tffiffi ll':iãl%u{fiï,05; a;; ln de b'ljlagen bij het Belgisch staatsblad bekend te maken-kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "tffiffi ll':iãl%u{fiï,05; a;; ln de b'ljlagen bij het Belgisch staatsblad bekend te maken-kopie na neerlegging ter griffie van de akte"

Transcriptie

1 tffiffi I Mod 2.1 ln de b'ljlagen bij het Belgisch staatsblad bekend te maken-kopie na neerlegging ter griffie van de akte Vocrbeha*Selr ae* *ël *elgisch gtåatêblês TER GRIFFIE VAN DE RËCHTBANK ll':iãl%u{fiï,05; a;; 0ncíer**mingsnr.; *enarning ivo i it) : RETAIL ESTATES Rechtsvorm : naamloze vennootschap Zetel : lndustrielaan Ternat *ndqry, ers aktq : voorstel tot partiële splitsing door ovememing van Muys nv De raad van bestuui van de naamloze vennootschap Muys (partieel te splitsen vennootschap) heeft op 30: maarl 2007 vergaderd en beslist over, en de raad van bestuur vàn de vastgoedbeva! q$q de vorm van een: naamloze vennootscfial o u "àn publiek ueroep õp rrãt spaarweten heeft gedaan. Retail Estates (verkrijgende: vennootschap) heeft o'p ão r"ått ZOOZ verjaaård en beslist over de bpmaak en goedkeuring van een: gezamenlijk vóorsteltot partiële splitsing.. Door deze partiële splitsing zullen de giond, gebotlwen, -en aanhorigheden gelegen te Gentbrugge" Brusselsesteenweg 65g 62 eñ N noue, erákêb sieenweg 160 en +160 worden overgedragen aan de. verkrijgende vennootschap tegen u"n u"rgo"àinjiõi O"-t".lqalsle in niet w uitgegeven aandelen in de: verkrijgende vennootschap. De partiële splitsinô z-at ãvénwet niet Jeiden tot de overdracht van enige andere: activa, noch tot de overdracht van enige päãriuã, wãáron er doch niet beperkt enige aansprakelijkheid': verbintenis of andere u"rpfi.f,ting met'oetrãliinõ toi over te dr.agen behoudens eventuelei -goederen, erfdienstbaarheden en die op rrãt vajtgoeo rusten en o e n oè voorgaande notariële akten vani aankoop uitdrukkelijk vermeld "åipi "tt "gän zijn of waar naar veruezen wordt' ì voor de raad van bestuur Retail Estates Jan De Nys gedelegeerd bestuurder Paul Borghgraef Voozitter Raad van Bestuur )/ öp de laalste ü. "--'ivll g. "ä,-*iää,,, rei ã,'r.råurï*n råäã;6i;d;* aäi"àii-***t-ijnde r ot*ris, hêtzii vâil rle per*oi*)nien) bêvæg{i a* **rì'ìðp*i*o* t*n aanzien van de rdcr: te verts$ënwûoß,isû ì Yglgg: N*am en h*ndtekeniûg'

2 Draft 1:29 maut2007 Retail Estates Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal (BEVAK) Industrielaan 6, 1740 Ternat RPR (ONDERNEMINGSNUMMER) BRUS SEL ' ("Retail Estates") VOORSTEL VAN EEN MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING TEN VOORDELE VAN BEVAK RETAIL ESTATES ]W De raad van bestuur van de naamloze vennootschap Muys (de "Partieel te Splitsen Vennootschap" zoals hierna gedefînieerd) heeft op 30 maart 2007 vetgaderd en beslist over, en de raad van bestuur van de vastgoedbevak onder de vorm van een naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Retail Estates (de "Verkrijgende Vennootschap" zoals hierna gedefinieerd) heeft op 30 maart2007 veryaderd en beslist over de opmaak en goedkeuring van een gezaínenllik voorstel tot partiële splitsing. Door deze partië e splitsing zullen de grond, gebouwen en aanhorigheden thans eigendom van de partieel te Splitsen Vennootschap en die gelegen zijnte Gentbrugge, Brusselsesteenweg ente Ninove, Brakelsesteenweg 160 en 160*, zoals gedetailleerd omschreven in bi-ilage 1, worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap tegen een vergoeding door deze laatste in nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap. De partiële splitsing zal evenwel niet leiden tot de overdracht van enige andere activa dan deze beschreven in Bijlage 1. noch tot de overdracht van enige passiva waaronder, doch niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid, verbintenis of andere verplichting met betrekking tot over te dragen goederen, behoudens eventuele erfdienstbaarheden en verplichtingen die op het Vastgoed rusten en die in de voorgaande notariële akten van aankoop uitdrukkelijk vermeld zijn of waar naaí verwezen wordt. l. BESCHRIWING VAN DE MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING EN IDENTIFICATIE VAN DE AAN DE PARTIÌiLE SPLITSING DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN 1.1 Beoogde verrichting De door de deelnemende vennootschappen beoogde verrichting is een overeenkomstig artikel 677 vanhet Wetboek Vennootschappen met splitsing gelijkgestelde verrichting' waarbij de Partieel te Splitsen Vennootschap een deel van haar vermogen overdraagl aan de Verkrijgende Vennootschap, zonder ontbinding en zonder op te houden te bestaan' tegen uitgifte van aandelen in Verkrijgende Vennootschap, die rechtstreeks aan de aandeelhouder van de Partieel te splitsen vennootschap worden toegekend' \/ BRUSSE-1/ s82

3 D:.aft.l:29 maut2007 De verrichting is mutatis mutandis onderworpen aan de bepalingen van Boek XI, Titel II, Hoofdstuk III, afdeling 1 van het Wetboek Vennootschappen. 1.2 Identificatie van de partieel te splitsen vennootschap De vennootschap die de partiële splitsing zal doorvoeren werd als naamloze vennootschap opgericht onder de naam Muys Shoe Center bij notariële akte op 2 juli 1981, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1981, en is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0421'798'164 (hierna "Muys"). De maatschappelijke zetel is gevestigd te Brakelsesteenweg 160 te 9406 Ninove (Outer), België. De statuten van Muys werden verschillende keren gewijzigd, het laatst op 7 jantati2004' Het maatschappelijk doel van Muys, zoals bepaald in artikel 3 van de statuten, wordt hierna letterlijk weergegeven : "De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening ofvoor rekening van derden: 1. de klein- en groothandel van schoenen, laarzen, pantoffels, marokiinwaren, lederwaren, reisartikelen, kunstlederwaren, tassen, sportartikelen, vrijetijdsartikelen, textiel en confectie, evenals de fabricatie en herstelling hiervan,. het huren en verhuren, herstellen en onderhoud van sportuitrustingen in de breedste zin Yan het woord; Z. het uitvoeren en leveren van allerlei administratieve en logistieke diensten, transport en distributieactiviteiten van alle aqrd, met inbegrip van de invordering van schulden en algemene computerservice, zowel hard- als software; 3. het kopen, verkopen, boutven, herbomuen, beheren, verhuren en uitbaten van roerende of onroerende goederen van alle aard met inbegrip van handelshuur, finan c ier in gs huur en fr anchis in g ; 4. het beleggen, het intekenen op, vqst overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhøndelen van aandelen, deelbewijzen, obligøties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven daar Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratieknntoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)rechteliik statuut; 5. het beheren van beleggingen en van participaties, het waornemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert' Deze diensten kunnen worden geleverd lcrachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheidvan externe raadgever oforgaanvan de cliënt. De vennootschap kan zowel tot waarborg van de eigen verbintenissen als tot waarborg yan verbintenissen van derden, met inbegrip van verbonden vennootschappen, BRUSSE-1/2 I s82

4 Draft. l:29 maart200'7 zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hrypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en zich borg te stellen' De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle indusniële, handels, roerende en onroerende vetichtingen verwezenliiken die rechtstreelæ of financiële, onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zii møg alle roerende en onroerende goederen verwelyen zelf als deze noch rechtsreel<s, noch onrechtstreeþs verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkøardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkeliiken, en ze knn ermee samenwerken offusioneren' Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd negenenzestig duizend vierhonderd éénenzestig Euro vijftig cent ( ,50) en is verdeeld in duizend vijftronderd tweeënvijfti g (l.552) aandelen zonder aanduiding van nominale wamde. 1.3 Identificatie van de vennootschap die een deel van het veffnogen van de Partieel te Splitsen Vennootsch ap zal verkrij gen De Verkrijgende Vennootschap werd als naamloze vennootschap opgericht onder de naam Immo Budget bij notariele akte op 12 juli 1988, dewelke gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1988, en is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0434'797 '847 ' De naam van de Verkrijgende Vennootschap werd gewijzigd in " Retail Estates" bij notarië1e akte van 6 februari 1998, dewelke gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad vant maatt 199S ( hierna "Retail Estates")' De maatschappelijke zetel is gevestigd te Industriel aan 6, Tetnat, Belgii:. De statuten van Retail Estates werden verschillende keren gewijzigd, het laatst op 21 november Het maatschappelijk doel van Retail Estates, zoals bepaald in artikel 3 van de statuten, wordt hierna letterlijk weergegeven:,,de vennootschap heeft als doel het collectief beleggen vanuit het publiek aangetrokken financieringsmiddelen in vastgoed zoals gedefinieerd in artikel 7, eerste lid, 5o Wet van twintig juli tweeduizend en vier betrffinde bepaalde vormen van collectief beheer van b e I e ggin gs p or t efe ui I I e s. Onder vastgoed wordt begrepen: 1. onroerende goederen zoals gedefinieerd in de artikelen 517 e'v' van het r( 3. optierechten op onroerende goederen Burgerliik wetboek en zakelijke rechten op onroelende goederen 2. øandelen met stemrecht uitgegeven door verbonden ondernemingen BRUSSE-l/

5 Draft 1:29 maart rechten von deelneming in andere vastgoedbeleggingsinstellingen die zijn ingeschreven op de lijst ats bedoeld in artikel 3I Wet ian twintig iuli tweeduizend en vier betrffinde bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles of artikel 129 Ilet van twintig iuli rweeduizend en vier betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles vastgoedcertificaten zoqls omschreven in artikel 2 van de lf/et van tweeëntwintig april tweeduiznd en drie betrffinde de openbqre aanbiedingen van fficten en artikel 44 van het K.B. van tien april negentienhonderd vijf en negentig met b e tr e kking tot Vastgo e db evaks ; rechten voortvloeiend uit contracten waarbij aan de vennootschap één of meer goederen in onroerende leasing worden gegeven; alsook alle andere goederen, aandelen ofrechten die als onroerende goederen gedefinieerd worden door de K.B.'s Senomen in uitvoering van de "toepasseliike wetgeving op de vastgoedbevak" en van toepassing op de collectieve b e I e ggin gs in s t e ll ingen inv es t er end in onr o er en de go e der en' Binnen de grenzen van het belegginsbeleid, zoals omschreven in artikel 4 van de statuten en in overeenstemming met de toepasseliike wetgeving op de vastgoedbevak, mag de vennootschap zich inlaten met: I. de aankoop, de verbotrwing, de inrichting, de verhuur, de onderverhuring, het beheer, de ruil, de verkoop, de verkaveling, het onderbrengen onder het stelsel van medeëigendom van vastgoed zoals hierboven beschreven; 2. het verwerven en uitlenen yon fficten overeenkomstig artikel 5l van het K'B' van tien april negentienhonderd viif en negentig met betrekking tot Vastgoedbevaks,' 3. onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het K.B. van tien april negentienhonderd viif en negentig met b etr ekking t ot Vastgo edb ev aks. De vennootschap møg tevens in overeenstemming met de toepasseliike wetgeving op de vastgoedbevak: 1. ten bijkomende of tiidelijke titel, beleggen in fficten, andere dan vaste goederen en liquiditeiten aanhouden overeenkomstig artikel 4I van het K'B' van tien april negentienhonderd viif en negentig met betrekking tot Vastgoedbevalcs' Deze beleggingen en het aanhouden van liquiditeiten, zullen het voorwerp uitmaken van een bijzondere beslissing van de raad van bestuur, die hun bijkomend of BRUSSE-1i216776/ s82 \r

6 D aft l:29 maart200'7 tijdelijk karaher lechtvaardigt. Het in bezit houden van toerende waarden moet velenigbaar zijn met het nastreven op korte of middellange termijn van het beleggingsbeleid zoals beschreven in artikel 4 van de stcttuten. De fficten moeten opgenomen ziin in de notering van een ffictenbeurs vøn een Lid'Staat van de Europese Gemeenschap of verhandeldworden op een gereglementeerde, regelmatig werkende, erkende en voor het publiek toegankelijke markt van de Europese Gemeenschap. De liquiditeiten kunnen in alle munten gehouden worden onder de vorm vøn deposito's op zicht, of op termiin of door elk instrument vøn de geldmarh, yastbaar voor gemakkeliike mobilisatie; hypotheken of andere zekerheden ofwaarborgen verlenen in het kader van de financiering van vastgoed in overeenstemming met artikel 53 van het K'8. van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot Vastgoedbevaks; kredieten verstrekken en zich borg stellen ten gunste vqn een dochteronderneming van de vennootschap, die tevens beleggingsinstelling is zoals bedoeld in artikel 49 van het K.B. van tien april negentienhonderd vijf en negentig met betrekking tot Vastgoedbeval<s. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden, yerwerven, huren of verhuren, overdragen of ruilen, en in het algemeen' alle commerciële of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreel<s in verband staan met haar doel en de uitbating van ølle intellectuele rechten en commerciële eigendommen die er betrekking op hebben' Voor zover verenigbaar met het statuut van vastgoedbevaks, kan de vennootschap door middel van inbreng in speciën en in natura, van fusie, financiële inschriiving, deelneming, tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland' waarvan het maatschappeliik doel identiek is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen." 2. RUILVERHOUDINGVANDEAANDELEN.GEENOPLEGINGELD De overeengekomen waarde van het onroerend goed dat door de Partieel te Splitsen vennootschap in de verkrijgende vennootschap zal worden ingebracht, en dat beschreven is in Bijlage 1 van onderhavig splitsingsvoorstel' wordt bepaald op EUR EUR (zeven miljoen honderdduizend Euro), waarvan 3'750'000 EtIR voor het onroerend goed te Gentbrugge en EUR voor het onroerend goed te Ninove' Deze waarde wordt bevestigd in het verslag van 23 februari 2007 van de door de Verkrijgende Vennootschap aangestelde reserveschatter, C&T Retail, vertegenwoordigd door de heer John Collin en steunt in hoofdzaak op het feit dat, meteen na de realisatie van de partiële splitsing, deze ingebrachte onroerende goederen door de Verkrijgende Vennootschap deels aan de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen worden verhuurd BRUSSE-1/216776i i\ \ \J

7 Drafr l:29 maarf 2007 voor een basishuurprijs (exclusief BTW) van I en deels aan derden voor een actuele jaarhuurprijs (exclusief BTW) van ELIR De inbreng van voorrnelde onroerende goedeten zal, in het kader van de partiële splitsing, exclusief vergoed worden door de uitgifte van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap en dit zonder enige opleg in geld. Het aantal aandelen dat in het kader van deze partiële splitsing als vergoeding aan de Partieel te Splitsen Vennootschap wordt toegekend, wordt bekomen door voormelde inbrengwaarde te delen door de gemiddelde slotkoers (zijnde de VWAP (Volume Weighted Average Price) zoals berekend via Bloomberg) van het aandeel Retail Estates op Euronext Brussels gedurende de tien beurswerkdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap, die de partiële splitsing zal goedkeuren (met uitsluiting van die dag zelf) verminderd met (i) een bedrag gelijk aan het door Retail Estates uit te keren brutodividend per bestaand aandeel met betrekking tot het boekjaar dat aanving op 1 april 2006 en aßluit op 31 maart 2007 zoals dif zal goedgekeurd worden door de algemene vergadering van Retail Estates welke op 25 juni 2007 plaatsvindt, voorafgaandelijk aan de buitengewone algemene vergadering en vervolgens (ið verminderd met2yo (twee procent) (in totaal de "Uitgifteprijs"), met dien verstande dat de Uitgifteprijs nimmer lager kan zijn dan 37,70 Eur/aandeel, zijnde de intrinsieke waarde van een aandeel Retail Estates op 3l december In geval de uitkomst van voormelde breuk om het aanfal nieuw uit te geven aandelen als resultaat geen geheel getal kent, wordt er afgerond naar de lagere eenheid. Op 29103/2007 noteert het aandeel van de Verkrijgende Vennootschap aan een waarde die 24,93Yo meer bedraagt dan de intrinsieke waarde van het onderliggende vastgoed per 31 december Het hanteren van een korting ten opzichte van de geldende beurskoers voor het bepalen van de Uitgifteprijs is een gebruikelijke praktijk op de financiële markten wanneer een emittent een pakket aandelen van dergelijke omvang wenst te plaatsen. Door het bepalen van een minimumgrens van EUR 37,70 voor de Uitgifteprijs worden de aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap evenwel beschermd tegen een verwatering van hun deelname, in die zin dat een Uitgifteprijs van EUR 37,70 of meer leidt tot een intrinsieke waardetoename voor alle aandeelhouders van Retail Estates. Overeenkomstig artikel 58 van het KB met betrekking tot de vastgoedbevaks van 10 april 1995 dienen de onroerende goederen van de bevak en van de vennootschappen waarover zij de controle heeft, door de deskundige te worden gewaardeerd o.a. telkens de bevak aandelen uitgeeft. Er is evenwel geen nieuwe waardering nodig wanneer aandelen worden uitgegeven binnen 3 maanden na de laatste waardering van de onroerende goederen en voorzover de deskundige bevestigt dat er geen nieuwe waardering vereist is' Er werd geen rekening gehouden met de mogelijke evoluties tn deze marktwaarde tussen 31 decemb er 2006 en de datum van de splitsing aangezien er wordt verwacht dat eventuele waardeschommelingen in de vastgoedportefeuilles van de Verkrijgende Vennootschap en de Partieel te r/ Splitsen Vennootschap gedurende deze periode proportioneel dezelfde zijn. BRUSSE-1i216776/

8 Drafr- l:29 maart2007 a J.l WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT Vorm van de aandelen De houders van aandelen Muys aan toonder zullen naar aanleiding van de partiële splitsing automatisch aandelen op naam Retail Estates ontvangen, in overeenstemming met de voormelde ruilverhouding. Vanaf de notering waarvaîsprake nartikel kunnen deze aandelen ofivel aan toonder worden gesteld, waarbij de gedrukte toonderaandelen Retail Estates met couponnr. 13 en volgende aangehecht in principe materieel beschikbaar zijn ten laatste na drie maanden volgend op het verzoek van deze aandeelhouders tot omzeftingvan deze aandelen; 2. oñvel in alle andere gevallen kunnen deze aandelen worden omgezet op een effectenrekening bij een financiële instelling naar keuze van de aandeelhouder. 3. Notering van de aandelen De raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap heeft het voornemen om de toelating tot de verhandeling van op Eurolist van Euronext Brussels te vragen met ingang op 3 juli 2007, zijnde de datum van betaalbaarstelling van het dividend van de Verkrijgende Vennootschap voor het boekjaar dat afsluit op 31 maart 2007 en na onthechting van couponnummer 12. Overeenkomstig artikel 18 $2, a) van de Wet op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt wordt geen prospectus opgesteld in het kader van de aanvraag tot toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen. 4. DATUM VANAF DEWELKE DE NIEUWE AANDELEN RECHT GEVEN TE DELEN IN DE WINST EN EVENTUELE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT De nieuwe aandelen nemen deel in de winst van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 april2007 (zijnde de aanvang van het boekjaar ) Derhalve zullen de nieuwe aandelen geen recht geven op het dividend dat betrekking heeft op het boekjaar dat verstrijkt op 31 maart 2007, zijnde coupon nummer 12 en voorgaanden. Voor het overige en onder voorbehoud van hun toelating tot de notering op 3 juli 2007 Eurolist van Euronext Brussels hebben de nieuwe aandelen dezelfde rechten en verplichtingen als de overige aandelen uitgegeven door de Verkrijgende Vennootschap (coupon nr. 13 en volgende zijn aangehecht). BRUSSE-1/

9 Draft. l:29 maar DATUM VANAF DEWELKE DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVERGEDRAGEN ACTIEFBESTANDDELEN VANUIT BOEKHOUDKUNDIG STANDPUNT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP \ryorden GEACHT TE ZIJN De partiële splitsing wordt doorgevoerd zonde.lr enige retroactiviteit op het gebied van de boekhoudkundige verwerking of fiscaliteit, en treedt derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op de dag van de juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artikel 677 juncto 738 Wetboek Vennootschappen. Bijgevolg wordt geen enkele verrichting, gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap, met betrekking tot de door de Verkrijgende Vennootschap in het kader van de partiële splitsing verworyen goederen, beschouwd als zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekening van de verkrijgende vennootschap. 6. BESCHRIWING VAN DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AAI{DELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN De Partieel te Splitsen Vennootschap heeft geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend uitgegeven. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Partieel te splitsen vennootschap. Vermits aldus geen van de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap bijzondere rechten heeft, worden in het kader van de partiële splitsing geen bijzondere rechten toegekend. a BIJZONDERE VOORDELEN VOOR DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN DIE AAN DE PARTIIILE SPLITSING DEELNEMEN Geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de partiële splitsing betrokken zijn. 8. BIJZONDERE VERSLAGEN Bij gebrek aan kennisgeving in de zin van de artikelen 730 en 731 Wetboek door de aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap en van de Partieel te Splitsen Vennootschap aangaande het afzien van de bijzondere verslagen in het kader van de partiële splitsing, zullen de raad van bestuur en de commissaris van zowel de Verkrijgende Vennootschap als de Partieel te Splitsen Vennootschap gehouden zijn tot de opmaak van respectievelijk een omstandig verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 730 Wetboek Vennootschappen aangaande deze Partiële Splitsing en een verslag van de commissaris over onderhavig splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 73 1 Wetboek Vennootschappen. Bovendien dienen de raad van bestuur en de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap beide overeenkomstig artikel 602 Wetboek Vennootschappen een bijzonder verslag op te maken in het kader van de kapitaalverhoging die in de verkrijgende vennootschap geschiedt naar aanleiding van de partiële splitsing. r( BRUSSE-1/ /30-40r33s82

10 Draft.l'.29 maarf2007 Deze verslagen van de raad van bestuur en de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap in het kader van de kapitaalverhoging z:ullen, voor de Verkrijgende Vennootschap, samen met de voor deze vennootschap vereiste verslagen in toepassing van artikelen 730 en 73I Wetboek Vennootschappen geintegreerd worden in respectievelijk één verslag van de raad van bestuur en één verslag van de commissaris. BIJZONDER BEZOLDIGINGEN Ter vergoeding van de opmaak van het verslag van de commissaris in toepassing van artikel 731 Wetboek Vennootschappen zal aan de commissaris van de Partieel te Splitsen Vennootschap een bezoldiging worden toegekend van EUR (excl.btw). Ter vergoeding van de opmaak van het geihtegreerd bijzonder verslag van de commissaris in toepassing van artikelen 602 en 731 Wetboek Vennootschappen zal aan de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap een bezoldiging worden toegekend van EUR (excl. BTW). Aan de leden van de raad van bestuur van de Partieel te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend naar aanleiding van deze transaktie. 10. NAUWKEURIGE BESCHRIWING EN VERDELING VAN DE DELEN VAN DE ACTIVA EN DE PASSIVÄ. VAN HET VERMOGEN DIE ZULLEN OVERGÄAN OP DE VERKRIJGENDE VENNO OTSCHAP Ten gevolge van de partiöle splitsing, zal de Partieel te Splitsen Vennootschap de grond, gebouwen en aanhorigheden (met uitsluiting van de winkeluitrusting en toebehoren die al dan niet onroerend zijn door bestemming en die door de Partieel te Splitsen Vennootschap inhaar hoedanigheid van huurder van de behokken panden verder zullen gebruikt worden) gelegen te Gentbrugge, Brusselsesteenweg en te Ninove, Brakelsesteenweg , zoals gedetailleerd omschreven in Bijlage 1 aan dit voorstel, overdragen aan de Verkrijgende Vennootschap voor vrij en onbelast. Geen enkel ander actief noch enig passief, met inbegrip van doch niet beperkt tot verbintenissen,aansprakelijkheden, of andere verplichtingen al dan niet met betrekking tot de hierboven vermelde grond, gebouwen en aanhorigheden of andere activa van de Partieel te Splitsen Vennootschap wordt overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap behoudens eventuele erfdienstbaarheden en verplichtingen die op het Vastgoed rusten en die in de voorgaande notariële akten van aankoop uitdrukkelijk vermeld zijn of waar naar verwezen werd. Voormelde onroerende goederen worden ingebracht tegen een investeringswaarde van 7.100'000 EUR. De modaliteiten van de overdracht zullen nader worden omschreven in de notulen van de aandeelhoudersvergaderingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrij gende Vennootschap. rr BRUSSE-l/ s82

11 Draft-l:29 maart20}'l 11. DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE PARTIEEL TE SPLITSEN VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP ALSMEDE HET CRITERIUMWAAROP DEZß, VERDELING IS GEBASEERD. Alle aandelen Retail Estates die zullen worden uitgegeven ter gelegenheid van de partiële splitsing van Muys zullen worden toegekend aan Brantano NV, met maatschappelijke zetel te 9320 Erembodegem, Kwadelapstraat 2, die de op de datum van de partiële splitsing de enige aandeelhouder van Muys is. t2, ALGEMENE VERGADERING De streefdatum voor de goedkeuring van onderhavig voorstel door de Algemene Vergaderingen van de Aandeelhouders van zowel Muys als Retail Estates is 7 juni 2007 of de datum van enige andere Algemene Vergadering van Aandeelhouders met dezelfde agenda. Deze timing zal in gemeenschappelijk overleg vastgesteld worden in functie van de voorafgaandelijke administratieve verplichtingen, welke gebruikelijk verbonden zijn aan de overdracht van vastgoed. De splitsing zal voltrokken zijn zodra beide betrokken vennootschap daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen. T3, NEERLEGGING Het bovenstaande voorstel tot partiële splitsing wordt door de Raad van Bestuur van respectievelijk Muys en Retail Estates neergelegd ter griff,re van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde en van Brussel op 30 maart2007. Voor de Raad van Bestuur n De Nys Bestuur BRUSSE-I/2167'16/ t33s82

12 Draftll.29 maar12007 BIJLAGE l: Beschrijving van de over te dragen acfiva en passiva De activabestanddelen uit het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die ten gevolge van de partiële splitsing aan de Verkrijgende Vennootschap zullen worden overgedragen zijn; (i) Stad Gent, drieëntwingste afdeling / Gentbrugge derde ffieling a) Een bedrijfsgebouw met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen aan de Brusselsesteenweg , gekadastreerd volgens huidig kadaster onder sectie B, nummers 442N12, 443/Pl3 en 443/R13, met een respectievelijke oppervlakte van dertien aren, drie centiaren (I3a3ca), drieënzestig aren, achttien centiaren (63a18ca) eb twee aren, negentien centiaren (2al9ca), waaronder 1304 mz winkelruimte en 2380 m2 opslagruimte, met inbegrip van de omliggende parkings, toegangswegen en groene zones b) Een electriciteitscabine, gelegen te Gentbrugge, Oscar De Gruytterstra f *25, sectie B, nr.447/l/5 (Bijlage 1b: uittreksel uit het kadaster). (ii) Gemeente Ninove dertiende afdeling / Outer Een bedrijfsgebouw met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen aan de Brakelsesteenweg 160 en 160+, gekadastreerd volgens titel en huidig kadaster onder sectie B, nummers 816n{ en 816/P, met een respectievelijke oppervlakte van achttien aren, drie centiaren (18a3ca) en zestig aren, zestien centiaren (60a16ca)., met inbegrip van de omringende parkings, toegangs en groene zones (Bijlage 1a: uittreksel uit het kadaster) wegen ft \\ BRUSSE-l/ /

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel PROJECT GROUP HERMIBOUW Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel 0865.355.707 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak

Nadere informatie

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA

RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA RETAIL ESTATES BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 24 NOVEMBER 2009 AGENDA Aangezien het vereiste quorum niet bereikt werd op de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2009 worden de aandeelhouders

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

Deloitte. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð. RETAIL ESTATES NVn Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

Deloitte. Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð. RETAIL ESTATES NVn Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Ë RTAL STATS NVn Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Kapitaalverhoging door inbreng in natura per 7 juni2007 Verslag van de Commissaris Bed rijfsrevisoren Berkenlaan Bb B-1831 Diegem Belgium Tel:

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS

SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS SPLITSINGSVOORSTEL PARTIËLE SPLITSING VAN NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS DOOR OPRICHTING VAN DE BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS Op 13 juni 2013 werd overeenkomstig de artikelen 674, 677, 743 en 744 van het wetboek

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333 1050 Brussel. T BOLWERK Naamloze vennootschap

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333 1050 Brussel. T BOLWERK Naamloze vennootschap T BOLWERK Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel BTW BE 0441.675.741 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel. ALTIGOON Naamloze vennootschap

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel. ALTIGOON Naamloze vennootschap ALTIGOON Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel BTW BE 0457.739.634 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar

Nadere informatie

AGENDA. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren.

AGENDA. De raad van bestuur nodigt u uit dit voorstel goed te keuren. AGENDA Van de buitengewone algemene vergadering van AEDIFICA die plaats zal vinden te 1040 Brussel, Guimardstraat 18 op zeventien april tweeduizend en zeven om twee uur minuten voor Meester James DUPONT,

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 9 DECEMBER 2013 RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (Brussel) (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

2 2 -X?--- 20[}$ s** ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad na neerlegging ter griffie van de akte. bekend te maken kopie

2 2 -X?--- 20[}$ s** ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad na neerlegging ter griffie van de akte. bekend te maken kopie f-vvj Mod 2.1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad na neerlegging ter griffie van de akte bekend te maken kopie NEËNGELËCD TEg ÎNlFFlE VÅ}I [,8 REEFfiBANK vahíkoüfhf t F,LTËEFIÌ,"ìEEL;EE..".*,...;

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË

DIT DOCUMENT IS NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, JAPAN EN AUSTRALIË VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND Persbericht Gereglementeerde informatie Maandag 18 mei 2015 (na beurstijd) Montea Management NV, met maatschappelijke zetel in 9320 Erembodegem, Industrielaan

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 20 augustus

Nadere informatie

lletålt EITåT.IÍ 1. BESCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERTIOGING A. VERSLAG OVER DE PARTIÌILE SPLITSING

lletålt EITåT.IÍ 1. BESCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERTIOGING A. VERSLAG OVER DE PARTIÌILE SPLITSING lletålt EITåT.IÍ # RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap-vastgoedbevak naar Belgisch Recht Industrielaan 6. 17 40 Ternat RPR Brussel 0434'797 847 PARTIËLE SPLITSING VAN HET FORT TEN VOORDELE VAN RETAIL

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

A. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MECHELS KANTOREN VASTGOED»

A. FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «MECHELS KANTOREN VASTGOED» CINIMMO Pagina 1 "CINIMMO" Naamloze Vennootschap Vastgoedbevak naar Belgisch Recht maatschappelijke zetel: 1200 Brussel, Woluwelaan 58 Rechtspersonenregister nr 0426.184.049 De aandeelhouders zijn uitgenodigd

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel : Maatschappelijke zetel : Meiboomlaan 33 Meiboomlaan 33 8800 ROESELARE 8800 ROESELARE

Maatschappelijke zetel : Maatschappelijke zetel : Meiboomlaan 33 Meiboomlaan 33 8800 ROESELARE 8800 ROESELARE ROULARTA MEDIA GROUP PRESS NEWS Naamloze Vennootschap Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel : Maatschappelijke zetel : Meiboomlaan 33 Meiboomlaan 33 8800 ROESELARE 8800 ROESELARE RPR Gent, afdeling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF. (1) per brief. (2) per VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) STEMMING PER BRIEF Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1.

VOLMACHT. Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. VOLMACHT Ondergetekende, Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Zetel: Ondernemingsnummer: Geldig vertegenwoordigd door 1 : 1. 2. Natuurlijke persoon: Familienaam en voornaam: Adres: Eigenaar

Nadere informatie

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel

AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan Brussel AEDIFICA INVEST WZC RAND 2011 Naamloze vennootschap Louizalaan 331-333 1050 Brussel RPR Brussel BTW BE 0895.358.302 ------------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie

Maatschappelijke zetel : Maatschappelijke zetel : Meiboomlaan 33 Meiboomlaan 33 8800 ROESELARE 8800 ROESELARE

Maatschappelijke zetel : Maatschappelijke zetel : Meiboomlaan 33 Meiboomlaan 33 8800 ROESELARE 8800 ROESELARE ROULARTA MEDIA GROUP ROULARTA IT- SOLUTIONS Naamloze Vennootschap Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel : Maatschappelijke zetel : Meiboomlaan 33 Meiboomlaan 33 8800 ROESELARE 8800 ROESELARE RPR

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA

Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Comm.VA WERELDHAVE BELGIUM SCA Commanditaire vennootschap op aandelen die een publiek beroep doet op het spaarwezen Vastgoedbevak naar Belgisch recht te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30. RPR 0 412.597.022

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 OKTOBER 2014 OM 9u.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 17 OKTOBER 2014 OM 9u. AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP

OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP OVERZICHT VAN DE VOORGESTELDE HERVORMING VAN DE NMBS GROEP De wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen beoogt de hervorming van de huidige drieledige structuur van

Nadere informatie

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE VENNOOTSCHAP EURO DB DOOR DE VENNOOTSCHAP ROULARTA MEDIA GROUP

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE VENNOOTSCHAP EURO DB DOOR DE VENNOOTSCHAP ROULARTA MEDIA GROUP ROULARTA MEDIA GROUP EURO DB Naamloze Vennootschap Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel : Maatschappelijke zetel : Meiboomlaan 33 Raketstraat 50, bus 20 8800 ROESELARE 1130 HAREN RPR Gent, afdeling

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

De Naamloze vennootschap MITISKA, waarvan de zetel gevestigd is te Pontbeekstraat 2, Groot-Bijgaarden, RPR (Brussel) nummer 0465 509 730.

De Naamloze vennootschap MITISKA, waarvan de zetel gevestigd is te Pontbeekstraat 2, Groot-Bijgaarden, RPR (Brussel) nummer 0465 509 730. MITISKA NV Pontbeekstraat 2 1702 Groot-Bijgaarden RPR (Brussel) 0465 509 730 SMOOTHIES PARTNERS NV Pontbeekstraat 2 1702 Groot-Bijgaarden RPR (Brussel) 0808 092 053 FUSIEVOORSTEL OMTRENT DE MET FUSIE GELIJKGESTELDE

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

nvest" of de Vennootschap Vennootschap ) VENNOOTSCHAPPEN betreffende de modaliteiten van de inbreng in natura in het kader van een keuzedividend

nvest of de Vennootschap Vennootschap ) VENNOOTSCHAPPEN betreffende de modaliteiten van de inbreng in natura in het kader van een keuzedividend CARE PROPERTY INVEST Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel te

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING TUSSEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN HOTEL ECU EN AEDIFICA OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 677 IUNCTO

VOORSTEL TOT PARTIELE SPLITSING TUSSEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN HOTEL ECU EN AEDIFICA OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 677 IUNCTO HOTEL ECU Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Europalaan 46 3600 Genk RPR Tongeren Ondernemingsnummer 0439.779.687 ----------------------------------------------- AEDIFICA Naamloze vennootschap Vastgoedbevak

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 16 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL

FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL FUSIE DOOR OVER EMI G FUSIEVOORSTEL Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen hebben op 18 juni 2012 beslist het onderhavig fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Antwerpse Diamantbank nv

Antwerpse Diamantbank nv Verslag van de commissaris aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Antwerpse Diamantbank nv Betreffende de fusie door overneming van de naamloze vennootschap Antwerpse Diamantbank nv door KBC Bank

Nadere informatie

Option Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan Leuven Ondernemingsnummer: BTW-nummer: BE

Option Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan Leuven Ondernemingsnummer: BTW-nummer: BE Option Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3010 Leuven Ondernemingsnummer: 0429.375.448 BTW-nummer: BE 0429.375.448 RPR: Leuven (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND Brussel, 25 november 2011 Gereglementeerde informatie * (25 november 2011) * Informatienota *De informatie in deze Informatienota is gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

FUSIEVOORSTEL IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 719 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

FUSIEVOORSTEL IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 719 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN ONTEX INTERNATIONAL BVBA Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Korte Keppestraat 21 9320 Aalst ON. NR. 0478.866.432 ONTEX GROUP NV Naamloze Vennootschap Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief

VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België RPR (Brussel) VOLMACHT. (1) per brief VIOHALCO NV Marnixlaan 30, 1000 Brussel, België 0534.941.439 RPR (Brussel) VOLMACHT Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Viohalco NV (de Vennootschap) op woensdag 17 februari 2016 om

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE VENNOOTSCHAP LE VIF MAGAZINE DOOR DE VENNOOTSCHAP ROULARTA MEDIA GROUP

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING VAN DE VENNOOTSCHAP LE VIF MAGAZINE DOOR DE VENNOOTSCHAP ROULARTA MEDIA GROUP ROULARTA MEDIA GROUP LE VIF MAGAZINE Naamloze Vennootschap Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel : Maatschappelijke zetel : Meiboomlaan 33 Raketstraat 50, bus 6 8800 ROESELARE 1130 HAREN RPR Gent,

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V.

I. Grensoverschrijdende fusie door overneming van Eindhoven De Kroon B.V. Xior Student Housing Naamloze Vennootschap, OGVV naar Belgisch recht Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België), RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0547.972.794 (de "Vennootschap" of "Xior")

Nadere informatie

VERGADERING NIET IN GETAL

VERGADERING NIET IN GETAL BEFIMMO Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap ( OGVV ) bestaande onder de vorm van een Naamloze Vennootschap Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Oudergem (1160 Brussel),

Nadere informatie

Montea Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Montea Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Rumbold Three Naamloze Vennootschap Industrielaan 27 9320 Aalst (Erembodegem) RPR Gent, afdeling Dendermonde BTW BE-0885.445.197 Over te Nemen Vennootschap Het origineel dezer is neergeleqd ter Qriffie

Nadere informatie

AEDIFICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT LOUIZALAAN BRUSSEL

AEDIFICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT LOUIZALAAN BRUSSEL AEDIFICA NAAMLOZE VENNOOTSCHAP OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL BTW BE 0877.248.501 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief

GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN ECONOCOM GROUP SE GEHOUDEN OP 17 MEI Stemming per brief ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

ORANGE BELGIUM Naamloze vennootschap (de "Over te Nemen Vennootschap") Bourgetlaan 3, 1140 Brussel RPR Brussel.

ORANGE BELGIUM Naamloze vennootschap (de Over te Nemen Vennootschap) Bourgetlaan 3, 1140 Brussel RPR Brussel. MOBISTAR Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heft gedaan (de Overnemende Vennootschap ) Bourgetlaan 3, 1140 Brussels BTW BE 0456.810.810 RPR Brussel ORANGE BELGIUM Naamloze

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE

Ondernemingsnummer (RPR Antwerpen) BTW: BE Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0431.391.860

Nadere informatie

2.1. Identificatie van de Fuserende Vennootschappen artikel 719, 1 van het Wetboek van Vennootschappen

2.1. Identificatie van de Fuserende Vennootschappen artikel 719, 1 van het Wetboek van Vennootschappen ONTEX INTERNATIONAL BVBA Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Korte Keppestraat 21 9320 Aalst ON. NR. 0478.866.432 ONTEX GROUP NV Naamloze Vennootschap Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie