Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694"

Transcriptie

1 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: Jaarverslag

2 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen van respectievelijk de Raad van Tezicht en de bestuurder. De Haagsche Schlvereeniging is in 1901 pgericht als naamlze venntschap en is gevestigd te Den Haag. In 1940 is de stichting HSV pgericht waarnder de schl vanaf dat mment ressrteert. De N.V. bleef in stand als eigenaar van het gebuw aan de Nassaulaan 26. In 1997 is de N.V. mgevrmd tt een beslten venntschap. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Kphandel nder nummer De Stichting bezit 153 van de 156 extern geplaatste aandelen in de B.V. De rganisatie: De Stichting Haagsche Schlvereeniging beheert p 1 januari 2013 drie basisschlen, verdeeld in een aantal afdelingen. De schlen zijn ndergebracht in een zevental gebuwen in Den Haag, gevestigd aan de Nassaulaan, de Kningin Sphiestraat, de Van Nijenrdestraat, de Laan van Pt, de Amalia van Slmsstraat, de Frederikstraat (tijdelijk Rsebmstraat) en de Tarwekamp waar k het bestuursbureau is gevestigd. De Basisschl Haagsche Schlvereeniging kent een Nederlandstalige en een internatinale afdeling. Het persneel p de internatinale afdeling bestaat uit verwegend `native speakers` in de Engelse taal. De internatinale afdeling heeft dependances aan de Kningin Sphiestraat en de Van Nijenrdestraat. De Basisschl Haagsche Schlvereeniging is een IGBO-schl (Internatinaal Geriënteerd Basis Onderwijs) en is aangeslten bij de Stichting IGBO, evenals de andere twaalf IGBO-schlen in Nederland. Deze aansluiting betekent dat k het internatinale nderwijs valt nder de Wet p het Primair Onderwijs en dien ten gevlge subsidie geniet. De bestuurder van de HSV maakt deel uit van het dagelijks bestuur van de Stichting IGBO. De Schl vr Jng Talent (SJT, afdeling van het Kninklijk Cnservatrium te Den Haag) valt, vr wat betreft de basisschlleerlingen, als bject van tezicht nder de Nederlandse afdeling van de Basisschl HSV. Het nderwijskundig management is in handen van het Kninklijk Cnservatrium. Het Instituut vr Individueel Onderwijs (IVIO) is een schl vr speciaal basisnderwijs, gevestigd aan de Laan van Pt te Den Haag. Lighthuse Special Educatin (LSE) is de internatinale afdeling van deze schl en is gevestigd aan de Amalia van Slmsstraat. De Basisschl Willemspark is p 1 augustus 2007 vergenmen van SCO Lucas en is vvt-schl (vervregd vreemde talen nderwijs). Vanaf het mment van vername wrdt nieuwbuw van de schl p dezelfde lcatie vrbereid. In juni 2012 werd dr de gemeente de uitveringsbeschikking afgegeven en in september 2012 werd met de gemeente vereenstemming bereikt ver het krediet. De schl is eind januari 2013 naar een tijdelijk nderkmen verhuisd: een vrmalige schl vr vrtgezet nderwijs aan de Rsebmstraat in Bezuidenhut. Ongeveer 160 leerlingen wrden sindsdien dagelijks per turingcar ververd van de Frederikstraat naar de tijdelijke lcatie. In februari 2013 is een aanvang gemaakt met de slp van het pand waarin de gymzaal is gevestigd en met de slp van de schl. Een aanzienlijke vertraging ntstnd, drdat er in de plafnds van de schl veel meer asbesthudende materialen bleken te zitten, dan was verwacht. Het wachten p de bendigde vergunningen, het verleg ver het aanvullende krediet en het uitveren van de werkzaamheden nam enkele maanden in beslag. De slp van beide panden en het verwijderen van ng aanwezige lietanks, waarvan er één ng gevuld bleek, was eind december vltid. Ok de weinig cöperatieve pstelling van de gemeentelijke afdeling Buw- en Wningtezicht werkte zeer vertragend. Vlgens de actuele stand van zaken wrdt het nieuwe schlgebuw pgeleverd in het vrege vrjaar van Opgemerkt mag hier wrden dat de uders van de leerlingen van de schl zich ten aanzien van de hele peratie, zeer psitief en cöperatief hebben pgesteld. Een cmpliment vr het persneel van de schl is hier k p z n plaats. Mede dankzij hun inspanningen is de verhuizing vlekkels verlpen. Sinds die verhuizing begeleiden de leerkrachten het dagelijkse leerlingenverver znder klagen! 2

3 Het Open Venster, centrum vr dyslectische kinderen, is een afdeling van de Basisschl Willemspark en is gevestigd p de benedenetage van de vrmalige British Schl aan de Tarwekamp. Zals verder in dit verslag is te zien, neemt het aantal leerlingen gestaag te. Ten gevlge hiervan kn in augustus 2013, bij het begin van hert nieuwe schljaar, een derde grep wrden gepend. De bestuurder stelt het beleid vast p hfdlijnen en vertegenwrdigt de Stichting HSV in een grt aantal zaken en cntacten. Daarnaast geeft hij leiding aan het managementteam, bestaande uit de directeuren van de schlen. De schldirecties zijn verantwrdelijk vr de dagelijkse gang van zaken p de schlen en vr de uitvering van het beleid p schlniveau p basis van het managementstatuut en het strategisch beleidsplan. De taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden van bestuurder en directeuren zijn vastgelegd in het Managementstatuut. In de vergaderingen met de Raad van Tezicht wrdt de vrtgang van uitveringsbesluiten gerapprteerd en wrdt getetst f een en ander verlpt binnen de vastgestelde beleidskaders. De bestuurder det verslag van de invulling en de uitvering van het beleid p de schlen. De taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden van de Raad van tezicht zijn vastgelegd in de Statuten. Hrizntale verantwrding wrdt afgelegd dr de schlleiding aan de Medezeggenschapsraad die bestaat uit uders en persneel van de schl. Aan enkele schlen/afdelingen zijn udercmmissies verbnden die een actieve rl spelen bij feesten, vieringen en bij naschlse activiteiten. De uders wrden p de hgte gehuden van de ntwikkelingen van de schl via de website en de nieuwsbrieven. Jaarlijks wrden uderavnden gerganiseerd ver de schl- ntwikkeling dan wel ver een actueel nderwerp. Enkele keren per schljaar wrden de uders uitgendigd m in een individueel gesprek met de leerkracht de vrderingen van hun kind te bespreken. Uiteraard wrden de uders k uitgendigd bij presentaties, sprtdagen etc. Beheersing van uitkeringen na ntslag: Indien een persneelslid, m welke reden dan k, niet kan wrden gehandhaafd in de huidige functie, wrdt in eerste instantie gezcht naar een andere passende functie binnen de HSV. Met name daar waar het gaat m de herplaatsing van leerkrachten, is dit vaak succesvl. Waar het gaat m aantnbare ngeschiktheid van de functie f vastgestelde arbeidsngeschiktheid, wrdt het cntract/ de akte van beneming beëindigd cq. niet verlengd en wrdt een utplacementbureau ingeschakeld. Mchten er tch eigen wachtgelders zijn f ntstaan, dan wrden vacatures aangebden aan werknemers behrend tt deze grep. Klachtenregeling: De schlen van de Stichting Haagsche Schlvereeniging zijn aangeslten bij de Landelijke Klachtencmmissie vr het algemeen bijznder nderwijs, in stand gehuden dr de VBS (Verenigde Bijzndere Schlen), de werkgeversrganisatie vr het algemeen bijznder nderwijs waarbij de Stichting HSV is aangeslten. De Stichting HSV heeft een eigen klachtenregeling. Sinds 1 augustus 2013 is de heer Van der Zalm vanuit het HCO gedetacheerd als vertruwenspersn. 3

4 Leerlingaantallen: Brin nr 1 ktber VW Nederlandse afdeling Internatinale afdeling ISH* SJT Ttaal WO IVIO Lighthuse Ttaal DG Willemspark Het Open Venster Ttaal *De basisschlafdeling van de Internatinal Schl f The Hague (ISH) was in frmele zin tt 1 augustus 2011 een afdeling van de Basisschl HSV. De pheffingsnrm vr basisschlen in de gemeente Den Haag is 200. Vr het speciaal basisnderwijs (IVIO) geldt geen pheffingsnrm. De Raad van Tezicht: De taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden van de Raad van Tezicht zijn neergelegd in de Statuten van de Stichting, het huishudelijk reglement, het managementstatuut en het bestuursreglement. Taken en bevegdheden van de Raad van Tezicht: Het huden van integraal tezicht p het beleid van het bestuur en p de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbnden instellingen en/f rechtspersnen; het gevraagd en ngevraagd adviseren van het bestuur; het behartigen van de belangen van de stichting en de met haar verbnden instellingen en/f rechtspersnen; het aanwijzen van de accuntant die belast is met de cntrle van de jaarrekening; het huden van tezicht p de aan/verkp van schlen f nderdelen daarvan; het gedkeuren van de vr enig jaar f reeks van jaren pgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen, f van een ingrijpende wijziging daarin; het gedkeuren van bestuursbesluiten strekkende tt de prichting van een nieuwe rechtspersn, alsmede tt de vaststelling van de statuten van een nieuwe rechtspersn; het gedkeuren van een bestuursbesluit strekkende tt aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling van de stichting; het gedkeuren van een bestuursbesluit strekkende tt de beneming van de registeraccuntant; het gedkeuren van bestuursbesluiten strekkende tt het aangaan van vereenkmsten en het verrichten van andere rechtshandelingen vr zver deze niet binnen het vastgestelde beleid casu qu de vastgestelde begrting vallen; het vaststellen van reglementen strekkende tt regeling van de taakmschrijvingen, werkverhudingen en werkwijzen binnen de stichting. 4

5 De Raad van Tezicht heeft vrts die taken die hem bij f krachtens deze statuten zijn tegekend. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Tezicht zich naar het belang van de stichting en de met haar verbnden instellingen en/f rechtspersnen. De Raad van Tezicht regelt zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functineren betreft bij reglement. De Raad van Tezicht geeft vrts vraf gedkeuring aan bestuursbesluiten met betrekking tt: a. vaststelling van de begrting en het jaarverslag inclusief het bestuursverslag en jaarrekening; b. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersn f rganisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is vr de stichting; c. het verkrijgen, wijzigen f beëindigen van een deelneming f zeggenschap in een andere rechtspersn en het prichten van een andere rechtspersn, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten vr zver het bestuur daarte is bevegd; d. het uitefenen van stemrecht p dr de stichting gehuden aandelen in het kapitaal van venntschappen, behudens vr zver gedkeuring wrdt verleend naar aanleiding van het bepaalde in lid 5 van dit artikel. e. het (den) prichten, verwerven en expliteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het veren van de directie ver, het uitefenen van stemrecht in het kapitaal van, alsmede het (den) financieren van andere instellingen en ndernemingen, in welke rechtsvrm k. f. het (den) pnemen van geldleningen en/f kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zals garanties en hyptheken), vr zver dit bijdraagt aan de delstelling; g. het (den) huren, verhuren, vervaardigen, expliteren, beheren van nrerende zaken, alsmede het beschikken ver nrerende zaken, vr zver dit bijdraagt aan de delstelling van de stichting f rechtspersnen waarver de stichting het beheer en/f het bestuur vert. Ged bestuur De Stichting HSV hanteert De cde ged bestuur in het primair nderwijs, PO-raad, januari Bezldiging De leden van de Raad van Tezicht ntvangen vr hun werk geen bezldiging f vergeding. Samenstelling van de Raad van Tezicht in het verslagjaar: Vrzitter: de heer J.C. van der Wlk, ndernemer; Lid: tt 1 augustus: mevruw mr.t.e.m. Wekking, directeur HR AON Benelux & Nrdics; Lid: tt 1 augustus: mevruw drs. D.C. van Bakelen, zelfstandig cnsultant; Lid: de heer dr. mr. P.A. Prnk, bestuurlijk adviseur uitveringsbeleid Belastingdienst; Lid: de heer mr. J.F. van Nuhuys, advcaat. Lid: vanaf 1 augustus 2013: mevruw drs. J.A. Guicherit-Dicke, kinder- en jeugdpsychtherapeut en GZ-psychlg; Lid: vanaf 1 augustus 2013: mevruw S. Lammers, directeur Centrum vr Kennis en Cmmunicatie, Belastingdienst. Jaarverslag Raad van Tezicht: De Raad van Tezicht heeft kennis genmen van het verslag dat dr de bestuurder is pgesteld en kan zich daar in vinden. In het verslagjaar was de heer W. Grijze bezldigd bestuurder van de Stichting. De Raad van Tezicht vindt dat de bestuurder steeds tijdig en vlledig de infrmatie heeft verschaft die ndig is m adequaat tezicht te kunnen uitefenen. In de regel gebeurde dit als vrbereiding p, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Tezicht. De Raad van Tezicht is in 2013 vijf keer in een frmele vergadering bijeen geweest. De vergaderingen zijn steeds bijgewnd dr de bestuurder. 5

6 In het verslagjaar heeft de Raad van Tezicht zich, naast de dagelijkse zaken, beziggehuden met het tezicht p de financiën en de ntwikkelingen rndm de diverse huisvestingsprjecten. In het kader van beleidsntwikkeling werden cncepten besprken dan wel vastgesteld van de vlgende nderwerpen: Visie p vermgenspsitie Risic-analyse, de pzet en werking van de interne risicbeheersing Financiële meerjarenraming Strategisch beleid 2013/2018 (inclusief missie en visie) Functiebeschrijving bestuurder De Raad nam kennis van de ntwikkelingen met betrekking tt: Passend Onderwijs Tweetalig Primair Onderwijs In de vergaderingen werd vrts gesprken ver: De rapprtage van het udertevredenheidsnderzek Het inspectierapprt IVIO Het rapprt Financieel licht p Lighthuse Vrts werd in april een vergadering gehuden met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waar werd gesprken ver de resultaten van het recente udertevredenheidsnderzek en de cnsequenties hiervan vr de beleidsntwikkeling. Op 9 september was er een bijeenkmst met de directeuren, waarin de directeuren hun schlen en afdelingen hebben gepresenteerd. De vrzitter van de Raad van Tezicht bezcht met de bestuurder de schlen en afdelingen. Leden van de Raad van Tezicht bezchten de schlen en afdelingen. Naast een gesprek met de directie en/f lcatieleiding, behrde een rndleiding dr de schl tt het prgramma. De verleggen met GMR en directeuren en de werkbezeken aan de schlen ervaart de Raad van Tezicht als zeer waardevl. Ze zijn een additinele infrmatiebrn die de infrmatie van de bestuurder ged aanvult. Ze geven inzicht in wat leeft in de rganisatie. Vrzitter en bestuurder hadden een verleg met de dienst OCW van de Gemeente Den Haag ver de huisvestingsaangelegenheden. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het functineren van de Raad van Tezicht en van de bestuurder. De vrzitter van de Raad van Tezicht heeft daarte met alle leden gesprekken geverd. De uitkmst hiervan alsmede de evaluatie van het functineren van de bestuurder, is besprken in de vergadering van de Raad van Tezicht. Met de bestuurder heeft daarnaast een berdelingsgesprek plaatsgevnden. Bestuursverslag: De bestuurder heeft zich bezig gehuden met tal van zaken. De vergaderingen van de Raad van Tezicht en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wrden (mede) dr hem vrbereid. Hij is aanwezig in de vergaderingen van beide rganen en vervult een intermediaire rl. Hij is verantwrdelijk vr de infrmatie aan Raad van Tezicht en GMR een vr een gede afstemming van de agenda s. Ondersteuning aan de bestuurder dr de Raad van Tezicht: In de vergaderingen van de Raad van Tezicht wrden aan de hand van de schriftelijke rapprtages van de bestuurder de ntwikkelingen en bijzndere gebeurtenissen besprken. De vrzitter van de Raad van Tezicht heeft wekelijks cntact met de bestuurder in de vrm van een fysiek verleg dan wel in de vrm van een telefngesprek en ndersteunt hem k in nderhandelingen met verheden en andere schlbesturen. De bestuurder det in vrkmende gevallen een berep p de individuele leden va de Raad m advies te krijgen p bijvrbeeld juridisch f financieel gebied. 6

7 Huisvesting: Schlgebuw Nassaulaan 26: Met betrekking tt de verdracht van het ecnmisch eigendm van het schlgebuw Nassaulaan 26 zijn in het verslagjaar geen vrderingen gebekt. Dr de gemeente is tegezegd dat er in het vrjaar van 2014 een vrstel ter tafel zal kmen. Renvatie schlgebuw Van Nijenrdestraat 16: In de zmervakantie is de binnenzijde van het schlgebuw gerenveerd (nieuwe tiletgrepen, nieuwe plafnds, vleren, vernieuwing van elektrische bedradingen, de ntruimings- en alarminstallatie, schilderwerk). In september en ktber zijn herstelwerkzaamheden uitgeverd aan de gevels en werd een aanvang gemaakt met de vernieuwing van de kzijnen. Dit zal begin 2014 zijn afgernd. In het vrjaar van 2014 zal de rilering en het schlplein wrden vervangen en zal ng een nieuwe dakbedekking wrden aangebracht. Herhuisvesting IVIO/Lighthuse Special Educatin: In de lp van het verslagjaar heeft de Stichting Lucas Onderwijs een studie laten uitveren waarvan het resultaat was, dat het mgelijk was m p de lcatie van Lighthuse een nieuwe basisschl te buwen die vldet aan de ruimtelijke eisen die de schl stelt. In een verleg heeft de gemeente verklaard bereid te zijn mee te werken aan een renvatie van het huidige Liduinaschlgebuw ten beheve van huisvesting van IVIO en Lighthuse. Vrwaarde is dat beide huidige gebuwen wrden vergedragen aan de gemeente. De HSV heeft hier geen bezwaar tegen, maar vraagt p haar beurt wel een schlgebuw dat is gerenveerd en passend gemaakt vr speciaal (basis-) nderwijs. Tt nu te lijkt de gemeente bereid hier aan tegemet te kmen. Cncrete afspraken meten wrden gemaakt vr de zmervakantie Het Open Venster: Het huurcntract met de BSN (eigenaar van het gebuw) is vernieuwd en de huurprijs is aangepast. Ok werd ns verzekerd dat wij vrlpig in het gebuw kunnen blijven. Aangezien in het huurcntract een wederzijdse pzegtermijn van één schljaar is pgenmen, zullen we niet vr naangename verrassingen kmen te staan. Financieel beleid: In het verslagjaar zijn alle verantwrdelijken (directeuren, bestuurder, bestuurs- adviseur) zich bewust geweest van de beperkingen die een begrting kan pleggen; de uitputting van de begrting werd nauwkeurig gevlgd en bewaakt en we zijn er trts p nu te mgen vaststellen dat het jaar is afgeslten met een psitief resultaat, wat ng grter is dan verwacht dr extra subsidies van de rijksverheid p grnd van de regeling Bijzndere bekstiging jnge leerkrachten (vrscht bekstiging schljaar 2015/2016) en het Najaarsakkrd. Ten beheve van de infrmatieve waarde werd de cijfermatige pbuw van de liquiditeitsbegrting en de meerjarenraming aangepast. Op aanwijzing van de accuntant is in 2013 nagedacht en gesprken ver de gewenste mvang van de reserves en vrzieningen. Drdat de HSV een grt deel van de uderbijdragen en cursusgelden gebruikt ter dekking van salarisksten, zijn k de risic s grter dan bij de meeste andere schlbesturen in Nederland. Dit vereist een gedegen financieel beleid. De visie p vermgen en vermgensvrming is nu vastgelegd in een beleidsdcument. Ok zijn de financiële risic s en de beheersing daarvan in kaart gebracht (Risicmanagement). Daarnaast kwamen in het dagelijks werk van de bestuurder de vlgende nderwerpen met name aan de rde: Persneelstevredenheidsnderzek: In het najaar werd een tevredenheidsnderzek nder het persneel gehuden. Respns: 85%. Hiernder vlgt een psmming van de punten die als meest sterk f meest zwak werden ervaren en dit in vlgrde van belangrijkheid: Sterke punten: Zwakke punten: 1. Cntact met de leerlingen 1. Hygiëne binnen de schl 7

8 2. Mtivatie leerlingen 2.Ontspanningsmgelijkheden vr persneel 3. Samenwerking met cllega s 3. Het salaris 4. Werktijden 4. Onderhud van het gebuw 5. Aantal persneelsleden 5. Sanitaire vrzieningen vr persneel 6. Grepsgrtte 6. Benutten van ict-mgelijkheden 7. Infrmele cntacten met uders 7. Mgelijkheden vr bij- en naschling 8. De sfeer p schl 8. De effectiviteit van vergaderingen 9. Aandacht vr nrmen/waarden 9. Buitenschlse activiteiten 10. Frmele cntacten met uders 10. Ontpliingsmgelijkheden De resultaten zijn besprken in de vergaderingen van de bestuurder met de directeuren en in de Raad van Tezicht. De directeuren hebben dit gedaan in de persneelsvergaderingen. De verbeterpunten zijn pgenmen in schlplannen en in het strategisch beleidsplan. Strategisch beleid: In 2013 is verder gewerkt aan de ttstandkming van het strategisch beleid tt Naast de al gegeven input van de Raad van Tezicht en de GMR zijn k de pbrengsten van de tevredenheidsnderzeken verwerkt in het beleidsplan. De verwachting is dat in het vrjaar van 2014 het beleidsplan wrdt vastgesteld en vervlgens kan wrden gepubliceerd. Tweetalig nderwijs: In juli 2013 maakte de staatssecretaris van OCW bekend dat de aanvraag vr een pilt-prject tweetalig nderwijs werd gehnreerd. Twaalf basisschlen, waarnder de Nederlandse afdeling van de basisschl HSV, mgen nder strikte vrwaarden de pilt uit gaan veren. Onder een aantal uders leidde dit tt weerstand en prtest. De uderavnd die in nvember werd gerganiseerd vr alle uders die met dit prject te maken krijgen (de uders van de leerlingen die in het schljaar 2014/2015 in grep 1 zitten) waren kritisch psitief en enthusiast. Het management van de HSV: Maandelijks zijn er vergaderingen met de directeuren en een aantal keren per jaar met het vltallige management (bestuurder, directeuren, lcatieleiders) nder vrzitterschap van de bestuurder. De bestuurder heeft wekelijks f tweewekelijks een individueel verleg met de directeuren waarin alle lpende zaken wrden besprken. Maandelijks is er een vergadering van directeuren, de bestuursadviseur en de bestuurder ver alle persnele aangelegenheden (verzeken buitengewn verlf, Arb, beneming en ntslag). In februari was de Arb-arts in de vergadering aanwezig en knden individuele gevallen, maar k beleidsmatige zaken met haar wrden besprken. In de vergaderingen met directeuren en lcatieleiders werd, naast een heveelheid dagelijkse nderwerpen aandacht besteed aan beleidsntwikkeling: - Het strategisch beleidsplan; - Cultuureducatie; - Uitvering beleid functiemix; - Prtcl schl en echtscheiding; - Taakbeschrijving van de intern begeleider Besprken werden: - De ntwikkelingen rnd Passend Onderwijs; - De keus van een nieuwe vertruwenspersn; - Het schlzwemmen (besluit: stppen, behalve p IVIO); - Het schlmaatschappelijk werk (evaluatie en nieuw cntract); - De resultaten van het persneelstevredenheidsnderzek. Functineringsgesprekken: De bestuurder heeft jaarlijks, aan de hand van een vast frmat, functinerings- gesprekken met de directeuren. Hij prijst zich gelukkig dat in deze gesprekken de dagelijkse leiding van de schlen nauwelijks beheft te wrden besprken. Veel meer gaat het in de gesprekken m de nderwijskundige ntwikkeling van de schlen en het welbevinden en de ntwikkeling van de directeuren zelf. Eind januari gingen bestuurder en directie naar Lnden m een bezek te brengen aan de BETT (nderwijs-ict-beurs) en werden werkbezeken afgelegd p een drietal basisschlen in Lnden. Speciale aandacht was er vr de inrichting van de schlpleinen die in Engeland, veel meer dan in 8

9 Nederland, zdanig zijn ingericht dat ze bijdragen aan de ntwikkeling van de leerlingen. Delstelling is k de schlpleinen van de HSV in te richten vlgens deze uitganspunten. Meer gedetailleerde infrmatie ver de ntwikkelingen p de schlen en afdelingen, is te vinden in het navlgende deel van dit verslag. Frmele externe cntacten van de bestuurder: Lidmaatschap dagelijks bestuur (secretaris) van de Stichting IGBO: In deze functie was de bestuurder betrkken bij de vrbereiding en uitvering van de driemaandelijkse vergaderingen en bij de vrbereiding van de jaarlijkse tweedaagse cnferentie vr directies van igb-schlen. Eén keer was er verleg met OCW naar aanleiding van de bezuiniging van 50% p de extra bekstiging van igb-leerlingen. De bestuurder was een aantal keren als adviseur aanwezig bij bijeenkmsten in de gemeente Leiden. Deze gemeente en enkele plaatselijke schlbesturen wensten een internatinale schl in hun stad. Een haalbaarheidsstudie wees uit dat deze wens niet reëel was. Met de vrzitter dan de Stichting IGBO werden werkbezeken afgelegd aan enkele besturen die een igb-schl beheren (Terneuzen, Enschede) dan wel een dergelijke ambitie hebben (Apeldrn). Lidmaatschap van de werkgrep Tweetalig Primair Onderwijs en de ambtelijke werkgrep Tweetalig Primair Onderwijs: Hierbven beschreven. Lidmaatschap (secretaris) van het bestuur van het Samenwerkingsverband WSNS 3504: In de bestuursvergaderingen is met name gesprken ver de vergang van het ude naar het nieuwe samenwerkingsverband per 1 augustus Het Samenwerkingsverband WSNS 3504 zal wrden pgeheven per 1 augustus Beslten is dat het resterende vermgen zal wrden gerestitueerd aan de aangeslten schlbesturen naar rat van het aantal leerlingen en het aantal aangeslten jaren. Als advies zal wrden meegegeven het bedrag te besteden ten beheve van de leerlingenzrg. Lidmaatschap van het algemeen bestuur van het nieuwe samenwerkingsverband (SPPOH: Stichting passend Primair Onderwijs Haaglanden): In de bestuursvergaderingen werden tal van besluiten genmen met betrekking tt de inrichting van SPPOH (staturen, reglementen, werkdcumenten etc.) Lidmaatschap (secretaris) van het bestuur van de NBS (De vereniging Samenwerking neutraal bijzndere en daarmee in karakter vereenkmende schlen te s-gravenhage en mgeving ): In deze bestuursvergaderingen werd k veel aandacht besteed aan de ntwikkelingen in nze regi met betrekking tt Passend Onderwijs. De belangen van de schlen in het nieuwe samenwerkingsverband zijn immers k een aangelegenheid van de NBS. Ten aanzien van dit nderwerp werden adviezen uitgebracht aan het bestuur van het samenwerkingsverband WSNS. Namens de NBS maakt de bestuurder deel uit van de gemeentelijke werkgrep Leerlingenverver. Del van deze werkgrep is het adviseren van de wethuder inzake (de gemeentelijke bekstiging van) het verver van leerlingen die zijn aangewezen p speciaal (basis-)nderwijs. In de lp van het verslagjaar heeft de bestuurder deze taak vergedragen aan de directeur van IVIO. Lidmaatschap van de Adviesraad van Stenden Hgeschlen Nrd-Nederland: Vanaf september 2013 maakt de bestuurder deel uit van deze raad als vertegenwrdiger van het Nederlands internatinaal nderwijs. De vestiging in Meppel van deze hgeschl herbergt de pleiding vr leerkracht in het internatinaal basisnderwijs. 9

10 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De GMR telt in 2013 acht leden. De leden hebben zitting in de Raad vanuit de uders, dan wel het persneel van iedere schl. De Raad is als vlgt samengesteld: Namens de Basisschl HSV: Franciska Eckelmans, uderlid Wilma Kletzkine, persneelslid (vrzitter) Namens de Basisschl Willemspark: Jenny Huttinga, uderlid Didi Ppescu, persneelslid Namens IVIO: Geffry Helmer, uderlid Eva de Lange, persneelslid Namens Lighthuse: Fina Passantin, uderlid, Lena Hammerö, persneelslid Namens Het Open Venster: Sandrine Baay, uderlid (vanaf augustus 2013) vacature Alle vergaderingen werden gehuden in aanwezigheid van de bestuurder, die samen met de vrzitter was belast met de vrbereiding van de vergaderingen. De vergaderingen van de GMR lpen parallel aan die van de Raad van Tezicht, waardr het mgelijk is in relatief krte tijd te reageren p de bestuursvrstellen. Ok in de GMR-vergaderingen is veel tijd en aandacht besteed aan alle bvengenemde nderwerpen. Ok werd ver tal van zaken advies uitgebracht aan de bestuurder. In april 2013 is, nder vrzitterschap van de vrzitter van de Raad van Tezicht, een gemeenschappelijke vergadering gehuden met de Raad van Tezicht. In deze vergadering is de bestuursstructuur geëvalueerd en werd dr de bestuurder een presentatie gegeven ver de resultaten van het udertevredenheidsnderzek. 10

11 Stichting Haagsche Schlvereeniging Ouderbijdragen en cursusgelden vr het schljaar en Basisschl Haagsche Schlvereeniging, Nederlandse afdeling: Per leerling: 555 Basisschl Haagsche Schlvereeniging, internatinale afdeling: Per leerling: Basisschl Willemspark: Vr leerlingen, ingeschreven vr 1 augustus 2007: 100 Vr leerlingen, ingeschreven na 1 augustus 2007: 350 Het Open Venster, centrum vr dyslectische kinderen: Per leerling: IVIO, schl vr speciaal basisnderwijs: Per leerling: 95 Lighthuse Special Educatin: Peuters van Three Little Ships, per maand 650 Lighthuse-leerlingen tt 5 jaar Lighthuse-leerlingen vanaf 5 jaar:

12 Financieel jaarverslag 2013 Onderbuwing streefwaarden Weerstandsvermgen, slvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en kapitalisatiefactr Weerstandsvermgen: 58, 26 (2012:51,72 %) Het weerstandsvermgen is het vrije deel van het eigen vermgen minus de materiële vast activa (gebaseerd p de nulmeting), uitgedrukt in een percentage van de jaarlijkse rijksbijdrage. Dit percentage geeft dus inzicht in de capaciteit van de rganisatie m nvrziene tegenvallers in de explitatie p te vangen. Het weerstandsvermgen in het primaire nderwijs is ng geen fficieel gefrmuleerd kengetal dr OC&W. Middels een risicanalyse van VBS is vastgesteld dat de HSV zu meten streven naar een reserve m persnele risic s af te dekken van 13,3% van de rijksbekstiging. Vr verige risic s wrdt een reserve van 2,1% geadviseerd. Het weerstandsvermgen van de HSV ligt dus ruim bven de geadviseerde ndergrens van 15%. Slvabiliteit: 62, 39 (2012: 57, 15%) De slvabiliteit is het eigen vermgen, uitgedrukt in een percentage van het balansttaal. Dit percentage (maximaal 100%) geeft dus aan in welke verhuding de bezittingen p de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen vermgen f met vreemd vermgen. Een lage slvabiliteit betekent dat in hge mate financiering met vreemd vermgen plaatsvindt en kan het aantrekken van aanvullend vreemd vermgen (een lening) bemeilijken. Bij de berekening van dit percentage wrden alle beschikbare reserves (inclusief de bestemmingsreserves) tt het eigen vermgen gerekend. Streefgetal: 50. Dit getal is gebaseerd p aanwijzingen van het Ministerie van OC&W. Een lager getal in aanvaardbaar wanneer deze afwijking verklaarbaar is en van niet-structurele aard, hetgeen blijkt uit de balans en/f de explitatieverzichten. Liquiditeit (current rati): 1, 63 (2012:1,31) De liquiditeit geeft aan in welke mate een rganisatie in staat is m p krte termijn aan alle betalingsverplichtingen te vlden. Een liquiditeitsrati van 1 f hger wrdt beschuwd als vldende. (vlttende activa gedeeld dr de krtlpende schulden). In algemene zin is een afwijking van het streefgetal aanvaardbaar, wanneer deze vrzien is, beargumenteerd en niet structureel. Rentabiliteit: 5, 63 (2012:6,59) Met de rentabiliteit wrdt in het bedrijfsleven de winst- f verliesgevendheid van een nderneming bedeld. In het primaire nderwijs wrdt hiermee een relatie gelegd tussen het resultaat en de ntwikkeling hiervan p het weerstandsvermgen. Het sald van de bedrijfsvering, uitgedrukt in een percentage van de ttale baten. Streefgetal: 0 Kapitalisatiefactr 70, 74 (2012:71, 18) Deze nieuwe term is geïntrduceerd dr het Ministerie van OCW met als del de financiële psitie van schlbesturen eenduidig in beeld te brengen en te kunnen vergelijken. Op basis van deze factr zal het Ministerie cnclusies trekken ten aanzien van het financiële beheer van schlbesturen. De factr wrdt berekend dr het ttale kapitaal, exclusief de gebuwen, te delen dr de ttale baten. De uitkmst is een percentage met een maximum van 100. Vr deze factr is dr de minister geen streefgetal f streefwaarde vastgesteld. 12

13 Analyse en verklaring financiële situatie Het jaar 2013 is afgeslten met een batig sald van ,00 terwijl in de begrting een sald van 0 was vrzien. Dit resultaat is met name verrzaakt dr het feit dat de rijksvergedingen hger waren dan bij het maken van de begrting was vrzien. De jaarrekening laat k zien dat de ttale explitatielast lager is dan was begrt. Als derde rzaak kan wrden genemd dat het leerlingenaantal p de Internatinale afdeling en p Het Open Venster veel meer is tegenmen dan in het vrgaande jaar werd verwacht. Tt slt werden de schlen aan het eind van het kalenderjaar dr het ministerie verrast met extra subsidies (herfstakkrd en jnge leerkrachten). Vr de Stichting HSV betekende dit extra inkmsten van Analyse balanspsten Het psitieve resultaat is geheel tegevegd aan de reserves en de vrzieningen. De Raad van Tezicht heeft het dcument Visie p Vermgenspsitie vastgesteld, waarin in bedragen is aangegeven he hg de gewenste reserves en vrzieningen meten zijn m financiële tegenvallers te kunnen pvangen. Al deze bedragen zijn nderbuwd in dit dcument en k in het dcument risicmanagement dat eveneens nlangs is vastgesteld. Het liquide bedrag aan het eind van het verslagjaar is zeer hg; dit is evenals vrig jaar te danken aan de vruitbetaalde uderbijdragen/cursusgelden en aan de vruitbetaling van ruim van de gemeente Den Haag ten beheve van de nieuwbuw Basisschl Willemspark waarmee in 2013 is wrden begnnen. Treasuryverslag De bestuurder is verantwrdelijk vr het treasurymanagement. Het treasurybeleid is in een statuut vastgelegd. Het beleid is er p gericht m een z hg mgelijk rendement te cmbineren met een z laag mgelijk risic. Deze afweging wrdt gemaakt in de prductkeuze naar aard, lptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wrdt invulling gegeven aan dit prfiel dr gebruik te maken van een spaarrekening met relatief hge rente. In 2013 hebben geen beleggingen plaatsgevnden; de beschikbare vrije middelen zijn p spaar- en vermgensrekeningen gezet. Dankzij de gede liquiditeitspsitie kan de Stichting HSV binnen de gestelde termijnen aan alle financiële verplichtingen vlden. De financiële ntwikkelingen De in de begrting vr 2013 pgenmen investeringen, knden, nder meer dr een strikte bewaking van de liquiditeit, wrden gerealiseerd. In de zmer van 2013 werd dr het ministerie van OCW een krting van 50% aangekndigd per 1 augustus 2014 p de extra subsidie vr de igb-leerlingen. Dit betekent vr de Stichting HSV een inkmstenderving van ngeveer per jaar. Om de kwaliteit van het nderwijs p het zelfde niveau te kunnen handhaven is daarm met de medezeggenschapsraad een verhging van de cursusgelden afgesprken. Per 1 augustus 2014 een stijging met 375 naar per leerlingen en per 1 augustus 2015 ngmaals een stijging met 375 naar per leerling. De afspraak is gemaakt dat, bij ngewijzigd subsidiebeleid van het Rijk, de cursusgelden vr het schljaar 2015/2016 niet zullen wrden verhgd. Ondanks deze verhgingen blijft de Stichting HSV de gedkpste aanbieder van gesubsidieerd internatinaal nderwijs in Den Haag. In de lp van 2013 werd k duidelijk dat de inwerkingtreding van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 ingrijpende gevlgen zal hebben vr IVIO en Lighthuse. Drdat ns huidige samenwerkingsverband pgaat in het nieuwe stedelijke samenwerkingsverband SPPOH, gelden andere verwijzingspercentages met als gevlg dat er minder subsidie naar de schlen gaat. Bvendien zullen er vanuit het nieuwe samenwerkingsverband aanzienlijk minder middelen naar de schlen gaan, dan in het ude verband. Vr IVIO en Lighthuse heeft dit zdanige gevlgen, dat een veel kleiner persneelsbudget beschikbaar is. WOPT (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Tpinkmens) De HSV heeft geen salarissen, vergedingen, bnussen etc. uitgekeerd die penbaar meten wrden gemaakt p grnd van het bepaalde in de WOPT. 13

14 Financiële risic s: Visie p vermgenspsitie, risicmanagement. De financiële risic s van de Stichting HSV wrden in deze dcumenten benemd en er is in aangegeven he hg de reserves en vrzieningen dienen te zijn m incidentele en structurele financiële tegenvallersp te kunnen vangen. Nieuwbuw Basisschl Willemspark: De nieuwbuw van deze basisschl is een gecmpliceerd prject dr de ligging van de schl achter een winkelstraat. Het buwbudget is ngeveer en de meerksten dr deze ligging bedragen ngeveer Uiteraard neemt de gemeente k deze ksten vr zijn rekening. Zals in ieder buwprject, dreigt cnstant het gevaar van verschrijding. Wij trachten dit tegen te gaan dr de uitputting van het budget gedetailleerd bij te huden en peridiek te evalueren. Vralsng weigert de gemeente de ksten van het prjectmanagement p zich te nemen. Er is echter jurisprudentie beschikbaar waaruit blijkt dat k deze lasten dekking meten vinden in het beschikbaar gestelde krediet. De ksten van prjectmanagement zijn p dit mment ngeveer Vrfinanciering: De gemeente Den Haag gaat ervan uit dat facturen betreffende nieuwbuw, renvatie, grt nderhud etc. in eerste instantie wrden vldaan dr het betreffende schlbestuur en daarna wrden gedeclareerd bij de gemeente. Met name in prjecten zals hierbven genemd, kan dit een risic zijn betreffende de liquiditeit. Wij beheersen dit risic dr steeds bevrschtting te vragen. 14

15 Begrting 2014 Baten: Rijksbijdragen Overige verheidsbijdragen en subsidies Overige baten: Verhuur Schlfnds WSNS Ouderbijdragen, cursusgelden Vrijval invest.subs. privaat Overige baten Ttaal baten Lasten: Persneel Persnele lasten (schling, Arb etc.) Afschrijving Huisvestingslasten Instellingslasten Schluitgaven Financiële lasten Uitkeringen Rentebaten Ttaal lasten Geraamd sald

16 Cntinuïteitsparagraaf T T+1 T+2 T+3 A.1 Persnele bezetting in FTE: -Management/Directie 10, , , ,3965 -Onderwijzend Persneel 72, , , ,0000 -Overige medewerkers 28, , , ,0000 Leerlingen aantallen A 2. MEERJARENBEGROTING T T+1 T+2 T+3 Balans Vaste Activa Immaterieel Materieel Financieel Vlttende Activa Vrderingen Overlpende Activa Liquide Middelen Ttaal Activa Eigen Vermgen Algemene Reserve Bestemmingsreserve publiek Herwaarderingsreserve Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsfnds privaat Vrzieningen Langlpende schulden Krtlpende schulden Ttaal Passiva Staat/Raming van Baten en Lasten Baten Rijksbijdragen Overige verheidsbijdragen en subsidies Overige baten Lasten Persneelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

17 Sald baten en lasten Sald fin. bedrijfsvering (rentebaten -/- rentelasten) Sald buitengewne baten en lasten Incidentele baten en lasten Ttaal resultaat kengetallen: Liquiditeit 2,44 2,63 2,40 2,16 Slvabiliteit (incl. vrzieningen) 83,08 84,96 82,42 79,46 Kapitalisatiefactr 60,78 57,79 59,92 61,82 Telichting p gegevens meerjarenbegrting 2014 (T) t/m 2017 Persnele bezetting De stichting Haagsche Schlvereeniging beheert drie schlen: a. Basisschl Haagsche Schlvereeniging (erkende IGBO-schl) b. Basisschl Willemspark c. Speciale Basisschl IVIO De Basisschl Haagsche Schlvereeniging bestaat uit een Nederlandse en een Internatinale afdeling. Beide afdelingen hebben een directeur. Daarnaast zijn aan de internatinale afdeling ng drie lcatieleiders verbnden. De lcatieleiders zijn verantwrdelijk vr de dagelijkse gang van zaken. Aan de Basisschl Willemspark is verbnden een afdeling vr zwaar dyslectische kinderen, genaamd Het Open Venster. De directeur van de Nederlandstalige afdeling van de Basisschl Haagsche Schlvereeniging is tevens directeur van deze schl en van Het Open Venster, waar de dagelijkse leiding in handen is van respectievelijk een adjunct-directeur en een lcatieleider. Aan de Speciale Basisschl IVIO is de afdeling Lighthuse Special Educatin verbnden, een afdeling vr speciaal nderwijs aan internatinale kinderen. De sb-schl heeft een directeur en de internatinale afdeling daarvan wrdt geleid dr een lcatieleider die zich p persnlijke titel directeur mag nemen. Dit in verband met de zwaarte van de functie en het internatinale karakter van de afdeling. Aan de afdeling Lighthuse is een peuterspeelzaal verbnden genaamd Three Little Ships. Vr het verige zijn aan alle schlen en afdelingen leerkrachten, vakleerkrachten, klassenassistenten, administratieve krachten en cnciërges werkzaam, vr zver ndig vr de kwaliteit van het nderwijs. Leerlingaantallen Het leerlingenaantal van de schlen vertnt sinds 2014 een redelijk stabiel beeld. De Nederlandse afdeling van de Basisschl Haagsche Schlvereniging zal per teldatum van elk jaar rnd de 200 leerlingen tellen; de stabiliteit wrdt enerzijds verrzaakt dr een cnstante wachtlijst en anderzijds dr de nmgelijkheid m uit te breiden De Internatinale afdeling heeft een bezetting van 450 leerlingen en de verwachting is dat dit niet veel verder meer zal tenemen. Deze aanname is gebaseerd p het feit dat er een grt aanbd is van internatinaal nderwijs in Den Haag en p het feit dat vlgens verwachting het aantal expats in de stad stabiliseert. De basisschl Willemspark zal ng licht greien tt ngeveer 220 leerlingen, terwijl, p grnd van de ervaringen, het leerlingenaantal vr de afdeling Het Open Venster rnd de 30 leerlingen zal blijven. Vr de sb IVIO wrdt een stabiel beeld van rnd de 55 leerlingen verwacht vr de afdeling Lighthuse is de verwachting dat het aantal leerlingen tussen de twaalf en vijftien zal schmmelen. De afdeling kindervang (Three Little Ships) blijft in dit kader buiten beschuwing, mdat het geen sb-leerlingen zijn maar nder de kinderpvangregeling vallen. Gezien de verwachte stabiliteit van het leerlingenaantal wrden er k geen schmmelingen verwacht in de persneelsbezetting. 17

18 Telichting p de balans Kengetallen: zie nder A 2 Meerjarenbegrting Huisvestingsbeleid N.v.t. Het bestuur heeft geen huisvesting vr eigen rekening. Wel is nieuwbuw vr de basisschl Willemspark nderhanden, waarbij de Stichting Haagsche Schlvereeniging als buwheer ptreedt. De ksten van de nieuwbuw wrden in principe vr 100% verged dr de gemeente p declaratiebasis (vrschtten en afrekening). Mutaties van Reserves, fndsen en vrzieningen De mutaties in de Algemene reserve zijn het gevlg van de geraamde saldi van baten en lasten in de jaren 2014 t/m De daling van de negatieve publieke reserve wrdt verwacht ten gevlge van de verwachte daling in de explitatieksten van de basisschl Willemspark (zie telichting baten en lasten) en de ng lichte stijging van de inkmsten t.g.v. de tename van het aantal leerlingen terwijl de persneelsbezetting niet verder beheft te te nemen. De daling van het bestemmingsreserve privaat in 2015 wrdt verrzaakt dr de verwachte nttrekking van aan die reserve, teneinde het aanvankelijk geraamde tekrt p de explitatie te verminderen De herwaarderingsreserve is een reserve die bestaat uit de waarde van het pand Nassaulaan 26 te Den Haag, dat eigendm is van de BV Haagsche Schlvereeniging. Deze BV verhuurt het pand aan de Stichting Haagsche Schlvereeniging, die p haar beurt huurvergeding ntvangt van de gemeente Den Haag. Staat van baten en lasten Rijksbijdragen Hierin zijn begrepen alle van het rijk afkmstige gelden. De stijging in 2015 wrdt verwacht n.a.v. de stijging van het aantal leerlingen per 1 ktber Overige baten Hierin zijn hfzakelijk begrepen de cursusgelden/uderbijdragen van de schlen afdelingen. Persnele lasten Ten pzichte van 2014 wrdt ng een lichte stijging van de persneelslasten verwacht dr een lichte stijging van de frmatie p de Internatinale afdeling (tename met minstens twee grepen per 1 augustus 2014). In de begrting 2014 is daarmee ng geen rekening gehuden. In de jaren daarna stabiliseert het ttaal aantal leerlingen en dientengevlge de frmatie. Huisvesting Met ingang van 2015 is het bestuur ten gevlge van de drdecentralisatie zelf verantwrdelijk vr het nderhud van de gebuwen. Dientengevlge is in de ksten van de huisvesting rekening gehuden met een tename van de ksten. Verwacht wrdt dat begin 2015 de nieuwbuw van de basisschl Willemspark in gebruik kan wrden genmen. Dat heeft ntegenzeggelijk tt gevlg dat de ksten van energieverbruik t..v en eerder aanzienlijk zullen dalen en k de nderhudsksten zullen de eerste jaren zeer gering zijn. Vr de andere gebuwen is echter een tename van de ksten begrt. Desalniettemin is de verwachting dat de ttale huisvestingsksten vr 2015 en later nageneg gelijk zullen zijn aan die van Vr de huisvesting van de afdeling Het Open Venster wrdt een deel (5 lkalen) van een gebuw gehuurd van de British Schl in the Netherlands. De gemeente Den Haag vergedt vr één lkaal de huurksten. Met de gemeente Den Haag is verleg gaande m het gebuw Nassaulaan 26 te Den Haag ver te nemen van de BV Haagsche Schlvereeniging. Vrwaarde vr die vername is dat gebuw gelijktijdig grndig wrdt gerenveerd p ksten van de gemeente. Een tijdstip van realisatie is ng niet te nemen. Het verleg is al geruime tijd gaande. Ok is verleg met de gemeente Den Haag vr herhuisvesting van de sb- IVIO en de afdeling Lighthuse in een bestaand schlgebuw. Daarvr in ruil wrdt de huidige huisvesting van IVIO en Lighthuse ter beschikking van de gemeente gesteld en dient het begde schlgebuw geschikt gemaakt te wrden m de beide afdelingen een kwalitatief hgwaardige huisvesting te bieden. Realisatie van deze gebuwenruil wrdt verwacht in 2016/2017 f later. 18

19 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bijlage bij het Jaarverslag 2013 Verantwrding subsidie prestatiebx 05VW Basisschl Haagsche Schlvereeniging Op studiedagen nder leiding van het HCO werd het persneel van de Nederlandstalige en de internatinale afdeling geschld p het gebied van pesten (vrkmen van pestgedrag, ntwikkeling van een pestprtcl) en p het gebied van meerbegaafdheid (herkennen en mee mgaan). Er werden vergaderingen besteed aan de verdergaande integratie tussen de Nederlandse en de internatinale afdelingen en was er aandacht vr het benemen en bespreken van culturele verschillen. Vr verschillende vakgebieden werden nieuwe leermiddelen ingeverd. 00WO IVIO, speciaal basisnderwijs Het team van de schl heeft trainingen gevlgd p het gebied van ODD (ppsitinal defiant disrder), kindermishandeling (signalen, gradaties, prtcllen) en is het team verder geschld in het werken met ntwikkelingsperspectieven en is er nu ene kppeling gemaakt met ESIS, het leerlingenadministratieprgramma. In een aantal vergaderingen nder leiding van een begeleider van het HCO zijn rekenmethden bekeken. De leerkrachten hebben aan de hand van een kijkwijzer lessen bij elkaar gebserveerd en daarna in het team geëvalueerd, hetgeen als bijznder zinvl is ervaren (leren van elkaar). Lighthuse Special Educatin, afdeling vr internatinaal speciaal (basis-)nderwijs De middelen werden p Lighthuse besteed aan: Prfessinalisering van het nderwijskundig persneel: een tweedaagse wrkshp ABA training vr het hele persneel (leerkrachten en assistenten), verzrgd dr het ABA Centrum uit Werden. ABA training is bedeld vr kinderen binnen het autistisch spectrum. De cursus was buitengewn succesvl en de pbrengsten waren meteen tepasbaar in de praktijk van alledag. Twee leerkrachten zullen in 2014 geschld wrden tt gediplmeerd ABA trainer. Special needs: rekenen: abnnement p een individueel digitaal rekenprgramma: Mathletics genaamd. Taal: uitbreiding beken vr een speciale leesmethde vr autistische kinderen: Edmark genaamd. 14DG Basisschl Willemspark Met als del het verhgen van de kwaliteit van het nderwijs werd een vervlg gegeven aan het veren van ambitiegesprekken met de leerkrachten. Del van deze gesprekken is de leerkrachten bewust te maken van het beginniveau van hun leerlingen en van de delen die aan het eind van het schljaar bereikt meten zijn. De schl det mee aan het prject Schl aan Zet, een prject gericht p de verhging van de pbrengsten in het taalnderwijs. Dit prject is nu afgernd. Onder leiding van een medewerker van ABZHW is een aanvang gemaakt met het werken met SCOL (Sciale Cmpetentie Observatie Lijst). De studiedagen hebben in het teken gestaan van teambuilding; de verhuizing van de schl naar een tijdelijk nderkmen en alle daarmee samenhangende perikelen, hebben hun invled gehad p de schlactiviteiten. Het Open Venster, afdeling vr dyslectische kinderen Onder leiding van de Haagse schlbegeleidingsdienst is het team verder geschld in dyslexie en dyscalculie. Onder leiding van ABZHW is aandacht besteed aan het werken met SCOL (Sciale Cmpetentie ObservatieLijst). 19

20 Er wrdt nu gewerkt met de eerder pgestelde ntwikkelingsprfielen; deze zijn dit jaar vr het eerst k met de uders besprken, Bvenschls Het bestuur van de Stichting heeft BHV-trainingen aangebden aan een aantal medewerkers van iedere lcatie. Bestuur en directie hebben zich geriënteerd p mgelijkheden m de schlpleinen meer pedaggische functies te geven. Dit heeft inmiddels geleid tt aanpassingen aan diverse schlpleinen en wrden plannen gemaakt en middelen gezcht m k de resterende schlpleinen uitdagende functies te geven. Bestuur en directie hebben in 2012 en 2013 een cncept-strategisch beleidsplan ntwikkeld. Dit plan is inmiddels besprken in de Raad van Tezicht en in de GMR en zal in werking treden in het nieuwe schljaar. 20

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son.

Gezondheid en welzijn Contract met de Arbo-dienst SKIPOS heeft een contract Human Capital Care uit Son. Hfdstuk 3 Persneelsbeleid Inleiding Wij bieden de persneelsleden van SKIPOS een werkklimaat waarin zij zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd velen en een werkplek waar het prettig teven is. Onze medewerkers

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014. IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabobank: NL87RABO0191281034 BIC Rabo: RABONL2U Crrespndentieadres: Gasthuisring 54 5041 DT Tilburg OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE ITEMS VAN 2014 IBAN ING: NL11INGB0004359487 BIC ING: INGBNL2A - Rabbank: NL87RABO0191281034 BIC Rab: RABONL2U KvK nr.:41098168

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs

Enquête dienstverlening en kosten accountant in primair en voortgezet onderwijs Enquête dienstverlening en ksten accuntant in primair en vrtgezet nderwijs Dit nderzek heeft betrekking p de dienstverlening dr uw accuntant in 2010, ver de jaarstukken 2009. 1. In welke categrie valt

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par:

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par: 4 5 8 9 5 * penbaar nderwijs Aan: Het cllege van B & W van de Gemeente Delft Pstbus 34 26 AH DELFT Pstbus 121 26 AC Dei Fr 15-251 228 Delft: Betreft: Uw kenmerk: ns kenmerk: infrmatie bij: Telefn: Email:

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d

Intern Toezichtkader Intern Toezichtkader vastgesteld d.d Intern Tezichtkader Intern Tezichtkader vastgesteld d.d. 21-5-2012 Krte Telichting. Naar aanleiding van afspraak p de vrige bijeenkmst. Als uitgangspunt is gekzen het Intern Tezichtkader dat in het vrjaar

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo

Memo coördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Proo Mem cördinatie gemeentelijke taken ten aanzien van Pr Waar gaat het m? De vergang van het huidige externe tezicht p Stichting Pr naar de inrichting van intern tezicht leidt tt verschuiving van een aantal

Nadere informatie

Jaarprogramma 2016/2017

Jaarprogramma 2016/2017 Jaarprgramma 2016/2017 1. Medezeggenschapsraad (MR)... 2 2. Missie en visie... 2 3. Delen vr 2016/2017... 2 4. Werkwijze en samenstelling MR... 2 5. Planning 2016/2017... 3 6. Faciliteiten... 3 1. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken

Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Verrdening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sciale Zaken 1 Tekst van de regeling Artikel 1 Definities A. Maatschappelijke ndersteuning: ndersteuning zals bedeld in de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse.

Voor u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. JAARPLAN 2012-2013 INLEIDING Vr u ligt u het jaarplan 2012-2013 van de Vereniging vr Christelijk Primair Onderwijs te Spijkenisse. In het jaarplan wrden de delstellingen en activiteiten beschreven, die

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan

Artikel 75. Plaatsing openbare school op plan Wet p het primair nderwijs (tekst geldend p 4 mei 2012) Afdeling 2 aanvang van de bekstiging Artikel 74. Plan van nieuwe schlen 1. De bekstiging van een penbare en een bijzndere schl kan slechts een aanvang

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding

8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding 8.2. Ziekteverzuim en (ziekte)verzuimbegeleiding Aangepast d.d. 10 januari 2014. Ziektemelding Persneelsleden dienen zich uiterlijk vr 7.30 uur s mrgens ziek te melden bij de schldirecteur en ingeval van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015

Reglement van de Stichting Atlas Massage Groep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 1 Reglement van de Stichting Atlas Massage Grep Vastgesteld in de bestuursvergadering 25-06-2015 Inhud 1. Begripsbepaling 2. Beleid 3. Taken en bevegdheden van het bestuur 4. Besluiten 5. Raad van Advies

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015

Huishoudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengelo Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Huishudelijk reglement van de Stichting Kamermuziek Hengel Vastgesteld in de bestuursvergadering dd 20 juli 2015 Begripsbepaling In dit reglement wrdt verstaan nder: de stichting: de Stichting Kamermuziek

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Jan Nieuwenburg Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken onderwijs en jeugdbeleid

Jan Nieuwenburg Wethouder volkshuisvesting, economische en sociale zaken onderwijs en jeugdbeleid Gemeente Haarlem Jan Nieuwenburg Wethuder vlkshuisvesting, ecnmische en sciale zaken nderwijs en jeugdbeleid Returadres: Stadhuis, Pstbus 511 2003 PB Haariem Aan de leden van de cmmissie Samenleving I

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting

Stichting JopieFonds. 1. Inleiding. Introductie van de Stichting Stichting JpieFnds 1. Inleiding Intrductie van de Stichting De geestelijke gebrte van de Stichting kmt vrt uit een ged hart en is financieel mgelijk gemaakt dr een persn uit de Van der Weegen familie,

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur, Vrstel Instemmen met Beleidsntitie Kaders P&C dcumenten deel 2 van de vier reginale Gemeenschappelijke regelingen en de daaruit vlgende actualisatie van beleidsnta's en verrdeningen Vergadering Algemeen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever

Klantprofiel en inventarisatiemodel Werkgever Klantprfiel en inventarisatiemdel Werkgever Algemene vragen Heveel uderdmspensien denkt u dat uw werknemers ndig hebben, wat is het ambitieniveau in de regeling? Tussen 70% en 100% van het laatst verdiende

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

Notitie: De toekomst van de kleine scholen - oktober 2015

Notitie: De toekomst van de kleine scholen - oktober 2015 Ntitie: De tekmst van de kleine schlen - ktber 2015 Werkveld: Datum: Vastgesteld: Advies GMR: Eerst vlgende tetsing: Gewijzigd: Advies GMR: Bestuur en rganisatie Januari 2015 Januari 2015 25 maart 2015

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk

SUBSIDIEAANVRAAG 2009. Aanvraagformulier subsidieverlening jeugd, jongeren en gehandicaptenwerk SUBSIDIEAANVRAAG 2009 Aanvraagfrmulier subsidieverlening jeugd, jngeren en gehandicaptenwerk Ten beheve van de aanvraag tt subsidieverlening met gebruik wrden gemaakt van dit Aanvraagfrmulier tt subsidieverlening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013

Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen Versie oktober 2013 Zrgrutes interne en externe zrgstructuur in basisschlen Versie ktber 2013 Inhud 1. Inleiding CJG en zrgrutes gemeenten Westerkwartier 2. Meldcde kindermishandeling en huiselijk geweld 3. Criteria zrgrutes

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie