HERMES Mededelingenblad van de onderzoeksgroepen van de departementen toegepaste taalkunde en letteren van de HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HERMES Mededelingenblad van de onderzoeksgroepen van de departementen toegepaste taalkunde en letteren van de HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL"

Transcriptie

1 HERMES Mededelingenblad van de onderzoeksgroepen van de departementen toegepaste taalkunde en letteren van de HOGESCHOOL-UNIVERSITEIT BRUSSEL Woord vooraf Binnen de HUB is in de voorbije maanden gewerkt aan het op poten zetten van een structuur die het onderzoeksbeleid gaat uitstippelen. Schematisch gaat die er uit zien zoals in onderstaand organogram 1. Onderaan vinden we de vier onderzoeksraden (OZR) van de drie studiegebieden die binnen de HUB vertegenwoordigd zijn, aangevuld met een onderzoekscel voor de professionele bachelors. Elk van de vier onderzoeksraden vaardigt twee vertegenwoordigers af naar het overkoepelende Bureau Onderzoeksbeleid (BOB); hun namen vind je terug in het vakje van de relevante OZR. Het BOB wordt voorgezeten door Paul Janssens. De rol van het BOB is om coördinerend op te treden, om op die manier een maximale eenvormigheid tussen de verschillende onderzoeksraden te bewerkstelligen. De volgende collega s hebben zich kandidaat gesteld voor het lidmaatschap van de OZR Letteren, en zijn intussen alle door het directiecomité aangesteld: Lieven Buysse, Jan Ceuppens, Jef Janssens, Dany Jaspers, Isabelle Peeters, Erwin Snauwaert, Tom Toremans, Anneleen Vanden Boer, Guido Vanden Wyngaerd, Philip Vermoortel. Een afgevaardigde van de K.U.Leuven, Hubert Cuyckens, vertegenwoordigt de Geïntegreerde Faculteit Letteren. De OZR bestaat uit 11 leden en is evenwichtig samengesteld. Drie opleidingen zijn vertegenwoordigd, met name Taal & Letterkunde, Toegepaste Taalkunde en Handelswetenschappen. Daarnaast is er een goed evenwicht tussen leden van K.U.Brussel, Vlekho en Ehsal, evenals tussen de onderzoeksdomeinen taalkunde en letterkunde en de verschillende onderwijstalen. Verder 1 Bureau Onderzoeksbeleid (BOB) Paul Janssens zijn de doctorandi vertegenwoordigd en de Geïntegreerde Faculteit Letteren. De vier onderzoeksraden vergaderen maandelijks in dezelfde week. In de tussenliggende weken zal het BOB eveneens een maandelijks vergaderritme hanteren. Op de eerste vergadering van de OZR Letteren (op 17 september 2007) zijn al meteen een aantal problemen geïnventariseerd en werden een aantal mogelijke denksporen bewandeld voor een aanpak. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat universiteiten en hogescholen, zeker in het verleden, een andere onderzoekscultuur hadden. Sommige hogescholen, zoals Ehsal, zijn goed op weg die achterstand in te halen, maar voor de opleiding TT moet die inhaalbeweging nog ingezet worden. Personeelsleden van een universiteit beschikken over 50% onderzoekstijd, wat niet het geval is voor de personeelsleden van de opleiding TT, waar de beperkte onderzoeksruimte erg versnipperd is over de personeelsformatie. Daarbij komt nog dat onderzoeks- en onderwijsdomein van de docenten zelden samenvallen. Verder hebben hogescholen geen (of beperkte) toegang tot financieringskanalen als het FWO, en moeten zij het stellen met de hun toegekende academiseringsmiddelen. Om de onderzoeksoutput te verhogen is het aangewezen om te evolueren naar een systeem van gedifferentieerde opdrachten, waarbij er enerzijds personeelsleden zijn die geen onderzoek verrichten en dus meer lesgeven en/of meer bijkomende taken vervullen, en anderzijds personeelsleden die een substantiële onderzoekstijd krijgen. In het departement Handelswetenschappen van Vlekho bestaan al dergelijke gedifferentieerde opdrachten. Ook aan Ehsal beschikken de meeste onderzoekers over 50% onderzoekstijd. OZR Letteren Guido Vanden Wyngaerd Dany Jaspers OZR Economie Ignace van de Woestijne Koen Algoed OZR Rechten Luc Wintgens Annick de Boeck OZR Professionele Bachelors Dirk Smits Wat de toegang tot FWO-middelen betreft, biedt de associatie nieuwe mogelijkheden. Geaffilieerde onderzoekers aan de K.U.Leuven hebben er als co- 22

2 promotor toegang tot alle financieringskanalen. Geassocieerde (hoofd)docenten en hoogleraren zullen de komende maanden op dezelfde financieringskanalen als promotor een beroep kunnen doen. Een andere vraag is welke structuren er binnen het domein Letteren in het leven geroepen dienen te worden om het onderzoek te stimuleren, en om de besteding van werkingsmiddelen voor onderzoek te structureren. Het lijkt verstandig om binnen Letteren het aantal onderzoeksgroepen die Vlekho tot voor kort telde (zeven) te reduceren, omdat het niet realistisch is vergeleken met de personeelsformatie die aan onderzoek doet. Guido Vanden Wyngaerd Voorzitter OZR Letteren Intra Muros CRISSP BRUSSELS CONFERENCE ON GENERATIVE LINGUISTICS 2 de relaties hoofd-complement en hoofdmodificeerder. Vlekho & KUB juni 2007 Van maandag 25 tot en met woensdag 27 juni 2007 organiseerde CRISSP voor de tweede keer het Brussels Conference on Generative Linguistics. Dit keer ging het om een co-organisatie met de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Leiden. Het thema was Alternatives to cartography, d.w.z. het zoeken naar alternatieven voor een op dit moment binnen de generatieve grammatica gangbare theorie van woordvolgordevariatie (cartografie). Op maandagochtend is de plaats van afspraak de aula 052 op campus Vlekho. De conferentie begint veelbelovend, met de eerste genodigde spreker, Edwin Williams van Princeton University, die zijn lezing de provocatieve titel There is no alternative to cartography heeft meegegeven. Hij concentreert zich in zijn bijdrage op alternatieve manieren om functionele structuur uit te spellen, en om de centrale lokaliteitseigenschappen die eruit voortvloeien (lexicalisatie, selectie, verplaatsing) op een systematische en niet louter descriptieve manier af te leiden. Na de eerste koffiepauze volgt Ion Giurgea (Université Paris 7). Hij biedt een zeer uitgebreid en sterk empirisch georiënteerd overzicht van woordvolgordeverschijnselen binnen de nominale groep. Hij komt tot een aantal crosslinguïstische generalisaties, waarvan hij laat zien dat ze niet zonder meer af te leiden zijn op basis van een cartografische benadering van woordvolgorde. Het alternatief dat hij voorstelt houdt een terugkeer in naar woordvolgordeparameters die gebaseerd zijn op Edwin Williams In hun lezing Defective C concentreren Ángel J. Gallego (Universitat Autònoma de Barcelona) en Juan Uriagereka (University of Maryland) zich op de cartografische benadering van de linkerperiferie van de zin. Ze betogen dat de correcte analyse van ingebedde subjunctieven niet de aanwezigheid van een extra functionele projectie vereist (zoals in cartografie wordt aangenomen), maar dat de recent door Chomsky geïntroduceerde notie van defectiefheid volstaat om de relevante feiten te analyseren. De linkerperiferie van de zin staat ook centraal in de bijdrage van Josef Bayer en Ellen Brandner (beiden van de Universiteit van Konstanz). Uitgangspunt is het ook in variëteiten van het Nederlands geattesteerde verschijnsel dat vraagwoorden in ingebedde vraagzinnen in verschillende Zuid-Duitse dialecten kunnen worden gevolgd door een voegwoord (bijv. Ik vraag me af wie dat hij gezien heeft). Bayer en Brandner betogen dat de variatie in de aan- of afwezigheid van een dergelijk voegwoord voortvloeit uit een flexibele benadering van de linkerperiferie, waarbij 23

3 vraagwoorden soms het hoofd en soms de specificeerder van de projectie CP kunnen vormen. Klaus Abels (Universiteit van Tromsø) benadert het thema van het congres op een meer abstracte, theoriegestuurde manier. Hij bestudeert de interactie tussen verschillende soorten van verplaatsing, en komt tot de constatering (a) dat die types van verplaatsing cruciaal geordend zijn ten opzichte van elkaar, en (b) dat die ordening gedeeltelijk gelijkloopt met de cartografische ordening van functionele projecties (en die dus deels overbodig maakt). Ook Omer Preminger (Massachusetts Institute of Technology) neemt verplaatsing als (een van) zijn uitgangspunt(en), maar concentreert zich vooral op de oorzaak/aanleiding van verplaatsing. Anders dan wordt aangenomen in het Minimalistische Programma (en de daarmee samenhangende cartografische benadering) stelt Preminger dat de voet en niet het hoofd van een ketting verantwoordelijk is voor de verplaatsing. Dat stelt hem in staat om een aantal kerneigenschappen van verplaatsing op een eenvoudige en samenhangende manier af te leiden. De eerste congresdag wordt afgesloten met een fel gesmaakte receptie met Belgische bieren in de Ultieme Hallucinatie. Op dinsdag verhuist het congres dan naar de gebouwen van de K.U.Brussel aan de Vrijheidslaan. De spits wordt afgebeten door uitgenodigd spreker Ad Neeleman van University College London, die een analyse voorstelt van woordvolgordeverschijnselen in termen van pragmatische noties zoals Topic- Comment en Focus-Background. Ook João Costa van de Universidade Nova de Lisbao zoekt een verklaring voor verschillende mogelijke woordvolgordes in prosodie en discoursefenomenen. Peter Ackema van de University of Edinburgh houdt een lezing over het voorkomen van voegwoorden in vraagzinnen (de zgn. dat-spoor effecten). Hij stelt een analyse voor die gebaseerd is op eerder gezamenlijk werk van hemzelf en de uitgenodigde spreker van de ochtendsessie, Ad Neeleman. Door de grote thematische samenhang van de ochtendlezingen ontspint er zich in de vragenperiode geregeld een levendige discussie. Na een eenvoudige maar verkwikkende lunch is het dan de beurt aan Markus Bader & Tanja Schmid van de Universität Konstanz. Zij buigen zich over een klassiek probleem in de syntaxis van de Germaanse talen zoals het Duits en het Nederlands, nl. de woordvolgorde in de werkwoordelijke eindgroep. Vervolgens heeft Clemens Mayr van Harvard University het over het fenomeen van de stilistische inversie in het Frans, een variatie in de woordvolgorde waarvoor hij een eerder traditionele analyse voorstelt in cartografische termen. Na de pauze is het tijd voor Denis Bouchard van de Université du Québec à Montréal. Hij presenteert zijn radicale theorie over de band tussen syntaxis en betekenis die duidelijk schatplichtig is aan de Saussure. De dag wordt afgesloten met een lezing van de derde uitgenodigde spreker, Michal Starke van de Universteit van Tromsø. Hoog tijd voor het congresdiner, dat tot eenieders tevredenheid verloopt. Plaats van afspraak is het restaurant Hémisphères in de Schildknaapstraat, een wereldrestaurant met gerechten van alle continenten. Woensdagochtend is de plaats van afspraak opnieuw de KUB. De dag vangt aan met de lezing van Michael Wagner, die door CRISSP uitgenodigd is. Wagner betoogt dat verplaatsingen in de zin die informatie structureren niet voortkomen uit de syntaxis zoals in cartografische benaderingen beweerd wordt. Hij neemt aan dat het de semantiek is die informatie in de zin structureert. Hij toont dan ook aan dat prosodische effecten bij topicfocusmarkeringen volgen uit een semantische operator. De lezing van Wagner wordt gevolgd door het levendige praatje van Peter Svenonius. Svenonius staat bekend om zijn gedetailleerde analyse van prepositiestructuren. Prepositiestructuren lijken te gehoorzamen aan een universele ordening en zijn dus gesneden brood voor een cartografische benadering waarin wordt aangenomen dat elke taal onderliggend dezelfde ordening heeft. Svenonius stelt echter voor een stap verder te zetten; hij wil de onderliggende principes achter deze ordening 24

4 ontdekken. Hij illustreert dat er in het geval van de prepositiestructuur universele semantische gronden zijn voor deze ordening. Hierna presenteert Martina Wiltschko de bevindingen waaraan ze samen met Elizabeth Ritter heeft gewerkt. Ze toont dat elke taal een categorie inflectie heeft, maar dat talen deze categorie heel verschillend kunnen invullen. In de talen die ons bekend zijn, geeft inflectie op een werkwoord informatie over tijd. In talen zoals het Halkomelem en het Blackfoot geeft de inflectie op het werkwoord echter informatie over locatie of gespreksparticipanten. Dit alles contrasteert met een cartografische benadering waarin wordt aangenomen dat de universele grammatica de inhoud van functionele categorieën heel specifiek bepaalt. Net voor de laatste koffiepauze is Angel Gallego aan de beurt voor zijn tweede praatje van dit congres. Deze keer trekt hij een parallel tussen het zinsdomein, het verbale domein en het nominale domein. Hij laat zien aan de hand van data uit het Catalaans, het Italiaans en het Spaans dat deze drie categorieën allemaal verplaatsing toelaten naar de linkerkant van de groep en relateert dit aan morfologische rijkdom. Daarna vertelt Luis Lopez dat de topicfocusstructuur die in een cartografische benadering veelal wordt aangenomen niet altijd de juiste voorspellingen doet. Er zijn bepaalde volgordebeperkingen op gecontrasteerde zinsdelen die enkel verklaard kunnen worden wanneer er ook rekening gehouden wordt met de dialoog waarin de zin geplaatst is. De laatste spreker van BCGL2 is Natalia Slioussar, en ook zij heeft het over topic en focus en hun plaats in de zin. Deze noties blijken nogmaals voer voor discussie en deze spreekster merkt op dat er in de cartografische benadering geen plaats is voor gradatie van topicaliteit, terwijl die in conversaties toch aanwezig lijkt te zijn. Ze pleit dan ook voor een meer relationele aanpak van de informatiestructuur in de zin. Henk van Riemsdijk De dag en het congres wordt afgesloten met een dankwoordje van medeorganisator Henk van Riemsdijk. Met een hoofd vol nieuwe ideeën en een tevreden gevoel kunnen de taalkundigen aller landen weer huiswaarts keren. DJ, GVW, JVC, LA & MDB RESEARCH IN INTERPRETING STUDIES: State of the Art and Future Perspectives Vlekho, 16 February 2007 Research in Interpreting Studies was a conference organised by the applied linguistics departments of the Hogeschool voor Wetenschap & Kunst and the Erasmushogeschool Brussels to give a new impetus to the field of Interpreting Studies in Belgium. One of the reasons for organising the event was the fact that the Belgian stakeholders in interpreting schools have known for some time that academic, i.e., research based training, is a prerequisite for obtaining future financial funding by the Ministries of Education of the Flemish and Walloon regions, for a researchbased reform of the interpreter training programme that centres on the profession s specificities and leads to the formation of highend interpreters. Another goal was to set up a Belgian research platform, in order to communicate the type of IS research conducted at the different colleges and to collaborate both on research-based topics and curriculum-linked aspects. An additional 25

5 objective was the organisation of bi- or triannual conferences on this matter with the participation of Belgian and international institutions. The Conference Ludo Teeuwen (Vlekho) and Jozef Vanden Broeck (Erasmushogeschool), departmental chairmen of the applied linguistics departments at the organising colleges, welcomed the conference participants and speakers at this unique conference the first of its kind, both with respect to this far-reaching collaboration and to the subject of the conference. Daniel Bauwens and Erik Uytterhoeven, coordinators of the interpreting programmes at the applied linguistics departments of the Erasmushogeschool and of the Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, emphasised the objectives of the day in their welcoming speech and hoped for a valid experimental design for future research within IS. Morning Session The first key-note speaker of the day was Daniel Gile, Université Lumière in Lyon II with a presentation on Conference interpreting as an academic discipline. How to start up a scientific research project within the field of interpreting studies? Some suggestions. Gile explained how to start research projects on interpreting, finding out what can be expected from such projects and offered practical suggestions for research projects. Daniel Gile Participating Belgian colleges included: The Ecole des Interprètes Internationaux. (Université de Mons). Freddy Eggermont, Catherine Gravet and Myriam Piccaluga: La recherche en interprétation à Mons, de la didactique des langues aux approches cognitives de l interprétation: 45 ans d histoire, la recherché en interprétation comme accomplissement académique, la recherche en interprétation comme outil de formation, la recherché en interprétation comme activité scientifique per se. The Lessius Hogeschool was represented by Heidi Salaets who gave a complete survey of publications and projects, with an emphasis on legal interpretation and the project of colleague Sarka Timarova. For the Institut Supérieur de Traducteurs et Interprètes, Haute Ecole de Bruxelles. Corinne Imhauser and Martine Bracobs, reported on the state of IS research at their institution. The Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Hogeschool Antwerpen. Here Aline Remael and Bart van der Veer spoke on Current and Planned Interpretation Research and A Real Time Subtitling Project. Afternoon Session The Hogeschool Gent: Sonia Vandepitte and Hildegard Vermeiren with Research Environment: Projects from the Past, Present and Future Projects. For the Institut Libre Marie Haps, Haute Ecole Leonard de Vinci, Yvette Van Quickelberghe, focused more on the academic implications for students in their master year. The Erasmushogeschool Brussel. June Eyckmans on Measuring the importance of phraseological competence in interpreting. Vlekho, Hogeschool voor Wetenschap en Kunst. Giovanni Bevilacqua gave an Overview of Interpreting Studies Research at Vlekho and presented his doctoral dissertation (in progress) on Interaction and Triangular Communication in Homes for Elderly People in Limburg. The second keynote speaker of the day, Mary Phelan (Dublin City University), gave a challenging and wide-ranging presentation on conference interpreting and community interpreting in Ireland entitled High potential for research, both for students and academic researchers. 26

6 VII JORNADA PEDAGÓGICA DEL ESPAÑOL Vlekho, 5 mei 2007 III JORNADA DE PRESENTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Vlekho, 23 juni 2007 Mary Phelan Before this, however, Martin Fostner, Secretary General of CIUTI, took the floor to encourage the audience, stating that Belgium with a market leader position for interpreting could offer a major contribution to IS research. The research situation, Fostner believed, was encouraging but that it was essential to come up with transferable research results, in other words, results that could be integrated in the curriculum of future interpreters. Concluding remarks were formulated by Rita Temmerman, academic co-ordinator of the Applied Linguistics Department of the Erasmushogeschool, who ended with a strong plea for future collaboration. A fine reception concluded this day with also a final thank you word and call for future collaboration, by the President of CIUTI, Hannelore Lee-Jahnke. Conclusion Organizers and participants univocally agreed that this initial gathering of interpreting studiesresearchers was a success and expressed the wish to set up an interpreting studies network. With reference to this the organisers put forward two suggestions: 1/ adding Interpreting Studies as a thematic strand with the ABLA-association; 2/ setting up a research network within the recently formed working group Multilingualism and Cross-Cultural Communication (MCCC) of the Compostela Group of universities. DB & JE Naar jaarlijkse gewoonte zette het departement TT zijn deuren tweemaal open voor lesgevers Spaans. De studiedag van 5 mei, die werd opgezet samen met de Consejería de Educación van de Spaanse ambassade en met het Instituto Cervantes, draaide rond woordenschatonderwijs (El léxico en el aula del español/le). Tijdens een zeer geanimeerde en interactieve plenaire zitting, La adquisición el léxico y la creación de redes entre palabras, onderstreepte Marta Higueras García (Instituto Cervantes) het belang van woordenschatonderwijs (toeristen nemen op hun reizen naar het buitenland vaak woordenboeken mee, maar geen grammatica s). Door middel van de analyse van een aantal grappige fouten toonde ze aan met welke procédés de meeste mensen de woordenschat in hun geheugen opslaan (soms dus op een onvolmaakte manier), en ze pleitte ervoor om met deze kennis rekening te houden bij de planning van didactische activiteiten. Het is met name belangrijk dat de studenten worden gestimuleerd om de syntagmatische (collocaties, idiomatische uitdrukkingen, geijkte formules) en paradigmatische (verwantschap met woorden van eenzelfde semantisch veld) relaties tussen woorden volop te benutten, en dus te focussen op de zogenaamde lexicale chunks. Na deze eerste sessie konden de deelnemers kiezen uit drie workshops. Marta Higueras García en Soledad Martín Martín (Universidad de Salamanca) presenteerden daarbij dossiers met meer concrete toepassingen van de principes die in de ochtendlezing al aan bod waren gekomen. Bernard Thiry (Universiteit Luik) gooide het over een andere boeg: de deelnemers kregen de kans om kennis te maken met de uitermate goed gestoffeerde webpagina die hij heeft ontworpen voor zijn cursus zakelijk Spaans. Tussen de bedrijven door genoten de aanwezigen met volle teugen van een theatermonoloog van Rob Frans, die afwisselend gestalte gaf aan de personages van Don Quichot en van Sancho Panza. 27

7 Bernard Thiry Op de studiedag van 23 juni (in samenwerking met de Consejería de Educación van de Spaanse ambassade) brachten vijf docenten Spaans verslag uit over hun didactische ervaringen. De hoofdspreekster, Dolores Soler-Espiauba, besprak het gebruik van politieke cartoons: in een zeer aangename sfeer (dankzij de humor van het gekozen materiaal) krijgen de cursisten de gelegenheid om kennis te maken met de Spaanse actualiteit, wat ook de aanleiding kan zijn voor een geïntegreerde training van de vier basisvaardigheden. De geselecteerde cartoons zorgen voor verhitte discussies onder de aanwezigen (vooral Spaanse native speakers, of toch minstens docenten met een relatief goede kennis van de Spaanse situatie), maar sommigen vroegen zich af of het materiaal wel geschikt is voor een publiek dat eigenlijk niet of nauwelijks vertrouwd is met de politieke, sociale en culturele achtergronden waarop wordt gealludeerd (de cartoons zullen veeleer kunnen worden gebruikt als afronding van een dossier waarin eerst de nodige kennis is aangereikt). Véronique Breton demonstreerde hoe het internet in het talenonderwijs kan worden geëxploiteerd (bv. via web quests ). Martine Mannens toonde zich een enthousiaste verzamelaarster van authentiek (tekst)materiaal: ze probeert haar cursisten te motiveren door hen in contact te brengen met de objecten bv. lege sigarettenpakjes en teksten bv. reclamefolders, verkeersboetes die zij bij elke strooptocht in Spanje buit maakt. Raimundo Romero staat sceptisch tegenover het didactische en menselijke rendement van elektronische innovaties (zoals het gebruik van blogs, web quests, e.d.). Hij betreurt ook dat op studiedagen als deze de echte protagonisten van het onderwijs de studenten meestal afwezig zijn. Wanneer zijn piepjonge leerlingen kinderen van geïmmigreerde Spanjaarden die in België in het Nederlands of Frans school lopen, maar toch ook alle registers van de taal van hun ouders zo goed mogelijk willen beheersen het multimedialokaal betreden, stelen ze onmiddellijk de harten van alle aanwezigen. Ten slotte rapporteert Montserrat Lajas over de bijzonder moeilijke omstandigheden waarin haar cursussen Spaans plaatsvinden, en over haar poging om de resultaten te optimaliseren door de familieleden van de jonge cursisten bij de lessen te betrekken. Website Bernard Thiry: ocios/ DM ATELIER LITERAIR VERTALEN door Jan Walravens Vlekho, 13 maart en 24 april 2007 Op 13 maart en 24 april 2007 organiseerde de vakgroep Frans twee vertaalateliers Literair Vertalen voor de studenten van de tweede licentie. Beide vertaalateliers werden geanimeerd door professor dr. Jan Walravens. Jan Walravens Jan Walravens studeerde in 1979 af als licentiaat Germaanse filologie aan de Vrije Universiteit Brussel. In 1983 behaalde hij het diploma Master of Arts aan de University of Iowa in de Verenigde Staten. Zijn doctoraat behaalde hij in 1991 aan de Université Libre de Bruxelles met een thesis over literair vertalen. Momenteel is hij hoogleraar Vertaalkunde aan de Haute Ecole Francisco Ferrer en Professor of Intercultural 28

8 Communication aan het Vesalius College in Brussel. Hij heeft verschillende opdrachten achter de rug als gasthoogleraar in binnen- en buitenland; tevens heeft hij bestuurlijke functies vervuld in wetenschappelijke en sociaal-culturele verenigingen. Vandaag betreft zijn onderzoek vooral de vergelijkende studie van culturele identiteiten; daarbij heeft hij bijzondere aandacht voor de rol van (ver)talen bij interculturele contacten. Hij is o.a. lid van de redactieraad van het tijdschrift Language and Intercultural Communication, uitgegeven door Multilingual Matters in het Verenigd Koninkrijk. De eerste sessie van het vertaalatelier, op 13 maart 2007, bestond uit twee delen. Eerst werden een aantal (theoretische) benaderingen van het verschijnsel (literair) vertalen besproken en dit vanuit een historisch perspectief (Scheiermacher, Von Humboldt, Steiner, Holmes, de manipulatietheorie, de Skopostheorie). De nadruk lag daarbij niet op de theorie an sich, maar wel op de praktische relevantie van bepaalde theoretische visies en standpunten. De vertaler stond dus centraal! Daarna werden een aantal literaire teksten geanalyseerd, meer bepaald gedichten van Leonard Nolens en van Lucebert. Literaire vertaling gaat hand in hand met literaire analyse. Het analyseren (d.w.z. het zoeken naar betekenissen ) van literaire teksten is een vak op zich. Het doel van dit onderdeel van de workshop was aan te tonen dat dergelijke analyses minder ontoegankelijk of moeilijk zijn dan vaak wordt gedacht. Ook hier stond de praktijk centraal: we onderwierpen enkele voorbeelden aan de toets van de lezer! Op het einde van de middag kregen de deelnemers een literaire vertaalopdracht. Er werd gekozen voor het gedicht L albatros van Charles Baudelaire (uit Les fleurs du mal II). Aan de studenten werd gevraagd om het gedicht eerst individueel te vertalen en dan in groepjes van vier studenten te komen tot één versie die vóór de tweede sessie aan Jan Walravens zou worden bezorgd. Kiezen voor een zeer bekende tekst heeft zowel voor- als nadelen. Een groot nadeel is dat er al zoveel vertalingen bestaan dat het van de studenten heel wat discipline vereist om niet te gaan spieken en inspiratie te halen uit de vele voortreffelijke vertalingen die al circuleren. Toch werd aan de studenten expliciet gevraagd om dit niet te doen, wat door de meeste groepjes ook werd gerespecteerd. Kiezen voor een bekend werk heeft ook vele voordelen. Het is voor de studenten waarschijnlijk veel leuker om te werken aan een belangrijke tekst met bewezen literaire kwaliteiten dan aan iets onbekends, en de uitdaging is ook veel groter. Bovendien is het niet onmogelijk dat onze studenten iets belangwekkends kunnen toevoegen aan de bestaande vertalingen. Tijdens de tweede sessie, op 24 april 2007, werden de vertalingen van de studenten geëvalueerd. Vooraf werd duidelijk gesteld dat het niet ging om een wedstrijd. Er werden dus geen prijzen uitgedeeld, hoewel bepaalde vertalingen door Jan Walravens meer gesmaakt werden dan andere. We overliepen de verschillende vertalingen, waarbij de studenten op een interactieve manier bepaalde specifieke vertaalkeuzes konden verantwoorden. De interpretatie van de brontekst op zich was zeker al geen eenvoudige klus. Er werden dan ook verschillende lezingen naar voren geschoven. We bespraken samen hoe bepaalde vertaaloplossingen een antwoord kunnen bieden op de problematiek van de brontekst. Gaandeweg werd ook duidelijk dat één heel belangrijk gegeven vooraf onterecht niet was meegedeeld aan de studenten, namelijk wie de opdrachtgever was van de vertaling, m.a.w. voor welk doelpubliek de vertaling moest geschreven worden. Doordat deze cruciale informatie ontbrak was het zeer moeilijk, zoniet onmogelijk de vertaalopdracht tot een goed einde te brengen. Nochtans was deze tactiek door Jan Walravens heel bewust gekozen met het doel onze studenten duidelijk te maken dat een vertaalopdracht altijd in een bepaalde context moet worden geplaatst. Dit is zeker een les die onze studenten kunnen meenemen voor de toekomst, waarin ze eventueel zelf als vertaler aan de slag zullen gaan. Het overzicht van de grote stromingen in de vertaalwetenschap en de kennismaking met bepaalde technieken voor literaire analyse, aangeboden tijdens de eerste sessie, waren zeer interessant. Ook de gedetailleerde bespreking van de vertalingen tijdens de tweede sessie was zeer verrijkend. Wij bedanken Jan Walravens voor zijn bijdrage en denken dat dit initiatief zeker voor herhaling vatbaar is! VB 29

9 Extra Muros ROUWEN ZONDER TRANEN POUR UN DEUIL SANS LARMES Hogeschool Gent, 22 maart 2007 Lessius Hogeschool Antwerpen, 23 maart 2007 Tijdens een tweedaags colloquium dat plaatsvond in Gent (22 maart) en Antwerpen (23 april) bogen zeventien sprekers zich over het verlies waarmee vertaling automatisch gepaard lijkt te gaan. In hun poging om het fenomeen te duiden namen de sprekers hun toevlucht tot metaforen uit de domeinen van de economie ( winst-en-verliesrekening, in de lezing van Katrien Lievois over de vertalingen in het Nederlands van La Chute van Albert Camus), de fysica (de wet van toenemende entropie, in de bijdrage van Francesco De Nicoló), de psychoanalyse, enz. Het verlies kan zich, volgens de inleiding van de organisatoren, zowel op referentieel als op talig vlak voordoen. Het is vaak moeilijk om actualiteitsgebonden of cultuurspecifieke betekeniselementen over te dragen in een vertaling. Zo toonde Katrien Lievois aan dat vertalers er niet alleen niet altijd in slagen om in hun nieuwe versie de ironie van de brontekst te reproduceren, maar zelfs, vooral door een gebrek aan sociaal-culturele bagage of door een ontoereikende kennis van stereotypen, de ironie van het origineel soms gewoon niet opmerken (bv. allusies in het boek van Camus op teksten van Dante, Mallarmé, Sartre). Ook de intertekstuele verwijzingen in het werk van Emilio Gadda gaan in de Nederlandse vertaling verloren, volgens Francesco De Nicoló. Deze spreker wijst de oplossing van de voetnoten of de verklarende inleiding van de hand. Niet alleen staan veel uitgevers weigerachtig tegenover de opname van dergelijke metatekstuele elementen; door een metatekst toe te voegen wordt het gevoel van verlies alleen maar versterkt (wie dit toch doet, gedraagt zich misschien als een melancholicus, die, volgens een door Henri Bloemen en Winibert Segers geciteerde tekst van Freud, blijk geeft van een opdringerige mededeelzaamheid die er bevrediging uit put zichzelf te blameren ). Zodra je expliciet zegt dat iets ironisch bedoeld is, houdt het op ironisch te zijn. Edgar De Bruin, die heel wat romans uit het Tsjechisch heeft vertaald, deelt deze mening. Lezers die bepaalde cultuurhistorische verwijzingen niet kunnen vatten, zullen volgens hem misschien wel de aandrang voelen om een encyclopedie ter hand nemen. Ook de taal en de vorm zelf kunnen voor obstakels zorgen: vaak is het zeer moeilijk om recht te doen aan de idiomatische uitdrukkingen, de woordspelingen, de alliteraties, de afwisseling qua taalregisters, enz., van het origineel. Zowel Nadia D Amelio als Carolyn De Meyer besteedden aandacht aan de vertaling van woordspelingen in teksten van James Joyce. Francesco De Nicoló én Edgar De Bruin wezen erop dat het in de literaire traditie van het Nederlands vanzelfsprekend is om een standaardvariant van de taal te hanteren. Dit zorgt voor problemen bij vertalingen uit het Italiaans (met zijn rijke dialectische variatie) en het Tsjechisch (waar in de literatuur veel spreektaal wordt gebezigd, zonder dat die wordt geassocieerd met een bepaalde bevolkingsklasse). Volgens De Bruin moet de vertaler in zijn tekst op zoek gaan naar een spreektaal die geen manifeste taalfouten bevat en ook niet te sterk regionaal gekleurd is: het geeft geen pas om een personage uit een Tsjechische roman een Gronings dialect in de mond te leggen. Over het fenomeen van de vertaling hoeven trouwens niet alleen tranen te worden geplengd: het is een activiteit die ook creatieve vreugde en lust kan opwekken, en zelfs met een batig saldo kan worden afgesloten. Via een briljante tekstmontage leverden Henri Bloemen en Winibert Segers impliciet kritiek op het opzet van de studiedag. Spreek je over vertaling in termen van verlies, winst en compensatie, dan neem je een retrospectieve houding aan, en dat werkt verarmend. Is het niet meer enthousiasmerend om de aandacht te vestigen op de voorwaartse dynamiek in de tekstproductie, waarbij, in de geest van Walter Benjamin, vertaling én origineel brokstukken blijven van een taal die er nog niet is? In de discussie wordt de vraag gesteld naar de praktische toepasbaarheid van deze visie op vertaling. De sprekers hebben zelf een fragment uit een werk van Derrida vertaald; ze blijven het 30

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord

Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Nederlandse Taalunie Expertisecentrum Literair Vertalen Literair vertalen: van twee kanten bekeken Vertalers en uitgevers aan het woord Kris Humbeeck Francine Smink Eindredactie: Maurice Vandebroek Nederlandse

Nadere informatie

Omgaan met verschillen praktisch en concreet

Omgaan met verschillen praktisch en concreet Omgaan met verschillen praktisch en concreet 2 Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM) 2.1 Inleiding In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan

Nadere informatie

WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap

WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar, vanwege het Universiteitsfonds, op het

Nadere informatie

De professionalisering van. lerarenopleiders in Nederland. Prof. dr. red A.J. Korthagen

De professionalisering van. lerarenopleiders in Nederland. Prof. dr. red A.J. Korthagen Prof. dr. red A.J. Korthagen De professionalisering van lerarenopleiders in Nederland Een EPS-brochure gericht op de verhoging van de beroepskwaliteit van lerarenopleiders in Nederland Deze brochure (oplage

Nadere informatie

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...

Inhoud. 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout... Inhoud 1 1. Woord vooraf... 2 2. Welkomstwoord door Nederlandse voorzitter van CVN Wim van Gelder en dagvoorzitter Dorien Scheerhout...3 2a. Welkomstwoord Wim van Gelder... 3 2b. Welkomstwoord Dorien Scheerhout...

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken 1 De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Taal als bindmiddel.2 1. Een concept voor een Vlaams taalbeleid.5 2. Beleidsthema s 9 2.1 Schooltaal

Nadere informatie

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Magisterská diplomová práce

Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. Magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Magisterská diplomová práce 2011 Mária Partilová 1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky,

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Leren over innoveren Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Expeditie durven, delen, doen durven delen doen Sietske Waslander Colofon Leren

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek

Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Onderzoekend en Ontwerpend Leren bij Natuur en Techniek Basisdocument over de didactiek voor onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs Maart 2007 Marja van Graft Pierre Kemmers Verantwoording

Nadere informatie

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond

1.1 Samenvatting. 1.1. Achtergrond 1.1 Samenvatting 1.1. Achtergrond Mijn interesse voor beleving van de mens heeft mij doen verdiepen in de experience economy. Vanuit bestaande theorie over de experience economy wordt er een link gelegd

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen Nederlandse Taalunie Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

Nadere informatie

Geschiedenisonderwijs en etnisch-culturele diversiteit: hoe begin je eraan?

Geschiedenisonderwijs en etnisch-culturele diversiteit: hoe begin je eraan? Job De Meyere, Bieke De Fraine, Renaat Frans, Kristof Van de Keere (eds.) Paul Janssenswillen Geschiedenisonderwijs en etnisch-culturele diversiteit: hoe begin je eraan? ONDERZOEK KOPPELEN P--reviews AAN

Nadere informatie

Verhalen over Technologie

Verhalen over Technologie Verhalen over Technologie Ouderen en de veranderingen van ICT! "Van!snoertelefoon!naar!smartphone"! Een!onderzoek!naar!de!meningen,! ervaringen!en!waardering!van!ouderen! over!hun!ervaringen!met!ict!producten!!

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen

Argumenten die tellen. Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde van brede scholen Argumenten die tellen Reflecties vanuit theorie en praktijk over de maatschappelijke meerwaarde

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Zin en onzin van competentiegericht opleiden

Zin en onzin van competentiegericht opleiden ARTIKEL Zin en onzin van competentiegericht opleiden R e q u i r i n g a t e a c h e r e d u c a t i o n p r o g r a m t o d e f i n e p r e c i s e l y t h e b e h a v i o r s i t h o p e s t o p r o

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

IEDERE LES EEN TAALLES? TAALVAARDIGHEID EN VAKONDERWIJS IN HET (V)MBO DE STAND VAN ZAKEN IN THEORIE EN ONDERZOEK

IEDERE LES EEN TAALLES? TAALVAARDIGHEID EN VAKONDERWIJS IN HET (V)MBO DE STAND VAN ZAKEN IN THEORIE EN ONDERZOEK IEDERE LES EEN TAALLES? TAALVAARDIGHEID EN VAKONDERWIJS IN HET (V)MBO DE STAND VAN ZAKEN IN THEORIE EN ONDERZOEK Ed Elbers Langeveldinstituut Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Deze overzichtstudie

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

t Is goe, juf, die spreekt mijn taal!

t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! t Is goe, juf, die spreekt mijn taal! Wetenschappelijk rapport over talensensibilisering in de Vlaamse onderwijscontext Literatuurstudie praktijkgericht onderwijsonderzoek in opdracht van de Vlaamse OnderwijsRaad

Nadere informatie