Voorwaarden Incassomachtigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden Incassomachtigen"

Transcriptie

1 Voorwaarden Incassomachtigen Voor het gebruik van Incassomachtigen sluit u een overeenkomst met ING. Bij die overeenkomst horen deze productvoorwaarden. In deze voorwaarden zijn sommige woorden onderstreept. Dit zijn definities. De uitleg van deze definities vindt u in artikel 1. Artikel 1. Definities en interpretatie De definities in deze Voorwaarden hebben dezelfde betekenis als de definities in de Voorwaarden Zakelijke Rekening, tenzij anders gedefinieerd in deze Voorwaarden. Waar in de Voorwaarden Zakelijke Rekening sprake is van de Voorwaarden dient dit gelezen te worden als een verwijzing naar deze Voorwaarden. Voorts hebben de volgende gedefinieerde begrippen de volgende betekenis: a. Afnemer(s) De afnemers(s) van de door de incassant via zijn website aangeboden producten en/of diensten. b. Bank ING Bank N.V. c. Beveiligingsmiddelen De door de incassant zelf op voorschrift van de bank gegenereerde beveiligingsmiddelen, zoals gebruikersnaam, wachtwoord, RSA private key en webcertificaten voor o.a. andere Java, PHP en.net integratie. d. Debetbank De bank van de afnemer die verantwoordelijk is voor het afgeven van de incassomachtiging. e. Gebruiker Een persoon die namens de incassant bevoegd is in te loggen en gebruik te maken van het Incassomachtigen Dashboard. f. Gebruikershandleiding De handleiding die de werking van het Incassomachtigen Dashboard beschrijft en instructies bevat die de incassant dient op te volgen in het kader van Incassomachtigen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. g. Incassomachtigen De door de bank beschikbaar gestelde digitale incassomachtigingsmethode waarmee de incassant afnemers in staat stelt via de eigen besloten internetbankieromgeving een digitale incassomachtiging op de website van de incassant af te geven. h. Incassomachtigen Dashboard De gebruikersinterface van Incassomachtigen waarmee de incassant instellingen van zijn Incassomachtigenaansluiting(en) onder meer kan wijzigen en gegevens van digitale incassomachtigingen kan inzien. i. Incassomachtigen Servicedesk De Servicedesk van ING die in het kader van Incassomachtigen bereikbaar is. j. Incassomachtiging Een door de afnemer aan de incassant online via Incassomachtigen verstrekte incassomachtiging. k. Integratiedocumenten De documenten waarin de technische integratie van Incassomachtigen met de website van de incassant wordt Voorwaarden Incassomachtigen mei beschreven, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. l. Incassant Een natuurlijk persoon die handelt in het kader van een beroep of bedrijf, een personenvennootschap of een rechtspersoon die in deze hoedanigheid online diensten en/of producten aanbiedt. m. Mandate Service Provider (MSP) Een dienstverlener die het technisch mogelijk maakt Incassomachtigen te integreren in de website van de incassant via zijn technische omgeving. n. Merkhouder Currence Holding B.V. of een dochter van Currence Holding B.V. o. Overeenkomst De overeenkomst inzake Incassomachtigen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. p. Rules & Regulations Incassomachtigen De Rules & Regulations Incassomachtigen zoals vastgesteld door Currence Incassomachtigen B.V., zoals van tijd tot tijd gewijzigd. q. Sub ID Een uniek nummer behorend bij een extra website van de incassant. r. Sub ID Management Functionaliteit waarmee de incassant in staat wordt gesteld Incassomachtigen ten behoeve van meer dan één website in gebruik te nemen. s. Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden ING Incassomachtigen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. t. Website Een website waarop door de incassant producten en/of diensten worden aangeboden. Een website kan ook een goededoelenwebsite zijn waarop een afnemer een gift kan doen. Artikel 2. Algemeen 2.1 Op de overeenkomst zijn deze voorwaarden van toepassing. Op de overeenkomst zijn ook de voorwaarden Zakelijke Rekening, de Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden Europees incasso van toepassing, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken. De incassant stemt ermee in dat de bank nieuwe versies van deze voorwaarden op digitale wijze aan de incassant kan verstrekken. 2.2 In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst, deze Voorwaarden, de Voorwaarden Zakelijke Rekening, de Algemene Bankvoorwaarden en de Voorwaarden Europees incasso is de volgende voorrangsregeling van toepassing: I. de overeenkomst; II. deze voorwaarden; III. de Voorwaarden Zakelijke Rekening; en IV. de Algemene Bankvoorwaarden. V. de Voorwaarden Europees incasso.

2 2.3 Deze voorwaarden zijn Productvoorwaarden zoals omschreven in de Voorwaarden Zakelijke Rekening. 2.4 De overeenkomst komt tot stand na een bevestiging van de bank aan de incassant dat Incassomachtigen ten behoeve van de incassant is geactiveerd voor het ontvangen van incassomachtigingen. 2.5 De bank is gebonden aan de Rules & Regulations Incassomachtigen. In geval van strijdigheid tussen de Rules & Regulations en de overeenkomst zal de bank de dienstverlening inzake Incassomachtigen uitvoeren op basis van de Rules & Regulations Incassomachtigen. 2.6 De incassant dient alle toepasselijke bepalingen uit de gebruikershandleiding en de integratiedocumenten strikt op te volgen. Artikel 3. Dienst van de bank aan de incassant 3.1 De dienst houdt in dat de bank: 1. de incassant het recht verschaft Incassomachtigen in zijn website als incassomachtigingsmethode voor afnemers aan te bieden; 2. het transport en de verwerking van machtigingsgegevens verzorgt met betrekking tot de door de incassant aangeboden Incassomachtigenautorisatieverzoeken aan de bank; en 3. de status van het Incassomachtigenverzoek levert aan de incassant; 3.2 Incassomachtigen is uitgerust met de gebruiksmogelijkheid Sub ID-management. Hiermee kan de incassant de dienst voor meerdere websites gebruiken. Via het Incassomachtigen Dashboard kan de incassant deze dienstverlening zelf per Sub ID activeren en deactiveren. 3.3 De bank verklaart dat een aan de klant getoonde incassomachtiging steeds voldoet aan de regels die daaraan in het SDD Rulebook zijn gesteld. De afnemer heeft deze elektronisch bevestigd met de (variabele) gegevens zoals de bank deze aan de incassant heeft verstrekt. 3.4 De bank verklaart dat op het moment van afgifte van de incassomachtiging er geen incassoblokkade bestond op de rekening van de afnemer. De afnemer kan, op ieder gewenst moment na afgifte van de incassomachtiging, een incassoblokkade instellen. 3.5 De bank vrijwaart de incassant van vorderingen door de bank van afnemer in geval deze de authenticiteit van de incassomachtiging betwist (bijv. door een ingediende MOI) maar waarvan de incassant een door de bank van afnemer ondertekende incassomachtiging kan overleggen die op een later moment niet gewijzigd of ingetrokken is. Artikel 4. Verplichtingen incassant 4.1 Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst dient de incassant; a. een Europees Incassocontract te hebben gesloten met de bank of met een andere bank; b. alle wijzigingen die hij door laat voeren op zijn Europees Incassocontract en welke betrekking hebben op een juiste vermelding van zijn gegevens op de incassomachtiging onmiddellijk te laten wijzigen op de overeenkomst; c. een Zakelijke Rekening bij de bank aan te houden; en d. de afgegeven incassomachtigingen van haar debiteuren op te slaan, te beheren, te administreren en te archiveren tot minimaal 14 maanden na de laatste incasso-opdracht. 4.2 De incassant is verantwoordelijk voor de inhoud en het technisch onderhoud van de website en draagt alle kosten daarvan. De incassant draagt zorg voor de aanschaf van alle aansluitingen, (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur die nodig zijn in het kader van Incassomachtigen. De bank is geen partij bij eventuele overeenkomsten die de incassant in dat verband met derden dient te sluiten. Indien met voornoemde aanschaf kosten zijn gemoeid, komen die voor rekening van de incassant. 4.3 De incassant integreert Incassomachtigen in zijn website conform de integratiedocumenten en de gebruikershandleiding met behulp van software verstrekt door de bank. De incassant is te allen tijde verplicht gebruik te maken van de meest recente versie van Incassomachtigen en zo nodig onmiddellijk zijn integratie te vernieuwen. De kosten van de integratie komen ten laste van de incassant. Bij de integratie van Incassomachtigen in de website en/of bij het gebruik van Incassomachtigen kan de incassant gebruikmaken van de diensten van een Mandate Service Provider (MSP), onder meer voor het beheren van de integratie en/of de opslag van ontvangen incassomachtigingen op voorwaarde dat deze MSP voorafgaand een overeenkomst met de bank sluit. Het gebruikmaken van de diensten van een MSP is voor rekening en risico van de incassant. 4.4 De bank is geen partij bij de overeenkomst tussen de incassant en de afnemer. De incassant vrijwaart de bank van elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het niet of het niet correct nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst tussen de incassant en de afnemer. 4.5 Als de incassant kosten in rekening brengt aan de afnemer voor de afgifte van een incassomachtiging dan is de incassant verplicht deze kosten voorafgaand aan de afgifte van de incassomachtiging inzichtelijk te maken aan de afnemer. Voorwaarden Incassomachtigen mei

3 4.6 De incassant is verplicht de transactiedata en de persoonsgegevens van de afnemer goed te beschermen. Het is de incassant niet toegestaan deze gegevens te publiceren en/of aan derden beschikbaar te stellen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de afnemer. 4.7 Het is de incassant niet toegestaan Incassomachtigen aan de afnemer aan te bieden voor producten en/of diensten die gerelateerd zijn aan de volgende activiteiten: 1. pornografie, adult content, bestialiteit, perversiteit, prostitutie en/of kinderporno; 2. gok- en/of kansspelactiviteiten, zonder dat de incassant daarvoor de benodigde vergunning(en) heeft gekregen van de relevante Nederlandse toezichthouder(s) en/of autoriteit(en). 4.8 Het is de incassant niet toegestaan technische processen in gang te zetten of te laten voortbestaan waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat deze de bank dan wel de overige gebruikers van Incassomachtigen hinderen of de dienstverlening van Incassomachtigen nadelig beïnvloeden. Onder zulke technische processen wordt onder andere, maar niet uitsluitend, bedoeld het verrichten door de incassant van grote aantallen status verzoeken ten aanzien van Incassomachtigen in zeer korte tijd. 4.9 De incassant dient minstens één keer per week het directoryprotocol (ophalen debetlijst) uit te voeren De incassant zal de gegevens die hij verkrijgt vanuit de bank van haar afnemer (de debetinstelling) over haar afnemer (de debiteur) alleen gebruiken in de context van het incassoproces De incassant dient de eindstatus van de incassomachtiging op te halen bij de bank. De incassant mag alleen incasseren van de rekening van haar afnemer als voor de afgegeven of gewijzigde incassomachtiging het bijbehorende Incassomachtigenbericht de status Geslaagd heeft De incassant dient er voor zorg te dragen om bij het wijzigen (Core en/of B2B) en bij het intrekken (in geval van B2B) van een incassomachtiging de juiste emandate_id en Debet IBAN te vermelden. In het geval van wijzigingen dient het oude IBAN ook opgegeven te worden De incassant dient aan haar afnemers de mogelijkheid te bieden om een incassomachtiging via een elektronische weg in te laten trekken. Voor de B2Bincassomachtigingen is de incassant verplicht te faciliteren dat de afnemer de incassomachtiging kan intrekken via de eigen besloten internetbankieromgeving van de bank van de afnemer De incassant is verplicht om het wijzigen (Core en/of B2B) en het intrekken (in geval van B2B) van een incassomachtiging ook via een ander kanaal (bijv. of brief) dan via het elektronisch kanaal van haar afnemer te ondersteunen en te administreren De incassant is, indien van toepassing, verplicht om bij het afhandelen van een Melding Onterechte Incasso (MOI) de desbetreffende incassomachtiging aan te leveren, inclusief wijzigingsdossier Als de incassant gedurende een aaneengesloten periode van 36 maanden niet heeft geïncasseerd voor een incassomachtiging dan komt deze incassomachtiging automatisch te vervallen. Als de incassant opnieuw wil gaan incasseren, moet haar afnemer eerst een nieuwe incassomachtiging afgeven De incassant dient mee te werken aan informatieverzoeken in specifieke situaties, die tot nader onderzoek noodzaken met betrekking tot incassomachtiging De incassant blijft bij inschakeling van een derde partij, te allen tijde verantwoordelijk voor alle verplichtingen zoals deze voor hem gelden met betrekking tot incassomachtigingen. Artikel 5. Gebruikers De incassant is bevoegd één of meerdere gebruikers aan te wijzen voor het gebruik van het Incassomachtigen Dashboard. De incassant staat ervoor in dat gebruikers zich houden aan de voorschriften in deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, de integratiedocumentenen instructies van de bank en is aansprakelijk voor de consequenties van niet-naleving daarvan. Artikel 6. Tarieven en kosten 6.1 De incassant is voor het gebruik van Incassomachtigen-tarieven en kosten aan de bank verschuldigd. Deze tarieven en kosten zijn in de brochure Tarieven Zakelijk Betalingsverkeer opgenomen. De bank is gerechtigd de tarieven en kosten voor het gebruik van Incassomachtigen zoals opgenomen in deze tarievenbrochure met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De meest recente versie van de tarievenbrochure is beschikbaar op ING.nl. 6.2 De bank factureert de incassant voor door de incassant verschuldigde maandelijkse abonnementskosten en de transactiekosten per ontvangen incassomachtiging. De bank is bevoegd om alle tarieven en kosten voor het gebruik van Incassomachtigen ten laste van de gespecificeerde Zakelijke Rekening te brengen. 6.3 Indien de overeenkomst wordt opgezegd tijdens een periode waarover door de incassant tarieven en kosten voor het gebruik van Incassomachtigen zijn verschuldigd, Voorwaarden Incassomachtigen mei

4 zullen deze kosten voor deze gehele periode verschuldigd zijn. Artikel 7. Instructies De incassant zal alle door de bank in het kader van Incassomachtigen gegeven (nadere) instructies, waaronder mede begrepen instructies die volgen uit de Rules & Regulations Incassomachtigen en aanwijzingen van bevoegde autoriteiten en toezichthouders opvolgen. Alle kosten ten gevolge van het opvolgen van de instructies komen ten laste van de incassant. Artikel 8. Beveiligingsmiddelen 8.1 De incassant is verplicht bij het gebruik van Incassomachtigen gebruik te maken van beveiligingsmiddelen, waarvan de werking is beschreven in de integratiedocumenten. De incassant is verplicht eigen beveiligingsmiddelen te kiezen en/of aan te schaffen. Het gebruik door de incassant van de in de integratiedocumenten gegeven voorbeelden van gebruikersnamen en wachtwoorden is niet toegestaan. Kosten die gemoeid zijn met de aanschaf van de beveiligingsmiddelen komen voor rekening van de incassant. 8.2 Met behulp van beveiligingsmiddelen (gebruikersnaam, wachtwoord) kunnen door de incassant aangewezen gebruikers in het Incassomachtigen Dashboard komen. Deze beveiligingsmiddelen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De incassant en/of gebruiker(s) dienen te controleren of zij zich in de besloten internetomgeving van het Incassomachtigen Dashboard bevinden. Een besloten internetomgeving is herkenbaar door de letters https in de URL en een afbeelding van een slotje in de internetbrowser. Daarnaast dient de incassant met beveiligingsmiddelen beveiligde verbindingen op te zetten tussen zijn website en het Incassomachtigen-systeem van de bank. 8.3 De incassant en gebruikers zijn verplicht zorgvuldig met de beveiligingsmiddelen om te gaan en deze geheim te houden. Als de incassant of diens gebruiker enige aantekening van beveiligingsmiddelen maakt, zal hij dat in zodanige vorm doen dat dit niet voor derden herkenbaar is. 8.4 Als de incassant en/of diens gebruiker weet of vermoedt dat (een van) de beveiligingsmiddelen aan derden bekend (is) zijn, is hij verplicht dit onmiddellijk aan de Incassomachtigen Servicedesk te melden. Deze melding ontslaat de incassant niet van de verplichting om de beveiligingsmiddelen onmiddellijk na constatering te wijzigen. De bank heeft in voornoemd geval het recht (de toegang tot) Incassomachtigen te blokkeren. 8.5 De incassant draagt er zorg voor dat ten behoeve van het gebruik van Incassomachtigen recente antivirussoftware, antispywaresoftware, firewallsoftware of andere adequate beveiligingsinstrumenten worden gebruikt. Indien de incassant een virus, spyware en/of ongeautoriseerde toegang door een derde ontdekt of vermoedt, is de incassant verplicht dit onmiddellijk aan de Incassomachtigen Servicedesk te melden en alle nodige maatregelen te treffen om schade te voorkomen. Na de melding van de incassant heeft de bank het recht (de toegang tot) Incassomachtigen te blokkeren. 8.6 De bank is bevoegd de gebruiksmogelijkheden van Incassomachtigen te blokkeren om redenen die verband houden met de veiligheid of het vermoeden van niettoegestaan of frauduleus gebruik van Incassomachtigen. De bank is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de incassant door de blokkade lijdt. De bank deblokkeert de gebruiksmogelijkheden van Incassomachtigen zodra de redenen voor blokkering niet langer bestaan. Bij blokkering van Incassomachtigen stelt de bank de incassant daarvan op de hoogte behalve als informeren veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens toepasselijke nationale of internationale wet- en/ of regelgeving. Artikel 9. Storingen en inspecties (audits) 9.1 Als de incassant constateert dat Incassomachtigen en/ of een beveiligingsmiddel, geheel of gedeeltelijk, niet naar behoren functioneert, is de incassant verplicht dit onmiddellijk aan de Incassomachtigen Servicedesk te melden. Deze melding ontslaat de incassant niet van de verplichting om de beveiligingsmiddelen na constatering onmiddellijk te wijzigen. 9.2 De bank heeft het recht om (on)aangekondigd inspectie(s) te laten uitvoeren bij de incassant of diens leverancier(s). De incassant neemt ten gunste van de bank een inspectierecht op in de overeenkomsten met zijn leveranciers. Er is geen beperking aan het inspectierecht van de bank. Een inspectie kan worden uitgevoerd door de bank, een toezichthouder of een door de bank of toezichthouder aangewezen onafhankelijke auditor. De incassant draagt de kosten van de inspectie als overtreding van de overeenkomst, deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, de integratiedocumenten en/of Rules & Regulations Incasso is geconstateerd. Artikel 10. Gebruik van Incassomachtigen 10.1 Handelsnamen, logo s, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij de bank en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Voor het gebruik van het Incassomachtigen-logo wordt verwezen naar wat hierover in de integratiedocumenten is bepaald De incassant verkrijgt in het kader van Voorwaarden Incassomachtigen mei

5 Incassomachtigen uitsluitend een gebruiksrecht op het product, de naam en het logo en de bevoegdheden die in de overeenkomst worden toegekend. Het gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar en uitsluitend bestemd voor integratie van Incassomachtigen in de website van de incassant Het is de incassant niet toegestaan om de handelsnamen ING Bank N.V. en ING of enige afgeleide daarvan te gebruiken in advertenties, reclames, of welke andere (commerciële) uiting dan ook. Artikel 11. Aansprakelijkheid Onverminderd het bepaalde in de Voorwaarden Zakelijke Rekening is de bank in elk geval niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die de incassant lijdt als gevolg van: 1. een handelen of nalaten van de incassant en/of gebruiker in strijd met deze voorwaarden of een nalaten van de incassant in strijd met artikel 19 van de Algemene Bankvoorwaarden; 2. een onjuiste integratie van Incassomachtigen en/of het niet gebruikmaken van de meest recente versie van Incassomachtigen; 3. een onjuistheid in, verminking van of vertraging in de door de afnemer gegeven opdrachten ten gevolge van onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending hiervan; 4. het niet of niet volledig beschikbaar zijn of gebrekkig functioneren van Incassomachtigen en/of onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de bank; 5. storingen in (telecommunicatie)apparatuur en programmatuur van de incassant of het niet of gebrekkig functioneren en/of het niet beschikbaar zijn van de internet-betaalomgeving van de afnemer; 6. diefstal, vermissing, misbruik, beschadiging, tenietgaan en/of het niet of gebrekkig functioneren van (een van) de beveiligingsmiddelen; of 7. het niet opvolgen van door de bank gegeven instructies. Artikel 12. Informatieplicht 12.1 De incassant is verplicht zijn gegevens en wijzigingen daarin onmiddellijk in het Incassomachtigen Dashboard te registreren of, als dit niet mogelijk is, aan de Incassomachtigen Servicedesk te melden. De gegevens zoals in het Incassomachtigen Dashboard geregistreerd worden geacht altijd de laatste stand van zaken met betrekking tot de incassant weer te geven Onverminderd het bepaalde in artikel 13.1, dient de incassant de Incassomachtigen Servicedesk ten minste drie weken voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk te informeren over elke verandering ter zake van zijn bedrijf. Deze informatieplicht is in elk geval van toepassing in de volgende situaties: 1. in geval van beëindiging of aanmerkelijke wijziging van de bedrijfs- of beroepsactiviteiten of fusie, overname of splitsing van het bedrijf van de incassant; 2. in geval van beëindiging, ontbinding of enig besluit daartoe indien de incassant een maatschap, een (commanditaire) vennootschap, een vennootschap onder firma of een rechtspersoon is; 3. bij eigen aanvraag of intreden van faillissement of aanvragen van surseance van betaling door de incassant of bij aanbieding door de incassant van een onderhands akkoord. Artikel 13. Klachten en bewijs 13.1 De incassant zorgt voor een deugdelijke klachtenprocedure, waarbij haar afnemers via en daarnaast via een andere mogelijkheid voor direct contact (bijvoorbeeld telefoonnummer, chatbox, of ander medium) de incassant goed kunnen bereiken. De incassant dient de informatie over de klachtenprocedure op een duidelijke wijze en op een makkelijk vindbare plaats aan haar afnemers ter beschikking te stellen De incassant dient haar eigen klachten over de uitvoering van de dienstverlening door de bank schriftelijk of per zo spoedig mogelijk aan de bank mee te delen, doch uiterlijk drie maanden na uitvoering van de betreffende dienstverlening. Na afloop van deze periode wordt de incassant geacht met de geboden uitvoering van de dienstverlening te hebben ingestemd en wordt de bank geacht te hebben voldaan aan hetgeen is overeengekomen De bank heeft het recht telefoongesprekken met de incassant op te nemen en als bewijs te gebruiken. Artikel 14. Duur, wijziging en beëindiging Overeenkomst 14.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 (één) jaar. Na afloop van deze periode geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd Zodra de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt, kan deze door beide partijen op elk gewenst moment worden opgezegd. Voor de incassant geldt dat opzegging kosteloos is en dient te gebeuren door middel van een schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. De bank hanteert een opzegtermijn van 2 (twee) maanden Als de incassant Incassomachtigen niet integreert in zijn website conform deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, de integratiedocumenten en/of instructies van Voorwaarden Incassomachtigen mei

6 de bank en deze integratie niet binnen twee (2) weken na daarvan in kennis gesteld te zijn heeft aangepast, eindigt de overeenkomst onmiddellijk en van rechtswege bij het verstrijken van deze termijn zonder dat de bank tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. Het is ter beoordeling van de bank of het gebruik van Incassomachtigen door de incassant al dan niet conform deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, de Integratiehandleiding en/of instructies van de bank plaatsvindt Onverminderd het bepaalde in de Voorwaarden Zakelijke Rekening is de bank - zonder ter zake tot enige schadevergoeding gehouden te zijn - gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als: 1. de incassant - na ontvangst van de ondertekende overeenkomst inzake Incassomachtigen door de bank gedurende een periode van 90 (negentig) dagen niet inlogt in het Incassomachtigen Dashboard; 2. ten aanzien van de incassant faillissement of surseance van betaling is aangevraagd; 3. de incassant niet meer voldoet aan de gestelde vereisten voor het gebruik van Incassomachtigen, waaronder maar niet beperkt tot het aanhouden van een Zakelijke Rekening bij de bank; 4. de incassant zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, deze voorwaarden, de gebruikershandleiding, Integratiehandleiding of nadere instructies niet nakomt en/of indien de incassant optreedt als CPSP zonder daartoe voorafgaand een overeenkomst met de bank is gesloten; 5. de aan de bank verstrekte Incassomachtigen-licentie wordt ingetrokken door de merkhouder; of 6. sprake is van nietigverklaring of vervallenverklaring van het depot van de naam en het logo van Incassomachtigen. gebruik dat de incassant maakt of laat maken van Incassomachtigen Na beëindiging van de overeenkomst is de incassant verplicht onmiddellijk de koppeling met Incassomachtigen uit zijn website te verwijderen. Als verwijdering niet binnen vijftien werkdagen na beëindiging van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, is de incassant aan de bank een onmiddellijk te betalen boete verschuldigd van 1.000,- (duizend euro), te vermeerderen met een bedrag van 200,- (tweehonderd euro) voor elke daarop volgende dag waarop verwijdering niet heeft plaatsgevonden. Artikel 15. Gedeeltelijke nietigheid en vernietigbaarheid De gehele of gedeeltelijke nietigheid of vernietigbaarheid van enig artikel van deze voorwaarden laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige artikelen van deze voorwaarden onverlet. Indien enig artikel van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, dan zal dit artikel zodanig worden gewijzigd dat de nietigheid of vernietigbaarheid ervan wordt opgeheven. Deze Algemene Voorwaarden ING Incassomachtigen zijn geldig vanaf 1 juni Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen 16.1 De overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens Nederlands recht Geschillen tussen de partijen die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam Bij wanprestatie of (vermeende) fraude door de incassant kan de bank genoodzaakt zijn specifieke (nood) maatregelen te treffen en kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden beëindigd De bank is te allen tijde gerechtigd Incassomachtigen, de overeenkomst, deze voorwaarden, de gebruikershandleiding en/ of de Integratiehandleiding met onmiddellijke ingang te wijzigen, op te schorten dan wel te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding ter zake gehouden te zijn, indien: 1. de bank daartoe door derden, waaronder de merkhouder, wordt gedwongen; of 2. indien de informatie die op grond van artikel 13.2 wordt verstrekt daar aanleiding toe geeft. Reden voor opzegging doet zich in elk geval voor wanneer de bank van oordeel is dat het imago van Incassomachtigen, of de naam Incassomachtigen of het Incassomachtigen-logo in het geding komt door het ING Bank N.V. is statutair gevestigd aan Bijlmerplein 888, 1102 MG in Amsterdam, handelsregister nr in Amsterdam. ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het Register Kredietinstellingen en Financiële Instellingen. Ook staat ING Bank N.V. onder het toezicht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Informatie over het toezicht op ING Bank N.V. kan worden verkregen bij de DNB ( de AFM ( of de NMa ( Voorwaarden Incassomachtigen mei

Voorwaarden Incassomachtigen

Voorwaarden Incassomachtigen Voorwaarden Incassomachtigen 266199 1115 Voor het gebruik van Incassomachtigen sluit u een overeenkomst met ING. Bij die overeenkomst horen deze productvoorwaarden. In deze voorwaarden staan meerdere definities.

Nadere informatie

Voorwaarden ideal 1 Definities en interpretatie

Voorwaarden ideal 1 Definities en interpretatie Voorwaarden ideal 1 Definities en interpretatie Gedefinieerde begrippen in deze Voorwaarden hebben dezelfde betekenis als gedefinieerde begrippen in de Voorwaarden Betaaldiensten, tenzij anders gedefinieerd

Nadere informatie

zoals van tijd website van de

zoals van tijd website van de Voorwaarden voor Incassomachtigen 1 Definities en interpretatie De definities in deze Voorwaarden hebben dezelfde betekenis als de definities in de Voorwaarden Betaaldiensten en de Voorwaarden Incasso-acceptanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING ideal

Algemene Voorwaarden ING ideal Algemene Voorwaarden ING ideal Artikel 1. Definities en interpretatie Gedefinieerde begrippen in deze Voorwaarden hebben dezelfde betekenis als gedefinieerde begrippen in de Voorwaarden Zakelijke Rekening,

Nadere informatie

Voorwaarden Kassa Compleet

Voorwaarden Kassa Compleet Voorwaarden Kassa Compleet Om gebruik te kunnen maken van Kassa Compleet sluit u de Overeenkomst Kassa Compleet met ons af. Hierbij horen onderstaande voorwaarden. Hierin leest u wat u van ons mag verwachten.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten

Voorwaarden voor Incasso-acceptanten Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Aanvullende Algemene voorwaarden ideal

Aanvullende Algemene voorwaarden ideal Aanvullende Algemene voorwaarden ideal CCV Holland B.V. www.ccv.nl CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst van het betalen vandaag

Nadere informatie

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden November 2015 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden November 2015 Inhoudsopgave Voorwaarden SEPA Incasso Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V.

Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. Aanvullende Algemene voorwaarden voor Betaalkaarten en Creditcards (offline) CCV Holland B.V. CCV geeft ondernemers nieuwe kansen en mogelijkheden door hun betalingsproces te verrijken. Wij maken de toekomst

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen

Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Currence Incassomachtigen B.V. i.o. 1008100. Accreditatie Overeenkomst Incassomachtigen Versie: 1.1 Datum: juni 2015 De ondergetekenden: 1. Naam bedrijf...., met KvK-nummer. en met statutaire zetel te....,

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten

Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Algemene Voorwaarden PKIoverheid Certificaten Dossierhouder BCT Datum 15 maart 2011 Status Concept Versie 1.0 Inhoud 1 Definities 3 2 Toepassing 3 3 Verplichtingen en garanties Dossierhouder BCT 3 4 Verplichtingen

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp)

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp) KNMP GEBRUIKERSVOORWAARDEN CMR OPENBARE APOTHEKEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNMP Holding B.V., hierna te noemen KNMP, verleent de gebruiker onder de volgende voorwaarden toestemming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Logius

Algemene Voorwaarden Logius Algemene Voorwaarden Logius Datum 1 april 2012 Versie 1.0 De Algemene Voorwaarden van Logius zijn de voorwaarden waaronder Logius haar diensten verleent aan Afnemers. Ze benoemen rechten en verplichtingen

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Overeenkomst. Voorschriften. die uitsluitend bestemd is

Overeenkomst. Voorschriften. die uitsluitend bestemd is Voorwaarden voor Incasso-acceptanten 1 Definities Bank Debiteur Herroeping Incassant Incasso Incasso-zakelijk Incassobatch Incasso-opdracht Machtiging Overeenkomst Overstapservice Rekening SEPA-gebied

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening

Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening Algemene voorwaarden HIP Analyse dienstverlening 1. Definities 1.1 "Implementation IQ": Handelsnaam van Innovation IQ B.V., gevestigd te De Meern aan de Vasalisplantsoen 17 (3454 LT) en ingeschreven in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Codon B.V.

Algemene voorwaarden Codon B.V. Algemene voorwaarden Codon B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: Codon, en een lid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >>

Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Voorwaarden Internetbankieren en Webbeleggen VOLGENDE >> Inhoud Hoofdstuk 1 Definities 4 Hoofdstuk 2 Algemeen 5 Hoofdstuk 3 Opdracht 6 Hoofdstuk 4 Beveiliging 7 Hoofdstuk 5 Internet 8 Hoofdstuk 6 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Overstapservice. Nieuwe Rekening

Algemene Voorwaarden. Overstapservice. Nieuwe Rekening Algemene Voorwaarden 228293 1015 Op de zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Als u het Aanvraag formulier ondertekent, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze daarom goed. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl

Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Algemene Voorwaarden Vindhandelaar.nl Artikel 1 Definities Vindhandelaar.nl: Vindhandelaar.nl is een onderdeel van Bosch Services Onderhoud (KvK nummer: 24331424), Postbus 44061, 3006 HB te Rotterdam.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden In overweging nemende dat: Partner aan zijn klanten, binnen zijn locaties toegang tot Wi- Fi wil aanbieden, via de bestaande internetaansluitingen die Partner reeds heeft; Partner

Nadere informatie

Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst

Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal Rabobank Juli 2015 1 1 Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 via SWIFT MyStandards.

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Triodos Bank. Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst

Triodos Bank. Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst Triodos Bank. Bepalingen inzake de Acceptgiro-overeenkomst Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via telefoon 030 694 27 00. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden

Ziggo Muziek. Aanvullende voorwaarden Ziggo Muziek Aanvullende voorwaarden Per 1 juni 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden Ziggo Muziek 3 Artikel 3 installatie en aanvang Abonnement 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO

voorwaarden Juni 2014 Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO Informatie Beleggen SEPA Incasso november 2011 ABN AMRO voorwaarden Juni 2014 Voorwaarden SEPA Incasso Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Onderwerp en toepasselijke voorwaarden 2. Gebruik SEPA Incasso 3.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ABN AMRO Internet Betaalproducten

Algemene voorwaarden ABN AMRO Internet Betaalproducten Algemene voorwaarden ABN AMRO Internet Betaalproducten Algemene Voorwaarden Internet Betaalproducten DEFINITIES Cliënt: Aansluitdocumentatie: Internet Betaalproducten: Overeenkomst: Transactie: Werkdag:

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal

Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015. SWIFT MyStandards Readiness Portal Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2015 SWIFT MyStandards Readiness Portal 1 1. Definities 1.1 Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden Rabobank Testtool 2014 via SWIFT MyStandards. 1.2 Rabobank:

Nadere informatie

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat;

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat; Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. GetPrize

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014

Algemene Voorwaarden Eindgebruikers. Versie: 25-02-2014 Algemene Voorwaarden Eindgebruikers Versie: 25-02-2014 In dit document zijn de algemene voorwaarden van Makkie beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

[Algemene voorwaarden]

[Algemene voorwaarden] [Algemene voorwaarden] PivvenIT Wederik 50 3401 LZ IJsselstein 26 maart 2015 2/8 Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling PivvenIT: PivvenIT V.O.F. te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding

Deelnemersreglement. Artikel 1 Inleiding Deelnemersreglement De Stichting Support Actie en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht De Nationale Grote Clubactie B.V., beiden statutair gevestigd te Tilburg,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners

Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners Algemene voorwaarden Zorg & Zo Buro - Dienstverleners 1. Algemeen! 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de eenmanszaak Zorg & Zo Buro gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie