Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen:"

Transcriptie

1 ; - PROVINCIE Nummer Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009 Staten maken bekend dat zij op 27 oktober 2009 de volgende besluiten hebben genomen: I. Vast te stellen het navolgende: ALGEAAEEN AAANDAAT/AAACHTIGINGENBESLUIT GEDEPUTEERDE STATEN VAN 2009 Artikel 1. mandaat/machtigingenbijlage bij dit besluit. Er is een bij dit besluit behorende mandaat/machtigingenbijlage met nader omschreven bevoegdheden, die aan daar genoemde bestuurders of ambtelijk functionarissen zijn toegekend, onder de daar genoemde randvoorwaarden en/of beperkingen. Artikel 2. Begripsbepalingen. 'ÏD) ï JZ -Z3.. x,\,,-,;> C' '"> -'^N. ^ ^"\ In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de om in naam van Staten besluiten te nemen. b. bestuurlijk mandaat: Staten aan een gedeputeerde toegekende om namens hen besluiten te nemen, c. ambtelijk mandaat: Staten aan een ambtelijk functionaris toegekende om namens hen besluiten te nemen, d. besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan (in casu Staten) inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. e. handelingen: mondelinge besluiten, feitelijke handelingen en privaatrechtelijke rechtshandelingen. f. machtiging: de om namens Staten handelingen te verrichten die noch een besluit zijn noch een privaatrechtelijke rechtshandeling. g. budgethouder: ambtelijk functionaris van de provincie aan wie middelen zijn toegekend in de vorm van budgetten en aan wie mandaat is toegekend om verplichtingen aan te gaan ten laste van de aan hem toegekende budgetten en investeringskredieten. h. portefeuillehouder: gedeputeerde die bestuurlijk eerste aanspreekpunt is voor een bepaald taakveld. i. programmamanager: functionaris die Staten is benoemd om uitvoering te geven aan een concernbreed programma neergelegd in een Staten vastgestelde bestuursopdracht. j. bestuursopdracht een Staten aan de ambtelijke organisatie gegeven opdracht tot het starten, aanscherpen, bijsturen en/of versnellen van werkzaamheden met politiek/bestuurlijke urgentie, waarbij is aangegeven welk resultaat c.q. welk product bij voltooiing van de opdracht wordt verwacht.

2 2 Artikel 3. bestuurlijk mandaat en machtiging 1. Staten verlenen aan de gedeputeerde als portefeuillehouder mandaat dan wel machtiging om namens hen de in de mandaat/machtigingenbijlage genoemde bevoegdheden uit te oefenen onder de daar genoemde randvoorwaarden en/of beperkingen. 2. Het in het eerste lid genoemde mandaat omvat uitsluitend de om besluiten te nemen en niet het ondertekenen van deze besluiten. De ondertekening van deze besluiten vindt plaats de voorzitter en secretaris van Staten. 3. Bij afwezigheid van de in het eerste lid genoemde gedeputeerde wordt het mandaat danwei de machtiging uitgeoefend diens plaatsvervanger. Artikel 4. ambtelijk mandaat en machtiging 1. Staten verlenen aan de ambtelijk functionarissen genoemd in de mandaat/machtigingenbijlage, mandaat dan wel machtiging om de in deze bijlage genoemde bevoegdheden uit te oefenen, onder de daar genoemde randvoorwaarden en/of beperkingen. 2. Het in het eerste lid verleende mandaat omvat zowel de om besluiten te nemen, als de om deze besluiten voor te bereiden en uit te voeren en de met de voorbereiding en uitvoering samenhangende correspondentie te ondertekenen. Staten staan op grond van artikel 59a, tweede lid van de Provinciewet de Commissaris van de Koningin toe, om de ondertekening van besluiten die de in het eerste lid genoemde ambtelijk functionarissen zijn genomen, schriftelijk op te dragen aan deze ambtelijjk functionarissen. 3. Bij afwezigheid van de ambtelijk functionaris aan wie mandaat of machtiging is verleend, wordt het mandaat of de machtiging uitgeoefend diens formele plaatsvervanger, die als zodanig is vermeld in het de algemeen directeur vast te stellen overzicht van (plaatsvervangend)(afdelings)budgethouders. Wanneer de formele plaatsvervanger afwezig is wordt het mandaat of de machtiging uitgeoefend een van de directeuren. 4. in incidentele gevallen kunnen Staten voor een bepaalde periode, andere dan de in het eerste lid genoemde ambtelijk functionarissen mandaat verlenen. Artikel 5. Beperking mandaat en machtiging 1. Het mandaat c.q. de machtiging heeft - onverminderd het bepaalde in het tweede lid - alleen betrekking op het nemen van besluiten c.q. verrichten van handelingen die passen binnen het vastgestelde provinciaal beleid. 2, Het mandaat heeft - onverminderd het bepaalde in artikel 10:3, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht - geen betrekking op besluiten en beslissingen: :=5i,:: a. met betrekking tot stukken die bestemd zijn voor provinciale staten en/of statencommissie; >=ii' b. tot het toepassen van een hardheidsclausule uit een wettelijk voorschrift;?-"< c. die niet passen binnen het beschikbare budget; ' ""-' d. tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van een subsidie als bedoeld in artikel 4:51.r=:j? ygp (jg Algemene wet bestuursrecht;."?-->,. v_^ ::rli e. tot het geheel of gedeeltelijk intrekken of ten nadele van de subsidie-ontvanger wijzigen van een beschikking tot subsidieverlening of - vaststelling tenzij dit op verzoek van de., -? subsidie-aanvrager gebeurt; --. r< '.r-.i X f.tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen van ten onrechte ontvangen subsidie; U -^ i^-y g. tot het gedogen; t.0. h. tot het opleggen van een dwangsom, toepassen van bestuursdwang tenzij het -.==1 gaat om eenvoudige overtredingen; y ;. i. tot het intrekken van een vergunning of ontheffing tenzij dat op verzoek van de 'i;-/ houder van de vergunning of ontheffing gebeurt; --j j. die afwijken van een wettelijk voorgeschreven advies; -- k.. die strekken tot advisering over het beleid van het Rijk of andere bestuursorganen; j " "^ l. die betrekking hebben op het aanwijzen van opsporings- en toezichthoudende ambtenaren; f*;,. m. die niet passen binnen een Staten vastgestelde bestuursopdracht. '1 3. de in het tweede lid genoemde uitzonderingen zijn - voor zover mogelijk - van overeenkomstige ic2j} toepassing op het verrichten van handelingen waarvoor machtiging is verleend; f 4. In het geval de ambtelijk functionaris aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend twijfelt of 7~-. in 1 een concrete aangelegenheid een te nemen besluit c.q. te verrichten handeling valt onder de

3 3 in het tweede lid genoemde uitzonderingen, pleegt hij hierover overleg met de betrokken portefeuillehouder(s). Bij verschil van inzicht tussen de portefeuillehouder(s) en de betrokken ambtelijk functionaris - of wanneer er meerdere portefeuillehouders bij betrokken zijn, bij verschil van inzicht tussen deze portefeuillehouders onderling - vervalt voor die concrete aangelegenheid het mandaat c.q. de machtiging en moet de zaak ter besluitvorming aan Staten worden voorgelegd. 5. In het geval de portefeuillehouder aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend twijfelt of in een concrete aangelegenheid een te nemen besluit c.q. te verrichten handeling valt onder de in het tweede lid genoemde uitzonderingen, pleegt hij hierover overleg met de voorzitter van Staten. BIJ MANDAAT EN MACHTIGING IN ACHT TE NEMEN INSTRUCTIES Artikel 6. Instructies 1. De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden en verleende machtigingen geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken en met inachtneming van het terzake geldende recht alsmede het vastgestelde provinciale beleid. 2. Degene aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend ziet er op toe dat de te nemen besluiten c.q. handelingen integraal worden voorbereid. INLICHTINGEN EN VERANTWOORDING Artikel 7. Inlichtingen en verantwoording 1. Degene aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend doet periodiek, volgens Staten nader te stellen regels, verslag van de besluiten c.q. handelingen die in mandaat zijn genomen c.q. verricht. 2. Degene aan wie mandaat c.q. machtiging is verleend stelt Staten in kennis van die besluiten c.q. handelingen waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze informatie bevatten waarvan de kennisneming Staten van belang is.!>-..j \; vj :-,x MANDAAT- en AAACHTIGINGENREGISTER Artikel 8. AAandaat- en machtigingenregister, overzicht (plaatsvervangend)(afdelings)budgethouders, handtekeningen/parafenlijst 1. Bij de afdeling Kabinet, bestuurs- en juridische zaken van de provincie Flevoland wordt een openbaar AAandaat en machtigingen register bijgehouden, waarin dit mandaatbesluit en de daarbij behorende bijlage wordt ingeschreven en gedeponeerd. 2. De afdeling Kabinet, bestuurs en juridische zaken beoordeelt een keer per jaar of het in het eerste lid genoemde register en de daarin genoemde regelingen nog actueel zijn. 3. De afdeling Kabinet, bestuurs- en juridische zaken houdt ook het in artikel 4, derde lid genoemde overzicht van (plaatsvervangend)(afdelings)budgethouders en de daarbij behorende handtekeningen- en parafenlijst bij. II. in te trekken de volgende mandaatbesluiten: a. Mandaatbesluit op het terrein van milieubeheer, afwijkingen stortverboden op grond van Besluit stortverbod afvalstoffen, van 8 september 1998, kenmerk MB/ ; b. Mandateringsbesluit toepassen bestuursdwang bij vuurwerkevenementen, van 26 november 2002, kenmerk MB/ /A; c. Procedure ontbrandingstoestemmingen Vuurwerkbesluit, van 23 september 2003, kenmerk MB/ /A; d. Regeling bedrijfsvoeringsmandaat budgethouders provincie Flevoland van 13 januari 2004, kenmerk CS/ /A, zoals die is komen te lulden na vaststelling van de

4 4 eerste wijziging van 20 april 2004, kenmerk BACO/ /A, de tweede wijziging van 24 mei 2005, kenmerk Fin/N/ , de derde wijziging van 28 juni 2005, kenmerk FIN/ en de vierde wijziging van 9 oktober 2007, nummer ; e. Overdragen besluitvorming verstrekken mobiele telefoons, van 6 april 2004, kenmerk BACO/ /A; f. Regeling mandaat en machtiging gedeputeerde staten van 15 januari 2005, kenmerk BACO/ O/A, zoals die is komen te lulden na vaststelling van de eerste wijziging van 20 december 2005, en de tweede wijziging van 9 oktober 2007, nummer ; g. mandaat met betrekking tot goed te keuren wijzigingen begroting 2005 Zeewolde van 18 januari 2005, kenmerk FIN/ /A; h. mandaat uitvoeringsbesluiten m.b.t. ingesteld preventief toezicht gemeenten Zeewolde en Dronten van 28 februari 2006, kenmerk FIN/ /L; 1. mandaat nemen positieve en negatieve beslissingen naar aanleiding van meldingen op grond van het Besluit uniforme sanering, van 4 april 2006, kenmerk MB/ /A; j. mandaat uitvoeringsbesluiten m,b.t. gemeenten en gemeenschappelijke regelingen die vallen onder preventief financieel toezicht op de begroting en de daarop van toepassing zijnde begrotingswijzigingen, van 30 januari 2007, nummer ; k. mandatering PME in het kader van uitvoering pmjp van 1 april 2008, kenmerk , III. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 november Staten van Flevoland, T. van der Wal secretaris, L.Verbeek, voorzitter Uitgegeven op 5 november De secretaris van Staten van Flevoland. 'U -; "A

5 5 Bijlage behorende bij Algemeen mandaat/machtigingenbesluit Staten van Flevoland 2009^ A. ALGEMEEN De hieronder vermelde bevoesdheid 1. Algemeen informatieverkeer: a. toezending zonder commentaar van gevraagde feitelijke informatie die openbaar is; b. beantwoording van eenvoudige vragen c. zenden van stukken die voor een ander bestuursorgaan zijn bestemd danwei verwijzen naar de juiste instantie bulten de provincie d. terugzenden naar de afzender van stukken die niet zijn bestemd voor het bestuursorgaan en niet worden gezonden e. ontvangstbevestiging van correspondentie waarin om feitelijke Informatie wordt gevraagd. ; f. opvragen van informatie in ' het algemeen. Staten uitgeoefend Behandelend ambtenaar en ondertekend voor zover over deze handelingen correspondentie uitgaat: Behandelend ambtenaar Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) Passen binnen de normale uitoefening van de functie. ad a. De ambtenaar gaat na of het verstrekken van de feitelijke Informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur wel mogelijk is. Wanneer hij daarover twijfelt pleegt hij overleg met het, die zo nodig de afdeling KBJZ raadpleegt. 2. verzending van uitnodigingen " en agenda's voor en verslagen 3 van overleg met ambtenaren van andere bestuursorganen Behandelend ambtenaar. Behandelend ambtenaar. Passen binnen de normale uitoefening van de functie. De ambtenaar stuurt op diens verzoek een afschrift aan het.,3. verzending van uitnodigingen, ; agenda's voor en verslagen van bestuurlijk overlea met andere bestuursorganen Na afstemming met de portefeuillehouder. '4. verzoek om leges te betalen In verband met verleende Ij ontheffing, vergunning, toezending rapport e.d. > Hoofd afdeling Financien Hoofd afdeling Financien ' Docuvitnummer

6 ' -. PROVINCIE 6 ^ De hieronder vermelde 5. Digitaal aanleveren aan het kadaster van besluiten waaruit publiekrechtelijke beperkingen in de zin van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen voortvloeien. 6. elektronisch ondertekenen Manifest/geleideformulier i.k.v. Wet ruimtelijke ordening?! -:-y J. vaststellen van =1 verweerschriften in het kader ;\ van beroepsprocedures bij ^. ' -' rechtbank, Raad van State, -'-' Centrale Raad van Beroep 11. aanvragen - en verantwoorden van subsidies > op basis van regelingen van ;^ andere overheidsorganen van I' het Rijk, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten met andere, overheidslichamen ter Staten uitgeoefend Behandelend ambtenaar Behandelend ambtenaar portefeuillehouder en ondertekend Behandelend ambtenaar Behandelend ambtenaar voorzitter GS voorzitter GS Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) a. ambtenaar moet zijn opgenomen in een het betreffende ondertekend overzicht waaruit blijkt dat hij binnen de afdeling is aangewezen als behandelend ambtenaar; b. een afschrift van het bij a genoemde overzicht moet worden toegezonden aan de bij de afdeling Informatisering en Automatisering aanwezige securityofficer a. ambtenaar moet zijn opgenomen in een het betreffende ondertekend overzicht waaruit blijkt dat hij binnen de afdeling is aangewezen als behandelend ambtenaar; b. een afschrift van het bij a genoemde overzicht moet worden toegezonden aan de bij de afdeling Informatisering en Automatisering aanwezige securityofficer

7 7 verkrijging van subsidie de provincie. De hieronder vermelde 12. aanvragen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen bij andere overheden Staten uitgeoefend en ondertekend Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) 13. Instellen van bezwaar en beroep de provincie en voeren rechtsgedingen waarbij de provincie optreedt als eisende partij. 14.nemen van besluiten op bezwaar inhoudende ongegrondverklaring of nietontvankelijkheidverklaring bezwaar en beroep en vakinhoudelijk portefeuillehouder gezamenlijk. voorzitter GS voorzitter GS Het betreft een gezamenlijk besluit van de portefeuillehouder bezwaar en beroep en de vakinhoudelijk portefeuillehouder. 15. Indienen zienswijzen op grond van de Algemene wet bestuursrecht of andere publiekrechtelijke i;, wet/regelgeving in het kader van andere 1 bestuursorganen te nemen r' besluiten. J6. Op grond van artikel 2 van de Natuur- Ji beschermingswet instemmen.( met GS van J een andere provincie : = a. aan te wijzen landschaps- 1 gezichten als beschermd '^ Landschapsgezicht; '^' '" b. te nemen besluit op aanvraag om vergunning, c. vast te stellen beheerplan voorzitter

8 8 De hieronder vermelde 17 nemen definitief besluit nadat a. GS ontwerp besluit hebben genomen, dat aan statenleden (betreffende statencommissie of voltallige staten) wordt voorgelegd om hen in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen kenbaar te maken (zogenaamde voorhangprocedure) en b. horen staten niet tot definitief besluit leidt dat afwijkt van het ontwerp besluit. 18, procedurele correspondentie in het kader van terinzagelegging van ontwerp- provinciale regelgeving. Staten uitgeoefend of indien het tot uitvoering bestuursopdracht hoort: programmamanager en ondertekend voorzitter of indien het tot uitvoering bestuursopdracht hoort: programmamanager Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) \V... r:~ z'~y /'_,'--':\ ^.. j -7 /'^ ' j- <-SJ.-- ;- n 'Jj \--... ; ^ rp jrrr:^ [i J -"-N Dl

9 9 ss^.m B. SUBSIDIEBESLUITEN^ De hieronder vermelde /het hieronder vermelde besluit s^^ "^f tfï % ^ ->^ :...J:I:^:.:Z. KX X. 11 C\ a j a sg^ fi *: 4'~- Kr;t :s^ 1 2 -;* s ^ 1.JJ z:':i -;?= -:.-:j '"^^..;> Procedurele correspondentie In het kader van de Algemene wet bestuursrecht en relevante publiekrechtelijke wet- en regelgeving (hieronder valt ook provinciale regelgeving), op het terrein van subsidiering, Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sturen van een ontvangstbevestiging van een aanvraag om subsidie, besluit om aanvraag niet in behandeling te nemen omdat aanvraag onvol-ledig is, verzoek om aanvulling van de aanvraag. opschorten/verlengen van de beslistermijn op de aanvraag. inwinnen van advies over de aanvraag en inwinnen van zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit) Besluit om gelabelde subsidie toe te kennen (van een gelabelde subsidie is sprake wanneer in de productenraming of uitvoeringsprogramma de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, is vermeld. ). Staten uitgeoefend/ genomen 1., 2. v.w.b. pmjp PME En (namens State)n ondertekend v.w.b. pmjp PME Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaar-den die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) Toekenning mag slechts plaatsvinden voor het jaar waarvoor de productenraming is vastgesteld (meerjarige toezeggingen alleen wanneer dat past binnen het vastgestelde beleid en onder het voorbehoud dat provinciale staten voor komende jaren voldoende middelen op de begroting beschikbaar worden gesteld). Dingeval het de steller is van het te nemen besluit en er aan dat besluit financiële consequenties zijn verbonden, is de medeparaaf van de financieel medewerker van de afdeling nodig voordat ondertekening het mag plaatsvinden. ' ' v^:^^^ %.sssi ' onder het begrip subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen Staten -*\^ verstrekt BïTi V ;i p.,g^ hg^ Qog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. Gaat erom dat Iets subsidie is, niet of iets subsidie heet.

10 - j PROVINCIE 10 De hieronder vermelde /het hieronder vermelde besluit 3. Besluit om subsidie toe te kennen in die gevallen waarin het niet om zogenaamd gelabeld geld gaat. 4. Besluit om voorschotten te verstrekken Staten uitgeoefend/ genomen Betrokken portefeulllehouder(s) v.w.b. pmjp PME. En (namens State)n ondertekend voorzitter GS v.w.b. pmjp PME Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaar-den die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) Wanneer het gaat om het toekennen van een bijdrage in het kader van het Europees Programma en de daarop gebaseerde regelingen dient een afschrift van het besluit ter kennisneming te worden geagendeerd voor de Commissie Bestuur en de betreffende vakcommissie. moet passen binnen besluit om subsidie toe te kennen. Besluit moet bevoorschotting mogelijk maken, olngeval het de steller is van het te nemen besluit en er aan dat besluit financiële consequenties zijn verbonden, is de medeparaaf van de financieel medewerker van de afdeling nodig voordat ondertekening het mag plaatsvinden. =;-p: \V, ;--.- J ',' ', (ft 'r '5 ;;rr.-; ' I ^ x, ^ 5. Definitief vaststellen subsidie :J' --/ :'JI -7 \ :;> ^5^ 3 =i 1) JJ moet passen binnen besluit om subsidie te verlenen ^Ingeval het de steller is van het te nemen besluit en er aan dat besluit financiële consequenties zijn verbonden, is de medeparaaf van de financieel medewerker van de afdeling nodig voordat ondertekening het mag plaatsvinden. > ' 6.Aangaan van overeenkomsten die "": > behoren bij in mandaat ";;-.^ het eenomen :.(,._ :v ' X ±A J) besluit om een subsidie toe te kennen. ^^ 0 N.b. ondertekening overeenkomst niet namens Staten maar namens Commissaris van de Koningin.

11 11 De hieronder vermelde /het hieronder vermelde besluit Staten uitgeoefend/ genomen En (namens Staten) ondertekend Onder de volgende randvoor-waarden (N.B. randvoorwaar-den die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) 7. Aangaan van uitvoeringsovereenkomsten die behoren bij in mandaat een portefeuillehouder genomen besluit om een subsidie toe te kennen.. Secretaris, voorzitter N..B. ondertekening uitvoeringsovereenkomst zelf vindt plaats de Commissaris van de Koningin. 8.Besluit om subsidie geheel of gedeeltelijk te weigeren anders dan i.v.m. beleidswijziging (artikel 4:51 Awb), Secretaris, voorzitter 9. Besluit om subsidie te weigeren in verband met overschrijding subsidieplafond (f 10.Op verzoek van subsidieaanvrager nemen besluit om subsidie geheel of gedeeltelijk in te trekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen van de subsidieverlening of vaststelling en - indien van toepassing - terugvorderen van een toegekend voorschot/ '; verleende subsidie i-i 'v-jj u

12 12 C. BESLUITEN AANGAANDE VERGUNNING/ONTHEFFING/INGEDIENDE MELDING/VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR/HOGERE GRENSWAARDEN/ VRIJSTELLINGEN. De hieronder vermelde 1. Procedurele correspondentie In het kader van de Algemene wet bestuursrecht en relevante publiekrechtelijke wet- en regelgeving (hieronder valt ook provinciale regelgeving), Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sturen van een ontvangstbevestiging van een aanvraag, besluit om aanvraag niet in behandeling te nemen omdat aanvraag onvolledig is, verzoek om aanvulling van de aanvraag. opschorten/verlengen van de beslistermijn op de aanvraag. inwinnen van advies over de aanvraag en inwinnen van zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit) 2. Besluit tot het verlenen van ontheffing: a. voor het leggen van kabels Staten uitgeoefend En (namens Staten) ondertekend Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) en leidingen; b. voor het aanleggen van een uitweg; '1 f c. voor het schutten van %: ^ schepen t met extra lengte; ï' ; d. in het kader van het "'^ Reglement verkeersregels if'.r;.=ï^^." % en verkeerstekens 1990 en het,, Voertuigreglement; '"l e. voor wedstrijden conform (fl ''t artikel 10 ^"^' Wegenverkeerswet f? ; =3 f. voor werkzaamheden :( derden op of aan onze ' ^s^^n >-^ 5 n.- wegen; it g. op grond van artikel 8a.51 È:M van de Wet luchtvaart voor tijdelijk en uitzonderlijk?> gebruik van een terrein om, met een luchtvaartuig op %^. te stijgen of te landen. 7! ;^.^; 'J^J

13 13 3. De hieronder vermelde Alle overige besluiten tot ontheffing, m.u.v. de bij punt 2 genoemde ontheffingen ontheffing Staten uitgeoefend En (namens Staten) ondertekend voorzitter GS Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) 4. Besluit tot verlenen vergunning concessie, vrijstelling voorzitter GS besluit Inzake melding artikel 8:19 Wet milieubeheer Besluit tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van een vergunning/ontheffing Besluit tot het ambtshalve wijzigen van een vergunning/ontheffing. portefeuillehouder secretaris en voorzitter GS voorzitter GS voorzitter GS.J-.. V.. : -,..j) i '-' '^r '\ ' o -J=. ~ '.) '>' ' " 1, } '.I^Ti '''-::. J 8. Afwijken stortverboden op grond van Besluit stortverbod afvalstoffen 9. nemen van zowel positieve als negatieve beslissingen naar aanleiding van meldingen die op grond van het Besluit Uniforme Saneringen bij Staten zijn ingediend IC ). Besluit tot het uitoefenen van bestuursdwang in de situaties._, als genoemd In de "Instructie uitoefening mandaat bij -< vuurwerkevenementen'' _^ portefeuillehouder Hoofd van de afdeling Milieu en Water 1. Commissaris van de Koningin, en bij diens afwezigheid ; 2. plaatsvervangend Commissaris van de Koningin, wanneer die ook afwezig is; 3.hoofdvande afdeling Miieu en water en voor het geval die ook afwezig is; 4. het hoofd van het bureau handhaving van de afdeling Milieu en Water. Hoofd van de afdeling Milieu en Water Hoofd van de afdeling Milieu en Water 1 Commissaris van de Koningin, en bij diens afwezigheid; 2. plaatsvervangend Commissaris van de Koningin, wanneer die ook afwezig is; 3.hoofd van de afdeling Miieu en water en voor het geval die ook afwezig is; 4. het hoofd van het bureau handhaving van de afdeling Milieu en Water.

14 14 De hieronder vermelde 11. afgeven van een ontbrandingstoestemming voor het ontbranden van professioneel vuurwerk tijdens vuurwerkevenementen Staten uitgeoefend Hoofd van de afdeling Milieu en water En (namens Staten) ondertekend Hoofd van de afdeling Milieu en water Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) -ïr' \^- 12. in eenvoudige gevallen: het opleggen van een dwangsom, toepassen van bestuursdwang 13 Besluit tot beëindiging van i( een ' -' dwangsomprocedure/ -? bestuursdwang voorzitter GS. voorzitter GS Hierbij moet gedacht worden aan het niet naleven van voorschriften met betrekking tot het: 1. vastzetten van gasflessen 2. schoonmaken van filters 3. plaatsen van een hok, hek of afscheiding 4. beter schoonmaken/ verwijderen van afval. 5. plaatsen van een bord 6. Indienen van een onderzoek. 7. aanschaffen c.q. tijdig keuren van brandblusmiddelen Vaststellen hogere Y" t) grenswaarde als bedoeld in de Wet i geluidhinder..15. beslissen krachtens artikel 'f;..^ 7.8b lid 1 Wet milieubeheer ^ -y omtrent ^' de vraag of een milieueffect- = ' rapportage moet worden A opgemaakt goedkeuren plannen ^ J A1 voorzitter GS voorzitter voorzitter

15 15 D. OVERIGE BESTUURSRECHTELIJKE BESLUITEN 1* fi Ojy;;; ü ^-iï Ve\ :'p- «Sf5.-; **5 0^' /«-^ 4».. i.^. De hieronder vermelde J» '^....J:^.5. J,6.,,.4 t.>?,,.-,1 :--a ;: -' 7. *-' -8. '33S Procedurele correspondentie in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en relevante publiekrechtelijke wet- en regelgeving (hieronder valt ook provinciale regelgeving Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het sturen van een ontvangstbevestiging van een aanvraag om subsidie, besluit om aanvraag niet in behandeung te nemen omdat aanvraag onvo-ledig is, verzoek om aanvulung van de aanvraag, opschorten/verlengen van de besustermijn op de aanvraag, inwinnen van advies over de aanvraagt en inwinnen van zienswijzen n.a.v. ontwerpbesluit) Kennisname bereikt saneringsresultaat en besluit instemming nazorgplan als bedoeld in de Wet bodembescherming. Verkeersbesluiten op grond van de Wegen- en verkeerswet juncto het Besluit administratieve bepalingen In het rechtsverkeer Vaststellen grenzen bebouwde kom Beslissen op verzoeken waarin een beroep wordt gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur. besluiten met betrekking tot goed te keuren begrotingswijzigingen van onder preventief toezicht geplaatste begrotingen. Besluiten met betrekking tot goed te keuren begrotingswijzigingen van onder preventief toezicht geplaatste begrotingen waartegen bezwaar bestaat benoemen leden van de Programmaraad Omroep Staten uitgeoefend Hoofd afdeling KBJZ Hoofd afdeling Financien belast met het financieel toezicht En (namens Staten) ondertekend voorzitter GS Hoofd afdeling KBJZ Hoofd afdeling financiën. voorzitter voorzitter Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) Na overleg met portefeuillehouder Er mag geen bezwaar tegen bestaan

16 16 E. INKOOP/AANBESTEDING N.B. Ondertekening van de brief/contract vindt plaats namens de Commissaris van de Koningin m h=:i HJ Y-i ",' '\ ;3#'" De hieronder vermelde 1. ALGEMEEN A. Besluiten tot het middels opdrachtbon, brief of overeenkomst aangaan van verplichtingen met betrekking tot het leveren van zaken, verrichten van diensten en het uitvoeren van werken, (meerwerk en aanvullende opdrachten worden beschouwd als separate opdrachten) B. Besluiten tot (voortijdige) beëindiging van verplichtingen met betrekking tot het leveren van zaken, verrichten van diensten en het uitvoeren van werken. Staten/de provincie uitgeoefend tot een bedrag van : Bureauhoofden van de afdeling Facilitaire Zaken en de afdeling Informatisering en Automatisering Tot een bedras van ,- Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer tot een bedras van ,-: 1.. ; 2. v.w.b. uitvoeringvan een programma: programmamanager. Tot een bedras van ,-: de directeur En namens de Commissaris van de Koningin ondertekend tot een bedras van : Bureauhoofden van de afdeling Facilitaire Zaken en de afdeling Informatisering en Automatisering Tot een bed ras van ,- Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer tot een bedras van ,- : 1.. ; 2. v.w.b. uitvoering van een programma: programmamanager Tot een bed ras van ,-: de directeur Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) ^Meerjarige verplichtingen mogen worden aangegaan voor zover a.het betreft gebruikelijke contracten in de sfeer van bedrijfsvoering en onderhoud van provinciale eigendommen en b. de daarmee gemoeide jaarlijkse lasten niet groter zijn dan ,-., tenzij is bepaald dat het mag gaan om een hoger bedrag dan ,-., voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op begrotingsproducten waarvoor de functionaris van de betreffende afdeling is aangewezen als budgethouder.. voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op de begrotingsproducten instandhouding landwegen en Instandhouding wegen a voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op begrotingsproducten waarvoor het hoofd van de betreffende afdeling / programmamanager

17 17 is aangewezen als budgethouder. c Binnen dit mandaat is voor bedragen hoger dan ,- de medeparaaf van de financieel medewerker van de afdeling - of bij het ontbreken daarvan de afdeling financiën, vereist. C. Paraferen facturen voor levering akkoord behorende bij in mandaat of Staten genomen besluiten tot het aangaan van verplichtingen met betrekking tot het leveren van zaken, verrichten van diensten en het uitvoeren van werken. tot een bedras van : Bureauhoofden van de afdeling Facilitaire Zaken en de afdeling Informatisering en Automatisering; Tot een bed ras van Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer. tot een bedrag van ,-: Bureauhoofden van de afdeling Facilitaire Zaken en de afdeling Informatisering en Automatisering; Tot een bedrag van Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer n voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op begrotingsproducten waarvoor de functionaris van de betreffende afdeling is aangewezen als budgethouder.. voor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op de begrotingsproducten instandhouding landwegen en instandhouding wegen Vanaf een bedras van , v.w.b. uitvoering programma: programmamanager Vanaf een bedras van , v.w.b. uitvoering programma: programmamanager 2. Afwijken van het bepaalde in artikel 16 van de Algemene inkoopvoorwaarden provincie Flevoland (aansprakelijkheid)^ algemeen directeur algemeen directeur ' Wanneer bij het aangaan van een verplichting moet worden afgeweken van artikel i6 van de inkoopvoorwaarden van de provincie, is de algemeen directeur bevoegd daartoe te besluiten. De verplichting zelf wordt aangegaan -en de daarbij behorende documenten ondertekend -, degene die daartoe - gelet op het daarmee gemoeide bedrag - bevoegd is. Dus wanneer het gaat om een verplichting waarmee een bedrag van ,- gemoeid is: het, nadat de algemeen directeur heeft ingestemd met afwijking van artikel 16 van de inkoopvoorwaarden.

18 18 De hieronder vermelde 3. UITVOERING PMIT - Staten/de provincie uitgeoefend En namens de Commissaris van de Koningin ondertekend Onder de volgende randvoorwaarden (N.B. randvoorwaarden die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) 1.besluiten over aanbesteding/inkoop van leveringen en diensten, aan/verkoop gronden, het vestigen van zakelijke rechten, pacht-, huur en gebruiksovereenkomsten met betrekking tot gronden. voor zover passend binnen het GS vastgesteld PMIT (omvat tevens paraferen facturen voor levering akkoord) 1. WW 1. WW Moet passen in de projectraming die in het PMIT is opgenomen voor uitvoeringskosten, inclusief onvoorzien en Indexering,.Onvoorzien wordt Ingezet voor het betalen van meerwerk of verrekenbare hoeveelheden. De procedureregels zoals beschreven in de relevante protocollen die zijn opgenomen in de procesbeschrijving ": Programmamanagement PMIT", moeten daarbij in acht worden genomen. 2. Tot een bedras van Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer 2. Tot een bedras van ,- Bureauhoofden van de afdeling Wegen, Verkeer en Vervoer avoor zover het verplichtingen betreft die betrekking hebben op de begrotingsproducten instandhouding landwegen en Instandhouding wegen ONDERNEMINGSRAAD.';=YY2 Besluiten tot het middels opdrachtbon, brief of overeenkomst aangaan van verplichtingen met betrekking tot het leveren van zaken, verrichten van diensten en het uitvoeren van werken (omvat tevens paraferen facturen voor levering akkoord). Voorzitter van de ondernemingsraad Voorzitter van de ondernemingsraad voorzover redelijkerwijze noodzakelijk voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad

19 19 F. PERSONELE AANGELEGENHEDEN im-'^-t ly De hieronder vermelde 1. Functiegebouw/ wijzigen functie a. vaststellen en wijzigen: - functiegebouw; - (standaard) functiebeschrijving; - waardering (standaard) functie. b. wijzigen functieinhoud van individuele medewerkers c. vaststellen formatiewijziging binnen de afdeling 2. Aanstelling en ontslag op eigen verzoek Staten uitgeoefend Algemeen directeur Leidinggevende onder wiens managementverantwoordelij kheid de medewerkers werkzaam zijn En namens Staten ondertekend Algemeen directeur Leidinggevende onder wiens managementverantwoordelijkhei d de medewerkers werkzaam zijn. Onder de volgende randvoorwaarde n (N.B. randvoorwaarde n die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) Passen binnen de in de geldende rechtspositionele regelingen vastgelegde grenzen en procedures. Passend binnen de beschikbare formatieruimte.,--;"",i;".i^>. -s-xï;c5sé"' (ft% m e [pgï2s u. ;!«!**".f--^ 4.^' a. medewerker (hieronder valt ook programmamanager wanneer deze onder afdeling valt) b. / programmamanager wanneer die niet onder een afdeling is geplaatst. waaronder medewerker Is geplaatst. Directeur waaronder medewerker is geplaatst Directeur Passend binnen de beschikbare formatieruimte en voor ten hoogste de voor de functie vastgestelde salarisschaal. Passend binnen de beschikbare formatieruimte en voor ten hoogste de voor de functie vastgestelde salarisschaal. # ^1 fc'isiiiiss

20 20 De hieronder vermelde c. ontslag anders dan op eigen verzoek (bijvoorbeeld i.v.m. FPU, pensioen. ongeschiktheid. onbekwaamheid) d.. Toekennen en Intrekken van toelagen zoals bedoeld in de CAP en de daarop gebaseerde regelingen. e. toekennen arbeids Staten uitgeoefend directeur fn namens Staten ondertekend directeur Onder de volgende randvoorwaarde n (N.B. randvoorwaarde n die in de regeling zelf zijn opgenomen gelden ook) N.B. met uitzondering van strafontslag.. hiervoor Is directeur bevoegd Zie 4f. N.B. met uitzondering van toekennen arbeidsmarkttoel age en bindingspremie (zie 4e) f 'H< ''' 'vz.'^' ' ' " ' " " " ^ ^JCJ) _..^7 fq :'7:7-^ '.> '''::z-' ~> "7.":r^n V X ' r^-^ markttoelage en bindingspremie. f. vaststellen van aanspraken bij beëindiging aanstelling middels vaststellingsovereenkomst 3. Reorganisatie a. beslissen omtrent plaatsing bij reorganisatie. Algemeen directeur tot een bedrag van ,- a. wanneer betrokkene geen wensen/bedenkingen tegen ontwerp-besluit zijn ingediend. Algemeen directeur tot een bedrag van ,- a. wanneer betrokkene geen wensen/bedenkingen tegen ontwerp-besluit zijn ingediend. N.b 1. bij situaties die de ,-te boven gaan vindt besluitvorming plaats na raadpleging van de betrokken portefeuillehoude r ter uitvoering van besluit tot vaststellen aanspraken bij ontslag kan een privaatrechtelijke overeenkomst worden gesloten...."""t-jj - -:%? "'. P"-^N { '; b. Directeur, wanneer betrokkene tegen ontwerp-besluit wensen/bedenkingen zijn Ingediend. b. Directeur, wanneer betrokkene tegen ontwerpbesluit wensen/bedenkingen zijn Ingediend. -f (f'f'

UITVOERING RECHTSPOSITIE GRIFFIEPERSONEEL 1

UITVOERING RECHTSPOSITIE GRIFFIEPERSONEEL 1 1 UITVOERING RECHTSPOSITIE GRIFFIEPERSONEEL 1 1. Inleiding Sinds de invoering van het duale stelsel kent de provincie twee ambtelijke organisaties: a. de ambtelijke organisatie die werkzaam is voor Gedeputeerde

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; Overwegende

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen;

Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van Hoogeveen; Burgemeester en wethouders onderscheidenlijk de burgemeester van De Wolden; Het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de voorzitter

Nadere informatie

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO

Mandaatbesluit FUMO. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam gemeenschappelijke

Nadere informatie

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb).

Onder besluit worden verstaan: beslissingen inhoudende publiekrechtelijke rechtshandelingen (zie artikel 1:3 Awb). Besluit mandaat, volmacht en machtiging Artikelsgewijze toelichting Algemeen Onder mandaat moet volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING FUMO Uitgegeven: 11 oktober 2013 2013, nr. 61 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit FUMO Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de FUMO d.d. 16 september 2013 BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT ALGEMENE REGELS 0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT In dit hoofdstuk wordt in het eerste onderdeel nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder: a. mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent; b.

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende

Nadere informatie

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Vastgesteld in AB VRD 18-12-2013 1 Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Het algemeen bestuur,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaat/machtigingenbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2015 Nummer

PROVINCIAAL BLAD. Mandaat/machtigingenbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2015 Nummer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 3768 1 juli 2015 Mandaat/machtigingenbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 2015 Nummer1767252 Gedeputeerde Staten van Flevoland

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas

Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas en de burgemeester van de gemeente Zuidplas, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Besluit mandaat, volmacht en machtiging Handhavingsdienst Zuidwest Drenthe Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband Handhavingsdienst

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601483_1

CVDR. Nr. CVDR601483_1 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601483_1 2 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen houdende regels omtrent mandaat Algemeen

Nadere informatie

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet 2015 147 Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 721556/726068 tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2005 / 67 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 16

Nadere informatie

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

2013, nr. 53. Gelet op artikel 158 van de Provinciewet en het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht; Uitgegeven: 5 september 2013 2013, nr. 53 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Mandaatbesluit Stelsel Natuur en Landschap 2013 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân van 20 augustus 2013, nr.

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: Onderwerp Mandaatbesluit asbest eraf, zonnepanelen erop Meer Met Minder Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Artikel 1,Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten

Nadere informatie

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november 2014 Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling Opsteller: J.H. Poot Datum: 21-10-2014 Omschrijving: In hun

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap en de provinciale Subsidieverordening Inrichting

Nadere informatie

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014

Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 3 februari 2015 tot vaststelling van het Mandaatbesluit Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Noord-Holland 2014 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 104 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord d.d. 1 januari 2014 Citeertitel: Mandaatbesluit

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Besluit mandaat, volmacht en machtiging. door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het uitoefenen van bestuurs- en beheersbevoegdheden

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016;

gelet op de artikelen 160 en 171 Gemeentewet, titel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de organisatieverordening gemeente Coevorden 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Coevorden. Nr. 128974 29 december 2015 Algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar

Nadere informatie

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland; gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling

Nadere informatie

Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen

Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen CVDR Officiële uitgave van Waterschap Vechtstromen. Nr. CVDR325909_2 6 juni 2017 Besluit volmachtverlening waterschap Vechtstromen Kenmerk: WVS Bestuur - 3 De interim-watergraaf van het waterschap Vechtstromen;

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten;

PROVINCIAAL BLAD. GEDEPUTEERDE STATEN VAN PROVINCIE UTRECHT, hierna te noemen: Gedeputeerde Staten; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 3311 19 juni 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht van16 juni 2015 nr. 8150649C houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014

Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014 Mandaatbesluit gemeente Renkum maart 2014 Burgemeestersen B&W besluit Onderwerp 128992 Algemeen besluit mandaat, volmacht en machtiging 2014-1 Datum 6 mei 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Paragraaf 1, Algemeen

Paragraaf 1, Algemeen MANDAAT- EN MACHTINGENBESLUIT PROGRAMMA BEHEER, SUBSIDIEVERORDENING NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN SUBSIDIEREGELING KWALITEITSIMPULS NATUUR EN LANDSCHAP Paragraaf 1, Algemeen Artikel 1 1. De algemeen directeur,

Nadere informatie

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel:

ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel: ALGEMEEN MANDAATBESLUIT GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Het college, de burgemeester, en de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel: BESLUITEN: Ieder voor zover het de hem toebehorende bevoegdheid betreft:

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Toelichting op het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa Algemene toelichting Bij besluit van 16 oktober 2006 heeft de NZa het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland 2016

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland 2016 Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 721556/721570 tot vaststelling van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente..

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente.. RECHT Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Burgemeester

Nadere informatie

Nota mandaat 2007. Betekenis mandaatregeling.

Nota mandaat 2007. Betekenis mandaatregeling. Nota mandaat 2007 Deze nota behoort bij de mandaatregeling Bergen 2007 zoals vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op De mandaatregeling is in 2002

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22623 13 augustus 2013 Instellings- en mandaatbesluit spir-it 2013 Gelet op paragraaf 2 van de afdeling 6 van hoofdstuk

Nadere informatie

Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015

Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015 Mandaatregeling Veiligheidsregio Utrecht 2015 Met bijbehorend Mandatenregister VRU 2015 Vastgesteld door het en de voorzitter d.d. 23 maart 2015 Het en de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, ieder

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Verordening rechtspositie, mandaat- en volmachtsbesluit griffie Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 107e van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Mandaatregeling 2015 Overwegende dat: Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de uitvoering van de taken als genoemd

Nadere informatie

Besluitnummer: DB

Besluitnummer: DB INTEGRAAL BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGSDIENST IJMOND DB 2016 Besluitnummer: DB 2016-002 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, OVERWEGENDE DAT, de aanstaande zesde wijziging

Nadere informatie

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID WEGEN EN KANALEN

BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID WEGEN EN KANALEN BEOEGHEENLIJST EENHEI WEGEN EN KANALEN Laatstelijk vastgesteld door: Gedeputeerde Staten bij besluit van 21 maart 2017, kenmerk 2017/0023116 Commissaris van de Koning bij besluit van 21 maart 2017, kenmerk

Nadere informatie

Verordening op de organisatie van de statengriffie Provincie Flevoland 2010'

Verordening op de organisatie van de statengriffie Provincie Flevoland 2010' PROVI NCI E FLEVOLAN D 2011/16 Nummer 1180975 Verordening op de organisatie van de statengriffie provincie Flevoland 2010 Gedeputeerde staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde in artikel 136 van

Nadere informatie

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd;

Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, ieder voor zover bevoegd; Geconsolideerde tekst van het Besluit van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 9 januari 2013, nr. 9.2. tot vaststelling van het Besluit mandaat,

Nadere informatie

Werkgeverschap Griffiepersoneel

Werkgeverschap Griffiepersoneel Werkgeverschap Griffiepersoneel Inleiding De raad is werkgever van de griffier en de griffiemedewerkers en het college is werkgever van alle overige ambtenaren. Langere tijd heeft de raad diens werkgeversbevoegdheden

Nadere informatie

Regeling mandaat Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant

Regeling mandaat Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR363818_1 6 december 2016 Regeling mandaat Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, De Commissaris

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gelet op: de Jeugdwet, in het bijzonder artikel 2.8; de Verordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10676 28 februari 2017 Bevoegdhedenregeling NWO 2017 (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) Vastgesteld

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 Officiële naam regeling: Ondermandaatbesluit afdeling Vergunningen en Subsidies Citeertitel: Ondermandaatbesluit VGS Naam ingetrokken regeling: Ondermandaatbesluit

Nadere informatie

Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën,

Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën, Organisatie- en mandaatbesluit SG-cluster Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 26 maart 2014 De secretaris-generaal, Gelet op artikel 11 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën,

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012

BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 BESLUIT ONDERMANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING EL&I DIENST LANDELIJK GEBIED PROVINCIE DRENTHE 2012 De directeur Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Gelet

Nadere informatie

Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 april 2015)

Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 april 2015) Mandaatregister Waterschap Scheldestromen (versie geldend vanaf 1 april 2015) In dit register wordt een overzicht gegeven van alle bevoegdheden die door het dagelijks bestuur zijn gemandateerd aan de secretaris-directeur,

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Werkgeversaspecten dualisering provinciebestuur. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 12 1. Wij stellen u voor: a. de thans geldende Collectieve arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe

PROVINCIAAL BLAD. Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Drenthe. Nr. 199 14 januari 2016 Vaststelling Verordening Werkgeverscommissie Statengriffie Provinciale Staten Drenthe Besluit van Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

GEMEENTE. KoREND.n< Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. op: Zuid-Holland Zuid;

GEMEENTE. KoREND.n< Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. op: Zuid-Holland Zuid; Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6.,. GEMEENTE ='*f** KoREND.n< KDK/03395/i.01285 Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 81 Haarlem, 13 november 2001 Onderwerp: Reglement ambtelijke bijstand aan statenleden Bijlagen: ontwerpbesluit met toelichting Inleiding Artikel 33 van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69424 28 december 2016 Bevoegdhedenregeling NWO 2017 (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) INHOUD

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond. Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten: Uitgegeven: 25 oktober 2013 2013, nr. 67 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Openstelling Friese Energiepremie 2013-2015 en bekendmaking subsidieplafond Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben besloten:

Nadere informatie

Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015

Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 Artikel 1 Deze bepaling is opgenomen om duidelijk te maken, wat onder mandaat, volmacht en machtiging wordt verstaan, aangezien ze door

Nadere informatie

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2014 NR: 039 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten vergunningverlening Buitenring Parkstad Limburg (BPL) Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten

Nadere informatie

gelezen het collegevoorstel van de projectleider samenwerking WWB d.d. 15 maart 2010;

gelezen het collegevoorstel van de projectleider samenwerking WWB d.d. 15 maart 2010; Mandaatbesluit Coevorden-Emmen SZW 2010 Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; overwegende, dat voor de uitvoering van taken op het terrein van de sociale zekerheid met de gemeente Emmen

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie BIJLAGE 4 Mandaat externen Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie VE3 Opleggen huisverbod - het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod - Wet tijdelijk huisverbod - burgemeester

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta

Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta BIJLAGE 1 Mandaat en volmacht ten behoeve van de secretaris van de gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Artikel 1 Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe Mandaatbesluit milieutaken Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 15

Provinciaal blad 2011, 15 Provinciaal blad 2011, 15 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 1 februari 2011, 2010INT264793 inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Dienst

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19496 1 oktober 2012 Besluit van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging

Nadere informatie

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015

ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 ALGEMEEN MANDATEN-, VOLMACHTEN- EN PROCESVERTEGENWOORDIGINGSBESLUIT 2015 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Venray, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Toelichting op gemeenschappelijke regeling

Toelichting op gemeenschappelijke regeling Toelichting op gemeenschappelijke regeling Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Algemene bepalingen Dit artikel bevat enkele begripsbepalingen die in de gemeenschappelijke regeling gehanteerd worden.

Nadere informatie

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; Besluit Het dagelijks bestuur van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Besluit 1 : Vast te stellen het volgende

Besluit 1 : Vast te stellen het volgende III111 '" «" "!" 09INT00629 De algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (hierna: "de algemeen directeur"), overwegende, - dat het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord- Nederland HOOFDSTUK I. INLEIDENDE EN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. In deze regeling wordt verstaan onder: - deelnemende provincies: de provincies

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Organisatie- en mandaatbesluit projectdirectie Vastgoed Zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 mei 2010 De plaatsvervangend secretaris-generaal; Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Mandaatregeling gemeenteraad De Bilt 2011

Mandaatregeling gemeenteraad De Bilt 2011 De gemeenteraad van De Bilt; Gelet op onder meer de artikelen 10:1 t/m 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 32a, 77, 107 tot en met 107e Gemeentewet en artikel 1:3a Car-Uwo De Bilt gelezen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie