Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Drs. Henk Stoepker Register senior-kna-archeoloog Onafhankelijk adviseur archeologische monumentenzorg Specialist middeleeuwse archeologie Archeocoach Archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering GEMEEN; Tienbundersweg CR Wijlre hstnppkprfönrrhpnmnrh.nl Gemeente Nuth Postbus AA Nuth t.a.v. A. van Thoor Volanr imj ïï^ty Ingek. 2 8APR 2009 Class.nr...://M..., Afd. Jmfttt. w jlre, 26 april 2009 Geachte mevrouw van Thoor, Bijgaand ontvangt U mijn toetsing van het rapport 'Moonen, B.J., 2008: Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een veldinspectie, Weesp (RAAP-notitie 2835)'. Benodigd tijdsbeslag was 3,5 uur. Met vriendelijke groet Drs. H. Stoepker

28 Drs. H. Stoepker Register Senior-KNA-archeoloog Onafhankelijk adviseur archeologische monumentenzorg Specialist middeleeuwse archeologie Archeocoach Archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering Tienbundersweg CR Wijlre, Nederland tel nl Beoordeling van een Archeologisch Rapport Rapport: Bevoegd gezag: Contactpersoon: Datum: Moonen, B.J., 2008: Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een veldinspectie, Weesp (RAAP-notitie 2835) Gemeente Nuth Postbus AA Nuth A. van Thoor 27 april 2009 Doel van de beoordeling In opdracht van de Gemeente Nuth, d.d. 23 april 2009, wordt door drs. H. Stoepker, onafhankelijk adviseur archeologische monumentenzorg (Archeocoach, archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering), een rapport getoetst van een bureaustudie en een inventariserend veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen, opgesteld door "RAAP" te Weesp, van de locatie Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth. Het doel van de toetsing is tweeledig. In de eerste plaats dient de toetsing om te bepalen of dit rapport voldoende gegevens van voldoende kwaliteit heeft opgeleverd voor Burgemeester en Wethouders om te besluiten of de waarde van dit terrein voldoende is vastgesteld (Monumentenwet 1988, art ). In de tweede plaats dient de toetsing om te bepalen of de aanbevelingen tot het al dan niet laten uitvoeren van verder onderzoek of het treffen van een andere maatregel, logisch voortvloeien uit genoemde gegevens en of zij in overeenstemming zijn met gangbaar of verantwoord archeologische monumentenzorgbeleid. Indien deze toetsing leidt tot aanbevelingen om het rapport te verbeteren, hebben deze aanbevelingen alleen betrekking op meetbare kwaliteitsaspecten en niet op zaken die binnen het domein van de integriteit en verantwoordelijkheid van de rapporteur vallen. Beleidsadviezen van de toetser zijn onderscheiden van die van de auteur van het rapport en worden als onafhankelijk advies beargumenteerd.

29 27 april 2009 IVO-Verkennend, St. Plangebied Centrum, Schimmert, gemeente Nuth 2 Aan het slot van deze toetsing bevindt zich een toelichting op de wijze van toetsen en een lijst van bij toetsingen geraadpleegde documentatie. Onderzoeksgegevens Oppervlakte plangebied: Aanleiding en doel onderzoek: Huidig gebruik: Methoden: Conclusies: Aanbevelingen: 1,85 ha Nieuwbouw appartementencomplex met parkeergarage, nieuwbouw levensbestendige woningen, nieuwbouw winkels, verbouwing Remigiushuis tot appartementencomplex Overwegend onbebouwd Bureaustudie en verkennende boringen Locatie met hoge trefkans, klein deel binnen AMK-terrein (historische dorpskern); door colluvium afgedekte bergbrikbodem, plaatselijke verstoring wegens gebruik als hoogstamboomgaard Karterend (boor)onderzoek Beoordeling van het rapport Algemeen Het rapport is van goede kwaliteit en bevat voldoende gegevens voor dit stadium van de planvorming. De hieronder gemaakte opmerkingen doen daar geen wezenlijk afbreuk aan. Opmerkingen Zoals uit de toetsingslijsten blijkt, kunnen er enkele kleine opmerkingen gemaakt worden. Het begrip 'veldinspectie' is niet KNA-conform. Correct is 'verkennend booronderzoek'. Ook vraagt de KNA om 4 hoekcoördinaten i.p.v. 1 centrumcoördinaat en om een functiebenoeming van medewerkers. Verder zou het correct zijn om de verwachte trefkans op grond van de gemeentelijke beleidskaan en de verwijzing naar de IKAW in hoofdstuk op te nemen. Dit behoort bij de gegevens die voorafgaande aan het veldwerk en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen bekend zijn. Aan de literatuurlijst dient toegevoegd te worden: Stoepker, H., 2007: Hoofdstraat 84, Schimmert (gemeente Nuth), een bouwlocatie in de dorpskern naast de parochiekerk, archeologische bureaustudie, Wijlre (Archeocoach Studies 1). Tevens is het aan te bevelen om altijd gebruik te maken van: Gaauw, P. van der, M. de Grooth, J. Hoevenberg, L. van Hoof & H. Stoepker 2007: Evaluatie en synthese van het in Limburg tussen 1995 en 2006 uitgevoerde onderzoek ( en de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, aangezien deze veel literatuur en andere gegevens bevatten en als onderbouwing voor aanbevelingen kunnen dienen. Beoordeling van de aanbeveling Het rapport beveelt vervolgonderzoek aan in de vorm van karterend booronderzoek - alleen ter plekke van het onbebouwde en onverharde gedeelte in een grid van 17 x 20 meter met proefsleuven als mogelijk vervolg. Motivatie is de grootschalige ontwikkeling en de volgens de gemeentelijke verwachtingskaart grote trefkans (hoge verwachting) van gebieden met hellingklasse A, terwijl het colluvium vindplaatsen afgedekt kan hebben ondanks erosie van de A- en E-horizont. Wij maken hierbij de volgende kanttekeningen. Het risico dat hier een vindplaats aanwezig kan zijn, is gebaseerd op de veronderstelling dat vlakke gebieden favoriete locaties voor bewoning in het verleden zijn, mits in de nabijheid van water. Het risico is in dit plangebied echter aanmerkelijk kleiner dan in het terrein naast de kerk (bureaustudie Stoepker), ook al is de gaafheid daarvan wegens nog bestaande bebouwing onbekend. Naast de kerk ARCHEOCOACH - onafhankelijk advies over archeologische monumentenzorg Drs. Henk Stoepker - Register senlor-kna-archeoloog / Tienbundersweg 8, 6321 CR Wijlre / /

30 27 april 2009 IVO-Verkennend, St. Plangebied Centrum, Schimmert, gemeente Nuth is de kans op het aantreffen van bewoning uit de middeleeuwen zeer groot, aangezien middeleeuwse bewoning zich meestal bij de kerk concentreert. In dit plangebied is gezien de grotere afstand van de kerk de kans op bewoning uit de middeleeuwen betrekkelijk gering. Bewoning uit Neolithicum tot en met Romeinse tijd kunnen hier op basis van de algemene geschiktheid voor bewoning wel aanwezig zijn. Het gaat om een ingreep van aanzienlijke omvang. Dit betekent dat de kans op het aantreffen van archeologie relatief groot is en dat wegens de omvang een mogelijk volledig, en daardoor waardevol, beeld verkregen kan worden. De exacte omvang (ruimte, diepte) van het bouwplan is echter nog niet bekend, terwijl er ook rekening moet worden gehouden met verstoring. Een deel van het plangebied bevindt zich bovendien binnen een terrein van archeologische waarde (kern Schimmert) ook al is dit het deel waar zich al bebouwing bevindt. Op grond hiervan kan inderdaad geconcludeerd worden dat vervolgonderzoek nodig is om het risico op onverstoorde archeologische vindplaatsen uit vooral de periode Neolithicum - Romeinse tijd nader te bepalen. Ten aanziek van de methodiek moet opgemerkt worden dat in zijn algemeenheid karterend onderzoek voor deze perioden beter in de vorm van proefsleuven dan van karterende boringen kan worden uitgevoerd. Booronderzoek leidt niet altijd tot uitsluitsel hetgeen tot gevolg heeft dat dan alsnog proefsleuven moeten worden gegraven voordat een besluit over een definitieve opgraving kan worden genomen. Daarmee is inclusief rapportage een periode van enkele maanden mee gemoeid, waarmee dan in de planning (exclusief de tijd voor een eventuele opgraving) wel rekening mee gehouden moet worden. Indien dit tijdpad ingecalculeerd wordt, is tegen booronderzoek in dit geval echter geen bezwaar, omdat er nog diverse onzekerheden zijn. Proefsleuven kunnen beter getrokken worden als er meer bekend is over de omvang van het bouwplan. Het boorgrid 17x20 m met 12cm boor (variant C3) is inderdaad in dit geval vereist. Advies na toetsing Ons advies is om het rapport goed te keuren, de aanbeveling tot het laten uitvoeren van karterend onderzoek - met mogelijk vervolg in de vorm van waarderend en definitief onderzoek- over te nemen en dit als voorwaarde bij de vergunningsprocedure op te nemen. Aan vergunningvrager en auteur van het rapport dienen onze opmerkingen medegedeeld te worden, zodat bij het definitief maken van het concept de literatuurlijst aangevuld kan worden. ARCHEOCOACH - onafhankelijk advies over archeologische monumentenzorg Drs. Henk Stoepker - Register senior-kna-archeoloog / Tienbundersweg 8, 6321 CR Wijlre / /

31 27 april 2009 IVO-Verkennend, St. Plangebied Centrum, Schimmert, gemeente Nuth Toelichting op de toetsing De kwaliteitstoetsing geschiedt aan de hand van de in de archeologische monumentenzorg voorgeschreven kwaliteitsnormen, de vakliteratuur, en de in de beroepsgroep gangbare gedragscodes m.b.t. deskundigheid en onafhankelijkheid. Indien de gegevens van onvoldoende kwaliteit worden beschouwd, of als onvolledig voor deze fase van het onderzoek, zal het College door toetser geadviseerd worden om aanvulling of verbetering te vragen. Bij de toetsing van de aanbevelingen wordt gelet op de (potentiële) informatiewaarde van de locatie en op de proportionaliteit tussen bestaande en verwachte verstoring, informatiewaarde en vereiste onderzoeksinspanning. De (potentiële) informatiewaarde wordt getoetst aan de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, het selectiebeleid van de provincie Limburg, eventuele andere onderzoeksagenda's en aan beredeneerde expert judgment. Met de toekomstige verstoring wordt in het advies rekening gehouden, voor zover aard, plaats, diepte en omvang van de geplande verstoring bekend zijn. De toetsing van de aanbevelingen leidt tot een advies aan het College om deze al dan niet over te nemen, zonodig onder voorlegging van een alternatief. Bij toetsingen door Archeocoach worden twee (bijgevoegde) controlelijsten gebruikt. Controlelijst A noemt de in de KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) versie 3.1 voorgeschreven onderdelen voor Inventariserend Veldonderzoek. Controlelijst B bevat vragen die op het vaststellen van de vakinhoudelijke kwaliteit en de beleidsmatige relevantie gericht zijn. De scores op de lijsten vormen de basis voor een beoordeling in algemene zin. Indien in de lijst gemarkeerd is, dat er reden is voor opmerkingen, worden die opmerkingen na de algemene beoordeling gemaakt. Niet alle KNA-elementen zijn voor elke toetsing relevant. Bij toetsing geraadpleegde documenten Waar nodig is gebruikgemaakt van de volgende documenten Diepeveen-Jansen, M. & J. Kaarsemaker 2004: Publicatiewijzer voor de Archeologie, Amsterdam (de spellingsregels voor vaktermen worden niet als bindend beschouwd) Erfgoedinspectie: M.H. van den Dries & P.A.M. Zoetbrood 2007: Werk in uitvoering (1): van PvE tot veldwerk, Den Haag, Erfgoedinspectie. Erfgoedinspectie: M.H. van den Dries & P.A.M. Zoetbrood 2008: Werk in uitvoering (2): van veldwerk tot standaardrapport, Den Haag, Erfgoedinspectie. Provincie Limburg: provinciale richtlijn verkennend boren (brief provincie Limburg 2006/58816, d.d. 19 december 2006 Provincie Limburg: toetsingslijst rapporten en programma's van eisen Provincie Limburg: handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling 2007 Provincie Limburg: Gaauw, P. van der, 2008: Provinciale archeologische aandachtsgebieden, archeologisch selectiedocument, Maastricht (Provincie Limburg, cluster erfgoed, afdeling cultuur, welzijn en zorg). Provincie Limburg: Gaauw, P. van der, M. de Grooth, J. Hoevenberg, L. van Hoof & H. Stoepker 2007: Evaluatie en synthese van het in Limburg tussen 1995 en 2006 uitgevoerde onderzoek ( Provincie Limburg: deponeringsvoorwaarden provinciaal depot voor bodemvondsten RACM: database Archis II (waarnemingen, monumenten, onderzoeksmeldingen) met onderliggende CMA/CAA-documentatie via LiveLink RACM: richtlijn archeologisch onderzoek van beekdalen in Pleistoceen Nederland RACM: Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, hoofdstukken 11,17,18, 22, 24, ARCHEOCOACH - onafhankelijk advies over archeologische monumentenzorg Drs. Henk Stoepker - Register senior-kna-archeoloog / Tienbundersweg 8, 6321 CR Wijlre / /

32 27 april 2009 IVO-Verkennend, St. Plangebied Centrum, Schimmert, gemeente Nuth Rijksinspectie voor de Archeologie: RIA-rapport 2, 2005: IVO op niveau? Onderzoek naar de kwaliteit van rapporten van inventariserend onderzoek) Rijks Geologische Dienst, 1984: Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving, schaal 1:50.000, Pre-Kwartair Rijks Geologische Dienst, 1989: Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving, schaal 1:50.000, afzettingen van de Maas Rijks Geologische Dienst, 1989: Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad SIKB: KNA 3.1. (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) SIKB: KNA-leidraad karterend boren. SIKB: KNA-leidraad proefsleuven (concept-versie) SIKB: Checklist beoordeling standaardrapport IVO-verkennend en IVO-borend Stichting voor Bodemkartering, 1990: Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, blad NWA: gedragscode van de Vereniging van Nederlandse Archeologen VOIA: gedragscode van de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie ARCHEOCOACH - onafhankelijk advies over archeologische monumentenzorg Drs. Henk Stoepker - Register senior-kna-archeoloog / Tienbundersweg 8, 6321 CR Wijlre / /

33 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d A CONTROLELIJST AANWEZIGHEID KNA ELEMENTEN Toetsing Project Plangebied Centrumplan Schimmert Rapport Moonen, B.J., 2008: Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een veldinspectie, Weesp (RAAP-notitie 2835) Bevoegd gezag Gemeente Nuth Toetser / Drs. H. Stoepker, Register-senior-KNA-archeoloog, Archeocoach - deskundige voor archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering bevoegd gezag Datum 27 april Basisgegevens Ja Nee Nvt Opm 1 Titel van het rapport 1. auteur (s) 2. plangebied 3. type onderzoek (KNA-conform) 4. plaats van uitgave 5. jaar van uitgave 6. serie (uitgevende instelling) 7. versie (concept nr. / definitief) 2 Administratieve gegevens 1. periode van uitvoering 2. CIS-code (onderzoeksmeldingsnr) 3. naam (eventueel adres) opdrachtgever / contactpersoon 4. naam en adres uitvoerder / contactpersoon 5. naam en adres bevoegde overheid / contactpersoon 6. naam en adres deskundige namens bevoegde x overheid 7. (eventueel) kadastrale gegevens; naam en adres x eigenaar / gebruiker grond 8. gemeente 9. plaats 10. toponiem / adres 11. door overheid of opdrachtgever gehanteerde aanduiding van project of plangebied 12. minimaal 4 x-y coördinaten x 13. kaartblad 1: oppervlakte plangebied m' 1 / ha 15. AMK - en Archisnummers 16. beheerder en plaats van de onderzoeksdocumentatie 17. projectnr opdrachtnemer 18. ISBN-of ISSN-nr 3 Kwalificaties 1. is veldonderzoek uitgevoerd is door een instelling met een opgravingsvergunning? 2. is verwezen naar gehanteerde KNA-versie? x 3. is aangegeven dat het rapport vervaardigd is door x of onder eindverantwoordelijkheid van een seniorarcheoloog of seniorprospector? 4. zijn andere auteurs en medewerkers met functieaanduiding genoemd? 4 Locatiegegevens

34 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d overzichtskaart Nederland, globale aanduiding ligging plangebied 2. uitsnede topografische kaart 1: of groter met exacte begrenzing plangebied, RDcoördinaten, schaal, noordpijl 3. detailkaart plangebied huidige situatie, schaal, noordpijl 4. lucht- en/of terreinfoto's 5. omschrijving huidig gebruik (bebouwing, erf, sloop, bomen, grasland, etc.) 6. omschrijving bij aanvang bekende verstoring (afgraving, kelders, kabels, verontreiniging, etc.) a. aard b. omvang c. diepte 5 Voorgenomen ontwikkelingen 1. juridisch en planologisch kader 2. plantekening en/of bouwtekening (plattegrond, profielen, aanzichten) 3. omschrijving werkzaamheden 4. omvang (m ) 5. verstoringsdiepte 6. uitvoeringsplanning / fasering 2 Doel- en vraagstelling Ja Nee Nvt Opm 1 Zijn doel- en vraagstelling omschreven? 2 Is aangegeven of doel- en vraagstelling zijn afgeleid van een programma van eisen? 3 Is aangegeven of doel- en vraagstelling zijn afgeleid van een plan van aanpak? 4 Indien doel- en vraagstelling zijn afgeleid van een programma van eisen of plan van aanpak, zijn onderstaande gegevens vermeld? 1 naam opsteller 2 datum van opstellen 3 datum goedkeuring door bevoegd gezag (PvE) 4 datum goedkeuring door opdrachtgever (PvA) 3 Bureaustudie Ja Nee Nvt Opm 1 Samenvatting en analyse van eerder onderzoek, van literatuur en documentatie t.a.v. het plangebied en een groter onderzoeksgebied (referentiegebied / context) met volledige vermelding van 1. aardkundige gegevens en waarden 2. bekende archeologische gegevens en waarden 3. historische gegevens 4. historisch-geografische gegevens en cultuurlandschappelijke waarden 5. cultuurhistorische gegevens en waarden (bouwkundige monumenten e.d.) 2 Bij de vermelding van bekende archeologische waarden 1. AMK-nr 2. Archis-waarnemingsnr. 3. status / bescherming 4. gemeente / plaats / toponiem 5. kaartblad / centrale coördinaat 6. complextype 7. datering

35 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d toelichting m.b.t. relevantie van de waarneming (b.v. vondstomstandigheden, vinder, vondstdatum, nauwkeurigheid coördinaten) 3 Vermelding van verwachte archeologische waarden 1. Volgens IKAW 2. Volgens gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart 4 Afgebeelde kaarten met bekende en verwachte archeologische waarden, met bekende aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke waarden 1. geologische kaart 2. geomorfologische kaart 3. bodemkaart 4. AHN 5. historische kaarten (Tranchot, kadastrale minuut, kaart , Bonne) 6. archeologische waarden: a. monumenten (AMK) b. waarnemingen c. onderzoeksmeldingen d. gemeentelijke beleidskaart e. IKAW 7. provinciale cultuurhistorische waardenkaart 8. andere kaarten 4 Gespecificeerde verwachting en onderzoeksstrategie Ja Nee l Nvt Opm 1 Vermelding van de verwachte elementen 1. locatie 2. datering 3. complextype 4. diepteligging 5. omvang 6. uiterlijke kenmerken 7. mogelijke verstoringen 2 Is aangegeven of het veldonderzoek zich richt op alle vindplaatstypen van de gespecificeerde verwachting of op een deel daarvan? 3 Omschrijving beoogde methoden en technieken en motivatie voor de gekozen onderzoeksstrategie. I 5 Veldwerk Ja Nee Nvt Opm 1 Toegepaste methoden en technieken met vermelding van volgorde/fasering, met motivatie voor de eventuele afwijking van beoogde strategie en methodiek, vermelding eventuele beperkingen 1. inmeting, hoogtebepaling 2. methodiek oppervlaktekartering, vondstzichtbaarheid 3. boorgrid, boordiepte, boordiameter en type, boorkernonderzoek, maaswijdte zeven 4. afmetingen putten, puttenplan, dekking van het onderzoeksgebied, aantal en niveaus vlakken 5. selectie en documentatie van profielen; fysischgeografisch onderzoek 6. selectie en documentatie van sporen, structuren en vondstniveaus 7. selectie en verzamelwijze vondsten en monsters 8. fysisch-geografisch onderzoek 9. beeldregistratie

36 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d geofysische prospectie 2 Resultaten van het veldwerk 1. samenvattend overzicht 2. beschrijving van de aard en mate van verstoring en gaafheid 3. bodemopbouw en landschapsreconstructie 4. beschrijving en analyse van vindplaatsen en (daarin aanwezige) sporen, structuren en antropogene lagen (complextype, categorie spoor, locatie, diepteligging, relaties, gaafheid,, afmetingen, verspreiding) 5. beschrijving en analyse van vondsten (materiaal, type, datering, afmetingen, conservering, verspreiding) 6. resultaten van specialistisch onderzoek (relevante en geselecteerde monsters, b.v. hout, bot etc.) 3 Kaarten en tekeningen van het onderzochte gebied (topografische ondergrond, RD-coördinaten, legenda, schaal, noordpijl, onderschrift) 1. overzicht met begrenzing onderzochte delen 2. overzicht met begrenzing van ontoegankelijke delen / geen vondstzichtbaarheid 3. overzicht van verstoorde delen met verstoringsdiepte 4. overzicht met genummerde vindplaatsen 5. overzicht met genummerde boorpunten 6. overzicht met genummerde proefsleuven / proefputten 7. overzicht met gedocumenteerde profielen met genummerde lagen 8. overzichten of vlaktekeningen met genummerde en geperiodiseerde sporen en structuren 9. overzichten of vlaktekeningen met vondsten en / of archeologische indicatoren (periode, materiaal, nummer) 10. interpretatieve overzichten en verwachtingen (verloop van sporen, structuren, sites e.d.) 4 Afbeeldingen (met onderschrift) 1. profielen of profielkolommen 2. relevante sporen of structuren 3. relevante vondsten 5 Boorstaten 1. legenda bodemopbouw 2. NAP-hoogte maaiveld 3. dieptematen 4. diepteligging en aard archeologische indicatoren 6 Sporenlijst 1. categorie 2. (conserverings-)toestand 3. datering 4. relatie met vondstnummers 7 Vondstenlijst 1. vondstnummer 2. spoor- of boringnummer 3. aantal artefacten per vondstnummer 4. determinatie 5. materiaal 6. datering 7. eventueel gewicht, afmetingen, conservering, enz.

37 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d Conclusie, waardering, aanbevelingen, overig Ja Nee Nvt Opm 1 Beantwoording van de onderzoeksvragen, en in het bijzonder de onderstaande, 1. bodemopbouw 2. gaafheid en verstoring 3. benoeming kansrijke / kansarme zones 4. aan- / afwezigheid van archeologische fenomenen 5. plaats, omvang, verspreiding, diepteligging van archeologische fenomenen 6. de aard en het complextype van archeologische fenomenen 7. relatie tussen vondsten, sporen, structuren, bodemhorizonten 8. datering van de archeologische fenomenen 9. relatie met de omgeving (biotisch, cultuurlandschappelijk, gebouwd) 10. fysieke kwaliteit van de archeologische fenomenen 2 Beredeneerde vermelding van niet beantwoorde onderzoeksvragen (beperkingen onderzoek) 3 Geactualiseerd verwachtingsmodel / risicoanalyse 4 Waardering volgens onderstaande parameters 1. Beleving: schoonheid, herinneringswaarde. 2. Fysieke kwaliteit: a. gaafheid: i. aanwezigheid grondsporen, ii. gaafheid sporen, iii. ruimtelijke gaafheid, iv. stratigrafie intact, v. mobilia in situ, vi. ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling en tussen mobilia en sporen vii. aanwezigheid antropogeen biochemisch residu, viii. stabiliteit van de natuurlijke omgeving; b. conservering: i. consen/ering artefacten, ii. consen/ering organisch materiaal; 3. Inhoudelijke kwaliteit: a. zeldzaamheid, b. informatiewaarde, c. ensemblewaarde, d. representativiteit 5 Selectieadvies / aanbeveling nader onderzoek 6 Inhoudelijke aanbevelingen vervolgonderzoek (geactualiseerde vraagstelling of verwachting) 7 Methodische aanbevelingen vervolgonderzoek 8 Overzicht van relevante en/of geraadpleegde literatuur en documentatie 9 Nederlandstalige samenvatting 10 Niet in rapport opgenomen beeldmateriaal op CD-ROM met meta-informatie 11 Niet in rapport opgenomen tabellen op CD-ROM met meta-informatie

38 Controlelijst archeologisch rapport: Centrumplan Schimmert B: inhoudelijke en beleidsmatige toets d.d. 27 april 2009 B INHOUDELIJKE EN BELEIDSMATIGE TOETS Toetsing Project Plangebied Centrumplan Schimmert Rapport Moonen, B.J., 2008: Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een veldinspectie, Weesp (RAAP-notitie 2835) Bevoegd gezag Gemeente Nuth Toetser / deskundige voor bevoegd gezag Drs. H. Stoepker, Register-senior-KNA-archeoloog, Archeocoach - archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering Datum 27 april Doel- en vraagstelling Ja Nee Nvt Opm 1 Is de doelstelling onderbouwd volgens onderstaande richtlijnen? 1. De doelstelling van bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde verwachting aan de hand van bestaande bronnen 2. De doelstelling richt zich in de verkennende fase van veldonderzoek op het nader begrenzen van archeologisch kansrijke en kansarme zones (horizontaal en verticaal), op het vaststellen van verstoringen (horizontaal en verticaal), op het verkrijgen van bodemkundig inzicht (geoarcheologisch onderzoek). 3. De doelstelling richt zich in de karterende fase van veldonderzoek op het (nader) lokaliseren van archeologische informatiebronnen 4. De doelstelling richt zich in de waarderende fase van veldonderzoek op a. het nader bepalen van aard, complextype, omvang, diepteligging, datering, gaafheid en conservering van de archeologische vindplaats b. het bepalen van de waarde van de vindplaats a.h.v. zichtbaarheid, ensemblewaarde, representativiteit, zeldzaamheid, informatiewaarde, gaafheid, conservering 2 Is de vraagstelling adequaat? 3 Is de vraagstelling gedifferentieerd op grond van eventuele verschillen in de locatie? 2 Bureaustudie Ja Nee Nvt Opm 1 Is er een goede verhouding tussen onderzoeksgebied en plangebied? 2 Zijn de resultaten van eerder onderzoek in het plangebied of de regio x goed gebruikt? 3 Is de literatuur en de documentatie m.b.t. plan- en onderzoeksgebied, deze regio en deze periode(s) - voor dit type onderzoek- adequaat en voldoende geanalyseerd en toegepast bij het opstellen van het verwachtingsmodel en het trekken van conclusies t.a.v. 1. bodem en landschap 2. archeologie a. Archis (waarnemingen, monumenten, onderzoeksmeldingen) b. documentatie achter Archis (CAA, CMA, onderzoeksrapporten, archeologische kroniek Limburg , ROB-jaarverslagen) c. gemeentelijke beleidskaart (kaart en rapport) d. vakliteratuur

39 Controlelijst archeologisch rapport: Centrumplan Schimmert B: inhoudelijke en beleidsmatige toets d.d. 27 april 2009 e. regionale studies f. provinciale synthese recent onderzoek Limburg / selectiedocument g. NOaA 3. geschiedenis en toponymie 4. historische geografie en cultuurhistorie (gebouwde omgeving) 4 Is de archeologische context synthetiserend en analyserend beschreven, m.a.w. is niet volstaan met een opsomming van vindplaatsen? 5 Is kritisch gebruik gemaakt van internetbronnen? 6 Is relevant kaartmateriaal, waaronder historische kaarten, adequaat geanalyseerd en geïnterpreteerd? 7 Geven de auteurs blijk van voldoende kennis van deze regio (landschap, bodem, geschiedenis en archeologie) en van de onderhavige onderzoeksperiodes? 8 Is adequaat gebruik gemaakt van de kennis van plaatselijke amateurarcheologen en/of gebiedsdeskundige specialisten? 9 Is er (indien relevant) adequaat gebruik gemaakt van de NoaA (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie), van het provinciaal selectiedocument? 10 Is de gespecificeerde verwachting overtuigend en voldoende onderbouwd? I 3 Veldwerk - uitvoering en resultaten Ja Nee Nvt Opm 1 Is er een goede verhouding tussen onderzoeksgebied en plangebied? 2 Zijn bij het veldwerk de juiste methoden en technieken op de juiste plaats gebruikt? 3 Is de provinciale richtlijn verkennend boren gevolgd? 4 Is de SIKB-leidraad karterend booronderzoek gevolgd? 5 Is gebruik gemaakt van de RACM/SIKB-richtlijn beekdalonderzoek? 6 Zijn er voldoende specialisten bij het veldwerk betrokken en zijn ze adequaat ingezet? 7 Is er voldoende veldwerk uitgevoerd om het verwachtingsmodel te toetsen en de onderzoeksvragen te beantwoorden? 8 Is het veldwerk voldoende uitgewerkt? 1. Algemene indruk 2. Analyse van boringen 3. Analyse van profielen 4. Analyse van sporen en structuren 5. Analyse van vondsten (is gecorrodeerd metaal gescreend met röntgenonderzoek? 6. Analyse van monsters 9 Is de interpretatie overtuigend 1. in het algemeen? 2. van de object- en sporenanalyse? 3. van de dateringen en de toeschrijving aan complextypen? 4. van de bodemopbouw en stratigrafie? 5. van de gaafheid en de aard en mate van de verstoring? 10 Zijn de onderzoeksvragen afdoende beantwoord en is afdoende aangegeven wat de reden is als dat niet mogelijk was? 11 Is de conclusie goed onderbouwd en overtuigend? 4 Rapportage Ja Nee Nvt Opm 1 Is het rapport goed gestructureerd en goed leesbaar? 2 Heeft het rapport (voor dit type onderzoek) voldoende diepgang en oog voor detail? 3 Zijn de resultaten duidelijk en volledig beschreven en gedetailleerd genoeg in kaart gebracht of getekend? 4 Sluiten de specialistische bijdragen op elkaar aan en zijn de x

40 Controlelijst archeologisch rapport: Centrumplan Schimmert B: inhoudelijke en beleidsmatige toets d.d. 27 april 2009 specialistische bijdragen en de deelhoofdstukken geïntegreerd in de synthese? 5 Wordt de tekst goed verduidelijkt door illustraties en is er een heldere relatie tussen tekst en illustraties? 6 Zijn boorstaten, kaarten, afbeeldingen, tabellen, vondst- en spoorbeschrijvingen duidelijk en volledig? 5 Waardering, selectie, aanbevelingen Ja Nee Nvt Opm 1 Is de waardebepaling op alle aspecten voldoende onderbouwd en aanvaardbaar? 2 Is de bepaling van de inhoudelijke kwaliteit in lijn met de NOaA, en eventuele andere onderzoeksagenda's? 3 Is door dit onderzoek de archeologische waarde van het terrein voldoende vastgesteld niveau zodat een gefundeerd selectiebesluit genomen kan worden? 4 Is in het selectieadvies rekening gehouden met het vastgestelde archeologische beleid van de gemeente? 5 Zijn aanbevelingen voor planaanpassing of beperkingen bij de ingreep, voor een vervolgonderzoek, voor afzien daarvan op voldoende gegevens gebaseerd en voldoende beargumenteerd? 6 Zijn de aanbevelingen in lijn met de doel- en vraagstelling en resultaten van het onderzoek? 7 Zijn de aanbevelingen proportioneel ten opzichte van de bestaande en de te verwachten verstoring? 8 Is bij een advies tot verder onderzoek 1. een adequate probleem- en doelstelling geformuleerd? 2. een adequaat geactualiseerd verwachtingsmodel geformuleerd 3. de potentiële informatieve meerwaarde en de relatie tot de NOaA geformuleerd? 4. een adequate onderzoeksstrategie geformuleerd? 5. het verdere verloop van het AMZ-proces omschreven? 9 Is er voldoende gewezen op de kans op 'toevalsvondsten' en de daarbij behorende wettelijke meldingsplicht?

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

CHECKLIST. 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-verkennend Algemene vragen 1. Het IVO-verkennend (voorzover booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt over een opgravingsvergunning

Nadere informatie

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend

CHECKLIST. Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-waarderend Algemene punten 1. Het IVO-waarderend (voorzover proefsleuven- of booronderzoek) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van

CHECKLIST. en Wetenschap aan instellingen die hebben aangetoond bekwaam te zijn tot het doen van ARCHEOLOGIE CHECKLIST Beoordeling standaard rapport IVO-karterend Algemene vragen 1. Het IVO-karterend (voorzover booronderzoek en proefsleuven) dient te zijn uitgevoerd door een instelling die beschikt

Nadere informatie

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899

Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam, Gemeente Zwijndrecht, B&G rapport 899 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Plaats Toponiem / Straat Onderzoekskader Archeologisch bureauonderzoek & inventariserend veldonderzoek, verkennende fase. Sportlaan, Heerjansdam,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. gemeente Nieuwkoop Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Van Wengerden en Visser B.V. Plangebied: Dorpsstraat 63 / Vijverhofpad 4 in Nieuwkoop, gemeente Nieuwkoop

Nadere informatie

CHECKLIST. vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen een PvE verplicht is, is

CHECKLIST. vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen een PvE verplicht is, is ARCHEOLOGIE CHECKLIST Programma van Eisen (PvE) Toelichting De handreikingen en checklists richten zich in eerste instantie op het archeologisch vooronderzoek. Omdat ook voor archeologische opgravingen

Nadere informatie

Archeologische MonumentenZorg

Archeologische MonumentenZorg Provincie NoordBrabant Archeologische MonumentenZorg 1. EINDOORDEEL ADVIES Onderwerp Waalwijk, Sprang, Plangebied Aansluiting Bevrijdingsweg, N261 locatie B te Sprang, N261 archeologisch onderzoek. Aan

Nadere informatie

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent.

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat het besluit neemt of de vergunning verleent. Archeologische Monumentenzorg stapsgewijs Proces Archeologische Monumentenzorg (AMZ) Het opsporen en waarderen van archeologische vindplaatsen in het kader van ruimtelijke ingrepen vindt plaats in stappen.

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Archeologische Begeleiding

Archeologische Begeleiding Protocol 4007 Archeologische Begeleiding Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), is op 09-12-2013

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport

Gemeente Haarlem. Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Gemeente Haarlem Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Archeologisch onderzoek en waardestellend rapport Om archeologisch erfgoed te beschermen, kan bij een vergunningsaanvraag een waardestellend

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92

Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92 Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhov en Fax: 040 2594510 Website: www.milieudienst.sre.nl Advies Archeologische Monumentenzorg 2010-nr. 92 Deel 1) Concept selectiebesluit archeologie Deel

Nadere informatie

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.)

Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Laagland Archeologie Rapport 11 Inventariserend veldonderzoek karterende fase Beulakerweg 127 te Giethoorn, gem. Steenwijkerland (Ov.) Opdrachtgever: gemeente Steenwijkerland april 2016 Versie 1 Inventariserend

Nadere informatie

MEMO. Projectgegevens

MEMO. Projectgegevens MEMO Van : W.J. Weerheijm (Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie) Aan : Dhr. W. Nouwens (Amerpoort) Onderwerp : Archeologisch onderzoek Mariaoordlaan Baarn Datum : 23 juli 2013 Ons kenmerk : V13-29344/2677/WW

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2

Plan van Aanpak. Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek. Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2 Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: Plangebied: Honderdland Ontwikkelingscombinatie cv Honderdland, fase2 Datum: Opsteller PvA: Autorisatie

Nadere informatie

Monumentenhuis Brabant bv

Monumentenhuis Brabant bv Beoordeling en advies archeologische onderzoeksrapporten Monumentenhuis Brabant bv Titel rapport Soort onderzoek Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase Natuurbegraafplaats op Landgoed De Utrecht

Nadere informatie

4 Archeologisch onderzoek

4 Archeologisch onderzoek 4 Archeologisch onderzoek 99044462 Inhoudsopgave ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK 1 Inleiding... 2 1.1 Algemeen... 2 1.2 Aanleiding en doelstelling... 2 2 Bureauonderzoek... 3 2.1 Werkwijze... 3 2.2 Resultaten

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN NIET- GRAVEND INVENTARISEREND VELDONDERZOEK IN DE GEMEENTEN:

RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN NIET- GRAVEND INVENTARISEREND VELDONDERZOEK IN DE GEMEENTEN: RICHTLIJNEN VOOR HET UITVOEREN VAN ARCHEOLOGISCH BUREAUONDERZOEK EN NIET- GRAVEND INVENTARISEREND VELDONDERZOEK IN DE GEMEENTEN: - ALBRANDSWAARD - BARENDRECHT - BERNISSE - CAPELLE AAN DEN IJSSEL - HELLEVOETSLUIS

Nadere informatie

PROTOCOL OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN

PROTOCOL OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN PROTOCOL OPSTELLEN PROGRAMMA VAN EISEN Inleiding Het Programma van Eisen (PvE) is een van de hoekstenen van de Kwaliteitsnorm Nederlands Archeologie (KNA). In het PvE wordt vastgelegd waaraan een inventariserend

Nadere informatie

DEEL 5 RICHTLIJNEN VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DERDEN IN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG BINNEN DE GEMEENTEN KATWIJK.

DEEL 5 RICHTLIJNEN VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DERDEN IN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG BINNEN DE GEMEENTEN KATWIJK. 1 DEEL 5 RICHTLIJNEN VOOR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DERDEN IN HET KADER VAN DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG BINNEN DE GEMEENTEN KATWIJK. 2 Inleiding Deze richtlijnen zijn bedoeld voor archeologische

Nadere informatie

Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen

Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen ArcheoPro Rapporten 249 Kamerstraat te Hechtel (gem. Hechtel- Eksel) Programma van Maatregelen G. De Nutte en T. Deville 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen voor vrijgave...2

Nadere informatie

Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen

Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen Dennenstraat te Eksel (gem. Hechtel-Eksel) Programma van Maatregelen G. De Nutte, T. Deville en S. Houbrechts ArcheoPro Rapporten 371 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen

Nadere informatie

Bortierlaan te Diksmuide (gem. Diksmuide) Programma van Maatregelen

Bortierlaan te Diksmuide (gem. Diksmuide) Programma van Maatregelen Bortierlaan te Diksmuide (gem. Diksmuide) Programma van Maatregelen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen voor vrijgave...2 2.1. Administratieve gegevens...2 2.2. Volledigheid

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document: Archeologische Quickscan versie 2 Plangebied: Polderpark, Oudesluis, gemeente Schagen Adviesnummer: 16185 Opsteller: drs. C.M. Soonius (senior archeoloog) & drs. S. Gerritsen (senior archeoloog)

Nadere informatie

Quickscan Archeologie

Quickscan Archeologie Quickscan Archeologie Project : Emplacement Enschede Projectleider : F. Bakermans Versie : EDMS nr. : xxx Status : Concept Inhoud INLEIDING 1.1 Aanleiding 1.2 Doel- en vraagstelling van het onderzoek 1.3

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Programma van Eisen. Protocol 4001

Programma van Eisen. Protocol 4001 Protocol 4001 Programma van Eisen Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2), is op 01-03-2010 vastgesteld

Nadere informatie

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS)

Figuur 1 Geulafzettingen (Bron: CHS) Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie Naar de archeologie in onder andere de Groeneveldse Polder is een bureaustudie gedaan door de heer Bult van het Vakteam Archeologie i. De in weergegeven

Nadere informatie

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven)

Advies Archeologie Plangebied Smidsvuurke 5, (gemeente Veldhoven) Administratieve gegevens Advies Archeologie NAW-gegevens plan: Plan: Oppervlakteplangebied: RO-procedure: Smidsvuurke 5 te Veldhoven Realisatie van een woning. De totale oppervlakte van het plangebied/perceel

Nadere informatie

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek

Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Plan van Aanpak Archeologisch vooronderzoek, bureau- en inventariserend veldonderzoek Opdrachtgever: SAB Plangebied: Plangebied Plantageweg 35 Datum: 13 februari 2015 Opsteller PvA: Autorisatie: Projectcode:

Nadere informatie

Bijlage C. Waarderingssystematiek voor het aanwijzen van archeologische monumenten

Bijlage C. Waarderingssystematiek voor het aanwijzen van archeologische monumenten Bijlage C. Waarderingssystematiek voor het aanwijzen van archeologische monumenten 1. Inleiding De gemeente kan terreinen, waarbinnen zich archeologische waarden bevinden, als beschermd monument aanwijzen.

Nadere informatie

Bureauonderzoek Archeologie

Bureauonderzoek Archeologie Bijlage 9 Bureauonderzoek Archeologie (voorontwerp) Ommen Oost NL.IMRO.0175.20131005003-VO01 197-236 !"#$%&&""%'$!"( )#*"( -( "( -%*0(!( )%"( +, +., /* 12 3 4 30#5! 657 7$58 9": 5 "%:$:%"%%;&$:%%%% %"$5$:$%:#'%$5%%%&0%#$

Nadere informatie

Sjabloon Programma van Eisen Proefsleuven Zuid Nederland (met optie tot doorstart naar opgraving) KNA 3.3. Een korte toelichting

Sjabloon Programma van Eisen Proefsleuven Zuid Nederland (met optie tot doorstart naar opgraving) KNA 3.3. Een korte toelichting Sjabloon Programma van Eisen Proefsleuven Zuid Nederland (met optie tot doorstart naar opgraving) KNA 3.3 Een korte toelichting Inleiding U gaat een PvE opstellen binnen een gemeente die werkt met het

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

RAAP-NOTITIE 2891. Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek RAAP-NOTITIE 2891 Plangebied Burloseweg Gemeente Winterswijk Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek Colofon Opdrachtgever: NIBAG Milieu Advies Titel: Plangebied Burloseweg,

Nadere informatie

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe

Verkennend en waarderend archeologisch. onderzoek. R. de Leeuwe. Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa, plangebied EVZ Leigraaf, deeltraject Veluwe R. de Leeuwe Colofon Archol Rapport 58 Titel: Verkennend en waarderend archeologisch onderzoek Erp Aa,

Nadere informatie

Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug september 2013, versie 1.0

Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug september 2013, versie 1.0 Richtlijn uitvoering archeologisch onderzoek gemeente Utrechtse Heuvelrug september 2013, versie 1.0 Voor het archeologisch onderzoek dat wordt uitgevoerd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug geldt dat er

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

Aldi-Kattestraat te Sint-Truiden (gem. Sint-Truiden) Programma van Maatregelen

Aldi-Kattestraat te Sint-Truiden (gem. Sint-Truiden) Programma van Maatregelen Aldi-Kattestraat te Sint-Truiden (gem. Sint-Truiden) Programma van Maatregelen G. De Nutte en T. Deville ArcheoPro Rapporten 257 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen voor

Nadere informatie

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand

Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand Quick scan archeologie De Horst Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand 18 november 2010 Inleiding Het plangebied ligt ten westen van de bebouwde kom van Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand (afb. 1). De

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn

Pagina 1 van 7 Archeologie West-Friesland, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, Postbus 603, 1620 AR Hoorn Document: Archeologische Quickscan Plangebied: Oosterdijk 54, Oosterdijk, gemeente Enkhuizen Adviesnummer: 16078 Opsteller: F.C. Schinning (archeoloog) & C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum: 09-05-2016

Nadere informatie

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Hoofdweg 39 te Slochteren (gemeente Slochteren) Een Archeologisch Bureauonderzoek Administratieve gegevens provincie: gemeente: plaats: Groningen Slochteren Slochteren toponiem: Hoofdweg 39 bevoegd gezag:

Nadere informatie

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126

Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Stadsdeel: Centrum Adres: Eerste Oosterparkstraat 88-126 OMnummer: 61324 Datum: 23-04-2014 Archeologische Quickscan Eerste Oosterparkstraat 88-126 (QSnr 14-036) Opdrachtgever (LS01) Naam / organisatie: Stadsdeel Oost Contactpersoon: Robbert Leenstra Postbus:

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Liesboslaan 30-32

Selectiebesluit archeologie Liesboslaan 30-32 Gemeente Breda Directie Ontwikkeling Afdeling Ruimte ErfgoedBesluit 2016-20 Bijlage 13 bij besluit 2016/0567-V1 V&V Selectiebesluit archeologie Liesboslaan 30-32 Controle BCE Erik Peters Afdeling Ruimte,

Nadere informatie

Brede Afspraak Archeologie

Brede Afspraak Archeologie Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum Status 7 oktober 2016 definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, Nico Landsman Telefoon 088 7972502 Email

Nadere informatie

Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2. R. Jansen, L.G.L. van Hoof

Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2. R. Jansen, L.G.L. van Hoof Verkennend archeologisch onderzoek IVO Vorstenbosch-Bergakkers fase 2 R. Jansen, L.G.L. van Hoof Colofon Archol Rapport nummer 41 Verkennend archeologisch onderzoek Vorstenbosch-Bergakkers fase 2 Uitvoering:

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM

RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM RISICO-INVENTARISATIE DE WEID TE CASTRICUM LUPGENS EN PARTNERS (STICHTING SIG) 13 augustus 2012 076558654:0.4 - Concept B01043.200918.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding en Doel Onderzoek... 4 1.1

Nadere informatie

KWALITEITSNORM NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE 2005

KWALITEITSNORM NEDERLANDSE ARCHEOLOGIE 2005 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie versie 2.2 februari 2005 CVAK KNA 2.2 HOOFDSTUK 0: INHOUDSOPGAVE PAGINA 2 VAN 6 HOOFDSTUK 0. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. TOELICHTING Normen en Richtlijnen Kwaliteitseisen

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Sint-Kwintens-Lennik (Lennik) Veldstraat

Programma van maatregelen: Sint-Kwintens-Lennik (Lennik) Veldstraat Programma van maatregelen: Sint-Kwintens-Lennik (Lennik) Veldstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch

Nadere informatie

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden

Bureau voor Archeologie. Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 1 Plan van Aanpak booronderzoek Achterdijk 2-1, Arkel, gemeente Giessenlanden 2 1 Administratieve gegevens projectleiding uitvoering soort onderzoek opstellers Arjan de Boer Verkennend en eventueel karterend

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 6 april 2011 Status Definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 6 april 2011 Status Definitief 3 Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 6 april 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat DI-IMG Informatie Contractenbuffet IMG, N. Landsman Telefoon 088 7972502 Fax contractmanagement.img@rws.nl

Nadere informatie

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek

Bijlage 4 Archeologisch onderzoek 39 Bijlage 4 Archeologisch onderzoek Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 40 Bodemverstoringsvergu nning Archeologie Plangebied: Gemeente:

Nadere informatie

Toelichting bij het Standaard Programma van Eisen Heuvelland

Toelichting bij het Standaard Programma van Eisen Heuvelland Toelichting bij het Standaard Programma van Eisen Heuvelland Inleiding. Deze toelichting dient als leidraad bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) volgens het model Standaard Programma van

Nadere informatie

Ezaart 147 te Ezaart (gem. Mol) Programma van Maatregelen

Ezaart 147 te Ezaart (gem. Mol) Programma van Maatregelen Ezaart 147 te Ezaart (gem. Mol) Programma van Maatregelen G. De Nutte en T. Deville ArcheoPro Rapporten 347 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...1 2. Programma van Maatregelen voor vrijgave...2 2.1. Administratieve

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM

PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM PLAN VAN AANPAK ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND ONDERZOEK H023 OOST, HAARLEM Ten behoeve van ontwikkeling van de locatie H023, gelegen aan de Boerhaavelaan in Haarlem (figuur 1, lichtgroen), is archeologisch

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57

Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Programma van maatregelen: Ekeren Bredestraat 57 Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij

Nadere informatie

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n

B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n B i j l a g e 5. A r c h e o l o g i s c h e q u i c k s c a n Document: Archeologisch Advies Plangebied: Herenweg 28a, Hoogwoud, gemeente Opmeer Adviesnummer: 15048 Opsteller: J. van Leeuwen (archeoloog)

Nadere informatie

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt

Adviesdocument 434. Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel. Projectcode: 14714VENCB. Opdrachtgever: Aveco de Bondt Adviesdocument 434 Project: Adviesdocument, N.C.B.-laan te Veghel, gemeente Veghel Projectcode: 14714VENCB Opdrachtgever: Aveco de Bondt Initiatiefnemer: G. van Hemert Onroerend Goed BV Datum: 6 mei 2010

Nadere informatie

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen

Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Archeologie en cultuurhistorie Strijpsche Kampen Bijlage 3 bij Nota van Uitgangspunten Strijpsche Kampen Definitief Gemeente Oirschot Grontmij Nederland bv Eindhoven, 11 mei 2007 Verantwoording Titel :

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Document Archeologische Quickscan Plangebied Bestemmingsplan Burgerfarm, Middenweg 56, Dirkshorn, gemeente Schagen Adviesnummer 17059 Opsteller drs. C.M. Soonius (regio-archeoloog) Datum 31-03-2017 Advies

Nadere informatie

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede)

Ede, Roekelse Bos (gem. Ede) (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door middel van een veldverkenning en karterend booronderzoek J. Walstra R. van Lil Colofon ADC Rapport 930 (gem. Ede) Een Inventariserend Veldonderzoek door

Nadere informatie

Specialistisch Onderzoek

Specialistisch Onderzoek Protocol 4006 isch Onderzoek Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.3), is op 09-12-2013 vastgesteld

Nadere informatie

Grote Baan, Weverstraat en Bessenstraat (gem. Meeuwen-Gruitrode) Programma van Maatregelen

Grote Baan, Weverstraat en Bessenstraat (gem. Meeuwen-Gruitrode) Programma van Maatregelen Grote Baan, Weverstraat en Bessenstraat (gem. Meeuwen-Gruitrode) Programma van Maatregelen T. Deville en S. Houbrechts ArcheoPro Rapporten 290 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 1 2. Programma van Maatregelen

Nadere informatie

Mevr. M. Burger,

Mevr. M. Burger, Plan van Aanpak Paraaf bevoegd gezag: opsteller: JP Bakx datum: 25-09-2017 Mevr. M. Burger, 25-09-2017 Inleiding In dit Plan van Aanpak worden de uitgangspunten en werkzaamheden beschreven voor het uitvoeren

Nadere informatie

Advies archeologie. Gemeente Delft. Datum advies:

Advies archeologie. Gemeente Delft. Datum advies: Advies archeologie Plangebied: Gemeente: Plaats: Bevoegd gezag: Nieuwe Kerk Delft Delft Gemeente Delft Datum advies: 13-01-2015 Opsteller: Archeologie Delft Kluizenaarsbocht 7 Postbus 78 2600 ME Delft

Nadere informatie

Protocol 4002 Bureauonderzoek

Protocol 4002 Bureauonderzoek Protocol 4002 Bureauonderzoek Dit protocol maakt onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Nederlandse archeologie. Deze Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 3.2), is op 01-03-2010 vastgesteld

Nadere informatie

Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat

Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat Programma van maatregelen: Londerzeel - Bloemstraat Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed

Nadere informatie

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke)

RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) RAAP België - Rapport 027 Rupelmonde Kleine Gaanweg, aanleg visvijver (gemeente Kruibeke) Bureauonderzoek 2016I81 Landschappelijk booronderzoek 2016I121 Nazareth 2016 Colofon Opdrachtgever: Waterwegen

Nadere informatie

Gemeente Deventer, archeologische beleidsadvies 767 Bestemmingsplan Cröddendijk 12. M. van der Wal, MA (Senior archeoloog)

Gemeente Deventer, archeologische beleidsadvies 767 Bestemmingsplan Cröddendijk 12. M. van der Wal, MA (Senior archeoloog) Gemeente Deventer, archeologische beleidsadvies 767 Bestemmingsplan Cröddendijk 12 Toelichting Cröddendijk 12, Lettele Bestemmingsplan Adviesnummer: 767 Auteur: Namens Bevoegd gezag: M. van der Wal, MA

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 2621 16 oktober 2014 Provincie Zeeland - Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014 Besluit

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554

Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht (gemeente Zuidplas). Notitie TML554 NOTITIE TML554 Ruimtelijke onderbouwing archeologie Vijf Akkers-Noord, Moordrecht, (gemeente Zuidplas).

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek.

Dordrecht Ondergronds 51. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. Gemeente Dordrecht, Schrijversstraat 7. Een archeologisch bureauonderzoek. M.C. Dorst Afbeelding: De Schrijversstraat in 1960 (RAD archiefnr. 552_302207). 2014 Gemeente Dordrecht Stadsontwikkeling/Ruimtelijke

Nadere informatie

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding

RAAP-NOTITIE 1378. Plangebied Weideveld. Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding RAAP-NOTITIE 1378 Plangebied Weideveld Gemeente Bodegraven Een archeologische begeleiding Colofon Opdrachtgever: gemeente Bodegraven Titel: Plangebied Weideveld, gemeente Bodegraven; een archeologische

Nadere informatie

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09

MEMO. Alphen aan den Rijn. Stevinstraat 9 2405 CR ALPHEN AAN DEN RIJN. Contactpersoon opdrachtgever Dhr. R. Teunisse; (0172) 245 611 / (06) 2021 06 09 MEMO Van : Vestigia BV Archeologie & Cultuurhistorie Aan : Dhr. R. Teunisse namens Stichting Ipse de Bruggen Onderwerp : Quickscan Drietaktweg te Datum : 13 oktober 2010 Ons Kenmerk : V10-22710 / V10-1944

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Pagina 1 van 7 LOCATIE. Knegsel, gemeente Eersel PROJECT

PLAN VAN AANPAK. Pagina 1 van 7 LOCATIE. Knegsel, gemeente Eersel PROJECT Pagina 1 van 7 PLAN VAN AANPAK LOCATIE Knegsel, gemeente Eersel PROJECT Bomen fietspad Knegsel-Steensel PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES Archeologische begeleiding OPSTELLER Naam, adres, telefoon, e-mail

Nadere informatie

30 sept 2014 65848 OU2010006

30 sept 2014 65848 OU2010006 Verkennend archeologisch booronderzoek Grolseweg 19 te Beltrum, gemeente Berkelland (GE) Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Berkelland datum: zaaknr: nr: 30 sept 2014 65848 OU2010006

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR UITGESTELD VOOR- ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM

ARCHEOLOGIENOTA. ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR UITGESTELD VOOR- ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM ARCHEOLOGIENOTA ROESELARE HONZEBROEKSTRAAT (prov. WEST-VLAANDEREN) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN VOOR UITGESTELD VOOR- ONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Maarten BRACKE,

Nadere informatie

Archeologienota:!De!verkaveling!aan!de!Struikheidestraat!te! Muizen!(gemeente!Mechelen)!

Archeologienota:!De!verkaveling!aan!de!Struikheidestraat!te! Muizen!(gemeente!Mechelen)! Archeologienota:DeverkavelingaandeStruikheidestraatte Muizen(gemeenteMechelen) StephanieCousin NickVanLiefferinge KesselBLo,2016 StudiebureauArcheologiebvba Archeologienota:DeverkavelingaandeStruikheidestraatte

Nadere informatie

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71

Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Advies Archeologische Monumentenzorg 2015-nr. 71 Beoordeling van een archeologisch rapport en conceptbestemmingsplan Aan: Gemeente Reusel- De Mierden Dhr. N. Arts Postbus 11 5540 AA Reusel Datum: 10-7-2015

Nadere informatie

0 Archeologische begeleiding (AB) Opsteller Naam, adres, telefoon, datum paraaf Auteur

0 Archeologische begeleiding (AB) Opsteller Naam, adres, telefoon,  datum paraaf Auteur Programma van Eisen Conform KNA versie 3.2 (vanaf 06-04-2015) Locatie Projectnaam Plaats binnen archeologisch proces 0 IVO Opwater 0 IVO Onderwater 0 Opgraven 0 Archeologische begeleiding (AB) Opsteller

Nadere informatie

Programma van Eisen. 3880 AK PUTTEN T (0341) 359 732 E mstruijs@putten.nl. Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf. Regio Noord-Veluwe

Programma van Eisen. 3880 AK PUTTEN T (0341) 359 732 E mstruijs@putten.nl. Naam, adres, telefoon, e-mail datum paraaf. Regio Noord-Veluwe Programma van Eisen Locatie Putten, Hoge Einderweg 19 Projectnaam Hoge Einderweg 19 Plaats binnen archeologisch proces 0 Archeologische begeleiding (AB) onder het protocol opgraven Opsteller Naam, adres,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 32 van 2009 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 12 mei 2009, houdende aanwijzing regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie

Nadere informatie

Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek HB Programma van Maatregelen

Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek HB Programma van Maatregelen Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek 21.924HB Programma van Maatregelen Amsterdam 2016 VUhbs archeologie 1 gemotiveerd advies Binnen plangebied Poperinge - Afkoppeling Vleterbeek zal de collector in de koker

Nadere informatie

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg

Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg RAAP-NOTITIE *nummer* Heemsteedsekanaaldijk/Overeindse weg Gemeente Nieuwegein Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) Versie 6.4 Colofon Opdrachtgever: De gemeente

Nadere informatie

Vos Archeo SELECTIEADVIES Geldermalsen Zeshoek

Vos Archeo SELECTIEADVIES Geldermalsen Zeshoek Vos Archeo SELECTIEADVIES Geldermalsen Zeshoek Kruising Rijnstraat, Lingeplein en Kostverlorenkade Oosterbeek, 13 februari 2014 Betreft: Selectieadvies archeologisch onderzoek in het centrum van Geldermalsen

Nadere informatie

BIJLAGE IV WAARDEREN VAN VINDPLAATSEN

BIJLAGE IV WAARDEREN VAN VINDPLAATSEN BIJLAGE IV WAARDEREN VAN VINDPLAATSEN Het proces van waarderen In het onderstaande wordt op korte en schematische wijze het proces weergegeven dat tot een waardestelling leidt, eerst tekstueel en vervolgens

Nadere informatie

Uitbreiding Gemeentelijke begraafplaats Sint-Bernardusstraat (Fase 4) Hechtel-Eksel

Uitbreiding Gemeentelijke begraafplaats Sint-Bernardusstraat (Fase 4) Hechtel-Eksel RAAP België - Rapport 019 Uitbreiding Gemeentelijke begraafplaats Sint-Bernardusstraat (Fase 4) Hechtel-Eksel Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek Programma van Maatregelen Bureauonderzoek 2016H206

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek Schulpstet 7, 9 en 13 te Bakkum, gemeente Castricum

Archeologisch onderzoek Schulpstet 7, 9 en 13 te Bakkum, gemeente Castricum Archeologisch onderzoek Schulpstet 7, 9 en 13 te Bakkum, gemeente Castricum Bureauonderzoek GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 852 Concept ISSN 1573-5710 Opdrachtgever: Dhr. W. Lute Schulpstet 9 1901 JH

Nadere informatie

Archeologische Quickscan

Archeologische Quickscan Archeologie West-Friesland is het archeologisch samenwerkingsverband van de gemeenten Document: Archeologische Quickscan Adviesnummer: 13165 Projectnaam: Winkelcentrum De Boogerd te Wognum, gemeente Medemblik

Nadere informatie

Plan van aanpak begeleiding aanleg bouwput Helmond-Stiphout, Geeneind

Plan van aanpak begeleiding aanleg bouwput Helmond-Stiphout, Geeneind Plan van aanpak begeleiding aanleg bouwput Helmond-Stiphout, Geeneind Kwaliteitseisen http://www.cultureelerfgoed.nl/werken/wetten-enregels/vergunningen/formulier-toestemming-onderzoek-amateurverenigingen

Nadere informatie

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle

Archeologietoets. locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets locatie kerkstraat 57 Riel gemeente Goirle Archeologietoets Locatie Kerkstraat 57, Riel projectleider: B. van Spréw Datum: 13 oktober 2006 Uitgevoerd in opdracht van SAB Eindhoven contactpersoon:

Nadere informatie

Drs. H. Stoepker Register Senior-KNA-archeoloog Onafhankelijk adviseur archeologische monumentenzorg Specialist middeleeuwse archeologie Archeocoach Archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ZAVENTEM KLEINENBERGSTRAAT

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ZAVENTEM KLEINENBERGSTRAAT PROGRAMMA VAN MAATREGELEN BIJ ARCHEBO-RAPPORT 2017A214 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ZAVENTEM KLEINENBERGSTRAAT J. CLAESEN, B. VAN GENECHTEN, G. VERBEELEN, E. DIRIX & N. PIL JANUARI 2017 PROJECTCODE BUREAUONDERZOEK

Nadere informatie

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde

Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde 6500 voor Chr. RAAP-NOTITIE 5121 3750 voor Chr. 37. Plangebied kapschuur aan de Holte 17 te Onstwedde Gemeente Stadskanaal Archeologisch vooronderzoek: een karterend booronderzoek 2200 voor Chr. 700 voor

Nadere informatie

De heer J. Kaasjager Maasdijk JC Aalst Gld

De heer J. Kaasjager Maasdijk JC Aalst Gld datum: 9 januari 2013 ons kenmerk: 19487ZAMD 091860.doc behandeld door: E.J. Goossens uw brief van: uw referentie: bijlage(n): Adviesdocument 616 betreft: Adviesdocument ten behoeve van plangebied Maasdijk

Nadere informatie

IVO op niveau? Een onderzoek naar de kwaliteit van rapporten van archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO)

IVO op niveau? Een onderzoek naar de kwaliteit van rapporten van archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) 2 IVO op niveau? Een onderzoek naar de kwaliteit van rapporten van archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) INHOUD 1 Inleiding 2 Het ontwerp van het onderzoek 2 De beoordeling 3 Leeswijzer 4 2

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN. versie 1.0, 28-06-2010 Projectnr.: 21440510 LOCATIE. Boekel, De Donk PROJECT De Donk fase 2

PROGRAMMA VAN EISEN. versie 1.0, 28-06-2010 Projectnr.: 21440510 LOCATIE. Boekel, De Donk PROJECT De Donk fase 2 PROGRAMMA VAN EISEN LOCATIE Boekel, De Donk PROJECT De Donk fase 2 PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES o Inventariserend veldonderzoek (IVO), waarderende fase : proefsleuven eventueel uit te breiden tot

Nadere informatie

Heesch - Beellandstraat

Heesch - Beellandstraat Archeologische Quickscan Heesch - Beellandstraat Gemeente Bernheze 1 Steller Drs. A.A. Kerkhoven Versie Concept 1.0 Projectcode 12110023 Datum 22-11-2012 Opdrachtgever LWM Ewislaan 12 1852 GN Heiloo Uitvoerder

Nadere informatie

ARCHEOLOGIENOTA. LEUVEN HERTOGENSITE SINT-RAFAEL (prov. VLAAMS-BRABANT) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ARCHEOLOGIENOTA. LEUVEN HERTOGENSITE SINT-RAFAEL (prov. VLAAMS-BRABANT) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN ARCHEOLOGIENOTA LEUVEN HERTOGENSITE SINT-RAFAEL (prov. VLAAMS-BRABANT) PROGRAMMA VAN MAATREGELEN Auteurs: Bert ACKE, Bart BARTHOLOMIEUX, Lisa VAN RANSBEECK Monument Vandekerckhove nv Oostrozebekestraat

Nadere informatie

Notitie 285 GRIPSCAN ARCHEOLOGIE PEPPELWEG, ROTERDAM

Notitie 285 GRIPSCAN ARCHEOLOGIE PEPPELWEG, ROTERDAM GRIPSCAN ARCHEOLOGIE PEPPELWEG, ROTERDAM Inleiding Op verzoek van Cleton & Com heeft Crevasse Advies een gripscan archeologie uitgevoerd ten behoeve van herontwikkeling van het plangebied Peppelweg in

Nadere informatie