4. 1 HISTORIEK EMBO 36 4.l.2EMBC ,3FMB/ ORGANISATIE EN STRUCTUUR in

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. 1 HISTORIEK 36 4.1.1 EMBO 36 4.l.2EMBC 36 4.1,3FMB/ 36 4.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37. . in"

Transcriptie

1 S

2

3

4 . in 2 F1ISJ()RIE 2 2 OP( 75E15AI II 1-El 2TRU luiir. 10 z.3 AINEVH JE D( )ELS1EIUI3C VER ISELLLRES1 )MPLE/ V41.1 ERE S HET EEN( HARD [13 PPO( FAPV4A VAN ( EEN / S t LFP /(() ;iarrima /Wt SF5f t;1atn /t laqe nnroicpioqian1n a S 4 / Ci LH pi 7lTat1n 1 S Tnchn 2oi c 0 onm ikkelinqen S 2.6 WIJZE VAL J S/dAE F\JWE R KING 1 S 2.7 HEl CERN ALS OPIEIDIL JGSCENJ RUN CERIJB1JDG[T CERN PERSONEEL BIJDRAC,L VAN BIIGIE AAN HEl CERN VERTEGEE JWOORDIGING VAN BELGIE- IN DE CERN RAAD ADMINISIRATIEVE OPVOLGING VAN DE BELGISCHE BUDRAGI EN DEELNAME MN HETCERN DEELNAME VAN BLLGIE AAN DE ACHVIIEIIEN VAN HET CERN Bekpsche dec/name aan het onderzoek in CLRN Aandeel an de Be/gischo ondernemingen in do lovonngon aan het CERN Aandool van het Belgisch personeel in het CERN Belgisch aandod in het vormingsaanbod van het CERN CONLACIPLRSONEN BELGIE CONFACTADRESCERN ACHTERGROND ONDERZOEKSDOMEINEN COST STRUCTUREN COORDINATIE IN BEIGIE DEELNEMEN AAN EEN COST-ACTIE EEN NIEUWE COCI ACTIE VOORSTELLEN 32 3.! FINANCIERING VAN COS1ACHVITEITEN COST-COORDINATOR VLAANDEREN COSTSECREJARIAAI HISTORIEK EMBO 36 4.l.2EMBC ,3FMB/ ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37

5 . 3/ C 4 25MB L W/ Cr1 rd sqr re rr t LMB( ce 5618! 38 4 HEI ECN. ([NERAL PRO PWVs,L LN HEI 500 BUD( ES 0 4 rqteroe/ sfp ( af rt (cm te wshp (ST, Cursussen en worko LMBOsop ce 3 S FMPObudqc DE ELNAME VAL 1 B[LC IE AAN MBO EMPE 4 5 BETRE KKE IHEID \AN BELG L Bij IIE EMBOGEN[ RAL FPOGRAMME RE TUPN VOOR 1311( N.r 5(5 /52 scsen 4 6 A( TIV1EITEN SAN HE EMBL Po LMPL ssp drjs rtrrr LM3L S ntfc Fr grarrrnes 43 30e T uitenpo r DEELNAME VAN BELC IE AAN LIE EMBL OPVOLGING VAN DE BELGIS( t E DEELNAME AAN HEL EMBL DOE R HEI LMBI BEGELEIDINGS( OMI L 4.9 BEIGISE H PERSONEEL AAN HET 5MB Aantal Be!9150 p nee! leden Aandeel vsn Ir t Bc(g sch pers ne / n het t tam persone sbestard van om Lastaten 4 0 CONTACTPERSOON BELGIL (ONTAC1ADRES HISTORIEK 50 DOE S ELLINGEN 50 WERKING 50 ESE 5E IENTIEIC PRuGRAPvW\ES 5 ESE SCIENTIEC NETWORKS 51 EUROPEAN RESEARCH CONEERENCES 52 ESEBUDGET 52 ORGAN SATIE EN STRU( TUUR 52 BELGISCH 10E LIDMAATSCHAP 54 CONTACTPERSOON VLAANDEREN 55 CON3ACTADRES ESE HISTORIEK DOELSTELLNGEN NSIRUMENIARIUM ORGANISATIE EN S1RUCTUUR L3UDGEI PERSONEEL 61 6./ BELGISCHE BijDRAGE AAN ESO VERTEGENWOORDIGING VAN BELGIE IN DE ESO RAAD EN DE ONDERSTEUNENDE CT4MITLS Al 6.9 OPVOLGING VAN DE BELGISCHE DEELNAME AAN 550 L OOR LIET NATIONAAL ESOCOMITE WETENSCEIAPPE jke PEFURN ECONOMISCE1E RETURN

6 / )DL[3 E P [ 130E / F ER N[I 4 (El 3 / 1 IISOFJEK O (ANS/ 11?STRJCTUUR. 4 VOORVV/APE EN VOOR DEELNAME 69 s ONSERU TIENSE 6 EXPO JA EGSE /0 / B (R )TIN( EN PERSOLJEL VAN ESRE.70 / 8 DE [NAt/E V/N BEIGE AAN ESRE 9 81 GISCH KR DIIE N BES FEMD VOC R 1 RE /1 /10 DUBBIE PRVEC / ESR1 RETURN VOOR BELGIE / S ON ACJPERSOON BE GE / ONJACIADRES ESRE / INLEIDING HSTORIEK VAN EUCIID /5 8 3 S TRUC 1UUR VAN HEE ONDERZOEKSPROGRAMMA /7 8 4 PRIN( IPES VAN HET ONDERZOEKSPROGRAMMA ORGANISATIE VAN HE ONDER7OEKSPROGRNvtMA MANAGEMENI PROCEDURES / /nleidin Besclirjvinq Samenvattcnde tabel 8 / RASEN VAN EEN RTP ONDEP7OEKSDOMEINEN EN PRO ECTEN 85 S 8 1. Suni nvuttv,tdv tubvl De Belgische deelname aan de Em lid Actuele belan 9stellin in Vlaanderen STAND VAN ZAKEN M,B,T. LIET SAMENWERK NGSAKKOORD TUSSEN [JET M NISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING EN HET VLAAMS GEWEST Antecederiten Richtlijnen van de ministerpresident m.b.t. steun aan onderzoeksprajecten met een mo9cli/ke militaire affiniteit BjjKOMENDE OPMERKINGEN CONTACTPERSOON VOOR VLAANDEREN EI ICLID NATIONALE COORDINATOR (ENG) CONJAC ADRES WEAG RESEARCH CE1I (WRC) IN EIDING DE BElANGRijKSTE EUREKA KENMERKEN EUREKAPROJECTCRITERIA SIRUCTUUR VAN HET EUREKAPROGRAMMA EINANCIERINGSMOGEL[JKHEDEN BELGISCHE DEELNAME AAN EUREKA JESSI VOORDElEN VAN EUREKA 102

7 [EL JSN EUREKA NAH(NALE PROijEC T( OORE IN$TOR LE IONALE EUREKACGRP PONDEN r P [5 / NL EREN EURE!AO REIARIASI 1 s Ir).) (NTSTAA[ SAN HET IGBP ICSU DOE 51E ING IE BPONDERZOEYSDOMEINEN 51 LEE NH VAN ONE E RZOEKSPR EC1EN VOC R DEElNAME RO EN DOELSEEIL NO VAN HE BELCISCI 01 p1 OMJ 1 L 1 [DERALE IMPU SPPO( RAJvSMA LOBAL (1 IAN( [ (ONTA( TE ERSONEN B[[( IE GB 5 T EE REJARIAAT WIJDE EORE EROJE(JS. (14 ior Of HIS OREK... El 2 DOLLSEEILINC DELLNEMENDL LANDEN 11.4 EUMMPI[OOESJUDIES El 5 0 3/sAM BE URZENPROGRA(VVv ia 11 6 DEELNAME VAN BELGIE NATIONALE NAVO CUMM COOPDINATOP 11.8 NAVOCUMM(ON ACTADRES NLEIDNG RL BRIEK A E ROTE PROGP/WVvV S EN ERANSDISCIPL NARE PROjE( TEN Programma! Naar c m poimancnto vorming voor idoroan : Programma II Wetensc hop ten dienste van duurzao a ontwikkeling Pïogramma II! Culturele ontwikkeling: pat!imonlu en creatie Programma lv Communicatie en informatie Twee tiansdisciplinaiie pro/ectcn RUBRIEK B: DIENSEEN VOOR INEORMAJIE EN VERSPREIDING RUBRIEKC. PARTICIPAEIEPROGRAIAMA PROGRAMMA II VAN RUBRIEK A: WETENSCHAP IEN 0 ENSEE VAN DUUR7AME ONEWKKEING 11/ v pt giatî ina Ii 1 Cx t uitgar ig, tiar 5f0 t en ave niarnie int kr t mus )nmtwmkk( l/nug op het gebied van de natuurweter schappen Dee/prograrcnw fl.2. Vocruitgarmg transfcrt en deelname rm kennisontwikke/ing sp het 3obiod vorm do,ocma/e en humarm wotcrschoppen Delprogramma /1.3: Milieuwetenschappen en duurz sme ontwikkeling El Dvalpr oramrno II 4 Sociale en human watcns happ rm en sociale oniwmkkc ling UNh5COPartmcpatieprogramrra JNES(OBUDGET BELGISCHE BijDRAGE AAN UNESCO INSPRAAK VAN DE L DSTATEN Bij UITTEKENEN VAN HET UNES( O2ROGRAMMA DEELNAME VAN VLAAMSE ONDER/OEKSPLOEGEN AAN UNTSE 0 PPOCPAMMA S VIAAMS BU)GEE VOOR UNESCO CONTACTPERSOON VOOR VLAANDEREN UNESCO SEE REIARIAAT 123

8

9 De Vlaamse Raad voor Wetensc hapbelwd heeft i,n Commissie Federale en Internationale Samenwerking de opdracht gegeven om de Vlaamse betrokkenheid te analyseren bi 1 internati )nale onderzoeksorganisaties en onderzc eksprogrammas Eerder werden EUREKA (1989) EUC LID (1990), de kaderprogrammas von de Et ropest Unie (1991) en het ruimteonderioek in het kader van ESA (1993) doorgelic ht. In het huidige rapport komen, naast ecn actualisering m.b.t. FUCUD en EUREKA (de vorige advieien dateren van v6ér de oprichting van het IWI dat deze programma s voor Vlaanderen opvolgt respectievelijk medeopvolgt) volgende belangrijke internationale onder oks xganisatie 4 en onderioeksprogramma s aan bod: CERN C OST EMBC /E MBO/FMBL, ESF [50, LSRF, lgbf NAVO CUMM en UNLSCO De Europese onder7oeksprogramma s werden recent een iwoede maal onder de loupe genomc n (VRWB aanbeve ing var 14 sc pte rr ber 1995) Voor ae opvolgng van 4..jn aanbeveling beirefbr.ck de laa nse d-elnarn aan c t ruimteonderzoek in Eet tader van FSA heeft de VRWB einde 1995 een Technisch Comité v or Ruimtevaartondcrzoek (TC RV) opgeri ht Voorliggend syrtheseraoport ir7ak d in. ma io al ordcr7oeksorganisatic s steurt op d crk, 1 den ar le NS De ge;evc.n werden verzameld ondermeer via een aantal infornahe ror des Informahe werd ingcwonnen via verteg nwoo digers van het f derale en Vlaamse wetensc haps- en tec no iiebclcid. via dc edcn ar d 3egischc nationale comités opgericht vooi de ovo ging en coordinatic-.n Belgie van eer aantal van den interr ationale onde ioeksprogramrr a s/ organisaties, via de Belgische vertegenwoord gers in dc. Raden van Bestuur van een aantal internationale onderzoeksorganisaties, en via deelnemers aan date internationale ondertoeksprogramma s of gebruikers van de internationale onderzoeks faciliteiten afkomstig uit de Vlaamse univorsiteiten en onderzoeksinstellingen. Het VRWB-secretariaat hoeft eveneens de meest recente informatiebrochures en activiteitenverslagen von de betreffende internationale onderzoeksorganisaties opgevraagd en verwerkt. Het rapport bundelt zoveel mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve gegevens omtrent deze internationale onderzooksorganisaties/ programma s en de Belg sche en i1aamse deelname hieraan Het kan gehanteerd worden als een soort van inforrratieve brochure, waarin de verschillende hoofdstukken waar mogelijk werden opgebouwd volgens volgend stramien historiek van de organisatie, doelstelling, deelnemende landen, organisatie en structuuç begroting, wetenschappelijke programma s, deelname van Belgie en, indien gegevens beschikbaaç van Vlaanderen (hnanciële bijdrage, wetenschappelijke en industriele return en aandeel in personeel), contactpersoon in Belgié en/of Vlaanderen, adres van de administratieve zetel van de organisatie

10

11 Het CERN werd bij intergouvernementele overeenkomst in rn het leven geroepen door 1 2 Europese landen, waaronder België met als doel een excellent onderzoekscentrum te vormen door de inspanningen op Europees niveau te bundelen (en daardoor de bram-drain te stoppenl op het gebied van de fysica van hoge-energiedeeltjes, Inmiddels is het aantal deelnemende landen uitgegroeid tot 19: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast hebben Turkije, Israël, de Russische Federatie, de Commissïe van de Europese Gemeenschappen en de UNESCO de status van waarnemer. De administratieve zetel van het CERN is gevestigd in Zwitserland, nabij Genève. De CERN-laboratoria strekken zich uit langs weerszijden van de Frans Zwitserse grens (450 ha in Frankrijk, 110 ha in Zwitserlandl. De CERN-Raad neemt besluiten met betrekking tot de meest belangrijke aangelegenheden en komt gewoonlijk tweemaal per jaar bijeen. De Raad is samengesteld uit twee vertegenwoordigers per deelnemend land, die namens hun regeringen optreden, alsmede uit een aantal vertegenwoordigers van nietlidstaten die hier waarnemerssiatus hebben (zie hoger punt De Raad wordt door drie belangrijke comifés bijgestaarr: het Raadscomité dat, nog voor de Raad bijeenkomt, belangrijke vraagstukken of moeilijkheden bespreekt; het financieel comité dat speciaal bevoegd is voor budgettaire, contractuele en andere financiële kwesties; en het comité voor wetenschapsbeleid, dat de Raad over onderzoeksprogramma s en -opties van advies moet dienen. De algemene uitvoerende macht berust bij de directeur-generaal. Er zijn verscheidene directeurs, die verantwoordelijk zijn voor onderzoek, deeltjesversnellers, administratie en technische bijstand. Deze directeurs hebben nog een aantal afdelingen met hun eigen afdelingshoofden onder zich. Tenslotte zijn er dan nog de onderzoeksraad, de beheerraad en het comité voor permanent overleg.

12 werking van het heelal. eignschappcn van de kleinste bouwstenen van de materie, maar ook een esentiële bijdrage evert tot het krijgen van een beter inzicht in structuur en die niet aileen toelaat een diepere kennis te verwerven oven de structuur en de Ht CERN stelt zich tnt doel d sica van hnge-energiedeltjes te bevnrderen, Hier,oor ervult deze organisatie de volgende vier essentiële functies 4. De organisatie en ondersteuning van de internationale samenwerking op 2 r-ler onthaal en de coördinatie van de werkzaamheden van de 5. Het onderwijs aan en de vorming van jonge Fysici, informatici en ingenieurs Bovendien speelt CERN ook een voorname rol voor 3. De selectie, in samenwerking met afgevaardigden van de betrokken 6. De creatie en/of verbetering van technologieën in uiteenlopende 7. Met de verwezenlijking van de nieuwe LHC-opslagring, waartoe landen die dank zij CERN de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de conceptie, de bouw en het gebruik van complexe apparatuur alsmede aan domeinen zoals de cryogenie, supergeleiding, hoge vacua, microelektronica, informatica en de technologie van versnellers en domeinen van de Wetenschappen. wetenschappers lal dan niet behorend tot de lidstatenl die van het CERN verwezenhjbng van experimenten in dit onderzoeksdomein. gebruik maken. De conceptie, de bouw en uitbating van grote versnellers nodig voor de Europese universiteiten en instituten, van de experimenten uit te voeren met het gebied van elementaire deeltjes en aanverwante domeinen. behulp van zijn installaties. de uitwerking van groots opgevatte projecten die meestal op spitstechnologie steunen. d ienstverlen i ngssectoren. deeltjesdefectoren. Hierbij wordt een bijzondere aandacht geschonken aan de doorstroming vanuit en naar de industrie, de geneeskunde en de verwerven in een van de meest Fundamentele en vooruifstrevende zoals Japan, Rusland, Canada, de \/erenigde Staten en India belangrijke bijdragen zuilen leveren, zal Europa terug een centrale rol op wereidvlak

13 - de machrqe versnellers door ze te bestralen met vold )cnde onerqctisr he deelijes geprodi v oord door rcd non kor de subnucleaie struduur van de materie maar bestudeerd worden studie van de submk roo oprsd Jeeltje3slr rictuur van (ie rrrterie er var de fundamcnteh kra hten die do e )tr uctuur beheersen Voor diepgaande sis he erz zijn de struktuur van de materie te onderzoeken met een resolutie die een grootte- massamiddelpuntsenergie van 14 TaV. in deze omstandigheden zal het mogelijk In de LHC zullen protonen wisselssierkingen ondergaan bij een CERN van dezelfde grootte-orde als dat van eenmalig begroot maar wel over een tiental jaren binnen een jaarlijks budget studie van proton proton-botsingen met LHC, wordt op 7 tot 8 jaar geschat. De kostprijs bedraagt ongeveer 2,5 miljard Zwitserse frank. Deze wordt niet onerp en de constructie (inclusief R&D) van de zeer grote detectoren voor de voorzien. De ingebruikname is voorzien rond De tijd nodig voor het lange tunnel van het LE waarin reeds bij de bouw ervan een vrije ruimte werd (Tera Elektronvolt = ev). De LHC zal geïnstalleerd worden in de 27 km Collider), een machine voor proton-proton botsingen bij een energie van 14 1eV In december 1994 werd beslist tot de bouw van de LHC (Large Hadron bewegen. Deze collider-techniek maakt een aanzienlijke toename mogelijk van de energre voorhandig voor deeltjesproduktie. De LEP-versneller werkt volgens hetzelfde principe maar maakt gebruik van olektronen en positronen als antiprotonen, die zich beiden met dezelfde energie in tegengestelde richting nieuwe deeltjes te produceren. In weid de SPS omgevormd tot een bundeldeeltjes. In een eerste fase was de bundelenergie afgestemd op de bosonparen zal toelaten. circa 90 G&v wat de rechtstreekse produktie van geladen W± intermediaire produktie van Z -intermediaire bosonen, de neutrale quanta van het zwakke wisselwerkingsveld. Vanaf dit jaar zal de bundelenergie worden opgedreven tot opslagring waarin een bundel protonerr kan afgestuurd worden op een bundel van dewelke een protonbundel afgestuurd wordt op een stationair doel om aldus De P8 en SPS werden oorspronkelijk ai.s protonversnellers gebouwd met behulp maximale energie van 450 0eV (protonen en antiprotonon); maximale energie van 55 0eV per bundel, en met een omtrek van 27 km de rr axirnale energie van 28 0eV (giga of rniliard elektrouvolt) protonen; de PS(Proton-Synchrotron) versneller, in gehrui sinds en met een de SPS(Super-Proton Synchrotron)-versnoller, in gebruik sinds en met een LEP([arge Elektron Positron) collider, in gebruik sinds 1 989, met een Momenteel zrjn er drie basisvorsnollers in werking n het CERN grootste ter wereld. rnfrastru triur en de wefer schar D-liIC werksfeer V. Leren Vor(?rst Voor de D vl va E RN hstoat rr brnn n E uropo de o er appoafiur Jc

14 orde beter is dan deze die nu met de LEP bereikt wordt. De bouw van de LHC upslagring in het CERN opent uiterst belangrijke toekomstperspectieven voor de ysica van de elementaire deeltjes (studie van de aard van de elektrozwakke symrnetriebrekirig (bevestiging van het Higgs mecharusrne?) en de oorsprong van de massa van deeltjes ontdekking van supersymmetrische deeltjes, enz.)(zie ook verder punt 2 deze.4). Bij versnellers staan detectoren opgesteld voor de registratie van de deeltjes, geprndrzeerd in botsingen tussen elementaire deeltjes. Het huofddoel van het CERN is de studie van de ultieme dee(tjesstruktuur van de materie en van de krachten die daarmee gaan. Het wetenschappelijk programma van CERN is dus uiteraard fundamenteel gericht en van essentieel belang voor het begrip van een reeks processen die de evolutie van het heelal hebben gecontroleerd sinds zijn ontstaan tot op heden. Het CERN laboratorium speelt hierbr voor Europa een onontbeerlijke rol als ontwikkelingsen coördinatiecentrum van een van de belangrijkste domeinen van de wetenschap. gepaard zeer n grote trekken kan men het huidig wetenschappehjk programma ontwikkeld rondom de CERN-versnellers, als volgt samenvatten Crondige studie van de eigenschappen van de elektrozwakke alsmede van de sterke wisselwerkingen (jet hadronisatie van quarksl. Hierbij werden haast miljoen Z -gebeurtenissen gelijkmatig verdeeld over vier grote experimenten. Deze hebben o.a. toegelaten te tonen dat er slechts drie verschillende lichte neutrino soorten voorkomen in de natuur, elk met hun geassocieerde families van geladen leptonen en quarks. De grote nauwkeurigheid waarmede een reeks fysische grootheden konden worden gemeten hebben de schatting mogelijk gemaakt van soms zeer kleine maar inhoudelijk belangrijke correctietermen die strenge testen hebben opgeleverd van de geldigheid van het standaard model van de elektrozwakke en sterke wisselwerkingen. Onze kennis van de intrinsieke eigenschappen van Z -deeltjes, van t-leptonen en van hadronen met zware quarks werd hierbij sterk aangevuld en verbeterd. In de nabije toekomst zal de werking van LEP boven de W Wproduktiedrempel niet enkel de nauwkeurige meting toelaten van de eigenschappen van W-deeltjes, maar zal men tevens de rechtstreekse kunnen bestuderen en het massadomein voor de ontdekking van nieuwe deeltjes (Higgs, supersymmetrische deeltjes,...) aanzienlijk verbreden. aan Z WW-koppeling 20

15 - < O000 (t)- D 1 - CD m QD> 3 D 5 c co D _ 0 Cf cd0cj 3 5_0 0 DDQ - (0 D (0 D (0 D D (0 (0 (0 0_ 5 Dc, 0 D (0 0 (Q (0 D (0 (0 (5 0 o =(0 (0 D 0 D (0 S 0-S- 3 5 _(0D Nm k!1iih _ccicd -= C CD o 0 c5_3ood Q( DDD j ((_N (0 053_3 :D-CD 0 D <0 D(0 D 0c D D CD< Q5P,< 3QC0 S-< ; - - S- 3 > -8 - C) (t) D 0 (t)(0. 0 (DO 3 Ci. 3 (0(0 N0(0 S- (030 Q(t) < 0 P- 35_0 0 (DD ---o (5 0 0 D 0(00 O0-Q c S- (t) c5< 3 C 0- CD 0 Q ; D 3 (0 0)5_ 3 CD (0. 0- ci.,> < D (DCD3D<0, (t) 0 ( D 5 D 0 0_ (0 0-3 <00 (t) (0 00z0 fl (f C, (0 D - < r (0 )0 D X - 0 ooo ( N Ci. Ç 0 (t) D N 0 o D (t) D 0 D 5-3Ç zs (0 c S-;- D D (t) 3 0 (0 D D D(0 0- D 0O - D

16 Eind de ernber besloot de Raad van Bestuur van het CERN over te gaan - tjfvering alleen tot Europa beperkt. gebruikersgemeenschap is zeer internationaal van karakter en blijft lang niet langdurige verblijven de meest recente informatie kunnen vinden en bespreken sa menwerki ngsvor men neerkomt op een voltijds extra personeelsbestand van zo n De CERN is een uniek trefpunt voor theoretische fysici die er gedurende korte of met uitmuntcnde vakspecialisten. Dit leidt dikwijls tot Internationale Het CERN ontvangt 6000 r 7000 bezoekers per jaar, hetgeen gemiddeld gunstig beïnvloed, ook de algemene ontwikkeling van hard- en software computertechnoloqie zeer Toepassingen in de medische technologie), zeer snelle elektronische behandeld worden in de Fysica van de elementaire deeltjes hebben ongetwijfeld experimentele eisen die een voortdurende uitdaging vormen voor de Europese en controle van apparatuur. De enorme hoeveelheden die on- en off-line vooruitgcrng in uiteenlopende sectoren zoals hoog vacuüm technologie, super instrumentatie voor metingen, transmissie van gegevens en automatische sturing geleidende magneten en -versnellingscaviteiten, dradenkamers (met 0.0. technologie en industrie. De ontwikkeling van de appnrntrrurr vereist voor de werking van deeltjesversnellers en detectoren heeft bijgedragen tot de De experimentele studie van het oneindig kleine stelt uiterst complexe en zware en zou later met de LEP tot een ep-opslagring kunnen worden omgevormd. en botsingen mogelijk maken brj een massarniddelpuntsenergie van eV van Je massa s van de edmertaire deeltjas. De LHC zal uok de studie van run doorslaggevend belang zijn voor ons begrip van zeer Fundamentele supersymrneirische deeltjes. De ontdekking van dergelijke deeltjes zal van nieuwe fenomenen verwacht zoals de produktie van Higgs- en/of onderwerpen zoals de breking van de elektrozwakke symmetrie en de oorsprong In pioton-proton interacties hij 1 4 1eV zullen de elementaire partonen (quarks, TaV. bestaande LEF-tunnel, de Large Hadron Collider met een botsingsenergie van 1 4 tot de bouw van een nieuwe supergeleidende proton proton opslagring in de gluonc n) van de protonen inturageron met een energie ( 1 1eV bij dewelke men svmmetner van een reeks experimenten betreffende fundarnenteh

17 Zo waren er in 1993 cc k een natuurkundigen uit de Russischc. Federatie en Amerika. Amerikaanse lysic r Nobelprijswinnaars nemen deel aan twee van de vier LEP experimenten. In totaal /ijn 20 tot 25% van de gebruikers afkomstig uit niet lidstaten. Dit aantal zal zeer waarschijnlijk nog toenemen met de bouw van de LHC. Vandaar dat de CIRN-directie onderhandelingen is gestart over deelname van deze landen niet enl el aan de experimenten (zoals in het verleden), maar ook aan de bouw van de versnellers en aan het operationeel houden van de inhashuctuur. Op het experimenteel vlak worden experimenten voorgesteld en uitgevoerd in de volgende stappen: 1. Uitwerking van een voorstel door samenwerking van researchgroepen (waaronder eventueel een CERN-groep) die samen trachten de nodige materiële en menselijke middelen (bouw van detectoç bemanning van experimenten, enr.) te verenigen. 2. Publieke verdediging van het projekt en shenge screening door een gespecialiseerde wetenschappelijke commissie (waarvan de meeste leden niet tot het CERN-personeel behoren en gekozen worden wegens hun internationale faam in het beschouwde domein). 3. Indien het experiment aanvaard wordt zal men voor omvangrijke projecten (vb. LEP- en LHC- experimenten) een interne administratieve struktuur oprichten met Raad van Bestuur, Uitvoerend Bureau, gespecialiseerde commissies voor de behandeling van specifieke taken en experimentele resultaten. De relatieve verantwoordelijkheden van CERN en de deelnemende researchploegen worden vastgelegd in een Instrument of Understanding waarvan de naleving, met bijzondere aandacht voor financiële aspecten, nagegaan wordt door een Resources Review Board. Deze board werkt in rechtsheeks overleg met de betrokken nationale of regionale financieringsorganismen. De kosten voor het gebruik van de CERN-versnellers worden hierbij niet aangerekend aan groepen behorend tot de lidstaten. Wel worden de kosten verbonden aan het gebruik van de experimentele opstelling zelf, doorgerekend naar de deelnemende groepen. Bij de uitvoering van de experimenten levert CERN meestal gratis een belangrijke logistieke steun op alle niveaus (testbundels, gebruik laboratoria, administratie, lokalen voor vergaderingen en lezingen, bibliotheek en documentatie, ver blijfsmogelijkheden tegen speciale prijzen, enz.) De CERN organiseert op permanente basis conferenties, seminaries, discussieen werksessies, niet enkel in het domein van deeltjesfysica of aanverwante

18 i i domeinen z,al ver snellci s, maar oof in talr andere wetonsr happol Ee en technische disciplines. Hot CERN organiseert 7onercursussen waarbij elf jaar een stage van vee maanden wordt aangeboden aan een 200-tal studenten op voorstel van de faculteiten etens happen en toegepaste wetens happen van de Europese universiteiten Op hoger niveau organi3eert het CERN jaarlijks opleidingen in fysica irnfurniatica en versrieilers. Eén jaar op twee, zijn deze CERN opleidingen oof toegankelijk voor jonge sicj en ingenieurs uit Centraal en Oost-Europa. Maar de belangrijkste opleidingstaak van het CERN ligt bij het grote aantal onderzoekers longeveer 1 500) die er een doctoraat voorbereiden, er een postdoctoraal mandaat uitvoeren, of er een stage van 1 of 2 jaar lopen. Het CERN heeft ook een eigen levenwel beperkt) beurzenprograrnma en een programma voor wetensckappelijke attachés. Dankzij het Europese Human Capital and Mohili zijn de mogelijkheden meer uitgebreid. De globale begroting van het CERN voor 1995 bedroeg Zwitserse frank, dit is bijna 23 ml jard Belgische frank. De verdeling van het budget over de verschillende uitgavenposten is weergegeven in onderstaande tabel: Aard van de uitgavenpost Budget 1995 (in duizend Zwitserse frank) Personeel Materialen Energie Totaal (cxci. energie en en water) water Onderzoek Versnetlers en expermontete ruimtes Technsche ondersteuning Agemene administra tieve ondersteuning Schuldatlossingen An.de e Totaal

19 In bedroeg het aantal vaste personeelsleden 2991 De berekening van de bijdragen van de lidstaten is afhankelijk van hun netto nationaal produkt uitgewerkt in hun nationale munt. Deze waarden worden gegeven door de OESO. Evolutie van de Belgische bijdrage aan het CERN en von het Belgisch bijdragepercentage: JAAR In Zwitserse frank In Belgische frank Belgisch bijdragepercentage , ho Ondanks het feit dat de begroting van het CERN de laatste jaren zo goed als constant is gebleven, is de Belgische bijdrage aan het CERN de laatste jaren gevoelig gestegen. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan: al de verhoging van het Belgisch bijdragepercentage aan het CERN. Dit percentage is gelijk aan de verhouding van hei Belgisch netto nationaal inkomen tot de som van de netto nationale inkomens van de CERN leden. De netto inkomens worden bepaald door de OESO. Het Belgisch netto nationaal inkomen is de laatste jaren gestegen t.o.v. dat voor de andere CERN-leden; en in mindere mate aan: b) de stijging van de waarde van de Zwitserse frank t.o.v. die van de Belgische frank.

20 secretaris-generaal van het NFWO/FNRS, en door Prof. J. Lemer.na, VUB van het federale Ministerie van Economische Zaken Ir. Th. Van Renterghem, België wordt vertegenwoordigd in do CERN-Raad door de heer R evaux, CERN gebeurt door de Dienst Nucleaire Toepassingen van het Bestuur Energie De administratieve opvolging van de bijdrage en deelname van België aan het hoofdingenieur-directeur; behandelt dit dossier. georganiseerd in het raam van CERN. Experimentele onderzoeksploegen van do volgende Belgisc he universiteiten maken regelmatig gebruik van de infrastructuur van het CERN UIA VUB, ICU Leuven, RUG, UIB, UCI en UMH Tevens neemt IMEC deel aan R&D-uetiviteiten en waarvan sommige leden langdurige verblijven in het CERN hebben gemaakt. UIB, Uig, UMH) die regelmatig zeer vruchtbare contacten met hot CERN hebben Daarnaast zijn er ploegen van theoretische fysici (K.U. Leuven, VUB, RUG, UCI, verband met de experimentele verschijnselen fysici die de ultieme struktuur van de materie onderzoeken en een 20-tal fysici van Ongeveer 120 Belgische fysici gebruiken CERN waaronder een 40-tal Vlaamse aanverwante doeleinden; in totaal dus een 60-tal Vlamingen. De fysici worden de K.U. Leuven en de RUG die de installaties van CERN gebruiken voor de ontwikkeling en de toepassing van ijktheorieën die toelaten van de vier bijgestaan door een 40-tal Belgische technid. zwaartekracht) De aandacht gaat zowel naar formele en wiskundige aspecten fundamentele interacties te beschrijven (sterke, elekhomagnetische, iwakke en De activiteiten in de theorehsche deelijesfysica zijn momenteel vooral gericht op van deze theorieën als naar meer fenomenologische aspecten in re.htstreeks

21 onderlinge samenwerking, haast steeds in geslaagd om deel te nemen aan de domeinen van de fysica te kunnen onderzoeken. gaat men over tot een verdubbeling van de LEP-energie om aldus nieuwe Belgische en Vlanmse onderzonlcsplnegen zijn ei; gintendnels dank,ij standaardmodel van elektrozwakke en sterke wisselwerkingen. Momenteel gigantische cylindrische detector met een volume van ongeveer 1000 m3 DElPltexperimenten geleid tot de studie van elekhon-positron annihilaties in tevens geleid tot uiterst nauwkeurige testen van de geldigheid van het Momenteel nemen Belgische onderzoeksploegen deel aan de volgende elementaire bouwstenen van de materie kunnen preciseren. Ze hebben een inter mediair Z -boson. Door de7e studies heeft men het aantal - Het (quaiks, gluonen) structuur van nucleonen dankzij hun bestraling door leptonon DELPHI experiment bij de LEPversneller (e &-interacties bij 91 GeV): de frontale botsingen waarbij de energie vrijkomt nodig voor de schepping van wisselwerkingon in neutrinc>nucleon en in we-annihilaties (LEP-experimenten). verschillende analyses op de gegevens. Sedert hun start in 1989 hebben de zijn verantwoordelijk voor de algemene software van het experiment en doen muondetectoren ontworpen en gebouwd, onderhouden deze detectoren, groepen van de UIA, UIB, VUB en UMH hebben de voorwaartse groepeert een 50tal Europese en Amerikaanse instituten. DELPHI is een bestaande uit meerdere componenten, elk met een eigen specifieke taak. De DELPHI collaboratie werkzaam nabij de LEP-opslagring van het CERN experimenten betreffende de fysica van de elementaire deeltjes: (neutrino%, muonen) en naar algemene aspecten van elektrozwakke energetische sterke en zwakke wisselwerkingen, naar de studie van parton veivaleigenschappen van kortlevende deeltjes geproduceerd in hoog aandacht ging hierbij voornamelijk naar de studie van de produktie- en belangrijkste aspecten van het wetenschappelijk programma van CERN. Hun gegevens. het onderhoud van de apparatuur tot de opname en de finale analyse van de deeltjesdetectoren en de ge7amenhijke deelname aan experimenten gaande van onderlinge overeenkomsten ontwikkeld betreffendo R&D voor de aanbouw van groepen hebben trouwens in het kader van het NEWO (11KW) en CERN (IIHE), gevestigd op de campus van de VUB. Alle Belgische experimentele van de UIA in het raam van het Interuniversitair Instituut voor Hoge Eneigieën De experimentele groepen van de VUB cn 1e UIB werken nauw samen met die belangrijke consequenties voor de cosmologie. Dit ondeizot$ tratht deze fundamentele interactios te uriifk eren en heeft

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Op 4 juli 2012 presenteerde het ATLAS experiment een update van de actuele resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje. Dat gebeurde

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Start van de Large Hadron Collider te CERN

Start van de Large Hadron Collider te CERN Start van de Large Hadron Collider te CERN Zoektocht voor een Belgische Nobelprijs in de fysica Belgische Persmap Korte samenvatting: Wetenschappers en ingenieurs uit alle hoeken van de wereld leggen de

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Waarneming van een nieuw deeltje met massa 125 GeV

Waarneming van een nieuw deeltje met massa 125 GeV Waarneming van een nieuw deeltje met massa 125 GeV CMS Experiment, CERN 4 juli 2012 Samenvatting In een seminarie dat vandaag plaatsvond in het Europees Laboratorium voor Nucleair Onderzoek (CERN), en

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur

Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur Het atoom: hoe beter men keek hoe kleiner het leek Ivo van Vulpen CERN Mijn oude huis Anti-materie ATLAS detector Gebouw-40 globe 21 cctober, 2006

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

De Large Hadron Collider 2.0. Wouter Verkerke (NIKHEF)

De Large Hadron Collider 2.0. Wouter Verkerke (NIKHEF) De Large Hadron Collider 2.0 Wouter Verkerke (NIKHEF) 11 2 De Large Hadron Collider LHCb ATLAS CMS Eén versneller vier experimenten! Concept studie gestart in 1984! Eerste botsingen 25 jaar later in 2009!!

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Zoektocht naar het Higgs deeltje. De Large Hadron Collider in actie. Stan Bentvelsen

Zoektocht naar het Higgs deeltje. De Large Hadron Collider in actie. Stan Bentvelsen Zoektocht naar het Higgs deeltje De Large Hadron Collider in actie Stan Bentvelsen KNAW Amsterdam - 11 januari 2011 1 Versnellen op CERN De versneller Large Hadron Collider sub- atomaire deeltjes botsen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Meesterklas Deeltjesfysica. Universiteit Antwerpen

Meesterklas Deeltjesfysica. Universiteit Antwerpen Meesterklas Deeltjesfysica Universiteit Antwerpen Programma 9u45 10u00 11u00 11u15 11u45 12u00 13u00 15u00 15u30 17u00 Verwelkoming Deeltjesfysica Prof. Nick van Remortel Pauze Versnellers en Detectoren

Nadere informatie

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005)

Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) Eerste Snapshot: tussentijdse analyse van de Vlaamse deelname aan het Europese Zesde Kaderprogramma voor Onderzoek (7 november 2005) 1. Inleiding Deze snapshot is een momentopname die in een oogopslag

Nadere informatie

HET FWO IN BEELD Een overzicht van de bestedingen in

HET FWO IN BEELD Een overzicht van de bestedingen in HET FWO IN BEELD Een overzicht van de bestedingen in 2002-2010 Inkomsten en besteding Evolutie 2002-2010 & Analyse 2010 Inkomsten evolutie 2002-2010 Inkomsten toelagespreiding 2010 Het FWO had in 2010

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

"Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I

Culturele Hoofdstad van Europa voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I P5_TA(2004)0361 "Culturele Hoofdstad van Europa" voor het tijdvak 2005 tot 2019 ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

HET PROJECT LARGE HADRON COLLIDER

HET PROJECT LARGE HADRON COLLIDER HET PROJECT LARGE HADRON COLLIDER LHC of Large Hadron Collider zal in de 21 ste eeuw voor een groot deel de natuurkunde van de elementaire deeltjes reviseren. Het voorbereidingswerk heeft meer dan 10 jaar

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document. Raad van de Europese Unie Brussel, 21 februari 2017 (OR. en) 11831/01 DCL 1 RECH 109 NIS 66 DERUBRICERING van document: 11831/01 RESTREINT d.d.: 13 september 2001 nieuwe status: Betreft: Publiek Aanneming

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/043 ADVIES NR 10/23 VAN 5 OKTOBER 2010, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2011, BETREFFENDE HET MEEDELEN VAN ANONIEME

Nadere informatie

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU

Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU VIVES BRIEFING 2016/06 Gevolgen van Brexit voor de besluitvorming in de EU Klaas Staal Karlstad Universitet 1 GEVOLGEN VAN BREXIT VOOR DE BESLUITVORMING IN DE EU Klaas Staal INLEIDING Op 23 juni 2016 stemmen

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Op het scherm ziet U een luchtfoto met daarop getekend het tracé van de LHC - slide

Op het scherm ziet U een luchtfoto met daarop getekend het tracé van de LHC - slide Dames en Heren, Samen met U zie ik uit naar de voorstelling HIGGS van een kunstenaar. Daaraan voorafgaand aan mij de eer U iets over de historische en wetenschappelijke achtergrond ervan te vertellen.

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Theory DutchBE (Belgium) De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten)

Theory DutchBE (Belgium) De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten) Q3-1 De grote hadronen botsingsmachine (LHC) (10 punten) Lees eerst de algemene instructies in de aparte envelop alvorens te starten met deze vraag. In deze opdracht wordt de fysica van de deeltjesversneller

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.6.2012 COM(2012) 255 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot verlening van een machtiging om onderhandelingen te openen over aanpassing van de volgende overeenkomsten

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD. VOORSTEL VAN DECREET - van de heer H. Deleeck C.S. - houdende oprichting van een Vlaams Sociaal en Cultureel Planbureau TOELICHTING

VLAAMSE RAAD. VOORSTEL VAN DECREET - van de heer H. Deleeck C.S. - houdende oprichting van een Vlaams Sociaal en Cultureel Planbureau TOELICHTING . Stuk 150 (19804981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 1 JULI 1981 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer H. Deleeck C.S. - houdende oprichting van een Vlaams Sociaal en Cultureel Planbureau TOELICHTING

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) 31 oktober 2013

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) 31 oktober 2013 Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) 31 oktober 2013 De Higgs Waar gaat het over? Woensdag 4 juli 2012 Waarom is dit belangrijk? De Higgs Waar gaat het over? Dinsdag 8 oktober 2013 for the theoretical

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 november 2005 (OR. fr) 13953/05 COSDP 737 PESC 940 COAFR 187 EUSEC-RDC 26 OC 775 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Gemeenschappelijk Optreden 2005/.../GBVB

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Herindiening van Masteropleiding Informatica - 120 studiepunten Juni 2004 I. Indiener 1. Faculteit / Gemeenschappelijke Raad - Onderwijscommissie WETENSCHAPPEN - Onderwijscommissie

Nadere informatie

Financiering van Innovatie:

Financiering van Innovatie: WORKSHOP: Verbeter uw concurrentiepositie door steun voor onderzoek en ontwikkeling SPIROTECH BELGIUM, 22 April 2014 Financiering van Innovatie: Subsidies en Fiscale Stimuli LEYTON LEYTON GROEP Opgericht

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Proloog. 1897 J.J.Thomson Ontdekking van het ELEKTRON

Proloog. 1897 J.J.Thomson Ontdekking van het ELEKTRON Proloog HEP: een jong onderzoeksdomein 1897 J.J.Thomson Ontdekking van het ELEKTRON Fundamenteel onderzoek met spin off o De meest elementaire bouwstenen van alle materie o De fundamentele krachten die

Nadere informatie

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) Hoorn, 15 april 2014

Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) Hoorn, 15 april 2014 Higgs en de Kosmos Niels Tuning (Nikhef) Hoorn, 15 april 2014 De Higgs Waar gaat het over? Woensdag 4 juli 2012 Waarom is dit belangrijk? De Higgs Waar gaat het over? Dinsdag 8 oktober 2013 for the theoretical

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2009 (OR. en) 15137/09 CRIMORG 164 ENFOPOL 271 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de oprichting van een Europees

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei

Voor wie verstandig handelt! Gematigde groei Gematigde groei Trendsamenvatting Naam Definitie Scope Conclusie Invloed: Gematigde groei De ontwikkeling in het afzetpotentieel van de belangrijkste afzetmarkten en potentiële groeimarkten. Focus op Europa,

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen

nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 571 van LYDIA PEETERS datum: 18 april 2017 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Appel- en perenteelt - Interventievergoedingen Ten gevolge van de

Nadere informatie

Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten. Meest innovatieve regio s

Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten. Meest innovatieve regio s Bijlage 1: Gekozen regio s en hun sterke kanten Meest innovatieve regio s Het Europese Innovatie Scoreboord op regionaal schaalniveau geeft in 2003 zes regio s aan als de leiders van Europa. Deze zijn

Nadere informatie

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context As % of total European pharmaceutical industry De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context Terwijl België slechts 2,6 % vertegenwoordigt van het Europees BBP, heeft de farmaceutische

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010

TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 UPDATE CIJFERS TOERISTISCHE AANKOMSTEN EN OVERNACHTINGEN IN 2010 Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Aankomsten en overnachtingen

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers

Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT Erasmus voor iedereen: EU-financiering voor 5 miljoen burgers Brussel, 23 november 2011 - Tot 5 miljoen mensen, bijna tweemaal zo veel als nu, krijgen de kans om in het

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2000 (OR. fr) 12741/00 LIMITE SCH-EVAL 65 COMIX 754 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad inzake de inwerkingstelling van

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Het Standaardmodel. HOVO college Teylers 20 maart 2012 K.J.F.Gaemers

Het Standaardmodel. HOVO college Teylers 20 maart 2012 K.J.F.Gaemers Het Standaardmodel HOVO college Teylers 20 maart 2012 K.J.F.Gaemers 20 maart 2012 HOVO 2012 I 2 20 maart 2012 HOVO 2012 I 3 C12 atoom 6 elektronen 6 protonen 6 neutronen 20 maart 2012 HOVO 2012 I 4 20

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: VERDRAG ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad. betreffende het Europees burgerinitiatief EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.9.2017 COM(2017) 482 final ANNEXES 1 to 7 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief {SWD(2017)

Nadere informatie

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1

Erasmus + 2015 2016. Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden. 10-12-2014 pag. 1 Erasmus + 2015 2016 Mobiliteitsproject van de EU 2014 2020 en andere exchange mogelijkheden 10-12-2014 pag. 1 Erasmus+ 2015-2016 Erasmus + beleid door IRMO administratie door SAC 10-12-2014 pag. 2 Erasmus

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Toerisme in Vlaanderen

Toerisme in Vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2011 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2011) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaams Gewest 23.466.371 65% 8.041.529

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen

Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Overzicht van de behoeften aan wetenschappelijke en technologische beroepen 7 Juli 2010 Stéphane THYS Coördinator Opzet van de presentatie Studenten in wetenschappelijke

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Week-end van de wetenschap, Groningen, 6 oktober 2013 Ivo van Vulpen

Week-end van de wetenschap, Groningen, 6 oktober 2013 Ivo van Vulpen Zoektocht naar de elementaire bouwstenen van de natuur Week-end van de wetenschap, Groningen, 6 oktober 2013 Ivo van Vulpen CERN in Genève, Zwitserland Deeltjesfysica 10-15 m atoom kern Wat zijn de bouwstenen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 825 definitief 2003/0317 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de

Nadere informatie

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR

Titel 1 (eigen middelen): miljoen EUR. Titel 3 (overschotten, saldi en aanpassingen): miljoen EUR Raad van de Europese Unie Brussel, 17 juni 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 TOELICHTING Betreft: Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2016: Boeking van het overschot van het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 X Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998 Nr. 55 BRIEF VAN

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be

De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers. http://economie.fgov.be De handel tussen België en de Verenigde Staten: enkele cijfers De goederenuitvoer naar de VS in 2014 De Belgische goederenuitvoer naar de VS bedroeg 19,18 miljard euro, een toename in lopende prijzen met

Nadere informatie

De large hadron collider: Hoe zien de eerste botsingen eruit? Ivo van Vulpen

De large hadron collider: Hoe zien de eerste botsingen eruit? Ivo van Vulpen De large hadron collider: Hoe zien de eerste botsingen eruit? Ivo van Vulpen Het grootste en het kleinste volgens mijn dochter van 3 volgens haar vader Olifant Klein muisje Grootst Kleinst 10 +22 m 10-9

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie