Kwaliteitshandboek januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitshandboek januari 2015"

Transcriptie

1 H1 TOEPASSINGSGEBIED Kwaliteitshandboek januari 2015 Pag 1 van 133

2 H1 TOEPASSINGSGEBIED KWALITEITSHANDBOEK 1. Onderwerp en toepassingsgebied 2. Normatieve verwijzingen 3. Termen en definities (en afkortingen) 4. Aan het management gestelde eisen 5. Technische eisen 6. Werkwijze en activiteiten trombosedienst 7. Zelfmeten en doseren 8. Cliëntenraad 9. Ketensamenwerking Bijlagen Bijlage 1: Kruistabel CCKL versus ISO Bijlage 2: Taakverdeling klinisch chemici Dit werk is auteursrechtelijk beschermd Arjan de Mare, Medlon bv, 2015 Pag 2 van 133

3 H1 TOEPASSINGSGEBIED 1. Onderwerp en toepassingsgebied Bijlage 1 KHB: Kruistabel CCKL versus ISO Pag 3 van 133

4 H1 TOEPASSINGSGEBIED Om de kwaliteit van de door Medlon geleverde zorg en confirmatie aan Medlons kwaliteitsbeleid en kwaliteitsnormen zoals de ISO 15189:2012, de ISO 22870: 2006 en de CCKL/FNT PRT (sep. 2014) te waarborgen is een uitgebreid geïntegreerd kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Een goed functionerend kwaliteitssysteem is van essentieel belang voor het waarborgen van passende dienstverlening aan de aanvragers. In dit kwaliteitshandboek wordt het kwaliteitssysteem van Medlon beschreven. Hierdoor zijn alle onderdelen van het kwaliteitssysteem, evenals de organisatiestructuur en het totaal aan maatregelen, procedures, functies en middelen, dat noodzakelijk is voor een optimale en kwalitatief hoogstaande bedrijfsvoering, inzichtelijk voor de medewerkers van Medlon alsmede voor externe instanties. Deze huidige versie van het kwaliteitshandboek is gebaseerd op de hoofdstukindeling volgens de ISO 15189:2012-norm. In Bijlage 1 is in een kruistabel weergegeven in welke paragrafen van dit handboek de onderdelen uit de CCKL praktijkrichtlijn zijn terug te vinden. Hoofdstuk 1 beschrijft het toepassingsgebied van Medlons kwaliteitssysteem en beschrijft specifiek dit kwaliteitshandboek, hoofdstuk 2 benoemt de wettelijke voorschriften en richtlijnen waaraan de bedrijfsvoering van Medlon voldoet en in hoofdstuk 3 is een overzicht van de gebruikte definities en afkortingen opgenomen. Hoofdstuk 4 beschrijft de inrichting van onder andere de organisatie, het kwaliteitssysteem en verschillende processen op service en bedrijfskundig vlak. In hoofdstuk 5 worden ten slotte het beleid ten aanzien van personeel, middelen en het daadwerkelijke laboratoriumonderzoek beschreven. Aangezien Medlons trombosedienst volgens de FNT-norm opereert zijn daarover tevens 4 additionele hoofdstukken opgenomen in dit kwaliteitshandboek. Deze beschrijven de werkwijze en activiteiten van de trombosedienst (hoofdstuk 6), het zelfmeten en doseren door patiënten van de trombosedienst (hoofdstuk 7) en de cliëntenraad van de trombosedienst (hoofdstuk 8). Tot slot wordt in hoofdstuk 9 het behandelaarschap beschreven. In het kwaliteitshandboek wordt invulling gegeven aan hoofdzaken, op verschillende plaatsen wordt verwezen naar processen en procedures. Aan het begin van iedere paragraaf is een overzicht van de in die paragraaf benoemde processen en procedures opgenomen. Voor het opstellen en beheren van deze processen, procedures en ook dit kwaliteitshandboek wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd documentbeheerssysteem (idocument). Het kwaliteitshandboek wordt onder verantwoordelijkheid van de directie van Medlon opgesteld door de klinisch chemicus met aandachtsgebied Kwaliteit en de kwaliteitsfunctionarissen. Het is het product van een intensieve samenwerking tussen de Afdeling Kwaliteit, de Vakgroep en de Directie. Eén maal per jaar wordt het kwaliteitshandboek op initiatief van de kwaliteitsfunctionaris herzien, of eerder indien nodig. Versie 4 Kwaliteitshandboek Medlon Functie Naam Handtekening Algemeen directeur/klinisch chemicus Dr. C.J.A. Doelman, MBA Klinisch chemicus Kwaliteitszorg Dr. A. de Mare Pag 4 van 133

5 H2 INLEIDING 2. Normatieve verwijzingen Bijbehorende documenten ID nr titel Wetten, normen en richtlijnen Pag 5 van 133

6 H2 INLEIDING Het kwaliteitshandboek is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 15189:2012, NEN-EN-ISO 22870:2006 en de praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem voor Trombosediensten versie (sep. 2014). Daar waar van toepassing, wordt gewerkt volgens de geldende wettelijke voorschriften en richtlijnen. Zie document Wetten, normen en richtlijnen voor een overzicht van de geldende wetten, normen en richtlijnen. In het kwaliteitshandboek worden alleen hoofdzaken genoemd en daarom wordt er ook op diverse plaatsen verwezen naar bijlagen, procedures en werkvoorschriften. Voor het opstellen en beheren van kwaliteitsdocumenten wordt gebruik gemaakt van het documentbeheersysteem idocument van de firma Infoland. Pag 6 van 133

7 H3 DEFINITIES EN AFKORTINGEN 3. Termen en definities (en afkortingen) Pag 7 van 133

8 H3 DEFINITIES EN AFKORTINGEN Definities Beleidscyclus Het cyclisch proces van voorbereiding, bepaling, implementatie en evaluatie van beleid. Confirmeren Controle door een tweede analist van een onderzoeksresultaat dat door een eerste analist handmatig is ingevoerd, of de vrijgifte van een resultaat door een analist. Contractmanagement Het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt; teneinde volledige benutting van contracten te faciliteren en managementrapportages te genereren. Doorlooptijd (TAT) Tijdsinterval tussen de registratie van de aanvraag in het LIS en de rapportage van de analyse-uitslagen aan de aanvrager Evalueren Het in de diepte beoordelen en gebruiken van resultaten voor de bevestiging, de bijsturing of de ommekeer van de normen of wijze van beleidsuitvoering. Exact Exact Globe 2003 inkoopsysteem van Medlon EZIS Ziekenhuisinformatiesysteem Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) Juistheid (= zuiverheid) De mate van overeenstemming tussen meetverwachting en de gezochte waarde. De maat om de onjuistheid uit te drukken is: systematische fout. Justeren Het verrichten van handelingen nodig om het meetmiddel of referentieobject zodanig nauwkeurig te laten functioneren dat het geschikt is voor het gebruiksdoel. Medlon Vademecum Een web-applicatie met een overzicht van alle bij Medlon aanvraagbare laboratoriumonderzoeken. Per analyse is hierin vastgelegd de testnaam, het monstertype, het benodigde afnamemateriaal en volume, de aanmeldcode en labelling, benodigd verzendformulier, analyselocatie- en werkplek, doorlooptijd en werkwijzen op poli-afname, prikpost, centrale monsterontvangst, urinelab en administratie. Management review Jaarlijkse zelfevaluatie van het kwaliteitsbeleid en systeem door het management van het laboratorium of de instelling. Monaco Planning Informatie Portaal (roosterprogramma) POCT Point of Care Testing (POCT) is een methode om onderzoek uit te voeren naast of in de nabijheid van de patiënt. Precisie De mate van overeenstemming tussen de uitkomsten van onafhankelijk van elkaar verrichte analyses in identiek materiaal. De kwantitatieve maat voor de hierbij optredende spreiding is de standaardafwijking. PRISMA Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis Procesanalyse Methodiek om systematisch processen te analyseren en mogelijkheden voor verbetering vast te stellen (pro-actief). Vakspecialist Aanspreekpersoon die de rol van inhoudelijke vraagbaak vervult op de werkvloer en de dagelijkse aansturing heeft over een (sub)-afdeling en daarnaast ingezet kan worden voor routinewerkzaamheden X/Care Ziekenhuisinformatiesysteem Medisch Spectrum Twente Verantwoordelijk persoon Eindverantwoordelijke voor Medlons werkzaamheden als weefselinstelling in het kader van de Wet Kwaliteit en Veiligheid Lichaamsmateriaal (WVKL). Lijst van afkortingen ARBO BSN BTD CAO CBP CDEMZ DLO DNA ARBeidsOmstandigheden Burger Service Nummer BloedTransfusieDienst Collectieve ArbeidsOvereenkomst College bescherming persoonsgegevens Chemische Diagnostiek van Erfelijke Metabole Ziekten directie-locatie overleggen DeoxyriboNucleid Acid Pag 8 van 133

9 H3 DEFINITIES EN AFKORTINGEN DT ECG EOs FKT FNT FTP-IP FWG GLIMS HAGRO HAR HAT HFMEA HIS HPC HPLC HRM ICT IGZ INR IUI JACIE KAM KC KCio KCio KF KLEM LAF-kasten LESA LIS LKC LMWH METC MIC MIN MIPS MR MST MT MTO MU NIAZ NVKC OR PCR PDCA PIN POP PRA PRT PTO QC Directie Team ElektroCardioGram Elektronische order FertiliteitsKliniek Twente Federatie Nederlandse Trombosediensten File Transfer Protocol Internet Protocol FunctieWaardering Gezondheidszorg General Laboratory Informatics Medical System HuisArtsenGROepen Huisartsen Advies Raad Huisarts Apotheek Trombosedienst Healthcare Failure Mode and Effects Analysis Huisartsen Informatie Systeem humane progenitorcellen High Performance Liquid Chromatography Human Resources Management Informatie- en CommunicatieTechnologie Inspectie voor de Gezondheidszorg International Normalized Ratio Intra Uteriene Inseminatie Joint Accreditation Committee-International Society for Cellular Therapy (ISCT) (Europe) & European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Kwaliteit, Arbo en Milieu Klinisch Chemicus Klinisch Chemicus in opleiding klinisch chemici in opleiding Kwaliteitsfunctionaris KLinische EMbryologen Laminaire Airflow Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraken Laboratorium Informatie Systeem Locatie Klinisch Chemicus Low Molecular Weight Heparin Medisch Ethische Toetsingscommissie Multiple Instrument Comparison Monster Identificatie Nummer Medical Informatics for Professional Systems management review Medisch Spectrum Twente Management Team medewerkertevredenheidsonderzoeken meetonzekerheid Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde Ondernemingsraad Polymerase Ketting Reactie Plan, Do, Check, Act Persoonlijk IdentificatieNummer Persoonlijk OntwikkelPlan Prospectieve RisicoAnalyse Praktijkrichtlijn voor Trombosediensten patiënttevredenheidsonderzoeken Kwaliteitscontrole Pag 9 van 133

10 H3 DEFINITIES EN AFKORTINGEN RI&E RvA RVE SA SDsa SKML SLA SMART TAT TEa TVB VIM VKA VWS Wbp WBV Wet BIG WGBO WMO WVKL ZGT ZiROP Risico Inventarisatie & Evaluatie Raad voor Accreditatie Resultaat Verantwoordelijke Eenheid State of the Art Standaard Deviatie State-of-the-Art Stichting Kwaliteitsbewaking Medische Laboratoriumdiagnostiek Service Level Agreement Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden TurnAroundTime Total allowable Error Taken Verantwoordelijkheden Bevoegdheden Veilige Incident Melding vitamine K-antagonisten Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet bescherming persoonsgegevens Wet inzake Bloedvoorziening Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal ZiekenhuisGroep Twente Ziekenhuis Rampen Opvang Plan Pag 10 van 133

11 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN 4.1 Verantwoordelijkheid van de organisatie en het management 4.2 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.3 Documentbeheer 4.4 Dienstverleningsovereenkomsten 4.5 Onderzoek door verwijzingslaboratoria 4.6 Externe diensten en leveringen 4.7 Adviesdiensten 4.8 Afhandelen van klachten 4.9 Identificatie en beheersing van afwijkingen 4.10 Corrigerende maatregelen 4.11 Preventieve maatregelen 4.12 Continue verbetering 4.13 Kwaliteits- en technische records 4.14 Evaluaties en interne audits 4.15 Management review Pag 11 van 133

12 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN 4.1 Verantwoordelijkeheid van de organisatie en het management Organisatie Algemeen Rechtspersoon Ethische houding Eindverantwoordelijke van het laboratorium De verantwoordelijkeheid van het management Betrokkenheid van het management Behoeften van gebruikers Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsdoelstellingen en planning Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en onderlinge relaties Communicatie Kwaliteitsmanager Bijbehorende documenten ID nr titel Beleidscyclus Gedragscode Inwerken, nieuwe medewerker Medlon Overlegstructuren Eerste lijn, Agenda Maatschappen, Concept agenda Nader gebruik lichaamsmateriaal Bijlage 2 KHB: Taakverdeling KC Pag 12 van 133

13 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN 4.1 Verantwoordelijkheid van de organisatie en het management Organisatie Algemeen Medlon werkt vanuit vier ziekenhuislocaties van Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). De laboratoriumdiensten richten zich op aanvragers uit MST en ZGT en ook op aanvragers uit de eerste lijnszorg (huisartsen, verpleeghuisartsen/specialist ouderen geneeskunde, verloskundigen) en derden (andere ziekenhuizen, GGD's, leveranciers etc). Medlon BV Haaksbergerstraat 55 Postbus KA Enschede Telefoon: Fax: KVK nr Trombosedienst MST Postbus KA Enschede Poliklinieknummer: 66 Telefoon: (op werkdagen van uur en op zaterdag van uur) (in geval van spoed) Fax: Trombosedienst ZGT (Locatie Almelo/Hengelo) Postbus AM Hengelo Routenummer: 1.11 Telefoon: (op werkdagen van uur) (zaterdag van uur) (in geval van spoed) Fax: Bezoekadressen laboratoriumlocaties: Locatie Almelo Zilvermeeuw PP Almelo Locatie Enschede Ariënsplein JX Enschede Laboratorium Fertiliteitskliniek Twente (Deze laboratoriumlocatie valt organisatorisch onder locatie Hengelo.) Demmersweg BN Hengelo Pag 13 van 133

14 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Locatie Hengelo Geerdinksweg DL Hengelo Locatie Oldenzaal (Deze laboratoriumlocatie valt organisatorisch onder locatie Enschede.) Prins Bernardstraat AM Oldenzaal Trombosedienst MST Ariënsplein JX Enschede Trombosedienst ZGT Geerdinksweg DL Hengelo Bezoekadressen afnamelaboratoria: Informatie over de locatie en openingstijden van de afnamelaboratoria van Medlon is te vinden op de website: Bezoekadressen prikposten: Informatie over de locatie en openingstijden van de prikposten van Medlon is te vinden op de website: Bezoekadressen prikpunten: Informatie over de locatie en openingstijden van de prikpunten van Medlon is te vinden op de website: Bezoekadressen prikpunten Trombosediensten: Patiënten van de Trombosediensten kunnen terecht op alle bovengenoemde bloedafnamelocaties van Medlon. Een aantal prikpunten is echter specifiek bedoeld voor trombosedienstpatiënten. Informatie over de locatie en openingstijden van prikpunten van Medlon voor trombosedienstpatiënten is te vinden op de website: Medlon kent de volgende organisatiestructuur: Directie Ondersteunende dienst Vakgroep Laboratorium Almelo Laboratorium Hengelo Laboratorium Enschede Laboratorium Speciele analyse Trombosediensten en POCT Pag 14 van 133

15 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Analyse en afname locaties Almelo, Hengelo en Enschede Directie Ondersteunende dienst Vakgroep, inclusief Hemovigilantiefunctionaris MST Hemovigilantiefunctionaris ZGT Locatie klinisch chemicus Locatie klinisch chemicus Locatie klinisch chemicus Laboratoriumlocatie Almelo Laboratoriumlocatie Hengelo Laboratoriumlocatie Enschede Afdelingshoofden afname Laboranten Afdelingshoofd analyse Analisten Vakspecialisten Amanuenses Afdelingshoofd afname Laboranten Afdelingshoofd analyse Analisten Vakspecialisten Amanuenses Afdelingshoofden afname Laboranten Afdelingshoofden analyse Analisten Vakspecialisten Amanuenses Hemovigilantiemedewerker Laboratorium Fertiliteitskliniek Twente Directie Ondersteunende dienst Vakgroep, inclusief Biovigilantiefunctionaris ZGT (Verantwoordelijk Persoon voor de semenopwerking) Locatie klinisch chemicus met aandachtsgebied Semen Laboratorium Fertiliteitskliniek Afdelingshoofd analyse Hengelo Biovigilantiemedewerker Analisten Pag 15 van 133

16 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Speciële analyses, trombosediensten en POCT Directie Ondersteunende dienst Locatie klinisch chemicus Vakgroep, inclusief Biovigilantiefunctionaris MST (Verantwoordelijk Persoon voor de JACIE-geaccrediteerde bewerking en uitgifte van hematopoietische stamcellen) Afdelingshoofd trombosedienst / POCT Afdelingshoofd speciële analyses Medisch leider trombosedienst Biovigilantiemedewerker Doseerartsen Doseeradviseurs Vakspecialisten POCT vakspecialist POCT medewerkers Analisten Vakspecialisten Ondersteunende dienst Directie Vakgroep Aandachts klinisch chemicus Aandachts klinisch chemicus Afdelingshoofd analyse Afdelingshoofd analyse Kwaliteit Kwaliteitsfunctionaris Documentbeheerder Applicatiebeheer Applicatiebeheerder Servicecentrum Administratief medewerker Materiaalbeheer & inkoop Inkoopondersteuner Magazijnmedewerker Financiën & informatie Controller Administrateur Mdw. financiële administratie Techniek & onderhoud Functionaris techniek Medewerker techniek Relatiebeheer Relatiebeheerder Mdw. relatiebeheer HRM HR adviseur Personeelsconsulent Secretariaat Secretaresses Pag 16 van 133

17 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Rechtspersoon Medlon bv is een besloten vennootschap, opgericht door Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Ook de trombosediensten van deze ziekenhuizen en de vroegere trombosedienst Almelo maken deel uit van Medlon. Richting patiënten worden deze trombosediensten aangeduid als Trombosedienst MST (Enschede) en Trombosedienst ZGT (Almelo en Hengelo). Medlon bv is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer KvK De Stichtingen MST en ZGT zijn ieder 50% aandeelhouder van Medlon. In de statuten, de aandeelhouders-samenwerkingsovereenkomst tussen de beide ziekenhuizen, de overeenkomst tot opdracht van het verlenen van laboratoriumzorg, het directiereglement en functiebeschrijvingen staan de onderlinge verhoudingen tussen aandeelhouders ZGT en MST onderling en de directie van Medlon beschreven Ethische houding Medewerkers van Medlon dienen zich te houden aan de gedragscode van Medlon (o.a. gebaseerd op de gedragscodes van MST en ZGT) (document 01 Gedragscode), de beroepscode voor de biomedische laboratoriummedewerker van Nederlandse Vereniging van biomedische Laboratoriummedewerkers (NVML) en de verplichtingen van werknemers zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de CAO Ziekenhuizen. De klinisch chemici zijn daarnaast nog gebonden aan de gedragscode en het professioneel statuut van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC). Elke medewerker is verplicht eventuele werkzaamheden buiten Medlon, of andere bijverdiensten te melden. Conform de CAO Ziekenhuizen is het medewerkers niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te vervullen of al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met zijn functie dan wel met de belangen of het aanzien van Medlon. Dit om te waarborgen dat medewerkers van Medlon niet betrokken zijn bij activiteiten, die op enerlei wijze het vertrouwen in de competentie, de onpartijdigheid, het beoordelingsvermogen, of de integriteit van het laboratorium zouden kunnen schaden. Doordat het management en de medewerkers van Medlon zijn gebonden aan bovenstaande gedragscodes kunnen zij gevrijwaard blijven van alle commerciële of financiële druk, die de kwaliteit van hun werk negatief zou kunnen beïnvloeden. Binnen Medlon wordt nauwgezet toegezien op de werkzaamheden en werktijden van de medewerkers om oneigenlijke werkdruk te voorkomen. Bij een achturige werkdag zijn een ochtend- en middagpauze, beide tot maximaal 15 minuten, inbegrepen. De lunchpauze is 30 minuten en hierbij niet inbegrepen. Regelmatigheidsdiensten vallen in de uren tussen uur en uur. Daarbuiten bestaan er onregelmatigheidsdiensten zoals bereikbaarheidsdiensten en aanwezigheidsdiensten. De werkindeling overdag is zodanig geregeld dat er door een roulatiesysteem ruime afwisseling bestaat in de uit te voeren werkzaamheden. Roulatie over het volledige basispakket is vereist voor diegenen die participeren in avond- en nachtdiensten. Problemen met betrekking tot het functioneren op de werkplek zoals door te hoge werkdruk worden besproken met het afdelingshoofd. Structureel te hoge werkdruk wordt besproken in het locatie overleg, daarna gaat het naar het MT en eventueel het DT. Het aantal vrije uren, waarop een medewerker recht heeft, is conform de CAO Ziekenhuizen. De wijze waarop afwezigheidsplanning geregeld is, staat beschreven (document 01 Inwerken, nieuwe medewerker Medlon). Ziekteverzuim of afwezigheid binnen kantooruren worden doorgegeven aan de direct leidinggevende. Melding van ziekte of afwezigheid buiten kantooruren van ingeroosterde medewerkers wordt doorgegeven aan de dienstdoende klinisch chemicus, die, in overleg met de dienstdoende medewerkers, aan de hand van de roosterplanning zorg draagt voor vervanging. De diensttijden en het aantal ingeroosterde medewerkers staan vermeld in de roosterplanning (Monaco). De indeling van dienstdoende analisten tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten voldoet aan de wettelijke eisen en is bovendien zodanig dat onaanvaardbare druk wordt vermeden. Hiertoe is op alle tijden voldoende bezetting ingeroosterd in het dienstrooster. Structureel te hoge werkdruk in diensten worden aangekaard bij het Afdelingshoofd. In urgente gevallen stellen medewerkers bij te hoge werkdruk in diensten de dienstdoende klinisch chemicus op de hoogte, die de urgentie van de aanvragen beoordeelt en eventueel ondersteuning regelt. Medewerkers van Medlon worden geacht het voor onderzoek aangeboden materiaal te behandelen conform de wettelijke regelingen waarin de rechten en plichten in deze zijn vastgelegd zoals de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO), de Code Nader Pag 17 van 133

18 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Gebruik Lichaamsmateriaal en de Wet inzake Bloedvoorziening (WBV). Dit betekent dat het voor onderzoek aangeboden materiaal uitsluitend mag worden gebruikt voor doeleinden waarvoor het beschikbaar is gesteld. Dat wil zeggen; onderzoek direct gerelateerd aan diagnostiek en behandeling van de individuele patiënt. Nadat de oorspronkelijke vraagstelling is behandeld, wordt het onderzoeksmateriaal zo snel mogelijk vernietigd, tenzij dit materiaal voor vervolgonderzoek beschikbaar moet blijven. Op speciaal verzoek van de behandelend arts wordt spijtmateriaal gedurende drie maanden bewaard voor eventueel vervolgonderzoek. In voorkomende gevallen wordt materiaal verkregen dat niet in de eerste plaats beschikbaar is gesteld voor laboratoriumonderzoek, maar gedoneerd wordt ten behoeve van de geneeskundige behandeling van de patiënt zelf of van derden. Hierbij kan gedacht worden semen voor intra-uterine inseminatie en stamcellen voor autologe transplantaties. Restanten van onderzoeksmateriaal worden na anonimiseren (document 02 Nader gebruik lichaamsmateriaal) soms gebruikt voor interne onderzoeksdoeleinden, zoals het kalibreren van analyseapparatuur, interne kwaliteitscontrole of het verbeteren of valideren van analysemethoden. Hiertoe wordt de etikettering en andere aanduidingen van het materiaal verwijderd en, indien mogelijk, het materiaal van meerdere personen gemengd. Voor dergelijke doeleinden wordt geen extra materiaal van de patiënt afgenomen en er wordt geen toestemming van de patiënt gevraagd. Patiënten worden over eventueel nader gebruik van hun lichaamsmateriaal geïnformeerd door middel van het aanvraagformulier en ze worden in de gelegenheid gesteld hiertegen bezwaar aan te tekenen tijdens de bloedafname. Voorwaarde is dat de anonimiteit van de patiënt is gewaarborgd. Indien het wenselijk is dat materiaal voor andere dan bovengenoemde zaken gebruikt wordt dan is daar expliciet toestemming van de METC en de patiënt voor nodig (informed consent). Onderzoeksmateriaal t.b.v. wetenschappelijk onderzoek wordt in principe geanonimiseerd. Dit geldt als het materiaal betreft voor onderzoek in het eigen laboratorium en voor trials als dit door de aanvrager is geregeld. Medlon neemt alleen deel aan wetenschappelijk onderzoek waarvoor toestemming is verleend door de METC en waarvoor informed consent van de patient is verkregen. Medlon is in het kader van de Wet Kwaliteit en Veiligheid Lichaamsmateriaal door het ministerie van VWS erkend als weefselinstelling. De vrijgave van behandeld lichaamsmateriaal voor gebruik bij patiënten is voor intra-uteriene inseminatie procedureel vastgelegd evenals voor stamceltransplantaties. In de voorschriften staat onder andere beschreven hoe het product bewaard wordt en hoe de etikettering van het product tot stand komt. Door deze wijze van vastlegging is door het laboratorium gewaarborgd dat het product bij de juiste patiënt wordt toegediend. Voor semenopwerking wordt uitgegaan van het landelijk protocol "Laboratoriumfase intra-uteriene inseminatie" van de werkgroep Semen (NVKC/KLEM) en de wettelijke kaders. Het kwaliteitssysteem van Medlon bewaakt het proces van semenopwerking tot aan de uitgifte van het materiaal. Het vervolg van het proces IUI valt namelijk onder het kwaliteitsmanagementsysteem van de Fertiliteitskliniek Twente. Wel is er een gezamenlijke risicoanalyse van het gehele proces gedaan om juist ook op de overdrachtsmomenten eventuele beheersmaatregelen te treffen. Voor de uitgifte van hematopoietische stamcellen wordt uitgegaan van de JACIE-richtlijnen. De bewerking en uitgifte van stamcellen wordt weliswaar uitgevoerd door Medlon, het gehele proces wordt bewaakt door het kwaliteitsmanagementsysteem van het JACIE-geaccrediteerde autologe stamceltransplantatieprogramma van MST. Bij beide processen houden de medewerkers van Medlon zich aan de Richtlijn 2006/86/EG van de Commissie van de Europese gemeenschappen. Medewerkers hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van patiëntengegevens zoals omschreven in de CAO Ziekenhuizen en de gedragscode van Medlon. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem/haar uitdrukkelijk is opgelegd. Hiervoor is specifieke aandacht tijdens het inwerken van nieuwe medewerkers volgens het Inwerken nieuwe medewerker. Bij de registratie van patiëntengegevens wordt gewerkt volgens de eisen gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Medlon heeft een vermelding hiervoor in het register van het CBP Eindverantwoordelijke van het laboratorium Medlon wordt geleid door een tweehoofdige collegiale directie, bestaande uit een directeur/klinisch chemicus (tevens voorzitter van de directie), die lid is van de vakgroep klinisch chemie en een directeur bedrijfsvoering. De onderlinge verhoudingen zijn vastgelegd in het directiereglement. Beide directeuren hebben een taakverdeling afgesproken. De directie is verantwoording schuldig aan de aandeelhouders zoals nader beschreven in de Pag 18 van 133

19 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN statuten van Medlon, de aandeelhouders- en samenwerkingsovereenkomst, overeenkomst van opdracht tot het verlenen van klinisch chemische zorg en laboratoriumdiensten en het directiereglement. Op iedere locatie geeft een locatie klinisch chemicus (LKC) in samenwerking met twee of meer afdelingshoofden leiding aan het primaire proces en de dienstverlening. De LKC s bewaken de kwaliteit en de service van de betreffende laboratoriumlocatie, dragen een budgetverantwoordelijkheid voor de betreffende locatie en geven hiërarchisch, operationeel en functioneel direct leiding aan de afdelingshoofden en indirect aan de medewerkers van de locatie. De vakinhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de dienstverlening berust bij de klinisch chemici (KC s). Zij hebben hun onderlinge taakverdeling vastgelegd en ieder draagt voor zijn aandachtsgebieden professionele eindverantwoordelijkheid (zie bijlage 2). Besluiten op vakinhoudelijk gebied worden in de Vakgroep genomen, bij voorkeur genomen op basis van consensus of geen bezwaar. Indien er geen consensus is, beslist de algemeen directeur/klinisch chemicus. Doordat de algemeen directeur/klinisch chemicus van Medlon ook deel uitmaakt van de vakgroep Klinische chemie bestaat daarmee een directe lijn tussen vakgroep en directie. Met betrekking tot vakinhoudelijke zaken hebben klinisch chemici een hiërarchische en functionele relatie met de vakspecialisten. De KC s hebben allen één gewoon lidmaatschap van de Medische Staf in één van de beide ziekenhuizen (MST of ZGT) en een buitengewoon lidmaatschap in het andere ziekenhuis. Dit is gespreid over de ziekenhuizen. Hiermee zijn de klinisch chemici beschikbaar voor ziekenhuisfuncties/-commissies. Binnen MST is één der klinisch chemici aangewezen als hemo- en biovigilantiefunctionaris. Deze biovigilantiefunctionaris is tevens de verantwoordelijke persoon in het kader van de Wet Kwaliteit en Veiligheid Lichaamsmateriaal (WVKL) voor de JACIE-geaccrediteerde bewerking en uitgifte van hematopoietische stamcellen. Deze klinisch chemicus is tevens voorzitter van de bloedtransfusiecommissie. Binnen ZGT is één klinisch chemicus benoemd tot hemovigilantiefunctionaris, een andere tot biovigilantiefunctionaris. Deze laatste is ook benoemd tot verantwoordelijk persoon in het kader van de WVKL voor de semenopwerking ten behoeve van de Fertiliteitskliniek Twente. Enkele ondersteunende diensten rapporteren aan de directeur bedrijfsvoering, maar worden rechtstreeks aangestuurd door een klinisch chemicus, aansluitend bij de al langer bestaande praktijk, dat zij intensieve bemoeienis hebben met dit aandachtsgebied en daarbij profiterend van de meerwaarde van die korte lijn tussen vakgebied en ondersteuning. Dit betreft de teams Kwaliteit en Applicatiebeheer. Gedetailleerde omschrijvingen van de competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de (locatie) klinisch chemici zijn vastgelegd in de functiebeschrijvingen. De afdelingshoofden zijn elk operationeel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op hun eigen afdeling. Zij worden daarbij ondersteund door vakspecialisten, die binnen het team vakinhoudelijk verantwoordelijk zijn en vakinhoudelijk direct aangestuurd worden door de klinisch chemicus met dat aandachtsgebied. Er wordt gestreefd naar teams met een omvang van rond de 30 fte. Daarnaast hebben de afdelingshoofden ook afdeling-overstijgende taken. Het servicecentrum en het team materiaalbeheer & inkoop vallen organisatorisch onder de directeur bedrijfsvoering, maar zijn elk onder één van de afdelingshoofden analyse ondergebracht, ook hier mede profiterend van de toegevoegde waarde van een directe relatie met het primair proces. Een gedetailleerde omschrijving van de competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de afdelingshoofden is vastgelegd in de functiebeschrijvingen. Vakspecialisten zijn voor medewerkers aanspreekpersonen bij vakinhoudelijke problemen/vragen. Tevens is één vakspecialist van het Laboratorium Enschede benoemd tot hemovigilantiemedewerker van MST. Eén vakspecialist van het Specieel laboratorium is benoemd tot biovigilantiemedewerker. Een gedetailleerde omschrijving van de competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de vakspecialisten is vastgelegd in de functiebeschrijving. De medische eindverantwoordelijkheid bij de Trombosedienst berust bij de medisch leider. De medisch leiders van Medlons trombosediensten zijn lid van de maatschappen Interne geneeskunde van respectievelijk ZGT en MST. Een gedetailleerde omschrijving van de competenties, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medisch leider is vastgelegd in de functiebeschrijving. Voor de uitvoer van verschillende (bedrijfskundige) taken binnen Medlon zijn enkele ondersteunende werkgroepen in het leven geroepen, o.a.: Pag 19 van 133

20 H4 AAN HET MANAGEMENT GESTELDE EISEN Werkgroep Personeelszaken, die dient als klankbord vanuit de lijn om (behoefte aan) voorstellen voor nieuw beleid en procedures op HR gebied te toetsen (en/of te signaleren) alvorens dit Medlon-breed wordt vastgesteld. Werkgroep Scholing, die een Medlon-breed beleidskader en een daarop gebaseerd programma voor opleidingen, stages en introductie van nieuwe medewerkers ontwikkelt en uitvoering daarvan organiseert. Werkgroep Medewerkerstevredenheidsmeting, die adviseert en toeziet op de uitvoering van periodieke medewerkerstevredenheidsmetingen. Werkgroep Kwaliteit, ARBO en Milieu (KAM), die zorg draagt voor de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); samenwerking met de OR over arbeidsomstandigheden; de uitvoering van arbeidsbeschermende maatregelen zoals voorlichting over het onderhoud en gebruik van apparatuur, het juiste gebruik van beschermingsmiddelen, instructie over het gebruik van gevaarlijke stoffen. De voorzitter van de Werkgroep KAM is tevens Medlons preventiefunctionaris. De werkgroepleden zijn preventiemedewerkers. Hiermee neemt de Werkgroep de wettelijke taak van Preventiemedewerker gezamenlijk voor haar rekening. Een gedetailleerde omschrijving van de competenties, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directie zijn vastgelegd in de statuten van de oprichtingsakte van Medlon, de aandeelhoudersovereenkomst, het directieregelement en de functiebeschrijvingen van de directeur/klinisch chemicus en directeur bedrijfsvoering. De (voorzitter van de) directie, of zijn gedelegeerde is onder andere verantwoordelijk voor de implementatie van het kwaliteitsbeleid, beschreven in 4.2 Kwaliteitsmanagementsysteem, 4.3 Documentbeheer, 4.8 Afhandelen van klachten, 4.9 Identificatie en beheersing van afwijkingen, 4.10 Corrigerende maatregelen, 4.11 Preventieve maatregelen, 4.12 Continue verbetering, 4.13 Beheer van registraties, 4.14 Evaluatie en audits en 4.15 Managementbeoordeling; het maken van afspraken met betrekking tot de te leveren service en het monitoren en evalueren daarvan, beschreven in 4.4 Dienstverleningsovereenkomsten; de selectie van laboratoria, waaraan onderzoek wordt uitbesteed, zoals beschreven in 4.5; het personeelsbeleid, beschreven in 5.1 Personeel; (de veiligheid van) de ruimtes, faciliteiten, verbruiksartikelen en apparatuur in gebruik bij het laboratorium, beschreven in 5.2 Accommodatie- en omgevingsvoorwaarden en 5.3 Laboratoriumuitrusting, reagentia en verbruiksartikelen; de implementatie van nood- en calamiteitenprocedures; het faciliteren, initiëren en begeleiden van basaal of toegepast wetenschappelijk onderzoek De verantwoordelijkheid van het management Betrokkenheid van het management De verantwoordelijkheid voor het bestuur van het laboratorium berust bij de Directie. Het strategisch beleid van Medlon wordt bepaald in het Strategisch Overleg, waarin de Directie, de Vakgroep, de Manager F&I/Controller en de Manager HR zitting hebben. Operationeel (afdelingsoversteigende) zaken worden aansluitend aan het Strategisch Overleg afgestemd door de Directie, de locatie-klinisch chemici, de Manager F&I/Controller en de Manager HR, dit overleg wordt het MT genoemd. Het medisch beleid wordt bepaald door de Vakgroep van klinisch chemici. De managementteams van de verschillende locaties bepalen het lokale beleid. De samenstelling, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze organen, evenals ook hun onderlinge relaties zijn beschreven (document 01 Overlegstructuren). De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de individuele leden van deze managementorganen is beschreven in de functiebeschrijvingen (zie ook Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en onderlinge relaties). In het kader van de Wet op de Ondernemingsraden heeft Medlon een ondernemingsraad, ondersteund door een ambtelijk secretaris. Maandelijks is er een vergadering tussen OR en Directie in aanwezigheid van de HR functionaris. Het management van Medlon heeft zich gecommitteerd aan de ontwikkeling en implementatie van een zich continu verbeterend kwaliteitsmanagementsysteem. Het management verzorgt onder andere dat het laboratoriumpersoneel op de hoogte is van de behoeften en eisen van wetgevende en accrediterende instanties en klanten, beschreven in Behoeften van gebruikers, 4.4 Dienstverleningsovereenkomsten en Beoordeling en feedback van gebruikers; dat een kwaliteitsbeleid is vastgesteld, beschreven in Kwaliteitsbeleid; dat kwaliteitsdoelen zijn vastgesteld, beschreven in Kwaliteitsdoelstellingen en planning en 4.2 Kwaliteitsmanagementsysteem; dat de Pag 20 van 133

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Opgesteld door de FEDERA in samenwerking met: NPCF en VSOP BBMRI-NL versie 12def in platte tekst INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 3 Inhoudsopgave blad 1. Inleiding 3 2. Algemene Informatie 1. Werkgever 4 2. Bestuursbureau CBO Meilân 4 3. Voorwaarden voor een aanstelling bij CBO Meilân 5 1. Grondslag 5 2. Doel 5 3. Missie 5 4. Visie

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Colofon Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek CBO, TÜV Rheinland Nederland In samenwerking met: Nederlands Huisartsen Genootschap,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie