de bespreking van de wetteksten en verordeningsteksten, - de goedkeuring van de begrotingen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de bespreking van de wetteksten en verordeningsteksten, - de goedkeuring van de begrotingen."

Transcriptie

1 'Mî» -i 7S Ui fîi ri <0 -ù / - iît-ï RBGLEMENT VOOR HET VERGELITKEND WERVINGSEXAMEN VOOR FUNCTIE VAN ADTUNCT-ADVISEUR/GEBOUWENBEHEERDER (F) VOOR DIRECTIE INFRASTRUCTUUR&LQGISTIEK (NIVEAU A) MET VOLDOENDE KENNIS VAN HET NEDERLANDS He Brusseis Hoofdsedelijk Parlemen leg een wee jaar geldige wervingsreserve aan voor de funcie van adjunc-adviseur/gebouwenbeheerder (niveau A) voor de personen die houder zijn van een diploma in he Frans. l. Conex van de funcie He Brussels Parlemen heef verschillende opdrachen : de verkiezing van en de polkieke conrôle op de leden van de Brusselse Hoofdsedelijke Regering; de bespreking van de weeksen en verordeningseksen, - de goedkeuring van de begroingen. He Parlemen oefèn samen me de Brusselse Hoofdsedelijke Regering, de Brusselse wegevende mach ui. 2. Beschnjvine van de funcrie van aaché-inforniaicus De adjunc-adviseur/gebouwenbeheerder, belas me he beheer van heel de gebouwen van he Parlemen, voen zijn funcie ui bij de direcie Infrasrucuur & Logisiek onder de veranwoordelijkheid van de besuursdirecrice. Hij is bijgesaan door een beperke ploeg om een polyvalene missie ai e voeren. Deze besaa ui in he bijzonder de aken beschreven in de fùnciebeschrijving bijgevoegd ais bijlage l bij deze règlemen. He saa de eïneresseerde personen ervan kennis e maken. Avond- en weekendpresaies worden geëis volgens de noden van de diens. Conacpersonen : Mevr.Joëlle ROSENOER, besuursdirecrice, el: ; bereffende de funciebeschrijving; - Dhr. Thierry MOMMER, eerse adviseuf, el : ; * bereffende de organisaie van de wervmgs examen PF/P/TM/yy/nbur.20l3/20H Bureau van 10 sepember Vergelijkend wervmgsexamen voor de fùncie van adjuncadviseur/ebouwenfaeheerdcr (F) (Bijlage) 1/5

2 \iî 4.' < * w.w fs w a i </î. <î /. ft* 3. Evenuele vooraferaande proef- duur : 3 uur maximum Naargelang he aanaî onvankelijke kandidaasellingen, kan er een voorafgaande proef georaniseerd worden, besaande ui : - muliplechoicevra.gen over de kennis gelink aan de fùncie, kennis van rondweeiijk en admmisraief rech, openbare aanbesedingen en een algemene kennis van de Bmsselse geweselijke insellingen; de helf van de vragen worden in he Frans en de andere helf in he Nederlands geseld; enkele open vragen over he gebouwbeheer, vouedig in he Frans. Op basis van de resulaen van die proef, bepaal he Bureau he aanal kandidaen da Sû he vergelijkend examen oegelaen word. 4. VereeUJkend wervinesexamen 4. l. Eerse proef : echmsche proef Deze eerse echnische proef besaa ui wee apare onderdelen die op dezelfde daum of op wee verschillende daa kunnen pîaashebben Schrifeliik gedeeke (duur : 3 uur maximum) De kandidaa moe muliplechoicevragen en enkele open vragen beanwoorden. Allé vragen gaan over de echnische kennis me berekking ô de funciebeschrijving. Di gedeele saa op 100 punen Mondelins fiedeeke ( duur : l uur maximum) Di gedeele evalueer de echnische kennis zoals bepaaid in de funciebeschrijvin: en/ofde een siuaiebeoordelingses. Di gedeele saa op 50 punen. Om e slagen voor deze proef, moe de kandidaa en minse 90 punen op 150 (60%) halen. PF/P/TM/yymbur.2013/ Bureau van 10 sepember 2014 ~ Vergelijkend wervingsaamen voor de fincle van adjurcradviseur/gebouwenbeheerder (F) (Bijlage) 2/5

3 \î.. w?f M ri Kl f!. <1 / ft*$ 4.2. MondeUnge proef(duur : oneeveer 20 minuen) Deze proef, van oigeveer winig minuen, heef ô doel e evalueren ofhe profïel van de kandidaa overeensem me de vereisen van de funcrie en zijn moivaie e beoordelen. Di gedeele zal in he bijzonder berekking hebben op : de missies en veranwoordelijkheden me berekking ô de funciebeschrijviig; de Beigische msellmgen, in he bijzonder de mselungen van he Brussels Hoofdsedelijk Gewes (bevoegdheden, organen, enzovoor). Om voor deze proef e slagen, moe de kandidaa en minse 30 punen op 50 (60%) halen. 5. Taalproefover de voldoende kennis van he Nederlands 5.1. Schrifceîijk eedeele - duur : 3h00 Verhandeling in he Nederlands over een onderwerp van algemeen belang Mondelme: eedeeke - duur : ongeveer 15 minuen Di gedeeke gaa over aangelegeaheden van algemeen belang en onder meer op de Brusselse msellingen; he heef ô doel de aalkennis en de spreekvaardigheid van de kandidaa e beoordelen. Om e slagen, moe de kandidaa en minse 10 punen op 20 halen voor elk gedeeke (5.1. e 5.2.) en 24 punen op 40 voor beide gedeeles samen. 6. Raneschikkme van de eeslaaede kandidaen De rangschikking van de geslaagde kandidaen word opgeseîd op basis van he oaal van de punea behaald op de echnische en mondelinge proeven van he vergelijkend examen (4.1 en 4.2), he minimum zijnde 120 punen op 200. Er word geen rekening gehouden me de punen behaald voor de evenuele voorafgaande proef (3) noch me de punen behaald voor de aalproeven (5). BiJ gelijke punen, word voorrang gegeven aân de kandidaa die in he Brussels Gewes wooû; indien er opnieuw gelijkheid is, word voorrang gegeven aan de oudse kandidaa. PF/P/TM/yy/nbur.2013/20l Bureau van 10 sepember Vergelijkend weryingsexamen voor de fùncrie van adjuncadviseur/ebouweibeheerder (F) (Bijlagc) 3/5

4 EAf. A e 1-1 pf (S w, UÏ co 7 z. ft* 7. Deelneimn svoorwa.arden oo de uierse daum van inschrijvina De kandidaa moe houder zijn van : - een diploma van hoger onderwijs van he lange ype in burgerlijke of indusriële ingénieur (maser ofgelijkwaardig); een vroeger uigereik diploma da me bovenvermeld diploma overeensem. De kandidaa die he vereise diploma in he in Belgie georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs behaald heef, mag he vergelîjkend examen enkel afleggen in de aal van zijn diploma, di wil zeggen in he Frans, enzij hij uierlijk op de uiersce iaschrijvingsdaum kan aanonen da hij beschik over he aakerriflcaa van Selor (voorheen VWS) me berekking ô de kennis van de Franse aal da, me berekking ô he vasselien van he aalregime, in de plaas kom van he opgelegde diploma of he vereise sudiegeuigschrif voor de funcies of berekkingen van niveau A/l van he Rijkspersoneel (ar. 7 van he KB van 30 november 1966). Wie zijn diploma in een ander land dan België behaald heef, mag onder voorbehoud deelnemen. Indien hij he équivalen van zijn diploma nog nie verkregen heef, moe hij, om oegelaen e worden, he universiair équivalen van zijn sudîegeuigschrif voor he in he selecierelemen vereise Belgische diploma verkregen hebben VÔÔR he sluien van de selecieprocedure. Omda die procédure amelijk lang duur, word hem aangeraden zich nu al e wenden ô he "Minisère de la Fédéraion WaUonie-Bmxelles" (el: De kandidaa moe ook he bewijs leveren (aesen of andere geldige sukken) da hij op de uiersre inschrijvingsdaum een beroepservaring heef van en minse wee jaar in gebouwenbeheer. De kandidaasellingen mogen enkei via de pos en me bijgevoegd inschrijvingsformulier ingediend worden. Er zal geen rekening gehouden worden me de kandidaasellingen die in een andere vorm ingediend worden of die e laa ingediend worden. PF/P/TM/yy/nbur.2013/20l Bureau van 10 sepcmber Vere;elijken<i wervingsexamen voor de funcie van adjunc" adviseur/gebouwenbeheerder (F) (Bi)lage) 4/5

5 '\MÎ. 4' <,» K Pi w f /1 </» iet-î 8. Toelainesvoorwaarden voor de saee De kandidaa moe op de daum van zija oeking ô de sage aan de volgende voorwaarden voldoen : - burger 2ÎJn van de Europese Unie; indien nie, he bewijs leveren van de aanvraag ô nauralisaxe of van de verwerving van een van de hierboven bedoelde naioaaiieien; van onberispelijk gedrag zijn; de burgedijke en poliieke rechen genleen; voor de mannelijke kandidaen, voldaan hebben aan de ween op de muiie; - gunsrig gerangschik zijn in de wervingsreserve; de nodige lichamelijke eschikheid bezien voor he uioefenen van de funcie zoals vasgeseld door de bevoegde exerne diens aaageseld door he Bureau van he Parlemen, - de leefijd van 18 jaar bereik hebben. De geslaagde kandidaa kan vas benoemd worden na he succesvo! afronden van de sageperiode. 9. BezoldJRins en loopbaan De Jaarlijkse bruceoldiging bedraag minimum ,21 ô ,80 maximum volgens de huidige index 1,6084 (schaa! A 2), réglemenaire oelagen nie inbegrepen. De adjunc-adviseur/gebouwenbeheerder kan, me oepassing van he principe van de vlakke loopbaan, bevorderd worden ô de gradea van: - adviseur/gebouwenbeheerder, na vijf jaar diens in de raad van adjunc-adviseur (schaal A3); - eerse adviseur/gebouwenbeheerder, na vijf jaar diens in de graad van adviseur (schaal A4). PF/P/TM/yy.'ïbur.2013/20l4-126 " Bureau van 10 sepember Vergelijkend wervingsexamen voor de funcie van adjunccadviseungcbouwenbeheerder (F) (Bijlage) 5/5

6 laf < *» w ïd w ri /i. > ÎES * BIJLAGE l.b.f.ussiels.parlement i 1 UiRECTiE infrastructuur EN LOGiSTiEK Voornaamse aken : De gebouwbeheerder moe : insaan voor de algemene goede saa en he adminisraieve en echnische beheer van he Parlemen en van he maerieel : - beheer, conrôle en organisaie van he onderhoud van de lokalen (vergaderzalen van he parlemen, recepiesalons, officiële bureaus, adîninisrarieve bureaus) en van diverse echmsche uimsingen en insallaies: lifen, elekrische msauaies, verwarming, verliching, veiligheids- en alarmsysemen, eiefonie, serninsallaie, airco enzovoor; - beheer, coôrdinaie van de conrôle en he onderhoud van de kanoorapparaen, fookopie- en faxapparaen; - meewerken aan he opsellen van de jaarbegroing voor de ui e voeren werken, ervoor zorgen da de direcie de inveseringen goedkeur en insaan voor de follow-up ervan; însaan voor de adminisraieve follow-up: opsaren van de organisaie van de overheidsopdrachen (voorafgaande sudie, bepalen van he soor opdrach, opsellen van de bijzondere besekken in samenwerîdng me de hoofdechnicus ofexernen, bekendmakingen indien nodig) opsellen van de nodige bureaunoa's, briefwisseling enzovoor; de werken orgaaiseren volgens de priorieien (human resources, keuze van de bedrijven, ermijnen enzovoon); insaan voor de follow-up van de verschillende overheidsopdrachen (onder andere de voorlopie opleveringen en definiieve opleveringen); - insaan voor de echmsche foliow-up van de door exerne bedrijven uigevoerde werken die he personeel van he Parlemen nie uimer; - oezien op de maandelijkse conrôle van he onderhoud van de echnische insallaies door he bedrijflmech, in samenwerking me een exerne adviserende mgenieur; organiseren van de jaarlijkse conrôle van de eiekrische insallaies; PF/P/TM/yy/nbur.2013/ Bureau van 10 sepember 2014 ~ Vergefijkend wemngseîcamen voor de fùncie van adjuncadviseunebouwenbeheerder (ïi) (Bijlae) 1/4

7 \s z * e y, <s w ri. </1 c/). ) z ft*$ BIJLAGE î - insaan voor de conrôle van de veiiigheid van de gebruike gebouwen (veiligheidsmaaregeien, alarmen enzovoor); - zoren voor een goede regellng van he GTB (gecenraliseerd echnisch beheer); zorgen voor follow-up van he verhuren van he nieuwe adminisraieve gebouw "Lombard 77" (verbruik van elekriciei, gas, waer en echaische problemen); volgen van de onwikkelingen in de regelgeving en wegeving die van oepassing is op zijn werkgebied (Algemeen règlemen voor de arbeidsbeschermmg, Algemeen règlemen op de elekrische insallaies, regelgeving bereffende de gebouwen, regelgeving bereffènde he leefmilieu, op geweselijk en Europees vlak, enz.); zorgen voor he beheer en de follow-up van de sedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunninen voor allé gebouwen van he Brussels Hoofdsedelijk Parlemen; - beheren van de conracen, oezich op de rekeningen en de voorgang van al de werken en de vefriche aankopen; - bijdragen ô de invoering van he miileubeheer- en audisyseem (Ecolabel) op he niveau vaa he déparemen : opselien van een maandelijkse energieboekhouding (elekrkiei, gas, waer); voorsellen van prevenieve en srucurele maaregelen inzake KBG (raioneel energiegebmik) door e sreven naar een beer rendemen van de echnische insallâies en de isolaie van de buienzîjde van sommige gebouwen; volgen van de wecgevende onwikkelingen er zake en ervoor zorgen da de insallaies van he Brussels Hoofdsedelijk Parlemen voldoen aan de EPG-normen; een overzich maken van de delen van gebouwen waarvan de plannen onbreken en de besaande disparae plannen bijwerken om e komen ô een samenhangend geheel en een eche daabank van de plannen; - saren van een facilisy managemen informaion Sysem (FMIS) - geïnereerde daabank me per lokaa! de gegevens inzake elekrische sopconacen en RJ45, de meubels, de kunswerken, elefoon, venilaie en airco, verwarming, verliching,...di faciliy managemen informaion Sysem bied de mogelijkheid ô prevenieve planning van he echnisch onderhoud, schoonmaken, schilderen,... van de verschillende lokalea en ô he verlaen van de onderhoudskosen; PF/P/TM/yy/nbur.2013/20l Bureau van 10 sepember 2014 ~ Vergeiljkend wervingsexamen voor de fùncîe van adjuncadviseur/gebouwenbcheerder (F) (Bijlage) 2/4

8 \ÏMÎ. *. ss ys <s w e". (/i -î ). z ES 81JLAGE 1 zorgen voor een coordinaie binnen he eam van he echnische diens die op di ogenblik besaa ui de gebouwbeheerder, een hoofdechnicus, een echmcus, wee hulpechnici en drie arbeiders; da eam is momeneel belas me alrijke aken op he vlak van he onderhoud van he gebouw, he beheer en de werking van de echnische insallaies en de logisielce onderseuning bij alrijke vergaderingen en acivifceien in de zalen en de salons van he parlemen. He gebouwcomplex aan de Eiksraa en de Lombardsraa besaa ui verschillende gebouwen : l) he paleis van he Bmssels Parlemen me he halfrond, de vergaderzalen en de hisorische salons, alsook de kansoren van he voorzierschap, he ondervoorzierschap en de diensen, een uin; 2) de wee gebouwen van de polirieke fracies : kanoren, een polyvalene en een hangende muur; 3) de zeel van he Parlemen van de Fransalige Brusselaars, een nieuw gebouw : kanoren en een zaal; 4) he voormalige Poskoesgebouw, in he middea van he complex : een e resaureren gebouw. He gaa in oaal over een vloeroppervlake van ongeveer m2. Comoeendes en vaardi&heden : De gebouwenbeheefder moe over de volgende noodzakelijke compeenies beschikken : - auonoom kunnen werken en prakische ingeseldheid hebben; - he eam van de echmsche diens kunnen organiseren, in samenwerking me exerne bedrijven en bureaus; - een echnische diens kunnen leiden en insaan voor he adminisfaîef beheer ervan (briefwisseling, dossiers, inerne noa's), de besellingen voorbereiden en de beselbons ervan opmaken voor de exerne bedrijven, insaan voor de follow-up van werken die oevefrouwd zijn aan een exern bedrijf, een bijzonder besek kunnen lezen, opsellen en analyseren, offeres vergelijken...; goed schrifelijk en mondeling kunnen communiceren. PF/P/TM/yy/nbur.2013/20l Bureau van 10 sepcecnbcr Vcrgelijkend wervingsexamen voor de funcic van adjuncadviseur/gebouwenbeheerder (F) (Bljage) 3/4

9 \JEM? «ï,» o >-! yû w e; /1 7 *ï> iît-ï 81JLAGE 1 Kennis : De gebouwenbeheerder moe : - een goede echnische kennis hebben (bouwkunde en elekromechanica); - een goede kennis hebben van informaica (de voor de funcie noodzakelijîee sofwareprogramma's zoals o.a. OpenOffîce, MS Office, Excel, Oulook, Auocad); een goede Juridische en adminisraieve kennis hebben (in eerse insanie van de overheidsinsellmgen en overheidsopckachen). HiJ moe bereid zijn om opieidingen e volgen om zijn kennis en vaardigheden bij e werken naargelang de behoefen. PF/P/TM/yy/nbur,20l3/20l Bureau van 10 sepember Vergelijkend wcrvingsexamen voor de funcie van adjuncadvlseur/gebouwenbeheerder (F) (Bijlage) 4/4

10 '\!î. A e i y IU c 0.Ï). ft.î ANNEXE 2 Parlemen bruxeîlois Concours de recruemen pour la foncion de conseiller adioin/e-esionnaire des bâimens (F) (m/f) avec connaissance suffisane du néerlandais Le présen formulaire, accompagné de ses annexes, doi êre expédié au plus ard le vendredi 21 novembre 2014, le cache de la pose faisan foi, a adresse suivane: fl Madame/Monsieur Parlemen bruxelhis - Service du personnel Bruxelles Nom :.. Prénoms:.. Adresse:.. Code posal + localié:.. de regisre naional:.. de éléphone de conac:.. Adresse élecronique (e-mai!) de conac:.. déclare m'inscrire au concours pour la foncion de conseiller adjoin / gesionnaire des bâimens (F). Dae e signaure En aucun cas, vore candidaure ne sera recevable si elle nles accompagnée des documens < suivans : une copie libre du diplôme don vous êes iulaire, donnan accès au concours ; - les aesaions ou aures documens démonran que vous disposez de l'expérience professionnelle exigée d'au moins deux années en maière de gesion de bâimens; un exemplaire de vore curriculum viae. L.i onfinncf du pubiic envers l'insiiuiîon VXIL' des candnjis à l'uxeric- d'un;. quclonquc foncion ;iu Parlemen bruxellois d'cire cïu conduin' irréprochahli* u du posîder les plus haues qlmlies d'incgriiiî. i: Biffez la menion inuile Concours pour la foncion de conseiller adjoin/gesionnaire des bâimens (Annexe 2) i/i

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief?

Gouden tijden voor beleggers in vastgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Vasgoedkran nieuwsbrief me onmisbare informaie voor beleggers in vasgoed. Gouden ijden voor beleggers in vasgoed? Waarom deze nieuwsbrief? Als u een belegging in vasgoed wil doen, heef u informaie nodig.

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Cloud computing: waar begin je aan?

Cloud computing: waar begin je aan? cloud compuing Cloud compuing: waar begin je aan? Succesfacoren voor cloud compuing Cloud compuing is er en gaa nie meer weg. In 2010 sond he helemaal bovenaan in Garners hype cycle. Da geef aan da er

Nadere informatie

Manu De Backer en Carlos De Backer

Manu De Backer en Carlos De Backer service-oriened archiecure Inleiding in BPMN Karakerisieken en mogelijkheden van de modelleringsaal Bedrijfsprocessen kunnen beschreven worden aan de hand van de gesandaardiseerde grafische noaie Business

Nadere informatie

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief

Niet door de overheid bekostigde ICT-hogescholen in Nederland: een toekomstperspectief Nie door de overheid bekosigde ICT-hogescholen in Nederland: een oekomsperspecief Landelijke Sinds AMBI nie meer besaa, onbreek he de Nederlandse afsemming ICT-secor aan een richinggevend, onafhankelijk

Nadere informatie

Aanontwikkelingssamenwerking doen

Aanontwikkelingssamenwerking doen Aanontwikkelingssamenwerking doen Inhoudsopgave Inleiding I. Wat is ontwikkelingssamenwerking? 1. Definities en doelstellingen 2. De Belgische wetgeving II. Institutionele ontwikkelingssamenwerking 1.

Nadere informatie

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13

9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 9.4.2005 Publicatieblad van de Europese Unie L 91/13 RICHTLIJN 2005/28/EG VAN DE COMMISSIE van 8 april 2005 tot vaststelling van beginselen en gedetailleerde richtsnoeren inzake goede klinische praktijken

Nadere informatie

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde)

Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en natuurkunde) 1 8 G Z 6 4 I 5 1 15 5 3 35 4 Dynamische Modellen (in de biologie, scheikunde en nauurkunde 3 x-y,5 y 1,5 1,5 1 3 4 5 x Inhoud 1 Coninue dynamische modellen 1.1 Groeimodellen 1.1 1. Opdrachen 1.4 Modelleren.1

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 6/5/2015 - BDA nummer: 2015-511605 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Onderwijs- en Examenreglement van het ITG - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Deze nota is dus het resultaat van een betrekkelijk kort proces, dat hieronder beknopt wordt beschreven.

Deze nota is dus het resultaat van een betrekkelijk kort proces, dat hieronder beknopt wordt beschreven. VERSLAG VAN DE CONSULTATIE MET DE VERENIGINGEN DIE STRIJDEN TEGEN ARMOEDE OVER HET OPRICHTEN VAN EEN OCMW- OMBUDSDIENST, GEVOERD DOOR HET STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen

Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Page 1 of 10 Praktische Gids voor Belgen die zich in Frankrijk vestigen Inhoud Waarschuwing : de ambassade van België wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van de websites vermeld in deze gids

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN

Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, samengevat op 18 juli 1966 HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSSFEER VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN Artikel 1. 1. Deze gecoördineerde wetten zijn toepasselijk : 1

Nadere informatie

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie:

Algemene informatie. Student: Afstudeerorganisatie: Algemene informatie Student: Naam: Laura Melissen Studienummer: 1090062 Adres: E du Perronlaan 850, 2624 NG Delft Telefoonnummer: 06-48960445 Email adres: Laura_Melissen@hotmail.com Datum: 04-07-2007 Universiteit:

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie