Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg"

Transcriptie

1 Z1827

2 Q. C S C : 35 :)7_

3 OiJUi^v r t i l Bouwdienst Rijkswatem«u Postbus LA Utrecht BIBLIOTHEEK NR. _2L / C BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT mu Het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg Evaluatie SVKW Bolscharnier 2

4 inhoud Inleiding 4 1. Het eerste ontwerp 6 2 De fase na de eerste aanbieding 6 3 De ontwerpfase Het globale ontwerp Beproeving glijdlakken Constructie Bol en Hoi Sterkte-en Gedragsberekeningen Bol en Hoi in hun omgeving 14 4 Onderhoud 16 5 Bouw 16 6 De review 16 7 Tenslotte 17

5 Inleiding Dit artikel beschrijft de wordingsgeschiedenis van het bolscharnier vanaf de aanbiedingsfase tot heden (februari 1995). Naast de technische ontwikkelingen zal aandacht worden besteed aan de rol van Rijkswaterstaat. Om diverse redenen kunnen wij hier spreken van een unieke constructie die het waard is onder de aandacht gebracht te worden. In de eerste plaats vanwege de omvang. Voor zover bekend is een bolscharnier met een diameter van tien meter en een eigen massa van ruim kilogram nooit eerder gebouwd. In de tweede plaats vanwege de lasconstructie van de kern. Het aan elkaar lassen van zulke dikke platen zonder voorwarmen kan gerust een stap voorwaarts genoemd worden In de derde plaats vanwege de toepassing van glijdlakken. Ook dit is een nieuwe ontwikkeling. Het bolscharnier is met recht een cruciaal onderdeel van de Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. De deuren draaien letterlijk om deze punten. Tijdens een storm brengt het scharnier de resultante van de waterbelasting vanuit de zee als een enorme drukkracht over op de scharnierfundering. Dit is het positieve verval over de kering. Na een storm, voor het openen van de kering, kan er een negatief verval over de kering ontstaan als het waterniveau aan de rivierzijde hoger wordt dan aan de zeezijde Dit verval geeft aanleiding tot een trekkracht op het scharnier. Tijdens openen en sluiten van de kering werkt het scharnier als een centrale geleiding. In deze situatie moeten zowel trek- en drukkrachten worden opgenomen evenals dwarskrachten als gevolg van wind- en golfbelastingen. De verticale oplegkracht ten gevolge van het eigen gewicht van de vakwerkarmen en het scharnier is dan voldoende om te voorkomen dat het scharnier uit zijn oplegging wordt gelicht Bij het ontwikkelen van het optimale lagerontwerp is uitgegaan van de volgende ontwerpeisen: - Fx= +300 mn bij positief verval vanuit de zee. - Fx= - 50 mn bij negatief verval vanuit de rivier. - Fy= 15 mn dwarsbelasting t.g.v. wind en golven. - Fz= 40 mn verticaal t.g.v. het eigen gewicht. De krachten en bewegingen worden weergegeven in een locaal assenstelsel. De x-as ligt in het horizontale vlak op de bissectrice van de assen van de vakwerkarmen, de z-as wijst verticaal naar de aarde. De y-as bevindt zich loodrecht op het vlak van de x- en de z-as. Het assenstelsel is weergegeven in Figuur 0.1. Door de bewegingen van de kerende wand tijdens het sluiten en openen moet het scharnier om de drie onderling loodrechte assen kunnen roteren: - *x= 0,006 rad. <t>y= 0,05 rad. <Dz= 1 rad. De lagersnelheid is zeer laag. De hoeksnelheid bedraagt ongeveer 1/30 radiaal per minuut. - In verband met de constructieve sterkte van de omgeving moet de ontwerpwaarde voor de wrijvingscoefficient begrensd blijven tot Evaluatie SVKW Bolscharnier 4

6 - Het lager staat het grootste deel van zijn levensduur stil. - De levensduur moet 100 jaar bedragen voor de niet vervangbare onderdelen Wanneer de kering buiten gebruik, is staat het scharnier enige millimeters opgevijzeld. De steunconstructie heeft geen andere functie dan het overbrengen van verticale krachten uit het eigen gewicht en horizontale krachten ten gevolge van de windbelasting. Evaluatie SVKW Bolscharnier 5

7 1. Het eerste ontwerp Bij de aanbieding in 1987 bestond het ontwerp van de BMK reeds uit een drijvende deur met een ruimtelijke vakwerkconstructie en een scharnierpunt. Het scharnierpunt bestond uit een gelaste staalconstructie die voorzien was van een aantal grote brugopleggingen, ruimtelijk opgesteld als een soort planetarium De techniek was in het concept niet nieuw, zij het dat de ruimtelijke opstelling nog niet eerder was toegepast. Bij analyse door de toetsers bleek dat de constructie bij belasting zou verklemmen, omdat de vervormingen in de staalconstructie de ruimtelijke opstelling van de opleggingen zou verstoren. Verder was er nauwelijks rekening gehouden met het optreden van een "negatief" verval, d.w.z een belasting vanuit de rivierzijde na een stormbelasting, zodat een groot gevaar voor "uitspringen" bestond. 2. De fase na de eerste aanbieding Na de in oktober 1987 ontvangen aanbieding, op basis waarvan selectie heeft plaatsgevonden, kregen twee aannemerscombinaties anderhalf jaar de gelegenheid om hun ontwerp te optimaliseren. De combinaties NIWAS en BMK stelden ontwerpdocumenten op die later deel zouden uitmaken van de definitieve aanbieding. In deze periode werd door de BMK de constructie van het scharnier ingrijpend gewijzigd. In plaats van de staalconstructie met een brugopleggingen-arrangement werd een bolscharnier ontworpen. Deze kogel moest zowel de geleidende functie tijdens bewegen tg.v. uitvaren, invaren, afzinken en opdrijven vervullen, alsook in staat zijn in alle fasen, dus ook tijdens het keren van de stormvloeden de optredende belastingen af te voeren naar de fundatie. De grote krachten, de lage snelheden en uiteraard de wens om zo klein mogelijk te bouwen vereisen een glijlagerontwerp dat grote vlaktedrukken kan weerstaan in combinatie met een lage wrijving. In de werktuigbouw zijn voor de oplossing van de boven geschetste problemen drie hoofdprincipes voorhanden: a. Geen smering, bijvoorbeeld metaal tegen kunststof. b. Natte smering door middel van smeerolie of smeervet. c. Droge smering door middel van vaste stoffen. ad a Bij afwezigheid van smering moet de oppervlaktestructuur van de ten opzichte van elkaar bewegende delen zodanig zijn dat een van nature lage wrijving ontstaat. ad b Bij natte smering ontstaat de lage wrijving tussen de twee ten opzichte van elkaar bewegende delen door de onderiinge afschuiving van de olie en of vetmoleculen in de smeerfilmlaag. Voor het ontstaan van een ideale smeerfilmlaag is het vereist dat de beide contactvlakken met een bepaalde snelheid ten opzichte van elkaar bewegen en via de adhesiekrachten tussen lagervlakken en smeermiddel de olie of het vet als een wig tussen de bewegende delen geperst wordt, waardoor er geen metallisch contact meer plaats vindt en dus ook geen slijtage meer optreedt. De toelaatbare vlaktedruk in dergelijke lagers is afhankelijk van de draagkracht van de olie of het vet. Wordt deze draagkracht overschreden, dan Evaluatie SVKW Bolscharnier 6

8 wordt de smeerfilm doorbroken en treedt weer metallisch contact en dus slijtage op. In dit geval biedt dit smeerprincipe geen oplossing omdat de lagersnelheden die vereist zijn voor een ideale natte smering nooit bereikt worden. Bovendien zijn de optredende vlaktedrukken te hoog voor een vloeistofsmering. ad c. Bij droge smering ontstaat de lage wrijving tussen de twee ten opzichte van elkaar bewegende delen door de onderlinge afschuiving van deze vlakken via een vaste derde stof. Een van de bekendste stoffen die hiervoor gebruikt worden is MoS2 (Molybdeen-disulfide). Een droog smeermiddel dat voor het eerst is toegepast voor de smering van draaipunten in de ruimtevaart en een hoge toelaatbare vlaktedruk combineert met een lage wrijvingscoefficient. De constructie van het bolscharnier had zich inmiddels ontwikkeld tot een kern van stalen platen met daaromheen boldelen van gietstaal voorzien van een kunststofbekleding, Tenmat LA33. De holdelen bestonden uit stalen stoelen voorzien van aluminiumbrons. Dit concept volgens a) was ontwikkeld om met relatief hoge vlaktedrukken als gevolg van een lage wrijvingscoefficient (+/- 0,3) toch een klein reactiemoment bij bewegingen te ontwikkelen. Alhoewel dit concept een grote stap voorwaarts was t.o.v. het eerste, waren er toch nog bezwaren. De steunconstructie aan het beton bezat weinig stijfheid, zodat er grote twijfel bestond over de te bereiken maatnauwkeurigheden. Het beoogde glijdmateriaal Tenmat LA33 bevatte asbest en zou als gevolg van verhoogde milieueisen in de toekomst wel eens niet meer toegepast mogen worden. Evaluatie SVKW Bolscharnier 7

9 3. De ontwerpfase 3.1 Het globale ontwerp Na de aanbieding van beide aannemerscombinaties koos Rijkswaterstaat voor de Bouwcombinatie Maeslant Kering als aannemer voor het ontwerpen en realiseren van de stormvloedkering. Door de BMK werd het scharnier verder ontwikkeld. Men kwam daarbij uit op een voorloper van het huidige concept: Een onderlager zou functioneren als geleiding voor uit- en invaren alsmede voor afzinken en opdrijven. Een achter- en voorlager zou de druk uit een positieve dan wel negatieve keringsbelasting opnemen De oplegdrukken gaan vanuit het bolgedeelte via het lagermateriaal naar de holle delen. De wrijvingscoefficieent bepaalt bij bewegingen met welke excentriciteitsmomenten rekening moet worden gehouden. Daarnaast ging men op zoek naar alternatieven voor de Tenmat LA33. Deze werden gevonden in de vorm van glijdlakken op een ondergrond van gietstaal en gietijzer volgens principe c) Om te kunnen bepalen of deze smeertechniek een goede oplossing voor het smeerprobleem zou kunnen zijn, zijn uitgebreide proeven uitgevoerd. Daarbij zijn beide lagervlakken voorzien van een laag glijdlak bestaande uit een luchtdrogende kunsthars waarin de MoS2 smeerstof fijn is verdeeld. Bij de proeven deed zich een merkwaardig fenomeen voor. De startwrijving gaf steeds een eenmalige hoge piek te zien waarna de wrijving terugliep naar een lage waarde. Dit aanzienlijke verschil in wrijvingscoefficient bleek als volgt te verklaren. Na het aanbrengen en uitharden van de glijdlak zijn de MoS2 moleculen willekeurig georienteerd in de harslaag aanwezig. Na de eerste keer bewegen liggen alle MoS2 moleculen in een gelaagde structuur evenwijdig aan de glijdrichting wat resulteert in een lage wrijving. De eenmalige hoge aanvangswrijving vindt zijn oorzaak dus in het richten van de moleculen Aangezien de hoge aanvangswrijving oorzaak was van voortijdige en dus ongewenste slijtage is naarstig gezocht naar een oplossing om ook deze wrijvingspiek te reduceren. De oplossing is gevonden in het aanbrengen van een tweede laag glijdlak met als glijdmedium PTFE (Poly Tetra Fluor Ethyleen) dat als resultaat een veel lagere piekwaarde voor de wrijving oplevert. Kennelijk kunnen de MoS2 moleculen hun laagstructuur aannemen terwijl de PTFE zorgt voor een lage wrijving. Omdat PTFE wel een lage wrijvingscoefficient, maar geen hoge druksterkte heeft, is het niet mogelijk met dit enkele middel te volstaan. Het ontwikkelde duplex systeem heeft na het aanbrengen een totale laagdikte die varieert van 20 tot 40 mm. De boven geschetste "duplex glijdlak oplossing" van het lagerprobleem is uitgebreid beproefd met glijdlakken van diverse leveranciers en heeft geresulteerd in een wrijvingscoefficient met een ontwerpwaarde kleiner dan 0,15. Evaluatie SVKW Bolscharnier 8

10 figuur 3.2 Voorbeeld verloop wrijvingscoefficient wrijvingscoefficient (bij start) I wrijvingscoefficient (eerste 3 cycli) o a is ta ao os oe H d [s] glijweg [mj wrijvingscoefficient (gehele proef) _ t i i -m_ { 1 1 X BMK 130 glijweg (m] OPMERKINGEN Do glijvlakken inn na de proflt gedeeltelijk beschadigd door vreter overeenkomslig "klasse 6' Relatief veel kale plaatsen door losiaieo van da glljlak. 3.2 Beproeving glijdlakken De beproeving van de glijdlakken heeft in twee fasen plaats gevonden. In de eerste fase zijn diverse glijdlakken en combinaties kleinschalig beproefd in de zogeheten tribo-meter van het metaalinstituut van T.N.O. In deze tribo-meter wordt een klein blokje in radiale richting gedrukt op een draaiende schijf. De contactvlakken zijn voorzien van de te onderzoeken glijdlak. Vlaktedruk en contactsnelheid kunnen ingesteld worden. Wrijving, slijtage en temperatuur kunnen gemeten worden. Op deze wijze krijgt men een eerste indruk van de tribologische eigenschappen van de onderzochte glijdlakken en kan een eerste selectie gemaakt worden. Na deze voorselectie zijn in de tweede fase grootschalige verificatieproeven uitgevoerd Naast de controle van de statische en dynamische wrijvingscoefficienten moesten deze proeven ook een goed inzicht geven in het slijtagegedrag van het glijdconcept. De proeven benaderen zoveel mogelijk de werkelijkheid t.a.v. de toegepaste produkten, oppervlaktegesteldheid, behandeling etc. Ook de bewegingen werden zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de werkelijkheid. Het bleek dat ook de slijtage en de effectiviteit van reparaties goed konden worden vastgesteld. Nadat de proeven waren afgesloten, is d.m.v. een probabilistische analyse de ontwerpwaarde van de wrijvingscoefficient bepaald. De statische wrijving in de beproevingen was hoger, maar kende een geringere spreiding. De dynamische wrijving was lager, maar door de invloed van slijtage met een grotere spreiding kwam het resultaat Evaluatie SVKW Bolscharnier 9

11 van beide uit op een ontwerpwaarde van 0,13. Hiermee was het gestelde doel, een wrijvingscoefficient lager dan 0,15, bereikt. Nadat alle uitwendige krachten op het bolscharnier bekend waren, kon een analyse plaatsvinden van het bewegings- en vervormingsgedrag en de sterkte. BMK had hierop reeds geanticipeerd door met verschillende wrijvingscoefficienten een aantal keringsprocessen door te rekenen, zodat de glijdproeven na bevestiging van de ontwerpwaarden geen nieuwe reken-inspanning noodzakelijk maakten. Tijdens de ontwikkeling van het glijdlakconcept heeft in dezelfde periode ook het ontwerp van het boldeel en het holdeel zijn definitieve vorm gekregen. figuur 3.3 Opbouw Duplex lagensysteem tabel 1. Overzicht beproefde glijdconcepten 3.3 Constructie Bol en Hoi Om verklemming te voorkomen is gekozen voor een bol in een hoi met ruime speling (20 mm) die gevonden wordt in de verschillende stralen: Nieuwe glijlak onder statische oelasuag Bolstraal 5000 mm en Holstraal 5020 mm. Deze geometrie, de grootte van de resultante van rustende belastingen en hydraulische belastingen zorgen ervoor dat tijdens het uitdraaien en een gedeelte van het afzinken alle krachten door het onderlager worden opgenomen. Aan het einde van het afzinkproces wordt de horizontale kracht zo groot dat de Glijlak na de eerste beweging bol zich glijdend en rollend tegen het gietstalen achterlager drukt. Bij afnemende horizontale belasting vanuit de zeezijde, die overgaat in een belasting vanuit de rivier, zal volgens hetzelfde principe het gietstalen voorlager belast worden. Tijdens het opdrijven komt de resultante weer binnen de invloedssfeer van het onderlager, zodat de deur weer, geleid door het onderlager, teruggevaren kan worden naar het dok. Het onderlager heeft dus voornamelijk een geleidende functie, terwijl het achter- en het Samenvatting beproevingen glijlagermateriaal scharnier, Stormvloedkering Nieuwe Waterweg, basisontwerpfase. datum materialen glijlagei smering maximale druk M Slijtage opmerkingen (Mpa) l\un/uur] mrt 89 alum.brons/ferobestos afschuiven brons mei 89 alum.brons/feroform stick-slip jun 90 alum.brons/ferobetos p>60 Mpa niet getest jun 90 alum.brons/tefnol p>60 Mpa niet getest jun 90 alum.bros/lamigadmid stick-slip okt90 hard brons/st.52.3 vet stick-slip okt90 nod.gietijzer/st.52.3 vet vreten bij p>80 Mpa okt90 alum brons/st.52.3 vet vreten bij p>80 Mpa dec 91 nod.gietijzer/fe 510 glijlak+pasta geen geg groot proefsuk, u d y n= feb 92 nod gietijzer/gietst. glijlak feb 92 nod.gietijzer/gietst glijlak+pasta geen geg glijlak door feb 92 lam gietijzer/gietst glijlak geen geg - feb 92 lam gietijzer/gietst glijlak+pasta geen geg glijlak door Evaluatie SVKW Bolscharnier 10

12 foto 3.4 Stoelen in fundatieblok vooriager voornamelijk een krachtafdragende functie hebben. Deze functies kunnen worden teruggevonden in de vorm van de lagers. Het onderiager aan de bol is een gietstalen ring die rust op 8 gietstalen onderstoelen, zodat een verandering van de ligging van de resultante geen discontinui'teiten in de krachtsafdracht oplevert. De overgang van de holle onderstoelen naar de holle voor- en achterstoelen is begrensd binnen een tolerantie van +/- 1 mm, zodat ook bij de bewegingen naar vooren achterlager geen discontinuiteiten zullen optreden. De bolle gietstalen delen zijn geformeerd rondom een stalen kern. De kern is een gelaste stalen doosconstructie die bestaat uit gewalste stalen platen in dikten varierend van 80 tot 120 mm. De toegepaste kwaliteit is FE E355, hetgeen wil zeggen dat het materiaal een gegarandeerde vloeigrens heeft van 355 N/mm2. De kern bestaat in hoofdzaak uit 4 verticale platen waarin de krachten uit de waterdruk worden geconcentreerd. Aan de achterzijde bevindt zich dwars op deze platen een z.g kopplaat. Aan deze kopplaat is het bolle achterzadel bevestigd met een voorspanboutverbinding. Aan de onderzijde bevindt zich een bodemplaat. Voor een gelijkmatig draagbeeld tussen bodemplaat en ringvormig gietstuk is de onderplaat verstijfd. Ook het onderlager is d.m.v. voorspanbouten verbonden aan de bodemplaat. Aan de voorzijde bevinden zich in het horizontale vlak de aanzetten voor de vakwerkarmverbindingen. Onder een helling is, ook weer aan een kopplaat, de bolle voorschaal bevestigd in de ruimte tussen deze aanzetten en de bodemplaat. Aan de bovenzijde zijn de lijfplaten enigszins uitgestulpt om een goede verbinding met de einddiagonaal mogelijk te maken. De samenhang wordt verder gerealiseerd door verticale lijfplaten en horizontale flenzen, die deel uitmaken van de overgangsconstructie naar de onderstaven van de Evaluatie SVKW Bolscharnier 11

13 vakwerkarmen. De toegepaste onderdelen in de kern zijn bijzonder dik Om bij de foto 3.5 Het bolscharnier r foto 3.6 Onderaanzicht bolscharnier met vijzelpunten fabricage zo weinig mogelijk vervormingen te krijgen, maar ook uit kostenoverwegingen, zijn de lasnaden zo dun mogelijk ontworpen. Bij de verbinding van flenzen aan de vier lijfplaten was dit mogelijk omdat de Evaluatie SVKW Bolscharnier 12

14 afschuifkrachten laag zijn. De aansluitingen aan de kopplaten zijn zo ontworpen dat drukkrachten gebruikmaken van contactdrukken tussen stalen onderdelen zonder lassen en met lassen. De maximale dikte van de lassen werd hier bepaald door de trekkrachten in de lassen. Deze treden slechts locaal op. 3.4 Sterkte- en Gedragsberekeningen De dimensies van de onderdelen, maar ook de geometrie zijn geheel uitgerekend. Het bepalen van de belastingen voor de vakwerkarmen vond plaats volgens de Rk-filosofie. Daarbij wordt de probabilistisch bepaalde belasting verhoogd met de onzekerheid van de sterkte, in dit geval zoals bepaald door de normen voor staalconstructies. Het is duidelijk dat er met een fictief belastingniveau wordt gewerkt. Bij het bolscharnier moet ook rekening worden gehouden met de ligging en stand van de krachtsresultante. Voor deze interactie is deze methode niet geschikt. De oplossing werd gevonden in het toepassen van de Rd-filosofie, waarbij de belastingen statistisch worden verhoogd en de sterkte statistisch gereduceerd. Het betekent dat de krachtsresultanten ook qua richting realistisch zijn voor samengestelde effecten, terwijl de faalkans aan de gestelde eisen voldoet; de constructie wordt berekend voor het "Ontwerppunt". figuur 3.7 Ontwerppunt Het gedrag van de constructie is gesimuleerd in een Eindige Elementen Model met het computerprogramma ANSYS. In de schematisatie bevinden zich zowel de kerende wand als de vakwerkarmen en het scharnier, alsook de stoelen en de betonnen fundering. Speciale oppervlakte = FAAUfCANS randvoorwaarden maken het SCHATTING LIGGING ONTWERPPUNT : a mogelijk om contactproblemen s met aanliggen en loslaten te beschrijven. Ook is het mogelijk U1TSPLITSING FAALKANSTOEWIJZING (- (3 ) : het deurmodel zijn juiste positie te P r (S >S d )- Oj, 0) laten kiezen onder een bepaalde combinatie van belastingen. Pr(R<Rd)-«>(-a R. 8) S = kansverdeling belasting R = kansverdeling sterkte In het programma zijn faciliteiten aanwezig om de kerende wand en de vakwerkarmen evenals de betonnen fundering voor het rekenproces voor het scharnier tot een minimum te reduceren. Op deze wijze konden d.m.v. simulaties van verschillende keringsoperaties de krachten en spanningen in het scharnier worden bepaald. Er werd dus informatie verkregen over de positie en de stand en de spanningen. Om het krachtenverloop en de spanningen nauwkeurig te kunnen bepalen is met zogeheten "substructuring" technieken gewerkt. Daarbij wordt tijdens het rekenproces de constructie tijdelijk eenvoudiger geschematiseerd, met behoud van eigenschappen. Na het rekenen worden de resultaten vertaald in meer gedetailleerde beschrijvingen, waardoor op alle relevante plaatsen inzicht ontstaat in de krachten en spanningen in een Evaluatie SVKW Bolscharnier 13

15 geselecteerde fase van het keringsproces Nadat deze informatie beschikbaar is, kan voor alle locaties een normverificatie worden uitgevoerd, waarbij getoetst wordt of de onderdelen aan de sterkte-eisen voldoen. De normverificatie leidt tot een waardering in de vorm van een benuttingsgraad die kleiner of gelijk aan 1 0 dient te zijn. In enkele gevallen was dit na het doorlopen van de standaard "postprocessing" op de resultaten niet het geval. Het was dan noodzakelijk om meer gedetailleerde handberekeningen te maken die een nog meer verfijnd inzicht gaven in de krachtswerking 3.5 Bol en Hoi in hun omgeving De holle gietstalen stoelen staan voorgespannen op het fundatieblok De juiste positionering is verkregen door het toepassen van ankers in ruime gaten en een tussenlaag van grout De boldelen zijn aan de stalen kernconstructie bevestigd d.m.v. voorspanboutverbindingen met injectiehars De juiste instelling is wederom verkregen door het toepassen van ruime gatspeling en ditmaal stalen vullingen Evaluatie SVKW Bolscharnier 14

16 De injectiehars zorgt ervoor dat ondanks de ruime gaten de bouten krachten kunnen overdragen d.m.v. voorgespannen schuifvlakken alsook op stuikdruk en afschuiving, omdat de injectiehars bewerkstelligt dat er een pasboutmechanisme ontstaat. Als injectiehars is Araldit SW 404 toegepast. Omdat de toegepaste glijdlakken op de scharniervlakken gevoelig zijn voor vocht en vuil moet hier extra aandacht aan geschonken worden. Dit wordt gerealiseerd door om het scharnier heen een behuizing aan te brengen die alle bewegingen kan meemaken en toch het scharnier luchtdicht afsluit. Op deze wijze wordt in de eerste plaats vervuiling tegengegaan maar ook zorgt een klimaatinstallatie voor een juiste luchttemperatuur in relatie tot de temperatuur van de staalconstructie van het vakwerk. Daarnaast wordt op deze wijze een juiste vochtigheidsgraad verkregen, zodat een optimale conditie van de glijdlak wordt behouden over langere tijd. figuur 3.9 Krachtoverdracht tussen bol- en holdelen 0 % VERVAL 10 % VERVAL De bollen zijn een maat voor de grootte van de overgebrachte belasting bij een stapsgewijs toenemende belasting van uitsluitend Eigen Gewicht naar Eigen Gewicht met 100% Vervalbelasting 15 % VERVAL 21 % VERVAL 100 % VERVAL De glijdlak heeft volgens Evaluatie SVKW Bolscharnier 15

17 4. Onderhoud opgave van de fabriek een minimale levensduur van 10 jaar als gevolg van veroudering. Als gevolg van het glijden zal bij een keringsoperatie slijtage optreden. De plaatsen waar slijtage optreedt, zijn afhankelijk van veel uitwendige factoren en niet te voorspellen. Dit betekent dat reeds bij het ontwerp grote aandacht geschonken moest worden aan de mogelijkheid van onderhoud aan de glijdvlakken. Dit leidde ertoe dat er in het ontwerp werd voorzien in een volledig vrije positie van de voorstoel ten opzichte van de voorschaal en van de achterstoel ten opzichte van de achterschaal in rustpositie. Bovendien werd de mogelijkheid geschapen het scharnier 500 mm op te vijzelen om ook de vlakken van onderstoel en onderschalen goed te kunnen inspecteren en te onderhouden. Ook het duplex glijdlaksysteem is beoordeeld op de mogelijkheid om onderhoud te plegen omdat het nodig kan zijn de lak locaal te herstellen. Omdat de toleranties van de laagdikten klein zijn is het belangrijk om te weten welke correcties bij afwijkingen in de uitvoering mogelijk zijn. Proeven hebben aangetoond dat 500 mm ruimte in verticale richting voldoende is voor de uitvoering van het benodigde onderhoud. 5. Bouw De fabricage van de gietstalen delen vond plaats in Plzen in Tsjechie. Daar werden ze ook machinaal bewerkt tot hun nauwkeurige vorm. Vervolgens werden de boldelen naar de fabriek van Hollandia getransporteerd en de holdelen naar de bouwplaats. Op de bouwplaats werden de holdelen afgesteld in het fundatieblok, ingemeten met een 3-dimensionaal meetsysteem en vervolgens ondergrout en afgespannen. In de fabriek werd tegelijkertijd de kern samengesteld uit gewalste platen. Er werd begonnen met de bodemplaat en de lijfplaten, die reeds tevoren van de flenzen en dwarsschotten waren voorzien, vanuit het midden te positioneren en af te lassen. Nadat de verstijvingen van de bodem en de kopplaten waren aangebracht, was de kern geassembleerd. De fijnafstelling met betrekking tot de maatnauwkeurigheid werd bereikt door het bewerken van de contactoppervlakken. De boldelen konden nu gemonteerd worden met inbegrip van de vullingen. Na het spannen en injecteren van de boutverbindingen was de bol klaar voor het transport naar de bouwplaats te Hoek van Holland. De bol werd na het transport eerst op een tijdelijke ondersteuning in het fundatieblok gezet. Daarna werd de bol bevestigd aan de vakwerkarmen en op vijzels afgelaten naar zijn definitieve positie. Vervolgens werd het scharnierhuis aangebracht om de constructie te completeren. 6. De review Tijdens het ontwikkelen van het ontwerp maakte de BMK veelvuldig gebruik van expertise op alle vakgebieden in Nederland. Bij dit project heeft Rijkswaterstaat een toetsende rol. Door de goede informatieoverdracht en de nauwe betrokkenheid bij alle activiteiten was de Bouwdienst Rijkswaterstaat meestal optimaal gei'nformeerd. Echter net als bij de BMK, heerste bij Rijkswaterstaat vooral op enige aspecten van het bolscharnier een gebrek aan eigen praktische ervaring. Dit leidde er toe dat Rijkswaterstaat twee maal externe expertise heeft ingeschakeld om een onpartijdig oordeel van derden bij haar oordeelsvorming te kunnen betrekken. Evaluatie SVKW Bolscharnier 16

18 De eerste maal dat externe deskundigheid werd ingeschakeld was na het selecteren van het definitieve concept van het duplex glijdlaksysteem. In deze fase heeft Rijkswaterstaat advies gevraagd aan het Material Prilfungs Anstalt (MPA) in Stuttgart (D) over de haalbaarheid van dit concept en de gedegenheid van het verrichte onderzoek. Het advies bevestigde de stelling van Rijkswaterstaat dat verificatieproeven met een nauwkeurige nabootsing van alle relevante aspecten zoals materiaal, ruwheid, laagdikte en applicatie absoluut noodzakelijk waren om het systeem te kwalificeren. Als direct gevolg hiervan heeft BMK de laatste proevenserie uitgevoerd met "grote" proefstukken. Naast het glijdconcept was toch ook het lager als geheel een nouveaute. Ook de afmetingen van de onderdelen van de kernconstructie en hun gelaste en geboute verbindingen zijn uniek, zeker wanneer de te bereiken nauwkeurigheden erin betrokken worden. Hetzelfde geldt voor de gietstalen delen met hun maatvoerings- en oppervlakte eisen. De gevoeligheid voor de goede werking van de ondersteuning in het fundatieblok is groot. Dit leidde ertoe dat Rijkswaterstaat besloot tot het houden van een review met externe deskundigen op alle aspecten van ontwerp tot en met de montage. Gezien het feit dat de BMK reeds vele wetenschappers en andere deskundigen in Nederland had ingeschakeld werd besloten tot inschakeling van een team van deskundigen uit Frankrijk, Engeland en Duitsland. Het reviewteam hield twee vergaderingen in Nederland, waarbij de BMK d.m.v diepgaande presentaties en het ter beschikking stellen van documenten zorgde voor het inzicht in de ontwerpgegevens. De documenten werden, gedeeltelijk met hulp van een vertaalbureau, vertaald door Rijkswaterstaat. De reviewers stelden een evaluatie op, elk voor zijn specialisme, die door de voorzitter werd gecompileerd tot een compleet rapport De conclusies van het rapport leidden gelukkig niet tot ingrijpende wijzigingen, maar beperkten zich tot het signaleren van aandachtspunten. Deze hebben geleid tot het opnieuw nalopen van reeds geaccepteerde berekeningen, het doen van enige aanvullende analyses en extra aandacht voor het fabricage- en montageproces. 7. Tenslotte Samenvattend kunnen we stellen dat door de Bouwcombinatie Maeslantkering in samenwerking met de onderzoeksinstituten en Rijkswaterstaat met het ontwerp en de uitvoering van het bolscharnier van de sectordeuren in de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg een hoogst opmerkelijke lagerconstructie gerealiseerd is Het vertrouwen is dan ook gerechtvaardigd dat dit punt, waar alles om draait, gedurende zijn levensduur naar behoren zal functioneren. Evaluatie SVKW Bolscharnier 1.'

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden

Water als bron van duurzame energie. Inspiratieatlas van mogelijkheden Water als bron van duurzame energie Inspiratieatlas van mogelijkheden Deltares augustus 2008 2 Water als bron van duurzame energie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 Opgewekt uit water 7 1. Beschrijving van technieken

Nadere informatie

Colofon. Disclaimer. Met dank aan: Uitgegeven door Rijkswaterstaat. Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT

Colofon. Disclaimer. Met dank aan: Uitgegeven door Rijkswaterstaat. Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Innovatie Test Centrum (ITC) van der Burghweg 1 Postbus 5044 2600 GA DELFT Telefoon 015 2518518 www.innovatietestcentrum.nl Realisatie Comtech Houten B.V. Vormgeving

Nadere informatie

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Onder poeder lassen vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen

TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN. Wfl >-^?- dviescommissie voor de J aterkeringen TECHNISCH RAPPORT KLEI VOOR DIJKEN Wfl >-^?- I echnische ' / '.;,' '.«v dviescommissie voor de J aterkeringen Delft, mei 1996 Technisch rapport klei voor dijken Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Bodemdaling door Aardgaswinning

Bodemdaling door Aardgaswinning Statusrapport 2010 en Prognose tot het jaar 2070 September 2010 Bodemdaling door Aardgaswinning NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe EP Document Nummer: EP201006302236 Document

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen

Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen Het WAS gewogen Beleidsevaluatie Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen André Oostdijk Maarten van Noort Annick van Kollenburg Martine Hoofwijk (Consument en Veiligheid) 21 december 2011 Het WAS

Nadere informatie

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Versie 1, 18 januari 2011 Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F 3 O en zullen

Nadere informatie

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen

Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen ing. A.H.J. Venhorst 7 oktober 2003 Gasexplosie oven Melaf 2 DSM Sittard/Geleen Rapportage betreffende ondersteuning aan betrokken overheden inzake toezicht bij veilige herstart naar achterliggende oorzaken

Nadere informatie

De oogst van twee jaar wijkaanpak

De oogst van twee jaar wijkaanpak De oogst van twee jaar wijkaanpak Samenvattende eindrapportage proefperiode 'Wijkaanpak in Uitvoering' Gemeente Utrecht December 2003 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES

PARKEERGARAGES 11 PARKEERGARAGES PARKEERGARAGES In een maatschappij die zo zeer gebonden is aan mobiliteit en waar de meerderheid van de bevolking een auto gebruikt, is het parkeren in stedelijke gebieden een probleem. Tot nog maar een

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

rapport ENERGO-project

rapport ENERGO-project rapport ENERGO-project PZEM rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUKSVVATERSTAAT m l J a. ^ M * BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaxcrstaat Po&uVue 20.000 3502 LA Utfccht Voorstudie Proefproject ENERGO Een

Nadere informatie