WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID"

Transcriptie

1 WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID

2 WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID In overeenstemming met de gedragscodee van de DPx Group moeten alle directieleden, werknemers, externee tussenpersonen en adviseurs van alle leden van de DPx Group (in het vervolg "medewerker(s) van DPx") tijdens het uitvoeren van werkzaamheden namens DPx voldoen aan het hoogste niveau van de beroepsmatige en ethische normen. DPx hecht veel waarde aan eerlijkheid, integriteit en hoge ethische normen bij alle zakelijke activiteiten en wil dit ook stimuleren. Daarom heeft de raad van bestuur van DPx dit internationale anticorruptiebeleid (in het vervolg "Beleid") aangenomen. In dit document houdt "DPx Group" het volgende in: JLL/Delta Patheon GP, Ltd., de dochteronderneming van DPx Holdings B.V. ("DPx") en alle dochterondernemingen van DPx. De medewerkers van DPx moeten zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgevingen in alle rechtsgebieden waarin DPx werkzaam is inclusief, maar niet beperkt tott de Amerikaanse FCPA (Foreign Corrupt Practice Act), de UK Bribery Act en de toepasselijke wetgevingenn van Canada, Frankrijk, Italië, Duitsland, Australië, Oostenrijk en Nederland. Dit beleid verbiedt medewerkers van DPx onder andere om steekpenningen en andere onwettige betalingen aan te nemen of aan te bieden. Verder reguleert dit beleid het aanbieden en ontvangen van geschenken en gastvrijheid. A. BENOEMING VAN ANTI-BRIBERY COMPLIANCE MANAGERS DP PX GROUP Voor de uitvoering van dit beleid stelt de raad van bestuur een Global Anti-Bribery Compliance Officer aan, die verantwoordelijk is voor het naleven van het anticorruptiebeleid binnenn het gehele bedrijf. De Global Anti-Bribery Compliance Officer wijst lokale Anti-Bribery Compliance Managers aan in elk rechtsgebied waarin DPx een vestiging heeft en zal verantwoordelijkheidd aan deze personen delegeren in overeenkomst met dit Beleid. De Global Anti-Bribery Compliance Officer rapporteert aan de Audit Committee over het anti- in omkopingsprogramma en of dit programma nog doeltreffend is met het oog op veranderingen omkooprisico's waar het bedrijf mee te maken krijgt. Dit gebeurt ten minste eenmaal per jaar of anders op verzoek van de Audit Committee. De Audit Committee geeft in haar periodieke rapportage aan de raad van bestuur updates over het anti-omkopingsprogramma. Daarbij rapporteert de verantwoordelijke lokale Anti-Bribery Compliance Officer aan de raad van bestuur van de dochterondernemingen over plaatselijke problemen met de naleving van de anticorruptiewetgeving.

3 B. LEIDRAAD Omdat de organisatie in veel verschillende rechtsgebieden werkzaam is, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk, Italië, Duitsland, Australië, Oostenrijk en Nederland, moeten alle leden van de DPx Group zich bewust zijn van en voldoen aan alle toepasbare anticorruptie- en anti-omkopingswetgevingen. De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA") verbiedt over het algemeen dat medewerkers van DPx ongepaste of corrupte betalingen doen of aanbieden te doen aan buitenlandsee overheidsfunctionarissen. Ook de UK Bribery Act verbiedt betalingen van steekpenningen aan buitenlandse overheidsfunctionarissen, en gaat een stap verder door ook omkoping door middel van privétransacties te verbieden. Daarnaast verbieden toepasbare Canadese, Franse, Italiaanse, Duitse, Australische, Oostenrijkse en Nederlandse wetgevingen ook verschillende vormen van omkoping. Medewerkers van DPx moeten zich houden aan alle toepasbare wetgevingen die het betalen en ontvangenn van steekpenningen verbieden. Het doel van dit wereldwijde anticorruptiebeleid is om medewerkers van DPx een leidraad te bieden als onderdeel van de naleving van DPx met deze anticorruptiewetgevingen en -regelgevingen. 1. Verboden betalingen Het is medewerkers van DPx niet toegestaan om steekpenningen aan te bieden, te beloven of te geven, of om direct, indirect of via een tussenpersoon iets waardevols te geven aan of in het voordeel van een persoon die betrokken is of lijkt te zijn bij het verkrijgen, behouden of toewijzen van handel aan de DPx Group of elk ander ongepast zakelijk voordeel. Dit verbod verhindert uitdrukkelijk, zonder beperking, de verschaffing van steekpenningen of smeergeld bedoeld om de besluitvorming van een persoon in zijn of haar officiële functie te beïnvloeden. Het is medewerkers van DPx ook niet toegestaan om dergelijkee betalingen of voordelen te verzoeken of te ontvangen. 2. Geschenken en gastvrijheid Het leveren van geschenken of gastvrijheid is mogelijk verboden door de FCPA, UK Bribery Act of anderee wetten. Daarom mogen geschenken en gastvrijheid uitsluitend geven of aanbieden te geven aan personenn buiten de DPx Group met uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Global Anti-Bribery Compliance Officer of de verantwoordelijke lokale Anti-Bribery Compliance Manager, met uitzondering van de bepalingen hieronder. Het besluit om een dergelijke schriftelijke toestemming wel of niet te verlenen wordt gebaseerd op de geschreven wetten van het land waarin de schenking of gastvrijheid geboden zal worden. Daarbij worden de waarde, het doel, de gelegenheid en de frequentie in overwegingg genomen. Een schenking of gastvrijheid mag nooit worden gegeven als dit mogelijk op ongepaste wijze de besluitvorming beïnvloedt of lijkt te beïnvloeden van een persoon of groep personen om zaken te doen met de DPx Group of onder welke voorwaarden dergelijke zaken gedaan zullen worden.

4 Medewerkers van DPx mogen een geschenk geven zonder goedkeuring te vragen indienn het geschenk: een lage waarde heeft; van promotionele aard is of is voorzien van het bedrijfslogo; op overige wijzen in overeenstem mming is met de lokale wetgeving; en op juiste wijze wordt vastgelegd in de bedrijfsadministratie. Een geschenk mag niet in contanten of vergelijkbare vorm geleverd worden, en mag niet meer waard zijn dan $ 50,00, of het plaatselijk toegestane minimumm als dat bedrag lager is. Het is medewerkers van DPx toegestaan gastvrijheid (waaronderr maaltijden) aan te bieden zonder toestemming te vragen indien de gastvrijheid: een lage waarde heeft; geschikt is voor de gelegenheid; direct gerelateerd is aan de promotie, demonstratie of uitleg van producten en diensten van de DPx Group; op andere wijze in overeenstemming is met de plaatselijke wetgeving; en op juiste wijze wordt vastgelegd in de bedrijfsadministratie. Gastvrijheid mag niet worden geleverd met als doel het verkrijgen van een ongepast bedrijfsvoordeel. Het betalen van reis- of verblijfskosten aan personen buiten de DPx Group moet in overeenstemming zijn met alle beleidsregels en procedures van het bedrijf of op andere wijze schriftelijk worden goedgekeurd door de Global Anti-Bribery Compliance Officer of de verantwoordelijke lokale Anti-Bribery Compliance Manager. Indien reis- of verblijfskosten moeten worden betaald, mogen dergelijke kosten alleen worden betaald voor een bonafide bedrijfsdoel of binnen de uitvoering van een bepaald contract. In geen geval mogen medewerkers van DPx de reis- of verblijfskosten van familie of vrienden van een overheidsfunctionaris of particuliere functionaris betalen of vergoeden. Daarnaast mogen reis- en verblijfskosten, inclusief dagvergoedingen, niet direct of indirect in contanten worden betaald of vergoed aan een persoon. Elke betaling of vergoeding van reis- of verblijfskosten moet op juiste wijze worden vastgelegd in de bedrijfsadministratie. 3. Donaties aan en sponsoring van liefdadigheidsinstanties Medewerkers van DPx mogen zakelijke donaties of sponsorgeld betalen aan liefdadigheidsinstanties in overeenstemming met de huidige beleidsregels van DPx, mits de lokale Anti-Bribery Compliance Manager ook schriftelijk toestemt dat de betaling voor een bonafide doel is. 4. Politieke bijdragen Het is medewerkers van DPx niet toegestaan om een politieke kandidaat of potentiële kandidaat voor een overheidsfunctie, een politieke partij, een politiek initiatief, referendum of andere vorm van een politieke campagne, namens de DPx Group te voorzien van fondsen, aanvullende voorzieningen of diensten van enige soort zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de lokale Anti-Bribery Compliance Officer. Deze zal een dergelijkee toestemming baseren op de wetgeving van het rechtsgebied waarin de politieke ondersteuning geleverd dient te worden. Daarbij neemt hij de hoogte, de tijd en de wijze van de politieke bijdrage in overweging. Verdere dergelijke politieke bijdragen zijn onderworpen aan de gedragscode van DPx.

5 5. Faciliterende betalingen Volgens de FCPA zijn kleine betalingen aan een buitenlandse overheidsfunctionaris om de uitvoering van een routinematige overheidshandeling te garanderen (ook wel bekend als "faciliterende betalingen") toegestaan, maar het beleid van de DPx Group is om de wetten van elk rechtsgebied waarin we werkzaam zijn, na te leven. Volgens de UK Bribery Act zijn faciliterende betalingen niet toegestaan. Om die reden heeft DPx een beleid aangenomen dat faciliterende betalingen in alle vormen verbiedt. Betalingen, ongeacht de hoogte van het bedrag, mogen nooit worden ingezet om zaken te doen of te behouden, om een overheidsfunctionaris te beïnvloeden in zijn of haar beslissing over een bepaalde transactie, of voor elk ander ongepast doel. 6. Aanstellen van derden voor verkoop-/marketingdoeleinden Leden van de DPx Group mogen derdee vertegenwoordigers aanstellen om verkoop- of marketingservices te leveren aan DPx Group tijdens hun activiteiten. Dergelijke vertegenwoordigers kunnen worden aangesteld op basis van een consultanttarief of op commissiebasis. Daarnaast kunnen dergelijke vertegenwoordigers hun service leveren op basis van een uurtarief of andere tariefbasis. Voordat een medewerker van DPx verkoop- of marketingvertegenwoordigers aanstelt, moet hij stappen ondernemen om de wetgeving van de jurisdictie waarin de vertegenwoordiger werkzaam zal zijn te begrijpen. Verder moet de medewerker van DPx voldoendee due diligence-onderzoek naar de vertegenwoordiger uitvoeren. Bij dit due diligence-onderzoek moet ten minste de mogelijkheid en de geschiktheid van de vertegenwoordiger worden onderzocht om de diensten waarvoor hij wordt aangenomen uit te voeren. De te gebruiken Due Diligence-vragenlijst is als Bijlage A toegevoegd. Er kunnen wijzigingen in de Due Diligence-vragenlijst worden doorgevoerd als deze worden goedgekeurd door de Global Anti-Bribery Compliance Officer en de verantwoordelijke lokale Anti-Bribery Compliance Manager. Verder moet de medewerker van DPx de redelijkheid van de vergoeding van de vertegenwoordiger bepalen. Het betreffende lid van de DPx Group en de vertegenwoordiger sluiten een schriftelijke overeenkomst waarin anti-omkopingswaarborgen voor de DPx Group zijn opgenomen. Tenzij de juridische afdeling schriftelijk heeft toegestemd met een uitzondering, moet de medewerker van DPx de volgende bepaling opnemen in alle contracten met derde verkoop- en/of marketingvertegenwoordigers:

6 COMPLIANCE MET ANTICORRUPTIEWETGEVING A. De subcontractor garandeert en verklaart dat hij de bepalingen van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (de "FCPA") en de UK Bribery Act ("UKBA") kent en begrijpt. De subcontractor gaat ermee akkoord dat hij de FCPA, de UKBA en overige lokale anticorruptiewetgeving zal naleven die van toepassing zijn op zijn prestaties volgens deze overeenkomst. In het algemeen gaat de subcontractor ermeee akkoord dat geen enkele medewerker, lageree subcontractor, vertegenwoordiger, tussenpersoon of entiteit van de subcontractor een betaling van waarde zal betalen of aanbieden te betalen aan een overheidsfunctionaris met als doel om hem te beïnvloeden in zijn of haar beslissing of handeling of om een ongepast voordeel te behalen. DPx heeft het recht om deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de subcontractor deze bepaling niet naleeft. B. De subcontractor mag in sommige gevallen, met schriftelijke toestemming van DPx vooraf, derde vertegenwoordigers ("TPR") aannemen ter bevordering van de prestaties van de subcontractor onder deze overeenkomst. Voordat een TPR wordt goedgekeurd, moet de subcontractor voldoende due diligence-onderzoek naar anti-omkoping doen met betrekking tot het bedrijf of de persoon. Verder moeten de subcontractor en de TPR een schriftelijke overeenkomst sluiten waarin anti-omkopingswaarborgen zijn opgenomen voor de subcontractor en DPx, met ten minste: (i) een verklaring van de TPR dat hij de FCPA en UKBA begrijpt en zal naleven; (ii) een verklaring van de TPR dat hij alle lokale wetten zal naleven van het land waar de werkzaamheden van deze overeenkomst worden uitgevoerd; en (iii) de mogelijkheid voor de subcontractor om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen als de TPR de anticorruptiewetgeving niet nakomt. 7. Boekhouding Alle boekhouding van DPx Group moet voldoende gedetailleerd worden bijgehouden. De boekhouding moet alle zakelijkee activiteiten en transacties accuraat en eerlijk weergeven. Uit dergelijke boekhouding moet blijken dat alle transacties zijn uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijn van DPx Group. Alle transactiess moeten zijn bijgehouden om de voorbereiding van financiële verklaringen gemakkelijker te maken, rekening houden met alle middelen en moet voldoende gedetailleerd zijn. 8. Verboden betaalwijzen Geen enkele medewerker van DPx mag een betaling doen aan een persoon, vertegenwoordiger of andere partij, tenzij er een goedgekeurd contract is opgesteld. Er worden geen contante betalingen, betalingen naar rekeningen op nummer of naar rekeningen in derde landen gedaan, en ook niet met cheques die zijn uitgeschreven op "contant" of "houder". Alle betalingen moeten worden ondersteund door een naar behoren gedocumenteerde factuur.

7 C. RED FLAGS Bij het uitvoeren van zakelijke activiteiten voor DPx Group houdt de medewerker van DPx rekening met bepaalde factoren die red flags kunnen zijn en op een mogelijk anticorruptieprobleem duiden, met name in verband met het aanstellen van buitenlandse verkoopvertegenwoordigers. Voor iedere nieuwe zakelijke relatie met een derde partij is de juridische afdeling verantwoordelijk om de red flag-beoordeling medewerkers nemenn verder contact op met de in bijlage B na te lopen. Contractmedewerkers of anderee toepasselijke verantwoordelijke lokale Anti-Bribery Compliance Manager of de Global Anti-Bribery Compliance Officer als er red flags rijzen tijdens de normale gang van zaken met een derde partij. Het bestaan van een red flag betekent niet per se dat de DPx Group geen zaken kan doen met de derde partij. Het geeft echter wel aan dat er verder due diligence-onderzoek nodig is om te garanderen dat de relatie geen problemen oplevert voor de naleving van anticorruptiewetgeving. De verantwoordelijke lokale Anti-Bribery Compliance Manager zorgt ervoor dat er een gedocumenteerd proces wordt ingesteld om "red flags" te controleren. D. INBREUKEN RAPPORTEREN Medewerkers van DPx die kennis of een vermoeden hebben van een inbreuk op dit Beleid of wetgeving die het geven of ontvangen van steekpenningen verbiedt, moeten deze daadwerkelijke of mogelijke inbreuk rapporteren op één van de volgende manieren: (1) melden aan zijn/haar leidinggevende; (2) melden aan de juridische afdeling; (3) melden aan de Global Anti-Bribery Compliance Officer of de verantwoordelijke lokale Anti-Bribery Compliance Manager; (4) melden via de EthicsPoint-h hotline op ; of (5) via de websitee op E. VERPLICHTINGEN VAN MEDEWERKERS Dit werelwijde anticorruptiebeleid vereist dat medewerkers van DPx: (1) de hierin beschreven bepalingen hebben gelezen en begrepen; (2) deze bepalingen naleven; en (3) bekende of vermoede inbreuken rapporteren zoals aangegeven in artikel D hierboven. Als de bepalingen van dit Beleid, waaronderr de verplichting om bekende of vermoede inbreuken te melden, niet worden nageleefd, kan dit leiden tot disciplinaire sancties. Deze sancties omvatten, maar zijn niet beperkt tot beëindiging, schorsing, degradatie, verlaging van betaling en/of een berisping. Deelname van de medewerker aan en naleving van dit beleid is onderdeel van de jaarlijkse evaluatiee van DPx-medewerkers en wordt geëvalueerd met betrekking tot loon, promotie en behoud. Medewerkers van DPx moeten al hun vragen over dit Beleid en over de anticorruptiewetgeving in het algemeen stellen aan de Global Anti-Bribery Compliance Manager of de verantwoordelijke lokale Anti-Bribery Compliance Manager.

8 F. BEGELEIDING EN TRAINING De Global Anti-Bribery Compliance Officer stelt richtlijnen op voor de medewerkers van DPx en is verantwoordelijk voor het voorbereiden van een toepasselijk trainingsprogramma. De Global Anti-Bribery Compliance Officer en de lokale Anti-Bribery Compliance Managers moeten minimaal één keer per jaar opfris-/updatetraining volgen over de naleving van anticorruptiewetgeving (persoonlijk, online, via Live Meeting, etc.). In samenwerking met de verantwoordelijke lokale Anti-Bribery Compliance Managers stelt de Global Anti-Bribery Compliance Officer vast welke medewerkers van DPx gezien hun functie een hoger risico lopen om de anticorruptiewetgevingg te overtreden. Hiertoee behoren onder andere medewerkers die contactt hebben met overheidsfunctionarissen en verkoopmedewerkers van DPx Group. De medewerkers van DPx die in deze categorie met hoger risico vallen, ontvangen periodiek trainingen over de naleving van de anticorruptiewetgeving van de Global Anti-Bribery Compliance Officer, de lokale Anti-Bribery Compliance Manager, of een afgevaardigde die gekwalificeerd is om de trainingen te geven. G. EXTRA LOKALE NALEVINGSMAATREGELEN Dit Beleid biedt een basis voor de naleving van anticorruptiewetgeving binnenn de DPx Group. In de jurisdicties waarin de DPx Group werkzaam is, kunnen extra nalevingsmaatregelen worden getroffen die (a) vereist zijn, of (b) raadzaam zijn om beschermd te zijn onder de lokale wetgeving (bijv. vrijstelling van aansprakelijkheid onder het Italiaanse decreet 231/2001). De lokale Anti-Bribery Compliance Managers zijn verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle leden van de DPx Group alle vereiste en raadzame extra nalevingsmaatregelen op lokaal niveau uitvoeren. De lokale Anti-Bribery Compliance Managers houden de Global Anti-Bribery Compliance Officer op de hoogte van de uitvoering van dergelijke extra maatregelen.

9 BIJLAGE A VERKOOP-/ MARKETINGVERTEGENWOORDIGER DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST Als voorwaarde om zaken te doen met een lid van de DPx Group moet uw bedrijf deze vragenlijst invullen. Geef antwoord op de onderstaande vragen en voeg bijlagen toe wanneer hierom wordt verzocht en wanneer dit nodig is om uw antwoord aan te vullen. 1. Volledige naam en volledig contactadres van uw bedrijf, inclusief alle adressen die in verband met de contractuele relatie met de DPx Group kunnenn worden gebruikt; 2. De juridische structuur van uw bedrijf en een lijst van alle moeder-, dochter- en zusterbedrijven; 3. De volledige naam van alle eigenaren (voor meer dan 5%) en leden van de Raad van bestuur van uw bedrijf; 4. Kopieën van oprichtingsaktes, inschrijvingen in het handelsregister, nationale of lokale bedrijfslicenties, relevante leverancierslijsten en alle andere bedrijfsdocumentenn die aantonenn dat uw bedrijf gekwalificeerd is om zaken te doen met de DPx Group in de betreffende jurisdicties en op de wijze die wordt beoogd door de voorgestelde contractuele relatie; 5. Kopieën van uw twee meest recente gecontroleerde financiële verklaringen of accountants-/auditorsverklaringen bedrijfspraktijken; die vereist zijn door lokale bedrijfswetgevingg of 6. Een lijst van eigenaren, directeuren of medewerkers die op dit moment of in de afgelopen 5 jaar overheidsfunctionaris of in militaire dienst waren. Bied voor dergelijke eigenaren, directeuren of medewerkers relevante informatie waarin de details van deze functie worden vastgesteld. 7. Naam en adres opnemen; van twee zakelijke referenties waarmee we contact kunnen 8. Naam en adres opnemen; van twee financiële referenties waarmee we contact kunnen 9. Geef aan of uw bedrijf, de eigenaren, directieleden, directeuren of medewerkers verdacht of veroordeeld zijn geweest voor een misdrijf (waaronder maar niet beperkt tot fraude, omkoping, corruptie) in enige jurisdictie in de afgelopen 15 jaar.

10 10. Geef aan of het bedrijf, de eigenaren, directieleden, directeuren of medewerkers familiale of andere nauwe banden hebben met huidige overheidsfunctionarissen in het land/de landen waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 11. Geef aan of er in de afgelopen 10 jaar ongunstige vermeldingen in de pers (kranten, televisie, etc.) zijn verschenen over uw bedrijf, de eigenaren, directeuren of medewerkers, waarin aantijgingen werden gedaan in verband met omkoping of corruptie. Verklaring van vertegenwoordiging voor de ingevulde vragenlijst: Als bevoegd vertegenwoordiger van verklaar ik hierbij dat de informatie die hier wordt gegeven op de hieronder genoemde datum actueel, accuraat en volledig is. Ondertekend door Print naam en functie Datum

11 VRAAG BIJLAGE B RED FLAG-CHECKLIST RED FLAG (J/N) OPMERKINGEN 1. Heeft het land/hebben de landen waarin de derde partij gevestigd is en/ /of werk zal uitvoeren een lagere beoordeling dan "5" in de recentste Transparency International Index ( 2. Heeft deze derde partij geweigerd om de due diligence-vragenlijst in te vullen en/of een clausule op te nemen over de naleving van anticorruptiewetgevingg in de overeenkomst met het betreffende lid van de DPx Group? 3. Heeft deze derde partij een lage kredietwaardering? 4. Heeft deze derde partij onvoldoende expertise of aantoonbare prestaties om zich te kwalificeren voor de vereiste werkzaamheden? 5. Heeft deze derde partij om ongebruikelijk hoge tarieven, commissies, voorschotten of onkostenvergoedingen gevraagd? 6. Zijn er betalingen gedaan aan een bankrekening op nummer en/of in een ander land dan het land waar de diensten moeten worden uitgevoerd en/of in een andere valuta dan de gebruikte valuta in dat land? 7. Moeten er contante betalingen worden verricht?

12 8. Hebben controles naar de achtergrond of referenties van het bedrijf schandalen, gerechtelijke vervolging of ethische problemen aan het licht gebracht in verband met deze derde partij of directieleden? 9. Wordt deze derde partij voornamelijk in overweging genomen vanwege relaties of connecties met overheidsorganen? 10. Heeft één van de leidinggevenden van de derde partij officiële verplichtingen of een officiële functie binnen de overheid? 11. Was de derde partij geheel of gedeeltelijk geselecteerd op basis van de aanbeveling van een overheidsfunctionaris uit het buitenland? 12. Heeft de derde partij extra en/of ongebruikelijkee verzoeken om vergoedingen gedaan na de uitvoering van de werkzaamheden? 13. Is de derde partij of één van de leidinggevendenn ooit in de pers genoemd in verband met een omkopingsschandaal? 14. Is er een ander aspect van ( 1) de relatie of (2) de prestatiess van de derde partij bij het uitvoeren van de werkzaamheden die bezorgdheid oproepen over verdachte betalingen aan of relaties met buitenlandse overheidsfunctionarissen?

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Documentnummer: 276-RP dut Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Niet gecontroleerde papieren exemplaren - Controleer ingangsdatum voor gebruik Functie: Juridisch Titel: Anti-corruptie Goedgekeurd

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Anticorruptiehandleiding

Anticorruptiehandleiding Anticorruptiehandleiding Integer leiding geven Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming

Nadere informatie

Wereldwijd anticorruptiebeleid

Wereldwijd anticorruptiebeleid Wereldwijd anticorruptiebeleid I. DOEL Volgens de wetgeving in de meeste landen is het betalen of aanbieden van een betaling of zelfs het ontvangen van steekpenningen of commissieloon of overige corrupte

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober 2011 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING...1 A. Geldigheid van de Richtlijnen en Procedures...1

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen Travelex verplicht zichzelf om bij zijn bedrijfsvoering de hoogste professionele en ethische standaards te handhaven 1 Aan allen, Travelex

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 16 januari 2007 Eerste herziening door middel van goedkeuring door de Raad van Bestuur: 18 oktober 2011 Tweede herziening

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Governance, risk en compliance Internationale anticorruptiewetgeving IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie wereldwijd op 2600

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Regels om omkoping en corruptie te voorkomen, vast te stellen en te corrigeren Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen

Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Aanvullende algemene voorwaarden en berichtgeving in verband met risico's voor junior spaarrekeningen Lees dit document zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik idealing.com Limited, freepost LON13628,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Leading with Integrity CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Inleiding MVO-eisen voor alle leveranciers Aanvullende

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG VERTEGENWOORDIGT GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS

GEZONDHEIDSZORG VERTEGENWOORDIGT GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS Verklaring door alle bedrijfsleden van COCIR COCIR legt zich toe op het bevorderen van de medische wetenschap en het verbeteren van de patiëntenzorg. Als deelnemers

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Algemeen. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

Algemeen. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. Algemeen Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd voor

Nadere informatie

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. ICT Bedrijven Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE SAMENVATTING VAN HET WERELDWIJD BELEID VAN JOHNSON MATTHEY TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE EN Johnson Matthey heeft een bepaald engagement

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Gedragscode. Belangenconflicten

Gedragscode. Belangenconflicten Gedragscode Gedragscode Euronav is een actieve onderneming door haar Directie, kaderleden en werknemers. Deze gedragscode zorgt voor de nodige richtlijnen in verband met belangrijke gebieden waarbij het

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

White paper. Zes tips voor veilig zakendoen in opkomende markten

White paper. Zes tips voor veilig zakendoen in opkomende markten White paper Zes tips voor veilig zakendoen in opkomende markten Zes tips voor veilig zakendoen in opkomende markten De groeikansen voor het bedrijfsleven liggen in het buitenland. Dat is goed nieuws voor

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID INZAKE DE VERLENING VAN TEKENBEVOEGDHEID

THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID INZAKE DE VERLENING VAN TEKENBEVOEGDHEID THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID INZAKE DE VERLENING VAN TEKENBEVOEGDHEID Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 30 januari 2014 DOEL EN BEREIK: Dit beleid inzake de verlening van tekenbevoegdheid ("beleid")

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK Inleiding Deze Code Bedrijfsvoering en Ethiek ("Code") omvat een breed scala aan zakelijke praktijken en procedures. Het dekt niet elke situatie die

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND INLEIDING Deze gedragscode van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels opgestelde

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 250 HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 250 HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 250 HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-8 Verantwoordelijkheid van de leiding

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA?

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 1. Wat is FATCA? FATCA, de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen belastingontduiking door Amerikanen

Nadere informatie

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013

Aankondiging claimemissie. 4 juli 2013 Aankondiging claimemissie 4 juli 2013 Disclaimers Deze materialen zijn niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten,

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 2011 INHOUDSTAFEL Rubrieken 1 Anti-omkoping en anti-corruptie-verklaring bij Johnson Matthey 2 Inleiding 3 Wie is gedekt

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE Op deze pagina kunt u lezen onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van onze website www.enritec.com (onze site). Wij vragen u deze voorwaarden zorgvuldig

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft

Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft Abonnement voor software- en serviceadviseurs van Microsoft DOOR NAAR HET EINDE VAN DEZE AANVULLING OP DE MSPP-OVEREENKOMST (MICROSOFT PARTNER PROGRAM) TE BLADEREN EN OP DE KNOP 'AKKOORD' TE KLIKKEN, BEVESTIGT

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie