Fokkema Linssen Blad 1. AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex BrinkState te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fokkema Linssen Blad 1. AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex BrinkState te"

Transcriptie

1 Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Dossnr. AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex BrinkState te verscheen voor mij, mr. Hendrik Linssen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam: Ronald Reevers, geboren te Rotterdam op tien juli negentienhonderd vijfenvijftig, werkzaam op het kantoor van mij, notaris, kantooradres: Fokkema Linssen Notarissen, Heemraadssingel 131, 3022 CD Rotterdam. Deze handelt als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten vennootschap BPD Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te 3871 AZ Hoevelaken, Westerdorpsstraat 66, mede kantoor houdende te 2612 PA Delft, Poortweg 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer , hierna ook te noemen: de gerechtigde. Volmacht De volmacht, waaraan de betreffende verschijnende persoon de bevoegdheid ontleent, is schriftelijk verleend en zal aan deze akte worden gehecht. De verschenen persoon verklaarde het volgende. Aan de gerechtigde behoort toe het navolgende. REGISTERGOED: een perceel grond gelegen in het projekt BrinkState te Moordrecht, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie D nummer voor welk perceel door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte is afgegeven, met het daarop in aanbouw zijnde appartementengebouw genaamd BrinkState, omvattende zevenendertig (37) appartementen algemene fietsenberging, gemeenschappelijke buitenruimte, entree, hal, trappenhuis, voorterrein en verder toebehoren. VOORAFGAANDE VERKRIJGING. Dit registergoed is door de gerechtigde verkregen door de inschrijving in het register Hypotheken 4 van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op negenentwintig juli tweeduizend negen in deel nummer 22 van een afschrift van een akte van levering, op zeventien juli tweeduizend negen voor een waarnemer van notaris mr. Th.J.H. Dröge te Delft, verleden. BESLUIT TOT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN De gerechtigde heeft besloten over te gaan tot splitsing in appartementsrechten van het recht van de gerechtigde op bedoeld gebouw met de daarbij behorende grond, in de zin van artikel 5:106 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en de vaststelling van een reglement als bedoeld in artikel 5:111 sub d van het Burgerlijk Wetboek. SPLITSINGSTEKENING/VERKLARING BEWAARDER Daartoe is het gebouw met bijbehorende grond uitgelegd in een plan van alle (bouw)lagen, bestaande uit één -aan deze akte te hechten- blad. De bewaarder van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers heeft een verklaring afgegeven. Deze verklaring is gesteld op voormelde tekening. Bij die goedkeuring is tevens voor het onderhavige kadastrale perceel vastgesteld het

2 Blad 2 Op gemeld plan zijn de gedeelten van het complex die bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt duidelijk aangegeven en voorzien van een Arabisch cijfer. OMSCHRIJVING APPARTEMENTSRECHTEN. Het registergoed zal omvatten de volgende appartementsrechten: 1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging op de begane grond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, appartementsindex 1; 2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging op de begane grond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, appartementsindex 2; 3. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging op de begane grond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, appartementsindex 3; 4. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging op begane grond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, appartementsindex 4; 5. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging op de begane grond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, appartementsindex 5; 6. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met berging op de begane grond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, appartementsindex 6; 7. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met balkon op de eerste verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, appartementsindex 7; 8. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 8; 9. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 9; 10. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk onbekend, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, A, appartementsindex 10; 11. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 11;

3 Blad het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 12; 13. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 13; 14. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 14; 15. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 15; 16. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 16; 17. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 17; 18. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 18; 19. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 19; 20. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 20; 21. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 21; 22. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 22; 23. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 23;

4 Blad het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 24; 25. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 25; 26. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 26; 27. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 27; 28. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 28; 29. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 29; 30. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 30; 31. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 31; 32. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 32; 33. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 33; 34. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met berging op de begane grond en verder appartementsindex 34; 35. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met berging op de begane grond en verder appartementsindex 35;

5 Blad het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met berging op de begane grond en verder appartementsindex 36; 37. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de appartementsindex 37; welke appartementsrechten, na splitsing als hiervoor bedoeld, allen zullen toebehoren aan de gerechtigde. SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN, VASTSTELLING REGLEMENT EN OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS De gerechtigde: - gaat hierbij vervolgens over tot voormelde splitsing in appartementsrechten; - brengt deze tot stand op de wijze als hiervoor vermeld; - richt hierbij een vereniging van eigenaars op; en - stelt hierbij een reglement vast als bedoeld in artikel 5:111 sub d van het Burgerlijk Wetboek als volgt: HET REGLEMENT. Gemeld reglement zal omvatten de bepalingen van het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, met uitzondering van de bijbehorende ANNEX. Dit modelreglement is vastgesteld bij een akte verleden op zeventien januari tweeduizend zes voor mr. A.G. Hartman, notaris te Amsterdam. Een afschrift van deze akte is ingeschreven in het register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Rotterdam op achttien januari daaraanvolgend in deel nummer 134. De artikelen van het modelreglement worden beschouwd woordelijk in deze akte te zijn opgenomen, voorzover in die artikelen geen wijzigingen en aanvullingen worden aangebracht door het navolgend "aanvullende reglement". De uitwerkingen, wijzigingen en aanvullingen op de van toepassing verklaarde bepalingen van het modelreglement luiden als volgt. (De navolgende aanduidingen van artikel(-nummers) en lid(-nummers) verwijzen naar en corresponderen met de betreffende aanduidingen in het modelreglement.) UITWERKING MODELREGLEMENT Artikel 8 Lid 1. De eigenaars van elk van de appartementsrechten zijn in de gemeenschap gerechtigd als volgt: - de eigenaren van de appartementsrechten met indices 1 en 2 ieder voor negenentachtig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (89/2.987 e ) - de eigenaar van het appartementsrecht met index 3 voor tweeënnegentig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (92/2.987 e ) - de eigenaren van de appartementsrechten met indices 4 en 5 ieder voor drieënnegentig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (93/2.987 e )

6 Blad 6 - de eigenaar van het appartementsrecht met index 6 voor zesentachtig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (86/2.987 e ) - de eigenaren van de appartementsrechten met indices 7 tot en met 11, 16 tot en met 20 en 25 tot en met 29 ieder voor tachtig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (80/2.987 e ) - de eigenaren van de appartementsrechten met indices 12, 21 en 39 ieder voor éénentachtig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (81/2.987 e ) - de eigenaren van de appartementsrechten met indices 15, 24 en 33 ieder voor zesenzeventig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (76/2.987 e ) - de eigenaren van de appartementsrechten met indices 13, 14, 22, 23, 31 en 32 ieder voor tweeëntachtig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (82/2.987 e ) - de eigenaren van de appartementsrechten met indices 35 en 36 ieder voor vijfenzeventig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (75/2.987 e ) - de eigenaar van het appartementsrecht met index 34 voor vijfenzestig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (65/2.987 e ) - de eigenaar van het appartementsrecht met index 37 voor zevenenzestig/tweeduizend negenhonderdzevenentachtigste (67/2.987 e ) gedeelte. De aandelen in de gemeenschap zijn vastgesteld aan de hand van de verhouding in oppervlakte van de voor uitsluitend gebruik bestemde gedeelten, blijkens een berekening die aan deze akte zal worden gehecht. Artikel 25 Lid 1 Deze bestemming is voor de privé gedeelten met indices 1 tot en met 37: woning voor privé-doeleinden. Artikel 42 lid 2. De naam van de vereniging is: Vereniging van eigenaars BrinkState, gevestigd te Moordrecht. De vereniging heeft haar zetel in laatstgenoemde gemeente doch kan elders kantoor houden. Artikel 47 lid 2 Het maximum aantal in de vergadering uit te brengen stemmen bedraagt zevenendertig (37) Iedere eigenaar brengt één (1) stem uit voor elk aan hem toebehorend appartementsrecht. WIJZIGINGEN EN/OF AANVULLINGEN MODELREGLEMENT Artikel 8 Lid 4 van dit artikel wordt vervangen door: Ondersplitsing van een appartementsrecht is niet toegestaan. Toegevoegd worden twee extra leden luidende: "5 De aanlegkosten van een lift (thans nog niet aanwezig), alsmede de kosten van onderhoud, gebruik, reparatie en stroomverbruik daarvan, komen

7 Blad 7 uitsluitend voor rekening van de eigenaars van de appartementsrechten met indices 7 tot en met 37, zulks voor gelijke delen. 6 De schulden en kosten verbonden aan gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken die slechts dienstbaar zijn aan één eigenaar of een bepaalde groep van eigenaars worden gedragen en betaald door die eigenaar voor het geheel, dan wel door die groep van eigenaars volgens een verhouding als is bepaald in lid 1 dan wel volgens een door de vergadering nader te bepalen verhouding. Indien nodig of gewenst kan bij huishoudelijk reglement worden vastgelegd wanneer sprake is van dienstbaarheid aan één eigenaar of een bepaalde groep van eigenaars en wie tot die groep behoren." Artikel 13 lid 2 Artikel 13 lid 2 van het Reglement wordt na de zin "wordt zijn schuld omgeslagen over de andere eigenaars in onderlinge verhouding als is bepaald in artikel 2 derde lid" toegevoegd de zin "en ten laste van de exploitatierekening gebracht" Artikel 15 lid 2 Aan artikel 15 lid 2 wordt toegevoegd de zin "De periodieke controle in overleg met de verzekeraar kan achterwege blijven bij een jaarlijkse automatische aanpassing (index-clausule) van de herbouwkosten van het gebouw door de verzekeraar." Artikel 17 Artikel 17 wordt vervangen en komt te luiden als volgt: 1 Tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden onder meer gerekend, voor zover aanwezig: a de grond, de funderingen, de dragende muren, de kolommen, het geraamte van het gebouw, de gevels (daaronder begrepen de gevelbeplatingen en dilataties), de balkonconstructies, de galerijen, de daken (inclusief de waterkerende lagen), de dakbedekking, de dakkapellen, de schoorstenen, de rook- en ventilatiekanalen, de vuilstortkokers, de lift- en leidingschachten, alsmede de vloeren en de wanden die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke gedeelten of tussen (een) gemeenschappelijk(e) gedeelte(n) en (een) privé gedeelte(n) of tussen privé gedeelten, (onder de hiervoor bedoelde vloeren worden mede begrepen de zwevende dekvloeren en de isolatie tussen de constructievloeren en de zwevende vloeren); b het hek- en traliewerk (voorzover geen privé tuinafscheiding), de borstweringen, de (vlucht-)trappen, de entrees, de hallen, de gangen, de trappenhuizen, de algemene bergingen, de fietsenbergingen, de containerruimten, de ruimten voor de energievoorzieningen, de liftmachines, de (stads-)verwarminginstallatie en de warmwaterinstallatie (voor zover geen eigendom van derden), de hydrofoorinstallaties en de vuilcontainers; c de plafonds en overige afwerklagen en de bekleding van de vloeren en de wanden die zich niet bevinden in een privé gedeelte, alsmede de plafonds en afwerklagen van de vloeren van de balkons, ook voor zover aanwezig binnen een privé d zowel de raamkozijnen met de glazen ramen en de sponningen als de

8 Blad 8 deurkozijnen met de deuren en drempels (waaronder zijn begrepen schuifpuien met schuifdeuren) die zich bevinden in de (al dan niet aan balkons of terrassen grenzende) gevels en/of in de wanden die de scheiding vormen tussen gemeenschappelijke gedeelten of tussen (een) gemeenschappelijk(e) gedeelte (n) en een privé gedeelte, alsmede het bij een en ander behorende (standaard) hang- en sluitwerk; e de energie besparende voorzieningen in of aan de gemeenschappelijke gedeelten en/of de gemeenschappelijke zaken; f de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken, van: - de lift(en); - de hydrofoor/-foren; - de stadsverwarming en/of warm watervoorziening tot de meterkast in een privé-gedeelte, met inbegrip van de warmtemeters ; - de luchtbehandeling en de ventilatie; - de rook- en branddetectie en de brandbestrijding; - de bliksembeveiliging of andersoortige centrale aarding; - de algemene beveiliging; - de gemeenschappelijke verlichting; die niet bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar of gebruiker van - of niet uitsluitend dienstbaar zijn aan - één privé g de leidingen voor: - de afvoer van hemelwater, gootwater en fecaliën, voor zover niet uitsluitend dienstbaar aan één privé - het transport van gas, water, elektriciteit en telefoon-, audio- en videosignalen vanaf de aansluitingen op de dienstleidingen tot aan een meterkast van een privé h de huisbel- en deuropenerinstallatie (centrale panelen voorzien van drukknoppen, intercom, videofoon, naamkaarthouders) ook voor zover deze zich in de privé gedeelten bevinden, met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken, alsmede de brievenbussen; i de overige collectieve voorzieningen. 2 Tot de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke zaken worden niet gerekend: a de leidingen voor: - de afvoer van hemelwater, gootwater en fecaliën, voor zover uitsluitend dienstbaar aan één privé - het transport van gas, water, elektriciteit en telefoon-, audio- en videosignalen in een privé gedeelte vanaf de meterkast; b de installaties met de daarbij behorende leidingen, voorzieningen en overige werken voor de zelfstandige verwarming en koeling van een privé gedeelte met inbegrip van de radiatoren, radiatorkranen in een privé gedeelte (voor zover geen eigendom van derden); c al die zaken die bestemd zijn om uitsluitend te worden gebruikt door de eigenaar of gebruiker van - of uitsluitend dienstbaar zijn aan - één

9 Blad 9 privé gedeelte, voor zover niet anders in het reglement vermeld of met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 als zodanig gekwalificeerd. 3 De in het tweede lid bedoelde zaken maken deel uit van het desbetreffende privé gedeelte. 4 Op nieuwe gemeenschappelijke gedeelten en zaken, zoals nieuwe gemeenschappelijke installaties, is het voorgaande van toepassing, met ingang van de dag van aanbrenging daarvan. Artikel 25 Aan het eerste lid wordt toegevoegd: Het is toegestaan, mits met inachtneming van de daarvoor geldende gemeentelijke bepalingen, mede een kantoor- of beroepsruimte voor eigen gebruik in een woning te hebben. Het is niet toegestaan in de privé gedeelten beroepen of bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van de horeca uit te oefenen, noch daarin gelegenheid te geven tot het (doen) uitoefenen van gokspelen. Voorts is het niet toegestaan de privé gedeelten te exploiteren als pension- of kamerverhuurbedrijf. Artikel 27 In aanvulling op het bepaalde in artikel 27 van het reglement wordt bepaald dat het een eigenaar en gebruiker niet is toegestaan brandgevaarlijke of ontplofbare stoffen in de berging te plaatsen. Artikel 31. In aanvulling op lid 1 van dit artikel wordt bepaald dat de kosten van eventuele ophoging en onderhoud van de tuinen behorende bij de appartementsrechten met indices 1 tot en met 6 uitsluitend ten laste komen van de betreffende eigenaar/eigenaren. De erfafscheidingen van deze tuinen worden aangegeven door middel van een beukenhaag van ongeveer zestig à tachtig centimeter hoogte, een en ander zoals is aangegeven op de juridische situatietekening welke aan deze akte zal worden gehecht. Het is niet toegestaan om bomen in deze tuinen te plaatsen welke hoger zijn dan drie en een halve meter (3,5 meter) in verband met het belemmeren van het uitzicht van de andere appartementsrechten. Tevens is het niet toegestaan schuren en/of bergingen in deze tuinen te plaatsen. Artikel 41 In artikel 41 lid 2 van het reglement wordt de boete die ingeval van overtreding van een van de bepalingen van de wet, van het reglement of van het huishoudelijk reglement verbeurd wordt, voor iedere overtreding gesteld op vijfhonderd euro ( 500,00). Artikel 44. In afwijking van artikel 44 van het Reglement loopt het eerste boekjaar voor de exploitatierekening(en) samen met het kalanderjaar. Het eerste boekjaar begint op de dag waarop de vereniging ten minste twee leden kent en eindigt per éénendertig december van het jaar waarin het eerste appartementsrecht en/of gemeenschappelijke gedeelte voor gebruik wordt opgeleverd. Artikel 45 In afwijking van artikel 45 lid 3 van het Reglement wordt het minimale aantal eigenaars dat zelfstandig om een vergadering kan verzoeken vastgesteld op twee

10 Blad 10 (2). Artikel 49 Aan artikel 49 van het Reglement wordt toegevoegd: Een gemachtigde kan voor ten hoogste twee leden als gemachtigde optreden. Artikelen 52 en 53 Aan artikel 52 lid 1, 2 en 5, artikel 53 lid 4, 5 en 6 van het Reglement wordt toegevoegd: "Voor bedragen die een percentage van vijf procent (5,00%) van de laatste door de vergadering vastgestelde begroting niet te boven gaan behoeft het bestuur geen machtiging van de vergadering." WIJZIGING AKTE VAN SPLITSING De voor de wijziging van de akte van splitsing benodigde meerderheid van stemmen als bedoeld in artikel 5:139 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt gesteld op vier/vijfde (4/5 e ) van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt. Indien een besluit is genomen als bedoeld in de vorige zin kan de akte van splitsing worden gewijzigd met medewerking van het bestuur. OVERGANGSBEPALINGEN 1. Ter uitvoering van artikel 50 lid 5 van het Reglement wordt bij deze tot voorzitter van de eerste vergadering benoemd: Puur Beheer. In afwijking van het bepaalde in artikel 53 lid 1 van het Reglement wordt voor de eerste maal als bestuurder benoemd: Puur Beheer. 2. In afwijking van artikel 53 lid 4 van het reglement wordt voor de eerste maal de administratief beheerder benoemd bij onderhavige akte. In afwijking van artikel 53 lid 4 van het reglement wordt voor de eerste maal voor het voeren van beheer en administratie aangesteld: Puur Beheer. De aanstelling geschiedt voor de periode vanaf heden tot ten minste een jaar nadat het laatste appartement en/of gemeenschappelijk gedeelte ter bewoning zal zijn opgeleverd. 4. In afwijking van het bepaalde in artikel 45 van het Reglement wordt de eerste vergadering van de Vereniging van Eigenaars gehouden vóór de feitelijke levering van de gemeenschappelijke gedeelten. Tijd en plaats zal worden vastgesteld door Puur Beheer. 5. De voorschotbijdrage is voor de eerste maal verschuldigd vanaf de eerste van de maand dat (een deel van) de gemeenschappelijke gedeelten en/of het eerste appartementsrecht voor gebruik ter beschikking wordt gesteld. Bij de levering aan de verkrijger zal door deze een bedrag van honderd euro ( 100,00) als aanbetaling op de voorschotbijdrage in de kas van de vereniging worden gestort. 6. Namens de Vereniging van Eigenaars zal Puur Beheer het gebouw vanaf de dag van de algemene oplevering (opstal en Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekeren. OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN. Er zijn aan de gerechtigde tot het registergoed geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzonder bepalingen bekend. SPLITSINGSVERGUNNING Voor de onderhavige splitsing is geen splitsingsvergunning van de gemeente

11 Blad 11 Moordrecht vereist als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet. SLOT Deze akte is verleden te Rotterdam op de in de aanhef van deze akte vermelde datum. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig vóór het verlijden van de akte de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van de akte kennis te nemen. De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht. Voorts is gewezen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van de wettelijk voorgeschreven gedeelten van de akte is de akte door de verschenen persoon ondertekend en, onmiddellijk daarna, door mij, notaris,

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Repertoriumnummer: LH-7171 Referentienummer : 2010.0433.01\LH\ MBO\1 ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Alexander Gezinus Hartman,

Nadere informatie

SPLITSING

SPLITSING Blad 1 van 8 2009.002778.01 splitsing SPLITSING 2009.002778.01/kv@ Heden, negentien november tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. ROBERTUS HENRICUS NUSTELING, notaris te Rotterdam: de heer Jeetendra

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

mei negentienhonderd drieëntachtig,

mei negentienhonderd drieëntachtig, Blad 1 van 12 MA/rb/555076903/AKTE VAN SPLITSING 1 Heden, zesentwintig november tweeduizend zeven, verschenen voor mij, Mr John Roozeboom, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: de heer Mark Stokkers, werkzaam

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING

MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING MODEL AKTE VAN WIJZIGING SPLITSING (MET TOELICHTING) Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparanten vermeld, zijnde de eigenaars van alle appartementsrechten het gebouw. Gegevens

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De BrinkState te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: INNEN BEHEERMIJ. B.V., gevestigd Vlaamse Gaailaan 13, 1343AK-- Almere,------------------------ 1 ~.~p~.,:::~- SPLITSING 52971 Heden, twintig februari tweeduizend zeven,---------- verscheen voor mij, Meester Willem Henri Mischa Berkenboseh, -- notaris, gevestigd te Almere---------------- mevrouw

Nadere informatie

AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex aan de Industrieweg 6A te Zoetermeer

AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex aan de Industrieweg 6A te Zoetermeer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ Van het complex aan de Industrieweg 6A te Zoetermeer ontwerp d.d. 24-3-2016 Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hendrik

Nadere informatie

AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex aan de Industrieweg 6A te

AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex aan de Industrieweg 6A te Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ Van het complex aan de Industrieweg 6A te Zoetermeer@ Heden, achtentwintig april tweeduizend zestien, verscheen

Nadere informatie

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18.

SPLITSINGSAKTE. Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel nummer 18. VELDHUIZEN BEENS VAN DE CASTEL Van 't Hoffstraat 32 3863 AX Nijkerk Tel. 033-2452649 Ref: 00283602.NS 8 maart 2001 notarissen SPLITSINGSAKTE Ingeschreven te Arnhem op 8 november 2000 in deel 19095 nummer

Nadere informatie

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

aanvulling bij inschrijving in register 4 deel nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 11 1 2008M11996NB aanvulling bij inschrijving in register 4 deel 55945 nummer 95 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op elf december tweeduizend acht verscheen voor mij, mr. Michel ------ René

Nadere informatie

MODEL AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (MET TOELICHTING)

MODEL AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (MET TOELICHTING) MODEL AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (MET TOELICHTING) SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, *, verscheen voor mij, *, notaris te *: Hier worden de comparant(en) vermeld, zijnde de eigenaar(s)

Nadere informatie

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE

Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE Heden, acht juni tweeduizend vier, verscheen voor mij, Mr ELIZABETH ANNA ETTINA GOMBERT-DEN BOER, notaris gevestigd te Beverwijk: mevrouw Mr JELTJE GRIETJE POSTHUMUS, kantooradres 1942 AR Beverwijk, Zeestraat

Nadere informatie

SPLITSING IN

SPLITSING IN Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4 1075 AC Amsterdam Telefoon: 020 5736311 Fax: 020 6799828 e-mail: mail@lubbers.nl - 1 - dossier: PP/ 2015.003178.01 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ Op @ verschenen

Nadere informatie

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 D116838/DR/ klo conceptversie d.d.: 24-7-2015 Wilhelminapier te Rotterdam Ondersplitsing A-3 Parkeerplaatsen A-8 t/m A-234 en bergingen A-235 t/m 454 Akte II ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Op

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08

Onroerende Zaken Hyp4 : 61634/ :08 Blad 1 van 9 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 23.177/GW Heden, twintig juni twee duizend twaalf, verscheen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort, notaris met als vestigingsplaats Arnhem:

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74)

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Referentienummer : 2012.0503.01\HH\HH\1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN KLEIBURG TE AMSTERDAM ZUIDOOST - (BLOK 74) Heden, @, verscheen voor mij, mr. Hugo Henrik Harleman, notaris gevestigd te Amsterdam:

Nadere informatie

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Blad 1 van 7 26.999/GT SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Lage Naarderweg 7 1217 GM Hilversum 1 Heden, dertien maart tweeduizend veertien kompareerde voor mij, mr. Hendrik Bellaar, notaris te Amstelveen:

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 56943/ :32

Onroerende Zaken Hyp4 : 56943/ :32 lad 1 van 8 KTE VN ONDERSPLITSING VN PPRTEMENTSRECHT @ 1 Heden, zestien juli tweeduizend negen, verscheen voor mij, Mr lexander Constantijn Walraad graaf van Limburg Stirum, notaris te Hilversum, mevrouw

Nadere informatie

AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex aan de Goeseelsstraat (2 e fase) te

AKTE VAN SPLITSING IN Van het complex aan de Goeseelsstraat (2 e fase) te Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Dossnr. RR/2016.001009.01 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ Van het complex aan de Goeseelsstraat (2 e fase) te Breda@ Heden, @, verscheen voor mij,

Nadere informatie

AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Van het complex aan de Goeseelsstraat te Breda

AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Van het complex aan de Goeseelsstraat te Breda Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Dossnr. RR/2015.000940.01 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Van het complex aan de Goeseelsstraat te Breda Heden, zes juni tweeduizend zestien, verscheen

Nadere informatie

WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD

WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD Blad 1 van 7 38911 1 WIJZIGING AKTE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Dossiernr: 38911MD Heden, vijf en twintig januari tweeduizend twaalf verscheen voor mij, Mr. Fazilah Farahnaz Lalmahomed, notaris te

Nadere informatie

wordt - voor zover een en ander nog toepassing kan vinden - verwezen naar:

wordt - voor zover een en ander nog toepassing kan vinden - verwezen naar: Blad 1 van 8 Heden, zes augustus tweeduizend tien (06-08-2010), verscheen voor mij, mr. Andries Johannes van Driel, notaris gevestigd te Binnenmaas: de heer Arie Prins, kantooradres 3271 DA Mijnsheerenland

Nadere informatie

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN

AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN LvRIMO AKTEVAN SPLITSING IN APP ARTEMENTSRECHTEN Heden de negentiende maart----------------------------------.:. ~------------------ negentienhonderd achtennegentig,-----------------------------------------------

Nadere informatie

Blad 1 van 8. blad 1.

Blad 1 van 8. blad 1. Blad 1 van 8 blad 1. AKTE VAN SPLITSING/6101931/NV/AS/HA Heden, zeventien november tweeduizend en zes, verscheen voor mij, mr. Peter Johannes Anthonie den Braven, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris,

Nadere informatie

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort)

RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) - 1 - MLA\THO\00611056-651633\817356 RECTIFICATIE VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN IN VERBAND MET VERANDERDE KAVELINDELING (Zielhorsterweg 73, 75 en 79, 3813 ZX Amersfoort) Heden, zevenentwintig februari

Nadere informatie

tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Cornelis Binnenkade, notaris te Amsterdam: te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Cornelis Binnenkade, notaris te Amsterdam: te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: Blad 1 van 10 SPLITSING VAN EIGENDOM Tweede Jan Steenstraat 58 te Amsterdam mr/svs/26092/1 1 Heden, twintig november tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Cornelis Binnenkade, notaris te Amsterdam:

Nadere informatie

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/ :00

Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/ :00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer, Onroerende Zaken Hyp4 : 40634/143 30-08-2005 09:00 Zoetermeer,

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \919061

- 1 - MLA\THO\ \919061 - 1 - MLA\THO\00322791-000241\919061 AANVULLING OP VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Mathenesserweg 111 A I en 111 A II, Wolphaertsbocht 144 A, 148 A, 150 B, 144 B, 148 B, 150 B, 144 C, 146 C148 C, 150

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam

VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Dossiernummer: MK/kp 16069 VEILINGVOORWAARDEN Lloydtoren te Rotterdam Op vierentwintig december tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. --------- Meindert Rudolf Hendrik Krans, notaris te Rotterdam:

Nadere informatie

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II,

KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, KLOOSPLANTSOEN - RIDDERKERK FLAT Nr. II, Bij akte op 24 okt. 1969 voor Notaris L. SMELIK te Ridderkerk verleden (overgeschreven ten Hypotheekkantore te Rotterdam, 27 oktober 1969, In deel 4005 nummer 37.

Nadere informatie

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54

Onroerende Zaken Hyp4 : 57103/78 25-08-2009 11:54 Blad 1 van 48 dos.nr.: 2009.001230.01/pva (25-09-31) deb.nr.: 86 doc.nm.: akte van splitsing in appartementsrechten EWnr.: 938/2 SPLITSING ERFPACHT IN APPARTEMENTSRECHTEN, OPRICHTING "VERENIGING VAN EIGENAARS

Nadere informatie

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3.

BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG, FASE 3. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

blad -1- IN APPARTEMENTSRECHTEN

blad -1- IN APPARTEMENTSRECHTEN .. blad -1- SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden dertien juni negentien honderd zes en ---------------- negentig, verscheen voor mij, Mr Anneke Klein Lankhorst, --- notaris ter standplaats Oegstgeest:

Nadere informatie

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE

VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE BIJZONDER REGLEMENT. VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN KLOOSPLANTSOEN 201 387 RIDDERKERK FLATGEBOUW OUDELANDE ----------------- OPGENOMEN IN AKTE VAN SPLITSING d.d. 4 maart 1968 1 Bij akte op 17 april 1969

Nadere informatie

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP

KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP KADASTRALE GRENSCORRECTIE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN VOGELDORP Heden, één mei tweeduizend drie, verschenen voor mij, Mr. Maria Arina Janna------ Elizabeth Hazenberg, notaris te Amsterdam: ------------------------------------------------

Nadere informatie

Westvest Notarissen Westvest 38 Postbus CV Delft Telefoon Fax

Westvest Notarissen Westvest 38 Postbus CV Delft Telefoon Fax 1 Westvest 38 Postbus 2823 2601 CV Delft Telefoon 015 219 19 99 Fax 015 219 19 88 Email info@westvest-notarissen.nl Wilt u, als u enige onjuistheid in het concept opmerkt, tijdig telefonisch contact met

Nadere informatie

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar

Thans staat nog niet vast of koper in de toekomst zal overgaan tot verkrijging van 'fase 2' (blok 73), terwijl die blokken bouwkundig op elkaar BIJLAGE 7: DEZE BIJLAGE BEVAT HET ONTWERP VAN DIVERSE 'LASTEN EN BEPERKINGEN' INZAKE DE FLAT KLEIBURG. HET ONTWERP IS BESCHIKBAAR GESTELD ONDER VOORBEHOUD VAN AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN DOOR VERKOPER.

Nadere informatie

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING

VOORGENOMEN ONDERSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN/ COMPLEXAANDUIDING/ TEKENING Blad 1 van 7 Heden, vijf oktober tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Bart Voorwinde, notaris te Amsterdam: de heer Duco Wouter Pieterse, geboren te Amsterdam op dertien augustus negentienhonderd

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR TIMMERS

NOTARISKANTOOR TIMMERS NOTARISKANTOOR TIMMERS tel. 0252-41 40 08 dossier : 2009.000144.01 / RT / Hoofdsplitsing Coremolen AKTE HOOFDSPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN@ TEVENS INHOUDENDE VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN EN@ KWALITATIEVE

Nadere informatie

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP

zaaknummer: SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Blad 1 van 10 zaaknummer: 1013851 1 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN PAMPUSLAAN 190 WEESP Vandaag, zeven augustus tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Adolf Leonard van Elten, notaris te Weesp: mevrouw

Nadere informatie

CONCEPT. zaaknummer: 9986\gb\avs > 15 parkeerplaatsen versie 8 juli 15 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

CONCEPT. zaaknummer: 9986\gb\avs > 15 parkeerplaatsen versie 8 juli 15 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 1 Drost en Juten Netwerk Notarissen Nassauplein 36 2585 ED 's-gravenhage 070-3425100 070-3562738 info@drostjuten.nl www.drostjuten.nl Versiedatum: 8 juli 2015 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN In dit concept kunnen nog wijzigingen worden aangebracht

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN In dit concept kunnen nog wijzigingen worden aangebracht 1 D126232/DR/klo conceptversie d.d.: 02-09-2016 project Poeldijkdorp fase 2 te Monster parkeerplaatsen SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN In dit concept kunnen nog wijzigingen worden aangebracht Op *** verscheen

Nadere informatie

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 5 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 5 Referentienummer : 20070291 \ lhe/ss \ LH KADASTERVERKLARING Heden, vierentwintig januari tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Alexander Gezinus Hartman, notaris gevestigd te Amsterdam, op

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN bouwnummers 1-16

ALGEMENE VOORWAARDEN bouwnummers 1-16 Drost Juten Notarissen Nassauplein 36 2585 ED 's-gravenhage 070-3425100 070-3562738 info@drostjuten.nl www.drostjuten.nl Versiedatum: 29 juni 2017 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia

Nadere informatie

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK

AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: /VD/SVK Blad 1 van 9 AKTE NOTARIS VAN DELFT, 2007 Voorbereid door Mr Van Delft Dossier: 2007.0178.01/VD/SVK AKTE VAN VERBETERING van een AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN en BIJHOUDING AKTEN VAN LEVERING

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (EIGEN GROND) R.20347_s/jr

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (EIGEN GROND) R.20347_s/jr Blad 1 van 14 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (EIGEN GROND) R.20347_s/jr Heden, zes april tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:-------------------------------------------

Nadere informatie

2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van

2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van 2 hypotheekkantore (destijds te Alkmaar) op zeven oktober negentienhonderd tweeëntachtig in deel 4471 nummer 55, van het afschrift van een akte van levering, houdende kwijting voor de koopsom en afstand

Nadere informatie

Fokkema Linssen Blad 1. Concept d.d

Fokkema Linssen Blad 1. Concept d.d Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 LEVERING@ door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: plan Kreken van Nibbeland te Zuidland fase 3.1, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen

Nadere informatie

Blad 1 van 13 bladzijde: 1 AKTE HOUDENDE OPHEFFING EN HERNIEUWDE SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 22.041/GW Heden, dertig december twee duizend tien, verschenen voor mij, Mr Marald Pieter Anne Johan Poort,

Nadere informatie

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN COMPLEX BLOOM

SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN COMPLEX BLOOM 230270/SB/ST versie datum 27 december 2010 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN COMPLEX BLOOM Op negenentwintig december tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven: de heer

Nadere informatie

ondersplitsing in appartementsrechten

ondersplitsing in appartementsrechten Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten mei 2006 r e g l e m e n t b i j o n d e r s p l i t s i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n m e i 2006 1 Modelreglement bij ondersplitsing

Nadere informatie

Blad 1 van

Blad 1 van Blad 1 van 8 O 2005.009730.01 Heden, achttien september tweeduizend acht (18-09-2008), om elf uur en vijfenveertig minuten (11:45) verscheen voor mij, mr. Johannes Willem Felix van Gastel, notaris te Vlaardingen:

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN

O N T W E R P. eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN eerste blad SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Heden, + tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, te en : 1. de heer Henricus Johannes Henrica Hermans, wonende te 8891 GP Midsland,

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN JANUARI 2006 1 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2006 Dit reglement

Nadere informatie

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine)

KMA / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) Blad 1 van 14 KMA - 20113083 / 7 Overdracht zakelijke rechten Bergum Drachten 807 (Liander Nadine) - 1 Vandaag, tweeëntwintig december tweeduizend en veertien, verscheen voor mij, mr. Johan Jozef Henry

Nadere informatie

SPLITSING APPARTEMENTSRECHTEN WANNINGSTRAAT 28 T/M 62 TE ZWOLLE (EVEN NUMMERS) /KJA/EAR Rep.nr. 917

SPLITSING APPARTEMENTSRECHTEN WANNINGSTRAAT 28 T/M 62 TE ZWOLLE (EVEN NUMMERS) /KJA/EAR Rep.nr. 917 Blad 1 van 41 SPLITSING APPARTEMENTSRECHTEN WANNINGSTRAAT 28 T/M 62 TE ZWOLLE (EVEN NUMMERS) 418046/KJA/EAR Rep.nr. 917 1 Op vier mei tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Antoon Petrus Fijn, notaris,

Nadere informatie

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE

AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Blad 1 van 5 Referentienummer : 20062226 \ jww \ avv AKTE HOUDENDE CONSTATERING NIET VERVULLING ONTBINDENDE VOORWAARDE Heden, éénendertig juli tweeduizend zes, verschenen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema,

Nadere informatie

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN

AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN 1 AKTE VAN VESTIGING HYPOTHEEK EN PANDRECHTEN Heden, +, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris in de gemeente Bellingwedde: HYPOTHEEKGEVER 1. de heer KOENO NOMDEN, wonende te 9566 PK Veelerveen,

Nadere informatie

SPLITSING appartementengebouw "Wooncollege" te Amersfoort

SPLITSING appartementengebouw Wooncollege te Amersfoort Contactpersoon H.G. van Eijsden Dossiernummer 192512 notarisklerk Aktenummer 501252 E-mailadres g.vaneijsden@vbcnotarissen.nl Telefoon 033-4 601 641 Status Concept Postadres Postbus 49, 3800 AA Amersfoort

Nadere informatie

Annex: splitsingstekening, brief splitsingsvergunning, berekening breukdelen

Annex: splitsingstekening, brief splitsingsvergunning, berekening breukdelen 1 Annex: splitsingstekening, brief splitsingsvergunning, berekening breukdelen Heden, twee april tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Marjon Hoogerheide, notaris gevestigd te Den Burg op Texel: de

Nadere informatie

blad -1- MLA/ doss

blad -1- MLA/ doss blad -1- MLA/ doss. 2016.3092 (Wijzigingen van deze conceptakte (na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst) ten gevolge van verplichtingen die van overheidswege en/of door de rechtsvoorganger(s)

Nadere informatie

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016

Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 Daamen de Kort van Tuijl Notarissen ONTWERP d.d. 29 november 2016 1 Stationsstraat 5, Tilburg Tel.: 013-549 49 49 Fax: 013-581 05 81 E-mail: tilburg@dktnotarissen.nl Indien er onjuistheden voorkomen in

Nadere informatie

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN

B. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN 2 register 4, deel 10322, nummer 65, van het afschrift van een akte van levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, eenentwintig december tweeduizend voor mr. R.A. Westen,

Nadere informatie

Koppelaar notarissen CONCEPT SPLITSING 20 APPARTEMENTEN DE COMPONIST

Koppelaar notarissen CONCEPT SPLITSING 20 APPARTEMENTEN DE COMPONIST Koppelaar notarissen CONCEPT SPLITSING 20 APPARTEMENTEN DE COMPONIST Molendijk 67 Postbus 249 3360 AE Sliedrecht Tel. 0184-444188 Fax. 0184-490177 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders

Nadere informatie

HH/ /AKTE VAN SPLITSING (mede inhoudende toedeling appartementsrechten)

HH/ /AKTE VAN SPLITSING (mede inhoudende toedeling appartementsrechten) Blad 1 van 11 HH/583015757/AKTE VAN SPLITSING (mede inhoudende toedeling appartementsrechten) 1 Heden, zeven januari tweeduizend negen, verscheen voor mij, Mr Michiel Huibert Kouwenhoven, notaris te Pijnacker-Nootdorp:

Nadere informatie

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING

*, HH/ /AKTE WIJZIGING SPLITSING Blad 1 van 14 *, HH/541074409/AKTE WIJZIGING SPLITSING 1 Heden, twaalf januari tweeduizend elf, verscheen voor mij, Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk, Zuid-Holland: mevrouw Johanna Maria

Nadere informatie

[ medewerker van Trip Advocaten & Notarissen, sectie notariaat ]

[ medewerker van Trip Advocaten & Notarissen, sectie notariaat ] TRIP Advocaten & Notarissen - 1 - AKTE BESTEMMING MANDELIGHEID Project "Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6" Blok 3: gemeenschappelijk pad woningen bouwnummers 22 tot en met 34 en 53 tot en met 57 Heden,

Nadere informatie

- 1 HOOFDSPLITSING INTERMEZZO TILBURG

- 1 HOOFDSPLITSING INTERMEZZO TILBURG - 1 1221800/TKO/TWI HOOFDSPLITSING INTERMEZZO TILBURG Heden, vier juni tweeduizend acht, verscheen voor mij, mr. Theodorus Gerardus Maria de -- Kort, notaris te Tilburg: -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006 MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 2006 Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten van 17 januari 2006 A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan

Nadere informatie

AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven

AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven Blad 1 van 7 Zaaknummer: 5545/PB/CM 1 AKTE VAN ONDERSPLITSING Hendrik Staetslaan 91 en 91a te Eindhoven Op tweeëntwintig oktober tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Wilhelmus Nicolaas Maria Broekmans,

Nadere informatie

C O N C E P T

C O N C E P T Blad 1 2016.0714.05 ALGEMENE AKTE PROJECT "DE NIEUWE BUURT" MORGENWONEN Heden, ***, verschijnt voor mij, mr. Erwin Frederik de Vilder, notaris gevestigd te Hardinxveld-Giessendam: ***, te dezen handelend

Nadere informatie

Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006

Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006 Modelreglement bij Splitsing in appartementsrechten Januari 2006 Kantoor VvE Partner Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht Postbus 85183, 3508 AD Utrecht E-mail: info@vvepartner.nl Tel: 030-7115783, Fax: 030-8506086

Nadere informatie

- 1 - CONCEPT WIJZIGING SPLITSING

- 1 - CONCEPT WIJZIGING SPLITSING - 1 - CONCEPT 14-06-2016 WIJZIGING SPLITSING Heden, ++ tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Johannes Maria Jozef Hendrik Hendriks, notaris te Heerlen: ++ te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde

Nadere informatie

SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. "De Rozenburgh" te Heemstede

SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. De Rozenburgh te Heemstede SPLITSINGREGLEMENT van V.v.E. "De Rozenburgh" te Heemstede Doorlopende tekst van het splitsingsreglement betreffende het appartementencomplex "De Rozenburgh" te Heemstede, inclusief de statuten van de

Nadere informatie

Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen)

Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen) Blad 1 van 35 1 baxs/5123999 40035109 Splitsing in appartementsrechten (Gasthuisstraat te Tegelen) Op zesentwintig oktober tweeduizend zeven is voor mij, mr. Joannes Francisus Verlinden, notaris met plaats

Nadere informatie

(ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmegen)

(ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmegen) Ref: NTI (27 november 204.7) Dos: 2099.0 (ONDER-)SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Parkeergarage Handelskade te Nijmeg) Hed, drie december tweeduizd veerti (03-2-204), verschijnt voor mij, mr. Jean- Paul

Nadere informatie

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT

AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Blad 1 van 5 AKTE WIJZIGING RECHT VAN ERFPACHT Op twee maart tweeduizend zes zijn voor mij, mr. Martijn Albers, notaris te Amsterdam, verschenen: 1. de heer mr. Michael Johannes Josephus van Tienen, met

Nadere informatie

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016

Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 2015.0958.01/DPO 1 VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID (mede houdende vestiging kwalitatieve verplichting) Gewijzigd concept de dato 16 juni 2016 Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Dirk-Jaap Post,

Nadere informatie

NOTARIËLE VERKLARING

NOTARIËLE VERKLARING Blad 1 van 64 51237/AC/wb Versie: 14-03-2017 1 NOTARIËLE VERKLARING Op zestien maart tweeduizend zeventien verklaar ik, mr. Johny Boy Heldoorn, notaris met plaats van vestiging Almere het volgende: 1.

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006)

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. akte : de akte van splitsing, met inbegrip van de tekening

Nadere informatie

AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Kade Noord blok 3)

AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Kade Noord blok 3) 1 MA/2015.03422.01/JA/JA AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (Kade Noord blok 3) Op @ verscheen voor mij, mr. Hendrik Machiel van Dam, notaris te Amsterdam: de heer Jacob Eduard van Altena, werkzaam

Nadere informatie

door: BPD Ontwikkeling van: De Brinkhorst te Moordrecht, bouwnummer

door: BPD Ontwikkeling van: De Brinkhorst te Moordrecht, bouwnummer Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam LEVERING door: BPD Ontwikkeling B.V.@ aan: @ van: De Brinkhorst te Moordrecht, bouwnummer @@ Heden, @, verschenen voor mij, @: 1. @, hierbij handelend als

Nadere informatie

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van:

Ontwerp. Vandaag, *, verschenen voor mij, *, notaris te Amersfoort: A. *, te dezen handelende als schriftelijke gevolmachtigde van: 1 - Bolscher Van der Brug Huzink Notarissen Postbus 771 3800 AT Amersfoort Telefoon 033-46 70 700 Telefax 033-46 70 777 E-Mail: office@bbhnotarissen.nl Internet: www.bbhnotarissen.nl Versie d.d. 06-02-2012

Nadere informatie

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam

AKTE TOT LEVERING. Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam Blad 1 van 7 1 AKTE TOT LEVERING Betreft: Jacob van Lennepkade 309-III te Amsterdam./. Heden, één juli tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Susan Jeanette van Os, kandidaat-notaris, wonende te Amsterdam,

Nadere informatie

Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten van 16 mei A. Definities en algemene bepalingen

Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten van 16 mei A. Definities en algemene bepalingen Modelreglement bij ondersplitsing in appartementsrechten van 16 mei 2006 A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van ondersplitsing, met

Nadere informatie

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 2006

MODEL SPLITSINGSREGLEMENT 2006 Inhoud MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN 2006... 2 MODELREGLEMENT... 3 A.> Definities en algemene bepalingen... 3 B.> C.> Aandelen die door de splitsing ontstaan en aandelen in de verplichting

Nadere informatie

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ "WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM"@ TE AMSTERDAM@

.êf@ OPRICHTING VERENIGING VAN EIGENAARS@ WE 77 PARKEERPLAATSEN IJBURGLAAN AMSTERDAM@ TE AMSTERDAM@ Lubbers en Dijk notarissen Koningslaan 4-1075 AC Amsterdam telefoon: 020-5736311 fax: 020-6799828 e-mail: mail@lubbers.nl -1 - dossiernr: aw/2003.003396.01/mk@ deb.nr. : 03.000.086@ doc.nm. : A 2 de ondersplitsing

Nadere informatie

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot

toebehoren afzonderlijke ruimten ontstaan die tot gemeenschappelijk of tot Blad van 36 Zaaknr.: 45085 LM/fo Dossiernr.: 355 SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN - Ondersplitsing te Veldhoven, De Abdijtuinen, Blok, Veldhoven A 5094 A-- Op vier en twintig augustus tweeduizend zeven,

Nadere informatie

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A1 De Schepenhof te Zaandam, gebouw A

AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A1 De Schepenhof te Zaandam, gebouw A AKTE TOT SPLITSING betreft : ondersplitsing A1 De Schepenhof te Zaandam, gebouw A Heden, zeventien december tweeduizend zeven, verschijnt voor mij, mr. Roland Daniël Bos, notaris te Amsterdam: mevrouw

Nadere informatie

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam:

Heden drieëntwintig juli negentienhonderdnegenenzeventig verschijnt voor mij, Mr Hubertus Richard Okkens, notaris te Rotterdam: MAKELAARS- EN ASSURANTIEKANTOOR DE LANGE ROUAANSEKAAI 43 TEL. (01180) 33060 MIDDELBURG KANTOOR VAN DE NOTARISSEN MR W. WESTBROEK J. VAN DER ELBURG MR A. J. KORTEWEG MR W. E. DE VIN MR H. R. OKKENS MR W.

Nadere informatie

splitsing in appartementsrechten

splitsing in appartementsrechten Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten januari 2006 m o d e l r e g l e m e n t b i j s p l i ts i n g in ap pa r t e m e n t s r e c h t e n j a n u a r i 2006 1 Modelreglement bij splitsing

Nadere informatie

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006)

MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) MODELREGLEMENT BIJ SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN (2006) A. Definities en algemene bepalingen Artikel 1 In het reglement wordt verstaan onder: a. "akte": de akte van splitsing, met inbegrip van de tekening

Nadere informatie

wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen

wijzigingen voorbehouden; onder voorbehoud goedkeuring gemeente Groningen TRIP Advocaten & Notarissen blad 1 van 61 AKTE VAN SPLITSING IN APPARTEMENTSRECHTEN Project Wonen in het Ebbingekwartier Fase 6 Blok 3: splitsing in appartementsrechten bouwnummers 79 tot en met 83 Heden,

Nadere informatie

3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere

3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere 1 3 e concept 09-06-2008 SPLITSINGSAKTE De Opstap, Columbuskwartier Almere Heden *, verscheen voor mij, mr. Gerben Terpstra, notaris te Almere: de heer Wiebe de Vries, kantooradres: notariskantoor Terpstra

Nadere informatie

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING Blad 1 van 7 KADASTERVERKLARING R17459kad/jij Heden, eenentwintig juni tweeduizend zeven, verklaar ik, mr. Theunis Pier Seinstra, notaris te Amsterdam, op verzoek van:----------------------------------

Nadere informatie

4, deel 60013, nummer 150, van het afschrift van een akte tot levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, diezelfde dag

4, deel 60013, nummer 150, van het afschrift van een akte tot levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, diezelfde dag 4, deel 60013, nummer 150, van het afschrift van een akte tot levering ten titel van koop, houdende kwijting voor de betaalde koopsom, diezelfde dag voor een waarnemer van mr. M.C. Reijntjes, notaris gevestigd

Nadere informatie

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING

Blad 1 van 14. Kenmerk: 2009E26251ER KADASTERVERKLARING Blad 1 van 14 Kenmerk: 2009E26251ER 1 KADASTERVERKLARING Heden, twaalf oktober tweeduizend negen, verklaar ik, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris gevestigd te Amsterdam, op verzoek van: 1. a. Watze

Nadere informatie

De aanvullingen staan tevens hieronder:

De aanvullingen staan tevens hieronder: DE BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN (MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE PERCEELNUMMERS B EN C) ZIJN AANGEVULD De aangevulde veilingvoorwaarden treft u aan onder de knop "Downloads". De aanvullingen

Nadere informatie

- 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING

- 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING - 1 - GHS/69306/56468 OPHEFFING SPLITSING EN HERSPLITSING Heden, de achtentwintigste november tweeduizend twee, verscheen voor mij, mr. Geert Herman Smith, notaris te Groningen: mevrouw Bianca Kuiper,

Nadere informatie