IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS"

Transcriptie

1

2 IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen

3 VOORWOORD IMPACT Landelijk Kennis & adviescentrum Doelstelling Doelgroepen Wettelijk Kader Directie Raad van Toezicht Raad van Advies Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht/Raad van Advies Personeel NATIONALE EN INTERNATIONALE VERANKERING ACTIVITEITEN EN PROJECTEN Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Project Richtlijn Geüniformeerden Project Implementatie Modelplan Nafase Project Internationale Kennisbank Project Update Rampenspirit Project Family Liaison Officer Project Resilience Monitor Project Stil IVC Project Help, ik heb geholpen Project Sterke Schouders Project Signalering Nafase EUROPESE ACTIVITEITEN EUTOPA / EUTOPA IP VNET IPPHEC IPT (Informed Prepared Together) TENTS TP (The Network for Traumatic Stress Training and Practice) JAARREKENING BIJLAGEN I. Adviezen II. Congressen, Symposia, werkconferenties, masterclasses III. Bijeenkomsten georganiseerd door Impact IV. Presentaties V. Publicaties VI. Impact in de media VII. Nieuwsbrieven VIII. Gebruikte afkortingen

4 Voorwoord In 2009 ging Impact alweer het achtste jaar van haar bestaan in. Dit betekent dat we als kenniscentrum onze vorm hebben gevonden in relatie tot hulpverleners, bestuurders en beleidsmakers in het veld van de rampenhulpverlening. Er zijn sterke samenwerkingsverbanden ontstaan met de diverse partijen, er liggen producten op de plank voor als het mis gaat, we hebben een werkwijze ontwikkeld als makelaar tussen kennis en praktijk en er wordt hard gewerkt om de voorbereiding op rampen en calamiteiten verder te optimaliseren en op peil te houden. Daarbij is steeds het uitgangspunt dat het kenniscentrum ten dienste staat van de professionals, uitvoerende organisaties en verantwoordelijke bestuurders en overheden. Voor 2009 stonden er dan ook weer veel zaken op het programma. Belangrijke projecten zoals de ontwikkeling van de richtlijn opvang geüniformeerden, en het ontwikkelen van de simulatie modelplan nafase voor gemeenten en veiligheidsregio s zijn van start gegaan en worden met veel enthousiasme en inzet ondersteund door respectievelijk brandweer, politie, ambulance, reddingswerkers en defensie en voor de simulatie door gemeenten, veiligheidsregio s en GHOR. Ook kregen een aantal zaken een mooi vervolg. Zo werd in maart bekend gemaakt dat, op basis van het visiedocument Monument voor de Brandweer, dat Impact op verzoek van het ministerie van BZK opstelde, het besluit is genomen om daadwerkelijk over te gaan tot oprichting van een monument voor de brandweer. Er wordt een stichting opgericht om het project vorm te geven, ondersteund door een comité van aanbeveling. Het boekje Wereld van Verschil dat Impact in 2008 uitbracht in samenwerking met het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters was aanleiding voor Prof. mr. Pieter van Vollenhoven om met een delegatie van getroffenen van diverse rampen van gedachten te wisselen over vervolgstappen naar aanleiding van de lessen in Wereld van Verschil. Ook de Europese activiteiten blijven van belang om de kennis op grotere schaal binnen te halen. Zo organiseerde Impact in juni de derde bijeenkomst binnen het project V-NET, European Network of Victims of Terrorism, in Amsterdam. Onder de gastsprekers bevonden zich minister van Justitie Hirsch Ballin, en de oprichters van One Heart Global, een Amerikaanse organisatie die slachtoffers van terrorisme op de lange termijn ondersteunt met psychosociale hulp. Sociale cohesie stond die dag centraal en getroffenen maakten ons duidelijk hoe zij daar een belangrijke rol in kunnen vervullen. Ook kwam het Standing Committee of crisis and disaster psychologists van de European Federation of Psychologists Associations op uitnodiging van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en Impact in Amsterdam bij elkaar. Op de agenda staan de rampen en calamiteiten waarbij meerdere Europese landen betrokken zijn, of slachtoffers vanuit verschillende landen, en de voorbereiding op 3

5 een goede psychosociale opvang van de slachtoffers en getroffenen. Zo worden ook de lessen met betrekking tot de psychosociale zorg na de crash met Turkish Airlines op Schiphol in februari van dit jaar hierin meegenomen. Zo leren wij van de incidenten uit andere Europese landen waarbij diverse nationaliteiten zijn betrokken. Niet alleen houdt Impact zich bezig met de voorbereiding op een goede psychosociale zorg maar ook in de acute fase en op langere termijn na de ramp biedt Impact ondersteuning met adviezen en concrete producten. Impact heeft na de poldercrash op Schiphol advies uitgebracht en ondersteunt de nazorg nog steeds. In mei heeft Impact, naar aanleiding van de aanslag op Koninginnedag, een online Informatie en Verwijscentrum ingericht. Aan het eind van 2009 brachten we de interviewbundel Sterke Schouders uit, waarin geüniformeerde hulpverleners openhartig vertellen over hun ervaringen tijdens en na een schokkende gebeurtenis. Het boekje is met veel waardering ontvangen en draagt bij aan de bewustwording van de impact die ingrijpende gebeurtenissen kan hebben, zelfs als je voor je beroep daarvoor opgeleid en getraind bent. Het is een mooie voorloper van de richtlijn opvang geüniformeerden die eind 2010 zal worden gepubliceerd. Sterke Schouders is tevens het motto van dit jaarverslag, want hulpverleners vervullen een onmisbare maatschappelijke rol, die respect verdient. Magda Rooze Directeur. 4

6 1. Impact 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum Impact is het landelijk kennis & adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Het adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden en biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp. Hiermee bestrijkt Impact de gehele veiligheidsketen van proactie, preventie, preparatie tot respons. Voor de geneeskundige keten waaronder de psychosociale zorg valt, betekent dit: advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en in de nazorgfase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk zoals weergegeven in onderstaand schema. (Inter)nationale kennis uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen Kennisproducten (referentiekader Impact) Internationale samenwerking Advisering -ad hoc -beleidsvorming Kennisverspreiding - presentaties - publicaties Bewustwording Werkveld Impact Impact biedt kennis en expertise op maat, werkt vraaggestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. 1.2 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en 5

7 wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. 1.3 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmedewerkers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 1.4 Wettelijk Kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2) Kwaliteitswet zorginstellingen 1996 Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004 Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding (artikel 15) Wet bescherming persoonsgegevens 2000 Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen 1994 Wet Publieke Gezondheid 2008 Wet op de Veiligheidsregio s (9 febr.2010 door de Eerste Kamer aangenomen). 1.5 Directie Impact kent een directeur/bestuurder. Zij is belast met het besturen van de stichting en heeft de dagelijkse leiding van Impact. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt in het inhoudelijke beleid ondersteund door de Raad van Advies. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies geven. 1.6 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Impact is belast met de strategie en houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. Samenstelling De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden, te weten: 6

8 De heer dr. W. Kuiper, directeur-bestuurder van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs. De heer Kuiper is de voorzitter van de Raad van Toezicht. Mevrouw drs. M.L. Bot, directeur patiëntenzorg a.i. Erasmus MC. Lid Raad van Toezicht Trimbosinstituut. Lid Raad van Commissarissen Centrada. De heer mr. A.J. Heerma van Voss, voormalig hoofdredacteur Maandblad Geestelijke volksgezondheid(mgv). Mevrouw drs. L.V. Jonkers, partner Organisatie- en Adviesbureau Change Managements Consultants, voormalig RGF, voormalig directeur GGD Zuid-Holland Noord en voormalig bestuurslid GGD Nederland. Mevrouw dr. B.E.C. Plesch, consultant bij Alons & Partners Consultancy. Vergaderingen In 2009 heeft De Raad vier keer vergaderd. Hierin is uitgebreid gesproken over de visie ontwikkeling van Impact, met de nadruk op de strategische richting in de komende jaren. Ook de financiële resultaten 2008, de halfjaarcijfers 2009 en de financiële meerjaren-prognose stonden op de agenda. Tevens werd in iedere vergadering een update gegeven van de voortgang van de diverse projecten. Daarnaast is de Raad geraadpleegd en geïnformeerd met betrekking tot de advisering bij de poldercrash van Turkish Airlines, Koninginnedag, de mogelijke uitbraak van de nieuwe influenza A (H1N1), en de Q-koorts. 1.7 Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit experts uit diverse disciplines. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert de directie en geeft algemene richtlijnen voor het te voeren inhoudelijk beleid. Deze advisering kan op diverse manieren plaatsvinden. Zo worden de experts om advies gevraagd in geval van specifieke advisering bij een schokkende gebeurtenis, verlenen zij hun medewerking bij één van de projecten die door Impact uitgevoerd worden. Jaarlijks komen alle leden bijeen. Samenstelling De Raad van Advies bestond in 2009 uit de volgende leden: 7

9 De heer prof. dr. B.P.R. Gersons, voorzitter van de Raad van Advies. Hoogleraar psychiatrie AMC/universiteit van Amsterdam; wetenschappelijk adviseur Centrum 45. De heer prof. dr. R.J. Kleber, vice-voorzitter van de Raad van Advies. Hoogleraar psychotraumatologie verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en Hoofd Onderzoek Centrum 45 en IVP. De heer M.J.J. Hoejenbos, MD, MPH. Oud-marine-arts en sociaal geneeskundige, directeur Hoejenbos Health Consultancy. De heer dr. Ir. E. Lebret. Portefeuillehouder R&D, Sector Milieu en Veiligheid van het RIVM; deeltijdhoogleraar Environmental Health Impact Assessment aan het Institute of Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht. Drs. J. van Lidth de Jeude. Voormalig burgemeester, voormalig voorzitter Commissie Financiële Afwikkeling (CFA) Enschede en Volendam. De heer drs. W.J. Martens. Psycholoog/psychotherapeut, voormalig hoofd afdeling Individuele Hulpverlening Koninklijke Landmacht. Mevrouw drs. C.J.A.M. de Roos. Klinisch psycholoog/behandelcoördinator TopGGZ erkend Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Leiden. Mevrouw drs. A. van der Wurff. Coördinator Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en staffunctionaris Dienstverlening Dimence, voorzitter Overleg Psychosociale Rampenopvang (OPRON). In 2009 is uitgebreid gesproken over de visie-ontwikkeling van Impact met de focus op de inhoudelijke invulling hiervan. Ook heeft de Raad advies gegeven bij een aantal schokkende gebeurtenissen zoals de poldercrash met Turkish Airlines, de aanslag op Koninginnedag, en de Q-koorts. Een aantal leden vervult een adviesrol bij projecten die door Impact worden uitgevoerd. Prof. Gersons maakte deel uit van de klankbordgroep van het project Help, ik heb geholpen, een project dat eind 8

10 2009 afgerond is. Prof. Kleber is lid van de klankbordgroep van het project Resilience Monitor, de heer Hoejenbos is voorzitter van de netwerkorganisatie Update Rampenspirit. 1.8 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht/Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er jaarlijks een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Deze vergadering is bedoeld om de Raad van Advies en de Raad van Toezicht de gelegenheid te geven elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen en de binding te versterken. In het kader van de visie-ontwikkeling van Impact, een onderwerp dat in beide Raden uitvoerig is besproken, is besloten om de gemeenschappelijke vergadering van 2009 te verplaatsen naar begin Tijdens deze vergadering, die begin februari 2010 plaatsvond, is het proces visie-ontwikkeling afgerond. 1.9 Personeel Op 31 december 2009 waren acht medewerkers in dienst bij Impact: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (beiden 100%), twee beleidsmedewerkers (100% en 67%), een projectmedewerker (20%), een persoonlijk assistente (89%) en een projectassistente (56%). Vier van deze medewerkers werken in deeltijd en vier fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 24 tot 57 jaar. In maart 2009 waren er twee vacatures, te weten de vacature Beleidsmedewerker Onderzoek en Ontwikkeling en Sr. Beleidsmedewerker Zorg en Veiligheid, welke in april en juni 2009 respectievelijk zijn ingevuld. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, maakt Impact nog gebruik van: een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk twee bureaus voor internet hosting, vormgeving en programmering van de website een extern accountant voor de financiële administratie en personeelszaken een communicatieadviseur externe consultants bureaus voor communicatie bureaus voor grafische vormgeving een projectmedewerker op geleide van de lopende projecten.. Het percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact bedroeg in 2009: 1,33 %. 9

11 2. Nationale en internationale verankering Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. Impact werkt mee aan de inrichting van het Centrum Gezondheid en Milieu om tot een integrale werkwijze te komen tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij incidenten en rampen. Het gaat hierbij om het Team Medische Milieukunde, het centrum Gezondheidsonderzoek bij Rampen (cgor) het Back Office Geneeskundige Informatie (BOGI), Impact en NIVEL. Voor het ministerie van BZK treedt Impact op als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de nafase van rampen Het ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie De samenwerking Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV)/Impact is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant; de samenwerking wordt verder uitgebouwd in het kader van de vorming van de GHOR Academie Impact maakt deel uit van het dagelijks en algemeen bestuur van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) Voor de kennisfunctie zoekt Impact aansluiting bij ARQ, de koepel van organisaties voor psychotrauma, onder regie van Centrum '45 Impact werkt samen met het Veiligheidsberaad in het kader van de nafase Impact oriënteert zich op samenwerking in het kader van de Landelijke Ondersteuningsstructuur Fysieke Veiligheid. Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen en het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt deel uit van deze netwerken en vindt dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbrengst te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. 10

12 De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. Standing Committee disasters and crisispsychologists Sinds begin 2006 heeft de directeur van Impact zitting in het Standing Committee disasters and crisispsychologists van de European Federation of Psychologists Associations (EFPA). Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) maakt deelname aan dit netwerk mogelijk. Daarnaast neemt Impact actief deel aan diverse Europese projecten: EUTOPA (European Guideline for Targetgroup Oriented Psychosocial Aftercare) VNET 2 (European Network of Victims of Terrorism) IPPHEC (Improve the Preparedness to give Psychological Help in Events of Crisis), gericht op de psychosociale zorg die binnen ziekenhuizen wordt geboden aan getroffenen van rampen IPT (Informed Prepared Together), waarin de resultaten van diverse voorgaande Europese projecten op het gebied van zorg na rampen samengebracht worden TENTS (The European Network for Traumatic Stress) Meer informatie over deze projecten vindt u in hoofdstuk 4, pagina

13 3. Activiteiten en projecten Het programma van Impact bestaat uit een basisprogramma gefinancierd uit de basissubsidie, plus opdrachten met aanvullende financiering. De ministeries van VWS, BZK en Defensie financieren de basissubsidie. Het ministerie van VWS is accounthouder voor het basisprogramma, dat bestaat uit de volgende activiteiten: Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten/kennissynthese Daarnaast voerde Impact in 2009 via aanvullende financiering opdrachten uit voor de ministeries van BZK en VWS, de Europese Commissie, de Gratama Stichting, en de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Impact stelt elk jaar een werkprogramma op. Dit werkprogramma bevat meerjarige programma s en nieuwe projecten. Voor de bepaling van het werkprogramma zijn de beleidskaders van de ministeries van VWS, BZK en Defensie van belang. Daarbij werkt Impact vraaggestuurd en worden de vragen vanuit het veld vertaald in concrete producten en diensten. Hieronder volgt een beschrijving van de basisactiviteiten en de projecten van Impact in Nederland, In hoofdstuk 4 worden de Europese activiteiten belicht. 3.1 Bereikbaarheid en advisering Doelstelling Impact geeft advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen en is daarvoor 24 uur per dag beschikbaar. Deze advisering omvat het volgende: beschikbaarheid voor advisering van het veld van GGD en GHOR inzake rampen en calamiteiten ondersteuning van de professionals met inhoudelijke adviezen in de uitvoering van de psychosociale zorg na rampen; ondersteuning van beleidsmakers in de opzet van het beleid rondom psychosociale zorg op de middellange en lange termijn; advisering van het openbaar bestuur in hun besluitvorming op basis van up to date evidence based kennis rondom psychosociale zorg. advisering Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) 12

14 Het doel van 24-uurs beschikbaarheid van advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen is essentieel in geval van een ramp en/of calamiteit. In rampomstandigheden bestaat grote behoefte aan op maat gesneden adviezen, die direct toegepast kunnen worden in de acute fase. Werkwijze Medewerkers van Impact kunnen als adviseur ingeschakeld worden door hulpverleningsorganisaties en overheden. Daarnaast is een nationaal netwerk van experts beschikbaar via de expertise databank. Impact wordt ondersteund door een Raad van Advies met gezaghebbende leden, die op specialistische gebieden geconsulteerd kunnen worden. Naast advies in de acute fase is na een ramp of calamiteit advies op aanvraag beschikbaar bij het opstellen van protocollen, richtlijnen e.d. Producten 24-uurs bereikbaarheid - Impact onderhoudt een 24-uurs bereikbaarheidsdienst ten behoeve van professionals, bestuurders en overheden voor advies inzake calamiteiten en rampen - in het kader van de inzet bij calamiteiten en rampen zijn ook experts via Impact te raadplegen en beschikbaar. Dit betreft experts op het operationele niveau uit het expertisenetwerk en de adviseurs van de Raad van Advies van Impact. Advisering - Impact geeft uitgebreid advies naar aanleiding van rampen en crises aan professionals en beleidsmakers vanuit de verschillende overheden en bestuurders - Impact wordt als adviseur betrokken bij beleidsvoorbereidende advisering. Adviezen uitgebracht in 2009 In Februari 2009 heeft Impact op verzoek van de GGD Kennemerland advies uitgebracht met betrekking tot de psychosociale nazorg voor de getroffenen en nabestaanden van de poldercrash van Turkish Airlines. Meteen na het ongeluk is door Impact informatie beschikbaar gesteld in het Nederlands, Engels en Turks. Deze informatie bevatte een verwijzing naar de diverse organisaties voor hulpverlening, als ook informatie voor getroffenen en hulpverleners zelf over de mogelijke gevolgen op langere termijn van het ongeluk. Vervolgens is een programma opgezet met de GGD Kennemerland om de getroffenen te volgen ten einde de ontwikkeling van psychosociale klachten tijdig te signaleren. Daarnaast is er advies gegeven met betrekking tot de herdenkingsbijeenkomst. Op verzoek van de gemeente Apeldoorn heeft Impact advies uitgebracht met betrekking tot de psychosociale opvang van getroffenen, nabestaanden en betrokkenen die het ongeluk op Koninginnedag van dichtbij hebben meegemaakt. Meteen na het ongeluk is door Impact een online Informatie en Verwijscentrum (IVC) gemaakt met verwijzing naar de diverse hulpverlenende 13

15 organisaties en informatie voor getroffenen, nabestaanden en direct betrokkenen. Ook is er advies gegeven met betrekking tot de herdenkingsbijeenkomst. In samenwerking met ARQ heeft Impact meegewerkt aan de website De schok te boven, welke opgezet is voor de getroffenen van het busongeluk in Spanje. Impact heeft hiervoor informatie voor getroffenen en factsheets aangeleverd en meegewerkt aan de opzet van deze site. Met het oog op de mogelijke uitbraak van de nieuwe influenza A (H1N1) heeft Impact een eigen bedrijfsnoodplan opgezet in geval de medewerkers door de griep getroffen zouden worden. Daarnaast is op verzoek van het cgm/rivm een advies uitgebracht over de psychosociale nazorg bij een dergelijke grieppandemie. Ook voor de Q-koorts en de mogelijke psychosociale gevolgen daarvan heeft Impact advies uitgebracht aan het cgm/rivm. Voor een compleet overzicht van de in 2009 door Impact uitgebrachte adviezen verwijzen wij u naar bijlage I, op pagina Impact als netwerkorganisatie Doelstelling Impact onderhoudt actief de relevante netwerken in de rampenhulpverlening. Impact maakt daarbij gebruik van bestaande netwerken, die zij verder ontsluit en verbindt. Dit doet Impact vanuit de overzichtsfunctie die zij heeft over het gehele multidisciplinaire veld, dat verschillende beleidsterreinen bestrijkt. Voor een goede en snelle ontwikkeling van het kennisveld participeert Impact ook in het Europese en internationale netwerk. Wat doet Impact hiervoor? Inventariseren van experts uit de verschillende netwerken opzetten en onderhouden van een landelijke expertisedatabank verzorgen van netwerkdagen waarbij de laatste ontwikkelingen vanuit het wetenschappelijke veld en de ervaringen vanuit de (internationale) praktijk besproken worden bijeenbrengen van experts uit de verschillende netwerken en de verschillende disciplines om verbindingen te leggen en een meerwaarde te creëren aanbieden van ondersteunende structuren voor de verschillende netwerken. 14

16 Nederlandse netwerken Geestelijk verzorgers (alle denominaties) netwerk van burgemeesters coördinatoren gemeentelijke processen Veiligheidsregio s Raad van RGF en en GHOR regio s netwerk ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid netwerk gemeentelijke secretarissen GGD en OPRON (Overleg Psychosociale Rampen Opvang Nederland) Netwerk van Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Netwerk sleutelfiguren en organisaties grote etnische groepen in Nederland. Europees en internationaal netwerk Een belangrijk doel van Impact is het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Denk hierbij aan: Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation (WHO) en de Verenigde Naties. Impact maakt deel uit van deze netwerken en communiceert met deze netwerken via een Engelstalige website en een internationale nieuwsbrief. De Europese en internationale netwerken staan garant voor een snelle opbouw van de kennis voor het Nederlandse veld. Producten Onderhouden van de expertisedatabank: - het up-to-date houden van de experts en hun gegevens - het identificeren van nieuwe experts - de aanvulling met experts binnen de verschillende disciplines zoals maatschappelijk werkers, slachtofferhulp, adviseurs op het gebied van het openbare bestuur, communicatie-experts etc. onderhouden van de diverse netwerken; naast de specifieke netwerken zoals eerder genoemd zijn er bijvoorbeeld nog - netwerken met betrekking tot cultuur en trauma 15

17 - het netwerk van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg - het netwerk van de kinderexperts etc. bijwonen van congressen en symposia faciliteren van het landelijk OPRON netwerk en de vergaderingen faciliteren van het netwerk geestelijk verzorgers opzetten en ondersteunen van de regionale netwerken geestelijk verzorgers participeren in het Europese netwerk ondersteuning bij de ontwikkeling van relevante netwerkpartners op nationaal en internationaal niveau voor de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Activiteiten in 2009 Na de poldercrash van Turkish Airlines in februari 2009 heeft Impact een Informatie- en Verwijscentrum ingericht, waar ondermeer verwijzingen te vinden waren naar de geestelijke verzorgers die gespecialiseerd zijn in de opvang van getroffenen van diverse culturen. In oktober 2009 organiseerde Impact de tweejaarlijkse bijeenkomst van het Standing Committee disasters and crisis psychologists, een europees netwerk van de European Federation of Psychologists Associations. Tijdens deze tweedaagse meeting in Amsterdam werd uitvoerig gesproken over de lessons learned bij diverse recente Europese rampen en gebeurtenissen. Voor een overzicht van de door de directeur en de beleidsmedewerkers van Impact bezochte congressen, symposia, werkconferenties en masterclasses : zie bijlage II op pagina Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Doelstelling Impact verzamelt, borgt en levert kennis en expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze kennis en expertise zijn nodig voor een goede voorbereiding van inhoud en organisatie van de psychosociale zorg. Er bestaat in de markt een behoefte aan een kenniscentrum dat al deze kennisdomeinen bestrijkt en de verzamelde kennis bundelt, borgt en ontsluit. Impact verzamelt de kennis op basis van vragen uit het veld en brengt de verschillende kennisgebieden in kaart. Impact borgt de kennis via het papieren archief, de digitale kennisbank en de specialistische bibliotheek van het kenniscentrum. Impact ontsluit de kennis via de website, de kennisbank, factsheets, presentaties en workshops, en de digitale nieuwsbrief, die 4x per jaar verschijnt en verspreid wordt onder ruim 1500 abonnees. 16

18 Wat doet Impact hiervoor? Bijhouden van de relevante wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, het verzamelen van best practices en het verzamelen van lessons learned consultatie van getroffenen van alle rampen in Nederland beheren van het digitale en het papieren archief op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze archieven bestaan uit wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, voorlichtings- en foldermateriaal expliciteren van kennis die in hoofden van mensen zit ontsluiten van kennis ten behoeve van professionals, beleidsmakers en bestuurders verzorgen van presentaties inclusief materiaal, waaronder presentaties over de Multidisciplinaire Richtlijn vroegtijdige interventies verspreiden van kennis via de media publiceren van de verzamelde kennis in gebundelde en bewerkte vorm verzamelen van kennis op Europees en internationaal niveau ten behoeve van het Nederlandse veld door deelname aan Europese en internationale congressen. Enkele voorbeelden van de kennissynthese in 2009: Tijdens ECOTS (European Congress on Traumatic Stress) in Oslo gaf Impact in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie een workshop over het onderwerp kinderen en trauma, werd er in een panel van Europese experts inhoudelijk gesproken over het belang van een Europese richtlijn Vroegtijdige Interventies, en werd er aan de hand van een presentatie ingegaan op de effecten van herdenken en de rol van monumenten. Impact verleende haar medewerking door middel van workshops en presentaties aan diverse congressen in Nederland, zoals het congres Crisisbeheersing na rampen en calamiteiten, en het NtVP congres. In het decembernummer van het wetenschappelijk tijdschrift Nursing & Health Sciences werd in een artikel van de hand van medewerkers van Impact en Trimbos ingegaan op de multidisciplinaire richtlijn voor vroegtijdige interventies. In de bijlagen vindt u vanaf pagina 39 een totaal overzicht van de presentaties, publicaties en de artikelen uit de nieuwsbrief Digitale kennisbank Via de kennisbank wordt wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van rampen beschikbaar gemaakt. 17

19 Impact blijft door middel van literatuursearches en aanbod vanuit het (internationale) netwerk op de hoogte van nieuw onderzoek op het gebied van psychosociale zorg na rampen, terrorisme, veerkracht en crisiscommunicatie. Vervolgens maakt Impact deze nieuwe uitgaven beschikbaar via de verschillende categorieën van de kennisbank online. De digitale kennisbank kent acht categorieën: 1. documentatie rampen: een overzicht van de (gezondheids)onderzoeksactiviteiten uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. Daarnaast is algemene informatie opgenomen over bepaalde rampen 2. expertise: een overzicht naar GHOR-regio van hulpverleners, deskundigen en organisaties met expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen 3. protocollen: deze beschrijven de inhoud van de hulpverlening. Ze hebben vooral betrekking op verwerking van schokkende gebeurtenissen 4. draaiboeken: documenten die de organisatie van de psychosociale zorg beschrijven. Het betreft zowel de psychosociale zorg na rampen als de psychosociale zorg bij kleinschalige incidenten 5. wetenschappelijke artikelen: een overzicht van (inter)nationale artikelen over psychosociale zorg na rampen en ernstige calamiteiten 6. voorlichtingsmateriaal: folders en brochures die gebruikt worden als onderdeel van de psychoeducatie voor getroffenen 7. overige informatie: algemene informatie over psychosociale zorg na rampen 8. opleidingen: een overzicht van opleidingen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. 3.4 Project Richtlijn Geüniformeerden Achtergrond informatie Impact stelt een richtlijn op voor de organisatie van psychosociale ondersteuning van geüniformeerde hulpverleners na schokkende gebeurtenissen. De richtlijn zal de praktijk van de collegiale ondersteuning bij o.a. defensie, politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigade ondersteunen door de huidige inzichten van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te beschrijven. Daarnaast vormen goede praktijkvoorbeelden een basis voor aanbevelingen die gedragen worden door het veld. De richtlijn geeft de opvangteams een standaard voor een opvangmodel dat evidence based is en dat zij kunnen toepassen binnen de eigen organisatie. Doelstelling en doelgroep Het doel van de richtlijn is optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te garanderen, opdat gezondheidsklachten en werkuitval worden voorkomen. De erkende 18

20 beroepsverenigingen worden nauw betrokken om de inhoud bij de dagelijkse praktijk te laten aansluiten. Door de richtlijn zal meer eenduidigheid in de opvang ontstaan. De geüniformeerde hulpverleners bij politie, brandweer, ambulancediensten, defensie, en reddingsbrigade vormen de doelgroepen voor dit project. Daarnaast wordt bekeken welke beroepsgroepen en (vrijwilligers-) organisaties nog bij de richtlijn betrokken zullen worden. Ook professionele hulpverleners (psychiaters, psychologen, bedrijfsartsen en huisartsen) worden nauw bij de richtlijn betrokken. Werkwijze In een oriënterende fase is het veld verkend. Relevante personen en organisaties zijn gecontacteerd, en het besluit is genomen om de richtlijn op te stellen conform de evidence-based methodiek, zoals gebruikt bij de NVAB en het Trimbos Instituut. Kennis uit de wetenschap wordt aangevuld met (praktijk)onderzoek en best practices. Getracht wordt de richtlijn zo goed mogelijk aan de bestaande praktijk te doen aansluiten. Na instemming door betrokken partijen zal de richtlijn definitief worden. Activiteiten 2009 In 2009 is de stuurgroep 1 maal bijeengekomen, de projectgroep kwam 8 maal bijeen. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste branches van geüniformeerde hulpverleners en van de beroepsgroepen van de zorgprofessionals. De stuurgroep begeleidt en bewaakt de voortgang van het ontwikkelingsproces, geeft feedback op de conceptrichtlijn en fiatteert inhoud en eindresultaat. Voorzitter is prof. dr. Niek Klazinga en vicevoorzitter is prof. dr. Jan Swinkels. In de projectgroep zitten experts (geüniformeerde hulpverleners en zorgprofessionals). De projectgroep levert samen met de projectleiding input op de ontwikkeling van de richtlijn. Voorzitter is dr. Menno van Duin. Gedurende deze periode zijn expliciete uitgangsvragen opgesteld, en waar mogelijk is hierbij wetenschappelijke literatuur gezocht en beschreven. Dit is vervolgens in de projectgroep besproken. Op grond hiervan zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Tevens zijn zes focusgroepen samengesteld, waarbinnen ervaringsdeskundigen op diverse niveaus meewerkten aan de inhoud van de richtlijn. De beschrijving hiervan is systematisch vastgelegd in een evidence rapport. Eind 2009 is begonnen dit evidence rapport om te schrijven tot een conceptrichtlijntekst. Naar verwachting is die medio april 2010 gereed om te worden beoordeeld door de stuurgroep. Looptijd en financier Het project is gestart eind 2008 en zal begin 2011 afgerond worden, en wordt gefinancierd door het ministerie van BZK. 19

IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun

IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun IMPACT JAARVERSLAG 2010 Geregelde Steun Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum... 5

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen

sychosociale specten an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Psychosociale aspecten van crises en rampen sychosociale specten Psychosociale aspecten van crises en rampen an crises en Psychosociale aspecten van crises en rampen Preparatie, crisismanagement, opvang en nazorg Fotografie: Hollandse Hoogte Psychosociale

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid

IMPACT JAARVERSLAG. Veiligheid en zelfredzaamheid Jaarverslag 2007 IMPACT JAARVERSLAG 2007 Veiligheid en zelfredzaamheid Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2008 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Richtlijnontwikkeling Psychosociale zorg voor geüniformeerden

Richtlijnontwikkeling Psychosociale zorg voor geüniformeerden Richtlijnontwikkeling Psychosociale zorg voor geüniformeerden In samenwerking met uw organisatie en het Trimbos Instituut werkt Impact aan de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijn voor psychosociale

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Organisatieverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 1 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 28 februari 2007 bijeen; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen 2 Geneeskundige hulpverlening algemeen Voor infectieziekten, zie Bestuurlijke Netwerkkaart infectieziekte

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Verminderen van suïcidaliteit

Verminderen van suïcidaliteit Improving Mental Health by Sharing Knowledge Verminderen van suïcidaliteit Van beleidsadvies naar uitvoering Judith Blekman 11 mei 2010 De aanloop naar nieuw beleid Start buiten de overheid: Ivonne van

Nadere informatie

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama

Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Bevindingen getroffenen en betrokkenen monstertruck-drama Resultaten van drie belrondes onder getroffenen en betrokkenen van het monstertruckdrama op 28 september 2014 F.D.H. Koedijk, A. Kok Bevindingen

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar

Vertrouwen. De professionals van IVP staan altijd voor u klaar Vertrouwen De professionals van IVP staan altijd voor u klaar 3 CRISIS Harmonie Een crisis kondigt zich zelden aan. Het is meestal kort en krachtig en altijd onverwachts. Crisisopvang bij bedrijfsongevallen,

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Empowerment en digitale preventie

Empowerment en digitale preventie Empowerment en digitale preventie Digitaal loket voor risicogroepen mbt psychotrauma Twan Driessen & Corne Versluis Arq Psychotrauma Expert Groep Innovatie op het gebied van psychotrauma Voorspellende

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende

Nadere informatie

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting

HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER. Samenvatting HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting 1 HANDREIKING OPVANG EN NAZORG BRANDWEER Samenvatting Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Dat is niet te voorkomen en dat

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders

Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Sociaal Calamiteitenprotocol versie voor aanbieders Gecoördineerde afstemming communicatie bij sociale calamiteiten Inleiding Sinds de transitie van WMO-voorzieningen en jeugdzorg is de gemeente verantwoordelijk

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Netwerkdag PSH GOR. 22 november 2016

Netwerkdag PSH GOR. 22 november 2016 Netwerkdag PSH GOR 22 november 2016 Maak kennis met nieuwe toepasbare tools, leer van actuele wetenschappelijke inzichten, en laat u inspireren door innoverende denkers Maak kennis met nieuwe toepasbare

Nadere informatie

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Cogis Cogis is het landelijke kennisinstituut dat zich richt op het voorkomen en verminderen van de persoonlijke en maatschappelijke

Nadere informatie

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen

LMD politie en brandweer. Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen LMD politie en brandweer Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Versterken van leiderschap in de top van de veiligheidsketen Politie, brandweer en GHOR staan midden in een snel veranderende

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2004

IMPACT JAARVERSLAG 2004 IMPACT JAARVERSLAG 2004 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf... 5 1 Hoe ontstond Impact?...

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. Opleidingen. Geboortedatum: 2 juni 1979. Senior communicatieadviseur Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: E. Heijna Roepnaam: Eveline Geboortedatum: 2 juni 1979 Functie Senior communicatieadviseur Profiel / omschrijving Ik ben een hard werkende professional die ervoor

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport Stadspiateau 1 3521 AZ Utrecht

Nadere informatie

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING

I INLEIDING 3 II KORTE TERUGBLIK 2013 EN III DOELEN, FUNCTIES EN ACTIVITEITEN IV FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013/2014 EN BEGROTING Jaarverslag 2014 Namens de Stuurgroep Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant, Marianne Jacobs, coördinator Samenwerkingsverband Autisme november 2014 www.autismezuidoostbrabant.nl mjacobs@meezuidoostbrabant.nl

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011

Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Plan herinrichting Platform Vitale Vaten, vastgesteld op 14 april 2011 Patiënten en zorgverleners willen bereiken dat in Nederland de kwaliteit van de zorg aan mensen met hart- en vaatziekten verbetert

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding bladzijde 3 Organisatie bladzijde 4 Activiteiten bladzijde 4 Samenwerking bladzijde 7 Fondsenwerving bladzijde 8

Inhoud. Inleiding bladzijde 3 Organisatie bladzijde 4 Activiteiten bladzijde 4 Samenwerking bladzijde 7 Fondsenwerving bladzijde 8 Jaarplan 2015-2016 Inhoud Inleiding bladzijde 3 Organisatie bladzijde 4 Activiteiten bladzijde 4 Samenwerking bladzijde 7 Fondsenwerving bladzijde 8 Jaarplan 2015-2016 knmt fonds mondgezondheid 2 Inleiding

Nadere informatie

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006

Ons kenmerk SV/AL/06/ Datum 30 maart 2006 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit

Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Veiligheidregio s en zorginstellingen Samen werken aan zorgcontinuïteit Ivonne Vliek Veiligheidsregio Utrecht i.vliek@vru.nl / 088-878 4137 GHOR BGC Geneeskundige Hulpverlening Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

RICHTLIJN PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING GEÜNIFORMEERDEN. Doel en doelgroep

RICHTLIJN PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING GEÜNIFORMEERDEN. Doel en doelgroep RICHTLIJN PSYCHOSOCIALE ONDERSTEUNING GEÜNIFORMEERDEN Doel en doelgroep Het doel van deze richtlijn is het beschrijven van optimale psychosociale ondersteuning voor geüniformeerden, om stressgerelateerde

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ

Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Achtergronddocument Kennisinfrastructuur GGZ Kennisinfrastructuur GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Ontstaan van een kennisinfrastructuur in de GGZ In 1954 verzuchtte hoogleraar

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016

Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Doorontwikkeling Bevolkingszorg Zaanstreek- Waterland 2016 Inleiding Bevolkingszorg ten tijde van een crisis of calamiteit zet zich in voor die mensen die betrokken zijn en die niet in staat zijn zichzelf

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid

GGD regio Utrecht. Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht Uw gemeentelijke gezondheidsdienst Nicolette Rigter, Directeur Publieke Gezondheid GGD regio Utrecht in het kort 26 gemeenten: 6 subregio s incl. de stad Utrecht 1,2 miljoen inwoners

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over concentratie van verloskundige zorg (2012Z01806). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Toets uw eigen continuïteitsplan

Toets uw eigen continuïteitsplan Inspectiebericht Inspectie Openbare Orde en Veiligheid Jaargang 6, nummer 1 (maart 2010) 9 Toets uw eigen continuïteitsplan Deze vragenlijst is een gecomprimeerde en op onderdelen aangepaste versie van

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf

Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s. Niek Mestrum Manon Ostendorf Risico- & crisiscommunicatie in de Wet Veiligheidsregio s Niek Mestrum Manon Ostendorf Doel van deze presentatie Deel 1 (Niek): Wat staat er nu exact in de Wet veiligheidsregio s Waarom staat dit er zo

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF

PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF PROFIELSCHETS LEDEN BESTUUR EN VOORZITTER STICHTING IJSSELGRAAF 1. Inleiding Stichting IJsselgraaf is een middelgrote stichting met 19 openbare basisscholen in de gemeenten Bronkhorst, Doetinchem en Doesburg.

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Landelijk Team Forensische Opsporing

Landelijk Team Forensische Opsporing Landelijk Team Forensische Opsporing Taak Politie: Politietaak Daadwerkelijke handhaving rechtsorde Hulpverlening Handhaving rechtsorde Toezien op naleving wetten Opsporen van mensen die wetten hebben

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden B.1 1. Algemeen Onderwerp: Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden Implementatie Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS) in de VRHM en opzeggen convenanten Nederlandse Rode Kruis Opgesteld door:

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Programma Wie zijn wij? Wie helpen wij? Wat doen wij? Ontwikkelingen Financiering Wie zijn wij? Wij Behartigen de belangen van slachtoffers.

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden

Sociale wijkteams. en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Training voor wijkteamleden Sociale wijkteams en de lokale aanpak gezondheidsachterstanden Training voor wijkteamleden de training Na deze training hebben de deelnemers kennis en praktische handvatten voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.

Nadere informatie