1. SCENARIOGESTUURD INFORMATIEMANAGEMENT. Grondgebonden objecten. Mobiel object. Voertuig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. SCENARIOGESTUURD INFORMATIEMANAGEMENT. Grondgebonden objecten. Mobiel object. Voertuig"

Transcriptie

1 1. SCENARIOGESTUURD INFORMATIEMANAGEMENT Kenmerken incident Grondgebonden objecten Mobiel object PLAATS Voertuig Vaartuig Trein Buisleiding -product Vliegtuig AARD Acute dreiging gezondheid mensen Latente dreiging gezondheid mensen; dreiging welzijn dieren Dreiging kwaliteit oppervlaktewater/bodem Dreiging (onvervangbaar cultureel erfgoed Dreiging flora, fauna, cultuurlandschap Dreiging overige: mobiliteit; verlies gemeenschapsgoed; welzijn; welvaart;... Brand/ vrijkomende straling (zelfredzaamheid > afschermen) Lekkage gevaarlijke stof (waarschuwen > schuilen > behandelen) Explosie/ overdruk/ falen constructie/ crowd (zelfredzaamheid > redding) Besmetting (quarantaine > ontsmetten > behandelen) Uitval vitale sector(en) Zelfredzaamheid > Nood logistiek Uitval verblijfsruimten (bv. bij overstroming) Zelfredzaamheid > noodopvang > herstel Verkeersinfarct Opvang/verzorging > alt. vervoer OMVANG Normale bedrijfsprocessen (bv. brandstofproductie, verkeersmanagement, afvalverwerking, storingverhelping, ) Capaciteitsomvang Basiseenheid (max. drie voertuigen) Peloton (ca. vijf eenheden) Compagnie (max. drie pelotons) Bataljon (max. x compagnies) Vreemde capaciteit (bv. USAR) Continuïteits -planning Coördinatieniveau s bij verstoringen van de openbare orde en/of veiligheid Basiszorg (monodisc. eventueel motorkap/ stuurhutoverleg ) GRIP0 i a Coördinatie ter plaatse, COPI: formeel gemandateerde coördinatie (leiding) GRIP1 b Bovendien coördinatie op afstand/ strategisch niveau: ROT Bovendien bestuurlijke coördinatie op intergemeentelijk niveau: RBT c Bovendien bestuurlijke coördinatie op landelijk niveau: NCC GRIP2 GRIP3 GRIP4 d M 1.0 tie

2 1: INFORMATIEMANAGEMENT De vragen welke disciplines bij welk incident een rol hebben, hoe zij hun monodisciplinaire taakuitoefening afstemmen met die van andere disciplines, welke samenwerkingsafspraken van kracht zijn, et cetera, worden beantwoord aan de hand van scenario s. De scenario s worden afgeleid van enerzijds de risico-inventarisatie en evaluatie van als gevaarlijk bekend staande technologieën en anderzijds van de beperkte casuïstiek van de incidenten. De kenmerken, plaats, aard en omvang (in deze volgorde) bepalen het type scenario en daarmee de te alarmeren disciplines en de wijzen van optreden, ofwel de processen. Een van de hoofdprocessen is daarom Melding en Opschaling en Informatievoorziening. 2: PLAATS Bij het risicobeleid aangaande productie, opslag, vervoer en gebruik van gevaarlijke stoffen (GS) wordt historisch gezien een verschil gemaakt tussen risico s van grondgebonden inrichtingen respectievelijk het vervoer en opslag. Bij de risicobepaling van het vervoer van GS is het probleem dat de plaats van een hoeveelheid GS onbepaald is. Bij transport én opslag (distributie) is de factor tijd waarin een individu of een groep blootgesteld wordt aan het risico verwaarloosbaar tot dusdanig kort dat het risico aanvaardbaar klein is. Inmiddels is met de aanwijzing van het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen, het risicobeheersingsinstrumentarium ook van toepassing op het transport. De bepaling van het relevante scenario wordt bij transportincidenten bemoeilijkt doordat de incidentlocatie vaak niet precies bekend is, zich kan verplaatsen (waterwegincident), moeilijk bereikbaar is (water en spoor), maar vooral doordat er vaak geen of inaccurate informatie is over de betrokken gevaarlijke stof. 3: AARD De aard van een incident is vanuit meerdere perspectieven te bepalen. Bij incident- en rampbestrijding moeten de hulpverlenende instanties bijna altijd prioriteiten stellen; dit is daarom een eerste criterium om een mogelijk aan de orde zijnd scenario te kiezen. Een volgend criterium is de aard van de effecten en daarmee de gevolgen voor mens, dier en goed; de onderscheidenlijke gevolgen vragen om evenzo veel te onderscheiden hulpverleningsprocessen. 4a: OMVANG De vraag bij welke omvang een incident een ongeval is of calamiteit, ramp of crisis, is te bepalen door het bevoegd gezag openbare veiligheid, de gemeente, straks veiligheidsregio (Wvr, oktober 2010). De wetgever geeft als kaders aan dat er sprake moet zijn van (dreiging van): a) veel slachtoffers en/of grote maatschappelijke schade; b) de inzet van meerdere disciplines waarvoor operationele en bestuurlijke coördinatie noodzakelijk is. De wetenschap hanteert als kantelpunt die omvang waarbij er schaarste is aan hulpverleningscapaciteit. Hierbij worden de omstandigheden meebeschouwd waaronder hulpverleningsinstanties moeten werken, bv. de bereikbaarheid van het rampterrein en de hinder die hulpverleners zelf van de ramp ondervinden (denk aan een overstromingsramp). In formulevorm: NxS<TC: ongeval (accident) NxS>TC: ramp (disaster) N = aantal slachtoffers (number of casualties) S = gemiddelde ernst van de verwondingen (average severity): S=(T1+T2)/T3. Theoretisch varieerd S tussen 0 en oneindig; in de praktijk is dat 0,5 (botsingen) en 2.0 (explosies) T1 = slachtoffers van de triageklasse 1, die binnen één uur medisch gestabiliseerd moeten zijn (bij voorkeur gehospitaliseerd) om kans op overleving te hebben; T2 = slachtoffers van triage klasse 2, die binnen 6 uur gehospitaliseerd moeten zijn om niet af te glijden tot T1; T3 =slachtoffers van triageklasse 3, die wel medische zorg behoeven maar niet gehospitaliseerd. (een veel voorkomende verdeling bij transportaccidenten is: 10% T1, 30% T2, 50% T3, 10% dood) TC = totale capaciteit van de geneeskundige hulpverleningsketen, zijnde de kleinste capaciteit van de Medische redcapaciteit (MRC), Medische transportcapaciteit (MTC) en Ziekenhuisbehandelcapaciteit (HTC). [Order in chaos; modelling medical disaster management, Prof. Dr. Jan de Boer, AZVU, idem; Journal of emergency medicine, 1995] Er worden (door de Regionale brandweer) ongevals- en rampscenario s ontwikkeld, die groot genoeg zijn om de multidisciplinaire rampbestrijdingsorganisatie voldoende goed op een onvoorspelbare ramp voor te bereiden. Wegens de kosten wordt bewust niet voorbereid op het worst case scenario ; het bevoegd gezag dechargeert op voorhand de hulpverleningsorganisaties door de zogenaamde maatgevende scenario s bestuurlijk vast te stellen. [Wet rampen en zwater ongevallen; t.z.t. Wet op de veiligheidsregio s] 4b: CAPACITEIT Eigen versus overheidscapaciteit Eigen capaciteit; op grond van het algemene zorgprincipe, nu ook aangeduid met zelfredzaamheid. In gevallen waar het zorgprincipe niet blijkt te werken heeft de wetgever voorzien in nadere regels; denk aan: aanwijzingen voor de voorziening van hulpverleningsmiddelen, BHV-organisatie en bedrijfsbrandweer. Voor overmachtsituaties, in ieder geval wanneer anderen (burgers en bedrijven) bedreigd worden, voorziet de overheid in publieke (bv. brandweer), publiek-private (bv. Kustwacht) of private/geprivatiseerde (bv. ProRail Calamiteitenorganisatie) hulpverleningsdiensten. Opschaling op basis van vrije instroom of eenheidsgewijs Het is gebruikelijk om, naar bevind van zaken ter plaatse, eenheden naar behoefte op te roepen en ter plaatse te laten gaan. Hierbij kan het gaan om meer van hetzelfde of specialistische aanvulling of een combinatie daarvan. Het nadeel van opschaling door vrije instroom is dat de leidinggevende ter plaatse telkens opnieuw de situatie moet uitleggen alvorens de specifieke instructie gegeven kan worden. Indien de span of control te groot wordt, komt daarbij dat de nieuweling en aan een onderdeelsleidinggevende gekoppeld moet worden. Bij de krijgsmacht, brandweer en vergelijkbare organisaties, werkt men daarom met samengestelde eenheden van oplopende omvang, telkens met een eigen commandant. De basiseenheid van de brandweer is, afhankelijk van het incidentscenario één tankautospuit (TS) al dan niet in combinatie met een redvoertuig of een hulpverleningsvoertuig. Bij grote branden werkt de brandweer met pelotons (4 TS n + enkele gespecialiseerde eenheden + PEL-commando) of compagnieën (twee pelotons + ondersteuningspeloton + CIEcommando). In principe zijn de grotere verbanden samengesteld op basis van meer van het zelfde aangevuld met bijzondere eenheden. Deze samenstelling kan ook multidisciplinair zijn, bijvoorbeeld brandweerreddingseenheden met geneeskundige hulpverleningseenheden van ambulancediensten en eventueel Rode Kruis Korps. Deze combinaties staan niet op één locatie paraat maar moeten op weg naar het incident, en dus niet ter plaatse ercvan, worden samengesteld. Hiervoor dient de Uitgangsstelling-nabij-het-incident (UGS-2). Uiteraard mag hierbij geen tijd verloren gaan; de organisatie van de UGS moet hiervoor zorgdragen. [Leidraad brandweercompagnie, BZK/NIFV, 1996]

3 4c: COÖRDINATIENIVEAU S Sinds de opheffing van de Organisatie bescherming bevolking (omstreeks 1980) worden alle organisaties die dagelijks met een of andere vorm van hulpverlening belast zijn, geacht dat ook onder rampomstandigheden te doen. De burgemeester heeft de bevoegdheid hiertoe te bevelen en de Regionale brandweer heeft de wettelijke plicht de multidisciplinaire samenwerking voor te bereiden, onder andere door (rampbestrijdings-)plannen te ontwikkelen en oefeningen te organiseren. Gegeven het feit dat veel betrokken organisaties in normale omstandigheden niet of niet geregeld met elkaar samenwerken, is operationele en bestuurlijke coördinatie van het grootste belang. De GRIP-procedure, oorspronkelijk in de regio Rotterdam-Rijnmond ontwikkeld en nu min of meer uniform in Nederland van toepassing, voorziet in een protocol waarin lagere leidinggevenden ter plaatse, doorgaans de Officier van Dienst (OVD) van brandweer, politie of ambulancedienst, met bestuurlijk mandaat, de bestuurlijke en/of operationele coördinatie onmiddellijk naar het gewenste niveau kan opschalen. Op basis van het vastgestelde incidentscenario en het daarvoor ontwikkelde plan, kan dus onmiddellijk GRIP2-, 3- of zelfs 4-alarm gegeven worden. N.B.: Er is geen 1-op-1 relatie tussen het noodzakelijke coördinatieniveau en de omvang van de ingezette capaciteit, denk bv. aan een hoogwatersituatie waarbij nog geen dijkdoorbraak wordt gevreesd. De combinaties van capaciteitsomvangen en coördinatieniveau s kunnen gekoppeld worden aan voor een combinatie karakteristiek ongevals-/rampscenario. De witte vlakke in de matrix duiden echter op onlogische of onmogelijke combinaties. a: Indien er ter plaatse meer dan circa 3 eenheden bezig zijn, elk met hun eigen taak, vraagt de span of control om coördinatie. Aangezien incidenten en/of de bestrijding daarvan in de openbare ruimte (bv. op straat) altijd onvoorzienbare consequenties heeft, is een discipline neutrale coördinator zeer gewenst. De leider COPI heeft bij kleinere inzetten niet altijd een volledig bemensde en toegeruste commandoplaats nodig. Een COPI-bak ter plaatse heeft echter wel zijn voordelen als werkplek en herkenningspunt. b: Bij grote tot zeer grote inzetten moet het coördinerende karakter van de leiding ter plaatse overgaan in een centrale commandovoering. Van oorsprong was hierin voorzien (commandant rampterrein) maar aangezien er zelden een ramp plaatsvindt waar een massieve, legerachtige leiding nodig is, en veel vaker sprake is van kleinschalige, multidisciplinaire inzetten, wordt groot belang gehecht aan het optimaliseren van het COPI-concept. c en d: In een beperkt aantal gevallen kan het Regionaal operationeel team (ROT) zonder bestuurlijke coördinatie functioneren. Dit is het geval wanneer er naast een inzet ter plaatse van het incident een tot enkele actiecentra in de periferie in bedrijf zijn, informatievoorziening op boven lokale schaal nodig is bijvoorbeeld wanneer meetploegen zijn ingezet en wanneer de logistieke processen centraal georganiseerd moeten worden. Zodra een GRIP3-situatie ontstaat, bijvoorbeeld doordat de gemeente het proces bevolkingszorg en/of voorlichting moet uitvoeren, moet er een (kernbezetting van het) ROT in bedrijf gesteld worden. Het ROT heeft immers de informatiestructurele voorzieningen en daartoe competente functionarissen, die het beeld van het incident ter plaatse kan vertalen naar voor beleid en bevolkingszorg relevante informatie. Bij een GRIP4-situatie is per definitie een GRIP3-organisatie noodzakelijk aangezien openbare orde en veiligheid een onvervreemdbaar, gemeentelijke verantwoordelijkheid is. 4d: MAATGEVENDE SCENARIO S (VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN) Wegens de kosten van de voorbereiding op voorzienbare incidenten, rampen en crises en de kwaliteitsborging van de operationele prestaties van alle betrokken publieke, publiek-private en private hulpverleningsdiensten, worden bestuurlijke keuzes gemaakt ten aanzien van de maatscenario s waarop de genoemde organisaties worden gedimensioneerd. In de matrix van GRIP-niveau s en capaciteitomvangen wordt gesuggereerd dat er negen maatscenario s bepaald kunnen worden. Hierover moet het volgende opgemerkt worden: 1) Elke veiligheidsregio maar ook elke risicodragende organisatie is autonoom in het bepalen van de voor de wettelijk verplichte voorbereiding maatgevende scenario s. In het kader van de komende wet op de veiligheidsregio s (oktober 2010) worden de regio s met een handreiking voor de bepaling van haar risicoprofielen uitgenodigd om landelijke uniformiteit te bewerkstelligen (zie volgende informatieblad. In dit kader moeten de al eerder vastgestelde, landelijke scenario s van spoor-, water- en (snel-)wegbeheerders met vijfentwintig veiligheidsregioo s worden afgestemd (ProRail maakt in haar Treinincidentmanagement-regeling (TIM) onderscheidt in 9 scenario s, waarvan de laatste binnen de matrix van OOV-verstoringen vallen en de overige in feite bedrijfseigen continuïteitsverstoringen zijn. 2) Wat de uitwerking van scenario s betreft moet bedacht worden dat de zogenaamde man-made-disasters (technologische rampen) het vaakst voorkomen; deze zijn bovendien een zekere zin beheersbaar door adequaat veiligheidsbeleid (proactief, preventief en/of preparatief). Bovendien levert een investering in de kwaliteit van incidentbestrijding van deze categorie incidenten maatschappelijke winst, op vergelijkbare wijze als investeringen in continuïteitsplanning de bedrijfswinst verhoogd. De voorbereiding op de zogenaamde god-made-disasters (natuurrampen) is ook nodig maar is pas echt zinvol wanneer de incidentbestrijdingsorganisatie optimaal functioneert: dit is namelijk altijd voorwaardelijk. Voorlopig is het wel van belang inzicht te hebben in de plaats, aard en omvang van natuurrampen. (N.B.: de gevolgen van technologische rampen, zoals een treinramp) worden vaak overschat in tegenstelling tot natuurrampen (aardbeving) waarvan de gevolgen meestal onderschat worden [Rutherford, 1980]). 3) Wat de keuzes van de incidentscenario s en de uitwerking daarvan in werkmethoden betreft, moet gestreefd worden naar een generische benadering. Voor transportincidenten met het vervoer van gevaarlijke stoffen betekent dat bijvoorbeeld: 3a) de door de brandweer primair voor inrichtingen ontwikkelde OGS-procedure is onveranderlijk van toepassing op de transportwegen. Bij een spoor- en (snel-)wegincident zijn de inzetmogelijkheden alleen minder ideaal dan op een bedrijfsterrein; bij een waterwegincident heeft men bovendien te dealen met de dynamiek van (stromend) water. 3b) het subproces ter plaatse gaan is methodisch generiek te beschrijven. De functie van een Uitgangsstelling nabij het inzetgebied is generiek toepasbaar; bij een incident op een vaarwater begint daar pas het verschil met een wegincident, denk aan de opstapregeling. 3c) wat de redding van grotere aantallen inzittenden van voertuigen voor personenvervoer betreft, is geen noodzakelijk verschil tussen een bus, trein, tram, metro of zelfs vliegtuigcompartiment. Net als bij de redding van inzittenden van een personenauto, is het generieke probleem dat er geen werkruimte is om elk individueel slachtoffer met een brandweerredding - medisch hulpverleningsteam te benaderen. Hiervoor is de methode van werkcirkels bedacht ( methode Kusters en inzetsysteem Omnibus [NIFV]). 5: Richtlijn IM-GS Op basis van de voorzienbare plaatsen, aarden en omvangen van incidenten met het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verderop in dit protocollenboek welkmethoden beschreven. De ontwikkeling van de werkmethoden kunnen op hun beurt als proces beschreven worden. Dit wordt geïllustreerd net de 4e-orde leerkring. De vierde-orde leerkring geeft op een andere wijze de relatie weer tussen de Richtlijn IM-GS (2.Beheerssysteem) en de hierboven toegelichte uitgangspunten van het schema, 1.Scenariogestuurd informatiemanagement. De generische benadering van de planning van de werkmethoden is het product van 3.Planningssysteem. De (maatgevende) scenario s zijn het product van 4.Causaliteit, wat weer het product is van kwalitatief en systematisch evalueren van (bijna-)incidenten. De normale bedrijfsprocessen, in casu het verkeersmanagement (1. Voortbrengingssysteem) is hetgeen met de Richtlijn IM-GS zo goed mogelijk in stand wordt gehouden. Het verbeteren van het ontwerp van het primaire voortbrengingssysteem (5. Verbetering voortbrengingssysteem), valt buiten het domein van incidentmanagement maar heeft daar uiteraard een oorzakelijke relatie mee.

4 REGIONAAL RISICOPROFIEL (ex. Handreiking regionaal risicoprofiel, POC, november 2009)

5 Multi 1.0 OVERZICHT IM (GS) (hoofd-/sub)processen Niet-limitatieve greep uit bestaande instructies Melding en alarmering Restdekkingsregeling; kazerne volgorde regeling ; Hiervoor bestaan meerdere systemen met aflopende betrouwbaarheid: C2000-paging, automatische telefoonkiezer, bellijst, e.d. Ter plaatse gaan Tweezijdig aanrijden; uitgangsstelling (UGS, voor paraatstelling bijstandseenheden); begidsing door politie c.s.; Hiervoor bestaan verschillende regelingen: denk aan voorrangvoertuigen, opstapplaatsen waterongevallen, arbo-regels werkzaamheden op spoor, etc. Eerste veiligheidsmaatregelen Richtlijn 1ste veiligheidsmaatregelen eenzijdig/ tweezijdig aanrijdingsgevaar, bovenwinds opstellen, veiligheidsafstyanden De richtlijnen voor wegwerkers (idem spoorwerkers) en die voor zwaailichtendisciplines moeten optimaal op elkaar afgestemd zijn, mede wegens Arbo-/juridische consequenties Inrichten ad hoc werkplek ter plaatse incident Fence off parkeren; veilige tunnelbuis; inrichting ontsmettingsveld; buiten-/binnenring; ondersteuningsgebied/-cirkel (50 of 10 m); veiligheidsafstanden 500 m (expl.), 100 m (= straatlengte) verkenning op afstand, 25 m (= slanglengte) (hittestraling, instorting gevel) Het betreft hier de eerste opstelling. Sommige eenheden kunnen daarna moeilijk of niet verplaatst worden (bv. Ontsmettingsveld). In dat geval moet persé de veiligheidsafstand toegepast worden. Stabiliseren bedreiging OOV aanrijdingbeveiliging; valbeveiliging; adembescherming; filebeveiliging; branduitbreiding belendingen voorkomen; af-/toedekken slachtoffer;... Principe: Eigen veiligheid (1) gaat voor; vervolgens veiligheid belanghebbenden (2); dan getroffenen (3). Eigen veiligheid betreft alle hulpverleners (ook de spontane). De eerste professionele eenheid ter plaatse begint met de organisatie van dit proces. Stabiliseren Milieubedreiging Kubusgedachte; onmiddelijke effecten; latente langetermijneffecten??? In de volgorde (?) mens, (huis)dier,... Herstel openbare voorzieningen Doorstromingsplanning; Omleidingsplanning; rijstroken vrijgeven; scherm plaatsen;...; Van buiten naar binnen werkend; rekeninghoudend met de conditie van de automobilisten Bergen????????... Opruimen?????????.. Repareren/ saneren????????. Zie M 2.0

6 Multi 2.0 VOORTSCHRIJDENDE INZETPLANNING M4.0 Ter plaatse gaan Melding en opschaling M3.0 AC verkeersmaatregelen RWS x Nader bericht geven M6.0 Eerste veilgigheidsmaatregelen ter plaatse M5.0 AC Waarschuwing van de bevolking AC Milieumaatregelen BRW x MIL x Inrichten werkplek ter plaatse voor basismono-processen; eigen veiligheid voorop! M7.0 Openbare veiligheigheid M8.0 Moterkap-overleg Multidisciplinair opstellingsplan (inrichting werkcirkels) 1e COPI overleg Multi afgestemde monoplanning Eerste verkenning Eerste werkplan monodisciplinair Tweede multi afgestemd werkplan Acties: Prio: stabiliseren gevaar, hulpverlening aan zelfredzamen, ondersteunen burgerparticipatie. Doel: Zoveel mogelijk SO redden in zo kort mogelijke tijd (scope and run). Werken met persoonlijke uitrusting. Al werkend informatie verzamelen voor leidinggevende. Interne afstemming:... Externe afstemming: Structuering: Standaardinzetcommand o s en afspraak over informatiebehoeften. Tweede verkenning Uitvoering met basisuitrusting van de eenheid (voertuig) t.b.v. (o.a.) stabiliseren T1 en bevrijden T2 Samenwerking optimaliseren 2e COPI overleg M9.0 Multi plan Volgende werkplannen Uitvoering met specialistische uitrusting t.b.v. (o.a.) bevrijden T1; Voortschrijdene infoverzameling en evaluatie Zie volgende blad Opvolgende werkzaamheden uit te voeren met inzet van calamiteitendienstverleners met bijzonder specialistische uitrusting t.b.v. (o.a.) bergen van doden.

7 M 2.1 Milieubescherming cf. regionale milieuincidentbestrijdingsplannen (MIP) PLAN VAN AANPAK OVERIGE 3r COPI overleg Dit kan de (snel)weg zijn maar ook een waterweg of een kunstwerk daarin, etc. [Processenboekje IM, VCNL (z.d.] M 10.0 PvA Milieubescherming uitvoering Verkenning Rijstroken vrijmaken met behoud van minimaal veiligheidsniveau voor 1. hulpverleners, 2. omgeving, 3. weggebruikers 4e COPI overleg RWS x Doorstromingsplan uitvoering verkenning Algemene mobiliteit; beperken van dominoeffectongevallen 5e COPI overleg RWS x Omleidingsplan uitvoering verkenning Na grondige gevaarsanalyse bergingsproces 6e COPI overleg RWS x Bergen uitvoering verkenning Zie volgende blad

8 M 2.2 PVA HERSTELWERKZAAMHEDEN Dit kan de (snel)weg zijn maar ook een waterweg of een kunstwerk daarin, etc. [Processenboekje IM, VCNL (z.d.] Mobiliteit COPI-RWS Cf. Handboek tijdelijk IM Schadeherstel opruimen uitvoering Verkenning COPI-RWS??? uitvoering verkenning COPI-RWS???? uitvoering verkenning

9 Multi 3.0 Melding van incident PROCES INFORMATIEVOORZIENING IM (GS) MELDING EN OPSCHALING Procesverantwoordelijk: VR/Meldkamer Acties: Aannemen, uitvragen, en verifiëren van een incidentmelding; alarmeren van en communiceren met eenheden die ter plaatse moeten gaan; informeren van andere disciplines en autoriteiten; verslaglegging. Interne afstemming: Externe afstemming: Structuerering: Meldkamerinformatiesysteem; (basis)scenario s; voorbereide plannen. Doel: Voldoende en juiste eenhedenop tijd ter plaatse. Door competente professional ter plaatse of op afstand (cameratoezicht)? Herkenning van een gedefinieerde incidentscenario Alarmering cf. bijbehorend protocol Betreffende professional is gemandateerd, zodat hij bij misinterpretatie of een onverwachte uitbreiding van het incident geen blaam treft. nee GRIP-protocol Door burger(s) ter plaatse? Melding betrouwbaar? Voortschrijdende planning nee Checklist valideren melding Alarmering cf. gedefinieerd basisscenario Uitgaande van de werkplanningsfasen, zullen eerste eenheden ter plaatse gaan en de rest naar een UGS, waardoor afschalingmogelijk blijft. Bij gerucht? Verifieerbaar nee Verkennings-eenheid ter plaatse sturen Checklist verifieren melding Ter plaatse gaan M3.0

10 Multi 4.0 Uitrukken vanaf (stationaire) standplaats met kortste opkomsttijd TER PLAATSE GAAN Cf. alarmeringsregeling, rekening houdend met noodzaak bovenwinds op te stellen; rekening houdend met files of andere obstructies op de route, eventueel tweezijdig aanrijden,... Procesverantwoordelijk: VR/Preparatie Acties: Uitrukken vanaf standplaats; aanrijden via kortste/ snelste route of cf. aanwijzing meldkamer; al dan niet wachten in UGS nabnij incident; opstellen cf. richtlijn(en). Interne afstemming: Taakverdeling ploegen Externe afstemming: Nadere info van meldkamer; info over andere OHD n ter plaatse; verkenning bij het naderen of door haasjeover-systeem. Structurering: Fens off; eerste veiligheidsmaatregelen. Doel: Meer incidenten (domino-effect) voorkomen. Eerste-lijns eenheid? Incident benaderbaar? Opstellen cf. protocol Eerste veiligheidsmaatregelen Tijdens benaderen verkennen tijdens de rit, nader bericht geven aan meldkamer, opdrachten eerste werkplan voorbereiden,... nee nee Wegsituatie? Sitrap aan meldkamer geven met suggesties voor overige uitrukeenheden; op afstand verkennen; alternatief plan bedenken, eventueel randvoorwaarden kortsluiten met hogere leidinggevende;... Voor bekende verkeersknelpunten en voor onderhoudsituaties moeten de alternatieven geprepareerd worden ( plan B ). nee Bij water- en spoorwegen aanrijden naar Aansluitpunt Voor hulpverlening op het water hebben varende disciplines Opstapplaatsen geselecteerd voor voertuiggebonden disciplines. Bij spoorwegincidenten mag de spoorbaan alleen betreden worden door daartoe gecertificeerde functionarissen: deze zullen niet-spoorwegfunctionarissen dus moeten opvangen, begeleiden en bewaken. i.1 Taak in eerste werkplan? Doorrijden en cf. richtlijn xyz opstellen bij/ achter eerstelijnseenheid Zie verder Richtlijnen Zwaailichtengebruik, Fens off,..... nee i.1 Afwachten in Uitgangsstellingnabij-inzetgebied (UGS2) Lijst van geselecteerde UGS n en/of Richtlijn opstellen bij toeritten Vanaf de UGS2 kunnen eenheden die door afschaling niet meer nodig zijn, snel weer terug naar de standplaats; bovendien wordt de weg niet onnodig geblokkeerd. Wanneer de inzetplanning dat vereist kunnen eenheden ook langs een alternatieve route de incidentlocatie benaderen.

11 Multi 5.0 EERSTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN... Primaire processen zijn organisatie c.q. discipline afhankelijk ergo parate, nietparate overheidshulpdiensten; particuliere hulpdiensten; spontane hulpverlening [het roodblauwe boekje VCNL, 2004]

12 Multi 6.0 INFORMATIEVOORZIENING ( nader bericht ) Bekend BASISscenario? Bestuurlijk vastgesteld plan ter zake volgen N.B.: met de handtekening van de burgemeester is deze al op betreffende datum in werking gesteld! nee M 6.1 Groter dan BASISscenario? Nog capaciteit beschikbaar? Verder opschalen Rekening houdend met restdekking. N.B.: Onderschrijding van de restdekking heeft juridische gevolgen, immers geen overmachtsituatie. nee Handelen naar bevind van zaken Overmachtsituatie. Met evaluatie en rapportage teruggrijpen op bestuurlijke besluitvorming over keuze BASISscenario nee Kleiner dan BASISscenario? nee Géén kans op uitbreiding? nee Kies een kleiner inzetplan i.1 De kleinere inzetplannen kunnen minder omvangrijk zijn door (1) een minder omvangrijke bestuurlijke en/of operationele coördinatie (zie GRIP), en/of (2) minder disciplines, zelfs monodisciplinair, en/ of (3) minder eenheden per discipline. i.1 Kies inzetplan dat voor het BASISscenario is geprepareerd Overmachtsituatie. Met evaluatie en rapportage teruggrijpen op bestuurlijke besluitvorming over keuze BASISscenario

13 Multi 6.1 OPSCHALING OPERATIONELE EN/OF BESTUURLIJKE COÖRDINATIE GRIP-niveaus Momentaan vastgestelde plaats, aard en omvang van incident Elk moment kan blijken dat de plaats, aard en/of omvang toch anders of veranderd is. In principe kan men beter (bewust) afschalen dan uit onwetendheid) te laat opschalen. is het een monodisciplinair / bedrijfsintern probleem? GRIP 0 (business as usual; geen opschalingsacties) (Voortschrijdend) informeren van belanghebbenden is vaak voldoende In principe is er altijd een meldingsplicht voor eenieder bij een (dreigend) gevaar; het laatste ter beoordeling van de door het bevoegd gezag veiligheid aangewezen deskundige (brandweer). nee Meerdere disciplines / bevoegde gezagen belanghebbend? GRIP 1 Opschalen cf. bestuurlijk vastgesteld plan Belanghebbende organen vaardigen een OVD af voor het COPI. Niet vertegenwoordigde organen worden waargenomen door brandweer of politie Belanghebbend zijn in ieder geval instanties die van toepassing zijnde wetten moeten handhaven. nee Is er ook een effectgebied? GRIP 2 Opschalen cf. bestuurlijk vastgesteld plan De gevolgen voor het effectgebied moeten onderzocht en beheerst worden. Belanghebbenden in het effectgebied moeten adequaat geïnformeerd worden. Vaak hoeft niet een volledig ROT opgetuigd worden maar volstaat de meetplanorganisatie. De kernbezetting van het OT maakt in ieder geval een multidisciplinaire opertationele en bestuurlijke beoordeling van de toestand en handelt vervolgens cf. nee Is bevolkingszorg in het geding? nee Zijn meerdere bestuursorganen betrokken? boven lokale betekenis GRIP 3 Opschalen cf. bestuurlijk vastgesteld plan GRIP 4 Opschalen cf. bestuurlijk vastgesteld plan Indien processen Voorlichting, Opvang & Verzorging, en/of andere gemeentelijke processen een rol spelen, moet het gemeentebestuur, c.q. de burgemeester ingeschakeld worden. De betrokken bestuursorganen OOV, eventueel betrokken functionele besturen (bv. waterschap) en belanghebbende bestuursorganen van private instellingen stemmen hun het beleid onderling af. Het gaat hier primair om bevolkingszorg, een gemeentelijke verantwoordelijkheid, portefeuillehouder burgemeester. Vaak hoeft geen BT in actie te komen maar alleen voorlichting en de burgemeester als woorvoerder. Door de schaalvergroting en centralisatie van het bestuur naar het niveau van Veiligheidsregio, zal de bestuurlijke opschaling in de toekomst niveau 3 eerst overslaan tot zeker is dat het lokale b.g. moet optreden. nee Is de nationale of internationale veiligheid in het geding? GRIP 5 Opschalen cf. bestuurlijk vastgesteld plan Belanghebbende ministers en eventueel de coördinerend minister treffen zo nodig landelijk werkende maatregelen. Cf. Europese verdragen worden buitenlandse overheden geïnformeerd. De bestuurlijke coördinatie betreft vaak vooral de coördinatie van bestuursorganen; alleen bij crises met bovenregionale uitstraling zal ook sprake zijn van centrale, bestuurlijke aansturing van het lokale veiligheidsbestuur

14 M 7.0 RAMPTERREIN m Maatgevend scenario ammaniak (transport)incident: 1)lekkage, 2)plasbrand, 3)pluimvorming NOx: Voorlichtings richtwaarde (VRW-) contour: x 1000 m na ca 1 kwartier bij neutraal weer (D5) R hulpverleningsgebied (theoretisch) 5 km R rampterrein (theoretisch) 10 km

15 AFMETINGEN RAMPTERREIN (karakteristieken, maatscenario gerelateerde afstanden voor een eerste theoretische inzetplanning). EXPLOSIE ( plof )SCENARIO De (warme) BLEVE is het maatgevend scenario. De schadegebieden t.g.v. de hitte, straling, drukgolf (met primaire en secundaire effecten) respectievelijk weggeslingerde objecten en zijn theoretisch cirkelvormig. De secundaire schade door branduitbreiding beslaat een sector met de wind mee. De afzetting van de (theoretisch) cirkelvormige gebieden moet pragmatisch bepaald worden op basis van de aanwezige infrastructuur en natuurlijke hindernissen. Rampterrein (gebied waarin burgemeester bijzondere regelgeving kan toepassen): R1000m Hulpverleningsgebied (gebied waarin hulpverleningsdisciplines moeten optreden): R500m Ondersteuningsgebied: het (theoretisch) ringvormige gebied tussen de cirkels, waarin logistieke functies plaats vinden. PLUIMSCENARIO Ammoniak lekkage met plasbrand met een nitreuze wolk als gevolg. Het bedreigde gebied is sigaarvormig met de wind mee. De brandweer bepaald het gebied in eerste instantie theoretisch met een 12-stralige windroos met diameters van xxxkm respectievelijk yy km. Afhankelijk van de onzekerheid over de plaatselijke windrichting wordt het gebied bepaald op 1 tot 3 sectoren. Het gebied wordt op basis van het gevaar voor de mens onderverdeeld in hot (levensbedreigende-waardecontour (LBW), warm (alarmeringsgrenswaardecontour (AGW) en cold (voorlichtingsrichtwaardecontour (VRW)). In de cold-zone moeten mensen geïnformeerd worden i.v.m. de incidentgerelateerde stankklachten; in de andere zones, ofwel sirenegebieden, is de beste tactiek schuilen en het devies ramen en deuren sluiten, informatie van het bevoegd gezag afwachten,. Rampterrein (alle zones????) 7,3 x 1 km bij neutraal weer (D5) (80% van het ar); 65 x 2,5 km bij stabiel weer (F2) (voornamelijk s nachts) Hulpverleningsgebied (hot zone) 550 X 60 m bij neutraal weer (D5) (80% van het ar); 1700 x 30 m bij stabiel weer (F2) (voornamelijk s nachts) Ondersteuningsgebied (warm zone) 1900 x 210 m bij neutraal weer (D5) (80% van het ar); 16 x 0,5 km bij stabiel weer (F2) (voornamelijk s nachts)

16 M 7.1 INZETGEBIED Opstelplaats t.b.v. GASPAKINZETPROCEDURE R25m Werkcirkel OGS R50m Ondersteuningscirkel OGS

17 AFMETING INZETGEBIED cf. OGS-PROCEDURE Voor Ongevallenbestrijding met gevaarlijke stoffen (OGS) hanteert de brandweer een procedure waarmee gewaarborgd wordt dat: De eenheden de incidentlocatie veilig, i.c. bovenwinds, bereiken; Er voldoende afstand is van het gevaarsobject i.v.m. de kans op escallatie; De hulpverleningsploeg die in gaspakken het lek moeten dichten, veilig weer uit hun beschermende kleding geholpen worden; De contaminatie (indien relevant) niet onnodig verspreid wordt; Er voldoende back up is voor het geval de hulpverleningsploeg zelf iets overkomt. De OGS-trein telt tenminste vijf eenheden (waaronder een personenauto) HV: Hulpverleningseenheid met gaspakken en afdichtgereedschap en de hulpverleningsploeg ; HAD: Haakarmvoertuig met decontaminatieunit (ter plaatse af te zetten) met voorzieningen voor de ontsmetting van de gaspakinzetploeg; AS: Tankautospuit met water- en schuimsystemen om dampen neer te slaan, plassen af te dekken en handjes om het decontaminatieveld in te richten, gereedschappen gebruiksklaar te maken t.b.v. de HV-ploeg, i.c. de Ondersteuningsgroep ; DA: Dienstauto van de Officier van dienst (OVD), die de gaspakinzet operationeel leidt. DA: Dienstauto van de Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS), die ter plaatse met andere deskundigen het plan-van-aanpak voor de OVD bedenkt.

18 M 7.2 WERKGEBIED 5m-werk cirkel HV-PLOEG 10m-werk cirkel ONDERSTEUNINGS- PLOEG rode (besmette) loopzone van hulpverleningsplaats naar decontaminatieunit

19 M 7.2 AFMETINGEN WERKCIRKELS WERKGEBIED - Het theoretische model (m.n. de cirkels) zal bij snelweg- en spoorwegongevallen in de praktijk met enig vernuft moeten worden toegepast; de cirkels zullen in de dwarsrichting verplat worden tot ellipsen. De afstanden tussen de op te stellen voertuigen en de voor- en achterkant zal echter steeds voldoende moeten zijn om verstoring in de 'werkcirkel' te voorkomen. Bij kettingbotsingen (zonder bussen) zal men enkele gecrashte voertuigen tot één pelotonsinzetvak moeten clusteren. Rekenend in eenheden van plusminus 5 m komt men dan ook snel aan de R=25m grens van de werkcirkel. grensgebied werkcirkel ondersteuningscirkel. AMBU = gewondennest; HAB-basisuitrusting = verzorgingsplaats. Het zeiltje is bij de volgende inzetoefening dichter bij de bus gelegd.

20 Multi 8.0 BESLUITVORMING MULTIDISCIPLINAIR IN COPI (april 09) 1 Besluitvorming op basis van PDCA-cirkel: Plan > Do > Check > Act 4 2 of Kolb: 1. Situatieanalyse >>> probleemeigenaars, prioriteiten, hakken in vakken, Probleemanalyse >>> kenmerken zoals dynamiek, afbreukrisico, weersafhankelijkheid, Oplossingsanalyse >>> tactisch plan, alternatieve plannen, logistiek plan 3 4. Implementatie-analyse >>> motivatie, communicatie, informatievoorziening, verzorging,... Monodisciplinaire planning, op basis van kennis van (maatgevende) scenario s en (oefen)ervaring met multidisciplinaire samenwerking Multidisciplinaire afstemming van de mono-plannen > multi-plan van aanpak binnen mandaatvrijheid, anders bestuurlijk besluit Uitvoering van de planning al dan niet in samenwerkingsverband; periodieke voortgangsbespreking KLOK Vergaderklok (voorbereiden : vergaderen : uitvoeren = 1 : 1 : 2) Alle disciplines op zijn beurt, die met de meeste info eerst; volgende alleen nieuwe info toevoegen Korte presentatie besluitvorming (zonodig al luisterend aangepast aan nieuwe info) Plotter maakt plot van situatie nu, situatie na x tijd, inzetplanning Gespreksleider agendeert de knelpunten (waar de planningen elkaar hinderen; waar win-win mogelijk is) Gespreksleider onderhandelt over de knelpunten Samenvatting van multi-plan-van-aanpak Afspreken wanneer eerste voortgangsoverleg (wijze van (radio)comminicatie is volgens vaste order ) Voor dit proces is vooral van belang hoe nauwkeurig waarnemers van een incident hun melding kunnen doen. Herkenning van het incidentscenario (burgervoorlichting c.q. uitvraagprotocol centralist), plaatsaanduiding (b.v. hectometerpaal), kwaliteit van het communicatiekanaal.

21 M 8.0 MULTIDISCIPLINAIR OPERATIONEEL PLAN INLEIDING PLANVORMING...

22 OPERATIONEEL PLAN (BASIS) PUIMSCENARIO Toelichting voorbeeld ammoniakkoelinrichting te Bemmel

23 MAATGEVENDE SCENARIO s PLUIMSCENARIO Inleiding...

24 MAATGEVENDE SCENARIO s Vervolg...

25 MAATGEVENDE SCENARIO s Vervolg...

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen

Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Handreiking voor optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassingen Brandweer Amsterdam-Amstelland Sector Expertise en Regie Karspeldreef 16 1090 AD Amsterdam 1 Voorwoord Het gebruik van waterstof kent

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak

Bevolkingszorg op orde 2.0. Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Bevolkingszorg op orde 2.0 Eigentijdse bevolkingszorg, volgens afspraak Commissie Bevolkingszorg op orde Colofon Deze rapportage

Nadere informatie

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2

Masterthesis MCPM. Inhoudsopgave 2 Masterthesis MCPM 24 januari 2014 Kernopgave 5200510 (versienummer: 2011.50.1) Inhoudsopgave 2 1 Aanleiding onderzoek 3 1.1 Inleiding 3 Een onderzoek 1.2 Aanleiding naar Plaats onderzoek Incidentmanagement

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten

Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Risico's voor mensen met beperkingen bij calamiteiten Quick scan Jack Wever - DSP-groep Harm Jonker - Vilans Paul van Soomeren - DSP-groep Anne van der Graaf - Vilans Risico's voor mensen met beperkingen

Nadere informatie

Natuurbrand, een Onderschat Risico

Natuurbrand, een Onderschat Risico Natuurbrand, een Onderschat Risico kwantitatieve en kwalitatieve benadering om te komen tot bestuurlijke en operationele prioritering in risico s in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Drs. A.T.W.

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Evaluatie asbestincident Roermond

Evaluatie asbestincident Roermond Evaluatie asbestincident Roermond Acute fase: 16-12-2014 tot 19-12-2014 Nazorgfase: 19-12-2014 tot 15-04-2015 Door: Evaluatiecommissie Asbestincident Roermond Steven de Vreeze (VZ) Hans Wink Kees Kappetijn

Nadere informatie

Bijlage 10. Visie Rope Rescue Team

Bijlage 10. Visie Rope Rescue Team Bijlage 10 Visie Rope Rescue Team Versie juni 2014 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1 Opbouw rapportage... 4 2 Afbakening... 5 Begrippen... 5 Afbakening opdracht... 5 3 Rope Rescue Team... 6 Inleiding...

Nadere informatie

Netcentrisch. Een cultuuronderzoek naar multidisciplinaire samenwerking en gezamenlijke operationele beelden in de Veiligheidsregio s.

Netcentrisch. Een cultuuronderzoek naar multidisciplinaire samenwerking en gezamenlijke operationele beelden in de Veiligheidsregio s. Netcentrisch Werken in ontwikkeling Een cultuuronderzoek naar multidisciplinaire samenwerking en gezamenlijke operationele beelden in de Veiligheidsregio s. Jeroen Wolbers Kees Boersma Jaap de Heer Netcentrisch

Nadere informatie

Van rampenbestrijding naar crisis beheersing

Van rampenbestrijding naar crisis beheersing rijkshere crisismanagement Van rampenbestrijding naar crisis beheersing De betekenis van de rijksheren voor de veiligheidsregio CRISISMANAGEMENT Van rampenbestrijding naar crisis beheersing - de betekenis

Nadere informatie

AANPAK VOORKOMING ESCALATIE VOORKOMING ESCALATIE

AANPAK VOORKOMING ESCALATIE VOORKOMING ESCALATIE 1 Er was in Leeuwarden een gezin waarbij zoveel hulpverleners betrokken waren, dat we een zaaltje moesten huren om het proces te evalueren. Daar ontstond de overtuiging dat het beter moest. We kenden GRIP

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio

Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio ÉEN MET ALLEN ALLEN MET ÉEN SOCIALE MEDIA: TOEKOMSTIGE CRISISMANAGEMENTTOOLS? Een verkennend onderzoek naar de integratie van sociale media in de crisisorganisatie van de veiligheidsregio Copyright 2011

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OFFICIER VAN DIENST werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 30 september 2005 te Arnhem vastgesteld het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel. Inleiding In

Nadere informatie

Praktijkadvies voor eigenaren en beheerders van bos- en natuurterreinen

Praktijkadvies voor eigenaren en beheerders van bos- en natuurterreinen ACHTERGRONDDOCUMENT Risicobeheersing natuurbranden: gezamenlijk, gebiedsgericht, lokaal maatwerk Praktijkadvies voor eigenaren en beheerders van bos- en natuurterreinen Dit achtergronddocument betreft

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND

HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND HANDBOEK (ZELF)REDZAAMHEID VEILIGHEIDSREGIO AMSTERDAM-AMSTELLAND VERSIE: OKTOBER 2010 Inhoud Inleiding 3 1. Werkwijze Samenwerken 4 2. Aansprakelijkheid bij het benutten van redzaamheid 9 3. Checklist

Nadere informatie

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid

Zelfredzaamheid bij rampen en crises. Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Zelfredzaamheid bij rampen en crises Stimulerende beleidsinstrumenten van de overheid Freya Newton Houten, augustus 2010 1 COLOFON Studie Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bestuurskunde

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie