JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel 1

2

3 INHOUD Voorwoord 5 Visie en missie 7 Expertisedomeinen en kernfuncties 8 Brussel en de Rand 9 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN Thuisverpleging 10 Andere initiatieven 10 NETWERKEN Gezondheidsmeeting: zorgen voor zorgverleners in welzijn en gezondheid 11 Architectuurtour voor huisartsen 11 MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING Verwijzer: werken aan een kwalitatief verwijsnetwerk 12 In de prijzen! 13 Kwalitatief overleg tussen huisartsen en apothekers 14 ICT in de zorg 15 Eén Lijn 15 Samenwerken rond diabetes type 2 16 TOEGANG TOT ZORG Een vaste huisarts en Globaal Medisch Dossier promoten 18 Specifieke vorming voor etnisch-culturele minderheden 19 Het Omnio-statuut beter bekendmaken 19 Mantelzorg in Brussel 20 TALENT AANTREKKEN Ik ga ervoor! 21 Mensen met een migratieachtergrond warm maken voor zorgberoepen 21 H-team (voor ASO, TSO en BSO) 22 V-team (voor BSO) 22 Zorgberoepenrally (H-team op pad) 23 Meer kwaliteitsvolle Brusselse stages verpleegkunde 24 Meer studenten geneeskunde warm maken voor brussel 25 Stagecongres Arts worden in Brussel 26 Netwerkstages 26 Aanbod voor HAiO s en ASO s 27 Omvorming van eerstelijnspraktijken ondersteunen TAAL IN DE ZORGSECTOR Sensibiliseren 28 Medisch Nederlands voor Franstalige huisartsen 28 ZORGZOEKER Zorgzoeker 3.0: nu ook voor Vlaanderen 29

4

5 VOORWOORD 2013 is het 4e werkingsjaar van het Huis voor Gezondheid dat op 1 januari 2010 het licht zag. Ook dit jaar zijn we er opnieuw volledig voor gegaan. Naast het continueren van wat goed liep, hebben we ook tal van nieuwe werkingen en activiteiten ontplooid. Dit jaarverslag wil u graag wegwijs maken in de werking en activiteiten van het Huis voor Gezondheid in We starten met een korte toelichting van onze missie en visie, doelpubliek, expertisedomeinen en kernfuncties. Het hoofdstuk Brussel en de Rand wil duidelijk stellen hoe het Huis voor Gezondheid zich verhoudt tot de organisaties uit de Rand van Brussel en welke activiteiten we ontplooien in de Rand. Vervolgens overlopen we al onze diensten en activiteiten die we in 2013 uitbouwden, onderverdeeld in 7 grote thema s: De eerste lijn ondersteunen, netwerken, multidisciplinaire samenwerking, toegang tot zorg, talent aantrekken, taal in de zorgsector en Zorgzoeker. Daarnaast krijgt u ook een beknopt overzicht van de globale acties, ondersteund door het ganse Huis voor Gezondheid-team. Wij hopen dat dit jaarverslag onze werking voor 2013 verduidelijkt, inspirerend werkt voor onze medewerkers, de Brusselse zorgverleners en hun organisaties enthousiast maakt zodat we samen ultiem de Brusselse patiënt een antwoord kunnen bieden op de behoeften die hij kent. Prof Dr. Jan Peers Dr. Caroline Verlinde

6 ANNABEL BRUNO ELENA JAKOB TOM SAMIRA DEMIR NADIYA

7 VISIE EN MISSIE VISIE Het Huis voor Gezondheid streeft naar een efficiënte zorgorganisatie met het oog op een kwalitatief zorgaanbod in Brussel, in het bijzonder voor de Nederlandstalige patiënt in Brussel. Hiertoe biedt het Huis voor Gezondheid ondersteuning aan zorgverleners en organisaties van zorgverleners die in de context van een multiculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op de globale benadering van de patiënt/cliënt. MISSIE Het Huis voor Gezondheid wil zich profileren als de consultant in de Brusselse zorg: het Huis voor Gezondheid is een organisatie die dankzij het delen van haar kennis van het Brusselse zorglandschap samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners faciliteert/initieert, met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor personen die een beroep willen doen op Nederlandskundige zorg in Brussel. Ontdek samen met enkele zorgverleners, studenten en patiënten onze verwezen lijkingen van het voorbije jaar. 1. Bruno is huisarts in een groepspraktijk in Evere. Hij krijgt er geregeld allochtone patiënten over de vloer. 2. Annabel werkt als thuisverpleegkundige en diabeteseducator. 3. Tom en Samira zijn broer en zus. Tom zit in zijn eerste jaar verpleegkunde, Samira wil zorgkundige worden. 4. Jakob is een laatstejaarsstudent geneeskunde aan de KU Leuven. Hij loopt stage in de Europaziekenhuizen in Ukkel. 5. Demir is een Turkse man van 64 met diabetes type 2. Hij is patiënt van Bruno en wordt ook begeleid door Annabel. 6. Nadiya is een alleenstaande Marokkaanse vrouw met een zoontje van 3 jaar. Ze heeft het niet breed en is manisch-depressief. Ook zij is sinds kort patiënte van Bruno. JAARVERSLAG

8 EXPERTISEDOMEINEN EN KERNFUNCTIES EXPERTISEDOMEINEN Netwerking: samenbrengen van professionals uit de gezondheidssector, uit de gezondheids- en welzijnssector: thematische werkgroepen, gezondheidsmeetings en -debatten. Samenwerking: het faciliteren en organiseren van processen tussen verschillende zorgverleners op een systematische manier. Dit houdt in dat taakafspraken vastliggen en dat zorg planbaar en voorspelbaar wordt. Dit vereenvoudigt de communicatie en verhoogt de efficiëntie bij complexe zorg. Toegang: wegwerken van financiële en culturele drempels tot zorg door het informeren van zorg- en hulpverleners en het bekend maken en ter beschikking stellen van laagdrempelige instrumenten en tools voor hun patiënten/cliënten. Nieuwe zorginitiatieven initiëren die drempelverlagend werken. Talent: scholieren en studenten warm voor de zorgberoepen, H-team, V-team, kwalitatieve stages in de zorg, inleefmomenten, praktijkondersteuning in de eerste lijn Zorgzoeker: inventarisatie en laagdrempelige ontsluiting van en communicatie met het Nederlandskundige welzijns- en gezondheidsaanbod uit Brussel en de Vlaamse Rand. KERNFUNCTIES voor Gezondheid is een ondersteunende organisatie en wil zijn activiteiten in nauw overleg met het werkveld ontwikkelen. Signaalfunctie Het Huis voor Gezondheid wil hiaten en problemen in de zorg detecteren en signaleren aan de overheid en vertalen in concrete en bruikbare aanbevelingen. Het Huis voor Gezondheid wil de tussenschakel zijn tussen de Brusselse gezondheidswereld en het beleid. Het Huis voor Gezondheid wil een onafhankelijk forum bieden aan de gezondheidssector voor overleg en samenwerking en hierbij de nodige links leggen naar belendende sectoren, in het bijzonder de welzijnssector. Expertisecentrum over en voor de Brusselse zorg Het Huis voor Gezondheid wil expertise opbouwen en delen over het Brusselse medische netwerk, de medische sociale kaart van Brussel: we beschikken over kennis van de zorgvraag en het -aanbod. Om deze expertisefunctie te vervullen verzamelen we de beschikbare kennis over de Brusselse zorg, doen we gericht onderzoek daar waar kennis ontbreekt. We stellen onze kennis ter beschikking van partners en externen (via de website, infosessies ). Onderzoek Daar waar onvoldoende informatie beschikbaar is, zal het Huis voor Gezondheid ook gericht onderzoek verrichten. Aanspreekpunt voor de Brusselse zorgvragers, zorgverleners en hun organisaties, voor de overheid Het Huis voor Gezondheid ontplooit zijn activiteiten in nauwe samenspraak met het werkveld en het beleid, wat de gedragenheid en uitvoerbaarheid van onze activiteiten vergroot. Het Huis voor Gezondheid wil een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor de Brusselse zorgvragers, zorgverleners en hun organisaties. Het Huis 8 HUIS VOOR GEZONDHEID

9 BRUSSEL EN DE RAND Brussel en de Rand worden beleidsmatig opgedeeld, maar op het vlak van gezondheidsnoden en -dienstverlening hebben ze veel gemeen en kennen ze gelijkaardige problemen: overconsumptie van de tweede lijn, ondergebruik van de eerste lijn, armoede, verfransing, allochtone aanwezigheid Zorgvragers uit de Vlaamse Rand zijn vaak op Brussel aangewezen voor specialistische zorg. Ongeveer een derde van de Brusselse ziekenhuispatiënten komt uit de Rand. Het waarborgen van tweetalige zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus evenzeer in het belang van de Vlaamse patiënten uit de Rand. Het Huis voor Gezondheid waakt erover zijn activiteiten te ontplooien mede voor en in samenwerking met de Rand. Brusselse zorgvragers zijn vaak op de Rand aangewezen voor bepaalde Nederlandstalige eerstelijnszorg (logopedie, diëtetiek, psychologie ). Zorgverleners die werken in de Brusselse gezondheidszorg wonen vaak in de Rand. Het werkingsgebied van een zorgverlener is niet gebonden aan gewestgrenzen. Een zorgverlener uit de Rand/Brussel heeft patiënten van zowel binnen als buiten Brussel. Het Huis voor Gezondheid richt zich daarom op Brussel maar daar waar het functioneel is ook op de Rand en werkt nauw samen met partners uit de Rand. Dit betekent dat het Huis voor Gezondheid complementair werkt aan bestaande organisaties uit de Rand en zo veel mogelijk tracht samen te werken om een geïntegreerd en globaal gezondheidsbeleid voor Brussel en de Rand te bewerkstelligen. 9

10 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN THUISVERPLEGING In 2013 kreeg Bzorgt, de Brusselse kring van thuisverpleegkundigen, opnieuw inhoudelijke en administratieve ondersteuning van het Huis voor Gezondheid voor vergaderingen en vormingsmomenten doorheen het jaar. Zo werden informatiesessies georganiseerd over palliatieve zorg, samenwerking tussen thuisverpleegkundigen en thuiszorgorganisaties, en actuele ontwikkelingen in de RIZIV-nomenclatuur voor thuisverpleegkundigen. Daarnaast werden structurele samenwerkingsperspectieven verkend met het Wit-Gele Kruis, Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, VBZV, Mederi en andere spelers actief in de Brusselse thuisverpleegkunde en thuiszorg. ANDERE INITIATIEVEN Het Huis voor Gezondheid vertegenwoordigt de eerstelijnszorg in een aantal beleidsorganen. Ook daar werden dit jaar een aantal concrete resultaten geboekt. VINO (Vlaams Initiatief Netwerkondersteuning): Alle Vlaamse Lokale Multidisciplinaire Netwerken werken samen met Domus Medica en de Vlaamse huisartsenopleidingen aan de integratie van de elektronische administratie rond zorgtrajecten in het EMD, visiedocumenten voor chronische zorg in Vlaanderen en de voorbereiding van de staatshervorming. ICT-Vitalink: Brusselse zorgverleners en patiënten zullen gegevens kunnen delen via Vitalink, geïntegreerd in hun communicatie met het EMD. Er wordt een koppeling gemaakt met andere ehealth-initiatieven zoals het Brusselse Gezondheidsnetwerk (Abrumet). Werkgroep Transmurale Zorg: Een aantal structurele partners (o.a. Huisartsenkring, Lokaal Multidisciplinair Netwerk en Samenwerkingsinitiatief thuiszorg) worden voortaan betrokken bij de uitwerking van de contracten patiëntveiligheid die de Belgische ziekenhuizen afsluiten met de FOD Volksgezondheid. Expertenpanel federaal kenniscentrum Chronische Zorg: Het Huis voor Gezondheid werkte mee aan de White Paper en bracht expertise in over multidisciplinariteit, coördinatie, digitalisering en de nood aan ondersteuning van zorgverleners bij nieuwe zorguitdagingen. Het Huis voor Gezondheid zorgde voor (digitale) communicatie en ontsluiting in het kader van de Ronde Tafel ehealth, een federaal initiatief van minister Onkelinx, georganiseerd door het RIZIV. 10 HUIS VOOR GEZONDHEID

11 NETWERKEN GEZONDHEIDSMEETING: ZORGEN VOOR ZORGVERLENERS IN WELZIJN EN GEZONDHEID Onze jaarlijkse Gezondheidsmeeting is stilaan een vaste waarde voor de Brusselse gezondheids- en welzijnssector. De zevende editie vond plaats op 28 maart 2013, met als centraal thema zorg dragen voor zorgverleners. De deelnemers konden kiezen uit deze vier workshops: Het belang van een stage in het kader van rekrutering: over de functie van een goed stagebeleid en de meerwaarde van stages bij de aanwerving. Puzzelen met talent: over hoe jobzoekers en laaggeschoolde werknemers zich kunnen opwaarderen op de arbeidsmarkt. Werknemer en werkgever: de ideale match via dialoog: over de voorwaarden voor een goed gesprek tussen werkgever en werknemer. Omgaan met stress, uitdagingen, burn-out bij jezelf en je cliënten: over manieren om als zorg- en hulpverlener om te gaan met je eigen mentale gezondheid. ARCHITECTUURTOUR VOOR HUISARTSEN Op zaterdag 5 oktober 2013 kregen huisartsen en HAIO s de kans om vier interessante huisartsenpraktijken in Brussel en de Rand te bezoeken. De vier deelnemende praktijken zijn elk op hun manier vernieuwend of verrijkend op het gebied van architectuur, ligging en inrichting. Bovendien hebben ze een boeiende visie op huisartsgeneeskunde die ze doortrekken in hun praktijkvoering. Het startschot werd gegeven aan de campus huisartsengeneeskunde van de VUB in Jette. Van daaruit namen de deelnemers de bus van praktijk tot praktijk. Bij een hapje en een drankje werden ze door de huisartsen rondgeleid in hun praktijk. Tussen de bezoeken door werden op de bus vernieuwende thema s aangesneden in verband met het management van een huisartsenpraktijk. Als extraatje kregen de deelnemers de mogelijkheid om hun eigen (ver)bouwplannen te bespreken met meereizende architecten. s Middags hield de bus halt voor een kruidige lunch in hartje Brussel. BEZOEKERS VAN DE GEZONDHEIDSMEETING DOOR DE JAREN HEEN JAAR LOCATIE THEMA S AANWEZIGEN VERDELING 2007 De Markten Eerstelijnsmeeting 95 50% gezondheid 19% welzijn 2008 KBC Eerste gezondheidsmeeting 2009 VUB Jette Toegang tot de gezondheidszorg 74 51% gezondheid 16% welzijn % welzijn 59% gezondheid 11% beleid 2010 EHB Rits Huis voor Gezondheid % welzijn 47% gezondheid 23% beleid 2011 Terranova Armoede % welzijn 39% gezondheid 9% beleid 2012 Terranova Communicatie in de zorg 2013 VGC Jacqmainlaan Zorgen voor zorgverleners in welzijn en gezondheid % welzijn 54% gezondheid 26% beleid 102 6% welzijn 43% gezondheid 20% tewerkstelling 18% onderwijs 4% beleid GEZONDHEIDSMEETING 2013 IN CIJFERS Voor 64 van de 102 aanwezigen was dit hun eerste deelname aan de gezondheidsmeeting. We stellen met plezier vast dat het concept nieuwe bezoekers blijft aanspreken. Heel wat nieuwe deelnemers kwamen uit de sectoren onderwijs (18%) en tewerkstelling (20%), twee doelgroepen die voorheen niet of nauwelijks vertegenwoordigd waren. Het merendeel van de aanwezigen komt echter nog steeds uit de gezondheidssector zelf. De welzijnssector was voor het eerst opvallend minder vertegenwoordigd (6%). De meerderheid van de bezoekers was tevreden: 86% van de aanwezigen evalueerde de meeting en de workshops als goed (43%) of zeer goed (43%). De netwerkmogelijkheden en het aanbod van stands scoorden even hoog. JAARVERSLAG

12 MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING VERWIJZER: WERKEN AAN EEN KWALITATIEF VERWIJSNETWERK Verwijzer is een overlegmoment tussen huisartsen en specialisten, met als doel praktische afspraken te maken tijdens vier scharniermomenten in de zorg voor een patiënt: de consultatie, de opname, het verblijf en het ontslag. Want meer uitwisseling en samenwerking tussen zorgverleners kan de kwaliteit van de zorg alleen maar ten goede komen. In 2012 organiseerde het Huis voor Gezondheid een Verwijzer voor de specialismen nefrologie, cardiologie, pneumologie en orthopedie. In het voorjaar van 2013 werden de resultaten van die overlegmomenten teruggekoppeld naar de directies van de Brusselse ziekenhuizen, de Brusselse Huisartsenkring en het Brussels Overleg Thuiszorg. Daarnaast hebben we dit jaar de organisatie van nieuwe Verwijzer-momenten voorbereid in de Brusselse ziekenhuizen (UZ Brussel, Kliniek Sint-Anne, Sint-Remi en Kliniek Sint-Jan) en zijn we een samenwerking aangegaan met de Franstalige huisartsenkring FAMGB. Afspraken die tijdens de Verwijzer-avonden werden gemaakt, worden samen met andere nuttige informatie en de rechtstreekse contactgegevens van alle aanwezige specialisten op een afgesloten deel van onze nieuwe website geplaatst, zodat ook artsen die niet aanwezig waren op een Verwijzer-avond deze informatie kunnen raadplegen. Annabel is nog niet zo lang opnieuw aan de slag na haar moederschapsverlof, maar wilde de Gezondheidsmeeting zeker niet missen. Met een baby van vijf maanden is haar leven een pak drukker geworden. Het is dan ook een hele uitdaging om een goede balans te vinden tussen haar werk als thuisverpleegkundige, haar nevenactiviteit als diabeteseducator en haar gezin. Ze wil er zijn voor haar patiënten, maar dat vergt heel wat van haar energie, en natuurlijk mag haar familie daar niet het slachtoffer van worden. Tijdens de workshop Omgaan met stress, uitdagingen en burn-out kreeg ze een aantal handige tips om prioriteiten te leren stellen en de nodige emotionele afstand te bewaren tegenover haar cliënten. Want nu ze mama is, lijkt de moeilijke thuissituatie van sommige patiënten haar nog meer te raken dan vroeger. Op de receptie achteraf raakte ze nog aan de praat met een collega die zich vorig jaar in ongeveer dezelfde situatie bevond, maar die intussen een gezond nieuw ritme heeft gevonden voor zichzelf. Annabel hoopt dat ze over enkele maanden hetzelfde kan zeggen. 12 HUIS VOOR GEZONDHEID

13 IN DE PRIJZEN! Het project Verwijzer werd in 2013 genomineerd voor de Prijs Klinische Paden die werd uitgereikt in Utrecht. Het Huis voor Gezondheid kreeg complimenten voor het innovatieve karakter, de doorgedreven methodiek en de exhaustieve evaluatie van het project. VERWIJZER VERHOOGT CONTINUÏTEIT & COÖRDINATIE BRUSSELSE PATIËNTEN Daan Aeyels, Ulrike Dragon, Evelyn Van Cleynenbreugel, Dr. Caroline Verlinde, Huis voor Gezondheid Inleiding Verwijzer staat voor interdisciplinair en transmuraal overleg tussen huisartsen en specialisten in Brussel met als doel om continue en gecoördineerde patiëntenzorg te creëren. Brussel: arme bevolking + gefragmenteerd zorgaanbod Efficiëntere organisatie zorg noodzakelijk Zorgpaden: continuïteit en coördinatie à Zorgpad Verwijzer Klinische en organisatorische afspraken tussen huisartsen en ziekenhuisspecialisten Modulair, snel en voor grote groepen Resultaten Operationeel zorgpad Verwijzer 4 Verwijzer-momenten in 2012: Nefrologie Cardiologie Pneumologie Orthopedie 46 huisartsen aanwezig uit Brussel en Rand 30 aanwezige specialisten vertegenwoordigden 74 specialisten 9 Brusselse ziekenhuizen deelgenomen Zorgpaden beschikbaar voor 231 huisartsen Evaluatie 90% aanwezigen zou opnieuw deelnemen 90% zal Verwijzer-map gebruiken tijdens praktijkvoeren Na 3 maanden: meer kwalitatieve communicatie + werkwijze aangepast Leerpunten Methode Ontwikkeling standaard zorgpad Generiek & modulair opgebouwd zorgpad Algemene, klinische en organisatorische sleutelmomenten in Verwijzer-map: Contactgegevens Consultatie Opname Verblijf Ontslag Validatie standaard zorgpad door expertengroep Ontwikkeling operationeel zorgpad Verwijzer-map = leidraad bij speeddates huisarts specialist Specialismespecifiek met focus op transmurale zorg Rond ziekenhuis & verwijsnetwerk Ruimte voor informeel netwerkmoment Elektronisch beschikbaar Opvolging Evaluatie proces en operationeel zorgpad door gebruikersgroep Evaluatie outcome na 3 maanden Systeemproblemen: ziekenhuisdirecties en huisartsenkring Jaarlijkse actualisatie gegevens Verbetertraject Verwijzer-methodiek Conclusie Verwijzer is adequaat middel voor kwalitatievere transmurale zorg Positief effect op klinisch en organisatorisch handelen artsen Onthult en bespreekt knelpunten in samenwerking en communicatie + zorgt voor oplossingen Meer transmurale samenwerking verwacht in 2013 door implementatie ehealthbox en uitbreiding doelgroep Het is mogelijk om over patiëntengroepen heen afspraken te maken rond specifieke transfermomenten: generiek zorgpad Efficiënt operationaliseren van standaardzorgpaden per ziekenhuis door gestructureerde voorbereiding en overleg Onderscheiden van ziekenhuis- en specialismegebonden afspraken = betere implementatie en evaluatie Elektronische implementatie = eenvoudige verspreiding, actualisatie en evaluatie Groter volume patiënten + relevanter zorgpad door keuze grootste patiëntengroepen 13

14 KWALITATIEF OVERLEG TUSSEN HUISARTSEN EN APOTHEKERS Huisartsen en apothekers die in dezelfde wijk werken hebben een gezamenlijk doel voor ogen: hun patiënt de beste zorg bieden. Toch blijven het overleg en de samenwerking tussen beide beroepsgroepen vandaag nog te beperkt. Vraag naar meer overleg Het Huis voor Gezondheid nam samen met Apothekers van Brussel (UPB-AVB) en Réseau Multidisciplinaire Local Bruxelles (RML-B) een enquête af bij Brusselse huisartsen en apothekers. Daaruit bleek dat zij de collega s uit hun wijk wel kennen, maar dat ze weinig contact hebben, vaak vanwege tijdsgebrek. Driekwart van de huisartsen en meer dan de helft van de apothekers wil echter graag meer overleg. Huisartsen zien daarbij voornamelijk een medische meerwaarde, terwijl voor de apothekers de administratieve meerwaarde primeert. Contactkaarten en een handleiding Het Huis voor Gezondheid besloot samen met de twee andere organisaties tegemoet te komen aan hun vraag en bezorgde alle Brusselse huisartsen en apothekers (Nederlandstalig en Franstalig) een contactkaartje. Daarmee kunnen ze snel en eenvoudig een ontmoeting of overleg aanvragen met collega s uit hun buurt. Daarnaast ontvingen ze een handleiding die kan dienen als concrete leidraad bij zo n overleg. De handleiding bevat informatie (een korte toelichting, relevante wetgeving en een aantal suggestievragen) over de volgende thema s: Bereikbaarheid en communicatie Algemene afspraken over het voorschrift Verslaving en misbruik Magistrale bereidingen Voorschrift op stofnaam en substitutie Wachtdienstregeling Zorgtrajecten De voorbije maanden moest Bruno een paar keer vaststellen dat een van zijn patiënten medicatie slikte waar hij geen voorschrift voor afgeleverd had. Andere patiënten bleken dan weer substituten te slikken zonder dat Bruno daarvan op de hoogte was. Toen hij het probleem aankaartte bij zijn collega s van de groepspraktijk, klonk dat voor hen bijzonder herkenbaar. Omdat het probleem grotendeels terug te voeren valt tot een gebrekkige communicatie tussen beide groepen zorgverleners, hebben een aantal huisartsen en apothekers uit de wijk een overleg gepland, met de handleiding van het Huis voor Gezondheid als houvast. De vergadering resulteerde in duidelijke afspraken en procedures voor een optimale samenwerking. De apothekers weten nu bijvoorbeeld op welk moment ze Bruno en zijn collega s telefonisch kunnen bereiken met vragen over voorschriften, en de huisartsen zullen er voortaan op letten dat hun voorschriften eenduidig zijn en niet vatbaar voor interpretatie. Dat kan de patiënten alleen maar ten goede komen. 14 HUIS VOOR GEZONDHEID

15 ICT IN DE ZORG ÉÉN LIJN Het Huis voor Gezondheid en de Brusselse Huisartsenkring zijn overtuigd van het belang van informatisering in de huisartsenpraktijk. We willen de huisartsen daar dus de nodige ondersteuning in bieden. Het Huis voor Gezondheid participeert actief aan de werkgroep ICT van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Ronde Tafel ehealth van het RIZIV, de FOD Sociale Zaken en de FOD Volksgezondheid. Daarnaast werken we zelf een aantal projecten uit. EMD: goed idee of weg ermee? Op donderdag 19 september 2013 organiseerde het Huis voor Gezondheid de druk bijgewoonde navorming EMD: goed idee of weg ermee? In het voorjaar hebben we de huisartsen gevraagd naar hun specifieke noden in verband met het EMD (Elektronisch Medisch Dossier), en we hebben het programma van de navorming daar op afgestemd. Daarnaast vinden huisartsen op onze website voortaan allerlei handleidingen, tutorials, en filmpjes voor de meest gebruikte EMD-pakketten. Het Huis voor Gezondheid stelde ook een standaard verwijsbrief op die gecodeerd werd voor de drie meest gebruikte EMD-pakketten in Brussel. In 2014 wordt de navorming voortgezet in de vorm van gebruikersgroepen voor deze drie EMD-pakketten. Het project Eén Lijn biedt een totaaloplossing aan voor ICT-ondersteuning in de eerstelijnsgezondheidszorg. In 2013 werd hiervoor een consortium van partners opgericht met Syntra West, Huis voor Gezondheid, Domus Medica, Vlaams Apothekersnetwerk, PraktijkCoach en Health Connect. Het project krijgt steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het doel is zo veel mogelijk zorgverstrekkers in de eerste lijn te laten samenwerken door optimaal gebruik te maken van ehealth-basisdiensten en andere diensten als Vitalink, ehealth Box, MyCareNet, Recip-e De bijscholingen gaan in 2014 van start. De ICT-ondersteuning wordt eerst aangeboden aan multidisciplinaire groepen van zorgverleners. Daarna volgt e-learning en in laatste instantie ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding. Een paar maanden geleden liep Demir een vrij onschuldig wondje op aan zijn grote teen, maar het heeft weken geduurd voor dat genezen was. Demirs huisarts Bruno verwees hem door naar het Regiohuis voor een infosessie over diabetes en voetverzorging. Dankzij de concrete tips van diabeteseducator Annabel weten Demir en zijn dochter nu wat te doen om problemen zo veel mogelijk te vermijden: zeker niet op blote voeten lopen, teennagels kort en recht knippen, geen knellende schoenen dragen, zelf regelmatig Demirs voeten checken op kleine wondjes, en alert zijn als zijn voeten koud of tintelend aanvoelen. JAARVERSLAG

16 SAMENWERKEN ROND DIABETES TYPE 2 Multidisciplinair samenwerken rond diabetes blijft een belangrijk thema voor het Huis voor Gezondheid. Ook in 2013 hebben we een aantal projecten uitgewerkt en ondersteund. Regiohuis Anderlecht Sinds 2012 bevindt zich een regiohuis diabetes in het gezondheidscentrum van Anderlecht. Het is een plek waar huisartsen, paramedici, thuiszorg en sociale dienstverlening kunnen samenwerken om diabetespatiënten te helpen hun levensstijl aan te passen. Het centrum biedt onderdak aan drie soorten activiteiten in verband met diabetes: infosessies voor het grote publiek (in 2013: 4 sessies De zomer en diabetes en Gezonde voeding en beweging, 29 aanwezigen); groepssessies voor patiënten met diabetes type 2 op doorverwijzing van de huisarts (in 2013: 4 sessies Diabetes en de zorg voor uw voeten en Gezonde voeding en beweging, 20 aanwezigen); individuele sessies in het kader van diabetes op doorverwijzing van de huisarts. Het project werd positief geëvalueerd en wordt in 2014 opengesteld voor alle huisartsen uit de regio Anderlecht. Diabetes-i-punten In 2012 gingen de diabetesinfopunten van start, een samenwerking tussen het Brussels Overleg Dienstencentra (BOD), de Vlaamse Diabetes Liga (VDL) en het Huis voor Gezondheid. De infopunten zijn ingebed in de Brusselse lokale dienstencentra (LDC) en willen de burger op een zeer laagdrempelige manier gratis informatie aanbieden over diabetes. Brusselse diabetici kunnen er ook terecht om lokale zorgverleners uit hun buurt te vinden. Het Huis voor Gezondheid zorgde voor: een ruim aanbod informatiefolders over diabetes; het dispatchen van diabetesvragen naar de juiste instanties of zorgverleners; een lijst van lokale zorgverleners; de organisatie van infosessies over diabetes en gezonde voeding. Eind 2013 werd een enquête afgenomen bij de centrumleiders van de dienstencentra om het gebruik van de diabetes-i-punten te evalueren. Daaruit bleek dat de infopunten hun doel soms wat voorbijschieten. Bezoekers nemen weinig folders mee en stellen zelden vragen over diabetes. De lijst met zorgverleners werd aanvankelijk beschouwd als een handig instrument, maar wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. We kunnen concluderen dat een infopunt wellicht een te passief medium is. In 2014 bekijken we op welke manier we dat beter kunnen aanpakken. Nog voor haar bevalling woonde Annabel het intervisiemoment voor diabeteseducatoren bij. Ze vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke tendensen en bovendien is het een ideaal moment om in beperkte kring te overleggen met collega-educatoren. De aanwezigen waren in het bijzonder te spreken over de werking van het Regiohuis, de gebruiksvriendelijke steekkaarten voor diabeteseducatoren en het ruime aanbod aan ander ondersteuningsmateriaal voor patiënteneducatie. Steekkaarten voor diabeteseducatoren Vorig jaar ontwikkelde het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Brussel twintig steekkaarten over diabetes die diabeteseducatoren kunnen gebruiken bij hun patiënten. De steekkaarten zijn gratis digitaal beschikbaar op de website van de Vlaamse Diabetes Liga en de websites van de zorgtrajectpromotoren. De educatoren kunnen de kaarten gemakkelijk aanpassen, personaliseren, up-to-date houden, afdrukken Er werd over de steekkaarten gecommuniceerd op een terugkomdag en een intervisiemoment voor diabeteseducatoren, tijdens een les voor diabeteseducatoren in opleiding aan de Erasmushogeschool, via de Zorgzoeker-nieuwsbrief en via de LMN-nieuwsbrief. Alleen al op de website van het Huis voor Gezondheid werden de steekkaarten in 2013 meer dan honderd keer gedownload. In 2014 worden ze geactualiseerd waar nodig. 16 HUIS VOOR GEZONDHEID

17 Intervisie voor diabeteseducatoren In 2013 organiseerde het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel één intervisiemoment voor diabeteseducatoren. Het wetenschappelijk onderzoek dat het RIZIV liet uitvoeren in het kader van de zorgtrajecten werd besproken en de steekkaarten en de activiteiten in het regiohuis in Anderlecht werden bekendgemaakt. Een farmaceutische firma kreeg de gelegenheid om een nieuw product voor diabetespatiënten voor te stellen. Er waren vier diabeteseducatoren aanwezig. Permanente vorming voor diabeteseducatoren Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel heeft in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel een pakket permanente vorming en coaching ontwikkeld zodat diabeteseducatoren minstens vijftien uur verplichte vorming per kalenderjaar kunnen volgen. In 2013 werden twee bijscholingen georganiseerd, een over nier- en urologische problemen en een andere over diabetes en voeding. Daarnaast was er een beurs met standen van farmaceutische firma s. Er waren respectievelijk veertien, vijf en vijfentwintig diabeteseducatoren aanwezig. Andere initiatieven De website werd geïntegreerd in de website en uitgebreid met handige tools voor huisartsen, specialisten, apothekers, diëtisten, diabeteseducatoren en podologen. Er werden in 2013 behoorlijk wat info- en kooksessies gegeven over diabetes en gezonde voeding: aan de poets- en gezinshulpen die werken voor de socialistische mutualiteit, aan bezoekers van verschillende Brusselse lokale dienstencentra, aan de Brusselaar via onze stand tijdens het openingsweekend van Muntpunt Samen met de tweedejaarsstudenten voedingsen dieetleer werden vijf diabetesreceptenfiches gemaakt. Het is de bedoeling dat die gebruikt kunnen worden door diëtistes in wijkgezondheidscentra en door diabeteseducatoren tijdens patiënteneducatie. De diabeteseducatoren in opleiding aan de Erasmushogeschool in Jette kregen twee lessen over de zorgtrajecten en de eerstelijnsgezondheidszorg in Brussel. Er werd een intervisie- en vormingsmoment voor diëtistes georganiseerd. Centraal stond het debat rond de voedselzandloper en de voedingsdriehoek. Zes diëtistes woonden de bijscholing bij. Het Huis voor Gezondheid zetelde in de jury tijdens de eindwerkverdediging van bachelorstudenten voedings- en dieetkunde. JAARVERSLAG

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier Juni 2014 N 18 Het magazine van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - driemaandelijks Verantw. uitg.: Xavier Brenez - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Sint-Huibrechtsstraat

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl

Meesters in hun vak. Wijkverpleging nieuwe stijl Meesters in hun vak Wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl meesters in hun vak - wijkverpleging nieuwe stijl Inleiding door Margriet Torny 5 3 Voorwoord 7 1 Gedreven

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel

Jaarverslag SOCIAAL VERTAALBUREAU BRUSSEL ONTHAAL VZW. SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel Jaarverslag BRUSSEL ONTHAAL VZW SOCIAAL VERTAALBUREAU 2 0 12 SVB.BO - Cellebroersstraat 16 1000 Brussel De activiteiten van het Sociaal Vertaalbureau van de vzw Brussel Onthaal en le Service d Interprétariat

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg

Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Ward Rommel Interculturele bemiddeling in de kankerzorg Als een zorgverstrekker te maken krijgt met een kankerpatiënt die een andere taal spreekt of een andere culturele achtergrond heeft, kan dit de communicatie

Nadere informatie

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey

Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey Redactie: Prof.dr. Jan De Maeseneer (UGent), Prof.dr. Bert Aertgeerts (KU Leuven), Prof.dr. Roy Remmen (UA), Prof.dr. Dirk Devroey (VUB) - Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg, Universiteit

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils

Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Ligt de lat juist? Allochtonen en onderwijs in Leuven Nadja Schils Voor woord VOORWOORD Als schoolopbouwwerker leg je je oor te luisteren bij kwetsbare groepen, en hun ervaringen met onderwijs. Op dit

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 23160 BELGISCH STAATSBLAD 20.04.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf

Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf Naar een stedelijk opvangbeleid voor mensen zonder wettig verblijf De8 vzw VAKA/Hand in hand Vluchtelingenwerk Antwerpen vzw - 1 Inhoudstafel Verantwoording 1. Argumenten voor een stedelijk opvangbeleid

Nadere informatie

Get inspired en GA ERVOOR Vlaanderen gaat ervoor!

Get inspired en GA ERVOOR Vlaanderen gaat ervoor! Get inspired en GA ERVOOR Vlaanderen gaat ervoor! 20/02/20134 - Brussel InterProvinciaal Overleg Promotie Zorgberoepen 1 Enkele praktische tips Graag GSM s geluidsloos zetten Goede ideeën twitteren mag

Nadere informatie