het register van stichting LooP en die door onze stichting vertegenwoordigd worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het register van stichting LooP en die door onze stichting vertegenwoordigd worden."

Transcriptie

1 5tichting LOOP Land lijk Ov nko p l nd Orgaan voor d Podologi Stichting Reclame Code t.a.v. het Secretariaat Postbus O7OAR AMSTERDAM Meppel, 14 maar 2014 Rel Geacht Secretariaat, Namens het bestuur van Stichting LOOP reageer ik op de door het bestuur van de NVvP d.d. 25 februari 2014 bij uw stichting ingediende klacht. De stellingen van de NVvP tonen op geen enkele wijze aan dat onze stichting reclame maakt die strijdig is 'Hieronder met wet of met de waarheidan wel van misleidende aard zou zr1n. zullen de concrete aantijgingen worden behandeld waarbij de door de NVvP aangehouden nummering zalworden gevolgd: 1. De NVvP spreekt zichzelf tegen. Enezijds stelt zij vast dat de term paramedisch niets zegt en andezijds dat het gebruik van deze term verwarrend is voor het publiek. Nietszeggendheid kan niet tot venruarring leiden. En verwarring is overigens evenmin een door de NRC gestelde áorm. Niet duidelijk is waarom de NVvP dit punt aanvoert, daar zij vaststelt dat de term paramedisch geen wettelijke term is, zodat dit punt geen ondersteuning van haar klacht op kan leveren. Stichting LO0P Postbus í AC MEPPEL Tel.: (0522\ Fax: ( lnternet: BTW nr.: NL Niet valt in te zien wat er venrarrend is aan het gebruik van de term HBo-niveau als niveau-aanduiding van de door registerpodologen gevolgde opleiding. Dit is helder en naar waarheid. Registerpodologen zijn overigens de beroepsbeoefenaars die zijn ingeschreven het register van stichting LooP en die door onze stichting vertegenwoordigd worden. De onderhavige opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Hoger ondenuijs Nederland, die op haar website (uarvrugprond) vermeldt: "De sho is een landeliike dienstverlenende organisatie op het gebied van opleidingen op HBO-niveau (niet te verwarren met officiële, door de NVAO-accrediteerde en in het CROHO-vermelde HBO-opleidingen). Doelvan deze organisatie is door middelvan kwalitatieve toetsing onderscheid aan te brengen in het uitgebreide aanbod aan opteidingeiop HO-niveau in Nedertaid. De door de tng BAN; NGBNL2A BC: N1871NG Beroepsorganisati voor de podologi RECSTER #

2 3. SHO getoetste opleidingen krijgen het predikaat Registeropleiding. Het is een beschermd predikaat, dat alleen door de SHO kan worden verleend." HBo-niveau is derhalve niet venryarrend, maar de juiste aanduiding van de door registerpodologen gevolgde opleiding. Ter illustratie wordt de brief, inclusief verklaring, bijgevoegd (.) die het voorgaande staaft. Het citaat van de NVvP "de titels zijn beschermd" is onjuist. n werkelijkheid staat er op de website van LOOP: "De titels zijn beschermd en staan geregistreerd in het landelijke kwaliteitsregisfer voor de podologie" Hierdoor wordt duidelijk waarin de bescherming is gelegen en is geen sprake van een onwaarheid of onwettigheid zoals door de NVvP wordt beweerd. Het begrip 'podotherapie' geniet geen juridische bescherming, zodat het registerpodologen vrijstaat de door hun toegepaste therapie als zodanig aan te duiden. 'Podo' betekent'voet'. Redelijkerwijze is de term podotherapie voor de hand liggend als aanduiding van een door voetbehandelaars toegepaste therapie. Niet onwaar, niet onwettig en niet misleidend. lmmers, er wordt steeds duidelijk vermel door wie deze therapie wordt gegeven (registerpodologen of pbdoposturaal therapeuten), zodat de consument niet de indruk zal krijgen met een podotherapeut te maken te hebben ldem als bij 3. Een missie heefte maken met de opdracht die een organisatie voor zich ziet. Het beperkt zich niet slechts tot de huidige situatie, maar schetst de toekomstige - gewenste - situatie. geeft als definitie: "mis.sie(de; v; meervoud: missies, missiën): zending, opdracht; de missie van ons bedrijf is... de hoofddoelstelling; ruimtemissie ruimtevlucht; (militair) verkenningsmissie", Een doelstelling is iets anders dan een actuele, objectieve waarheid. De missie van LOOP is derhalve niet onwaar, niet onwettig en niet misleidend. Het drukt uit wat zij voor ogen ziet en wil bereiken. 6. n de positionering drukt LOOP uit waarmee zij bezig is en welk doelzij nastreeft. De NVvP stelt niet dat dit onwaar is, maar is bang dat een lezer denkt dat LOOP het enige goede orgaan is op het terrein van de voetzorg. LOOP zou content z'rjn als deze gedachte bij de lezers postvat. Onduidelijk is welke norm of regel LOOP hiermee overtreedt. Dit is juist de bedoeling van een reclame-uiting. Het is aan de NVvP om ervoor te zorgen dat de lezer ook op de hoogte raakt van het bestaan van haar organisatie en het voordeel van een behandeling van bij haar aangesloten podotherapeuten. Er is geen norm of regel die meebrengt dat LOOP dit werk van de NVvP uit handen zou moeten nemen.

3 Als de NVvP hierin echter interesse heeft, dan is Loop gaarne bereid in onderhandeling te treden, onder meer over de prijs van haar dienstverlening. De NVvP geeft op haarwebsitevenmin informatie over het bestaan van de registerpodoloog, zodat zij kennelijk buiten deze zaak om het standpunt huldigt dat het niet nodig is om informatie te verstrekken over een ander paramedisch beroep in de voetzorg. Reeds dit gegeven moet haar venruijt doen sneuvelen. Wij vertrouwen erop u met deze toelichting voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke Namens het van Stichting LOOP Office & Congres Management

4 *l* Cent.runr yoní Forr nitioel Cndcrwij* tedcrlmrd Àcadprnn vooí Fodotogie T.a.v, de hêsr C V ViËd6{ Po*tbse 98 7S{CAB '!EFFËL Í.:Ft{}N &.nè-tuid :la lltrhur t$l.lí1rï ií5 ltnttnlr* 1'tarol lsl r t*lè) 1,!r rj nj F, illrx{'<fion,nl RottÉrdaín. 1ï dêcêmter?00 BefreÍt' teelei*g O#eiding Foddogre B Gcscnle hoer VissEr, OniëítgÊ hëéfl dé ïoèfingrsesmmtsaie ridr gebagen <ruer urï ËanvÍÍrag tot rësisralh vsn dè ogl*rdmg PodàËgrs L uêêí tct ofiê geftd gnn mogen wij u meedelon dat de &mnriaere aan potlffeí advloa tót ré$rêtístiê ven dê opteidirry heeft a$egevon. Dit aduias ie dooí ftët bestjur vs{l d* $tshting l'tëg r Ondenïiir He#dand sleílieilotn8n. Ala gavnlg vsn dit bcêhlt toríren dëelnem ÍË 6e1 dbuè efleidíflg in a*nmêítirq voar het ctficiëlë diplorile vian Í!* slkhtlng Hci Fled rlan{, ÊÊsoídêlinq Oe TaËtsiÍ?gs gmmbfie vindt u aanvraag srg gned b*sclmrysn Ên oï/êíachtètijk. Si, dê beoor&ling ié Sebíuik gemoakt van de Dublin De*criptoren, db g*lden al* algerneoe ruchgijn lqor wét l.lgo-nn esu iê. HÊÊÍ h t Êardêel vfin de cornmicsie bereikt uw apleiding d*{ FiBSr1lv6Êr, {$,gaírï}srg hgt, y,êêr ÊHË duidelíftheid, nog g n H80-opl*rdiry is}. De commi*ëie hselt nog rvel snkels a ndaehtspuntent - HËO-ni,.,acu bêtet(ênl ook dal de deelnêíítbí naêí deídén ksn aoínmunicsíen ovaí :tn&ear hêíoèp van Podoloog. Hêt o{ïdèídèêl coffinunicêtiê '}1 nieuneurvelijfts in r,nr oplekliftg- - N t dttidelík Hiin dst BtruÊ of píbklíh rlarplicht is. De vraag is hoê ds d rlneííràí den kdê lêrên, en Êb er $rêktijk ra, wie beoordeelt die praktiik d*n? - urt ds bmhrrplng zon kunnên blijken dat ook h viêtèn {oesgíre hebben tot de op{srding. Dil b81lrsêmdt dê ooiltmig3tè. Afiezet tegen het totaal rijn deae a*ndachkpunhn 'ran minder belarq. Dit Êteêt ËÊn fêsitiêl ádu Ê uán dê cflïrrïlë3iê in ilèt géfiêel niet,n de 'rlè9. TGt róvgí hêl ofid ct vêil de ïoêtsingsêeífiífièèis Ínch ir hèr uinwtrnd rrrgrlo r$ & Sriiltao{i l}rmrnrnc Íéex} àttdshnd rrr t}r rrtthr,r{rr.ootpur.lgg<rnehrí'1ctiiàíln'1.íuiiíirror't lrd.]lf4rrrt*tfiffis ilr pfrt.llk! lll#ir '1.- tlr rr rr mrrlrrl "r jrrrili Srginrr Vrrlrrbr3 B.t lílseí l(rh r 1.ír.{ï1{S LFli À\lRfi flsrnlrm, *É.11.t1,', tí! l'[-$i"!ií- l.ll. eí]9.$1,íl! trd'l

5 rtl* iï;ffurí!*r* V argb Grs.s onlvëturtt wij na alon ve.1 de"opleffing ean b*tnog aduathnppart vorbetèrpunr'n zijn wanrln opgenorrnn, Êr/ thëls Dratij aicnr àen snsfhsnkrrik;;d;frli' Adurafcommhsie u; oïs dc ilru FreÊ'iltfi du{hrftr ÍtËd glta mrëan uan an arriuafiêrlp0srt ll$rrgtqtant yq5 h* gabrutk uan h { píodursri shorrehffi6ffi,ë;ëffi, píoo duí bêschnlvhg voor tret o* wrkrijggn vgn S4O*EtuigftMÍbïËfti.-Ë bfi.gf ntn, Ern wagrang*et bn brhsane uan atsrrmr vhr dc opwongrgqëe+friíi oplridingen de t*edarrandc8 fst{bnrd{ sêurnn *ndrru * l í per a*nan mr,-il Eqrrrr*r in ar orletdi ds!áêê uor Cc wrrrglcfri op on:r,#tbsif " wrmë! - dflder fiip;,àr.rpnuo.nlt. Rorr odf q v n bafb tc ÍÊÏcrHËn mët hst bdlaaldê fbbunêst, Gn u GuccEÊ uitvs ring têe vfl dê b u*,usn ogeeing. lij df Eillggen:2 i

6 f *ljl t {.r:lírrrrn "o;,rr Porr lulri*d Onderrlriir Fl*d,:ggiè*d L. R glqmint voor gésruik vrn h?t p+rd'l*êrt $HGRsglátÊfcptsldtns {{r hst gobíulh vin fiot da!íb[ brhorme borld,neíl _.,^J 1 Oe Stlo..regislrêua hseft hcfëlcking op dê geconststssrdê k,#f,titê,it, fiêt de geeunsëateoídê pëktrikrëtslrsntie êèonctatêërds ntybfíl en uen ilóqpleidingen.? o sho'r EÍàtrstie is gtkopp*ld aan n gs{eêtêt opteldiírg - En g ldl du5 slêchté vosí hêlíêtibflde sfleiding È en niel voer hst g*tr*le in$itu.ut. 3. OÉ ísglstrbtiê $F dt pêr*0diëh wrlengd Èp gronel ven eên positi Í rêsultact m b.t. dê êuelualieí6ppoítruês 4' Esn êvsnluble nsfimsvarendèriftg van ds oêl*ising dient za apoodq mogelijk aan fiê: buí$au de $tichting van tb rrmretên doorgegeven. s. wêesillllke wjziging n vsn ds inhosd van ds oflêidin* dieflën onusftuijh dên iêt hjíêàu vën stichiiag d t* $'otd n do{rgesevên. Hst bê tuur van ae sflo uaooroeeritswoiguo" ot $rilagtírgèil de bedoeldê een fladeí +ndêíro6k iloodeakeliik meken. E l-let insllttrut más toie g.de op nict Íflrslêidê[da wijze haar retrêlies yáb hrt van beari de regissrtl* sp dê h*astg Etellen in allé Ëdnerpoodenils en *eètpme,uitlngsn" Het instiluut rn*g als bl{k vêf de SH$"r gifitrst 'Geregi+lreerd Ê, vóor db betreffands op *ding g"bruif;alen urn O* uuiog bq de sil$rting Floger sndaí'rí1s f'têd Ítand' en van-rrit eaàáij b*fiorende bsêldmëíh. ï Qn'r erkend te blijven diéflt de ËanbrÊeÍsr dfete nsmën ffn d FênÈdishe BvatuatÈ-Íóftdës nn.b.t. ds êrkënde spleidirq. WorOt nêt píêdikflet tên Ênr eilê Eebruitt, dan set Íêt beíruur vsn de eích genaodzas*t $HS zistr Juridhste Êlepf,Ên tc oraru,rgen Hel $H0-bmldmoÍ* m g thc*rêe ursídtt'r dgêbq s sn de dosr {rs silo 'rpsrg sfihruvsn v6rm Tusmnhjds kan d Í gistf*ttê ryordea ingetíoklíênj bcj surséance vên bslêtrng, nà feillrèêeínëflt. gegronds kbfhlën ov r 6sn oflsidiilg, gerioht aan ds sho, kunnen word {l voorgelegd aan hël b 5ftJur Yàn dê SFlo Ítêt de uíasg sen ed$rsëuitspr:aek te doen ovêr hêt st oan niii rr,ë*ànrtr*s intíehksn van dê RËg$trctie. OndBrgÈtgl{àlldÈ verkts rt vsn bovenslaende kenni* t* hebbsn geí}ornen, en eicn te houd n nsfl ds EêstËlde rêgsls: l,laàn lilèíëuut, {f.'.,,lo,ar! È,leám óftdêíta*snnlr d,.l,,.. -, (J"r..,, " ptaal*: í.'*,..f OAtUm: r-.r'r - q:j: " :{*{-í} Po\"ly' ---,.'/.Ji iin!'.' r ft,, t".t-'1'.* Ëatln{t ootfirlinc*n: ï,,t."1r",,. l-l' 1 aro'-l *.\.. l" lt r1", '-l '.-\t. g i-{ itrr.t #lá!-.o1,.**{, Copyíllhl rr,i CPlCh,l?S08

7 *lr CÊntruÍn vtrsr lb** aidccl Cndcrntir Nedcrl*nd ct{(}x Slcnr.ÍrÉd l& Punbr ilt 1000À5 lxrnèu T (St$ r9t tn rt f Ítr0l:2{ 11 tr rrrrcpiocrl íllftóqr{ur,rl Yer*lnrlng ondergetekende vcrhranrrr::l!rr. drt dc opreiding podoroeic B verzorgd Acsdemie donr vuor porrorogie BV bij de $rietiting Hógur onïëruriiu gsrcgis:rced rrrijii"na *tnsr els Í/0-rtogtureropfel*ÍÍ4g. tgi*tratle heríl plnatrgevonden ru eeir grnndig' bcoondeling n*sr inrmud nivea uiïgcvoud *n HF{, dnor de onaftankcr ijkë Toeríingrccnnmi*ïu eune & wskiln. Dc uitkníïtst n vsn de r*:.r*,j.g ït*.erqprc positief. ds{ de commixie bii stichring de Fl*gerfuerTv[is Nederland lwcff sanbevolm hei tr*lir"iërte,rnn -"---' * f{1,t*sr$rn"#ëteqírng qr.q hetrq sec de opleiding podologii f. Regislralie als regisr*mpr*iding hreít pr*atsgevcndeí in aeccëuer rorig. Namens de SfiphÍing Hoger Onderwiln Nedcrland Dr$. P.M. Esrreld Amhttlijk s*crstaris LmF ir lér rhwld oqnx d*írl*lt! tlmffi 3dsa.rÍa N*hda4o {e uirttrirprn rmr pr*,!fitrb*luppliik (bdrriir líml. Fdtx g*rrt fffifr q pflr-xs trwoi. cirs tr oddrdnl r ttl,nl! &rjir- t{dolrrd D,V EË Hvli: tll{mè ÀEH Álln0 f,srrdn ir,zt.9t,+tt Fïlr ÈÍ*. NL $nr.qr*tr,iít. L '

Aan de Raad voor Rechtsbijstand

Aan de Raad voor Rechtsbijstand -:... ",1 Bezwaa rsch rift Aan de Raad voor Rechtsbijstand : te 's-hertogenbosch Mr. Willem Nass, advocaat en procureur, wonende te Eindhoven te dezer zake woonplaats kiezende te Eindhoven aan de Vrij

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair

GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Gedragscode GIDI - Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair DNA Adviesgroep B.V. Willemskade 18 D 3016 DL Rotterdam Telefoon: 010-2909343 Fax: 010-2909345 Website: www.dna-adviesgroep.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORTAGE

ONDERZOEKSRAPPORTAGE 2011 Hogeschool van Amsterdam HBO-Rechten Onderzoeksgroep 3 Winnie Postema (Voorzitter), Sanne Duineveld, Bob van t Hul, Rachid Bouchallikht, Kevin Mulder (Notulist), Joris de Winkel (Eindredacteur) 12-1-2011

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Wat kunt u doen met een klacht?

Wat kunt u doen met een klacht? Wat kunt u doen met een klacht? Uw opmerkingen over VUmc. Alle medewerkers van VU medisch centrum (VUmc) zetten zich in om u als patiënt tijdens uw bezoek of verblijf zo goed mogelijk te behandelen en

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld

Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld Toelichting op het normenkader voor vergelijkingssites en een goed praktijkvoorbeeld De AFM verwacht dat u consumenten gemakkelijk vindbare en begrijpelijke informatie verstrekt waarin u antwoord geeft

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1

Na overleg met de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 8 januari 2015 contactpersoon Voorlichting e-mail voorlichting@rechtspraak.nl telefoonnummer 06-46116548

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN

DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN DIENSTENWIJZER DE HAAN & BUIS VERZEKERINGEN VERSIE D.D. NOVEMBER 2011 Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet drs. P.J. (Pieter Jan) Stokhof Pieter Jan Stokhof ondersteunt als Register Strateeg ondernemers in de zorg en in andere sectoren. Dat doet hij vanuit

Nadere informatie

Wat moeten we aan met schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel?

Wat moeten we aan met schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel? J.G. Fijnvandraat Sr. Wat moeten we aan met schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel? - 1. Heeft de Bijbel nog gezag? Deze vraag is een beetje misleidend. De kwestie waar het om gaat is niet of de Bijbel

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode van de Nederlandse biomedische onderzoeksgemeenschap goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens in 2004 Colofon Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG A VOORLOPIG

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

A L T E N B U R G P A T E N T

A L T E N B U R G P A T E N T HELP! Ik wil octrooi aanvragen. Copyright 2004 Altenburg Patent Inhoudsopgave Inleiding 3 Octrooi: 4 Wat is het? Hoe krijg u het? Bescherming van merken en modellen Wel/niet aanvragen? In welke landen

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie