N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G Bestelnummer 006ICTPT0009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N I V E A U 3 ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G. 69368535 Bestelnummer 006ICTPT0009"

Transcriptie

1 (Crebo 90230) N I V E A U 3 ICT IT Solutions 2 8 Opleiding Medewerker Beheer ICT B E G E L E I D E R S H A N D L E I D I N G Bestelnummer 006ICTPT0009

2 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Leden werkgroep: S. Eisma, S. Wassenaar Ontwikkelgroepleider: T. Vos Eindredactie: M. Brok, E. Kanis Omslag/ Lay-out Studio Blanche Foto's/figuren: Stichting Consortium Beroepsonderwijs Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat de stichting Consortium Beroepsonderwijs niet alle copyrights van de in de uitgave opgenomen illustraties geregeld heeft. Degene die meent alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met de Stichting. MicrowebEdu 2009 Stichting Consortium Beroepsonderwijs Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, namelijk elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.

3 INTRODUCTIE OP DE PROJECTTAAK STAP 1 ORIËNTATIE STAP 2 PLANNING EN VOORBEREIDING STAP 3 UITVOERING STAP 4 OPLEVERING EN EVALUATIE BIJLAGE 1 POP-FORMULIER BIJLAGE 2 WERKBONNEN IT SOLUTIONS WERKBON 1 IT SOLUTIONS WERKBON 2 IT SOLUTIONS WERKBON 3 IT SOLUTIONS WERKBON 4 IT SOLUTIONS WERKBON 5 IT SOLUTIONS WERKBON 6 IT SOLUTIONS WERKBON 7 IT SOLUTIONS WERKBON 8 IT SOLUTIONS WERKBON 9 IT SOLUTIONS WERKBON 10 IT SOLUTIONS WERKBON 11 IT SOLUTIONS WERKBON 12 IT SOLUTIONS

4 WERKBON 13 IT SOLUTIONS WERKBON 14 IT SOLUTIONS WERKBON 15 IT SOLUTIONS BIJLAGE 3 FUNCTIONERINGSFORMULIER BIJLAGE 4 MONITOR PT BIJLAGE 5 KWALIFICATIES MEDEWERKER BEHEER ICT. 61 BIJLAGE 6 TECHNISCH ONTWERP

5 INTRODUCTIE OP DE PROJECTTAAK In deze projecttaak richten we ons met name op het onderhoud en beheer van servers. Het onderhoud en beheer is onderverdeeld in: 1 het voorkomen van storingen 2 het lokaliseren en verhelpen van storingen. Beschrijving van de werkzaamheden Je onderhoudt, test en beveiligt de diverse onderdelen van het systeem om zo (ver)storingen te voorkomen. Je lokaliseert - zelfs onder tijdsdruk en kritiek - storingen, achterhaalt de oorzaak ervan en verhelpt ze. Zo nodig demonteer en test je systemen en componenten. Voorafgaand, tijdens en na afloop van het beheren van hard- en software documenteer je storingen, oplossingen en uitgevoerde werkzaamheden. Je beseft wat de gevolgen zijn voor het beheer wanneer er innovaties worden doorgevoerd. Je doet eventueel verbetervoorstellen om toekomstige werkzaamheden te optimaliseren. Van de gebruikte componenten, de bestede uren en het uitgevoerde werk houd je tijdens al je werkzaamheden een administratie bij. Je legt verantwoording af over je werkzaamheden aan je direct leidinggevende door middel van een schriftelijke of mondelinge rapportage. In deze projecttaak werk je op basis van schriftelijke werkinstructies (werkbonnen). Probeer ook onder tijdsdruk kwalitatief en kwantitatief goed werk op te leveren. Fasen van een projecttaak Elke projecttaak bevat vier fasen namelijk: Oriëntatie Planning en Voorbereiding Uitvoering Oplevering en Evaluatie 5

6 1 In de eerste stap (Oriëntatie) bereid je je voor op de uit te voeren taak. Je leest de opdracht goed door en probeert te achterhalen wat de bedoeling is van de taak. De vraag is hier wat je precies moet doen om de projecttaak goed uit te voeren. 2 Bij de tweede stap (Planning en Voorbereiding) ga je nadenken over hoe je de opdracht gaat uitvoeren. Je treft voorbereidingen om de taak goed en gestructureerd te laten verlopen. Je kunt denken aan werkplanning, aan het bestellen van onderdelen, componenten of software. 3 De derde stap is de Uitvoering. Praktisch gezien beginnen nu de werkzaamheden. 4 De laatste stap in het geheel is Oplevering en Evaluatie. Je kijkt terug op wat je hebt gedaan en hoe je het hebt gedaan. Vragen als: "Wat heb ik geleerd?" en "Wat zou ik volgende keer anders doen?", beantwoord je hier. Naast vakmanschap heb je in je werk nog te maken met andere vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn: 1 Goed met tijdsdruk en kritiek kunnen omgaan. 2 Je verantwoordelijk voelen voor de gevolgen van jouw werkzaamheden voor het bedrijf en de medewerkers. 3 Verbetervoorstellen doen om toekomstige werkzaamheden te verbeteren en gemakkelijker te maken. 4 Precies en klantvriendelijk zijn. 5 Ook onder tijdsdruk kwalitatief en kwantitatief goed werk opleveren. 6 Creatief zijn in het vinden van oplossingen. 7 Instructies en procedures opvolgen. 6

7 In deze projecttaak In deze projecttaak ben je, net zoals in projecttaak 7, werknemer bij het bedrijf IT Solutions. Dit bedrijf richt zich op hard- en softwareoplossingen in netwerkomgevingen. Samen met je collega krijg je opdrachten van je chef. Jullie voeren die opdrachten dan ook samen uit. De opdrachten in deze projecttaak hebben vooral te maken met het voorkomen en oplossen van storingen van een Windows server. Om het bovenstaande uit te voeren krijg je opdrachten. Deze staan in de bijlagen in de vorm van werkbonnen. Als er iets niet duidelijk is, kun je vragen stellen aan je leidinggevende (de docent). Als aan alle opdrachten voldaan is, gaat je leidinggevende met jou evalueren. Diverse rollen In deze taak zijn er diverse rollen: De eigenaar van het bedrijf IT Solutions Deze rol heeft de vakdocent. Van hem krijg je de opdrachten. De klant of opdrachtgever Je lost de storingen van de server voor de klant op en richt het netwerk en de server zo in dat storingen zo min mogelijk voorkomen. Werknemer Jij bent zelf de werknemer van het computerbedrijf. De projectbegeleider De projectbegeleider begeleidt niet zozeer WAT je doet, maar meer HOE je de taak uitvoert. 7

8 Wat kun je na deze projecttaak Als je deze projecttaak goed uitvoert, oefen je de volgende vakmatige vaardigheden: Fouten (waar mogelijk) zelfstandig oplossen, rekening houdend met de geldende procedures. De storing zo snel mogelijk achterhalen en oplossen, eventueel met een tijdelijke workaround. Een correcte en volledige storingsdocumentatie maken. Server software werkend maken waardoor de continuïteit van het informatiesysteem gewaarborgd is. Storingen tijdig signaleren en voorkomen door het uitvoeren van preventieve onderhouds-, test- en beveiligingsactiviteiten. Verbetervoorstellen doen die bijdragen aan een efficiënter gebruik en beheer van de server software en de effectiviteit van de beheerwerkzaamheden. Je ontwikkelt in deze taak de volgende competenties: Formuleren en rapporteren Materialen en middelen inzetten Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Met druk en tegenslag omgaan Voor een omschrijving hiervan zie bijlage 5 (Kwalificaties Medewerker Beheer ICT). Projectbegeleider en vakdocent Deze projecttaak is geschreven op B/C niveau. Dit wil zeggen dat de taken complexer worden. De leerling wordt geacht zelfstandiger te zijn en de begeleiding is minder. Echter, de reflectievaardigheden worden nog wel aangestuurd. 8

9 Portfolio In deze projecttaak volg je vier stappen. Neem de stappen in de juiste volgorde. Van elke stap verzamel je bewijzen (in te leveren resultaten), die in je portfolio komen. Je zorgt zelf voor de samenstelling van je portfolio. In de tabel staat welke producten bij welke stap horen. Stap Producten portfolio 1. Oriëntatie Doel van de projecttaak (een A4) Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1) 2. Planning en Voorbereiding Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen, benodigde hardware Planning werkzaamheden 3. Uitvoering Werkbonnen Ingevuld portfolioformulier 4. Oplevering en Evaluatie Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1) Bijgewerkt functioneringsformulier (bijlage 3) Ingevulde monitor (bijlage 4) 9

10 Aanwijzingen docent Vakdocent In bijlage 2 vindt u de werkbonnen waar de leerlingen in tweetallen aan kunnen werken. U kunt de opdrachten/werkbonnen zelf toevoegen of wijzigen. Ook zijn er handleidingen toegevoegd in deze begeleidershandleiding. Het is de bedoeling dat leerlingen op dit niveau leren richtlijnen en procedures nauwkeurig te volgen. In de werkbonnen vindt u een aantal storingen, die u zelf door middel van scripts of anderszins in een server of werkstation kunt inbrengen. Vervolgens laat u de leerling naar een oplossing zoeken. De schrijvers zijn ervan uitgegaan dat het installeren van besturingssystemen of Ghost klonen uitgevoerd kunnen worden in een virtuele omgeving zoals VMWare of Virtual PC. U bent daar uiteraard vrij in. MVT Veel handleidingen voor het inrichten en installeren van software zijn in het Engels. U kunt de idioom behandelen, analyseren, (mondeling) samenvatten of vertalen. Leren, Loopbaan en Burgerschap De begeleider 'Leren, Loopbaan en Burgerschap' (voorheen MCV) adviseren wij dit project te begeleiden met een aantal ondersteunende workshops. Deze kunnen afdelingoverstijgend en desgewenst gezamenlijk worden aangeboden. De onderwerpen van de workshops zijn: Competenties en competent zijn in het algemeen. Wat betekent het dat iemand competent is om zijn beroep uit te oefenen? Het kwalificatiedossier maakt één en ander concreet. Waarden en normen algemeen. Bedrijfsculturen. Welke waarden en normen zijn belangrijk voor IT Solutions waar jij werkt? Projectbegeleider De projecttaken kunnen voorbereid worden in projectgroepen van 8 tot 10 leerlingen De leerlingen voeren de taken echter uit in groepen van twee. De keuze voor de groepsgrootte is aan u. De leerlingen houden een Portfolio bij. Daarin komen de producten die zij opleveren. Op basis van deze (digitale of fysieke) documentenmap kunnen zij begeleid of bevraagd worden. Aandachtspunten tijdens de projectbesprekingen kunnen zijn: het werken in projectgroepen, leerstijlen, vergaderen en overleggen, projectmatig werken, planning, leren door te ervaren, probleemaanpak. Competentie V (Met druk en tegenslag omgaan) kan worden gecontroleerd door observaties van docenten. U observeert hoe de leerling reageert wanneer bijvoorbeeld installaties niet lukken. Hoe reageert de leerling onder tijdsdruk als hij veel opdrachten in korte tijd moet uitvoeren? Dit kan meegenomen worden in het functioneringsgesprek. 10

11 11

12 STAP 1 orientatie 1ORIËNTATIE DOEL VAN DE STAP In deze fase ga je je oriënteren op de opdracht. Je gaat nu nadenken over wat er precies van je gevraagd wordt. Lees hiervoor de inleiding en de werkbonnen in de bijlagen goed door. Kijk hieronder bij het kopje Activiteiten en In te Leveren Resultaat om verder duidelijkheid over de taak te krijgen. De manier waarop jullie samenwerken en hoe ieder zijn deel van de werkverdeling uitvoert, vormt onderdeel van de beoordeling aan het eind. Voor alle duidelijkheid: In deze projecttaak is de vakdocent Netwerken de eigenaar van IT Solutions. De projectbegeleider (een andere docent) begeleidt jullie bij de manier waarop je je taken uitvoert (het proces). 12

13 Competentieontwikkeling bij deze stap In de beoordelingsmonitor vind je de competenties die bij deze stap worden ontwikkeld. Op te leveren resultaat Doel van de projecttaak (een A4) Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1) Bronnen Introductie op deze projecttaak Werkbonnen in de bijlagen Technisch Ontwerp in bijlage 6 Sjabloon POP-formulier (zie bijlage 1) Basisdocument Niveau 3 (van het Consortium Beroepsonderwijs) K.T. 2 Werkproces Nr. Competenties 2.1 Voorkomen van storingen J Formuleren en rapporteren M Analyseren 2.2 Lokaliseren en verhelpen van storingen J Formuleren en rapporteren M Analyseren Activiteiten Zorg ervoor dat je een helder beeld hebt van wat er van jullie verwacht wordt. Om dit te bereiken, noteer je puntsgewijs wat precies de bedoeling is. Deze lijst leg je voor aan de opdrachtgever. Zorg ervoor dat je activiteiten noteert in je Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Noteer ook wat je van deze taak denkt te gaan leren, met andere woorden: welke competenties je gaat ontwikkelen. 13

14 1.1 Leren 1 Wat ga je van deze opdracht leren? 2 Welke competenties ga je hiermee ontwikkelen? (Zie hiervoor de tabel Competentieontwikkeling). Gebruik het POP-formulier in bijlage 1 om dit vast te leggen. 3 Noteer hoe je die competenties in deze projecttaak gaat ontwikkelen. Evalueren en beoordelen De opdrachtgever en/of projectbegeleider controleert of alle punten van de opdracht correct zijn uitgevoerd. Hij houdt de beoordelingsmonitor bij (zie bijlage 4). Je hebt het oriënteren afgerond. De informatie die je hier hebt verzameld, heb je nodig voor de volgende stap. 14

15 Nederlands Keer op keer constateren we een redelijk onvermogen om d's en t's grammaticaal op de juiste plek te zetten. Het blijft dus zinvol dit gevecht weer met ze aan te gaan. Verder worden alle woorden, die aan elkaar horen in het Nederlands, op structurele manier drastisch gescheiden (vergelijk: project plan en projectplan). Om aan deze schrijnende situatie een eind te maken, kunt u de kandidaten hierop wijzen. Individuele taalontwikkeling: A2-B1-B2. Zie verder het Basisdocument van het Consortium BO. MVT Op het gebied van de installatie van software is er veel documentatie in het Engels. U kunt de leerlingen op de hoogte brengen van het vakjargon, leesstrategieën, globaal lezen van technische teksten. Individuele taalontwikkeling: A1-A2-B1. U kunt verder een taalassessment doen op alle vaardigheden. Netwerken U begeleidt de leerlingen bij het bestuderen van de softwareopdrachten. Wij verwijzen naar de Leerlijn voor een overzicht van de vakmatige eisen (zie bij Niv.3 MBI). De nadruk in deze projecttaak ligt op het voorkomen en oplossen van storingen in een client-server omgeving. In het competentiegericht onderwijs ligt het voor de hand - ook voor de vakdocent - om aandacht te hebben voor zaken als formuleren, rapporteren, instructies en procedures op volgen, met druk en tegenslag omgaan. De leerling moet leren zich aan de richtlijnen (de handleidingen en procedures) te houden. Als er aanleiding toe is, moet er wel initiatief en creativiteit (workaround) worden getoond. U kunt u opstellen als observator en geconstateerde zaken alvast in te vullen in het Functioneringsformulier. Projectbegeleider De projectbegeleider begeleidt de leerlingen procesmatig. De Oriëntatiefase is een belangrijke fase. U kunt de leerlingen begeleiden bij het analyseren van de opdracht en hen wijzen op de stappen Oriëntatie, Planning, Uitvoeren, Controle en Evaluatie. U werkt samen met de vakdocent en bewaakt in deze fase vooral de ontwikkeling van competenties: Instructies en procedures opvolgen, Analyseren, Formuleren en rapporteren. Bij het beoordelen en begeleiden gaat het niet alleen om de resultaten van het werkproces. Ook als het werkproces voldoende is, moeten de onderliggende competenties toch afzonderlijk beoordeeld worden. U controleert - eventueel samen met de vakdocent - of alle uit te voeren activiteiten op een A4 staan weergegeven. In bijlage 1 vindt u een POP-formulier. Laat de leerlingen de competenties hier noteren, zodat ze een overzicht krijgen waaraan gewerkt moet worden. Het Consortium BO is van mening dat een leerling 'eigenaar' van zijn eigen leerproces moet worden. Dit kun je bereiken door een leerling te interesseren voor het onderwerp. U kunt bijvoorbeeld vragen: "Als je de onderwerpen van deze projecttaak bekijkt, wat wil jij er dan van leren?" Een leerling moet nieuwsgierig gemaakt worden. Voor het noteren van de leerwens kan het POP-formulier gebruikt worden. In de Inleiding van deze projecttaak staat een overzicht van te leren onderwerpen, waar de leerling voor hem of haar interessante zaken uit kan halen. 15

16 STAP 2 planning en voorbereiding 2PLANNING EN VOORBEREIDING DOEL VAN DE STAP In deze stap ga je je werkzaamheden plannen en voorbereiden. Je hebt de Oriëntatie afgerond. Je weet nu wat de projecttaak in grote lijnen inhoudt. In deze stap ga je je voorbereiden op de realisatiefase. In deze fase ga je de opdrachten van je chef bestuderen. Deze kun je vinden in bijlage 2 (de Werkbonnen). Ga per opdracht na wat je denkt nodig te hebben en noteer dat. Denk bijvoorbeeld aan benodigde hardware, handleidingen, software, licentiecodes (keys), installatie cd's. 16

17 Competentieontwikkeling bij deze stap In de beoordelingsmonitor vind je de competenties die bij deze stap worden ontwikkeld. Op te leveren resultaat Lijst met software en keys, overzicht beschikbare handleidingen, benodigde hardware Planning werkzaamheden Bronnen Resultaten Stap 1 Boek Netwerken en Hardware Internet Bijlage 2 (Werkbonnen) K.T. 2 Werkproces Nr. Competenties 2.1 Voorkomen van storingen J Formuleren en rapporteren L M T Materialen en middelen inzetten Analyseren Instructies en procedures opvolgen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van storingen J Formuleren en rapporteren L M T Materialen en middelen inzetten Analyseren Instructies en procedures opvolgen 17

18 Activiteiten Maak op basis van de gegevens van de Oriëntatiefase een planning. Maak daarin ook een kolom met de benodigde materialen en middelen. Bespreek het concept met je opdrachtgever (vakdocent), voordat je de definitieve planning inlevert. Evalueren en beoordelen De volgende zaken worden gecontroleerd: Is de planning correct? Is er een overzicht van de benodigde materialen? Vakdocent Netwerken U kunt de leerlingen wijzen op de Microsoft sites als microsoft.com, waar problemen in het Nederlands of Engels worden besproken. Het is sowieso zinvol te onderzoeken of leerlingen de juiste zoektermen intypen om problemen via het internet op te lossen. Projectbegeleider Samen met de vakdocent beoordeelt u of de planning haalbaar en logisch is. U controleert vervolgens of de leerlingen zich aan die planning houden. Zoals bij Stap 1 is aangegeven, houdt u contact met de vakdocent over het werkproces. Als dat niet goed gaat, analyseert u de onderliggende competenties. 18

19 STAP 3 uitvoering 3UITVOERING DOEL VAN DE STAP Het doel van deze stap is het uitvoeren van de opdrachten. Na en ook tijdens de uitvoering ga je je werk controleren en eventueel herstellen. In deze fase worden de werkbon-opdrachten uitgevoerd. Vergeet niet per werkbon de Urenverantwoording en de lijst met de gebruikte materialen in te vullen. De werkbonnen worden door je chef ondertekend. Een kopie daarvan komt in je portfolio. Bronnen Documenten uit de Plannings- en Voorbereidingsfase Het Technisch Ontwerp Vakmatige literatuur Internet Werkbonnen 19

20 Competentieontwikkeling bij deze stap In de beoordelingsmonitor vind je de competenties die bij deze stap worden ontwikkeld. Op te leveren resultaat Werkbonnen Ingevuld Portfolioformulier K.T. 2 Werkproces Nr. Competenties 2.1 Voorkomen van storingen L Materialen en middelen inzetten M O S T Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van storingen L Materialen en middelen inzetten M O S T V Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Met druk en tegenslag omgaan 20

21 Activiteiten Je zorgt ervoor dat de opdrachten van je chef zoveel mogelijk volgens de planning worden uitgevoerd. Wanneer je de planning niet kunt halen, informeer je je werkgever. Je werkt volgens de procedures die gelden bij IT Solutions. Hierbij kun je denken aan collegialiteit, dus goed samenwerken, op tijd zijn, zorgvuldig werken en afspraken nakomen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden ben je accuraat. Dat wil in dit geval zeggen dat het TO nauwkeurig wordt uitgevoerd. Je vult het formulier Urenverantwoording in en je werkt je Portfolio bij. Vakdocent Netwerken U beoordeelt of de leerlingen zich aan de planning houden. Bij problemen neemt u contact op met de projectbegeleider. In de ondersteunende lessen kunt u aandacht besteden aan relevante onderwerpen. Op de werkbon is er ruimte voor een handtekening bij correcte oplevering. Hierbij kunt u vragen naar het vakmatige begrip en de participatie van elke groepslid. Projectbegeleider Een belangrijke taak van de projectbegeleider is het in de gaten houden van de planning en de voortgang. Hierover kunt u contact houden met de vakdocent en de leerlingen. Verder is natuurlijk de samenwerking een aandachtspunt. Ook kunt u de competentieontwikkeling, genoemd bij elke fase, in de gaten houden en bespreekbaar maken. U heeft inzicht in de vorderingen van elke groep. Dit overzicht wordt bijgehouden door de vakdocent. 21

22 STAP 4 4OPLEVERING EN EVALUATIE DOEL VAN DE STAP In deze stap gaan jullie samen met de opdrachtgever kijken of je aan zijn wensen en eisen hebt voldaan. Ook ga je evalueren HOE je hebt gefunctioneerd. Oplevering en evaluatie Tijdens de laatste stap wordt bekeken HOE je het werk hebt gedaan en WAT je hebt gedaan. Concreet betekent dit dat de projecttaak wordt opgeleverd en beoordeeld en dat je functioneren wordt geëvalueerd. Je hebt een functioneringsgesprek op basis van het functioneringsformulier in bijlage 3. Dit formulier wordt zowel door de werkgever als de werknemer ingevuld en vormt de basis van de beoordeling. Hierbij wordt ook de procesbegeleider betrokken. Vragen over het eigen leerproces komen aan bod. Welke competenties zijn ontwikkeld en op welke manier? Welke werkwijze past bij jou? Wat ging er goed of niet zo goed? Wat zou je een volgende keer veranderen? Je legt al deze informatie vast in je POP. Je legt ook vast welke competenties je moet ontwikkelen in de volgende projecttaak. Verder moet in dit gesprek de urenverantwoording nog aan de orde komen. Je bekijkt samen - naar aanleiding van de ingevulde werkbonnen - hoeveel uur je aan de taken hebt besteed. Aan het einde van het gesprek wordt de monitor nog ingevuld. 22

23 Bronnen Documenten uit je POP Het POP-formulier (bijlage 1) Ingevulde en geaccordeerde werkbonnen Urenverantwoording op de werkbonnen Functioneringsformulier (bijlage 3) Op te leveren resultaat Bijgewerkt POP-formulier (bijlage 1) Bijgewerkt Functioneringsformulier (bijlage 3) Ingevulde Monitor (bijlage 4) 23

24 Competentieontwikkeling bij deze stap In de beoordelingsmonitor vind je de competenties die bij deze stap worden ontwikkeld. K.T. 2 Werkproces Nr. Competenties 2.1 Voorkomen van storingen L Materialen en middelen inzetten M O S T Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen 2.2 Lokaliseren en verhelpen van storingen L Materialen en middelen inzetten M O S T Analyseren Creëren en innoveren Kwaliteit leveren Instructies en procedures opvolgen Activiteiten V Met druk en tegenslag omgaan 1 Invullen Functioneringsformulier (bijlage 3) Zorg voor een correct ingevuld beoordelingsformulier. Zowel de leidinggevende als jij vult het in. Bespreek de verschillen. Verzamel alle bewijsstukken. Deze komen in je Portfolio. Je moet kunnen aantonen dat je de projecttaak goed hebt uitgevoerd. 2 Het Functioneringsgesprek (Eventueel) Criteriumgericht Interview. Hier moet je vragen beantwoorden over het vakgebied. Voorbeeld: Wat waren de vragen van de klant? Hoe heb je daarop geantwoord en welke kennis heb je verworven? Voer het interview met je vakdocent. Hierbij gebruik je de verzamelde documentatie uit je Portfolio. 3 POP-formulier, Functioneringsformulier en Monitor invullen 24

25 De vakmatige en procesmatige beoordeling kan apart geschieden. In het Basisdocument van Medewerker beheer ICT vindt u een uitleg over het Criteriumgericht Interview. Vakdocent In een Criteriumgericht Interview kan de leerling bijvoorbeeld aangeven waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt. U kunt er ook voor kiezen om deze vragen tijdens de uitvoerende stap te stellen. Projectbegeleider Tijdens de laatste stap, het Beoordelen en Evalueren, wordt een beroep gedaan op de kritische houding en reflectievaardigheden van de leerling. Hij moet zijn eigen functioneren onderwerpen aan een kritische controle, waarbij evaluerende vragen over het afgelegde proces moeten worden beantwoord. Evaluatie door projectbegeleider: De leerling heeft vooraf in het POP-gesprek aangegeven wat hij wil leren. Is dat gerealiseerd? Beoordeling De beoordeling kan plaatsvinden op basis van de zgn. 360º feedback. Dat wil zeggen dat de leidinggevende en een of meer medeleerlingen in het project een beoordeling uitspreken over de leerling. U kunt hiervoor ook het functioneringsformulier gebruiken. 25

26 BIJLAGE 1 POP-FORMULIER POP-formulier 1. De projecttaak wordt afgesloten met een beoordeling. Naam beoordelaar:.. op - -. Te.... (de locatie) 2. Beschrijf in eigen woorden wat je gaat maken en uitvoeren in deze projecttaak. 3. Vul de kolommen in (overleg eventueel met praktijkopleider/projectbegeleider/docent) Gebruik de beoordelingsmonitor voor de volgende punten: A. Bij elke stap staat In te leveren resultaat. Schrijf op wat je niet kunt. B. Schrijf op welke competenties je verder wilt ontwikkelen. Wat wil ik leren (ontwikkelingsdoel) Hoe ga ik dat doen (Ontwikkelactiviteit) Wat wil ik bereiken (Gewenst resultaat) Wanneer (planning) Benodigde ondersteuning en faciliteiten (Bij welke lessen, workshops ga ik dat leren of ga ik dat uitzoeken via internet of ga ik daar oefeningen of opdrachten voor uitvoeren of doe ik zelfstudieopdrachten?) 26

27 4. Vul hieronder jouw planning in. Geef bij elke stap de geplande startdatum en einddatum aan. Vul later de werkelijke data in. Zo kun je zien of je je aan de planning gehouden hebt. Jouw plan Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Geplande startdatum: Geplande einddatum: Startdatum: Einddatum: 5. Ondertekening Leerling: Praktijkopleider/ docent/ begeleider: Datum: 27

28 BIJLAGE 2 WERKBONNEN IT SOLUTIONS WERKBON 1 IT SOLUTIONS Zuyderzeeweg KK Lelystad Tel: mobiel: website: Solutions.org mail: Gegevens werknemer: nr Naam Opdrachtgever: Naam Gemeente Flevostad Adres Schoolweg 5 PC 9202 TW Drachten Telefoon Mobiel Wij bevestigen dat genoemde werknemer onderstaande activiteiten tot tevredenheid voor ons heeft verricht. paraaf Omschrijving probleem / te verrichten werkzaamheden: De scripts en bestanden zijn te downloaden van Voor de gemeente Flevostad moet een client-server netwerk worden ingericht. In een interne opdracht wordt het volgende gevraagd: Installatie van de server volgens specificaties beschreven in het Technisch Ontwerp. De AD wordt geïnstalleerd via het volgende unattended bestand: script_aanmakenad.txt. Een handleiding hiervoor vind je in script_aanmakenad_uitleg.txt. Voor het statische IP-adres zie het Technisch Ontwerp. OU in de AD worden geïnstalleerd volgens script make_ou_flevostad_real.vbs Gebruikers worden via het CSV-bestand gebruikers_flevostad.cvs toegevoegd aan de AD met het commando in cmd.exe CSVDE -i -f gebruikers_flevostad.csv. Let op: Om gebruikers te importeren stel je in dat je geen minimale wachtwoordlengte is en dat er blanco (niet-ingevulde) wachtwoorden mogelijk zijn. Maak aantekeningen van de instellingen en stel vervolgens alles in op 0. Na invoegen van de gebruikers zet je de instellingen weer terug. Gebruikers worden handmatig aan de juiste global group toegevoegd. Global groups worden handmatig aan de juiste domain local group toegevoegd. Alle in het TO genoemde printers worden via een driver op de server geïnstalleerd en gedeeld De mappenstructuur op de schijf wordt handmatig aangemaakt. De Domain local groups worden aan de juiste shares en printers toegekend. Het bestand loginscript_flevostad.vbs wordt gekopieerd naar de share Netlogon. Het login script wordt handmatig toegekend aan alle gebruikers. Opmerking: Je kunt voor voorbeeldscripts kijken op 28

29 Verantwoording gebruikte materialen en uren Lijst gebruikte onderdelen: Urenstaat: (15 min=0,25 uur, 30 min = 0,5 uur, 45 min = 0,75 uur) Datum van tot Gewerkte uren Gereden km Omschrijving verrichte werkzaamheden Totaal gewerkte uren 29

30 WERKBON 2 IT SOLUTIONS Zuyderzeeweg KK Lelystad Tel: mobiel: website: mail: Gegevens werknemer: nr Naam Opdrachtgever: Naam Gemeente Flevostad Adres Schoolweg 5 PC 9202 TW Drachten Telefoon Mobiel Wij bevestigen dat genoemde werknemer onderstaande activiteiten tot tevredenheid voor ons heeft verricht. paraaf Omschrijving probleem / te verrichten werkzaamheden: Voor de gemeente Flevostad moet een client-server netwerk worden ingericht. In een interne opdracht wordt het volgende gevraagd: -Installeer een (virtueel) werkstation bestand ws_unattended.txt of maak een standaardinstallatie. -Maak het werkstation lid van het domain. De scripts en bestanden zijn te downloaden van 30

31 Verantwoording gebruikte materialen en uren Lijst gebruikte onderdelen: Urenstaat: (15 min=0,25 uur, 30 min = 0,5 uur, 45 min = 0,75 uur) Datum van tot Gewerkte uren Gereden km Omschrijving verrichte werkzaamheden Totaal gewerkte uren 31

32 WERKBON 3 IT SOLUTIONS Zuyderzeeweg KK Lelystad Tel: mobiel: website: mail: Gegevens werknemer: nr Naam Opdrachtgever: Naam Gemeente Flevostad Adres Amsterdamsestraatweg 212 PC 9207 BB Almere Telefoon Mobiel Wij bevestigen dat genoemde werknemer onderstaande activiteiten tot tevredenheid voor ons heeft verricht. paraaf Omschrijving probleem / te verrichten werkzaamheden: Om het onderstaande te simuleren moet script_storing_server.vbs op de server worden uitgevoerd. Nadat de server is geïnstalleerd is er een aantal problemen ontstaan. Los onderstaande problemen op en documenteer ze: Gebruiker Leendert Benjert kan niet inloggen. Gebruiker Aad Vingerling heeft geen home directory bij inloggen. Erik Bos kan vanaf vandaag niet meer inloggen. Gisteren nog wel. Andrea Sikkema krijgt de melding bij het inloggen: "User profile not loaded correctly". Birgit Witte kan niet meer inloggen. Bob de Vries krijgt plotseling de verkeerde software toegewezen en heeft ineens andere rechten. Eventueel door docent in te brengen storingen: Gebruiker T kan wel bij de home directory via de share van de server maar heeft geen drive mappings. Gebruiker U kan niet afdrukken naar de printer (rechten). Groep gebruikers wil graag afdrukken naar andere printer. Gebruiker V kan niet bij de share van de afdeling (NTFS en Share rechten) Gebruiker W heeft te vaak geprobeerd in te loggen met verkeerd wachtwoord en kan nu niet meer inloggen. Gebruiker X mag van de chef alleen maar inloggen tussen acht uur 's morgens en 13:00 's middags. Gebruikersgroep A wordt naar verkeerde mapping gerouteerd (verkeerd opstartscript). 32

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid Toolkit Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die langdurige

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie