IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS"

Transcriptie

1

2 IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen

3 VOORWOORD IMPACT Landelijk Kennis & adviescentrum Doelstelling Doelgroepen Wettelijk Kader Directie Raad van Toezicht Raad van Advies Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht/Raad van Advies Personeel NATIONALE EN INTERNATIONALE VERANKERING ACTIVITEITEN EN PROJECTEN Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Project Richtlijn Geüniformeerden Project Implementatie Modelplan Nafase Project Internationale Kennisbank Project Update Rampenspirit Project Family Liaison Officer Project Resilience Monitor Project Stil IVC Project Help, ik heb geholpen Project Sterke Schouders Project Signalering Nafase EUROPESE ACTIVITEITEN EUTOPA / EUTOPA IP VNET IPPHEC IPT (Informed Prepared Together) TENTS TP (The Network for Traumatic Stress Training and Practice) JAARREKENING BIJLAGEN I. Adviezen II. Congressen, Symposia, werkconferenties, masterclasses III. Bijeenkomsten georganiseerd door Impact IV. Presentaties V. Publicaties VI. Impact in de media VII. Nieuwsbrieven VIII. Gebruikte afkortingen

4 Voorwoord In 2009 ging Impact alweer het achtste jaar van haar bestaan in. Dit betekent dat we als kenniscentrum onze vorm hebben gevonden in relatie tot hulpverleners, bestuurders en beleidsmakers in het veld van de rampenhulpverlening. Er zijn sterke samenwerkingsverbanden ontstaan met de diverse partijen, er liggen producten op de plank voor als het mis gaat, we hebben een werkwijze ontwikkeld als makelaar tussen kennis en praktijk en er wordt hard gewerkt om de voorbereiding op rampen en calamiteiten verder te optimaliseren en op peil te houden. Daarbij is steeds het uitgangspunt dat het kenniscentrum ten dienste staat van de professionals, uitvoerende organisaties en verantwoordelijke bestuurders en overheden. Voor 2009 stonden er dan ook weer veel zaken op het programma. Belangrijke projecten zoals de ontwikkeling van de richtlijn opvang geüniformeerden, en het ontwikkelen van de simulatie modelplan nafase voor gemeenten en veiligheidsregio s zijn van start gegaan en worden met veel enthousiasme en inzet ondersteund door respectievelijk brandweer, politie, ambulance, reddingswerkers en defensie en voor de simulatie door gemeenten, veiligheidsregio s en GHOR. Ook kregen een aantal zaken een mooi vervolg. Zo werd in maart bekend gemaakt dat, op basis van het visiedocument Monument voor de Brandweer, dat Impact op verzoek van het ministerie van BZK opstelde, het besluit is genomen om daadwerkelijk over te gaan tot oprichting van een monument voor de brandweer. Er wordt een stichting opgericht om het project vorm te geven, ondersteund door een comité van aanbeveling. Het boekje Wereld van Verschil dat Impact in 2008 uitbracht in samenwerking met het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters was aanleiding voor Prof. mr. Pieter van Vollenhoven om met een delegatie van getroffenen van diverse rampen van gedachten te wisselen over vervolgstappen naar aanleiding van de lessen in Wereld van Verschil. Ook de Europese activiteiten blijven van belang om de kennis op grotere schaal binnen te halen. Zo organiseerde Impact in juni de derde bijeenkomst binnen het project V-NET, European Network of Victims of Terrorism, in Amsterdam. Onder de gastsprekers bevonden zich minister van Justitie Hirsch Ballin, en de oprichters van One Heart Global, een Amerikaanse organisatie die slachtoffers van terrorisme op de lange termijn ondersteunt met psychosociale hulp. Sociale cohesie stond die dag centraal en getroffenen maakten ons duidelijk hoe zij daar een belangrijke rol in kunnen vervullen. Ook kwam het Standing Committee of crisis and disaster psychologists van de European Federation of Psychologists Associations op uitnodiging van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en Impact in Amsterdam bij elkaar. Op de agenda staan de rampen en calamiteiten waarbij meerdere Europese landen betrokken zijn, of slachtoffers vanuit verschillende landen, en de voorbereiding op 3

5 een goede psychosociale opvang van de slachtoffers en getroffenen. Zo worden ook de lessen met betrekking tot de psychosociale zorg na de crash met Turkish Airlines op Schiphol in februari van dit jaar hierin meegenomen. Zo leren wij van de incidenten uit andere Europese landen waarbij diverse nationaliteiten zijn betrokken. Niet alleen houdt Impact zich bezig met de voorbereiding op een goede psychosociale zorg maar ook in de acute fase en op langere termijn na de ramp biedt Impact ondersteuning met adviezen en concrete producten. Impact heeft na de poldercrash op Schiphol advies uitgebracht en ondersteunt de nazorg nog steeds. In mei heeft Impact, naar aanleiding van de aanslag op Koninginnedag, een online Informatie en Verwijscentrum ingericht. Aan het eind van 2009 brachten we de interviewbundel Sterke Schouders uit, waarin geüniformeerde hulpverleners openhartig vertellen over hun ervaringen tijdens en na een schokkende gebeurtenis. Het boekje is met veel waardering ontvangen en draagt bij aan de bewustwording van de impact die ingrijpende gebeurtenissen kan hebben, zelfs als je voor je beroep daarvoor opgeleid en getraind bent. Het is een mooie voorloper van de richtlijn opvang geüniformeerden die eind 2010 zal worden gepubliceerd. Sterke Schouders is tevens het motto van dit jaarverslag, want hulpverleners vervullen een onmisbare maatschappelijke rol, die respect verdient. Magda Rooze Directeur. 4

6 1. Impact 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum Impact is het landelijk kennis & adviescentrum voor psychosociale zorg na rampen. Het adviseert hulpverleningsorganisaties, bestuurders en overheden en biedt een integraal basispakket aan dienstverlening voor advies in alle fasen van een ramp. Hiermee bestrijkt Impact de gehele veiligheidsketen van proactie, preventie, preparatie tot respons. Voor de geneeskundige keten waaronder de psychosociale zorg valt, betekent dit: advisering op het gebied van de voorbereiding op rampen, advies in de acute fase en in de nazorgfase. Impact is de makelaar tussen wetenschap en praktijk zoals weergegeven in onderstaand schema. (Inter)nationale kennis uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen Kennisproducten (referentiekader Impact) Internationale samenwerking Advisering -ad hoc -beleidsvorming Kennisverspreiding - presentaties - publicaties Bewustwording Werkveld Impact Impact biedt kennis en expertise op maat, werkt vraaggestuurd, biedt concrete producten en diensten, werkt in projectvorm, is multidisciplinair georiënteerd en heeft een groot nationaal en internationaal netwerk. Impact is een organisatie met een zakelijke, heldere aanpak met een sterk communicatieve stijl. De psychosociale zorg na rampen verdient een professionele en kwalitatief sterke aanpak, gezien de kwetsbaarheid van het onderwerp. Impact maakt veel werk van haar netwerk en onderhoudt actief het contact met haar stakeholders. 1.2 Doelstelling Impact heeft tot doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige en adequaat georganiseerde psychosociale zorg na rampen. Tot het takenpakket van Impact horen het bundelen van ervaring en 5

7 wetenschappelijke kennis, het inzichtelijk maken en beschikbaar stellen hiervan voor uiteenlopende doelgroepen en het bevorderen van samenwerking tussen betrokken partijen. De activiteiten van Impact zijn erop gericht het rampenbewustzijn en de 'disaster preparedness' te bevorderen. 1.3 Doelgroepen Impact richt zich op hulpverleningsorganisaties, beleidsmedewerkers, bestuurders en publiek. Daarnaast raadpleegt Impact regelmatig getroffenen. De kennis en ervaringen van getroffenen zijn nodig om te komen tot een passend zorgaanbod bij rampen. 1.4 Wettelijk Kader De formele verantwoordelijkheidsverdeling van de psychosociale zorg is vastgelegd in de onderstaande wetten: Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 1990 (artikel 2) Kwaliteitswet zorginstellingen 1996 Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding 2004 Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding (artikel 15) Wet bescherming persoonsgegevens 2000 Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen 1994 Wet Publieke Gezondheid 2008 Wet op de Veiligheidsregio s (9 febr.2010 door de Eerste Kamer aangenomen). 1.5 Directie Impact kent een directeur/bestuurder. Zij is belast met het besturen van de stichting en heeft de dagelijkse leiding van Impact. Zij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt in het inhoudelijke beleid ondersteund door de Raad van Advies. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies geven. 1.6 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Impact is belast met de strategie en houdt conform de statuten toezicht op het beleid van de directeur, op het financiële beleid en op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de directeur met raad terzijde, brengt ook op eigen initiatief advies uit en vervult een bemiddelende rol bij vraagstukken die onderwerp zijn van bestuurlijke besluitvorming. Samenstelling De Raad van Toezicht bestaat uit vijf onafhankelijke leden, te weten: 6

8 De heer dr. W. Kuiper, directeur-bestuurder van de Besturenraad, centrum voor christelijk onderwijs. De heer Kuiper is de voorzitter van de Raad van Toezicht. Mevrouw drs. M.L. Bot, directeur patiëntenzorg a.i. Erasmus MC. Lid Raad van Toezicht Trimbosinstituut. Lid Raad van Commissarissen Centrada. De heer mr. A.J. Heerma van Voss, voormalig hoofdredacteur Maandblad Geestelijke volksgezondheid(mgv). Mevrouw drs. L.V. Jonkers, partner Organisatie- en Adviesbureau Change Managements Consultants, voormalig RGF, voormalig directeur GGD Zuid-Holland Noord en voormalig bestuurslid GGD Nederland. Mevrouw dr. B.E.C. Plesch, consultant bij Alons & Partners Consultancy. Vergaderingen In 2009 heeft De Raad vier keer vergaderd. Hierin is uitgebreid gesproken over de visie ontwikkeling van Impact, met de nadruk op de strategische richting in de komende jaren. Ook de financiële resultaten 2008, de halfjaarcijfers 2009 en de financiële meerjaren-prognose stonden op de agenda. Tevens werd in iedere vergadering een update gegeven van de voortgang van de diverse projecten. Daarnaast is de Raad geraadpleegd en geïnformeerd met betrekking tot de advisering bij de poldercrash van Turkish Airlines, Koninginnedag, de mogelijke uitbraak van de nieuwe influenza A (H1N1), en de Q-koorts. 1.7 Raad van Advies De Raad van Advies bestaat uit experts uit diverse disciplines. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter en leden van deze raad op voordracht van de directeur en na raadpleging van de zittende leden van de Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert de directie en geeft algemene richtlijnen voor het te voeren inhoudelijk beleid. Deze advisering kan op diverse manieren plaatsvinden. Zo worden de experts om advies gevraagd in geval van specifieke advisering bij een schokkende gebeurtenis, verlenen zij hun medewerking bij één van de projecten die door Impact uitgevoerd worden. Jaarlijks komen alle leden bijeen. Samenstelling De Raad van Advies bestond in 2009 uit de volgende leden: 7

9 De heer prof. dr. B.P.R. Gersons, voorzitter van de Raad van Advies. Hoogleraar psychiatrie AMC/universiteit van Amsterdam; wetenschappelijk adviseur Centrum 45. De heer prof. dr. R.J. Kleber, vice-voorzitter van de Raad van Advies. Hoogleraar psychotraumatologie verbonden aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht en Hoofd Onderzoek Centrum 45 en IVP. De heer M.J.J. Hoejenbos, MD, MPH. Oud-marine-arts en sociaal geneeskundige, directeur Hoejenbos Health Consultancy. De heer dr. Ir. E. Lebret. Portefeuillehouder R&D, Sector Milieu en Veiligheid van het RIVM; deeltijdhoogleraar Environmental Health Impact Assessment aan het Institute of Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht. Drs. J. van Lidth de Jeude. Voormalig burgemeester, voormalig voorzitter Commissie Financiële Afwikkeling (CFA) Enschede en Volendam. De heer drs. W.J. Martens. Psycholoog/psychotherapeut, voormalig hoofd afdeling Individuele Hulpverlening Koninklijke Landmacht. Mevrouw drs. C.J.A.M. de Roos. Klinisch psycholoog/behandelcoördinator TopGGZ erkend Psychotraumacentrum GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, Leiden. Mevrouw drs. A. van der Wurff. Coördinator Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en staffunctionaris Dienstverlening Dimence, voorzitter Overleg Psychosociale Rampenopvang (OPRON). In 2009 is uitgebreid gesproken over de visie-ontwikkeling van Impact met de focus op de inhoudelijke invulling hiervan. Ook heeft de Raad advies gegeven bij een aantal schokkende gebeurtenissen zoals de poldercrash met Turkish Airlines, de aanslag op Koninginnedag, en de Q-koorts. Een aantal leden vervult een adviesrol bij projecten die door Impact worden uitgevoerd. Prof. Gersons maakte deel uit van de klankbordgroep van het project Help, ik heb geholpen, een project dat eind 8

10 2009 afgerond is. Prof. Kleber is lid van de klankbordgroep van het project Resilience Monitor, de heer Hoejenbos is voorzitter van de netwerkorganisatie Update Rampenspirit. 1.8 Gemeenschappelijke vergadering Raad van Toezicht/Raad van Advies In de statuten van Stichting Impact is vastgelegd dat er jaarlijks een gemeenschappelijke vergadering dient plaats te vinden van de Raad van Toezicht en de Raad van Advies. Deze vergadering is bedoeld om de Raad van Advies en de Raad van Toezicht de gelegenheid te geven elkaar te informeren en te bevragen over voor Impact belangrijke onderwerpen en de binding te versterken. In het kader van de visie-ontwikkeling van Impact, een onderwerp dat in beide Raden uitvoerig is besproken, is besloten om de gemeenschappelijke vergadering van 2009 te verplaatsen naar begin Tijdens deze vergadering, die begin februari 2010 plaatsvond, is het proces visie-ontwikkeling afgerond. 1.9 Personeel Op 31 december 2009 waren acht medewerkers in dienst bij Impact: een directeur (100%), twee senior beleidsmedewerkers (beiden 100%), twee beleidsmedewerkers (100% en 67%), een projectmedewerker (20%), een persoonlijk assistente (89%) en een projectassistente (56%). Vier van deze medewerkers werken in deeltijd en vier fulltime (zie de percentages achter de functies). De leeftijd van medewerkers varieert van 24 tot 57 jaar. In maart 2009 waren er twee vacatures, te weten de vacature Beleidsmedewerker Onderzoek en Ontwikkeling en Sr. Beleidsmedewerker Zorg en Veiligheid, welke in april en juni 2009 respectievelijk zijn ingevuld. Naast de genoemde medewerkers in dienst van Impact, maakt Impact nog gebruik van: een secretariaatsbureau voor het aannemen van telefonische boodschappen en administratieve ondersteuning een vertaalbureau voor het leveren van vertaalwerk twee bureaus voor internet hosting, vormgeving en programmering van de website een extern accountant voor de financiële administratie en personeelszaken een communicatieadviseur externe consultants bureaus voor communicatie bureaus voor grafische vormgeving een projectmedewerker op geleide van de lopende projecten.. Het percentage ziekteverzuim onder de medewerkers van Impact bedroeg in 2009: 1,33 %. 9

11 2. Nationale en internationale verankering Nederland Impact streeft naar inbedding van haar dienstverlening en producten in bestaande structuren. Impact werkt mee aan de inrichting van het Centrum Gezondheid en Milieu om tot een integrale werkwijze te komen tussen de verschillende partners die betrokken zijn bij incidenten en rampen. Het gaat hierbij om het Team Medische Milieukunde, het centrum Gezondheidsonderzoek bij Rampen (cgor) het Back Office Geneeskundige Informatie (BOGI), Impact en NIVEL. Voor het ministerie van BZK treedt Impact op als het kenniscentrum dat uitwerking geeft aan het beleid aangaande de nafase van rampen Het ministerie van Defensie ziet Impact als landelijk kenniscentrum dat het kennisgebied psychosociale zorg na rampen vanuit civiel militaire invalshoek kan ontsluiten en beschikbaar kan maken voor het specifieke kennisdomein van defensie De samenwerking Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV)/Impact is vastgelegd in een samenwerkingsconvenant; de samenwerking wordt verder uitgebouwd in het kader van de vorming van de GHOR Academie Impact maakt deel uit van het dagelijks en algemeen bestuur van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) Voor de kennisfunctie zoekt Impact aansluiting bij ARQ, de koepel van organisaties voor psychotrauma, onder regie van Centrum '45 Impact werkt samen met het Veiligheidsberaad in het kader van de nafase Impact oriënteert zich op samenwerking in het kader van de Landelijke Ondersteuningsstructuur Fysieke Veiligheid. Europa Impact heeft als Europees doel het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Bijvoorbeeld Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen en het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies. Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation en de Verenigde Naties. Impact maakt deel uit van deze netwerken en vindt dat dwarsverbindingen tussen deze netwerken nodig zijn om voor het beleidsterrein van Impact een maximale opbrengst te genereren. Impact wil haar kennis en ervaring op het gebied van het onderhouden van netwerken graag inzetten voor het samenbrengen van de relevante expertise van deze internationale netwerken. 10

12 De voorwaarden bij Impact zijn daarvoor aanwezig: een Engelstalige website, een internationale nieuwsbrief, kennis van de mogelijkheden voor digitale ondersteuning van deze netwerken en ervaring in het organiseren van (internationale) netwerkbijeenkomsten. Standing Committee disasters and crisispsychologists Sinds begin 2006 heeft de directeur van Impact zitting in het Standing Committee disasters and crisispsychologists van de European Federation of Psychologists Associations (EFPA). Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) maakt deelname aan dit netwerk mogelijk. Daarnaast neemt Impact actief deel aan diverse Europese projecten: EUTOPA (European Guideline for Targetgroup Oriented Psychosocial Aftercare) VNET 2 (European Network of Victims of Terrorism) IPPHEC (Improve the Preparedness to give Psychological Help in Events of Crisis), gericht op de psychosociale zorg die binnen ziekenhuizen wordt geboden aan getroffenen van rampen IPT (Informed Prepared Together), waarin de resultaten van diverse voorgaande Europese projecten op het gebied van zorg na rampen samengebracht worden TENTS (The European Network for Traumatic Stress) Meer informatie over deze projecten vindt u in hoofdstuk 4, pagina

13 3. Activiteiten en projecten Het programma van Impact bestaat uit een basisprogramma gefinancierd uit de basissubsidie, plus opdrachten met aanvullende financiering. De ministeries van VWS, BZK en Defensie financieren de basissubsidie. Het ministerie van VWS is accounthouder voor het basisprogramma, dat bestaat uit de volgende activiteiten: Bereikbaarheid en advisering Impact als netwerkorganisatie Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten/kennissynthese Daarnaast voerde Impact in 2009 via aanvullende financiering opdrachten uit voor de ministeries van BZK en VWS, de Europese Commissie, de Gratama Stichting, en de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Impact stelt elk jaar een werkprogramma op. Dit werkprogramma bevat meerjarige programma s en nieuwe projecten. Voor de bepaling van het werkprogramma zijn de beleidskaders van de ministeries van VWS, BZK en Defensie van belang. Daarbij werkt Impact vraaggestuurd en worden de vragen vanuit het veld vertaald in concrete producten en diensten. Hieronder volgt een beschrijving van de basisactiviteiten en de projecten van Impact in Nederland, In hoofdstuk 4 worden de Europese activiteiten belicht. 3.1 Bereikbaarheid en advisering Doelstelling Impact geeft advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen en is daarvoor 24 uur per dag beschikbaar. Deze advisering omvat het volgende: beschikbaarheid voor advisering van het veld van GGD en GHOR inzake rampen en calamiteiten ondersteuning van de professionals met inhoudelijke adviezen in de uitvoering van de psychosociale zorg na rampen; ondersteuning van beleidsmakers in de opzet van het beleid rondom psychosociale zorg op de middellange en lange termijn; advisering van het openbaar bestuur in hun besluitvorming op basis van up to date evidence based kennis rondom psychosociale zorg. advisering Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) 12

14 Het doel van 24-uurs beschikbaarheid van advies op het gebied van de psychosociale zorg na rampen is essentieel in geval van een ramp en/of calamiteit. In rampomstandigheden bestaat grote behoefte aan op maat gesneden adviezen, die direct toegepast kunnen worden in de acute fase. Werkwijze Medewerkers van Impact kunnen als adviseur ingeschakeld worden door hulpverleningsorganisaties en overheden. Daarnaast is een nationaal netwerk van experts beschikbaar via de expertise databank. Impact wordt ondersteund door een Raad van Advies met gezaghebbende leden, die op specialistische gebieden geconsulteerd kunnen worden. Naast advies in de acute fase is na een ramp of calamiteit advies op aanvraag beschikbaar bij het opstellen van protocollen, richtlijnen e.d. Producten 24-uurs bereikbaarheid - Impact onderhoudt een 24-uurs bereikbaarheidsdienst ten behoeve van professionals, bestuurders en overheden voor advies inzake calamiteiten en rampen - in het kader van de inzet bij calamiteiten en rampen zijn ook experts via Impact te raadplegen en beschikbaar. Dit betreft experts op het operationele niveau uit het expertisenetwerk en de adviseurs van de Raad van Advies van Impact. Advisering - Impact geeft uitgebreid advies naar aanleiding van rampen en crises aan professionals en beleidsmakers vanuit de verschillende overheden en bestuurders - Impact wordt als adviseur betrokken bij beleidsvoorbereidende advisering. Adviezen uitgebracht in 2009 In Februari 2009 heeft Impact op verzoek van de GGD Kennemerland advies uitgebracht met betrekking tot de psychosociale nazorg voor de getroffenen en nabestaanden van de poldercrash van Turkish Airlines. Meteen na het ongeluk is door Impact informatie beschikbaar gesteld in het Nederlands, Engels en Turks. Deze informatie bevatte een verwijzing naar de diverse organisaties voor hulpverlening, als ook informatie voor getroffenen en hulpverleners zelf over de mogelijke gevolgen op langere termijn van het ongeluk. Vervolgens is een programma opgezet met de GGD Kennemerland om de getroffenen te volgen ten einde de ontwikkeling van psychosociale klachten tijdig te signaleren. Daarnaast is er advies gegeven met betrekking tot de herdenkingsbijeenkomst. Op verzoek van de gemeente Apeldoorn heeft Impact advies uitgebracht met betrekking tot de psychosociale opvang van getroffenen, nabestaanden en betrokkenen die het ongeluk op Koninginnedag van dichtbij hebben meegemaakt. Meteen na het ongeluk is door Impact een online Informatie en Verwijscentrum (IVC) gemaakt met verwijzing naar de diverse hulpverlenende 13

15 organisaties en informatie voor getroffenen, nabestaanden en direct betrokkenen. Ook is er advies gegeven met betrekking tot de herdenkingsbijeenkomst. In samenwerking met ARQ heeft Impact meegewerkt aan de website De schok te boven, welke opgezet is voor de getroffenen van het busongeluk in Spanje. Impact heeft hiervoor informatie voor getroffenen en factsheets aangeleverd en meegewerkt aan de opzet van deze site. Met het oog op de mogelijke uitbraak van de nieuwe influenza A (H1N1) heeft Impact een eigen bedrijfsnoodplan opgezet in geval de medewerkers door de griep getroffen zouden worden. Daarnaast is op verzoek van het cgm/rivm een advies uitgebracht over de psychosociale nazorg bij een dergelijke grieppandemie. Ook voor de Q-koorts en de mogelijke psychosociale gevolgen daarvan heeft Impact advies uitgebracht aan het cgm/rivm. Voor een compleet overzicht van de in 2009 door Impact uitgebrachte adviezen verwijzen wij u naar bijlage I, op pagina Impact als netwerkorganisatie Doelstelling Impact onderhoudt actief de relevante netwerken in de rampenhulpverlening. Impact maakt daarbij gebruik van bestaande netwerken, die zij verder ontsluit en verbindt. Dit doet Impact vanuit de overzichtsfunctie die zij heeft over het gehele multidisciplinaire veld, dat verschillende beleidsterreinen bestrijkt. Voor een goede en snelle ontwikkeling van het kennisveld participeert Impact ook in het Europese en internationale netwerk. Wat doet Impact hiervoor? Inventariseren van experts uit de verschillende netwerken opzetten en onderhouden van een landelijke expertisedatabank verzorgen van netwerkdagen waarbij de laatste ontwikkelingen vanuit het wetenschappelijke veld en de ervaringen vanuit de (internationale) praktijk besproken worden bijeenbrengen van experts uit de verschillende netwerken en de verschillende disciplines om verbindingen te leggen en een meerwaarde te creëren aanbieden van ondersteunende structuren voor de verschillende netwerken. 14

16 Nederlandse netwerken Geestelijk verzorgers (alle denominaties) netwerk van burgemeesters coördinatoren gemeentelijke processen Veiligheidsregio s Raad van RGF en en GHOR regio s netwerk ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid netwerk gemeentelijke secretarissen GGD en OPRON (Overleg Psychosociale Rampen Opvang Nederland) Netwerk van Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Netwerk sleutelfiguren en organisaties grote etnische groepen in Nederland. Europees en internationaal netwerk Een belangrijk doel van Impact is het samenbrengen van de verschillende Europese netwerken die alle op hun eigen deelgebied actief zijn. Denk hierbij aan: Civil Protection, het psychosociale netwerk van het internationale Rode Kruis, Public Health, het netwerk van Europese psychologen, het wetenschappelijke netwerk zoals bijeen in de European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS). Hieromheen bevindt zich een wereldwijd netwerk van de International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), WADEM ( World Association for Disaster Medicine ), World Health Organisation (WHO) en de Verenigde Naties. Impact maakt deel uit van deze netwerken en communiceert met deze netwerken via een Engelstalige website en een internationale nieuwsbrief. De Europese en internationale netwerken staan garant voor een snelle opbouw van de kennis voor het Nederlandse veld. Producten Onderhouden van de expertisedatabank: - het up-to-date houden van de experts en hun gegevens - het identificeren van nieuwe experts - de aanvulling met experts binnen de verschillende disciplines zoals maatschappelijk werkers, slachtofferhulp, adviseurs op het gebied van het openbare bestuur, communicatie-experts etc. onderhouden van de diverse netwerken; naast de specifieke netwerken zoals eerder genoemd zijn er bijvoorbeeld nog - netwerken met betrekking tot cultuur en trauma 15

17 - het netwerk van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg - het netwerk van de kinderexperts etc. bijwonen van congressen en symposia faciliteren van het landelijk OPRON netwerk en de vergaderingen faciliteren van het netwerk geestelijk verzorgers opzetten en ondersteunen van de regionale netwerken geestelijk verzorgers participeren in het Europese netwerk ondersteuning bij de ontwikkeling van relevante netwerkpartners op nationaal en internationaal niveau voor de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Activiteiten in 2009 Na de poldercrash van Turkish Airlines in februari 2009 heeft Impact een Informatie- en Verwijscentrum ingericht, waar ondermeer verwijzingen te vinden waren naar de geestelijke verzorgers die gespecialiseerd zijn in de opvang van getroffenen van diverse culturen. In oktober 2009 organiseerde Impact de tweejaarlijkse bijeenkomst van het Standing Committee disasters and crisis psychologists, een europees netwerk van de European Federation of Psychologists Associations. Tijdens deze tweedaagse meeting in Amsterdam werd uitvoerig gesproken over de lessons learned bij diverse recente Europese rampen en gebeurtenissen. Voor een overzicht van de door de directeur en de beleidsmedewerkers van Impact bezochte congressen, symposia, werkconferenties en masterclasses : zie bijlage II op pagina Kennis verzamelen, borgen en ontsluiten Doelstelling Impact verzamelt, borgt en levert kennis en expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze kennis en expertise zijn nodig voor een goede voorbereiding van inhoud en organisatie van de psychosociale zorg. Er bestaat in de markt een behoefte aan een kenniscentrum dat al deze kennisdomeinen bestrijkt en de verzamelde kennis bundelt, borgt en ontsluit. Impact verzamelt de kennis op basis van vragen uit het veld en brengt de verschillende kennisgebieden in kaart. Impact borgt de kennis via het papieren archief, de digitale kennisbank en de specialistische bibliotheek van het kenniscentrum. Impact ontsluit de kennis via de website, de kennisbank, factsheets, presentaties en workshops, en de digitale nieuwsbrief, die 4x per jaar verschijnt en verspreid wordt onder ruim 1500 abonnees. 16

18 Wat doet Impact hiervoor? Bijhouden van de relevante wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, het verzamelen van best practices en het verzamelen van lessons learned consultatie van getroffenen van alle rampen in Nederland beheren van het digitale en het papieren archief op het gebied van psychosociale zorg na rampen. Deze archieven bestaan uit wetenschappelijke literatuur, protocollen en richtlijnen, voorlichtings- en foldermateriaal expliciteren van kennis die in hoofden van mensen zit ontsluiten van kennis ten behoeve van professionals, beleidsmakers en bestuurders verzorgen van presentaties inclusief materiaal, waaronder presentaties over de Multidisciplinaire Richtlijn vroegtijdige interventies verspreiden van kennis via de media publiceren van de verzamelde kennis in gebundelde en bewerkte vorm verzamelen van kennis op Europees en internationaal niveau ten behoeve van het Nederlandse veld door deelname aan Europese en internationale congressen. Enkele voorbeelden van de kennissynthese in 2009: Tijdens ECOTS (European Congress on Traumatic Stress) in Oslo gaf Impact in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie een workshop over het onderwerp kinderen en trauma, werd er in een panel van Europese experts inhoudelijk gesproken over het belang van een Europese richtlijn Vroegtijdige Interventies, en werd er aan de hand van een presentatie ingegaan op de effecten van herdenken en de rol van monumenten. Impact verleende haar medewerking door middel van workshops en presentaties aan diverse congressen in Nederland, zoals het congres Crisisbeheersing na rampen en calamiteiten, en het NtVP congres. In het decembernummer van het wetenschappelijk tijdschrift Nursing & Health Sciences werd in een artikel van de hand van medewerkers van Impact en Trimbos ingegaan op de multidisciplinaire richtlijn voor vroegtijdige interventies. In de bijlagen vindt u vanaf pagina 39 een totaal overzicht van de presentaties, publicaties en de artikelen uit de nieuwsbrief Digitale kennisbank Via de kennisbank wordt wetenschappelijke kennis over de psychosociale gevolgen van rampen beschikbaar gemaakt. 17

19 Impact blijft door middel van literatuursearches en aanbod vanuit het (internationale) netwerk op de hoogte van nieuw onderzoek op het gebied van psychosociale zorg na rampen, terrorisme, veerkracht en crisiscommunicatie. Vervolgens maakt Impact deze nieuwe uitgaven beschikbaar via de verschillende categorieën van de kennisbank online. De digitale kennisbank kent acht categorieën: 1. documentatie rampen: een overzicht van de (gezondheids)onderzoeksactiviteiten uitgevoerd na nationale rampen en ernstige calamiteiten. Daarnaast is algemene informatie opgenomen over bepaalde rampen 2. expertise: een overzicht naar GHOR-regio van hulpverleners, deskundigen en organisaties met expertise op het gebied van psychosociale zorg na rampen 3. protocollen: deze beschrijven de inhoud van de hulpverlening. Ze hebben vooral betrekking op verwerking van schokkende gebeurtenissen 4. draaiboeken: documenten die de organisatie van de psychosociale zorg beschrijven. Het betreft zowel de psychosociale zorg na rampen als de psychosociale zorg bij kleinschalige incidenten 5. wetenschappelijke artikelen: een overzicht van (inter)nationale artikelen over psychosociale zorg na rampen en ernstige calamiteiten 6. voorlichtingsmateriaal: folders en brochures die gebruikt worden als onderdeel van de psychoeducatie voor getroffenen 7. overige informatie: algemene informatie over psychosociale zorg na rampen 8. opleidingen: een overzicht van opleidingen op het gebied van psychosociale zorg na rampen. 3.4 Project Richtlijn Geüniformeerden Achtergrond informatie Impact stelt een richtlijn op voor de organisatie van psychosociale ondersteuning van geüniformeerde hulpverleners na schokkende gebeurtenissen. De richtlijn zal de praktijk van de collegiale ondersteuning bij o.a. defensie, politie, brandweer, ambulancediensten en reddingsbrigade ondersteunen door de huidige inzichten van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied te beschrijven. Daarnaast vormen goede praktijkvoorbeelden een basis voor aanbevelingen die gedragen worden door het veld. De richtlijn geeft de opvangteams een standaard voor een opvangmodel dat evidence based is en dat zij kunnen toepassen binnen de eigen organisatie. Doelstelling en doelgroep Het doel van de richtlijn is optimale psychosociale opvang voor de geüniformeerde hulpverlener te garanderen, opdat gezondheidsklachten en werkuitval worden voorkomen. De erkende 18

20 beroepsverenigingen worden nauw betrokken om de inhoud bij de dagelijkse praktijk te laten aansluiten. Door de richtlijn zal meer eenduidigheid in de opvang ontstaan. De geüniformeerde hulpverleners bij politie, brandweer, ambulancediensten, defensie, en reddingsbrigade vormen de doelgroepen voor dit project. Daarnaast wordt bekeken welke beroepsgroepen en (vrijwilligers-) organisaties nog bij de richtlijn betrokken zullen worden. Ook professionele hulpverleners (psychiaters, psychologen, bedrijfsartsen en huisartsen) worden nauw bij de richtlijn betrokken. Werkwijze In een oriënterende fase is het veld verkend. Relevante personen en organisaties zijn gecontacteerd, en het besluit is genomen om de richtlijn op te stellen conform de evidence-based methodiek, zoals gebruikt bij de NVAB en het Trimbos Instituut. Kennis uit de wetenschap wordt aangevuld met (praktijk)onderzoek en best practices. Getracht wordt de richtlijn zo goed mogelijk aan de bestaande praktijk te doen aansluiten. Na instemming door betrokken partijen zal de richtlijn definitief worden. Activiteiten 2009 In 2009 is de stuurgroep 1 maal bijeengekomen, de projectgroep kwam 8 maal bijeen. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van de belangrijkste branches van geüniformeerde hulpverleners en van de beroepsgroepen van de zorgprofessionals. De stuurgroep begeleidt en bewaakt de voortgang van het ontwikkelingsproces, geeft feedback op de conceptrichtlijn en fiatteert inhoud en eindresultaat. Voorzitter is prof. dr. Niek Klazinga en vicevoorzitter is prof. dr. Jan Swinkels. In de projectgroep zitten experts (geüniformeerde hulpverleners en zorgprofessionals). De projectgroep levert samen met de projectleiding input op de ontwikkeling van de richtlijn. Voorzitter is dr. Menno van Duin. Gedurende deze periode zijn expliciete uitgangsvragen opgesteld, en waar mogelijk is hierbij wetenschappelijke literatuur gezocht en beschreven. Dit is vervolgens in de projectgroep besproken. Op grond hiervan zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Tevens zijn zes focusgroepen samengesteld, waarbinnen ervaringsdeskundigen op diverse niveaus meewerkten aan de inhoud van de richtlijn. De beschrijving hiervan is systematisch vastgelegd in een evidence rapport. Eind 2009 is begonnen dit evidence rapport om te schrijven tot een conceptrichtlijntekst. Naar verwachting is die medio april 2010 gereed om te worden beoordeeld door de stuurgroep. Looptijd en financier Het project is gestart eind 2008 en zal begin 2011 afgerond worden, en wordt gefinancierd door het ministerie van BZK. 19

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007

Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Vroegtijdige psychosociale interventies na rampen, terrorisme en andere schokkende gebeurtenissen 2007 Onder auspiciën van de Landelijke

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises

Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Multidisciplinaire Richtlijn psychosociale hulp bij rampen en crises Over deze richtlijn Deze multidisciplinaire richtlijn is een basisdocument met standaarden voor de psychosociale hulp bij rampen en

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1.

OTO catalogus. Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg. Onderdeel van: Versie 1. OTO catalogus Catalogus met het overzicht van het aanbod in Opleiden Trainen Oefenen voor de opgeschaalde zorg Versie 1. April 2011 Onderdeel van: COLOFON Landelijk OTO platform, april 2011. Aan de totstandkoming

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

In de bres voor slachtofferschap

In de bres voor slachtofferschap In de bres voor slachtofferschap De impact van 20 jaar SASS Roselien Herderschee Uitgebracht door Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, mei 2015 www.sass.nl 2 Samenvatting Sinds 1994 stimuleert

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Restorative Justice in Europe

Restorative Justice in Europe Restorative Justice in Europe Resultaten van het veldwerk (workstream 2) Deel I: De implementatie en bekrachtiging van de Europese Slachtoffer Richtlijn: state of the art, stappenplan en groeimodel Deel

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord

Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Onderwerp Zaaknummer: BRWJL02 Zienswijze jaarverantwoording en resultaatverdeling 2009 Veiligheidsregio Brabant- Noord Collegevoorstel Inleiding Ter uitvoering van wat er bepaald is in de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU

TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU TALENT EN LEIDERSCHAPSONTWIKKELING COACHEN OP OPERATIONEEL EN TACTISCH NIVEAU Naam: J.A. (Jozé) Gerrits Studentnummer: 141991 Datum: 29 augustus 2013 NCOI Opleidingsgroep Bedrijfskundig Management Begeleider:

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving. Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving Starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO Versie 1.2 Februari 2015 Inleiding De grote veranderingen in de zorg leveren onmiskenbaar

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie