Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informeert. Justitiële Informatiedienst. Informatie Detentieverloop. Ambtelijke Conferentie BIJ. Beheer ICT jeugdketen."

Transcriptie

1 Justitiële Informatiedienst Informeert Januari 2013 Voorwoord Johan Wiltvank 2 Informatie Detentieverloop 3 Elektronische handtekening voor zakelijke s 4 Audit CIOT 4 Communiceren met het buitenland 5 Praktijkdag functioneel beheer 6 Ambtelijke Conferentie BIJ 7 Betere organisatie strafrechtelijke beslissingen 8 Beheer ICT jeugdketen en veiligheidshuizen 10 Informatie Detentieverloop Informatie over terugkeer en verlof van gedetineerden is van belang voor zowel slachtoffer, burgemeester als dader. Het nieuwe systeem Injus maakt het mogelijk om slachtoffers en daders beter te informeren over verlof of vrijkomen van volwassen gedetineerden. Meer op pagina 3 > Ambtelijke Conferentie BIJ Op 1 november werd de Ambtelijke conferentie Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ) gehouden. Jolanda Veenema van Justid en Jan van der Meer van de Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) hebben samen een workshop gegeven over de verschillende werkzaamheden die in dit proces door de beide organisaties worden uitgevoerd. Meer op pagina 7 > Beheer ICT jeugdketen De Justitiële Informatiedienst en het regiebureau IMJK zijn tot overeenstemming gekomen: het complete beheer van ICT voor zieningen van de Jeugdketen & Veiligheidshuizen worden ondergebracht bij de Justitiële Informatiedienst. Meer op pagina 10 >

2 Voorwoord Johan Wiltvank kijkt vooruit Eigenlijk zijn we het hele jaar bezig met nieuwe ontwikkelingen, maar het begin van een nieuw jaar is altijd een goed moment om er bewust bij stil te staan. Dat wil ik graag met u delen.

3 Injus Injus informatieportaal justitiabelen: Informatie over terugkeer gedetineerden in de maatschappij Informatie over terugkeer en verlof van gedetineerden is van belang voor: het slachtoffer, om niet onverwacht met de dader geconfronteerd te worden. de burgemeesters, om zorg te dragen voor een veilige omgeving en het voorkomen van sociale onrust in hun gemeente. een goede terugkeer en nazorg voor de dader. de modernisering van de huidige informatieverstrekking. In het regeerakkoord is het verbeteren van de informatiepositie van slachtoffers één van de prioriteiten. Het systeem Injus levert hieraan een belangrijke bijdrage. In samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben DJI en de Justitiële Informatiedienst een nieuw systeem ontwikkeld om slachtoffers en burgemeesters op tijd en correct te informeren over verlof of vrijkomen van volwassen gedetineerden. Injus is

4 Korte berichten Elektronische handtekening voor zakelijke s De afdeling Identity Management van Justid geeft, op aanvraag, PKIoverheid certificaten uit aan medewerkers van onderdelen van VenJ. De certificaathouder van een persoonsgebonden certificaat gebruikt dit digitale certificaat in de meeste gevallen voor telewerken via de JEP Portal. Dat het certificaat ook gebruikt kan worden om documenten en zakelijke berichten te voorzien van een elektronische handtekening die rechtsgeldig is, is minder bekend. Met ingang van 1 februari 2013 wijzigt de aanvraagprocedure voor persoonsgebonden certificaten. De bevoegde aanvragers van de diverse organisatieonderdelen worden binnenkort persoonlijk via over deze wijziging geïnformeerd. Op de website van Justid vindt u informatie over de producten en diensten van de afdeling Identity Management. Audit CIOT Beheersmaatregelen toereikend Opsporingsdiensten gebruiken informatie van telecom- en internetaanbieders om verdachten van criminele activiteiten op te sporen. Het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie foto: istockphoto (CIOT) zorgt ervoor dat die informatie bij de opsporingsdiensten terecht komt. Op 25 september 2012 heeft de auditdienst het rapport afgegeven over het CIOT, waarbij er gekeken is naar de opzet en werking van het centrale deel van het CIOT informatiesysteem en de organisatie van het CIOT. In algemene zin concludeert de auditdienst dat de beheersmaatregelen bij het CIOT toereikend zijn om de risico s op inbreuken op beveiliging te beperken en voor de integriteit van de informatieuitwisseling. Wel vraagt de auditdienst aandacht voor enkele bevindingen die betrekking hebben op de interne beheer processen van het CIOT. Het CIOT neemt de aanbevelingen in het rapport over. U vindt het gehele rapport op:

5 EBV-BCS Portaal Communiceren met het buitenland In Nederland krijgen gedetineerden begeleiding bij hun terugkeer in de maatschappij, om te voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Maar als iemand in het buitenland vast zit kan dat niet. Daarom is het soms mogelijk om met strafoverdracht een gevangenisstraf uit te zitten in Nederland. Sinds 1 november 2012 is een nieuwe wet in werking: de WETS (Wet wederzijdse Erkenning en Tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke Sancties). Deze wet komt naast de WOTS (Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen) die nu nog geldt voor landen buiten de Europese Unie (EU) en voor de EUlanden die de WETS (nog) niet hebben ingevoerd. Voor strafoverdracht gelden voorwaarden waaraan gedetineerden moeten voldoen. De afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) handelt de aanvragen af. In de beoordeling van verzoeken toetst de IOS onder meer of gedetineerden binding hebben met Nederland, omdat ouders, kinderen en partners een rol kunnen hebben in de terugkeer in de samenleving. Informatie over familieleden en hun verblijfplaats is vastgelegd in de Gemeentelijke Basis- Administratie (GBA). De Basisregistratie Communicatie Service (BCS) is een bestaande dienst van Justid die organisaties in staat stelt om op een eenvoudige en eenduidige wijze te communiceren met basisregistraties zoals de GBA. foto: istockphoto Om IOS medewerkers in staat te stellen om gebruik te maken van de BCS, heeft Justid een portaalfunctie ontwikkeld: het BCS portaal. Vanaf februari 2013 zal dit gebruikers ook de mogelijkheid bieden om bij gerede twijfel over de juistheid van actuele GBA-gegevens dit terug te melden aan de GBA. Het BCS Portaal sluit dan, via de BCS, aan op de GBA Terugmeldvoorziening (TMV).

6 EBV Elektronisch Berichten Verkeer op de 8e Landelijke Praktijkdag Functioneel Beheer Foto s: corina bouweriks fotografie Op donderdag 6 december 2012 werd in de Meervaart te Amsterdam de Praktijkdag Functioneel Beheer 2012 georganiseerd, mede door VTSPN. De Justitiële Informatiedienst met de productgroep Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) waren uitgenodigd voor het bemannen van een informatiestand en het houden van een informatie-sessie. Geïnteresseerden konden zich inschrijven voor de informatiesessie met als onderwerp Spreek dezelfde taal. De sessie gaf invulling aan de wens om efficiënter samen te werken in de keten: hoe komen we in de keten van dialect naar ABN? Er is tijdens deze EBV informatiesessie geadviseerd over zowel de organisatorische borging van ketenorganisaties en berichtenverkeer als globaal inhoudelijk advies gegeven over de uitvoering hiervan. We hebben verschillende positieve reacties ontvangen en hopen door deze EBV sessie een bijdrage te hebben geleverd aan een nog efficiëntere samenwerking in de keten.

7 BIJ

8 USB Uitvoering van straffen sneller en beter In 4 stappen naar betere resultaten (van ): Slachtoffers van misdrijven hebben er recht op dat wij de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen beter organiseren. Hun belangen staan bij mij voorop, zegt staatssecretaris Fred Teeven. Bij de executie van straffen zijn veel partijen betrokken. De onderlinge samenwerking is voor verbetering vatbaar, waarbij keteninformatie en het overzicht over het uitvoeringsproces als geheel van groot belang is. Dit wordt gerealiseerd met het programma USB: Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen. Om strafrechtelijke beslissingen goed en snel uit te kunnen voeren hebben ketenpartners op het juiste moment de juiste informatie nodig. Dat is precies waar wij als de Justitiële Informatiedienst graag een bijdrage aan leveren. Het Ketenjournaal USB geeft meer informatie over ieders verantwoordelijkheid, de veranderingen en de beoogde resultaten. Wilt u dit journaal ontvangen dan kunt u zich hier abonneren:

9 USB Bijdrage van Justid aan het USB programma Justid levert een bijdrage aan het programma USB op de volgende manier: Het nieuwe systeem Injus is door DJI en Justid in samenwerking met het ministerie van VenJ ontwikkeld en biedt adequate ondersteuning van de werkprocessen rondom slachtofferhulp, BIJ, aanpak veelplegers en voorwaardelijke invrijheidstelling. Justid participeert in de klankbordgroep KPI s om in gezamenlijkheid zorg te dragen voor een duidelijk beeld van de executieketen. Samen met CJIB zorgen we voor inzicht in cijfers met betrekking tot uitval. Oplevering van uitvoeringstoets (Ex Ante Uitvoerings Analyse), waarin een aantal quickwins voor de executieketen is benoemd,zoals de doorontwikkeling van Injus en de uitbreiding ervan met PIJ en TBS. Het in kaart brengen, samen met het CJIB, van interactieprocessen tussen beide organisaties om de informatievoorziening in de executieketen, met de komst van AICE, zo optimaal mogelijk in te richten. EBV brengt de huidige ketenwerkprocessen in beeld om vanuit ketenperspectief te kijken naar alle betrokken partijen, hun rol, knelpunten en mogelijkheden voor verbetering van effectiviteit. De inrichting van AICE en de overdracht van taken van het OM/DJI naar het CJIB (AICE) hebben ook invloed op de informatievoorziening van Justid. Samen met het CJIB worden de interactieprocessen in kaart gebracht om de toekomstige veranderingen optimaal te laten verlopen. Justid zal er als ketenondersteuner voor zorg dragen dat de informatievoorziening ook met alle veranderingen in de executieketen wordt geborgd.

10 Jeugd Beheer ICT Jeugdketen en Veiligheidshuizen De Justitiële Informatiedienst en het regiebureau IMJK zijn tot overeenstemming gekomen. Het complete beheer van ICT voorzieningen van de Jeugdketen & Veiligheidshuizen worden ondergebracht bij de Justitiële Informatiedienst. Na een gedegen voorbereiding en prima samenwerking zijn beide partijen tot elkaar gekomen. Per begin juli is er door de directeur DJJ, Reinier ter Kuile en onze eigen directeur Johan Wiltvank een transitieovereenkomst getekend, waarin staat beschreven hoe we het beheer naar de Justitiële Informatiedienst gaan halen en in welke stappen we dat gaan doen. Uiteindelijk is de bedoeling dat het beheer van alle ICT voorzieningen in het laatste kwartaal van 2013 formeel overgedragen is naar Justid. Hoe gaat het eigenlijk met onze Jeugdafdeling? Ondanks een wat moeizame start, begint het transitietraject steeds meer vorm te krijgen. Zo hopen we in gezamelijkheid met onze opdrachtgever, plateau I (het technisch beheer) af te ronden per 1 februari Ondertussen zijn we gestart met plateau II (Functioneel en Applicatiebeheer). Tot nu toe loopt dit conform de planning zoals door onze projectleider Poppo Meijer vastgesteld. In januari 2013 starten we als team met het beschrijven van de benodigde BISL processen. Vanaf februari zullen we als team in Utrecht kennis gaan opdoen en de dan uitgewerkte processen (ITIL en BISL) gaan toetsen in praktijk. Nadat we de benodigde kennis hebben opgedaan en we hebben voldaan aan een aantal gezamenlijk vastgestelde criteria, komen we als team terug naar Almelo om het beheer vanaf onze thuisbasis te gaan voeren. Hoe dit precies verloopt en welke tijdspad hieraan hangt is op dit moment nog niet helemaal helder, maar dat zal de komende maanden blijken. foto: dreamstime

11 Colofon U ontvangt dit digitale magazine omdat u recent of in het verleden contact heeft gehad met medewerkers van de Justitiële Informatiedienst. Wilt u dit digitale magazine blijven ontvangen, dan hoeft u niets te doen. Houdt de inhoud geen verband met uw werk en/of wilt u het blad niet blijven ontvangen? Laat ons dit dan weten via het onderstaande adres. Denkt u dat anderen ook interesse hebben in dit magazine? Stuur het door of stuur ons de adressen zodat wij het magazine verder kunnen verspreiden. De Justitiële Informatiedienst Informeert is een uitgave van de Justitiële Informatiedienst Redactie: Communicatie, met dank aan ieders bijdrage Reacties, abonnementen en opzeggingen: Vormgeving: Ineke Oerlemans De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen.

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Jaarplan 2013. Stapsgewijs naar digitaal werken. Portaal om basisregistraties. op te vragen. Justitiële Informatiedienst Informeert April Voorwoord Johan Wiltvank > Jaarplan > Jaarplan Portaal om basisregistraties op te vragen Stapsgewijs naar digitaal werken Stapsgewijs naar digitaal werken binnen

Nadere informatie

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer

Informeert. Justitiële Informatiedienst. Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen. JDS live op voormalige Nederlandse Antillen. GCOS en IFM in beheer Justitiële Informatiedienst Informeert November 2013 Voorwoord Johan Wiltvank > GCOS en IFM in beheer > GCOS en IFM in beheer JDS live op voormalige Nederlandse Antillen Berichtenverkeer Jeugdzorgpartijen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Arrondissementsparket Oost-Nederland

Arrondissementsparket Oost-Nederland Arrondissementsparket Oost-Nederland 2 De burger op één! Per 1 januari 2013 zijn de vier arrondissementsparketten Almelo, Arnhem, Zutphen en Zwolle opgegaan in één Arrondissementsparket voor Oost- Nederland.

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Veiligheid

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI)

Resultaten verantwoordingsonderzoek. Veiligheid en Justitie (VI) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) 20 mei 2015 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2014 bij het zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Departementale Auditdienst De President van de Algemene Rekenkamer Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Voorh t 8 Postbus 20301

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Werkprogramma advisering RSJ 2014

Werkprogramma advisering RSJ 2014 Werkprogramma advisering RSJ 2014 1 2 Inleiding Jaarlijks stelt de RSJ een advies-werkprogramma op. Het werkprogramma omvat onderwerpen voor gevraagde en ongevraagde adviezen. De RSJ opereert in een maatschap

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen

Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Ongewenste uitstroom in de strafrechtketen Oorzaken en oplossingen Utrecht, 20 maart 2013 GV216/rapport def. Andersson Elffers Felix Maliebaan 16 postbus 85198 3508 AD Utrecht telefoon 030 236 3030 telefax

Nadere informatie

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden?

Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Opdrachtgever SVB Opdrachtnemer SVB / Annemarie Voorneveld Publieke Dienstverlening: wat heeft er de afgelopen 10 jaar plaatsgevonden? Onderzoek Trends in publieke dienstverlening Startdatum 1 januari

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s. 2 Opzet jaarplan Jaarplan 2015 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 1 Inleiding 1.1 Externe ontwikkelingen 1.2 Interne ontwikkelingen 1.3 Thema s 7 6 7 8 2 Opzet jaarplan 3 Missie, visie, kernwaarden 3.1 Missie 3.2 Visie 3.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel)

Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) Innovatieagenda rechtsbestel (#innovatierechtsbestel) 1. Betere geschiloplossing voor de burger Een kenmerk van een goed functionerend rechtsbestel is dat burgers met een geschil zo goed mogelijk worden

Nadere informatie