Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Drs. Henk Stoepker Register senior-kna-archeoloog Onafhankelijk adviseur archeologische monumentenzorg Specialist middeleeuwse archeologie Archeocoach Archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering GEMEEN; Tienbundersweg CR Wijlre hstnppkprfönrrhpnmnrh.nl Gemeente Nuth Postbus AA Nuth t.a.v. A. van Thoor Volanr imj ïï^ty Ingek. 2 8APR 2009 Class.nr...://M..., Afd. Jmfttt. w jlre, 26 april 2009 Geachte mevrouw van Thoor, Bijgaand ontvangt U mijn toetsing van het rapport 'Moonen, B.J., 2008: Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een veldinspectie, Weesp (RAAP-notitie 2835)'. Benodigd tijdsbeslag was 3,5 uur. Met vriendelijke groet Drs. H. Stoepker

28 Drs. H. Stoepker Register Senior-KNA-archeoloog Onafhankelijk adviseur archeologische monumentenzorg Specialist middeleeuwse archeologie Archeocoach Archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering Tienbundersweg CR Wijlre, Nederland tel nl Beoordeling van een Archeologisch Rapport Rapport: Bevoegd gezag: Contactpersoon: Datum: Moonen, B.J., 2008: Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een veldinspectie, Weesp (RAAP-notitie 2835) Gemeente Nuth Postbus AA Nuth A. van Thoor 27 april 2009 Doel van de beoordeling In opdracht van de Gemeente Nuth, d.d. 23 april 2009, wordt door drs. H. Stoepker, onafhankelijk adviseur archeologische monumentenzorg (Archeocoach, archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering), een rapport getoetst van een bureaustudie en een inventariserend veldonderzoek d.m.v. verkennende boringen, opgesteld door "RAAP" te Weesp, van de locatie Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth. Het doel van de toetsing is tweeledig. In de eerste plaats dient de toetsing om te bepalen of dit rapport voldoende gegevens van voldoende kwaliteit heeft opgeleverd voor Burgemeester en Wethouders om te besluiten of de waarde van dit terrein voldoende is vastgesteld (Monumentenwet 1988, art ). In de tweede plaats dient de toetsing om te bepalen of de aanbevelingen tot het al dan niet laten uitvoeren van verder onderzoek of het treffen van een andere maatregel, logisch voortvloeien uit genoemde gegevens en of zij in overeenstemming zijn met gangbaar of verantwoord archeologische monumentenzorgbeleid. Indien deze toetsing leidt tot aanbevelingen om het rapport te verbeteren, hebben deze aanbevelingen alleen betrekking op meetbare kwaliteitsaspecten en niet op zaken die binnen het domein van de integriteit en verantwoordelijkheid van de rapporteur vallen. Beleidsadviezen van de toetser zijn onderscheiden van die van de auteur van het rapport en worden als onafhankelijk advies beargumenteerd.

29 27 april 2009 IVO-Verkennend, St. Plangebied Centrum, Schimmert, gemeente Nuth 2 Aan het slot van deze toetsing bevindt zich een toelichting op de wijze van toetsen en een lijst van bij toetsingen geraadpleegde documentatie. Onderzoeksgegevens Oppervlakte plangebied: Aanleiding en doel onderzoek: Huidig gebruik: Methoden: Conclusies: Aanbevelingen: 1,85 ha Nieuwbouw appartementencomplex met parkeergarage, nieuwbouw levensbestendige woningen, nieuwbouw winkels, verbouwing Remigiushuis tot appartementencomplex Overwegend onbebouwd Bureaustudie en verkennende boringen Locatie met hoge trefkans, klein deel binnen AMK-terrein (historische dorpskern); door colluvium afgedekte bergbrikbodem, plaatselijke verstoring wegens gebruik als hoogstamboomgaard Karterend (boor)onderzoek Beoordeling van het rapport Algemeen Het rapport is van goede kwaliteit en bevat voldoende gegevens voor dit stadium van de planvorming. De hieronder gemaakte opmerkingen doen daar geen wezenlijk afbreuk aan. Opmerkingen Zoals uit de toetsingslijsten blijkt, kunnen er enkele kleine opmerkingen gemaakt worden. Het begrip 'veldinspectie' is niet KNA-conform. Correct is 'verkennend booronderzoek'. Ook vraagt de KNA om 4 hoekcoördinaten i.p.v. 1 centrumcoördinaat en om een functiebenoeming van medewerkers. Verder zou het correct zijn om de verwachte trefkans op grond van de gemeentelijke beleidskaan en de verwijzing naar de IKAW in hoofdstuk op te nemen. Dit behoort bij de gegevens die voorafgaande aan het veldwerk en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen bekend zijn. Aan de literatuurlijst dient toegevoegd te worden: Stoepker, H., 2007: Hoofdstraat 84, Schimmert (gemeente Nuth), een bouwlocatie in de dorpskern naast de parochiekerk, archeologische bureaustudie, Wijlre (Archeocoach Studies 1). Tevens is het aan te bevelen om altijd gebruik te maken van: Gaauw, P. van der, M. de Grooth, J. Hoevenberg, L. van Hoof & H. Stoepker 2007: Evaluatie en synthese van het in Limburg tussen 1995 en 2006 uitgevoerde onderzoek (www.limburg.nl) en de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, aangezien deze veel literatuur en andere gegevens bevatten en als onderbouwing voor aanbevelingen kunnen dienen. Beoordeling van de aanbeveling Het rapport beveelt vervolgonderzoek aan in de vorm van karterend booronderzoek - alleen ter plekke van het onbebouwde en onverharde gedeelte in een grid van 17 x 20 meter met proefsleuven als mogelijk vervolg. Motivatie is de grootschalige ontwikkeling en de volgens de gemeentelijke verwachtingskaart grote trefkans (hoge verwachting) van gebieden met hellingklasse A, terwijl het colluvium vindplaatsen afgedekt kan hebben ondanks erosie van de A- en E-horizont. Wij maken hierbij de volgende kanttekeningen. Het risico dat hier een vindplaats aanwezig kan zijn, is gebaseerd op de veronderstelling dat vlakke gebieden favoriete locaties voor bewoning in het verleden zijn, mits in de nabijheid van water. Het risico is in dit plangebied echter aanmerkelijk kleiner dan in het terrein naast de kerk (bureaustudie Stoepker), ook al is de gaafheid daarvan wegens nog bestaande bebouwing onbekend. Naast de kerk ARCHEOCOACH - onafhankelijk advies over archeologische monumentenzorg Drs. Henk Stoepker - Register senlor-kna-archeoloog / Tienbundersweg 8, 6321 CR Wijlre / /

30 27 april 2009 IVO-Verkennend, St. Plangebied Centrum, Schimmert, gemeente Nuth is de kans op het aantreffen van bewoning uit de middeleeuwen zeer groot, aangezien middeleeuwse bewoning zich meestal bij de kerk concentreert. In dit plangebied is gezien de grotere afstand van de kerk de kans op bewoning uit de middeleeuwen betrekkelijk gering. Bewoning uit Neolithicum tot en met Romeinse tijd kunnen hier op basis van de algemene geschiktheid voor bewoning wel aanwezig zijn. Het gaat om een ingreep van aanzienlijke omvang. Dit betekent dat de kans op het aantreffen van archeologie relatief groot is en dat wegens de omvang een mogelijk volledig, en daardoor waardevol, beeld verkregen kan worden. De exacte omvang (ruimte, diepte) van het bouwplan is echter nog niet bekend, terwijl er ook rekening moet worden gehouden met verstoring. Een deel van het plangebied bevindt zich bovendien binnen een terrein van archeologische waarde (kern Schimmert) ook al is dit het deel waar zich al bebouwing bevindt. Op grond hiervan kan inderdaad geconcludeerd worden dat vervolgonderzoek nodig is om het risico op onverstoorde archeologische vindplaatsen uit vooral de periode Neolithicum - Romeinse tijd nader te bepalen. Ten aanziek van de methodiek moet opgemerkt worden dat in zijn algemeenheid karterend onderzoek voor deze perioden beter in de vorm van proefsleuven dan van karterende boringen kan worden uitgevoerd. Booronderzoek leidt niet altijd tot uitsluitsel hetgeen tot gevolg heeft dat dan alsnog proefsleuven moeten worden gegraven voordat een besluit over een definitieve opgraving kan worden genomen. Daarmee is inclusief rapportage een periode van enkele maanden mee gemoeid, waarmee dan in de planning (exclusief de tijd voor een eventuele opgraving) wel rekening mee gehouden moet worden. Indien dit tijdpad ingecalculeerd wordt, is tegen booronderzoek in dit geval echter geen bezwaar, omdat er nog diverse onzekerheden zijn. Proefsleuven kunnen beter getrokken worden als er meer bekend is over de omvang van het bouwplan. Het boorgrid 17x20 m met 12cm boor (variant C3) is inderdaad in dit geval vereist. Advies na toetsing Ons advies is om het rapport goed te keuren, de aanbeveling tot het laten uitvoeren van karterend onderzoek - met mogelijk vervolg in de vorm van waarderend en definitief onderzoek- over te nemen en dit als voorwaarde bij de vergunningsprocedure op te nemen. Aan vergunningvrager en auteur van het rapport dienen onze opmerkingen medegedeeld te worden, zodat bij het definitief maken van het concept de literatuurlijst aangevuld kan worden. ARCHEOCOACH - onafhankelijk advies over archeologische monumentenzorg Drs. Henk Stoepker - Register senior-kna-archeoloog / Tienbundersweg 8, 6321 CR Wijlre / /

31 27 april 2009 IVO-Verkennend, St. Plangebied Centrum, Schimmert, gemeente Nuth Toelichting op de toetsing De kwaliteitstoetsing geschiedt aan de hand van de in de archeologische monumentenzorg voorgeschreven kwaliteitsnormen, de vakliteratuur, en de in de beroepsgroep gangbare gedragscodes m.b.t. deskundigheid en onafhankelijkheid. Indien de gegevens van onvoldoende kwaliteit worden beschouwd, of als onvolledig voor deze fase van het onderzoek, zal het College door toetser geadviseerd worden om aanvulling of verbetering te vragen. Bij de toetsing van de aanbevelingen wordt gelet op de (potentiële) informatiewaarde van de locatie en op de proportionaliteit tussen bestaande en verwachte verstoring, informatiewaarde en vereiste onderzoeksinspanning. De (potentiële) informatiewaarde wordt getoetst aan de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, het selectiebeleid van de provincie Limburg, eventuele andere onderzoeksagenda's en aan beredeneerde expert judgment. Met de toekomstige verstoring wordt in het advies rekening gehouden, voor zover aard, plaats, diepte en omvang van de geplande verstoring bekend zijn. De toetsing van de aanbevelingen leidt tot een advies aan het College om deze al dan niet over te nemen, zonodig onder voorlegging van een alternatief. Bij toetsingen door Archeocoach worden twee (bijgevoegde) controlelijsten gebruikt. Controlelijst A noemt de in de KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) versie 3.1 voorgeschreven onderdelen voor Inventariserend Veldonderzoek. Controlelijst B bevat vragen die op het vaststellen van de vakinhoudelijke kwaliteit en de beleidsmatige relevantie gericht zijn. De scores op de lijsten vormen de basis voor een beoordeling in algemene zin. Indien in de lijst gemarkeerd is, dat er reden is voor opmerkingen, worden die opmerkingen na de algemene beoordeling gemaakt. Niet alle KNA-elementen zijn voor elke toetsing relevant. Bij toetsing geraadpleegde documenten Waar nodig is gebruikgemaakt van de volgende documenten Diepeveen-Jansen, M. & J. Kaarsemaker 2004: Publicatiewijzer voor de Archeologie, Amsterdam (de spellingsregels voor vaktermen worden niet als bindend beschouwd) Erfgoedinspectie: M.H. van den Dries & P.A.M. Zoetbrood 2007: Werk in uitvoering (1): van PvE tot veldwerk, Den Haag, Erfgoedinspectie. Erfgoedinspectie: M.H. van den Dries & P.A.M. Zoetbrood 2008: Werk in uitvoering (2): van veldwerk tot standaardrapport, Den Haag, Erfgoedinspectie. Provincie Limburg: provinciale richtlijn verkennend boren (brief provincie Limburg 2006/58816, d.d. 19 december 2006 Provincie Limburg: toetsingslijst rapporten en programma's van eisen Provincie Limburg: handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling 2007 Provincie Limburg: Gaauw, P. van der, 2008: Provinciale archeologische aandachtsgebieden, archeologisch selectiedocument, Maastricht (Provincie Limburg, cluster erfgoed, afdeling cultuur, welzijn en zorg). Provincie Limburg: Gaauw, P. van der, M. de Grooth, J. Hoevenberg, L. van Hoof & H. Stoepker 2007: Evaluatie en synthese van het in Limburg tussen 1995 en 2006 uitgevoerde onderzoek (www.limburg.nl) Provincie Limburg: deponeringsvoorwaarden provinciaal depot voor bodemvondsten RACM: database Archis II (waarnemingen, monumenten, onderzoeksmeldingen) met onderliggende CMA/CAA-documentatie via LiveLink RACM: richtlijn archeologisch onderzoek van beekdalen in Pleistoceen Nederland RACM: Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, hoofdstukken 11,17,18, 22, 24, ARCHEOCOACH - onafhankelijk advies over archeologische monumentenzorg Drs. Henk Stoepker - Register senior-kna-archeoloog / Tienbundersweg 8, 6321 CR Wijlre / /

32 27 april 2009 IVO-Verkennend, St. Plangebied Centrum, Schimmert, gemeente Nuth Rijksinspectie voor de Archeologie: RIA-rapport 2, 2005: IVO op niveau? Onderzoek naar de kwaliteit van rapporten van inventariserend onderzoek) Rijks Geologische Dienst, 1984: Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving, schaal 1:50.000, Pre-Kwartair Rijks Geologische Dienst, 1989: Geologische kaart van Zuid-Limburg en omgeving, schaal 1:50.000, afzettingen van de Maas Rijks Geologische Dienst, 1989: Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad SIKB: KNA 3.1. (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) SIKB: KNA-leidraad karterend boren. SIKB: KNA-leidraad proefsleuven (concept-versie) SIKB: Checklist beoordeling standaardrapport IVO-verkennend en IVO-borend Stichting voor Bodemkartering, 1990: Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, blad NWA: gedragscode van de Vereniging van Nederlandse Archeologen VOIA: gedragscode van de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie ARCHEOCOACH - onafhankelijk advies over archeologische monumentenzorg Drs. Henk Stoepker - Register senior-kna-archeoloog / Tienbundersweg 8, 6321 CR Wijlre / /

33 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d A CONTROLELIJST AANWEZIGHEID KNA ELEMENTEN Toetsing Project Plangebied Centrumplan Schimmert Rapport Moonen, B.J., 2008: Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een veldinspectie, Weesp (RAAP-notitie 2835) Bevoegd gezag Gemeente Nuth Toetser / Drs. H. Stoepker, Register-senior-KNA-archeoloog, Archeocoach - deskundige voor archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering bevoegd gezag Datum 27 april Basisgegevens Ja Nee Nvt Opm 1 Titel van het rapport 1. auteur (s) 2. plangebied 3. type onderzoek (KNA-conform) 4. plaats van uitgave 5. jaar van uitgave 6. serie (uitgevende instelling) 7. versie (concept nr. / definitief) 2 Administratieve gegevens 1. periode van uitvoering 2. CIS-code (onderzoeksmeldingsnr) 3. naam (eventueel adres) opdrachtgever / contactpersoon 4. naam en adres uitvoerder / contactpersoon 5. naam en adres bevoegde overheid / contactpersoon 6. naam en adres deskundige namens bevoegde x overheid 7. (eventueel) kadastrale gegevens; naam en adres x eigenaar / gebruiker grond 8. gemeente 9. plaats 10. toponiem / adres 11. door overheid of opdrachtgever gehanteerde aanduiding van project of plangebied 12. minimaal 4 x-y coördinaten x 13. kaartblad 1: oppervlakte plangebied m' 1 / ha 15. AMK - en Archisnummers 16. beheerder en plaats van de onderzoeksdocumentatie 17. projectnr opdrachtnemer 18. ISBN-of ISSN-nr 3 Kwalificaties 1. is veldonderzoek uitgevoerd is door een instelling met een opgravingsvergunning? 2. is verwezen naar gehanteerde KNA-versie? x 3. is aangegeven dat het rapport vervaardigd is door x of onder eindverantwoordelijkheid van een seniorarcheoloog of seniorprospector? 4. zijn andere auteurs en medewerkers met functieaanduiding genoemd? 4 Locatiegegevens

34 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d overzichtskaart Nederland, globale aanduiding ligging plangebied 2. uitsnede topografische kaart 1: of groter met exacte begrenzing plangebied, RDcoördinaten, schaal, noordpijl 3. detailkaart plangebied huidige situatie, schaal, noordpijl 4. lucht- en/of terreinfoto's 5. omschrijving huidig gebruik (bebouwing, erf, sloop, bomen, grasland, etc.) 6. omschrijving bij aanvang bekende verstoring (afgraving, kelders, kabels, verontreiniging, etc.) a. aard b. omvang c. diepte 5 Voorgenomen ontwikkelingen 1. juridisch en planologisch kader 2. plantekening en/of bouwtekening (plattegrond, profielen, aanzichten) 3. omschrijving werkzaamheden 4. omvang (m ) 5. verstoringsdiepte 6. uitvoeringsplanning / fasering 2 Doel- en vraagstelling Ja Nee Nvt Opm 1 Zijn doel- en vraagstelling omschreven? 2 Is aangegeven of doel- en vraagstelling zijn afgeleid van een programma van eisen? 3 Is aangegeven of doel- en vraagstelling zijn afgeleid van een plan van aanpak? 4 Indien doel- en vraagstelling zijn afgeleid van een programma van eisen of plan van aanpak, zijn onderstaande gegevens vermeld? 1 naam opsteller 2 datum van opstellen 3 datum goedkeuring door bevoegd gezag (PvE) 4 datum goedkeuring door opdrachtgever (PvA) 3 Bureaustudie Ja Nee Nvt Opm 1 Samenvatting en analyse van eerder onderzoek, van literatuur en documentatie t.a.v. het plangebied en een groter onderzoeksgebied (referentiegebied / context) met volledige vermelding van 1. aardkundige gegevens en waarden 2. bekende archeologische gegevens en waarden 3. historische gegevens 4. historisch-geografische gegevens en cultuurlandschappelijke waarden 5. cultuurhistorische gegevens en waarden (bouwkundige monumenten e.d.) 2 Bij de vermelding van bekende archeologische waarden 1. AMK-nr 2. Archis-waarnemingsnr. 3. status / bescherming 4. gemeente / plaats / toponiem 5. kaartblad / centrale coördinaat 6. complextype 7. datering

35 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d toelichting m.b.t. relevantie van de waarneming (b.v. vondstomstandigheden, vinder, vondstdatum, nauwkeurigheid coördinaten) 3 Vermelding van verwachte archeologische waarden 1. Volgens IKAW 2. Volgens gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart 4 Afgebeelde kaarten met bekende en verwachte archeologische waarden, met bekende aardkundige, cultuurhistorische en landschappelijke waarden 1. geologische kaart 2. geomorfologische kaart 3. bodemkaart 4. AHN 5. historische kaarten (Tranchot, kadastrale minuut, kaart , Bonne) 6. archeologische waarden: a. monumenten (AMK) b. waarnemingen c. onderzoeksmeldingen d. gemeentelijke beleidskaart e. IKAW 7. provinciale cultuurhistorische waardenkaart 8. andere kaarten 4 Gespecificeerde verwachting en onderzoeksstrategie Ja Nee l Nvt Opm 1 Vermelding van de verwachte elementen 1. locatie 2. datering 3. complextype 4. diepteligging 5. omvang 6. uiterlijke kenmerken 7. mogelijke verstoringen 2 Is aangegeven of het veldonderzoek zich richt op alle vindplaatstypen van de gespecificeerde verwachting of op een deel daarvan? 3 Omschrijving beoogde methoden en technieken en motivatie voor de gekozen onderzoeksstrategie. I 5 Veldwerk Ja Nee Nvt Opm 1 Toegepaste methoden en technieken met vermelding van volgorde/fasering, met motivatie voor de eventuele afwijking van beoogde strategie en methodiek, vermelding eventuele beperkingen 1. inmeting, hoogtebepaling 2. methodiek oppervlaktekartering, vondstzichtbaarheid 3. boorgrid, boordiepte, boordiameter en type, boorkernonderzoek, maaswijdte zeven 4. afmetingen putten, puttenplan, dekking van het onderzoeksgebied, aantal en niveaus vlakken 5. selectie en documentatie van profielen; fysischgeografisch onderzoek 6. selectie en documentatie van sporen, structuren en vondstniveaus 7. selectie en verzamelwijze vondsten en monsters 8. fysisch-geografisch onderzoek 9. beeldregistratie

36 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d geofysische prospectie 2 Resultaten van het veldwerk 1. samenvattend overzicht 2. beschrijving van de aard en mate van verstoring en gaafheid 3. bodemopbouw en landschapsreconstructie 4. beschrijving en analyse van vindplaatsen en (daarin aanwezige) sporen, structuren en antropogene lagen (complextype, categorie spoor, locatie, diepteligging, relaties, gaafheid,, afmetingen, verspreiding) 5. beschrijving en analyse van vondsten (materiaal, type, datering, afmetingen, conservering, verspreiding) 6. resultaten van specialistisch onderzoek (relevante en geselecteerde monsters, b.v. hout, bot etc.) 3 Kaarten en tekeningen van het onderzochte gebied (topografische ondergrond, RD-coördinaten, legenda, schaal, noordpijl, onderschrift) 1. overzicht met begrenzing onderzochte delen 2. overzicht met begrenzing van ontoegankelijke delen / geen vondstzichtbaarheid 3. overzicht van verstoorde delen met verstoringsdiepte 4. overzicht met genummerde vindplaatsen 5. overzicht met genummerde boorpunten 6. overzicht met genummerde proefsleuven / proefputten 7. overzicht met gedocumenteerde profielen met genummerde lagen 8. overzichten of vlaktekeningen met genummerde en geperiodiseerde sporen en structuren 9. overzichten of vlaktekeningen met vondsten en / of archeologische indicatoren (periode, materiaal, nummer) 10. interpretatieve overzichten en verwachtingen (verloop van sporen, structuren, sites e.d.) 4 Afbeeldingen (met onderschrift) 1. profielen of profielkolommen 2. relevante sporen of structuren 3. relevante vondsten 5 Boorstaten 1. legenda bodemopbouw 2. NAP-hoogte maaiveld 3. dieptematen 4. diepteligging en aard archeologische indicatoren 6 Sporenlijst 1. categorie 2. (conserverings-)toestand 3. datering 4. relatie met vondstnummers 7 Vondstenlijst 1. vondstnummer 2. spoor- of boringnummer 3. aantal artefacten per vondstnummer 4. determinatie 5. materiaal 6. datering 7. eventueel gewicht, afmetingen, conservering, enz.

37 Controlelijst archeologisch rapport: IVO verkennend Centrum Schimmert Controlelijst A: aanwezigheidstoets a.h.v. KNA 3.1. d.d Conclusie, waardering, aanbevelingen, overig Ja Nee Nvt Opm 1 Beantwoording van de onderzoeksvragen, en in het bijzonder de onderstaande, 1. bodemopbouw 2. gaafheid en verstoring 3. benoeming kansrijke / kansarme zones 4. aan- / afwezigheid van archeologische fenomenen 5. plaats, omvang, verspreiding, diepteligging van archeologische fenomenen 6. de aard en het complextype van archeologische fenomenen 7. relatie tussen vondsten, sporen, structuren, bodemhorizonten 8. datering van de archeologische fenomenen 9. relatie met de omgeving (biotisch, cultuurlandschappelijk, gebouwd) 10. fysieke kwaliteit van de archeologische fenomenen 2 Beredeneerde vermelding van niet beantwoorde onderzoeksvragen (beperkingen onderzoek) 3 Geactualiseerd verwachtingsmodel / risicoanalyse 4 Waardering volgens onderstaande parameters 1. Beleving: schoonheid, herinneringswaarde. 2. Fysieke kwaliteit: a. gaafheid: i. aanwezigheid grondsporen, ii. gaafheid sporen, iii. ruimtelijke gaafheid, iv. stratigrafie intact, v. mobilia in situ, vi. ruimtelijke relatie tussen mobilia onderling en tussen mobilia en sporen vii. aanwezigheid antropogeen biochemisch residu, viii. stabiliteit van de natuurlijke omgeving; b. conservering: i. consen/ering artefacten, ii. consen/ering organisch materiaal; 3. Inhoudelijke kwaliteit: a. zeldzaamheid, b. informatiewaarde, c. ensemblewaarde, d. representativiteit 5 Selectieadvies / aanbeveling nader onderzoek 6 Inhoudelijke aanbevelingen vervolgonderzoek (geactualiseerde vraagstelling of verwachting) 7 Methodische aanbevelingen vervolgonderzoek 8 Overzicht van relevante en/of geraadpleegde literatuur en documentatie 9 Nederlandstalige samenvatting 10 Niet in rapport opgenomen beeldmateriaal op CD-ROM met meta-informatie 11 Niet in rapport opgenomen tabellen op CD-ROM met meta-informatie

38 Controlelijst archeologisch rapport: Centrumplan Schimmert B: inhoudelijke en beleidsmatige toets d.d. 27 april 2009 B INHOUDELIJKE EN BELEIDSMATIGE TOETS Toetsing Project Plangebied Centrumplan Schimmert Rapport Moonen, B.J., 2008: Plangebied Centrumplan Schimmert, gemeente Nuth; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en een veldinspectie, Weesp (RAAP-notitie 2835) Bevoegd gezag Gemeente Nuth Toetser / deskundige voor bevoegd gezag Drs. H. Stoepker, Register-senior-KNA-archeoloog, Archeocoach - archeologische kwaliteitsborging en beleidsadvisering Datum 27 april Doel- en vraagstelling Ja Nee Nvt Opm 1 Is de doelstelling onderbouwd volgens onderstaande richtlijnen? 1. De doelstelling van bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde verwachting aan de hand van bestaande bronnen 2. De doelstelling richt zich in de verkennende fase van veldonderzoek op het nader begrenzen van archeologisch kansrijke en kansarme zones (horizontaal en verticaal), op het vaststellen van verstoringen (horizontaal en verticaal), op het verkrijgen van bodemkundig inzicht (geoarcheologisch onderzoek). 3. De doelstelling richt zich in de karterende fase van veldonderzoek op het (nader) lokaliseren van archeologische informatiebronnen 4. De doelstelling richt zich in de waarderende fase van veldonderzoek op a. het nader bepalen van aard, complextype, omvang, diepteligging, datering, gaafheid en conservering van de archeologische vindplaats b. het bepalen van de waarde van de vindplaats a.h.v. zichtbaarheid, ensemblewaarde, representativiteit, zeldzaamheid, informatiewaarde, gaafheid, conservering 2 Is de vraagstelling adequaat? 3 Is de vraagstelling gedifferentieerd op grond van eventuele verschillen in de locatie? 2 Bureaustudie Ja Nee Nvt Opm 1 Is er een goede verhouding tussen onderzoeksgebied en plangebied? 2 Zijn de resultaten van eerder onderzoek in het plangebied of de regio x goed gebruikt? 3 Is de literatuur en de documentatie m.b.t. plan- en onderzoeksgebied, deze regio en deze periode(s) - voor dit type onderzoek- adequaat en voldoende geanalyseerd en toegepast bij het opstellen van het verwachtingsmodel en het trekken van conclusies t.a.v. 1. bodem en landschap 2. archeologie a. Archis (waarnemingen, monumenten, onderzoeksmeldingen) b. documentatie achter Archis (CAA, CMA, onderzoeksrapporten, archeologische kroniek Limburg , ROB-jaarverslagen) c. gemeentelijke beleidskaart (kaart en rapport) d. vakliteratuur

39 Controlelijst archeologisch rapport: Centrumplan Schimmert B: inhoudelijke en beleidsmatige toets d.d. 27 april 2009 e. regionale studies f. provinciale synthese recent onderzoek Limburg / selectiedocument g. NOaA 3. geschiedenis en toponymie 4. historische geografie en cultuurhistorie (gebouwde omgeving) 4 Is de archeologische context synthetiserend en analyserend beschreven, m.a.w. is niet volstaan met een opsomming van vindplaatsen? 5 Is kritisch gebruik gemaakt van internetbronnen? 6 Is relevant kaartmateriaal, waaronder historische kaarten, adequaat geanalyseerd en geïnterpreteerd? 7 Geven de auteurs blijk van voldoende kennis van deze regio (landschap, bodem, geschiedenis en archeologie) en van de onderhavige onderzoeksperiodes? 8 Is adequaat gebruik gemaakt van de kennis van plaatselijke amateurarcheologen en/of gebiedsdeskundige specialisten? 9 Is er (indien relevant) adequaat gebruik gemaakt van de NoaA (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie), van het provinciaal selectiedocument? 10 Is de gespecificeerde verwachting overtuigend en voldoende onderbouwd? I 3 Veldwerk - uitvoering en resultaten Ja Nee Nvt Opm 1 Is er een goede verhouding tussen onderzoeksgebied en plangebied? 2 Zijn bij het veldwerk de juiste methoden en technieken op de juiste plaats gebruikt? 3 Is de provinciale richtlijn verkennend boren gevolgd? 4 Is de SIKB-leidraad karterend booronderzoek gevolgd? 5 Is gebruik gemaakt van de RACM/SIKB-richtlijn beekdalonderzoek? 6 Zijn er voldoende specialisten bij het veldwerk betrokken en zijn ze adequaat ingezet? 7 Is er voldoende veldwerk uitgevoerd om het verwachtingsmodel te toetsen en de onderzoeksvragen te beantwoorden? 8 Is het veldwerk voldoende uitgewerkt? 1. Algemene indruk 2. Analyse van boringen 3. Analyse van profielen 4. Analyse van sporen en structuren 5. Analyse van vondsten (is gecorrodeerd metaal gescreend met röntgenonderzoek? 6. Analyse van monsters 9 Is de interpretatie overtuigend 1. in het algemeen? 2. van de object- en sporenanalyse? 3. van de dateringen en de toeschrijving aan complextypen? 4. van de bodemopbouw en stratigrafie? 5. van de gaafheid en de aard en mate van de verstoring? 10 Zijn de onderzoeksvragen afdoende beantwoord en is afdoende aangegeven wat de reden is als dat niet mogelijk was? 11 Is de conclusie goed onderbouwd en overtuigend? 4 Rapportage Ja Nee Nvt Opm 1 Is het rapport goed gestructureerd en goed leesbaar? 2 Heeft het rapport (voor dit type onderzoek) voldoende diepgang en oog voor detail? 3 Zijn de resultaten duidelijk en volledig beschreven en gedetailleerd genoeg in kaart gebracht of getekend? 4 Sluiten de specialistische bijdragen op elkaar aan en zijn de x

40 Controlelijst archeologisch rapport: Centrumplan Schimmert B: inhoudelijke en beleidsmatige toets d.d. 27 april 2009 specialistische bijdragen en de deelhoofdstukken geïntegreerd in de synthese? 5 Wordt de tekst goed verduidelijkt door illustraties en is er een heldere relatie tussen tekst en illustraties? 6 Zijn boorstaten, kaarten, afbeeldingen, tabellen, vondst- en spoorbeschrijvingen duidelijk en volledig? 5 Waardering, selectie, aanbevelingen Ja Nee Nvt Opm 1 Is de waardebepaling op alle aspecten voldoende onderbouwd en aanvaardbaar? 2 Is de bepaling van de inhoudelijke kwaliteit in lijn met de NOaA, en eventuele andere onderzoeksagenda's? 3 Is door dit onderzoek de archeologische waarde van het terrein voldoende vastgesteld niveau zodat een gefundeerd selectiebesluit genomen kan worden? 4 Is in het selectieadvies rekening gehouden met het vastgestelde archeologische beleid van de gemeente? 5 Zijn aanbevelingen voor planaanpassing of beperkingen bij de ingreep, voor een vervolgonderzoek, voor afzien daarvan op voldoende gegevens gebaseerd en voldoende beargumenteerd? 6 Zijn de aanbevelingen in lijn met de doel- en vraagstelling en resultaten van het onderzoek? 7 Zijn de aanbevelingen proportioneel ten opzichte van de bestaande en de te verwachten verstoring? 8 Is bij een advies tot verder onderzoek 1. een adequate probleem- en doelstelling geformuleerd? 2. een adequaat geactualiseerd verwachtingsmodel geformuleerd 3. de potentiële informatieve meerwaarde en de relatie tot de NOaA geformuleerd? 4. een adequate onderzoeksstrategie geformuleerd? 5. het verdere verloop van het AMZ-proces omschreven? 9 Is er voldoende gewezen op de kans op 'toevalsvondsten' en de daarbij behorende wettelijke meldingsplicht?

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.

Vragen over Malta. Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196. R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red. Vragen over Malta R.C.G.M. Lauwerier, T. de Groot, B.J.H. van Os en L. Theunissen (red.) Rapportage Archeologische Monumentenzorg 196 2% 2% 2% 2% 2% 3% 5% 9% 7% 27% 26% 13% Vragen over Malta Onderzoek

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 934 Peter Schreursweg, Haelen Gemeente Leudal Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Versie 20-07-2009

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 13042 Mettrayweg, Eefde Gemeente Lochem Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Versie 23-07-2013

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 10130 Steenstraat, Panningen Gemeente Peel en Maas Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Tom Deville Sara Houbrechts Joep

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11105 Nieuwe Kerkstraat, Veldhoven Gemeente Veldhoven Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 06-10-2011 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

Amersfoort onder ons

Amersfoort onder ons archeologie 3 Amersfoort onder ons achter Schep, Amersfoortsestraat 10 Archeologisch onderzoek op een dekzandrug vol prehistorische resten Archeologisch Centrum Gemeente Amersfoort april 2007 Amersfoort

Nadere informatie

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'.

: Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Aan de gemeen~eraad ~atwijl{ loaknummr.r Pro9rornma Onderwerp ').,0 "1-?-S"~~\0 : Cultuur, recreatie en sport : Beleidsnota Archeologie gemeente Katwijk, 'NieuweAandacht voor Oude Zaken'. Katwijk, ló oktober

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 858 Borretstraat, Reek Gemeente Landerd Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en karterend booronderzoek Versie 24-08-2009 (Zonder opmerkingen zal deze

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14025 Scoutinglandgoed, Zeewolde Gemeente Zeewolde Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Versie 27-05-2014 (Zonder opmerkingen

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr. 11127 Bosring, Montfort Gemeente Roerdalen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en verkennend/karterend booronderzoek Rob Paulussen

Nadere informatie

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek Het belang van de geschiedenis voor hoe we nu en in de toekomst zullen leven, wordt algemeen erkend. Van die geschiedenis zijn er in onze omgeving nog tal van tastbare resten te zien en te beleven. Overal

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum

RACM. Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Versterking van de Diefdijklinie. referentie projectcode status. projectleider projectdirecteur datum RACM Pilot cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA Versterking van de Diefdijklinie referentie projectcode status UT382-2 concept projectleider projectdirecteur datum E. Ruiijgrok D. Bel 25 06-2008 autorisatie

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 14053 DroDun, Ederveen Gemeente Ede Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Oppervlaktekartering en verkennend booronderzoek Richard Exaltus Joep Orbons Juli 2014 ArcheoPro

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Dordrecht Ondergronds 20 GEMEENTE DORDRECHT, PLANGEBIED SPUIWEG 17/19.

Dordrecht Ondergronds 20 GEMEENTE DORDRECHT, PLANGEBIED SPUIWEG 17/19. GEMEENTE DORDRECHT, PLANGEBIED SPUIWEG 17/19. Een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. Dorst, M.C. Centraal: Het plangebied Spuiweg 17/19 op een verpondingskaart

Nadere informatie

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865

ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 ArcheoPro Archeologisch rapport Nr 865 Kwekerij Scholten in Maarssen Gemeente Maarssen Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O); Bureauonderzoek, oppervlaktekartering en karterend booronderzoek Richard Exaltus

Nadere informatie

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen

Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen en economische belangen van in de archeologie werkzame personen ADC Heritage BV Bureau voor erfgoedplanning Nijverheidsweg-Noord 116 3812 PN Amersfoort T 033 299 83 00 F 033 299 81 89 info@adcheritage.nl www.adcheritage.nl Rapportage inzake belangenafweging opleidingseisen

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ

Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2013-05/09cZ Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2013-05/09cZ Apeldoorn, Asselsestraat 245-247 (Gemeente Apeldoorn, Gld.) Een

Nadere informatie

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75.

Gruttersdijk 24-25. Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht. Basisrapportage Archeologie 75. StadsOntwikkeling Gruttersdijk 24-25 Archeologisch onderzoek in de middeleeuwse voorstad Bemuurde Weerd te Utrecht Basisrapportage Archeologie 75 www.utrecht.nl Basisrapportage Archeologie 75 Gruttersdijk

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van.

Amersfoort onder ons. Koesteeg 13. Archeologisch onderzoek. op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van. archeologie 32 Amersfoort onder ons Koesteeg 13 Archeologisch onderzoek op een perceel aan de Koesteeg, voorheen het achtererf van Arnhemsestraat 14 Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort april 2012

Nadere informatie

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur.

Amersfoort onder ons. Krankeledenstraat 20 en 22. Archeologisch onderzoek. naar de resten van de. eerste stadsmuur. archeologie 20 Amersfoort onder ons Krankeledenstraat 20 en 22 Archeologisch onderzoek naar de resten van de eerste stadsmuur. Centrum voor Archeologie Gemeente Amersfoort november 2009 Amersfoort onder

Nadere informatie

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o.

Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Kom Sinderen, locatie Kromkamp e.o. Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Doel van het plan 5 1.3 Ligging en begrenzing van het plangebied 5 1.4 Geldende

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk

Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland. Gemeente Korendijk Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Ontwerpwijzigingsplan Langeweg 13, Nieuw Beijerland Toelichting Regels Verbeelding Schaal 1:1.000 Datum: Maart 2015 Projectgegevens: TOE01-0252881-01B

Nadere informatie

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

& Projectbureau Belvedere. Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. & Projectbureau Belvedere Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r. en MKBA van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 & Projectbureau Belvedere Handreiking

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie