Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie"

Transcriptie

1 Kom verder Studiegids Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem

2 Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio Bijzoder actief. Historie Saxio. Strategische visie. Tooaageved i oderwijs. Aatrekkelijke leer- e leefomgevig. Groot i verscheideheid. Thuis op alle markte. Keiscetra. Feite e cijfers 2 Studetfaciliteite Caterigfaciliteite. Studetebalies i Deveter. e Eschede. Studetedecaa. Vertrouwespersoo. Studetepsycholoog. Studere met ee fuctiebeperkig. Taalodersteuig. Saxio bibliotheek. Traiige e workshops. ICT faciliteite. Sport & Cultuur, ook voor topsporters 3 Regelige Oderwijs- e examereglemet (OER). e studetestatuut. College va Beroep. Klachteregelig. Medezeggeschap. Vakatieregelig 4 Aamelde e studiefiacierig OV-Chipkaart. Fiaciële Odersteuig Studete Saxio (FOSS). Studiejaar e kwartiele. Itroductieperiode Saxio jaaridelig

3 5 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Missie e visie Opleidige Kleie groepe, praktijkgericht Twee locaties: Deveter e Eschede Waar is de academie F M-Deveter? Waar is de academie F M-Eschede? Praktijkoriëtatie Studievereigig BALANS Alumivereigig CA$H Studie & Odereme Iteratioaliserig Studiecoachig Rol studiecoach Praktijkbureau stage e afstudere Examecommissie Veelgestelde vrage examecommissie Portal Mij Saxio.l: dé iformatiebro voor F M studete! Nieuwsmededelige Roosters Toetse Cijferoverzichte Rekemachies Narrowcastig scherme Twitter & Facebook Miore Digitale oderwijsomgevig - Blackboard Voorbereidig va de lesse Veelgestelde vrage Waar terecht met vrage? Opleidigsprofiel Beroep e beroepeveld Marktotwikkelige Vervolgopleidige Programma bachelor Accoutacy Bacheloropleidig Bedrijfsecoomie Profiel beroepsbeoefeaar. Opleidigsprofiel. Beroep e beroepeveld. Marktotwikkelige. Vervolgopleidige. Programma bachelor Bedrijfsecoomie Bacheloropleidig Fiscaal Recht e Ecoomie. Profiel beroepsbeoefeaar. Opleidigsprofiel. Beroep e beroepeveld. Marktotwikkelige. Vervolgopleidige. Programma bachelor Fiscaal Recht e Ecoomie 7 Start studie Werke i groepe. Uitleg oderwijssysteem. Hoe zit ee oderwijsblok i elkaar?. Welke cotactmomete zij er?. Hoe zit het oderwijs i elkaar?. Programma propedeuse Welke boeke zij odig? Waar vid ik de lesroosters? Afwezigheid docete I welke lokale zij de colleges? Hoe ka ik de docete bereike? Huisregels academie F M. De post-propedeuse (jaar 2 t/m 4) A t/m Z lijst Belagrijke telefooummers & ( ) adresse Programma voltijdopleidige Bacheloropleidig Accoutacy Profiel beroepsbeoefeaar

4 Voorwoord 4 Studiegids

5 De academie Fiacië, coomie & Maagemet vidt het erg belagrijk dat studete goed wete wat zij kue verwachte als zij (gaa) studere bij F M. Daaraast wille wij graag oze relaties bie e buite Saxio op de hoogte brege e houde va alles waar wij als academie mee bezig zij e achter staa. Deze doelstellige kome ook tot uitig i oze missie: F M biedt studete, klate e medewerkers maximale meerwaarde aa ecoomische e maatschappelijke keis e persoolijke otwikkelig. Zij leidt op tot (zelf)kritische beroepsbeoefeare die meerwaarde levere aa het werkveld e de samelevig. Vauit deze missie is de studiegids die voor u ligt, tot stad gekome. De gids is zo igedeeld dat iedere lezer gemakkelijk de voor hem/haar relevate iformatie ka vide. De studiegids begit met ee algemee uitleg over Saxio: de historie, kerwaarde i het beleid, studetfaciliteite bie de hogeschool, verschillede reglemete, aamelde e studiefiacierig zij ee aatal oderwerpe die aa de orde kome. Direct hiera vidt u de meer specifieke iformatie over de academie Fiacië, coomie & Maagemet, gevolgd door het programma va ieder va oze opleidige afzoderlijk. De studiegids eidigt met ee gedetailleerde uitleg over os oderwijssyteem e de kemerke daarva. Wij hope dat u a het dooreme va deze studiegids, atwoord heeft gekrege op uw vrage e/of beter geïformeerd bet over Saxio i het algemee e de academie F M i het bijzoder. Da zij wij i oze opzet geslaagd. Mocht u desodaks toch og vrage hebbe of meer wille wete over bepaalde oderwerpe, da odig ik u va harte uit cotact met os op te eme. L.W. Velt Directeur Academie Fiacië, coomie & Maagemet Studiegids

6 Over Saxio hoofdstuk 1 6 Studiegids

7 Bijzoder actief Met vestigige i Deveter, Eschede e Apeldoor e meer da studete is Saxio ee va de grootste hogeschole va Nederlad. Saxio biedt ee zeer uitgebreid assortimet opleidige e ee groot aatal bijzodere afstudeerrichtige of specialisaties, atioaal e iteratioaal. e Berlij beschikt Saxio bovedie over parters i Osabrück, Müster e Haover waarmee itesief wordt samegewerkt. De aatrekkelijke leefomgevig i dit deel va de Europese Uie komt tot uitdrukkig i de groee kleur va het logo. Het viget symboliseert het i elkaar grijpe e beïvloede va de, destijds twee, hogeschole e hu keisgebiede. Saxio biedt ee breed scala aa opleidige met diverse variate aa. Het oderwijs ka als hoogwaardig, iovatief e oderemed gekarakteriseerd worde. Studete studere idividueel i ee persoolijke leerweg. Samewerkigsverbade met bedrijve, istellige e overhede resultere i oderwijs, dat auw aasluit op de beroepspraktijk. Daaraast wordt er ee breed programma voor toegepast oderzoek otwikkeld. Historie Saxio De bestuurlijke fusie tusse Hogeschool IJsellad i Deveter e Hogeschool Eschede vod plaats op 1 jauari I april 2000 werd de ieuwe aam bekedgemaakt: Saxio. I september 2011 heeft er ee volledige fusie plaatsgevode. Strategische visie Saxio durft, kiest e doet Durf, kies, doe is het motto va oze Strategische Ageda Saxio Hieri vertale we de ambities uit oze Toekomstvisie 2020 aar prioriteite. We make belagrijke, strategische keuzes om oze positie i oderwijs e oderzoek te versterke. Saxio zal zich duidelijk e herkebaar profilere als Uiversity of Applied Scieces, met Livig Techology als thema. Deze strategische ageda is oze routekaart voor de komede vier jaar, waarbij de kwaliteit va het oderwijs de allerhoogste prioriteit heeft. De aam Saxio werd als volgt verklaard: Saxio bregt i de eerste plaats tot uitdrukkig, dat de hogeschool werkzaam is i ee traditierijk deel va Europa, waartoe oostelijk Nederlad behoort. Tooaageved i oderwijs Bie de huidige keismaatschappij zij idividualiserig e iteratioaliserig va het studere tooaagevede treds, die Saxio, als krachtige oderwijsorgaisatie, vertaalt i de oderwijsopzet e -orgaisatie. Ook i de wervige selectie va studete e de werkwijze va de orgaisatie kome deze treds tot uitig. Oost-Nederlad e de Duitse gresregio otwikkele zich steeds meer tot ee zelfbewuste regio met groeipotetieel, gebaseerd op keisecoomie. Op de otwikkeligsgres tusse de Radstad Studiegids

8 Aatrekkelijke leer- e leefomgevig Studete e medewerkers va Saxio hebbe ee streepje voor. Zowel i Deveter als Eschede studere e werke zij i ee ispirerede leere werkomgevig. Beide hogeschole zij gehuisvest i ieuwe gebouwe, vlakbij statio e biestad. I combiatie met de middelgrote studetestede Deveter e Eschede staat studere of werke bij Saxio - aast sport - garat voor uitgebreide woo-, cultuur- e uitgaasmogelijk hede. De opleidige Hoger Hoteloderwijs e Security Maagemet worde verzorgd op ee sfeervolle locatie i het cetrum va Apeldoor. Groot i verscheideheid Saxio wil de positieve effecte va grootschaligheid combiere met de voordele va ee kleischalige oderwijsorgaisatie. Daarom otwikkelt Saxio zich tot ee orgaisatie waari de herkebare idetiteit e iovatieve kracht va de opleidige de basis zij. Ee orgaisatie met ee platte structuur e korte commuicatielije, waari opleidige of clusters va sterk gelijkede opleidige vrijuit kue operere i ee groter verbad. Va de zijde va de odersteuede dieste wordt gezorgd voor ee professioele, efficiëte e kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Keiscetra De Keiscetra va Saxio, waari specialistische keis va bie e buite de hogeschool wordt samegebracht, staa te dieste va alle orgaisaties e bedrijve i de regio. Lectore, die verbode zij aa de Keiscetra zorge voor de otwikkelig va oderzoek e het gebruik va de daardoor verkrege keis i het oderwijs. De zes Saxio Keiscetra zij gevormd rod de thema s: Gezodheid, welzij e techologie Leefomgevig Desig e Techologie Hospitality Iovatie e Oderemerschap Oderwijsiovatie Lectore fugere als aajagers e spil va de keiscetra. Iedere lector heeft zij eige specialisme of vakgebied: het lectoraat. Rod bepaalde thema s e projecte werke ze same met docete e studete: de zogeaamde keiskrige. Thuis op alle markte Saxio werkt same met adere hogeschole aa ee gezamelijk, regioaal assortimetsbeleid. Cetraal hieri staat het voor Oost Nederlad meest geweste palet aa hbo-opleidige e de optimale spreidig daarva. Voor overhede, bedrijve e zorg- e welzijsorgaisaties staat Saxio Keistrasfer ter beschikkig. Zij verzorgt toegepast oderzoek, bij- e ascholig e adviserig op commerciële basis. 8 Studiegids

9 Feite e cijfers (bekopte weergave, uitgebreid overzicht is te vide op Persoeel (icl. stagiairs) Oderwijzed persoeel Odersteued persoeel Ma Vrouw Totaal (2152,0601 FTE) Huisvestig Saxio Locatie Apeldoor m 2 etto (huur) Locatie Deveter m 2 bruto Locatie Eschede m 2 bruto Locatie Hegelo m 2 bruto Aatal studete (voltijd, deeltijd, duaal, bekostigd e obekostigd, icl Saxio Next) (icl Saxio Next) (icl ,,) (icl ,,) (icl ,,) (icl ,,) (icl ,,) (icl ,,) Studiegids

10 Studetfaciliteite hoofdstuk 2 10 Studiegids

11 Caterigfaciliteite I Deveter e Eschede zij goede mogelijkhede om drike e ete te kope aawezig. Het Cormet restaurat biedt ee uitgebreid assortimet etesware. Vaaf uur wordt dagelijks ee warme maaltijd geserveerd. Op beide locaties is er ee Grad Café waari a uur ook alcoholische drake verkrijgbaar zij. Studetebalies i Deveter e Eschede De studetebalie is bedoeld voor (aspirat) studete e cursiste met vrage die te make hebbe met het studere bij Saxio e met studere i het algemee. De medewerkers va de Studetebalie beatwoorde vrage, verzorge verklarige, verwijze door aar de juiste persoo bij adere dieste of academies e/of make zoodig afsprake met studetedecae, de studetepsycholoog e cotactpersoe va academies. Verder is er bij de Studetebalie studie-iformatiemateriaal beschikbaar e zij er diverse formuliere aawezig. Ook de Iteratioal Office is i de Studetebalie vertegewoordigd. De Studetebalies werke same met de balies va studetehuisvestig, Iteratioal Office e de IB-groep. Hieroder volgt ee opsommig va zake waarvoor (aspirat)studete e cursiste bij de Studetebalie terecht kue. Vrage op het gebied va: Studiekeuze bij Saxio, aasluitvraagstukke e meer algemee i het MBO, HBO e WO; I- e uitschrijvig voor opleidige bij Saxio; Verklarige (betaald collegegeld, etc.); Studiefiacierig e de daarbij behorede formuliere; Mogelijkhede e voorzieige bij bijzodere persoolijke omstadighede (bv. studere met ee hadicap); Rechte e plichte va studete zoals vastgelegd i de oderwijs- e exame regelig e het studetestatuut; Roosters e roosterwijzigige m.b.v. Mij Saxio; Itekee voor tetames e voor miore; Studievoortgag, toetsresultate, overzicht va behaalde studiepute; Algemee vrage over welke iformatie va Saxio op itraet te vide is; Itekeig voor traiige e workshops op het gebied va studievaardighede e persoolijke vaardighede; Probleme met het uitgegeve ilogaccout; Iformatie e ischrijvig Studium Geerale. Studiegids

12 Daaraast kue bij de studetebalie afsprake gemaakt worde met: Studetedecae i verbad met studiemotivatie e/of -voortgag, klachte, wet- e regelgevig, beroep op voorzieigefods, studiefiacierig etc; Studetepsychologe i verbad met persoolijke probleme; Vertrouwespersoe; Studie- e beroepskeuzeadviseurs i verbad met studiekeuze; Itakegesprekke voor het Saxio Oriëtatieproject. Studetebalie Deveter Cetrale hal De studetebalie is ope op werkdage: Maadag t/m vrijdag va 9 uur tot 17 uur. Telefooummer: Studetebalie Eschede Eerste verdiepig, direct a de roltrap. De studetebalie is ope op werkdage: Maadag t/m vrijdag va 8.30 uur tot 17 uur. Telefooummer Studetedecaa De studetedecaa is er voor studete die: Buite hu schuld studievertragig oplope, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstadighede of als studete door persoolijke probleme i fiaciële ood zitte; Vrage hebbe over ischrijvig, uitschrijvig, collegegeld of studiefiacierig; Het iet ees zij met ee beslissig va de opleidig; Ee beperkig hebbe e i aamerkig wille kome voor evetuele voorzieige (dyslexie e bijvoorbeeld chroische depressiviteit zij ook fuctiebeperkige); Ee secod opiio wille; Nederlads iet als moedertaal hebbe e daarom gebruik wille make va ietstadaard voorzieige; Vrage hebbe over de regelgevig met betrekkig tot het studieadvies. Vertrouwespersoo De vertrouwespersoo is er voor studete die te make hebbe (gehad) met: Ogeweste seksueel getite aadacht; Itimidered of discrimiered gedrag; Elk gedrag dat als oplezierig, hiderlijk of bedreiged wordt ervare va ee persoeels - lid of medestudet. Studetepsycholoog De studetepsycholoog is er voor hulp bij het oplosse va persoolijke probleme, bijvoorbeeld: Motivatie- e cocetratieprobleme; Heimwee; Moeite met het legge va cotacte; Verlieservarige; Tetamevrees; Psychosomatische klachte; Depressieve klachte. Studere met ee fuctiebeperkig Het ka zij dat er sprake is va ee (lichamelijk) beperkig die de studie beïvloedt. Bij Saxio is afgesproke dat iet de beperkig, maar de mogelijkhede va de studet met ee fuctiebeperkig voorop staa. Oder ee fuctiebeperkig e chroische ziekte wordt verstaa elke lichamelijke, zituiglijke of adere stooris die de studievoortgag ka 12 Studiegids

13 vertrage. Dat kue visuele, auditieve e motorische beperkige, stoorisse i taal (dyslexie) of rekee (dyscalculie) maar ook ad(h)d, autisme, agststoorisse, depressie, psychische ziekte of eetstoorisse zij. Studete met ee fuctiebeperkig hebbe veelal meer tijd odig e/of zij seller vermoeid. Door gebruik te make va speciale toets- of oderwijsvoorzieige, zoals verlegig toetstijd, extra begeleidig of ee alteratieve leerroute is het mogelijk voorwaarde te scheppe die studere mogelijk maakt. gebruike. Is Nederlads iet de moedertaal, e is de studettoegelate via ee NT2-toelatigstoets, Staats exame II of het Voorbereided Jaar Aderstalige, da ka taalodersteuig geregeld worde via de Taalwikel. Meer iformatie is te krijge bij de Studetebalie. Saxio bibliotheek Alle iformatie die odig is voor studie, project, scriptie, wat da ook de medewerkers va Saxio bibliotheek e Stadsarchief e Atheaeumbibliotheek (SAB) helpe studete graag! Wille we daar serieus mee omgaa e studievertragig of -uitval voorkome, da moet bij de start va de studie worde besproke welke voorzieige odig zij e de aavraag daarva i gag worde gezet. Dat vraagt opeheid va alle betrokkee. Mocht er dus sprake zij va ee fuctiebeperkig, da moet ee studet dit bespreke met de studieloopbaabegeleider. Afhakelijk va wat er speelt kue ook adere medewerkers va de academie e/of studetedecaa erbij betrokke worde. I oderlig overleg wordt da besproke wat ee goede oplossig is waardoor belemmerige tijdes de studie zoveel mogelijk worde beperkt. Uiteraard gaa alle betrokkee vertrouwelijk om met alle iformatie. Saxio heeft ee speciale helpdesk voor studere met ee fuctiebeperkig. Kijk voor meer iformatie op: Taalodersteuig Als ee studet ee vooropleidig buite Nederlad heeft gedaa e iet via Service Büro Deutschlad voor taalodersteuig i aamerkig komt, ka hij of zij deeleme aa ee diagostische taaltoets. Afhakelijk va het resultaat hierva worde da ee of meer taalmodules (leze, schrijve, luistere e spreke) aagebode. Ook is het mogelijk verlegig va tetametijd aa te vrage e toestemmig te vrage om tijdes tetames ee woordeboek te moge Saxio Bibliotheek heeft vestigige i de Saxiogebouwe i Deveter (C.199) e Eschede (Forum, 2 e verdiepig). Stadsarchief e Atheaeumbibliotheek (de hoofdlocatie va Saxio Bibliotheek) bevidt zich op Klooster 12 i de biestad va Deveter. Voor Deveter Saxio-studete is dit ee uitstekede rustige studie-locatie, voorzie va Saxio-etwerk e WiFi. I alle vestigige va de bibliotheek kue studete boeke lee, studere e gebruik make va pc s. Studete va Saxio zij automatisch lid va de bibliotheek, de collegekaart is leerspas. Op krijge studete zowel toegag tot de catalogus va de bibliotheek als tot tietalle databake. I de catalogus staa boeke, tijdschrifte e scripties va de Saxio Bibliotheek. I de databake staat ee schat aa betrouwbare vakiformatie, die iet te vide is op het opebare gedeelte va het iteret e die gebruikt ka worde bij de studie. De databake zij ook buite school toegakelijk door i te logge met het Saxioaccout. Studete kue (Twitter) ook met hu vrage bij de bibliotheek terecht. Traiige e workshops Twijfel over de opleidig, moeite met studere? Het Saxio Oriëtatieproject is ee traject va vier maade met ee uitgebreide oriëtatie op beroep e opleidig. Er zij aparte brochures Studiegids

14 over de traiige e het Saxio Oriëtatieproject; deze zij te verkrijge bij de Studetebalie. Verder zij er traiige e workshops op het gebied va: Omgaa met uitstelgedrag; Omgaa met agst e spaig; Commuicatie / lere presetere; Ooit gepest, u ozeker; Rouwverwerkig; Succesvol studere / succesvol sollicitere. mogelijk te wijzige. Dit adres gebruike de docete om met studete te commuicere. Daaraast kue studete het gebruike voor oderlige commuicatie e als digitale ageda. Het adres is als volgt: Cotroleer dit adres dagelijks. Het is mogelijk alle Saxio mail automatisch te late doorsture aar het privé -adres. Meer iformatie is te vide i de gebruikershadleidig op webmail.saxio.l. ICT faciliteite Computers & boeke I Eschede e Deveter zij er uitgebreide voorzieige aawezig voor het werke met computers. Zowel i studieladschappe als mediatheke zij werkplekke gecreëerd voor zowel idividueel als groepswerk. Ook de bibliotheek biedt goede werk- e studieplekke aa met modere computer- e pritfaciliteite. Deze moete vooraf gereserveerd worde. Draadloos iteret Oze vestigige i Deveter e Eschede hebbe toegag tot draadloze iteret faciliteite. Ga voor meer iformatie aar de studetebalie. voorzieig (webmail.saxio.l) Alle Saxio studete krijge ee Saxio adres. De iloggegeves worde via ee brief aar het huisadres gestuurd. I de meeste gevalle is de ilogaam gelijk aa het studetummer e het wachtwoord is de geboortedatum (dd-mm-jj). Het drigede advies is dit wachtwoord zo sel Harde schijfruimte Elke studet krijgt ee eige aparte harde schijf bie Saxio, de zogeaamde h-schijf. Sla bestade ooit op de c-schijf op, wat deze wordt gewist zodra de computer opieuw wordt opgestart. Buite Saxio is deze harde schrijf te bereike via de website homeaccess.saxio.l. Goedkope software e otebooks Via kue Saxio studete goedkope legale software bestelle. Via Saxio is het mogelijk om studetelaptops te bestelle. Ga aar otebook.saxio.l e kies voor otebooks. Prite, kopiëre e ibide Studete moete regelmatig verslage ilevere. Bie Saxio Eschede e Deveter is het daarom mogelijk om te prite, kopiëre e i te bide. Voor het ibide is er ee repro-shop beschikbaar. Voor prite, scae e kopiëre zij er zogeaamde multifuctioals beschikbaar overal bie Saxio. Betale gaat via de chipkip. Kijk voor ee hadleidig op MijSaxio oder de A t/m Z lijst. 14 Studiegids

15 Sport & Cultuur, ook voor topsporters Saxio studete kue tege aatrekkelijke prijze deeleme aa allerlei soorte sport e culturele bezighede. Zo hebbe Eschede e Deveter ee eige fitessruimte. Kijk voor meer iformatie op studere/aast-je-studie. late registrere bij Bureau Sport e Cultuur va Saxio, locatie Eschede, da wel bij de coördi ator topsportvoorzieige of coördiator Studium Geerale va Saxio locatie Deveter. Het iitiatief hiertoe ligt bij de studet. Vervolges wordt i overleg met de coördiator va de opleidig voor de betreffede studet ee studiepla opgesteld. Studete va Saxio kue: Ee sportkaart kope waarmee ze tege ee redelijk tarief kue sporte; Met aatrekkelijke kortig gebruik make va cultuuraabod (theater of film). Naast het culturele aabod per vestigigsplaats biedt Saxio i de vorm va het Studium Geerale activiteite op cultureel e maatschappelijk terrei die direct of idirect verbad houde met de beroepspraktijk va de verschillede opleidige bie Saxio. Ee studet die topsport bedrijft e i aamerkig wil kome voor ivullig va speciale wese e voorzieige, bijvoorbeeld op het gebied va roosterig va lesse e toetse, diet zich te Studiegids

16 Regelige hoofdstuk 3 16 Studiegids

17 Oderwijs- e ExameReglemet (OER) e studetestatuut Studete hebbe te make met bepaalde rechte e plichte. I het Oderwijs- e ExameReglemet (OER) staa belagrijke regelige m.b.t. deelame aa de toetse, de slaagorm voor het eerste jaar (het studieadvies), etc. De studiecoach zal i de eerste week de belagrijkste regels met de studet bespreke. De voor het studiejaar geldede OER staat op MijSaxio bij regelige e procedures. I het studetestatuut, dat ook beschikbaar is via de portal MijSaxio, staat alle iformatie over de rechte die studete hebbe. Dit Meldput wordt bemad door de itegriteitsfuctioaris va Saxio, bij wie medewerkers, studete e extere relaties ee klacht kue idiee. Uiteraard blijft het voor ee ieder mogelijk zich rechtstreeks te wede tot de (specifieke) istatie of persoo die bevoegd is over de klacht te oordele. Alle klachte zij i pricipe otvakelijk e worde door de itegriteitsfuctioaris behadeld, da wel doorgeleid aar de bevoegde istatie, medewerker e/of dies leidiggevede. Teves vidt ee terugkoppelig over de afhadelig va de klacht aar de klager plaats. College va Beroep Voor de meest recete regelig verwijze wij aar de portal MijSaxio. Klachteregelig De academie Fiacië, coomie & Maagemet ket ee klachteregelig, kijk voor meer iformatie op de portal MijSaxio. Het Meldput Itegriteit e Klachte (MIK) biedt iedere studet e iedere medewerker va Saxio e extere relaties de gelegeheid om ee klacht i te diee. Elke klacht ka gezie worde als ee positieve betrokkeheid va de klager bij de orgaisatie e als ee verbeteristrumet. Medezeggeschap Saxio ket ee cetrale medezeggeschapsraad (GMR) e iedere academie heeft ee academieraad, waari zowel medewerkers als studete vertegewoordigd zij. Voor reglemete e verdere iformatie zie MijSaxio. Vakatieregelig Zie jaaridelig I het recete verlede bestode verschillede klachteregelige e -istaties met specifieke opdrachte. Er ware daardoor verschillede lokette waar studete e medewerkers terecht kode met ee bepaald soort klacht. Ieder loket kede weer zij eige wijze va werke, eige commuicatie e eige verslagleggig. Ter uitvoerig va de Saxio Gedragscode e i het kader va ee goed klachtemaagemet, heeft Saxio er voor gekoze om éé loket i te stelle waar ee klacht ka worde voorgelegd, het Meldput Itegriteit e Klachte. Studiegids

18 Aamelde e studiefiacierig hoofdstuk 4 18 Studiegids

19 Voor uitgebreide beschrijvig e procedure zie OV-chipkaart De Studete OV-chipkaart met daarop ee studetereisproduct is sids 16 maart 2010 het eige geldige vervoersbewijs voor studete. Om te kue reize moet het aboemet eemalig worde geactiveerd bij ee ophaalautomaat. De Studete OV-chipkaart geeft recht op reize met alle opebaar vervoer i Nederlad. Kijk op voor iformatie over het gebruik va de Studete OV-chipkaart. Om te kue reize met de Studete OV-chipkaart, moet de studet recht hebbe op studiefiacierig. Is dat og iet het geval, da moet dat eerst worde aagevraagd. Daara moete twee dige worde gedaa: 1. Regel ee Studete OV-chipkaart Nadat het recht op studiefiacierig is vastgesteld, krijgt de studet va de Klateservice OV-chipkaart ee aavraagformulier. Dat gebeurt bie twee weke. Vul dit formulier i e stuur het terug met ee kopie va legitimatiebewijs e ee pasfoto. Bie drie weke otvagt de studet de Studete OV-chipkaart. Het formulier is ook aa te vrage via studeteov-chipkaart.l. 2. Activeer het week- of weekedaboemet op je Studete OV-chipkaart. Activere ka bij ee ophaalautomaat. Kijk op ov-chipkaart.l voor de dichtstbijzijde ophaalautomaat. Fiaciële Odersteuig Studete Saxio (FOSS) Saxio biedt studete de mogelijkheid om aaspraak te make op ee ee fiaciële vergoedig, waeer Saxio-studete door bepaalde omstadighede studievertragig oplope, da wel door omstadighede iet i staat zij om hu opleidig bij Saxio te bekostige. Ook bestaat er ee voorzieig voor de erkede beoefeaar va topsport, kust of cultuur e iedere studet ka, i geval va omstadighede va tijdelijke e acute fiaciële ood, ee voorzieig aavrage, idie deze fiaciële ood leidt tot ee erstige belemmerig va zij studievoortgag. Al deze regelige zij opgeome i het reglemet Fiaciële Odersteuig Studete Saxio (FOSS). Dit reglemet is te vide op mijsaxio.l Studiejaar e kwartiele Ieder studiejaar omvat 4 kwartiele va elk 10 weke. Deze kwartiele bestaa uit 7 les weke, 2 tetameweke e 1 week voor projecte e adere activiteite (de zogeaamde week-10 activiteite). Itroductieperiode 2014 De itroductieperiode vidt i het studiejaar plaats vaaf maadag 25 augustus Het eerste kwartiel, week 1.1 start op maadag 1 september De Saxio jaaridelig Op basis va de huidige uitgagspute bie Saxio wordt verwacht dat de Saxio jaaridelig voor studiejaar als volgt wordt vastgesteld: Herfstvakatie 13 t/m 17 oktober 2014 Kerstvakatie 22 dec t/m 2 ja 2015 Voorjaarsvakatie 23 t/m vr 27 feb 2015 Paasweekeide 3 t/m 6 april 2015 Koigsdag 27 april Meivakatie 4 t/m 8 mei 2015 Hemelvaartsweekeide 14 e 15 mei 2015 Tweede Piksterdag 25 mei 2015 Zomervakatie 20 juli t/m 28 augustus 2015 Periode Start Eidigt Itroductie 25 aug aug Kwartiel 1 1 sept ov Kwartiel 2 17 ov febr Kwartiel 3 9 febr april 2014 Kwartiel 4 27 april juli 2014 Studiegids

20 Academie Fiacië, coomie & Maagemet hoofdstuk 5 20 Studiegids

21 Missie e visie F M is ee actieve e actuele academie die steeds bezig is met de toekomst, waarbij het begrip otwikkelig altijd voorop staat. De komede jare wille wij uitgroeie tot éé va de beste academies op os gebied. Dat is iet ee doel op zich; het komt voort uit de wil om studete het allerbeste te biede. E de meest solide sprigplak te geve i de richtig va ee succesvolle carrière e optimale persoolijke otwikkelig. F M wil dat hetgee wát wij doe ee grotere toegevoegde waarde heeft da het programma va welke fiacieel-ecoomische opleidig i Nederlad da ook. Dat heeft te make met oze ambitie die we i ee missie hebbe vastgelegd. Deze missie luidt als volgt: F M biedt studete, klate e medewerkers maximale meerwaarde aa ecoomische e maatschappelijke keis e persoolijke otwikkelig. Zij leidt op tot (zelf)kritische beroepsbeoefeare die meerwaarde levere aa het werkveld e de samelevig. De academie Fiacië, coomie & Maagemet biedt hbo-opleidige op fiacieel-ecoomisch gebied i zowel Eschede als Deveter. De op leidige die de academie aabiedt zij eaccrediteerd door de Nederlads Vlaamse Accreditatie Orgaisatie. Dit beteket dat het oderwijsprogramma positief is beoordeeld. Opleidige F M biedt de volgede bacheloropleidige: Voltijd Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie Iteratioal Fiace ad Accoutig (volledig Egelstalig, ihoud vergelijkbaar met Bedrijfsecoomie) Deeltijd Bedrijfsecoomie Compact Fiscaal Adviseur Projectmaagemet i de praktijk Post-Hbo Accoutat-Admiistratiecosulet Deze opleidige biede, ook i tijde va ecoomische crisis, goede mogelijkhede op de arbeidsmarkt. Studete die a de bachelor door wille studere, kue dakzij de goede aasluitig met de uiversiteite i relatief korte tijd ook hu master behale. De voltijdse opleidige volge i de eerste aderhalf jaar ee gezamelijk programma. Dit maakt het voor twijfelaars mogelijk om tussetijds over te stappe, zoder studievertragig op te lope. Na de eerste aderhalf jaar vidt verdiepig plaats e start het praktijkgedeelte va de opleidig. I het derde jaar geve studete ee eige richtig aa de studie door het volge va ee mior e ee stage. De opleidig wordt afgeslote met ee afstudeeropdracht op locatie. Over deze opdracht wordt ee scriptie geschreve, die tijdes het eidgesprek verdedigd wordt. Als alle oderdele afgerod zij otvagt de studet het diploma e mag hij of zij zich Bachelor of Busiess Admiistratio oeme. Studiegids

22 Kleie groepe, praktijkgericht Het oderwijs bij de academie F M kemerkt zich door persoolijke aadacht, kleie groepe e opdrachte uit e voor de praktijk. Gereommeerde orgaisaties als KPMG e Rabobak participere i opdrachte die studete met hu werkgroep moete uitvoere. Tussetijds vide Masterclasses plaats bij deze orgaisaties e medewerkers zij betrokke bij de modelige assessmets i de toetsperiode. Er zij 20 cotacture per week (zowel college als studiebegeleidig), daaraast zij ure voor zelfstudie igeroosterd. De academie heeft ee eige studieladschap, waar studete kue werke. De werkkamers va docete bevide zich bij het studieladschap, docete zij daardoor i de buurt e gemakkelijk te beadere als er vrage of probleme zij. De oderwijsprogramma s staa i ee digitale leeromgevig, die overal via iteret te bereike is. Studete hoeve dus iet op school te zij om aa ee opdracht te kue werke. Twee locaties: Deveter e Eschede Waar is de academie F M-Deveter? Op de 1e etage i de B-vleugel (direct liks achter de studetebalie). Waar is de academie F M-Eschede? Op de begae grod, i de Haastra-vleugel. Direct a de klapdeure bevide zich ekele klaslokale e de spreekkamers die o.a. worde gebruikt voor de tutorgroepvergaderige. I de hal, waar ook de ooduitgag is, hage iformatieborde voor algemee mededelige. Bij de igag va de academie bevidt zich de frotoffice. Studievereigig BALANS heeft ee katoor i de academie. Dit is het hart va de academie met ook hier ee moitor met de dagelijkse mededelige. Alle medewerkers hebbe ee werkplek i dit deel va Haastra, hier is ook het studieladschap voor oze eige studete. Praktijkoriëtatie De academie schekt veel aadacht aa praktijkoriëtatie. Er kome regelmatig gastsprekers e er vide ihouse-dage plaats bij diverse orgaisaties. Ook wordt er ieder jaar ee carrièredag georgaiseerd waar studete zich kue oriëtere op hu stage, afstudere e loopbaa. Studievereigig BALANS De studievereigig va de academie F M, SV Balas, orgaiseert diverse activiteite die ee directe relatie met de opleidig e het beroepe - veld hebbe. De studievereigig is zeer actief e orgaiseert excursies, ihouse dage, gastcolleges e symposia. Lede va de studievereigig kue kortig krijge op de aaschaf va studieboeke via Meer wete of lid worde? Mail aar Alumivereigig CA$H De academie F M ket ee actieve alumivereigig: CA$H. De doelstellig va de alumivereigig is om oud-studete va de academie F M e het bedrijfsleve bij elkaar te brege om zodoede ee uiek etwerk te creëre waar alle betrokke partije va kue profitere. Dit uit zich vooral i keisverbredede e brachespecifieke activiteite. CA$H orgaiseert diverse traiige, cursusse e lezige. Hierdoor krijgt de alumus de mogelijkheid om zij of haar keis te verbrede/verdiepe e zo voor eve weer terug te kere i de schoolbake. Meer wete of (gratis) lid worde? Mail aar 22 Studiegids

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Starten aan de KU Leuven

Starten aan de KU Leuven 2015-2016 Starte aa de KU Leuve Praktische gids over de KU Leuve i Leuve Aa de KU Leuve i Leuve studeer je iet allee. Oze dieste e begeleidig helpe je waar odig op weg. Ifomomete e opleidigsiformatie

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Engineering. Een competentiegerichte profielbeschrijving Bachelor of Egieerig Ee competetiegerichte profielbeschrijvig COLOFON Auteurs drs. Frak Buskermole Haagse Hogeschool Marieke va het Erve FME-CWM drs. Marc va Kempe Saxio Hogeschole ir. Jollig Lodema Hogeschool

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten

Informatie voor studenten uit Nederland. www.kuleuven.be/nederlandsestudenten Iformatie voor studete uit Nederlad www.kuleuve.be/ederladsestudete Waarom Leuve? De KU Leuve werd gesticht i 1425 e is daarmee de oudste uiversiteit va de Lage Lade. Vadaag de dag staat de Leuvese uiversiteit

Nadere informatie

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236)

Hardware Gids. PCV-RS serie (PCV-2236) PCV-RS serie (PCV-2236) Lees dit eerst Lees dit eerst Opmerkig 2003 Soy Corporatio. Alle rechte voorbehoude. 1 Deze hadleidig e de hieri beschreve software mag zoder voorafgaade schriftelijke toestemmig

Nadere informatie

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers

Europees benchmarkonderzoek B2Cenergieleveranciers I d e t i f i e r ; s e c t o r o r o f f e r i g ; a k k u r a t b o l d 7 / 1 2 ; 1 l i e m a x i m u m Europees bechmarkoderzoek B2Ceergieleveraciers 2011 - de hoofdpute Koste e wistgevedheid va Nederladse

Nadere informatie

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be

Opleidingen voor IT-professionals. Catalogus najaar 2012. kluwer Opleidingen. Unfold your potential. www.kluweropleidingen.be Opleidige voor IT-professioals Catalogus ajaar 2012 kluwer Opleidige Ufold your potetial www.kluweropleidige.be Wie meer weet, komt verder U bet IT-professioal, techische spil bie uw bedrijf e bro va vakkeis.

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 5 ! "#$ $% Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 11 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 11 1.2.2 Faculteitsbestuur 11 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes

Kijk, zo kan t wél! dr. M.R. Scheffer. Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes dr. M.R. Scheffer Saxion Werkgroep Alternatieve leerroutes Kijk, zo kan t wél! Alternatieve leerroutes in het hbo voor studenten met een functiebeperking: een maatwerkwijze Kijk, zo kan t wél! Alternatieve

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie