OPLEGNOTIITIE GRONDWATER EFFECTEN ONDERZOEK ZANDWINNING BEUNINGSE PLAS 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEGNOTIITIE GRONDWATER EFFECTEN ONDERZOEK ZANDWINNING BEUNINGSE PLAS 2014"

Transcriptie

1 OPLEGNOTIITIE GRONDWATER EFFECTEN ONDERZOEK ZANDWINNING BEUNINGSE PLAS 2014 GEMEENTE BEUNINGEN 28 november :B - Definitief D /GF

2

3 Inhoud Inleiding... 3 Het effect van de vaarverbinding... 6 Het effect tijdens het winnen... 8 Het effect in de eindsituatie :B - Definitief ARCADIS 1

4

5 Inleiding De gemeente Beuningen heeft het voornemen om een zandwinning in het gebied ten zuidoosten van Beuningen te realiseren. Het plangebied ligt hierbij globaal gezien tussen de Nieuwe Pieckelaan aan de noordoostzijde, de Jonkerstraat aan de zuidoostzijde, de Neerbosscheweg (A73) aan de zuidwestzijde en de Oude Reekstraat aan de noordwestzijde (figuur 1). In 2010 heeft de gemeente hiervoor het ontwerp van de winning bij de provincie Gelderland ingediend om de benodigde ontgrondingsvergunning te verkrijgen. Om dit ingediende ontwerp te onderbouwen is in 2007 een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de geplande winning op het grondwater. Figuur 1 Locatie toekomstige zandwinplas ten zuidoosten van Beuningen Reden van dit nieuwe onderzoek naar de effecten op de grondwaterstanden In het proces van de ontgrondingsvergunning mag door iedereen een mening, vraag of suggestie worden ingediend met betrekking tot het ontwerp (indienen van een zienswijze). Elke ingediende zienswijze wordt door de gemeente tegen het licht gehouden, waarbij de gemeente besluit of ze de ideeën willen meenemen in het ontwerp voor de zandwinplas. Uiteindelijk heeft de gemeente Beuningen besloten een aantal van deze ingekomen ideeën mee te nemen in het ontwerp van de zandwinplas. Eén wijziging kwam van de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen is met het voorstel gekomen om voor het afvoeren van het zand uit de winning gebruik te gaan maken van een transportband, richting de haven in het Maas-Waalkanaal, waarna het zand verder per schip kan worden vervoerd. In het oorspronkelijke plan zou het transport plaatsvinden door middel van vrachtwagens, wat veel zwaar :B - Definitief ARCADIS 3

6 verkeer zou betekenen in de omgeving van de zandwinplas. De transportband kan echter alleen aan de zuidoostkant een plek krijgen. De aanleg van de transportband kost de gemeente uiteindelijk meer geld dan het vervoer met vrachtwagens. Voor de gemeente brengt de zandwinplas geld op (door de verkoop van het zand). De opbrengst zal door de hogere kosten dus lager zijn. Om toch hetzelfde bedrag over te houden aan de winning is daarom besloten de plas dieper (circa 15 meter) te maken, en dus meer zand te winnen. In de periode sinds 2007 is langs de noordwestzijde van het gebied een nieuwe woonwijk aangelegd, die ook veel open water bevat zodat in en vanuit de woonwijk pleziervaart onderdeel kan zijn van het wonen. In de uiteindelijke situatie waarbij de zandwinplas af is, zal er vanuit deze woonwijk vanaf de Lagune en de Kreek met pleziervaartuigen de plas opgevaren kunnen worden. Om veiligheidsredenen betekent dat het zand vanaf de andere zijde van het gebied wordt gewonnen. Op de winplas mag geen recreatie plaats vinden. De verbinding tussen de Lagune, de Kreek met de plas, wordt pas tegen het eind van de realisatie werkelijkheid. Daarom heeft de gemeente besloten de watergangen langs de woonwijk met een tijdelijke vaarverbinding op elkaar aan te sluiten. Bij de afronding van de zandwinplas wordt de vaarverbinding dan uiteindelijk onderdeel van de zandwinplas. De zandwinplas is vanaf dat moment een recreatieplas. Doel van het nieuwe onderzoek naar het effect op de grondwaterstanden Alles bij elkaar is dit een aanzienlijke verandering van het oorspronkelijk ontwerp. De gemeente Beuningen dient hiervoor een herziening van haar ontwerp in bij de provincie Gelderland. De veranderingen betekenen mogelijk ook andere effecten op het grondwater. Daarom is het effect op het grondwater nu opnieuw onderzocht om dit nieuwe ontwerp te onderbouwen. De resultaten van dit onderzoek vindt u in de notitie die voor u ligt. Deze notitie is een samenvatting van twee technische rapporten die het onderzoek naar het grondwater beschrijven. Voor de technische achtergrond verwijzen wij dan ook naar deze twee rapporten: Geohydrologische effectenstudie zandwinning Beuningse Plas fase 1: Modelactualisatie ; Geohydrologische effectenstudie zandwinning Beuningse Plas fase 2: Effectenstudie. Disclaimer Deze oplegnotitie vervangt niet de onderzoeksresultaten uit de twee rapporten: Geohydrologische effectenstudie zandwinning Beuningse Plas fase 1: Modelactualisatie en fase 2: Effectenstudie in officiële procedures. Een goed grondwatermodel om de effecten mee te berekenen Om het effect op de grondwaterstanden te berekenen, wordt gebruik gemaakt van een rekenmodel. De eerste stap van het onderzoek is dan ook om te zorgen dat er een goed rekenmodel voor het grondwater hebben waar wij (ARCADIS), maar belangrijker nog, het waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland voldoende vertrouwen in hebben. Zij zullen immers beoordelen of de inschatting van de effecten juist zijn en dus veilig een toestemming kan worden verleend voor de zandwinning. In 2007 zijn de effecten op het grondwater ook bepaald met behulp van een grondwatermodel. In dit model is de werkelijkheid op basis van de beschikbare gegevens zo goed mogelijk nagebootst. In het model zijn gegevens over de bodem opgenomen (de verdeling van zand en klei), de Waal en het Maas- Waalkanaal, de aanwezige watergangen en drainage (ondergrondse buizen die de grondwaterstand op peil houden) en grondwateronttrekkingen. Nu (2014) zijn er meer en ook nieuwere gegevens beschikbaar. Daarnaast heeft het waterschap een nieuw model voor haar hele gebied gemaakt met deze nieuwe gegevens. Voor de nieuwe studie zijn we dan ook aan de slag gegaan met het nieuwe model van het waterschap en is deze aangevuld met gedetailleerde 4 ARCADIS :B - Definitief

7 informatie van de specifieke locatie van de toekomstige zandwinplas. Ook zijn de veranderingen in de omgeving sinds 2007 in het model opgenomen. Denk hierbij aan de nieuwe woonwijk, maar ook een verandering van het waterpeil op het Maas-Waalkanaal. Om zeker te zijn of dit nieuwe model met onze aanpassingen de effecten van de zandwinplas goed kan berekenen, hebben wij in het eerste deel van ons onderzoek (fase 1), ons de volgende vraag gesteld: Vinden wij het nieuwe en door ons aangepaste rekenmodel goed genoeg om de effecten op het grondwater te berekenen? Om dit te onderbouwen hebben wij de volgende controles gedaan met het nieuwe model: 1. Wat zijn de verschillen in de berekende grondwaterstanden van het oude en het nieuwe model? 2. Zorgt de nieuwe kennis van de ondergrond voor andere conclusies dan in het onderzoek uit 2007? 3. Wat is het effect van de veranderingen in de omgeving sinds 2007 op de grondwaterstanden? In gezamenlijk overleg met de gemeente Beuningen, het waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland hebben wij de conclusie kunnen trekken dat: Het nieuwe model beter de werkelijkheid nabootst dan het oude model en ook goed genoeg is om de effecten van de zandwinning op het grondwater te berekenen. Onze controles met het nieuwe model wijzen uit dat: 1. Er verschillen zijn in de berekende grondwaterstanden tussen het oude en het nieuwe model, maar dat deze verschillen logisch zijn en zorgen voor een vergelijkbare of betere kwaliteit voor het berekenen van effecten; 2. De nieuwe kennis van de bodemopbouw zorgt voor een beperkte toename in de berekende effecten; 3. Het hogere peil van het Maas-Waalkanaal zorgt voor hogere grondwaterstanden in de omgeving van het kanaal, het aanleggen van ontwateringsbuizen (drainage) in de wijken ten zuidoosten van de plas zorgen voor lagere grondwaterstanden tijdens natte omstandigheden. Het bepalen van de effecten van de zandwinplas op het grondwater Nu we weten dat het nieuwe rekenmodel goed genoeg is om het effect van de winning op het grondwater te berekenen, hebben wij het nieuwe model hiervoor gebruikt. Om de effecten op het grondwater van de nieuwe geplande zandwinning volledig in beeld te krijgen, hebben wij onszelf een drietal vragen gesteld. Het onderzoek is vervolgens gericht op het beantwoorden van deze vragen: 1. Wat is het effect van de (tijdelijke) vaarverbinding die wordt aangelegd langs de westelijke rand van het gebied? 2. Wat is het effect van de zandwinning op de omgeving in de eindsituatie? Hierbij is de winning afgerond en de zandwinplas helemaal aanwezig en aangesloten op de watergangen vanuit de woonwijk; 3. Wat is het effect van de zandwinning op de omgeving tijdens het winnen van het zand? Op de volgende bladzijden worden de effecten van de zandwinning beschreven. Dit doen wij voor drie situaties: Na de aanleg van de vaarverbinding: daarmee zien we het effect van deze vaarverbinding op de omgeving; Tijdens het winnen van het zand: hier kijken we naar het effect van het winnen van het zand (dit is een tijdelijk effect), maar ook naar het effect van de plas die hierbij ontstaat; De uiteindelijke situatie: wat zijn de veranderingen van het grondwater wanneer de winning klaar is en dus de veranderingen die ook altijd zo zullen blijven :B - Definitief ARCADIS 5

8 Het effect van de vaarverbinding Eerst is gekeken naar het effect van de tijdelijke vaarverbinding op het grondwater. In figuur 2 is dit effect op kaartjes weergegeven voor verschillende situaties. Het linker kaartje geeft hierbij het effect op de gemiddelde grondwaterstanden over een heel jaar gezien. Het middelste kaartje geeft het effect van een situatie die je tijdens de winter kan verwachten met hoge grondwaterstanden (= een gemiddelde natte situatie). Het rechter kaartje laat juist het effect zien die je tijdens de zomer mag verwachten met lage grondwaterstanden (= een gemiddelde droge situatie). Figuur 2 Effect van de vaarverbinding op het grondwater De kaartjes in figuur 2 laten geen effecten zien. Dit betekent dat het effect van de vaarverbinding op het grondwater zo klein is dat dit niet merkbaar zal zijn. Wanneer we kijken naar hoe de grondwaterstand in de loop van de tijd verandert zien we ook zeer kleine effecten. In figuur 3 is de verandering van de grondwaterstand ter plaatse van de nieuwe woonwijk, vlakbij de geplande vaarverbinding, in een grafiek gezet. Hierbij laat de blauwe lijn de grondwaterstand zien voor de periode 2002 tot 2010 zoals deze is geweest in deze periode. De groene lijn laat zien hoe de grondwaterstand zou zijn wanneer er in die periode een vaarverbinding zou zijn geweest. Je ziet dan vooral dat bij de pieken in de grondwaterstanden de groene lijn (dus mét de vaarverbinding) iets lager is. Het open water van de vaarverbinding vangt bij deze natte momenten het grondwater op. 6 ARCADIS :B - Definitief

9 Figuur 3 Effect van de vaarverbinding in de tijd op de locatie van de nieuwe woonwijk ten noordwesten van de toekomstige plas :B - Definitief ARCADIS 7

10 Het effect tijdens het winnen Hoe werkt dat winnen nou? Het winnen van het zand zal in stappen gebeuren. Op onderstaande kaart (figuur 4) is de opdeling in stappen weergegeven. Als eerste zal een zogenaamd startgat worden aangelegd (stappen 1 t/m 3). In dit startgat wordt tijdens het realiseren van de plas zelf voor de verkoop ongeschikte grond terug gestort. In de stappen 4 t/m 12 wordt de plas gegraven. De verwachting is dat de plas zal worden gegraven in een periode van 10 tot 17 jaar. Hoe snel dit werkelijk gaat hangt af van de vraag naar zand en de prijs die het zand opbrengt. Bij het winnen wordt het zand door een schip met een zuiger opgezogen. Hierbij wordt zowel water als zand door de zuiger weggehaald. Wanneer het zand (met water) uit de grond wordt gehaald, zal het water terug in de plas stromen. Dit is ook belangrijk voor de winner (Boskalis), omdat alleen droog zand verkocht kan worden. Het gat dat overblijft in de grond moet worden opgevuld. Dit gebeurt door grondwater dat hier naartoe stroomt vanuit de omgeving. Daarmee verdwijnt er dus grondwater uit de omgeving (er wordt water onttrokken aan de omgeving). In het model is dan ook de winning opgenomen als een grondwateronttrekking. Op basis van de snelheid waarmee het zand zal worden weggehaald, hebben wij berekend dat het water dat moet toestromen uit de omgeving ongeveer 1500 m 3 per dag is (1,5 miljoen liter). Figuur 4 Indeling in stappen van het winnen bij de aanleg van de plas 8 ARCADIS :B - Definitief

11 Het gemiddelde effect in elke stap van het winnen Voor elke afzonderlijke stap van het winnen is in figuur 5 het gemiddelde effect van de winning op het grondwater op een kaart te zien. Dit is dus het effect op de grondwaterstand die gemiddeld over de periode van de stap zal plaatsvinden. In de eerste drie kaarten (de eerste drie stappen) is duidelijk te zien dat eerst het startgat wordt gemaakt naast de plas. Vanaf stap 4 start de winning van de plas zelf. In de eerste stappen (het maken van het startgat en de eerste stappen van het maken van de plas) zien we vooral het effect van de onttrekking van de winning, en dus lagere grondwaterstanden doordat grondwater naar het startgat of de plas toestroomt. Als de plas groter wordt, gaan we ook te maken krijgen met het effect van het water van de plas zelf. Dit merken we ongeveer vanaf stap 6, wanneer de plas voor ongeveer ¼ deel is gegraven. Eigenlijk hebben we dan te maken met twee effecten: Het effect van het winnen: die gedurende de hele periode van de winning zorgt voor een lagere grondwaterstand omdat er een gat wordt gemaakt dat moet worden aangevuld met grondwater; Het effect van het water in de plas: hoe groter de plas wordt (dus hoe verder ze zijn met het winnen) hoe meer ook de plas en het water hierin een effect heeft op de grondwaterstanden. De plas zorgt dan vooral voor het aanleveren van water naar de onttrekking van de winning. Er stroomt wel water vanuit de grond naar de plas om te zorgen dat het waterniveau van de plas gelijk blijft. Het toestromen van water kan nu echter vanuit een groter gebied dan bij het begin van het winnen. Dit zorgt ervoor dat de gemiddelde grondwaterstanden minder worden verlaagd naarmate er meer zand gewonnen wordt, maar dat de verlaging wel in een groter gebied te merken zijn. Wanneer je goed kijkt naar de kaartjes van figuur 5 kun je dit duidelijk zien. Wanneer de plas al wat groter is (de laatste kaartjes) zien we dat het effect op het grondwater vooral aan de noordoost kant van het gebied zit. Dit is de kant van de Waal. Het grondwater wordt vanuit deze kant aangevuld :B - Definitief ARCADIS 9

12 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Stap 7 Stap 8 Stap 9 Stap 10 Stap 11 Stap 12 Figuur 5 Effect op de gemiddelde grondwaterstand tijdens de aanleg (fasering). Verschillen in het effect tussen de zomer en de winter Zojuist hebben we aan de hand van de kaartjes uit figuur 5 het gemiddelde effect van elke stap beschreven en zien we lagere grondwaterstanden. Maar ook hebben we beschreven dat de plas zelf naarmate deze groter wordt ook zorgt voor een effect op de grondwaterstanden. Dit effect verschilt echter tussen de zomerperiode en de winterperiode. Wat het effect van alleen de plas is, dus zonder onttrekking, zien we duidelijk in onze berekening van de eindsituatie op de volgende pagina in figuur 6. Hier wordt ook beschreven welk effect de plas heeft in de zomer en in de winter en dat dit effect precies tegenovergesteld is. Wanneer we dit effect samen nemen met het effect van de winning geldt dat in de laatste stappen van de winning in de winter periode, dus bij hoge grondwaterstanden, de grondwaterstanden lager zijn door zowel de winning als het effect van het water van de plas. In de zomerperiode geldt dat de winning ook voor lagere grondwaterstanden zorgt, maar dat de plas juist zorgt voor hogere grondwaterstanden. Netto zal er tegen het einde van de winning zelfs sprake zijn van juist hogere grondwaterstanden in de zomer rond de plas, ondanks de actieve winning. 10 ARCADIS :B - Definitief

13 Wat gebeurt er nou bij extreme droogte of een hoogwater ten tijde van de winning? We hebben bij het onderzoek ook gekeken naar de effecten van de winning wanneer er tegelijkertijd sprake is van een extreem droge situatie (zoals in de zomer van 2003 het geval was). Vooral in een dergelijke situatie kan de grondwaterstand erg laag worden. Als een dergelijke droogte samenvalt met de start van de winning, kan dit tot problemen leiden. In een dergelijke situatie kunnen er problemen ontstaan met de op staal gefundeerde bebouwing aan de Jonkerstraat (paal loze fundering). Daarom zal tijdens het winnen de grondwaterstand hier worden gemeten om op tijd te kunnen ingrijpen. Als de plas groter wordt zal dit risico afnemen omdat het effect van het water in de plas ook een rol krijgt. En deze zorgt juist voor hogere grondwaterstanden als het droog is. De risico s voor de bebouwing is dan niet meer aanwezig. Voor de bebouwing bij de oude Reekstraat zal er geen lagere grondwaterstand zijn door de winning. Het begin van de winning ligt te ver van deze straat. Ook is gekeken naar het effect van de winning tegelijkertijd met een hoogwater op de Waal (zoals in januari 2003 die ongeveer 1 keer in de 10 jaar voorkomt). In een dergelijke situatie zorgt de winning dat de grondwaterstanden minder hoog worden. Dit is positief omdat dit mogelijke schade van het hoge water helpt beperken. Als de plas groter is en ook zijn eigen effect heeft op de grondwaterstanden zal het effect van hoogwater op de grondwaterstanden nog kleiner worden :B - Definitief ARCADIS 11

14 Het effect in de eindsituatie In de eindsituatie is de winning volledig afgerond. Er wordt dus geen zand meer weggehaald dat moet worden aangevuld door grondwater. Het effect van het winnen is dan ook niet meer aanwezig. Er is alleen nog sprake van het effect van het water van de plas op de omgeving. In figuur 6 is het effect op het grondwater in de eindsituatie weergegeven. Net als bij figuur 2 is in het linker kaartje het gemiddelde effect over een heel jaar weergegeven. In het middelste kaartje is het effect gedurende de winter zichtbaar en in het rechter kaartje het effect gedurende de zomer. Gemiddeld genomen over het hele jaar zorgt de aanwezigheid van de plas in de eindsituatie voor lagere grondwaterstanden (de grondwaterstanden zijn gemiddeld maximaal 10 cm lager dan nu). Dit is alleen het geval in een smalle strook langs de noordoostzijde (Nieuwe Pieckelaan). Wanneer we kijken naar de winterperiode zien we duidelijk dat effecten van de plas zichtbaar zijn, en wel lagere grondwaterstanden. Net als bij het gemiddelde effect geldt dat dit effect het grootst is langs de Nieuwe Pieckelaan. Het effect van lagere grondwaterstanden vindt hier plaats wanneer de grondwaterstanden juist hoog zijn (winter). Het effect betekent dus eigenlijk minder hoge grondwaterstanden, wat goed zichtbaar is wanneer we kijken naar de grafiek in figuur 7. In deze grafiek is de verandering van de grondwaterstand in de woonwijk ten noordwesten (zelfde locatie als in figuur 3) in de tijd weergegeven. De groene lijn laat de grondwaterstand voor de periode 2002 tot 2010 zien voor de situatie met de vaarverbinding, de rode lijn laat de grondwaterstanden voor deze periode zien wanneer de eindsituatie van de plas aanwezig zou zijn. Goed zichtbaar is dat de pieken in de winter minder hoog zijn. Wanneer we naar de situatie ten tijde van de zomer kijken (meest rechter kaartje van figuur 6) zien we het tegenovergestelde effect van wat we in de winter zien. In de zomer zorgt de plas juist voor hogere grondwaterstanden in het gebied rondom de plas. Dus wanneer de grondwaterstanden nu laag zijn, zullen zij door de plas juist hoger worden in de toekomst. Ook dit is goed te zien in figuur 7. De rode lijn van de toekomstige situatie zakt minder ver uit dan de groene lijn van de situatie met de vaarverbinding. Deze hogere grondwaterstanden in de zomer en juist lagere grondwaterstanden in de winter zijn het gevolg van het effect van het water in de plas. De plas is zo groot dat deze genoeg water bevat om te zorgen dat de grondwaterstanden in de omgeving in de zomer minder ver zakken als dat nu het geval is. Er stroomt dan water vanuit de plas naar het grondwater in de omgeving, want het waterniveau in de plas is dan hoger dan de het niveau van het grondwater in de omgeving van de plas. In de winter geldt dit andersom. Dan is de stand van het grondwater hoger dan de waterstand van de plas en stroomt er water vanuit de grond de plas in. De plas heeft de functie van een tijdelijke opslag van water die in de winter wordt aangevuld door het grondwater, en die in de zomer juist water levert aan het grondwater. Het jaarlijkse stijgen van de grondwaterstanden in de winter en het dalen in de zomer wordt hierdoor minder. De grondwaterstanden in de omgeving van de plas worden dus stabieler. 12 ARCADIS :B - Definitief

15 Figuur 6 Het effect op het grondwater in de eindsituatie na het winnen Figuur 7 De verandering van de grondwaterstand ter plaatse van de Oude Reekstraat zowel voor de huidige situatie (groene lijn) (met de vaarverbinding al meegenomen) als ook de toekomstige situatie (rode lijn) :B - Definitief ARCADIS 13

16 En wat gebeurt er bij extreme droogte of een hoogwater na het winnen in de eindsituatie? Wanneer er sprake is van een extreem droge situatie zoals we in 2003 hebben ervaren, zal het effect zoals we die nu zien tijdens de zomer (rechter kaartje figuur 6) nog groter zijn. De plas zorgt dan dat in de omgeving van de plas de grondwaterstand minder ver zal zakken dan de situatie zonder plas en helpt daarmee om schade door deze droogte te beperken. In het geval van een hoogwatersituatie zoals we hebben ervaren in januari 2003 (een dergelijke afvoer op de Waal komt eens in de 10 jaar voor) zal sprake zijn van hetzelfde effect als bij de wintersituatie (middelste kaartje figuur 6) alleen dan nog sterker. De plas zal dan zorgen voor lagere grondwaterstanden dan in de huidige situatie en helpt daarmee eventuele schade door het hoge water (en de daardoor hoge grondwaterstanden) te beperken. Wat mogen we straks verwachten van de waterstand van de zandwinplas We hebben het onderzoek uitgevoerd met een grondwatermodel. Deze is niet bedoeld om exacte waterstandniveau s in verschillende situaties te berekenen voor open water zoals de plas. Wel weten we dat de waterpeil van de plas sterk zal worden beïnvloed door het grondwater (en zoals de effecten laten zien ook andersom). Door de watervoorraad van de Beuninigseplas zijn de grondwaterstanden in de zomer hoger. Wanneer we kijken naar wat het model aan grondwaterstanden op de locatie van de plas berekent, ligt het waterpeil van de plas gemiddeld tussen de 6,7 en 6,8 m +NAP (Normaal Amsterdams Peil, ongeveer het gemiddeld zeeniveau). Als gevolg van toestroom van en naar het grondwater kan dit nog circa 10 cm rond deze waarden variëren (bij extreme situaties meer). In de eindsituatie zal de plas echter ook aangesloten worden op het watersysteem van de naastgelegen woonwijk aan de noordwestzijde. Voor de peilen die we net noemden is hier geen rekening mee gehouden. Wanneer het regent komt het water dat op de wegen en de daken valt óók in het watersysteem terecht. Dit gaat veel sneller dan wanneer het gewoon op niet bebouwde grond valt, omdat het dan via de bodem naar het grondwater gaat. In de praktijk kan er dus sprake zijn van hogere pieken in het peil, door water van het verharde oppervlak bij veel of intensieve regen (veel regen in korte tijd). 14 ARCADIS :B - Definitief

Doetinchem, 21 juli 2014

Doetinchem, 21 juli 2014 Doetinchem, 21 juli 2014 Deze notitie over het risico op verzakking van bebouwing als gevolg van de plannen is opgesteld in 2011. In de notitie wordt een verwachte grondwaterstandstijging in de bebouwde

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING

HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING HUISSENSCHE WAARDEN AANVULLENDE GRONDWATERBEREKENING BASAL TOESLAGSTOFFEN BV 12 december 2013 077461453:0.1 - Definitief C01012.100037.0120 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Rivierwaterstanden... 5 2.1 Rivierwaterstanden

Nadere informatie

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan

Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Oplegnotitie waterhuishoudingsplan 2012 Bedrijvenpark A1 Bijlage 8b exploitatieplan Gemeente Deventer Opdrachtgever ORB H.J. Laing Datum paraaf Projectleider ORB J.J. van der Woude Datum paraaf Gemeente

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen

SAMENVATTING. www.woerden.nl/onderwerpen/wonen-en-leefomgeving/grondwaterstand en funderingen SAMENVATTING Aanleiding In het westelijke deel van het Schilderskwartier zijn de woningen gefundeerd op houten palen met betonopzetters. Uit onderzoeken in de jaren 90 is gebleken dat de grondwaterstand

Nadere informatie

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek

Bijlage 1. Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlage 1 Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bijlagel Geohydrologische beschrijving zoekgebied RBT rond Bornerbroek Bodemopbouw en Geohydrologie Inleiding In deze bijlage wordt

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden. Hydrologie VKA. Voorkeursalternatief (VKA)

Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden. Hydrologie VKA. Voorkeursalternatief (VKA) Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden Hydrologie VKA Voorkeursalternatief (VKA) Deelrapport Integrale Gebiedsontwikkeling Wijnaerden Milieueffectrapport (MER) 05-12-2016 De begrenzing van de zandwinplas

Nadere informatie

Richtlijn versus maatwerkberekening

Richtlijn versus maatwerkberekening Memo DM 1063841 Aan: Peter Van Hoof [peter@vanhoof-watermanagement.nl] Van: HDSR Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Notitie maatwerkberekening Vierde Kwadrant Kockengen In deze memo heeft het waterschap een

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Op 4 juli organiseerde de provincie Gelderland in De Sleutel in Breedeweg een inloopavond over de ontwikkelingen in De Bruuk. Vanuit het bewonerscollectief kregen wij

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Onderwerp: Hydrologische effecten aanleg bevaarbaar water langs Rondweg Van der Gootplantsoen Beulakerpolder te Giethoorn. K.J.

Onderwerp: Hydrologische effecten aanleg bevaarbaar water langs Rondweg Van der Gootplantsoen Beulakerpolder te Giethoorn. K.J. MEMO Onderwerp: Hydrologische effecten aanleg bevaarbaar water langs Rondweg Van der Gootplantsoen Beulakerpolder te Giethoorn Apeldoorn, Projectnummer: 1 april 2008 N.056508 ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld

Nadere informatie

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN.

INDELING INLEIDING (AANLEIDING?) GRONDWATERBEHEER IN DELEN DE WATERWET OVERLAST EN ONDERLAST: DE PROBLEMEN VERBONDEN. INDELING Grondwaterbeheer in de stad: een kans Peter den Nijs Inleiding Grondwaterbeheer in de stad: een kans Beleid grondwater stedelijk gebied Het wordt alleen maar slechter Afsluiting en vragen Grondwaterbeheer

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout

Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting plan Hoge Wei, Oosterhout Wei Ligging Hoge te Oosterhout Stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout Toelichting stedenbouwkundig plan Hoge Wei, Oosterhout - Het plangebied is erg grillig qua

Nadere informatie

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming

Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming NOTITIE Onderwerp Invloed damwand Meers-Maasband op grondwaterstroming Project Grensmaas Opdrachtgever Projectbureau Consortium Grensmaas Projectcode HEEL14-29 Status Definitief Datum 18 mei 2016 Referentie

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

Zandwinning en herinrichting Geertjesgolf

Zandwinning en herinrichting Geertjesgolf Zandwinning en herinrichting Geertjesgolf COLOFON Contactpersoon Winruimte Geertjesgolf CV Dhr. H. van der Linde, 024-679 02 22 hvanderlinde@nederzand.nl Contactpersoon gemeente Beuningen: Dhr. N. Arts,

Nadere informatie

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN

2. KORTE TOELICHTING EERDERE ONDERZOEKEN leeswijzer In deze onderbouwing wordt achtereen volgens ingegaan op: - een beknopt overzicht van uitgevoerde waterhuishoudkundige onderzoeken en de wijze waarop rekening is gehouden met de natuurgebieden;

Nadere informatie

Programma Water en klimaatveranderingen

Programma Water en klimaatveranderingen Programma Water en klimaatveranderingen Ger Renkens / Luuk Postmes 7 juni 2016 Doel Beschermen van de volksgezondheid en het milieu en het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.125 en Y = 455.100. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van de Gemeente Utrecht voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het tot stand brengen van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) baan

Nadere informatie

WHAT S UP ZUIDERZEELAND? AARDRIJKSKUNDE, THEORETISCHE OPDRACHT

WHAT S UP ZUIDERZEELAND? AARDRIJKSKUNDE, THEORETISCHE OPDRACHT WHAT S UP ZUIDERZEELAND? AARDRIJKSKUNDE THEORETISCHE OPDRACHT WATER EN DIJKEN IN EDUGIS 4 VMBO Naam: Klas: In deze opdracht ga je Waterschap Zuiderzeeland op verschillende manieren onderzoeken. Je kijkt

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen

Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Watertoets voor de ontwikkeling van verblijfsrecreatie aan de Fazantenweg te Dongen Datum: 3 februari / 15 juli 2016 Opdrachtgever: Auteur: Pukkemuk Vaartweg 192a 5106 NG Dongen ir. S.A.H. Gloudemans Optifield

Nadere informatie

Ontwerp Projectnr. BW / januari e wijzigingsplan Beuningse Plas de Waterplas Gemeente Beuningen

Ontwerp Projectnr. BW / januari e wijzigingsplan Beuningse Plas de Waterplas Gemeente Beuningen Ontwerp Projectnr. BW-14076 / januari 2015 1 e wijzigingsplan Beuningse Plas de Waterplas Gemeente Beuningen Gemeente Beuningen 1 e wijzigingsplan Beuningse Plas de Waterplas Vestigingsadres: Schoenaker

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Beverdam in de Scheide

Beverdam in de Scheide Beverdam in de Scheide Aanleiding Sinds enkele jaren heeft zich een bever gevestigd in de overstortvijver bij de watergang Scheide in de gemeente Venray. Het dier heeft meerdere oeverholen langs de vijver

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s

B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s B i j l a g e 1 : W a t e r a d v i e s \A/E-T-TERSKIP FRYSLÂN BügelHajema Adviseurs T.a.v. de heer P.W. Rienstra Balthasar Bekkerwei 76 B9T4 BE LEEUWARDEN Leeuwarden, rr meil zor5 Bijlage(n): Ons kenmerk:

Nadere informatie

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht

Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Analyse NHI 1.2 rond Mijdrecht Auteur Toine Vergroesen (Wim de Lange) Datum Onderwerp Analyse en vergelijking NHI v1.2 met regionaal model tbv update naar NHI v2.0 1 Doel van de test Vergelijking invoer

Nadere informatie

Naar veilige Markermeerdijken

Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Naar veilige Markermeerdijken Hoogheemraadschap Hollands Noorder kwartier versterkt 33 kilometer afgekeurde dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Tijdens de toetsronde in 2006 zijn

Nadere informatie

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren

Grondwatereffectberekening Paleis het Loo. 1. Inleiding. 2. Vraag. Datum: 16 september 2016 Goswin van Staveren Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Project: Grondwatereffectberekening Paleis het Loo Datum: 16 september 2016 Auteur: Goswin van Staveren 1. Inleiding Voor de ondergrondse uitbreiding van het museum

Nadere informatie

Verslag bewonersavond 24 november 2016

Verslag bewonersavond 24 november 2016 Verslag bewonersavond 24 november 2016 Datum: 28 november 2016 Betreft: Aanpak grondwateroverlast Villapark Eindhoven Kenmerk: BY11, NOT20161128 Bestemd voor: Gemeente Eindhoven Opgesteld door: Wareco

Nadere informatie

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken?

in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? Grondwater in Flevoland Heeft u er last van of wilt u het gebruiken? 1. Wat is grondwater? Grondwater is de naam zegt het al water onder het grondoppervlak. Normaal gesproken is dit water dus niet zichtbaar.

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening.

Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Watermanagementcentrum Nederland Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) Droogtebericht 2 mei 2011 Nummer 2011-04 Een zeer lage Rijnafvoer, nog geen problemen met de watervoorziening. Afgelopen

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

izlzotb Leeuwarden, 21 januari 2016 Bijlage(n): 1

izlzotb Leeuwarden, 21 januari 2016 Bijlage(n): 1 ( ^ W E T T E R S K F R V S l_ Â N Gemeente Tytsjerksteradiel T.a.v. mevr. T. Bergsma Raadhuisweg 7 9251GH BURGUM izlzotb Leeuwarden, 21 januari 2016 Bijlage(n): 1 Ons kenmerk: WFN1600855 Tel: 058-292

Nadere informatie

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Projectbureau A2 Eindrapport 9P2534 000... 0...,.._0---- 000 HASKONING NEDERLAND BV RUIMTELlJKE ONTWIKKELING Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201

Nadere informatie

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta

Lesbrief. Dijken. Kijken naar dijken. www.wshd.nl/lerenoverwater. Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Lesbrief Dijken Kijken naar dijken www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta Kijken naar dijken Zonder de duinen en de dijken zou jij hier niet kunnen wonen: bijna de

Nadere informatie

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven

Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Project : Rioleringsplan Tivolikerk te Eindhoven Projectnummer : NC8110503 Versie : definitief Datum : 15 juli 2008 Aanleiding Het terrein van de Tivolikerk en het naastgelegen Zusterhuis aan de Heezerweg

Nadere informatie

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met

Amsterdam In de peilfilters zijn de grondwaterstanden waargenomen. Dit is met Aan Contactpersoon Jeroen Ponten Onderwerp Partikulier polderriool in het woonblok 1e Helmersstraat, G. brandtstraat, Overtoom, 2e C. Huygensstraat Doorkiesnummer 020 608 36 36 Fax afdeling 020 608 39

Nadere informatie

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt.

Op basis van bovenstaande figuur zou de kwel circa 1 à 2 mm/dag bedragen bij een hoogwatergolf in de rivier die één keer per jaar voorkomt. Kwel te Zuilichem Van waterschap Rivierland zijn kwelkaarten verkregen waarvan in deze bijlage enkele uitsneden zijn opgenomen. Figuur 10: Kwel bij T=1 hoogwatergolf Op basis van bovenstaande figuur zou

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y =

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Bouwbedrijf De Waal voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder aan de Duwboot 2 te Houten. De projectlocatie

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450

Het centrum van het gebied is gelegen op de coördinaten: X = 168.480 en Y = 448.450 Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van het Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied De Buurtstede

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Molenblok Varik 2014 Gemeente Neerijnen Colofon Datum : Oktober 2014 Versie : 1 Document : 14-18137 / 3760_3 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 2. Kaart hydrologische effecten Met een hydrolgisch model zijn de effecten van de waterhuishoudkundige maatregelen uit het

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal Bestuurlijke samenvatting Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal De Groote Meer, deels gevuld met water De Brabantse Wal: een afwisselend natuurgebied met een grote variatie aan

Nadere informatie

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van

Memo. Algemeen. drs. D.H. Edelman. Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex. Van Memo Datum 5 maart 2012 Onderwerp Ontwatering Wienercomplex Van drs. D.H. Edelman Telefoon +31 (0)73 658 22 72 Fax +31 (0)73 658 22 99 E-mail dedelman@breijn.nl Bijlage(n) 1 Aan Dhr. M. van Vemden, Waternet

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Notitie 20090051-03 Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum Referentie Behandeld door 30 maart 2009 20090051-03 J. Thissen 1 Inleiding De gemeente Haelen is voornemens

Nadere informatie

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam

Projectnummer: D03011.000284. Opgesteld door: Ons kenmerk: Kopieën aan: Kernteam MEMO Onderwerp Geohydrologisch vooronderzoek Amsterdam, WTC 5C, 2 oktober 2013 Van mw. M. Duineveld MSc. Afdeling IBZ Aan ZuidasDok Projectnummer D03011.000284. Opgesteld door mw. M. Duineveld MSc. Ons

Nadere informatie

Relatie Diep - Ondiep

Relatie Diep - Ondiep Relatie Diep - Ondiep De Groote Meer en omgeving 1 Inleiding... 1 2 Opzet model... 2 2.1 Berekende grondwaterstand / stijghoogte. 4 2.2 Waterbalans... 8 3 Invloed onttrekking uit diepe pakket... 9 4 Conclusie...

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied

Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied Bodemgeschiktheidseisen stedelijk gebied uit: Riet Moens / Bouwrijp maken http://team.bk.tudelft.nl/publications/2003/earth.htm Uit: Standaardgidsen (1999) 1.7.3 Uitwerking voor stedelijke functies De

Nadere informatie

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN

BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN i BODEMOPBOUW EN INFILTRATIECAPACITEIT VLASSTRAAT/BRIMWEG, SOMEREN-EIND RESULTATEN VELDWERK EN INFILTRATIEBEREKENINGEN Uitgebracht aan:

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y =

Het centrum van het bouwrijp te maken gebied ligt op de coördinaten: X = , Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van deelgebied Boulevard Oost van Vinex

Nadere informatie

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond.

Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Onderzoek hoge grondwaterstanden regio zuid Kennemerland afgerond. Veel bewoners in de gemeenten van Zuid-Kennemerland hebben de afgelopen winter grondwateroverlast gemeld. In opdracht van de samenwerkende

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve

Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Waterhuishouding en riolering Groot Zonnehoeve Inleiding Dit document is opgesteld als vervolg en update van de analyse van de waterhuishouding, opgesteld in januari 2008. Toen is geconstateerd dat de

Nadere informatie

Aanleiding. Vragen en antwoorden

Aanleiding. Vragen en antwoorden Conceptnotitie grondwateronderlast en funderingsituatie Schilderskwartier d.d. 7 oktober 2015 opgesteld door: Welmoed Visser (visser.w @woerden.nl telefoonnummer 0348-428635) Aanleiding Op 1 december 2014

Nadere informatie

Watermanagement in een veranderend klimaat

Watermanagement in een veranderend klimaat Watermanagement in een veranderend klimaat Het Twentse waterschap Regge en Dinkel zoekt naar een oplossing om het door de klimaatverandering verwachte extra regenwater zonder overlast te verwerken. Naar

Nadere informatie

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y =

De duiker bevindt zich globaal op de volgende coördinaten: X = en Y = Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Projectbureau Leidsche Rijn voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een duiker in de Veldhoenwetering, deelgebied

Nadere informatie

Verwachtingen voor afvoeren, neerslag en temperaturen in de zomer van maart 2011 Nummer LCW Droogtebericht

Verwachtingen voor afvoeren, neerslag en temperaturen in de zomer van maart 2011 Nummer LCW Droogtebericht 24 maart 2011 Nummer 2011-01 LCW Droogtebericht Verwachtingen voor afvoeren, neerslag en temperaturen in de zomer van 2011 De kans op lage afvoeren is voor de Rijn in het komende voorjaar en zomer groter

Nadere informatie

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat.

De uitkomsten van het onderzoek van TAUW en de toetsing aan het huidige beleid, zijn in deze memo samengevat. MEMO Datum : 24 mei 2016 Aan Van : Stadsdeelcommissie Noord : Hans van Agteren Onderwerp : Grondwateroverlast Enschede Noord Inleiding In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn zeven gebieden benoemd

Nadere informatie

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt

kade Peil vaart -0.4 Gws binnen kuip -3.9 Waterdruk die lek veroorzaakt Notitie Aan: Waternet Van: Ben van der Wal, Geert Kerkvliet Datum: 28 mei 2015 Kopie: Gemeente Amsterdam Ons kenmerk: INFRABD3912N004F02 Classificatie: Project gerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Infrastructure

Nadere informatie

Memo. nummer JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa

Memo. nummer JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa Memo nummer 130917 233524JvRmemowateradvieswaterschap datum 17 september 2013 aan Roel van Ark Rudo Cleveringa Teunesen zand en grint bv Landschappartners van Jan van Roestel Oranjewoud kopie project Koningsven

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Definitief ontwerp Julianapark

Definitief ontwerp Julianapark Definitief ontwerp Julianapark Inpassing cascade en EVZ projectnr. 159641.04 revisie 00 11 november 2006 Dorien Smit Sjoerd van Eijk Opdrachtgever Gemeente Veghel Postbus 10.001 5460 AD Veghel datum vrijgave

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Paalrot door lekke drainerende riolen

Paalrot door lekke drainerende riolen Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) Postbus 192 3300 AD Dordrecht e-mail: fundering@cs.com. internet: www.platformfundering.nl bankrek 10.22.67.847 KvK: 24370117 Paalrot door lekke drainerende

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5

MEMO. Memo Afkoppelen / infiltreren project Herinrichting Julianastraat Raadhuisstraat d.d pagina 1 / 5 MEMO Aan : bewoners Plakstraat - Raadhuisstraat - Julianastraat - Kerkstraat Van : Cristian Timmermans projectleider gemeente Stein Jean-Philippe Janssens Ducot Engineering & Advies Datum : 24 juni 2015

Nadere informatie

LUCHTFOTO. locatie mogelijke ophoging. locatie mogelijke uitbreiding

LUCHTFOTO. locatie mogelijke ophoging. locatie mogelijke uitbreiding Domburg 3 LUCHTFOTO locatie mogelijke ophoging locatie mogelijke uitbreiding 4 FOTO S 5 VISIE inbreiding 2 inbreiding 1 begraafplaats uitbreidingslocatie U Simnia Parkgebied Land van Vliedduin 6 INBREIDINGS/OPHOGINGSOPTIE

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN 307938 Aan Macéka Vastgoed t.a.v. De heer M.M. Boerse Amsterdamsestraatweg 41 Postbus 560 3740 AN Baarn Kopie aan Van Ir. J.W. Bronkhorst

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

toeneemt. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan.

toeneemt. Deze brief vormt het wateradvies voor het hierboven genoemde plan. Iff* WETTERSKIP F R Y S L A N Gemeente Kollumerland c.a. De heer F. Tuitman Postbus 13 9290 AA KOLLUM VERZONDEN 19 NOV. 20Vt Leeuwarden, 18 november 20: 2014 Ons kenmerk: WFN1417817 ^ Beleidsontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort. Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0 Defintief 01-07-2015

Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort. Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0 Defintief 01-07-2015 Projectnaam Aanleg en verlengen duikers en aanleg watergang te Almere Poort Projectonderdeel Projectnummer Kenmerk Status Datum Opdrachtnemer Opdrachtgever Kwelberekening (KWEL) 150011 150011-KWEL-GE-v2.0

Nadere informatie

Adviesmemo archeologie zonnepark Grondbank Zuidplas

Adviesmemo archeologie zonnepark Grondbank Zuidplas ONDERWERP Advies memo archeologie aanleg zonnepark locatie Grondbank Zuidplas DATUM 10-8-2016 PROJECTNUMMER C05058.000205.0120 ONZE REFERENTIE VAN Ineke de Jongh AAN gemeente Zuidplas KOPIE AAN Frank Gierman

Nadere informatie

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS

Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0132952 13 mei 2014 307856 Betreft Effecten ontwikkeling Oosterdalfsen op grondwaterstanden en natuurwaarden EHS 1 Algemeen De ontwikkeling van Oosterdalfsen heeft

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie