zelffinanciering voor sociale ondernemers Boris Franssen, Scholten & Franssen Consultancy b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "zelffinanciering voor sociale ondernemers Boris Franssen, Scholten & Franssen Consultancy b.v."

Transcriptie

1 zelffinanciering voor sociale ondernemers Boris Franssen, Scholten & Franssen Consultancy b.v.

2 Speciale dank gaat uit naar het VSBfonds, financier van het Earned Income Project. Dankzij het VSBfonds kan dit document kosteloos ter beschikking worden gesteld aan Nederlandse non-profitinstellingen en andere geïnteresseerden.

3 aandacht voor zelffinanciering Als financiële ondersteuner van zo n projecten per jaar heeft het VSBfonds een goed beeld van het reilen en zeilen van een groot aantal instellingen uit de Nederlandse not-forprofitsector. Op alle terreinen van het VSBfonds ontwikkelen maatschappelijke organisaties waardevolle en vernieuwende initiatieven, vaak met veel gedrevenheid en inhoudelijke deskundigheid. Daarmee leveren ze een belangrijke bijdrage aan een leefbare samenleving. Generaliseren is uiteraard uit den boze, maar opvallend is wel dat men voor de financiering van deze initiatieven een bijna volledige oriëntatie heeft op traditionele inkomstenbronnen, zoals subsidies, donaties en uitkoop. Impliciet ontstaat daardoor een grote afhankelijkheid van externe factoren en is de controle over het eigen wel en wee in sterke mate beperkt. Immers, wie betaalt, bepaalt : externe financiers hebben ook elk zo hun voorwaarden en richtlijnen. Door de dominante rol van deze financieringsbronnen is de oriëntatie op de wél aanwezige mogelijkheden voor zelffinanciering veelal sterk onderontwikkeld. Dat is bijzonder jammer, omdat zelffinanciering mogelijkheden kan scheppen voor strategische of voorwaardenscheppende investeringen die niet in aanmerking komen voor financiering uit andere bronnen en omdat de exploitatie er een steviger basis door kan krijgen. Ook het belang om door de stakeholders gezien te worden als een ook in financieel opzicht succesvolle organisatie mag niet worden onderschat. Om het in goed Engels te zeggen: success breeds success. Voor een instelling als het VSBfonds is het dus van groot belang dat door ons ondersteunde organisaties ook de mogelijkheden van zelffinanciering in kaart brengen en bij voldoende potentieel ook daadwerkelijk benutten. Dat is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. De branche is veelal niet gewend aan deze filosofie, aan ondernemer zijn, en vaak is er onvoldoende deskundigheid in huis. Om in deze lacune te voorzien, hebben wij besloten het project Zelffinanciering voor sociale ondernemers financieel mogelijk te maken. We zijn bijzonder verheugd met deze publicatie het eerste resultaat van dit project te kunnen presenteren. Boris Franssen van het bureau Scholten & Franssen heeft een heldere en goed hanteerbare methodiek ontwikkeld die hiermee voor iedereen beschikbaar komt. Ook wordt de methodiek in het kader van dit project getest in de Nederlandse praktijk door tien maatschappelijke organisaties. Voor belangstellende instellingen wordt het op deze manier mogelijk gemaakt zelf deskundigheid op te bouwen op het gebied van zelffinanciering. Het VSBfonds is een vermogensfonds dat zelf geheel vertrouwt op de inkomsten uit een vermogen dat in de voorgaande 190 jaar werd opgebouwd door onze rechtsvoorgangers. In dat kader past uiteraard een grote mate van bescheidenheid als raadgever in het creatief zoeken naar extra financieringsbronnen. Gelukkig kunnen wij wijzen op het grote enthousiasme van de pilotorganisaties. Wij hopen dat dit concept snel zal uitwaaieren over de Nederlandse not-for-profitsector en dat veel organisaties hierdoor zelffinanciering gaan aanwenden voor het verbreden of verdiepen van hun activiteiten. Mr. M.H. Reuchlin, algemeen directeur VSBfonds

4 Copyright 2006 Boris Franssen, Scholten & Franssen Consultancy b.v.

5 inhoud 1 Inleiding 7 Inleiding 8 Waarom deze toolkit? 9 Doelgroep 9 Inhoud 9 2 Earned Income 11 Earned Income 12 Vormen van Earned Income 12 Voordelen van zelffinanciering 13 Voorbeelden 13 Het zelffinancieringscontinuüm 14 Doelen van zelffinancieringsstrategieën 14 Sociaal ondernemen 15 Belangrijke aandachtspunten 18 Verdere activiteiten 19 3 Earned Income Methodiek 21 Earned Income Methodiek 22 Fasering en stappen 23 Beslisboom Earned Income Methodiek 45 4 Earned Income en prestatiemeting (Auteur P. Scholten) 47 Earned Income en prestatiemeting 48 SROI een inleiding 48 SROI de methodiek in 10 praktische activiteiten 49 5 Interviews & best practices 57 Hippe kleding Des Heils: Harry Puts over Earned Income & Fiscaliteiten: interview met mr. Henk Scholman 62 Koffiecorner met het aroma van Ethiopië: Mulugeta Asmellash over Buna Bet 66 Bier als emancipator: brouwerij De Prael 70 6 Het Earned Income Project 73 Het Earned Income Project 74

6 7 Opdrachten 77 Fase 1 Voorbereiding 78 Fase 2 Assessment van de eigen organisatie 81 Fase 3 Formuleren van Earned Income doelen 86 Fase 4 Inventariseren van Earned Income Ideeën 88 Fase 5 Haalbaarheidsanalyse en selectie van het beste plan 91 Fase 6 Bedrijfsplan 94 Fase 7 Financiering 96 8 Overige informatie 99 Bijlage 1 Gebruikte literatuur 100 Bijlage 2 Websites 101 De auteur 102 De betrokkenheid van het VSBfonds 103

7 inleiding Inleiding Waarom deze toolkit? Doelgroep Inhoud 1 R. Steckel, Filthy Rich: How to turn Your Nonprofit Fantasies into Cold, Hard Cash, Berkeley, Ten Speed Press, Geld is waardeloos; wat mensen ermee doen telt. 1

8 inleiding In Nederland zijn talloze mensen beroepsmatig of vrijwillig betrokken bij private activiteiten ten algemene nutte. De civil society of non-profitsector bestaat uit een heterogene verzameling van stichtingen, verenigingen en andere rechtspersonen die zijn gericht op maatschappelijke, sociale of culturele doelstellingen in de meest brede zin van het woord. Zoals de laatste tijd in veel kranten en vaktijdschriften naar voren komt, groeit de druk op veel van deze instellingen, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. In de Nederlandse en internationale literatuur worden diverse uitdagingen beschreven waarvoor de non-profitsector zich in toenemende mate weet gesteld: Een toenemende financiële druk als gevolg van bezuinigingen en een verder terugtredende overheid. Overheden dringen al langere tijd aan op kostenbeheersing en efficiency, een meer bedrijfsmatig management van maatschappelijke instellingen en inkomstendiversificatie; Financiers stellen steeds strengere eisen aan subsidies en donaties, denk aan de diverse vormen van outputgerichte financiering, en een groeiende nadruk op prestaties en prestatiemeting; Concurrentie tussen non-profits enerzijds en concurrentie tussen non-profits en commerciële instellingen anderzijds. Opvallend is dat niet alleen in Nederland maar ook daarbuiten de publieke sector kleiner is geworden ten gunste van de private. Commerciële bedrijven hebben het domein van de non-profitsector betreden. Om de genoemde uitdagingen het hoofd te bieden, proberen meer en meer sociale ondernemers eigen inkomsten te genereren. Vooral in de Verenigde Staten heeft zelffinanciering (earned income) door non-profits een grote vlucht genomen. Earned income is op zich niets nieuws: (sommige) non-profits verdienen al sinds jaar en dag hun eigen geld, met de verhuur van faciliteiten, het verkopen van diensten en producten enz. Bekende voorbeelden zijn de universiteitsboekwinkel, de cadeauwinkel in het museum, de toegangsprijs in het theater, of door non-profits opgezette kringloopwinkels waarmee eigen inkomsten worden gegenereerd. De strevingen van non-profits om meer aan zelffinanciering te doen, worden in de VS en GB aangeduid als earned income strategies. Consultants, wetenschappers, managers en bestuurders van non-profits en hun financiers schrijven over het onderwerp, organiseren symposia en workshops over earned income en hebben zelfs prijzen in het leven geroepen voor de non-profit met de meest veelbelovende earned income strategy. Earned income begint de proporties aan te nemen van een echte beweging. De verwachtingen zijn hooggestemd, deskundigen denken dat earned income niet alleen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzaamheid van non-profits, maar ook een impuls kan geven aan verbeteringen op sociaal, ecologisch en / of cultureel gebied. 8

9 Sommigen zien earned income als panacee voor problemen waar de non-profitsector mee kampt, zoals een slecht imago, weinig innoverend en ondernemend vermogen. 2 Weer anderen nemen een bescheidener standpunt in. Voor hen is earned income een van de gereedschappen in de gereedschapskist van de fondsenwerver, naast andere gereedschappen of beter gezegd: bronnen van financiering. 3 Vertegenwoordigers van deze stroming zien potentie in earned income, maar wijzen ook op nadelen. Earned income is niet voor alle organisaties weggelegd, en niet in alle gevallen het beste middel om missie-impact te realiseren. Earned income heeft dus voor- en nadelen, die van geval tot geval gewogen zullen moeten worden. Deze toolkit kan non-profits die hun zelffinancieringspotentieel willen onderzoeken en benutten hierbij helpen. waarom deze toolkit? Het aantal organisaties dat eigen inkomsten creëert groeit. Organisaties hanteren hiervoor verschillende methoden en technieken, in Nederland is echter voor zover bekend geen methode beschikbaar waarmee organisaties hun zelffinancieringspotentieel systematisch kunnen onderzoeken. Doelen van deze toolkit zijn: Het begrip over zelffinanciering (verschijningsvormen, voor- en nadelen, risico s enz.) vergroten; Organisaties helpen hun inkomsten te diversificeren; Non-profits een methode bieden waarmee de haalbaarheid van zelffinanciering kan worden onderzocht. doelgroep Deze toolkit is geschreven voor managers, bestuurders en medewerkers van stichtingen en verenigingen die hun inkomsten willen diversificeren en flexibiliseren. Of de organisatie actief is in de sociale, culturele of zorgsector speelt in dit verband geen rol. inhoud Deze toolkit is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 Earned Income wordt beschreven wat earned income is en welke voordelen zelffinanciering sociale ondernemers kan bieden. Hoofdstuk 3 Earned Income Methodiek behandelt de methodiek waarmee earned income strategies kunnen worden ontplooid. De te ondernemen activiteiten worden in dit hoofdstuk beschreven. Hoofdstuk 4 Earned Income en Prestatiemeting gaat over SROI als planningstool bij het ontwikkelen van earned income strategies. Hoofdstuk 5 staat o.a. in het teken van interviews met sociale ondernemers en best practices. In Hoofdstuk 6 wordt het Project Earned Income beschreven dat met steun van het VSBfonds is mogelijk gemaakt. Hoofdstuk 7 tenslotte bevat de werkbladen die Nederlandse organisaties kunnen gebruiken bij het onderzoeken en ontwikkelen van earned income strategies. 2 Bijvoorbeeld J. Bosschee. 3 G. Dees, J. Bradach. 9

10 10

11 Of organisaties erin slagen om op winstgevende wijze sociaal maatschappelijke veranderingen te realiseren, hangt af van hun vermogen om op nieuwe manieren naar hun activa te kijken, naar sterke punten die zij voorheen voor vanzelfsprekend hielden of niet eens als zodanig hadden herkend... Het begint allemaal met het besef en begrip dat je meer waard bent dan je denkt. 4 earned income Earned Income Vormen van Earned Income Voordelen van zelffinanciering Voorbeelden Het zelffinancieringscontinuüm Doelen van Earned Income Sociaal ondernemen Belangrijke aandachtspunten Verdere activiteiten 4 R. Steckel, Filthy Rich: How to turn Your Nonprofit Fantasies into Cold, Hard Cash, Berkeley, Ten Speed Press, 1989.

12 earned income Met earned income worden door ondernemende non-profits gegenereerde eigen inkomsten aangeduid. Belangrijk criterium is dat deze eigen inkomsten tegelijkertijd de doelen van de organisatie dichterbij brengen en de inkomsten diversificeren en flexibiliseren. Earned income kan worden gedefinieerd als een door een non-profitorganisatie systematisch uitgewerkte strategie waarmee eigen inkomsten worden gegenereerd, die de vervaardigings- of uitvoeringskosten overstijgen, dekken of gedeeltelijk dekken. 5 vormen van earned income In onderstaand schema worden de verschillende vormen van zelffinanciering beschreven. 6 Earned income variant Voorbeelden Diensten. Een welzijnsorganisatie vraagt een deelnemersvergoeding voor haar trainingen en workshops. Start een gemaksbalie voor buurtbewoners. Een zelforganisatie van migranten levert consultancydiensten aan overheden en bedrijven. Producten. Een arbeidstoeleidingsorganisatie voor werkloze jongeren bouwt en verkoopt sauna s. Verkoopt tweedehands computers aan particulieren. Benutten van softe activa (naam, imago, logo, netwerk). Een patiëntenorganisatie gaat een strategische alliantie aan met een verzekeringsbedrijf. Een natuur- en milieuorganisatie geeft een bedrijf toestemming haar logo en naam te gebruiken voor een bepaald product. Benutten van harde activa (faciliteiten, materialen). Een zorginstelling verhuurt vergaderfaciliteiten aan bedrijven en instellingen. Een theaterinstelling verhuurt kostuums aan bedrijven en particulieren. Investeren (bijvoorbeeld in aandelen of onroerend goed). Een jeugdzorgorganisatie koopt een pand of recreatiefaciliteit aan. 5 G. Dees & J. Emerson, pagina 192, Strategic Tools for Social Entrepreneurs, New York, Wiley & Sons, Deels gebaseerd op: Community Wealth Ventures Inc., Powering Social Change, 2003 (opvraagbaar via 12 en L. Davies, L. Etchart, M.C. Java, J. Messing, Get Ready, Get Set, Santiago, Nesst, 2004.

13 voordelen van zelffinanciering Het is voor stichtingen en verenigingen om diverse redenen nuttig om zelffinanciering te overwegen. Organisaties, consultants en wetenschappers die ervaring hebben met zelffinanciering noemen de volgende voordelen: Minder afhankelijkheid van subsidies en donaties; Meer financiële armslag door extra inkomsten; Earned income kan de organisatie in de gelegenheid stellen haar activiteiten uit te breiden en dus nog meer maatschappelijke impact te realiseren; Grotere zichtbaarheid van de organisatie, bijvoorbeeld naar nieuwe doelgroepen. Het verkopen van diensten en producten of het aangaan van een alliantie met een bedrijf kan de naamsbekendheid van een non-profit aanzienlijk vergroten; Klanten die producten of diensten afnemen zijn potentiële nieuwe donateurs, en kunnen op deze wijze het draagvlak voor de organisatie vergroten; De organisatie gaat beter presteren en wordt ondernemender door het verkopen van producten en diensten of samenwerking met bedrijven. Door de marktplaats te betreden, ontwikkelt de organisatie nieuwe kennis en vaardigheden; Grotere financiële flexibiliteit, door de beschikking over ongebonden, vrij besteedbaar geld. voorbeelden Zelffinanciering is niets nieuws, meer en meer stichtingen en verenigingen vullen hun subsidies en donaties aan met eigen inkomsten. Sommige organisaties runnen een webwinkel met bepaalde merchandise, of verbinden hun naam aan bepaalde producten van commerciële bedrijven, anderen genereren eigen geld met het leveren van diensten. Nederlandse voorbeelden van earned income strategies zijn het kledingmerk van het Leger des Heils 7, Buna Bet van stichting DIR (een koffiewinkel en koffiecorner in Amsterdam) en restaurant Millers 8 van pension Maaszicht (restaurant op Rotterdamse toplocatie). Verder is het Panda Broodje van het Wereld Natuur Fonds een voorbeeld van een succesvolle earned income strategy. Onlangs bereikte een speciale actie van het Aidsfonds het NOS journaal. Bekende Nederlanders verkochten in de Amsterdamse Bijenkorf door designers en kunstenaars ontworpen tassen met het logo van het Aidsfonds. De opbrengsten worden geïnvesteerd in aidspreventie en behandeling. In de VS zijn de best practices nog talrijker. De voorbeelden variëren van door non-profits opgezette fitnesscentra, hotels, restaurants, bakkerijen, ijswinkels, reisbureaus tot aanbieders van zaden en mest. 9 Wat deze zelffinancieringsstrategieën gemeen hebben is dat ze zowel de financiële positie van de moederorganisatie versterken als de missie Zie bijvoorbeeld / zoo_info / special / zoodoo.htm of 13

14 het zelffinancieringscontinuüm Vaak wordt earned income geassocieerd met het opzetten van een onderneming. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van stichtingen en verenigingen die aparte ondernemingen hebben opgezet. Non-profits genereren echter ook incidenteel of projectmatig eigen inkomsten binnen de bestaande structuren en rechtsvorm van de organisatie. Een andere misvatting is dat zelffinanciering alleen interessant is voor organisaties die veel geld willen verdienen of geheel zelfvoorzienend willen worden. Ook zelffinancieringsstrategieën die maar een (klein) percentage ongebonden inkomsten voor de organisatie genereren kunnen de moeite waard zijn. Zelfs verliesgevende zelffinancieringsstrategieën zijn onder bepaalde omstandigheden waardevol, bijvoorbeeld wanneer deze leiden tot kostenbesparingen of meer opbrengsten in termen van de missie (zie in dit kader ook hoofdstuk 4). De praktijk in binnen- en buitenland laat zien dat non-profits het onderwerp op verschillende manieren benaderen, vanuit een verschillend ambitieniveau. Op een denkbeeldig zelffinancieringscontinuüm 10 nemen zij verschillende posities in. Aan het ene uiterste van het continuüm bevinden zich non-profits die hun subsidies en donaties met een fractie eigen inkomsten aanvullen, aan het andere uiterste non-profits die zelfvoorzienend zijn en hun gehele budget met eigen inkomsten dekken. Tussen deze uitersten zijn verschillende gradaties van zelffinanciering denkbaar. doelen van zelffinancieringsstrategieën Met earned income kunnen tegelijkertijd verschillende doelen worden nagestreefd. Deze kunnen liggen op het financiële vlak en op het niveau van de organisatiemissie. Nu eerst het belangrijkste onderdeel, de missie. 1 Missie Earned income strategies kunnen direct of indirect bijdragen aan de missie van de moederorganisatie. Voorbeelden van missiedoelen van zelffinancieringsstrategieën zijn: 11 Het uitbreiden van een project of activiteit, waardoor de organisatie nog meer missie-impact kan realiseren; Het creëren van een groter draagvlak voor de organisatie onder een bepaalde doelgroep; Bijdragen aan de arbeidsintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de creatie van banen binnen een earned income project of een speciaal daartoe opgezette onderneming of sociale firma; Het creëren van een grotere bewustwording over het onderwerp waar de organisatie zich op richt (milieubescherming, bestrijding dakloosheid, rechten van het kind enz.); Het veranderen of verbeteren van het imago van de organisatie onder het grote publiek; Het vergroten van de naamsbekendheid; Het ontwikkelen van een aantal organisatiecompetenties, zoals marketing, serviceontwikkeling, vraaggericht werken of financieel management. 10 Zie ook D. Robinson, Selling Social Change, San Fransisco, Jossey-Bass, Deze voorbeelden zijn (deels) gebaseerd op: Community Wealth Ventures Inc., Powering Social Change, (opvraagbaar via en L. Davies, N. Etchart, M.C. Java, J. Messing, Get ready, Get Set, Santiago, Nesst, 2004.

15 Het interview met Harry Puts van Fashion in hoofdstuk 5 illustreert dat zelffinanciering tegelijkertijd aan meerdere doelen kan bijdragen. 2 Financieel Organisaties kunnen de volgende financiële doelstellingen nastreven met zelffinancieringsstrategieën : Inkomstendiversificatie Sociale ondernemers creëren een breed economisch draagvlak voor hun organisatie, en beschouwen het eenzijdig leunen op subsidies of bijdragen van derden als riskant en weinig duurzaam. Subsidies en giften kwalificeren zij als grillig en eenmalig geld, sociale ondernemers proberen daarom ook andere, ongebonden en structurele bronnen van inkomsten aan te boren. Middels het verkopen van producten en diensten, cause related marketing, de verhuur van faciliteiten of het doen van bepaalde investeringen, proberen meer en meer non-profits hun inkomstenstroom te diversificeren. Valkuil... Inkomstendiversificatie is niet onder alle omstandigheden de moeite waard, zeker niet wanneer de kosten van een zelffinancieringsstrategie de baten overtreffen. Het volgende voorbeeld verduidelijkt een en ander. 12 Museum Y ( jaarlijks budget: , ) is geheel afhankelijk van subsidies en donaties. Om extra inkomsten te genereren start men een museumwinkel. Na het eerste jaar blijkt de museumwinkel , aan inkomsten te hebben gegenereerd. Echter, de (extra) kosten om de winkel te runnen bedroegen ,. De inkomsten van het museum zijn zeker gediversificeerd, zoals uit de cijfers blijkt is nu bijna 20% ( , van , ) van het totaal benodigde budget afkomstig uit earned income. De directie van het museum heeft echter een nieuwe uitdaging: los van het gegeven dat zij veel tijd heeft gestoken in het opzetten van de nieuwe winkel en het beheersmatig management ervan, moet nu niet , aan subsidies en donaties worden geworven, maar ,. Financieel gezien heeft deze zelffinancieringsstrategie de moederorganisatie niets opgeleverd. De afhankelijkheid van fondsen en subsidiegevers is niet af- maar toegenomen en men is financieel gezien nog steeds even kwetsbaar. Nogmaals: op financiële gronden is deze strategie mislukt. Er zou een reden kunnen zijn de museumwinkel toch door te zetten en te subsidiëren: wanneer extra missie-impact wordt gegenereerd (denk aan meer bezoekers van de expositie, groter bewustzijn behoud cultureel erfgoed dankzij bepaalde merchandise, meer naamsbekendheid enz.). 12 Zie in dit kader ook G. Dees, Putting Nonprofit Business Ventures in Perspective, in: Generating and Sustaining Nonprofit Earned Income (zie Gebruikte Literatuur). 15

16 Extra geld Additionele inkomsten stellen je organisatie bijvoorbeeld in staat nieuwe activiteiten te ontplooien, bestaande projecten uit te breiden of belangrijke investeringen in de organisatiecapaciteit te doen (systemen, personeel, faciliteiten enz.). Een van de grote voordelen van eigen inkomsten is het ongebonden karakter; de middelen kunnen in tegenstelling tot veel subsidies en donaties vrij worden aangewend door de moederorganisatie. Ook hier is een waarschuwing op zijn plaats: als het gemakkelijk zou zijn geld te verdienen met ondernemerschap (al of niet door het opzetten van een bedrijf) zouden niet zo veel startende bedrijven jaarlijks over de kop gaan. Bepalen of een earned income strategy de moeite waard is en de financiële verwachtingen in kan lossen, vergt een goed beoordelingsvermogen en een goed begrip van de markt, de concurrentie en de kosten. Onafhankelijkheid In meer of mindere mate zelfvoorzienend worden kan ook een reden zijn om zelffinancieringsstrategieën te ontwikkelen. Hoewel dit voor veel organisaties misschien niet is weggelegd, zijn er organisaties die hun gehele budget of een groot deel daarvan dekken met eigen inkomsten. Een voorbeeld is de Greyston Bakery. 13 Deze onderneming zet jaarlijks miljoenen dollars om met de verkoop van gebak en aanverwante producten. Tegelijkertijd worden jaarlijks vele langdurig werklozen opgeleid en aan een reguliere baan geholpen. sociaal ondernemen Sociaal ondernemerschap gaat in de kern over het realiseren van effectievere en / of goedkopere manieren om sociale waarde te creëren. Typische sociale ondernemers zijn opportunistisch en bekijken van geval tot geval op welke wijze zij de meeste sociale impact kunnen realiseren, gegeven hun missie en de omstandigheden waarbinnen zij opereren. Zij kiezen uit een filantropisch (subsidies, donaties, vrijwilligers), commercieel (inkomsten uit de verkoop van producten of diensten) of hybride economisch model (mengvorm) Zie 14 G. Dees, Enterprising Nonprofits, Harvard Business Review, jan-feb 1998.

17 Motieven, methoden en Beroep op goodwill Gemengde motieven Beroep op eigen belang doelen Missiegestuurd Missie en marktgestuurd Marktgestuurd Sociale waarde Sociale en economische Economische waarde waarde Begunstigden Betalen niets. Gesubsidieerde tarieven of mix van volledige betalers en mensen die niets betalen. Marktconforme prijzen. belangrijkste stakeholders Kapitaal Donaties en subsidies. Kapitaal onder de marktwaarde, of mix van donaties en marktconform kapitaal. Personeel Vrijwilligers. Lonen onder de marktwaarde of mix van vrijwilligers en volledig betaald personeel. Leveranciers Donaties in natura. Speciale kortingen of mix van donaties in natura en voor de volledige prijs. Marktconform kapitaal. Marktconforme beloning. Marktconforme prijzen. In lijn met de door G. Dees ontwikkelde definitie van sociaal ondernemerschap, moeten zelffinancieringsstrategieën worden beoordeeld op hun (potentiële) bijdrage aan de missie van de moederorganisatie. 15 Of dit direct of indirect gebeurt is niet relevant, de vraag is veeleer of het gebeurt en in welke mate. Geld is hoe verrassend dit ook klinkt! niet het criterium bij earned income strategies. Zelffinancieringsstrategieën worden uiteindelijk ontwikkeld om meer projecten of activiteiten te kunnen uitvoeren. Of: dit op een efficiëntere, effectievere en duurzamere wijze te doen. Een welzijnsorganisatie bijvoorbeeld, die mensen in een beschermde omgeving activeert en voorbereidt op terugkeer naar de arbeidsmarkt, kan dit onder bepaalde omstandigheden misschien goedkoper en effectiever (dankzij meer duurzame plaatsingen) doen door mensen training on the job te geven binnen een eigen onderneming. Zelfs wanneer de sociale onderneming niet volledig kan draaien op de verkoopopbrengsten en aanvullende subsidies noodzakelijk blijven, kan het runnen van deze onderneming uit overwegingen van kostenbesparingen en effectiviteit de voorkeur verdienen boven het exploiteren van een volledig gesubsidieerd project. 15 G. Dees, Strategic Tools for Social Entrepreneurs, New York, Wiley&Sons,

18 belangrijke aandachtspunten Systematisch en longitudinaal onderzoek naar de ervaringen van non-profits met earned income, de succes- en faalfactoren en de effecten moet nog worden verricht. De gegevens die thans beschikbaar zijn over het onderwerp hebben vooral een incidenteel en beschrijvend karakter. Op basis van de thans beschikbare praktijkervaringen en literatuur over het onderwerp kan echter wel een aantal zaken worden opgemerkt. Duidelijk is dat het ontplooien van zelffinancieringsstrategieën niet voor alle organisaties geschikt is. Non-profits die eigen inkomsten willen genereren dienen rekening te houden met de volgende praktische, inhoudelijke en financiële aandachtspunten. Praktische aandachtspunten: Het ontwikkelen en exploiteren van earned income strategies kost tijd: veel non-profits hebben amper tijd om hun reguliere activiteiten uit te voeren, laat staan dat er ruimte is om zelffinancieringsstrategieën te ontwikkelen en te implementeren. Voor kleinere organisaties met een beperkte personele capaciteit en financiële slagkracht is het niet altijd gemakkelijk een zelffinancieringsstrategie te ontplooien. Hulp inroepen van externe bureaus kan de ontwikkeling van een zelffinancieringsstrategie vergemakkelijken en bespoedigen, voor kleinere organisaties is deze ondersteuning financieel meestal niet haalbaar; Non-profits hebben te maken met een stroeve sociale kapitaalmarkt, die weinig transparant en flexibel is. Het kan hierdoor moeilijk en tijdrovend zijn om de benodigde financiële middelen te verkrijgen voor investeringen in zelffinancieringsstrategieën; Een ander bezwaar dat met het vorige punt samenhangt, betreft het bestaan van beperkende regels in subsidierichtlijnen en verordeningen. Zoals eerder aan de orde kwam, verzetten subsidiegevers zich soms tegen het genereren van eigen inkomsten door stichtingen en verenigingen. Inhoudelijke aandachtspunten Soms verzet de cultuur binnen organisaties zich tegen denken in termen van markt, winst en ondernemen. De civil society trekt veelal zeer betrokken en geïnspireerde mensen aan die zich willen inzetten voor sociale en / of maatschappelijke doelen. Bedrijfskundige of financiële retoriek, hoe nuttig of toepasselijk ook, wekt soms allergische reacties op; Earned income kan leiden tot een eenzijdige focus op geld. De aandacht kan worden afgeleid van het eigenlijke doel van de organisatie, namelijk het verwezenlijken van haar missie. Omdat het implementeren en runnen van zelffinancieringsstrategieën veel managementtijd kost en geld, kan de missie van de organisatie in bepaalde gevallen zelfs worden ondermijnd. Vooral wanneer een zelffinancieringsstrategie verliesgevend is of anderszins mislukt. 18

19 Financiële aandachtspunten Hoewel niet systematisch maar steekproefsgewijs onderzocht, beweren sommige critici dat de financiële impact van zelffinancieringsstrategieën (nog) beperkt is. Bradach bijvoorbeeld, stelt dat earned income ondanks de hype slechts een beperkt deel van de totale inkomsten van Amerikaanse non-profits vertegenwoordigt. Verder maakt maar een deel van de door non-profits opgezette bedrijven winst, aldus Bradach. Volgens hem zien veel non-profits de winsten veel te rooskleurig in tijdens het plannen van earned income strategies en onderschatten zij de gevaren en de tucht van de markt. 16 verdere activiteiten Earned income strategieën ontplooien is niet zonder risico. Verder is zelffinanciering niet voor elke organisatie geschikt of haalbaar. Met behulp van de handleiding die in deze toolkit is opgenomen, kan worden bepaald of zelffinanciering wel of niet bij de organisatie past. Deze toolkit is bedoeld om: Te onderzoeken of de organisatie potentie heeft om zelffinancieringsstrategieën te ontplooien; Vast te stellen of hiervoor voldoende intern en extern draagvlak is; Potentiële zelffinancieringsstrategieën te identificeren en op haalbaarheid te onderzoeken; Een kansrijke zelffinancieringsstrategie in een bedrijfsplan te beschrijven; Hiervoor externe financiers te mobiliseren. Veel succes! 16 J. Brabach, W. Foster, Should Nonprofits Seek Profits?, Harvard Business Review, februari

20 20

21 De uitdaging is om een financiële structuur te vinden die de missie van de organisatie versterkt, efficiënt omgaat met schaarse hulpbronnen, flexibel is en praktisch haalbaar (...) Weinig sociale ondernemingen kunnen puur filantropisch of commercieel zijn, de meeste zouden commerciële en filantropische elementen moeten combineren in een productieve balans. 17 earned income methodiek Earned Income Methodiek Fasering en stappen Beslisboom Earned Income Methodiek 17 G. Dees, Enterprising Nonprofits, Harvard Business Review, jan-feb 1998.

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking TNO TNO-rapport 031.21018 Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl Datum 21 februari 2011 Auteurs Aukje Smit Bart de Graaf

Nadere informatie

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID?

WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? WIE SPRINGT ER IN HET GAT VAN DE TERUGTREKKENDE OVERHEID? Thesis MBA-Health, april 2014 Erasmus CMDZ Rotterdam Anja Winkelaar & Annet van Ginkel Begeleider Prof.dr. Aad de Roo INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Op weg naar beter evalueren, meten en verantwoorden van bestedingen Auteurs: drs. E.M. Ten Hoorn drs. W.M. Stubbe Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis

Marieke Huysentruyt - Faculty fellow London School of Economics, academic director Seforis De Social Enterprise Monitor 2015 A Inhoudsopgave Woorden vooraf Woorden vooraf...................................... i Management samenvatting............................... 1 Consistente groei.....................................

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie -

Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingssamenwerking - eindrapport geanonimiseerde versie - Auteurs: Hinde Bouzoubaa & Madelief Brok Begeleider: Lau Schulpen CIDIN, Radboud Universiteit

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Sociale ondernemingen: een verkennend advies

Sociale ondernemingen: een verkennend advies ADVIES 15/03 Mei 2015 Sociale ondernemingen: een verkennend advies SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl 2015, Sociaal-Economische

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie