Voorwaarden Incassomachtigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Incassomachtigen"

Transcriptie

1 Voorwaarden Incassomachtigen Voor het gebruik van Incassomachtigen sluit u een overeenkomst met ING. Bij die overeenkomst horen deze productvoorwaarden. In deze voorwaarden zijn sommige woorden onderstreept. Dit zijn definities. De uitleg van deze definities vindt u in artikel 1. Artikel 1. Definities en interpretatie De definities in deze Voorwaarden hebben dezelfde betekenis als de definities in de Voorwaarden Zakelijke Rekening, tenzij anders gedefinieerd in deze Voorwaarden. Waar in de Voorwaarden Zakelijke Rekening sprake is van de Voorwaarden dient dit gelezen te worden als een verwijzing naar deze Voorwaarden. Voorts hebben de volgende gedefinieerde begrippen de volgende betekenis: a. Afnemer(s) De afnemers(s) van de door de incassant via zijn website aangeboden producten en/of diensten. b. Bank ING Bank N.V. c. Beveiligingsmiddelen De door de incassant zelf op voorschrift van de bank gegenereerde beveiligingsmiddelen, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, RSA private key en webcertificaten voor o.a. andere Java, PHP en.net integratie. d. Debetbank De bank van de afnemer die verantwoordelijk is voor het afgeven van de incassomachtiging. e. Gebruiker Een persoon die namens de incassant bevoegd is in te loggen en gebruik te maken van het Incassomachtigen Dashboard. f. Gebruikershandleiding De handleiding die de werking van het Incassomachtigen Dashboard beschrijft en instructies bevat die de incassant dient op te volgen in het kader van Incassomachtigen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. g. Incassomachtigen De door de bank beschikbaar gestelde digitale incassomachtigingsmethode waarmee de incassant afnemers in staat stelt via de eigen besloten internetbankieromgeving een digitale incassomachtiging op de website van de incassant af te geven. h. Incassomachtigen Dashboard De gebruikersinterface van Incassomachtigen waarmee de incassant instellingen van zijn Incassomachtigenaansluiting(en) onder meer kan wijzigen en gegevens van digitale incassomachtigingen kan inzien. i. Incassomachtigen Servicedesk De Servicedesk van ING die in het kader van Incassomachtigen bereikbaar is. j. Incassomachtiging Een door de afnemer aan de incassant online via Incassomachtigen verstrekte incassomachtiging. k. Integratiedocumenten De documenten waarin de technische integratie van Incassomachtigen met de website van de incassant wordt Voorwaarden Incassomachtigen mei beschreven, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. l. Incassant Een natuurlijk persoon die handelt in het kader van een beroep of bedrijf, een personenvennootschap of een rechtspersoon die in deze hoedanigheid online diensten en/of producten aanbiedt. m. Mandate Service Provider (MSP) Een dienstverlener die het technisch mogelijk maakt Incassomachtigen te integreren in de website van de incassant via zijn technische omgeving. n. Merkhouder Currence Holding B.V. of een dochter van Currence Holding B.V. o. Overeenkomst De overeenkomst inzake Incassomachtigen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. p. Rules & Regulations Incassomachtigen De Rules & Regulations Incassomachtigen zoals vastgesteld door Currence Incassomachtigen B.V., zoals van tijd tot tijd gewijzigd. q. Sub ID Een uniek nummer behorend bij een extra website van de incassant. r. Sub ID Management Functionaliteit waarmee de incassant in staat wordt gesteld Incassomachtigen ten behoeve van meer dan één website in gebruik te nemen. s. Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden ING Incassomachtigen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. t. Website Een website waarop door de incassant producten en/of diensten worden aangeboden. Een website kan ook een goededoelenwebsite zijn waarop een afnemer een gift kan doen. Artikel 2. Algemeen 2.1 Op de overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing. Op de overeenkomst zijn ook de voorwaarden Zakelijke Rekening, de Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden Europees incasso van toepassing, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken. De incassant stemt ermee in dat de bank nieuwe versies van deze voorwaarden op digitale wijze aan de incassant kan verstrekken. 2.2 In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst, deze Voorwaarden, de Voorwaarden Zakelijke Rekening, de Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden Europees incasso is de volgende voorrangsregeling van toepassing: I. de overeenkomst; II. deze voorwaarden; III. de Voorwaarden Zakelijke Rekening; en IV. de Algemene Bankvoorwaarden. V. de Voorwaarden Europees incasso.

2 2.3 Deze voorwaarden zijn Productvoorwaarden zoals omschreven in de Voorwaarden Zakelijke Rekening. 2.4 De overeenkomst komt tot stand na een bevestiging van de bank aan de incassant dat Incassomachtigen ten behoeve van de incassant is geactiveerd voor het ontvangen van incassomachtigingen. 2.5 De bank is gebonden aan de Rules & Regulations Incassomachtigen. In geval van strijdigheid tussen de Rules & Regulations en de overeenkomst zal de bank de dienstverlening inzake Incassomachtigen uitvoeren op basis van de Rules & Regulations Incassomachtigen. 2.6 De incassant dient alle toepasselijke bepalingen uit de gebruikershandleiding en de integratiedocumenten strikt op te volgen. Artikel 3. Dienst van de bank aan de incassant 3.1 De dienst houdt in dat de bank: 1. de incassant het recht verschaft Incassomachtigen in zijn website als incassomachtigingsmethode voor afnemers aan te bieden; 2. het transport en de verwerking van machtigingsgegevens verzorgt met betrekking tot de door de incassant aangeboden Incassomachtigenautorisatieverzoeken aan de bank; en 3. de status van het Incassomachtigenverzoek levert aan de incassant; 3.2 Incassomachtigen is uitgerust met de gebruiksmogelijkheid Sub ID-management. Hiermee kan de incassant de dienst voor meerdere websites gebruiken. Via het Incassomachtigen Dashboard kan de incassant deze dienstverlening zelf per Sub ID activeren en deactiveren. 3.3 De bank verklaart dat een aan de klant getoonde incassomachtiging steeds voldoet aan de regels die daaraan in het SDD Rulebook zijn gesteld. De afnemer heeft deze elektronisch bevestigd met de (variabele) gegevens zoals de bank deze aan de incassant heeft verstrekt. 3.4 De bank verklaart dat op het moment van afgifte van de incassomachtiging er geen incassoblokkade bestond op de rekening van de afnemer. De afnemer kan, op ieder gewenst moment na afgifte van de incassomachtiging, een incassoblokkade instellen. 3.5 De bank vrijwaart de incassant van vorderingen door de bank van afnemer in geval deze de authenticiteit van de incassomachtiging betwist (bijv. door een ingediende MOI) maar waarvan de incassant een door de bank van afnemer ondertekende incassomachtiging kan overleggen die op een later moment niet gewijzigd of ingetrokken is. Artikel 4. Verplichtingen incassant 4.1 Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst dient de incassant; a. een Europees Incassocontract te hebben gesloten met de bank of met een andere bank; b. alle wijzigingen die hij door laat voeren op zijn Europees Incassocontract en welke betrekking hebben op een juiste vermelding van zijn gegevens op de incassomachtiging onmiddellijk te laten wijzigen op de overeenkomst; c. een Zakelijke Rekening bij de bank aan te houden; en d. de afgegeven incassomachtigingen van haar debiteuren op te slaan, te beheren, te administreren en te archiveren tot minimaal 14 maanden na de laatste incasso-opdracht. 4.2 De incassant is verantwoordelijk voor de inhoud en het technisch onderhoud van de website en draagt alle kosten daarvan. De incassant draagt zorg voor de aanschaf van alle aansluitingen, (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur die nodig zijn in het kader van Incassomachtigen. De bank is geen partij bij eventuele overeenkomsten die de incassant in dat verband met derden dient te sluiten. Indien met voornoemde aanschaf kosten zijn gemoeid, komen die voor rekening van de incassant. 4.3 De incassant integreert Incassomachtigen in zijn website conform de integratiedocumenten en de gebruikershandleiding met behulp van software verstrekt door de bank. De incassant is te allen tijde verplicht gebruik te maken van de meest recente versie van Incassomachtigen en zo nodig onmiddellijk zijn integratie te vernieuwen. De kosten van de integratie komen ten laste van de incassant. Bij de integratie van Incassomachtigen in de website en/of bij het gebruik van Incassomachtigen kan de incassant gebruikmaken van de diensten van een Mandate Service Provider (MSP), onder meer voor het beheren van de integratie en/of de opslag van ontvangen incassomachtigingen op voorwaarde dat deze MSP voorafgaand een overeenkomst met de bank sluit. Het gebruikmaken van de diensten van een MSP is voor rekening en risico van de incassant. 4.4 De bank is geen partij bij de overeenkomst tussen de incassant en de afnemer. De incassant vrijwaart de bank van elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet of het niet correct nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst tussen de incassant en de afnemer. 4.5 Als de incassant kosten in rekening brengt aan de afnemer voor de afgifte van een incassomachtiging dan is de incassant verplicht deze kosten voorafgaand aan de afgifte van de incassomachtiging inzichtelijk te maken aan de afnemer. Voorwaarden Incassomachtigen mei

3 4.6 De incassant is verplicht de transactiedata en de persoonsgegevens van de afnemer goed te beschermen. Het is de incassant niet toegestaan deze gegevens te publiceren en/of aan derden beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de afnemer. 4.7 Het is de incassant niet toegestaan Incassomachtigen aan de afnemer aan te bieden voor producten en/of diensten die gerelateerd zijn aan de volgende activiteiten: 1. pornografie, adult content, bestialiteit, perversiteit, prostitutie en/of kinderporno; 2. gok- en/of kansspelactiviteiten, zonder dat de incassant daarvoor de benodigde vergunning(en) heeft gekregen van de relevante Nederlandse toezichthouder(s) en/of autoriteit(en). 4.8 Het is de incassant niet toegestaan technische processen in gang te zetten of te laten voortbestaan waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de bank dan wel de overige gebruikers van Incassomachtigen hinderen of de dienstverlening van Incassomachtigen nadelig beïnvloeden. Onder zulke technische processen wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bedoeld het verrichten door de incassant van grote aantallen status verzoeken ten aanzien van Incassomachtigen in zeer korte tijd. 4.9 De incassant dient minstens één keer per week het directoryprotocol (ophalen debetlijst) uit te voeren De incassant zal de gegevens die hij verkrijgt vanuit de bank van haar afnemer (de debetinstelling) over haar afnemer (de debiteur) alleen gebruiken in de context van het incassoproces De incassant dient de eindstatus van de incassomachtiging op te halen bij de bank. De incassant mag alleen incasseren van de rekening van haar afnemer als voor de afgegeven of gewijzigde incassomachtiging het bijbehorende Incassomachtigenbericht de status Geslaagd heeft De incassant dient er voor zorg te dragen om bij het wijzigen (Core en/of B2B) en bij het intrekken (in geval van B2B) van een incassomachtiging de juiste emandate_id en Debet IBAN te vermelden. In het geval van wijzigingen dient het oude IBAN ook opgegeven te worden De incassant dient aan haar afnemers de mogelijkheid te bieden om een incassomachtiging via een elektronische weg in te laten trekken. Voor de B2Bincassomachtigingen is de incassant verplicht te faciliteren dat de afnemer de incassomachtiging kan intrekken via de eigen besloten internetbankieromgeving van de bank van de afnemer De incassant is verplicht om het wijzigen (Core en/of B2B) en het intrekken (in geval van B2B) van een incassomachtiging ook via een ander kanaal (bijv. of brief) dan via het elektronisch kanaal van haar afnemer te ondersteunen en te administreren De incassant is, indien van toepassing, verplicht om bij het afhandelen van een Melding Onterechte Incasso (MOI) de desbetreffende incassomachtiging aan te leveren, inclusief wijzigingsdossier Als de incassant gedurende een aaneengesloten periode van 36 maanden niet heeft geïncasseerd voor een incassomachtiging dan komt deze incassomachtiging automatisch te vervallen. Als de incassant opnieuw wil gaan incasseren, moet haar afnemer eerst een nieuwe incassomachtiging afgeven De incassant dient mee te werken aan informatieverzoeken in specifieke situaties, die tot nader onderzoek noodzaken met betrekking tot incassomachtiging De incassant blijft bij inschakeling van een derde partij, te allen tijde verantwoordelijk voor alle verplichtingen zoals deze voor hem gelden met betrekking tot incassomachtigingen. Artikel 5. Gebruikers De incassant is bevoegd één of meerdere gebruikers aan te wijzen voor het gebruik van het Incassomachtigen Dashboard. De incassant staat ervoor in dat gebruikers zich houden aan de voorschriften in deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, de integratiedocumentenen instructies van de bank en is aansprakelijk voor de consequenties van niet-naleving daarvan. Artikel 6. Tarieven en kosten 6.1 De incassant is voor het gebruik van Incassomachtigen-tarieven en kosten aan de bank verschuldigd. Deze tarieven en kosten zijn in de brochure Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer opgenomen. De bank is gerechtigd de tarieven en kosten voor het gebruik van Incassomachtigen zoals opgenomen in deze tarievenbrochure met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van de tarievenbrochure is beschikbaar op ING.nl. 6.2 De bank factureert de incassant voor door de incassant verschuldigde maandelijkse abonnementskosten en de transactiekosten per ontvangen incassomachtiging. De bank is bevoegd om alle tarieven en kosten voor het gebruik van Incassomachtigen ten laste van de gespecificeerde Zakelijke Rekening te brengen. 6.3 Indien de overeenkomst wordt opgezegd tijdens een periode waarover door de incassant tarieven en kosten voor het gebruik van Incassomachtigen zijn verschuldigd, Voorwaarden Incassomachtigen mei

4 zullen deze kosten voor deze gehele periode verschuldigd zijn. Artikel 7. Instructies De incassant zal alle door de bank in het kader van Incassomachtigen gegeven (nadere) instructies, waaronder mede begrepen instructies die volgen uit de Rules & Regulations Incassomachtigen en aanwijzingen van bevoegde autoriteiten en toezichthouders opvolgen. Alle kosten ten gevolge van het opvolgen van de instructies komen ten laste van de incassant. Artikel 8. Beveiligingsmiddelen 8.1 De incassant is verplicht bij het gebruik van Incassomachtigen gebruik te maken van beveiligingsmiddelen, waarvan de werking is beschreven in de integratiedocumenten. De incassant is verplicht eigen beveiligingsmiddelen te kiezen en/of aan te schaffen. Het gebruik door de incassant van de in de integratiedocumenten gegeven voorbeelden van gebruikersnamen en wachtwoorden is niet toegestaan. Kosten die gemoeid zijn met de aanschaf van de beveiligingsmiddelen komen voor rekening van de incassant. 8.2 Met behulp van beveiligingsmiddelen (gebruikersnaam, wachtwoord) kunnen door de incassant aangewezen gebruikers in het Incassomachtigen Dashboard komen. Deze beveiligingsmiddelen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De incassant en/of gebruiker(s) dienen te controleren of zij zich in de besloten internetomgeving van het Incassomachtigen Dashboard bevinden. Een besloten internetomgeving is herkenbaar door de letters https in de URL en een afbeelding van een slotje in de internetbrowser. Daarnaast dient de incassant met beveiligingsmiddelen beveiligde verbindingen op te zetten tussen zijn website en het Incassomachtigen-systeem van de bank. 8.3 De incassant en gebruikers zijn verplicht zorgvuldig met de beveiligingsmiddelen om te gaan en deze geheim te houden. Als de incassant of diens gebruiker enige aantekening van beveiligingsmiddelen maakt, zal hij dat in zodanige vorm doen dat dit niet voor derden herkenbaar is. 8.4 Als de incassant en/of diens gebruiker weet of vermoedt dat (een van) de beveiligingsmiddelen aan derden bekend (is) zijn, is hij verplicht dit onmiddellijk aan de Incassomachtigen Servicedesk te melden. Deze melding ontslaat de incassant niet van de verplichting om de beveiligingsmiddelen onmiddellijk na constatering te wijzigen. De bank heeft in voornoemd geval het recht (de toegang tot) Incassomachtigen te blokkeren. 8.5 De incassant draagt er zorg voor dat ten behoeve van het gebruik van Incassomachtigen recente antivirussoftware, antispywaresoftware, firewallsoftware of andere adequate beveiligingsinstrumenten worden gebruikt. Indien de incassant een virus, spyware en/of ongeautoriseerde toegang door een derde ontdekt of vermoedt, is de incassant verplicht dit onmiddellijk aan de Incassomachtigen Servicedesk te melden en alle nodige maatregelen te treffen om schade te voorkomen. Na de melding van de incassant heeft de bank het recht (de toegang tot) Incassomachtigen te blokkeren. 8.6 De bank is bevoegd de gebruiksmogelijkheden van Incassomachtigen te blokkeren om redenen die verband houden met de veiligheid of het vermoeden van niettoegestaan of frauduleus gebruik van Incassomachtigen. De bank is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de incassant door de blokkade lijdt. De bank deblokkeert de gebruiksmogelijkheden van Incassomachtigen zodra de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Bij blokkering van Incassomachtigen stelt de bank de incassant daarvan op de hoogte behalve als informeren veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens toepasselijke nationale of internationale wet- en/ of regelgeving. Artikel 9. Storingen en inspecties (audits) 9.1 Als de incassant constateert dat Incassomachtigen en/ of een beveiligingsmiddel, geheel of gedeeltelijk, niet naar behoren functioneert, is de incassant verplicht dit onmiddellijk aan de Incassomachtigen Servicedesk te melden. Deze melding ontslaat de incassant niet van de verplichting om de beveiligingsmiddelen na constatering onmiddellijk te wijzigen. 9.2 De bank heeft het recht om (on)aangekondigd inspectie(s) te laten uitvoeren bij de incassant of diens leverancier(s). De incassant neemt ten gunste van de bank een inspectierecht op in de overeenkomsten met zijn leveranciers. Er is geen beperking aan het inspectierecht van de bank. Een inspectie kan worden uitgevoerd door de bank, een toezichthouder of een door de bank of toezichthouder aangewezen onafhankelijke auditor. De incassant draagt de kosten van de inspectie als overtreding van de overeenkomst, deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, de integratiedocumenten en/of Rules & Regulations Incasso is geconstateerd. Artikel 10. Gebruik van Incassomachtigen 10.1 Handelsnamen, logo s, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij de bank en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Voor het gebruik van het Incassomachtigen-logo wordt verwezen naar wat hierover in de integratiedocumenten is bepaald De incassant verkrijgt in het kader van Voorwaarden Incassomachtigen mei

5 Incassomachtigen uitsluitend een gebruiksrecht op het product, de naam en het logo en de bevoegdheden die in de overeenkomst worden toegekend. Het gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar en uitsluitend bestemd voor integratie van Incassomachtigen in de website van de incassant Het is de incassant niet toegestaan om de handelsnamen ING Bank N.V. en ING of enige afgeleide daarvan te gebruiken in advertenties, reclames, of welke andere (commerciële) uiting dan ook. Artikel 11. Aansprakelijkheid Onverminderd het bepaalde in de Voorwaarden Zakelijke Rekening is de bank in elk geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de incassant lijdt als gevolg van: 1. een handelen of nalaten van de incassant en/of gebruiker in strijd met deze voorwaarden of een nalaten van de incassant in strijd met artikel 19 van de Algemene Bankvoorwaarden; 2. een onjuiste integratie van Incassomachtigen en/of het niet gebruikmaken van de meest recente versie van Incassomachtigen; 3. een onjuistheid in, verminking van of vertraging in de door de afnemer gegeven opdrachten ten gevolge van onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending hiervan; 4. het niet of niet volledig beschikbaar zijn of gebrekkig functioneren van Incassomachtigen en/of onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de bank; 5. storingen in (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur van de incassant of het niet of gebrekkig functioneren en/of het niet beschikbaar zijn van de internet-betaalomgeving van de afnemer; 6. diefstal, vermissing, misbruik, beschadiging, tenietgaan en/of het niet of gebrekkig functioneren van (een van) de beveiligingsmiddelen; of 7. het niet opvolgen van door de bank gegeven instructies. Artikel 12. Informatieplicht 12.1 De incassant is verplicht zijn gegevens en wijzigingen daarin onmiddellijk in het Incassomachtigen Dashboard te registreren of, als dit niet mogelijk is, aan de Incassomachtigen Servicedesk te melden. De gegevens zoals in het Incassomachtigen Dashboard geregistreerd worden geacht altijd de laatste stand van zaken met betrekking tot de incassant weer te geven Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1, dient de incassant de Incassomachtigen Servicedesk ten minste drie weken voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk te informeren over elke verandering ter zake van zijn bedrijf. Deze informatieplicht is in elk geval van toepassing in de volgende situaties: 1. in geval van beëindiging of aanmerkelijke wijziging van de bedrijfs- of beroepsactiviteiten of fusie, overname of splitsing van het bedrijf van de incassant; 2. in geval van beëindiging, ontbinding of enig besluit daartoe indien de incassant een maatschap, een (commanditaire) vennootschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon is; 3. bij eigen aanvraag of intreden van faillissement of aanvragen van surseance van betaling door de incassant of bij aanbieding door de incassant van een onderhands akkoord. Artikel 13. Klachten en bewijs 13.1 De incassant zorgt voor een deugdelijke klachtenprocedure, waarbij haar afnemers via en daarnaast via een andere mogelijkheid voor direct contact (bijvoorbeeld telefoonnummer, chatbox, of ander medium) de incassant goed kunnen bereiken. De incassant dient de informatie over de klachtenprocedure op een duidelijke wijze en op een makkelijk vindbare plaats aan haar afnemers ter beschikking te stellen De incassant dient haar eigen klachten over de uitvoering van de dienstverlening door de bank schriftelijk of per zo spoedig mogelijk aan de bank mee te delen, doch uiterlijk drie maanden na uitvoering van de betreffende dienstverlening. Na afloop van deze periode wordt de incassant geacht met de geboden uitvoering van de dienstverlening te hebben ingestemd en wordt de bank geacht te hebben voldaan aan hetgeen is overeengekomen De bank heeft het recht telefoongesprekken met de incassant op te nemen en als bewijs te gebruiken. Artikel 14. Duur, wijziging en beëindiging Overeenkomst 14.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar. Na afloop van deze periode geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd Zodra de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt, kan deze door beide partijen op elk gewenst moment worden opgezegd. Voor de incassant geldt dat opzegging kosteloos is en dient te gebeuren door middel van een schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. De bank hanteert een opzegtermijn van 2 (twee) maanden Als de incassant Incassomachtigen niet integreert in zijn website conform deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, de integratiedocumenten en/of instructies van Voorwaarden Incassomachtigen mei

6 de bank en deze integratie niet binnen twee (2) weken na daarvan in kennis gesteld te zijn heeft aangepast, eindigt de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege bij het verstrijken van deze termijn zonder dat de bank tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Het is ter beoordeling van de bank of het gebruik van Incassomachtigen door de incassant al dan niet conform deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, de Integratiehandleiding en/of instructies van de bank plaatsvindt Onverminderd het bepaalde in de Voorwaarden Zakelijke Rekening is de bank - zonder ter zake tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als: 1. de incassant - na ontvangst van de ondertekende overeenkomst inzake Incassomachtigen door de bank gedurende een periode van 90 (negentig) dagen niet inlogt in het Incassomachtigen Dashboard; 2. ten aanzien van de incassant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd; 3. de incassant niet meer voldoet aan de gestelde vereisten voor het gebruik van Incassomachtigen, waaronder maar niet beperkt tot het aanhouden van een Zakelijke Rekening bij de bank; 4. de incassant zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, Integratiehandleiding of nadere instructies niet nakomt en/of indien de incassant optreedt als CPSP zonder daartoe voorafgaand een overeenkomst met de bank is gesloten; 5. de aan de bank verstrekte Incassomachtigen-licentie wordt ingetrokken door de merkhouder; of 6. sprake is van nietigverklaring of vervallenverklaring van het depot van de naam en het logo van Incassomachtigen. gebruik dat de incassant maakt of laat maken van Incassomachtigen Na beëindiging van de overeenkomst is de incassant verplicht onmiddellijk de koppeling met Incassomachtigen uit zijn website te verwijderen. Als verwijdering niet binnen vijftien werkdagen na beëindiging van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, is de incassant aan de bank een onmiddellijk te betalen boete verschuldigd van 1.000,- (duizend euro), te vermeerderen met een bedrag van 200,- (tweehonderd euro) voor elke daarop volgende dag waarop verwijdering niet heeft plaatsgevonden. Artikel 15. Gedeeltelijke nietigheid en vernietigbaarheid De gehele of gedeeltelijke nietigheid of vernietigbaarheid van enig artikel van deze voorwaarden laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige artikelen van deze voorwaarden onverlet. Indien enig artikel van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, dan zal dit artikel zodanig worden gewijzigd dat de nietigheid of vernietigbaarheid ervan wordt opgeheven. Deze Algemene Voorwaarden ING Incassomachtigen zijn geldig vanaf 1 juni Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen 16.1 De overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht Geschillen tussen de partijen die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam Bij wanprestatie of (vermeende) fraude door de incassant kan de bank genoodzaakt zijn specifieke (nood) maatregelen te treffen en kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd De bank is te allen tijde gerechtigd Incassomachtigen, de overeenkomst, deze voorwaarden, de gebruikershandleiding en/ of de Integratiehandleiding met onmiddellijke ingang te wijzigen, op te schorten dan wel te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding ter zake gehouden te zijn, indien: 1. de bank daartoe door derden, waaronder de merkhouder, wordt gedwongen; of 2. indien de informatie die op grond van artikel 13.2 wordt verstrekt daar aanleiding toe geeft. Reden voor opzegging doet zich in elk geval voor wanneer de bank van oordeel is dat het imago van Incassomachtigen, of de naam Incassomachtigen of het Incassomachtigen-logo in het geding komt door het ING Bank N.V. is statutair gevestigd aan Bijlmerplein 888, 1102 MG in Amsterdam, handelsregister nr in Amsterdam. ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Register Kredietinstellingen en Financiële Instellingen. Ook staat ING Bank N.V. onder het toezicht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Informatie over het toezicht op ING Bank N.V. kan worden verkregen bij de DNB (www.dnb.nl), de AFM (www.afm.nl) of de NMa (www.nmanet.nl). Voorwaarden Incassomachtigen mei

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules:

Deze algemene voorwaarden zijn opgebouwd uit de volgende Modules: ALGEMENE VOORWAARDEN REDANT BV, UTRECHT In dit document staan onze algemene voorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Vanzelfsprekend kunt u altijd contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden

zakelijk hollandsnieuwe algemene voorwaarden hollandsnieuwe algemene voorwaarden 1. definities 1.1. In deze hollandsnieuwe Algemene Voorwaarden Zakelijk zijn de begrippen met een hoofdletter als volgt gedefinieerd, waarbij gebruik van het enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid 2. Definities

1. Toepasselijkheid 2. Definities De besloten vennootschap 247 EVERYWHERE B.V. (hierna: 247 Everywhere ) is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Brabant onder nummer 61071749 alwaar deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden

Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten 2013 Versie Simyo september 2013 Introductie Dit boekje bevat de algemene voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden acceptatie (transport en verwerking) van Bankpasbetalingen Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt

Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9. Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Gebruikersvoorwaarden Glasvezel Eindhoven BV 10 juni 2007 versie 0.9 Algemene voorwaarden Glasvezel Eindhoven BV Zakelijke Markt Deze Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken te weten:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie