage trots op kan zijn. 'Kolderverkopers' zo noemde Prof. Gerbrandy, de voormalige oorlogspremier, de huurders van 'Het InternationaIe Tehuis' aan de Alexanderstraat 2 ; want: "Men gaat voorbij aan de geweldige tegenstellingen, die er tussen de staten bestaan 'en men legt een ontstellend gebrek aan historische zin aan den dag en men blijft in gebreke de diepte der problemen te peilen. Bij het onderzoek naar de geschiedenis vari Europa komt men uiteindelijk bij het Christendom terecht. In de tijd van het Christendom was Europa, hoewel er onderling wel verschillende opvattingen bestonden, een wezenlijke eenheid. Toen men het Christendom de rug toekeerde, verviel men van de ene filosofie in de andere en van de ene revolutie in de andere. Men verstaat elkander niet meer, hoewel men e lkanders taal beheerst". Daar stond men dan, als voorstanders van een verenigd Europa. Het ideaal, waar men naar streefde, bleek kolder te zijn. De voorzitter van de Beweging, Mr. C. van Rij, weerlegde de kritiek, mijns inziens, wel op zeer originele wijze door te stellen op het landelijk congres van de Beweging der Europese Federalisten: "Het zijn de idealisten, die de realiteit scheppen. En realisten zijn de mensen, die zich daar bij aanpassen". Godfried van Oorschot 5

2 Uit onze aangesloten organisaties VI Onder de organisaties die bij de Europese Beweging Q) ( i nt e r na t i onaa l en nationaal) zijn aangesloten, bevindt ~ VI zich een uiterst merkwaardige club: de Europese Liga C voor Economische Samenwerking. Aangezien de ruimte beperkt is, noem ik haar gewoon Eles, niet t e verwarren ro eo s... met de Britse Europarlementarier Lady Elles. Het enige O dat zij namelijk gemeen hebben, is het vrouwelijke ge ~ slacht. De Lady is trouwens aanzienlijk minder jong dan O Eles. VI Q) eo C ro ro Q) N CO ::> De geboorte van Eles kondigde zich al in 1945 aan. De Nederlandse sectie ontstond in Het doel is nog steeds hetzelfde: bevordering van economische en monet a i r e samenwerking. Is de Nederlandse sectie dan een jaartje jonger dan de Europese Beweging in Nederland,. zij is wel een van de oudste aangesloten organisaties. ~ En alweer zoln opvallend trekje waarvan secretaris M. van der Ve~den mij deelgenoot maakte: ze is niet van pian al te veel nationale activiteiten te ontwikkelen. Wat onderlinge contacten, een lunchbijeenkomst met een excellente gast: daarbij blijft het wel. Eles wil vooral Europees actief zijn. Op dat niveau worden de bijeenkomsten gehouden, de werkgroepen, de indrukwekkende reeks publicaties. Maar dan verschijnt op het appel wel een reeks figuren uit het bedrijfsleven, die ieder voor zich een e igen dagboek in dit tijdschrift waard zijn.. Om er nu maar eens een paar te noemen: de Duitse bankier Abs, de oud-voorzitter van Eles Snoy et dloppuers (ondert ekenaar van de Verdragen van Rome), oud-premier Werner van Luxemburg, oud-premier J. Zijlstra. Voorts Prof.Dr. H. Bosman uit Tilburg, Dr. M. Albrecht van Hoogovens en niet te vergeten de voorzitter van de Nederlandse sectie, oud-minister Langman. Eles is bepaald niet eenkennig. Ze telt liefst achttien nationale secties, waarvan er een de meest indrukwekkende voorzitter heeft: Prins Hans Adam von und zu Liechtenstein. Nu maar raden waar die man vandaan komt. Eers t e voorzitter en opr i cht e r van Eles is de befaamde Belg Burggraaf Paul van Zeeland. Nu is het Daniel Cardon de Lichtbuer, die de internationale organisatie aanvoert, een bankier en een oude bekende in de EG, zijnde de vroegere kabinetschef van voorzitter Jean Rey. Eles heeft een aantal commissies (monetair, economisch, agrarisch). Niet dat daaruit telkens eensgezindheid blijkt. Bij de l andbouw bijvoorbeeld zijn soms eve~ grote tegenstellingen zichtbaar als bij de twaalf lidstaten van de EG zelf. Uit het aantal nationale secties blijkt dat Eles de grenzen van de huidige EG al overtrokken is. Dat legt natuurlijk wel een basis tussen hetbedrijfsleven binnen de Gemeenschap en daarbuiten, met de landen die lid zijn van de Europese vrijhandelszone bijvoorbeeld. Met landen die niet willen, of kunnen toetreden tot de EG, zoals bijvoorbeeld Oostenrijk. Een volksbeweging is Eles niet en zal het ook niet worden. Zij is wel van grote betekenis als ontmoetingsplaats en gesprekscentrum van overtuigde Europeanen, die in de praktijk van hun werk als bankier of industrieel ervaren hoe rampzalig de bestaande verdeeldheid en verdeling in Europa nog is. Velen van hen hebben al een politieke loopbaan achter de rug, hetgeen bijdraagt tot hun kennis en gezag. Zo is Eles, zowel op Europees als op nationaal niveau, een 'Grande Dame', die van begin af een belangrijke rol heeft gespeeld in de Europese opera, zonder overigens last te krijgen van de nukken, die sommige divals zo kenmerken. Volgend jaar wordt de Nederlandse sectie veertig jaar. Moge zij samen met de Europese Beweging hard werken aan haar eigen overbodigheid. Dan is immers Europa economisch en monetair een eenheid geworden. Henk Aben EUROPESE LIGA VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EUROPEAN LEAGUE for ECONOMI C CO OPERATlON Ai!lngesloten bij de Ecrecese Beweglng In N ederle ed L1GUE EUROPtENNE DE COO PtRA TIO N t CON O MIOUE 6 7

3 EG-financiering: wat rnoeten we met Delors?.~ ~ Het Verdrag van Rome gebiedt de begrotingsautoriteit ~ inkomsten en uitgaven van de EG met elkaar in evenwicht B te houden. Begrotingstekorten mogen niet, lenen evenmin. ~ Omdat de Europese Ministers van Landbouw aan de begroro tingsautoriteit een broertje dood hebben, zorgen zij er CLvoor dat die een budget zonder evenwicht krijgt, dat er et ekor t en zijn en dat er geleend wordt. Tot 1987 zijn de ~ daaruit voortvloeiende problemen weggemoffeld, maar dit UU jaar lukt dat niet meer: tegen de zomer kan de EG de boeren niet meer uit de eigen middelen (douanerechten, landbouwheffingen en 1,4 % BTW) betalen. De landbouwministers zijn er bij hun besluiten vanuit gegaan dat 10 miljard meer (1,6 % BTW) ook goed was. Er zijn dus nieuwe eigen middelen nodig. Zowel om het bestaand beleid te betalen als om de schulden uit het ver l eden af te lossen. De 1,6 % BTW, die de Europese Raad van Fontainebleau voor 1988 in het vooruitzicht s telde, is onvoldoende het huidige beleid te financieren. Voor de SO miljard schuld, die de Europese Rekenkamer in haar jongste jaarrapport constateerde, is dan nog geen betalingsregeling gevonden. Die SO miljard is zo'n driekwart van een normaal begrotingsvolume. Een groot deel e rvan is nodig om van de moeilijk verkoopbare, in waarde achteruitiopende Iandbòuwvoorraden af te komen. Jacques Delors AIs Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, tijdens de februarizitting van het Europees Parlement, zijn verzoek om nieuwe eigen middelen met de huidige financiele perikeien had gemotiveerd, zou boegeroep van de Euro's zijn deei zijn geworden. Het Parlement begint er genoeg van te krijgen voortdurend met de gaten i n de hand van de landbouwraad te worden geconfronteerd. DeIors kwam echter niet met zo'n verzoek. Zijn voorstel 8 voor nieuwe eigen middelen dekt uiteraard de oplossing van de problemen van het verleden, het reikt tegelijk veei verder. In feite wordt in de jongste commissievoorsteiien de keus gemaakt v66r een samenhangende, bestuurbare Gemeenschap, tégen een Europa ais vrijhandeiszone. De interne markt, nieuw beleid ( t e chnol og i e, miiieu) ~ een verbeterde structuurpolitiek, een hervormd GLB, versterkte economische en monetaire samenwerking en nieuwe eigen middelen vormen de onderdelen van een totaaipakket. Het een kan niet zonder het ander. In de Iidstaten, met name in de Noordelijke, is op de financiele voorstellen uit het DeIors-pakket gereageerd aisof het verstand de Commissie verlaten had. Die reactie is overtrokken. Met betrekking tot de nieuwe eigen middelen doet de Commissie weinig ande!s dan voor elke Iidstaat, op basis van redelijk objectieve criteria, een passende rekening te formuleren. Gezien de veranderde Noord-Zuidverhouding in de EG, gezien ook het te grote aandeei dat een aantal Noordelijke lidstaten dankzij de landbouwpolitiek in de uitgavenkant van de begroting had, was het daarvoor hoog tijd. Hoe die passende rekening er uit zal zien, is nog onbekend, omdat de voorstellen op een aantal punten nogal vaag zijn. Kern van het voorstel is dat de inkomsten van de EG in de toekomst worden uitgedrukt ais een percentage van het bruto EG-produkt, maximaal 1,4 % in Dat schept veel betere mogelijkheden de Iidstaten naar rato vanhun relatieve rijkdom te belasten dan het huidige, op een geharmoniseerde BTW-afdracht gebaseerde. Ten aanzien van de extra betalingen die de rijkere lidstaten, naast een percentage van hun BTW-opbrengst, aan de EG zuiien moeten doen, bestaat nog te veel onduidelijkheid om er ja of nee tegen te kunnen zeggen. Het is daarom veei te vroeg het definitieve oordeel over het Delorspakket te veiien. De richting die de Commissievoorzitter uit wii, de invuiiing van zijn pakket: niets op aan te merken. Een aantal nog niet duideiijke onderdelen kunnen er echter toe Ieiden dat het Europees Parlement op het punt van de nieuwe financiering nee zal moeten zeggen. Piet Dankert 9

4 Jong Europa EG-St~de~terih~~dboek Sinds 1977 geeft de EG een handboek voor studenten uit. Dit gebeurt op initiatief van de Ministers van Onderwijs van de Gemeenschap. In dit handboek vinden student en, die in een andere lidstaat willen s t ude r en, uitvoerig informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en vereisten. Onlangs is de vierde editie verschenen. Hi e r onde r volgt een kleine schets van dit handi ge boekwerk. I n het voorwoord stelt Commissaris Peter Sutherland dat de ze uitgave van het studentenhandboek een onderdeel is van de bijdrage van decommissie ter bevordering van het vrije verkeer van studenten in de Gemeenschap. Het Europa van de bur~ers, maar dan voor studenten wellicht. He t boek behoort echter niet tot de standaardwerken van een EG-student, zo bleek uit mijn eigen mini-enquete. Aan de overzichtelijkheid en leesbaarheid van het boekwerk zal het echter niet liggen, deze is prima. De lidstaten worden elk in een afzonderlijk hoofdstuk op ident i eke wijze behandeld. Elk bevat een inleidend deel aver de structuur.van het hoger onderwijs, studierichtingen en afsluitende examens. Je krijgt zo direct een duidelijk beeld van de grote verscheidenheid aanonderwijssystemen. Helaas worden echter Spanje en Portugal nog niet behandeld in deze uitgave, zodat we nu nog niet kunnen lezen of we ook vinologie kunnen studeren aan de i magi na i r e universiteiten van Torremolinos of Albufeira. Een zware domper op het idee van het vrije verkeer van s t udent en in de EG is in elk hoofdstuk de nationale bijdrage 'toelating en inschrijving'. Zoals het handboek zelf zegt: zeker nuttige, maar geen verheffende lectuur. Voor een buitenlandse studie heb je nodig: getuigschrift en en documenten; verantwoordelijke instanties; inschrijfformulieren en - da t a ; eventueel toelatingsexamens of toelatingsbeperkingen. Daarnaast ook nog alle informatie aver de hoogte van de studiegelden. lo In elk hoofdstuk kun je je tevens i nf or me r eh aver de taaleisen, eventueel aangeboden taalcurssen, aver toelagen en beurzen, verblijfsformaliteiten en sociale voorzieningen, van de ziektekostenverzekering, de woonmogelijkheden, de kosten van levensonderhoud tot faciliteiten en Cbetaalde) werkmogelijkheden voor studenten. Het studieaanbod per land ziet er zeer indrukwekkend uit en riep bij mij vele oh's en ah's op. De hoofdstukken worden steeds afgesloten met een verklarende woordenlijst van de vele i n het desbetreffende land gebruikte vaktermen. Behalve de nationale bijdragen bevat het handboek ook afzonderlijke hoofdstukken aver twee Europese instellingen van hoger onderwijs: het Europees Universitair Instituut te Florence en het Europacollege ~e Brugge. Volgens het handboek zouden hier 'de toekomst ige elites van de EG-staten elkaar voor gemeenschappelijke onderzoekprojecten kunnen ontmoeten' C!): Tenslotte, totaal nieuw en zeer belangrijk, gaat een informatiecategorie over gehandicapte studenten in de Gemeenschap. In het kader van een actie op gemeenschapsniveau ter integratie van gehandicapten in de maatschappij, heeft de Commissie geprobeerd informatie te verzamelen, die gehandicapte studenten tips geeft over welke instellingen van hoger onderwijs i n de EG vooral geschikt zijn voor hen. Het Studentenhandboek Hoger Onderwijs in de EG is te bestellen bij de Staatsuitgeverij Ctelefoon I l ). De prijs is aan de hoge kant: f 36,50. Wil je het boek echter wel inzien, maar niet kopen, neem dan contact op met de school- of studentendecaan die zeker een exemplaar ter inzage zal hebben. Een handig en zeer compleet handboek dat veel informatie geeft over de mogelijkheden en daarnaast ook eerlijk is over wat er niet mogelijk is. Je kunt niet zo maar i n het buitenland studeren, dat is duidelijk. Dit boekwerk brengt je wel een stuk op weg en wellicht verder weg... M. Andrew van Esch 11 '--

5 Over zilverenbezems én blauwe wimpels Een man komt een bank binnen. loopt naar de balie en drukt de verbaasde medewerker een pistool onder zijn neus. 'Dit is een overval'. sist hij. De bankemployee kijkt hem aan en zegt: 'maar dat is een waterpistool'. waarop de overvaller hem toebijt: 'er zit Rijnwater in'. Naast boterbergen en melkplassen kampt de Europese Gemeenschap ook met een groot aantal milieuproblemen. Reden om het Europees Jaar van het Milieu uit te roepen. dat op 21 maart jl. inging. Het Milieujaar beoogt een 'algemene attitudeverandering' teweeg tè brengen bij het grate publiek; daarom zal de Europese Commissie zilveren bezems uitreiken aan de schoonste steden. en blauwe wimpels voor de schoonste stranden. Het Groen Progressief Akkoord (GPA). deel van de Regenboogfractie in' het Europees Parlement. heeft daar zo zijn eigen mening aver. Niet de attitude van het grate publiek behoeft verandering. maar juist de attitude van de regeringen der lidstaten. stelde Bram van der Lek tijdens een persconferentie op 16 maart jl. Zoln 63 % van de Europese burgers vindt het milieubeleid van de Gemeenschap maar slap. Het feit dat Europese milieuwetgeving vaak zo moeilijk van de grand komt (waarvan cynici zullen zeggen dat die vervuild is ) heeft een aantal oorzaken. l 1 Als eerste geldt de besluitvorming: de Ministers van Milieu van de lidstaten streven unanimiteit na en dat betekent dat landen die een strenger milieubeleid wensen. zich moeten aanpassen aan landen die niet zo ver willen gaan. Dat heet wel 'nivellering op het laagste niveau'. De kwestie met de zure regen illustreert dit: de lidstaten waarin de bossen het hardstworden aangetast. (o.a. West-Duitsland). willen strenge regels inzake b.v. loodvrije benzine. terwijl lidstaten die minder last van de zure regen hebben (o.a. Verenigd Koninkrijk) daar niet aan willen. Gevolg: een compromis waardoor de effectiviteit van de EG-maatregel hopeloos wordt verzwakt. Ook de uitvoering van de EG-maatregelen laat vaak te wensen aver: de lidstaten interpreteren de maatregelen verschillend en zijn vaak te laks om ze te goed uit te voeren. De Nederlandse regeririg heeft 'van de 18 wateren afvalrichtlijnen van de EG er geen een volledig omgezet in nationale wetgeving; zij maakt zich er met een 'Jantje-van-Leiden' vanaf. aldus Bram van der Lek en Herman Verhagen in een artikel in Milieudefensie. Demilieubeweging zal dus moeten blijven streven naar beinvloeding van zowel de Europese beleidsmakers als de nationale beleidsmakers. want het idee van een Jantje-van-Leiden met een zilveren bezem en een blauwe wimpel zal voor iedereen een schrikbeeld vormen. Dit artikel is mede gabaseerd op een artikel uit Milieudefensie. maart Thomas Sloot 12 * ** r>; * * * * * * *..." \ i \"".);:; r-"1l...- /~> * f /tl ~ ' G * 13

6 Kadereonferentie 'vrede en veiligheid' ~ De kaderconferentie op 20 en 21 februari jl. te Woudg schoten was voor mij een eerste kennismaking met een ~ evenement georganiseerd door de Europese Beweging. Het ~ thema betrof deze keer 'vrede en veiligheid' en werd 1= door 30 jongeren in de vorm van een simulatiespel be O sproken. U ~ Na het diner beet Staatssecretaris van Defensie, de ~ heer J. van Houwelingen, de spits af. In zijn inleiden ~ de voordracht verklaarde hij dat binnen Europa de nationaie standpunten te veel uiteenlopen en overheersen: 'Een Europese visie ontbreekt, hetgeen voor de Verenigde Staten zeer verwarrend is'. Volgens hem zal Europa met een gemeenschappelijk standpunt moeten komen, vooral over de kwestie van de conventionele wapens. De problematiek rond vrede en veiligheid is niet los te zien van de ontwikkeling van de technologie. Europa dient met de VS samen te werken om technologieen te ontwikkelen die goed zijn voor Europa. De Staatssecretaris gelooft in een consensus op langere termijn, zonder dat dit een breuk met de VS zal betekenen. 'Een versterking van de Europese defensie resulteert in een versterking van het Atlantisch Bondgenootschap', aldus Van Houwelingen. Helaas was de Staatssecretaris niet zo helder over de positie van Nederland binnen de Gemeenschap en het Bondgenootschap. Op een vraag uit de zaal verklaarde hij dat Nederland zijn eigen verantwoordelijkheid moet realiseren, maar wat dat precies inhield, werd mij niet geheel duidelijk. Hij bepleitte een nauweresamenwerking met Duitsland. Voor Nederland als (toekomstig) voorzitter van de WEU zag hij twee taken weggelegd: één praktische betreffende een vaste locatie voor het secretariaat. De andere was van meer theoretischer aard, namelijk leiding geven aan de totstandkoming van een Europees SDIstandpunt. Vervolgens werd het simulatiespel ingeleid door Wim Dubbeldam, lid van de Werkgroep Kadervorming en -Scholing van de EBN. Iedereen kreeg een envelop uitgereikt, 14 waarin zich de nationale - en fractie-instructies bevonden. Daarna werden de fracties geformeerd en begonnen de fractievergaderingen. De fracties links van het midden waren zeer fanatiek en trachtten om 4 uur 's nachts nog een coalitie aan te gaan. Fractieberaad van de Liberale Fractie Na zeer weinig slaap genoten te hebben, verschenen de deelnemers de volgende ochtend aan het ontbijt. De spanning steeg ten top: welke partij zou na de zitting als 'winnaar 1 uit de bus komen? Om 9.45 uur opende de 'voorzitter', de Europarlementarier Jean Penders (CDA/EVP), de vergadering van het 'Europees Parlement'. Er bleek verwarring te bestaan over de rechten van de fracties. Voorzitter Penders besloot de gang van zaken in het kort toe te lichten. De problematiek rond vrede en veiligheid en het voorstel van de Commissie werden op eloquente wijze door 'Commissaris' Bert Kwast ingeleid. Hierna kregen de fractiewoordvoerders spreektijd om hun standpunten uit te dragen. Het nachtelijk beraad van de linkse fracties bleek constructief te zijn geweest. De socialistische - 15 "

7 communistische - en regenboogfractie kondigden een gezamenlijke resolutie aan betreffende restrictie en minimalisering van de wapenbeheersing. ligt trouwens al vast in de Europese Akte. 'Wij hebben ons verplicht de consequenties van de uitbreiding van de Gemeenschap te dragen', aldus Penders. 'Nederland is gebaat bij een gemeenschappelijke interne markt; de verhoogde contributie is alleen maar een nuttige investering'. Met deze actuele overpeinzingen was de conferentie ten einde gekomen. Een leerzame en gezellige conferentie, waar vòor mij in ieder geval duidelijk is geworden dat de Europese Beweging ook jongeren een hoop te bieden heeft. " Ellen M.L. Verbruggen De woor dvoer der van de Regenboogfractie Na de tweede ronde besloot voorzitter Penders bovenstaande resolutie als eerste in stemming te brengen. omdat deze het meest verregaand was. De climax van het weekend was aangebroken. Na stemming bleek de coalitie van links een nipte overwinning behaald te hebben (14 voor, 13 tegen), hetgeen voor de overige fracties een zo grote teleurstelling was, dat zij besloten de vergaderzaal en masse te verlaten. Het spel was tot een zeer abrupt einde gekomen. Voorzitter Penders sloot de ochtendsessie, die hij op een uitstekende en humoristische wijze geleid had, met een aantal opmerkingen over het voorstel van (de echte) Commissievoorzitter Delors ter oplossing van de financiele crisis in de EG. Minister Ruding had juist de dag ervoor verklaard, dat de Nederlandse boeren al genoeg hadden moeten inleveren en dat de Europese Commissie eerst maar eens de uitgaven van de Zuidelijke lidstaten moest bekijken. Met begrip voor Ruding's tactiek, was Penders van mening dat deze opstelling 'hard en geconditioneerd' te noemen is. Solidariteitmet de.armste lidstaten, dus steun aan landen als Spanje. Portugal, Griekenland en Ierland, 16 'Griffier' \~im Dubbeldam, 'Voorzitter' Jean Penders en 'Commissaris' Bert Kwast 17

8 Profiel In dit profiel wordt mevrouw Beatrice Bos-Beernink geintroduceerd. Zij is lid van het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en coordinator van de Commissie Internationaal Werk. Voor de NVR is zij sinds kort lid van het Hoofdbestuur van de EBN. Zij draagt de EBN echter al veel langer een warm hart toe en is al jaren actief in de beweging. Voor de NVR is zij op Europees niveau werkzaam op drie terreinen: allereerst fs zij de Nederlandse vertegenwoordigster in de Internationale Vrouwenraad; zij neemt deel aan het Centre Européen du Conseil International des Femmes en tenslotte onderhoudt zij namens de NVR contacten met Brussel. B. Bos-Beernink Op een vraag over de afstand tussen de vrouw en het Europees Parlement, verklaarde zij dat deze nog veel te groot is. De manier om die afstand te verkleinen en aan Europa grotere bekendheid te geven, loopt via voorlichting en scholing. Vrouwentijdschriften en televisie zijn belangrijke media; waarom geen rubriek in één van de damesbladen? Voorafgaande aan de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement heeft zij veel vrouwen op de been gekregen. Velen hadden goede hoop over hetgeen het Europees Parlement zou gaan brengen. Ondanks een kadercursus, georganiseerd in samenwerking met de EBN, ging het enthousiasmeren van vrouwen de tweede maal moeizamer. Voor de komende Europese verkiezingen heeft zij de werkplannen al gemaakt. Indien de financien het toelaten,staan een studiedag en een bro- chure op stapel. De positie van vrouwen die bij de EG werkzaam zijn, laat nog al te wensen over: 80 % is ingeschaald in de laagste twee klassen. Er zitten wel vrouwen in het Europees Parlement, maar er is nog nooit een vrouw doorgedrongen tot de Commissie. Volgens mevrouw Bos ligt de oorzaak in de lange hierarchische weg die men moet afleggen. Vrouwen doen over het algemeen minder aan carrièreplanning en hebben meestal een dubbele taak te vervullen. 'Het thuisfront moet meewerken', aldus mevrouw Bos. Het EG-beleid ten aanzien van vrouwen heeft een enorme uitstraling op de Nederlandse vrouwenorganisaties. Zo gaf het eerste actieprogramma van de Europese Gemeenschap een enorme impuls aan het emancipatiebeleid in Nederland. Helaas zijn de vele beloften die in het programma werden gedaan, niet waargemaakt, noch op Europees, noch op nationaal niveau wegens gebrek.aan politieke wil. Hoe werkt de lobby ten aanzien van het EG-emancipatiebeleid? De NVR is een samenwerkingsverband van een" 40~tal zelfstandige landelijke vrouwenorganisaties en heeft in internationaal verband vele contacten. De vertegenwoordigsters uit politieke organisaties binnen de NVR hebben direct contact met Europarlementariers. Ook mevrouw Bos werkt nauw samen met Brussel. Een zeer actueel onderwerp is de problematiek rond de kunstmatige inseminatie. Op Europees niveau bestaat er nog geen wetgeving op dit terrein. Volgens mevrouw Bos is dit een unieke kans voor Europa om hier enige duidelijkheid in te verschaffen'. Tenslotte keren wij terug naar de activiteiten van de EBN. 'Het sterke punt van de EBN is, dat deze organisatie vertegenwoordigers uit vele maatschappelijke geledingen telt', aldus mevrouw Bos. 'Haar functie als 'pushing power' ter bevordering van de Europese integratie is onmisbaar!t. Ellen M.L. Verbruggen

9 Wat schaft de pot van t~aalf? Onlangs bezocht Jean Penders als lid van de NOVIB CEBEMO-missie, Chili. De EG zal, als gevolg van de toetreding van Spanje en Portugal, meer aandacht gaan schenken aan Latijns-Amerika. Vandaar onderstaand recept. Neem als aperitief een Pico Sour, drink bij de schotel een rode Chileense wijn. Empanadas (Chileense vleesschotel) Vulling: 1 eetlepel slaolie of maisolie - 1 eetlepel boter - 1 kleingesneden ui gram rundergehakt of zeer klein gehakt vlees - 1 theelepel paprikapoeder - 8 ontpitte olijven, gehalveerd - 3 eetlepels rozijnen 1 eetlepel gemengde kruiden - ~ theelepel oregano - tabasco naar smaak - 2 hardgekookte eieren. Pasteideeg: 500 gram ongezeefde bloem - ~ kop boter op kamertemperatuur - 2 eierdooiers - 1 eetlepel azijn 1 theelepel zout - 1 kop koud water. Dip uw vinger in de pan van de vulling en bestrijk het deeg rond de vulling daarmee. Druk het deeg over de vulling heen naar elkaar toe. Oppassen dat het vlees er niet uitrolt. Een eidooier met iets water verdunnen. Prik het pasteitje aan een vork. Wrijf het met eigeel in. Leg ze op een niet ingevet bakblik en bak ze in een voorverwarmde oven bij tot ze bruin zijn ( ca. 15 minuten). Warm serveren. Indien li opziet tegen het maken van het pasteideeg, dan kunt u ook kant en klaar feuilletédeeg. kopen voor de omhulsels. Eet smakelijk. Bereidingswijze vulling: Fruit de ui licht in de warme olie en boter. Meng het gemalen vlees met zout en peper. Leg de hardgekookte eieren opzij. Meng het vlees met de gefruite ui en alle andere ingredienten. Misschien is het nodig iets water erbij te doen om het geheel iets soepeler te maken. N.B. Dit mengsel kan een dag van tevoren gemaakt worden. Koud bewaren! Dit komt de smaak zelfs ten goede. Bereidingswijze pasteideeg: Doe de bloem in een kom. Maak een kuiltje in het midden. Doe daarin de boter, de eierdooiers en de azijn. Met uw vingers het deeg goed mengen. Los het zout in lauwwarm water op. Besprenkel het deeg daarmee en wrijf het net zolang tussen uw handen totdat het glad en stevig is. Maak er een bai vano Besprenkel deze weer met zout. Kneed weer tot het niet meer kleverig aanvoelt. Gebruik 1 eetlepel van dit deeg per keer. Rol dat uit tot een doorschijnend dun rondje van 5 cm in doorsnee. Leg een bergje van 2 eetlepels vleesmengsel midden op het rondje. Doe er een partje ei en een halve olijf bij. 22 Aankondiging Drs. J.J.M. Penders Helen L. van Eesteren-Smith, lid van de EBN en lid van de werkgroep die het Politiek Congres van 13 december jl. heeft voorbereid, heeft een boek geschreven, getiteld: 'Dutch Taxation for Expatriates'. Dit naar aanleiding van het feit dat er weinig voorlichting in de Engelse taal is over de Nederlandse belastingen. Het doel van dit boek is buitenlanders die in Nederland wonen en werken, te informeren over de Nederlandse directe belastingen. Uitgever is Stichting Mentor, Postbus 608, 2240 AN Wassenaar. 2 3

10 ~ Hoe sterk is de eenzam è fietser? De fiets als vervoermiddel is in Europa in opkomst, maar wordt nog zeer ondergewaardeerd, aldus Floris Wijsenbeek, lid van het Europees Parlement voor de liberale fractie. Op 5 maart jl. presenteerde hij als rapporteur van de Vervoerscommissie een verslag van zijn onderzoekingen naar dit vehikel. Harmonisatie binnen de Europese Gemeenschap van normen en veiligheidsvoorschriften voor de fiets is dringend gewenst. Het rapport omvat drie aspecten: ten eerste de positieve kant voor de fietsindustrie (Europa produceert per jaar lo miljoen fietsen), ten tweede de plaats van de fiets in het verkeer en als derde element het opheffen van allerlei problemen die het meenemen van de fiets naar andere lidstaten bemoeilijken. Nederland en Denemarken zijn nog steeds de fietsnaties bij uitstek. In deze landen is men bezig met de aanpassing van verkeersroutes op het platteland. In de overige lidstaten wo~dt het fietsen nog steeds gezien als een vorm van sport. Wijsenbeek pleit ervoor dat het gebruik van de fiets als transportmiddel gestimuleerd wordt. 'De fiets is hèt middel om verkeersopstoppingen tegen te gaan l Fietsvervoer naar een ander land, bijvoorbeeld per trein, is zeer slecht georganiseerd. Niet alleen praktisch gezien ( t r a ch t in Frankrijk maar eens met de fiets het perron op te komen), maar ook de douane-autoriteiten dienen hunmedewerking te verlenen. In het rapport worden geen aanbevelingen gedaan ter preventie van fietsdiefstal: 'daarvoor geldt in ieder land dezelfde oplossing: gewoon een goede ketting om de fiets leggen'. De fiets is bepaald geen 'hot issue ' in het Europees Parlement. Aan de voorstellen in zijn pian is dan ook nog niets gedaan. Ondanks deze tegenwind blijft hij doorfietsen. Om dit te illustreren maakte Floris Wijsenbeek na afloop van de persconferentie enthousiast een rondje in een overdekte, met drie wielen uitgeruste ligfiets over het Binnenhof. 19~7 De Europese Beweging is een zelfstandige, onafhankelijke vereniging, die het streven naar samenwerking en eenwording binnen Europa wil bevorderen. Een democratisch Europa, w aarin vrede en veiligheid zijn gewaarborgd en aan iedereen gelijke kansen tot ontplooiing worden geboden. Overigens is de Europese Beweging van mening dat de Europese Gemeenschap méér is dan alleen een economische en politieke samenwerking en dat culturele uitwisseling alle aanmoedig ing verdient. EUROPESEEB N 2514JL 4 ' 1987 Den Hoog BEWEGING Alexondersrroot 2 IN NEDERLAND teleroon EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND I EBN Ten opzichte van politiek en maatschappelijk leven in Nederland wil de Europese Beweging steeds opnieuw de aandacht vest igen op de zeer nauwe samenhang van nationale en Europese politiek. Op kritische wijze w aakt de Europese Beweging tegen de groeiende neiging tot nationalisme, protectionisme en onverschill igheid ten aanzien van de Europese samenwerking. Wel w il de Europese Beweging duidelijk stellen dat alleen dié vraagst ukken Europees moeten worden aangepakt, die nationaal of regionaal niet zijn op te lossen. _n v Bon in ongefrankeerdeenveloppe sturen naar EBN, Antwoordnummer 396, 2500 VB DEN HAAG JA, noteer mij als lid, tegen jaarcontributie van f.. de heer/mevr. geboortejaar:,,.,,. adres: postcode:.. datum:,,,,,. (opgegeven door:.. w oonplaat s:. handtekening:.. te:. --_._---_. 24 Contributie: 16 t/m 25 jaar: f 25,- : Il 26 jaar en ouder: f 50,-: Il gezinsleden (voor wie één huisgenoot reeds lid IS) : f 10,-: Il 65 + houders: f Il Steunend lidmaatschap van f 60,- of meer.

11 9 octobre No tre c ~ f. / 4 43 / C t ~ n~ e r l. i'1adame, J 'apprend s a vep p pei n e le d ~c è s d u Dr. SPAT q u i 3 ~ t ~ penda n t de trè s l ong u es a nnées un des plus f i d è l e s et des pl u s d y namigues a n i ma t e urs d e l a Ligue E u r op ~ e n n e d e Co o pé r at i o n Ec o n o mi q u e. En t émoigna g e de notre r econna i s s ance p o u r t o u t ce q u ' i l a vai t f a i t pour n o u s, i l av a it é té nom mé r é c emment me mb r e d e no t r e Co mi t é d ' Ho n neur. M ~ me s i a u c ours de c e s d e r n i è r e s a n n ~ e s, n o u s n 'avions p lus e u l e plaisir de l e voir à nas r é unions, nous n ' e n g a rdi o ns p as moin s f i d è l eme n t son s o u v e n i r. En mon nom p e rso n nei et au n o m d e mes d u Co n s e i l Ce n t r a I, je vous adress e nas t r è s c ond o léanc e s e t vo u s prie de c r oi re, Ma d a me, douloureus e s y mp a t h i e t c o l 1ègues s i n c è r es à notre Co mte SNOY e t d 'OPPUERS Ma d a me P. E. SPAT v ì.cto r ì.elaa n, 2. \'va SSENA AR

12 EUROPESE LIGA VOOR ECONOMIS CHE SAMENWERKING EUROPEAN LEAG UE FOR ECO NOMie CO-O PERATION Aa ng eslote n bij de Europese Bew eging in Ned erland L1GUE EURO PÉENNE DE COOPÉRAT ION ÉCONOMIQU E Counci l of t h e Dutch Se ction : Pr esi dent Vice-Presidents Secre t a r y Gen erai Members Mr Dr s H. Langma n Pr of Dr H.W.J. Bosman Dr IV1. Al br ech t Drs M. van der Velden Pr of Dr P. Kui n Fr of Dr Ir J. F. van Riemsdi j k Mr F.B. Spa t Dr J. Zijlst r a Addr e s s secretar iat Kral i ngs e Plas l aan DB Rotterdam t eleph one:

13 20 juìn l CjH3 Not r e r éf'. / 334 / C t é néer1. Che r Mons ì e ur, lì.. la 8 ui te de l a dern a nd e ' l ue v o us m I a v e z t r-a narn ì s e à B 'r u g e a, je m e fa ì s nn pfa ì a ì r dc VO ll a env o y er SO lls pl ì s épa.r é n ot.r e r a ppo r-t d ' a c ti v it.é 1982 a i n s ì q ne Le s plus r éc e n t es p ublìqat.ìo n s de la L E C E (n O 54, 55 et 56 ).. C Ol 1.Hle VO lls l e v e r r ez, nous avon s un c orrrì t é e n Hol.Iand e, d on t l e S ec l' é tal,h ' c G én é r-ai est l e D r- s JvI. v a n d e l' VIDL DEN K r a.lìn g e e Plaal.aa n, DE R OT T ERDAM T é1. : i o i:., 88. C r oy az. Cher 1''11 o n ~ i c u r, 1~ à rnea s e ntdrnent s Les m efl.ie ur-s Yvo nne de 'vve R GIF OSS E: Mcnai.eur J'acques PELI<.M ANS Ii:.: urop ean I ne t itut e of P ubl ic Adrn ìrrìa tration O. L. Vz-o uweplein, B E lvlaas TRICH:;r

14 < \\. European Institute of Public Administration,HJ ~.,,> I \ Jacques PELKMANS Professor of Economics O.L. Vrouwe pi ern HE Maastricht. The Netherlands Te!

15 23 But in the light of the pre sent distribution of economie competences between nationa1 and EC level (Pelkrnans, 1982), surely, the Moreau interim document must be characterized as a decisive. departure, that, if completely realized, might bring the EC close to being an irreversible union of states. This paper is not the piace to enter into a profound analysis of the (lengthy and rlch) Moreau interim documento There is no doubt that it contains a number of vague pronouncernents that are bound to lead to serious diffieulties when the drafters of the Treaty-to-be proposed must transform it into legai texts 40). I am not confident that the tasks and competences assigned fully rnatch, In macroeconomie policy puzzling proposals have remained: the "... fina1 objective of the EMS being institutionalized will be that of advanced unity which may go so far as the c reat ion of genuine common currency which is exclusive or paralle1 to the nationa1 currencies;" or, the Union's "... permanent task will be to assess the compatibility of nationa1 short-term economie policies. " with (quantlfledl) short term common objectives. Such proposa1s cry for further detail since they may mean different t hings tu diff erc r.t pccple, ~nd t he y do not indicate how to reso1ve conflicts. A1so, in certain respects.. the present EP goes further than the Moreau interim document as, for instance, is the case in the p1eas for a Community customs organization. Finally, I shou1d express my hesitation to accept the classification of (procedural) instruments in ascending ord~r of integration, going from 'exchange of l information' via coordination, and then lcoopera t ion (which ìs classified as being more stringent1y integrative) to common policy, and 'direct action/policy of the Unioni, still apart from the prob1ematic idea of 'géometrie variab1e' (called 'f1exible actìon'), I.1 Neverthe1ess, the EP should be congratu1ated with this courageous initiative, that is bound to encounter critique, both as to politica1 strategy and as to contents. This shou1d not deter the Spine1li exercise, Rather, the EP is welladvised to attempt to decrease the. vulnerability of the Union-proposals to accusations of inconsistency and vagueness, so that the politica1 choice for the peoples of Europe can not be concea1ed by the controversies among the experts.

16 I -

17 KONINKLlJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN NV _ I 1\1 J rlb I I JI Bet r ef t : ve rzendi ng s t uk ken or.m. Al brecht Nijmegen. 1 november 1982 Betreft: naamswijziging L.S. Onlangs is de ontvlechting van de fusie tussen Hoogovens en Hoesch met terugwerkende kracht tot 1 januari 1982 door de Raad van Commissarissen van Estel goedgekeurd. De effectuering hiervan zal naar verwachting nog d it jaar plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat het Hoogovens-concern weer een zelfstandige groep van ondernemingen wordt. Tevens houdt d it in dat de naam van de Nederlandse werkmaatschappij Estel Hoogovens BV met ingang van 1 november 1982 is gewijzigd in: lhoogovensgroepbv adres: Vondellaan 10, Beverwijk - Postbus CA IJmu iden te! telex *) De naam van het staalbedrijf in IJmuiden wordt: Hoogovens IJmuiden. Tevens zal de naam Estel uit de firmanamen van de Nederlandse dochtermaatschappijen verdwijnen voor zover deze hierin was opgenomen. De relaties van deze ondernemingen worden hierover nader gei'nformeerd. In de bijlage is de nieuwe organisatorische structuur van het Hoogovens-concern aangegeven. Gaarne vertrouwen wij erop dat deze nieuwe, maar toch vertrouwde naamgeving snel algemeen ingang zal vinden. *) adres tot medio januari 1983: Barbarossastraat 35 Postbus A K Niimegen te!' telex Hoogachtend, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV lu.l~ - Drs.J.D.~ voorzitter Raad van Bestuur Bijlage Postbus AK Nijmegen Nederland Kantooradres: Barba rossas traa t 35 Nijm eqen Telefoon: Telex: est l nl Handelsregister Haa rlem 5278

18 Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV " (Houdstermaatschappij, ter beurze genoteerd) HOOGOVENS GROEP BV Centrale Staven I Divisie Staal Divisie Diversificatie en Staalverwerking I Hoogovens IJmuiden Hooqovens IJmuiden Verkoopkantoor Demka Nebam Holco Capitol Metals Valfil (deeln.] Breesaap D iversificatie Alumined Beheer Cemij Hoogovens Automation Systems Hoogovens UK TAC-Groep Hoogovens Delfstoffen Esmil ESTS ReklaRijn Staalverwerking Nederlandse Draadindustrie NDI Van Schothorst Staalcenter Roermond VBF Buizen De Globe (deeln.l Thibodraad (deeln.] Handel Bernet IVB VUIJ Hollandia Schroothandel

19 R éf. /192/ Cté néerl. 16 mare Ma.darne, C ' es t avec tristesse q ua J'apprends le décès survenu le 5 mar s dernier de Mons i e ur P. R. BENTZ van den BE R G. C 'étai t un vér itable E ur op éen. au jugement clatevoyent, q ui a pendant pkus d e 25 ans guidé et animé notra comité néer Ia nda.ìa, P enda n t le m elne ternps, il a participé assfdiiment et activement a ux r éunions de notre Conaeil Ce ntza l, où chacun l 'aimait e t L'uppr éc ì.aft, J e m e taia l ' int e r p r éte de m es collèguas du Co n s efl C en t a-al p o ur voue expr-imer, all'lei (lll ' à votre lamine. n08 condo Léanc ea et notr e sympathie. J e vo udraì s VOll.S dire a us aì cornbien je resterai personnellement r econna ìs aant à Mon s ìe ur BENT Z van den BERG de tout ce 'l u'i! a [ait p endant c es arméea pour {aire avancez notre caus e c om m un e, l ' E ur opeo C r oy az, Ma.da.rne, à m.ea a en tìrnent s Ies m eille ur s. Camte BOeL Madama E. MEIJERS M C1'ld elssohnla a n ET ARNHEM

20 13 mare 1981 Not r e rm. / 191/ Cté n éezl. M ad arne, No us venons d'apprendre a v ec p eine l e décès de Mon s ì eur P. R. BENTZ van d en BERG qui, pendant plus de 25 ans, a été le président trèa écouté et très aim é de notr e Com ité néerlandais. J 'en fadt par t aussitòt aux m ernb r ea de not r e Cons efl Central, J us q utau mornent où il e'est r erì r é, M. BENTZ van den BERG a participé tl"ès actìvernent à nos activités Intarne.tìonakea, où 1'01'1 a to ujoura appr éc ìé s on jugem ent SUl" et sa grande couztotsie. Son d éc as nous aff'ec te fo r t et nous vo us p r és entons, a ìnaì (lu 'à toute sa famille nos a inc è r e s condol éances. E n VOUB asaurant q ua nous ga rder-ons vìvant s on souvenì r, j e vous pr ì e d'agréer, Mada m e, l 'expl"ession de m.e s aentirnents dì at ìn gu éa. Yvonne d e WERGIFOSSE Ma da m a E. MEIJE RS-BE NT Z van den BER G M endels sohnìaan, ET ARNHEM

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Verslag Raad van Toezicht 2009............................................. 07 Inleiding..............................................................

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

INHOUD. SVVT 25 jaar jong blz. 1. Programma van de lustrumviering op 19 mei 2006 blz. 3. Bijzondere mensen op een bijzondere dag blz.

INHOUD. SVVT 25 jaar jong blz. 1. Programma van de lustrumviering op 19 mei 2006 blz. 3. Bijzondere mensen op een bijzondere dag blz. INHOUD SVVT 25 jaar jong blz. 1 Programma van de lustrumviering op 19 mei 2006 blz. 3 Bijzondere mensen op een bijzondere dag blz. 4 Onze vaste stek: Pulchri Studio blz. 8 SVVT als inspiratiebron blz.

Nadere informatie

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer:

Interview met Rob Kruijk. Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt. Magazine I 2008 I Nr.8. In dit nummer onder meer: HP Pensioen Magazine I 2008 I Nr.8 In dit nummer onder meer: Interview met Rob Kruijk Pensioen: Belangrijk en boeiend! Interview met Frans Smidt Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail.

Sanne Brun. Julia Voermans Simeon Vonk. Pieta Vis Jasper Oostveen. Matthijs Klaver Chiho Yip Nini Zheng. Sanne Brun. kmkcommunicatie @gmail. met Lees i n d eze KM K al l es over: Chinese geluksgetallen Interview met de oprichter van CHINESEONLINE! " zo ben je een goede masterstudent" - Door Lisa van Baar Chiang Kai-shek in een Korreltje Zout

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden

Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden Strategie en doelbereiking van Nederlandse provincies in Europa Marcel Kiers i Promotiecommissie Prof. dr. S.A.H. Denters (promotor) Prof. dr. R.A. Wessel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000

NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 NIEUWSBRIEF voorjaar 2000 Pagina INHOUD 2 3 6 7 8 Bezoek International Board of Overseers; observations Master of Public Policy; een schets van de contouren Het eerste Post-MPA seminar; een terugblik Leergang

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering Cultuur zonder grenzen Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's Gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONlNKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Cultuur Cultuur zonder grenzen / [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidl.

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx

Komt allen tezamen. Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek. Auteur: Celesta van Berkel Begeleidster: Hans Alma Meelezer: Peter Derkx Komt allen tezamen Een onderzoek naar de mogelijkheden tot participatie van humanistisch geestelijk verzorgers in kerstvieringen bij de Nederlandse krijgsmacht en de mogelijkheden om deze vieringen op

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L " _ r " 6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e "

EUROPA ONDER DE LOEP. Voor de derde graad secundair onderwijs DIDACTISCH DOSSIER L Y ` ( : P P D, V J. ^ e L  _ r  6 ) P : A. G ( D, + U V J ^ e EUROPA ONDER DE LOEP DIDACTISCH DOSSIER Voor de derde graad secundair onderwijs Een uitgave van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België. Bij het samenstellen van dit dossier werd rekening

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Vacatures...6 Landelijk Bestuur...6 Presidium...11 Beroepscommissie...11 Beslispunten... 12 B 1. JS de straat op en de wijk in... 12 B 2. Lava:

Nadere informatie

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN

De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM. yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: PROJECT EXCEllEREN IN BRABANT: TAlENT BEHOuDEN ÉN VERBETEREN punt BZW BZW IS DE REgIONAlE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW ledenmagazine BZW JAARgANg 10 - NuMMER 5-2013 yvonne VAN MIERlO OVER AANPAk JEugDWERklOOSHEID: De KnOp in OnZe regio IS Nu ECHT OM PROJECT

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie