de bespreking van de wetteksten en verordeningsteksten, - de goedkeuring van de begrotingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de bespreking van de wetteksten en verordeningsteksten, - de goedkeuring van de begrotingen."

Transcriptie

1 'Mî» -i 7S Ui fîi ri <0 -ù / - iît-ï RBGLEMENT VOOR HET VERGELITKEND WERVINGSEXAMEN VOOR FUNCTIE VAN ADTUNCT-ADVISEUR/GEBOUWENBEHEERDER (F) VOOR DIRECTIE INFRASTRUCTUUR&LQGISTIEK (NIVEAU A) MET VOLDOENDE KENNIS VAN HET NEDERLANDS He Brusseis Hoofdsedelijk Parlemen leg een wee jaar geldige wervingsreserve aan voor de funcie van adjunc-adviseur/gebouwenbeheerder (niveau A) voor de personen die houder zijn van een diploma in he Frans. l. Conex van de funcie He Brussels Parlemen heef verschillende opdrachen : de verkiezing van en de polkieke conrôle op de leden van de Brusselse Hoofdsedelijke Regering; de bespreking van de weeksen en verordeningseksen, - de goedkeuring van de begroingen. He Parlemen oefèn samen me de Brusselse Hoofdsedelijke Regering, de Brusselse wegevende mach ui. 2. Beschnjvine van de funcrie van aaché-inforniaicus De adjunc-adviseur/gebouwenbeheerder, belas me he beheer van heel de gebouwen van he Parlemen, voen zijn funcie ui bij de direcie Infrasrucuur & Logisiek onder de veranwoordelijkheid van de besuursdirecrice. Hij is bijgesaan door een beperke ploeg om een polyvalene missie ai e voeren. Deze besaa ui in he bijzonder de aken beschreven in de fùnciebeschrijving bijgevoegd ais bijlage l bij deze règlemen. He saa de eïneresseerde personen ervan kennis e maken. Avond- en weekendpresaies worden geëis volgens de noden van de diens. Conacpersonen : Mevr.Joëlle ROSENOER, besuursdirecrice, el: ; bereffende de funciebeschrijving; - Dhr. Thierry MOMMER, eerse adviseuf, el : ; * bereffende de organisaie van de wervmgs examen PF/P/TM/yy/nbur.20l3/20H Bureau van 10 sepember Vergelijkend wervmgsexamen voor de fùncie van adjuncadviseur/ebouwenfaeheerdcr (F) (Bijlage) 1/5

2 \iî 4.' < * w.w fs w a i </î. <î /. ft* 3. Evenuele vooraferaande proef- duur : 3 uur maximum Naargelang he aanaî onvankelijke kandidaasellingen, kan er een voorafgaande proef georaniseerd worden, besaande ui : - muliplechoicevra.gen over de kennis gelink aan de fùncie, kennis van rondweeiijk en admmisraief rech, openbare aanbesedingen en een algemene kennis van de Bmsselse geweselijke insellingen; de helf van de vragen worden in he Frans en de andere helf in he Nederlands geseld; enkele open vragen over he gebouwbeheer, vouedig in he Frans. Op basis van de resulaen van die proef, bepaal he Bureau he aanal kandidaen da Sû he vergelijkend examen oegelaen word. 4. VereeUJkend wervinesexamen 4. l. Eerse proef : echmsche proef Deze eerse echnische proef besaa ui wee apare onderdelen die op dezelfde daum of op wee verschillende daa kunnen pîaashebben Schrifeliik gedeeke (duur : 3 uur maximum) De kandidaa moe muliplechoicevragen en enkele open vragen beanwoorden. Allé vragen gaan over de echnische kennis me berekking ô de funciebeschrijving. Di gedeele saa op 100 punen Mondelins fiedeeke ( duur : l uur maximum) Di gedeele evalueer de echnische kennis zoals bepaaid in de funciebeschrijvin: en/ofde een siuaiebeoordelingses. Di gedeele saa op 50 punen. Om e slagen voor deze proef, moe de kandidaa en minse 90 punen op 150 (60%) halen. PF/P/TM/yymbur.2013/ Bureau van 10 sepember 2014 ~ Vergelijkend wervingsaamen voor de fincle van adjurcradviseur/gebouwenbeheerder (F) (Bijlage) 2/5

3 \î.. w?f M ri Kl f!. <1 / ft*$ 4.2. MondeUnge proef(duur : oneeveer 20 minuen) Deze proef, van oigeveer winig minuen, heef ô doel e evalueren ofhe profïel van de kandidaa overeensem me de vereisen van de funcrie en zijn moivaie e beoordelen. Di gedeele zal in he bijzonder berekking hebben op : de missies en veranwoordelijkheden me berekking ô de funciebeschrijviig; de Beigische msellmgen, in he bijzonder de mselungen van he Brussels Hoofdsedelijk Gewes (bevoegdheden, organen, enzovoor). Om voor deze proef e slagen, moe de kandidaa en minse 30 punen op 50 (60%) halen. 5. Taalproefover de voldoende kennis van he Nederlands 5.1. Schrifceîijk eedeele - duur : 3h00 Verhandeling in he Nederlands over een onderwerp van algemeen belang Mondelme: eedeeke - duur : ongeveer 15 minuen Di gedeeke gaa over aangelegeaheden van algemeen belang en onder meer op de Brusselse msellingen; he heef ô doel de aalkennis en de spreekvaardigheid van de kandidaa e beoordelen. Om e slagen, moe de kandidaa en minse 10 punen op 20 halen voor elk gedeeke (5.1. e 5.2.) en 24 punen op 40 voor beide gedeeles samen. 6. Raneschikkme van de eeslaaede kandidaen De rangschikking van de geslaagde kandidaen word opgeseîd op basis van he oaal van de punea behaald op de echnische en mondelinge proeven van he vergelijkend examen (4.1 en 4.2), he minimum zijnde 120 punen op 200. Er word geen rekening gehouden me de punen behaald voor de evenuele voorafgaande proef (3) noch me de punen behaald voor de aalproeven (5). BiJ gelijke punen, word voorrang gegeven aân de kandidaa die in he Brussels Gewes wooû; indien er opnieuw gelijkheid is, word voorrang gegeven aan de oudse kandidaa. PF/P/TM/yy/nbur.2013/20l Bureau van 10 sepember Vergelijkend weryingsexamen voor de fùncrie van adjuncadviseur/ebouweibeheerder (F) (Bijlagc) 3/5

4 EAf. A e 1-1 pf (S w, UÏ co 7 z. ft* 7. Deelneimn svoorwa.arden oo de uierse daum van inschrijvina De kandidaa moe houder zijn van : - een diploma van hoger onderwijs van he lange ype in burgerlijke of indusriële ingénieur (maser ofgelijkwaardig); een vroeger uigereik diploma da me bovenvermeld diploma overeensem. De kandidaa die he vereise diploma in he in Belgie georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs behaald heef, mag he vergelîjkend examen enkel afleggen in de aal van zijn diploma, di wil zeggen in he Frans, enzij hij uierlijk op de uiersce iaschrijvingsdaum kan aanonen da hij beschik over he aakerriflcaa van Selor (voorheen VWS) me berekking ô de kennis van de Franse aal da, me berekking ô he vasselien van he aalregime, in de plaas kom van he opgelegde diploma of he vereise sudiegeuigschrif voor de funcies of berekkingen van niveau A/l van he Rijkspersoneel (ar. 7 van he KB van 30 november 1966). Wie zijn diploma in een ander land dan België behaald heef, mag onder voorbehoud deelnemen. Indien hij he équivalen van zijn diploma nog nie verkregen heef, moe hij, om oegelaen e worden, he universiair équivalen van zijn sudîegeuigschrif voor he in he selecierelemen vereise Belgische diploma verkregen hebben VÔÔR he sluien van de selecieprocedure. Omda die procédure amelijk lang duur, word hem aangeraden zich nu al e wenden ô he "Minisère de la Fédéraion WaUonie-Bmxelles" (el: De kandidaa moe ook he bewijs leveren (aesen of andere geldige sukken) da hij op de uiersre inschrijvingsdaum een beroepservaring heef van en minse wee jaar in gebouwenbeheer. De kandidaasellingen mogen enkei via de pos en me bijgevoegd inschrijvingsformulier ingediend worden. Er zal geen rekening gehouden worden me de kandidaasellingen die in een andere vorm ingediend worden of die e laa ingediend worden. PF/P/TM/yy/nbur.2013/20l Bureau van 10 sepcmber Vere;elijken<i wervingsexamen voor de funcie van adjunc" adviseur/gebouwenbeheerder (F) (Bi)lage) 4/5

5 '\MÎ. 4' <,» K Pi w f /1 </» iet-î 8. Toelainesvoorwaarden voor de saee De kandidaa moe op de daum van zija oeking ô de sage aan de volgende voorwaarden voldoen : - burger 2ÎJn van de Europese Unie; indien nie, he bewijs leveren van de aanvraag ô nauralisaxe of van de verwerving van een van de hierboven bedoelde naioaaiieien; van onberispelijk gedrag zijn; de burgedijke en poliieke rechen genleen; voor de mannelijke kandidaen, voldaan hebben aan de ween op de muiie; - gunsrig gerangschik zijn in de wervingsreserve; de nodige lichamelijke eschikheid bezien voor he uioefenen van de funcie zoals vasgeseld door de bevoegde exerne diens aaageseld door he Bureau van he Parlemen, - de leefijd van 18 jaar bereik hebben. De geslaagde kandidaa kan vas benoemd worden na he succesvo! afronden van de sageperiode. 9. BezoldJRins en loopbaan De Jaarlijkse bruceoldiging bedraag minimum ,21 ô ,80 maximum volgens de huidige index 1,6084 (schaa! A 2), réglemenaire oelagen nie inbegrepen. De adjunc-adviseur/gebouwenbeheerder kan, me oepassing van he principe van de vlakke loopbaan, bevorderd worden ô de gradea van: - adviseur/gebouwenbeheerder, na vijf jaar diens in de raad van adjunc-adviseur (schaal A3); - eerse adviseur/gebouwenbeheerder, na vijf jaar diens in de graad van adviseur (schaal A4). PF/P/TM/yy.'ïbur.2013/20l4-126 " Bureau van 10 sepember Vergelijkend wervingsexamen voor de funcie van adjunccadviseungcbouwenbeheerder (F) (Bijlage) 5/5

6 laf < *» w ïd w ri /i. > ÎES * BIJLAGE l.b.f.ussiels.parlement i 1 UiRECTiE infrastructuur EN LOGiSTiEK Voornaamse aken : De gebouwbeheerder moe : insaan voor de algemene goede saa en he adminisraieve en echnische beheer van he Parlemen en van he maerieel : - beheer, conrôle en organisaie van he onderhoud van de lokalen (vergaderzalen van he parlemen, recepiesalons, officiële bureaus, adîninisrarieve bureaus) en van diverse echmsche uimsingen en insallaies: lifen, elekrische msauaies, verwarming, verliching, veiligheids- en alarmsysemen, eiefonie, serninsallaie, airco enzovoor; - beheer, coôrdinaie van de conrôle en he onderhoud van de kanoorapparaen, fookopie- en faxapparaen; - meewerken aan he opsellen van de jaarbegroing voor de ui e voeren werken, ervoor zorgen da de direcie de inveseringen goedkeur en insaan voor de follow-up ervan; însaan voor de adminisraieve follow-up: opsaren van de organisaie van de overheidsopdrachen (voorafgaande sudie, bepalen van he soor opdrach, opsellen van de bijzondere besekken in samenwerîdng me de hoofdechnicus ofexernen, bekendmakingen indien nodig) opsellen van de nodige bureaunoa's, briefwisseling enzovoor; de werken orgaaiseren volgens de priorieien (human resources, keuze van de bedrijven, ermijnen enzovoon); insaan voor de follow-up van de verschillende overheidsopdrachen (onder andere de voorlopie opleveringen en definiieve opleveringen); - insaan voor de echmsche foliow-up van de door exerne bedrijven uigevoerde werken die he personeel van he Parlemen nie uimer; - oezien op de maandelijkse conrôle van he onderhoud van de echnische insallaies door he bedrijflmech, in samenwerking me een exerne adviserende mgenieur; organiseren van de jaarlijkse conrôle van de eiekrische insallaies; PF/P/TM/yy/nbur.2013/ Bureau van 10 sepember 2014 ~ Vergefijkend wemngseîcamen voor de fùncie van adjuncadviseunebouwenbeheerder (ïi) (Bijlae) 1/4

7 \s z * e y, <s w ri. </1 c/). ) z ft*$ BIJLAGE î - insaan voor de conrôle van de veiiigheid van de gebruike gebouwen (veiligheidsmaaregeien, alarmen enzovoor); - zoren voor een goede regellng van he GTB (gecenraliseerd echnisch beheer); zorgen voor follow-up van he verhuren van he nieuwe adminisraieve gebouw "Lombard 77" (verbruik van elekriciei, gas, waer en echaische problemen); volgen van de onwikkelingen in de regelgeving en wegeving die van oepassing is op zijn werkgebied (Algemeen règlemen voor de arbeidsbeschermmg, Algemeen règlemen op de elekrische insallaies, regelgeving bereffende de gebouwen, regelgeving bereffènde he leefmilieu, op geweselijk en Europees vlak, enz.); zorgen voor he beheer en de follow-up van de sedenbouwkundige vergunningen, de milieuvergunninen voor allé gebouwen van he Brussels Hoofdsedelijk Parlemen; - beheren van de conracen, oezich op de rekeningen en de voorgang van al de werken en de vefriche aankopen; - bijdragen ô de invoering van he miileubeheer- en audisyseem (Ecolabel) op he niveau vaa he déparemen : opselien van een maandelijkse energieboekhouding (elekrkiei, gas, waer); voorsellen van prevenieve en srucurele maaregelen inzake KBG (raioneel energiegebmik) door e sreven naar een beer rendemen van de echnische insallâies en de isolaie van de buienzîjde van sommige gebouwen; volgen van de wecgevende onwikkelingen er zake en ervoor zorgen da de insallaies van he Brussels Hoofdsedelijk Parlemen voldoen aan de EPG-normen; een overzich maken van de delen van gebouwen waarvan de plannen onbreken en de besaande disparae plannen bijwerken om e komen ô een samenhangend geheel en een eche daabank van de plannen; - saren van een facilisy managemen informaion Sysem (FMIS) - geïnereerde daabank me per lokaa! de gegevens inzake elekrische sopconacen en RJ45, de meubels, de kunswerken, elefoon, venilaie en airco, verwarming, verliching,...di faciliy managemen informaion Sysem bied de mogelijkheid ô prevenieve planning van he echnisch onderhoud, schoonmaken, schilderen,... van de verschillende lokalea en ô he verlaen van de onderhoudskosen; PF/P/TM/yy/nbur.2013/20l Bureau van 10 sepember 2014 ~ Vergeiljkend wervingsexamen voor de fùncîe van adjuncadviseur/gebouwenbcheerder (F) (Bijlage) 2/4

8 \ÏMÎ. *. ss ys <s w e". (/i -î ). z ES 81JLAGE 1 zorgen voor een coordinaie binnen he eam van he echnische diens die op di ogenblik besaa ui de gebouwbeheerder, een hoofdechnicus, een echmcus, wee hulpechnici en drie arbeiders; da eam is momeneel belas me alrijke aken op he vlak van he onderhoud van he gebouw, he beheer en de werking van de echnische insallaies en de logisielce onderseuning bij alrijke vergaderingen en acivifceien in de zalen en de salons van he parlemen. He gebouwcomplex aan de Eiksraa en de Lombardsraa besaa ui verschillende gebouwen : l) he paleis van he Bmssels Parlemen me he halfrond, de vergaderzalen en de hisorische salons, alsook de kansoren van he voorzierschap, he ondervoorzierschap en de diensen, een uin; 2) de wee gebouwen van de polirieke fracies : kanoren, een polyvalene en een hangende muur; 3) de zeel van he Parlemen van de Fransalige Brusselaars, een nieuw gebouw : kanoren en een zaal; 4) he voormalige Poskoesgebouw, in he middea van he complex : een e resaureren gebouw. He gaa in oaal over een vloeroppervlake van ongeveer m2. Comoeendes en vaardi&heden : De gebouwenbeheefder moe over de volgende noodzakelijke compeenies beschikken : - auonoom kunnen werken en prakische ingeseldheid hebben; - he eam van de echmsche diens kunnen organiseren, in samenwerking me exerne bedrijven en bureaus; - een echnische diens kunnen leiden en insaan voor he adminisfaîef beheer ervan (briefwisseling, dossiers, inerne noa's), de besellingen voorbereiden en de beselbons ervan opmaken voor de exerne bedrijven, insaan voor de follow-up van werken die oevefrouwd zijn aan een exern bedrijf, een bijzonder besek kunnen lezen, opsellen en analyseren, offeres vergelijken...; goed schrifelijk en mondeling kunnen communiceren. PF/P/TM/yy/nbur.2013/20l Bureau van 10 sepcecnbcr Vcrgelijkend wervingsexamen voor de funcic van adjuncadviseur/gebouwenbeheerder (F) (Bljage) 3/4

9 \JEM? «ï,» o >-! yû w e; /1 7 *ï> iît-ï 81JLAGE 1 Kennis : De gebouwenbeheerder moe : - een goede echnische kennis hebben (bouwkunde en elekromechanica); - een goede kennis hebben van informaica (de voor de funcie noodzakelijîee sofwareprogramma's zoals o.a. OpenOffîce, MS Office, Excel, Oulook, Auocad); een goede Juridische en adminisraieve kennis hebben (in eerse insanie van de overheidsinsellmgen en overheidsopckachen). HiJ moe bereid zijn om opieidingen e volgen om zijn kennis en vaardigheden bij e werken naargelang de behoefen. PF/P/TM/yy/nbur,20l3/20l Bureau van 10 sepember Vergelijkend wcrvingsexamen voor de funcie van adjuncadvlseur/gebouwenbeheerder (F) (Bijlage) 4/4

10 '\!î. A e i y IU c 0.Ï). ft.î ANNEXE 2 Parlemen bruxeîlois Concours de recruemen pour la foncion de conseiller adioin/e-esionnaire des bâimens (F) (m/f) avec connaissance suffisane du néerlandais Le présen formulaire, accompagné de ses annexes, doi êre expédié au plus ard le vendredi 21 novembre 2014, le cache de la pose faisan foi, a adresse suivane: fl Madame/Monsieur Parlemen bruxelhis - Service du personnel Bruxelles Nom :.. Prénoms:.. Adresse:.. Code posal + localié:.. de regisre naional:.. de éléphone de conac:.. Adresse élecronique (e-mai!) de conac:.. déclare m'inscrire au concours pour la foncion de conseiller adjoin / gesionnaire des bâimens (F). Dae e signaure En aucun cas, vore candidaure ne sera recevable si elle nles accompagnée des documens < suivans : une copie libre du diplôme don vous êes iulaire, donnan accès au concours ; - les aesaions ou aures documens démonran que vous disposez de l'expérience professionnelle exigée d'au moins deux années en maière de gesion de bâimens; un exemplaire de vore curriculum viae. L.i onfinncf du pubiic envers l'insiiuiîon VXIL' des candnjis à l'uxeric- d'un;. quclonquc foncion ;iu Parlemen bruxellois d'cire cïu conduin' irréprochahli* u du posîder les plus haues qlmlies d'incgriiiî. i: Biffez la menion inuile Concours pour la foncion de conseiller adjoin/gesionnaire des bâimens (Annexe 2) i/i

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN ATTACHÉ-INFORMATICUS (M/V) (niveau A) met voldoende kennis van het Nederlands Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement legt een twee jaar

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 2013 IB 275-1T31FD Volg u in 2013 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVC-procedure (Erkenning Verworven Compeenies)?

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 20 Aanvullende oeliching Bij voorlopige aanslag inkomsenbelasing 20 Volg u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven

Nadere informatie

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis

De Droomstroom. Het project/document-beheerprogramma van Het Digitale Huis De Droomsroom He projec/documen-beheerprogramma van He Digiale Huis In he bouwvoorbereidingsproces spelen seeds meer gegevens een rol. We produceren als bezeenen informaie me een keur aan compuerprogramma

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1TFD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure (Erkenning

Nadere informatie

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en

Salarisschaal: LC Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren. Salarisschaal: LB. Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LB Leraar speciaal (basis)onderwijs LC Salarisschaal: LA Salarisschaal: LB Salarisschaal: LB Salarisschaal: LC Werkerrein:

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 IB 266-1T12FD (2576) Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen

Nadere informatie

Al het goede van melk Aankoop Manager

Al het goede van melk Aankoop Manager Al he oede van melk Aankoop Manaer Funcie Je ben veranwoordelijk voor he onwikkelen en voeren van een aankoopbeleid waarbij zo unsi moelijk word aanekoch rekenin houdend me prijs, kwaliei, evenwichi assorimen

Nadere informatie

Privacy en cloud computing

Privacy en cloud computing legale kaders Privacy en cloud compuing Beveiliging van persoonsgegevens in de cloud E-mail leen zich goed als cloudservice. He voordeel is da de ICT-afdeling geen eigen mailserver hoef op e zeen, wa efficiëner

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Of had u kosen voor een EVCprocedure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1

GEBRUIKSAANWIJZING. Binnenunit voor lucht-waterwarmtepompsysteem EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 GEBRUIKSAANWIJZING Binnenuni voor luch-waerwarmepompsyseem en opies EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1

Nadere informatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie

Efficiënter zakendoen en innoveren met mobiele communicatie Whiepaper One Ne Efficiëner zakendoen en innoveren me mobiele communicaie One Ne is een complee oplossing voor hosed elefonie die kosen helder en beheersbaar maak, zorg voor eenvoud en de bereikbaarheid

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholingsuitgaven

Studiekosten of andere scholingsuitgaven 12345 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing IB 266-1T02FD (2464) Sudiekosen of andere scholingsuigaven Volgde u in een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis

De Woordpoort. De besteksverwerker van Het Digitale Huis De Woordpoor De beseksverwerker van He Digiale Huis Een STABU-beseksverwerker zonder weerga. Verfrissend eenvoudig en och me meer mogelijkheden dan welke andere beseksverwerker ook. Zeer uigebreide mogelijkheden

Nadere informatie

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem

Fibbe Advocaten. Wilhelminastraat 66. 2011 VP Haarlem Fibbe Advocaen Wilhelminasraa 66 2011 VP Haarlem Wij, Fibbe Advocaen e Haarlem, doen ons bes om u zoveel mogelijk van diens e zijn. Daarom willen wij u vragen mee e werken aan een klanevredenheidsonderzoek.

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiatrisch Centrum vzw SCHIEPSE BOS 8 3600 GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiatrisch Centrum vzw SCHIEPSE BOS 8 3600 GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Kinderpsychiarisch Cenrum vzw SCHIEPSE BOS 8 3600 GENK OMSCHRIJVING VAN DE DIENST Aangaan

Nadere informatie

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen,

te r Geachte mevrouw Schultz van Haegen, e r Braban Waer NV. Telefoon 0736838888 Fa 073 683 89 99 Ineme wj.brabanwaer.n1 Kiderse www.duk1nbqabariwae.nl Miniserie van i&m Mevrouw drs. M.H. Schulz van Haegen Pos1ares Posbus 1068 Posbus 20901 2500

Nadere informatie

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links

64% 70% 94% 85% 87% 73% 67% 75% 93% 60% 70% 100% 90% 100% 75% 70% 85% 100% Groen Vrij Internet Partij. Stelling CDA VVD D66 PvdA Groen Links Semwijzer COC Nederland Gayvoe parijvergelijking 2006 www.gayvoe.nl Parij is he zeer oneens Parij is he oneens Parij voel er wel wa voor Parij is posiief Selling CDA VVD D66 PvdA Algehele score Gelijke

Nadere informatie

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken.

Wat is een training? Het doel van een trainingssessie is om met het team en de spelers vastgestelde doelstellingen te bereiken. Wa is een raining? He doel van een rainingssessie is om me he eam en de spelers vasgeselde doelsellingen e bereiken. De doelselling van de raining bepaal de inhoud van de rainingssessie. De keuze van de

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam

Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kunst Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars BBK Amsterdam Leveringsvoorwaarden voor werken van beeldende kuns Beroepsvereniging van Beeldende unsenaars BB Amserdam Gedeponeerd er griffie van de Arrondissemens-Rechbank e Amserdam d.d. 23-6-1983 onder nummer 174/1983

Nadere informatie

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten?

Hoe goed bent u in control over de robuustheid van uw ICT-keten? IT-audi & Hoe goed ben u in conrol over de robuusheid van uw ICT-keen? Mehodiek voor bepalen van mae van beheersing van robuusheid in ICT-keens ICT-keens worden enerzijds seeds complexer en anderzijds

Nadere informatie

Gebruik van condensatoren

Gebruik van condensatoren Gebruik van condensaoren He spanningsverloop ijdens he laden Als we de schakelaar s sluien laden we de condensaor op. De condensaorspanning zal oenemen volgens een exponeniële funcie en de spanning over

Nadere informatie

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer

Outsourcing. in control. kracht geworden. Ad Buckens en Dennis Houtekamer IT-audi & Ousourcing in conrol Leveranciersmanagemen en hird pary reporing Via ousourcing van sandaardprocessen proberen veel organisaies hun diensverlening aan de klan e verbeeren. Om in conrol e blijven

Nadere informatie

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John

haarlemmerolie van de IT? Tobias Kuipers en Per John Complexiei onder conrole, kosen inzichelijk? Naar een diensbare Gezien de populariei van is he goed eens erug e gaan naar de basis en e kijken naar wa SOA eigenlijk is, wa de redenen zijn om he in e voeren,

Nadere informatie

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis

De Knaakbaak. Het begrotingsprogramma van Het Digitale Huis De Knaakbaak He begroingsprogramma van He Digiale Huis De Knaakbaak - gemaak door De Twee Snoeken Auomaisering - is een nieuwkomer in begroingsland, waarvan he markaandeel gesaag begin e groeien. He programma

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 009 ijdvak wiskunde A, He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek

Onrendabele top berekeningsmethodiek. M. de Noord E.J.W. van Sambeek Augusus 2003 ECN-C--03-077 Onrendabele op berekeningsmehodiek M. de Noord E.J.W. van Sambeek Veranwoording Di rappor is geschreven in opdrach van he Miniserie van Economische Zaken onder he ECN raamwerkconrac

Nadere informatie

Bijlage V Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen

Bijlage V Bepalingsmethode van het peil van primair energieverbruik van woongebouwen VEA 1 Bepalingsmehode van he peil van primair energieverbruik van woongebouwen bvr 19//21 b.s. 8/12/21 wijz. bvr 2/5/2 b.s. 29/8/2 (inwerkingreding 8/9/2) Deze bijlage is enkel van oepassing op dossiers

Nadere informatie

Studiekosten en andere scholings uitgaven

Studiekosten en andere scholings uitgaven 11 IB 185-1T11FD Sudiekosen en andere scholings uigaven Volgde u in 2011 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige) beroep? Dan mag u de uigaven hiervoor, zoals lesgeld en de uigaven voor boeken, afrekken

Nadere informatie

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop

Hogerbeetsstraat 18-B. 3039 XJ Rotterdam. Vraagprijs: 220.000 k.k. Woonbron Makelaars. woonoppervlakte 100 m2 3 slaapkamers te koop Hogerbeessraa -B 303 XJ Roerdam woonoppervlake 100 m 3 slaapkamers e koop Vraagprijs: 0.000 k.k. Woonbron Makelaars info@woonbronmakelaars.nl 010-0 00 www.woonbronmakelaars.nl Kenmerken Locaie Energie

Nadere informatie

Uw auto in 3 simpele stappen

Uw auto in 3 simpele stappen Uw auo in 3 simpele sappen 1 Als financieringsmaaschappij van Fia Group Auomobiles SA is Fia Financial Soluions als geen ander op de hooge van he Ialiaanse auoaanbod. Daarnaas beschik Fia Financial Soluions

Nadere informatie

1 Inleidende begrippen

1 Inleidende begrippen 1 Inleidende begrippen 1.1 Wanneer is een pun in beweging? Leg di ui aan de hand van een figuur. Rus en beweging (blz. 19) Figuur 1.1 Een pun in beweging 1.2 Wanneer is een pun in rus? Leg di ui aan de

Nadere informatie

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties

STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM. Protocol Collegiale Visitaties 1 STICHTING HET ZELFSTANDIG GYMNASIUM Proocol Collegiale Visiaies Inleiding Aanleiding projec collegiale visiaie De gymnasia van de SHZG werken seeds inensiever samen aan de kwaliei van de gymnasiumopleiding,

Nadere informatie

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur

De essenties van drie jaar NK ICT Architectuur Trends in de inzendingen De essenies van drie jaar NK ICT Archiecuur He Nederlands Kampioenschap ICT Archiecuur is voor he eers georganiseerd in 2004 en heef o nu oe geleid o 25 archiecuurbeschrijvingen.

Nadere informatie

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia

Oefeningen Elektriciteit I Deel Ia Oefeningen Elekriciei I Deel Ia Di documen beva opgaven die aansluien bij de cursuseks Elekriciei I deel Ia ui he jaarprogramma van de e kandidauur Indusrieel Ingenieur KaHo Sin-Lieven.. De elekrische

Nadere informatie

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen

Toelichting Hoe gebruikt u deze toelichting? Correspondentieadres Wat is een schenking? Voor meer ontvangers samen aangifte doen 2011 Toeliching Aangife schenkbelasing Di is een oeliching bij he formulier Aangife schenkbelasing. Deze oeliching besaa ui vier onderdelen: A Algemene informaie over de schenkbelasing B Uileg bij de vragen

Nadere informatie

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012

Regeling Rijksbegrotingsvoorschriften 2012 Regeling Rijksbegroingsvoorschrifen 2012 Inhoudsopgave 1. Wijzigingen... 2. Tijdschema... 3. RBV deel I... He jaarverslag... 23 De inriching van de veranwoording... 23 He deparemenale jaarverslag... 24

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN SECRETARIS/-ESSE (N) (M/V) (niveau B1) met voldoende kennis van het Frans

REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN SECRETARIS/-ESSE (N) (M/V) (niveau B1) met voldoende kennis van het Frans REGLEMENT VOOR HET VERGELIJKEND WERVINGSEXAMEN VOOR DE FUNCTIE VAN SECRETARIS/-ESSE (N) (M/V) (niveau B1) met voldoende kennis van het Frans Sinds 1989 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, net als Wallonië

Nadere informatie

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting

Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggerichte aanpak van pensioenvoorlichting Wie is er bang voor zijn pensioen? Pleidooi voor een vraaggeriche aanpak van pensioenvoorliching ERIK VAN DER SPEK De laase jaren is pensioenvoorliching vaak negaief in he nieuws gewees. Ui verschillende

Nadere informatie

Master data management

Master data management meadaa Maser daa Aanpak voor opzeen van maserdaa-programma De kwaliei van de oenemende hoeveelheid daa in ondernemingen is van groo belang. Om die kwaliei e waarborgen kan maser daa worden oegepas. De

Nadere informatie

Studiekosten of andere scholings uitgaven

Studiekosten of andere scholings uitgaven 20 Aanvullende oeliching bij aangife inkomsenbelasing 20 voor buienlandse belasingplichigen IB 266-1T21FD BUI Sudiekosen of andere scholings uigaven Volgde u in 20 een opleiding of een sudie voor uw (oekomsige)

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoorde

Maatschappelijk verantwoorde groene IT MVO Meer dan alleen maar groene IT Maaschappelijk veranwoorde informaievoorziening en IT Organisaies zijn seeds meer bezig me duurzaamheid en maaschappelijk veranwoord ondernemen (mvo). De aueurs

Nadere informatie

Softwarearcheologie als basis voor strategie

Softwarearcheologie als basis voor strategie sofware legacy Besuurlijke grip op sofware Sofwarearcheologie als basis voor sraegie Als he managemen grip wil krijgen op de sofware binnen de organisaie, kan onderzoek door onafhankelijke expers uikoms

Nadere informatie

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur

Beveiligingsunits Micrologic 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A Laagspanningsapparatuur Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Laagspanningsapparauur Gebruikshandleiding We do more wih elecriciy Beveiligingsunis Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Kennismaken me de beveiligingsuni Beveiligingsuni

Nadere informatie

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader

Bijlage 1: Toelichting wettelijk kader Bijlage 1: Toeliching weelijk kader 1. Woningwe 2015 Begin 2015 is de nieuwe Woningwe aangenomen. In de we zijn aangescherpe regels voor de oegelaen inselling voor de volkshuisvesing aan genomen. Toegelaen

Nadere informatie

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen.

Door middel van deze memo informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het dossier hoogspanningslijnen. Gemeene Ede Memo Aan : Gemeeneraad Van : College van burgemeeser en wehouders Daum : 5 okober 203 Zaaknummer : 594 Opgeseld door : Rikker Sniselaar, Adviseur geluid, luchkwaliei en exerne veiligheid Bijlagen

Nadere informatie

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse

case Gelaagde berichtenuitwisseling strafrechtsketen Respect voor verschillen en uiteenlopende bevoegdheden xml/integratie Brian Dommisse xml/inegraie Respec voor verschillen en uieenlopende bevoegdheden Gelaagde berichenuiwisseling in de srafrechskeen He programma epv houd zich bezig me elekronische berichenuiwisseling in de srafrechskeen.

Nadere informatie

Testgedreven projectvoering

Testgedreven projectvoering esen Tesgedreven projecvoering Uiloop en budgeoverschrijding voorkomen In veel i-projecen worden fouen in requiremens en documenaie pas bij de esvoorbereiding ondek. Di is duur omda de fouen pas laa in

Nadere informatie

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST

Gemeenteraadsvergadering Neerijnen BESLUITENLIJST Gemeeneraadsvergadering Neerijnen (16046\...) BESLUITENLIJST Daum : donderdag 25 april 2013 Tijd : 19.30 uur Plaas : raadzaal gemeenehuis Neerijnen Aanwezig : mevrouw P. van Kuilenburg (GBN), de heer C.

Nadere informatie

Testen aan de voorkant

Testen aan de voorkant esen als kriische Tesen aan de voorkan Opimaal rendemen halen ui s De meese organisaies zien esen als noodzakelijke en effecieve maaregel om de kwaliei van sysemen e bepalen en fouen erui e halen voorda

Nadere informatie

Belasting en schenken 2012

Belasting en schenken 2012 Belasing en schenken 2012 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Belasting en schenken 2013

Belasting en schenken 2013 Belasing en schenken 2013 Krijg u een schenking? Dan moe u misschien schenkbelasing bealen. Doe u een schenking? Dan kun u die schenking mogelijk als gif van de belasing afrekken. In deze brochure lees

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school in op de opisch leesbare

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correcievoorschrif VWO 2007 ijdvak 2 wiskunde A,2 He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk

Van grijs naar groen. Richtlijnen voor energiebesparingen in het rekencentrum. groene IT MVO. Esther Molenwijk Van grijs naar groen Richlijnen voor energiebesparingen in he rekencenrum Ook binnen de ICT-branche word men zich seeds bewuser van de invloed van hun acivieien op he klimaa. Seeds meer ICT-managers houden

Nadere informatie

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

INSTALLATIE-, GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN INSTALLATIE-, GEBRUIKS- ONDERHOUDSVOORSCHRIFT N / N / N NL INHOUDSTAFEL INLEIDING Gebruikers van di handleiding Symbolen Geldende normen Waarschuwingen GEBRUIKERSHANDLEIDING Gebruik van de keel Vergrendeling

Nadere informatie

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n

SAMENVATTING. trlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da. ï:r bcrocp. r.rr- J9en rrrrrrgzl6n rbl? ll\ SAMENVATTNG rlsg rf *b+ -Fffu. rfdd..r.a & & rëcà- Ll' rkb.í e baé!da ï:r bcrocp r.rr- J9en rrrrrrgzl6n hnfr geldr * xccar dar agclegd -Ê ijklr id ern hoger prorgrbreide ruhrernie Fr*g unnen co-

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2015

Correctievoorschrift VWO 2015 Correcievoorschrif VWO 205 ijdvak wiskunde C He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Blok 1 - Vaardigheden

Blok 1 - Vaardigheden 6 Blok - Vaardigheden Blok - Vaardigheden Exra oefening - Basis B-a Bij abel A zijn de facoren achereenvolgens 8 : = 6 ; 08 : 8 = 6 en 68 : 08 = 6. Bij abel A is sprake van exponeniële groei. Bij abel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe sijl) Correcievoorschrif VWO Voorbereidend Weenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uierlijk op juni de scores van de alfabeisch eerse vijf kandidaen per school op de daaroe

Nadere informatie

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting

4.9 Berekening van dragend metselwerk onderworpen aan verticale belasting De radioaciviei die mogelijk word uigesraald in consrucies, is hoofdzakelijk e wijen aan de aanwezigheid van radium (Ra 226) en/of horium (Th 232) in de kelder en in de gebruike maerialen. Ui de ondersaande

Nadere informatie

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN BOEKHOUDERS met een in het Frans gesteld diploma Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat PERSONEEL

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014

Ned s Expat NED S EXPAT 1 E EURO UW VERZEKERINGSGIDS. international. Een andere kijk op verzekeren. Bijgewerkt op: 15/11/2014 [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

ADOBE ACROBAT 9-PRODUCTREEKS

ADOBE ACROBAT 9-PRODUCTREEKS ACROBAT 9-DUCTREEKS DUCTVERGELIJKING Me Acroba 9 kun u beer dan ooi communiceren me PDF, de sandaard voor de uiwisseling van elekronische documenen. Aan de hand van di vergelijkend overzich kun u bepalen

Nadere informatie

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of opbrengsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2014 voor buienlands belasingplichigen IB 264-1T41FD BUI Bijverdiensen of opbrengsen als Werke u in 2014 als freelancer of gasouder of had u bijverdiensen? Selde u een beziing,

Nadere informatie

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten

Juli 2003. Canonpercentages Het vaststellen van canonpercentages bij de herziening van erfpachtcontracten Canonpercenages He vassellen van canonpercenages bij de herziening van erfpachconracen Juli 23 SBV School of Real Esae Drs. L.B. Uienbogaard Drs. J.P. Traudes Inhoud Blz. 1. Inleiding... 3 2. Toeliching

Nadere informatie

Rekenen banken te veel voor een hypotheek?

Rekenen banken te veel voor een hypotheek? Rekenen banken e veel voor een hypoheek? J.P.A.M. Jacobs en L.A. Toolsema Me enige regelmaa word door consumenen en belangenorganisaies gesuggereerd da banken de hypoheekrene onmiddellijk naar boven aanpassen

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak wiskunde A (pilo) He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2014

Correctievoorschrift VWO 2014 Correcievoorschrif VWO 04 ijdvak nauurkunde He correcievoorschrif besaa ui: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor de beoordeling

Nadere informatie

Factsheet: NL94_1. Sterk Veranderd. Factsheet KRW voor waterlichaam: NL94_1 -

Factsheet: NL94_1. Sterk Veranderd. Factsheet KRW voor waterlichaam: NL94_1 - Facshee: NL94_1 -DISCLAIMER- De informaie die in deze facshee word weergegeven is bijgewerk o en me 1 april 2013. Deze facshee dien gezien e worden als een werkversie en behoeve van he opsellen van he

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 freelancer, gasouder, aries of apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud of andere aanpassingen

Nadere informatie

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding

Het spel over genetisch gemodificeerd voedsel. Handleiding Vr He spel over geneisch gemodificeerd voedsel Handleiding Achergrond Er besaa nog seeds veel discussie over geneisch gemodificeerd voedsel. Voorsanders hechen veel waarde aan de mogelijkheden, zoals goedkopere

Nadere informatie

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS

CONVE NANT KI N DEROPVANG EN ONDERWIJS CONVE NANT K N DEROPVANG EN ONDERWJS { ( ì 'h!\ irl Ëf \- 'v 1, û \ e a i '.* L(l. ìli-, \ i, ù. * qr 'L,i /,! 2. \ al> - ç Di convenan beschrijf de samenwerkingsafspraken ussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz.

Bezoekadres Molenbossen 618 5923 AJ Venlo-Blerick. Postadres Postbus 337 5900 AH Venlo t 077 389 3131 f 077 382 7951. www.woonwenz.nl info@woonwenz. Huurwoningen Venlo-Noord Schuroesraa - Rummerkampsraa - Zoumeerssraa - Adelborsensraa Schipperssraa - Schrijnwerkerssraa - Pelsmakerssraa Iniiaief en verhuur Archiec Onwikkeling en realisaie huur- en koopwoningen

Nadere informatie

C. von Schwartzenberg 1/11

C. von Schwartzenberg 1/11 G&R havo A deel C von Schwarzenberg 1/11 1a m 18:00 uur He verbruik was oen ongeveer 1150 kwh 1b Minimaal ongeveer 7750 kwh (100%), maimaal ongeveer 1150 kwh (145,%) Een oename van ongeveer 45,% 1c 1d

Nadere informatie

Brandveilig Constructief Ontwerp Toepassing van de nieuwe op performantiecriteria gebaseerde ontwerpcodes

Brandveilig Constructief Ontwerp Toepassing van de nieuwe op performantiecriteria gebaseerde ontwerpcodes Toepassing van de nieuwe op performaniecrieria gebaseerde onwerpcodes Case sudie Paershofkerk Conac: Parners: Dr. Ir. Lincy Pyl Docen Bouwkunde Hogeschool voor Weenschap & Kuns Campus DE NAYER Jan De Nayerlaan

Nadere informatie

Evolueren met portfoliomonitoring

Evolueren met portfoliomonitoring sofware-engineering Evolueren me porfoliomonioring Toolki analyseer en visualiseer sofwaresysemen Door gebrek aan inzich beschouwen bedrijven hun sofwareporfolio vaak als weerbarsige en onbeheersbare doos

Nadere informatie

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2

Uitwerkingen Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2 Uiwerkingen Toes IEEE, Modules en Daum: 9 sepember 007 Tijd: 0.40.0 (90 minuen) Opgave I) Di is een warmmakerje. In woorden is V is de serieschakeling van, en (de parallelschakeling van 3 en 4) of V =

Nadere informatie

Deel 2. Basiskennis wiskunde

Deel 2. Basiskennis wiskunde Deel 2. Basiskennis wiskunde Vraag 26 Definieer de funcie f : R R : 7 cos(2 ). Bepaal de afgeleide van de funcie f in he pun 2π/2. (A) f 0 ( 2π/2) = π (B) f 0 ( 2π/2) = 2π (C) f 0 ( 2π/2) = 2π (D) f 0

Nadere informatie

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel

Transparantie: van bedreiging tot businessmodel rends Impac op organisaie en informaievoorziening Transparanie: van bedreiging o businessmodel Transparanie is een rend die zowel in he bedrijfsleven als in de publieke secor langzaam maar zeker in krach

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1

Overzicht. Inleiding. Classificatie. NP compleetheid. Algoritme van Johnson. Oplossing via TSP. Netwerkalgoritme. Job shop scheduling 1 Overzich Inleiding Classificaie NP compleeheid Algorime van Johnson Oplossing via TSP Newerkalgorime Job shop scheduling 1 Inleiding Gegeven zijn Machines: M 1,,..., M m Taken: T 1, T 2,... T n Per aak

Nadere informatie

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland

Simulatiestudie naar Methodebreuken in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland Simulaiesudie naar Mehodebreuken in he Onderzoek Verplaasingen in Nederland Bianca Wouers Cenraal Bureau voor de Saisiek bias@cbs.nl Jan van den Brakel Cenraal Bureau voor de Saisiek jbrl@cbs.nl Bijdrage

Nadere informatie

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren.

Ned s Expat NED S EXPAT UW VERZEKERINGSGIDS. international IN AANVULLING OP EEN FRANSE VERPLICHTE BASISVERZEKERING. Een andere kijk op verzekeren. [ LA MOBILITÉ] PARTICULIEREN Ned s Expa De verzekering voor Nederlanders in Frankrijk 2015 Bekijk de video en ondek waarom expas in Frankrijk kiezen voor APRIL Inernaional als zorgverzekeraar Volg ons

Nadere informatie

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN FEDERAAL PARLEMENT EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN VOLTIJDSE TWEETALIGE ARBEIDSGENEESHEREN Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat

Nadere informatie

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights

Screen. Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benutten. mei 2010. Highlights Screen mei 2010 Voordelen van de fusie zoveel mogelijk benuen Voor u lig he nieuwe magazine Screen van Bevolkingsonderzoek Zuid-Wes. In di magazine willen we de parijen die bij he bevolkingsonderzoek naar

Nadere informatie

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur

software Architectuur en dynamiek van productsoftware Architectuur productsoftware ontwikkelt evolutionair architectuur archiecuur sofware Archiecuur producsofware onwikkel evoluionair Archiecuur en dynamiek van producsofware Producsofwareonwikkeling ken een voorgeschreven dynamiek waarin produc- en procesverbeeringen een

Nadere informatie

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor

In dít artike] wordt ingegaan op ontwikkelingen in de informatie technologie (IT) en de consequenties die dit heeft voor Sae of he ar van securiy echnologie nvloed van veranderingen in de infornøie eclnologie op beveiliging Àueur: ir. Paul Overbeek Fysisch en Elekronísch Laboraoriu n - TNO Posbus 96864, 2509,JG Den Haag

Nadere informatie

stand van zaken. Guido Bayens

stand van zaken. Guido Bayens archiecuur overheid Gecompliceerde pas de deux De elekronische overheid word onder archiecuur gebouwd De overheid saa voor de groe uidaging haar elekronische diensverlening ui e breiden en e opimaliseren.

Nadere informatie

Keukenhulp / Aide culinaire

Keukenhulp / Aide culinaire CASHBACK Keukenhulp / Aide culinaire Acties geldig / Actions valables : 01/11 tot / au 31/12/2015 Ref : MMB65G0M Ref : MMB42G0B Ref : MMB42G1B Ref : MMB21P0R Ref : MMB21P1W Ref : MUM56S40 Ref : MUMXL20C

Nadere informatie

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken

1 Opening, mededelingen en vaststelling agenda & ingekomen stukken Voebalvereniging Noordwijk Posbus 130 2200 AC Noordwijk www.vvnoordwijk.nl besuur@vvnoordwijk.nl (Concep) Verslag; Algemene ledenvergadering van 21 november 2013 De agenda; 1 Opening, mededelingen en vasselling

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2012 12 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN

EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN EXAMEN GEORGANISEERD MET HET OOG OP DE AANWERVING EN DE SAMENSTELLING VAN EEN WERVINGSRESERVE VAN AANGESTELDEN VOOR HET ONDERHOUD Dienst Personeel en Sociale Zaken Examensecretariaat PERSONEEL - AANWERVING

Nadere informatie

Factsheet: NL93_7. Deelstroomgebied: Rijn Status:

Factsheet: NL93_7. Deelstroomgebied: Rijn Status: Facshee: NL93_7 -DISCLAIMER- De informaie die in deze facshee word weergegeven is bijgewerk o en me 1 april 2013. Deze facshee dien gezien e worden als een werkversie en behoeve van he opsellen van he

Nadere informatie

Een methodische aanpak voor legacy

Een methodische aanpak voor legacy Een mehodische aanpak voor legacy Assessmens resuleren in vier mogelijke sraegieën Legacysysemen vormen een acuu probleem als onderhoud onmogelijk word door verdwijnende kennis of beëindigde onderseuning

Nadere informatie

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter

Bijverdiensten of inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter bij aangife inkomsenbelasing 2011 11 U verbouwde bijvoorbeeld een pand, zoda er afzonderlijke apparemenen zijn onsaan die u verkoch of nog gaa verkopen. he voor en minse 30% zelf uivoeren van groo onderhoud

Nadere informatie

Ernst de Boer en Albert Kleinjan

Ernst de Boer en Albert Kleinjan archiecuur verzekeringen Inernaionale afsemming archiecuur noodzakelijk Archiecuurimpac van rends in de verzekeringswereld In de voorbije jaren is archiecuur vaak synoniem geworden aan beheersing : conroleren

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs

Aandacht voor allochtone studenten in het hoger onderwijs Aandach voor allochone sudenen in he hoger onderwijs Inhoudsopgave Samenvaing en conclusies 5 1 Inleiding 15 1.1 Achergrond van he onderzoek 15 1.2 Opze van he onderzoek 16 1.3 Analyse van de nonrespons

Nadere informatie

Integratiepracticum III

Integratiepracticum III Inegraiepracicum III Casus I Projecevaluaie Irrigaie landbouwgronden in Ruriania Bas Beerenhou (556622) & Cliff Voeelink (554506) Deadline casus I: 2 januari 2007 TR2 Inleiding Er zijn een hoop derdewereldlanden.

Nadere informatie