Regeling Arbeidsvoorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Arbeidsvoorwaarden"

Transcriptie

1 Regeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Natuur en Milieu 1

2 Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 6 Artikel 1.1 Definities... 6 Hoofdstuk 2 Algemene verplichtingen van de werknemer... 6 Artikel 2.1 Algemeen... 6 Artikel 2.2 Geheimhouding... 6 Artikel 2.3 Auteursrechten... 6 Artikel 2.4 Nevenfuncties... 7 Artikel 2.5 Beheer goederen... 8 Artikel 2.6 Geschenken... 8 Artikel 2.7 Internetgebruik... 8 Hoofdstuk 3 Algemene verplichtingen van de werkgever... 8 Artikel 3.1 Algemeen... 8 Artikel 3.2 Verzekering wettelijke aansprakelijkheid... 8 Artikel 3.3 Detachering... 9 Artikel 3.4 Ondernemingsraad (OR)... 9 Artikel 3.5 Minderheden... 9 Artikel 3.6 Regeling Arbeidsvoorwaarden N&M... 9 Hoofdstuk 4 De Arbeidsovereenkomst... 9 Artikel 4.1 Aanstelling... 9 Artikel 4.2 Identificatieplicht... 9 Artikel 4.3 Proefperiode... 9 Artikel 4.4 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Artikel 4.5 Vervallen van functies en herplaatsing Hoofdstuk 5 Salaris, vakantietoeslag, overwerk, spaarloonregeling en pensioen Artikel 5.1 Salaris Artikel Functie-indeling en salarisschalen Artikel Inhoudingen op het salaris Artikel Overwerk Artikel Gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Artikel 5.2 Vakantietoeslag Artikel 5.3 Pensioen Artikel Organisatie Artikel Aard van de regeling Artikel Financiering, kosten en verzekering van de pensioenrechten Hoofdstuk 6 Arbeidsduur, werktijden en verlof Artikel 6.1 Arbeidsduur Artikel Roostervrije dagen Artikel 6.2 Werktijden Artikel 6.3 Verschuiven van werktijden Artikel 6.4 Verlof Artikel Vakantieverlof Artikel Buitengewoon verlof Artikel Feestdagen Artikel Zwangerschaps- en bevallingsverlof Artikel Ouderschapsverlof Artikel Zorgverlof bij langdurige ziekte en palliatief verlof Artikel Kortdurend zorgverlof Artikel Onbetaald verlof Artikel 6.5 Leeftijdsbewust personeelsbeleid Artikel Algemeen Artikel Ouderenbeleid Artikel Voorwaarden... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Hoofdstuk 7 Tegemoetkomingen en toelagen Artikel 7.1 Reiskosten

3 Artikel 7.2 Verblijfkosten regeling binnenland Artikel 7.3 Reis- en verblijfkosten regeling buitenland Artikel 7.4 Jubileumtoelage Hoofdstuk 8 Schorsing Artikel 8.1 Schorsing Artikel 8.2 Op non-actiefstelling Hoofdstuk 9 Einde van de arbeidsovereenkomst Artikel 9.1 Einde van de arbeidsovereenkomst Artikel 9.2 Opzegtermijn Artikel 9.3 Overlijden van de werknemer Artikel 9.4 Getuigschrift Artikel 9.5 Eindgesprek Hoofdstuk 10 Geschillen en klachtenprocedure Artikel 10.1 Algemeen Artikel 10.2 Geschillen/klachtencommissie Artikel 10.3 Niet ontvankelijk Artikel 10.4 Procedure Artikel 10.5 Advies Artikel 10.6 Besluit Artikel 10.7 Rapportage Artikel 10.8 Dossiers klachtencommissie Hoofdstuk 11 Sociale en organisatorische regelingen Artikel 11.1 Medezeggenschap: Ondernemingsraad (OR) Artikel 11.2 Methodiek voortgangs-, beoordelings- en POP gesprekken Artikel 11.3 Vertrouwenspersoon Artikel Uitgangspunten Artikel Benoeming vertrouwenspersoon Artikel Taken vertrouwenspersoon Artikel Positie vertrouwenspersoon Artikel Plaatsvervanger Artikel Geheimhouding Artikel Rapportage Hoofdstuk 12 Wijzigingsprocedure Bijlage A: Salarisschalen per 1 januari Bijlage B: Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, re-integratie Paragraaf B.1: Arbeidsomstandighedenbeleid B1.1: Inleiding B1.2: Arbobeleid B1.3: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden B1.4: Overleg B1.5: Voorlichting B1.6: Beeldschermwerk B1.7: Samenwerking met Arbo deskundigen B1.8: Inkoopprocedures B1.9: Beleid seksuele intimidatie Paragraaf B.2: Ziekteverzuimbeleid en verzuimprotocol B2.1: Inleiding B2.2: Wettelijke regels voor verzuim B2.2.1: Verzuimbeleid B2.2.2: Uitgangspunten B2.2.3: Verantwoordelijkheden...40 B2.2.4: Verzuimregistratie B2.2.5: Verzuimprotocol en controlevoorschriften Paragraaf B.3: Re-integratieproces B3.1: Inleiding

4 B3.2: Re-integratie regels B3.3: Aanhangsel Bijlage C: Werknemers arbeidsongeschiktheidsverzekering Bijlage D: Reglement Ondernemingsraad...47 Bijlage E: Herplaatsingsbeleid : Begripsomschrijving : Procedure Bijlage F: Beleid inzake employability, mobiliteit en jobrotation : Inleiding : Scholing en ontwikkeling : Investeringen Bijlage G: Regeling Studiefaciliteiten loopbaanopleidingen Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Algemene voorwaarden Artikel 3: Studieverlof Artikel 4: Tegemoetkoming studiekosten Artikel 5: Terugbetaling tegemoetkoming studiekosten Bijlage H: Toelichting zwangerschapsverlof en bevallingsverlof bij N&M...55 Bijlage I: Formulieren Formulier aanvraag uitoefenen nevenfunctie en/of -activiteit Formulier reiskosten woon-werk verkeer, meer dan 15 km enkele reis Formulier reiskosten woon-werk verkeer tot en met 15 km enkele reis Formulier 360 Feedback...60 Formulier voortgangs- en beoordelingsgesprek

5 Voorwoord De Regeling Arbeidsvoorwaarden Stichting Natuur & Milieu bevat de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De regeling maakt deel uit van de individuele arbeidsovereenkomst van de werknemers van Natuur & Milieu. De regeling is na instemming van de OR tot stand gekomen. Overal waar in de regeling voor de leesbaarheid de mannelijke naam vorm is aangehouden, kan uiteraard ook de vrouwelijke naam vorm worden gelezen. De actuele versie van de regeling staat op i-schijf in de map Algemene stukken\handleidingen. Directie Natuur & Milieu Herzien:

6 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Definities A. Arbeidsduur: de tussen werkgever en werknemer overeengekomen tijd waarin arbeid wordt verricht, waarbij inbegrepen de reis- en wachttijden bij zakelijke reizen, voor zover deze meer bedragen dan de reistijden woon-werkverkeer. De arbeidsduur is exclusief de reistijd voor woon-werkverkeer en exclusief (lunch)pauze. B. Arbeidsovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in Artikel 610 titel 10 Boek 7 Burgerlijk Wetboek. C. Pensioenfonds/Pensioenreglement: het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en het daarvoor geldende reglement. D. Plaats van tewerkstelling: de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht. E. Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandloon, exclusief eventuele overige vergoedingen of toelagen en exclusief vakantietoeslag. F. Werkgever: de rechtspersoonlijkheid bezittende privaatrechtelijke organisatie Stichting Natuur en Milieu (N&M) te Utrecht. G. Directeur: de door de Raad van Toezicht benoemde directeur H. Werknemer: degene die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft gesloten. I. MT: het Management Team van Natuur en Milieu, bestaande uit de directeur, de hoofden van de thema s, hoofd Marketing & Campagnes, directiesecretaris, hoofd Financiën en hoofd Personeel & Organisatie. Hoofdstuk 2 Algemene verplichtingen van de werknemer Artikel 2.1 Algemeen De werknemer is in het algemeen verplicht al datgene te doen en na te laten wat een goed werknemer in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. De werknemer is verplicht de overeengekomen werkzaamheden naar zijn beste vermogen te verrichten en zich daarbij te gedragen naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven, zulks met inachtneming van de eisen van het beroep en het doel van N&M. Binnen redelijke grenzen en voor zover zulks uit het belang van het werk of de organisatie voortvloeit is de werknemer na overleg verplicht in te stemmen met: a. het voor korte tijd verrichten van andere werkzaamheden welke in redelijke mate aansluiten bij zijn functie; b. tijdelijke uitbreiding van zijn arbeidsduur; c. tijdelijke wijziging van de werktijden; d. tijdelijke wijzigingen in de plaats van tewerkstelling. Ten aanzien van mogelijke geschillen wordt verwezen naar hoofdstuk Artikel 2.2 Geheimhouding De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie en beroep ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt dan wel hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Artikel 2.3 Auteursrechten De werknemer zal noch gedurende de duur van de arbeidsovereenkomst met N&M noch na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst enig auteursrecht claimen op enig(e) door de auteurswet beschermd(e) werk(en) aan de totstandkoming waarvan de werknemer medewerking heeft verleend in het kader van zijn werkzaamheden voor N&M. 6

7 Artikel 2.4 Nevenfuncties Vooraf toestemming Elke werknemer is verplicht om voorafgaande aan het aanvaarden van nevenfuncties en/of het verrichten van (eenmalige) activiteiten, die vallen binnen onderstaande criteria, hiervoor toestemming te vragen aan de directie. Criteria Het gaat hierbij om nevenfuncties en/of activiteiten die het functioneren van de werknemer binnen N&M zouden kunnen beïnvloeden en/of N&M zouden kunnen schaden op bijvoorbeeld het gebied van reputatie en/of uitstraling. Het betreft zowel betaalde als onbetaalde functies of (eenmalige) activiteiten. Maatschappelijke nevenfuncties zijn toegestaan, met dien verstande dat de werknemer rekening houdt met zijn professionele belangen in de afweging die hij maakt bij de uitvoering van zijn nevenfunctie. Het kan wenselijk zijn dat hier vooraf nadere invullingsafspraken over worden gemaakt. Procedure Er wordt middels een formulier vastgelegd voor welke nevenfuncties en/of activiteiten de directie toestemming verleent en eventueel onder welke voorwaarden en voor welke termijn. Deze afspraken worden door zowel de werkgever als de werknemer ondertekend. De werknemer is verplicht wijzigingen in zijn nevenfuncties en/of -activiteiten onmiddellijk aan de afdeling P&O door te geven. P&O legt wijzigingen die leiden tot nieuwe/gewijzigde functies/activiteiten voor besluitvorming voor aan de directie. Het niet verlenen van toestemming door de directie vindt altijd schriftelijk en gemotiveerd plaats. Tevens wordt in een dergelijke situatie met de werknemer besproken wat wel tot de mogelijkheden behoort. Jaarlijks zal werknemers gevraagd worden, middels het formulier, om opgave te doen van nevenfuncties en/of -activiteiten die in dit kader relevant zijn. De formulieren worden bewaard in het personeelsdossier. Eigen tijd De werknemer verricht deze nevenfuncties en/of activiteiten in zijn eigen tijd, tenzij anders wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Indiensttreding Voor indiensttreding maken de werkgever en de werknemer voor de indiensttreding afspraken welke nevenfuncties/activiteiten de werknemer na indiensttreding mag blijven vervullen. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en door zowel de werkgever als de werknemer ondertekend. Het niet naleven van de regeling Het niet (tijdig) aanmelden, respectievelijk het toch aanvaarden van nevenwerkzaamheden in het geval waarin toestemming vereist is of wordt onthouden, kan bij constatering daarvan, leiden tot disciplinaire maatregelen. Reikwijdte van de regeling Deze regeling is van toepassing op alle werknemers, zzp-ers, stagiaires en vrijwilligers. Nevenfuncties voor N&M De werknemer kan uit hoofde van zijn functie met voorafgaande toestemming van de directie een nevenfunctie aanvaarden en/of activiteiten ontplooien. Dit betreft functies/activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van N&M of in het algemene belang van N&M zijn, doordat deze bijdragen aan de positionering en/of profilering van de organisatie. Deze functie/activiteit maakt deel uit van de functie van de werknemer en verantwoordelijkheden en resultaten zijn onderwerp van overleg in de jaarlijkse cyclus van voortgangs- en beoordelingsgesprekken. De afspraken over de functie/activiteit worden schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de werknemer en de werkgever. 7

8 De werknemer mag deze functie in principe in werktijd vervullen en kan de (reis-)kosten die hij moet maken en niet kan declareren bij de organisatie waar de nevenfunctie of activiteit wordt uitgeoefend, declareren conform de bij N&M geldende regels. Voor de directie worden nevenfuncties vermeld in het jaarverslag. Inkomsten verworven uit nevenactiviteiten binnen werktijd komen toe aan N&M. Artikel 2.5 Beheer goederen De werknemer is verplicht de goederen welke door de werkgever aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, zorgvuldig te beheren. De werknemer kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door de werkgever geleden schade, voor zover deze is ontstaan door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de werknemer. Deze verplichting kan niet worden opgelegd dan nadat de werknemer ter zake is gehoord, waarbij hij zich kan laten bijstaan door een raadsman. Artikel 2.6 Geschenken In principe is het de werknemer verboden geschenken, beloningen of provisie ten behoeve van hemzelf aan te nemen of te vorderen behoudens voorafgaande goedkeuring van de werkgever. Dit principe geldt naar redelijkheid en billijkheid: het accepteren van een bos bloemen, een fles wijn of een bescheiden boekenbon bij een speciale gelegenheid zal geen problemen opleveren. Het is de werknemer eveneens verboden persoonlijke diensten te doen verrichten door personen in dienst van de werkgever en goederen toebehorende aan de werkgever te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Artikel 2.7 Internetgebruik De werknemer dient op een zodanige wijze gebruik te maken van internet dat gegevens niet door hackers of virussen worden beschadigd of dat gevoelige gegevens voor de organisatie naar buiten komen. Het is hem niet toegestaan berichten te versturen of sites te bezoeken die de goede naam van N&M in diskrediet kunnen brengen. Dit is het geval als dreigende, seksueel getinte of racistische berichten worden verzonden, dan wel dit soort sites worden bezocht. Hoofdstuk 3 Algemene verplichtingen van de werkgever Artikel 3.1 Algemeen De werkgever is verplicht de werknemer in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden naar diens beste vermogen te verrichten en daarbij aanwijzingen te geven met inachtneming van de eisen van het beroep en het doel van de stichting en al datgene te doen en na te laten, wat een goed werkgever in gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten. De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon van de werknemer uit hoofde van zijn functie als werkgever bekend is, tenzij de werknemer tot het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens toestemming geeft. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Artikel 3.2 Verzekering wettelijke aansprakelijkheid De werkgever verplicht zich een genoegzame verzekering af te sluiten voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de werknemer als gevolg van de uitoefening van de dienstbetrekking. De werknemer, die in de uitoefening van zijn dienstbetrekking schade lijdt, aan het ontstaan waarvan hij geen schuld heeft en waarvoor de werkgever wettelijk aansprakelijk is, heeft jegens de werkgever aanspraak op vergoeding van deze schade, mits hij zijn eventuele aanspraken ter zake jegens derden aan de werkgever cedeert. 8

9 Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing ten aanzien van geldelijke schade wegens loonderving, ter zake waarvan de werknemer aanspraak heeft op een uitkering krachtens een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het bepaalde geldt evenmin ten aanzien van schade aan of vermissing van persoonlijke goederen, tenzij deze met schriftelijke instemming van de werkgever in het gebouw aanwezig zijn. Artikel 3.3 Detachering Een detachering kan uitsluitend worden aangegaan met instemming van de werknemer. De organisatie of instelling waarbij detachering plaatsvindt kan niet treden in de rechten en plichten van N&M, tenzij zulks is geregeld in de detacheringsovereenkomst die tussen partijen wordt afgesloten. Een detacheringsovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden aangegaan. Een gewaarmerkt afschrift van de detacheringsovereenkomst dient aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer te worden gehecht. Artikel 3.4 Ondernemingsraad (OR) Over aangelegenheden van belang voor de rechtspositie van de werknemers van N&M wordt niet beslist dan nadat door de werkgever met de OR overleg is gepleegd conform de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Artikel 3.5 Minderheden In geval van een vacature wordt gezocht naar de mensen die qua competenties het beste voldoen aan de functie-eisen en het beste passen bij N&M. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht, leeftijd, nationaliteit, mate van arbeidsgeschiktheid, of mate van invaliditeit. We streven bij werving naar het verhogen van het aantal werknemers die als minderheid worden aangemerkt in diverse functieniveaus. Artikel 3.6 Regeling Arbeidsvoorwaarden N&M Elke werknemer heeft recht op inzicht in de Regeling Arbeidsvoorwaarden N&M. Deze staat voor iedereen toegankelijk op de i-schijf. Nieuwe werknemers krijgen de regeling als PDF bestand toegestuurd, tegelijk met hun arbeidsovereenkomst Hoofdstuk 4 De Arbeidsovereenkomst Artikel 4.1 Aanstelling De arbeidsovereenkomst wordt in 2-voud schriftelijk aangegaan of gewijzigd en ondertekend door zowel de werkgever als de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan door de directeur. De arbeidsovereenkomst met een directeur wordt aangegaan door de voorzitter en de penningmeester van de Raad van Toezicht van N&M. Artikel 4.2 Identificatieplicht In het kader van de Wet op de identificatieplicht is de werkgever verplicht de identiteit van de werknemers te verifiëren. Dit betekent dat bij indiensttreding van de werknemer gevraagd wordt een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) te tonen. P&O maakt een kopie dat in het personeelsdossier wordt bewaard. Tevens hebben de werknemers een identificatieplicht op de werkplek. Men dient zich altijd te kunnen identificeren middels een geldig persoonsbewijs. Een rijbewijs volstaat in dat geval ook. Artikel 4.3 Proefperiode Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst wordt een proeftijd overeengekomen. De proeftijd wordt schriftelijk vastgelegd en bedraagt voor contracten korter dan twee jaar maximaal een maand. Bij contracten voor bepaalde tijd die een periode van langer dan twee jaar beslaan, bedraagt de proeftijd maximaal twee maanden. 9

10 Gedurende de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer in voorkomende gevallen het dienstverband beëindigen. Vóór het einde van de proeftijd zal een beoordelingsgesprek plaatsvinden tussen de werknemer en de leidinggevende. De geschillen- en klachtenprocedure van N&M is niet van toepassing op dit beoordelingsgesprek. Artikel 4.4 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Bij indiensttreding wordt altijd een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden. Dit is meestal voor de periode van een jaar. Deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. N&M streeft er naar uiterlijk 2 maanden voor afloop van de arbeidsovereenkomst de werknemer uitsluitsel te geven of en op welke manier de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. In de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt de vermelding van de datum oorspronkelijk dienstverband opgenomen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan na afloop van de contractperiode: a. niet worden verlengd, b. tijdelijk worden verlengd, c. of worden verlengd met een overeenkomst voor onbepaalde tijd. De volgende factoren worden gewogen bij het nemen van het besluit over wat te doen na afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: a. hoe functioneert de werknemer; b. heeft de werknemer de competenties die we nodig hebben bij het realiseren van de doelstellingen in de komende jaren; c. heeft de werknemer voldoende potentie en is bredere inzetbaarheid ook mogelijk; d. maken de financiële situatie van de organisatie en van het team een tijdelijke verlenging, of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd mogelijk; e. past een tijdelijke verlenging, of een overeenkomst voor onbepaalde tijd binnen de ontwikkeling van de organisatie? Er kunnen ook arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten die per definitie een tijdelijk karakter hebben. Bijvoorbeeld in geval van vervanging bij zwangerschapsverlof of voor een specifieke rol in een project. Dit wordt bij indiensttreding met de betrokken werknemer besproken. Artikel 4.5 Vervallen van functies en herplaatsing Natuur & Milieu zal zich zoveel mogelijk inspannen om ontslag te voorkomen indien functies vervallen of inkrimpen als gevolg van een reorganisatie. Ook zal N&M zich inspannen de werknemer zoveel mogelijk intern te herplaatsen. Van de kant van de werknemer wordt verwacht dat deze hieraan de nodige medewerking zal verlenen en ook zelf initiatieven ontplooit om tijdig een andere functie te vinden. De beleidsnotitie is opgenomen als bijlage E. Hoofdstuk 5 en pensioen Salaris, vakantietoeslag, overwerk, spaarloonregeling Artikel 5.1 Salaris Het salaris van de werknemer wordt vastgesteld op basis van de voor N&M geldende functiebeschrijvingen en de aan de desbetreffende functies toegekende salarisschalen, voor zover de van toepassing zijnde functie daarin is opgenomen. Een wijziging in het salaris wordt de werknemer gespecificeerd en schriftelijk medegedeeld. De werknemer dient uiterlijk twee dagen voor het einde van de kalendermaand over zijn salaris en uiterlijk in de tweede maand volgend op het ontstaan van een aanspraak op een toeslag van het salaris, hierover te kunnen beschikken. Geen salaris is verschuldigd over de tijd gedurende welke de 10

11 werknemer in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn werkzaamheden te verrichten. Dit wordt de werknemer schriftelijk en gemotiveerd medegedeeld. Ten aanzien van de salarisschaalverhogingen wordt het CBS loonindexcijfer (exclusief bijzondere beloningen) voor totaal CAO sectoren over de periode oktober oktober gevolgd. Daarnaast zal de directie voorstellen doen aan de OR voor de wijze waarop het verschil tussen bovengenoemd loonindexcijfer en het loonindexcijfer inclusief bijzondere beloningen aangewend zal worden. In uitzonderlijke situaties kan de directie voorstellen van het bovengenoemde CBS loonindexcijfer af te wijken. De directie zal dit in dat geval met zwaarwegende argumenten omkleden. Artikel Functie-indeling en salarisschalen Bij indiensttreding of verandering van functie worden met de (nieuwe) werknemer de salarisschaal en de periodiek afgesproken. Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring komt men in de aanlooprespectievelijk functieschaal die bij de betreffende functie hoort. Staat de werknemer op het maximum van de aanloopschaal dan is benoeming in de functieschaal mogelijk als hij zowel aan de objectieve (diploma's, ervaring en dergelijke) als aan de subjectieve (volledige functievervulling) functie-eisen voldoet. Hierbij is een formeel beoordelingsgesprek noodzakelijk. Elk jaar wordt het salaris in januari met één periodiek verhoogd, zolang het salaris het maximum van de schaal nog niet bereikt heeft. Dit geldt niet voor werknemers die vanaf 1 oktober in dienst treden. Zij komen in januari van het volgende jaar niet in aanmerking voor een periodiek, maar pas het jaar er op. De directeur valt niet onder deze regeling, maar onder de Beloningsregeling voor Directeuren, zoals vastgesteld door de VFI. De volgende functie-indeling en salarisschalen zijn voor N&M vastgesteld: functie A B Werknemer Facilitaire Dienst 2 3 Management assistente 5 6 Directie-secretaresse 7 8 Werknemer financiële administratie 4 5 Administrateur 7 8 Controller 8 9 Hoofd Financiën Secretaris 6 7 Adviseur public affairs Senior adviseur public affairs Directiesecretaris Hoofd Personeel & Organisatie Werknemer marketing & campagnes 6 7 Werknemer klantcontact 7 8 Online campaigner 9 10 Fondsenwerver particuliere markt 9 10 Projectleider marketing & campagnes

12 Pers/mediavoorlichter Sn Business developer Projectleider Projectleider / expert Senior Projectleider Hoofd De volgende functie-indeling en salarisschalen zijn voor N&M vastgesteld: A = aanloopschaal ; B = uitloopschaal Een overzicht van de salarisschalen met de daarbij behorende volgnummers en salaris bedragen is te vinden in bijlage A. Artikel Inhoudingen op het salaris De werkgever is op grond van de wet verplicht loonheffing in te houden op het bruto salaris. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst. Daarnaast vindt inhouding van de pensioenpremie plaats. Ook vindt inhouding plaats van premies voor vrijwillige verzekeringen. Bij het einde van het dienstverband worden alle eventuele uitstaande schulden van de werknemer verrekend in de eindafrekening. De werknemer wordt geacht een eventuele restschuld terug te betalen aan de werkgever. Artikel Overwerk Onder overwerk wordt verstaan arbeid die wordt verricht boven het bij arbeidsovereenkomst vastgestelde aantal uren. Geen vergoeding voor overwerk wordt toegekend indien het overwerk incidenteel gedurende minder dan een half uur aansluitend aan de bij rooster of regeling vastgestelde werktijd wordt verricht. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur, wordt deze periode naar boven afgerond op een heel uur. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar boven afgerond op halve, respectievelijk hele uren. De vergoeding voor overwerk bestaat uit: verlof gelijk aan de duur van het overwerk. Dit verlof dient uiterlijk te worden opgenomen in het kwartaal volgend op dat waarin is overgewerkt, tenzij tussen werkgever en werknemer uitdrukkelijk anders is/wordt overeengekomen. De werkgever kan besluiten dit overwerk uit te betalen. De werkgever mag aan de werknemer niet meer dan 6,25% boven de overeengekomen arbeidsduur voor een periode van vier maanden aan overwerk opdragen. Aan de werknemer die 60 jaar of ouder is, mag tegen zijn wil geen overwerk worden opgedragen. Aan de werkneemster die zwanger is, mag tegen haar wil geen overwerk worden opgedragen. Niet in aanmerking voor overwerkvergoeding komen werknemers: a. die een functie vervullen welke gesalarieerd wordt volgens schaal 9 van de N&M-schalen of hoger (eventueel overwerk behoort tot de functie); b. die niet op verzoek of in opdracht van de werkgever overwerk verrichten. In geval van excessief overwerk voor werknemers in schaal 9 en hoger kunnen afspraken gemaakt worden met de betreffende leidinggevende over gedeeltelijke compensatie in tijd indien dat redelijk en billijk is. 12

13 Artikel Gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 1. De werknemer die wegens gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten, geniet voor de duur van de arbeidsongeschiktheid, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, de eerste 52 weken van de werkgever ziekengeld tot 100% van het laatstgenoten bruto salaris. Indien de arbeidsongeschiktheid na 52 weken nog voortduurt, ontvangt de werknemer 70% van het laatstgenoten bruto loon over de uren waarvoor hij arbeidsongeschikt is. Over de uren waarvoor hij arbeidsgeschikt is, ontvangt hij 100% salaris. De werknemer komt in aanmerking voor collectieve verhogingen. 2. Werkgever en werknemer zijn verplicht de nodige inspanningen tot re-integratie te leveren. (Zie bijlage B.) Bij onvoldoende meewerken door de werknemer aan het re-integratieproces kan de werkgever de loondoorbetaling opschorten. 3. Voor werknemers met een loon boven het maximum dagloon is een collectieve verzekering afgesloten bij CB Achmea, de WIA-excedentregeling. Deelname aan deze verzekering is niet verplicht. De premie komt geheel voor rekening van de werknemer. Het reglement van deze verzekering wordt opgenomen als bijlage C. 4. De werknemer heeft ondanks zijn ziekte geen recht op loondoorbetaling: a. indien de ziekte door hem opzettelijk is veroorzaakt; b. indien de werknemer zich systematisch niet houdt aan de voorschriften in het verzuim protocol en niet of onvoldoende meewerkt aan het re-integratieproces. 5. Voor verdere informatie over langdurige arbeidsongeschiktheid, zie: Artikel 5.2 Vakantietoeslag De werknemer heeft recht op vakantietoeslag over iedere maand of ieder deel van een maand waarin hij salaris en/of ziekengelduitkering heeft genoten. De vakantietoeslag bedraagt per kalendermaand 8% van het salaris en/of de ziekengelduitkering. Heeft de werknemer in een maand of een gedeelte daarvan een niet volledig dienstverband, dan wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid verminderd. De vakantietoeslag wordt in principe eenmaal per kalenderjaar in de maand mei uitbetaald over de periode januari t/m december van het betreffende kalenderjaar. In geval van ontslag voor 1 mei, geschiedt de betaling bij de laatste salarisuitbetaling over de in dat jaar gewerkte periode. In geval van ontslag vanaf 1 juni, vindt verrekening van de teveel betaalde vakantietoeslag in de laatste maand van het dienstverband plaats. In geval van indiensttreding op of na 1 mei geschiedt de uitbetaling van de vakantietoeslag plaats na het verstrijken van de overeengekomen proeftijd. De uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats op uiterlijk 31 mei van het betreffende jaar. Op verzoek van de werknemer kan een voorschot op de vakantietoeslag worden uitgekeerd. Het bedrag hiervan kan niet hoger zijn dan het bedrag waarop de werknemer aanspraak zou kunnen maken indien op de eerste dag van de maand waarin het voorschot wordt uitbetaald de arbeidsovereenkomst zou zijn beëindigd. Artikel 5.3 Pensioen Artikel Organisatie De pensioenregeling is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Voor nadere informatie zie Voor het reglement zie: rs/uw_pensioenregeling_2011.pdf Artikel Aard van de regeling De pensioenregeling is collectief, dat wil zeggen dat iedere werknemer van 21 jaar en ouder, die een dienstverband heeft en die voldoet aan de toetredingseisen, opgenomen moet worden. 13

14 Als deelnemers worden dus beschouwd alle werknemers, die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en een arbeidsovereenkomst met N&M hebben afgesloten. De basisregeling kent een bovengrens die jaarlijks door het pensioenfonds wordt herzien. Voor het deel van het loon dat boven deze grens uitkomt is een excedentverzekering afgesloten. Dit betreft eveneens een collectieve regeling, hetgeen betekent dat deelname aan deze regeling verplicht is voor werknemers met een salaris boven de bovengrens. Artikel Financiering, kosten en verzekering van de pensioenrechten Financiering De pensioenrechten worden elk jaar volledig af gefinancierd. Kosten De werkgever en de werknemer dragen gezamenlijk de jaarlijkse kosten. In het pensioenreglement van BPL staan de premie percentages beschreven. Hoofdstuk 6 Arbeidsduur, werktijden en verlof Artikel 6.1 Arbeidsduur De arbeidsduur bij een volledig dienstverband is 38 uur per week. N&M hanteert echter een feitelijke arbeidsduur van 40 uur per week. Het verschil van twee uur per week wordt gecompenseerd door het toekennen van 12 zogenaamde roostervrije dagen per jaar. Artikel Roostervrije dagen Een werknemer met een volledig dienstverband heeft recht op 12 roostervrije dagen. Van deze dagen kunnen er maximaal zes door de werkgever, met instemming van de OR, worden aangewezen als verplicht roostervrij. Op deze dagen is het kantoor gesloten en is de werknemer verplicht verlof op te nemen. De overige roostervrije dagen kan de werknemer vrij als verlof opnemen. Het recht op roostervrije dagen wordt opgebouwd in een tempo van één per maand. Indien de werknemer in een bepaalde aaneengesloten periode meer dan 20 werkdagen wegens ziekte geheel of gedeeltelijk afwezig is dan vervalt per 20 dagen één roostervrije dag. Tijdvakken met een onderbreking van minder dan één maand worden geacht te zijn een aaneengesloten periode. Parttimers hebben naar rato van hun dienstverband recht op een evenredig aantal roostervrije dagen. Artikel 6.2 Werktijden Het kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot uur. Werknemers met een werkdag van 5,5 uur of meer hebben recht op een half uur lunchpauze. Artikel 6.3 Verschuiven van werktijden Verschuiving van werktijd/werkdagen door parttimers is mogelijk, zowel op initiatief van de werknemer als dat van de werkgever en gebeurt zoveel mogelijk in overleg. Werk gerelateerde redenen om werktijd te verschuiven kunnen bijvoorbeeld zijn: het bijwonen van een bijeenkomst/vergadering indien de komst van de werknemer dringend gewenst is en deze bijeenkomst/vergadering valt op een dag dat werknemer normaliter niet werkt; een N&M-activiteit waarbij werkgever de werknemer verzoekt hieraan deel te nemen; werkzaamheden in het kader van een bepaald project waaraan de werknemer deelneemt. In incidentele door de leidinggevende in overleg met de werknemer te bepalen gevallen is het mogelijk dat in het kader van een specifiek project gedurende een bepaalde periode een hogere inzet aan arbeidstijd van een parttimer wordt gevraagd dan deze contractueel ter beschikking heeft. In dat 14

15 geval kan worden besloten het parttime percentage tijdelijk te verhogen. Het is ook mogelijk dat de uren die tijdelijk extra worden gemaakt op een later tijdstip in het jaar worden gecompenseerd. De keuze van een van deze opties wordt schriftelijk vastgelegd. Artikel 6.4 Verlof Artikel Vakantieverlof De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op 23 vakantiedagen met behoud van salaris (art.7:634 BW). Met ingang van 1 januari 2011 is onderstaande regeling voor jongere en oudere werknemers komen te vervallen. Voor werknemers die in 2010 al in dienst waren geldt een overgangsregeling. Deze luidt als volgt: het aantal leeftijdsdagen dat zij hebben in 2010 wordt toegekend als extra vakantiedagen. Dit aantal wijzigt niet. Een werknemer van: heeft recht op het volgende aantal leeftijdsdagen: 18 jaar of jonger 3 dagen 19 jaar 2 dagen 20 jaar 1 dag 21 tot en met 29 jaar 0 dagen 30 tot en met 39 jaar 1 dag 40 tot en met 44 jaar 2 dagen 45 tot en met 49 jaar 3 dagen 50 tot en met 54 jaar 4 dagen 55 tot en met 59 jaar 5 dagen 60 jaar en ouder 6 dagen De werknemer die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is, heeft aanspraak op vakantie in verhouding tot dat gedeelte van het jaar. Bij een niet volledig dienstverband wordt de vakantie naar evenredigheid vastgesteld. De vakantie dient in de regel in het desbetreffende kalenderjaar te worden opgenomen tenzij werkgever en werknemer in overleg besluiten daarvan af te wijken. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie dienen door de werknemer tijdig en in overleg met de werkgever te worden vastgesteld, met dien verstande dat tenminste twee weken aaneengesloten geen arbeid behoeft te worden verricht. In het verleden niet opgenomen vakantiedagen mogen worden meegenomen naar het nieuwe jaar met een maximum van het aantal dagen waarop men jaarlijks recht heeft, minus de minimaal wettelijk verplichte jaarlijkse opname van de vakantiedagen. De verjaringstermijn van opgespaarde vakantiedagen bedraagt vijf jaar. Het beleid is dat het jaarlijks toegekende saldo aan verlof ook zoveel mogelijk in dat jaar wordt opgenomen. Het is niet de bedoeling dat grote verlofoverschotten ontstaan doordat werknemers geen vakantiedagen opnemen. De werknemer stelt zijn verlof tijdig en in overleg met zijn leidinggevende vast, waarbij wordt gekeken naar het persoonlijk en het teambelang. De werknemer heeft tenminste 1 x per jaar recht op een aaneengesloten vakantie van 2 weken. Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat een werknemer tijdens ziekte op vakantie mag gaan. Dit kan alleen met uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de bedrijfsarts en de werkgever; de vakantie mag het genezingsproces niet belemmeren of doen achteruit gaan. 15

16 Artikel Buitengewoon verlof Tenzij de te verrichten werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever daartegen verzetten heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof (pro rata naar omvang van het dienstverband) met behoud van salaris in de hierna te noemen gevallen: voor de uitoefening van het kiesrecht en het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet in de vrije tijd kan geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is; bij zijn verhuizing: twee dagen, ten hoogste eenmaal per kalenderjaar; bij zijn ondertrouw: één dag; bij zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap: drie dagen; bij zijn samenlevingscontract: een dag tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste en tweede graad: één dag indien dit huwelijk wordt gesloten in zijn woonplaats of plaats van tewerkstelling/werkgebied en ten hoogste twee dagen indien dit huwelijk daarbuiten wordt gesloten; bij plotseling opkomende calamiteiten in het huishouden wordt de werknemer gedurende maximaal een halve dag in staat gesteld, maatregelen te treffen voor een redelijke en duurzame oplossing van deze calamiteit; bij plotselinge ernstige ziekte van echtgeno(o)t(e), relatiepartner, ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen waarvoor de werknemer een zorgtaak heeft, wordt hij gedurende maximaal drie dagen (ter beoordeling van de werkgever) in staat gesteld, maatregelen te treffen voor een duurzame oplossing met betrekking tot de zorg voor deze zieke; maximaal vier dagen (ter beoordeling van de werkgever) bij het overlijden van echtgeno(o)t(e), relatiepartner, ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen; één dag bij het overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad; is de werknemer evenwel belast met de regeling van begrafenis, crematie en/of nalatenschap, dan worden ten hoogste vier dagen verleend; bij bevalling van zijn echtgenote, relatiepartner: twee dagen; voor het bezoeken van een arts of tandarts voor persoonlijke behandeling gedurende de daarvoor ten hoogste nodige tijd indien het niet kan plaatsvinden buiten de arbeidstijd; bij het 25-, 40- en 50-jarige dienstjubileum: één dag; op het 25- en 40-jarige huwelijksjubileum van de werknemer en bij viering van het 25-, 40-, 50- en 60-enz.-jarige huwelijksjubileum van zijn ouders, stief-, pleeg- of schoonouders: één dag; bij belangrijke godsdienstige en levensbeschouwelijke gebeurtenissen en bij die van zijn echtgenote, relatie partner, kinderen, pleeg- of stiefkinderen: één dag; voor het hier te lande verrichten van bezigheden verband houdende met adoptie: ten hoogste vijf dagen per kind. De werkgever kan de werknemer verlof zonder behoud van salaris verlenen bij aanvaarding van de functie van lid van gedeputeerde staten van een provincie of wethouder van een gemeente, telkens voor de duur van maximaal vier jaar. In alle andere bijzondere gevallen waarin de werkgever oordeelt dat hiertoe aanleiding bestaat, kan buitengewoon verlof worden verleend voor een van geval tot geval bepaalde (beperkte) tijdsduur. De werkgever is gehouden een afwijzing van een schriftelijk verzoek om buitengewoon verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mede te delen. Artikel Feestdagen Werknemers hebben vrij op zaterdagen, zondagen, alsmede op nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen, 5 mei en de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd. 16

17 Artikel Zwangerschaps- en bevallingsverlof Het recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. De werkneemster levert tijdig een verklaring omtrent de verwachte bevallingsdatum in bij Personeel & Organisatie en maakt met haar leidinggevende afspraken over de start van haar verlof. Voor nadere informatie zie bijlage H: Toelichting Zwangerschaps- en Bevallingsverlof bij N&M. Artikel Ouderschapsverlof De werkgever volgt de wettelijke ouderschapsverlofregeling. Het ouderschapsverlof is onbetaald en heeft consequenties voor de pensioenopbouw en mogelijke uitkeringen voor de werknemersverzekeringen, omdat in deze periode een lager brutoloon wordt uitbetaald. Over onbetaald ouderschapsverlof worden geen adv en geen vakantie-uren opgebouwd. Ziekte van de werknemer tijdens ouderschapsverlof heeft geen opschortende werking. Het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen moet tenminste twee maanden voor aanvang schriftelijk aan de werkgever worden meegedeeld. Hierbij moet de periode worden vermeld, het aantal uren per week en de spreiding daarvan over de week. Artikel Zorgverlof bij langdurige ziekte en palliatief verlof Werknemers die in hun naaste omgeving te maken hebben met de zorg voor een langdurig zieke of ongeneeslijk zieke kunnen bij de werkgever het verzoek neerleggen een tijdje gedeeltelijk vrijaf te nemen om de patiënt te verzorgen c.q. bij te staan in de laatste levensfase in het ziekenhuis of thuis. Dit verlof is geen wettelijk recht en kan daarom kan slechts worden opgenomen na voorafgaande toestemming van de werkgever. De regeling voor langdurig zorg- en palliatief verlof kent de volgende voorwaarden. a. De werknemer heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd en is langer dan één jaar in dienst. b. Het zorgverlof is bedoeld voor het bijstaan van een ernstig zieke echtgeno(o)t(e), relatiepartner, ouder of kind voor wie men een zorgtaak heeft en voor wie het ernaar uitziet dat de ziekte twee maanden of langer duurt. c. Het palliatief verlof is bedoeld voor het bijstaan in de laatste levensfase van echtgeno(o)t(e), relatiepartner, ouder of kind voor wie men een zorgtaak heeft. d. Maximaal het aantal werkuren per week (gerekend over 13 weken) mag aan palliatief verlof worden opgenomen. e. Het verlof moet worden opgenomen in een aaneengesloten periode van maximaal zes maanden. f. Het verlof bedraagt maximaal de helft van de werkuren (zodat de werkrelatie in stand blijft). Bijvoorbeeld: iemand werkt 32 uur per week. Hij kan het verzoek doen voor maximaal 32 uur x 13 weken = 416 uur palliatief verlof. Van die 416 uur mag maximaal 16 uur per week worden opgenomen (= de helft van de werkuren) gedurende een periode van zes maanden (26 weken x 16 uur per week = 416 uur). a. Bij werknemers gesalarieerd volgens de schalen 1 t/m 8 wordt gedurende een periode van maximaal zes maanden over de verlofuren 50% van het voor betrokkene geldend brutosalaris uitbetaald. Bij werknemers gesalarieerd volgens de schalen 9 en hoger is dat 40% van het voor betrokkene geldend bruto salaris. Deze gedeeltelijke doorbetaling van het salaris kan slechts tweemaal gedurende het dienstverband worden uitgekeerd. b. Gebruikmaking van deze regeling laat overige verlofaanspraken onverlet, zij het dat over de periode van palliatief verlof geen recht op ADV wordt opgebouwd. c. Ziekte van de werknemer tijdens het palliatief verlof heeft geen opschortende werking. 17

18 d. De wens palliatief verlof op te nemen moet vooraf schriftelijk bij de werkgever worden aangevraagd. In het verzoek moet de periode worden vermeld, het aantal uren per week en de spreiding daarvan over de week. De afspraken tussen werkgever en werknemer worden schriftelijk vastgelegd. Artikel Kortdurend zorgverlof Werknemers hebben wettelijk recht op tien dagen verlof per jaar met doorbetaling van 70% van het loon voor de verzorging van zieke (thuiswonende) kinderen en partners. Deze tien dagen gelden voor fulltimers. Bij parttimers wordt het aantal dagen naar rato berekend. De regeling voor kortdurend zorgverlof kent de volgende voorwaarden: a. Het verlof geldt voor een korte, noodzakelijke periode (maximaal tien dagen). b. Het betreft zorgtaken binnen het gezin. c. Het verlof moet eerst worden aangemeld bij de werkgever; de werkgever moet vervolgens op de eerste dag van het zorgverlof een melding opstellen aan de Belastingdienst. Deze melding moet door zowel de werknemer als de werkgever worden ondertekend en samen met de eventuele bewijsstukken naar de fiscus worden verzonden. d. Het is de werkgever toegestaan zich tegen het opnemen van zorgverlof te verzetten op grond van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Artikel Onbetaald verlof a. Elke werknemer mag maximaal 5 dagen per jaar onbetaald verlof opnemen. b. Werknemers met een dienstverband van minimaal 5 jaar kunnen een verzoek doen hun loopbaan tijdelijk te onderbreken. Zij dienen dit tenminste 3 maanden van te voren schriftelijk aan te vragen. Dit sabbatical verlof is geen wettelijke recht en kan slechts worden opgenomen na voorafgaande toestemming van de werkgever. Voorwaarden: a. Het verlof is onbetaald. Tijdens het verlof bouwt de werknemer geen verlof/atv op. De pensioenopbouw stopt ook tijdens het verlof. b. Ziekte van de werknemer tijdens het verlof heeft geen opschortende werking. Artikel 6.5 Leeftijdsbewust personeelsbeleid Artikel Algemeen Leeftijdsbewust personeelsbeleid is beleid dat zo veel mogelijk rekening houdt met de specifieke omstandigheden en behoeften van werknemers in de verschillende fases van hun loopbaan. Dit beleid richt zich op oud en jong en draagt er toe bij dat zoveel mogelijk werknemers gezond de pensioengerechtigde leeftijd halen (binnen of buiten N&M). De werkgever investeert daarom in scholing, in flexibiliteit en mobiliteit onafhankelijk van de leeftijd waardoor werknemers gemotiveerd, gezond en enthousiast aan de slag blijven. Om dit te bereiken beschikken we over verschillende instrumenten: N&M biedt ruime mogelijkheden voor parttime werken in alle functies. N&M biedt ruime mogelijkheden voor flexibele werktijden. Werknemers hebben recht op 23 vakantiedagen en 12 ADV-dagen (bij parttime aanstelling naar rato). N&M biedt werknemers de mogelijkheid gebruik te maken van ouderschapsverlof, palliatief verlof, zorgverlof, buitengewoon verlof en sabbatical verlof. Employability speelt een belangrijke rol in het proces. Door regelmatig het takenpakket van werknemers te evalueren en zo nodig aan te passen, proberen we voortdurend een zo goed mogelijke balans te vinden tussen capaciteiten, kwaliteiten, wensen en behoeftes van werknemers en de organisatie. Door werknemers van werkplek te laten veranderen en/of door ze te scholen wordt hun inzetbaarheid vergroot. 18

19 Artikel Ouderenbeleid Ouderenbeleid is een onderdeel van leeftijdsbewust personeelsbeleid. De regelingen staan open voor alle werknemers die tenminste 5 jaar in dienst zijn (incl. tijdelijke arbeidsovereenkomsten). Werknemers kunnen aanspraak op de regeling maken vanaf het moment dat zij 7 jaar voor de voor hen geldende pensioengerechtigde leeftijd zitten. 1. Werknemers kunnen hun parttime percentage eenmalig verminderen met maximaal 25% (bij 4 dagen dus 1 dag minder), tenzij het organisatiebelang zich daartegen verzet. De arbeidsvoorwaarden worden aangepast aan het nieuwe parttime percentage. 2. Werknemers kunnen, indien daartoe naar het oordeel van de werkgever mogelijkheden zijn, een andere functie op een lager niveau vervullen. De arbeidsvoorwaarden worden aangepast aan het nieuwe functieniveau. 3. Werknemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen inzetbaarheid en ontwikkeling en komen in aanmerking voor opleidingen. Dit geldt ook voor oudere werknemers, zij worden van harte uitgenodigd om opleidingen te volgen als dit bijdraagt aan hun inzetbaarheid. Daarnaast kan voor deze groep ook aan life style achtige trainingen/coaching trajecten worden gedacht en zijn opleidingen die werknemers voorbereiden op hun pensioen mogelijk. 4. Werknemers hebben een grote mate van vrijheid bij de wijze waarop zij de afgesproken resultaten willen behalen. In het kader van HNW kan elke werknemer ook elders of op andere tijden werken. Een oudere zeer ervaren werknemer kan hier in overleg met zijn leidinggevende ruim gebruik van maken. Op die manier kan bv reistijd woon-werk beperkt worden. 5. In overleg met de leidinggevende is er meer ruimte voor maatwerk bij het maken van de jaarlijkse resultaatafspraken. Doel is om de werknemer vooral in te zetten voor taken waarin zijn kwaliteiten zo maximaal mogelijk worden benut èn de medewerker door wordt geïnspireerd. Hierbij kan bv ook gedacht worden aan een meer coachende rol naar jongere/nieuwere collega s ter ondersteuning van het hoofd en gericht op kennis overdracht. Aanpassing van de declarabiliteitsdoelstelling behoort dan tot de mogelijkheden. 6. Werknemers komen 1 maal per 2 jaar in aanmerking voor een preventief consult bij de bedrijfsarts. Doel: bespreken inzetbaarheid vanuit (sociaal) medische invalshoek. Dit kan tot adviezen leiden op gebied van bijvoorbeeld opleidingen, taken etc. Overgangsregeling Werknemers die al aanspraak hebben gemaakt op de regeling zoals deze tot november 2013 van toepassing was houden die. Wat ook blijft: in 2010 is de arbeidsvoorwaardenregeling gewijzigd o.g.v. extra verlof voor ouderen. Deze regeling is toen komen te vervallen met een overgangsregeling: het extra verlof dat medewerkers in 2010 hadden is toen bevroren. Dit betekent dat medewerkers die toen in dienst waren hun extra verlof rechten o.b.v houden zolang zij in dienst zijn. Hoofdstuk 7 Tegemoetkomingen en toelagen Artikel 7.1 Reiskosten Woon-werk verkeer 1. Elke werknemer komt in aanmerking voor een vergoeding voor woon-werkverkeer op basis van de daadwerkelijke kosten op basis van openbaar vervoer 2e klasse. 2. Bij een woning-werk afstand tot en met 15 km kan de werknemer ook kiezen voor kilometervergoeding. Hierbij gelden de volgende regels: a. Een km vergoeding van 0,15 per kilometer tot een maximum van 15 kilometer enkele reis. Deze vergoeding wordt berekend over de kilometers heen en weer tussen woonplaats en werkplek gedurende maximaal 214 dagen per jaar bij een fulltime dienstverband. b. De afstand woning-werk wordt berekend aan de hand van een door de werkgever gekozen systeem. c. De vergoeding wordt pro rata berekend naar het gemiddeld aantal reisdagen per week op basis van het rooster. Zie de tabel hieronder. 19

20 d. Deze vergoeding wordt maandelijks betaald. e. Indien de wetgeving dit vereist, wordt loonbelasting op de vergoeding ingehouden. In 2012 is deze vergoeding onbelast. f. Bij ziekte wordt de vergoeding nog gedurende de lopende maand en de eerste kalendermaand daarna betaald. Op de dag dat de werknemer weer gaat werken, start ook de vergoeding weer. Tabel: Vaste vergoeding per maand: 0.15 voor maximaal 15 km enkele reis, afhankelijk van het aantal reisdagen: 5 dagen 4 dagen 3 dagen 2 dagen 1 dag 1 5,35 4,28 3,21 2,14 1, ,70 8,56 6,42 4,28 2, ,05 12,84 9,63 6,42 3, ,40 17,12 12,84 8,56 4, ,75 21,40 16,05 10,70 5, ,10 25,68 19,26 12,84 6, ,45 29,96 22,47 14,98 7, ,80 34,24 25,68 17,12 8, ,15 38,52 28,89 19,26 9, ,50 42,80 32,10 21,40 10, ,85 47,08 35,31 23,54 11, ,20 51,36 38,52 25,68 12, ,55 55,64 41,73 27,82 13, ,90 59,92 44,94 29,96 14, ,25 64,20 48,15 32,10 16,05 3. Werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen kunnen, in plaats van de in art 1 genoemde vergoeding, in aanmerking komen voor een NS Jaarkaart: a. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een dienstverband van tenminste 24 uur per week òf met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van tenminste één jaar en een dienstverband van tenminste 24 uur per week. b. Werknemers die tenminste 2,5 dag gemiddeld per week met de trein reizen voor woningwerk verkeer en/of zakelijke reizen. c. De werknemer ondertekent een schriftelijke verklaring waarin hij verklaart de NS Jaarkaart mede voor woning-werk en/of zakelijke reizen te gebruiken. 4. Naast de NS Jaarkaart wordt geen verdere vergoeding voor woon-werkverkeer toegekend voor bv ander openbaar vervoer. 5. Werknemers die niet in aanmerking komen voor een NS Jaarkaart en geen korting krijgen bij de NS omdat zij bijvoorbeeld een trajectkaart hebben èn een dienstverband van tenminste 24 uur per week hebben, komen in aanmerking voor een Dal voordeel abonnement, zodat zij ook voordelig met de trein kunnen reizen. De kosten van deze kaart worden door N&M betaald. 6. Oproepkrachten, Stagiaires, vrijwilligers en freelancers vallen niet onder deze regeling voor woon-werkverkeer. Zij kunnen hun daadwerkelijke reiskosten declareren op basis van openbaar vervoer 2e klasse, conform de met hen gemaakte afspraken. Zakelijke reizen 7. De hoofdregel is dat werknemers zoveel mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer (trein, bus, tram, metro etc.) en de gemaakte kosten op basis van 2e klasse kunnen declareren. Een werknemer die beschikt over een NS jaarkaart mag geen kosten voor de trein voor zakelijke reizen declareren. 20

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 19. REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland.

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Technische wijzigingen Cao SW 2019

Technische wijzigingen Cao SW 2019 Technische wijzigingen Cao SW 2019 Cao-partijen, de VNG, de FNV en het CNV zijn onderstaande technische wijzigingen van de Cao SW overeengekomen: 1. Aanpassing in de definitie van werknemer, artikel 1.1

Nadere informatie

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken

Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 Hoofdstuk II Salariëring en vergoedingen Artikel

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019

REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 REGLEMENT SENIORENREGELING GROOTHANDEL IN BLOEMBOLLEN 2019 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Groothandel in Bloembollen zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 2 cao Colland en

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN)

ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) ARBEIDSOVEREENKOMST MET UITGESTELDE PRESTATIEPLICHT VOOR BEPAALDE TIJD (NUL UREN) DE ONDERGETEKENDEN: De heer/mevrouw.., geboren op 201, wonende aan de. te.., hierna werkgever, Of: De besloten vennootschap

Nadere informatie

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 104681 6 november 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden Gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018

Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Reglement Seniorenregeling Dierhouderij 2018 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Dierhouderij zoals bedoeld in artikel 1 sub C. lid 8 cao Colland en geldt uitsluitend voor aanmeldingen

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Nr: 3 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel; Overwegende dat het college nadere regels kan opstellen ter uitwerking van het daartoe bepaalde in hoofdstuk 3, 4, 4a en 6 van de CAR-UWO;

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015.

OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID. Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE INDIVIDUELE INZETBAARHEID Definitieve versie vastgesteld in het OAW, 15 juni 2015, aangevuld met artikel 3.6 op 19 november 2015. Met uitzondering van artikel 3.4 en 3.5 treedt dit

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17027687* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-003965 Documentnummer: ZD17027687 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling Arbeidsduur werktijden en verlof gemeente Zundert 2017 Citeertitel:

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in Land- en tuinbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen 2008 Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die op en na 1 januari

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

Generatiepact Rijswijk

Generatiepact Rijswijk Generatiepact Rijswijk Onderstaand treft u meer gedetailleerde informatie aan over het Generatiepact van de gemeente Rijswijk. Naast een visuele weergave en een korte beschrijving van de belangrijkste

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht);

Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van de Wet op de ondernemingsraden (instemmingsrecht); CVDR Officiële uitgave van Vught. Nr. CVDR347943_1 6 februari 2018 Regeling arbeidsduur en werktijden 2014 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught Gelet op artikel 27 lid 1, aanhef en sub b van

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

De wijzigingen gaan, met terugwerkende kracht, in per 1 januari Artikel 18:1:5, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: A Wijzigingen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant als gevolg van circulaire CVA/U201200224 per 1 januari 2012. Wijzigingen UWO De wijzigingen gaan, met terugwerkende

Nadere informatie

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof

Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Spijkenisse. Nr. 60059 27 oktober 2014 Gemeente Spijkenisse: Bijlage 2a Regeling Flexibele Werktijden en Verlof Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Hoofdstuk 3 CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 juli 2015 Definitief vastgesteld door het OAW, 30 april 2015 16.00 uur, onder voorbehoud goedkeuring Belastingdienst. HOOFDSTUK 3 OPTIMALE

Nadere informatie

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid

Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische bereikbaarheid Regeling vergoeding consignatiediensten en telefonische Nummer: 10.0003457 Versie: 1.0 Vastgesteld door het AB d.d. 7 april 2011 Instemming GO d.d. 7 april 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 mei

Nadere informatie

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

Vastgesteld 10 januari 2014. Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Onderwerp Vaststelling Regeling personeelsdossiers Veiligheidsregio Groningen 2014 Vastgesteld 10 januari 2014 Inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 Blad bekendmakingen 2014 nr 8,

Nadere informatie

Bijlage 3 Verlofschema

Bijlage 3 Verlofschema 56 KNMT-ARBEIDSVOORWAARDENREGELING 2019 Bijlage 3 Verlofschema Het verlofschema bevat een samenvatting van de verlofvormen die in Hoofdstuk 8 van de KNMT-Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige praktijken

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget

B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget B CAO afspraken persoonlijk budget en extra budget Looptijd CAO Bij de nadere uitwerking van de vernieuwing van de CAO UMC is ervan uitgegaan dat de eerstkomende CAO een looptijd van drie jaar en twee

Nadere informatie

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND Bijlage bij het Principeakkoord Cao-OI 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken uit het Principeakkoord Cao-OI 2016. HOOFDSTUK 2 WERVING,

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Inleiding. Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst is een MUP-contract.

Inleiding. Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst is een MUP-contract. Inleiding Een oproepkracht is een werknemer die pas komt werken als u hem oproept. De regels waaraan u zich moet houden, hangen af van de arbeidsovereenkomst die u met de oproepkracht sluit. Veel werkgevers

Nadere informatie

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014 AVW 2014 Arbeidsvoorwaarden 2014 onze oplossing voor meer keuze en flexibel belonen Sogeti Nederland B.V. 2014 Inhoud 01 02 03 04 05 06 07 08 Definities Dienstverband Verlof Vitaliteit Vergoedingen Opleidingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten

Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten Veel gestelde vragen en antwoorden over het Generatiepact Woondiensten In de CAO Woondiensten 2017-2018 zijn afspraken gemaakt over de invoering van het Generatiepact Woondiensten: corporatiemedewerkers

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades. VUT Reglement Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding Gist-Brocades VUT Reglement Uitgave februari 2006 REGLEMENT VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING DSM GIST SERVICES B.V. Inhoudsopgave blz. Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. de wet: de Participatiewet; b. BW: het Burgerlijk Wetboek; c. de uitvoeringsorganisatie: de stichting Podium24; d. werkgever: de

Nadere informatie

Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK

Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK Bijlage: Hoofdlijnen uit de concept-cao SZS/Hiswa op de belangrijkste onderwerpen JAARURENSYSTEMATIEK 1. Voor iedere werknemer geldt een individueel jaarrooster gebaseerd op de Basis Jaarlijkse Arbeidsduur

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

: aan medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn

: aan medewerkers die 72 maanden of minder voor het behalen van hun AOW leeftijd zijn CVDR Officiële uitgave van Bronckhorst. Nr. CVDR484003_1 1 mei 2018 Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 Regeling Generatiepact Gemeente Bronckhorst 2018 Sinds 1 januari 2015 kent de Gemeente

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

Werktijdenregeling provincie Gelderland

Werktijdenregeling provincie Gelderland Werktijdenregeling provincie Gelderland Geldig sinds: 16-2-2006 Wetstechnische informatie Type overheidsorganisatie Naam overheidsorganisatie WWW-adres overheidsorganisatie Type informatie Bestandsformaat

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

VERSTREKKINGENREGLEMENT REGELING MINDER WERKEN VOOR OUDERE WERKNEMERS IN DE SECTOR OPEN TEELTEN 2018

VERSTREKKINGENREGLEMENT REGELING MINDER WERKEN VOOR OUDERE WERKNEMERS IN DE SECTOR OPEN TEELTEN 2018 VERSTREKKINGENREGLEMENT REGELING MINDER WERKEN VOOR OUDERE WERKNEMERS IN DE SECTOR OPEN TEELTEN 2018 Artikel 1 a Toepassing Dit reglement is van toepassing op de Open Teelten zoals bedoeld in artikel 1

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave

WGA-hiaatreglement. Inhoudsopgave WGA-hiaatreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Karakter WGA-hiaatregeling 2 Artikel 3 Deelneming 2 Artikel 4 Premie 3 Artikel 5 Aanspraak op een WGA-hiaatuitkering 3 Artikel 6

Nadere informatie

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF

VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF VUT-CAO STICHTING VRIJWILLIG VERVROEGDE UITTREDING VOOR HET BIOSCOOPBEDRIJF Artikel 1 Werkingssfeer Deze overeenkomst is van toepassing op werkgevers en werknemers zoals gedefinieerd in artikel 3 sub d

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof

Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Hoofdstuk 6 Vakantie, vakantietoelage en (zwangerschaps- en bevallings)verlof Vakantie Artikel 6:1 In elk kalenderjaar heeft de ambtenaar recht op vakantie met behoud van bezoldiging. Artikel 6:1:1 1 De

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD16022811* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001222 Documentnummer: ZD16022811 Rubriek: Personeel en Organisatie Naam regeling: Regeling arbeidsduur, werktijden en verlof gemeente Zundert 2016 Citeertitel:

Nadere informatie