Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) 1973-1995"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het fotoarchief van de Directie Communicatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, (1961) Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 LNV / Fotoarchief Voorlichting 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Organisatorische ontwikkeling...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...8 De verwerving van het archief...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Inhoud... 9 Selectie en vernietiging...9 Aanvullingen... 9 Verantwoording van de bewerking...9 Ordening van het archief... 9 Verwant materiaal...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Contactafdrukken KB-serie Contactafdrukken K-serie Negatieven K-serie...117

4

5 LNV / Fotoarchief Voorlichting 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Landbouw: Directie Voorlichting / Communicatie, Fotoarchief Periode: merendeel Archiefbloknummer: 8057 Omvang: 11582,00 meter; 130 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Foto-materiaal: negatieven en contactafdrukken Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Ministerie van Landbouw en Visserij Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bestaat uit contactafdrukken van kleurenfoto's met bijbehorende negatieven. De onderwerpen van de foto's hebben allen een landbouw gerelateerd thema.

6 6 LNV / Fotoarchief Voorlichting Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is aan beperkingen onderhevig in verband met auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Communicatie: fotoarchief, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, LNV / Fotoarchief Voorlichting, , inv.nr....

7 LNV / Fotoarchief Voorlichting 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Ieder ministerie heeft een Centrale Directie Voorlichting of Communicatie (hierna: DC.) Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en haar taakvoorgangers (hierna: LNV) waren de taken van de afdeling Voorlichting behandeling van alle aangelegenheden, welke de verhouding raken tussen het ministeriële beleid en de publieke opinie, zowel wat betreft de pers, radio en film als elke andere vorm van voorlichting, alsmede de hiermede verbandhoudende documentatie. De kerntaken van de DC zijn: communicatie over de hoofdpunten van het beleid, woordvoering, persvoorlichting en het bewaken van de samenhang en kwaliteit van de communicatie. De DC, tot januari 2007 nog de Directie Voorlichting, van het ministerie van LNV ontwikkelt het communicatiebeleid voor het ministerie. Deze stafdirectie adviseert de politieke en ambtelijke top over de interne en externe communicatie en de hieruit voortvloeiende activiteiten. Deze taak is voornamelijk terug te vinden in het Directiearchief. Dit Directiearchief is niet ter bewerking aangeboden aan Project Wegwerken Archiefachterstanden, maar is bij de Centrale Archief Selectiedienst ondergebracht voor bewerking. De DC voert het woord namens de politieke leiding over de besluitvorming en over ontwikkelingen binnen het ministerie. Ze ondersteunt de LNVdirecties en hun medewerkers bij de presentatie van informatie en van de standpunten. De directie bevordert de vergroting van kennis van voorlichting en communicatieprocessen binnen de organisatie. De neerslag die hieruit voortvloeit zijn onder andere persberichten, speeches en informatiebladen als Platform LNV en Beleidsinfo. De DC schrijft geen nota s of burgerbrieven. In hoofdzaak bevat onderhavig archief fotonegatieven en fotoafdrukken van de DC. Een van de taken van de Voorlichtingsdienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en haar taakvoorgangers was het geven van directe voorlichting aan boeren en tuinders door middel van het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, tentoonstellingen en het produceren van gedrukt voorlichtingsmateriaal. Voor al deze uitingen was beeldmateriaal nodig. In die tijd had het ministerie diverse eigen fotografen in dienst. De bewaarplicht van de informatiedragers ligt bij de afdeling zelf. Organisatorische ontwikkeling ORGANISATORISCHE ONTWIKKELING In 1946 is voor de eerste keer sprake van een echte afdeling voor voorlichting. Afdeling Voorlichting te Oostduinlaan 2, te Den Haag had drie onderafdelingen: 1. Pers, 2. Propaganda, 3. Documentatie. Het jaar daarop (1947) werd Documentatie een eigen afdeling. De afdeling Pers zorgde voor de berichtgeving in pers en radio terwijl de afdeling Propaganda zich bezig hield met de typografische en illustratieve verzorging van drukwerken en de vervaardiging van film en foto. Tevens organiseerde deze afdeling campagnes, beurzen en tentoonstellingen in het binnen- en buitenland. In 1949 is er een verhuizing van de dienst naar Boorlaan 12, te Den Haag en de onderafdeling Propaganda neemt een nieuwe naam: Publiciteit. In 1952 is er weer een verhuizing, deze keer naar Rijnstraat 38. Onderafdeling Publiciteit neemt de naam Voorlichting. In 1954 veranderen de namen van de onderafdelingen weer. Pers krijgt de toevoeging radio (later wordt televisie bijgevoegd) en Voorlichting krijgt het voorzetsel Visuele. Tussen 1971 en 1994 is de naam Directie Voorlichting en externe betrekkingen. In 1971 komt er een onderafdeling bij Informatie. In 1985 is er een grote reorganisatie binnen de directie. Een afdeling Algemene Zaken zorgde voor financiën en personele zaken, terwijl twee Hoofdafdelingen de taakpakketten opsplitsten in meerdere onderafdelingen. Hoofdafdeling Beleidsinformatie en Parlement bestond uit de Afdelingen Pers en Informatie, Bureau Beleidspresentatie, Afdeling

8 8 LNV / Fotoarchief Voorlichting Documentatievoorziening, en de Hoofdafdeling Publiciteit (naam werd in 1988 veranderd naar Publieksvoorlichting) bestond uit de Afdelingen Publikaties, Audiovisuele Middelen, Infotiek en Vertaalbureau. In 1995 is er weer een naamsverandering naar Directie Voorlichting (DV) en een reorganisatie waarbij de meerdere onderafdelingen verdwijnen en worden vervangen voor vier teams met verschillende onderwerpportfolio s. In januari 2007 kreeg de directie zijn huidige naam Directie Communicatie. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De archiefblokken van de Directie Communicatie hebben voorheen altijd in de kelder op de Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag gestaan. De klimatologische omstandigheden in de kelder waren goed. Het archief met betrekking tot communicatie werd aangevuld wanneer de afdeling teveel aan administratie of naslagwerk opgeslagen had op de kamers. Sinds een aantal jaar staan delen van dit archief op kantoorkamers. Een groot deel van het fotoarchief is ook enkele jaren geleden verplaatst naar een niet gebruikte kantoorkamer. Voor zover bekend heeft er geen eerdere officiële selectie, bewerking of vernietiging plaats gevonden voor wat betreft het fotoarchief. Tijdens de bewerking van het archief door Project Wegwerken Archief Achterstanden is gebleken dat het archief niet compleet is en ongeordend. Een goede toegang op het archief ontbrak. Momenteel (in 2009) staat het deelarchief Directiearchief bij de Centrale Archief Selectiedienst klaar voor bewerking. Dit archiefblok bevat veelal stukken inzake het communicatiebeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is in 2009 door Ministerie van LNV overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995 Overbrenging van een overheidsarchief

9 LNV / Fotoarchief Voorlichting 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Inhoud INHOUD Het archief bestaat contactafdrukken (K-serie en KB-serie) van kleurenfoto's en negatieven behorende bij de contactafdrukken van de K-serie. Het archiefblok is niet compleet doordat in het verleden afdrukken en negatieven werden uitgeleend en niet geretourneerd. De onderwerpen op de foto's variëren sterk, maar hebben allen een landbouw gerelateerd thema. Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Het archief van de Directie Communicatie is geselecteerd op basis van Basis Selectie Document 046 Voorlichting van de Rijksoverheid, vanaf 1945 (Staatscourant 14 juni 2007, nr. 112) handeling 204: het geven van voorlichting over het eigen beleid. Tijdens de selectie is in samenspraak met de Directie Communicatie om het ontsloten blok kleuren contactafdrukken met bijbehorende negatieven te bewaren. Dit archiefblok is namelijk grotendeels compleet gebleven. De overige archiefbescheiden zijn op grond van hetzelfde Selectiedocument en handeling vernietigd. Aanvullingen AANVULLINGEN Er worden geen aanvullingen op dit archief verwacht Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De bewerking heeft plaatsgevonden op het kerndepartement van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag en bij het Project Wegwerken Archief Achterstanden te Rotterdam. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief is geordend op basis van een door de Directie Communicatie aangeleverde toegang waarbij de negatieven en afdrukken voorzien zijn van een letter en serie-nummer. Secundair is een onderwerp en datering aangegeven. Bij contactafdrukken waarbij het onderwerp van de afdruk onduidelijk is, is gekozen om deze te beschrijven als: Thema voorstelling contactafdruk onbekend.

10 10 LNV / Fotoarchief Voorlichting Verwant materiaal Verwant materiaal

11 LNV / Fotoarchief Voorlichting 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1. Contactafdrukken KB-serie 1. CONTACTAFDRUKKEN KB-SERIE 1 KB contactafdrukken KB 1 Dordrecht 1976 KB 2 Dordrecht 1976 KB 3 Dordrecht 1976 KB 4 Dordrecht 1976 KB 5 Dordrecht 1976 KB 6 - KB 25 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd 2 KB contactafdrukken KB 26 - KB 29 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1977 KB 30 Plaats Dordrecht 1977 KB 31 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1977 KB 32 Plaats Dordrecht 1977 KB 33 Plaats Dordrecht 1977 KB 34 Lagere Technische School Dordrecht 1977 KB 35 - KB 43 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1977 KB 44 Middelbare Technische School De Lier 1977 KB 45 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1978 KB 46 Haagse Bos te Den Haag 1978 KB 46a Kijkduin 1978 KB 47 Haagse Bos te Den Haag 1978 KB 48 Slaoogst 1978 KB 49 Middelbare Technische School De Lier 1978 KB 50 Staelduinse Bos KB contactafdrukken Vervallen: KB 70 KB 51 Staelduinse Bos 1978 KB 52 S en B 1978 KB 53 S en B 1978 KB 54 S en B 1978 KB 55 S en B 1978 KB 56 S en B 1978 KB 57 - KB 59 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1978 KB 60 S en B Utrecht 1978 KB 61 Haagse Bos te Den Haag 1978 KB 62 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1978 KB 63 VISMA april KB 64 - KB 69 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1978 KB 71 Boskoop 1978 KB 72 Jonge boeren, zwaluw, camping Brouwersdam, sportvisserij: Grevelingen 1978 KB 73 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1978 KB 74 Melkwegpad: Hoog Halen 1978 KB 75 Thema voorstelling contactafdruk onbekend KB contactafdrukken

12 12 LNV / Fotoarchief Voorlichting KB 76 - KB 77 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1978 KB 78 Wilde planten 1978 KB 79 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1978 KB 80 Doperwtenoogst Noetselerberg 1978 KB 81 Wilde zwijnen 1978 KB 82 Schaapskudde Noetselerbeg 1978 KB 83 Insecten, bloemen 1978 KB 84 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1978 KB 85 De Peel 1978 KB 86 Alkmaar 1978 KB 87 Hoge Veluwe 1978 KB 88 Horst, Almelo 1978 KB 89 Horst 1978 KB 90 Barneveld 1978 KB 91 Barneveld 1978 KB 92 Horst, Almelo 1978 KB 93 Horst 1978 KB 94 Barneveld 1978 KB 95 Goeree (herfst) 1978 KB 96 Laboratorium melkcontrole Zutphen 1978 KB 97 Laboratorium melkcontrole Zutphen 1978 KB 98 Tentoonstelling Vakbeurs Intensieve Veehouderij Utrecht 1978 KB 99 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1978 KB 100 Hardy's Favourite, kleine aarde, Hamamelis KB contactafdrukken KB 101 Staastbosbeheer Utrecht en Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) Lelystad 1979 KB 102 Klompenmaker Koos Vreeswijk 1979 KB 103 Klompenmaker Koos Vreeswijk 1979 KB 104 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1979 KB 105 Voorjaar in het bos 1979 KB KB 116 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1979 KB 117 Staatsbosbeheer Leende en Staatsbosbeheer Schoorl 1979 KB 118 Staatsbosbeheer Schoorl 1979 KB 119 Staatsbosbeheer Leende en Staatsbosbeheer Schoorl 1979 KB 120 Boswachterij Schoorl 1979 KB 121 Spinnen en insecten close-up 1979 KB 122 Spinnen, insecten en wilde planten 1979 KB KB 125 Thema voorstelling contactafdruk onbekend KB contactafdrukken Vervallen: KB KB 143, KB 146, KB KB 150 KB 126 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1980 KB 127 Staatsbosbeheer Drenthe Schoorl 1980 KB KB 133 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1980 KB 134 Gerbera's, Chrysanten 1980 KB 135 Druiven, krenten, tomaten 1980 KB 136 Rozen, orchideën 1980 KB 137 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1980 KB 138 Garnalenvisserij 1980 KB 144 Portret Willem Ruis 1980 KB 145 Willem Ruis Show, Grüne Woche landbouwtentoonstelling Berlijn 1981 KB 147 Thema voorstelling contactafdruk onbekend KB contactafdrukken Vervallen: KB KB 153, KB 173 KB KB 172 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd

13 LNV / Fotoarchief Voorlichting 13 KB 174 Ambrosiushoeve Heer Duivenetter 1981 KB 175 Ambrosiushoeve Heer Duivenetter KB contactafdrukken KB 176 Bijen Ambrosiushoeve 1981 KB KB 183 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1981 KB 184 Proefstation Lisse 1981 KB 185 Europoort 1981 KB 186 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd KB 187 Micro-opnamen: Aalsmeer 1982 KB 188 Micro-opnamen: Aalsmeer 1982 KB 189 Enten met de hand: Boskoop 1982 KB 190 Witte vlieg, roofmijt, sluipwesp en spint 1982 KB KB 193 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1982 KB 194 Noord-Hollands duinreservaat 1982 KB 195 Noord-Hollands duinreservaat 1982 KB 196 Eendenkooi: Waardenburg 1982 KB 197 Middelbare Agrarische School Emmeloord (Handvaardigheid) 1982 KB 198 Hangglider 1982 KB 199 Wilde planten: Waardenburg 1982 KB 200 Wilde planten: Waardenburg KB contactafdrukken Vervallen: KB 214, KB KB 224 KB 201 Opening Landbouw KB KB 203 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1982 KB 204 Opening Landbouw KB 205 Opening Landbouw KB KB 212 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1982 KB 213 Koud buffet Landbouwattaché's 1983 KB 215 Ministerraad eet haring 1983 KB 216 Koud buffet 1983 KB 217 Koud buffet 1983 KB 218 Liguster pijlstaartrups 1983 KB 219 Symposium World Food Program 1983 KB KB 224 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1984 KB 225 Aalsmeer KB contactafdrukken Vervallen: KB 228, KB 232, KB 235 en KB 244 KB 226 Aalsmeer 1984 KB 227 Aalsmeer 1984 KB KB 231 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd KB 233 Bijen op courgette en aardbei 1985 KB 234 Bijen en hommels op wilg 1984 KB 236 Koud buffet attache's 1985 KB 237 Koud buffet attache's 1985 KB 238 Koud buffet attache's 1985 KB 239 Koud buffet attache's 1985 KB 240 Koud buffet attache's 1985 KB 241 Koud buffet attache's 1985 KB 242 Zieke bijen hormoon bespuiting 1985 KB 243 Witte vlieg, Aalsmeer 1986 KB 245 Bijen bestuiven tomaten proefstation Naaldwijk 1986 KB 246 Proefstation varkenshouderij Rosmalen 1986 KB 247 Bijen op tomaat en bijen op aalbes 1986 KB 248 Bijen op bloesem 1986 KB 249 Bijen op bloesem 1986

14 14 LNV / Fotoarchief Voorlichting KB 250 Instelling Dwingerderveld KB contactafdrukken Vervallen: KB 258 KB 251 Groene Top 10 juni 1986 KB 252 Groene Top 10 juni 1986 KB 253 Groene Top 10 juni 1986 KB 254 Groene Top 10 juni 1986 KB 255 Groene Top 10 juni 1986 KB 256 Groene Top 10 juni 1986 KB 257 Groene Top 10 juni 1986 KB 259 Groene Top 10 juni 1986 KB 260 Groene Top 10 juni 1986 KB 261 Groene Top 10 juni 1986 KB 262 Groene Top 10 juni 1986 KB 263 Groene Top 10 juni 1986 KB 264 Groene Top 10 juni 1986 KB 265 Groene Top 10 juni 1986 KB 266 Groene Top 10 juni 1986 KB 267 Groene Top 10 juni 1986 KB 268 Groene Top 10 juni 1986 KB 269 Groene Top 10 juni 1986 KB 270 Groene Top 10 juni 1986 KB 271 Groene Top 10 juni 1986 KB 272 Groene Top 10 juni 1986 KB 273 Europese Gemeenschap-Top 26 en 27 juni 1986 KB 274 Europese Gemeenschap-Top 26 en 27 juni 1986 KB 275 Europese Gemeenschap-Top 26 en 27 juni KB contactafdrukken Vervallen: KB 288 KB 276 Europese Gemeenschap-Top 26 en 27 juni 1986 KB 277 Europese Gemeenschap-Top 26 en 27 juni 1986 KB 278 Europese Gemeenschap-Top 26 en 27 juni 1986 KB 279 Aanbieding Koninginneharing 1986 KB 280 Europese Gemeenschap-Top 26 en 27 juni 1986 KB 281 Paardensport 1986 KB 282 Bijenhouderij 1986 KB 283 Bijenhouderij 1986 KB 284 Bijenhouderij 1986 KB 285 Installatie Nationaal Park Weerribben 1986 KB 286 Stuifmeelkorrels Bijenteelt Hilvarenbeek 1986 KB 287 Tempexkever, vliegenlarven 1986 KB 289 Spin op aarbei 1986 KB 290 Instelling Nationaal Park Biesbosch 1986 KB 291 Afscheid van de Secretaris Generaal Van Dinner van het ministerie van LNV 1986 KB 292 Afscheid van de Secretaris Generaal Van Dinner van het ministerie van LNV 1986 KB 293 Afscheid van de Secretaris Generaal Van Dinner van het ministerie van LNV 1986 KB 294 Afscheid van de Secretaris Generaal Van Dinner van het ministerie van LNV 1986 KB 295 Opening Proefstation Varkenshouderij Rosmalen 1986 KB 296 Broek in Waterland 1987 KB 297 Broek in Waterland 1987 KB 298 Keukenhof 1987 KB 299 Keukenhof 1987 KB 300 Keukenhof 1987

15 LNV / Fotoarchief Voorlichting KB contactafdrukken Vervallen: KB 305, KB KB 320 KB 301 Exportcongres Noordwijk 1987 KB 302 Koud buffet attache's 1987 KB 303 Koud buffet attache's 1987 KB 304 Koud buffet attache's 1987 KB KB 310 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1987 KB 311 Diner Catshuis Braks-Affandi 1987 KB 312 Diner Catshuis Braks-Affandi 1987 KB 313 Opening 100ste scharrelvarkensbedrijf te Lunteren 1987 KB 314 Aardappelmanifestatie Emmeloord 1987 KB 321 Solitaire bijen, varoamijt 1987 KB 322 Food and Agriculture Organization (FAO)-congres Ridderzaal 1987 KB 323 Boomkikker (Hyla arbora) Juvenil 1987 KB 324 Huiskrekel, spekkever,vliegen 1987 KB 325 Huiskrekel, spekkever, larven KB contactafdrukken Vervallen: KB 333, KB 337, KB KB 350 KB 326 Huiskrekel, meelworm en kevers 1988 KB 327 Tempexkever en larven 1988 KB 328 VEB Presentatie 1988 KB 329 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1988 KB 330 Kweek van hommels en solitatie bijen, Ambrosiushoeves 1988 KB 331 Kweek van hommels en solitatie bijen, Ambrosiushoeves 1988 KB KB 335 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd KB 336 Floriade Zoetermeer 1991 KB KB 341 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd

16 16 LNV / Fotoarchief Voorlichting Contactafdrukken K-serie 2. CONTACTAFDRUKKEN K-SERIE 15 K contactafdrukken Vervallen: K 43 K 1 Biesbosch K 2 Biesbosch K 3 Biesbosch K 4 Biesbosch K 5 Biesbosch K 6 Biesbosch K 7 Biesbosch K 8 Biesbosch K 9 Biesbosch K 10 Biesbosch K 11 Biesbosch K 12 Stallen 1966 K 13 Stallen 1966 K 14 Stallen 1966 K 15 Stallen 1966 K 16 Kistkalveren 1966 K 17 Kistkalveren 1966 K 18 Kistkalveren 1966 K 19 Kistkalveren 1966 K 20 Kistkalveren 1966 K 21 Kistkalveren 1966 K 22 Kistkalveren 1966 K 23 Kistkalveren 1966 K 24 Keukenhof 1966 K 25 Keukenhof 1966 K 26 Keukenhof 1966 K 27 Keukenhof 1966 K 28 Keukenhof 1966 K 29 Keukenhof 1966 K 30 Keukenhof 1966 K 31 Keukenhof 1966 K 32 Keukenhof 1966 K 33 Keukenhof 1966 K 34 Keukenhof 1966 K 35 Keukenhof 1966 K 36 Keukenhof 1966 K 37 Keukenhof 1966 K 38 Keukenhof 1966 K 39 Kippen 1966 K 40 Kippen 1966 K 41 Rivierdonderpad, Kleine Modderkruiper, Hondsvis, Dwergmeerval 1968 K 42 Dwergmeerval, Pos, Winde, Snoekbaars 1968 K 44 Kassen ongedateerd K 45 Proefopstellingen ongedateerd K 46 Havens ongedateerd K 47 Amaryllis, Keizerskroon en bloesem ongedateerd K 48 Narcis en bloesem ongedateerd K 49 Narcissen, Hyacinten en bloesem ongedateerd K 50 Potplanten ongedateerd 16 K contactafdrukken Vevallen: K 73 - K 74, K 106 K 51 Bloemen 1968 K 52 Bloemen, planten en een meer (luchtfoto) 1968

17 LNV / Fotoarchief Voorlichting 17 K 53 Bloemen en planten 1968 K 54 Bloemen 1968 K 55 Vissen 1968 K 56 Vissen 1968 K 57 Vissen 1968 K 58 Vissen en kreeft 1968 K 59 Kreeften, schelp, sponsen, etcetera 1968 K 60 Vissen en krabben 1968 K 61 Vissen 1969 K 62 Vissen en negatieven 1969 K 63 Vissen 1969 K 64 Zoetwatervissen 1969 K 65 Regenboogforel, stekelbaars, kleine modderkruiper, beekprik, meerval 1969 K 66 Veren, sneeuwlandschap, vissen 1969 K 67 Biesbosch riviergrondel, grote modderkruiper, vetje 1969 K 68 Zonnebaars, riviergrondel, barbeel, stekelbaars, bittervoorn, kolblei 1969 K 69 Kwaabaal, blankvoorn, kolblei, rietvoorn 1969 K 70 Blankvoorn, kolblei, rietvoorn 1969 K 71 Blankvoorn, baars, kolblei, grondel, kroeskarperaal, zeelt 1969 K 72 Karpel, grondel, kolblei, serpeling, pos, snoek, kwaabaal, winde 1969 K 75 - K 77 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd K 78 Zeelt, brasem, snoek 1969 K 79 Geslacht varken 1969 K 80 Geslacht varken 1969 K 81 Geslacht varken 1969 K 82 Geslacht varken 1969 K 83 Geslacht varken 1969 K 84 Kleine Modderkruiper, Regenboog Forel, Beekforel 1969 K 85 Kleine Modderkruiper, Regenboog Forel, Beekforel K 86 Kleine Modderkruiper, Regenboog Forel, Beekforel K 87 Kleine Modderkruiper, Regenboog Forel, Beekforel K 88 Dode Reiger, nesten met eieren 1970 K 89 Dode Reiger, nesten met eieren K 90 Biesbosch, gescheurde grond 1970 K 91 Biesbosch 1970 K 92 Biesbosch 1970 K 93 Biesbosch 1970 K 94 Graskarper, Baars, Ruisvoorn 1970 K 95 Graskarper, Baars, Ruisvoorn 1970 K 96 Graskarper, Baars, Ruisvoorn 1970 K 97 Rivierprik, Snoekbaars 1970 K 98 Karper 1970 K 99 Karper 1970 K 100 Karper 1970 K K 102 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd K 103 Tulpen 1971 K K 111 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd K 112 Jager 1971 K K 114 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd K 115 Stieren 1971 K 116 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1971 K 117 Thema voorstelling contactafdruk onbekend ongedateerd K 118 nr. 12: Slaapmutsje, nr. 7,8,9,10: Dahlia, Amaryllis 1971 K K 122 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1971 K 123 Dode snoek, Boskoop, Veerse Meer 1971 K K 135 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1971 K 136 Veenweidegebied 1971 K K 150 Thema voorstelling contactafdruk onbekend K contactafdrukken Vervallen: K 237, K , K K 249

18 18 LNV / Fotoarchief Voorlichting K K 152 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1972 K 153 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1971 K 154 Zuid-Limburg: huizen 1976 K 155 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 156 Repro's Kip en Schip 1976 K 157 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 158 Wilde planten 1973 K 159 Wilde planten 1973 K 160 Wilde planten 1973 K 161 Wilde planten 1973 K 162 Watersport, beulakker wieden, wilde planten 1973 K 163 Haven Blokzijl, wilde planten, runderen in de wei 1973 K 164 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 165 Wilde planten 1973 K 166 Wilde planten 1973 K 167 Wilde planten, wegbermen 1973 K 168 Wilde planten 1973 K 169 Wilde planten 1973 K 170 Wilde planten 1973 K 171 Wilde planten 1973 K 172 Wilde planten 1973 K 173 Wilde planten 1973 K 174 Giethoorn: wilde planten 1973 K 175 Giethoorn: wilde planten 1973 K 176 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 177 Wilde planten 1973 K K 179 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 180 Bermbegroeïng, Herbiciden 1973 K 181 Wilde planten 1973 K 182 Wilde planten (berm) 1973 K 183 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 184 Wilde planten 1973 K 185 Wilde planten 1973 K 186 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 187 Wilde planten 1973 K 188 Staelduinse Bos 1973 K Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 192 Wilde planten 1973 K 192A Bollen 1973 K 193 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 193A Vlinders 1973 K 194 Centraal Bureau 1973 K 195 Centraal Bureau 1973 K 196 Model Centraal Bureau 1973 K 197 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 198 Landschappen langs de Waal, afvalhopen 1973 K 198A - K 199 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 199A Landschappen langs de Waal, afvalhopen, nieuwe paperkorctoor 1973 K 200 Recreatie, wilde planten 1973 K 201 Boerenkaas maken 1972 K 202 Panoramaopname Giethoorn 1973 K 203 Landschappen Giethoorn 1973 K 204 Bloemententoonstelling 50 jaar Coöperatieve Centrale Westlandsche Snijbloemenvereniging (CCWS) 1973 K 205 Varkens keuren, koud buffet 1973 K 206 Rietsnijden Giethoorn 1972 K 207 Wilde planten, weerribben 1973 K 208 Overwaard 1973 K 209 Tentoonstelling 50 jaar Coöperatieve Centrale Westlandsche Snijbloemenvereniging (CCWS) 1972 K 210 Beschadiging bermbegroeïng door herbiciden, sportvisserij 1972 K 211 Reservaat de Bermhof (tussen Monster en Loosduinen ) 1973 K 212 Kinderdijk, Proefvisserij 1973

19 LNV / Fotoarchief Voorlichting 19 K 213 Herten, Waterverontreiniging 1973 K 214 Veluwe boeken 1973 K 215 Veluwe boeken 1973 K 216 Achterhoek, Veluwe 1973 K 217 Hollandse Biesbosch, wilde planten 1973 K 218 Hollandse Biesbosch, wilde planten 1973 K 219 Achterhoek 1973 K 220 Bostypen ten behoeve van Staatsbosbeheer (Veluwe) 1973 K 221 Bostypen ten behoeve van Staatsbosbeheer (Veluwe) 1973 K 222 Vissoorten Oosterschelde 1973 K 223 Vissoorten Oosterschelde 1973 K 224 Biesbosch 1962 K 225 Biesbosch 1962 K 226 Zeelt, Serpeling, Sneep, Blankvoorn 1969 K 227 Snoek, Baars, Brasem, Blankvoorn 1969 K 228 Alver, Serpeling, Speering, Snoekbaars 1970 K 229 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 230 Biesbosch (Spaarbekkens, Eendenkooi, Ooievaars) 1962 K 231 Biesbosch 1961 K 232 Biesbosch 1961 K 233 Biesbosch 1961 K 234 Biesbosch 1961 K 235 Biesbosch 1961 K 236 Biesbosch 1961 K 236A Biesbosch 1961 K 238 Wilde planten 1967 K 243 Zuid-Limburg, Huizen 1976 K 250 Staatsbosbeheer K contactafdrukken Vervallen: K 255 K 251 Verschillende bostypen Staatsbosbeheer 1973 K 252 Verschillende bostypen Staatsbosbeheer 1973 K 253 Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) Rotterdam 1973 K 254 Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI) Rotterdam 1973 K 256 Centraal Bureau, tomaten 1973 K 257 Centraal Bureau, veilingen 1973 K 258 Centraal Bureau, veilingen 1973 K 259 Slachthuis Rotterdam, haven Urk 1973 K 260 Slachthuis Rotterdam 1973 K 261 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 262 Opname bomen Staatsbosbeheer 1973 K 263 Bomen en landschap Staatsbosbeheer 1973 K 264 Bomen en landschap Staatsbosbeheer 1973 K 265 Herfst, boswachterij Noordwijk, school Dordrecht 1973 K 266 Bomen en landschap Staatsbosbeheer 1973 K 267 Thema voorstelling contactafdruk onbekend 1973 K 268 Herfstblad 1973 K 269 Herfstblad 1973 K 270 Landschappen riet, herfstblad Giethoorn 1973 K 271 Weerribben 1973 K 272 Riet te Giethoorn 1973 K 273 Weerribben Fjälkoeien 1973 K 274 Weerribben 1973 K 275 Landschappen Brabant 1973 K 276 Biotopen reeën, faunabeheer 1973 K 277 Biotopen reeën, faunabeheer 1973 K 278 Landschappen, palingfuiken randmeren, minister A.P.J.M.M. van der Stee 1973 K 279 Landschappen, palingfuiken randmeren, minister A.P.J.M.M. van der Stee 1973

20 20 LNV / Fotoarchief Voorlichting k 280 Landschappen, palingfuiken randmeren, minister A.P.J.M.M. van der Stee 1973 K 281 Landschappen, palingfuiken randmeren, minister A.P.J.M.M. van der Stee 1973 K 282 Golven Grevelingen, repro's kaartboek regulieren van 's-gravenzande (Hingman) 1973 K 283 Visserij op de Grevelingen, boeien, schol, tarbot, bot, kabeljauw 1973 K 284 Faunabeheer Twente 1973 K 285 Faunabeheer Twente 1973 K 286 Slarassen familie Bruinsma 1973 K 287 Slarassen en Paprika's 1973 K 288 Nr. 1 en 2: gezicht op Spijk, nr. 3 en 4: langs de Linge bij Spijk, nr. 5 en 6: gezicht op Heukelum aan de Linge, nr. 7 en 8: langs de Linge, nr. 9 tot en met 12: bonte tamme muizen 1974 K 289 Praktijkschool Barneveld en Hazerswoude 1974 K 290 Praktijkschool Barneveld en Hazerswoude 1974 K 291 Praktijkschool Barneveld en Hazerswoude 1974 K 292 Staelduinse Bos 1974 K 293 Staelduinse Bos 1974 K 294 Staelduinse Bos 1974 K 295 Staelduinse Bos 1974 K 296 Brabant Liempde 1975 K 297 Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek (LBO) Lisse 1974 K 298 Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek (LBO) Lisse 1974 K 299 Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek (LBO) Lisse 1974 K 300 Diverse beroepen voor Sociale Zaken: Hemelrijk 1973 K 301 Proefvisserij S en B te Leerdam, vistuig en dobbers 1972 K 302 Plantbedrijf J. van den Bos te 's-gravenzande 1972 K 303 Planten en bloemen 1972 K 304 Sportvissen in Canadese kano 1972 K 305 Landschappen in Friesland 1972 K 306 Landschappen Noord-West Overijssel 1972 K 307 Landschappen Drenthe en Friesland 1972 K 308 Landschappen Drenthe en de Veluwe 1972 K 309 Landschappen Giethoorn 1974 K 310 Visverwerkende bedrijven te Katwijk 1974 K 311 Visverwerkende bedrijven te Katwijk 1974 K 312 Visverwerkende bedrijven te Katwijk en fundamenten Madestein te Loosduinen 1974 K 313 Visverwerkende bedrijven te Katwijk en fundamenten Madestein te Loosduinen 1974 K 314 Opname Lisse, Laboratorium voor Bloembollen Onderzoek (LBO) 1974 K 315 Landschappen te Giethoorn 1974 K 316 Proefvisserij MS Stern op IJsselmeer 1974 K 317 Proefvisserij MS Stern op IJsselmeer 1974 K 318 Proefvisserij MS Stern op IJsselmeer 1974 K 319 Freesia's veredelen (bedrijf Bruinsma), Groot Hoefblad 1974 K 320 Freesia's 1974 K 321 Freesia's 1974 K 322 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 323 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 324 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 325 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 326 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 327 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 328 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 329 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 330 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 331 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 332 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 333 Kotter Goedereede 14, afslag Goedereede 1974 K 334 Jongvee bij Blokzijl, runderen en schapen bij Echten, schapen op IJsselmeerdijk, Hunebed van Havelte 1974

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nederland en vis, een moderne traditie

Nederland en vis, een moderne traditie Nederland en vis, een moderne traditie Tekst: Evelyne Esveld en Willem Ment den Heijer Vormgeving: Steven van Soldt en Sander de Otter Redactie: Evelyne Esveld en Jacqueline van den Bogert Productie: Grafissimo

Nadere informatie

Voorwoord. Achterin staan moeilijke woorden uitgelegd in de begrippenlijst.

Voorwoord. Achterin staan moeilijke woorden uitgelegd in de begrippenlijst. e Biesbosch 0 Voorwoord In het boekje dat hier voor je ligt, staat handige informatie voor een spreekbeurt of werkstuk over de Biesbosch. Zoals je misschien wel weet, is de Biesbosch een bijzonder natuurgebied.

Nadere informatie

Midden-Del --- ---- -._"", losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr.

Midden-Del --- ---- -._, losse nummers f 3,50. Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. Midden-Del losse nummers f 3,50 Midden- Delfkrant 43 verschijnt zes maal per jaar achtste jaargang nr. 2, juni 1984 ---- -._"", --- 2 Midden-Delfkrant REDACTIONEEL achtste jaargang nr. 2, juni 1984 De

Nadere informatie

Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland

Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland Opvattingen over dierenwelzijn in Nederland - verslag van een publieksenquête - Projectnummer: 1240 Amsterdam, september 2007 Drs. W. Werkman Drs. M. Valk Drs. M. Leineweber ERGO: BUREAU VOOR MARKT- EN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Nummer archiefinventaris: 2.10.25 Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Auteur: P. Nienhuis Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland

INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland INFORMATIEPLAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Vereniging tot behoud van molens in Nederland Kinderdijk REEKX ADVIES, GRONINGEN/ALMERE AGNALIZE NIJMAN EN LIZZY JONGMA NOVEMBER 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 5 DEEL

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

delta Zomer > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het

delta Zomer > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het delta Inspiratiebron voor tuin- en landschapsinrichters 4711 > Ontwerp je eigen strand > Toerisme in China > Techniek van vlindertuin > Luieren in het Wertheimpark > Gloednieuwe golfbaan > Van varkenshouderij

Nadere informatie

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur

Permacultuur. Ontwerpen met de natuur Permacultuur Ontwerpen met de natuur 1 Inhoudsopgave. Les 1: Permacultuur, ontwerpen met de natuur....5 Oorsprong van de lessenserie....5 Inleiding....6 Wat is permacultuur?...6 De achtergrond van permacultuur....6

Nadere informatie

De bodem onder ons bestaan

De bodem onder ons bestaan De bodem onder ons bestaan Colofon Uitgave: Alterra Druk: Digigrafi Figuren: Biologica (pag 12), Rosegrant et al. (2001) 2020 Global Food Outlook; trends, alternatives and choices, International Food Policy

Nadere informatie

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden

Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden Nota van Antwoord Inspraakprocedure aanwijzing Natura 2000-gebieden November 2007 2 Inhoud Voorwoord 9 De 162 Natura 2000-gebieden in

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR. Plan-MER Beheerplan Voordelta. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Ministerie van Verkeer en Waterstaat DGTL/PMR Plan-MER Beheerplan Voordelta van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 0. SAMENVATTING

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen

STREEK. > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen > Europees plattelandsbeleid: amalgaam van doelen > Collectief vergroenen in Salland > Passie Op het Platteland > Achterhoek: samenwerken nieuwe stijl > Appels, peren en POP in Fruitpark Ochten > Streekoesters

Nadere informatie

De Verrekijker nr. 2/2013

De Verrekijker nr. 2/2013 Blz. 2. Van de Groene Tafel: Ledenvergadering doorarno van Zaanen 3. Zet de Oude IJsselstreek op de kaart door: Arno van Zaanen 4. Een vreemde gast door: Rietje Hermans 6. Achterhoekse almanak door: Doortje

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Wie wil er nog boeren in Nederland?

Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Wie wil er nog boeren in Nederland? Tijd voor een goed gesprek met jonge boeren en boerinnen Ton Duffhues (red.) In de stad zit je zo opgesloten en ik ben zo aan die

Nadere informatie

Vlinderlessen in de klas. groep 3 & 4

Vlinderlessen in de klas. groep 3 & 4 Vlinderlessen in de klas groep 3 & 4 Vlinderlessen in de klas Vlinderlessen in de klas is een verzameling lessuggesties ter introductie van het onderwerp vlinders. Als vervolg op deze lessen kun je de

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 5 ISBN 90 345 1843 4 212396 Blok 1 Leven op een grote bol Les 1 Mijn plek op aarde De aarde heeft de vorm van een bol. Er liggen grote stukken land

Nadere informatie

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij

Van mega naar beter. Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Van mega naar beter Rapportage van de maatschappelijke dialoog over schaalgrootte en toekomst van de veehouderij Hans Alders 22 september 2011 INHOUD

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Verslag Workshop WOLVEN in Nederland

Verslag Workshop WOLVEN in Nederland Verslag Workshop WOLVEN in Nederland Waarom een dag over wolven in Nederland? Chris Braat, FREE Nature. De aanleiding zijn de wolven zelf! Het verspreidingsgebied van de wolf groeit en Nederland komt binnen

Nadere informatie