Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie"

Transcriptie

1 Kom verder Studiegids Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem

2 Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio Bijzoder actief. Historie Saxio. Strategische visie. Tooaageved i oderwijs. Aatrekkelijke leer- e leefomgevig. Groot i verscheideheid. Thuis op alle markte. Keiscetra. Feite e cijfers 2 Studetfaciliteite Caterigfaciliteite. Studetebalies i Deveter. e Eschede. Studetedecaa. Vertrouwespersoo. Studetepsycholoog. Studere met ee fuctiebeperkig. Taalodersteuig. Saxio bibliotheek. Traiige e workshops. ICT faciliteite. Sport & Cultuur, ook voor topsporters 3 Regelige Oderwijs- e examereglemet (OER). e studetestatuut. College va Beroep. Klachteregelig. Medezeggeschap. Vakatieregelig 4 Aamelde e studiefiacierig OV-Chipkaart. Fiaciële Odersteuig Studete Saxio (FOSS). Studiejaar e kwartiele. Itroductieperiode Saxio jaaridelig

3 5 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Missie e visie Opleidige Kleie groepe, praktijkgericht Twee locaties: Deveter e Eschede Waar is de academie F M-Deveter? Waar is de academie F M-Eschede? Praktijkoriëtatie Studievereigig BALANS Alumivereigig CA$H Studie & Odereme Iteratioaliserig Studiecoachig Rol studiecoach Praktijkbureau stage e afstudere Examecommissie Veelgestelde vrage examecommissie Portal Mij Saxio.l: dé iformatiebro voor F M studete! Nieuwsmededelige Roosters Toetse Cijferoverzichte Rekemachies Narrowcastig scherme Twitter & Facebook Miore Digitale oderwijsomgevig - Blackboard Voorbereidig va de lesse Veelgestelde vrage Waar terecht met vrage? Opleidigsprofiel Beroep e beroepeveld Marktotwikkelige Vervolgopleidige Programma bachelor Accoutacy Bacheloropleidig Bedrijfsecoomie Profiel beroepsbeoefeaar. Opleidigsprofiel. Beroep e beroepeveld. Marktotwikkelige. Vervolgopleidige. Programma bachelor Bedrijfsecoomie Bacheloropleidig Fiscaal Recht e Ecoomie. Profiel beroepsbeoefeaar. Opleidigsprofiel. Beroep e beroepeveld. Marktotwikkelige. Vervolgopleidige. Programma bachelor Fiscaal Recht e Ecoomie 7 Start studie Werke i groepe. Uitleg oderwijssysteem. Hoe zit ee oderwijsblok i elkaar?. Welke cotactmomete zij er?. Hoe zit het oderwijs i elkaar?. Programma propedeuse Welke boeke zij odig? Waar vid ik de lesroosters? Afwezigheid docete I welke lokale zij de colleges? Hoe ka ik de docete bereike? Huisregels academie F M. De post-propedeuse (jaar 2 t/m 4) A t/m Z lijst Belagrijke telefooummers & ( ) adresse Programma voltijdopleidige Bacheloropleidig Accoutacy Profiel beroepsbeoefeaar

4 Voorwoord 4 Studiegids

5 De academie Fiacië, coomie & Maagemet vidt het erg belagrijk dat studete goed wete wat zij kue verwachte als zij (gaa) studere bij F M. Daaraast wille wij graag oze relaties bie e buite Saxio op de hoogte brege e houde va alles waar wij als academie mee bezig zij e achter staa. Deze doelstellige kome ook tot uitig i oze missie: F M biedt studete, klate e medewerkers maximale meerwaarde aa ecoomische e maatschappelijke keis e persoolijke otwikkelig. Zij leidt op tot (zelf)kritische beroepsbeoefeare die meerwaarde levere aa het werkveld e de samelevig. Vauit deze missie is de studiegids die voor u ligt, tot stad gekome. De gids is zo igedeeld dat iedere lezer gemakkelijk de voor hem/haar relevate iformatie ka vide. De studiegids begit met ee algemee uitleg over Saxio: de historie, kerwaarde i het beleid, studetfaciliteite bie de hogeschool, verschillede reglemete, aamelde e studiefiacierig zij ee aatal oderwerpe die aa de orde kome. Direct hiera vidt u de meer specifieke iformatie over de academie Fiacië, coomie & Maagemet, gevolgd door het programma va ieder va oze opleidige afzoderlijk. De studiegids eidigt met ee gedetailleerde uitleg over os oderwijssyteem e de kemerke daarva. Wij hope dat u a het dooreme va deze studiegids, atwoord heeft gekrege op uw vrage e/of beter geïformeerd bet over Saxio i het algemee e de academie F M i het bijzoder. Da zij wij i oze opzet geslaagd. Mocht u desodaks toch og vrage hebbe of meer wille wete over bepaalde oderwerpe, da odig ik u va harte uit cotact met os op te eme. L.W. Velt Directeur Academie Fiacië, coomie & Maagemet Studiegids

6 Over Saxio hoofdstuk 1 6 Studiegids

7 Bijzoder actief Met vestigige i Deveter, Eschede e Apeldoor e meer da studete is Saxio ee va de grootste hogeschole va Nederlad. Saxio biedt ee zeer uitgebreid assortimet opleidige e ee groot aatal bijzodere afstudeerrichtige of specialisaties, atioaal e iteratioaal. e Berlij beschikt Saxio bovedie over parters i Osabrück, Müster e Haover waarmee itesief wordt samegewerkt. De aatrekkelijke leefomgevig i dit deel va de Europese Uie komt tot uitdrukkig i de groee kleur va het logo. Het viget symboliseert het i elkaar grijpe e beïvloede va de, destijds twee, hogeschole e hu keisgebiede. Saxio biedt ee breed scala aa opleidige met diverse variate aa. Het oderwijs ka als hoogwaardig, iovatief e oderemed gekarakteriseerd worde. Studete studere idividueel i ee persoolijke leerweg. Samewerkigsverbade met bedrijve, istellige e overhede resultere i oderwijs, dat auw aasluit op de beroepspraktijk. Daaraast wordt er ee breed programma voor toegepast oderzoek otwikkeld. Historie Saxio De bestuurlijke fusie tusse Hogeschool IJsellad i Deveter e Hogeschool Eschede vod plaats op 1 jauari I april 2000 werd de ieuwe aam bekedgemaakt: Saxio. I september 2011 heeft er ee volledige fusie plaatsgevode. Strategische visie Saxio durft, kiest e doet Durf, kies, doe is het motto va oze Strategische Ageda Saxio Hieri vertale we de ambities uit oze Toekomstvisie 2020 aar prioriteite. We make belagrijke, strategische keuzes om oze positie i oderwijs e oderzoek te versterke. Saxio zal zich duidelijk e herkebaar profilere als Uiversity of Applied Scieces, met Livig Techology als thema. Deze strategische ageda is oze routekaart voor de komede vier jaar, waarbij de kwaliteit va het oderwijs de allerhoogste prioriteit heeft. De aam Saxio werd als volgt verklaard: Saxio bregt i de eerste plaats tot uitdrukkig, dat de hogeschool werkzaam is i ee traditierijk deel va Europa, waartoe oostelijk Nederlad behoort. Tooaageved i oderwijs Bie de huidige keismaatschappij zij idividualiserig e iteratioaliserig va het studere tooaagevede treds, die Saxio, als krachtige oderwijsorgaisatie, vertaalt i de oderwijsopzet e -orgaisatie. Ook i de wervige selectie va studete e de werkwijze va de orgaisatie kome deze treds tot uitig. Oost-Nederlad e de Duitse gresregio otwikkele zich steeds meer tot ee zelfbewuste regio met groeipotetieel, gebaseerd op keisecoomie. Op de otwikkeligsgres tusse de Radstad Studiegids

8 Aatrekkelijke leer- e leefomgevig Studete e medewerkers va Saxio hebbe ee streepje voor. Zowel i Deveter als Eschede studere e werke zij i ee ispirerede leere werkomgevig. Beide hogeschole zij gehuisvest i ieuwe gebouwe, vlakbij statio e biestad. I combiatie met de middelgrote studetestede Deveter e Eschede staat studere of werke bij Saxio - aast sport - garat voor uitgebreide woo-, cultuur- e uitgaasmogelijk hede. De opleidige Hoger Hoteloderwijs e Security Maagemet worde verzorgd op ee sfeervolle locatie i het cetrum va Apeldoor. Groot i verscheideheid Saxio wil de positieve effecte va grootschaligheid combiere met de voordele va ee kleischalige oderwijsorgaisatie. Daarom otwikkelt Saxio zich tot ee orgaisatie waari de herkebare idetiteit e iovatieve kracht va de opleidige de basis zij. Ee orgaisatie met ee platte structuur e korte commuicatielije, waari opleidige of clusters va sterk gelijkede opleidige vrijuit kue operere i ee groter verbad. Va de zijde va de odersteuede dieste wordt gezorgd voor ee professioele, efficiëte e kwalitatief hoogwaardige diestverleig. Keiscetra De Keiscetra va Saxio, waari specialistische keis va bie e buite de hogeschool wordt samegebracht, staa te dieste va alle orgaisaties e bedrijve i de regio. Lectore, die verbode zij aa de Keiscetra zorge voor de otwikkelig va oderzoek e het gebruik va de daardoor verkrege keis i het oderwijs. De zes Saxio Keiscetra zij gevormd rod de thema s: Gezodheid, welzij e techologie Leefomgevig Desig e Techologie Hospitality Iovatie e Oderemerschap Oderwijsiovatie Lectore fugere als aajagers e spil va de keiscetra. Iedere lector heeft zij eige specialisme of vakgebied: het lectoraat. Rod bepaalde thema s e projecte werke ze same met docete e studete: de zogeaamde keiskrige. Thuis op alle markte Saxio werkt same met adere hogeschole aa ee gezamelijk, regioaal assortimetsbeleid. Cetraal hieri staat het voor Oost Nederlad meest geweste palet aa hbo-opleidige e de optimale spreidig daarva. Voor overhede, bedrijve e zorg- e welzijsorgaisaties staat Saxio Keistrasfer ter beschikkig. Zij verzorgt toegepast oderzoek, bij- e ascholig e adviserig op commerciële basis. 8 Studiegids

9 Feite e cijfers (bekopte weergave, uitgebreid overzicht is te vide op Persoeel (icl. stagiairs) Oderwijzed persoeel Odersteued persoeel Ma Vrouw Totaal (2152,0601 FTE) Huisvestig Saxio Locatie Apeldoor m 2 etto (huur) Locatie Deveter m 2 bruto Locatie Eschede m 2 bruto Locatie Hegelo m 2 bruto Aatal studete (voltijd, deeltijd, duaal, bekostigd e obekostigd, icl Saxio Next) (icl Saxio Next) (icl ,,) (icl ,,) (icl ,,) (icl ,,) (icl ,,) (icl ,,) Studiegids

10 Studetfaciliteite hoofdstuk 2 10 Studiegids

11 Caterigfaciliteite I Deveter e Eschede zij goede mogelijkhede om drike e ete te kope aawezig. Het Cormet restaurat biedt ee uitgebreid assortimet etesware. Vaaf uur wordt dagelijks ee warme maaltijd geserveerd. Op beide locaties is er ee Grad Café waari a uur ook alcoholische drake verkrijgbaar zij. Studetebalies i Deveter e Eschede De studetebalie is bedoeld voor (aspirat) studete e cursiste met vrage die te make hebbe met het studere bij Saxio e met studere i het algemee. De medewerkers va de Studetebalie beatwoorde vrage, verzorge verklarige, verwijze door aar de juiste persoo bij adere dieste of academies e/of make zoodig afsprake met studetedecae, de studetepsycholoog e cotactpersoe va academies. Verder is er bij de Studetebalie studie-iformatiemateriaal beschikbaar e zij er diverse formuliere aawezig. Ook de Iteratioal Office is i de Studetebalie vertegewoordigd. De Studetebalies werke same met de balies va studetehuisvestig, Iteratioal Office e de IB-groep. Hieroder volgt ee opsommig va zake waarvoor (aspirat)studete e cursiste bij de Studetebalie terecht kue. Vrage op het gebied va: Studiekeuze bij Saxio, aasluitvraagstukke e meer algemee i het MBO, HBO e WO; I- e uitschrijvig voor opleidige bij Saxio; Verklarige (betaald collegegeld, etc.); Studiefiacierig e de daarbij behorede formuliere; Mogelijkhede e voorzieige bij bijzodere persoolijke omstadighede (bv. studere met ee hadicap); Rechte e plichte va studete zoals vastgelegd i de oderwijs- e exame regelig e het studetestatuut; Roosters e roosterwijzigige m.b.v. Mij Saxio; Itekee voor tetames e voor miore; Studievoortgag, toetsresultate, overzicht va behaalde studiepute; Algemee vrage over welke iformatie va Saxio op itraet te vide is; Itekeig voor traiige e workshops op het gebied va studievaardighede e persoolijke vaardighede; Probleme met het uitgegeve ilogaccout; Iformatie e ischrijvig Studium Geerale. Studiegids

12 Daaraast kue bij de studetebalie afsprake gemaakt worde met: Studetedecae i verbad met studiemotivatie e/of -voortgag, klachte, wet- e regelgevig, beroep op voorzieigefods, studiefiacierig etc; Studetepsychologe i verbad met persoolijke probleme; Vertrouwespersoe; Studie- e beroepskeuzeadviseurs i verbad met studiekeuze; Itakegesprekke voor het Saxio Oriëtatieproject. Studetebalie Deveter Cetrale hal De studetebalie is ope op werkdage: Maadag t/m vrijdag va 9 uur tot 17 uur. Telefooummer: Studetebalie Eschede Eerste verdiepig, direct a de roltrap. De studetebalie is ope op werkdage: Maadag t/m vrijdag va 8.30 uur tot 17 uur. Telefooummer Studetedecaa De studetedecaa is er voor studete die: Buite hu schuld studievertragig oplope, bijvoorbeeld door ziekte, familieomstadighede of als studete door persoolijke probleme i fiaciële ood zitte; Vrage hebbe over ischrijvig, uitschrijvig, collegegeld of studiefiacierig; Het iet ees zij met ee beslissig va de opleidig; Ee beperkig hebbe e i aamerkig wille kome voor evetuele voorzieige (dyslexie e bijvoorbeeld chroische depressiviteit zij ook fuctiebeperkige); Ee secod opiio wille; Nederlads iet als moedertaal hebbe e daarom gebruik wille make va ietstadaard voorzieige; Vrage hebbe over de regelgevig met betrekkig tot het studieadvies. Vertrouwespersoo De vertrouwespersoo is er voor studete die te make hebbe (gehad) met: Ogeweste seksueel getite aadacht; Itimidered of discrimiered gedrag; Elk gedrag dat als oplezierig, hiderlijk of bedreiged wordt ervare va ee persoeels - lid of medestudet. Studetepsycholoog De studetepsycholoog is er voor hulp bij het oplosse va persoolijke probleme, bijvoorbeeld: Motivatie- e cocetratieprobleme; Heimwee; Moeite met het legge va cotacte; Verlieservarige; Tetamevrees; Psychosomatische klachte; Depressieve klachte. Studere met ee fuctiebeperkig Het ka zij dat er sprake is va ee (lichamelijk) beperkig die de studie beïvloedt. Bij Saxio is afgesproke dat iet de beperkig, maar de mogelijkhede va de studet met ee fuctiebeperkig voorop staa. Oder ee fuctiebeperkig e chroische ziekte wordt verstaa elke lichamelijke, zituiglijke of adere stooris die de studievoortgag ka 12 Studiegids

13 vertrage. Dat kue visuele, auditieve e motorische beperkige, stoorisse i taal (dyslexie) of rekee (dyscalculie) maar ook ad(h)d, autisme, agststoorisse, depressie, psychische ziekte of eetstoorisse zij. Studete met ee fuctiebeperkig hebbe veelal meer tijd odig e/of zij seller vermoeid. Door gebruik te make va speciale toets- of oderwijsvoorzieige, zoals verlegig toetstijd, extra begeleidig of ee alteratieve leerroute is het mogelijk voorwaarde te scheppe die studere mogelijk maakt. gebruike. Is Nederlads iet de moedertaal, e is de studettoegelate via ee NT2-toelatigstoets, Staats exame II of het Voorbereided Jaar Aderstalige, da ka taalodersteuig geregeld worde via de Taalwikel. Meer iformatie is te krijge bij de Studetebalie. Saxio bibliotheek Alle iformatie die odig is voor studie, project, scriptie, wat da ook de medewerkers va Saxio bibliotheek e Stadsarchief e Atheaeumbibliotheek (SAB) helpe studete graag! Wille we daar serieus mee omgaa e studievertragig of -uitval voorkome, da moet bij de start va de studie worde besproke welke voorzieige odig zij e de aavraag daarva i gag worde gezet. Dat vraagt opeheid va alle betrokkee. Mocht er dus sprake zij va ee fuctiebeperkig, da moet ee studet dit bespreke met de studieloopbaabegeleider. Afhakelijk va wat er speelt kue ook adere medewerkers va de academie e/of studetedecaa erbij betrokke worde. I oderlig overleg wordt da besproke wat ee goede oplossig is waardoor belemmerige tijdes de studie zoveel mogelijk worde beperkt. Uiteraard gaa alle betrokkee vertrouwelijk om met alle iformatie. Saxio heeft ee speciale helpdesk voor studere met ee fuctiebeperkig. Kijk voor meer iformatie op: Taalodersteuig Als ee studet ee vooropleidig buite Nederlad heeft gedaa e iet via Service Büro Deutschlad voor taalodersteuig i aamerkig komt, ka hij of zij deeleme aa ee diagostische taaltoets. Afhakelijk va het resultaat hierva worde da ee of meer taalmodules (leze, schrijve, luistere e spreke) aagebode. Ook is het mogelijk verlegig va tetametijd aa te vrage e toestemmig te vrage om tijdes tetames ee woordeboek te moge Saxio Bibliotheek heeft vestigige i de Saxiogebouwe i Deveter (C.199) e Eschede (Forum, 2 e verdiepig). Stadsarchief e Atheaeumbibliotheek (de hoofdlocatie va Saxio Bibliotheek) bevidt zich op Klooster 12 i de biestad va Deveter. Voor Deveter Saxio-studete is dit ee uitstekede rustige studie-locatie, voorzie va Saxio-etwerk e WiFi. I alle vestigige va de bibliotheek kue studete boeke lee, studere e gebruik make va pc s. Studete va Saxio zij automatisch lid va de bibliotheek, de collegekaart is leerspas. Op krijge studete zowel toegag tot de catalogus va de bibliotheek als tot tietalle databake. I de catalogus staa boeke, tijdschrifte e scripties va de Saxio Bibliotheek. I de databake staat ee schat aa betrouwbare vakiformatie, die iet te vide is op het opebare gedeelte va het iteret e die gebruikt ka worde bij de studie. De databake zij ook buite school toegakelijk door i te logge met het Saxioaccout. Studete kue (Twitter) ook met hu vrage bij de bibliotheek terecht. Traiige e workshops Twijfel over de opleidig, moeite met studere? Het Saxio Oriëtatieproject is ee traject va vier maade met ee uitgebreide oriëtatie op beroep e opleidig. Er zij aparte brochures Studiegids

14 over de traiige e het Saxio Oriëtatieproject; deze zij te verkrijge bij de Studetebalie. Verder zij er traiige e workshops op het gebied va: Omgaa met uitstelgedrag; Omgaa met agst e spaig; Commuicatie / lere presetere; Ooit gepest, u ozeker; Rouwverwerkig; Succesvol studere / succesvol sollicitere. mogelijk te wijzige. Dit adres gebruike de docete om met studete te commuicere. Daaraast kue studete het gebruike voor oderlige commuicatie e als digitale ageda. Het adres is als volgt: Cotroleer dit adres dagelijks. Het is mogelijk alle Saxio mail automatisch te late doorsture aar het privé -adres. Meer iformatie is te vide i de gebruikershadleidig op webmail.saxio.l. ICT faciliteite Computers & boeke I Eschede e Deveter zij er uitgebreide voorzieige aawezig voor het werke met computers. Zowel i studieladschappe als mediatheke zij werkplekke gecreëerd voor zowel idividueel als groepswerk. Ook de bibliotheek biedt goede werk- e studieplekke aa met modere computer- e pritfaciliteite. Deze moete vooraf gereserveerd worde. Draadloos iteret Oze vestigige i Deveter e Eschede hebbe toegag tot draadloze iteret faciliteite. Ga voor meer iformatie aar de studetebalie. voorzieig (webmail.saxio.l) Alle Saxio studete krijge ee Saxio adres. De iloggegeves worde via ee brief aar het huisadres gestuurd. I de meeste gevalle is de ilogaam gelijk aa het studetummer e het wachtwoord is de geboortedatum (dd-mm-jj). Het drigede advies is dit wachtwoord zo sel Harde schijfruimte Elke studet krijgt ee eige aparte harde schijf bie Saxio, de zogeaamde h-schijf. Sla bestade ooit op de c-schijf op, wat deze wordt gewist zodra de computer opieuw wordt opgestart. Buite Saxio is deze harde schrijf te bereike via de website homeaccess.saxio.l. Goedkope software e otebooks Via kue Saxio studete goedkope legale software bestelle. Via Saxio is het mogelijk om studetelaptops te bestelle. Ga aar otebook.saxio.l e kies voor otebooks. Prite, kopiëre e ibide Studete moete regelmatig verslage ilevere. Bie Saxio Eschede e Deveter is het daarom mogelijk om te prite, kopiëre e i te bide. Voor het ibide is er ee repro-shop beschikbaar. Voor prite, scae e kopiëre zij er zogeaamde multifuctioals beschikbaar overal bie Saxio. Betale gaat via de chipkip. Kijk voor ee hadleidig op MijSaxio oder de A t/m Z lijst. 14 Studiegids

15 Sport & Cultuur, ook voor topsporters Saxio studete kue tege aatrekkelijke prijze deeleme aa allerlei soorte sport e culturele bezighede. Zo hebbe Eschede e Deveter ee eige fitessruimte. Kijk voor meer iformatie op studere/aast-je-studie. late registrere bij Bureau Sport e Cultuur va Saxio, locatie Eschede, da wel bij de coördi ator topsportvoorzieige of coördiator Studium Geerale va Saxio locatie Deveter. Het iitiatief hiertoe ligt bij de studet. Vervolges wordt i overleg met de coördiator va de opleidig voor de betreffede studet ee studiepla opgesteld. Studete va Saxio kue: Ee sportkaart kope waarmee ze tege ee redelijk tarief kue sporte; Met aatrekkelijke kortig gebruik make va cultuuraabod (theater of film). Naast het culturele aabod per vestigigsplaats biedt Saxio i de vorm va het Studium Geerale activiteite op cultureel e maatschappelijk terrei die direct of idirect verbad houde met de beroepspraktijk va de verschillede opleidige bie Saxio. Ee studet die topsport bedrijft e i aamerkig wil kome voor ivullig va speciale wese e voorzieige, bijvoorbeeld op het gebied va roosterig va lesse e toetse, diet zich te Studiegids

16 Regelige hoofdstuk 3 16 Studiegids

17 Oderwijs- e ExameReglemet (OER) e studetestatuut Studete hebbe te make met bepaalde rechte e plichte. I het Oderwijs- e ExameReglemet (OER) staa belagrijke regelige m.b.t. deelame aa de toetse, de slaagorm voor het eerste jaar (het studieadvies), etc. De studiecoach zal i de eerste week de belagrijkste regels met de studet bespreke. De voor het studiejaar geldede OER staat op MijSaxio bij regelige e procedures. I het studetestatuut, dat ook beschikbaar is via de portal MijSaxio, staat alle iformatie over de rechte die studete hebbe. Dit Meldput wordt bemad door de itegriteitsfuctioaris va Saxio, bij wie medewerkers, studete e extere relaties ee klacht kue idiee. Uiteraard blijft het voor ee ieder mogelijk zich rechtstreeks te wede tot de (specifieke) istatie of persoo die bevoegd is over de klacht te oordele. Alle klachte zij i pricipe otvakelijk e worde door de itegriteitsfuctioaris behadeld, da wel doorgeleid aar de bevoegde istatie, medewerker e/of dies leidiggevede. Teves vidt ee terugkoppelig over de afhadelig va de klacht aar de klager plaats. College va Beroep Voor de meest recete regelig verwijze wij aar de portal MijSaxio. Klachteregelig De academie Fiacië, coomie & Maagemet ket ee klachteregelig, kijk voor meer iformatie op de portal MijSaxio. Het Meldput Itegriteit e Klachte (MIK) biedt iedere studet e iedere medewerker va Saxio e extere relaties de gelegeheid om ee klacht i te diee. Elke klacht ka gezie worde als ee positieve betrokkeheid va de klager bij de orgaisatie e als ee verbeteristrumet. Medezeggeschap Saxio ket ee cetrale medezeggeschapsraad (GMR) e iedere academie heeft ee academieraad, waari zowel medewerkers als studete vertegewoordigd zij. Voor reglemete e verdere iformatie zie MijSaxio. Vakatieregelig Zie jaaridelig I het recete verlede bestode verschillede klachteregelige e -istaties met specifieke opdrachte. Er ware daardoor verschillede lokette waar studete e medewerkers terecht kode met ee bepaald soort klacht. Ieder loket kede weer zij eige wijze va werke, eige commuicatie e eige verslagleggig. Ter uitvoerig va de Saxio Gedragscode e i het kader va ee goed klachtemaagemet, heeft Saxio er voor gekoze om éé loket i te stelle waar ee klacht ka worde voorgelegd, het Meldput Itegriteit e Klachte. Studiegids

18 Aamelde e studiefiacierig hoofdstuk 4 18 Studiegids

19 Voor uitgebreide beschrijvig e procedure zie OV-chipkaart De Studete OV-chipkaart met daarop ee studetereisproduct is sids 16 maart 2010 het eige geldige vervoersbewijs voor studete. Om te kue reize moet het aboemet eemalig worde geactiveerd bij ee ophaalautomaat. De Studete OV-chipkaart geeft recht op reize met alle opebaar vervoer i Nederlad. Kijk op voor iformatie over het gebruik va de Studete OV-chipkaart. Om te kue reize met de Studete OV-chipkaart, moet de studet recht hebbe op studiefiacierig. Is dat og iet het geval, da moet dat eerst worde aagevraagd. Daara moete twee dige worde gedaa: 1. Regel ee Studete OV-chipkaart Nadat het recht op studiefiacierig is vastgesteld, krijgt de studet va de Klateservice OV-chipkaart ee aavraagformulier. Dat gebeurt bie twee weke. Vul dit formulier i e stuur het terug met ee kopie va legitimatiebewijs e ee pasfoto. Bie drie weke otvagt de studet de Studete OV-chipkaart. Het formulier is ook aa te vrage via studeteov-chipkaart.l. 2. Activeer het week- of weekedaboemet op je Studete OV-chipkaart. Activere ka bij ee ophaalautomaat. Kijk op ov-chipkaart.l voor de dichtstbijzijde ophaalautomaat. Fiaciële Odersteuig Studete Saxio (FOSS) Saxio biedt studete de mogelijkheid om aaspraak te make op ee ee fiaciële vergoedig, waeer Saxio-studete door bepaalde omstadighede studievertragig oplope, da wel door omstadighede iet i staat zij om hu opleidig bij Saxio te bekostige. Ook bestaat er ee voorzieig voor de erkede beoefeaar va topsport, kust of cultuur e iedere studet ka, i geval va omstadighede va tijdelijke e acute fiaciële ood, ee voorzieig aavrage, idie deze fiaciële ood leidt tot ee erstige belemmerig va zij studievoortgag. Al deze regelige zij opgeome i het reglemet Fiaciële Odersteuig Studete Saxio (FOSS). Dit reglemet is te vide op mijsaxio.l Studiejaar e kwartiele Ieder studiejaar omvat 4 kwartiele va elk 10 weke. Deze kwartiele bestaa uit 7 les weke, 2 tetameweke e 1 week voor projecte e adere activiteite (de zogeaamde week-10 activiteite). Itroductieperiode 2014 De itroductieperiode vidt i het studiejaar plaats vaaf maadag 25 augustus Het eerste kwartiel, week 1.1 start op maadag 1 september De Saxio jaaridelig Op basis va de huidige uitgagspute bie Saxio wordt verwacht dat de Saxio jaaridelig voor studiejaar als volgt wordt vastgesteld: Herfstvakatie 13 t/m 17 oktober 2014 Kerstvakatie 22 dec t/m 2 ja 2015 Voorjaarsvakatie 23 t/m vr 27 feb 2015 Paasweekeide 3 t/m 6 april 2015 Koigsdag 27 april Meivakatie 4 t/m 8 mei 2015 Hemelvaartsweekeide 14 e 15 mei 2015 Tweede Piksterdag 25 mei 2015 Zomervakatie 20 juli t/m 28 augustus 2015 Periode Start Eidigt Itroductie 25 aug aug Kwartiel 1 1 sept ov Kwartiel 2 17 ov febr Kwartiel 3 9 febr april 2014 Kwartiel 4 27 april juli 2014 Studiegids

20 Academie Fiacië, coomie & Maagemet hoofdstuk 5 20 Studiegids

21 Missie e visie F M is ee actieve e actuele academie die steeds bezig is met de toekomst, waarbij het begrip otwikkelig altijd voorop staat. De komede jare wille wij uitgroeie tot éé va de beste academies op os gebied. Dat is iet ee doel op zich; het komt voort uit de wil om studete het allerbeste te biede. E de meest solide sprigplak te geve i de richtig va ee succesvolle carrière e optimale persoolijke otwikkelig. F M wil dat hetgee wát wij doe ee grotere toegevoegde waarde heeft da het programma va welke fiacieel-ecoomische opleidig i Nederlad da ook. Dat heeft te make met oze ambitie die we i ee missie hebbe vastgelegd. Deze missie luidt als volgt: F M biedt studete, klate e medewerkers maximale meerwaarde aa ecoomische e maatschappelijke keis e persoolijke otwikkelig. Zij leidt op tot (zelf)kritische beroepsbeoefeare die meerwaarde levere aa het werkveld e de samelevig. De academie Fiacië, coomie & Maagemet biedt hbo-opleidige op fiacieel-ecoomisch gebied i zowel Eschede als Deveter. De op leidige die de academie aabiedt zij eaccrediteerd door de Nederlads Vlaamse Accreditatie Orgaisatie. Dit beteket dat het oderwijsprogramma positief is beoordeeld. Opleidige F M biedt de volgede bacheloropleidige: Voltijd Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie Iteratioal Fiace ad Accoutig (volledig Egelstalig, ihoud vergelijkbaar met Bedrijfsecoomie) Deeltijd Bedrijfsecoomie Compact Fiscaal Adviseur Projectmaagemet i de praktijk Post-Hbo Accoutat-Admiistratiecosulet Deze opleidige biede, ook i tijde va ecoomische crisis, goede mogelijkhede op de arbeidsmarkt. Studete die a de bachelor door wille studere, kue dakzij de goede aasluitig met de uiversiteite i relatief korte tijd ook hu master behale. De voltijdse opleidige volge i de eerste aderhalf jaar ee gezamelijk programma. Dit maakt het voor twijfelaars mogelijk om tussetijds over te stappe, zoder studievertragig op te lope. Na de eerste aderhalf jaar vidt verdiepig plaats e start het praktijkgedeelte va de opleidig. I het derde jaar geve studete ee eige richtig aa de studie door het volge va ee mior e ee stage. De opleidig wordt afgeslote met ee afstudeeropdracht op locatie. Over deze opdracht wordt ee scriptie geschreve, die tijdes het eidgesprek verdedigd wordt. Als alle oderdele afgerod zij otvagt de studet het diploma e mag hij of zij zich Bachelor of Busiess Admiistratio oeme. Studiegids

22 Kleie groepe, praktijkgericht Het oderwijs bij de academie F M kemerkt zich door persoolijke aadacht, kleie groepe e opdrachte uit e voor de praktijk. Gereommeerde orgaisaties als KPMG e Rabobak participere i opdrachte die studete met hu werkgroep moete uitvoere. Tussetijds vide Masterclasses plaats bij deze orgaisaties e medewerkers zij betrokke bij de modelige assessmets i de toetsperiode. Er zij 20 cotacture per week (zowel college als studiebegeleidig), daaraast zij ure voor zelfstudie igeroosterd. De academie heeft ee eige studieladschap, waar studete kue werke. De werkkamers va docete bevide zich bij het studieladschap, docete zij daardoor i de buurt e gemakkelijk te beadere als er vrage of probleme zij. De oderwijsprogramma s staa i ee digitale leeromgevig, die overal via iteret te bereike is. Studete hoeve dus iet op school te zij om aa ee opdracht te kue werke. Twee locaties: Deveter e Eschede Waar is de academie F M-Deveter? Op de 1e etage i de B-vleugel (direct liks achter de studetebalie). Waar is de academie F M-Eschede? Op de begae grod, i de Haastra-vleugel. Direct a de klapdeure bevide zich ekele klaslokale e de spreekkamers die o.a. worde gebruikt voor de tutorgroepvergaderige. I de hal, waar ook de ooduitgag is, hage iformatieborde voor algemee mededelige. Bij de igag va de academie bevidt zich de frotoffice. Studievereigig BALANS heeft ee katoor i de academie. Dit is het hart va de academie met ook hier ee moitor met de dagelijkse mededelige. Alle medewerkers hebbe ee werkplek i dit deel va Haastra, hier is ook het studieladschap voor oze eige studete. Praktijkoriëtatie De academie schekt veel aadacht aa praktijkoriëtatie. Er kome regelmatig gastsprekers e er vide ihouse-dage plaats bij diverse orgaisaties. Ook wordt er ieder jaar ee carrièredag georgaiseerd waar studete zich kue oriëtere op hu stage, afstudere e loopbaa. Studievereigig BALANS De studievereigig va de academie F M, SV Balas, orgaiseert diverse activiteite die ee directe relatie met de opleidig e het beroepe - veld hebbe. De studievereigig is zeer actief e orgaiseert excursies, ihouse dage, gastcolleges e symposia. Lede va de studievereigig kue kortig krijge op de aaschaf va studieboeke via Meer wete of lid worde? Mail aar Alumivereigig CA$H De academie F M ket ee actieve alumivereigig: CA$H. De doelstellig va de alumivereigig is om oud-studete va de academie F M e het bedrijfsleve bij elkaar te brege om zodoede ee uiek etwerk te creëre waar alle betrokke partije va kue profitere. Dit uit zich vooral i keisverbredede e brachespecifieke activiteite. CA$H orgaiseert diverse traiige, cursusse e lezige. Hierdoor krijgt de alumus de mogelijkheid om zij of haar keis te verbrede/verdiepe e zo voor eve weer terug te kere i de schoolbake. Meer wete of (gratis) lid worde? Mail aar 22 Studiegids

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Postgraduaat Community Service Engineering

Postgraduaat Community Service Engineering Postgraduaat Commuity Service Egieerig Techologie voor empowermet, leveskwaliteit, performate socialprofitorgaisaties Faculteit Idustriële Igeieursweteschappe Faculteit Igeieursweteschappe i.s.m.thomas

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten ROC A12 Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete ROC A2 Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete ROC A2 juli 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten CSG Groene Hart Lyceum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete CSG Groee Hart Lyceum Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete CSG Groee Hart Lyceum jui 14 Alle rechte

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten RSG Broklede Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete RSG Broklede Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete RSG Broklede juli 14 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 12:4:38 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - VAVO Lyceum

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Wellant Houten Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Wellat Houte Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Wellat Houte jui 014 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Vathorst - 2e enquete werkplekleren HU-student Instituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet Pagia 1 va 8 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Vathorst - 2e equete werkpleklere HU-studet april

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Leidsche Rijn College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete Leidsche Rij College Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Leidsche Rij College juli 14 Alle rechte

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Rientjes Mavo Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Rietjes Mavo Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Rietjes Mavo jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 22 maart 2014 Online Evaluatie Instrument maart 2014 Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 Pagia 1 va 12 www. Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 22 maart 2014 maart 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein Enquete Open Dag Velp - 9 november 2013 Online Evaluatie Instrument november 2013 Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013: Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei Equete Ope Dag Velp - 9 ovember 2013 ovember 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Pantarijn Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Patarij Pagia va www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Patarij jui 24 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 24 DigiDoc

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Mariska. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Mariska.dikelma juli 014 Alle

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerareopleidig www.hubrussel.be/slo ECONOMIE & MANAGEMENT Academiejaar 2011-2012 Aa de slag als leerkracht De Specifieke Lerareopleidig (SLO) richt zich tot toekomstige leerkrachte ecoomie voor

Nadere informatie

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27

KONINGSDAG. beleef je KONINGSNACHT & APRIL 2016. www.oranjeparkfestival.nl DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 G A D S G KONIN beleef je 1DO0NG0EN e i t a m r o f i r Sposo KONINGSNACHT & KONINGSDAG DINSDAG 26 & WOENSDAG 27 APRIL 2016 www.orajeparkfestival.l i 26 e 27 april 2016 Koigsdag beleef je 100% i Doge KONINGSDAG

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Altena Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Altea Pagia 1 va 10 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Altea jui 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Kalsbeek Bredius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Kalsbeek Bredius Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Kalsbeek Bredius juli 214 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 4e kwartaal 2010 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Odereme

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Hilversum Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Hilversum Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Hilversum jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten MBO College Airport Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument Equete studete MBO College Airport Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete MBO College Airport jui 214 Alle rechte

Nadere informatie

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack

One Office Voice Pack Vaste en mobiele telefonie in één pack Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Oe Office Voice Pack Vaste e mobiele telefoie i éé pack I alle vrijheid commuicere e zakedoe Mobistar biedt geïtegreerde oplossige

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie