Carlo Koch (programmamanager), Gerrit Jan van t Eind (programmamanager), Nicole Damen (secretaris)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carlo Koch (programmamanager), Gerrit Jan van t Eind (programmamanager), Nicole Damen (secretaris)"

Transcriptie

1 Aantal pagina's 4 Verslag #5 Vergaderdatum Deelnemers Elly Plooij-van Gorsel (voorzitter), Hankie van Baasbank (KvK), Jacqueline Rutjens (BZK), Jelle Boonstra (TLN), Lotte de Bruijn (Nederland ICT), Peter van Buijtene (PostNL), Marlies van Elst (Equens), Erik van t Geloof (Logius), Erik Hupperets (KPN), Joop Kroon (Belastingdienst), Mark Bressers (EZ), Hedde van der Lugt (Nictiz), Piet Mallekoote (Betaalvereniging Nederland), Erik van de Poel (BKR), Ab van Ravenstein (RDW), Paul Schumacher (Bouwend Nederland), Jan- Hein Willemse (VECOZO) Marcel Wendt (Digidentity), Joop Kroon (Belastingdienst) Andere aanwezigen vanuit het programma eid Carlo Koch (programmamanager), Gerrit Jan van t Eind (programmamanager), Nicole Damen (secretaris) Afwezig Leo De Boer (Verbond van Verzekeraars), Wijnand Jongen (Thuiswinkel.org) 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en doet de volgende mededelingen: Leo De Boer en Wijnand Jongen hebben zich afgemeld. Hans Blokpoel kan niet aanwezig zijn, Joop Kroon zal vanuit de Belastingdienst voortaan deelnemen aan de vergaderingen. Gé Linssen kan niet aanwezig zijn. Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT-beleid, neemt vandaag namens EZ deel aan de vergadering. Haydar Cimen wordt vervangen door Erik Hupperets. Erik van t Geloof is voor het laatst aanwezig bij de vergadering. Hij heeft een nieuwe baan en wordt vanaf opgevolgd door Winfried de Valk. De agenda wordt vastgesteld. 2. Verslag van de vorige vergadering Het verslag van de vorige vergadering d.d. 27 oktober wordt vastgesteld zonder opmerkingen. De actielijst wordt doorgenomen. Alle acties zijn uitgevoerd. De volgende opmerkingen worden bij de actielijst gemaakt:

2 De voorzitter laat weten dat het doorbraakinitiatief van de KvK bijval krijgt. Het ziet er naar uit dat UWV aanhaakt bij het initiatief. Tevens heeft EZ omtrent het initiatief gesproken met meerdere overheidsdienstverleners de RDW, de Belastingdienst, SZW en VWS. Een samenvatting van het Gateway rapport ligt bij BZK. In verband met de vertrouwelijkheid van het rapport kan het niet verspreid worden. Het publiekprivate afwegingskader wordt geactualiseerd. In de volgende vergadering zal hier nadere toelichting op worden gegeven. 3. Stand van zaken bij de leden Digidentity is vorige week live gegaan in het Verenigd Koninkrijk. Daar is een authenticatiestelsel met meerdere aanbieders gestart. Equens heeft zich aangemeld om deel te nemen aan pilots in Nederland ICT heeft in een brief een overzicht gegeven van het commitment dat de aanbieders nodig hebben voor het eid Stelsel. Dit heeft met name betrekking op de relatie tussen de markt en een publiek middel. Post.nl, KPN en BKR kondigen aan dat zij starten met een initiatief om inloggen met eherkenning (later eid/idensys) mogelijk te maken op de consumentenportalen van de drie partijen. In eerste instantie gaat het om het uitreiken van tenminste eherkenning middelen aan gebruikers en later om een grootschaligere uitrol. De zorgverzekeraars en VECOZO zijn zoekende om aan te sluiten op een pilot. Belangrijkste vraag is hoe de gebruikerskosten voor de 12 miljoen verzekerden laag gehouden kunnen worden. Een oplossing zou zijn om de kosten van de start te verdelen over de verschillende dienstverleners binnen het stelsel. Er wordt gezocht naar een coalitie met consumentenpartijen en academische ziekenhuizen. Ook Zorgverzekeraars Nederland is betrokken. Een paar weken geleden is Notaris ID live gegaan. Ze verwerken meer dan 1 miljoen identificaties per jaar op hoog betrouwbaarheidsniveau. Ze hebben interesse getoond in het eid Stelsel. De voorzitter kan samen met het een gesprek aangaan met Notaris ID. De Belastingdienst heeft een uitnodiging per gestuurd voor een bijeenkomst over pilots. Verschillende marktpartijen hebben hier positief op gereageerd. De Belastingdienst wil samen met andere grote uitvoerders pilots doen. Er is ook een verkenning voor de inzet van bankmiddelen. Het is de insteek van de Belastingdienst om dat binnen het stelsel te doen. Zij zullen de verkenning aflopen en inventariseren wat het betekent. RDW wacht op nadere berichtgeving uit de ministerraad omtrent het eid Stelsel en het publieke middel. Zij verkennen hoe ze kunnen aansluiten op het eid Stelsel. De RDA-methodiek is nu een versterking van DigiD, tenzij het later gekoppeld wordt met het stelsel. EZ meldt dat er op dit moment 119 dienstverleners zijn aangesloten op eherkenning. Belangrijke aansluiting is RVO. Vanaf 1 januari zal het eigen authenticatiemechanisme volledig zijn uitgefaseerd, dat geldt ook voor Tenderned. De banken voeren een verkenning uit in het kader van het eid Stelsel. Zij maken een impactanalyse op basis van de specificaties, elke bank heeft een systeem binnen één gezamenlijk stelsel. Het is een operationeel systeem dat decentraal is georganiseerd. Een bankid zou een aanvulling kunnen zijn op andere online dienstverlening. BZK deelt mee dat er medio december een brief aan de Tweede Kamer wordt verwacht ten aanzien van een publiek middel. Mogelijk leidt de brief nog tot een Algemeen Overleg. Zodra de brief verstuurd is, zal dat worden gemeld aan de platformleden. De Digicommissaris is benoemd en van start gegaan. Hij werkt als overheidsbrede regisseur aan een basis voor de digitale overheid. Overheden Pagina 2 van 4

3 zullen zelf hun projecten uitvoeren, maar wel samenwerking bewerkstelligen. 4a. Introductieplateau eid Het Introductieplateau eid wordt toegelicht. Vanuit de leden wordt ondermeer het volgende opgemerkt: Er wordt gevraagd of het BSN koppelregister enkel nodig is voor het burgerdomein. Dit is inderdaad het geval, het BSN koppelregister is nodig in verband met wetgeving over het gebruik van het BSN. Voor het consumenten- en bedrijvendomein is het in principe niet nodig. Er wordt gevraagd of een gebruiker meerdere IDs kan hebben in het Introductieplateau. Hierop wordt bevestigend geantwoord. In het eerdere ontwerp was dit niet het geval. Er wordt gevraagd hoe het Introductieplateau aansluit op eidas (Europese verordening). Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met landen die geen basisregistraties kennen? Aansluiting op eidas is een volgende fase waar stap voor stap naar toegewerkt moet worden. Voor nu wordt gestart met een Nederlands ID met BSN koppelregister. Het is van belang om de minister en Tweede Kamer goed te blijven betrekken bij de stappen die worden gezet. Er spelen ook politieke vraagstukken omtrent dit onderwerp. DigiD wordt nu als interface veel gebruikt. Het zal tijd nodig hebben om over te stappen op een nieuwe interface. Gevraagd wordt of het BSN koppelregister een single point of failure is. Hier zijn maatregelen voor te treffen, bijvoorbeeld dubbele uitvoering. Bovendien bevindt het koppelregister zich aan de binnenkant van het stelsel en wordt het slechts beperkt in direct contact gesteld met andere partijen. Er wordt gevraagd of de eisen voor het gebruik van een HSM in het Introductieplateau ook zijn opgenomen. Nee dat is niet het geval, er zijn uiteraard wel andere security eisen. 4b. Pilots Er wordt een toelichting gegeven op de pilotplannen. Partijen die interesse hebben in deelname aan een pilot, kunnen dit kenbaar maken aan de projectleider pilots (Bob van Os). Nederland ICT biedt aan om een bericht te plaatsen, onder meer richting hun achterban, om zo aanmeldingen te genereren. Geconcludeerd wordt dat het Introductieplateau en de pilotplannen positief zijn ontvangen, de leden ondersteunen deze ingeslagen weg. Het is goed dat er nu een tijdsplan voor de pilots is, daar was bij platformleden behoefte aan. 5. Voorstel governance Et wordt een toelichting gegeven op het governance voorstel. Vanuit de leden wordt ondermeer het volgende opgemerkt: Er moet een partij benoemd worden die de dagelijkse uitvoering coördineert, aanspreek punt is, voorlichtingen doet, incidenten en doorontwikkelingen oppakt en begeleidt. Voor eherkenning wordt dit door Logius uitgevoerd als stelselbeheerorganisatie. Logius zal dit ook voor het eid Stelsel uitvoeren. Deze rol moet expliciet in het governance voorstel worden benoemd, zo n beheerder is nodig om het stelsel dagelijks te laten draaien. Een aandachtspunt is hoe om te gaan met partijen die zich niet kunnen onttrekken aan andere verplichtingen en wettelijk toezicht, zoals notarissen en banken. Vanuit het programma wordt opgemerkt dat dit noties zijn die meegenomen moeten worden. Het is een continu proces, en we zullen het vervolgtraject ook zo insteken. Pagina 3 van 4

4 Geconcludeerd wordt dat er steun is bij de leden voor het voorstel voor de inrichting van de governance. De komende tijd zal er een migratie- cq implementatieplan worden opgesteld samen met de voorzitters. 6. Inrichten toezichtsarrangementen EZ geeft een toelichting op de voorliggende contourennotitie. EZ is primair de trekker van het onderwerp toezicht, maar werkt daarin nauw samen met BZK. De leden vragen hoe het voorgestelde toezichtsarrangement gerelateerd is aan privacy. Ziet bijvoorbeeld het CBP een rol voor zichzelf weggelegd? Er wordt aangegeven dat er verschillende betrokken toezichtshouders zijn vanuit meerdere hoeken, bijvoorbeeld ook de ACM. Al deze toezichthouders hebben hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van toezicht. De uitwerking van de toezichtsarrangementen wordt met deze partijen afgestemd. Een van de leden vraagt hoe het certificeringsproces voor de toetreding tot het stelsel eruit zal zien. De eerste stap is het melden van interesse bij de beheerder. Vervolgens start een toetsingsproces waarbij de eigenaar van het merk uiteindelijk toestemming geeft om het merk te voeren. De leden onderschrijven het belang om goed toezicht te houden. De toetreding is een belangrijk onderdeel daarvan. Dit dient binnen het stelsel geborgd te zijn bij experts die diepgaande kennis van het stelsel hebben. Geconcludeerd wordt dat het in kan stemmen met de inrichting van de toezichtsarrangementen. Er is een goede weg ingeslagen. Verzocht wordt om de gemaakte opmerkingen mee te nemen. 7. W.v.t.t.k. Carlo Koch vertrekt per 1 februari bij het programma eid. Dit is zijn laatste vergadering. Gerrit Jan van t Eind zal het programmamanagement voortzetten. 8. Rondvraag Er zijn geen punten voor de rondvraag. 9. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering en dankt de leden voor hun aanwezigheid en bijdrage. Alle rechten voorbehouden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze publicatie. Pagina 4 van 4

5 Aantal pagina's 1 Actielijst eid platform #5 Nr Actie Deadline Actiehouder Status 1 De voorzitter van de Stuurgroep eid wordt gevraagd of er een samenvatting van de gateway review gedeeld kan worden. 2 Actualisering publiekprivaat afwegingskader Programmamanagement Programmamanagement en EZ/BZK Voltooid Lopend Alle rechten voorbehouden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze publicatie.

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl.

Datum 7 april 2015 Betreft Schriftelijk overleg inzake ABN AMRO over o.a. de brief van 19 maart jl. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den H aag P ostbus 20201 2500 EE D en

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 012 Leven Lang Leren Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 11 AMENDEMENT

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst.

1. Opening en mededelingen. 2. Verslag en besluitenlijst algemeen bestuur 29 april 2015 Gevraagd besluit: Vaststellen van verslag en besluitenlijst. Agenda 4 e openbare vergadering algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag vrijdag 3 juli 2015, aanvang 15.00 uur, in vergaderzaal G van het kantoor van de MRDH, Grote Marktstraat 43 Den Haag 1.

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4.

EUMEDION 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. BELEIDSPLAN 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 1. VOORWOORD 5 2. AANDACHTSPUNTEN VOOR 2010 7 2.1 BELEIDSMATIG 7 2.2 AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN 2010 15 3. ONDERZOEK 19 4. EVENEMENTEN 21 5. DIENSTVERLENING 22 5.1

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 13 mei 2014 Het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Datum 13 mei 2014 Het kabinetsbeleid ten aanzien van zbo's > Retouradres De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk enmerk Bijlage(n)

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie

Definitief FAUNAFONDS. Bestuursvergadering 15 januari 2014 te Nijkerk. Verslag van de 159 e vergadering

Definitief FAUNAFONDS. Bestuursvergadering 15 januari 2014 te Nijkerk. Verslag van de 159 e vergadering Definitief FAUNAFONDS Bestuursvergadering 15 januari 2014 te Nijkerk Verslag van de 159 e vergadering Aanwezig: Leden: Secretaris: Adviseur IPO: Adviseur EZ: Coördinator Faunazaken: Notulist: Afwezig:

Nadere informatie

Informatiemanagement Academie

Informatiemanagement Academie INFORMATIEMANAGEMENT ACADEMIE t h e c h i e f Als deze ibestuur magazine op de mat valt, zijn de verkiezingen achter de rug en wordt er gesleuteld aan nieuwe colleges. De nieuwe bestuurders, en hun ambtelijke

Nadere informatie

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

Notulen vergadering 2015

Notulen vergadering 2015 Notulen vergadering 2015 Datum: 20.01.2015 Tijd: 9.30 12.00 uur Aanwezig: Afwezig: Voorzitter: Notulist: Verzendlijst: Datum volgende vergadering: G. van Elk, H. van Birgelen, C. Hustinx, J. van Horen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015

NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant optredend als Fiscaal Dienstverlener Januari 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1121 Horizontaal Toezichtconvenant voor Accountant Januari 2015 NBA-handreiking 1121 optredend als Fiscaal Dienstverlener NBA-handreiking nr.

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II

De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Academie voor Masters & Professional Courses De weg naar succesvol risicomanagement in het volmachtbedrijf vanuit de Richtlijn Solvency II Auteur: Lourens van der Linden RRM Naam opleiding Master in Risicomanagement

Nadere informatie

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011

Weekbulletin VNO-NCW *03 / 02-02-2011 Economie & onderwijs... 3 Conjunctuurinformatie... 3 Meer dividend uitgekeerd door bedrijven... 3 Prijsstijging industrie loopt op... 3 Prijsuitreikingen Beste Leerbedrijf en Beste Praktijkopleider...

Nadere informatie

Roadmap SBR op weg naar 2020

Roadmap SBR op weg naar 2020 Bewaken toepassen NTA en NPA Roadmap op weg naar 2020 Definitieve versie d.d. 2 juli 2014 Figuur Roadmap 2020 1 Continue 2014 2015-2016 2017-2019 2020 Afsprakenstelsel Assurance oplossing Private extensies

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw

De markt als toezichthouder. private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw De markt als toezichthouder private kwaliteitsborging in de bouw Onderzoek van Stichting Bouwkwaliteit in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie