"Het Intemationale Tehuis" geopendl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""Het Intemationale Tehuis" geopendl"

Transcriptie

1 Een greep uit de geschiedenis van de EBN Op het vlak van de huisvesting is 1986 een zeer ingrijpend jaar geweest voor de EBN. Immers, eind maart brandde het monumentale pand aan de Alexanderstraat 2 voor een groot deel uit. Een vijftal maanden later werd het pand feestelijk door de burgemeester van Den Haag, Mr.Dr. A.J.E. Havermans, heropend. Deze feeststemming sloeg kort daarna om in verslagenheid toen de EBN vernam dat het pand door de Gemeente verkocht zou worden. Het is momenteel nog steeds onzeker waar de EBN zich zal gaan vestigen. Blijft zij in het pand of zal ze verhuizen? Er is zeker één voordeel verbonden aan niet verhuizen, namelijk, het vieren van een zilveren jubileum in ~ WIJ VERHUIZEN OP 29 JUNI 1953 DE RAAD (telef ) DE B. E.F. (tel ei ) en NIEUW EUROPA (telef èn ) zullen van die datum af.gevestl gd zijn aan de ALEXANDERSTRAAT2 TE 'S-GRAVENHAGE De Poslbus blijft: Den Haa g 279 Kort na de verhuizing, namelijk op lo juli 1953 werd het pand officieel geopend door de toenmalige burgemeester van Den Haag, Mr. F.M.A. Schokking. 4 "Het Intemationale Tehuis" geopendl De Burgem eester van Den Haag, mr, F. M, A. Schokking, heeft vergezeld van de heer D. W. Dettmeyer, we thoude r van Openbare Werken - Vrij dagmiddag lo dezer "Het Intrm at ìonale Tehuis" aa n de Alexanderstraat 2, waarin ook nieu we kantooriokalen zich bevinde n, met enige plechtigheid geopend. De pers toonde voor deze geb eurtenis een zo hartelijke belangstellìng, dat een verslag onzerz ìjds overbodig mag worden genoe md. Wij be perken ons dus tot het u ìtspreken van dank aan het Haagse gemeen tebestu ur, dat ons eindelijk uit onze veel te kleine en veel te volle werkruimte heeft willen verlossen en ons geh olpen heeft aan dit nieuwe, bete re en ruimere verblijf. Wij willen, zij aan zij met de orga nisa t ìes op internation aal gebied waar mede wij het ni eu we ge bouw delen, alles doen wat in ons verrnogen is om de Al exan derstraat 2 te maken tot een Centrum voor Internation ale vraagstuk ken, waar de gemeente 's- Gravenhage trots op kan zijn. 'Kolderverkopers' zo noemde Prof. Gerbrandy, de voormalige oorlogspremier, de huurders van 'Het InternationaIe Tehuis' aan de Alexanderstraat 2 ; want: "Men gaat voorbij aan de geweldige tegenstellingen, die er tussen de staten bestaan 'en men legt een ontstellend gebrek aan historische zin aan den dag en men blijft in gebreke de diepte der problemen te peilen. Bij het onderzoek naar de geschiedenis vari Europa komt men uiteindelijk bij het Christendom terecht. In de tijd van het Christendom was Europa, hoewel er onderling wel verschillende opvattingen bestonden, een wezenlijke eenheid. Toen men het Christendom de rug toekeerde, verviel men van de ene filosofie in de andere en van de ene revolutie in de andere. Men verstaat elkander niet meer, hoewel men e lkanders taal beheerst". Daar stond men dan, als voorstanders van een verenigd Europa. Het ideaal, waar men naar streefde, bleek kolder te zijn. De voorzitter van de Beweging, Mr. C. van Rij, weerlegde de kritiek, mijns inziens, wel op zeer originele wijze door te stellen op het landelijk congres van de Beweging der Europese Federalisten: "Het zijn de idealisten, die de realiteit scheppen. En realisten zijn de mensen, die zich daar bij aanpassen". Godfried van Oorschot 5

2 Uit onze aangesloten organisaties VI Onder de organisaties die bij de Europese Beweging Q) ( i nt e r na t i onaa l en nationaal) zijn aangesloten, bevindt ~ VI zich een uiterst merkwaardige club: de Europese Liga C voor Economische Samenwerking. Aangezien de ruimte beperkt is, noem ik haar gewoon Eles, niet t e verwarren ro eo s... met de Britse Europarlementarier Lady Elles. Het enige O dat zij namelijk gemeen hebben, is het vrouwelijke ge ~ slacht. De Lady is trouwens aanzienlijk minder jong dan O Eles. VI Q) eo C ro ro Q) N CO ::> De geboorte van Eles kondigde zich al in 1945 aan. De Nederlandse sectie ontstond in Het doel is nog steeds hetzelfde: bevordering van economische en monet a i r e samenwerking. Is de Nederlandse sectie dan een jaartje jonger dan de Europese Beweging in Nederland,. zij is wel een van de oudste aangesloten organisaties. ~ En alweer zoln opvallend trekje waarvan secretaris M. van der Ve~den mij deelgenoot maakte: ze is niet van pian al te veel nationale activiteiten te ontwikkelen. Wat onderlinge contacten, een lunchbijeenkomst met een excellente gast: daarbij blijft het wel. Eles wil vooral Europees actief zijn. Op dat niveau worden de bijeenkomsten gehouden, de werkgroepen, de indrukwekkende reeks publicaties. Maar dan verschijnt op het appel wel een reeks figuren uit het bedrijfsleven, die ieder voor zich een e igen dagboek in dit tijdschrift waard zijn.. Om er nu maar eens een paar te noemen: de Duitse bankier Abs, de oud-voorzitter van Eles Snoy et dloppuers (ondert ekenaar van de Verdragen van Rome), oud-premier Werner van Luxemburg, oud-premier J. Zijlstra. Voorts Prof.Dr. H. Bosman uit Tilburg, Dr. M. Albrecht van Hoogovens en niet te vergeten de voorzitter van de Nederlandse sectie, oud-minister Langman. Eles is bepaald niet eenkennig. Ze telt liefst achttien nationale secties, waarvan er een de meest indrukwekkende voorzitter heeft: Prins Hans Adam von und zu Liechtenstein. Nu maar raden waar die man vandaan komt. Eers t e voorzitter en opr i cht e r van Eles is de befaamde Belg Burggraaf Paul van Zeeland. Nu is het Daniel Cardon de Lichtbuer, die de internationale organisatie aanvoert, een bankier en een oude bekende in de EG, zijnde de vroegere kabinetschef van voorzitter Jean Rey. Eles heeft een aantal commissies (monetair, economisch, agrarisch). Niet dat daaruit telkens eensgezindheid blijkt. Bij de l andbouw bijvoorbeeld zijn soms eve~ grote tegenstellingen zichtbaar als bij de twaalf lidstaten van de EG zelf. Uit het aantal nationale secties blijkt dat Eles de grenzen van de huidige EG al overtrokken is. Dat legt natuurlijk wel een basis tussen hetbedrijfsleven binnen de Gemeenschap en daarbuiten, met de landen die lid zijn van de Europese vrijhandelszone bijvoorbeeld. Met landen die niet willen, of kunnen toetreden tot de EG, zoals bijvoorbeeld Oostenrijk. Een volksbeweging is Eles niet en zal het ook niet worden. Zij is wel van grote betekenis als ontmoetingsplaats en gesprekscentrum van overtuigde Europeanen, die in de praktijk van hun werk als bankier of industrieel ervaren hoe rampzalig de bestaande verdeeldheid en verdeling in Europa nog is. Velen van hen hebben al een politieke loopbaan achter de rug, hetgeen bijdraagt tot hun kennis en gezag. Zo is Eles, zowel op Europees als op nationaal niveau, een 'Grande Dame', die van begin af een belangrijke rol heeft gespeeld in de Europese opera, zonder overigens last te krijgen van de nukken, die sommige divals zo kenmerken. Volgend jaar wordt de Nederlandse sectie veertig jaar. Moge zij samen met de Europese Beweging hard werken aan haar eigen overbodigheid. Dan is immers Europa economisch en monetair een eenheid geworden. Henk Aben EUROPESE LIGA VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING EUROPEAN LEAGUE for ECONOMI C CO OPERATlON Ai!lngesloten bij de Ecrecese Beweglng In N ederle ed L1GUE EUROPtENNE DE COO PtRA TIO N t CON O MIOUE 6 7

3 EG-financiering: wat rnoeten we met Delors?.~ ~ Het Verdrag van Rome gebiedt de begrotingsautoriteit ~ inkomsten en uitgaven van de EG met elkaar in evenwicht B te houden. Begrotingstekorten mogen niet, lenen evenmin. ~ Omdat de Europese Ministers van Landbouw aan de begroro tingsautoriteit een broertje dood hebben, zorgen zij er CLvoor dat die een budget zonder evenwicht krijgt, dat er et ekor t en zijn en dat er geleend wordt. Tot 1987 zijn de ~ daaruit voortvloeiende problemen weggemoffeld, maar dit UU jaar lukt dat niet meer: tegen de zomer kan de EG de boeren niet meer uit de eigen middelen (douanerechten, landbouwheffingen en 1,4 % BTW) betalen. De landbouwministers zijn er bij hun besluiten vanuit gegaan dat 10 miljard meer (1,6 % BTW) ook goed was. Er zijn dus nieuwe eigen middelen nodig. Zowel om het bestaand beleid te betalen als om de schulden uit het ver l eden af te lossen. De 1,6 % BTW, die de Europese Raad van Fontainebleau voor 1988 in het vooruitzicht s telde, is onvoldoende het huidige beleid te financieren. Voor de SO miljard schuld, die de Europese Rekenkamer in haar jongste jaarrapport constateerde, is dan nog geen betalingsregeling gevonden. Die SO miljard is zo'n driekwart van een normaal begrotingsvolume. Een groot deel e rvan is nodig om van de moeilijk verkoopbare, in waarde achteruitiopende Iandbòuwvoorraden af te komen. Jacques Delors AIs Jacques Delors, de voorzitter van de Europese Commissie, tijdens de februarizitting van het Europees Parlement, zijn verzoek om nieuwe eigen middelen met de huidige financiele perikeien had gemotiveerd, zou boegeroep van de Euro's zijn deei zijn geworden. Het Parlement begint er genoeg van te krijgen voortdurend met de gaten i n de hand van de landbouwraad te worden geconfronteerd. DeIors kwam echter niet met zo'n verzoek. Zijn voorstel 8 voor nieuwe eigen middelen dekt uiteraard de oplossing van de problemen van het verleden, het reikt tegelijk veei verder. In feite wordt in de jongste commissievoorsteiien de keus gemaakt v66r een samenhangende, bestuurbare Gemeenschap, tégen een Europa ais vrijhandeiszone. De interne markt, nieuw beleid ( t e chnol og i e, miiieu) ~ een verbeterde structuurpolitiek, een hervormd GLB, versterkte economische en monetaire samenwerking en nieuwe eigen middelen vormen de onderdelen van een totaaipakket. Het een kan niet zonder het ander. In de Iidstaten, met name in de Noordelijke, is op de financiele voorstellen uit het DeIors-pakket gereageerd aisof het verstand de Commissie verlaten had. Die reactie is overtrokken. Met betrekking tot de nieuwe eigen middelen doet de Commissie weinig ande!s dan voor elke Iidstaat, op basis van redelijk objectieve criteria, een passende rekening te formuleren. Gezien de veranderde Noord-Zuidverhouding in de EG, gezien ook het te grote aandeei dat een aantal Noordelijke lidstaten dankzij de landbouwpolitiek in de uitgavenkant van de begroting had, was het daarvoor hoog tijd. Hoe die passende rekening er uit zal zien, is nog onbekend, omdat de voorstellen op een aantal punten nogal vaag zijn. Kern van het voorstel is dat de inkomsten van de EG in de toekomst worden uitgedrukt ais een percentage van het bruto EG-produkt, maximaal 1,4 % in Dat schept veel betere mogelijkheden de Iidstaten naar rato vanhun relatieve rijkdom te belasten dan het huidige, op een geharmoniseerde BTW-afdracht gebaseerde. Ten aanzien van de extra betalingen die de rijkere lidstaten, naast een percentage van hun BTW-opbrengst, aan de EG zuiien moeten doen, bestaat nog te veel onduidelijkheid om er ja of nee tegen te kunnen zeggen. Het is daarom veei te vroeg het definitieve oordeel over het Delorspakket te veiien. De richting die de Commissievoorzitter uit wii, de invuiiing van zijn pakket: niets op aan te merken. Een aantal nog niet duideiijke onderdelen kunnen er echter toe Ieiden dat het Europees Parlement op het punt van de nieuwe financiering nee zal moeten zeggen. Piet Dankert 9

4 Jong Europa EG-St~de~terih~~dboek Sinds 1977 geeft de EG een handboek voor studenten uit. Dit gebeurt op initiatief van de Ministers van Onderwijs van de Gemeenschap. In dit handboek vinden student en, die in een andere lidstaat willen s t ude r en, uitvoerig informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en vereisten. Onlangs is de vierde editie verschenen. Hi e r onde r volgt een kleine schets van dit handi ge boekwerk. I n het voorwoord stelt Commissaris Peter Sutherland dat de ze uitgave van het studentenhandboek een onderdeel is van de bijdrage van decommissie ter bevordering van het vrije verkeer van studenten in de Gemeenschap. Het Europa van de bur~ers, maar dan voor studenten wellicht. He t boek behoort echter niet tot de standaardwerken van een EG-student, zo bleek uit mijn eigen mini-enquete. Aan de overzichtelijkheid en leesbaarheid van het boekwerk zal het echter niet liggen, deze is prima. De lidstaten worden elk in een afzonderlijk hoofdstuk op ident i eke wijze behandeld. Elk bevat een inleidend deel aver de structuur.van het hoger onderwijs, studierichtingen en afsluitende examens. Je krijgt zo direct een duidelijk beeld van de grote verscheidenheid aanonderwijssystemen. Helaas worden echter Spanje en Portugal nog niet behandeld in deze uitgave, zodat we nu nog niet kunnen lezen of we ook vinologie kunnen studeren aan de i magi na i r e universiteiten van Torremolinos of Albufeira. Een zware domper op het idee van het vrije verkeer van s t udent en in de EG is in elk hoofdstuk de nationale bijdrage 'toelating en inschrijving'. Zoals het handboek zelf zegt: zeker nuttige, maar geen verheffende lectuur. Voor een buitenlandse studie heb je nodig: getuigschrift en en documenten; verantwoordelijke instanties; inschrijfformulieren en - da t a ; eventueel toelatingsexamens of toelatingsbeperkingen. Daarnaast ook nog alle informatie aver de hoogte van de studiegelden. lo In elk hoofdstuk kun je je tevens i nf or me r eh aver de taaleisen, eventueel aangeboden taalcurssen, aver toelagen en beurzen, verblijfsformaliteiten en sociale voorzieningen, van de ziektekostenverzekering, de woonmogelijkheden, de kosten van levensonderhoud tot faciliteiten en Cbetaalde) werkmogelijkheden voor studenten. Het studieaanbod per land ziet er zeer indrukwekkend uit en riep bij mij vele oh's en ah's op. De hoofdstukken worden steeds afgesloten met een verklarende woordenlijst van de vele i n het desbetreffende land gebruikte vaktermen. Behalve de nationale bijdragen bevat het handboek ook afzonderlijke hoofdstukken aver twee Europese instellingen van hoger onderwijs: het Europees Universitair Instituut te Florence en het Europacollege ~e Brugge. Volgens het handboek zouden hier 'de toekomst ige elites van de EG-staten elkaar voor gemeenschappelijke onderzoekprojecten kunnen ontmoeten' C!): Tenslotte, totaal nieuw en zeer belangrijk, gaat een informatiecategorie over gehandicapte studenten in de Gemeenschap. In het kader van een actie op gemeenschapsniveau ter integratie van gehandicapten in de maatschappij, heeft de Commissie geprobeerd informatie te verzamelen, die gehandicapte studenten tips geeft over welke instellingen van hoger onderwijs i n de EG vooral geschikt zijn voor hen. Het Studentenhandboek Hoger Onderwijs in de EG is te bestellen bij de Staatsuitgeverij Ctelefoon I l ). De prijs is aan de hoge kant: f 36,50. Wil je het boek echter wel inzien, maar niet kopen, neem dan contact op met de school- of studentendecaan die zeker een exemplaar ter inzage zal hebben. Een handig en zeer compleet handboek dat veel informatie geeft over de mogelijkheden en daarnaast ook eerlijk is over wat er niet mogelijk is. Je kunt niet zo maar i n het buitenland studeren, dat is duidelijk. Dit boekwerk brengt je wel een stuk op weg en wellicht verder weg... M. Andrew van Esch 11 '--

5 Over zilverenbezems én blauwe wimpels Een man komt een bank binnen. loopt naar de balie en drukt de verbaasde medewerker een pistool onder zijn neus. 'Dit is een overval'. sist hij. De bankemployee kijkt hem aan en zegt: 'maar dat is een waterpistool'. waarop de overvaller hem toebijt: 'er zit Rijnwater in'. Naast boterbergen en melkplassen kampt de Europese Gemeenschap ook met een groot aantal milieuproblemen. Reden om het Europees Jaar van het Milieu uit te roepen. dat op 21 maart jl. inging. Het Milieujaar beoogt een 'algemene attitudeverandering' teweeg tè brengen bij het grate publiek; daarom zal de Europese Commissie zilveren bezems uitreiken aan de schoonste steden. en blauwe wimpels voor de schoonste stranden. Het Groen Progressief Akkoord (GPA). deel van de Regenboogfractie in' het Europees Parlement. heeft daar zo zijn eigen mening aver. Niet de attitude van het grate publiek behoeft verandering. maar juist de attitude van de regeringen der lidstaten. stelde Bram van der Lek tijdens een persconferentie op 16 maart jl. Zoln 63 % van de Europese burgers vindt het milieubeleid van de Gemeenschap maar slap. Het feit dat Europese milieuwetgeving vaak zo moeilijk van de grand komt (waarvan cynici zullen zeggen dat die vervuild is ) heeft een aantal oorzaken. l 1 Als eerste geldt de besluitvorming: de Ministers van Milieu van de lidstaten streven unanimiteit na en dat betekent dat landen die een strenger milieubeleid wensen. zich moeten aanpassen aan landen die niet zo ver willen gaan. Dat heet wel 'nivellering op het laagste niveau'. De kwestie met de zure regen illustreert dit: de lidstaten waarin de bossen het hardstworden aangetast. (o.a. West-Duitsland). willen strenge regels inzake b.v. loodvrije benzine. terwijl lidstaten die minder last van de zure regen hebben (o.a. Verenigd Koninkrijk) daar niet aan willen. Gevolg: een compromis waardoor de effectiviteit van de EG-maatregel hopeloos wordt verzwakt. Ook de uitvoering van de EG-maatregelen laat vaak te wensen aver: de lidstaten interpreteren de maatregelen verschillend en zijn vaak te laks om ze te goed uit te voeren. De Nederlandse regeririg heeft 'van de 18 wateren afvalrichtlijnen van de EG er geen een volledig omgezet in nationale wetgeving; zij maakt zich er met een 'Jantje-van-Leiden' vanaf. aldus Bram van der Lek en Herman Verhagen in een artikel in Milieudefensie. Demilieubeweging zal dus moeten blijven streven naar beinvloeding van zowel de Europese beleidsmakers als de nationale beleidsmakers. want het idee van een Jantje-van-Leiden met een zilveren bezem en een blauwe wimpel zal voor iedereen een schrikbeeld vormen. Dit artikel is mede gabaseerd op een artikel uit Milieudefensie. maart Thomas Sloot 12 * ** r>; * * * * * * *..." \ i \"".);:; r-"1l...- /~> * f /tl ~ ' G * 13

6 Kadereonferentie 'vrede en veiligheid' ~ De kaderconferentie op 20 en 21 februari jl. te Woudg schoten was voor mij een eerste kennismaking met een ~ evenement georganiseerd door de Europese Beweging. Het ~ thema betrof deze keer 'vrede en veiligheid' en werd 1= door 30 jongeren in de vorm van een simulatiespel be O sproken. U ~ Na het diner beet Staatssecretaris van Defensie, de ~ heer J. van Houwelingen, de spits af. In zijn inleiden ~ de voordracht verklaarde hij dat binnen Europa de nationaie standpunten te veel uiteenlopen en overheersen: 'Een Europese visie ontbreekt, hetgeen voor de Verenigde Staten zeer verwarrend is'. Volgens hem zal Europa met een gemeenschappelijk standpunt moeten komen, vooral over de kwestie van de conventionele wapens. De problematiek rond vrede en veiligheid is niet los te zien van de ontwikkeling van de technologie. Europa dient met de VS samen te werken om technologieen te ontwikkelen die goed zijn voor Europa. De Staatssecretaris gelooft in een consensus op langere termijn, zonder dat dit een breuk met de VS zal betekenen. 'Een versterking van de Europese defensie resulteert in een versterking van het Atlantisch Bondgenootschap', aldus Van Houwelingen. Helaas was de Staatssecretaris niet zo helder over de positie van Nederland binnen de Gemeenschap en het Bondgenootschap. Op een vraag uit de zaal verklaarde hij dat Nederland zijn eigen verantwoordelijkheid moet realiseren, maar wat dat precies inhield, werd mij niet geheel duidelijk. Hij bepleitte een nauweresamenwerking met Duitsland. Voor Nederland als (toekomstig) voorzitter van de WEU zag hij twee taken weggelegd: één praktische betreffende een vaste locatie voor het secretariaat. De andere was van meer theoretischer aard, namelijk leiding geven aan de totstandkoming van een Europees SDIstandpunt. Vervolgens werd het simulatiespel ingeleid door Wim Dubbeldam, lid van de Werkgroep Kadervorming en -Scholing van de EBN. Iedereen kreeg een envelop uitgereikt, 14 waarin zich de nationale - en fractie-instructies bevonden. Daarna werden de fracties geformeerd en begonnen de fractievergaderingen. De fracties links van het midden waren zeer fanatiek en trachtten om 4 uur 's nachts nog een coalitie aan te gaan. Fractieberaad van de Liberale Fractie Na zeer weinig slaap genoten te hebben, verschenen de deelnemers de volgende ochtend aan het ontbijt. De spanning steeg ten top: welke partij zou na de zitting als 'winnaar 1 uit de bus komen? Om 9.45 uur opende de 'voorzitter', de Europarlementarier Jean Penders (CDA/EVP), de vergadering van het 'Europees Parlement'. Er bleek verwarring te bestaan over de rechten van de fracties. Voorzitter Penders besloot de gang van zaken in het kort toe te lichten. De problematiek rond vrede en veiligheid en het voorstel van de Commissie werden op eloquente wijze door 'Commissaris' Bert Kwast ingeleid. Hierna kregen de fractiewoordvoerders spreektijd om hun standpunten uit te dragen. Het nachtelijk beraad van de linkse fracties bleek constructief te zijn geweest. De socialistische - 15 "

7 communistische - en regenboogfractie kondigden een gezamenlijke resolutie aan betreffende restrictie en minimalisering van de wapenbeheersing. ligt trouwens al vast in de Europese Akte. 'Wij hebben ons verplicht de consequenties van de uitbreiding van de Gemeenschap te dragen', aldus Penders. 'Nederland is gebaat bij een gemeenschappelijke interne markt; de verhoogde contributie is alleen maar een nuttige investering'. Met deze actuele overpeinzingen was de conferentie ten einde gekomen. Een leerzame en gezellige conferentie, waar vòor mij in ieder geval duidelijk is geworden dat de Europese Beweging ook jongeren een hoop te bieden heeft. " Ellen M.L. Verbruggen De woor dvoer der van de Regenboogfractie Na de tweede ronde besloot voorzitter Penders bovenstaande resolutie als eerste in stemming te brengen. omdat deze het meest verregaand was. De climax van het weekend was aangebroken. Na stemming bleek de coalitie van links een nipte overwinning behaald te hebben (14 voor, 13 tegen), hetgeen voor de overige fracties een zo grote teleurstelling was, dat zij besloten de vergaderzaal en masse te verlaten. Het spel was tot een zeer abrupt einde gekomen. Voorzitter Penders sloot de ochtendsessie, die hij op een uitstekende en humoristische wijze geleid had, met een aantal opmerkingen over het voorstel van (de echte) Commissievoorzitter Delors ter oplossing van de financiele crisis in de EG. Minister Ruding had juist de dag ervoor verklaard, dat de Nederlandse boeren al genoeg hadden moeten inleveren en dat de Europese Commissie eerst maar eens de uitgaven van de Zuidelijke lidstaten moest bekijken. Met begrip voor Ruding's tactiek, was Penders van mening dat deze opstelling 'hard en geconditioneerd' te noemen is. Solidariteitmet de.armste lidstaten, dus steun aan landen als Spanje. Portugal, Griekenland en Ierland, 16 'Griffier' \~im Dubbeldam, 'Voorzitter' Jean Penders en 'Commissaris' Bert Kwast 17

8 Profiel In dit profiel wordt mevrouw Beatrice Bos-Beernink geintroduceerd. Zij is lid van het Dagelijks Bestuur van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en coordinator van de Commissie Internationaal Werk. Voor de NVR is zij sinds kort lid van het Hoofdbestuur van de EBN. Zij draagt de EBN echter al veel langer een warm hart toe en is al jaren actief in de beweging. Voor de NVR is zij op Europees niveau werkzaam op drie terreinen: allereerst fs zij de Nederlandse vertegenwoordigster in de Internationale Vrouwenraad; zij neemt deel aan het Centre Européen du Conseil International des Femmes en tenslotte onderhoudt zij namens de NVR contacten met Brussel. B. Bos-Beernink Op een vraag over de afstand tussen de vrouw en het Europees Parlement, verklaarde zij dat deze nog veel te groot is. De manier om die afstand te verkleinen en aan Europa grotere bekendheid te geven, loopt via voorlichting en scholing. Vrouwentijdschriften en televisie zijn belangrijke media; waarom geen rubriek in één van de damesbladen? Voorafgaande aan de eerste rechtstreekse verkiezingen van het Europees Parlement heeft zij veel vrouwen op de been gekregen. Velen hadden goede hoop over hetgeen het Europees Parlement zou gaan brengen. Ondanks een kadercursus, georganiseerd in samenwerking met de EBN, ging het enthousiasmeren van vrouwen de tweede maal moeizamer. Voor de komende Europese verkiezingen heeft zij de werkplannen al gemaakt. Indien de financien het toelaten,staan een studiedag en een bro- chure op stapel. De positie van vrouwen die bij de EG werkzaam zijn, laat nog al te wensen over: 80 % is ingeschaald in de laagste twee klassen. Er zitten wel vrouwen in het Europees Parlement, maar er is nog nooit een vrouw doorgedrongen tot de Commissie. Volgens mevrouw Bos ligt de oorzaak in de lange hierarchische weg die men moet afleggen. Vrouwen doen over het algemeen minder aan carrièreplanning en hebben meestal een dubbele taak te vervullen. 'Het thuisfront moet meewerken', aldus mevrouw Bos. Het EG-beleid ten aanzien van vrouwen heeft een enorme uitstraling op de Nederlandse vrouwenorganisaties. Zo gaf het eerste actieprogramma van de Europese Gemeenschap een enorme impuls aan het emancipatiebeleid in Nederland. Helaas zijn de vele beloften die in het programma werden gedaan, niet waargemaakt, noch op Europees, noch op nationaal niveau wegens gebrek.aan politieke wil. Hoe werkt de lobby ten aanzien van het EG-emancipatiebeleid? De NVR is een samenwerkingsverband van een" 40~tal zelfstandige landelijke vrouwenorganisaties en heeft in internationaal verband vele contacten. De vertegenwoordigsters uit politieke organisaties binnen de NVR hebben direct contact met Europarlementariers. Ook mevrouw Bos werkt nauw samen met Brussel. Een zeer actueel onderwerp is de problematiek rond de kunstmatige inseminatie. Op Europees niveau bestaat er nog geen wetgeving op dit terrein. Volgens mevrouw Bos is dit een unieke kans voor Europa om hier enige duidelijkheid in te verschaffen'. Tenslotte keren wij terug naar de activiteiten van de EBN. 'Het sterke punt van de EBN is, dat deze organisatie vertegenwoordigers uit vele maatschappelijke geledingen telt', aldus mevrouw Bos. 'Haar functie als 'pushing power' ter bevordering van de Europese integratie is onmisbaar!t. Ellen M.L. Verbruggen

9 Wat schaft de pot van t~aalf? Onlangs bezocht Jean Penders als lid van de NOVIB CEBEMO-missie, Chili. De EG zal, als gevolg van de toetreding van Spanje en Portugal, meer aandacht gaan schenken aan Latijns-Amerika. Vandaar onderstaand recept. Neem als aperitief een Pico Sour, drink bij de schotel een rode Chileense wijn. Empanadas (Chileense vleesschotel) Vulling: 1 eetlepel slaolie of maisolie - 1 eetlepel boter - 1 kleingesneden ui gram rundergehakt of zeer klein gehakt vlees - 1 theelepel paprikapoeder - 8 ontpitte olijven, gehalveerd - 3 eetlepels rozijnen 1 eetlepel gemengde kruiden - ~ theelepel oregano - tabasco naar smaak - 2 hardgekookte eieren. Pasteideeg: 500 gram ongezeefde bloem - ~ kop boter op kamertemperatuur - 2 eierdooiers - 1 eetlepel azijn 1 theelepel zout - 1 kop koud water. Dip uw vinger in de pan van de vulling en bestrijk het deeg rond de vulling daarmee. Druk het deeg over de vulling heen naar elkaar toe. Oppassen dat het vlees er niet uitrolt. Een eidooier met iets water verdunnen. Prik het pasteitje aan een vork. Wrijf het met eigeel in. Leg ze op een niet ingevet bakblik en bak ze in een voorverwarmde oven bij tot ze bruin zijn ( ca. 15 minuten). Warm serveren. Indien li opziet tegen het maken van het pasteideeg, dan kunt u ook kant en klaar feuilletédeeg. kopen voor de omhulsels. Eet smakelijk. Bereidingswijze vulling: Fruit de ui licht in de warme olie en boter. Meng het gemalen vlees met zout en peper. Leg de hardgekookte eieren opzij. Meng het vlees met de gefruite ui en alle andere ingredienten. Misschien is het nodig iets water erbij te doen om het geheel iets soepeler te maken. N.B. Dit mengsel kan een dag van tevoren gemaakt worden. Koud bewaren! Dit komt de smaak zelfs ten goede. Bereidingswijze pasteideeg: Doe de bloem in een kom. Maak een kuiltje in het midden. Doe daarin de boter, de eierdooiers en de azijn. Met uw vingers het deeg goed mengen. Los het zout in lauwwarm water op. Besprenkel het deeg daarmee en wrijf het net zolang tussen uw handen totdat het glad en stevig is. Maak er een bai vano Besprenkel deze weer met zout. Kneed weer tot het niet meer kleverig aanvoelt. Gebruik 1 eetlepel van dit deeg per keer. Rol dat uit tot een doorschijnend dun rondje van 5 cm in doorsnee. Leg een bergje van 2 eetlepels vleesmengsel midden op het rondje. Doe er een partje ei en een halve olijf bij. 22 Aankondiging Drs. J.J.M. Penders Helen L. van Eesteren-Smith, lid van de EBN en lid van de werkgroep die het Politiek Congres van 13 december jl. heeft voorbereid, heeft een boek geschreven, getiteld: 'Dutch Taxation for Expatriates'. Dit naar aanleiding van het feit dat er weinig voorlichting in de Engelse taal is over de Nederlandse belastingen. Het doel van dit boek is buitenlanders die in Nederland wonen en werken, te informeren over de Nederlandse directe belastingen. Uitgever is Stichting Mentor, Postbus 608, 2240 AN Wassenaar. 2 3

10 ~ Hoe sterk is de eenzam è fietser? De fiets als vervoermiddel is in Europa in opkomst, maar wordt nog zeer ondergewaardeerd, aldus Floris Wijsenbeek, lid van het Europees Parlement voor de liberale fractie. Op 5 maart jl. presenteerde hij als rapporteur van de Vervoerscommissie een verslag van zijn onderzoekingen naar dit vehikel. Harmonisatie binnen de Europese Gemeenschap van normen en veiligheidsvoorschriften voor de fiets is dringend gewenst. Het rapport omvat drie aspecten: ten eerste de positieve kant voor de fietsindustrie (Europa produceert per jaar lo miljoen fietsen), ten tweede de plaats van de fiets in het verkeer en als derde element het opheffen van allerlei problemen die het meenemen van de fiets naar andere lidstaten bemoeilijken. Nederland en Denemarken zijn nog steeds de fietsnaties bij uitstek. In deze landen is men bezig met de aanpassing van verkeersroutes op het platteland. In de overige lidstaten wo~dt het fietsen nog steeds gezien als een vorm van sport. Wijsenbeek pleit ervoor dat het gebruik van de fiets als transportmiddel gestimuleerd wordt. 'De fiets is hèt middel om verkeersopstoppingen tegen te gaan l Fietsvervoer naar een ander land, bijvoorbeeld per trein, is zeer slecht georganiseerd. Niet alleen praktisch gezien ( t r a ch t in Frankrijk maar eens met de fiets het perron op te komen), maar ook de douane-autoriteiten dienen hunmedewerking te verlenen. In het rapport worden geen aanbevelingen gedaan ter preventie van fietsdiefstal: 'daarvoor geldt in ieder land dezelfde oplossing: gewoon een goede ketting om de fiets leggen'. De fiets is bepaald geen 'hot issue ' in het Europees Parlement. Aan de voorstellen in zijn pian is dan ook nog niets gedaan. Ondanks deze tegenwind blijft hij doorfietsen. Om dit te illustreren maakte Floris Wijsenbeek na afloop van de persconferentie enthousiast een rondje in een overdekte, met drie wielen uitgeruste ligfiets over het Binnenhof. 19~7 De Europese Beweging is een zelfstandige, onafhankelijke vereniging, die het streven naar samenwerking en eenwording binnen Europa wil bevorderen. Een democratisch Europa, w aarin vrede en veiligheid zijn gewaarborgd en aan iedereen gelijke kansen tot ontplooiing worden geboden. Overigens is de Europese Beweging van mening dat de Europese Gemeenschap méér is dan alleen een economische en politieke samenwerking en dat culturele uitwisseling alle aanmoedig ing verdient. EUROPESEEB N 2514JL 4 ' 1987 Den Hoog BEWEGING Alexondersrroot 2 IN NEDERLAND teleroon EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND I EBN Ten opzichte van politiek en maatschappelijk leven in Nederland wil de Europese Beweging steeds opnieuw de aandacht vest igen op de zeer nauwe samenhang van nationale en Europese politiek. Op kritische wijze w aakt de Europese Beweging tegen de groeiende neiging tot nationalisme, protectionisme en onverschill igheid ten aanzien van de Europese samenwerking. Wel w il de Europese Beweging duidelijk stellen dat alleen dié vraagst ukken Europees moeten worden aangepakt, die nationaal of regionaal niet zijn op te lossen. _n v Bon in ongefrankeerdeenveloppe sturen naar EBN, Antwoordnummer 396, 2500 VB DEN HAAG JA, noteer mij als lid, tegen jaarcontributie van f.. de heer/mevr. geboortejaar:,,.,,. adres: postcode:.. datum:,,,,,. (opgegeven door:.. w oonplaat s:. handtekening:.. te:. --_._---_. 24 Contributie: 16 t/m 25 jaar: f 25,- : Il 26 jaar en ouder: f 50,-: Il gezinsleden (voor wie één huisgenoot reeds lid IS) : f 10,-: Il 65 + houders: f Il Steunend lidmaatschap van f 60,- of meer.

11 9 octobre No tre c ~ f. / 4 43 / C t ~ n~ e r l. i'1adame, J 'apprend s a vep p pei n e le d ~c è s d u Dr. SPAT q u i 3 ~ t ~ penda n t de trè s l ong u es a nnées un des plus f i d è l e s et des pl u s d y namigues a n i ma t e urs d e l a Ligue E u r op ~ e n n e d e Co o pé r at i o n Ec o n o mi q u e. En t émoigna g e de notre r econna i s s ance p o u r t o u t ce q u ' i l a vai t f a i t pour n o u s, i l av a it é té nom mé r é c emment me mb r e d e no t r e Co mi t é d ' Ho n neur. M ~ me s i a u c ours de c e s d e r n i è r e s a n n ~ e s, n o u s n 'avions p lus e u l e plaisir de l e voir à nas r é unions, nous n ' e n g a rdi o ns p as moin s f i d è l eme n t son s o u v e n i r. En mon nom p e rso n nei et au n o m d e mes d u Co n s e i l Ce n t r a I, je vous adress e nas t r è s c ond o léanc e s e t vo u s prie de c r oi re, Ma d a me, douloureus e s y mp a t h i e t c o l 1ègues s i n c è r es à notre Co mte SNOY e t d 'OPPUERS Ma d a me P. E. SPAT v ì.cto r ì.elaa n, 2. \'va SSENA AR

12 EUROPESE LIGA VOOR ECONOMIS CHE SAMENWERKING EUROPEAN LEAG UE FOR ECO NOMie CO-O PERATION Aa ng eslote n bij de Europese Bew eging in Ned erland L1GUE EURO PÉENNE DE COOPÉRAT ION ÉCONOMIQU E Counci l of t h e Dutch Se ction : Pr esi dent Vice-Presidents Secre t a r y Gen erai Members Mr Dr s H. Langma n Pr of Dr H.W.J. Bosman Dr IV1. Al br ech t Drs M. van der Velden Pr of Dr P. Kui n Fr of Dr Ir J. F. van Riemsdi j k Mr F.B. Spa t Dr J. Zijlst r a Addr e s s secretar iat Kral i ngs e Plas l aan DB Rotterdam t eleph one:

13 20 juìn l CjH3 Not r e r éf'. / 334 / C t é néer1. Che r Mons ì e ur, lì.. la 8 ui te de l a dern a nd e ' l ue v o us m I a v e z t r-a narn ì s e à B 'r u g e a, je m e fa ì s nn pfa ì a ì r dc VO ll a env o y er SO lls pl ì s épa.r é n ot.r e r a ppo r-t d ' a c ti v it.é 1982 a i n s ì q ne Le s plus r éc e n t es p ublìqat.ìo n s de la L E C E (n O 54, 55 et 56 ).. C Ol 1.Hle VO lls l e v e r r ez, nous avon s un c orrrì t é e n Hol.Iand e, d on t l e S ec l' é tal,h ' c G én é r-ai est l e D r- s JvI. v a n d e l' VIDL DEN K r a.lìn g e e Plaal.aa n, DE R OT T ERDAM T é1. : i o i:., 88. C r oy az. Cher 1''11 o n ~ i c u r, 1~ à rnea s e ntdrnent s Les m efl.ie ur-s Yvo nne de 'vve R GIF OSS E: Mcnai.eur J'acques PELI<.M ANS Ii:.: urop ean I ne t itut e of P ubl ic Adrn ìrrìa tration O. L. Vz-o uweplein, B E lvlaas TRICH:;r

14 < \\. European Institute of Public Administration,HJ ~.,,> I \ Jacques PELKMANS Professor of Economics O.L. Vrouwe pi ern HE Maastricht. The Netherlands Te!

15 23 But in the light of the pre sent distribution of economie competences between nationa1 and EC level (Pelkrnans, 1982), surely, the Moreau interim document must be characterized as a decisive. departure, that, if completely realized, might bring the EC close to being an irreversible union of states. This paper is not the piace to enter into a profound analysis of the (lengthy and rlch) Moreau interim documento There is no doubt that it contains a number of vague pronouncernents that are bound to lead to serious diffieulties when the drafters of the Treaty-to-be proposed must transform it into legai texts 40). I am not confident that the tasks and competences assigned fully rnatch, In macroeconomie policy puzzling proposals have remained: the "... fina1 objective of the EMS being institutionalized will be that of advanced unity which may go so far as the c reat ion of genuine common currency which is exclusive or paralle1 to the nationa1 currencies;" or, the Union's "... permanent task will be to assess the compatibility of nationa1 short-term economie policies. " with (quantlfledl) short term common objectives. Such proposa1s cry for further detail since they may mean different t hings tu diff erc r.t pccple, ~nd t he y do not indicate how to reso1ve conflicts. A1so, in certain respects.. the present EP goes further than the Moreau interim document as, for instance, is the case in the p1eas for a Community customs organization. Finally, I shou1d express my hesitation to accept the classification of (procedural) instruments in ascending ord~r of integration, going from 'exchange of l information' via coordination, and then lcoopera t ion (which ìs classified as being more stringent1y integrative) to common policy, and 'direct action/policy of the Unioni, still apart from the prob1ematic idea of 'géometrie variab1e' (called 'f1exible actìon'), I.1 Neverthe1ess, the EP should be congratu1ated with this courageous initiative, that is bound to encounter critique, both as to politica1 strategy and as to contents. This shou1d not deter the Spine1li exercise, Rather, the EP is welladvised to attempt to decrease the. vulnerability of the Union-proposals to accusations of inconsistency and vagueness, so that the politica1 choice for the peoples of Europe can not be concea1ed by the controversies among the experts.

16 I -

17 KONINKLlJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN NV _ I 1\1 J rlb I I JI Bet r ef t : ve rzendi ng s t uk ken or.m. Al brecht Nijmegen. 1 november 1982 Betreft: naamswijziging L.S. Onlangs is de ontvlechting van de fusie tussen Hoogovens en Hoesch met terugwerkende kracht tot 1 januari 1982 door de Raad van Commissarissen van Estel goedgekeurd. De effectuering hiervan zal naar verwachting nog d it jaar plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat het Hoogovens-concern weer een zelfstandige groep van ondernemingen wordt. Tevens houdt d it in dat de naam van de Nederlandse werkmaatschappij Estel Hoogovens BV met ingang van 1 november 1982 is gewijzigd in: lhoogovensgroepbv adres: Vondellaan 10, Beverwijk - Postbus CA IJmu iden te! telex *) De naam van het staalbedrijf in IJmuiden wordt: Hoogovens IJmuiden. Tevens zal de naam Estel uit de firmanamen van de Nederlandse dochtermaatschappijen verdwijnen voor zover deze hierin was opgenomen. De relaties van deze ondernemingen worden hierover nader gei'nformeerd. In de bijlage is de nieuwe organisatorische structuur van het Hoogovens-concern aangegeven. Gaarne vertrouwen wij erop dat deze nieuwe, maar toch vertrouwde naamgeving snel algemeen ingang zal vinden. *) adres tot medio januari 1983: Barbarossastraat 35 Postbus A K Niimegen te!' telex Hoogachtend, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV lu.l~ - Drs.J.D.~ voorzitter Raad van Bestuur Bijlage Postbus AK Nijmegen Nederland Kantooradres: Barba rossas traa t 35 Nijm eqen Telefoon: Telex: est l nl Handelsregister Haa rlem 5278

18 Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken NV " (Houdstermaatschappij, ter beurze genoteerd) HOOGOVENS GROEP BV Centrale Staven I Divisie Staal Divisie Diversificatie en Staalverwerking I Hoogovens IJmuiden Hooqovens IJmuiden Verkoopkantoor Demka Nebam Holco Capitol Metals Valfil (deeln.] Breesaap D iversificatie Alumined Beheer Cemij Hoogovens Automation Systems Hoogovens UK TAC-Groep Hoogovens Delfstoffen Esmil ESTS ReklaRijn Staalverwerking Nederlandse Draadindustrie NDI Van Schothorst Staalcenter Roermond VBF Buizen De Globe (deeln.l Thibodraad (deeln.] Handel Bernet IVB VUIJ Hollandia Schroothandel

19 R éf. /192/ Cté néerl. 16 mare Ma.darne, C ' es t avec tristesse q ua J'apprends le décès survenu le 5 mar s dernier de Mons i e ur P. R. BENTZ van den BE R G. C 'étai t un vér itable E ur op éen. au jugement clatevoyent, q ui a pendant pkus d e 25 ans guidé et animé notra comité néer Ia nda.ìa, P enda n t le m elne ternps, il a participé assfdiiment et activement a ux r éunions de notre Conaeil Ce ntza l, où chacun l 'aimait e t L'uppr éc ì.aft, J e m e taia l ' int e r p r éte de m es collèguas du Co n s efl C en t a-al p o ur voue expr-imer, all'lei (lll ' à votre lamine. n08 condo Léanc ea et notr e sympathie. J e vo udraì s VOll.S dire a us aì cornbien je resterai personnellement r econna ìs aant à Mon s ìe ur BENT Z van den BERG de tout ce 'l u'i! a [ait p endant c es arméea pour {aire avancez notre caus e c om m un e, l ' E ur opeo C r oy az, Ma.da.rne, à m.ea a en tìrnent s Ies m eille ur s. Camte BOeL Madama E. MEIJERS M C1'ld elssohnla a n ET ARNHEM

20 13 mare 1981 Not r e rm. / 191/ Cté n éezl. M ad arne, No us venons d'apprendre a v ec p eine l e décès de Mon s ì eur P. R. BENTZ van d en BERG qui, pendant plus de 25 ans, a été le président trèa écouté et très aim é de notr e Com ité néerlandais. J 'en fadt par t aussitòt aux m ernb r ea de not r e Cons efl Central, J us q utau mornent où il e'est r erì r é, M. BENTZ van den BERG a participé tl"ès actìvernent à nos activités Intarne.tìonakea, où 1'01'1 a to ujoura appr éc ìé s on jugem ent SUl" et sa grande couztotsie. Son d éc as nous aff'ec te fo r t et nous vo us p r és entons, a ìnaì (lu 'à toute sa famille nos a inc è r e s condol éances. E n VOUB asaurant q ua nous ga rder-ons vìvant s on souvenì r, j e vous pr ì e d'agréer, Mada m e, l 'expl"ession de m.e s aentirnents dì at ìn gu éa. Yvonne d e WERGIFOSSE Ma da m a E. MEIJE RS-BE NT Z van den BER G M endels sohnìaan, ET ARNHEM

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi?

Voudriez-vous me faire savoir si vous pouvez nous recevoir dans votre hôtel le 16 août dans l après-midi? Hilversum, le 15 janvier 2012 Monsieur, J ai l intention de passer mes vacances à Nice pendant la seconde moitié du mois d août. Je ferai le voyage en auto avec ma femme et mes deux fils de 12 et de 15

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais

Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Comprendre et se faire comprendre commence par s exprimer en néerlandais Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal La langue néerlandaise crée un lien entre nous Wat leest

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden

Taalregels. Praten, hebben, zijn, gaan, De werkwoorden Taalregels In dit grammaticaoverzicht kun je kiezen uit: S Volgorde in de Franse zin S Man, huis, deur, en zwaar, geel, zelfst. naamwoord en bijv. naamwoord S Le, la, les, de lidwoorden S Praten, hebben,

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat

Chambre des Représentants et Sénat de Belgique. Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat -1106/1-92/93 (Chambre) 809-1 (1992-1993) (Sénat) Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat - 1106/1-92193 (Kamer) 809-1 (1992-1993) (Senaat) Chambre des Représentants et Sénat de Belgique

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 1730/002 DOC 54 1730/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 13 april 2016 13 avril 2016 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

Talenquest Frans 2thv: Grammatica

Talenquest Frans 2thv: Grammatica Talenquest Frans 2thv: Grammatica Épisode 1: Onregelmatige werkwoorden Er zijn in het Frans naast regelmatige werkwoorden ook onregelmatige werkwoorden. Het is lastig om van onregelmatige werkwoorden de

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4

BESCHIKKING VAN 23 AUGUSTUS 2010 In de zaak A 2009/4. Verkoopmaatschappij Frenko B.V., ORDONNANCE DU 23 AOUT 2010 dans I'affaire A 2009/4 COUR DE JUSTICE BENELUX COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT BRUXELLES, LE BRUSSEL De Hoofdgriffier van het Benelux-Gerechtshof: Le greffier en chef de la Cour^fê

Nadere informatie

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté!

UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! UNITE 26 : On a joué, on a nagé, on a chanté! Oefening 1: Cherchez les phrases dans le texte. Ecrivez les phrases sans fautes. Zoek volgende zinnen in de tekst. Schrijf ze correct over. - In de namiddag,

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Magazine B 440 mm x H 300 mm (10 mm afl oop) of B 410 mm x H 270 mm. Magazine B 220 mm x H 300 mm (10 mm afl oop) of B 190 mm x H 270 mm

Magazine B 440 mm x H 300 mm (10 mm afl oop) of B 410 mm x H 270 mm. Magazine B 220 mm x H 300 mm (10 mm afl oop) of B 190 mm x H 270 mm DUBBELE MODULE FORMAAT A 1/1 PANO B 288 mm x H 440 mm B 440 mm x H 300 mm B 410 mm x H 270 mm 12.500 FORMAAT B 1/2H 1/1 B 288 mm x H 220 mm B 220 mm x H 300 mm B 190 mm x H 270 mm 8.500 FORMAAT C 1/2V

Nadere informatie

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden

SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden SECTION 7. LES PRONOMS PERSONNELS de persoonlijke voornaamwoorden INTRODUCTION Alle persoonlijke voornaamwoorden vormen tezamen een groot en essentieel deel van de Franse taal en dan met name op het gebied

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2003 Nr. 105 74 (1977) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2003 Nr. 105 A. TITEL Verdrag van Boedapest inzake de internationale erkenning van het depot van micro-organismen ten dienste van

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day

elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day elke hap telt! 11 mei 2012 doe mee! participe! Chaque bouchée compte! 11 mai 2012 World Fair Trade Day doe mee!! Zet op vrijdag 11 mei, op de vooravond van de World Fair Trade Day, eerlijke handel flink

Nadere informatie

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen.

Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee. Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. Voorstelling Raven 31 augustus Heverlee Dames en Heren in uw titels, graden en hoedanigheden, Defensie is een verhaal van mensen en middelen. In mijn strategische visie schets ik de toekomst van ons leger.

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING

AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING AMÉNAGEMENT DE MAGASINS WINKELINRICHTING Quatre-vingts ans d expérience en aménagement de magasin L agencement de votre magasin vous rappelle les années 70? Vous ouvrez prochainement une nouvelle boutique?

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie

Consultatie. BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Consultatie BROBA II 2003 Ontwerpbesluit van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aspect Basic SLA - Provisionning Timer Escalation Interpretation Om te voldoen aan de eis inzake

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

INFO . AU F. E QUE - BE

INFO . AU F. E QUE - BE 31e année / 31e jaargang 2011 NION PR N. U O GE GI QUE - BE I G L E B EL TODESKU N D. AU I ERTS AUTO P X M F. E ES. BER. V L I ER OB INFO Revue officielle de l Union Professionnelle des Experts en Automobiles

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r

F r a c t i e S A M 1. M e i - L i n K o s t e r N e d e r l a n d s ( E n g l i s h b e l o w ) F r a c t i e S A M 1 M e i - L i n K o s t e r M i j n n a a m i s M e i - L i n K o s t e r, i k b e n 2 1 j a a r e n m o m e n t e e l b e n i k d e

Nadere informatie

VERKLARING VAN WOONPLAATS

VERKLARING VAN WOONPLAATS 5000-NL Bestemd voor de buitenlandse belastingdienst VERKLARING VAN WOONPLAATS Verzoek om toepassing van het belastingverdrag tussen Frankrijk en 12816*01 De belastingplichtige geeft in dit vak de naam

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

BASISRECEPTEN DEEG. Pasteideeg Ingrediënten 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water

BASISRECEPTEN DEEG. Pasteideeg Ingrediënten 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water BASISRECEPTEN DEEG Pasteideeg 1,5 kg bloem 15 g zout 250 g boter of reuzel 3,75 dl water Meng alle ingrediënten tot er een deegmassa ontstaat. Dek het deeg vervolgens af en laat het 3 uur rusten. Rol het

Nadere informatie

BES national. BES national. PIETTE Alain. De:

BES national. BES national. PIETTE Alain. De: PIETTE Alain De: PIETTE Alain Envoyé: jeudi 26 juin 2014 13:12 À: PIETTE Alain (Alain.PIETTE@emploi.belgique.be) Objet: BES flash Juni 2014 - BES flash Juin 2014 BES flash Juni 2014 Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash

Nadere informatie

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp

Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Archief van het Bevolkingsregister: dossiers inzake advisering getroffen illegale vreemdelingen Bijlmerramp Algemene kenmerken Toegangsnummer: 30649 Periode: 1992-2004 Archiefvormer Bevolkingsregister;

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen

Reizen Accommodatie. Accommodatie - Vinden. Accommodatie - Boeking. Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen - Vinden Où puis-je trouver? Om de weg naar je accommodatie vragen... une chambre à louer?... une auberge de jeunesse?... un hôtel?... une chambre d'hôtes?... un camping? Quels sont les prix là-bas? Over

Nadere informatie

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE

FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE FABULOUS CHIC WINTER LODGE CHRISTMAS MORNING BALANCED WHITE We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: FABULOUS CHIC, WINTER LODGE, CHRISTMAS MORNING, BALANCED WHITE.* Naast deze thema s blijven

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER

DREAMS NATURE GLAMOUR WINTER CHRISTMAS at work 2014 We presenteren u graag onze nieuwe kerstthema s: DREAMS, NATURE, GLAMOUR, WINTER Naast deze thema s blijven we u ook onze CLASSIC-thema s (rood, zilver of goud) aanbieden; onze sfeer-volle

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE

FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE FÉDÉRATION GENERALE DU TRAVAIL BELGIQUE 83/00 A 23/70 GG/MDV/BL Trad. wdg Bruxelles, le 13 octobre 1983. NOTE AUX MEMBRES DU BUREAU. Concerne : Financement de la Sécurité Sociale. La F.G.T.B. a répété

Nadere informatie

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur.

Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa boîtes aux lettres. Design à l état pur. Mefa brievenbussen. Puur design. Mefa brievenbussen blinken niet alleen uit door hun stijlvol design. Ze zijn ook functioneel,

Nadere informatie

BENELUX JUNIOR WINNER

BENELUX JUNIOR WINNER Chaque année, il y aura une exposition organisée avec l octroi du titre de BENELUX WINNER dans chacun des 3 pays du Benelux (donc 3 expositions par an) en collaboration avec les sociétés canines nationales.

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

dv d sign is following a new direction

dv d sign is following a new direction tavola d sign dv d sign is following a new direction dv d sign produce objects for interior decoration in your home, which are sold across the World! The goal of our design is always to combine the best

Nadere informatie

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN

AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN AAN DE ANDERSTALIGE OUDERS VAN KINDEREN IN DE SCHOLEN VAN TERVUREN Hoe schrijf ik mijn kind in op school? Welk schoolgerief moet ik kopen? Wat mag mijn kind eten en drinken op school? Wat heeft mijn kind

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27

Voorwerk DGH 3.1_WE.indd :27 2018 INHOUD 2017 H H/F U BV V : W : R D D: X, R P Z: V PM S Pö : M L- D E: Y K 978 90 5956 755 9 447. N,,,,,. D. T,,. O. D. M, (@.). W 5 H D G H 8 T 100 S 9 T 25 R 13 T 25 S B 14 T 25 C 15 T 25 M 16 T

Nadere informatie

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016

Collège des procureurs généraux. College van Procureursgeneraal. Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 Collège des procureurs généraux College van Procureursgeneraal Bruxelles, le 17 février 2016 Brussel, 17 februari 2016 CIRCULAIRE N 03/2016 DU COLLÈGE DES PROCUREURS GÉNÉRAUX PRÈS LES COURS D APPEL OMZENDBRIEF

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé

III. L adjectif. III. L adjectif. 1. Accord de l adjectif 1.1 L adjectif prend s 1.2 L adjectif + E 1.3 L adjectif substantivé III. 1. Accord de l adjectif 1.1 prend s 1.2 + E 1.3 substantivé 2. Les degrés de comparaison 2.1 Les comparatifs 2.2 Les superlatifs 2.3 Les irréguliers 1 III. 1. Accord de l adjectif 1.1. prend S Quand

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE

Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE Opdracht A1/A2 EERSTE RONDE TOP 50 FRANCOPHONE (van 17 maart tot 28 maart) Activiteit 1 : ik ken het Franse Welke artiesten en Franse s ken je? Artiest... Chanson..... Artiest... Chanson..... Artiest...

Nadere informatie

CATALOGUS / CATALOGUE

CATALOGUS / CATALOGUE CATALOGUS / CATALOGUE LA SOCIÉTÉ EUROPOCHETTE HET BEDRIJF [ NL ] Wat 10 jaar geleden aarzelend begon, groeide voor Europochette uit tot een succesverhaal. Met het uitvinden van het bestekzakje gaf Europochette

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 43 (1998) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 115 A. TITEL Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Frans Geachte heer President Monsieur le Président, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie