Evaluatie Versterking Allochtoon Ondernemerschap Nijmegen-Kanaalgebied

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie Versterking Allochtoon Ondernemerschap Nijmegen-Kanaalgebied 2001-2003"

Transcriptie

1 Evaluatie Versterking Allochtoon Ondernemerschap Nijmegen-Kanaalgebied BRN Projecten 2004

2 Beschikking en opdrachtverlening November 2001 ontvangt de heer H.G. Agassi van de Directie Grondgebied, Afdeling Economische Zaken de beschikking in het kader van doelstelling 2 Nijmegen-Kanaalgebied van voornoemde Directie Strategie & Projecten ( opgesteld, besluitdatum , kenmerk onder projectnaam Versterking allochtoon ondernemerschap nummer NIKA.001). Waarbij de stuurgroep het College van B&W aanvullend adviseert met de opmerking dat het opzetten van een ondernemersvereniging geen doel op zich is, het project moet breder zijn en leiden tot een inbedding van deze ondernemersgroep in gemeentelijke netwerken. Eind december 2001 ontvangt BRN Projecten de opdrachtverlening van de heer Agasi hoofd Economisch Zaken (datum /kenmerk G410/eijkhout/ ). Startdatum van het project is 1 oktober 2001 einddatum 1 juli 2003 zijn.

3 Evaluatie De evaluatie is gebaseerd op het Model eindverslag Doestelling 2 Stedelijke Gebieden Nederland. Aan bod komen: de inhoudelijke realisatie van het project en promotie en publiciteit. Administratieve organisatie en financiële realisatie zijn reeds in de kwartaalrapportages verwerkt. Adviesuren zijn gedeclareerd op basis van een urenverantwoording, andere uitgaven op basis van facturen. Per 1 december 2004 zijn alle rekeningen van de projectuitvoerder betaald. De accountantscontrole heeft december 2004 plaatsgevonden, met deze inhoudelijk projectevaluatie wordt het project door de projectuitvoerders (BRN en Erdem adviesbureau) afgesloten. I. Inhoudelijke realisatie van het project Doelstelling van het project is: versterken van allochtoon ondernemerschap en daarmee de wijkeconomie in Nijmegen-Kanaalgebied. Om dit doel te bereiken zijn de volgende acties gepland: 1. vooronderzoek en opbouwen netwerk 2. nulmeting 3. opzetten ondernemersvereniging 4. voorlichting, workshops en excursies 5. opbouwen mentorennetwerk Per actie is een urenbegroting gemaakt en wordt de urenverantwoording bijgehouden. Planning en realisatie algemeen Startdatum van het project is 1 oktober 2001, einddatum 1 juli 2003 (totaal 21 maanden). Gaande het project is de einddatum verzet naar 1 januari 2005 (totaal 39 maanden). Van de geplande adviesuren zijn er uitgevoerd. De planning en realisatie per activiteit ziet er als volgt uit: Activiteit planning realisatie verschil planning - realisatie verschil planning realisatie relatief Vooronderzoek / opbouwen netwerk % Nulmeting % Opzetten ondernemersvereniging % Voorlichting/workshops/excursies % Opzetten mentorennetwerk % Totaal % De totale realisatie van de urenplanning wijkt slechts 6% af van de planning. Binnen de activiteiten heeft er echter een grote verschuiving plaatsgevonden. Aanzienlijk meer uren zijn gerealiseerd in het opzetten van de ondernemersvereniging. In het mentorennetwerk is nauwelijks geïnvesteerd. Ook bij de nulmeting en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en excursies blijft de realisatie aanzienlijk achter bij de planning.

4 Financiële planning en realisatie De advieskosten zijn vrijwel conform de planning ondanks het feit dat de projectperiode vrijwel twee maal zo lang is geworden. Kosten voor drukwerk en promotie zijn lager dan begroot. De uitgaven voor vergaderruimte zijn hoger dan gepland, belangrijke kanttekening is dat de ondernemersvereniging voor heel 2005 nog beschikt over vergaderruimte. Ad1 vooronderzoek en opbouwen netwerk Voor het vooronderzoek en het opbouwen van het netwerk zijn circa 3,5 week gepland, planning en realisatie zijn vrijwel identiek. Naast desk research (literatuurstudie) is met een aantal ondernemers gesproken om goed inzicht te verkrijgen in de vragen en behoeften van de ondernemers. Het field research onder de ondernemers is vooral door Erdem adviesbureau uitgevoerd de contacten met het netwerk (MKB-intermediairs, gemeente Nijmegen en andere leden Startersplatform) werden vooral door BRN gelegd. Uitgangspunt is dat de activiteiten van het project moeten aansluiten bij het gemeentelijk beleid en conform de aanbeveling van de stuurgroep moet leiden tot een inbedding van deze ondernemersgroep in gemeentelijke netwerken. Vandaar dat eerst onderzoek is gedaan naar het gemeentelijk beleidskader. De belangrijkste aansluitingspunten werden gevonden in het EFRO Programma Nijmegen Kanaalgebied en het Concept Uitvoeringsprogramma 2000/2001 Multiculturele Samenleving. Beide maken onderdeel uit van het gemeentelijk beleid waaronder het Ontwikkelingsplan Grotestedenbeleid Kader en gebiedsafbakening projectaanvraag De gemeente Nijmegen heeft Nijmegen-Kanaalgebied aangewezen als Doelstelling 2 (D2- gebied). Dit betekent dat vanuit de overheid (gemeente, provincie en rijk) en Europa extra inzet en middelen (kunnen) worden ingezet om achterstanden weg te kunnen werken. Nijmegen-Kanaalgebied omvat de wijken Nijeveld, Hatert, Biezen, Wolfskuil, Hees, Heseveld, Neerbosch, Goffert en het Haven- en industrieterrein Het aantal ingeschreven werkzoekenden ligt in dit gebied 2% hoger dan het stedelijk gemiddelde van 12%. 10% van de werkzoekenden is langer dan een jaar ingeschreven, dit ligt 43% boven het stedelijk gemiddelde (bron: RBA, jaar 1999). Het inkomen van particuliere huishoudens ligt op bijna 1/3 van het Nijmeegs gemiddelde (bron: CBS, jaar 1996). Een relatief groot aantal inwoners heeft weinig of geen opleiding in dit gebeid. Het aantal niet-westerse allochtonen ligt met 17% bijna 1/3 boven het stedelijk gemiddelde van 13% (bron: jaarboek GSB/ISEO, jaar 1999). De wijken Nijeveld, de Biezen en Wolfskuil zijn sociaal-economisch de zwakste wijken.

5 We vinden hier 1/5 van de bedrijven die in Nijmegen gevestigd zijn, samen goed voor meer dan een kwart van de werkgelegenheid. De meesten zijn werkzaam in de industrie (40%) of de gezondheidszorg- en welzijnszorg (23%). De derde belangrijke sector is reparatie consumentenartikelen en handel. Doelstelling van het EFRO-programma Nijmegen-Kanaalgebied is: Het realiseren van een zodanige structurele economische ontwikkeling en het scheppen van een zodanig aantal structurele arbeidsplaatsen dat het Kanaalgebied aansluiting kan vinden bij de economische ontwikkeling van de stad als geheel. Het Pilotproject versterking allochtoon ondernemerschap sluit direct aan bij de volgende maatregelen als genoemd in het EFROprogramma: stimuleren buurteconomie, meer aandacht voor starters (al of niet vanuit een uitkering). Ook het stimuleren van ondernemers-verenigingen wordt expliciet genoemd in het EFRO-programma. Belangrijke items zijn: het voorkomen van problemen bij gevestigde ondernemers, het ondersteunen van etnische ondernemers in samenwerking met belangenorganisaties en versterking van het zelforganiserend vermogen van startende ondernemers. Vooronderzoek Uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad (1998) onder allochtone ondernemers blijkt dat er een zwakke basis is, de professionaliteit en de zakelijke netwerken gebrekkig zijn en anderzijds de MKB-dienstverelning niet toegankelijk is. Gevolg is dat het aantal uitvallers onder allochtone ondernemers, met name het eerste jaar, hoger ligt dan het totale gemiddelde onder ondernemers. Respectievelijk 17% en 14%. Anderzijds neemt het aantal allochtone ondernemers gestaag toe. Het aantal eerste generatie allochtone ondernemers is in de periode meer dan verdrievoudigd van tot bijna Het totaal aantal ondernemers in Nederland nam met nog geen 60% toe. Tot de tweede generatie allochtone ondernemers worden dan ondernemers gerekend. Ongeveer en kwart van de allochtone ondernemers is vrouw (landelijk 30%). De tendens tot branchespreiding zet door: de keuze voor de horeca neemt af ten gunste van met name de zakelijke dienstverlening. De tweede generatie kiest al voor hoogwaardiger diensten als adviesbureau, onderzoeksbureau en public relation bureau. Ook de overlevingskans van de allochtone ondernemer ontwikkelt zich positief: het aantal uitvallers daalt van 27% in 1992 tot 17% in 1999 (landelijk totaal in de jaren negentig tussen rond de 14%). Bron: Monitor etnisch ondernemerschap 2000 (ITS 2001). In het Concept Uitvoeringsprogramma 2000/2001 Multiculturele Samenleving van de gemeente Nijmegen wordt expliciet genoemd dat Het stimuleren van etnisch ondernemerschap kan een kansrijke manier zijn om met de zwakke arbeidsmarktpositie van allochtonen om te gaan. Er wordt meer dan ,- gelabeld om (startende) etnische ondernemers te stimuleren, o.a. op het gebied van training, coaching en huisvesting.

6 Onderzoek ITS, juni 2001 Allochtone ondernemers in Nijmegen en in Nijmegen-Kanaalgebied Nijmegen telt 397 allochtone bedrijven in 1999, waarvan 122 (30%) in het Kanaalgebied. Hier zijn 476 ondernemers werkzaam (146 in het Kanaalgebied). De gemiddelde leeftijd ligt rond de 35 jaar en men heeft gemiddeld 3,5 jaar ervaring als ondernemer. De grootste groep allochtone ondernemer zijn Turken met 29% van het totaal aantal allochtone ondernemers in Nijmegen, gevolgd door Marokkanen 7%, Antillianen, Surinamers en Chinezen, elk 6%, Vietnamezen en ex-joegoslaven elk 5% en tot slot Grieken, Egyptenaren, en Iranezen met elk 4% van dit totaal. Opvallend is dat de Turken met 41% sterk vertegenwoordigd zijn in het Kanaalgebied. Het aantal allochtone bedrijven neemt in het Kanaalgebied gedurende het decennium toe van 38 tot 129 (240%). Voor overig Nijmegen van 111 tot 271 (145%). Het aantal starters in het Kanaalgebied stijgt van vijf in 1990 tot 36 in Voor overig Nijmegen stijgt het aantal starters van 15 tot 43. In totaal starten in 1999 dus 79 niet-westerse allochtone ondernemers een bedrijf in Nijmegen tegenover 20 in Van de allochtone bedrijven in Nijmegen is 35% is werkzaam in de horeca, 11% in de detailhandel en 16% in de groothandel. Daarnaast is men vooral werkzaam in de zakelijke en persoonlijke dienstverlening, respectievelijk 13% en 9%.De branchering is redelijk gelijkmatig verspreid over het Kanaalgebied en Nijmegen overig. De belangrijkste verschuivingen in de periode zijn dat de horeca afneemt van 62% tot 35%, de zakelijke dienstverlening neemt toe van 3 tot 13%, de persoonlijk dienstverlening stijgt minder maar toch nog van 6 tot 9%. De groothandel stijgt van 7 tot 16%. Ook de bouwnijverheid en handel & reparatie van auto s stijgen aanzienlijk van rond de 1% tot 4% elk.de detailhandel blijft redelijk stabiel. Van de allochtone starters uit1992 is in 1999 nog 50% over, voor het Kanaalgebied is dit met 33% aanzienlijk lager dan voor overig Nijmegen waar dit op 58% ligt. Voor de cohorte starters uit 1997 ligt de overlevingsfractie na 3 jaar op 41% voor het Kanaalgebied en 60% voor overig Nijmegen. Drie bedrijven zijn een BV, 31% een VOF of CV en 2/3 van de bedrijven is een eenmanszaak Bij 55% is naast de ondernemer maximaal een werknemer in dienst, bij 41% zijn 2-4 personen werkzaam, bij 3% 5-9 personen. Slechts bij 1% zijn meer dan 9 personen werkzaam.

7 Onderzoek BRN Projecten Op basis van de gegevens van de Kamer van Koophandel (selectie allochtone ondernemers, 177 bedrijven voor geheel Nijmegen), het bedrijvenregister van de afdeling Economische Zaken (selectie op naam) en fieldresearch is het aantal allochtone bedrijven in Nijmegen- Kanaalgebied ingeschat op rond de 100. Met 75 bedrijven is contact geweest. Het profiel van deze 75 bedrijven ziet er als volgt uit: Branchering De belangrijkste branches zijn de horeca (20 bedrijven) en de detailhandel, 25 bedrijven waarvan 16 in de foodsector (9 supermarkten, 3 bakkers, 3 slagers en een viszaak) en 8 in de non-food (4 wit-en bruingoedzaken, een kleding- huishoudelijke artikelen en een meubelzaak). Er zijn 5 bouwbedrijven (steiger, isolatie, stukadoor en ZZP er), 4 autobedrijven (autohandel, sloop en wasserij), en 4 groothandelaren (kleding, meubels en snacks). Drie reisbureaus, twee persoonlijke dienstverleners (kapper en kleermaker), twee autorijscholen, en twee arbeidsbemiddelingsbureaus, twee zakelijke dienstverleners (vertaalbureau en intercultureel traningsbureau). Tot slot een dekbeddenfabriek, meubelmaker, onroerend goed handelaar, en een kunstenaar. Concentratie per wijk 90% van deze 75 bedrijven vinden we in de volgende wijken: Willemskwartier (meer dan 1/3 aan de Willemsweg), Wolfskuil (Molenweg/Koninginnelaan), Hatert (Zijpendaalstraat /Couwenbergstraat) en tot slot verspreid in Neerbosch. Etno markt Veel ondernemers richten zich op de eigen markt, men kent de eigen taal en cultuur en weet wat de behoeften zijn. De eerste allochtone ondernemers richtten zich met name op de verkoop van voedsel en huishoudelijke artikelen uit het land van herkomst. Nog steeds richten allochtone ondernemers zich te vaak op de eigen doelgroep. Aansluitend bij voornoemde branchering handelt de groothandelaar in allochtone producten en levert deze aan allochtone winkels, de reisbureaus verzorgen vooral reizen van Nederland naar het land van herkomst van de eigenaar, de kapper en de autorijschool hebben vooral klanten uit hun eigen geboorteland en het uitzendbureau bemiddelt vooral allochtone uitzendkrachten. De horeca richt zich echter op de gehele Nijmeegse bevolking en ook de markt voor de detailhandelaren is zelfs in de wijken waar relatief veel allochtonen wonen te klein om zich (alleen) op allochtonen te richten.

8 Samenvatting project Periode oktober 2001 tot oktober 2003 Gebied: Nijmegen Kanaalgebied / D2-gebied Aanleiding: allochtone ondernemers hebben zich vaak niet voldoende voorbereid, er is gebrek aan kennis en kunde, ze maken te weinig deel uit of maken gebruik van formele MKBnetwerken. Marginale bedrijven en zwakkere branches zijn oververtegenwoordigd en er zijn taal- en cultuurproblemen. Gevolg: hogere uitval Doel: versterking allochtoon ondernemerschap door samenwerking binnen de ondernemersvereniging en professionalisering door voorlichting en workshops. Resultaat: kwantitatief meer en kwalitatief betere ondernemers. Diversificering en minder uitval. Activiteiten: - Inventariseren knelpunten en wensen bij de huidige allochtone ondernemers in het Kanaalgebied; - opzetten van een allochtone ondernemersvereniging met als einddoel doorstroom naar reguliere ondernemersverenigingen; - organiseren van voorlichtingsavonden en workshops; - opzetten van mentorennetwerk Aanpassing werkwijze BRN Projecten en Erdem adviesbureau, september 2002 Na het vooronderzoek wordt - door continu contact te onderhouden met allochtone ondernemers in het Kanaalgebied - inzicht verkregen in de vragen en problemen. Individuele problemen worden opgelost door: 1. Eenvoudige vragen beantwoorden we zelf; 2. door goede doorverwijzing naar de juiste afdeling / contactpersoon van de gemeente en instanties/bedrijven als: de Kamer van Koophandel, Syntens, banken, accountants, juristen en fiscalisten. Ook wordt gewezen op de mogelijkheden van specifieke projecten als het EQUAL-project. Voor collectieve problemen en belangen wordt verwezen naar het opzetten van een ondernemersvereniging. Deze zal op den duur ook antwoord kunnen geven op veel individuele vragen en problemen.

9 De projectuitvoerders (BRN en Erdem) brengen een kleine initiatiefgroep met vertegenwoordigers uit diverse branches en van diverse nationaliteiten bijeen. Met deze initiatiefgroep wordt de structuur van de organisatie en het plan van aanpak opgesteld, centraal hierin staan: - ledenwerving - planning activiteiten inclusief (gratis) voorlichting en workshops (KvK, Syntens, BRN, Erdem en anderen) - communicatie, intern en extern, met name richting gemeente en andere ondernemers-/ belangenverenigingen - continuïteit: inbedding van de organisatie / opzetten mentorennetwerk De projectuitvoerders zijn de aanjagers en vervullen de secretariële functie tot het eind van de projectperiode. Belang ondernemersvereniging Het belang van de ondernemersvereniging is drieledig: 1. collectief belang: samen sterk 2. individueel belang: door krachten te bundelen zijn allerlei voordelen te verkrijgen 3. communicatie/ promotie: de bedrijven krijgen meer bekendheid en de ondernemer is beter op de hoogte van (economische) ontwikkelingen ad 1. collectief belang Door de krachten te bundelen worden de ondernemers een serieuze gesprekspartner van de gemeente, maar ook van bijvoorbeeld andere belangenverenigingen, scholen, instellingen en de pers. We gaan hier met name in op de gemeente als gesprekspartner. Als ondernemersvereniging is het van groot belang op de hoogte te zijn van het gemeentelijk beleid en regelmatig overleg te hebben met de gemeente. De belangrijkste gesprekspartners bij de gemeente zijn: burgemeester en wethouders, raadscommissies en ambtenaren (hoofden van afdelingen en de bedrijvencontacten functionaris). Met name op het gebied van ruimtelijke ordening en economische zaken. Gemeentelijk beleid dat direct van betekenis kan zijn voor de ondernemer, en waarvan hij dus op de hoogte moet zijn betreffen zaken als: de ruimtelijke ordening ( bestemmingsplannen, bouwvergunningen, bereikbaarheid, parkeren, werk in uitvoering, fysieke her/inrichting van de winkel- of bedrijvenomgeving, de aanleg van nieuwe of revitalisering van oude bedrijfsterreinen/winkelcentra) het economische beleid (detailhandelsnota, vergunningen, heffingen, winkeltijden, koopzondagen, stimulering ondernemerschap). Het gemeentelijk beleid op het gebied van toerisme en recreatie (als trekker van potentiële klanten) en het beleid op het gebied van schoon, heel en veilig waarbij ook de brandweer en politie direct in beeld komen. Kortom het gemeentelijk beleid kan voor de individuele ondernemer van groot belang zijn, het is dan ook noodzakelijk dat de ondernemer hierover meedenkt en hierin stuurt. Als individu is dit ondoenlijk, als collectief - met diverse werkgroepen/commissies kan dit wel. Door de krachten te bundelen met andere belangenverenigingen / instellingen en de pers wordt de betekenis van de ondernemersvereniging nog pregnanter.

10 Resultaten: Bij directe collectieve ondernemersbelangen die gerealiseerd kunnen worden (mede) door de ondernemersvereniging moet gedacht worden aan zaken als: - Goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen; - aantrekkelijke inrichting openbare ruimte; - schoon, heel en veilige omgeving; - (in) directe promotie; - aanstellen citymanager; - instellen branchecommissie; - behoud / verbeteren concurrentiepositie door deze regelmatig door te lichten en zonodig acties te ondersteunen. ad 2. individueel belang Door krachten te bundelen zijn allerlei (financiële) voordelen te verkrijgen, bijvoorbeeld op het gebied van: - Adverteren; - afvalinzameling; - verzekeringen; - leningen; - als vereniging lid van MKB-Nederland; - voorlichting, cursussen, trainingen; - administratie; - incasso; - inkopen. In het Kanaalgebied Nijmegen zijn bijvoorbeeld al concrete ideeën om onderling korting te geven in de non-food sector. ad 3. communicatie / promotie Door met elkaar te communiceren (interne communicatie) hebben de ondernemers meer zicht op elkaars wel en wee en groeit ook het zakelijk en commercieel inzicht. Door bedrijfsbezoeken kan men veel leren, zowel door aangesloten bedrijven te bezoeken waarbij de ondernemer zijn bedrijf moet presenteren als bedrijfsbezoeken in andere steden /landen. De externe communicatie versterkt de positie van de ondernemers als belangrijke partner voor de gemeente en andere instellingen, organisaties, bedrijven en belangengroepen. Ook kan men collectief (of per deelgebied/sector) de bedrijvigheid (markt/braderie) promoten.

11 Subsidies / leningen Door actief te communiceren is men ook beter op de hoogte van allerlei faciliteiten. Zo heeft de Kamer van Koophandel het Onderzoeksfonds Detailhandel en het Fonds Financiële Deelname. De gemeente heeft diverse faciliteiten om centrummanagement te (co-) financieren. Het EQUAL-project is een extra impuls voor prestarters, vrouwelijke en allochtone ondernemers. Concrete resultaten zijn: - Er is een stabiele ondernemersvereniging met voldoende draagvlak die een serieuze onderhandelingspartner voor de gemeente en andere belanghebbenden is; - er is een strategisch beleid, toekomstvisie en een meerjarenplan; - de leden zijn op de hoogte van en hebben invloed op het gemeentelijk beleid; - het ondernemersklimaat wordt gestimuleerd; - het ondernemerschap wordt professioneler; - het aanbod wordt diverser en kwalitatief beter; - de bereikbaarheid inclusief aanbod parkeerplaatsen - is goed; - er is sprake van een aantrekkelijk winkel - /bedrijvengebied; - het winkel- /ondernemersgebied is schoon, heel en veilig; - de concurrentiepositie verbetert; - de bekendheid van het winkel- / bedrijvengebied neemt mede dankzij promotionele activiteiten - toe; - er zijn aantrekkelijke collectieve contracten / overeenkomsten. Structuur organisatie: Vertegenwoordiging leden: 1. Alle leden kunnen in het bestuur deelnemen, geen discriminatie; 2. verdeling op basis van etniciteit; 3. verdeling op basis van wijk / winkel- bedrijvengebied; 4. verdeling op basis van branche (horeca/detailhandel en overig); 5. combi. Commissies / werkgroepen: - Fysieke infrastructuur / ruimtelijke ordening; - economische zaken; - evenementen; - communicatie en promotie; - kwaliteit; - ad hoc

12 bijlage literatuur Specifiek voor Nijmegen is gebruik gemaakt van de volgende literatuur: - Concept Uitvoeringsprogramma 2000/2001 Multiculturele Samenleving, november EFRO Programma Nijmegen - Kanaalgebied, Directie Strategie & Projecten, januari Ontwikkelingsplan Grotestedenbeleid , november Statistisch Jaarbeeld 1999, Directie Strategie & Projecten afdeling O&S, Nijmegen november Wijkonderzoek 1998, Directie Strategie & Projecten afdeling O&S, Nijmegen mei Sociale Atlas 1998, Directie Strategie & Projecten afdeling O&S, Nijmegen mei Koop- en bezoekstromen in de Euregio Rijn-Waal op gemeenteniveau: Nijmegen, januari Bedrijvenpeiling Nijmegen 1997, Gemeente Nijmegen april Buurt- en Wijkbewinkeling Nijmegen, april Wijkplannen aanpakgebieden, Structuurplan Het land over de Waal, Gemeente Nijmegen juli/augustus Structuurvisie Nijmegen, Dienst SO september Bedrijvenatlas Nijmegen, juni 1983 Provincie - Provinciale Economische Verkenning, oktober Provinciale Werkgelegenheidsenquête 1999, juli Onderzoek ruimte voor bedrijven, maart Een atlas van Gelderse gemeenten, april 1999 Etnisch ondernemerschap / Etno marketing - Profiel van het allochtoon MKB, ontwikkelingen en aanzet tot kwaliteitsverbetering in het midden- en kleinbedrijf, SSNT september Mentorenproject Delfshaven, december Migrantenondernemers, een versterking van de lokale economie, oktober Migrantenondernemers Bos en Lommer, december Een factor van betekenis, zelfstandig ondernemerschap van allochtonen in Nederland, juni Bestedingspatronen van allochtone huishoudens in de vier grote steden, februari Buurtgebonden allochtone detailhandel in Nederland, HBD januari Over grenzen, immigranten en de informele economie, Van vuur tot vuur, ontwikkeling van Turks ondernemerschap in Rotterdam, oktober Franchising, een andere manier van succesvol ondernemen voor de allochtone ondernemer, 1996 Detailhandel - Koop- en bezoekstromen in de Euregio Rijn-Waal, januari Checklist bereikbaarheid winkelcentra 1999, december Produktvorming in de detailhandel, handboek drs. E.J. Bolt, december Buurtwinkelcentra zakelijke bekeken en checklist, Ontwikkeling en opbouw van het Nederlandse detailhandelsapparaat, september 1989 publicaties / onderzoeken drs. C. W.J.M. van Diemen - Lombok Schoon, project door en voor ondernemers, oktober Programma Integraal beleid Kanaalstraat e.o., Utrecht mei Visieontwikkeling & aankoopbeleid Wijk Ontwikkelings Maatschappij Lombok BV, juni Buurteconomieversterkende projecten in Lombok, Detailhandelsenquête laan van Nieuw Guinea, augustus De vraag naar bedrijfsruimte in het Urban-gebied Lombok, mei 1998

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN

BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN BALANCEREN TUSSEN TWEE CULTUREN EEN ONDERZOEK NAAR SUCCESVOLLE ALLOCHTONEN OP DE ARBEIDSMARKT José Gravesteijn Jaap de Koning Vera van den Maagdenberg Kees Zandvliet Rotterdam, november 2006 Contactpersoon

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst

Sectorplan Boekhandel. Op weg naar een vitale toekomst Sectorplan Boekhandel Op weg naar een vitale toekomst Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktanalyse... 4 3. Arbeidsmarktanalyse... 9 4. Doelen en maatregelen... 15 5. Uitwerking van de maatregelen...

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

O&S. in Nijmegen. Ontstaan en ontwikkeling van onderzoek en statistiek in de gemeente Nijmegen. T. van Gruijthuijsen R. Hermens

O&S. in Nijmegen. Ontstaan en ontwikkeling van onderzoek en statistiek in de gemeente Nijmegen. T. van Gruijthuijsen R. Hermens O&S Ontstaan en ontwikkeling van onderzoek en statistiek in de gemeente Nijmegen in Nijmegen T. van Gruijthuijsen R. Hermens Nijmegen, april 2011 1 1944 2011 gemeente Nijmegen Alle rechten voorbehouden,

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

HATERT ONDER DE PANNEN

HATERT ONDER DE PANNEN HATERT ONDER DE PANNEN Toekomstplan voor Hatert Oktober 2001 Directie Wijkaanpak en Leefbaarheid Gemeente Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom dit rapport? 3 1.2 Hoe is het rapport gemaakt?

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie