Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg"

Transcriptie

1 Z1827

2 Q. C S C : 35 :)7_

3 OiJUi^v r t i l Bouwdienst Rijkswatem«u Postbus LA Utrecht BIBLIOTHEEK NR. _2L / C BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT mu Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Evaluatie SVKW Bolscharnier 2

4 inhoud Inleiding 4 1. Het eerste ontwerp 6 2 De fase na de eerste aanbieding 6 3 De ontwerpfase Het globale ontwerp Beproeving glijdlakken Constructie Bol en Hoi Sterkte-en Gedragsberekeningen Bol en Hoi in hun omgeving 14 4 Onderhoud 16 5 Bouw 16 6 De review 16 7 Tenslotte 17

5 Inleiding Dit artikel beschrijft de wordingsgeschiedenis van het bolscharnier vanaf de aanbiedingsfase tot heden (februari 1995). Naast de technische ontwikkelingen zal aandacht worden besteed aan de rol van Rijkswaterstaat. Om diverse redenen kunnen wij hier spreken van een unieke constructie die het waard is onder de aandacht gebracht te worden. In de eerste plaats vanwege de omvang. Voor zover bekend is een bolscharnier met een diameter van tien meter en een eigen massa van ruim kilogram nooit eerder gebouwd. In de tweede plaats vanwege de lasconstructie van de kern. Het aan elkaar lassen van zulke dikke platen zonder voorwarmen kan gerust een stap voorwaarts genoemd worden In de derde plaats vanwege de toepassing van glijdlakken. Ook dit is een nieuwe ontwikkeling. Het bolscharnier is met recht een cruciaal onderdeel van de Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De deuren draaien letterlijk om deze punten. Tijdens een storm brengt het scharnier de resultante van de waterbelasting vanuit de zee als een enorme drukkracht over op de scharnierfundering. Dit is het positieve verval over de kering. Na een storm, voor het openen van de kering, kan er een negatief verval over de kering ontstaan als het waterniveau aan de rivierzijde hoger wordt dan aan de zeezijde Dit verval geeft aanleiding tot een trekkracht op het scharnier. Tijdens openen en sluiten van de kering werkt het scharnier als een centrale geleiding. In deze situatie moeten zowel trek- en drukkrachten worden opgenomen evenals dwarskrachten als gevolg van wind- en golfbelastingen. De verticale oplegkracht ten gevolge van het eigen gewicht van de vakwerkarmen en het scharnier is dan voldoende om te voorkomen dat het scharnier uit zijn oplegging wordt gelicht Bij het ontwikkelen van het optimale lagerontwerp is uitgegaan van de volgende ontwerpeisen: - Fx= +300 mn bij positief verval vanuit de zee. - Fx= - 50 mn bij negatief verval vanuit de rivier. - Fy= 15 mn dwarsbelasting t.g.v. wind en golven. - Fz= 40 mn verticaal t.g.v. het eigen gewicht. De krachten en bewegingen worden weergegeven in een locaal assenstelsel. De x-as ligt in het horizontale vlak op de bissectrice van de assen van de vakwerkarmen, de z-as wijst verticaal naar de aarde. De y-as bevindt zich loodrecht op het vlak van de x- en de z-as. Het assenstelsel is weergegeven in Figuur 0.1. Door de bewegingen van de kerende wand tijdens het sluiten en openen moet het scharnier om de drie onderling loodrechte assen kunnen roteren: - *x= 0,006 rad. <t>y= 0,05 rad. <Dz= 1 rad. De lagersnelheid is zeer laag. De hoeksnelheid bedraagt ongeveer 1/30 radiaal per minuut. - In verband met de constructieve sterkte van de omgeving moet de ontwerpwaarde voor de wrijvingscoefficient begrensd blijven tot Evaluatie SVKW Bolscharnier 4

6 - Het lager staat het grootste deel van zijn levensduur stil. - De levensduur moet 100 jaar bedragen voor de niet vervangbare onderdelen Wanneer de kering buiten gebruik, is staat het scharnier enige millimeters opgevijzeld. De steunconstructie heeft geen andere functie dan het overbrengen van verticale krachten uit het eigen gewicht en horizontale krachten ten gevolge van de windbelasting. Evaluatie SVKW Bolscharnier 5

7 1. Het eerste ontwerp Bij de aanbieding in 1987 bestond het ontwerp van de BMK reeds uit een drijvende deur met een ruimtelijke vakwerkconstructie en een scharnierpunt. Het scharnierpunt bestond uit een gelaste staalconstructie die voorzien was van een aantal grote brugopleggingen, ruimtelijk opgesteld als een soort planetarium De techniek was in het concept niet nieuw, zij het dat de ruimtelijke opstelling nog niet eerder was toegepast. Bij analyse door de toetsers bleek dat de constructie bij belasting zou verklemmen, omdat de vervormingen in de staalconstructie de ruimtelijke opstelling van de opleggingen zou verstoren. Verder was er nauwelijks rekening gehouden met het optreden van een "negatief" verval, d.w.z een belasting vanuit de rivierzijde na een stormbelasting, zodat een groot gevaar voor "uitspringen" bestond. 2. De fase na de eerste aanbieding Na de in oktober 1987 ontvangen aanbieding, op basis waarvan selectie heeft plaatsgevonden, kregen twee aannemerscombinaties anderhalf jaar de gelegenheid om hun ontwerp te optimaliseren. De combinaties NIWAS en BMK stelden ontwerpdocumenten op die later deel zouden uitmaken van de definitieve aanbieding. In deze periode werd door de BMK de constructie van het scharnier ingrijpend gewijzigd. In plaats van de staalconstructie met een brugopleggingen-arrangement werd een bolscharnier ontworpen. Deze kogel moest zowel de geleidende functie tijdens bewegen tg.v. uitvaren, invaren, afzinken en opdrijven vervullen, alsook in staat zijn in alle fasen, dus ook tijdens het keren van de stormvloeden de optredende belastingen af te voeren naar de fundatie. De grote krachten, de lage snelheden en uiteraard de wens om zo klein mogelijk te bouwen vereisen een glijlagerontwerp dat grote vlaktedrukken kan weerstaan in combinatie met een lage wrijving. In de werktuigbouw zijn voor de oplossing van de boven geschetste problemen drie hoofdprincipes voorhanden: a. Geen smering, bijvoorbeeld metaal tegen kunststof. b. Natte smering door middel van smeerolie of smeervet. c. Droge smering door middel van vaste stoffen. ad a Bij afwezigheid van smering moet de oppervlaktestructuur van de ten opzichte van elkaar bewegende delen zodanig zijn dat een van nature lage wrijving ontstaat. ad b Bij natte smering ontstaat de lage wrijving tussen de twee ten opzichte van elkaar bewegende delen door de onderiinge afschuiving van de olie en of vetmoleculen in de smeerfilmlaag. Voor het ontstaan van een ideale smeerfilmlaag is het vereist dat de beide contactvlakken met een bepaalde snelheid ten opzichte van elkaar bewegen en via de adhesiekrachten tussen lagervlakken en smeermiddel de olie of het vet als een wig tussen de bewegende delen geperst wordt, waardoor er geen metallisch contact meer plaats vindt en dus ook geen slijtage meer optreedt. De toelaatbare vlaktedruk in dergelijke lagers is afhankelijk van de draagkracht van de olie of het vet. Wordt deze draagkracht overschreden, dan Evaluatie SVKW Bolscharnier 6

8 wordt de smeerfilm doorbroken en treedt weer metallisch contact en dus slijtage op. In dit geval biedt dit smeerprincipe geen oplossing omdat de lagersnelheden die vereist zijn voor een ideale natte smering nooit bereikt worden. Bovendien zijn de optredende vlaktedrukken te hoog voor een vloeistofsmering. ad c. Bij droge smering ontstaat de lage wrijving tussen de twee ten opzichte van elkaar bewegende delen door de onderlinge afschuiving van deze vlakken via een vaste derde stof. Een van de bekendste stoffen die hiervoor gebruikt worden is MoS2 (Molybdeen-disulfide). Een droog smeermiddel dat voor het eerst is toegepast voor de smering van draaipunten in de ruimtevaart en een hoge toelaatbare vlaktedruk combineert met een lage wrijvingscoefficient. De constructie van het bolscharnier had zich inmiddels ontwikkeld tot een kern van stalen platen met daaromheen boldelen van gietstaal voorzien van een kunststofbekleding, Tenmat LA33. De holdelen bestonden uit stalen stoelen voorzien van aluminiumbrons. Dit concept volgens a) was ontwikkeld om met relatief hoge vlaktedrukken als gevolg van een lage wrijvingscoefficient (+/- 0,3) toch een klein reactiemoment bij bewegingen te ontwikkelen. Alhoewel dit concept een grote stap voorwaarts was t.o.v. het eerste, waren er toch nog bezwaren. De steunconstructie aan het beton bezat weinig stijfheid, zodat er grote twijfel bestond over de te bereiken maatnauwkeurigheden. Het beoogde glijdmateriaal Tenmat LA33 bevatte asbest en zou als gevolg van verhoogde milieueisen in de toekomst wel eens niet meer toegepast mogen worden. Evaluatie SVKW Bolscharnier 7

9 3. De ontwerpfase 3.1 Het globale ontwerp Na de aanbieding van beide aannemerscombinaties koos Rijkswaterstaat voor de Bouwcombinatie Maeslant Kering als aannemer voor het ontwerpen en realiseren van de stormvloedkering. Door de BMK werd het scharnier verder ontwikkeld. Men kwam daarbij uit op een voorloper van het huidige concept: Een onderlager zou functioneren als geleiding voor uit- en invaren alsmede voor afzinken en opdrijven. Een achter- en voorlager zou de druk uit een positieve dan wel negatieve keringsbelasting opnemen De oplegdrukken gaan vanuit het bolgedeelte via het lagermateriaal naar de holle delen. De wrijvingscoefficieent bepaalt bij bewegingen met welke excentriciteitsmomenten rekening moet worden gehouden. Daarnaast ging men op zoek naar alternatieven voor de Tenmat LA33. Deze werden gevonden in de vorm van glijdlakken op een ondergrond van gietstaal en gietijzer volgens principe c) Om te kunnen bepalen of deze smeertechniek een goede oplossing voor het smeerprobleem zou kunnen zijn, zijn uitgebreide proeven uitgevoerd. Daarbij zijn beide lagervlakken voorzien van een laag glijdlak bestaande uit een luchtdrogende kunsthars waarin de MoS2 smeerstof fijn is verdeeld. Bij de proeven deed zich een merkwaardig fenomeen voor. De startwrijving gaf steeds een eenmalige hoge piek te zien waarna de wrijving terugliep naar een lage waarde. Dit aanzienlijke verschil in wrijvingscoefficient bleek als volgt te verklaren. Na het aanbrengen en uitharden van de glijdlak zijn de MoS2 moleculen willekeurig georienteerd in de harslaag aanwezig. Na de eerste keer bewegen liggen alle MoS2 moleculen in een gelaagde structuur evenwijdig aan de glijdrichting wat resulteert in een lage wrijving. De eenmalige hoge aanvangswrijving vindt zijn oorzaak dus in het richten van de moleculen Aangezien de hoge aanvangswrijving oorzaak was van voortijdige en dus ongewenste slijtage is naarstig gezocht naar een oplossing om ook deze wrijvingspiek te reduceren. De oplossing is gevonden in het aanbrengen van een tweede laag glijdlak met als glijdmedium PTFE (Poly Tetra Fluor Ethyleen) dat als resultaat een veel lagere piekwaarde voor de wrijving oplevert. Kennelijk kunnen de MoS2 moleculen hun laagstructuur aannemen terwijl de PTFE zorgt voor een lage wrijving. Omdat PTFE wel een lage wrijvingscoefficient, maar geen hoge druksterkte heeft, is het niet mogelijk met dit enkele middel te volstaan. Het ontwikkelde duplex systeem heeft na het aanbrengen een totale laagdikte die varieert van 20 tot 40 mm. De boven geschetste "duplex glijdlak oplossing" van het lagerprobleem is uitgebreid beproefd met glijdlakken van diverse leveranciers en heeft geresulteerd in een wrijvingscoefficient met een ontwerpwaarde kleiner dan 0,15. Evaluatie SVKW Bolscharnier 8

10 figuur 3.2 Voorbeeld verloop wrijvingscoefficient wrijvingscoefficient (bij start) I wrijvingscoefficient (eerste 3 cycli) o a is ta ao os oe H d [s] glijweg [mj wrijvingscoefficient (gehele proef) _ t i i -m_ { 1 1 X BMK 130 glijweg (m] OPMERKINGEN Do glijvlakken inn na de proflt gedeeltelijk beschadigd door vreter overeenkomslig "klasse 6' Relatief veel kale plaatsen door losiaieo van da glljlak. 3.2 Beproeving glijdlakken De beproeving van de glijdlakken heeft in twee fasen plaats gevonden. In de eerste fase zijn diverse glijdlakken en combinaties kleinschalig beproefd in de zogeheten tribo-meter van het metaalinstituut van T.N.O. In deze tribo-meter wordt een klein blokje in radiale richting gedrukt op een draaiende schijf. De contactvlakken zijn voorzien van de te onderzoeken glijdlak. Vlaktedruk en contactsnelheid kunnen ingesteld worden. Wrijving, slijtage en temperatuur kunnen gemeten worden. Op deze wijze krijgt men een eerste indruk van de tribologische eigenschappen van de onderzochte glijdlakken en kan een eerste selectie gemaakt worden. Na deze voorselectie zijn in de tweede fase grootschalige verificatieproeven uitgevoerd Naast de controle van de statische en dynamische wrijvingscoefficienten moesten deze proeven ook een goed inzicht geven in het slijtagegedrag van het glijdconcept. De proeven benaderen zoveel mogelijk de werkelijkheid t.a.v. de toegepaste produkten, oppervlaktegesteldheid, behandeling etc. Ook de bewegingen werden zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid. Het bleek dat ook de slijtage en de effectiviteit van reparaties goed konden worden vastgesteld. Nadat de proeven waren afgesloten, is d.m.v. een probabilistische analyse de ontwerpwaarde van de wrijvingscoefficient bepaald. De statische wrijving in de beproevingen was hoger, maar kende een geringere spreiding. De dynamische wrijving was lager, maar door de invloed van slijtage met een grotere spreiding kwam het resultaat Evaluatie SVKW Bolscharnier 9

11 van beide uit op een ontwerpwaarde van 0,13. Hiermee was het gestelde doel, een wrijvingscoefficient lager dan 0,15, bereikt. Nadat alle uitwendige krachten op het bolscharnier bekend waren, kon een analyse plaatsvinden van het bewegings- en vervormingsgedrag en de sterkte. BMK had hierop reeds geanticipeerd door met verschillende wrijvingscoefficienten een aantal keringsprocessen door te rekenen, zodat de glijdproeven na bevestiging van de ontwerpwaarden geen nieuwe reken-inspanning noodzakelijk maakten. Tijdens de ontwikkeling van het glijdlakconcept heeft in dezelfde periode ook het ontwerp van het boldeel en het holdeel zijn definitieve vorm gekregen. figuur 3.3 Opbouw Duplex lagensysteem tabel 1. Overzicht beproefde glijdconcepten 3.3 Constructie Bol en Hoi Om verklemming te voorkomen is gekozen voor een bol in een hoi met ruime speling (20 mm) die gevonden wordt in de verschillende stralen: Nieuwe glijlak onder statische oelasuag Bolstraal 5000 mm en Holstraal 5020 mm. Deze geometrie, de grootte van de resultante van rustende belastingen en hydraulische belastingen zorgen ervoor dat tijdens het uitdraaien en een gedeelte van het afzinken alle krachten door het onderlager worden opgenomen. Aan het einde van het afzinkproces wordt de horizontale kracht zo groot dat de Glijlak na de eerste beweging bol zich glijdend en rollend tegen het gietstalen achterlager drukt. Bij afnemende horizontale belasting vanuit de zeezijde, die overgaat in een belasting vanuit de rivier, zal volgens hetzelfde principe het gietstalen voorlager belast worden. Tijdens het opdrijven komt de resultante weer binnen de invloedssfeer van het onderlager, zodat de deur weer, geleid door het onderlager, teruggevaren kan worden naar het dok. Het onderlager heeft dus voornamelijk een geleidende functie, terwijl het achter- en het Samenvatting beproevingen glijlagermateriaal scharnier, Stormvloedkering Nieuwe Waterweg, basisontwerpfase. datum materialen glijlagei smering maximale druk M Slijtage opmerkingen (Mpa) l\un/uur] mrt 89 alum.brons/ferobestos afschuiven brons mei 89 alum.brons/feroform stick-slip jun 90 alum.brons/ferobetos p>60 Mpa niet getest jun 90 alum.brons/tefnol p>60 Mpa niet getest jun 90 alum.bros/lamigadmid stick-slip okt90 hard brons/st.52.3 vet stick-slip okt90 nod.gietijzer/st.52.3 vet vreten bij p>80 Mpa okt90 alum brons/st.52.3 vet vreten bij p>80 Mpa dec 91 nod.gietijzer/fe 510 glijlak+pasta geen geg groot proefsuk, u d y n= feb 92 nod gietijzer/gietst. glijlak feb 92 nod.gietijzer/gietst glijlak+pasta geen geg glijlak door feb 92 lam gietijzer/gietst glijlak geen geg - feb 92 lam gietijzer/gietst glijlak+pasta geen geg glijlak door Evaluatie SVKW Bolscharnier 10

12 foto 3.4 Stoelen in fundatieblok vooriager voornamelijk een krachtafdragende functie hebben. Deze functies kunnen worden teruggevonden in de vorm van de lagers. Het onderiager aan de bol is een gietstalen ring die rust op 8 gietstalen onderstoelen, zodat een verandering van de ligging van de resultante geen discontinui'teiten in de krachtsafdracht oplevert. De overgang van de holle onderstoelen naar de holle voor- en achterstoelen is begrensd binnen een tolerantie van +/- 1 mm, zodat ook bij de bewegingen naar vooren achterlager geen discontinuiteiten zullen optreden. De bolle gietstalen delen zijn geformeerd rondom een stalen kern. De kern is een gelaste stalen doosconstructie die bestaat uit gewalste stalen platen in dikten varierend van 80 tot 120 mm. De toegepaste kwaliteit is FE E355, hetgeen wil zeggen dat het materiaal een gegarandeerde vloeigrens heeft van 355 N/mm2. De kern bestaat in hoofdzaak uit 4 verticale platen waarin de krachten uit de waterdruk worden geconcentreerd. Aan de achterzijde bevindt zich dwars op deze platen een z.g kopplaat. Aan deze kopplaat is het bolle achterzadel bevestigd met een voorspanboutverbinding. Aan de onderzijde bevindt zich een bodemplaat. Voor een gelijkmatig draagbeeld tussen bodemplaat en ringvormig gietstuk is de onderplaat verstijfd. Ook het onderlager is d.m.v. voorspanbouten verbonden aan de bodemplaat. Aan de voorzijde bevinden zich in het horizontale vlak de aanzetten voor de vakwerkarmverbindingen. Onder een helling is, ook weer aan een kopplaat, de bolle voorschaal bevestigd in de ruimte tussen deze aanzetten en de bodemplaat. Aan de bovenzijde zijn de lijfplaten enigszins uitgestulpt om een goede verbinding met de einddiagonaal mogelijk te maken. De samenhang wordt verder gerealiseerd door verticale lijfplaten en horizontale flenzen, die deel uitmaken van de overgangsconstructie naar de onderstaven van de Evaluatie SVKW Bolscharnier 11

13 vakwerkarmen. De toegepaste onderdelen in de kern zijn bijzonder dik Om bij de foto 3.5 Het bolscharnier r foto 3.6 Onderaanzicht bolscharnier met vijzelpunten fabricage zo weinig mogelijk vervormingen te krijgen, maar ook uit kostenoverwegingen, zijn de lasnaden zo dun mogelijk ontworpen. Bij de verbinding van flenzen aan de vier lijfplaten was dit mogelijk omdat de Evaluatie SVKW Bolscharnier 12

14 afschuifkrachten laag zijn. De aansluitingen aan de kopplaten zijn zo ontworpen dat drukkrachten gebruikmaken van contactdrukken tussen stalen onderdelen zonder lassen en met lassen. De maximale dikte van de lassen werd hier bepaald door de trekkrachten in de lassen. Deze treden slechts locaal op. 3.4 Sterkte- en Gedragsberekeningen De dimensies van de onderdelen, maar ook de geometrie zijn geheel uitgerekend. Het bepalen van de belastingen voor de vakwerkarmen vond plaats volgens de Rk-filosofie. Daarbij wordt de probabilistisch bepaalde belasting verhoogd met de onzekerheid van de sterkte, in dit geval zoals bepaald door de normen voor staalconstructies. Het is duidelijk dat er met een fictief belastingniveau wordt gewerkt. Bij het bolscharnier moet ook rekening worden gehouden met de ligging en stand van de krachtsresultante. Voor deze interactie is deze methode niet geschikt. De oplossing werd gevonden in het toepassen van de Rd-filosofie, waarbij de belastingen statistisch worden verhoogd en de sterkte statistisch gereduceerd. Het betekent dat de krachtsresultanten ook qua richting realistisch zijn voor samengestelde effecten, terwijl de faalkans aan de gestelde eisen voldoet; de constructie wordt berekend voor het "Ontwerppunt". figuur 3.7 Ontwerppunt Het gedrag van de constructie is gesimuleerd in een Eindige Elementen Model met het computerprogramma ANSYS. In de schematisatie bevinden zich zowel de kerende wand als de vakwerkarmen en het scharnier, alsook de stoelen en de betonnen fundering. Speciale oppervlakte = FAAUfCANS randvoorwaarden maken het SCHATTING LIGGING ONTWERPPUNT : a mogelijk om contactproblemen s met aanliggen en loslaten te beschrijven. Ook is het mogelijk U1TSPLITSING FAALKANSTOEWIJZING (- (3 ) : het deurmodel zijn juiste positie te P r (S >S d )- Oj, 0) laten kiezen onder een bepaalde combinatie van belastingen. Pr(R<Rd)-«>(-a R. 8) S = kansverdeling belasting R = kansverdeling sterkte In het programma zijn faciliteiten aanwezig om de kerende wand en de vakwerkarmen evenals de betonnen fundering voor het rekenproces voor het scharnier tot een minimum te reduceren. Op deze wijze konden d.m.v. simulaties van verschillende keringsoperaties de krachten en spanningen in het scharnier worden bepaald. Er werd dus informatie verkregen over de positie en de stand en de spanningen. Om het krachtenverloop en de spanningen nauwkeurig te kunnen bepalen is met zogeheten "substructuring" technieken gewerkt. Daarbij wordt tijdens het rekenproces de constructie tijdelijk eenvoudiger geschematiseerd, met behoud van eigenschappen. Na het rekenen worden de resultaten vertaald in meer gedetailleerde beschrijvingen, waardoor op alle relevante plaatsen inzicht ontstaat in de krachten en spanningen in een Evaluatie SVKW Bolscharnier 13

15 geselecteerde fase van het keringsproces Nadat deze informatie beschikbaar is, kan voor alle locaties een normverificatie worden uitgevoerd, waarbij getoetst wordt of de onderdelen aan de sterkte-eisen voldoen. De normverificatie leidt tot een waardering in de vorm van een benuttingsgraad die kleiner of gelijk aan 1 0 dient te zijn. In enkele gevallen was dit na het doorlopen van de standaard "postprocessing" op de resultaten niet het geval. Het was dan noodzakelijk om meer gedetailleerde handberekeningen te maken die een nog meer verfijnd inzicht gaven in de krachtswerking 3.5 Bol en Hoi in hun omgeving De holle gietstalen stoelen staan voorgespannen op het fundatieblok De juiste positionering is verkregen door het toepassen van ankers in ruime gaten en een tussenlaag van grout De boldelen zijn aan de stalen kernconstructie bevestigd d.m.v. voorspanboutverbindingen met injectiehars De juiste instelling is wederom verkregen door het toepassen van ruime gatspeling en ditmaal stalen vullingen Evaluatie SVKW Bolscharnier 14

16 De injectiehars zorgt ervoor dat ondanks de ruime gaten de bouten krachten kunnen overdragen d.m.v. voorgespannen schuifvlakken alsook op stuikdruk en afschuiving, omdat de injectiehars bewerkstelligt dat er een pasboutmechanisme ontstaat. Als injectiehars is Araldit SW 404 toegepast. Omdat de toegepaste glijdlakken op de scharniervlakken gevoelig zijn voor vocht en vuil moet hier extra aandacht aan geschonken worden. Dit wordt gerealiseerd door om het scharnier heen een behuizing aan te brengen die alle bewegingen kan meemaken en toch het scharnier luchtdicht afsluit. Op deze wijze wordt in de eerste plaats vervuiling tegengegaan maar ook zorgt een klimaatinstallatie voor een juiste luchttemperatuur in relatie tot de temperatuur van de staalconstructie van het vakwerk. Daarnaast wordt op deze wijze een juiste vochtigheidsgraad verkregen, zodat een optimale conditie van de glijdlak wordt behouden over langere tijd. figuur 3.9 Krachtoverdracht tussen bol- en holdelen 0 % VERVAL 10 % VERVAL De bollen zijn een maat voor de grootte van de overgebrachte belasting bij een stapsgewijs toenemende belasting van uitsluitend Eigen Gewicht naar Eigen Gewicht met 100% Vervalbelasting 15 % VERVAL 21 % VERVAL 100 % VERVAL De glijdlak heeft volgens Evaluatie SVKW Bolscharnier 15

17 4. Onderhoud opgave van de fabriek een minimale levensduur van 10 jaar als gevolg van veroudering. Als gevolg van het glijden zal bij een keringsoperatie slijtage optreden. De plaatsen waar slijtage optreedt, zijn afhankelijk van veel uitwendige factoren en niet te voorspellen. Dit betekent dat reeds bij het ontwerp grote aandacht geschonken moest worden aan de mogelijkheid van onderhoud aan de glijdvlakken. Dit leidde ertoe dat er in het ontwerp werd voorzien in een volledig vrije positie van de voorstoel ten opzichte van de voorschaal en van de achterstoel ten opzichte van de achterschaal in rustpositie. Bovendien werd de mogelijkheid geschapen het scharnier 500 mm op te vijzelen om ook de vlakken van onderstoel en onderschalen goed te kunnen inspecteren en te onderhouden. Ook het duplex glijdlaksysteem is beoordeeld op de mogelijkheid om onderhoud te plegen omdat het nodig kan zijn de lak locaal te herstellen. Omdat de toleranties van de laagdikten klein zijn is het belangrijk om te weten welke correcties bij afwijkingen in de uitvoering mogelijk zijn. Proeven hebben aangetoond dat 500 mm ruimte in verticale richting voldoende is voor de uitvoering van het benodigde onderhoud. 5. Bouw De fabricage van de gietstalen delen vond plaats in Plzen in Tsjechie. Daar werden ze ook machinaal bewerkt tot hun nauwkeurige vorm. Vervolgens werden de boldelen naar de fabriek van Hollandia getransporteerd en de holdelen naar de bouwplaats. Op de bouwplaats werden de holdelen afgesteld in het fundatieblok, ingemeten met een 3-dimensionaal meetsysteem en vervolgens ondergrout en afgespannen. In de fabriek werd tegelijkertijd de kern samengesteld uit gewalste platen. Er werd begonnen met de bodemplaat en de lijfplaten, die reeds tevoren van de flenzen en dwarsschotten waren voorzien, vanuit het midden te positioneren en af te lassen. Nadat de verstijvingen van de bodem en de kopplaten waren aangebracht, was de kern geassembleerd. De fijnafstelling met betrekking tot de maatnauwkeurigheid werd bereikt door het bewerken van de contactoppervlakken. De boldelen konden nu gemonteerd worden met inbegrip van de vullingen. Na het spannen en injecteren van de boutverbindingen was de bol klaar voor het transport naar de bouwplaats te Hoek van Holland. De bol werd na het transport eerst op een tijdelijke ondersteuning in het fundatieblok gezet. Daarna werd de bol bevestigd aan de vakwerkarmen en op vijzels afgelaten naar zijn definitieve positie. Vervolgens werd het scharnierhuis aangebracht om de constructie te completeren. 6. De review Tijdens het ontwikkelen van het ontwerp maakte de BMK veelvuldig gebruik van expertise op alle vakgebieden in Nederland. Bij dit project heeft Rijkswaterstaat een toetsende rol. Door de goede informatieoverdracht en de nauwe betrokkenheid bij alle activiteiten was de Bouwdienst Rijkswaterstaat meestal optimaal gei'nformeerd. Echter net als bij de BMK, heerste bij Rijkswaterstaat vooral op enige aspecten van het bolscharnier een gebrek aan eigen praktische ervaring. Dit leidde er toe dat Rijkswaterstaat twee maal externe expertise heeft ingeschakeld om een onpartijdig oordeel van derden bij haar oordeelsvorming te kunnen betrekken. Evaluatie SVKW Bolscharnier 16

18 De eerste maal dat externe deskundigheid werd ingeschakeld was na het selecteren van het definitieve concept van het duplex glijdlaksysteem. In deze fase heeft Rijkswaterstaat advies gevraagd aan het Material Prilfungs Anstalt (MPA) in Stuttgart (D) over de haalbaarheid van dit concept en de gedegenheid van het verrichte onderzoek. Het advies bevestigde de stelling van Rijkswaterstaat dat verificatieproeven met een nauwkeurige nabootsing van alle relevante aspecten zoals materiaal, ruwheid, laagdikte en applicatie absoluut noodzakelijk waren om het systeem te kwalificeren. Als direct gevolg hiervan heeft BMK de laatste proevenserie uitgevoerd met "grote" proefstukken. Naast het glijdconcept was toch ook het lager als geheel een nouveaute. Ook de afmetingen van de onderdelen van de kernconstructie en hun gelaste en geboute verbindingen zijn uniek, zeker wanneer de te bereiken nauwkeurigheden erin betrokken worden. Hetzelfde geldt voor de gietstalen delen met hun maatvoerings- en oppervlakte eisen. De gevoeligheid voor de goede werking van de ondersteuning in het fundatieblok is groot. Dit leidde ertoe dat Rijkswaterstaat besloot tot het houden van een review met externe deskundigen op alle aspecten van ontwerp tot en met de montage. Gezien het feit dat de BMK reeds vele wetenschappers en andere deskundigen in Nederland had ingeschakeld werd besloten tot inschakeling van een team van deskundigen uit Frankrijk, Engeland en Duitsland. Het reviewteam hield twee vergaderingen in Nederland, waarbij de BMK d.m.v diepgaande presentaties en het ter beschikking stellen van documenten zorgde voor het inzicht in de ontwerpgegevens. De documenten werden, gedeeltelijk met hulp van een vertaalbureau, vertaald door Rijkswaterstaat. De reviewers stelden een evaluatie op, elk voor zijn specialisme, die door de voorzitter werd gecompileerd tot een compleet rapport De conclusies van het rapport leidden gelukkig niet tot ingrijpende wijzigingen, maar beperkten zich tot het signaleren van aandachtspunten. Deze hebben geleid tot het opnieuw nalopen van reeds geaccepteerde berekeningen, het doen van enige aanvullende analyses en extra aandacht voor het fabricage- en montageproces. 7. Tenslotte Samenvattend kunnen we stellen dat door de Bouwcombinatie Maeslantkering in samenwerking met de onderzoeksinstituten en Rijkswaterstaat met het ontwerp en de uitvoering van het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg een hoogst opmerkelijke lagerconstructie gerealiseerd is Het vertrouwen is dan ook gerechtvaardigd dat dit punt, waar alles om draait, gedurende zijn levensduur naar behoren zal functioneren. Evaluatie SVKW Bolscharnier 1.'

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004

Bouwdienst Rijkswaterstaat titel: LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN document : NBD 00800 pagina : 1 van 9 uitgave : 28-10-2004 pagina : 1 van 9 LEIDRAAD VOORSPANNEN VAN ANKERS EN REKBOUTEN Document : NBD 00800 Uitgave : 28-10-2004 Afd./opsteller * toetser * vastgesteld * uitgave * status NIQ/J.den Toom * NIQ/J.J.Taal * NIQ/ *

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

Brugopleggingen. Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur

Brugopleggingen. Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Brugopleggingen J.S.Leendertz, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur 1 1. Inleiding 2. Belastingen en verplaatsingen 3. Oplegsystemen 4. Normen 5. Rubberopleggingen 6. Potopleggingen 7. Bolsegmentopleggingen

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 8 Sterkteleer (deel 1) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Doel van de sterkteleer Berekenen van de vereiste afmetingen van constructieonderdelen

Nadere informatie

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman.

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman. Projectnummer: 1185-021 Uitdraaidatum: 15-9-2010 Rapport Sterkteberekening Stalen loodsen H700 Opdrachtgever: Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen

Flexvloer. Inhoud presentatie. Inleiding Doelstelling Dwarskrachtcapaciteit Stijfheid Conclusies Aanbevelingen Flexvloer Onderzoek naar de constructieve aspecten van een nieuw vloersysteem Henco Burggraaf Presentatie DOV 31 oktober 6 Inhoud presentatie capaciteit 2 1 Flexvloer Nieuw vloersysteem met netwerk van

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-02 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-02-versie C - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare

Nadere informatie

Lagertechnologie. H. Verbruggen - Machine-onderdelen - lagertechnologie www.mechanismen.be G - 1

Lagertechnologie. H. Verbruggen - Machine-onderdelen - lagertechnologie www.mechanismen.be G - 1 Lagertechnologie G - 1 1) Inleiding Een wasmachine, een auto, de harde schijf van je computer, een elektromotor, allerhande machines, Ze hebben allen één ding gemeen: ze maken gebruik van lagers. Alles

Nadere informatie

memo Toetsing damwand havenkade Walsoorden

memo Toetsing damwand havenkade Walsoorden Aan: Waterschap Zeeuws Vlaanderen Paul Geernaert en Adri Provoost Contactpersoon J.H.C. Johanson Projectbureau Zeeweringen Simon Vereeke en Klaas Kasiander memo Toetsing damwand havenkade Walsoorden Walsoorden,

Nadere informatie

Complexe constructie

Complexe constructie 45-49 Jobsveem:45-49 18-02-09 09:53 Pagina 45 Complexe constructie van glas en staalkabels De door Glasimpex uit Vlaardingen gemaakte glas - gevel van het woongebouw Jobsveem te Rotterdam kende veel ontwerptechnische

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef

Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Dienst Stadsontwikkeling GEMEENTE UTRECHT Uitvoering van de glasparelzakslingerproef Nummer : wr 29 auteur eigenaar : A. Borst : A. Borst uitgave : 9-10-2013 mutatie : werkrichtlijn wr 29/blz: 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

P alletstellingen. Opslagsystemen voor gepalletiseerde goederen NEDCON - NL.01.01.01.04 1

P alletstellingen. Opslagsystemen voor gepalletiseerde goederen NEDCON - NL.01.01.01.04 1 Opslagsystemen voor gepalletiseerde goederen NEDCON - NL.0.0.0.04 Palletopslag Nedcon levert een omvangrijk programma palletstellingen voor alle vormen van opslag voor lichte tot zeer zware pallets. Innovatie,

Nadere informatie

Brandstof, Remvloeistof, Smeer- en Koelmiddelen (7)

Brandstof, Remvloeistof, Smeer- en Koelmiddelen (7) Brandstof, Remvloeistof, Smeer- en Koelmiddelen (7) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-07-9) 1 Vaste smeermiddelen 1.1 Werking Grafiet en molybdeen-disulfide (MoS 2 ) zijn de belangrijkste stoffen die worden

Nadere informatie

Solico Solutions in composites

Solico Solutions in composites Solutions in composites Solico B.V. Everdenberg 97 NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 Fax: +31-162-462707 E-mail: solico@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 VAK: Mechanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets 07-0 versie C Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- 07-0-versie C - OPGAVEN en UITWERKINGEN.doc 1/16 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER!

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

De vernieuwde balgkering Vervanging van de Maeslantkering Marjolein van Breukelen TU Delft

De vernieuwde balgkering Vervanging van de Maeslantkering Marjolein van Breukelen TU Delft De vernieuwde balgkering Vervanging van de Maeslantkering 23-10-2014 Marjolein van Breukelen TU Delft Klimaatverandering Verscheidene rapporten over klimaatverandering tonen aan dat zwaardere regenval,

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

Uit te voeren in groepen van 2 personen. Indien een groep van 2 personen niet mogelijk is, dient de opdracht alleen uitgevoerd te worden

Uit te voeren in groepen van 2 personen. Indien een groep van 2 personen niet mogelijk is, dient de opdracht alleen uitgevoerd te worden Solidworks Simulation: Opdracht versie 2014 Uit te voeren in groepen van 2 personen. Indien een groep van 2 personen niet mogelijk is, dient de opdracht alleen uitgevoerd te worden De opdracht Een fietsen

Nadere informatie

``MOSE`` - de immense waterkering van Venetië gelast met Megafil 710 M.

``MOSE`` - de immense waterkering van Venetië gelast met Megafil 710 M. ``MOSE`` - de immense waterkering van Venetië gelast met Megafil 710 M. E. Engindeniz, Altleiningen; P. Giorgi, Padova-Italien Om de Lagune van Venetië tegen hoog water te beschermen heeft het Waterschap

Nadere informatie

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse Constructie bestaat uit scharnierend aan elkaar verbonden staven, rust op twee scharnieropleggingen: r 4, s 11 en k 8. 2k 3 13 11, dus niet vormvast.

Nadere informatie

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE

OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE De veilige & compacte oplossing! OPSTEEK AANDRIJVINGEN SIK-SERIE Voor het aansturen van roldeuren en rolhekken welke tegen een valbeweging beveiligd moeten zijn en waar een beperkte montageruimte aanwezig

Nadere informatie

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007

BA-richtlijn 3.1 Versie januari 2007 Techniek BA-richtlijn 3.1 Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds in beton, cellenbeton en andere steenachtige materialen Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van

Nadere informatie

Naam Cursist Beoordeling

Naam Cursist Beoordeling Vak Construeren Staal basis Docent Verschuren Module Staal Basis Datum 12-01-2011 Tijd 15.15 17.15 Toegestaan materiaal Alle leermiddelen Naam Cursist Beoordeling Voorzie alle bladzijden van je naam en

Nadere informatie

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken.

Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden die over een brandweerkorps beschikken. MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 8 APRIL 2008 BETREFFENDE DE STANDAARDISERING VAN DE CONTAINERSLEDES DIE BESTEMD ZIJN VOOR DE OPENBARE BRANDWEER EN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 11.06.2008) Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m

Vraag 1. F G = 18500 N F M = 1000 N k 1 = 100 kn/m k 2 = 77 kn/m Vraag 1 Beschouw onderstaande pickup truck met de afmetingen in mm zoals gegeven. F G is de massa van de wagen en bedraagt 18,5 kn. De volledige combinatie van wielen, banden en vering vooraan wordt voorgesteld

Nadere informatie

Technisch HEXA FLOORING

Technisch HEXA FLOORING Technisch HEXA FLOORING MASSIEF NT - I T S ALL IN Deze documentatie maakt onderdeel uit van het Informatief magazine Massief NT - TMA02-082017 HEXA FLOORING HEXA FLOORING De balkonbodemplaat van Massief

Nadere informatie

Bal in de sloot. Hierbij zijn x en f ( x ) in centimeters. Zie figuur 2.

Bal in de sloot. Hierbij zijn x en f ( x ) in centimeters. Zie figuur 2. Bal in de sloot Een bal met een straal van cm komt in een figuur sloot terecht en blijft drijven. Het laagste punt van de bal bevindt zich h cm onder het wateroppervlak. In figuur zie je een doorsnede

Nadere informatie

DE JUISTE PASSING. Brochure 260440

DE JUISTE PASSING. Brochure 260440 DE JUISTE PASSING Brochure 260440 De passingskeuze is van levensbelang Om een bevredigende levensduur van een lagering te bereiken is de selectie van het juiste lager natuurlijk essentieel. Dit is echter

Nadere informatie

In een poging om de onnauwkeurigheid bij. die een exacte voorspelling van de brandwerendheidstijden

In een poging om de onnauwkeurigheid bij. die een exacte voorspelling van de brandwerendheidstijden BRANDVEILIGHEID De methoden die tot nu toe worden gebruikt om te berekenen hoeveel opschuimende verven bijdragen aan de brandwerendheid van staalconstructies, zijn niet voldoende nauwkeurig. Daarom ontwikkelde

Nadere informatie

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Gestelde vragen en antwoorden 1. Kan er ook een webinar gegeven worden op het gebruik van een plaat met ribben. Dit voorstel is doorgegeven, en al intern

Nadere informatie

Montagehandleiding kabelgeleiding type standaard. Aantallen onderdelen afhankelijk van type en samenstelling kabelgeleiding.

Montagehandleiding kabelgeleiding type standaard. Aantallen onderdelen afhankelijk van type en samenstelling kabelgeleiding. Montagehandleiding kabelgeleiding type standaard Benaming onderdelen: Aantallen onderdelen afhankelijk van type en samenstelling kabelgeleiding. Kabelelement 110x100 cm / 110x200 cm / 110x300 cm Scharnier

Nadere informatie

Schriftelijke toelichting op Aanvraag bouwvergunning haven WSV t Wrijfhout.

Schriftelijke toelichting op Aanvraag bouwvergunning haven WSV t Wrijfhout. Schriftelijke toelichting op Aanvraag bouwvergunning haven WSV t Wrijfhout. Algemene toelichting: De vereniging, WSV t Wrijfhout is een kleine vereniging met momenteel 11 leden. Dit gaat van jong tot oud.

Nadere informatie

Hoedligger met beton gevuld

Hoedligger met beton gevuld 1 Deltabeam is staal-betonligger met bijzondere eigenschappen Hoedligger met beton gevuld Geïntegreerde balksystemen zoals hoedliggers worden in Nederlandse bouwprojecten veelvuldig toegepast. Deltabeam

Nadere informatie

Theory Dutch (Netherlands) Lees eerst de algemene instructies uit de aparte enveloppe voordat je begint met deze opgave.

Theory Dutch (Netherlands) Lees eerst de algemene instructies uit de aparte enveloppe voordat je begint met deze opgave. Q1-1 Twee problemen uit de Mechanica (10 punten) Lees eerst de algemene instructies uit de aparte enveloppe voordat je begint met deze opgave. Deel A. De verborgen schijf (3.5 punten) We beschouwen een

Nadere informatie

ONDERDRUK IN FLEXIBELE SLANGEN

ONDERDRUK IN FLEXIBELE SLANGEN 6.1. INLEIDING Een van de belangrijkste grootheden in een luchtbehandelings- of ventilatiesysteem is de druk. Zowel de absolute als de relatieve luchtdruk worden gebruikt voor het bepalen van de luchtdichtheid

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Grondvernageling: mogelijkheden en beperkingen

Grondvernageling: mogelijkheden en beperkingen Grondvernageling: mogelijkheden en beperkingen Prof ir Jan Maertens Jan Maertens BVBA en KU Leuven Techniek van de grondvernageling = Wapeningselementen aanbrengen die de in de grond optredende trek- en

Nadere informatie

Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd Veiligheids- en Technisch Reglement op 9 december 2013 Wijziging No.01

Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd Veiligheids- en Technisch Reglement op 9 december 2013 Wijziging No.01 Reglementsaanpassingen cq correcties op reeds gepubliceerd Veiligheids- en Technisch Reglement op 9 december 2013 Wijziging No.01 ARTIKEL 253 (pagina 26) is tekening 253-29 weggevallen, hieronder de tekening:

Nadere informatie

Productontwikkeling 3EM

Productontwikkeling 3EM Vragen Productontwikkeling 3EM Les 10 Sterkteleer (deel 2) Zijn er nog vragen over voorgaande lessen?? Paul Janssen 2 Inleiding Inleiding Sterkteberekening van liggers (en assen) Voorbeelden Berekening

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

O-ringen zijn uitermate geschikt als afdichting van niet-bewegende machineonderdelen.

O-ringen zijn uitermate geschikt als afdichting van niet-bewegende machineonderdelen. DICHTOMATIK Inbouwruimten en tips met betrekking tot de constructie De inbouwruimten (groeven) voor O-ringen dienen zoveel mogelijk rechthoekig te worden gemaakt. De afmetingen voor de vereiste groef -

Nadere informatie

We hebben 3 verschillende soorten van wrijving, geef bij elk een voorbeeld: - Rollende wrijving: - Glijdende wrijving: - Luchtweerstand:

We hebben 3 verschillende soorten van wrijving, geef bij elk een voorbeeld: - Rollende wrijving: - Glijdende wrijving: - Luchtweerstand: Lespakket wrijving Inleiding Wrijving is een natuurkundig begrip dat de weerstandskracht aanduidt, die ontstaat als twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden.

Nadere informatie

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Damwanden Damwand wordt in de waterbouw toegepast om water en grond te scheiden, veelal langs een oever waar een bepaalde waterdiepte vereist

Nadere informatie

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 Schöck Isokorb type 1 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 138-139 Afmetingen 10 Kopplaat staalconstructie 11 Capaciteiten/Stellen staalconstructie/inbouwtoleranties 12 Capaciteiten

Nadere informatie

INSTITUUT TNO VOOR BOUWMATERIALEN EN BOUWCONSTRUCTIES TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

INSTITUUT TNO VOOR BOUWMATERIALEN EN BOUWCONSTRUCTIES TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK * T 'W RAPPORT BETREFFENDE HET GEDRAG BIJ EENZIJDIGE VERHITTING VAN 3 LICHTGEWICHT BETONPLATEN VOORZIEN AAN DE ONDERZIJDE VAN EEN LAAG STEENWOL EN EEN LAAG PYROK MET STREKMETAAL. KA' ' ' F Sk l. lwe Rapportnuinmer

Nadere informatie

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen

Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen Revisiehistorie Revisie Datum Status Wijzigingen 1.0 05 02 2016 TER GOEDKEURING Eerste uitgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 1 1.1 Doel van dit document... 1 1.2 Objectbeschrijving... 1 1.3 Gerelateerde

Nadere informatie

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1).

Door palen naast elkaar uit te voeren, is het mogelijk om een wand te vormen die dienstdoet als beschoeiing (zie afbeelding 1). Infofiche 56.4 Palenwanden. Type 2 : Naast elkaar geplaatste palen die elkaar raken (tangenspalenwanden) Verschenen : juli 2012 Deze Infofiche over palenwanden van het type 2 waarbij de palen naast elkaar

Nadere informatie

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want

zwaartekracht (N of kn) Dus moeten we Fz bepalen dat kan alleen als we de massa weten. Want Sterkteberekening Dissel berekenen op afschuiving. Uitleg over de methode Om de dissel te berekenen op afschuiving moet men weten welke kracht de trekker kan uitoefenen op de bloemkoolmachine. Daarvoor

Nadere informatie

Franck Wtb Advies 1 jaar!

Franck Wtb Advies 1 jaar! 1 s e p t e m b e r 2 0 07 Franck Wtb Advies 1 jaar! Het is inmiddels een jaar geleden dat ik, Rowald Franck, ben gestart met mijn adviesbureau. Vanuit Franck Wtb Advies worden met name sterkteberekeningen

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. WG Kennis Bram Leenhouts. Beantwoord door Ruud Bosters September Alternatieve teenconstructies

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. WG Kennis Bram Leenhouts. Beantwoord door Ruud Bosters September Alternatieve teenconstructies Memo Werkgroep Kennis Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Projectbureau Zeeweringen Betreft (actie en nr.) Alternatieve teenconstructies Actie 229 Afschrift aan WG

Nadere informatie

Examen Klassieke Mechanica

Examen Klassieke Mechanica Examen Klassieke Mechanica Herbert De Gersem, Eef Temmerman 23 januari 2009, academiejaar 08-09 IW2 en BIW2 NAAM: RICHTING: vraag 1 (/4) vraag 2 (/4) vraag 3 (/5) vraag 4 (/4) vraag 5 (/3) TOTAAL (/20)

Nadere informatie

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Eamen VWO 04 tijdvak dinsdag 0 mei 3.30 uur - 6.30 uur wiskunde B Bij dit eamen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Dit eamen

Nadere informatie

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost

Statische berekening. Geldersekade 37-3 te Amsterdam. werk no aug-17. Opdrachtgever. dhr. Philip Provoost Statische berekening Geldersekade 37-3 te Amsterdam werk no. 820 aug-17 Opdrachtgever P en S Ingenieurs Zijllaan 21 3431 GK Nieuwegein info@pensingenieurs.nl 0306045485 0615180441 Inhoudsopgave blz. 1

Nadere informatie

Gietbrons en roestvast staal

Gietbrons en roestvast staal Gietbrons en roestvast staal Gietbrons en roestvast staal GIETBRONS EN ROESTVAST STAAL Sinds 1960 is Elcee leverancier van glijlagers en glijstrippen in alle mogelijke gietbronsen roestvast staalkwaliteiten.

Nadere informatie

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

Hepco- Extreme Hitte. Vervuiling. Extreme Koude. Slagtrillingen

Hepco- Extreme Hitte. Vervuiling. Extreme Koude. Slagtrillingen Hepco- HET TERKTE INEIRE/ROTERENDE GER Vervuiling Etreme Hitte lagtrillingen Etreme Koude Uitwisselbaar met kogelbussen in metrische maat Zelfsmerend Temperatuurbereik -2 tot +2 C Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

BDA Agrément BAW 13-022/01/A

BDA Agrément BAW 13-022/01/A Nummer BAW 13-022//A Vervangt: - Datum 23.10.15 Projectnummer 12-B-0249/5 Geldigheid Zie www.bda.nl Systeem BDA ADVIES BDA Agrément BAW 13-022//A EUROAL doorvalbeveiliging Categorie Gevels Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 28 mei uur

Examen VWO. wiskunde B1. tijdvak 1 woensdag 28 mei uur Eamen VWO 2008 tijdvak woensdag 28 mei 3.30-6.30 uur wiskunde B Dit eamen bestaat uit 9 vragen. Voor dit eamen zijn maimaal 8 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord

Nadere informatie

sealing elements (03) (03) Eriseals ERIKS nv Boombekelaan 3, B-2660 Hoboken, België

sealing elements (03) (03) Eriseals ERIKS nv Boombekelaan 3, B-2660 Hoboken, België sealing elements Eriseals DOCUMENTATIENUMME VAN DEZE PUBICATIE: 054307 (2002) VOO MEE INFOMATIE OVE DE INHOUD, BE: (03) 829 27 00 (03) 828 39 59 EIKS nv Boombekelaan 3, B-2660 Hoboken, België info@eriks.be

Nadere informatie

TENTAMEN DYNAMICA ( )

TENTAMEN DYNAMICA ( ) TENTAMEN DYNAMICA (1914001) 8 januari 011, 08:45 1:15 Verzoek: Begin de beantwoording van een nieuwe opgave op een nieuwe pagina. Alleen leesbaar en verzorgd werk kan worden beoordeeld. Opgave 1 (norm:

Nadere informatie

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING O-RINGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN TECHNISCHE BEPALING L - 84 O-RINGEN UITGAVE: 07/2005 Index DEEL I - ALGEMENE VOORWAARDEN...3 1. UITZICHT...3 2. AFMETINGEN - TOEGESTANE AFWIJKINGEN...3 3.

Nadere informatie

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG IT 00 * * FI _ NO 4 5 ilzm 1 W. - j r* * * * * * Ri.:istaaI Pctu' 20.)(iO 3'2 LA U'çhi TNO-rapport 99M1-00809ISCAJVIS WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG TNO

Nadere informatie

AANWIJZINGEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN HET GEBRUIK VAN VANGNETTEN 1963 blz.1

AANWIJZINGEN VOOR DE CONSTRUCTIE EN HET GEBRUIK VAN VANGNETTEN 1963 blz.1 blz.1 1. INLEIDING Naar de praktijk leert, gebeuren elk jaar, o.a. op bouwwerken, ernstige ongevallen doordat personen van een grote hoogte vallen. Artikel 127 van het "Veiligheidsbesluit voor fabrieken

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I

Eindexamen wiskunde B1 vwo 2008-I Eindeamen wiskunde B vwo 008-I Landing In deze opgave bekijken we een eenvoudig wiskundig model van de baan van een vliegtuig bij de landing. Een vliegtuig vliegt op een hoogte van 8 km. Op een afstand

Nadere informatie

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP)

Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Montagehandleiding draagarmstellingen Type: Lichte inhaak arm (type CL) Geboute arm (type CB) Zware inhaak arm (type CH) Geklemde arm (type CP) Geachte klant, Bij de ontwikkeling van deze draagarmstelling

Nadere informatie

Modulaire Polycarbonaat Schouwput. Inspectie-, verdeelschouwput voor: telecommunicatie, teledistributie en andere ondergrondse infrastructuren

Modulaire Polycarbonaat Schouwput. Inspectie-, verdeelschouwput voor: telecommunicatie, teledistributie en andere ondergrondse infrastructuren Modulaire Polycarbonaat Schouwput Product Inspectie-, verdeelschouwput voor: telecommunicatie, teledistributie en andere ondergrondse infrastructuren Omschrijving Het systeem van de schouwput dat wij u

Nadere informatie

Bandtransporteurs. brengt lijn in beweging

Bandtransporteurs. brengt lijn in beweging Bandtransporteurs brengt lijn in beweging Bandtransporteurs van Bretech kennen een modulaire opbouw. Het uitgangspunt is het formaat van uw product: hoe kleiner het product is, hoe kleiner de roldiameter

Nadere informatie

Overzicht. Inhoudsopgave

Overzicht. Inhoudsopgave 1 11 3 10 9 8 4 M+P-11A-1 Overzicht 1. Beschermdop. Kogelkop 3. Vergrendelingskogels 4. Ontspannerkogel (voor vergrendeling). Knop. Stop. Sleutel 8. Centrering 9. Rode markering op knop 10. Witte markering

Nadere informatie

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema

Versterking koker brug bij Heteren. Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie. thema 1 Oplossing gevonden in combinatie externe voorspanning en staalconstructie IABSE-congres 2013 Dit artikel is gebaseerd op de paper Reinforcing concrete box girder bridges with external post-tensioning

Nadere informatie

Hout. Houteigenschappen 2013/12

Hout. Houteigenschappen 2013/12 2013/12 Hout Houteigenschappen Hout is een natuurproduct. Elke houtsoort heeft zijn eigen unieke eigenschappen. Deze eigenschappen kunnen echter per soort enigszins variëren. Om tot optimaal gebruik en

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

Veemarkthal - Voordorphal Haalbaarheidsadvies

Veemarkthal - Voordorphal Haalbaarheidsadvies BIJLAGE 3 Veemarkthal - Voordorphal Haalbaarheidsadvies IBU Stadsingenieurs Postadres: Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht Bezoekadres: Ravellaan 96, Utrecht Telefoon: 030-286 43 23 Fax: 030-286 43 48 Projectnummer:

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Montagejukafstanden De combinatie van plaatdikte, plaatwapening, vloerdikte en tralieliggers in een breedplaatelement bepalen de montagejukafstand ofwel de afstand

Nadere informatie

Systeemnummer : PD 1-1-2

Systeemnummer : PD 1-1-2 Systeemnummer : PD 1-1-2 Omschrijving : Membraan-éénlaagse gietasfaltconstructie losliggend, voor personenauto's tot 2000 kg. Toepassing : Dit systeem wordt toegepast t.b.v. gelijktijdige afdichting en

Nadere informatie

LANGERE LEVENSDUUR - LAGERE KOSTEN

LANGERE LEVENSDUUR - LAGERE KOSTEN LANGERE LEVENSDUUR - LAGERE KOSTEN Innovaties op het gebied van hoogwaardige kunststoffen Polymeer glijlagers van igus vormen de stap van een eenvoudige kunststofbus naar een getest, berekenbaar en snel

Nadere informatie

BERNER REKENSOFTWARE SNEL, EENVOUDIG, EFFICIËNT EN BETROUWBAAR

BERNER REKENSOFTWARE SNEL, EENVOUDIG, EFFICIËNT EN BETROUWBAAR BERNER REKENSOFTWARE SNEL, EENVOUDIG, EFFICIËNT EN BETROUWBAAR OVERZICHT MODULES ANKERBEREKENING - SNEL, EENVOUDIG, EFFICIËNT Betrouwbare berekeningen volgens de Europese Technische Toelatingen (ETA) in

Nadere informatie

ir. F. Bockhoudt Betonnen schuif Oosterscheldekering Projectleider Betonnen schuif SVKO Ministerie van Verkeer en Waterstaat

ir. F. Bockhoudt Betonnen schuif Oosterscheldekering Projectleider Betonnen schuif SVKO Ministerie van Verkeer en Waterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat ir. F. Bockhoudt Projectleider SVKO Overzicht SVKO Watersnood Deltaplan 1953 27-11-02 project betonnen schuif Oosterschelde 2 Overzicht Hamerstu

Nadere informatie

Overzicht. Inhoudsopgave

Overzicht. Inhoudsopgave 1 13 3 4 1 11 13 M+P-11A-0349 Overzicht 1. Beschermdop. Kogelkop 3. Vergrendelingskogel 4. Arrêteerkogel (voor vergrendeling). Knop. Stop. Sleutel 11. Rode markering op knop 1. Witte markering op kogelkop

Nadere informatie

Eindexamen vwo wiskunde B 2014-I

Eindexamen vwo wiskunde B 2014-I Eindexamen vwo wiskunde B 04-I Formules Vlakke meetkunde Verwijzingen naar definities en stellingen die bij een bewijs mogen worden gebruikt zonder nadere toelichting. Hoeken, lijnen en afstanden: gestrekte

Nadere informatie

Opbouw hulpchassis. Algemene informatie. Het hulpchassis kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Opbouw hulpchassis. Algemene informatie. Het hulpchassis kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: Het hulpchassis kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt: Voor een gelijkmatige verdeling van de lading over het chassisframe Voor speling van de wielen en andere onderdelen die boven het frame

Nadere informatie

NATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE. Tweede ronde - theorie toets. 21 juni beschikbare tijd : 2 x 2 uur

NATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE. Tweede ronde - theorie toets. 21 juni beschikbare tijd : 2 x 2 uur NATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE Tweede ronde - theorie toets 21 juni 2000 beschikbare tijd : 2 x 2 uur 52 --- 12 de tweede ronde DEEL I 1. Eugenia. Onlangs is met een telescoop vanaf de Aarde de ongeveer

Nadere informatie

CROW webpublicatie Asfaltwapening

CROW webpublicatie Asfaltwapening CROW webpublicatie Asfaltwapening Presentatie NGO 29 november 2016 Rapporteur CROW-werkgroep: dr.ir. J. Groenendijk (088 562 2528, groenendijk@koac-npc.com) 1 Samenvatting Asfaltwapening is systeem! Asfaltwapeningproduct

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand)

Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) Uitvoeringsfiche Palenwanden Type 1: in elkaar geplaatste palen (secanspalenwand) a. Typering van het systeem Door het snijdend in elkaar uitvoeren van primaire en secundaire palen is het mogelijk om een

Nadere informatie

Softline Waterslag Profielen. Softline Serie N. Oppervlaktebehandeling. Poedercoating en garantie. 4 Waterslagen

Softline Waterslag Profielen. Softline Serie N. Oppervlaktebehandeling. Poedercoating en garantie. 4 Waterslagen Softline Waterslag Profielen Softline Serie N Een verdere ontwikkeling van onze reeds lang bestaande serie waterslagen met een aantal zeer belangrijke voordelen. * geen scherpe overgang van het horizontale

Nadere informatie

Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw

Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw Toelichting bij Interim Advies Nieuwbouw en verbouw Loppersum 27 mei 2014 Interim Advies Nieuwbouwconstructies onder aardbevingsbelasting in NO-Nederland 1 Introductie Simon Wijte Werkzaam bij Adviesbureau

Nadere informatie

Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 100 Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 101 Project...: 14.15.32 Onderdeel.: Dimensies.: [kn] [knm] [mm] [graden] [N/mm2] [knm/rad] Datum...: 16-02-2015 Bestand...:

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij

Aandachtspunten bij de plaatsing Voor meer info en advies kan u steeds terecht bij Z Aandachtspunten bij de plaatsing Bij plaatsing achter slag of in blok moet tussen de ramen en de muur een voeg van minimum 1 cm zijn. Deze voeg kan groter genomen worden naargelang de toleranties van

Nadere informatie

Bandraster plafondsysteem voor akoestische plafonds met extra brede decoratieve profielen voor bevestiging van accessoires en wanden

Bandraster plafondsysteem voor akoestische plafonds met extra brede decoratieve profielen voor bevestiging van accessoires en wanden Quick-Lock Ceiling Systems De beste basis voor uw plafond Bandraster plafondsysteem voor akoestische plafonds met extra brede decoratieve profielen voor bevestiging van accessoires en wanden QUICK-LOCK

Nadere informatie