Kwaliteitshandboek januari 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek januari 2015"

Transcriptie

1 H1 TOEPASSINGSGEBIED Kwaliteitshandboek januari 2015 Pag 1 van 133

2 H1 TOEPASSINGSGEBIED KWALITEITSHANDBOEK 1. Onderwerp en toepassingsgebied 2. Normatieve verwijzingen 3. Termen en definities (en afkortingen) 4. Aan het management gestelde eisen 5. Technische eisen 6. Werkwijze en activiteiten trombosedienst 7. Zelfmeten en doseren 8. Cliëntenraad 9. Ketensamenwerking Bijlagen Bijlage 1: Kruistabel CCKL versus ISO Bijlage 2: Taakverdeling klinisch chemici Dit werk is auteursrechtelijk beschermd Arjan de Mare, Medlon bv, 2015 Pag 2 van 133

3 H1 TOEPASSINGSGEBIED 1. Onderwerp en toepassingsgebied Bijlage 1 KHB: Kruistabel CCKL versus ISO Pag 3 van 133

4 H1 TOEPASSINGSGEBIED Om de kwaliteit van de door Medlon geleverde zorg en confirmatie aan Medlons kwaliteitsbeleid en kwaliteitsnormen zoals de ISO 15189:2012, de ISO 22870: 2006 en de CCKL/FNT PRT (sep. 2014) te waarborgen is een uitgebreid geïntegreerd kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Een goed functionerend kwaliteitssysteem is van essentieel belang voor het waarborgen van passende dienstverlening aan de aanvragers. In dit kwaliteitshandboek wordt het kwaliteitssysteem van Medlon beschreven. Hierdoor zijn alle onderdelen van het kwaliteitssysteem, evenals de organisatiestructuur en het totaal aan maatregelen, procedures, functies en middelen, dat noodzakelijk is voor een optimale en kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering, inzichtelijk voor de medewerkers van Medlon alsmede voor externe instanties. Deze huidige versie van het kwaliteitshandboek is gebaseerd op de hoofdstukindeling volgens de ISO 15189:2012-norm. In Bijlage 1 is in een kruistabel weergegeven in welke paragrafen van dit handboek de onderdelen uit de CCKL praktijkrichtlijn zijn terug te vinden. Hoofdstuk 1 beschrijft het toepassingsgebied van Medlons kwaliteitssysteem en beschrijft specifiek dit kwaliteitshandboek, hoofdstuk 2 benoemt de wettelijke voorschriften en richtlijnen waaraan de bedrijfsvoering van Medlon voldoet en in hoofdstuk 3 is een overzicht van de gebruikte definities en afkortingen opgenomen. Hoofdstuk 4 beschrijft de inrichting van onder andere de organisatie, het kwaliteitssysteem en verschillende processen op service en bedrijfskundig vlak. In hoofdstuk 5 worden ten slotte het beleid ten aanzien van personeel, middelen en het daadwerkelijke laboratoriumonderzoek beschreven. Aangezien Medlons trombosedienst volgens de FNT-norm opereert zijn daarover tevens 4 additionele hoofdstukken opgenomen in dit kwaliteitshandboek. Deze beschrijven de werkwijze en activiteiten van de trombosedienst (hoofdstuk 6), het zelfmeten en doseren door patiënten van de trombosedienst (hoofdstuk 7) en de cliëntenraad van de trombosedienst (hoofdstuk 8). Tot slot wordt in hoofdstuk 9 het behandelaarschap beschreven. In het kwaliteitshandboek wordt invulling gegeven aan hoofdzaken, op verschillende plaatsen wordt verwezen naar processen en procedures. Aan het begin van iedere paragraaf is een overzicht van de in die paragraaf benoemde processen en procedures opgenomen. Voor het opstellen en beheren van deze processen, procedures en ook dit kwaliteitshandboek wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd documentbeheerssysteem (idocument). Het kwaliteitshandboek wordt onder verantwoordelijkheid van de directie van Medlon opgesteld door de klinisch chemicus met aandachtsgebied Kwaliteit en de kwaliteitsfunctionarissen. Het is het product van een intensieve samenwerking tussen de Afdeling Kwaliteit, de Vakgroep en de Directie. Eén maal per jaar wordt het kwaliteitshandboek op initiatief van de kwaliteitsfunctionaris herzien, of eerder indien nodig. Versie 4 Kwaliteitshandboek Medlon Functie Naam Handtekening Algemeen directeur/klinisch chemicus Dr. C.J.A. Doelman, MBA Klinisch chemicus Kwaliteitszorg Dr. A. de Mare Pag 4 van 133

5 H2 INLEIDING 2. Normatieve verwijzingen Bijbehorende documenten ID nr titel Wetten, normen en richtlijnen Pag 5 van 133

6 H2 INLEIDING Het kwaliteitshandboek is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 15189:2012, NEN-EN-ISO 22870:2006 en de praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor Trombosediensten versie (sep. 2014). Daar waar van toepassing, wordt gewerkt volgens de geldende wettelijke voorschriften en richtlijnen. Zie document Wetten, normen en richtlijnen voor een overzicht van de geldende wetten, normen en richtlijnen. In het kwaliteitshandboek worden alleen hoofdzaken genoemd en daarom wordt er ook op diverse plaatsen verwezen naar bijlagen, procedures en werkvoorschriften. Voor het opstellen en beheren van kwaliteitsdocumenten wordt gebruik gemaakt van het documentbeheersysteem idocument van de firma Infoland. Pag 6 van 133

7 H3 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 3. Termen en definities (en afkortingen) Pag 7 van 133

8 H3 DEFINITIES EN AFKORTINGEN Definities Beleidscyclus Het cyclisch proces van voorbereiding, bepaling, implementatie en evaluatie van beleid. Confirmeren Controle door een tweede analist van een onderzoeksresultaat dat door een eerste analist handmatig is ingevoerd, of de vrijgifte van een resultaat door een analist. Contractmanagement Het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt; teneinde volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren. Doorlooptijd (TAT) Tijdsinterval tussen de registratie van de aanvraag in het LIS en de rapportage van de analyse-uitslagen aan de aanvrager Evalueren Het in de diepte beoordelen en gebruiken van resultaten voor de bevestiging, de bijsturing of de ommekeer van de normen of wijze van beleidsuitvoering. Exact Exact Globe 2003 inkoopsysteem van Medlon EZIS Ziekenhuisinformatiesysteem Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) Juistheid (= zuiverheid) De mate van overeenstemming tussen meetverwachting en de gezochte waarde. De maat om de onjuistheid uit te drukken is: systematische fout. Justeren Het verrichten van handelingen nodig om het meetmiddel of referentieobject zodanig nauwkeurig te laten functioneren dat het geschikt is voor het gebruiksdoel. Medlon Vademecum Een web-applicatie met een overzicht van alle bij Medlon aanvraagbare laboratoriumonderzoeken. Per analyse is hierin vastgelegd de testnaam, het monstertype, het benodigde afnamemateriaal en volume, de aanmeldcode en labelling, benodigd verzendformulier, analyselocatie- en werkplek, doorlooptijd en werkwijzen op poli-afname, prikpost, centrale monsterontvangst, urinelab en administratie. Management review Jaarlijkse zelfevaluatie van het kwaliteitsbeleid en systeem door het management van het laboratorium of de instelling. Monaco Planning Informatie Portaal (roosterprogramma) POCT Point of Care Testing (POCT) is een methode om onderzoek uit te voeren naast of in de nabijheid van de patiënt. Precisie De mate van overeenstemming tussen de uitkomsten van onafhankelijk van elkaar verrichte analyses in identiek materiaal. De kwantitatieve maat voor de hierbij optredende spreiding is de standaardafwijking. PRISMA Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis Procesanalyse Methodiek om systematisch processen te analyseren en mogelijkheden voor verbetering vast te stellen (pro-actief). Vakspecialist Aanspreekpersoon die de rol van inhoudelijke vraagbaak vervult op de werkvloer en de dagelijkse aansturing heeft over een (sub)-afdeling en daarnaast ingezet kan worden voor routinewerkzaamheden X/Care Ziekenhuisinformatiesysteem Medisch Spectrum Twente Verantwoordelijk persoon Eindverantwoordelijke voor Medlons werkzaamheden als weefselinstelling in het kader van de Wet Kwaliteit en Veiligheid Lichaamsmateriaal (WVKL). Lijst van afkortingen ARBO BSN BTD CAO CBP CDEMZ DLO DNA ARBeidsOmstandigheden Burger Service Nummer BloedTransfusieDienst Collectieve ArbeidsOvereenkomst College bescherming persoonsgegevens Chemische Diagnostiek van Erfelijke Metabole Ziekten directie-locatie overleggen DeoxyriboNucleid Acid Pag 8 van 133

9 H3 DEFINITIES EN AFKORTINGEN DT ECG EOs FKT FNT FTP-IP FWG GLIMS HAGRO HAR HAT HFMEA HIS HPC HPLC HRM ICT IGZ INR IUI JACIE KAM KC KCio KCio KF KLEM LAF-kasten LESA LIS LKC LMWH METC MIC MIN MIPS MR MST MT MTO MU NIAZ NVKC OR PCR PDCA PIN POP PRA PRT PTO QC Directie Team ElektroCardioGram Elektronische order FertiliteitsKliniek Twente Federatie Nederlandse Trombosediensten File Transfer Protocol Internet Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg General Laboratory Informatics Medical System HuisArtsenGROepen Huisartsen Advies Raad Huisarts Apotheek Trombosedienst Healthcare Failure Mode and Effects Analysis Huisartsen Informatie Systeem humane progenitorcellen High Performance Liquid Chromatography Human Resources Management Informatie- en CommunicatieTechnologie Inspectie voor de Gezondheidszorg International Normalized Ratio Intra Uteriene Inseminatie Joint Accreditation Committee-International Society for Cellular Therapy (ISCT) (Europe) & European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Kwaliteit, Arbo en Milieu Klinisch Chemicus Klinisch Chemicus in opleiding klinisch chemici in opleiding Kwaliteitsfunctionaris KLinische EMbryologen Laminaire Airflow Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken Laboratorium Informatie Systeem Locatie Klinisch Chemicus Low Molecular Weight Heparin Medisch Ethische Toetsingscommissie Multiple Instrument Comparison Monster Identificatie Nummer Medical Informatics for Professional Systems management review Medisch Spectrum Twente Management Team medewerkertevredenheidsonderzoeken meetonzekerheid Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Ondernemingsraad Polymerase Ketting Reactie Plan, Do, Check, Act Persoonlijk IdentificatieNummer Persoonlijk OntwikkelPlan Prospectieve RisicoAnalyse Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten patiënttevredenheidsonderzoeken Kwaliteitscontrole Pag 9 van 133

10 H3 DEFINITIES EN AFKORTINGEN RI&E RvA RVE SA SDsa SKML SLA SMART TAT TEa TVB VIM VKA VWS Wbp WBV Wet BIG WGBO WMO WVKL ZGT ZiROP Risico Inventarisatie & Evaluatie Raad voor Accreditatie Resultaat Verantwoordelijke Eenheid State of the Art Standaard Deviatie State-of-the-Art Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek Service Level Agreement Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden TurnAroundTime Total allowable Error Taken Verantwoordelijkheden Bevoegdheden Veilige Incident Melding vitamine K-antagonisten Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bescherming persoonsgegevens Wet inzake Bloedvoorziening Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal ZiekenhuisGroep Twente Ziekenhuis Rampen Opvang Plan Pag 10 van 133

11 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN 4.1 Verantwoordelijkheid van de organisatie en het management 4.2 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.3 Documentbeheer 4.4 Dienstverleningsovereenkomsten 4.5 Onderzoek door verwijzingslaboratoria 4.6 Externe diensten en leveringen 4.7 Adviesdiensten 4.8 Afhandelen van klachten 4.9 Identificatie en beheersing van afwijkingen 4.10 Corrigerende maatregelen 4.11 Preventieve maatregelen 4.12 Continue verbetering 4.13 Kwaliteits- en technische records 4.14 Evaluaties en interne audits 4.15 Management review Pag 11 van 133

12 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN 4.1 Verantwoordelijkeheid van de organisatie en het management Organisatie Algemeen Rechtspersoon Ethische houding Eindverantwoordelijke van het laboratorium De verantwoordelijkeheid van het management Betrokkenheid van het management Behoeften van gebruikers Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsdoelstellingen en planning Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en onderlinge relaties Communicatie Kwaliteitsmanager Bijbehorende documenten ID nr titel Beleidscyclus Gedragscode Inwerken, nieuwe medewerker Medlon Overlegstructuren Eerste lijn, Agenda Maatschappen, Concept agenda Nader gebruik lichaamsmateriaal Bijlage 2 KHB: Taakverdeling KC Pag 12 van 133

13 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN 4.1 Verantwoordelijkheid van de organisatie en het management Organisatie Algemeen Medlon werkt vanuit vier ziekenhuislocaties van Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). De laboratoriumdiensten richten zich op aanvragers uit MST en ZGT en ook op aanvragers uit de eerste lijnszorg (huisartsen, verpleeghuisartsen/specialist ouderen geneeskunde, verloskundigen) en derden (andere ziekenhuizen, GGD's, leveranciers etc). Medlon BV Haaksbergerstraat 55 Postbus KA Enschede Telefoon: Fax: KVK nr Trombosedienst MST Postbus KA Enschede Poliklinieknummer: 66 Telefoon: (op werkdagen van uur en op zaterdag van uur) (in geval van spoed) Fax: Trombosedienst ZGT (Locatie Almelo/Hengelo) Postbus AM Hengelo Routenummer: 1.11 Telefoon: (op werkdagen van uur) (zaterdag van uur) (in geval van spoed) Fax: Bezoekadressen laboratoriumlocaties: Locatie Almelo Zilvermeeuw PP Almelo Locatie Enschede Ariënsplein JX Enschede Laboratorium Fertiliteitskliniek Twente (Deze laboratoriumlocatie valt organisatorisch onder locatie Hengelo.) Demmersweg BN Hengelo Pag 13 van 133

14 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Locatie Hengelo Geerdinksweg DL Hengelo Locatie Oldenzaal (Deze laboratoriumlocatie valt organisatorisch onder locatie Enschede.) Prins Bernardstraat AM Oldenzaal Trombosedienst MST Ariënsplein JX Enschede Trombosedienst ZGT Geerdinksweg DL Hengelo Bezoekadressen afnamelaboratoria: Informatie over de locatie en openingstijden van de afnamelaboratoria van Medlon is te vinden op de website: Bezoekadressen prikposten: Informatie over de locatie en openingstijden van de prikposten van Medlon is te vinden op de website: Bezoekadressen prikpunten: Informatie over de locatie en openingstijden van de prikpunten van Medlon is te vinden op de website: Bezoekadressen prikpunten Trombosediensten: Patiënten van de Trombosediensten kunnen terecht op alle bovengenoemde bloedafnamelocaties van Medlon. Een aantal prikpunten is echter specifiek bedoeld voor trombosedienstpatiënten. Informatie over de locatie en openingstijden van prikpunten van Medlon voor trombosedienstpatiënten is te vinden op de website: Medlon kent de volgende organisatiestructuur: Directie Ondersteunende dienst Vakgroep Laboratorium Almelo Laboratorium Hengelo Laboratorium Enschede Laboratorium Speciele analyse Trombosediensten en POCT Pag 14 van 133

15 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Analyse en afname locaties Almelo, Hengelo en Enschede Directie Ondersteunende dienst Vakgroep, inclusief Hemovigilantiefunctionaris MST Hemovigilantiefunctionaris ZGT Locatie klinisch chemicus Locatie klinisch chemicus Locatie klinisch chemicus Laboratoriumlocatie Almelo Laboratoriumlocatie Hengelo Laboratoriumlocatie Enschede Afdelingshoofden afname Laboranten Afdelingshoofd analyse Analisten Vakspecialisten Amanuenses Afdelingshoofd afname Laboranten Afdelingshoofd analyse Analisten Vakspecialisten Amanuenses Afdelingshoofden afname Laboranten Afdelingshoofden analyse Analisten Vakspecialisten Amanuenses Hemovigilantiemedewerker Laboratorium Fertiliteitskliniek Twente Directie Ondersteunende dienst Vakgroep, inclusief Biovigilantiefunctionaris ZGT (Verantwoordelijk Persoon voor de semenopwerking) Locatie klinisch chemicus met aandachtsgebied Semen Laboratorium Fertiliteitskliniek Afdelingshoofd analyse Hengelo Biovigilantiemedewerker Analisten Pag 15 van 133

16 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Speciële analyses, trombosediensten en POCT Directie Ondersteunende dienst Locatie klinisch chemicus Vakgroep, inclusief Biovigilantiefunctionaris MST (Verantwoordelijk Persoon voor de JACIE-geaccrediteerde bewerking en uitgifte van hematopoietische stamcellen) Afdelingshoofd trombosedienst / POCT Afdelingshoofd speciële analyses Medisch leider trombosedienst Biovigilantiemedewerker Doseerartsen Doseeradviseurs Vakspecialisten POCT vakspecialist POCT medewerkers Analisten Vakspecialisten Ondersteunende dienst Directie Vakgroep Aandachts klinisch chemicus Aandachts klinisch chemicus Afdelingshoofd analyse Afdelingshoofd analyse Kwaliteit Kwaliteitsfunctionaris Documentbeheerder Applicatiebeheer Applicatiebeheerder Servicecentrum Administratief medewerker Materiaalbeheer & inkoop Inkoopondersteuner Magazijnmedewerker Financiën & informatie Controller Administrateur Mdw. financiële administratie Techniek & onderhoud Functionaris techniek Medewerker techniek Relatiebeheer Relatiebeheerder Mdw. relatiebeheer HRM HR adviseur Personeelsconsulent Secretariaat Secretaresses Pag 16 van 133

17 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Rechtspersoon Medlon bv is een besloten vennootschap, opgericht door Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Ook de trombosediensten van deze ziekenhuizen en de vroegere trombosedienst Almelo maken deel uit van Medlon. Richting patiënten worden deze trombosediensten aangeduid als Trombosedienst MST (Enschede) en Trombosedienst ZGT (Almelo en Hengelo). Medlon bv is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KvK De Stichtingen MST en ZGT zijn ieder 50% aandeelhouder van Medlon. In de statuten, de aandeelhouders-samenwerkingsovereenkomst tussen de beide ziekenhuizen, de overeenkomst tot opdracht van het verlenen van laboratoriumzorg, het directiereglement en functiebeschrijvingen staan de onderlinge verhoudingen tussen aandeelhouders ZGT en MST onderling en de directie van Medlon beschreven Ethische houding Medewerkers van Medlon dienen zich te houden aan de gedragscode van Medlon (o.a. gebaseerd op de gedragscodes van MST en ZGT) (document 01 Gedragscode), de beroepscode voor de biomedische laboratoriummedewerker van Nederlandse Vereniging van biomedische Laboratoriummedewerkers (NVML) en de verplichtingen van werknemers zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de CAO Ziekenhuizen. De klinisch chemici zijn daarnaast nog gebonden aan de gedragscode en het professioneel statuut van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Elke medewerker is verplicht eventuele werkzaamheden buiten Medlon, of andere bijverdiensten te melden. Conform de CAO Ziekenhuizen is het medewerkers niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te vervullen of al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met zijn functie dan wel met de belangen of het aanzien van Medlon. Dit om te waarborgen dat medewerkers van Medlon niet betrokken zijn bij activiteiten, die op enerlei wijze het vertrouwen in de competentie, de onpartijdigheid, het beoordelingsvermogen, of de integriteit van het laboratorium zouden kunnen schaden. Doordat het management en de medewerkers van Medlon zijn gebonden aan bovenstaande gedragscodes kunnen zij gevrijwaard blijven van alle commerciële of financiële druk, die de kwaliteit van hun werk negatief zou kunnen beïnvloeden. Binnen Medlon wordt nauwgezet toegezien op de werkzaamheden en werktijden van de medewerkers om oneigenlijke werkdruk te voorkomen. Bij een achturige werkdag zijn een ochtend- en middagpauze, beide tot maximaal 15 minuten, inbegrepen. De lunchpauze is 30 minuten en hierbij niet inbegrepen. Regelmatigheidsdiensten vallen in de uren tussen uur en uur. Daarbuiten bestaan er onregelmatigheidsdiensten zoals bereikbaarheidsdiensten en aanwezigheidsdiensten. De werkindeling overdag is zodanig geregeld dat er door een roulatiesysteem ruime afwisseling bestaat in de uit te voeren werkzaamheden. Roulatie over het volledige basispakket is vereist voor diegenen die participeren in avond- en nachtdiensten. Problemen met betrekking tot het functioneren op de werkplek zoals door te hoge werkdruk worden besproken met het afdelingshoofd. Structureel te hoge werkdruk wordt besproken in het locatie overleg, daarna gaat het naar het MT en eventueel het DT. Het aantal vrije uren, waarop een medewerker recht heeft, is conform de CAO Ziekenhuizen. De wijze waarop afwezigheidsplanning geregeld is, staat beschreven (document 01 Inwerken, nieuwe medewerker Medlon). Ziekteverzuim of afwezigheid binnen kantooruren worden doorgegeven aan de direct leidinggevende. Melding van ziekte of afwezigheid buiten kantooruren van ingeroosterde medewerkers wordt doorgegeven aan de dienstdoende klinisch chemicus, die, in overleg met de dienstdoende medewerkers, aan de hand van de roosterplanning zorg draagt voor vervanging. De diensttijden en het aantal ingeroosterde medewerkers staan vermeld in de roosterplanning (Monaco). De indeling van dienstdoende analisten tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten voldoet aan de wettelijke eisen en is bovendien zodanig dat onaanvaardbare druk wordt vermeden. Hiertoe is op alle tijden voldoende bezetting ingeroosterd in het dienstrooster. Structureel te hoge werkdruk in diensten worden aangekaard bij het Afdelingshoofd. In urgente gevallen stellen medewerkers bij te hoge werkdruk in diensten de dienstdoende klinisch chemicus op de hoogte, die de urgentie van de aanvragen beoordeelt en eventueel ondersteuning regelt. Medewerkers van Medlon worden geacht het voor onderzoek aangeboden materiaal te behandelen conform de wettelijke regelingen waarin de rechten en plichten in deze zijn vastgelegd zoals de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO), de Code Nader Pag 17 van 133

18 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Gebruik Lichaamsmateriaal en de Wet inzake Bloedvoorziening (WBV). Dit betekent dat het voor onderzoek aangeboden materiaal uitsluitend mag worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het beschikbaar is gesteld. Dat wil zeggen; onderzoek direct gerelateerd aan diagnostiek en behandeling van de individuele patiënt. Nadat de oorspronkelijke vraagstelling is behandeld, wordt het onderzoeksmateriaal zo snel mogelijk vernietigd, tenzij dit materiaal voor vervolgonderzoek beschikbaar moet blijven. Op speciaal verzoek van de behandelend arts wordt spijtmateriaal gedurende drie maanden bewaard voor eventueel vervolgonderzoek. In voorkomende gevallen wordt materiaal verkregen dat niet in de eerste plaats beschikbaar is gesteld voor laboratoriumonderzoek, maar gedoneerd wordt ten behoeve van de geneeskundige behandeling van de patiënt zelf of van derden. Hierbij kan gedacht worden semen voor intra-uterine inseminatie en stamcellen voor autologe transplantaties. Restanten van onderzoeksmateriaal worden na anonimiseren (document 02 Nader gebruik lichaamsmateriaal) soms gebruikt voor interne onderzoeksdoeleinden, zoals het kalibreren van analyseapparatuur, interne kwaliteitscontrole of het verbeteren of valideren van analysemethoden. Hiertoe wordt de etikettering en andere aanduidingen van het materiaal verwijderd en, indien mogelijk, het materiaal van meerdere personen gemengd. Voor dergelijke doeleinden wordt geen extra materiaal van de patiënt afgenomen en er wordt geen toestemming van de patiënt gevraagd. Patiënten worden over eventueel nader gebruik van hun lichaamsmateriaal geïnformeerd door middel van het aanvraagformulier en ze worden in de gelegenheid gesteld hiertegen bezwaar aan te tekenen tijdens de bloedafname. Voorwaarde is dat de anonimiteit van de patiënt is gewaarborgd. Indien het wenselijk is dat materiaal voor andere dan bovengenoemde zaken gebruikt wordt dan is daar expliciet toestemming van de METC en de patiënt voor nodig (informed consent). Onderzoeksmateriaal t.b.v. wetenschappelijk onderzoek wordt in principe geanonimiseerd. Dit geldt als het materiaal betreft voor onderzoek in het eigen laboratorium en voor trials als dit door de aanvrager is geregeld. Medlon neemt alleen deel aan wetenschappelijk onderzoek waarvoor toestemming is verleend door de METC en waarvoor informed consent van de patient is verkregen. Medlon is in het kader van de Wet Kwaliteit en Veiligheid Lichaamsmateriaal door het ministerie van VWS erkend als weefselinstelling. De vrijgave van behandeld lichaamsmateriaal voor gebruik bij patiënten is voor intra-uteriene inseminatie procedureel vastgelegd evenals voor stamceltransplantaties. In de voorschriften staat onder andere beschreven hoe het product bewaard wordt en hoe de etikettering van het product tot stand komt. Door deze wijze van vastlegging is door het laboratorium gewaarborgd dat het product bij de juiste patiënt wordt toegediend. Voor semenopwerking wordt uitgegaan van het landelijk protocol "Laboratoriumfase intra-uteriene inseminatie" van de werkgroep Semen (NVKC/KLEM) en de wettelijke kaders. Het kwaliteitssysteem van Medlon bewaakt het proces van semenopwerking tot aan de uitgifte van het materiaal. Het vervolg van het proces IUI valt namelijk onder het kwaliteitsmanagementsysteem van de Fertiliteitskliniek Twente. Wel is er een gezamenlijke risicoanalyse van het gehele proces gedaan om juist ook op de overdrachtsmomenten eventuele beheersmaatregelen te treffen. Voor de uitgifte van hematopoietische stamcellen wordt uitgegaan van de JACIE-richtlijnen. De bewerking en uitgifte van stamcellen wordt weliswaar uitgevoerd door Medlon, het gehele proces wordt bewaakt door het kwaliteitsmanagementsysteem van het JACIE-geaccrediteerde autologe stamceltransplantatieprogramma van MST. Bij beide processen houden de medewerkers van Medlon zich aan de Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van de Europese gemeenschappen. Medewerkers hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van patiëntengegevens zoals omschreven in de CAO Ziekenhuizen en de gedragscode van Medlon. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem/haar uitdrukkelijk is opgelegd. Hiervoor is specifieke aandacht tijdens het inwerken van nieuwe medewerkers volgens het Inwerken nieuwe medewerker. Bij de registratie van patiëntengegevens wordt gewerkt volgens de eisen gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Medlon heeft een vermelding hiervoor in het register van het CBP Eindverantwoordelijke van het laboratorium Medlon wordt geleid door een tweehoofdige collegiale directie, bestaande uit een directeur/klinisch chemicus (tevens voorzitter van de directie), die lid is van de vakgroep klinisch chemie en een directeur bedrijfsvoering. De onderlinge verhoudingen zijn vastgelegd in het directiereglement. Beide directeuren hebben een taakverdeling afgesproken. De directie is verantwoording schuldig aan de aandeelhouders zoals nader beschreven in de Pag 18 van 133

19 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN statuten van Medlon, de aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst, overeenkomst van opdracht tot het verlenen van klinisch chemische zorg en laboratoriumdiensten en het directiereglement. Op iedere locatie geeft een locatie klinisch chemicus (LKC) in samenwerking met twee of meer afdelingshoofden leiding aan het primaire proces en de dienstverlening. De LKC s bewaken de kwaliteit en de service van de betreffende laboratoriumlocatie, dragen een budgetverantwoordelijkheid voor de betreffende locatie en geven hiërarchisch, operationeel en functioneel direct leiding aan de afdelingshoofden en indirect aan de medewerkers van de locatie. De vakinhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de dienstverlening berust bij de klinisch chemici (KC s). Zij hebben hun onderlinge taakverdeling vastgelegd en ieder draagt voor zijn aandachtsgebieden professionele eindverantwoordelijkheid (zie bijlage 2). Besluiten op vakinhoudelijk gebied worden in de Vakgroep genomen, bij voorkeur genomen op basis van consensus of geen bezwaar. Indien er geen consensus is, beslist de algemeen directeur/klinisch chemicus. Doordat de algemeen directeur/klinisch chemicus van Medlon ook deel uitmaakt van de vakgroep Klinische chemie bestaat daarmee een directe lijn tussen vakgroep en directie. Met betrekking tot vakinhoudelijke zaken hebben klinisch chemici een hiërarchische en functionele relatie met de vakspecialisten. De KC s hebben allen één gewoon lidmaatschap van de Medische Staf in één van de beide ziekenhuizen (MST of ZGT) en een buitengewoon lidmaatschap in het andere ziekenhuis. Dit is gespreid over de ziekenhuizen. Hiermee zijn de klinisch chemici beschikbaar voor ziekenhuisfuncties/-commissies. Binnen MST is één der klinisch chemici aangewezen als hemo- en biovigilantiefunctionaris. Deze biovigilantiefunctionaris is tevens de verantwoordelijke persoon in het kader van de Wet Kwaliteit en Veiligheid Lichaamsmateriaal (WVKL) voor de JACIE-geaccrediteerde bewerking en uitgifte van hematopoietische stamcellen. Deze klinisch chemicus is tevens voorzitter van de bloedtransfusiecommissie. Binnen ZGT is één klinisch chemicus benoemd tot hemovigilantiefunctionaris, een andere tot biovigilantiefunctionaris. Deze laatste is ook benoemd tot verantwoordelijk persoon in het kader van de WVKL voor de semenopwerking ten behoeve van de Fertiliteitskliniek Twente. Enkele ondersteunende diensten rapporteren aan de directeur bedrijfsvoering, maar worden rechtstreeks aangestuurd door een klinisch chemicus, aansluitend bij de al langer bestaande praktijk, dat zij intensieve bemoeienis hebben met dit aandachtsgebied en daarbij profiterend van de meerwaarde van die korte lijn tussen vakgebied en ondersteuning. Dit betreft de teams Kwaliteit en Applicatiebeheer. Gedetailleerde omschrijvingen van de competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (locatie) klinisch chemici zijn vastgelegd in de functiebeschrijvingen. De afdelingshoofden zijn elk operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op hun eigen afdeling. Zij worden daarbij ondersteund door vakspecialisten, die binnen het team vakinhoudelijk verantwoordelijk zijn en vakinhoudelijk direct aangestuurd worden door de klinisch chemicus met dat aandachtsgebied. Er wordt gestreefd naar teams met een omvang van rond de 30 fte. Daarnaast hebben de afdelingshoofden ook afdeling-overstijgende taken. Het servicecentrum en het team materiaalbeheer & inkoop vallen organisatorisch onder de directeur bedrijfsvoering, maar zijn elk onder één van de afdelingshoofden analyse ondergebracht, ook hier mede profiterend van de toegevoegde waarde van een directe relatie met het primair proces. Een gedetailleerde omschrijving van de competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de afdelingshoofden is vastgelegd in de functiebeschrijvingen. Vakspecialisten zijn voor medewerkers aanspreekpersonen bij vakinhoudelijke problemen/vragen. Tevens is één vakspecialist van het Laboratorium Enschede benoemd tot hemovigilantiemedewerker van MST. Eén vakspecialist van het Specieel laboratorium is benoemd tot biovigilantiemedewerker. Een gedetailleerde omschrijving van de competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vakspecialisten is vastgelegd in de functiebeschrijving. De medische eindverantwoordelijkheid bij de Trombosedienst berust bij de medisch leider. De medisch leiders van Medlons trombosediensten zijn lid van de maatschappen Interne geneeskunde van respectievelijk ZGT en MST. Een gedetailleerde omschrijving van de competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medisch leider is vastgelegd in de functiebeschrijving. Voor de uitvoer van verschillende (bedrijfskundige) taken binnen Medlon zijn enkele ondersteunende werkgroepen in het leven geroepen, o.a.: Pag 19 van 133

20 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Werkgroep Personeelszaken, die dient als klankbord vanuit de lijn om (behoefte aan) voorstellen voor nieuw beleid en procedures op HR gebied te toetsen (en/of te signaleren) alvorens dit Medlon-breed wordt vastgesteld. Werkgroep Scholing, die een Medlon-breed beleidskader en een daarop gebaseerd programma voor opleidingen, stages en introductie van nieuwe medewerkers ontwikkelt en uitvoering daarvan organiseert. Werkgroep Medewerkerstevredenheidsmeting, die adviseert en toeziet op de uitvoering van periodieke medewerkerstevredenheidsmetingen. Werkgroep Kwaliteit, ARBO en Milieu (KAM), die zorg draagt voor de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); samenwerking met de OR over arbeidsomstandigheden; de uitvoering van arbeidsbeschermende maatregelen zoals voorlichting over het onderhoud en gebruik van apparatuur, het juiste gebruik van beschermingsmiddelen, instructie over het gebruik van gevaarlijke stoffen. De voorzitter van de Werkgroep KAM is tevens Medlons preventiefunctionaris. De werkgroepleden zijn preventiemedewerkers. Hiermee neemt de Werkgroep de wettelijke taak van Preventiemedewerker gezamenlijk voor haar rekening. Een gedetailleerde omschrijving van de competenties, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in de statuten van de oprichtingsakte van Medlon, de aandeelhoudersovereenkomst, het directieregelement en de functiebeschrijvingen van de directeur/klinisch chemicus en directeur bedrijfsvoering. De (voorzitter van de) directie, of zijn gedelegeerde is onder andere verantwoordelijk voor de implementatie van het kwaliteitsbeleid, beschreven in 4.2 Kwaliteitsmanagementsysteem, 4.3 Documentbeheer, 4.8 Afhandelen van klachten, 4.9 Identificatie en beheersing van afwijkingen, 4.10 Corrigerende maatregelen, 4.11 Preventieve maatregelen, 4.12 Continue verbetering, 4.13 Beheer van registraties, 4.14 Evaluatie en audits en 4.15 Managementbeoordeling; het maken van afspraken met betrekking tot de te leveren service en het monitoren en evalueren daarvan, beschreven in 4.4 Dienstverleningsovereenkomsten; de selectie van laboratoria, waaraan onderzoek wordt uitbesteed, zoals beschreven in 4.5; het personeelsbeleid, beschreven in 5.1 Personeel; (de veiligheid van) de ruimtes, faciliteiten, verbruiksartikelen en apparatuur in gebruik bij het laboratorium, beschreven in 5.2 Accommodatie- en omgevingsvoorwaarden en 5.3 Laboratoriumuitrusting, reagentia en verbruiksartikelen; de implementatie van nood- en calamiteitenprocedures; het faciliteren, initiëren en begeleiden van basaal of toegepast wetenschappelijk onderzoek De verantwoordelijkheid van het management Betrokkenheid van het management De verantwoordelijkheid voor het bestuur van het laboratorium berust bij de Directie. Het strategisch beleid van Medlon wordt bepaald in het Strategisch Overleg, waarin de Directie, de Vakgroep, de Manager F&I/Controller en de Manager HR zitting hebben. Operationeel (afdelingsoversteigende) zaken worden aansluitend aan het Strategisch Overleg afgestemd door de Directie, de locatie-klinisch chemici, de Manager F&I/Controller en de Manager HR, dit overleg wordt het MT genoemd. Het medisch beleid wordt bepaald door de Vakgroep van klinisch chemici. De managementteams van de verschillende locaties bepalen het lokale beleid. De samenstelling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze organen, evenals ook hun onderlinge relaties zijn beschreven (document 01 Overlegstructuren). De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de individuele leden van deze managementorganen is beschreven in de functiebeschrijvingen (zie ook Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en onderlinge relaties). In het kader van de Wet op de Ondernemingsraden heeft Medlon een ondernemingsraad, ondersteund door een ambtelijk secretaris. Maandelijks is er een vergadering tussen OR en Directie in aanwezigheid van de HR functionaris. Het management van Medlon heeft zich gecommitteerd aan de ontwikkeling en implementatie van een zich continu verbeterend kwaliteitsmanagementsysteem. Het management verzorgt onder andere dat het laboratoriumpersoneel op de hoogte is van de behoeften en eisen van wetgevende en accrediterende instanties en klanten, beschreven in Behoeften van gebruikers, 4.4 Dienstverleningsovereenkomsten en Beoordeling en feedback van gebruikers; dat een kwaliteitsbeleid is vastgesteld, beschreven in Kwaliteitsbeleid; dat kwaliteitsdoelen zijn vastgesteld, beschreven in Kwaliteitsdoelstellingen en planning en 4.2 Kwaliteitsmanagementsysteem; dat de Pag 20 van 133

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal

Onderwerpen (1) 29 januari Kwaliteitszorg conform ISO in de praktijk aanpak St Jansdal Kwaliteitszorg conform ISO 15189 in de praktijk aanpak St Jansdal Sharona Smit, kwaliteitsfunctionaris Conferentie Milieu & Veiligheid, 29-01- 2015 Onderwerpen (1) 1. Even voorstellen 2. Voorbereiding

Nadere informatie

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep Statusoverzicht. Consultatie 1 Consultatie 2 Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR q Instemming q Advies q N.v.t. Vastgesteld door Bestuursgroep N.v.t. N.v.t. Borging. Implementatie m.i.v. Opgenomen in

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken Leiderschap 1. De directie heeft vastgelegd en is eindverantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus Datum 4 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2500 EA DEN HAAG Postbus 20018 Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Sneller Beter Dichterbij

Sneller Beter Dichterbij Medlon Jaarbericht 2015 Sneller Beter Dichterbij huisartsenlaboratoria trombosediensten ziekenhuislaboratoria Sneller > Beter > Dichterbij Inleiding Het jaar van de vernieuwingen, zo kunnen we terugkijken

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag

De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag De transfusieketen: alle schakels OK!, maar wie bewaakt de keten? Martin Schipperus, internist- hematoloog HagaZiekenhuis Den Haag Stappen in de transfusieketen l e v e r a n c i e r medewerkers ziekenhuislaboratorium

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U10 Audit Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Opmerkingen Versiedatum Opmerkingen

Nadere informatie

Rapportage Systeembeoordeling

Rapportage Systeembeoordeling Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Status: Rapportage systeembeoordeling Registratie / evaluatie Gehele organisatie Concept Rapportage Systeembeoordeling Datum uitvoering: Monitoring acties:

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS

VERTROUWEN IN PROFESSIONALS VERTROUWEN IN PROFESSIONALS drannemarie van t Veen MBA Arts microbioloog UMCUtrecht/ Saltro Lid Adviespanel belanghebbenden RVA ISO 15189 auditor annemarievantveen@gmail.com Kwaliteit Medische Laboratoria

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol

Specialist. De chemie van geneeskunde. demedisch. Federatiepartner NVKC in beeld. TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol TAAKHERSCHIKKING Vertrouwen speelt een sleutelrol MSB EN VMSD Hoe samenwerking meer oplevert 3 OPLEIDEN IS VOORUITZIEN Investeren in de toekomst demedisch Specialist OKTOBER 2015 UITGAVE VAN DE FEDERATIE

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Van CCKL praktijkrichtlijn naar ISO15189: praktijkervaringen

Van CCKL praktijkrichtlijn naar ISO15189: praktijkervaringen Van CCKL praktijkrichtlijn naar ISO15189: praktijkervaringen Myriam Roelofs-Thijssen World of Technology and Science- seminar Kalibratie&Kwaliteit 6 oktober 2016 Programma Even voorstellen. Transitie medische

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld:

Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende gegevens zijn ingevuld: Documentgegevens Titel Werkgebied Sanctiebeleid bij niet naleven van de regels, voorschriften en instructies Personeel: Arbo Dit document is alleen geldig op de aangegeven printdatum, tenzij de volgende

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Opstapcertificatie fase I en II > VV&T versie 2010 Inleiding 2011 Stichting HKZ Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht

Heraccreditatie CCKL. Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht Heraccreditatie CCKL Dr L Stolk, Klinische Farmacie, Academisch Ziekenhuis Maastricht 19-02-2002 middag symposium eerste CCKL accreditatie Deelnemers: Laboratoria apotheek van de ziekenhuizen Tilburg,

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE KLINISCH CHEMICI IN DIENSTVERBAND IN ZIEKENHUIZEN

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE KLINISCH CHEMICI IN DIENSTVERBAND IN ZIEKENHUIZEN PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE KLINISCH CHEMICI IN DIENSTVERBAND IN ZIEKENHUIZEN Preambule Overwegende dat: 1. de professionele autonomie van de klinisch chemicus in dienstverband moet worden gewaarborgd

Nadere informatie

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015

Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Kwaliteitslabel Sociaal Werk versus ISO 9001: 2015 Inleiding Dit overzicht is bedoeld voor leden van Sociaal Werk Nederland (en Certificatie Instellingen), die zich willen oriënteren op de verschillen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012

Doel. Context VSNU UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE ICT FUNCTIONEEL (INFORMATIE) BEHEERDER VERSIE 1 MEI 2012 Functioneel (informatie) beheerder Doel Zorgdragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen), passend binnen het informatiebeleid

Nadere informatie

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala

NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria. Isala NEN-EN-ISO 15189:2012 Medische laboratoria Isala Auteur Henri Robben Datum 29-03-2016 Waar gaan we het over hebben - Algemeen - Voorbereiding - Hoofdstuk 4 - Ethisch gedrag - Eindverantwoordelijke van

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR

Functiebeschrijving. Teammanager VGE. Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Functiebeschrijving Teammanager VGE Versie 0.9 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts met goedkeuring van LIMOR

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013 ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN code: B1308 3 oktober 2013 datum: 3 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/8 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Onderdelen van het energiemanagement actieplan 5 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2

Inhoudsopgave. Energiemanagement programma I GMB 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Duurzaamheid beleid... 4 3 PLAN: Energieverbruik en reductiekansen... 6 3.1 Energieverbruik door GMB (scope 1 en 2)... 6 3.2 Energieverbruik in de keten (scope 3)... 7

Nadere informatie

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Energie Kwailteitsmanagement systeem Energie Kwailteitsmanagement systeem (4.A.2) Colofon: Opgesteld : drs. M.J.C.H. de Ruijter paraaf: Gecontroleerd : W. van Houten paraaf: Vrijgegeven : W. van Houten paraaf: Datum : 1 april 2012 Energie

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN. RvA-F004-1-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER TESTEN RvA-F004-1-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier wordt gebruikt

Nadere informatie

Voldoen aan ISO 15189:2012

Voldoen aan ISO 15189:2012 Voldoen aan ISO 15189:2012 Eén itask meldformulier voor het registreren en afhandelen van corrigerende en preventieve maatregelen Maandag 27 maart 2017 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Weefselinstelling, Semenbank en Intra-uteriene inseminatie

Jaarverslag 2016 Weefselinstelling, Semenbank en Intra-uteriene inseminatie Jaarverslag 2016 Weefselinstelling, Semenbank en Intra-uteriene inseminatie AKL Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie : 1 Datum : 14-02-2017 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organogram, Organisatie of Bestuurlijke

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 -

1. Begripsbepaling Doel van de registratie Categorieën Opgenomen gegevens Gegevens verwijderen of vernietigen - 3 - Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling - 2-2. Doel van de registratie - 2-3. Categorieën - 2-4. Opgenomen gegevens - 3-5. Gegevens verwijderen of vernietigen - 3-6. Verstrekken gegevens - 3-7. Toegang - 4-8.

Nadere informatie

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014

Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 Procedure Aanname, behandeling en afgifte semen t.b.v. IUI versie 8 15 april 2014 wijziging t.a.v. versie 7 algemeen 6 enkele tekstuele aanpassingen aangepast: literatuurlijst 22-5-2014 Provisorische wijziging

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam

Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functieprofiel Naam organisatie: Stichting Huisartsen Dienstenposten Amsterdam Functienaam: Locatiemanager Datum: september 2009 1. Doelstelling van de functie De Locatiemanager is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap

Algemeen beleid, beleid ketenpartners en financieel beleid van Dikkertje Dap Algemeen beleid Kinderopvang stelt zich tot doel kinderopvang te bieden waarin kwaliteit en flexibiliteit het uitgangspunt is. De leeftijdsgroep waarop wij ons richten bestaat uit kinderen van 0 tot 13

Nadere informatie

Ondersteuner ICT. Context. Doel

Ondersteuner ICT. Context. Doel Ondersteuner ICT Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt en effectief functionerende

Nadere informatie

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS

Voorkomen is beter. De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem. 08 april 2014 HKZ kwaliteitsdag 2014 - workshop opzetten VMS Voorkomen is beter De opzet van een VMS: Veiligheids Management Systeem 2 VMS normen Safety and Quality Assessment System SQAS VGM-Checklist Aannemers VCA 2000 OHSAS18001 / BS8800 / NPR5001 ISO27001 /

Nadere informatie

Directiestatuut Domijn

Directiestatuut Domijn Directiestatuut Domijn 4 mei 2012 Diskisnr.: 1972042 Inhoudsopgave 1. Directiestatuut Domijn 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Doel van de functies 3 1.3. Plaats in de organisatie 4 1.4. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten

Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten I Algemeen Deze praktijkrichtlijn is een centraal onderdeel van de Veldnorm Federatie van Nederlandse Trombosediensten ( veldnorm ) en als zodanig een trombosedienst-specifieke

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

In de bijlage heb ik de tekortkomingen en de correcties daarop puntsgewijs beschreven.

In de bijlage heb ik de tekortkomingen en de correcties daarop puntsgewijs beschreven. Academisch Ziekenhuis Maastricht t.a.v. Raad van Bestuur Postbus 5800 6202 AZ MAASTRICHT Betreft bezoek afdeling Urologie Geneesmiddelen En Medische Technologie Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U9 Monitoren Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Hoofdstuk

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie