4. 1 HISTORIEK EMBO 36 4.l.2EMBC ,3FMB/ ORGANISATIE EN STRUCTUUR in

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4. 1 HISTORIEK 36 4.1.1 EMBO 36 4.l.2EMBC 36 4.1,3FMB/ 36 4.2 ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37. . in"

Transcriptie

1 S

2

3

4 . in 2 F1ISJ()RIE 2 2 OP( 75E15AI II 1-El 2TRU luiir. 10 z.3 AINEVH JE D( )ELS1EIUI3C VER ISELLLRES1 )MPLE/ V41.1 ERE S HET EEN( HARD [13 PPO( FAPV4A VAN ( EEN / S t LFP /(() ;iarrima /Wt SF5f t;1atn /t laqe nnroicpioqian1n a S 4 / Ci LH pi 7lTat1n 1 S Tnchn 2oi c 0 onm ikkelinqen S 2.6 WIJZE VAL J S/dAE F\JWE R KING 1 S 2.7 HEl CERN ALS OPIEIDIL JGSCENJ RUN CERIJB1JDG[T CERN PERSONEEL BIJDRAC,L VAN BIIGIE AAN HEl CERN VERTEGEE JWOORDIGING VAN BELGIE- IN DE CERN RAAD ADMINISIRATIEVE OPVOLGING VAN DE BELGISCHE BUDRAGI EN DEELNAME MN HETCERN DEELNAME VAN BLLGIE AAN DE ACHVIIEIIEN VAN HET CERN Bekpsche dec/name aan het onderzoek in CLRN Aandeel an de Be/gischo ondernemingen in do lovonngon aan het CERN Aandool van het Belgisch personeel in het CERN Belgisch aandod in het vormingsaanbod van het CERN CONLACIPLRSONEN BELGIE CONFACTADRESCERN ACHTERGROND ONDERZOEKSDOMEINEN COST STRUCTUREN COORDINATIE IN BEIGIE DEELNEMEN AAN EEN COST-ACTIE EEN NIEUWE COCI ACTIE VOORSTELLEN 32 3.! FINANCIERING VAN COS1ACHVITEITEN COST-COORDINATOR VLAANDEREN COSTSECREJARIAAI HISTORIEK EMBO 36 4.l.2EMBC ,3FMB/ ORGANISATIE EN STRUCTUUR 37

5 . 3/ C 4 25MB L W/ Cr1 rd sqr re rr t LMB( ce 5618! 38 4 HEI ECN. ([NERAL PRO PWVs,L LN HEI 500 BUD( ES 0 4 rqteroe/ sfp ( af rt (cm te wshp (ST, Cursussen en worko LMBOsop ce 3 S FMPObudqc DE ELNAME VAL 1 B[LC IE AAN MBO EMPE 4 5 BETRE KKE IHEID \AN BELG L Bij IIE EMBOGEN[ RAL FPOGRAMME RE TUPN VOOR 1311( N.r 5(5 /52 scsen 4 6 A( TIV1EITEN SAN HE EMBL Po LMPL ssp drjs rtrrr LM3L S ntfc Fr grarrrnes 43 30e T uitenpo r DEELNAME VAN BELC IE AAN LIE EMBL OPVOLGING VAN DE BELGIS( t E DEELNAME AAN HEL EMBL DOE R HEI LMBI BEGELEIDINGS( OMI L 4.9 BEIGISE H PERSONEEL AAN HET 5MB Aantal Be!9150 p nee! leden Aandeel vsn Ir t Bc(g sch pers ne / n het t tam persone sbestard van om Lastaten 4 0 CONTACTPERSOON BELGIL (ONTAC1ADRES HISTORIEK 50 DOE S ELLINGEN 50 WERKING 50 ESE 5E IENTIEIC PRuGRAPvW\ES 5 ESE SCIENTIEC NETWORKS 51 EUROPEAN RESEARCH CONEERENCES 52 ESEBUDGET 52 ORGAN SATIE EN STRU( TUUR 52 BELGISCH 10E LIDMAATSCHAP 54 CONTACTPERSOON VLAANDEREN 55 CON3ACTADRES ESE HISTORIEK DOELSTELLNGEN NSIRUMENIARIUM ORGANISATIE EN S1RUCTUUR L3UDGEI PERSONEEL 61 6./ BELGISCHE BijDRAGE AAN ESO VERTEGENWOORDIGING VAN BELGIE IN DE ESO RAAD EN DE ONDERSTEUNENDE CT4MITLS Al 6.9 OPVOLGING VAN DE BELGISCHE DEELNAME AAN 550 L OOR LIET NATIONAAL ESOCOMITE WETENSCEIAPPE jke PEFURN ECONOMISCE1E RETURN

6 / )DL[3 E P [ 130E / F ER N[I 4 (El 3 / 1 IISOFJEK O (ANS/ 11?STRJCTUUR. 4 VOORVV/APE EN VOOR DEELNAME 69 s ONSERU TIENSE 6 EXPO JA EGSE /0 / B (R )TIN( EN PERSOLJEL VAN ESRE.70 / 8 DE [NAt/E V/N BEIGE AAN ESRE 9 81 GISCH KR DIIE N BES FEMD VOC R 1 RE /1 /10 DUBBIE PRVEC / ESR1 RETURN VOOR BELGIE / S ON ACJPERSOON BE GE / ONJACIADRES ESRE / INLEIDING HSTORIEK VAN EUCIID /5 8 3 S TRUC 1UUR VAN HEE ONDERZOEKSPROGRAMMA /7 8 4 PRIN( IPES VAN HET ONDERZOEKSPROGRAMMA ORGANISATIE VAN HE ONDER7OEKSPROGRNvtMA MANAGEMENI PROCEDURES / /nleidin Besclirjvinq Samenvattcnde tabel 8 / RASEN VAN EEN RTP ONDEP7OEKSDOMEINEN EN PRO ECTEN 85 S 8 1. Suni nvuttv,tdv tubvl De Belgische deelname aan de Em lid Actuele belan 9stellin in Vlaanderen STAND VAN ZAKEN M,B,T. LIET SAMENWERK NGSAKKOORD TUSSEN [JET M NISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING EN HET VLAAMS GEWEST Antecederiten Richtlijnen van de ministerpresident m.b.t. steun aan onderzoeksprajecten met een mo9cli/ke militaire affiniteit BjjKOMENDE OPMERKINGEN CONTACTPERSOON VOOR VLAANDEREN EI ICLID NATIONALE COORDINATOR (ENG) CONJAC ADRES WEAG RESEARCH CE1I (WRC) IN EIDING DE BElANGRijKSTE EUREKA KENMERKEN EUREKAPROJECTCRITERIA SIRUCTUUR VAN HET EUREKAPROGRAMMA EINANCIERINGSMOGEL[JKHEDEN BELGISCHE DEELNAME AAN EUREKA JESSI VOORDElEN VAN EUREKA 102

7 [EL JSN EUREKA NAH(NALE PROijEC T( OORE IN$TOR LE IONALE EUREKACGRP PONDEN r P [5 / NL EREN EURE!AO REIARIASI 1 s Ir).) (NTSTAA[ SAN HET IGBP ICSU DOE 51E ING IE BPONDERZOEYSDOMEINEN 51 LEE NH VAN ONE E RZOEKSPR EC1EN VOC R DEElNAME RO EN DOELSEEIL NO VAN HE BELCISCI 01 p1 OMJ 1 L 1 [DERALE IMPU SPPO( RAJvSMA LOBAL (1 IAN( [ (ONTA( TE ERSONEN B[[( IE GB 5 T EE REJARIAAT WIJDE EORE EROJE(JS. (14 ior Of HIS OREK... El 2 DOLLSEEILINC DELLNEMENDL LANDEN 11.4 EUMMPI[OOESJUDIES El 5 0 3/sAM BE URZENPROGRA(VVv ia 11 6 DEELNAME VAN BELGIE NATIONALE NAVO CUMM COOPDINATOP 11.8 NAVOCUMM(ON ACTADRES NLEIDNG RL BRIEK A E ROTE PROGP/WVvV S EN ERANSDISCIPL NARE PROjE( TEN Programma! Naar c m poimancnto vorming voor idoroan : Programma II Wetensc hop ten dienste van duurzao a ontwikkeling Pïogramma II! Culturele ontwikkeling: pat!imonlu en creatie Programma lv Communicatie en informatie Twee tiansdisciplinaiie pro/ectcn RUBRIEK B: DIENSEEN VOOR INEORMAJIE EN VERSPREIDING RUBRIEKC. PARTICIPAEIEPROGRAIAMA PROGRAMMA II VAN RUBRIEK A: WETENSCHAP IEN 0 ENSEE VAN DUUR7AME ONEWKKEING 11/ v pt giatî ina Ii 1 Cx t uitgar ig, tiar 5f0 t en ave niarnie int kr t mus )nmtwmkk( l/nug op het gebied van de natuurweter schappen Dee/prograrcnw fl.2. Vocruitgarmg transfcrt en deelname rm kennisontwikke/ing sp het 3obiod vorm do,ocma/e en humarm wotcrschoppen Delprogramma /1.3: Milieuwetenschappen en duurz sme ontwikkeling El Dvalpr oramrno II 4 Sociale en human watcns happ rm en sociale oniwmkkc ling UNh5COPartmcpatieprogramrra JNES(OBUDGET BELGISCHE BijDRAGE AAN UNESCO INSPRAAK VAN DE L DSTATEN Bij UITTEKENEN VAN HET UNES( O2ROGRAMMA DEELNAME VAN VLAAMSE ONDER/OEKSPLOEGEN AAN UNTSE 0 PPOCPAMMA S VIAAMS BU)GEE VOOR UNESCO CONTACTPERSOON VOOR VLAANDEREN UNESCO SEE REIARIAAT 123

8

9 De Vlaamse Raad voor Wetensc hapbelwd heeft i,n Commissie Federale en Internationale Samenwerking de opdracht gegeven om de Vlaamse betrokkenheid te analyseren bi 1 internati )nale onderzoeksorganisaties en onderzc eksprogrammas Eerder werden EUREKA (1989) EUC LID (1990), de kaderprogrammas von de Et ropest Unie (1991) en het ruimteonderioek in het kader van ESA (1993) doorgelic ht. In het huidige rapport komen, naast ecn actualisering m.b.t. FUCUD en EUREKA (de vorige advieien dateren van v6ér de oprichting van het IWI dat deze programma s voor Vlaanderen opvolgt respectievelijk medeopvolgt) volgende belangrijke internationale onder oks xganisatie 4 en onderioeksprogramma s aan bod: CERN C OST EMBC /E MBO/FMBL, ESF [50, LSRF, lgbf NAVO CUMM en UNLSCO De Europese onder7oeksprogramma s werden recent een iwoede maal onder de loupe genomc n (VRWB aanbeve ing var 14 sc pte rr ber 1995) Voor ae opvolgng van 4..jn aanbeveling beirefbr.ck de laa nse d-elnarn aan c t ruimteonderzoek in Eet tader van FSA heeft de VRWB einde 1995 een Technisch Comité v or Ruimtevaartondcrzoek (TC RV) opgeri ht Voorliggend syrtheseraoport ir7ak d in. ma io al ordcr7oeksorganisatic s steurt op d crk, 1 den ar le NS De ge;evc.n werden verzameld ondermeer via een aantal infornahe ror des Informahe werd ingcwonnen via verteg nwoo digers van het f derale en Vlaamse wetensc haps- en tec no iiebclcid. via dc edcn ar d 3egischc nationale comités opgericht vooi de ovo ging en coordinatic-.n Belgie van eer aantal van den interr ationale onde ioeksprogramrr a s/ organisaties, via de Belgische vertegenwoord gers in dc. Raden van Bestuur van een aantal internationale onderzoeksorganisaties, en via deelnemers aan date internationale ondertoeksprogramma s of gebruikers van de internationale onderzoeks faciliteiten afkomstig uit de Vlaamse univorsiteiten en onderzoeksinstellingen. Het VRWB-secretariaat hoeft eveneens de meest recente informatiebrochures en activiteitenverslagen von de betreffende internationale onderzoeksorganisaties opgevraagd en verwerkt. Het rapport bundelt zoveel mogelijk kwantitatieve en kwalitatieve gegevens omtrent deze internationale onderzooksorganisaties/ programma s en de Belg sche en i1aamse deelname hieraan Het kan gehanteerd worden als een soort van inforrratieve brochure, waarin de verschillende hoofdstukken waar mogelijk werden opgebouwd volgens volgend stramien historiek van de organisatie, doelstelling, deelnemende landen, organisatie en structuuç begroting, wetenschappelijke programma s, deelname van Belgie en, indien gegevens beschikbaaç van Vlaanderen (hnanciële bijdrage, wetenschappelijke en industriele return en aandeel in personeel), contactpersoon in Belgié en/of Vlaanderen, adres van de administratieve zetel van de organisatie

10

11 Het CERN werd bij intergouvernementele overeenkomst in rn het leven geroepen door 1 2 Europese landen, waaronder België met als doel een excellent onderzoekscentrum te vormen door de inspanningen op Europees niveau te bundelen (en daardoor de bram-drain te stoppenl op het gebied van de fysica van hoge-energiedeeltjes, Inmiddels is het aantal deelnemende landen uitgegroeid tot 19: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast hebben Turkije, Israël, de Russische Federatie, de Commissïe van de Europese Gemeenschappen en de UNESCO de status van waarnemer. De administratieve zetel van het CERN is gevestigd in Zwitserland, nabij Genève. De CERN-laboratoria strekken zich uit langs weerszijden van de Frans Zwitserse grens (450 ha in Frankrijk, 110 ha in Zwitserlandl. De CERN-Raad neemt besluiten met betrekking tot de meest belangrijke aangelegenheden en komt gewoonlijk tweemaal per jaar bijeen. De Raad is samengesteld uit twee vertegenwoordigers per deelnemend land, die namens hun regeringen optreden, alsmede uit een aantal vertegenwoordigers van nietlidstaten die hier waarnemerssiatus hebben (zie hoger punt De Raad wordt door drie belangrijke comifés bijgestaarr: het Raadscomité dat, nog voor de Raad bijeenkomt, belangrijke vraagstukken of moeilijkheden bespreekt; het financieel comité dat speciaal bevoegd is voor budgettaire, contractuele en andere financiële kwesties; en het comité voor wetenschapsbeleid, dat de Raad over onderzoeksprogramma s en -opties van advies moet dienen. De algemene uitvoerende macht berust bij de directeur-generaal. Er zijn verscheidene directeurs, die verantwoordelijk zijn voor onderzoek, deeltjesversnellers, administratie en technische bijstand. Deze directeurs hebben nog een aantal afdelingen met hun eigen afdelingshoofden onder zich. Tenslotte zijn er dan nog de onderzoeksraad, de beheerraad en het comité voor permanent overleg.

12 werking van het heelal. eignschappcn van de kleinste bouwstenen van de materie, maar ook een esentiële bijdrage evert tot het krijgen van een beter inzicht in structuur en die niet aileen toelaat een diepere kennis te verwerven oven de structuur en de Ht CERN stelt zich tnt doel d sica van hnge-energiedeltjes te bevnrderen, Hier,oor ervult deze organisatie de volgende vier essentiële functies 4. De organisatie en ondersteuning van de internationale samenwerking op 2 r-ler onthaal en de coördinatie van de werkzaamheden van de 5. Het onderwijs aan en de vorming van jonge Fysici, informatici en ingenieurs Bovendien speelt CERN ook een voorname rol voor 3. De selectie, in samenwerking met afgevaardigden van de betrokken 6. De creatie en/of verbetering van technologieën in uiteenlopende 7. Met de verwezenlijking van de nieuwe LHC-opslagring, waartoe landen die dank zij CERN de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de conceptie, de bouw en het gebruik van complexe apparatuur alsmede aan domeinen zoals de cryogenie, supergeleiding, hoge vacua, microelektronica, informatica en de technologie van versnellers en domeinen van de Wetenschappen. wetenschappers lal dan niet behorend tot de lidstatenl die van het CERN verwezenhjbng van experimenten in dit onderzoeksdomein. gebruik maken. De conceptie, de bouw en uitbating van grote versnellers nodig voor de Europese universiteiten en instituten, van de experimenten uit te voeren met het gebied van elementaire deeltjes en aanverwante domeinen. behulp van zijn installaties. de uitwerking van groots opgevatte projecten die meestal op spitstechnologie steunen. d ienstverlen i ngssectoren. deeltjesdefectoren. Hierbij wordt een bijzondere aandacht geschonken aan de doorstroming vanuit en naar de industrie, de geneeskunde en de verwerven in een van de meest Fundamentele en vooruifstrevende zoals Japan, Rusland, Canada, de \/erenigde Staten en India belangrijke bijdragen zuilen leveren, zal Europa terug een centrale rol op wereidvlak

13 - de machrqe versnellers door ze te bestralen met vold )cnde onerqctisr he deelijes geprodi v oord door rcd non kor de subnucleaie struduur van de materie maar bestudeerd worden studie van de submk roo oprsd Jeeltje3slr rictuur van (ie rrrterie er var de fundamcnteh kra hten die do e )tr uctuur beheersen Voor diepgaande sis he erz zijn de struktuur van de materie te onderzoeken met een resolutie die een grootte- massamiddelpuntsenergie van 14 TaV. in deze omstandigheden zal het mogelijk In de LHC zullen protonen wisselssierkingen ondergaan bij een CERN van dezelfde grootte-orde als dat van eenmalig begroot maar wel over een tiental jaren binnen een jaarlijks budget studie van proton proton-botsingen met LHC, wordt op 7 tot 8 jaar geschat. De kostprijs bedraagt ongeveer 2,5 miljard Zwitserse frank. Deze wordt niet onerp en de constructie (inclusief R&D) van de zeer grote detectoren voor de voorzien. De ingebruikname is voorzien rond De tijd nodig voor het lange tunnel van het LE waarin reeds bij de bouw ervan een vrije ruimte werd (Tera Elektronvolt = ev). De LHC zal geïnstalleerd worden in de 27 km Collider), een machine voor proton-proton botsingen bij een energie van 14 1eV In december 1994 werd beslist tot de bouw van de LHC (Large Hadron bewegen. Deze collider-techniek maakt een aanzienlijke toename mogelijk van de energre voorhandig voor deeltjesproduktie. De LEP-versneller werkt volgens hetzelfde principe maar maakt gebruik van olektronen en positronen als antiprotonen, die zich beiden met dezelfde energie in tegengestelde richting nieuwe deeltjes te produceren. In weid de SPS omgevormd tot een bundeldeeltjes. In een eerste fase was de bundelenergie afgestemd op de bosonparen zal toelaten. circa 90 G&v wat de rechtstreekse produktie van geladen W± intermediaire produktie van Z -intermediaire bosonen, de neutrale quanta van het zwakke wisselwerkingsveld. Vanaf dit jaar zal de bundelenergie worden opgedreven tot opslagring waarin een bundel protonerr kan afgestuurd worden op een bundel van dewelke een protonbundel afgestuurd wordt op een stationair doel om aldus De P8 en SPS werden oorspronkelijk ai.s protonversnellers gebouwd met behulp maximale energie van 450 0eV (protonen en antiprotonon); maximale energie van 55 0eV per bundel, en met een omtrek van 27 km de rr axirnale energie van 28 0eV (giga of rniliard elektrouvolt) protonen; de PS(Proton-Synchrotron) versneller, in gehrui sinds en met een de SPS(Super-Proton Synchrotron)-versnoller, in gebruik sinds en met een LEP([arge Elektron Positron) collider, in gebruik sinds 1 989, met een Momenteel zrjn er drie basisvorsnollers in werking n het CERN grootste ter wereld. rnfrastru triur en de wefer schar D-liIC werksfeer V. Leren Vor(?rst Voor de D vl va E RN hstoat rr brnn n E uropo de o er appoafiur Jc

14 orde beter is dan deze die nu met de LEP bereikt wordt. De bouw van de LHC upslagring in het CERN opent uiterst belangrijke toekomstperspectieven voor de ysica van de elementaire deeltjes (studie van de aard van de elektrozwakke symrnetriebrekirig (bevestiging van het Higgs mecharusrne?) en de oorsprong van de massa van deeltjes ontdekking van supersymmetrische deeltjes, enz.)(zie ook verder punt 2 deze.4). Bij versnellers staan detectoren opgesteld voor de registratie van de deeltjes, geprndrzeerd in botsingen tussen elementaire deeltjes. Het huofddoel van het CERN is de studie van de ultieme dee(tjesstruktuur van de materie en van de krachten die daarmee gaan. Het wetenschappelijk programma van CERN is dus uiteraard fundamenteel gericht en van essentieel belang voor het begrip van een reeks processen die de evolutie van het heelal hebben gecontroleerd sinds zijn ontstaan tot op heden. Het CERN laboratorium speelt hierbr voor Europa een onontbeerlijke rol als ontwikkelingsen coördinatiecentrum van een van de belangrijkste domeinen van de wetenschap. gepaard zeer n grote trekken kan men het huidig wetenschappehjk programma ontwikkeld rondom de CERN-versnellers, als volgt samenvatten Crondige studie van de eigenschappen van de elektrozwakke alsmede van de sterke wisselwerkingen (jet hadronisatie van quarksl. Hierbij werden haast miljoen Z -gebeurtenissen gelijkmatig verdeeld over vier grote experimenten. Deze hebben o.a. toegelaten te tonen dat er slechts drie verschillende lichte neutrino soorten voorkomen in de natuur, elk met hun geassocieerde families van geladen leptonen en quarks. De grote nauwkeurigheid waarmede een reeks fysische grootheden konden worden gemeten hebben de schatting mogelijk gemaakt van soms zeer kleine maar inhoudelijk belangrijke correctietermen die strenge testen hebben opgeleverd van de geldigheid van het standaard model van de elektrozwakke en sterke wisselwerkingen. Onze kennis van de intrinsieke eigenschappen van Z -deeltjes, van t-leptonen en van hadronen met zware quarks werd hierbij sterk aangevuld en verbeterd. In de nabije toekomst zal de werking van LEP boven de W Wproduktiedrempel niet enkel de nauwkeurige meting toelaten van de eigenschappen van W-deeltjes, maar zal men tevens de rechtstreekse kunnen bestuderen en het massadomein voor de ontdekking van nieuwe deeltjes (Higgs, supersymmetrische deeltjes,...) aanzienlijk verbreden. aan Z WW-koppeling 20

15 - < O000 (t)- D 1 - CD m QD> 3 D 5 c co D _ 0 Cf cd0cj 3 5_0 0 DDQ - (0 D (0 D (0 D D (0 (0 (0 0_ 5 Dc, 0 D (0 0 (Q (0 D (0 (0 (5 0 o =(0 (0 D 0 D (0 S 0-S- 3 5 _(0D Nm k!1iih _ccicd -= C CD o 0 c5_3ood Q( DDD j ((_N (0 053_3 :D-CD 0 D <0 D(0 D 0c D D CD< Q5P,< 3QC0 S-< ; - - S- 3 > -8 - C) (t) D 0 (t)(0. 0 (DO 3 Ci. 3 (0(0 N0(0 S- (030 Q(t) < 0 P- 35_0 0 (DD ---o (5 0 0 D 0(00 O0-Q c S- (t) c5< 3 C 0- CD 0 Q ; D 3 (0 0)5_ 3 CD (0. 0- ci.,> < D (DCD3D<0, (t) 0 ( D 5 D 0 0_ (0 0-3 <00 (t) (0 00z0 fl (f C, (0 D - < r (0 )0 D X - 0 ooo ( N Ci. Ç 0 (t) D N 0 o D (t) D 0 D 5-3Ç zs (0 c S-;- D D (t) 3 0 (0 D D D(0 0- D 0O - D

16 Eind de ernber besloot de Raad van Bestuur van het CERN over te gaan - tjfvering alleen tot Europa beperkt. gebruikersgemeenschap is zeer internationaal van karakter en blijft lang niet langdurige verblijven de meest recente informatie kunnen vinden en bespreken sa menwerki ngsvor men neerkomt op een voltijds extra personeelsbestand van zo n De CERN is een uniek trefpunt voor theoretische fysici die er gedurende korte of met uitmuntcnde vakspecialisten. Dit leidt dikwijls tot Internationale Het CERN ontvangt 6000 r 7000 bezoekers per jaar, hetgeen gemiddeld gunstig beïnvloed, ook de algemene ontwikkeling van hard- en software computertechnoloqie zeer Toepassingen in de medische technologie), zeer snelle elektronische behandeld worden in de Fysica van de elementaire deeltjes hebben ongetwijfeld experimentele eisen die een voortdurende uitdaging vormen voor de Europese en controle van apparatuur. De enorme hoeveelheden die on- en off-line vooruitgcrng in uiteenlopende sectoren zoals hoog vacuüm technologie, super instrumentatie voor metingen, transmissie van gegevens en automatische sturing geleidende magneten en -versnellingscaviteiten, dradenkamers (met 0.0. technologie en industrie. De ontwikkeling van de appnrntrrurr vereist voor de werking van deeltjesversnellers en detectoren heeft bijgedragen tot de De experimentele studie van het oneindig kleine stelt uiterst complexe en zware en zou later met de LEP tot een ep-opslagring kunnen worden omgevormd. en botsingen mogelijk maken brj een massarniddelpuntsenergie van eV van Je massa s van de edmertaire deeltjas. De LHC zal uok de studie van run doorslaggevend belang zijn voor ons begrip van zeer Fundamentele supersymrneirische deeltjes. De ontdekking van dergelijke deeltjes zal van nieuwe fenomenen verwacht zoals de produktie van Higgs- en/of onderwerpen zoals de breking van de elektrozwakke symmetrie en de oorsprong In pioton-proton interacties hij 1 4 1eV zullen de elementaire partonen (quarks, TaV. bestaande LEF-tunnel, de Large Hadron Collider met een botsingsenergie van 1 4 tot de bouw van een nieuwe supergeleidende proton proton opslagring in de gluonc n) van de protonen inturageron met een energie ( 1 1eV bij dewelke men svmmetner van een reeks experimenten betreffende fundarnenteh

17 Zo waren er in 1993 cc k een natuurkundigen uit de Russischc. Federatie en Amerika. Amerikaanse lysic r Nobelprijswinnaars nemen deel aan twee van de vier LEP experimenten. In totaal /ijn 20 tot 25% van de gebruikers afkomstig uit niet lidstaten. Dit aantal zal zeer waarschijnlijk nog toenemen met de bouw van de LHC. Vandaar dat de CIRN-directie onderhandelingen is gestart over deelname van deze landen niet enl el aan de experimenten (zoals in het verleden), maar ook aan de bouw van de versnellers en aan het operationeel houden van de inhashuctuur. Op het experimenteel vlak worden experimenten voorgesteld en uitgevoerd in de volgende stappen: 1. Uitwerking van een voorstel door samenwerking van researchgroepen (waaronder eventueel een CERN-groep) die samen trachten de nodige materiële en menselijke middelen (bouw van detectoç bemanning van experimenten, enr.) te verenigen. 2. Publieke verdediging van het projekt en shenge screening door een gespecialiseerde wetenschappelijke commissie (waarvan de meeste leden niet tot het CERN-personeel behoren en gekozen worden wegens hun internationale faam in het beschouwde domein). 3. Indien het experiment aanvaard wordt zal men voor omvangrijke projecten (vb. LEP- en LHC- experimenten) een interne administratieve struktuur oprichten met Raad van Bestuur, Uitvoerend Bureau, gespecialiseerde commissies voor de behandeling van specifieke taken en experimentele resultaten. De relatieve verantwoordelijkheden van CERN en de deelnemende researchploegen worden vastgelegd in een Instrument of Understanding waarvan de naleving, met bijzondere aandacht voor financiële aspecten, nagegaan wordt door een Resources Review Board. Deze board werkt in rechtsheeks overleg met de betrokken nationale of regionale financieringsorganismen. De kosten voor het gebruik van de CERN-versnellers worden hierbij niet aangerekend aan groepen behorend tot de lidstaten. Wel worden de kosten verbonden aan het gebruik van de experimentele opstelling zelf, doorgerekend naar de deelnemende groepen. Bij de uitvoering van de experimenten levert CERN meestal gratis een belangrijke logistieke steun op alle niveaus (testbundels, gebruik laboratoria, administratie, lokalen voor vergaderingen en lezingen, bibliotheek en documentatie, ver blijfsmogelijkheden tegen speciale prijzen, enz.) De CERN organiseert op permanente basis conferenties, seminaries, discussieen werksessies, niet enkel in het domein van deeltjesfysica of aanverwante

18 i i domeinen z,al ver snellci s, maar oof in talr andere wetonsr happol Ee en technische disciplines. Hot CERN organiseert 7onercursussen waarbij elf jaar een stage van vee maanden wordt aangeboden aan een 200-tal studenten op voorstel van de faculteiten etens happen en toegepaste wetens happen van de Europese universiteiten Op hoger niveau organi3eert het CERN jaarlijks opleidingen in fysica irnfurniatica en versrieilers. Eén jaar op twee, zijn deze CERN opleidingen oof toegankelijk voor jonge sicj en ingenieurs uit Centraal en Oost-Europa. Maar de belangrijkste opleidingstaak van het CERN ligt bij het grote aantal onderzoekers longeveer 1 500) die er een doctoraat voorbereiden, er een postdoctoraal mandaat uitvoeren, of er een stage van 1 of 2 jaar lopen. Het CERN heeft ook een eigen levenwel beperkt) beurzenprograrnma en een programma voor wetensckappelijke attachés. Dankzij het Europese Human Capital and Mohili zijn de mogelijkheden meer uitgebreid. De globale begroting van het CERN voor 1995 bedroeg Zwitserse frank, dit is bijna 23 ml jard Belgische frank. De verdeling van het budget over de verschillende uitgavenposten is weergegeven in onderstaande tabel: Aard van de uitgavenpost Budget 1995 (in duizend Zwitserse frank) Personeel Materialen Energie Totaal (cxci. energie en en water) water Onderzoek Versnetlers en expermontete ruimtes Technsche ondersteuning Agemene administra tieve ondersteuning Schuldatlossingen An.de e Totaal

19 In bedroeg het aantal vaste personeelsleden 2991 De berekening van de bijdragen van de lidstaten is afhankelijk van hun netto nationaal produkt uitgewerkt in hun nationale munt. Deze waarden worden gegeven door de OESO. Evolutie van de Belgische bijdrage aan het CERN en von het Belgisch bijdragepercentage: JAAR In Zwitserse frank In Belgische frank Belgisch bijdragepercentage , ho Ondanks het feit dat de begroting van het CERN de laatste jaren zo goed als constant is gebleven, is de Belgische bijdrage aan het CERN de laatste jaren gevoelig gestegen. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan: al de verhoging van het Belgisch bijdragepercentage aan het CERN. Dit percentage is gelijk aan de verhouding van hei Belgisch netto nationaal inkomen tot de som van de netto nationale inkomens van de CERN leden. De netto inkomens worden bepaald door de OESO. Het Belgisch netto nationaal inkomen is de laatste jaren gestegen t.o.v. dat voor de andere CERN-leden; en in mindere mate aan: b) de stijging van de waarde van de Zwitserse frank t.o.v. die van de Belgische frank.

20 secretaris-generaal van het NFWO/FNRS, en door Prof. J. Lemer.na, VUB van het federale Ministerie van Economische Zaken Ir. Th. Van Renterghem, België wordt vertegenwoordigd in do CERN-Raad door de heer R evaux, CERN gebeurt door de Dienst Nucleaire Toepassingen van het Bestuur Energie De administratieve opvolging van de bijdrage en deelname van België aan het hoofdingenieur-directeur; behandelt dit dossier. georganiseerd in het raam van CERN. Experimentele onderzoeksploegen van do volgende Belgisc he universiteiten maken regelmatig gebruik van de infrastructuur van het CERN UIA VUB, ICU Leuven, RUG, UIB, UCI en UMH Tevens neemt IMEC deel aan R&D-uetiviteiten en waarvan sommige leden langdurige verblijven in het CERN hebben gemaakt. UIB, Uig, UMH) die regelmatig zeer vruchtbare contacten met hot CERN hebben Daarnaast zijn er ploegen van theoretische fysici (K.U. Leuven, VUB, RUG, UCI, verband met de experimentele verschijnselen fysici die de ultieme struktuur van de materie onderzoeken en een 20-tal fysici van Ongeveer 120 Belgische fysici gebruiken CERN waaronder een 40-tal Vlaamse aanverwante doeleinden; in totaal dus een 60-tal Vlamingen. De fysici worden de K.U. Leuven en de RUG die de installaties van CERN gebruiken voor de ontwikkeling en de toepassing van ijktheorieën die toelaten van de vier bijgestaan door een 40-tal Belgische technid. zwaartekracht) De aandacht gaat zowel naar formele en wiskundige aspecten fundamentele interacties te beschrijven (sterke, elekhomagnetische, iwakke en De activiteiten in de theorehsche deelijesfysica zijn momenteel vooral gericht op van deze theorieën als naar meer fenomenologische aspecten in re.htstreeks

21 onderlinge samenwerking, haast steeds in geslaagd om deel te nemen aan de domeinen van de fysica te kunnen onderzoeken. gaat men over tot een verdubbeling van de LEP-energie om aldus nieuwe Belgische en Vlanmse onderzonlcsplnegen zijn ei; gintendnels dank,ij standaardmodel van elektrozwakke en sterke wisselwerkingen. Momenteel gigantische cylindrische detector met een volume van ongeveer 1000 m3 DElPltexperimenten geleid tot de studie van elekhon-positron annihilaties in tevens geleid tot uiterst nauwkeurige testen van de geldigheid van het Momenteel nemen Belgische onderzoeksploegen deel aan de volgende elementaire bouwstenen van de materie kunnen preciseren. Ze hebben een inter mediair Z -boson. Door de7e studies heeft men het aantal - Het (quaiks, gluonen) structuur van nucleonen dankzij hun bestraling door leptonon DELPHI experiment bij de LEPversneller (e &-interacties bij 91 GeV): de frontale botsingen waarbij de energie vrijkomt nodig voor de schepping van wisselwerkingon in neutrinc>nucleon en in we-annihilaties (LEP-experimenten). verschillende analyses op de gegevens. Sedert hun start in 1989 hebben de zijn verantwoordelijk voor de algemene software van het experiment en doen muondetectoren ontworpen en gebouwd, onderhouden deze detectoren, groepen van de UIA, UIB, VUB en UMH hebben de voorwaartse groepeert een 50tal Europese en Amerikaanse instituten. DELPHI is een bestaande uit meerdere componenten, elk met een eigen specifieke taak. De DELPHI collaboratie werkzaam nabij de LEP-opslagring van het CERN experimenten betreffende de fysica van de elementaire deeltjes: (neutrino%, muonen) en naar algemene aspecten van elektrozwakke energetische sterke en zwakke wisselwerkingen, naar de studie van parton veivaleigenschappen van kortlevende deeltjes geproduceerd in hoog aandacht ging hierbij voornamelijk naar de studie van de produktie- en belangrijkste aspecten van het wetenschappelijk programma van CERN. Hun gegevens. het onderhoud van de apparatuur tot de opname en de finale analyse van de deeltjesdetectoren en de ge7amenhijke deelname aan experimenten gaande van onderlinge overeenkomsten ontwikkeld betreffendo R&D voor de aanbouw van groepen hebben trouwens in het kader van het NEWO (11KW) en CERN (IIHE), gevestigd op de campus van de VUB. Alle Belgische experimentele van de UIA in het raam van het Interuniversitair Instituut voor Hoge Eneigieën De experimentele groepen van de VUB cn 1e UIB werken nauw samen met die belangrijke consequenties voor de cosmologie. Dit ondeizot$ tratht deze fundamentele interactios te uriifk eren en heeft

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr.

NL 2014. De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden. Speciaal verslag EUROPESE REKENKAMER. nr. NL 2014 nr. 11 Speciaal verslag De totstandbrenging van de Europese Dienst voor extern optreden EUROPESE REKENKAMER EUROPESE REKENKAMER 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel. +352 4398-1

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie

DE EUROPESE UNIE IN HET KORT. Europa in 12 lessen. door Pascal Fontaine. Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Europa in 12 lessen door Pascal Fontaine Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie maakt deel uit van een reeks brochures waarin wordt uitgelegd wat de EU

Nadere informatie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie

Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Actieplan voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie Notitie t.b.v. het Nederlands-Vlaams platform voor het Nederlands in taal- en spraaktechnologie 1. Inleiding 1.1 Strategisch belang 1.2 Knelpunten

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan

NL Kids online. Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren. Jos de Haan NL Kids online NL Kids online Nieuwe mogelijkheden en risico s van internetgebruik door jongeren Jos de Haan Sociaal en Cultureel Planbureau maart 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009

Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Internet, een wereldwijde revolutie die al veertig jaar duurt. Jaarverslag 2009 Verslag Raad van Toezicht 2009............................................. 07 Inleiding..............................................................

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Een exploratief onderzoek naar de commerciële relatie tussen de Europese instellingen en de EU-afhankelijke sectoren in Brussel en de Belgische kmo s Jeroen

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag

Directie Kennis en Innovatie. Hendrik Jan Hobbes. Kwaliteit Internationale stages. mei 2009, Den Haag Directie Kennis en Innovatie Hendrik Jan Hobbes Kwaliteit Internationale stages mei 2009, Den Haag Nuffic meil 2009, Den Haag Hoewel de informatie in deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen

Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen Help, ik neem deel aan een beurs! Het beursplan, leidraad bij internationaal ondernemen is een uitgave van Flanders

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 juli 2006 (18.09) (OR. en) 11660/06 GAF 4 FIN 343 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

Nadere informatie

Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's?

Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's? Cahier 1: Wat weten we over KMO's en over personeelsbeleid in KMO's? Jeroen Delmotte, Miet Lamberts, Luc Sels & Geert Van Hootegem INHOUD Hoofdstuk 1 / Inleiding 5 Hoofdstuk 2 / Wat weten we over KMO's?

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart

Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart Milieueffectenrapport (MER) van de positieve referentiekaart dat het geactualiseerd referentiekader schetst met betrekking tot grote windturbineparken in het Waals gewest Juni 2013 Overheidsopdracht voor

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Nederlands zonder drempels

Nederlands zonder drempels Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie Nederlands zonder drempels Meerjarenbeleidsplan 2008-2012 Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2007 Niets

Nadere informatie