Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie"

Transcriptie

1 Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

2 Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave 20 januari 2015 Auteurs Contactadres M.J.A. van der Leest F.P.H. Ploegmakers Weerscheut 14a 5381 GV VINKEL Controle en goedkeuring E.G.G. Ploegmakers 2015, F.P.H. Ploegmakers BV Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteur. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Werkwijze Taakstellingen Reductiedoelstellingen Bedrijfsdoelstelling Reductiemaatregelen Reductie Scope Reductie Scope Bronvermelding FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 3

4 1 Inleiding In dit document worden de concrete CO 2-reductiedoelstellingen en reductiemaatregelen van het bedrijf beschreven. Over referentiejaar 2013 is het CO 2-bewustcertificaat niveau 3 behaald. Ten behoeve van de herbeoordeling van het certificaat over 2014 wordt de voortgang beschouwd. Genoemde percentages zijn dynamische getallen. Naar gelang de realisatie van de reductie kan die worden gewijzigd. De voortgang met betrekking tot de reductiedoelstellingen wordt minimaal iedere zes maanden geanalyseerd in de periodieke voortgangsrapportage. Deze rapportage wordt vervolgens intern en extern gecommuniceerd. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 4

5 2 Werkwijze De stappen in dit Energie management actieplan worden geborgd door gebruik te maken van de Deming circle ( Figuur 2-1). De stappen plan-do-check-act worden minimaal jaarlijks door het managementteam (MT) geëvalueerd. Figuur 2-1 Deming circle Plan 1. Identificatie en beoordeling van energieaspecten 2. Doelstellingen en programma s met betrekking tot energie Uitvoering: energiegegevens worden continu verzameld, iedere zes maanden uitgewerkt in een CO 2-footprint en ingevuld op duurzameleverancier.nl. Het betreft energiegegevens welke vallen onder scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in het Handboek CO 2-Prestatieladder. De analyse bevat minimaal: Energieverbruik absoluut en uitgedrukt in CO 2-uitstoot Trendanalyse Identificatie van grootste energieverbruikers De reductiemaatregelen (hoofdstuk ) definiëren energieverbruikers in verschillende scopes, zowel kwantitatief als kwalitatief. Op basis hiervan worden doelen en verbeterkansen voor CO 2-reductie geformuleerd en uitgewerkt. Do 3. Implementatie van maatregelen Voor de implementatie van reductiemaatregelen zijn verantwoordelijke personen binnen de organisatie aangewezen welke er voor zorgen dat maatregelen worden uitgevoerd, zowel op bedrijfsniveau als in de projecten. Hierbij betrekken zij alle medewerkers en andere belanghebbenden die een bijdrage kunnen leveren aan de CO 2-reductie van het bedrijf. De maatregelen en verantwoordelijken zijn uitgewerkt in hoofdstuk. Check 4. Monitoring Tijdens de implementatie van de maatregelen wordt de voortgang gemonitord door periodieke bespreking in het MT-overleg. Wanneer blijkt dat de maatregelen onvoldoende zijn geïmplementeerd, worden corrigerende maatregelen genomen. Het resultaat van geplande maatregelen wordt vastgelegd in deze jaarlijkse rapportage. Act 5. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Afwijkingen en plotselinge toeof afnames in het energieverbruik worden geregistreerd en verklaard in de jaarlijkse CO 2-rapportage. Op basis hiervan worden corrigerende en preventieve maatregelen bepaald en uitgewerkt, als aanvulling op de reductiemaatregelen in hoofdstuk. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 5

6 Interne audit Jaarlijks wordt de voortgang van het energiemanagement geëvalueerd door middel van een interne audit. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde: Realisatie van de reductiedoelstellingen Voortgang van implementatie van reductiemaatregelen Nieuwe verbeterkansen op het gebied van CO 2-reductie Actualiteit en effectiviteit van het CO 2-reductieplan Effectiviteit van communicatie over CO 2-reductie Resultaten van participatie aan sector- of keteninitiatieven Rapportage Eenmaal per jaar wordt een rapportage uitgewerkt aangaande de CO 2-Prestatieladder. De input hiervoor is: Resultaten van interne audits en audits door de certificatie instantie (Eerland) De status van vervolgmaatregelen van vorige beoordelingen De output bestaat uit maatregelen/besluiten met betrekking tot: Een analyse van de waarschijnlijkheid dat eerder intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen gehaald zullen worden. 2.1 Taakstellingen Zoals reeds vermeld is dit een levend document. Tabel 2-1 vermeld de taakstellingen op het gebied van energiemanagement binnen het bedrijf. Het actieplan heeft betrekking op alle activiteiten en projecten van het bedrijf. Tabel 2-1 Taakstellingen # Taak Verantwoordelijk Frequentie 1 Borgen energie management actieplan Directie Continu 2 Energiegegevens verzamelen Administratie Half jaarlijks 3 Opstellen CO2 footprint Werkvoorbereider Half jaarlijks 4 Analyse CO2 footprint Directie / Half jaarlijks Werkvoorbereider 5 Verbeterkansen bepalen en vertalen naar maatregelen MT Jaarlijks 6 Maatregelen accorderen Directie Jaarlijks 7 Maatregelen implementeren Aangewezen verantwoordelijken Binnen gestelde termijn plan van aanpak 8 Maatregel monitoren en eventueel corrigerende Directie Jaarlijks en/of preventieve maatregelen treffen 9 Rapportage van resultaten van maatregelen Administratie Half jaarlijks 10 Evaluatie van energiemanagement: Interne audit Rapportage Werkvoorbereider Jaarlijks FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 6

7 3 Reductiedoelstellingen De belangrijkste energieverbruikers, zoals bepaald in de CO 2-footprint 2014 en uitgewerkt in de Emissie-inventaris 2014, zijn gebruikt om de voortgang van de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot CO 2-reductie te komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. Voor Scope 1 en 2 zijn aparte reductiedoelstellingen opgesteld op bedrijfsniveau. De reductiemaatregelen in het volgende hoofdstuk beschrijven de maatregelen die getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. 3.1 Voortgang Op basis van bovenstaande bedrijfsdoelstelling wordt een jaar later de voortgang beschouwd (Grafiek 3-1). De CO2-uitstoot in tonnen is verbonden aan de jaaromzet in miljoenen Euro s. In de uitgevoerde projecten zit veel verschil in het benodigde materiaal en ingehuurde diensten. Dit heeft veel invloed op de jaaromzet. Om scheve verhoudingen te vermijden zijn de leveranties in mindering gebracht op de jaaromzetten. CO 2 -uitstoot (ton) / omzet (mln. ) ,36 314,87 305,53 313, ,31 169, ,85 0, Totaal excl. leveranties Scope 1 Scope 2 Totaal incl. leveranties Grafiek 3-1 De totale CO2-uitstoot over 2014 is gestegen met 2,4% ten opzichte van het referentiejaar. Vanwege de grote invloed op de totale CO2-uitstoot wordt scope 1 hierbij nader beschouwd. Paragraaf van de Emissie-inventarisatie 2014 geeft de opmerking dat er vanwege verhuur aan Ploegvaart BV in 2013 en 2014 minder diesel is verbruikt. Echter, in de loop van 2014 is de verhuur van werktuigen langzaam verminderd. Grofweg drie maanden lang zijn vijf grote grondverzetmachines (ca. 20 l/u) ingezet door F.P.H. Ploegmakers op eigen projecten, verspreid over Zuid-Nederland. Dit verklaart gedeeltelijk de stijging van CO2-emissie van werktuigen en bedrijfsauto s. Daarnaast is het verbruik van de meeste voertuigen onvoldoende inzichtelijk om een conclusie te trekken over de stijging. Daarom is er een memo Verbeterd inzicht brandstofverbruik opgesteld FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 7

8 waarin wordt omschreven waar de tekortkomingen met betrekking tot het inzicht liggen. In hoofdstuk 3 wordt hier verder op ingegaan. Verder is de CO2-uitstoot van scope 2 over 2014 gereduceerd met ruim 49% ten opzichte van het referentiejaar. Het volledig overgaan op groene stroom heeft hier grotendeels aan bijgedragen. Tevens is het absolute elektriciteitsgebruik gereduceerd Conclusie Vanwege het korte tijdsbestek (certificering 2013 in december 2014) is er weinig tijd geweest om de voorgestelde reductiemaatregelen toe te passen. Daarnaast is de verhuur van werktuigen aan Ploegvaart BV van invloed geweest op de CO2-uitstoot. Daarom blijven komend jaar, ondanks de lichte verhoging van CO2-uitstoot, de reductiedoelstellingen gehandhaafd. In hoofdstuk 3 wordt specifieker ingegaan op de voortgang per maatregel. 3.2 Bedrijfsdoelstelling FPH Ploegmakers BV heeft over het referentiejaar 2013 de volgende reductiedoelstelling gesteld: Een CO2-reductie van ca. 21,5% in 2023 ten opzichte van 2013 gerelateerd aan de omzet. Om de bedrijfsdoelstelling te verwezenlijken zijn per scope reductiedoelstellingen vastgesteld, waarbij onderscheid gemaakt wordt in projecten Scope 1 Reductiedoelstelling Scope 1: Een CO 2-reductie van ca. 22% op scope 1 in 2023 ten opzichte van 2013, gerelateerd aan de omzet. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende significante emissiestroom: Brandstofverbruik wagenpark en werktuigen (diesel). - De CO 2-uitstoot van het brandstofverbruik in 2013 is 93,5% van de totale CO 2- uitstoot. Het verminderen van het brandstofverbruik heeft daarom de hoogste prioriteit. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: Het materieel wordt uitsluitend gebruikt in projecten; Het wagenpark wordt gebruikt voor realisatie van projecten. De zienswijze van het bedrijf is als volgt: een deel van de reductie kan op korte termijn (<6 maanden) gerealiseerd worden door maatregelen te nemen en een deel zal, mede door forse investeringen, langer op zich laten wachten (>12 maanden) Scope 2 Reductiedoelstelling Scope 2: Een CO 2-reductie van ca. 34% op scope 2 in 2015 ten opzichte van 2013, gerelateerd aan de omzet. Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies: Elektriciteit. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: Elektriciteit kantoor (ter voorbereiding van projecten en voor administratie (computers) en in de opslagloods Elektriciteit projecten (voor stroomvoorziening in keten en op de bouwplaats) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 8

9 4 Reductiemaatregelen Op basis van de gestelde reductiedoelstellingen zijn in het referentiejaar verschillende maatregelen opgesteld die moeten leiden tot CO2-reductie. jaarlijks wordt de voortgang van de CO2-reductie gereflecteerd aan de doelstellingen. Wanneer een maatregel niet haalbaar blijkt worden er aanpassingen verricht volgens het laatste inzicht. Het geheel aan maatregelen, weergegeven in onderstaande tabellen, vormt het plan van aanpak. Voorgaande jaren zijn er diverse maatregelen getroffen die hebben geleid tot energie- en CO 2- reductie: Afsluiten van energiecontract voor de werkplaats met groene stroom. Aanschaf van auto s met een hybride aandrijflijn. Aanschaf van auto s met een lage CO 2-uitstoot en start-stopsysteem. Aanschaf van één vrachtwagen met Euro 5 motor Bij de aanschaf van voertuigen wordt er aandacht besteed aan het brandstofverbruik, dit draagt bij aan het verlagen van de CO 2-uitstoot. Vrachtwagenchauffeurs hebben deelgenomen aan de cursus Het Nieuwe Rijden. De trend die de afgelopen jaren is ingezet wil F.P.H. Ploegmakers doorzetten. Door toepassing van de CO 2-Prestatieladder is er meer inzicht gekomen in de grootste verbruikers. Het plan van aanpak geeft de handvatten om het verbruik te reduceren Verbeterd inzicht Volgens het advies van de Emissie-inventaris 2013 is de memo Verbeterd inzicht brandstofverbruik opgesteld. Grofweg komt het erop neer dat alle voertuigen de mogelijkheid dienen te hebben om het eigen verbruik te meten. Alle medewerkers moeten er aan bijdragen dat het verbruik genoteerd wordt, waarna het administratief verwerkt wordt. Uiteindelijk is van ieder voertuig het verbruikt te meten en is exact te achterhalen of bijvoorbeeld cursussen en aanschaf van nieuwe voertuigen effect heeft. Dit beoordelingsjaar blijkt tevens in de praktijk dat verbeterd inzicht essentieel is vanwege het deels onverklaarbare hogere brandstofverbruik. Volgend op de memo wordt in 2015 nader onderzoek verricht naar geschikte meetinstrumenten. Het is van belang dat deze nauwkeurig zijn en eenvoudig in de omgang. 1 Het volledig plan van aanpak is enkel te vinden in het interne documentatiesysteem. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 9

10 4.2 Reductie Scope 1 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Banden op de juiste spanning voor bedrijfsauto s en vrachtauto s: vermindering weerstand tussen wegdek en band. Termijn Kort (< 6 maanden) Uiterlijk: maart 2015 Verantwoordelijke Uitvoerende Directie Chauffeur/ onderhoudsmonteur Monitoren & bijsturing Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Reductie totaal 0,95% Verwachte reductie van 2% op dieselverbruik van bedrijfsauto s en vrachtauto s. 2 Bandenspanning wordt momenteel 1 á 2 keer per jaar gecontroleerd tijdens onderhoudsbeurt, dus maximale besparing van 5% is niet haalbaar. Er wordt een inventarisatie opgesteld van alle voertuigen en de optimale bandenspanning. Omdat voertuigen vaak goederen vervoeren wordt de beladen adviesspanning + 10% aangehouden. Wanneer deze gegevens niet vermeld staan in de voertuigen wordt er een sticker op een logische plek geplakt. Minimaal iedere drie maanden dient de bandenspanning gecontroleerd te worden. Toelichting Voortgang Implementatie geschied door instructie aan de chauffeurs en onderhoudsmonteur: De bandenspanning wordt in koude toestand gecontroleerd. Tijdens onderhoudsbeurten (monteur) wordt de administratie verricht via conventionele onderhoudsformulieren. Overige meetmomenten zijn de chauffeurs verantwoordelijk. Via toolboxmeetings worden ze hieraan herinnert. Alle medewerkers zijn ingelicht d.m.v. een geadresseerde brief op het huisadres en een toolboxmeeting op het project. De maatregel werd positief ontvangen. Tijdens enkele korte interviews/controles blijkt dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Reductie: Zie toelichting (SKAO, 2014a) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 10

11 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Motoren uit tijdens pauzes en wachttijden voor alle voertuigen en overig materieel: toepassen Het Nieuwe Rijden (HNR) / Het Nieuwe Draaien (HND). Termijn Kort (< 6 maanden) Uiterlijk: maart 2015 Verantwoordelijke Uitvoerende Directie Chauffeur/ machinist Monitoren & bijsturing Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA**. Reductie totaal 4,72% Verwachte reductie van 5% op dieselverbruik van 3, 4, 5 alle voertuigen. Veel chauffeurs en machinisten letten al op zuinig werken/rijden. Maximale gemiddelde besparing van 10-15% is daarom niet haalbaar. Bedrijfswagenchauffeurs gaan de cursus HNR volgen om brandstof besparend te rijden. Vrachtwagenchauffeurs hebben de cursus reeds met goed gevolg afgelegd. Ter opfrissing worden de hoofdpunten nogmaals doorgenomen. Machinisten gaan de cursus HND volgen om nieuw inzicht te krijgen in de Toelichting omgang met het werktuigen, dit stimuleert energie-efficiënt draaien. Voortgang De cursussen worden verricht in de winterperiode. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het dan rustiger met betrekking tot de werkzaamheden. Er wordt een dag gereserveerd om alle medewerkers tegelijkertijd deel te laten nemen. De cursusdata zijn vastgelegd op Reductie: Cursus heeft nog niet plaatsgevonden. 3 (HNR, 2014) 4 (HND, 2014) 5 (SKAO, 2014b) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 11

12 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Wanneer de mogelijkheid er is dient er gebruik te worden gemaakt van carpoolen. Termijn Kort (< 6 maanden) Uiterlijk: maart 2015 Verantwoordelijke Uitvoerende Monitoren & bijsturing Huidige CO2 uitstoot Directie Planning / chauffeurs (bedrijfs- en vrachtauto) Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA**. Dieselverbruik bedrijfsauto s en vrachtauto s in 506,8 ton CO2 2013, conversiefactor 3135 g CO2 / liter diesel De reductie door carpoolen is lastig in te schatten vanwege de grote variatie van projecten. Uitgaande van onderstaande realistische berekening is een besparing mogelijk van 9,2% Reductie totaal 4,38% Vier personen in één bedrijfsauto: 180km/pd. X 3 pers. X 1/15 X 150 dgn. = liter diesel Vrachtauto blijft op locatie, chauffeurs rijden in bedrijfsauto s: 180km/pd. X 2 pers. X 1/3 X 100 dgn. = = liter diesel Toelichting Totale besparing conversiefactor 3135 g CO2 / liter diesel = 46,55 ton CO 2 9,2% Projecten die zich lenen voor carpoolen dienen te voldoen aan onderstaande criteria om de lasten te beperken: Lange afstand (ca. 180 km retour) Niet meer dan ca. 15 km omrijden om te carpoolen, tijdens plannen van medewerkers wordt hier rekening mee gehouden Voor medewerkers worden stimulerende maatregelen getroffen: Urenvergoeding tijdens reistijd stimulans Thuiskomgarantie (bijv. bij overwerk) Afgelopen jaar leenden twee projecten zich voor carpoolen. Voortgang Het project Caumerbeek te Heerlen (280 km/pd.) is verspreid over 2014 uitgevoerd. Ca. 45 dagen is er gebruik gemaakt van carpoolen. 2x vrachtauto, drie personen in één bedrijfsauto: 8400 liter diesel. Het project Maasnielderbeek te Roermond (200 km/pd.) is eind 2014 uitgevoerd. Ca. 15 dagen is er gebruik gemaakt van carpoolen. 2x vrachtauto, drie personen in één bedrijfsauto: 2000 liter diesel Reductie: liter diesel = 32,6 ton CO2 FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 12

13 CO2-uitstoot (ton) Besparing (%) Scope , ,45 Totaal 1336, ,44 De beoogde reductie gaat, zoals vermeld, uit van variabele projecten. Afgelopen jaar was het bij twee projecten mogelijk om te carpoolen. De werkwijze is goed opgepakt door de medewerkers. In het vervolg wordt er gekeken of er op korter afstand gebruik kan worden gemaakt van carpoolen. Daarbij wordt tevens de carpooladministratie verbeterd. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 13

14 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Aanbrengen start/stop systeem op vrachtwagens en werktuigen Termijn lang (>12 maanden) Uiterlijk: december 2016 Verantwoordelijke Uitvoerende Directie Vrachtwagenchauffeurs / machinisten Monitoren & bijsturing Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Reductie totaal 2,15% De dealers hebben aangegeven dat een besparing van 10-15% haalbaar is, maar 5% realistisch is. Omdat het alleen wordt toegepast op voertuigen waar het nut heeft blijft dit percentage gehandhaafd. 6, 7 Er zijn meerdere dealers benaderd om een start-stopsysteem toe te voegen aan huidige voertuigen. Deze omschrijven allen een systeem wat na vijf minuten uitvalt. Omdat dit niet voor alle voertuigen geschikt is, vanwege de werkzaamheden, wordt er een inventarisatie opgesteld. Dit zijn voertuigen die vaak stationair draaien (min. 1 uur/dag) en veel draaiuren maken (min. Toelichting 1300 uur/jaar): Werktuigen die riool leggen - Enkel grote machines (vanwege hoog brandstofverbruik) Vrachtwagens met veel wachttijden De komende maanden worden er nader onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden en daarbij meerdere machines. Voortgang Uitvoeren onderzoek in (SKAO, 2014h) 7 (Kuiken Groep B.V., 2013) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 14

15 Tabel Brandstofbesparing voertuigen Vervanging bedrijfsauto s, vrachtwagens en grondverzetmaterieel door voertuigen met zuinigere motoren. Termijn lang ( >12 maanden) Uiterlijk: 2023 Verantwoordelijke Uitvoerende Monitoren & bijsturing Directie Directie Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Verwachte reductie van 7,6% op het dieselverbruik alle voertuigen. 8, 9 Reductie totaal Toelichting Voortgang Het voornemen is in de komende tien jaar ca. 95% van alle voertuigen te vervangen. De keuze 6,6% van aanschaf gaat daarbij naar Euro 6 voor (vracht)auto s, EU Stage IV voor werktuigen en wanneer mogelijk volledig elektrische bedrijfsauto s. De verwachting is door zuinigere motoren en andere samenstelling van diesel over langere termijn een reductie van 8% te kunnen realiseren. De reductie zal vooral te halen zijn uit nieuwe technieken van machines (hybride) en verfijning van de diesel door de brandstoffabrikanten. Voor het bedrijf is het zaak te investeren in nieuwe machines om daarmee een reductie te realiseren. Lange termijn maatregel omdat het een aanzienlijke investering betreft welke over jaren verdeeld zal gaan worden. Afgelopen jaar zijn er drie bedrijfsauto s vervangen door zuinigere varianten: Nissan Navara (2007) Ford Transit Custom (2015) start/stop Mercedes Sprinter (2002) Mercedes Sprinter (2014) start/stop Iveco BE trekker (2002) Iveco BE trekker (2013) Allen voorzien van de modernste motortechnieken. Verbruik is volgende beoordeling vast te stellen. 8 (SKAO, 2014f) 9 (SKAO, 2014g) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 15

16 Tabel Nieuwbouw Termijn Bouw nieuw kantoorpand en werkplaats. Verantwoordelijke Uitvoerende Lang (>12 maanden) Directie n.v.t. Monitoren & Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een bijsturing evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Het streven is om de nieuwbouw (kantoorwerkplaats) CO 2-neutraal op te leveren. Er Reductie totaal 27 ton CO2 / 2,5% komen echter piekbelastingen voor in de werkplaats. Daardoor is de verwachting dat een 10, 11, 12, 13 besparing van 80% mogelijk is. Door de bouw van een nieuw kantoorpand en werkplaats wordt er een grote reductieslag gemaakt. Het gebouw wordt voorzien van de modernste technieken om het energieverbruik en dus CO 2-uitstoot te reduceren (wellicht CO 2-neutraal): Warmte-koudeopslag; Zonnepanelen en zonnecollectoren incl. zonneboiler; Toelichting Volledig geïsoleerd (passief); Centrale verwarming/verkoeling (zonder pieken door bijv. airco, heteluchtkanon); Energiezuinige verlichting (o.a. LED, HF-TL); Intelligente schakelaars/thermostaat (bijv. bewegingsmelders, daglichtafhankelijk). Voortgang Plannen lopen. 10 (SKAO, 2014c) 11 (SKAO, 2014d) 12 (SKAO, 2014e) 13 (TNO, 2014) FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 16

17 4.3 Reductie Scope 2 Tabel Groene stroom Overstappen op groene stroom voor de werkplaats (kantoor heeft al groene stroom). Termijn Kort ( < 6 maanden) Uiterlijk: maart 2015 Verantwoordelijke Uitvoerende Directie Administratie Monitoren & bijsturing Iedere 6 maanden in een management overleg en iedere 12 maanden een evaluatie in de directiebeoordeling in combinatie met ISO-9001/VCA** Reductie totaal 0,2% Verwachte reductie van 96,7% op stroom werkplaats. Conversiefactor is 15 grco2/kwh i.p.v. 455 grco2/kwh Toelichting Berekening is gebaseerd op gelijkblijvend stroomverbruik en het referentiejaar is De werf (kantoor/werkplaats) is vanaf 2014 volledig voorzien van groene stroom. Voor komende projecten wordt gekeken naar de mogelijkheid om Voortgang groene stroom toe te passen. Reductie: Doelstelling volledig behaald. FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 17

18 Bronvermelding HND. (2014, november 3). Waarom Het Nieuwe Draaien? Opgehaald van Het Nieuwe Draaien: HNR. (2014, november 3). Het Nieuwe Rijden levert u veel op. Opgehaald van Het Nieuwe Rijden: Kuiken Groep B.V. (2013). Jaarverslag Kuiken Groep B.V Emmeloord: Kuiken Groep B.V. SKAO. (2014a, november 3). Band op spanning. Opgehaald van CO2-Prestatieladder: SKAO. (2014b, november 3). Energiezuinige rijstijl (Het Nieuwe Rijden). Opgehaald van CO2- prestatieladder: SKAO. (2014c, november 3). Vervang conventionele TL-verlichting. Opgehaald van CO2- Prestatieladder: SKAO. (2014d, November 3). Ruimte leeg: licht uit door sensor. Opgehaald van CO2-Prestatieladder: SKAO. (2014e, november 3). Daglichtafhankelijke regeling van verlichting. Opgehaald van CO2- Prestatieladder: SKAO. (2014f, november 3). Schone en zuinige mobiele werktuigen. Opgehaald van CO2- Prestatieladder: werktuigen SKAO. (2014g, november 3). Schone en zuinige bestelauto's. Opgehaald van CO2-Prestatieladder: verkeer SKAO. (2014h, november 6). Start - Stop - Systeem voor mobiele werktuigen. Opgehaald van CO2- Prestatieladder: werktuigen TNO, A. B. (2014, november 3). warmte-koude-opslag. Opgehaald van Joostdevree.nl: FPH Ploegmakers BV - Energie management actieplan 18

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Energie actie- en meetplan 2015

Energie actie- en meetplan 2015 Energie actie- en meetplan 2015 3.B.2 Opgesteld door: Energie actie- en meetplan 2014-2020 Cheryl de Vette Van Beek Infra Groep B.V. CO2 Prestatieladder, versie 2.2 Geaccordeerd door: Peter van Beek Directeur

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Ketenanalyse Brandstofreductie ketenpartners Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek A: Inzicht + B: Reductie

Ketenanalyse Brandstofreductie ketenpartners Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek A: Inzicht + B: Reductie Ketenanalyse Brandstofreductie ketenpartners Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek A: Inzicht + B: Reductie FPH Ploegmakers BV - Ketenanalyse 1 Verantwoording Titel Ketenanalyse Brandstofreductie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2

Energiemanagement Actieplan 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 1.A.1-1.A.2-1.A.3 2.A.1-2.A.2-2.A.3 2.C.2 3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Projectnaam Energiemanagement Actieplan Projectnummer 9222

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015

Energiemanagement actieplan 2015. 25 september 2015 Energiemanagement actieplan 2015 25 september 2015 Energie Management Actieplan 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 3. Plan van Aanpak 5 4. Deelname

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan februari 2017

Energiemanagement actieplan februari 2017 Energiemanagement actieplan 2017 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Reductiedoelstellingen 5 3. Plan van Aanpak 6 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

Energie auditverslag -2014 CO2 Prestatieladder

Energie auditverslag -2014 CO2 Prestatieladder Energie auditverslag -2014 CO2 Prestatieladder Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 te Enschede Datum Status Naam Functie Paraaf 25 juni 2012 Gecontroleerd Bas Anbergen Kam-coördinator 27 juni

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 11 juni 2015 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 25 maart 2015 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Datum: 25 maart 2015 Plaats: Krimpen

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 09 februari 2016 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 09 februari

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie management actieplan 2015

Energie management actieplan 2015 Energie management actieplan 2015 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2015/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2015 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015-2016

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015-2016 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015-2016 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2. BEDRIJF... 3 3. ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEGEBRUIKERS... 4 4. GEBIEDEN MET SIGNIFICANT ENERGIEVERBRUIK... 6

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie

Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie Communicatieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek C: Transparantie FPH Ploegmakers BV - Communicatieplan 1 Verantwoording Titel Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Revisie 1.0 (definitief)

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2014 Ter Riele Datum: 11-9-2015 Versie: 3 A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder 3.B.2 - Energiemanagement Actieplan

CO2-Prestatieladder 3.B.2 - Energiemanagement Actieplan CO2-Prestatieladder 3.B.2 - Energiemanagement Actieplan Datum 13-3-2017 Versie nr. 2017.01 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiemogelijkheden... 4 2.1 Brandstof... 4 2.2 Elektriciteit en warmte...

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V.

Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Versie d.d. 21-03-2014 Geactualiseerd d.d. 09-12-2014 Energie Management Actieplan Scherrenberg B.V. Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor

Nadere informatie

FPH Ploegmakers t/m

FPH Ploegmakers t/m CO2 voortgangsrapport en energieactieplan 2015 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3B.2 Reductieplan 2017

3B.2 Reductieplan 2017 3B.2 Reductieplan 2017 1.1 Aanleiding In 2014 is bij Gebr. De Jongh BV een energie efficiency onderzoek (4GDJ-CO2.EEI.R) uitgevoerd. Dit energie efficiency onderzoek is geactualiseerd in het eerste kwartaal

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V.

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. 3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. Datum: 10-12-2014 Versie: 1 Inleiding Ter Riele B.V. (Ter Riele) heeft besloten om door middel van de CO 2 Prestatieladder structureel haar CO 2-uitstoot

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan

1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan 1.B.1, 2.B.1, 3.B.2 Energie actieplan Struijk Groep Autorisatie Nummer/versie Datum Opsteller Goedgekeurd directie 01 03 februari 2017 Naam: E. Struijk, F. van Doorn Naam: A. Struijk Datum: 03 februari

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 Hemmen Aanneming Wegenbouw B.V. www.hemmen-bv.nl Emmen, juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 3 2.1.1. Bedrijfsdoelstellingen 3 2.1.2. Scope

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. 28-5-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan

CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan 2015 CO₂ Prestatieladder Energiemanagement actieplan Goedgekeurd door: H. van Wijk Auteurs: Y. van der Vlies & L. van Wijk Bedrijf: H. van Wijk transport- en Handtekening: aannemersbedrijf & H. van Wijk

Nadere informatie

Energie managementprogramma 3B2. CO2 prestatieladder

Energie managementprogramma 3B2. CO2 prestatieladder Energie managementprogramma 3B2 CO2 prestatieladder Adres Strangeweg 7 7731 GV Ommen T +31 (0) 529 452150 F +31 (0) 529 451165 E info@dunnewindgroep.nl Projectgegevens Naam: Status: CO2 prestatieladder

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP F.G. van Dijk (Directie) C.S. Hogenes (Directie & lid MVO groep) Opdrachtgever : Van Dijk Maasland Groep Project : CO 2 Prestatieladder Datum : Maart 2011 Auteur :

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO2-functionaris, Zwatra B.V.

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 30-10-2015 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Referentie

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. Auteur(s): J. de Beer, CO2-functionaris,

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO H1 Ter Riele Datum: 17-08-2016 Versie: 1 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2016 H1 Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2015

CO 2 reductiedoelstellingen 2015 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.1_1 CO2 Reductiedoelstellingen 2015 Datum 2015-02-26

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3..1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-04-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7

Versie: 1. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 7 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 1.0 Datum : 10-12-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV

Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Energiemanagementprogramma FUHLER SERVICES BV Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor

Nadere informatie

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid

Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid Gebroeders van der Poel B.V. CO₂ - Reductiebeleid 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Het CO2 reductie beleid van ons bedrijf... 3 2.1 ENERGIESTROMEN... 3 2.2 DOELSTELLINGEN SCOPE 1 EN 2... 3 2.3 MAATREGELEN OM

Nadere informatie

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos CO 2 -REDUCTIEPLAN. Bijlage B Bij Energiemanagement actieplan

Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos CO 2 -REDUCTIEPLAN. Bijlage B Bij Energiemanagement actieplan Loon- en kraanverhuurbedrijf Sjef Houtenbos CO 2 -REDUCTIEPLAN Bijlage B Bij Energiemanagement actieplan ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.2 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB

Nadere informatie

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8

Versie: 3. CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement actieplan. Datum: Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 8 Verantwoording Titel : CO2 Reductiedoelstellingen Van Vulpen & Energiemanagement Versie : 3.0 Datum : 16-10-2013 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en goedgekeurd

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 5 Auteur(s): K. Algra / B.H. van Houten () M. de Lange (extern adviseur) (Nedcon Organisatieadvies b.v.) Datum,

Nadere informatie

Fa. J. van Leeuwen. 3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Fa. J. van Leeuwen. 3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Fa. J. van Leeuwen 3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 3 2.1. Subdoelstelling

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan CO2-prestatieladder Update mei 2015. Aboma Holding bv

Energiemanagement actieplan CO2-prestatieladder Update mei 2015. Aboma Holding bv Energiemanagement actieplan CO2-prestatieladder Update mei 2015 Aboma Holding bv Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden. Vermenigvuldiging of mededeling aan derden, in welke vorm dan ook, is zonder schriftelijke

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie

CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Invalshoek B: Reductie Project: CO2-Prestatieladder Energiemanagement actieplan Rapport: CO2-2014/R-01;rev. 0;d.d. 27-07-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844 CK Terheijden Postbus

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan 15 april 2013 1-9 15-04-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Reductiedoelstellingen... 3 2.1. Bedrijfsdoelstelling... 3 2.2.... 3 2.3. Scope 2... 3 3. Plan van Aanpak...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2024

CO2 reductiedoelstellingen 2024 Revisiedatum: 25-06- CO2 reductiedoelstellingen 2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2024 1/14 Revisiedatum: 25-06- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V.

3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. 3.B.2 Energie management actieplan Ter Riele B.V. Datum: 01-07-2016 Versie: 2 Inleiding Ter Riele B.V. (Ter Riele) heeft besloten om door middel van de CO 2 Prestatieladder structureel haar CO 2-uitstoot

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO2-prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer W. de Vries De heer H. Kosse 26 juni 2014 Definitief rapport Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 A.N. van Impelen en Zonen Werkhoven B.V. Auteur(s): Dhr. A.E.N. van Impelen,

Nadere informatie

Management overleg Evaluatie doelstellingen CO2 prestatieladder

Management overleg Evaluatie doelstellingen CO2 prestatieladder Management overleg Evaluatie doelstellingen CO2 prestatieladder Nistelrode, februari 2017 Opgesteld door: M. Schakenraad en Rianne van de Ven (intern) A. Heerkens (extern) Versie 16.2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV

Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV Bouwhuis Aannemingsmij. 'Bouwmij' BV 3.B.1-1 CO 2 reductiedoelstellingen 2017 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 3 2.1.

Nadere informatie