Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:"

Transcriptie

1 ; - PROVINCIE Nummer Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009 Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: I. Vast te stellen het navolgende: ALGEAAEEN AAANDAAT/AAACHTIGINGENBESLUIT GEDEPUTEERDE STATEN VAN 2009 Artikel 1. mandaat/machtigingenbijlage bij dit besluit. Er is een bij dit besluit behorende mandaat/machtigingenbijlage met nader omschreven bevoegdheden, die aan daar genoemde bestuurders of ambtelijk functionarissen zijn toegekend, onder de daar genoemde randvoorwaarden en/of beperkingen. Artikel 2. Begripsbepalingen. 'ÏD) ï JZ -Z3.. x,\,,-,;> C' '"> -'^N. ^ ^"\ In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de om in naam van Staten besluiten te nemen. b. bestuurlijk mandaat: Staten aan een gedeputeerde toegekende om namens hen besluiten te nemen, c. ambtelijk mandaat: Staten aan een ambtelijk functionaris toegekende om namens hen besluiten te nemen, d. besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (in casu Staten) inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. e. handelingen: mondelinge besluiten, feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen. f. machtiging: de om namens Staten handelingen te verrichten die noch een besluit zijn noch een privaatrechtelijke rechtshandeling. g. budgethouder: ambtelijk functionaris van de provincie aan wie middelen zijn toegekend in de vorm van budgetten en aan wie mandaat is toegekend om verplichtingen aan te gaan ten laste van de aan hem toegekende budgetten en investeringskredieten. h. portefeuillehouder: gedeputeerde die bestuurlijk eerste aanspreekpunt is voor een bepaald taakveld. i. programmamanager: functionaris die Staten is benoemd om uitvoering te geven aan een concernbreed programma neergelegd in een Staten vastgestelde bestuursopdracht. j. bestuursopdracht een Staten aan de ambtelijke organisatie gegeven opdracht tot het starten, aanscherpen, bijsturen en/of versnellen van werkzaamheden met politiek/bestuurlijke urgentie, waarbij is aangegeven welk resultaat c.q. welk product bij voltooiing van de opdracht wordt verwacht.

2 2 Artikel 3. bestuurlijk mandaat en machtiging 1. Staten verlenen aan de gedeputeerde als portefeuillehouder mandaat dan wel machtiging om namens hen de in de mandaat/machtigingenbijlage genoemde bevoegdheden uit te oefenen onder de daar genoemde randvoorwaarden en/of beperkingen. 2. Het in het eerste lid genoemde mandaat omvat uitsluitend de om besluiten te nemen en niet het ondertekenen van deze besluiten. De ondertekening van deze besluiten vindt plaats de voorzitter en secretaris van Staten. 3. Bij afwezigheid van de in het eerste lid genoemde gedeputeerde wordt het mandaat danwei de machtiging uitgeoefend diens plaatsvervanger. Artikel 4. ambtelijk mandaat en machtiging 1. Staten verlenen aan de ambtelijk functionarissen genoemd in de mandaat/machtigingenbijlage, mandaat dan wel machtiging om de in deze bijlage genoemde bevoegdheden uit te oefenen, onder de daar genoemde randvoorwaarden en/of beperkingen. 2. Het in het eerste lid verleende mandaat omvat zowel de om besluiten te nemen, als de om deze besluiten voor te bereiden en uit te voeren en de met de voorbereiding en uitvoering samenhangende correspondentie te ondertekenen. Staten staan op grond van artikel 59a, tweede lid van de Provinciewet de Commissaris van de Koningin toe, om de ondertekening van besluiten die de in het eerste lid genoemde ambtelijk functionarissen zijn genomen, schriftelijk op te dragen aan deze ambtelijjk functionarissen. 3. Bij afwezigheid van de ambtelijk functionaris aan wie mandaat of machtiging is verleend, wordt het mandaat of de machtiging uitgeoefend diens formele plaatsvervanger, die als zodanig is vermeld in het de algemeen directeur vast te stellen overzicht van (plaatsvervangend)(afdelings)budgethouders. Wanneer de formele plaatsvervanger afwezig is wordt het mandaat of de machtiging uitgeoefend een van de directeuren. 4. in incidentele gevallen kunnen Staten voor een bepaalde periode, andere dan de in het eerste lid genoemde ambtelijk functionarissen mandaat verlenen. Artikel 5. Beperking mandaat en machtiging 1. Het mandaat c.q. de machtiging heeft - onverminderd het bepaalde in het tweede lid - alleen betrekking op het nemen van besluiten c.q. verrichten van handelingen die passen binnen het vastgestelde provinciaal beleid. 2, Het mandaat heeft - onverminderd het bepaalde in artikel 10:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht - geen betrekking op besluiten en beslissingen: :=5i,:: a. met betrekking tot stukken die bestemd zijn voor provinciale staten en/of statencommissie; >=ii' b. tot het toepassen van een hardheidsclausule uit een wettelijk voorschrift;?-"< c. die niet passen binnen het beschikbare budget; ' ""-' d. tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van een subsidie als bedoeld in artikel 4:51.r=:j? ygp (jg Algemene wet bestuursrecht;."?-->,. v_^ ::rli e. tot het geheel of gedeeltelijk intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen van een beschikking tot subsidieverlening of - vaststelling tenzij dit op verzoek van de., -? subsidie-aanvrager gebeurt; --. r< '.r-.i X f.tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van ten onrechte ontvangen subsidie; U -^ i^-y g. tot het gedogen; t.0. h. tot het opleggen van een dwangsom, toepassen van bestuursdwang tenzij het -.==1 gaat om eenvoudige overtredingen; y ;. i. tot het intrekken van een vergunning of ontheffing tenzij dat op verzoek van de 'i;-/ houder van de vergunning of ontheffing gebeurt; --j j. die afwijken van een wettelijk voorgeschreven advies; -- k.. die strekken tot advisering over het beleid van het Rijk of andere bestuursorganen; j " "^ l. die betrekking hebben op het aanwijzen van opsporings- en toezichthoudende ambtenaren; f*;,. m. die niet passen binnen een Staten vastgestelde bestuursopdracht. '1 3. de in het tweede lid genoemde uitzonderingen zijn - voor zover mogelijk - van overeenkomstige ic2j} toepassing op het verrichten van handelingen waarvoor machtiging is verleend; f 4. In het geval de ambtelijk functionaris aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend twijfelt of 7~-. in 1 een concrete aangelegenheid een te nemen besluit c.q. te verrichten handeling valt onder de

3 3 in het tweede lid genoemde uitzonderingen, pleegt hij hierover overleg met de betrokken portefeuillehouder(s). Bij verschil van inzicht tussen de portefeuillehouder(s) en de betrokken ambtelijk functionaris - of wanneer er meerdere portefeuillehouders bij betrokken zijn, bij verschil van inzicht tussen deze portefeuillehouders onderling - vervalt voor die concrete aangelegenheid het mandaat c.q. de machtiging en moet de zaak ter besluitvorming aan Staten worden voorgelegd. 5. In het geval de portefeuillehouder aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend twijfelt of in een concrete aangelegenheid een te nemen besluit c.q. te verrichten handeling valt onder de in het tweede lid genoemde uitzonderingen, pleegt hij hierover overleg met de voorzitter van Staten. BIJ MANDAAT EN MACHTIGING IN ACHT TE NEMEN INSTRUCTIES Artikel 6. Instructies 1. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden en verleende machtigingen geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het terzake geldende recht alsmede het vastgestelde provinciale beleid. 2. Degene aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend ziet er op toe dat de te nemen besluiten c.q. handelingen integraal worden voorbereid. INLICHTINGEN EN VERANTWOORDING Artikel 7. Inlichtingen en verantwoording 1. Degene aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend doet periodiek, volgens Staten nader te stellen regels, verslag van de besluiten c.q. handelingen die in mandaat zijn genomen c.q. verricht. 2. Degene aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend stelt Staten in kennis van die besluiten c.q. handelingen waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze informatie bevatten waarvan de kennisneming Staten van belang is.!>-..j \; vj :-,x MANDAAT- en AAACHTIGINGENREGISTER Artikel 8. AAandaat- en machtigingenregister, overzicht (plaatsvervangend)(afdelings)budgethouders, handtekeningen/parafenlijst 1. Bij de afdeling Kabinet, bestuurs- en juridische zaken van de provincie Flevoland wordt een openbaar AAandaat en machtigingen register bijgehouden, waarin dit mandaatbesluit en de daarbij behorende bijlage wordt ingeschreven en gedeponeerd. 2. De afdeling Kabinet, bestuurs en juridische zaken beoordeelt een keer per jaar of het in het eerste lid genoemde register en de daarin genoemde regelingen nog actueel zijn. 3. De afdeling Kabinet, bestuurs- en juridische zaken houdt ook het in artikel 4, derde lid genoemde overzicht van (plaatsvervangend)(afdelings)budgethouders en de daarbij behorende handtekeningen- en parafenlijst bij. II. in te trekken de volgende mandaatbesluiten: a. Mandaatbesluit op het terrein van milieubeheer, afwijkingen stortverboden op grond van Besluit stortverbod afvalstoffen, van 8 september 1998, kenmerk MB/ ; b. Mandateringsbesluit toepassen bestuursdwang bij vuurwerkevenementen, van 26 november 2002, kenmerk MB/ /A; c. Procedure ontbrandingstoestemmingen Vuurwerkbesluit, van 23 september 2003, kenmerk MB/ /A; d. Regeling bedrijfsvoeringsmandaat budgethouders provincie Flevoland van 13 januari 2004, kenmerk CS/ /A, zoals die is komen te lulden na vaststelling van de

4 4 eerste wijziging van 20 april 2004, kenmerk BACO/ /A, de tweede wijziging van 24 mei 2005, kenmerk Fin/N/ , de derde wijziging van 28 juni 2005, kenmerk FIN/ en de vierde wijziging van 9 oktober 2007, nummer ; e. Overdragen besluitvorming verstrekken mobiele telefoons, van 6 april 2004, kenmerk BACO/ /A; f. Regeling mandaat en machtiging gedeputeerde staten van 15 januari 2005, kenmerk BACO/ O/A, zoals die is komen te lulden na vaststelling van de eerste wijziging van 20 december 2005, en de tweede wijziging van 9 oktober 2007, nummer ; g. mandaat met betrekking tot goed te keuren wijzigingen begroting 2005 Zeewolde van 18 januari 2005, kenmerk FIN/ /A; h. mandaat uitvoeringsbesluiten m.b.t. ingesteld preventief toezicht gemeenten Zeewolde en Dronten van 28 februari 2006, kenmerk FIN/ /L; 1. mandaat nemen positieve en negatieve beslissingen naar aanleiding van meldingen op grond van het Besluit uniforme sanering, van 4 april 2006, kenmerk MB/ /A; j. mandaat uitvoeringsbesluiten m,b.t. gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die vallen onder preventief financieel toezicht op de begroting en de daarop van toepassing zijnde begrotingswijzigingen, van 30 januari 2007, nummer ; k. mandatering PME in het kader van uitvoering pmjp van 1 april 2008, kenmerk , III. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 november Staten van Flevoland, T. van der Wal secretaris, L.Verbeek, voorzitter Uitgegeven op 5 november De secretaris van Staten van Flevoland. 'U -; "A

5 5 Bijlage behorende bij Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009^ A. ALGEMEEN De hieronder vermelde bevoesdheid 1. Algemeen informatieverkeer: a. toezending zonder commentaar van gevraagde feitelijke informatie die openbaar is; b. beantwoording van eenvoudige vragen c. zenden van stukken die voor een ander bestuursorgaan zijn bestemd danwei verwijzen naar de juiste instantie bulten de provincie d. terugzenden naar de afzender van stukken die niet zijn bestemd voor het bestuursorgaan en niet worden gezonden e. ontvangstbevestiging van correspondentie waarin om feitelijke Informatie wordt gevraagd. ; f. opvragen van informatie in ' het algemeen. Staten uitgeoefend Behandelend ambtenaar en ondertekend voor zover over deze handelingen correspondentie uitgaat: Behandelend ambtenaar Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) Passen binnen de normale uitoefening van de functie. ad a. De ambtenaar gaat na of het verstrekken van de feitelijke Informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur wel mogelijk is. Wanneer hij daarover twijfelt pleegt hij overleg met het, die zo nodig de afdeling KBJZ raadpleegt. 2. verzending van uitnodigingen " en agenda's voor en verslagen 3 van overleg met ambtenaren van andere bestuursorganen Behandelend ambtenaar. Behandelend ambtenaar. Passen binnen de normale uitoefening van de functie. De ambtenaar stuurt op diens verzoek een afschrift aan het.,3. verzending van uitnodigingen, ; agenda's voor en verslagen van bestuurlijk overlea met andere bestuursorganen Na afstemming met de portefeuillehouder. '4. verzoek om leges te betalen In verband met verleende Ij ontheffing, vergunning, toezending rapport e.d. > Hoofd afdeling Financien Hoofd afdeling Financien ' Docuvitnummer

6 ' -. PROVINCIE 6 ^ De hieronder vermelde 5. Digitaal aanleveren aan het kadaster van besluiten waaruit publiekrechtelijke beperkingen in de zin van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien. 6. elektronisch ondertekenen Manifest/geleideformulier i.k.v. Wet ruimtelijke ordening?! -:-y J. vaststellen van =1 verweerschriften in het kader ;\ van beroepsprocedures bij ^. ' -' rechtbank, Raad van State, -'-' Centrale Raad van Beroep 11. aanvragen - en verantwoorden van subsidies > op basis van regelingen van ;^ andere overheidsorganen van I' het Rijk, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten met andere, overheidslichamen ter Staten uitgeoefend Behandelend ambtenaar Behandelend ambtenaar portefeuillehouder en ondertekend Behandelend ambtenaar Behandelend ambtenaar voorzitter GS voorzitter GS Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) a. ambtenaar moet zijn opgenomen in een het betreffende ondertekend overzicht waaruit blijkt dat hij binnen de afdeling is aangewezen als behandelend ambtenaar; b. een afschrift van het bij a genoemde overzicht moet worden toegezonden aan de bij de afdeling Informatisering en Automatisering aanwezige securityofficer a. ambtenaar moet zijn opgenomen in een het betreffende ondertekend overzicht waaruit blijkt dat hij binnen de afdeling is aangewezen als behandelend ambtenaar; b. een afschrift van het bij a genoemde overzicht moet worden toegezonden aan de bij de afdeling Informatisering en Automatisering aanwezige securityofficer

7 7 verkrijging van subsidie de provincie. De hieronder vermelde 12. aanvragen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen bij andere overheden Staten uitgeoefend en ondertekend Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) 13. Instellen van bezwaar en beroep de provincie en voeren rechtsgedingen waarbij de provincie optreedt als eisende partij. 14.nemen van besluiten op bezwaar inhoudende ongegrondverklaring of nietontvankelijkheidverklaring bezwaar en beroep en vakinhoudelijk portefeuillehouder gezamenlijk. voorzitter GS voorzitter GS Het betreft een gezamenlijk besluit van de portefeuillehouder bezwaar en beroep en de vakinhoudelijk portefeuillehouder. 15. Indienen zienswijzen op grond van de Algemene wet bestuursrecht of andere publiekrechtelijke i;, wet/regelgeving in het kader van andere 1 bestuursorganen te nemen r' besluiten. J6. Op grond van artikel 2 van de Natuur- Ji beschermingswet instemmen.( met GS van J een andere provincie : = a. aan te wijzen landschaps- 1 gezichten als beschermd '^ Landschapsgezicht; '^' '" b. te nemen besluit op aanvraag om vergunning, c. vast te stellen beheerplan voorzitter

8 8 De hieronder vermelde 17 nemen definitief besluit nadat a. GS ontwerp besluit hebben genomen, dat aan statenleden (betreffende statencommissie of voltallige staten) wordt voorgelegd om hen in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken (zogenaamde voorhangprocedure) en b. horen staten niet tot definitief besluit leidt dat afwijkt van het ontwerp besluit. 18, procedurele correspondentie in het kader van terinzagelegging van ontwerp- provinciale regelgeving. Staten uitgeoefend of indien het tot uitvoering bestuursopdracht hoort: programmamanager en ondertekend voorzitter of indien het tot uitvoering bestuursopdracht hoort: programmamanager Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) \V... r:~ z'~y /'_,'--':\ ^.. j -7 /'^ ' j- <-SJ.-- ;- n 'Jj \--... ; ^ rp jrrr:^ [i J -"-N Dl

9 9 ss^.m B. SUBSIDIEBESLUITEN^ De hieronder vermelde /het hieronder vermelde besluit s^^ "^f tfï % ^ ->^ :...J:I:^:.:Z. KX X. 11 C\ a j a sg^ fi *: 4'~- Kr;t :s^ 1 2 -;* s ^ 1.JJ z:':i -;?= -:.-:j '"^^..;> Procedurele correspondentie In het kader van de Algemene wet bestuursrecht en relevante publiekrechtelijke wet- en regelgeving (hieronder valt ook provinciale regelgeving), op het terrein van subsidiering, Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sturen van een ontvangstbevestiging van een aanvraag om subsidie, besluit om aanvraag niet in behandeling te nemen omdat aanvraag onvol-ledig is, verzoek om aanvulling van de aanvraag. opschorten/verlengen van de beslistermijn op de aanvraag. inwinnen van advies over de aanvraag en inwinnen van zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit) Besluit om gelabelde subsidie toe te kennen (van een gelabelde subsidie is sprake wanneer in de productenraming of uitvoeringsprogramma de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, is vermeld. ). Staten uitgeoefend/ genomen 1., 2. v.w.b. pmjp PME En (namens State)n ondertekend v.w.b. pmjp PME Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaar-den die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) Toekenning mag slechts plaatsvinden voor het jaar waarvoor de productenraming is vastgesteld (meerjarige toezeggingen alleen wanneer dat past binnen het vastgestelde beleid en onder het voorbehoud dat provinciale staten voor komende jaren voldoende middelen op de begroting beschikbaar worden gesteld). Dingeval het de steller is van het te nemen besluit en er aan dat besluit financiële consequenties zijn verbonden, is de medeparaaf van de financieel medewerker van de afdeling nodig voordat ondertekening het mag plaatsvinden. ' ' v^:^^^ %.sssi ' onder het begrip subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen Staten -*\^ verstrekt BïTi V ;i p.,g^ hg^ Qog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. Gaat erom dat Iets subsidie is, niet of iets subsidie heet.

10 - j PROVINCIE 10 De hieronder vermelde /het hieronder vermelde besluit 3. Besluit om subsidie toe te kennen in die gevallen waarin het niet om zogenaamd gelabeld geld gaat. 4. Besluit om voorschotten te verstrekken Staten uitgeoefend/ genomen Betrokken portefeulllehouder(s) v.w.b. pmjp PME. En (namens State)n ondertekend voorzitter GS v.w.b. pmjp PME Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaar-den die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) Wanneer het gaat om het toekennen van een bijdrage in het kader van het Europees Programma en de daarop gebaseerde regelingen dient een afschrift van het besluit ter kennisneming te worden geagendeerd voor de Commissie Bestuur en de betreffende vakcommissie. moet passen binnen besluit om subsidie toe te kennen. Besluit moet bevoorschotting mogelijk maken, olngeval het de steller is van het te nemen besluit en er aan dat besluit financiële consequenties zijn verbonden, is de medeparaaf van de financieel medewerker van de afdeling nodig voordat ondertekening het mag plaatsvinden. =;-p: \V, ;--.- J ',' ', (ft 'r '5 ;;rr.-; ' I ^ x, ^ 5. Definitief vaststellen subsidie :J' --/ :'JI -7 \ :;> ^5^ 3 =i 1) JJ moet passen binnen besluit om subsidie te verlenen ^Ingeval het de steller is van het te nemen besluit en er aan dat besluit financiële consequenties zijn verbonden, is de medeparaaf van de financieel medewerker van de afdeling nodig voordat ondertekening het mag plaatsvinden. > ' 6.Aangaan van overeenkomsten die "": > behoren bij in mandaat ";;-.^ het eenomen :.(,._ :v ' X ±A J) besluit om een subsidie toe te kennen. ^^ 0 N.b. ondertekening overeenkomst niet namens Staten maar namens Commissaris van de Koningin.

11 11 De hieronder vermelde /het hieronder vermelde besluit Staten uitgeoefend/ genomen En (namens Staten) ondertekend Onder de volgende randvoor-waarden (N.B. randvoorwaar-den die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) 7. Aangaan van uitvoeringsovereenkomsten die behoren bij in mandaat een portefeuillehouder genomen besluit om een subsidie toe te kennen.. Secretaris, voorzitter N..B. ondertekening uitvoeringsovereenkomst zelf vindt plaats de Commissaris van de Koningin. 8.Besluit om subsidie geheel of gedeeltelijk te weigeren anders dan i.v.m. beleidswijziging (artikel 4:51 Awb), Secretaris, voorzitter 9. Besluit om subsidie te weigeren in verband met overschrijding subsidieplafond (f 10.Op verzoek van subsidieaanvrager nemen besluit om subsidie geheel of gedeeltelijk in te trekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen van de subsidieverlening of vaststelling en - indien van toepassing - terugvorderen van een toegekend voorschot/ '; verleende subsidie i-i 'v-jj u

12 12 C. BESLUITEN AANGAANDE VERGUNNING/ONTHEFFING/INGEDIENDE MELDING/VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR/HOGERE GRENSWAARDEN/ VRIJSTELLINGEN. De hieronder vermelde 1. Procedurele correspondentie In het kader van de Algemene wet bestuursrecht en relevante publiekrechtelijke wet- en regelgeving (hieronder valt ook provinciale regelgeving), Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sturen van een ontvangstbevestiging van een aanvraag, besluit om aanvraag niet in behandeling te nemen omdat aanvraag onvolledig is, verzoek om aanvulling van de aanvraag. opschorten/verlengen van de beslistermijn op de aanvraag. inwinnen van advies over de aanvraag en inwinnen van zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit) 2. Besluit tot het verlenen van ontheffing: a. voor het leggen van kabels Staten uitgeoefend En (namens Staten) ondertekend Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) en leidingen; b. voor het aanleggen van een uitweg; '1 f c. voor het schutten van %: ^ schepen t met extra lengte; ï' ; d. in het kader van het "'^ Reglement verkeersregels if'.r;.=ï^^." % en verkeerstekens 1990 en het,, Voertuigreglement; '"l e. voor wedstrijden conform (fl ''t artikel 10 ^"^' Wegenverkeerswet f? ; =3 f. voor werkzaamheden :( derden op of aan onze ' ^s^^n >-^ 5 n.- wegen; it g. op grond van artikel 8a.51 È:M van de Wet luchtvaart voor tijdelijk en uitzonderlijk?> gebruik van een terrein om, met een luchtvaartuig op %^. te stijgen of te landen. 7! ;^.^; 'J^J

13 13 3. De hieronder vermelde Alle overige besluiten tot ontheffing, m.u.v. de bij punt 2 genoemde ontheffingen ontheffing Staten uitgeoefend En (namens Staten) ondertekend voorzitter GS Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) 4. Besluit tot verlenen vergunning concessie, vrijstelling voorzitter GS besluit Inzake melding artikel 8:19 Wet milieubeheer Besluit tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van een vergunning/ontheffing Besluit tot het ambtshalve wijzigen van een vergunning/ontheffing. portefeuillehouder secretaris en voorzitter GS voorzitter GS voorzitter GS.J-.. V.. : -,..j) i '-' '^r '\ ' o -J=. ~ '.) '>' ' " 1, } '.I^Ti '''-::. J 8. Afwijken stortverboden op grond van Besluit stortverbod afvalstoffen 9. nemen van zowel positieve als negatieve beslissingen naar aanleiding van meldingen die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen bij Staten zijn ingediend IC ). Besluit tot het uitoefenen van bestuursdwang in de situaties._, als genoemd In de "Instructie uitoefening mandaat bij -< vuurwerkevenementen'' _^ portefeuillehouder Hoofd van de afdeling Milieu en Water 1. Commissaris van de Koningin, en bij diens afwezigheid ; 2. plaatsvervangend Commissaris van de Koningin, wanneer die ook afwezig is; 3.hoofdvande afdeling Miieu en water en voor het geval die ook afwezig is; 4. het hoofd van het bureau handhaving van de afdeling Milieu en Water. Hoofd van de afdeling Milieu en Water Hoofd van de afdeling Milieu en Water 1 Commissaris van de Koningin, en bij diens afwezigheid; 2. plaatsvervangend Commissaris van de Koningin, wanneer die ook afwezig is; 3.hoofd van de afdeling Miieu en water en voor het geval die ook afwezig is; 4. het hoofd van het bureau handhaving van de afdeling Milieu en Water.

14 14 De hieronder vermelde 11. afgeven van een ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van professioneel vuurwerk tijdens vuurwerkevenementen Staten uitgeoefend Hoofd van de afdeling Milieu en water En (namens Staten) ondertekend Hoofd van de afdeling Milieu en water Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) -ïr' \^- 12. in eenvoudige gevallen: het opleggen van een dwangsom, toepassen van bestuursdwang 13 Besluit tot beëindiging van i( een ' -' dwangsomprocedure/ -? bestuursdwang voorzitter GS. voorzitter GS Hierbij moet gedacht worden aan het niet naleven van voorschriften met betrekking tot het: 1. vastzetten van gasflessen 2. schoonmaken van filters 3. plaatsen van een hok, hek of afscheiding 4. beter schoonmaken/ verwijderen van afval. 5. plaatsen van een bord 6. Indienen van een onderzoek. 7. aanschaffen c.q. tijdig keuren van brandblusmiddelen Vaststellen hogere Y" t) grenswaarde als bedoeld in de Wet i geluidhinder..15. beslissen krachtens artikel 'f;..^ 7.8b lid 1 Wet milieubeheer ^ -y omtrent ^' de vraag of een milieueffect- = ' rapportage moet worden A opgemaakt goedkeuren plannen ^ J A1 voorzitter GS voorzitter voorzitter

15 15 D. OVERIGE BESTUURSRECHTELIJKE BESLUITEN 1* fi Ojy;;; ü ^-iï Ve\ :'p- «Sf5.-; **5 0^' /«-^ 4».. i.^. De hieronder vermelde J» '^....J:^.5. J,6.,,.4 t.>?,,.-,1 :--a ;: -' 7. *-' -8. '33S Procedurele correspondentie in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en relevante publiekrechtelijke wet- en regelgeving (hieronder valt ook provinciale regelgeving Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sturen van een ontvangstbevestiging van een aanvraag om subsidie, besluit om aanvraag niet in behandeung te nemen omdat aanvraag onvo-ledig is, verzoek om aanvulung van de aanvraag, opschorten/verlengen van de besustermijn op de aanvraag, inwinnen van advies over de aanvraagt en inwinnen van zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit) Kennisname bereikt saneringsresultaat en besluit instemming nazorgplan als bedoeld in de Wet bodembescherming. Verkeersbesluiten op grond van de Wegen- en verkeerswet juncto het Besluit administratieve bepalingen In het rechtsverkeer Vaststellen grenzen bebouwde kom Beslissen op verzoeken waarin een beroep wordt gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur. besluiten met betrekking tot goed te keuren begrotingswijzigingen van onder preventief toezicht geplaatste begrotingen. Besluiten met betrekking tot goed te keuren begrotingswijzigingen van onder preventief toezicht geplaatste begrotingen waartegen bezwaar bestaat benoemen leden van de Programmaraad Omroep Staten uitgeoefend Hoofd afdeling KBJZ Hoofd afdeling Financien belast met het financieel toezicht En (namens Staten) ondertekend voorzitter GS Hoofd afdeling KBJZ Hoofd afdeling financiën. voorzitter voorzitter Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) Na overleg met portefeuillehouder Er mag geen bezwaar tegen bestaan

16 16 E. INKOOP/AANBESTEDING N.B. Ondertekening van de brief/contract vindt plaats namens de Commissaris van de Koningin m h=:i HJ Y-i ",' '\ ;3#'" De hieronder vermelde 1. ALGEMEEN A. Besluiten tot het middels opdrachtbon, brief of overeenkomst aangaan van verplichtingen met betrekking tot het leveren van zaken, verrichten van diensten en het uitvoeren van werken, (meerwerk en aanvullende opdrachten worden beschouwd als separate opdrachten) B. Besluiten tot (voortijdige) beëindiging van verplichtingen met betrekking tot het leveren van zaken, verrichten van diensten en het uitvoeren van werken. Staten/de provincie uitgeoefend tot een bedrag van : Bureauhoofden van de afdeling Facilitaire Zaken en de afdeling Informatisering en Automatisering Tot een bedras van ,- Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer tot een bedras van ,-: 1.. ; 2. v.w.b. uitvoeringvan een programma: programmamanager. Tot een bedras van ,-: de directeur En namens de Commissaris van de Koningin ondertekend tot een bedras van : Bureauhoofden van de afdeling Facilitaire Zaken en de afdeling Informatisering en Automatisering Tot een bed ras van ,- Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer tot een bedras van ,- : 1.. ; 2. v.w.b. uitvoering van een programma: programmamanager Tot een bed ras van ,-: de directeur Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) ^Meerjarige verplichtingen mogen worden aangegaan voor zover a.het betreft gebruikelijke contracten in de sfeer van bedrijfsvoering en onderhoud van provinciale eigendommen en b. de daarmee gemoeide jaarlijkse lasten niet groter zijn dan ,-., tenzij is bepaald dat het mag gaan om een hoger bedrag dan ,-., voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op begrotingsproducten waarvoor de functionaris van de betreffende afdeling is aangewezen als budgethouder.. voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op de begrotingsproducten instandhouding landwegen en Instandhouding wegen a voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op begrotingsproducten waarvoor het hoofd van de betreffende afdeling / programmamanager

17 17 is aangewezen als budgethouder. c Binnen dit mandaat is voor bedragen hoger dan ,- de medeparaaf van de financieel medewerker van de afdeling - of bij het ontbreken daarvan de afdeling financiën, vereist. C. Paraferen facturen voor levering akkoord behorende bij in mandaat of Staten genomen besluiten tot het aangaan van verplichtingen met betrekking tot het leveren van zaken, verrichten van diensten en het uitvoeren van werken. tot een bedras van : Bureauhoofden van de afdeling Facilitaire Zaken en de afdeling Informatisering en Automatisering; Tot een bed ras van Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer. tot een bedrag van ,-: Bureauhoofden van de afdeling Facilitaire Zaken en de afdeling Informatisering en Automatisering; Tot een bedrag van Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer n voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op begrotingsproducten waarvoor de functionaris van de betreffende afdeling is aangewezen als budgethouder.. voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op de begrotingsproducten instandhouding landwegen en instandhouding wegen Vanaf een bedras van , v.w.b. uitvoering programma: programmamanager Vanaf een bedras van , v.w.b. uitvoering programma: programmamanager 2. Afwijken van het bepaalde in artikel 16 van de Algemene inkoopvoorwaarden provincie Flevoland (aansprakelijkheid)^ algemeen directeur algemeen directeur ' Wanneer bij het aangaan van een verplichting moet worden afgeweken van artikel i6 van de inkoopvoorwaarden van de provincie, is de algemeen directeur bevoegd daartoe te besluiten. De verplichting zelf wordt aangegaan -en de daarbij behorende documenten ondertekend -, degene die daartoe - gelet op het daarmee gemoeide bedrag - bevoegd is. Dus wanneer het gaat om een verplichting waarmee een bedrag van ,- gemoeid is: het, nadat de algemeen directeur heeft ingestemd met afwijking van artikel 16 van de inkoopvoorwaarden.

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief

Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 september 2007 RKC200701 Versie definitief Onderzoeksrapport Afvloeiingsregelingen - Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014

Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Uitgegaan is van de Wet op de rechtsbijstand, zoals deze luidde op 23 oktober 2014 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand en enige andere wetten in verband met vernieuwingen in het stelsel van gesubsidieerde

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18094

STAATSCOURANT. Nr. 18094 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18094 30 juni 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 juni 2015, nr. WJZ / 15083650, houdende

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Loon naar werken. 6 december 2007

Loon naar werken. 6 december 2007 Ontslagregelingen provincie Noord-Brabant 6 december 2007 ISBN 978-90-8768-011-4 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven T 040-2329338 www.zuidelijkerekenkamer.nl

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012

Van werk naar werk. Sociaal Statuut. Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Sociaal Statuut Ambtelijke fusie waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem 1 januari 2012 Vastgesteld in de commissie voor Bijzonder Georganiseerd Overleg op 2 februari 2011 en bekrachtigd door de Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012

GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 GEDRAGSCODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP 2012 INHOUD INLEIDING EN VERANTWOORDING ALGEMENE BEPALINGEN RICHTLIJN 1 GOED BESTUUR EN TOEZICHT 1.1. Inleiding en overwegingen 1.2. Kernbegrippen

Nadere informatie