JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Zorg dragen in Brussel 1

2

3 INHOUD Voorwoord 5 Visie en missie 7 Expertisedomeinen en kernfuncties 8 Brussel en de Rand 9 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN Thuisverpleging 10 Andere initiatieven 10 NETWERKEN Gezondheidsmeeting: zorgen voor zorgverleners in welzijn en gezondheid 11 Architectuurtour voor huisartsen 11 MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING Verwijzer: werken aan een kwalitatief verwijsnetwerk 12 In de prijzen! 13 Kwalitatief overleg tussen huisartsen en apothekers 14 ICT in de zorg 15 Eén Lijn 15 Samenwerken rond diabetes type 2 16 TOEGANG TOT ZORG Een vaste huisarts en Globaal Medisch Dossier promoten 18 Specifieke vorming voor etnisch-culturele minderheden 19 Het Omnio-statuut beter bekendmaken 19 Mantelzorg in Brussel 20 TALENT AANTREKKEN Ik ga ervoor! 21 Mensen met een migratieachtergrond warm maken voor zorgberoepen 21 H-team (voor ASO, TSO en BSO) 22 V-team (voor BSO) 22 Zorgberoepenrally (H-team op pad) 23 Meer kwaliteitsvolle Brusselse stages verpleegkunde 24 Meer studenten geneeskunde warm maken voor brussel 25 Stagecongres Arts worden in Brussel 26 Netwerkstages 26 Aanbod voor HAiO s en ASO s 27 Omvorming van eerstelijnspraktijken ondersteunen TAAL IN DE ZORGSECTOR Sensibiliseren 28 Medisch Nederlands voor Franstalige huisartsen 28 ZORGZOEKER Zorgzoeker 3.0: nu ook voor Vlaanderen 29

4

5 VOORWOORD 2013 is het 4e werkingsjaar van het Huis voor Gezondheid dat op 1 januari 2010 het licht zag. Ook dit jaar zijn we er opnieuw volledig voor gegaan. Naast het continueren van wat goed liep, hebben we ook tal van nieuwe werkingen en activiteiten ontplooid. Dit jaarverslag wil u graag wegwijs maken in de werking en activiteiten van het Huis voor Gezondheid in We starten met een korte toelichting van onze missie en visie, doelpubliek, expertisedomeinen en kernfuncties. Het hoofdstuk Brussel en de Rand wil duidelijk stellen hoe het Huis voor Gezondheid zich verhoudt tot de organisaties uit de Rand van Brussel en welke activiteiten we ontplooien in de Rand. Vervolgens overlopen we al onze diensten en activiteiten die we in 2013 uitbouwden, onderverdeeld in 7 grote thema s: De eerste lijn ondersteunen, netwerken, multidisciplinaire samenwerking, toegang tot zorg, talent aantrekken, taal in de zorgsector en Zorgzoeker. Daarnaast krijgt u ook een beknopt overzicht van de globale acties, ondersteund door het ganse Huis voor Gezondheid-team. Wij hopen dat dit jaarverslag onze werking voor 2013 verduidelijkt, inspirerend werkt voor onze medewerkers, de Brusselse zorgverleners en hun organisaties enthousiast maakt zodat we samen ultiem de Brusselse patiënt een antwoord kunnen bieden op de behoeften die hij kent. Prof Dr. Jan Peers Dr. Caroline Verlinde

6 ANNABEL BRUNO ELENA JAKOB TOM SAMIRA DEMIR NADIYA

7 VISIE EN MISSIE VISIE Het Huis voor Gezondheid streeft naar een efficiënte zorgorganisatie met het oog op een kwalitatief zorgaanbod in Brussel, in het bijzonder voor de Nederlandstalige patiënt in Brussel. Hiertoe biedt het Huis voor Gezondheid ondersteuning aan zorgverleners en organisaties van zorgverleners die in de context van een multiculturele hoofdstad toegankelijke en kwalitatieve zorg willen bieden, gesteund op de globale benadering van de patiënt/cliënt. MISSIE Het Huis voor Gezondheid wil zich profileren als de consultant in de Brusselse zorg: het Huis voor Gezondheid is een organisatie die dankzij het delen van haar kennis van het Brusselse zorglandschap samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners faciliteert/initieert, met als doel het verbeteren van de toegang en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor personen die een beroep willen doen op Nederlandskundige zorg in Brussel. Ontdek samen met enkele zorgverleners, studenten en patiënten onze verwezen lijkingen van het voorbije jaar. 1. Bruno is huisarts in een groepspraktijk in Evere. Hij krijgt er geregeld allochtone patiënten over de vloer. 2. Annabel werkt als thuisverpleegkundige en diabeteseducator. 3. Tom en Samira zijn broer en zus. Tom zit in zijn eerste jaar verpleegkunde, Samira wil zorgkundige worden. 4. Jakob is een laatstejaarsstudent geneeskunde aan de KU Leuven. Hij loopt stage in de Europaziekenhuizen in Ukkel. 5. Demir is een Turkse man van 64 met diabetes type 2. Hij is patiënt van Bruno en wordt ook begeleid door Annabel. 6. Nadiya is een alleenstaande Marokkaanse vrouw met een zoontje van 3 jaar. Ze heeft het niet breed en is manisch-depressief. Ook zij is sinds kort patiënte van Bruno. JAARVERSLAG

8 EXPERTISEDOMEINEN EN KERNFUNCTIES EXPERTISEDOMEINEN Netwerking: samenbrengen van professionals uit de gezondheidssector, uit de gezondheids- en welzijnssector: thematische werkgroepen, gezondheidsmeetings en -debatten. Samenwerking: het faciliteren en organiseren van processen tussen verschillende zorgverleners op een systematische manier. Dit houdt in dat taakafspraken vastliggen en dat zorg planbaar en voorspelbaar wordt. Dit vereenvoudigt de communicatie en verhoogt de efficiëntie bij complexe zorg. Toegang: wegwerken van financiële en culturele drempels tot zorg door het informeren van zorg- en hulpverleners en het bekend maken en ter beschikking stellen van laagdrempelige instrumenten en tools voor hun patiënten/cliënten. Nieuwe zorginitiatieven initiëren die drempelverlagend werken. Talent: scholieren en studenten warm voor de zorgberoepen, H-team, V-team, kwalitatieve stages in de zorg, inleefmomenten, praktijkondersteuning in de eerste lijn Zorgzoeker: inventarisatie en laagdrempelige ontsluiting van en communicatie met het Nederlandskundige welzijns- en gezondheidsaanbod uit Brussel en de Vlaamse Rand. KERNFUNCTIES voor Gezondheid is een ondersteunende organisatie en wil zijn activiteiten in nauw overleg met het werkveld ontwikkelen. Signaalfunctie Het Huis voor Gezondheid wil hiaten en problemen in de zorg detecteren en signaleren aan de overheid en vertalen in concrete en bruikbare aanbevelingen. Het Huis voor Gezondheid wil de tussenschakel zijn tussen de Brusselse gezondheidswereld en het beleid. Het Huis voor Gezondheid wil een onafhankelijk forum bieden aan de gezondheidssector voor overleg en samenwerking en hierbij de nodige links leggen naar belendende sectoren, in het bijzonder de welzijnssector. Expertisecentrum over en voor de Brusselse zorg Het Huis voor Gezondheid wil expertise opbouwen en delen over het Brusselse medische netwerk, de medische sociale kaart van Brussel: we beschikken over kennis van de zorgvraag en het -aanbod. Om deze expertisefunctie te vervullen verzamelen we de beschikbare kennis over de Brusselse zorg, doen we gericht onderzoek daar waar kennis ontbreekt. We stellen onze kennis ter beschikking van partners en externen (via de website, infosessies ). Onderzoek Daar waar onvoldoende informatie beschikbaar is, zal het Huis voor Gezondheid ook gericht onderzoek verrichten. Aanspreekpunt voor de Brusselse zorgvragers, zorgverleners en hun organisaties, voor de overheid Het Huis voor Gezondheid ontplooit zijn activiteiten in nauwe samenspraak met het werkveld en het beleid, wat de gedragenheid en uitvoerbaarheid van onze activiteiten vergroot. Het Huis voor Gezondheid wil een laagdrempelig aanspreekpunt zijn voor de Brusselse zorgvragers, zorgverleners en hun organisaties. Het Huis 8 HUIS VOOR GEZONDHEID

9 BRUSSEL EN DE RAND Brussel en de Rand worden beleidsmatig opgedeeld, maar op het vlak van gezondheidsnoden en -dienstverlening hebben ze veel gemeen en kennen ze gelijkaardige problemen: overconsumptie van de tweede lijn, ondergebruik van de eerste lijn, armoede, verfransing, allochtone aanwezigheid Zorgvragers uit de Vlaamse Rand zijn vaak op Brussel aangewezen voor specialistische zorg. Ongeveer een derde van de Brusselse ziekenhuispatiënten komt uit de Rand. Het waarborgen van tweetalige zorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dus evenzeer in het belang van de Vlaamse patiënten uit de Rand. Het Huis voor Gezondheid waakt erover zijn activiteiten te ontplooien mede voor en in samenwerking met de Rand. Brusselse zorgvragers zijn vaak op de Rand aangewezen voor bepaalde Nederlandstalige eerstelijnszorg (logopedie, diëtetiek, psychologie ). Zorgverleners die werken in de Brusselse gezondheidszorg wonen vaak in de Rand. Het werkingsgebied van een zorgverlener is niet gebonden aan gewestgrenzen. Een zorgverlener uit de Rand/Brussel heeft patiënten van zowel binnen als buiten Brussel. Het Huis voor Gezondheid richt zich daarom op Brussel maar daar waar het functioneel is ook op de Rand en werkt nauw samen met partners uit de Rand. Dit betekent dat het Huis voor Gezondheid complementair werkt aan bestaande organisaties uit de Rand en zo veel mogelijk tracht samen te werken om een geïntegreerd en globaal gezondheidsbeleid voor Brussel en de Rand te bewerkstelligen. 9

10 DE EERSTE LIJN ONDERSTEUNEN THUISVERPLEGING In 2013 kreeg Bzorgt, de Brusselse kring van thuisverpleegkundigen, opnieuw inhoudelijke en administratieve ondersteuning van het Huis voor Gezondheid voor vergaderingen en vormingsmomenten doorheen het jaar. Zo werden informatiesessies georganiseerd over palliatieve zorg, samenwerking tussen thuisverpleegkundigen en thuiszorgorganisaties, en actuele ontwikkelingen in de RIZIV-nomenclatuur voor thuisverpleegkundigen. Daarnaast werden structurele samenwerkingsperspectieven verkend met het Wit-Gele Kruis, Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, VBZV, Mederi en andere spelers actief in de Brusselse thuisverpleegkunde en thuiszorg. ANDERE INITIATIEVEN Het Huis voor Gezondheid vertegenwoordigt de eerstelijnszorg in een aantal beleidsorganen. Ook daar werden dit jaar een aantal concrete resultaten geboekt. VINO (Vlaams Initiatief Netwerkondersteuning): Alle Vlaamse Lokale Multidisciplinaire Netwerken werken samen met Domus Medica en de Vlaamse huisartsenopleidingen aan de integratie van de elektronische administratie rond zorgtrajecten in het EMD, visiedocumenten voor chronische zorg in Vlaanderen en de voorbereiding van de staatshervorming. ICT-Vitalink: Brusselse zorgverleners en patiënten zullen gegevens kunnen delen via Vitalink, geïntegreerd in hun communicatie met het EMD. Er wordt een koppeling gemaakt met andere ehealth-initiatieven zoals het Brusselse Gezondheidsnetwerk (Abrumet). Werkgroep Transmurale Zorg: Een aantal structurele partners (o.a. Huisartsenkring, Lokaal Multidisciplinair Netwerk en Samenwerkingsinitiatief thuiszorg) worden voortaan betrokken bij de uitwerking van de contracten patiëntveiligheid die de Belgische ziekenhuizen afsluiten met de FOD Volksgezondheid. Expertenpanel federaal kenniscentrum Chronische Zorg: Het Huis voor Gezondheid werkte mee aan de White Paper en bracht expertise in over multidisciplinariteit, coördinatie, digitalisering en de nood aan ondersteuning van zorgverleners bij nieuwe zorguitdagingen. Het Huis voor Gezondheid zorgde voor (digitale) communicatie en ontsluiting in het kader van de Ronde Tafel ehealth, een federaal initiatief van minister Onkelinx, georganiseerd door het RIZIV. 10 HUIS VOOR GEZONDHEID

11 NETWERKEN GEZONDHEIDSMEETING: ZORGEN VOOR ZORGVERLENERS IN WELZIJN EN GEZONDHEID Onze jaarlijkse Gezondheidsmeeting is stilaan een vaste waarde voor de Brusselse gezondheids- en welzijnssector. De zevende editie vond plaats op 28 maart 2013, met als centraal thema zorg dragen voor zorgverleners. De deelnemers konden kiezen uit deze vier workshops: Het belang van een stage in het kader van rekrutering: over de functie van een goed stagebeleid en de meerwaarde van stages bij de aanwerving. Puzzelen met talent: over hoe jobzoekers en laaggeschoolde werknemers zich kunnen opwaarderen op de arbeidsmarkt. Werknemer en werkgever: de ideale match via dialoog: over de voorwaarden voor een goed gesprek tussen werkgever en werknemer. Omgaan met stress, uitdagingen, burn-out bij jezelf en je cliënten: over manieren om als zorg- en hulpverlener om te gaan met je eigen mentale gezondheid. ARCHITECTUURTOUR VOOR HUISARTSEN Op zaterdag 5 oktober 2013 kregen huisartsen en HAIO s de kans om vier interessante huisartsenpraktijken in Brussel en de Rand te bezoeken. De vier deelnemende praktijken zijn elk op hun manier vernieuwend of verrijkend op het gebied van architectuur, ligging en inrichting. Bovendien hebben ze een boeiende visie op huisartsgeneeskunde die ze doortrekken in hun praktijkvoering. Het startschot werd gegeven aan de campus huisartsengeneeskunde van de VUB in Jette. Van daaruit namen de deelnemers de bus van praktijk tot praktijk. Bij een hapje en een drankje werden ze door de huisartsen rondgeleid in hun praktijk. Tussen de bezoeken door werden op de bus vernieuwende thema s aangesneden in verband met het management van een huisartsenpraktijk. Als extraatje kregen de deelnemers de mogelijkheid om hun eigen (ver)bouwplannen te bespreken met meereizende architecten. s Middags hield de bus halt voor een kruidige lunch in hartje Brussel. BEZOEKERS VAN DE GEZONDHEIDSMEETING DOOR DE JAREN HEEN JAAR LOCATIE THEMA S AANWEZIGEN VERDELING 2007 De Markten Eerstelijnsmeeting 95 50% gezondheid 19% welzijn 2008 KBC Eerste gezondheidsmeeting 2009 VUB Jette Toegang tot de gezondheidszorg 74 51% gezondheid 16% welzijn % welzijn 59% gezondheid 11% beleid 2010 EHB Rits Huis voor Gezondheid % welzijn 47% gezondheid 23% beleid 2011 Terranova Armoede % welzijn 39% gezondheid 9% beleid 2012 Terranova Communicatie in de zorg 2013 VGC Jacqmainlaan Zorgen voor zorgverleners in welzijn en gezondheid % welzijn 54% gezondheid 26% beleid 102 6% welzijn 43% gezondheid 20% tewerkstelling 18% onderwijs 4% beleid GEZONDHEIDSMEETING 2013 IN CIJFERS Voor 64 van de 102 aanwezigen was dit hun eerste deelname aan de gezondheidsmeeting. We stellen met plezier vast dat het concept nieuwe bezoekers blijft aanspreken. Heel wat nieuwe deelnemers kwamen uit de sectoren onderwijs (18%) en tewerkstelling (20%), twee doelgroepen die voorheen niet of nauwelijks vertegenwoordigd waren. Het merendeel van de aanwezigen komt echter nog steeds uit de gezondheidssector zelf. De welzijnssector was voor het eerst opvallend minder vertegenwoordigd (6%). De meerderheid van de bezoekers was tevreden: 86% van de aanwezigen evalueerde de meeting en de workshops als goed (43%) of zeer goed (43%). De netwerkmogelijkheden en het aanbod van stands scoorden even hoog. JAARVERSLAG

12 MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING VERWIJZER: WERKEN AAN EEN KWALITATIEF VERWIJSNETWERK Verwijzer is een overlegmoment tussen huisartsen en specialisten, met als doel praktische afspraken te maken tijdens vier scharniermomenten in de zorg voor een patiënt: de consultatie, de opname, het verblijf en het ontslag. Want meer uitwisseling en samenwerking tussen zorgverleners kan de kwaliteit van de zorg alleen maar ten goede komen. In 2012 organiseerde het Huis voor Gezondheid een Verwijzer voor de specialismen nefrologie, cardiologie, pneumologie en orthopedie. In het voorjaar van 2013 werden de resultaten van die overlegmomenten teruggekoppeld naar de directies van de Brusselse ziekenhuizen, de Brusselse Huisartsenkring en het Brussels Overleg Thuiszorg. Daarnaast hebben we dit jaar de organisatie van nieuwe Verwijzer-momenten voorbereid in de Brusselse ziekenhuizen (UZ Brussel, Kliniek Sint-Anne, Sint-Remi en Kliniek Sint-Jan) en zijn we een samenwerking aangegaan met de Franstalige huisartsenkring FAMGB. Afspraken die tijdens de Verwijzer-avonden werden gemaakt, worden samen met andere nuttige informatie en de rechtstreekse contactgegevens van alle aanwezige specialisten op een afgesloten deel van onze nieuwe website geplaatst, zodat ook artsen die niet aanwezig waren op een Verwijzer-avond deze informatie kunnen raadplegen. Annabel is nog niet zo lang opnieuw aan de slag na haar moederschapsverlof, maar wilde de Gezondheidsmeeting zeker niet missen. Met een baby van vijf maanden is haar leven een pak drukker geworden. Het is dan ook een hele uitdaging om een goede balans te vinden tussen haar werk als thuisverpleegkundige, haar nevenactiviteit als diabeteseducator en haar gezin. Ze wil er zijn voor haar patiënten, maar dat vergt heel wat van haar energie, en natuurlijk mag haar familie daar niet het slachtoffer van worden. Tijdens de workshop Omgaan met stress, uitdagingen en burn-out kreeg ze een aantal handige tips om prioriteiten te leren stellen en de nodige emotionele afstand te bewaren tegenover haar cliënten. Want nu ze mama is, lijkt de moeilijke thuissituatie van sommige patiënten haar nog meer te raken dan vroeger. Op de receptie achteraf raakte ze nog aan de praat met een collega die zich vorig jaar in ongeveer dezelfde situatie bevond, maar die intussen een gezond nieuw ritme heeft gevonden voor zichzelf. Annabel hoopt dat ze over enkele maanden hetzelfde kan zeggen. 12 HUIS VOOR GEZONDHEID

13 IN DE PRIJZEN! Het project Verwijzer werd in 2013 genomineerd voor de Prijs Klinische Paden die werd uitgereikt in Utrecht. Het Huis voor Gezondheid kreeg complimenten voor het innovatieve karakter, de doorgedreven methodiek en de exhaustieve evaluatie van het project. VERWIJZER VERHOOGT CONTINUÏTEIT & COÖRDINATIE BRUSSELSE PATIËNTEN Daan Aeyels, Ulrike Dragon, Evelyn Van Cleynenbreugel, Dr. Caroline Verlinde, Huis voor Gezondheid Inleiding Verwijzer staat voor interdisciplinair en transmuraal overleg tussen huisartsen en specialisten in Brussel met als doel om continue en gecoördineerde patiëntenzorg te creëren. Brussel: arme bevolking + gefragmenteerd zorgaanbod Efficiëntere organisatie zorg noodzakelijk Zorgpaden: continuïteit en coördinatie à Zorgpad Verwijzer Klinische en organisatorische afspraken tussen huisartsen en ziekenhuisspecialisten Modulair, snel en voor grote groepen Resultaten Operationeel zorgpad Verwijzer 4 Verwijzer-momenten in 2012: Nefrologie Cardiologie Pneumologie Orthopedie 46 huisartsen aanwezig uit Brussel en Rand 30 aanwezige specialisten vertegenwoordigden 74 specialisten 9 Brusselse ziekenhuizen deelgenomen Zorgpaden beschikbaar voor 231 huisartsen Evaluatie 90% aanwezigen zou opnieuw deelnemen 90% zal Verwijzer-map gebruiken tijdens praktijkvoeren Na 3 maanden: meer kwalitatieve communicatie + werkwijze aangepast Leerpunten Methode Ontwikkeling standaard zorgpad Generiek & modulair opgebouwd zorgpad Algemene, klinische en organisatorische sleutelmomenten in Verwijzer-map: Contactgegevens Consultatie Opname Verblijf Ontslag Validatie standaard zorgpad door expertengroep Ontwikkeling operationeel zorgpad Verwijzer-map = leidraad bij speeddates huisarts specialist Specialismespecifiek met focus op transmurale zorg Rond ziekenhuis & verwijsnetwerk Ruimte voor informeel netwerkmoment Elektronisch beschikbaar Opvolging Evaluatie proces en operationeel zorgpad door gebruikersgroep Evaluatie outcome na 3 maanden Systeemproblemen: ziekenhuisdirecties en huisartsenkring Jaarlijkse actualisatie gegevens Verbetertraject Verwijzer-methodiek Conclusie Verwijzer is adequaat middel voor kwalitatievere transmurale zorg Positief effect op klinisch en organisatorisch handelen artsen Onthult en bespreekt knelpunten in samenwerking en communicatie + zorgt voor oplossingen Meer transmurale samenwerking verwacht in 2013 door implementatie ehealthbox en uitbreiding doelgroep Het is mogelijk om over patiëntengroepen heen afspraken te maken rond specifieke transfermomenten: generiek zorgpad Efficiënt operationaliseren van standaardzorgpaden per ziekenhuis door gestructureerde voorbereiding en overleg Onderscheiden van ziekenhuis- en specialismegebonden afspraken = betere implementatie en evaluatie Elektronische implementatie = eenvoudige verspreiding, actualisatie en evaluatie Groter volume patiënten + relevanter zorgpad door keuze grootste patiëntengroepen 13

14 KWALITATIEF OVERLEG TUSSEN HUISARTSEN EN APOTHEKERS Huisartsen en apothekers die in dezelfde wijk werken hebben een gezamenlijk doel voor ogen: hun patiënt de beste zorg bieden. Toch blijven het overleg en de samenwerking tussen beide beroepsgroepen vandaag nog te beperkt. Vraag naar meer overleg Het Huis voor Gezondheid nam samen met Apothekers van Brussel (UPB-AVB) en Réseau Multidisciplinaire Local Bruxelles (RML-B) een enquête af bij Brusselse huisartsen en apothekers. Daaruit bleek dat zij de collega s uit hun wijk wel kennen, maar dat ze weinig contact hebben, vaak vanwege tijdsgebrek. Driekwart van de huisartsen en meer dan de helft van de apothekers wil echter graag meer overleg. Huisartsen zien daarbij voornamelijk een medische meerwaarde, terwijl voor de apothekers de administratieve meerwaarde primeert. Contactkaarten en een handleiding Het Huis voor Gezondheid besloot samen met de twee andere organisaties tegemoet te komen aan hun vraag en bezorgde alle Brusselse huisartsen en apothekers (Nederlandstalig en Franstalig) een contactkaartje. Daarmee kunnen ze snel en eenvoudig een ontmoeting of overleg aanvragen met collega s uit hun buurt. Daarnaast ontvingen ze een handleiding die kan dienen als concrete leidraad bij zo n overleg. De handleiding bevat informatie (een korte toelichting, relevante wetgeving en een aantal suggestievragen) over de volgende thema s: Bereikbaarheid en communicatie Algemene afspraken over het voorschrift Verslaving en misbruik Magistrale bereidingen Voorschrift op stofnaam en substitutie Wachtdienstregeling Zorgtrajecten De voorbije maanden moest Bruno een paar keer vaststellen dat een van zijn patiënten medicatie slikte waar hij geen voorschrift voor afgeleverd had. Andere patiënten bleken dan weer substituten te slikken zonder dat Bruno daarvan op de hoogte was. Toen hij het probleem aankaartte bij zijn collega s van de groepspraktijk, klonk dat voor hen bijzonder herkenbaar. Omdat het probleem grotendeels terug te voeren valt tot een gebrekkige communicatie tussen beide groepen zorgverleners, hebben een aantal huisartsen en apothekers uit de wijk een overleg gepland, met de handleiding van het Huis voor Gezondheid als houvast. De vergadering resulteerde in duidelijke afspraken en procedures voor een optimale samenwerking. De apothekers weten nu bijvoorbeeld op welk moment ze Bruno en zijn collega s telefonisch kunnen bereiken met vragen over voorschriften, en de huisartsen zullen er voortaan op letten dat hun voorschriften eenduidig zijn en niet vatbaar voor interpretatie. Dat kan de patiënten alleen maar ten goede komen. 14 HUIS VOOR GEZONDHEID

15 ICT IN DE ZORG ÉÉN LIJN Het Huis voor Gezondheid en de Brusselse Huisartsenkring zijn overtuigd van het belang van informatisering in de huisartsenpraktijk. We willen de huisartsen daar dus de nodige ondersteuning in bieden. Het Huis voor Gezondheid participeert actief aan de werkgroep ICT van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Ronde Tafel ehealth van het RIZIV, de FOD Sociale Zaken en de FOD Volksgezondheid. Daarnaast werken we zelf een aantal projecten uit. EMD: goed idee of weg ermee? Op donderdag 19 september 2013 organiseerde het Huis voor Gezondheid de druk bijgewoonde navorming EMD: goed idee of weg ermee? In het voorjaar hebben we de huisartsen gevraagd naar hun specifieke noden in verband met het EMD (Elektronisch Medisch Dossier), en we hebben het programma van de navorming daar op afgestemd. Daarnaast vinden huisartsen op onze website voortaan allerlei handleidingen, tutorials, en filmpjes voor de meest gebruikte EMD-pakketten. Het Huis voor Gezondheid stelde ook een standaard verwijsbrief op die gecodeerd werd voor de drie meest gebruikte EMD-pakketten in Brussel. In 2014 wordt de navorming voortgezet in de vorm van gebruikersgroepen voor deze drie EMD-pakketten. Het project Eén Lijn biedt een totaaloplossing aan voor ICT-ondersteuning in de eerstelijnsgezondheidszorg. In 2013 werd hiervoor een consortium van partners opgericht met Syntra West, Huis voor Gezondheid, Domus Medica, Vlaams Apothekersnetwerk, PraktijkCoach en Health Connect. Het project krijgt steun van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het doel is zo veel mogelijk zorgverstrekkers in de eerste lijn te laten samenwerken door optimaal gebruik te maken van ehealth-basisdiensten en andere diensten als Vitalink, ehealth Box, MyCareNet, Recip-e De bijscholingen gaan in 2014 van start. De ICT-ondersteuning wordt eerst aangeboden aan multidisciplinaire groepen van zorgverleners. Daarna volgt e-learning en in laatste instantie ondersteuning in de vorm van individuele begeleiding. Een paar maanden geleden liep Demir een vrij onschuldig wondje op aan zijn grote teen, maar het heeft weken geduurd voor dat genezen was. Demirs huisarts Bruno verwees hem door naar het Regiohuis voor een infosessie over diabetes en voetverzorging. Dankzij de concrete tips van diabeteseducator Annabel weten Demir en zijn dochter nu wat te doen om problemen zo veel mogelijk te vermijden: zeker niet op blote voeten lopen, teennagels kort en recht knippen, geen knellende schoenen dragen, zelf regelmatig Demirs voeten checken op kleine wondjes, en alert zijn als zijn voeten koud of tintelend aanvoelen. JAARVERSLAG

16 SAMENWERKEN ROND DIABETES TYPE 2 Multidisciplinair samenwerken rond diabetes blijft een belangrijk thema voor het Huis voor Gezondheid. Ook in 2013 hebben we een aantal projecten uitgewerkt en ondersteund. Regiohuis Anderlecht Sinds 2012 bevindt zich een regiohuis diabetes in het gezondheidscentrum van Anderlecht. Het is een plek waar huisartsen, paramedici, thuiszorg en sociale dienstverlening kunnen samenwerken om diabetespatiënten te helpen hun levensstijl aan te passen. Het centrum biedt onderdak aan drie soorten activiteiten in verband met diabetes: infosessies voor het grote publiek (in 2013: 4 sessies De zomer en diabetes en Gezonde voeding en beweging, 29 aanwezigen); groepssessies voor patiënten met diabetes type 2 op doorverwijzing van de huisarts (in 2013: 4 sessies Diabetes en de zorg voor uw voeten en Gezonde voeding en beweging, 20 aanwezigen); individuele sessies in het kader van diabetes op doorverwijzing van de huisarts. Het project werd positief geëvalueerd en wordt in 2014 opengesteld voor alle huisartsen uit de regio Anderlecht. Diabetes-i-punten In 2012 gingen de diabetesinfopunten van start, een samenwerking tussen het Brussels Overleg Dienstencentra (BOD), de Vlaamse Diabetes Liga (VDL) en het Huis voor Gezondheid. De infopunten zijn ingebed in de Brusselse lokale dienstencentra (LDC) en willen de burger op een zeer laagdrempelige manier gratis informatie aanbieden over diabetes. Brusselse diabetici kunnen er ook terecht om lokale zorgverleners uit hun buurt te vinden. Het Huis voor Gezondheid zorgde voor: een ruim aanbod informatiefolders over diabetes; het dispatchen van diabetesvragen naar de juiste instanties of zorgverleners; een lijst van lokale zorgverleners; de organisatie van infosessies over diabetes en gezonde voeding. Eind 2013 werd een enquête afgenomen bij de centrumleiders van de dienstencentra om het gebruik van de diabetes-i-punten te evalueren. Daaruit bleek dat de infopunten hun doel soms wat voorbijschieten. Bezoekers nemen weinig folders mee en stellen zelden vragen over diabetes. De lijst met zorgverleners werd aanvankelijk beschouwd als een handig instrument, maar wordt in de praktijk nauwelijks gebruikt. We kunnen concluderen dat een infopunt wellicht een te passief medium is. In 2014 bekijken we op welke manier we dat beter kunnen aanpakken. Nog voor haar bevalling woonde Annabel het intervisiemoment voor diabeteseducatoren bij. Ze vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste wetenschappelijke tendensen en bovendien is het een ideaal moment om in beperkte kring te overleggen met collega-educatoren. De aanwezigen waren in het bijzonder te spreken over de werking van het Regiohuis, de gebruiksvriendelijke steekkaarten voor diabeteseducatoren en het ruime aanbod aan ander ondersteuningsmateriaal voor patiënteneducatie. Steekkaarten voor diabeteseducatoren Vorig jaar ontwikkelde het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Brussel twintig steekkaarten over diabetes die diabeteseducatoren kunnen gebruiken bij hun patiënten. De steekkaarten zijn gratis digitaal beschikbaar op de website van de Vlaamse Diabetes Liga en de websites van de zorgtrajectpromotoren. De educatoren kunnen de kaarten gemakkelijk aanpassen, personaliseren, up-to-date houden, afdrukken Er werd over de steekkaarten gecommuniceerd op een terugkomdag en een intervisiemoment voor diabeteseducatoren, tijdens een les voor diabeteseducatoren in opleiding aan de Erasmushogeschool, via de Zorgzoeker-nieuwsbrief en via de LMN-nieuwsbrief. Alleen al op de website van het Huis voor Gezondheid werden de steekkaarten in 2013 meer dan honderd keer gedownload. In 2014 worden ze geactualiseerd waar nodig. 16 HUIS VOOR GEZONDHEID

17 Intervisie voor diabeteseducatoren In 2013 organiseerde het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel één intervisiemoment voor diabeteseducatoren. Het wetenschappelijk onderzoek dat het RIZIV liet uitvoeren in het kader van de zorgtrajecten werd besproken en de steekkaarten en de activiteiten in het regiohuis in Anderlecht werden bekendgemaakt. Een farmaceutische firma kreeg de gelegenheid om een nieuw product voor diabetespatiënten voor te stellen. Er waren vier diabeteseducatoren aanwezig. Permanente vorming voor diabeteseducatoren Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel heeft in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel een pakket permanente vorming en coaching ontwikkeld zodat diabeteseducatoren minstens vijftien uur verplichte vorming per kalenderjaar kunnen volgen. In 2013 werden twee bijscholingen georganiseerd, een over nier- en urologische problemen en een andere over diabetes en voeding. Daarnaast was er een beurs met standen van farmaceutische firma s. Er waren respectievelijk veertien, vijf en vijfentwintig diabeteseducatoren aanwezig. Andere initiatieven De website werd geïntegreerd in de website en uitgebreid met handige tools voor huisartsen, specialisten, apothekers, diëtisten, diabeteseducatoren en podologen. Er werden in 2013 behoorlijk wat info- en kooksessies gegeven over diabetes en gezonde voeding: aan de poets- en gezinshulpen die werken voor de socialistische mutualiteit, aan bezoekers van verschillende Brusselse lokale dienstencentra, aan de Brusselaar via onze stand tijdens het openingsweekend van Muntpunt Samen met de tweedejaarsstudenten voedingsen dieetleer werden vijf diabetesreceptenfiches gemaakt. Het is de bedoeling dat die gebruikt kunnen worden door diëtistes in wijkgezondheidscentra en door diabeteseducatoren tijdens patiënteneducatie. De diabeteseducatoren in opleiding aan de Erasmushogeschool in Jette kregen twee lessen over de zorgtrajecten en de eerstelijnsgezondheidszorg in Brussel. Er werd een intervisie- en vormingsmoment voor diëtistes georganiseerd. Centraal stond het debat rond de voedselzandloper en de voedingsdriehoek. Zes diëtistes woonden de bijscholing bij. Het Huis voor Gezondheid zetelde in de jury tijdens de eindwerkverdediging van bachelorstudenten voedings- en dieetkunde. JAARVERSLAG

18 TOEGANG TOT ZORG EEN VASTE HUISARTS EN GLOBAAL MEDISCH DOSSIER PROMOTEN Nog steeds worden huisartsenwachtdiensten onderbenut en spoedgevallendiensten van ziekenhuizen overstelpt. Daarom willen we patiënten overtuigen om te kiezen voor één vaste huisarts die hun GMD beheert en die de centrale figuur is in de zorg voor hun gezondheid. Informatiemap Help ik ben ziek, wat nu? Eind 2012 ontwikkelde het Huis voor Gezondheid een informatiemap (gebaseerd op een concept van het OCMW Antwerpen) met acht overzichtelijke fiches die aan de hand van fotomateriaal en korte, heldere zinnen een aantal basisconcepten van het Belgische gezondheidszorgsysteem toelichten: de vaste huisdokter een afspraak maken bij de vaste huisdokter het Globaal Medisch Dossier (GMD) de regeling sociale derdebetaler het systeem van forfaitaire betaling de doorverwijzing naar de specialist het Omnio-statuut de sociale maximumfactuur De fiches zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en zijn specifiek gericht op kwetsbare doelgroepen. In aanwezigheid van Brigitte Grouwels, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, werd de map Help ik ben ziek, wat nu? op 19 april 2013 officieel aan de pers voorgesteld. Daarna werd de map verder verspreid op beurzen en andere evenementen. In de loop van 2013 werden nieuwe themafiches uitgewerkt over de mutualiteit, de apotheek, de wachtdienst/ wachtpost, de spoeddienst, de vertrouwenspersoon/ vertegenwoordiger, en de procedure dringende medische hulp. We peilden bij de gebruikers naar de tevredenheid over de informatiemap en gaan in 2014 aan de slag met de resultaten. Nadiya ontving een sms je via de moskee Al Amal, met de aankondiging dat er binnenkort een infosessie werd georganiseerd over het Belgische systeem van tegemoetkomingen voor eerstelijnsgezondheidszorg. Aangezien zij moet rondkomen met een klein budget komt zij zeker in aanmerking voor het Omnio-statuut. Haar ziekenfonds had dat al gemeld per brief, maar door de taalbarrière had Nadiya de brief niet helemaal begrepen en weggegooid. Na de sessie georganiseerd door het Huis voor Gezondheid in samenwerking met de moskee Al Amal weet Nadiya wat te doen om dit statuut in orde te krijgen, zodat gezondheidszorg voor haar en haar zoontje voortaan minder kost. 18 HUIS VOOR GEZONDHEID

19 Vormingspakket Help ik ben ziek, wat nu? Naast de map met fiches werd rond dezelfde thema s ook een interactieve vorming uitgewerkt. De vorming vertrekt vanuit tien voorbeeldsituaties waarin de deelnemers moeten aangeven of ze bij de huisarts, de wachtdienst, de spoeddienst of de specialist zouden gaan. Dat is het startpunt voor een gesprek. Eerst wordt het belang van een vaste huisarts en een Globaal Medisch Dossier benadrukt, daarna komen de verschillende betalingssystemen aan bod. In 2012 werd de vorming getest bij de doelgroep zelf, onder andere in samenwerking met de intercultureel bemiddelaars van Foyer vzw. De opgedane ervaring leidde tot een verdere verfijning van het vormingspakket. In de loop van 2013 werd dit pakket voorgesteld aan intermediairs. Dit was bijvoorbeeld het geval op de VGC-taaldag Taal Centraal van 8 oktober. Interesse was er vooral bij mensen tewerkgesteld in de sociaal-culturele sector. Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus Brussel Tel Fax SPECIFIEKE VORMING VOOR ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN In 2013 ging het Huis voor Gezondheid actief op zoek naar sleutelfiguren binnen etnisch-culturele minderheden, omdat zij deel uitmaken van de meest kwetsbare doelgroepen als het gaat over een correct gebruik van ons gezondheidszorgsysteem. Infosessies in de moskee We kozen ervoor om deze personen specifiek te benaderen via moskeeën. Uit praktische overwegingen startten we ons project in de moskee Al Amal in Anderlecht, in de wijk waarin ook het regiohuis voor diabetes is ingebed. Op die manier kunnen we voortbouwen op de samenwerking met de Helixnetwerkpraktijk, de gemeente Anderlecht, de zorgverleners die reeds infosessies geven in het regiohuis en het gezondheidscentrum Aumale. Het Huis voor Gezondheid stelde zijn werking voor en de voorzitter van de moskee gaf aan in welke projecten zijn moskee interesse had. Vorming door een sleutelfiguur In overleg met de voorzitter van de moskee stelden we een vormingspakket samen van acht infosessies van één uur. De sessies spitsen zich vooral toe op diabetes en de gezondheidsfiches Help ik ben ziek! Zut, je suis malade! Help, I m ill! Imdat Hastayim Ndihmë Jam i sëmur Ayuda, estoy enfermo! Ngicela ungisize ngiyagula Помогите, я болен Ajuda-me estou doente Unisaidia! Mimi ngonjwa. Pomoc, som chorý! Pomocy jestem chory Na sengeli na lisalisi po na zo bela 我 病 了, 怎 么 办? Segítség, beteg vagyok! Hilfe, ich bin krank! Thusa, ke a lwala Ajutami sono malato Ajutor sunt bolnav gezondheids fiches mogelijke tegemoetkomingen binnen de Belgische eerstelijnsgezondheidszorg en worden gegeven door een diëtiste die Arabisch, Nederlands en Frans spreekt. Het Huis voor Gezondheid bood haar zowel inhoudelijke als logistieke ondersteuning tijdens haar voorbereiding. Er kwamen 97 deelnemers op af, allemaal vrouwelijke bezoekers van de moskee. HET OMNIO-STATUUT BETER BEKENDMAKEN Ziekenfondsen informeren hun cliënten als ze recht hebben op interessante tegemoetkomingen. Maar de huidige manier van communiceren veelal in het Nederlands en per brief blijkt niet altijd efficiënt te zijn voor kwetsbare doelgroepen, met als gevolg dat heel wat cliënten een potentiële verhoogde tegemoetkoming mislopen. Het Huis voor Gezondheid wilde in 2013 een project uitwerken om meer cliënten te bereiken, bijvoorbeeld door face-to-face contacten op het kantoor van het ziekenfonds te bevorderen. Voor we aan de slag gingen, verdiepten we ons in het Omnio-statuut. We raadpleegden bestaande studies en contacteerden juristen van de ziekenfondsen. Omdat het Omnio-statuut in 2014 grondig hervormd wordt, gingen we voorlopig echter niet van start met een project. De naam Omnio zal verdwijnen en het statuut wordt geïntegreerd in de verhoogde tegemoetkoming. De ziekenfondsen nemen zich voor om meer aanklampend te werken. JAARVERSLAG

20 Het Huis voor Gezondheid blijft de evolutie op de voet volgen en zal evalueren of het aantal rechttrekkenden effectief stijgt door de bovenstaande ingrepen. Zo niet, zullen we alsnog een project op poten zetten. MANTELZORG IN BRUSSEL In opdracht van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nam het Huis voor Gezondheid in 2013 de Brusselse mantelzorg onder de loep. Wie zijn de mantelzorgers? Waar bevinden ze zich? Wat zijn hun noden? Na overleg met onder andere BOT, het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, Home-info, BrOes en de zes Vlaamse mantelzorgverenigingen gingen we op verkenning. Met deze fenomenen in het achterhoofd richtte het Huis voor Gezondheid de stuurgroep Mantelzorg in Brussel op, met vertegenwoordigers van onderzoeksinstellingen, organisaties die met mantelzorgers in contact komen, zorgorganisaties In 2013 kwam de stuurgroep vier keer samen. Er werden een aantal voorstellen gelanceerd, bijvoorbeeld de introductie van een Brusselse Week van de Mantelzorg en een colloquium Mantelzorg voor hulpverleners. Het is in elk geval duidelijk dat er nood is aan een Brusselse mantelzorgstructuur. De deelnemers zijn alvast bijzonder gemotiveerd om dit alles in 2014 concreet vorm te geven. Belangrijkste vaststellingen Hoewel er bijna geen georganiseerde mantelzorg is in Brussel, telt het gewest wel degelijk veel mantelzorgers. Volgens het Observatorium Welzijn en Gezondheid gaat het om zo n 9% van de bevolking, een cijfer dat vergelijkbaar is met het Belgische gemiddelde. De Brusselse mantelzorg wordt gekenmerkt door een grote buurtgerichtheid, al zijn er ook wijken (bv. de Brabantwijk) waar mantelzorgtaken vooral door familie worden opgenomen. Heel wat organisaties bereiken wel mantelzorgers, maar hebben geen specifiek mantelzorgbeleid. Over het algemeen wordt de draagkracht van mantelzorgers overschat. In de groepspraktijk van Bruno werkt sinds enkele maanden Elena, een verpleegkundige met Tsjetsjeense roots. Elena heeft eerst verpleegkunde gestudeerd en haalde nadien een diploma huisartsengeneeskunde aan de universiteit van Sint-Petersburg. Ze kwam eind jaren negentig in België terecht als vluchteling. Haar diploma s werden hier niet als gelijkwaardig aanvaard, dus moest ze opnieuw gaan studeren als ze in de gezondheidssector aan de slag wilde. Maar intussen had ze ook een inkomen nodig, dus begon ze te werken als sociaal vertaler/tolk en volgde ze een opleiding verpleegkunde in avondonderwijs. Ergens heeft Elena het er nog steeds moeilijk mee dat ze hier geen arts is, maar intussen heeft ze een nieuw leven opgebouwd. Ze hoopt dat haar verhaal andere nieuwkomers kan motiveren en kan hen heel wat relevante tips geven. 20 HUIS VOOR GEZONDHEID

HUIS VOOR GEZONDHEID

HUIS VOOR GEZONDHEID HUIS VOOR GEZONDHEID Hét aanspreekpunt voor studenten geneeskunde en (toekomstige) artsen in Brussel Het Huis voor Gezondheid is een organisatie die dankzij het delen van haar kennis van het Brusselse

Nadere informatie

BRUSSEL gaat ervoor!

BRUSSEL gaat ervoor! BRUSSEL gaat ervoor! Inspiratienamiddag 20 februari 2014 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Brussel!? Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

HUIS VOOR GEZONDHEID DRAAGT ZORG IN BRUSSEL VOOR ZORGVERLENERS

HUIS VOOR GEZONDHEID DRAAGT ZORG IN BRUSSEL VOOR ZORGVERLENERS HUIS VOOR GEZONDHEID DRAAGT ZORG IN BRUSSEL VOOR ZORGVERLENERS Het Huis voor Gezondheid is het ideale aanspreekpunt voor alle Nederlandskundige zorgverleners in Brussel. U bent zorgverlener en heeft concrete

Nadere informatie

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met:

Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Presentatiemiddag Oriëntatiegids Zorgopleidingen in Brussel In samenwerking met: Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 / 7 1000 Brussel info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be Oriëntatiegids

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN

RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN RESULTATEN ENQUÊTE OVER OVERLEG APOTHEKERS-HUISARTSEN Om na te gaan in welke mate de huisartsen en apothekers uit dezelfde wijk contact hebben en met elkaar overleggen, verstuurden de Apothekers van Brussel

Nadere informatie

Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1

Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1 Y:\HZW\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten 1 ACTIEPLAN 2017 1. Algemeen De stuurgroep van het LMN ZWV komt om de 6 weken samen op een donderdagmiddag De stuurgroep LMN gaat door op de laatste vrijdag van

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016

Toespraak van Sven Gatz. Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont. Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Viering 80 jaar Doktersgild Van Helmont Brussel, zaterdag 1 oktober 2016 Geachte voorzitter, dames en heren, - Het is me een grote

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2015. Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid West-Vlaanderen www.lmn-zwv.be

ACTIEPLAN 2015. Lokaal Multidisciplinair Netwerk Zuid West-Vlaanderen www.lmn-zwv.be 1 ACTIEPLAN 2015 1. Huisartsen sensibiliseren Zolang het pilootproject loopt blijft het promoten van de zorgtrajecten de kerntaak van LMN ZWV. Daarom wil LMN ZWV de werking van het LMN en de ondersteuning

Nadere informatie

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015

V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 V.A.N.-TOP MINISTER JO VANDEURZEN 21 NOVEMBER 2015 ZORG IN EVOLUTIE 2 ZORG IN EVOLUTIE Professioneel gestuurde zorg Hospitalocentrisme Gezondheidszorg welzijn gescheiden Nadruk acute geneeskunde Aanbodgestuurde

Nadere informatie

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen

7. Zorgtrajecten. Inleiding. suggestievragen 7. Zorgtrajecten Inleiding Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire benadering van de chronisch zieke patiënt. De toepassing van een zorgtraject gaat echter gepaard met een aantal administratieve

Nadere informatie

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout)

REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) REGIOHUIZEN Inleiding: Esther Van den Bossche (LMN Schelde-Rupel) Moderator: Dr. Stefan Teughels (LMN Turnhout) in Vlaanderen 45 Netwerken 27 Waarom regiohuizen Zeer ruim aanbod aan paramedici Onduidelijk

Nadere informatie

Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke)

Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke) Analyse van de percepties van diabeteseducatoren t.a.v. het zorgtraject Diabetes. (regio Destelbergen-Gent-Melle-Merelbeke) November 202 Stuurgroep LMN Samen in Zorg (L. Alleman, E. Beddeleem, dr. C. Besard,

Nadere informatie

Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie

Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie Hoe gaat het zorgtraject diabetes type 2 er in de toekomst uitzien? Stand van zaken na de evaluatie NVKVV Oostende 27 april 2015 1 Inleiding 2 1 Wat is een zorgtraject? Nieuwe aanpak van een chronische

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw

De e-huisarts : Inleiding. Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw De e-huisarts : Inleiding Dr. Hilde Roels Voorzitter Vlaams Artsensyndicaat vzw 2 3 Het ehealth-platform Federale openbare instelling met de missie - om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Antwerpen 14/09/2017

Antwerpen 14/09/2017 Antwerpen 14/09/2017 ELZ wat is dat nu? Standpunt van Domus Medica (Huisartsenvereniging) Dr. Wim Verhoeven Geografische afbakening Ziekenhuisnetwerken Standpunt van de patiënt Tijd voor interactie: rondetafelgesprek

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen?

Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen? Hoe kan het LMN u als arts ondersteunen? 1. Inleiding Het LMN (Lokaal Multidisciplinair Netwerk) Regio Gent werd in 2010 opgericht ter ondersteuning van de zorgtrajecten en meer algemeen ter ondersteuning

Nadere informatie

Actieplan 2012 BIJLAGE ZORG DRAGEN IN BRUSSEL. Bijlage nr. 1. Actieplan 2012 Zorg dragen in Brussel

Actieplan 2012 BIJLAGE ZORG DRAGEN IN BRUSSEL. Bijlage nr. 1. Actieplan 2012 Zorg dragen in Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Actieplan 2012 Zorg dragen in Brussel Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7, 1081 Brussel t. 02 412 31 65 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be

Nadere informatie

AP6 Delen om samen te werken

AP6 Delen om samen te werken AP6 Delen om samen te werken AP6 Partager afin de Collaborer Basisinformatie + hoe ze te bewaren/toegankelijk te maken 1. Een EPD voor alle zorgberoepen Om gegevens te kunnen delen dient elk zorgberoep

Nadere informatie

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4.

1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)? 4. Klankbordgroep eerste lijn Gent 18 januari 2011 i.s.m. PLAZZO 1 Programma 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Wat is de eerste lijn? 3. Wat is een Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

i.s.m. gemeente, OCMW, TOMvzw, Somedi, VDV, Pfizer,

i.s.m. gemeente, OCMW, TOMvzw, Somedi, VDV, Pfizer, Educatoren LMN Dijle en Nete: Ria Goyvaerts, Els Broeckx, Els Heyde, Griet Wouters, Marianne Staquet i.s.m. gemeente, OCMW, TOMvzw, Somedi, VDV, Pfizer, Prevalentie (%) AANLEIDING Prevalentie van Diabetes

Nadere informatie

BIJLAGE. Dossier 0355 / WGG / Gezondheid / Lopend / Concept / Niet vertrouwelijk. Bijlage nr. 1. Jaaractieplan 2013 vzw Huis voor Gezondheid

BIJLAGE. Dossier 0355 / WGG / Gezondheid / Lopend / Concept / Niet vertrouwelijk. Bijlage nr. 1. Jaaractieplan 2013 vzw Huis voor Gezondheid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Jaaractieplan 2013 vzw Huis voor Gezondheid Dossier 0355 / WGG / Gezondheid / Lopend / Concept / Niet vertrouwelijk 1 Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Wegwijs in de social-profitsector

Wegwijs in de social-profitsector 09/10/2014 Schaarbeek Wegwijs in de social-profitsector SPREKERS: Bart van Opstal (VIVO) Sandra Vermeulen (Servicepunt Zorg Gent) 09/10/2014 Wegwijs in de social-profitsector Opbouw van de sessie VIVO

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Complexe zorg in de eerstelijn. Wijkverpleegkundige Mr. C Marijke Geukens

Complexe zorg in de eerstelijn. Wijkverpleegkundige Mr. C Marijke Geukens Complexe zorg in de eerstelijn Wijkverpleegkundige Mr. C Marijke Geukens Wit-Gele Kruis Limburg Cijfers: 13.000 pat. per maand 10.000 bezoeken per dag 1600 medewerkers 1270 Verpleegkundigen 650 verpleegkundige

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR HASSELT EXPERTENSTUURGROEP SPEERPUNT ZORGECONOMIE Filip Van Laecke Raadgever Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen Situatieschets social

Nadere informatie

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema

ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018. WST 4 AP 3 Medicatieschema ACTUALISATIE ROADMAP egezondheid 2013-2018 WST 4 AP 3 Medicatieschema Stand van zaken Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) is operationeel en uitgerold, maar slechts 40% van de voor het publiek geopende

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP. Mechelen, 28 april 2012

Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP. Mechelen, 28 april 2012 Is POP geschikt voor de SOLO praktijk? Kwaliteitsdag POP Mechelen, 28 april 2012 Voorbereiding : Marleen De Greef Invaller : Olga Van de Vloed Met de medewerking van Jan Gevers en de inbreng van alle deelnemers

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

GEZONDHEIDSMEETING Gezond en wel doorheen de ouderenzorg van morgen DONDERDAG 20 MAART 2014, 19 UUR

GEZONDHEIDSMEETING Gezond en wel doorheen de ouderenzorg van morgen DONDERDAG 20 MAART 2014, 19 UUR GEZONDHEIDSMEETING 2014 DONDERDAG 20 MAART 2014, 19 UUR Gebouw VGC administratie Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel THEMA S WORKSHOP 1 Zorgdetectie zorgregie zorgweigering: welke wegen vinden hun bestemming?

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

'K en Brugge in m'n erte *

'K en Brugge in m'n erte * 'K en Brugge in m'n erte * Niek Vervaeck 19/10/2013 * Ik draag Brugge in mijn hart Aantal inwoners: Assebroek 19331 Sint Kruis 16070 Sint Andries 19562 Sint Michiels 12053 Sint Pieters 7537 Binnenstad

Nadere informatie

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010

Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Griet Coppé Vlaams Volksvertegenwoordiger CD&V www.grietcoppe.be Persnota: Dag van de Verzorgende 20/10/2010 Synthese Onze samenleving staat voor enorme uitdagingen op het vlak van zorg. De verzilvering

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

b. Samenwerking met de gezondheidspromotor van MediKuregem voor thema s in verband met gezonde voeding

b. Samenwerking met de gezondheidspromotor van MediKuregem voor thema s in verband met gezonde voeding Bijlage nr. 1 Fiches Stedenfonds SD 3 OD 7 Titel initiatief : Gezonde voeding en beweging: de buurt en de eerste lijn in actie Initiatiefnemer: vzw Wijkgezondheidscentrum MediKuregem Het project kan worden

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging.

Op zaterdag 21 mei organiseerde Plazzo een Trefdag Zelfzorg rond het thema vernieuwen en verjongen van je vereniging. PLAZZO VANDAAG Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo) is een samenwerkingsverband dat werkt rond zelfzorg en gebruikersparticipatie in Oost-Vlaanderen. Plazzo versterkt zelfzorggroepen, valoriseert

Nadere informatie

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck

Patiëntengegevens delen via Vitalink. Thomas Van Langendonck Patiëntengegevens delen via Vitalink Thomas Van Langendonck Inhoud Wat is Vitalink? Waar staan we nu? Concreet Meebouwen aan Vitalink Wat is Vitalink? Kerngedachte Veilig delen van gegevens die niet 24u/24

Nadere informatie

Starten met het Vitalink medicatieschema

Starten met het Vitalink medicatieschema Starten met het Vitalink medicatieschema ICT-ondersteuner 14 oktober 2015 - Halle 1 Agenda Kennismaking Wat is Vitalink en hoever staan we? Opzet van dit Vitalink Clusters project (met ondersteuning van

Nadere informatie

ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016

ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016 ewzc - Naar een gestructureerde samenwerking met de WZC s via het ehealth Platform ZOROO UZGent 23/09/2016 Multidisciplinaire samenwerking ehealthbox binnen het e-health eco-systeem Ziekenhuizen naar Artsen

Nadere informatie

Uw patiëntendossier en privacy

Uw patiëntendossier en privacy Uw patiëntendossier en privacy UZ Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Dit dossier is volledig elektronisch en bevat gegevens van artsen, verpleegkundigen en

Nadere informatie

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13

België - Vlaanderen. Alle Vlamingen zijn betrokken. Pijlers van het Vlaams zorgen ouderenbeleid. Vermaatschappelijking van zorg 29-11-13 België - Vlaanderen Dementievriendelijke gemeenschap Landelijk Congres - Moderne Dementiezorg Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 25 november 2013 Alle Vlamingen zijn betrokken

Nadere informatie

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START Concept Dit project richt zich tot de medische vrije beroepen of zelfstandige zorgverstrekkers. Op basis van recente RSVZ-cijfers (2011) blijkt dat de

Nadere informatie

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen

Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC. Dirk BROECKX Project Manager éénlijn.be 14 oktober Blue Point Antwerpen Verkenningstocht egezondheid Elektronisch Voorschrift in WZC Dirk BROECKX Project Manager 14 oktober Blue Point Antwerpen = een consortium = een netwerk + software leveranciers + egezondheid Diensten Wat

Nadere informatie

Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s. Symposium UZGent 23/09/2016

Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s. Symposium UZGent 23/09/2016 Naar een transmurale communicatie en gestructureerde samenwerking tussen ziekenhuizen en WZC s Symposium UZGent 23/09/2016 Multidisciplinaire samenwerking ehealthbox binnen het e-health eco-systeem Ziekenhuizen

Nadere informatie

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan?

Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Fiche 6: Hoe trek je meer allochtone cliënten aan? Cliënten van vreemde origine vinden soms moeizaam hun weg naar zorgvoorzieningen en zijn bovendien moeilijk te bereiken. Dit wil niet zeggen dat ze geen

Nadere informatie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie

De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie De stem van de patiënt in de ambulante chirurgie Ilse Weeghmans Vlaams Patiëntenplatform vzw B.A.A.S. Congres 27 februari 2015 Neder-over-Heembeek Inhoud 1. Het Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Wat is een

Nadere informatie

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld

Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 1 Ziekenfonds: een veranderende rol in een veranderende gezondheidszorg-wereld 2/10/2012 ziekenfondsen en toegankelijkheid 2 1. Wat is de taak van de ziekenfondsen

Nadere informatie

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015

Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN. Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Toren van Babel & KLINISCHE INFORMATIESYSTEMEN Netwerkdag Chronische Zorg 21 maart 2015 Apr. Lieven Zwaenepoel Brabants Apothekers Forum Vlaams Apothekers Netwerk ICT Ondersteuning voor de 1 ste lijn Wat

Nadere informatie

Eerstelijnsgezondheidsconferentie

Eerstelijnsgezondheidsconferentie Beleidstraject (Vlaamse overheid) 2010: Conferentie eerstelijnszorg (11 december 2010) 2013 : Symposium eerstelijnsgezondheidszorg 2016 : 6 voorbereidende werkgroepen 2017 : Conferentie eerstelijnszorg

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Gezondheid, onze zorg!

Gezondheid, onze zorg! Gezondheid, onze zorg! Pleisters op de wonde volgens de Limburgse armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Gezondheidszorg... Het lijkt vanzelfsprekend, maar is dat wel zo voor iedereen? Als we ermee

Nadere informatie

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health

Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Vlaams ICT beleid en de toekomstplannen van de Vlaamse overheid met betrekking tot e-health Inleiding De maatschappij confronteert ons met nieuwe uitdagingen. Een van de antwoorden is de uitbouw van ICT

Nadere informatie

Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang. 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid

Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang. 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid Naar werkbaar werk in de buitenschoolse kinderopvang 27/04/2017 Lon Holtzer, zorgambassadeur, Vlaamse Overheid 2 Overzicht Voorgeschiedenis Situering van de globale problematiek Specifiek voor de kinderopvang

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit

Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit Invulformulier voor goede praktijkvoorbeelden Lokale besturen werken aan etnisch-culturele diversiteit 1. Naam van uw stad, gemeente of OCMW OCMW Gent 2. Praktijkvoorbeeld 2.1 Titel van het initiatief

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

18/06/2014 GROEPSVOORLICHTING DIABETES INHOUD WAAROM INFO OVER DIABETES? Info diabetes Prevalentie Types

18/06/2014 GROEPSVOORLICHTING DIABETES INHOUD WAAROM INFO OVER DIABETES? Info diabetes Prevalentie Types INHOUD GROEPSVOORLICHTING DIABETES W E R K G R O E P D I AB E T E S L M N Z U I D E R K E M P E N Info diabetes Prevalentie Types Wat is LMN Werkgroep diabetes Conversation Maps Wat? Samenwerking lokaal

Nadere informatie

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT?

EEN SOCIALE KAART, WAT BETEKENT DIT? DE INTERPROVINCIALE SOCIALE KAART De Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken al een aantal jaren samen aan één sociale kaart voor Vlaanderen,

Nadere informatie

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur

Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Een zorgjob: ik ga ervoor! Juni 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur 1 Overzicht De toekomst in cijfers Actieplan Campagne Uitdagingen 2 De zorg uitgedrukt in cijfers Vergrijzing van de bevolking Start van

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Actieplan 2015 ZORG DRAGEN IN BRUSSEL. Bijlage nr. 1. Jaaractieplan 2015 vzw Huis voor Gezondheid

Actieplan 2015 ZORG DRAGEN IN BRUSSEL. Bijlage nr. 1. Jaaractieplan 2015 vzw Huis voor Gezondheid Bijlage nr. 1 Jaaractieplan 2015 vzw Huis voor Gezondheid Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 65 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be

Nadere informatie

Thuisverpleegkundigen en ehealth

Thuisverpleegkundigen en ehealth Thuisverpleegkundigen en ehealth Jo DE COCK Administrateur-Generaal RIZIV Studiedag thuisverpleegkundigen - 19 maart 2013 TRENDS GEZONDHEIDSZORG meer chronische zorg i.p.v. louter acute zorg zorg op afstand

Nadere informatie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie

Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie Bijlage 2 Functiekaart dementie-experten van de regionale expertisecentra dementie 1. Algemene inlichtingen Functienaam: Rapporteert aan: Diens/afdeling: Hiërarchische overste: Functionele afstemming,

Nadere informatie

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken

Convenant tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Convenant 2014-2016 tussen OCMW Lier en Huisartsenvereniging Lier en Omstreken Tussen de stad Lier vertegenwoordigd door de OCMW-raad voor wie optreden Marleen Vanderpoorten, voorzitter en Katleen Janssens,

Nadere informatie

BuSO Binnenhof SSP2 Performing for Success najaar 2013

BuSO Binnenhof SSP2 Performing for Success najaar 2013 BuSO Binnenhof SSP2 Performing for Success najaar 2013 Beknopt evaluatie rapport 1. Korte inleiding van activiteiten In Groot-Brittannië, Nederland en Vlaanderen kampt men met het probleem van jongeren

Nadere informatie

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer

Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Prof. Em. Dr. Jan De Maeseneer Universiteit Gent Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg Het Lokaal Bestuur is aan zet in de Eerste Lijn Opinion on Definition primary care Definitie

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel

Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Nieuw verpleegkundig beroeps- en competentieprofiel Daniël Schuermans Longfunctielaborant Biomedical research unit BVPV- SBIP 2015 Vrije Universiteit Brussel Organigram Verpleegkundigen beroepsverenigingen

Nadere informatie

Domus Medica Actief voor huisarts en kringen

Domus Medica Actief voor huisarts en kringen Domus Medica Actief voor huisarts en kringen Online informatie Op de volgende bladzijden worden relevante onderwerpen voor starters uitgelicht. Surf naar www.domusmedica.be om zelf aan de slag te gaan.

Nadere informatie

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes

1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 oktober 2010 1 jaar Zoet Zwanger: Vlaanderen in actie tegen diabetes Het project Zoet Zwanger moet vrouwen die zwangerschapsdiabetes

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige?

Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Logistiek in de thuisverpleging nog een weg af te leggen wat kan het betekenen voor de patiënt, de mantelzorger en de thuisverpleegkundige? Hendrik Van Gansbeke Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Stuurgroep Zorgtrajecten

Stuurgroep Zorgtrajecten Y:\\2017\LMN\Stuurgroep zorgtrajecten\stuurgroep\01- Aanwezig: Dr. Thierry Crepel, Dr. Martin Poot, Dr. Koen Viaene, Dr. Stefaan Viaene, Julie Descamps, Stefanie Desmet, Karlien Lapierre Verontschuldigd:

Nadere informatie

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT. Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin UITDAGINGEN IN DE SOCIAL-PROFIT Jo Vandeurzen Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2050: 3x zoveel tachtigjarigen en 10x zoveel honderdjarigen Sector Gezondheidszorg en maatschappelijke

Nadere informatie

DWARSVERBINDINGEN OP MESONIVEAU

DWARSVERBINDINGEN OP MESONIVEAU DWARSVERBINDINGEN OP MESONIVEAU An Huygen Paul Heremans Netwerkdag chronische zorg Domus Medica 21 maart 2015 Opdracht van de overheid Zoveel mogelijk diverse kringen van zorgverstrekkers en eerstelijnsorganisaties

Nadere informatie

ICT- ondersteuning Eerste Lijn

ICT- ondersteuning Eerste Lijn ICT- ondersteuning Eerste Lijn Dirk BROECKX Projectmanager Project ICT- ondersteuning in de Eerste Lijn 7 december 2013 Flora Verstappen September 2013 Een dubbel medicaiegebruik wordt niet Ijdig gezien

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

13/01/2016. Wat is een SEL. Zorgaanbieders. Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem

13/01/2016. Wat is een SEL. Zorgaanbieders. Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem Toelichting methodiek multidisciplinair overleg en e-zorgplan 26/11/2015 Project Bornem Wat is een SEL SamenwerkingsInitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Of een pluralistische samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin JO VANDEURZEN Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin CONTEXT > Het doel Draagvlak en engagementen aftoetsen en stimuleren in ganse werkveld van relevante actoren Kennis van bewezen strategieën

Nadere informatie

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw

Gezondheidszorg. Zorgtraject diabetes. Informatie voor artsen en andere zorgverleners. vzw Gezondheidszorg Zorgtraject diabetes Informatie voor artsen en andere zorgverleners 1 vzw De diabetesverpleegkundigen van Solidariteit voor het Gezin staan voor u klaar! Zorgtraject diabetes Het zorgtraject

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting

Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Cultuursensitieve seksuele en reproductieve gezondheidsvoorlichting Hanan Ben Abdeslam Expertisecentrum kraamzorg Volle Maan Ontwikkeld ism VGC Inhoud 1. Opzet 2. Projectdoel en projectresultaat 3. Inzichten

Nadere informatie