Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014"

Transcriptie

1 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Postelectoraal onderzoek Europese verkiezingen 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 SOCIAALDEMOGRAFISCHE BIJLAGE Onderzoeksgebied: Populatie: Methode: Veldwerk: EU 28 ( Europese burgers) Europeanen in de kiesgerechtigde leeftijd (vanaf 18 jaar/vanaf 16 jaar in Oostenrijk) persoonlijke interviews (CAPI) 30 mei - 27 juni 2014, TNS opinion INLEIDING... 3 I. DEELNAME... 8 II. STEMMING III. ONTHOUDING IV. HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE EUROPESE UNIE V. BLOOTSTELLING AAN DE VERKIEZINGSCAMPAGNE EN INFORMATIEBRONNEN OVER DE EUROPESE VERKIEZINGEN Afdeling Analyse van de publieke opinie Jacques Nancy Leeftijd Geslacht Beroep 1

2 N.B.: In de 28 EU-lidstaten zijn burgers van 18 jaar en ouder 1 persoonlijk geïnterviewd door TNS Opinion. De correctiecriteria bij deze enquête waren geslacht, leeftijd, woonplaats alsmede deelname aan de Europese verkiezingen en uitgebrachte stem jaar en ouder in Oostenrijk. In het rapport spreken we omwille van uniformiteit echter steeds over jongeren in de leeftijd van jaar. 2

3 INLEIDING De resultaten per geslacht, leeftijd en beroepsgroep laten een aantal tendensen zien. Net als bij de enquête die na de Europese verkiezingen van 2009 werd gehouden blijken er weinig verschillen in stemgedrag tussen mannen en vrouwen te zijn. Over het algemeen werden mannen meer beïnvloed door de verkiezingscampagne dan vrouwen, en daarom hebben meer mannen hun stem uitgebracht. Per leeftijdscategorie zijn de verschillen groter. De jongste Europeanen (18-24 jaar) staan positiever tegenover de Europese Unie dan de oudsten (55+), hoewel zij minder vaak zijn gaan stemmen. Tot slot is er een groot verschil per beroepsgroep: leidinggevend personeel en zelfstandigen hebben vaker gestemd en hebben meer vertrouwen in de Europese Unie, terwijl werklozen, arbeiders en huisvrouwen/-mannen vaker niet zijn gaan stemmen. De tabellen en grafieken hieronder bieden een overzicht van de algemene resultaten per vraag voor de hele Europese Unie. In onderstaande tekst wordt met name ingegaan op de belangrijkste sociaaldemografische categorieën. Nader beschouwd: De deelname aan de Europese verkiezingen van mei 2014 verschilt per geslacht, leeftijd en beroepsgroep van de respondent. - Er zijn meer mannen gaan stemmen dan vrouwen (45% tegenover 41%). Het verschil ten opzichte van 2009 is groter geworden en bedraagt nu 4 in plaats van 2 procentpunten. - De oudste respondenten blijven het meest betrokken. Zo heeft 51% van de 55-plussers bij de Europese verkiezingen gestemd, terwijl dit in de categorie jaar maar 28% is. In vergelijking met 2009 zijn de resultaten weinig veranderd. - Leidinggevend personeel (53%), zelfstandigen (52%) en gepensioneerden (50%) hebben het vaakst gestemd. Deze percentages liggen duidelijk boven die van huisvrouwen/-mannen (37%), studenten (37%), arbeiders (35%) en werklozen (31%). Er is evenwel een stijging van de deelname onder werklozen en studenten te zien (+ 3) en een duidelijke daling onder huisvrouwen/-mannen (-5). Wat het beslissingsmoment betreft zijn er duidelijke verschillen per leeftijdscategorie en beroepsgroep. Daarentegen zijn er nauwelijks verschillen per geslacht: - Jongeren beslissen op de dag van de verkiezingen zelf of enkele dagen van tevoren (28% tegen 11% van de groep 55+). 3

4 - Per beroepsgroep zijn het vooral de studenten (27%) en het leidinggevend personeel (25%) die in de laatste week vóór de verkiezingen beslissen. - Meer dan de helft van de 55-plussers (57%), de gepensioneerden (57%) en de huisvrouwen/-mannen (54%) koos ervoor te stemmen zoals zij altijd al stemden; zij hadden dus al ruim vóór de verkiezingscampagne besloten hoe zij zouden stemmen. Burgerplicht en stelselmatig stemmen staan in alle categorieën bovenaan bij de redenen om te gaan stemmen. - Vrouwen noemen vaker stelselmatig stemmen (44% tegenover 38% bij mannen) en burgerplicht (43% tegenover 39% bij mannen). - De oudste respondenten zijn verreweg degenen die stelselmatig stemmen het vaakst noemen (46% tegenover 26% van de groep jaar). Zij noemen ook vaker burgerplicht als reden om te stemmen (42% tegenover 39%-40% in de overige leeftijdscategorieën). - Leidinggevend personeel geeft het vaakst aan dat zij stemmen als steunbetuiging voor de Europese Unie (22%). - Leidinggevend personeel, studenten en werklozen denken het vaakst dat zij "dingen kunnen veranderen door aan de Europese verkiezingen deel te nemen" (elk 15%). Economische en maatschappelijke kwesties werkloosheid en economische groei zijn de belangrijkste zaken voor alle onderzochte categorieën: - Werkloosheid wordt het vaakst genoemd door vrouwen (47% tegenover 42% van de mannen), de leeftijdsgroepen en jaar (resp. 56% en 50%), werklozen (65%), huisvrouwen/-mannen (59%), arbeiders (54%), studenten (48%) en overige werknemers (47%). De werkloosheid is in vergelijking met 2009 een duidelijk belangrijker onderwerp geworden in alle onderzochte categorieën, en met name onder huisvrouwen/-mannen (59%), +17) en onder de jongste respondenten (56%, +15). - Mannen noemen de economische groei vaker dan vrouwen (42% tegenover 39%). - De economische groei is voor zelfstandigen (51%) en leidinggevend personeel (44%) het belangrijkste onderwerp. - Wat immigratie betreft, de derde kwestie op Europees niveau (23%) zijn er weinig verschillen per geslacht en leeftijdsgroep. De variatie is iets uitgesprokener naar gelang de beroepsgroep. Het onderwerp neemt in alle categorieën evenwel aan belang toe met uitzondering van huisvrouwen/- mannen (17%, -2) en vooral leidinggevend personeel (22%, +12). 4

5 De leeftijds- en de beroepsgroep zijn onderscheidende variabelen bij de analyse van het moment waarop wordt besloten geen stem uit te brengen in de Europese verkiezingen. - Jongeren zeggen het vaakst dat zij nooit stemmen (31% tegenover 19% van de 55-plussers). Dit verschil is ten opzichte van 2009 echter kleiner geworden en bedraagt nu 12 in plaats van 17 procentpunten. - De oudste respondenten hebben daarentegen al enkele weken of enkele maanden vóór de verkiezingen hun besluit genomen (40% tegenover 19% van de groep jaar). Er is slechts weinig verschil tussen de leeftijdscategorieën als het gaat om "spontane onthouding", d.w.z. als enkele dagen vóór of op de dag van de verkiezingen wordt besloten om niet te gaan stemmen (32%-35%). - Wat de beroepsgroepen betreft zijn het net als in 2009 de leidinggevenden (42%) die het vaakst enkele dagen vóór de verkiezingen of op de dag van de verkiezingen zelf hebben besloten niet naar de stembus te gaan. Het "gebrek aan vertrouwen in de politiek in het algemeen" wordt het vaakst als reden aangevoerd door alle categorieën behalve de jongste respondenten en de huisvrouwen/- mannen (resp. 21% en 23% noemen een gebrek aan belangstelling voor politiek) alsook studenten (19%: te druk om te gaan stemmen). Werklozen en zelfstandigen noemen als reden het vaakst gebrek aan vertrouwen in de politiek (elk 30%). Werklozen zijn samen met gepensioneerden ook degenen die het vaakst denken dat "stemmen geen nut heeft of niets verandert" (resp. 18% en 17%). Het "lidmaatschap van de Europese Unie" wordt door de meerderheid van de personen in alle onderzochte categorieën als een goede zaak beschouwd. - Dit is met name het geval bij mannen (54%), zelfstandigen (54%), overige werknemers (55%), jongeren (57%) en vooral leidinggevend personeel (66%) en studenten (64%). het "vertrouwen in de EU-instellingen" heeft bij studenten (55% tegenover 39% die geen vertrouwen heeft), leidinggevenden (52% tegenover 44%) en de leeftijdsgroep van jaar (48% tegenover 45%) een meerderheid. Het vertrouwen neemt echter in alle categorieën af, met name onder studenten (-13) en zelfstandigen (-11). In 2009 had alleen een meerderheid van de werklozen geen vertrouwen in de instellingen van de Europese Unie. De "binding met de Europese Unie" blijft in alle categorieën een belangrijk punt. Dit geldt met name voor leidinggevend personeel (75%) en studenten (73%). De binding met de Europese Unie is in de verschillende categorieën in vergelijking met 2009 vrij stabiel gebleven: de grootste daling is te zien bij het leidinggevend personeel (75%, -4), mannen (63%, -4) en huisvrouwen/-mannen (54%, -4). 5

6 Afgezien van leidinggevenden en studenten verklaart de meerderheid van de ondervraagde personen in de verschillende categorieën dat "het Europees Parlement (...) onvoldoende rekening (houdt) met de belangen van de Europese burger". Deze mening zijn vooral werklozen (62%), huisvrouwen/-mannen (59%) en de oudste respondenten (56%) toegedaan. Ook hier zijn er weinig verschillen per geslacht van de respondent. Er is sprake van een sterke toename van deze mening in alle sociaaldemografische categorieën ten opzichte van 2009, met name onder huisvrouwen/-mannen (59%, +20) en zelfstandigen (54%, +16). De geringste toename, onder de jongste respondenten, bedraagt nog altijd 10 procentpunten (49%). In alle onderzochte categorieën voelt de meerderheid van de ondervraagde personen zich Europees burger. Hier valt het volgende op: - Weinig verschil per geslacht (63% van de mannen, 62% van de vrouwen). - Hoe jonger burgers zijn, hoe vaker zij zich Europees burger voelen (70% van de leeftijdsgroep jaar tegenover 59% van de groep 55+). - Studenten (75%) en leidinggevend personeel (74%) vormen opnieuw de beroepsgroepen waar het gevoel Europees burger te zijn het sterkst vertegenwoordigd is. - Daarentegen is er een daling ten opzichte van 2009 te zien bij met name zelfstandigen (65%, -5), overige werknemers (64%, -4), leidinggevenden (74%, -3) en mannen (63%, -3). De meerderheid van de burgers in alle categorieën beschikte over voldoende informatie om een stem te kunnen uitbrengen. - Dit geldt in sterkere mate voor mannen (61%) dan voor vrouwen (54%). - De oudste burgers leken beter geïnformeerd over de mogelijke keuzes dan de jongsten (60% van de groep 40+ tegenover 50% van de groep jaar). Van de eerste categorie gingen ook meer personen naar de stembus. - Leidinggevenden (68%) en zelfstandigen (64%) vormen de best geïnformeerde beroepsgroepen. - Het informatieniveau is in alle categorieën toegenomen in vergelijking met Dit geldt in het bijzonder voor werklozen (51%, +8). 6

7 De herinnering aan een stembuscampagne voor de Europese verkiezingen is bij de meerderheid van de personen in alle bestudeerde sociaaldemografische categorieën aanwezig. Er zijn op dit punt weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Per beroepsgroep zijn het net als in 2009 de leidinggevenden die verklaren het meest aan campagnes te zijn blootgesteld (74%). 7

8 I. PARTICIPATION 1.1. Participation Changes of turnout in the European elections (%EU) 8

9 Age groups PARTICIPATION FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results Profile of voters Base: all respondents 9

10 PARTICIPATION Age groups 2. National results Profile of voters Base: all respondents 10

11 Gender PARTICIPATION FOCUS ON GENDER 1. European Union results Profile of voters Base: all respondents 11

12 PARTICIPATION Gender 2. National results Profile of voters Base: all respondents 12

13 Occupational groups PARTICIPATION FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results Profile of voters Base: all respondents 13

14 PARTICIPATION Occupational groups 2. National results Profile of voters Base: all respondents 14

15 II. THE VOTE 2.1. The decisive moment to go and vote a) European average Base: respondents who voted 15

16 Base: respondents who voted 16

17 Age groups THE VOTE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections? Base: respondents who voted 17

18 THE VOTE Age groups 2. National results Base: respondents who voted 18

19 Age groups THE VOTE Base: respondents who voted 19

20 THE VOTE Age groups Base: respondents who voted 20

21 Gender THE VOTE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections? Base: respondents who voted 21

22 THE VOTE Gender 2. National results Base: respondents who voted 22

23 Gender THE VOTE Base: respondents who voted 23

24 THE VOTE Gender Base: respondents who voted 24

25 Occupational groups THE VOTE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections? Base: respondents who voted 25

26 THE VOTE Occupational groups 2. National results Base: respondents who voted 26

27 Occupational groups THE VOTE Base: respondents who voted 27

28 THE VOTE Occupational groups Base: respondents who voted 28

29 29

30 VOTE Occupational groups 2.2. The reasons for voting a) European average Base: respondents who voted Base: respondents who voted 30

31 Age groups THE VOTE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who voted 31

32 THE VOTE Age groups 2. National results Base: respondents who voted 32

33 Gender THE VOTE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who voted 33

34 THE VOTE Age groups THE VOTE Gender 2. National results Base: respondents who voted 34

35 Occupational groups THE VOTE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who voted 35

36 Occupational groups THE VOTE THE VOTE Occupational groups 2. National results Base: respondents who voted 36

37 37

38 2.3. What is at stake in the vote Base: respondents who voted 38

39 Age groups THE VOTE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE) Base: respondents who voted 39

40 THE VOTE Age groups 2. National results Base: respondents who voted 40

41 Gender THE VOTE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE) Base: respondents who voted 41

42 THE VOTE Gender 2. National results Base: respondents who voted 42

43 Occupational groups THE VOTE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE) Base: respondents who voted 43

44 THE VOTE Occupational groups 2. National results Base: respondents who voted 44

45 III. ABSTENTION 3.1. The decisive moment for abstaining Base: respondents who did not vote 45

46 Base: respondents who did not vote 46

47 Age groups ABSTENTION FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections? Base: respondents who did not vote 47

48 ABSTENTION Age groups 2. National results Base: respondents who did not vote 48

49 Age groups ABSTENTION Base: respondents who did not vote 49

50 ABSTENTION Age groups Base: respondents who did not vote 50

51 Gender ABSTENTION FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections? Base: respondents who did not vote 51

52 ABSTENTION Gender 2. National results Base: respondents who did not vote 52

53 Gender ABSTENTION Base: respondents who did not vote 53

54 ABSTENTION Gender Base: respondents who did not vote 54

55 Occupational groups ABSTENTION 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections? Base: respondents who did not vote 55

56 ABSTENTION Occupational groups 2. National results Base: respondents who did not vote 56

57 Occupational groups ABSTENTION Base: respondents who did not vote 57

58 ABSTENTION Occupational groups Base: respondents who did not vote 58

59 59

60 3.2. The reasons for abstention a) European average Base: respondents who did not vote Base: respondents who did not vote 60

61 Age groups ABSTENTION FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who did not vote 61

62 ABSTENTION Age groups 2. National results Base: respondents who did not vote 62

63 Gender ABSTENTION FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who did not vote 63

64 ABSTENTION Gender 2. National results Base: respondents who did not vote 64

65 Occupational groups ABSTENTION 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who did not vote 65

66 ABSTENTION Occupational groups 2. National results Base: respondents who did not vote 66

67 67

68 IV. ATTITUDES TOWARDS EUROPE 4.1. Membership in the EU: a good or a bad thing? Base: all respondents 68

69 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...? Base: all respondents 69

70 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 70

71 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...? Base: all respondents 71

72 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 72

73 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...? Base: all respondents 73

74 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 74

75 75

76 4.2. Attachment to Europe Base: all respondents 76

77 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel attached to Europe Base: all respondents 77

78 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 78

79 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel attached to Europe Base: all respondents 79

80 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 80

81 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel attached to Europe Base: all respondents 81

82 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 82

83 83

84 4.3. The feeling of being a European citizen Base: all respondents 84

85 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel you are a citizen of the EU Base: all respondents 85

86 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 86

87 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel you are a citizen of the EU Base: all respondents 87

88 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 88

89 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel you are a citizen of the EU Base: all respondents 89

90 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 90

91 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE Base: all respondents 91

92 4.4. Trust in the EU institutions Base: all respondents 92

93 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU Base: all respondents 93

94 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 94

95 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU Base: all respondents 95

96 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 96

97 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU Base: all respondents 97

98 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 98

99 99

100 The consideration of European citizens concerns by the European Parliament Base: all respondents 100

101 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens Base: all respondents 101

102 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 102

103 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE Base: all respondents 103

104 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens Base: all respondents 104

105 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE 2. National results Base: all respondents 105

106 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender Base: all respondents 106

107 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens Base: all respondents 107

108 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 108

109 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE Base: all respondents 109

110 V. EXPOSURE TO A CAMPAIGN 5.1. Level of information before Election Day Base: all respondents 110

111 Age groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections Base: all respondents 111

112 THE ELECTORAL CAMPAIGN Age groups 2. National results Base: all respondents 112

113 Gender THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections Base: all respondents 113

114 THE ELECTORAL CAMPAIGN Gender 2. National results Base: all respondents 114

115 Occupational groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections Base: all respondents 115

116 THE ELECTORAL CAMPAIGN Occupational groups 2. National results Base: all respondents 116

117 Occupational groups THE ELECTORAL CAMPAIGN Base: all respondents 117

118 5.2. Recollection of a campaign encouraging people to vote Base: all respondents 118

119 Age groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections? Base: all respondents 119

120 THE ELECTORAL CAMPAIGN Age groups 2. National results Base: all respondents 120

121 Gender THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections? Base: all respondents 121

122 THE ELECTORAL CAMPAIGN Gender 2. National results Base: all respondents 122

123 Occupational groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections? Base: all respondents 123

124 THE ELECTORAL CAMPAIGN Occupational groups 2. National results Base: all respondents 124

125 125

126 126

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5)

De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 79.5) SOCIAALDEMOGRAFISCHE FOCUS Deel economie en maatschappij Brussel, oktober

Nadere informatie

Brussel, 21 augustus 2013

Brussel, 21 augustus 2013 Directoraat-generaal Communicatie AFDELING ANALYSE VAN DE PUBLIEKE OPINIE De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB 79.5) Brussel, 21 augustus 2013 "EEN JAAR VOOR DE EUROPESE VERKIEZINGEN VAN 2014"

Nadere informatie

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014

Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussel, oktober 2014 Postelectoraal onderzoek 2014 EUROPESE VERKIEZINGEN 2014 BEKNOPTE SAMENVATTING Onderzoeksgebied: EU28 Bevolking:

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor Nederland bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde.

In dit document worden de resultaten voor België bij elke vraag afzonderlijk weergegeven en vergeleken met het Europees gemiddelde. Directoraat-generaal communicatie Directoraat C - Betrekkingen met de burgers EENHEID OPVOLGING PUBLIEKE OPINIE 30/09/2009 EB71.3 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Postelectoraal onderzoek Landprofiel: Europees

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Speciale Eurobarometer. Europese Ombudsman. Uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement en de Europese Ombudsman

Speciale Eurobarometer. Europese Ombudsman. Uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement en de Europese Ombudsman European Ombudsman Speciale Eurobarometer Uitgevoerd door TNS Opinion & Social op verzoek van het Europees Parlement en de Europese Ombudsman TNS Opinion & Social Avenue Hermann Debroux, 40 1160 Brussel

Nadere informatie

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS

Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Kiezers en potentiële kiezers van 50PLUS Versie 2013-2014 Tekstrapport Peil.nl/Maurice de Hond 1 Doelstelling en opzet van het onderzoek Het Wetenschappelijk Instituut van 50PLUS heeft ons in december

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4)

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4) Directoraat-generaal Voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 6 februari 2013 De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 Eurobarometer van het Europees Parlement

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult)

Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Mag ik thuiswerken? Een onderzoek naar de attitudes van managers t.a.v. telewerkverzoeken Pascale Peters (Radboud Universiteit) Laura den Dulk (Universiteit Utrecht) Judith de Ruijter (A&O Consult) Nederland

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, P a g i n a 30 Beschikking nummer: 9/2015 Datum: 1 december 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen: het verzoek van de politieke partij Helping Our People Excel Association van 9 november 2015

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Risico's en risicoperceptie: Een kwestie van vertrouwen? Reint Jan Renes Associate Professor Communication Science Wageningen University

Risico's en risicoperceptie: Een kwestie van vertrouwen? Reint Jan Renes Associate Professor Communication Science Wageningen University Risico's en risicoperceptie: Een kwestie van vertrouwen? Reint Jan Renes Associate Professor Communication Science Wageningen University 21 April 2010 Risico s en vertrouwen Waarom is vertrouwen belangrijk?

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2014 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheidgraad blijft hoog Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2014 67% van de 20- tot 64-jarigen was aan het werk. Dat percentage blijft nagenoeg

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels)

De Cambridge English presentatie voor de leerlingen. Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) De Cambridge English presentatie voor de leerlingen Jane West & Fokke de Jong (docenten Engels) CAMBRIDGE CERTIFICATE Da Vinci 2015-2016 WHO IS IT FOR? -- IT IS FOR YOU! - Do this programme if you are

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 KIES WIE EUROPA LEIDT In mei dit jaar kiezen u en bijna 400 miljoen andere Europeanen de leden van het Europees Parlement. Dit is de achtste keer dat

Nadere informatie

Jongeren en politiek

Jongeren en politiek Jongeren en politiek WERKDOCUMENT Steven Poppelaars MSc. dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Tel 020 251 0406 Fax 020 251 0444 s.poppelaars@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox

Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Werken met de binnen het Eye-project ontwikkelde toolbox Objectief leren observeren en reflecteren: Het Eye-project Korte toelichting Eye Ontstaan en doel toolbox Observeren Reflecteren Ervaringen EYE

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive

Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive. Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive 1 Geslacht, Emotionele Ontrouw en Seksdrive Gender, Emotional Infidelity and Sex Drive Femke Boom Open Universiteit Naam student: Femke Boom Studentnummer: 850762029 Cursusnaam: Empirisch afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Consumer survey on personal savings accounts

Consumer survey on personal savings accounts Consumer survey on personal savings accounts April 04 GfK 04 Consumer survey on personal savings accounts April 04 Table of contents. Management Summary. Research design. Research findings GfK 04 Consumer

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4)

De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 De Eurobarometer van het Europees Parlement (EB/EP 77.4) Directoraat-generaal Communicatie Directoraat Betrekkingen met de burger Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 20 augustus De Europeanen twee jaar voor de Europese verkiezingen van 2014 De Eurobarometer

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Informed Floating Voters? The Impact of Media on Electoral Volatility. S. Geers

Informed Floating Voters? The Impact of Media on Electoral Volatility. S. Geers Informed Floating Voters? The Impact of Media on Electoral Volatility. S. Geers Nederlandse Samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING 171 In de afgelopen decennia is het aantal zwevende kiezers in westerse

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING VROUWEN EN HET BESLUITVORMINGSPROCES...7

Inhoud INLEIDING VROUWEN EN HET BESLUITVORMINGSPROCES...7 Inhoud INLEIDING...2 1. VROUWEN EN HET BESLUITVORMINGSPROCES...7 1.1 De belemmeringen voor vrouwen om functies met verantwoordelijkheid te bereiken...7 1.1.1: De belemmeringen in grote ondernemingen [QA9.3]...8

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14

BA 3 Pol PoWe_13-14_Leiden_BA_33_Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6443PPD13) No. of responses = 14 BA Pol PoWe_-_Leiden_BA Pol_Part_Dem_Ennser-Jedenastik (6PPD) No. of responses = Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=amount av.=mean

Nadere informatie

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND

Eurobarometer Standaard 78. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Eurobarometer Standaard 78 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2012 NATIONAAL RAPPORT NEDERLAND Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen

EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: 55 miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen IP/8/899 Brussel, 9 december 8 EU keurt nieuw Programma veiliger internet goed: miljoen euro om het internet veiliger te maken voor kinderen Vanaf januari 9 zal de EU een nieuw programma voor een veiliger

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013)

Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1 Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) Trends op de Belgische arbeidsmarkt (1983-2013) 1. Arbeidsmarktstatus van de bevolking van 15 jaar en ouder in 1983 en 2013 De Belgische bevolking van

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Publieke perceptie en wetgeving

Publieke perceptie en wetgeving Publieke perceptie en wetgeving Erik Lysen Utrecht Centrum voor Energie-onderzoek (UCE) Nationaal Symposium Schoon Fossiel Den Haag, 23 november 2005 Inhoud Internationale verdragen Publieke acceptatie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 25 27 November, 2015 P a g i n a 32 Beschikking nummer: 3/2015 Datum: 19 november 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking

Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Uitstroom van ouderen uit de werkzame beroepsbevolking Clemens Siermann en Henk-Jan Dirven De uitstroom van 50-plussers uit de werkzame beroepsbevolking is de laatste jaren toegenomen. Een kwart van deze

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Survey on lending and current accounts for SMEs

Survey on lending and current accounts for SMEs Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 GfK 014 Survey on lending and current accounts for SMEs April 014 1 Table of contents 1. Management Summary. Research design 3. Research findings

Nadere informatie

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB)

Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) Nationale benadering Lichte variaties (van administratieve aard, type IA en IB) 18/11/2006 Page 1 sur 7 Inhoud : Inleiding... 3 Praktisch... 3 Gevolg... 4 Bijlage: Modellen gebruikt voor de 2 automatische

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Bekendheid campagnes verkiezingen

Hoofdstuk 9. Bekendheid campagnes verkiezingen Hoofdstuk 9. Bekendheid campagnes verkiezingen Samenvatting Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 zijn diverse campagnes gehouden om mensen te stimuleren om te gaan stemmen, zowel

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0503 FIRST LANGUAGE

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Vrouwen en de verkiezingen voor het Europees Parlement. Belangrijkste resultaten

Vrouwen en de verkiezingen voor het Europees Parlement. Belangrijkste resultaten Flash Eurobarometer Europese Commissie Vrouwen en de verkiezingen voor het Europees Parlement Veldwerk: februari 09 Publicatie: maart 09 Flash Eurobarometer nr. 6 The Gallup Organisation Dit onderzoek

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers?

Leiderschapscompetenties. Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Leiderschapscompetenties Wat maakt leiders tot leiders en niet tot volgers? Terug in tijd, een persoonlijke verhaal? Een verhaal over mij, nee Verhaal over mij publiek, over jullie over jou Initiative

Nadere informatie

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014

Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE. Tessenderlo, 25 april 2014 Welkom op het Seminarie Communicatie, Leden en Rotary TITLE Tessenderlo, 25 april 2014 DEEL 1: Interne Communicatie: MEMBERSHIP Communication Interne -1. Evaluation Tools voor de club -2. Membership Trends

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

Executive Summary and National Report

Executive Summary and National Report EUROBAROMETER 58 - NATIONAL STANDARD REPORT Executive Summary and National Report Survey carried out for the European Commission s Representation in The Netherlands «This document does not reflect the

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

1 / 3. Survey 2 - Internship abroad - Faculty of Sports and Nutrition VOLLEDIG PAGINA 2. V1: What is your first and last name?

1 / 3. Survey 2 - Internship abroad - Faculty of Sports and Nutrition VOLLEDIG PAGINA 2. V1: What is your first and last name? #2 VOLLEDIG Verzamelprogramma: Web Link 1 (Webkoppeling) Gestart: zaterdag 2 juli 2016 14:16:53 Laatst gewijzigd: zaterdag 2 juli 2016 14:24:47 Bestede tijd: 00:07:54 IP-adres: 190.98.21.86 PAGINA 2 V1:

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Context in political communication : measurement and effects on political behavior van Kempen, H.

Context in political communication : measurement and effects on political behavior van Kempen, H. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Context in political communication : measurement and effects on political behavior van Kempen, H. Link to publication Citation for published version (APA): van Kempen,

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Wat zegt de Tilburgse kiezer?

Wat zegt de Tilburgse kiezer? Wat zegt de Tilburgse kiezer? De resultaten van de exitpoll van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezing 2014 DEMOS Centrum voor Beter Bestuur en Burgerschap Julien van Ostaaijen, Koen van der Krieken, Sabine

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten?

Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten? De Modererende rol van Persoonlijkheid op de Relatie tussen Depressieve Symptomen en Overeten 1 Wat is de Modererende Rol van Consciëntieusheid, Extraversie en Neuroticisme op de Relatie tussen Depressieve

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie