NOTA VAN BEANTWOORDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA VAN BEANTWOORDING"

Transcriptie

1 NOTA VAN BEANTWOORDING Voorontwerp Waddenvisie Samenvatting van de reacties op het Voorontwerp Waddenvisie en de beantwoording door de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland, zoals vastgesteld door deze colleges op 2 juli Provincie Noord-Holland Provincie Fryslân Provincie Groningen Postbus 123 Postbus Postbus MD Haarlem 8900 HM Leeuwarden 9700 AP Groningen

2

3 1. LIJST MET INGEDIENDE OPMERKINGEN, PERSONEN / BEDRIJVEN Het Voorontwerp Waddenvisie is vrijgegeven voor consultatie in de periode van 7 mei tot en met 7 juni Er zijn 27 reacties ontvangen. In deze Nota van beantwoording zijn de reacties samengevat en beantwoord. Hieronder vindt u een overzicht van alle op het Voorontwerp Waddenvisie ingediende reacties. 01 LTO-Noord 02 Wageningen UR, Dairy Campus 03 Zilt Proefbedrijf Tested on Texel 04 Staatsbosbeheer 05 Coalitie Wadden Natuurlijk 06 Rijkswaterstaat 07 Ministerie van Economische Zaken 08 Vereniging van Waddenzeegemeenten 09 De Waddeneilanden 10 ID Management, dhr. R. van Hasselt 11 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 12 Kamer van Koophandel Noord-Nederland 13 St. Wadloopcentrum Pieterburen 14 Beheerraad Waddengebied 15 Groningen Seaports 16 Waddenacademie 17 Energy Valley 18 Kon. Ned. Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) 19 Projectgroep WaLTER (Wadden Sea Long Term Ecosystem Research) 20 Stichting Tromp 21 ANWB 22 Regiecollege Waddengebied 23 De Toerzeilers 24 Landschapsbeheer Fryslân en Landschapsbeheer Groningen 25 Wetterskip Fryslân, mede namens de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa s en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 26 Stichting Draaisma s Werf Welgelegen 27 Loodsteam voor het actieplan Convenant vaarrecreatie Waddenzee (ingediend door Twynstra Gudde) 3

4 4

5 2. BEANTWOORDING VAN DE REACTIES Nr. Indiener Samenvatting van de reactie Reactie van Gedeputeerde Staten van Fryslân, Noord-Holland en Groningen 1 LTO-Noord Indiener constateert dat de landbouwsector in de Waddenvisie getypeerd wordt als een toonaangevende economische sector en dat het bieden van ruimte voor economische ontwikkeling één van de twee hoofddoelen voor het Waddengebied is. De kansen voor de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit kunnen gezocht worden in de aansluiting bij de voortdurende economische ontwikkelingen. Hier passen nieuwe, streekeigen vormen van agrarische bebouwing bij. Wij delen dit standpunt van indiener. Uiteraard moeten ontwikkelingen plaatsvinden binnen de ruimtelijke kaders die de overheden stellen. Indiener benadrukt het belang van de aanvoer van zoet water. Zilte producten zullen geen rol van betekenis spelen. De veredeling van bestaande gewassen met meer zouttolerantie wel, evenals het efficiënter benutten van zoet water door besparing en een beter watersysteem. Wij hebben de tekstpassages over verzilting aangescherpt, zodat deze problematiek duidelijker is verwoord. De Waddenvisie biedt ruimte voor een breed scala maatregelen die verzilting tegengaan. De inschatting van de kansen die zilte teelt biedt, is een verantwoordelijkheid van de desbetreffende ondernemer. Wij hebben in de Waddenvisie de zilte productie - die zowel op land als in aquatische milieus kan plaatsvinden - in dit perspectief geplaatst. Doorspoeling met IJsselmeerwater blijft noodzakelijk, zoals ook is onderstreept bij het Deltaprogramma. 2 Wageningen UR, Dairy Campus Naast inzet van het Waddenfonds op ondersteuning van economisch duurzame projecten, zal ook de inzet op kringloopboeren gericht moeten zijn. De thema s en projecten die intussen in de Agrodeal voor heel Noord Nederland zijn geformuleerd zouden naar de mening van indiener, gerelateerd aan het Waddengebied, ook een plaats dienen te krijgen in de Waddenvisie. Indiener is van mening dat de Waddenvisie een duidelijke visie bevat en is tevreden met de erkenning van het belang van kennisinstituten. Indiener stelt dat de relatie tussen de landbouwsector en andere economische dragers kan worden versterkt door koppelingen met de Met de Agrodeal willen de noordelijke provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe) de landbouw stimuleren om flinke sprongen te maken in innovatie en verduurzaming. Een renderende landbouw, die schoon en efficiënt produceert en die meer in harmonie is met de fysieke en maatschappelijke omgeving. Deze inzet geldt onverkort ook voor de landbouw gerelateerd aan het Waddengebied en dit komt al voldoende tot uiting in de Waddenvisie. Om die reden hebben we dit niet apart in de Waddenvisie verwoord. De opmerkingen die indiener maakt, kunnen wij onderschrijven. De relatie tussen de landbouwsector en andere economische dragers, evenals afwegingen over verbrede landbouw en gewenste ontwikkelingen voor duurzame energie en biobased economy, hebben een plaats in de 5

6 havens (agrobusiness), de energie- en chemiesectoren (biobased) en de fysieke en ecologische kwaliteiten (aquacultuur). Voorts is indiener van mening dat een visie op verbrede landbouw kan worden toegevoegd. Indiener ziet in de Waddenregio grote kansen voor het opzetten en uitwerken van projecten op het gebied van de biobased Economy, en pleit voor een (kennis)agenda voor dit onderwerp. Tenslotte wijst indiener op de kennis die hij heeft op het gebied van zilte teelt en biedt deze kennis aan bij de realisatie van de doelen in de Waddenvisie. Waddenvisie. Wij zijn van oordeel dat deze onderwerpen afdoende zijn beschreven voor het doel dat deze Waddenvisie dient. Wij blijven graag met indiener in gesprek hoe de expertise waarover kennisinstellingen beschikken, ingezet kan blijven worden bij het realiseren van de doelen van de Waddenvisie. 3 Zilt Proefbedrijf Tested on Texel Indiener vraagt om in de Waddenvisie duidelijker te stellen dat de verzilting in het Waddengebied een feit is. Tevens wijst indiener op de kansen die verzilting kan bieden en vraagt deze kansen in de Waddenvisie ook te benoemen. Ten slotte vraagt indiener om kennisontwikkeling over verzilting toe te voegen als speerpunt in de paragraaf over landbouw. 4 Staatsbosbeheer Indiener spreekt waardering uit over de kwaliteit van de Waddenvisie. De visie zou verduidelijkt kunnen worden door scherper aan te geven wat de provincies gaan doen en wat zij van andere partners verwacht. Meer duidelijkheid over hoe de Waddenvisie zal doorwerken, is wenselijk. Indiener bepleit een nuancering van de twee hoofddoelen van de Waddenvisie, per geografische eenheid (diversiteit in accenten voor het gebied). Indiener stelt voor het programmadoel van het programma Naar een rijke Waddenzee in de visie te integreren. Indiener mist in de Waddenvisie een beschouwing over de internationale samenhang van zowel ecologische als economische ontwikkelingen. Het standpunt van indiener dat verzilting zowel een bedreigend feit is, als een kans, onderschrijven wij. Wij hebben de tekst in paragraaf 2.2 verduidelijkt. Het belang van kennisontwikkeling over verzilting is aangepast in één van de speerpunten. Voor het belang van kennisontwikkeling (ook over verzilting) verwijzen wij tevens naar onze reactie op nr. 16. De rol van de provincies en de verwachtingen die wij hebben van anderen, hebben wij toegelicht in hoofdstuk 1 van de Waddenvisie. Deze tekst hebben wij op enkele onderdelen aangepast om aan de opmerking van indiener tegemoet te komen. Het is evident dat in bepaalde gebieden dergelijke nuanceringen bestaan. Op enkele plaatsen in de Waddenvisie hebben wij dit meer benadrukt. Het programma Naar een rijke Waddenzee heeft een duidelijk plaats in zowel hoofdstuk 1, als in paragraaf 2.1. Het concept van ecosysteemdiensten is waardevol en verdient toepassing op gebiedsniveau. De samenhang tussen ecologische en economische ontwikkeling en de betekenis die beide voor elkaar kunnen hebben, is een rode draad in de Waddenvisie. Het concept van ecosysteemdiensten wordt daarnaast genoemd in paragraaf 2.1. Over de internationale ecologische betekenis van de Waddenzee hebben wij in hoofdstuk 1 en paragraaf 2.1 enkele passages opgenomen. 6

7 Indiener pleit voor splitsing van speerpunt 4 op pagina 13, zodat het onderscheid tussen behoud van ecologische kwaliteiten en het bijpassend beheer ervan, beter uit de verf komt. Wij hebben deze aanbeveling in gewijzigde vorm overgenomen. Overigens wijzen wij erop dat over dit thema nog een discussie loopt, dus dat enkele concrete punten die indiener noemt (o.a. gebiedsfonds en de financiering van het beheer van de grote wateren) nog nader besproken moeten worden. Het beheer van de Waddenzee blijft een verantwoordelijkheid van het Rijk. Daarnaast doet indiener nog enkele suggesties: = toeristische ontwikkeling: hoewel de thema s de juiste zijn, zijn de actiepunten niet nieuw, komen ze aanbodgericht over en roepen ze de vraag op waarom vergelijkbare actiepunten uit het B&O-plan niet tot ontwikkeling zijn gekomen; Onze reactie op deze suggesties is als volgt: = we zijn het over de richting en thema s eens, maar we zien geen noodzaak gedetailleerd en vraaggericht op acties in te gaan zoals in het B&Oplan. De Waddenvisie bestaat naast het B&O-plan en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de maatregelen uit het B&Oplan zijn inmiddels belegd bij de partners, die daarover gaan; = benoem dat het agrarisch cultuurlandschap en de bijbehorende biodiversiteit, een toeristische motor kan zijn; = de alinea In de Havenvisie van het Wad (pag. 20) sluit niet aan bij het proces om te komen tot een Actieplan Convenant Vaarrecreatie Waddenzee. Neem de conclusies van het actieplan hier over; = indiener biedt aan te ondersteunen bij het uitwerken van een actieplan, gebaseerd op de natuur en het Waddenlandschap en (bovenregionaal) visitorsmanagement. = naar onze mening is dit afdoende verwoord; = het Actieplan is nog niet besluitrijp en kan daarom hier nog niet worden overgenomen. Wel hebben wij het belang van een evenwichtige ontwikkeling van natuur en recreatie, waarbij gezocht wordt naar maatwerk en erkenning van wederzijdse belangen, geëxpliciteerd; = wij waarderen dit aanbod. Concrete voorstellen om tot uitwerking van de Waddenvisie te komen kunnen worden gedaan in het kader van de totstandkoming van het Uitvoeringsplan Waddenfonds Coalitie Wadden Natuurlijk Indiener stelt dat het primaat van de natuur in de Waddenzee, zoals verwoord in de PKB Waddenzee, meer nadruk moet krijgen, evenals de intrinsieke waarde van natuur. Op dit punt hebben wij de tekst van de Waddenvisie verduidelijkt. De intrinsieke waarde van natuur heeft een plaats gekregen in de introductietekst van hoofdstuk 2. Indiener wenst meer duidelijkheid over het Uitvoeringsplan Waddenfonds en de budgetten die hiermee gemoeid zijn. De status van de Waddenvisie, de financiering en het Uitvoeringsplan Waddenfonds worden toegelicht in hoofdstuk 1 van de Waddenvisie. Voor meer informatie over het Waddenfonds verwijzen wij u 7

8 graag naar Indiener pleit voor het opnemen van teksten over de verbetering van beleid, beheer en uitvoering (incl. het beter organiseren van vergunningverlening, monitoring en natuurbeheer) en verwijst naar goede voorbeelden in andere landen. Ook mist indiener uitspraken over de rol van wetenschappelijk onderzoek. Verbetering van beleid is ingebracht in paragraaf Governance. In de speerpunten van paragraaf 2.1 hebben wij een aanvullende passage opgenomen over het belang van gezamenlijk beheer van de Waddenzee en een voorstel voor het vervolg. Over deze onderwerpen gaan wij graag het gesprek aan met indiener. Overigens komen deze onderwerpen in de Natura2000-beheerplannen, die vrijwel afgerond zijn, ook aan de orde. Zie over wetenschappelijk onderzoek ook onze reactie op nr. 16 Indiener kan zich goed vinden in de inhoud van de Waddenvisie, maar heeft enkele opmerkingen: = passage over zoutwinning verwijderen, aangezien zoutwinning schadelijker is dan gaswinning; = windenergie-locaties langs de Afsluitdijk en de Waddenkust ten westen van de Eemshaven zijn ongewenst en moeten worden uitgesloten; Onze reactie op deze punten luidt als volgt: = het Rijk heeft, onder andere op basis van een milieueffectrapportage, een vergunning afgegeven voor zoutwinning onder het Wad. De provincie Fryslân verzet zich niet tegen zoutwinning onder het Wad zolang m.b.t. bodemdaling wordt voldaan aan de voorwaarden die in de Waddenvisie zijn genoemd; = de locaties voor windenergie zijn nog in onderzoek. Hieruit zal blijken of sprake is van schadelijke effecten op natuurwaarden. Tot de resultaten van deze onderzoeken bekend zijn, sluiten wij geen locaties uit. Overigens worden besluiten over windparken groter dan 100 Megawatt, door het Rijk genomen; = p. 11: bedreigingen moeten worden aangevuld met activiteiten die (vlak) buiten het Waddengebied plaatsvinden, maar wel effect hebben, zoals windturbines, offshore-activiteiten, delfstofwinning en vaargeulverdiepingen; = de tekst van de desbetreffende alinea is gewijzigd. Wij zijn van oordeel dat met de opsomming die nu gegeven wordt ( Nu reeds staan de fysieke en ecologische waarden van de Waddenzee en de eilanden onder druk door de optelsom van belastende vormen van scheepvaart en visserij, toerisme en recreatie, bedijkingen, inpoldering, havenontwikkeling en industrialisatie ) een voldoende breed palet aan bedreigende ontwikkelingen is genoemd; 8

9 = in de paragraaf over natuur ontbreekt aandacht voor de internationale rol die het Waddengebied speelt voor o.a. trekvogels en trekvissen; = hoe zien de provincies de ontwikkeling van de noordelijke zone in Fryslân en Groningen en het Eems-Dollardgebied? = in de paragraaf over visserij kan meer gezegd worden over de noodzaak tot herstel van visbestanden, beperkingen voor de visserij en uitfasering van de mechanische pierenwinning; = in de paragraaf over waterbeheer ontbreekt een speerpunt voor vispassages / zoet-zoutovergangen en meer inzet op waterkwaliteit en het vasthouden van zoet water; = in de paragraaf over recreatie is de inzet op groei te eenzijdig verwoord. Daarnaast vraagt indiener een visie op de Defensieactiviteiten in het gebied; 6 Rijkswaterstaat Indiener stelt dat de visie een goede basis is voor het Uitvoeringsplan Waddenfonds ; wel is voor de besteding van de Waddenfondsgelden een meer concrete uitwerking in dat Uitvoeringsplan nodig. Indiener constateert dat de ecologische en economische doelstelling in de Waddenvisie, op gespannen voet kunnen staan met elkaar en met de PKB Waddenzee. Indiener vraagt duidelijkheid hoe met deze spanning zal worden omgegaan. = op dit punt hebben wij de tekst van de Waddenvisie aangescherpt; = hierover staan in de verschillende onderdelen van de Waddenvisie al tekstpassages. Voor het overige verwijzen wij naar de Structuurvisie/Omgevingsplannen van de desbetreffende provincies; = in paragraaf 2.2 is al aandacht voor de beperkingen voor de visserij. Wij hebben de paragraaf wel verduidelijkt ten aanzien van de noodzaak tot herstel van visbestanden. Wij achten het niet juist in dit stadium uitspraken te doen over uitfasering van bepaalde vormen van gebruik, zoals ook pierenwinning. De toelaatbaarheid is zaak voor de N2000-beheerplannen en vergunningverlening inzake de Nb-wet. = het belang van vispassages is genoemd in paragraaf 2.1. Het belang van zoet-zoutovergangen, zoet water en waterkwaliteit zijn benoemd zijn paragraaf 2.2; = wij onderschrijven dit standpunt. Overigens spreken we in de Waddenvisie ook over kwalitatieve groei als speerpunt. Wij hebben de tekst op dit punt verduidelijkt. Wij hanteren het PKB-beleid ten aanzien van Defensieactiviteiten. Zie ook eerdere opmerkingen over Rijksverantwoordelijkheid voor het beheer. Dit standpunt onderschrijven wij. In de Waddenvisie hebben wij benadrukt dat de ruimtelijk-planologische kaders van de PKB Waddenzee, de provinciale Structuurvisie / Omgevingsplannen en de gemeentelijke bestemmingsplannen leidend zijn bij conflicterende ruimtelijke belangen. 9

10 Indiener stelt dat de Waddenvisie elementen bevat waarvoor indiener medeverantwoordelijk is. Om die reden gaat indiener ervan uit dat deze onderdelen van de Waddenvisie alleen gerelateerd zijn aan de bestedingen uit het Waddenfonds. Daarnaast vraagt indiener de provincies hun ambities voor de uitvoering van Natura2000 in het Waddengebied en Noordzeekustzone te formuleren. Deze opmerkingen kunnen wij niet onderschrijven. De Waddenvisie is niet enkel gerelateerd aan bestedingen uit het Waddenfonds, maar bevat ook een beleidsinhoudelijke ambitie van de provincies. Deze ambitie kan zich ook uitstrekken tot onderwerpen waarvoor het Rijk primair verantwoordelijk is. De inhoud van de Waddenvisie komt overeen met de ambities voor Natura2000. Het voert echter te ver deze ambities geheel in de Waddenvisie te formuleren. Hiervoor verwijzen wij naar de Natura2000-beheerplannen (in ontwikkeling). Indiener stelt voor het gesprek over de gezamenlijkheid in beheer van de Waddenzee, te voeren in de Beheerraad. Dit voorstel onderschrijven wij en hebben wij opgenomen in de Waddenvisie als separaat speerpunt. 7 Ministerie van Economische Zaken Indiener formuleert nog enkele concrete suggesties voor de tekst: = pag. 4: de Afsluitdijk als icoon contrasteert met het negatieve beeld van het effect van de Afsluitdijk op het ecologisch systeem. = pag. 11: de formulering onder het kopje Bedreigingen wekt de indruk dat baggerwerkzaamheden in de Waddenzee het gebied onder druk zetten. Er zijn geen significant negatieve effecten op de natuurwaarden aantoonbaar. = pag. 11: in het Nederlandse deel van de Eems treden geen zuurstofloze periodes op. = pag. 28: Rijkswaterstaat heeft de verantwoordelijkheid voor de regie op de realisatie van de natuurkwaliteit door RWS zelf én door medeoverheden en beheerders, maar is niet verantwoordelijk voor de realisatie ervan. Indiener onderschrijft de hoofddoelen van de Waddenvisie, maar wenst meer duiding hoe de visie zich verhoudt tot het Rijksbeleid, onder andere met betrekking tot de internationale context en de aankomende regeringsconferentie. Ten aanzien van de gezamenlijkheid in beheer van Onze reactie op deze suggesties is als volgt: = dit standpunt onderschrijven wij niet. De Afsluitdijk is een icoon voor het Waddengebied, maar wij willen niet de ogen sluiten voor het feit dat de Afsluitdijk ook negatieve gevolgen heeft gehad op o.a. het ecologisch systeem. Naar ons oordeel kunnen beide kwalificaties naast elkaar opgeld doen; = dit punt hebben wij aangepast; = dit punt hebben wij aangepast; = de verantwoordelijkheid voor de realisatie ligt primair bij het Rijk. Voor de Waddenvisie zijn de kaders die het Rijk heeft gesteld in de PKB Derde Nota Waddenzee, leidend. Wij hebben de rol van het Rijk nader geduid. Ten aanzien van het gemeenschappelijk beheer hebben wij de tekst aangepast. De gevraagde passage hebben wij in enigszins gewijzigde 10

11 de Waddenzee wijst indiener erop dat het Rijk ten aanzien van de Waddenzee een primaire verantwoordelijkheid heeft. Graag ziet indiener opgenomen dat "het Rijk de provincies uitnodigt om mee te denken over de toekomst van het beheer". Tenslotte wijst indiener erop dat het schema op pagina 28 onvolledig is. Zo ontbreken de Rijksverantwoordelijkheden op grond van de Mijnwet en de Visserijwet. tekstredactie overgenomen. Het schema in de bijlage is, naar aanleiding van verschillende reacties, verder gecompleteerd. Wij wijzen erop dat het schema gebaseerd is op het schema dat behoort bij de Rijksstructuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het is bedoeld ter indicatie en is geenszins uitputtend. Rijksverantwoordelijkheden t.a.v. de Mijnwet en Visserijwet zijn bijvoorbeeld niet meegenomen. Separaat van de formele reactie hebben wij per van het ministerie nog het verzoek ontvangen om de volgende tekstpassage op te nemen: Te erkennen dat de Waddenzee een onmisbare tussenstop vormt voor miljoenen trekvogels en dat de Waddenzee daardoor internationaal verbonden is met gebieden die zich uitstrekken langs de Oost-Atlantische kustlijn van de Arctische gebieden tot diep in Afrika. De gevraagde passage hebben wij in enigszins gewijzigde tekstredactie overgenomen. 8 Vereniging van Waddenzeegemeenten Indiener stelt dat de Waddenvisie helder is geschreven en een logische opbouw heeft; indiener wil graag overleg met de provincies over de mogelijkheden tot realisatie. Daarnaast heeft indiener diverse concrete tekstvoorstellen. De belangrijkste zijn: = aangeven dat windmolenparken op zee economische kansen bieden; = de problematiek van bevolkingsafname en de gevolgen ervan adresseren; = de begrenzing van Natura2000-gebieden zouden in een dynamische Waddenecotoop bij voorkeur ook dynamisch moeten zijn; = alinea s over bedreigingen in zijn geheel schrappen, omdat dit niet bijdraagt aan de wens om de visie ook als uitgangspunt van partners te laten gelden; = de relatie tussen verdieping vaargeulen en beperking van de ruimte voor de visserij is niet duidelijk; daarom schrappen. De provincies treden graag in overleg met de gemeenten over dit onderwerp, in vervolg op de eerdere gesprekken. De meeste tekstvoorstellen van indiener zijn overgenomen in de Waddenvisie. Onze reactie op enkele tekstvoorstellen waarmee wij niet kunnen instemmen, is als volgt: = naar ons oordeel zijn de economische kansen van de offshore industrie afdoende benoemd (o.a. in hoofdstuk 1 en paragraaf 3.5; = op verschillende plaatsen in de Waddenvisie wordt aan deze problematiek gerefereerd. Wij hebben de tekst in paragraaf 1.1 aangepast; = de (aanpassing van de) begrenzing van de Natura2000-gebieden is een rijksverantwoordelijkheid. = de tekstredactie van de desbetreffende alinea is gewijzigd. Overigens zijn wij van mening dat een analyse van belangrijkste bedreigingen voor het Waddengebied, goed past binnen de doelen van deze beleidsvisie; = dit punt hebben wij aangepast. 11

12 9 De Waddeneilanden Indiener kan zich goed vinden in de Waddenvisie en stelt een aantal tekstuele wijzigingen voor: = recreatie toevoegen als belangrijke economische drager voor de eilanden; = Noordzeekust als geografische entiteit toevoegen op enkele plaatsen in de Waddenvisie; = duidelijkheid bieden over de begrenzingen van het Waddengebied (ook i.v.m. gemeentelijke herindelingen); = aangeven wat de positie van de Waddenvisie is t.o.v. andere documenten (zoals BARRO en prov. verordeningen); = gelijkwaardigheid en verwevenheid van beide hoofdoelstellingen (ecologie en economie) benoemen; = cultuurlandschappen eilanden (zijn anders dan die van vaste land) ook vermelden; = de beschrijving van bedreigingen is beperkend voor ontwikkelingen; = vertrekpunten Programma Naar een rijke Waddenzee verwerken; = bij speerpunt kustveiligheid specifiek vermelden: buitendijkse gebieden, (meerlaagse) kustveiligheid, nieuwe dijkvormen en culturele landschapsvorming(-kunst); = bij perspectief voor economische dragers aandacht voor kleinschalig historisch landschappelijk medegebruik, incl. kleinschalige visserij; = graag aandacht voor efficiencyverbetering en verduurzaming bedrijfsvoering landbouw; = eilanden als toeristisch visitekaartje komt onvoldoende naar voren = voor toerisme op de eilanden behoefte aan kwaliteitsverbetering en ontwikkeling; naast seizoensverlenging ook seizoensverbreding noemen; = recreatievaart onderscheiden in zeil- en motorjachten en bruine vaart, Wij reageren hieronder puntsgewijs op de tekstvoorstellen van indiener: = dit punt hebben wij aangepast; = dit punt hebben wij aangepast; = in de Waddenvisie wordt gebruik gemaakt van de begrenzing die is opgenomen in de PKB Waddenzee, met de gemeentegrenzen zoals die in 2005 bestonden. Wij hebben de begrenzingskaart en de bijbehorende toelichting, verduidelijkt; = dit punt hebben wij verduidelijkt in paragraaf 1.2; = naar ons oordeel is dit afdoende benoemd in hoofdstuk 1; = naar ons oordeel is dit afdoende benoemd in hoofdstuk 1. = bedreigingen als zodanig zijn niet beperkend; enkel de regelgeving of (het gebrek aan) financiële middelen kan beperkend werken; = de inhoud van het Programma Naar een rijke Waddenzee is opgenomen in paragraaf 2.1; = dit punt hebben wij aangepast; = hoewel wij de waarde van deze zaken onderschrijven, zijn ze naar ons oordeel minder goed te kwalificeren als economische dragers; = naar ons oordeel is dit afdoende benoemd in paragraaf 3.1; = naar ons oordeel is dit afdoende benoemd in paragraaf 1.1; = naar ons oordeel is het belang van kwaliteitsverbetering afdoende benoemd, wel is seizoensverbreding toegevoegd. We onderschrijven het belang van het aanboren van nieuwe doelgroepen (bijv. zorgtoerisme). = wij zien geen noodzaak dit onderscheid aan te brengen of kleine 12

13 aangezien deze een andere infrastructuur vraagt. Daarnaast kleine jachthavens noemen als specifiek speerpunt; = in speerpunt 2 willen wij aandacht vragen voor een koppeling met het Werelderfgoed. De havens vormen hierin een overgang naar het achterland; = komen de ontwikkelingsvisies van de diverse havens overeen met de Waddenvisie? = naast aandacht voor windenergie ook aandacht voor m.n. zonneenergie = wat is de opvatting van de provincies, vanuit RO-perspectief, over de near shore windparkplannen van het Rijk? = graag het pionierprogramma van de Waddeneilanden noemen; =aan het energie-speerpunt 4 m.b.t. het zelfvoorzieningsprincipe duurzame eilanden als derde element toevoegen effectieve manieren van gebruik van brandstoffen = aandacht voor demografische ontwikkelingen op de Waddeneilanden. jachthavens als speerpunt te benoemen; = dit punt hebben wij aangepast; = ja, de Waddenvisie is hierop afgestemd; = naar ons oordeel komen de verschillende vormen van energievoorziening afdoende aan bod; = de waddenprovincies zijn geen voorstander van near shore windparken. = dit punt hebben wij aangepast; = dit punt hebben wij aangepast; = op verschillende plaatsen in de Waddenvisie wordt aan deze problematiek gerefereerd. Wij hebben de tekst in paragraaf 1.1 aangepast. 10 ID Management, dhr. R. van Hasselt 11 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Indiener vraagt aandacht voor het maritiem erfgoed. Specifiek vraagt indiener aandacht voor de moderne zeilende vrachtvaart, de bruine vloot en de behoudsactiviteiten van Maritiem Erfgoed. Indiener deelt de grote lijnen van de Waddenvisie en waardeert het dat de visie verdere optimalisering van de gaswinning in het Waddengebied niet uitsluit. Daarnaast doet indiener enkele tekstuele suggesties ten aanzien van bodemdaling door gaswinning (pag. 5) en aanlanding van energie (pag. 22). Zowel het behoud van het maritiem erfgoed als de economische betekenis van de moderne vrachtvaart heeft onze aandacht. Dit blijkt op een aantal plaatsen in de Waddenvisie, o.a. in de paragrafen 3.3 en 3.4. Wij hebben de teksten hier verduidelijkt. Een nadere uitwerking van deze doelstellingen kan plaatsvinden in het Uitvoeringsplan Waddenfonds Wij kunnen instemmen met de tekstvoorstellen, omdat deze leiden tot een verdere verduidelijking van de tekst in de Waddenvisie en hebben deze overgenomen. 12 Kamer van Koophandel Indiener onderschrijft de hoofdlijn van de Waddenvisie, vooral omdat er een toekomstperspectief voor de economische dragers geboden wordt. Wij beschouwen de reactie van indiener als ondersteuning van ons beleid. 13

14 Noord-Nederland Indiener wijst op het belang dat overheden goede omstandigheden creëren voor bedrijven en o.a. belemmeringen in de regelgeving wegnemen. 13 St. Wadloopcentrum Pieterburen Indiener stelt enkele vragen over de begrenzing van het Waddengebied en geeft aan voorstander te zijn van het gebruiken van de grenzen van de PKB Waddenzee. In de Waddenvisie wordt gebruik gemaakt van de begrenzing die is opgenomen in de PKB Waddenzee, met de gemeentegrenzen zoals die in 2005 bestonden. Wij hebben de begrenzingskaart en de bijbehorende toelichting, verduidelijkt. Indiener wijst op het belang van een bloeiende kleinschalige kustvisserij voor de recreatief-toeristische functie van visserijhavens en bepleit aanpassing van regelgeving hierop. Wij nemen kennis van uw pleidooi, maar wijzen erop dat voor de Waddenvisie de bestaande juridische kaders leidend zijn. Indiener stelt dat moet worden vermeden dat de aandacht voor promotie en marketing leidt tot grootschalige en kostbare campagnes waarvan het effect onduidelijk is. Promotie en marketing moeten verbinding maken tussen de grootschaligheid van het Waddengebied en de kleinschaligheid van veel ondernemers. Uw opmerking over promotie en marketing kunnen wij ondersteunen. Het slechten van de door u geconstateerde kloof is een uitgangspunt bij het Uitvoeringsplan Waddenfonds Beheerraad Waddengebied Indiener wijst erop dat kleine Waddengebied havens zoals Noordpolderzijl en Termunterzijl niet zijn opgenomen, terwijl deze havens belangrijk zijn als vluchthaven voor zowel de recreatieve waddenvaart als de bruine vloot. De veerdam van Holwerd zou ook een functie als "vluchthaven" moeten hebben vanwege de afstand tussen Harlingen en Lauwersoog. Indiener spreekt zijn waardering uit voor de integrale en duidelijk leesbare Waddenvisie. Indiener nodigt de provincies uit om in gesprek te gaan hoe het beheer van de Waddenzee effectiever kan. Wij realiseren ons dat, naast de havens die in de Voorontwerp Waddenvisie zijn genoemd, ook andere havens een belangrijke rol in het gebied spelen. Wij hebben er echter voor gekozen om de grootste havens te noemen. Wij verwijzen indiener naar het project Kleine Havens, waarin de functie van havens voor de recreatieve Waddenvaart is beschreven. Wij beschouwen de reactie van indiener als ondersteuning van ons beleid. In de speerpunten van paragraaf 2.1 hebben wij een aanvullende passage opgenomen over het belang van gezamenlijk beheer van de Waddenzee en een voorstel voor het vervolg. 15 Groningen Seaports Indiener stelt dat de titel Waddenvisie minder van toepassing is, omdat de Waddenvisie niet ingaat op het beheer en management van Het doel van de Waddenvisie is het stellen van kaders voor het Uitvoeringsplan Waddenfonds De kaders waaraan indiener 14

15 belastende activiteiten voor het ecosysteem. Voorts wijst indiener erop dat slechts een beperkt deel van de stikstofdepositie afkomstig is van industriële activiteiten, dus dat deze verwijzing kan vervallen. Ten slotte wijst indiener op het belang van zoet water voor de industrie en verduurzaming van de scheepvaart. refereert, zijn vooral planologisch of wetgevingstechnisch van aard en kennen hun plaats in de provinciale structuurvisie / Omgevingsplannen, gemeentelijke bestemmingsplannen en (o.a.) de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Dit neemt niet weg dat wij het begrip Waddenvisie op zijn plaats achten voor dit document, omdat het een bundeling betreft van diverse beleidsvisies op het Waddengebied en de Waddenvisie een beeld geeft van de provinciale ambities voor het Waddengebied. De overige punten hebben wij, soms in aangepaste vorm, verwerkt in de tekst van de Waddenvisie. 16 Waddenacademie Indiener kan zich goed vinden in de uitgangspunten en de speerpunten van de Waddenvisie en is verheugd over de aandacht in de Waddenvisie voor kennis. Wel constateert indiener dat de vraag op welke wijze het belang van kennis en hoe dit in de praktijk ontwikkeld en toegepast moet worden, nog onvoldoende specifiek is uitgewerkt. 17 Energy Valley Indiener verzoekt om verduidelijking inzake het werkingsgebied van het Waddenfonds. Indiener mist een toelichting op de internationale samenhang, het beleidskader en de samenhang met het achterland. Ook vraagt indiener Wij achten kennisontwikkeling van grote waarde en hebben dit in de Waddenvisie een volwaardige plaats willen geven. Zo verwijzen wij in paragraaf 1.5 naar dit onderwerp en naar de hoofddoelstellingen van het Waddenfonds, van waaruit wij onze verantwoordelijkheid voelen voor het borgen van een duurzame kennishuishouding. Kennisontwikkeling hebben wij echter bewust niet gepositioneerd als zelfstandig hoofdstuk. Wij zijn van mening dat het belangrijk is kennis(ontwikkeling) en monitoring mits relevant toe te passen in de afzonderlijke beleidsinhoudelijke paragrafen. Daarnaast zal dit punt verder worden uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Waddenfonds In de Waddenvisie wordt gebruik gemaakt van de begrenzing die is opgenomen in de PKB Waddenzee, met de gemeentegrenzen zoals die in 2005 bestonden. Wij hebben de begrenzingskaart en de bijbehorende toelichting verduidelijkt. Voor investeringen in energie vanuit het Waddenfonds blijven de oude gemeentegrenzen, plus een aanvullend gebied (de gehele provincies Groningen, Fryslân en de kop van Noord-Holland), van kracht. In paragraaf 1.5 van de Waddenvisie staat een korte toelichting op de internationale context. Hier is ook het Wadden Sea Forum genoemd. Wij 15

16 een nadere toelichting op de status van de Waddenvisie in relatie tot het Uitvoeringsplan Waddenfonds , en de vervolgstappen. realiseren ons dat hierover, evenals over de samenhang met het achterland waarnaar indiener verwijst, nog veel meer kan worden gezegd. Omwille van de focus hebben wij ons echter beperkt tot de tekst in paragraaf 1.5. Over de status van de Waddenvisie en het Uitvoeringsplan Waddenfonds , staat een toelichting in hoofdstuk 1. Bij het formuleren van het Uitvoeringsplan zullen alle relevante stakeholders worden betrokken. Daarnaast heeft indiener nog enkele beleidsinhoudelijke opmerkingen: = in de paragraaf over landbouw wordt onder stip aan de horizon de glastuinbouw gemist. Daarnaast worden voorbeelden van verduurzaming van de landbouw gemist; Onze reactie hierop is als volgt: = in de alinea stip aan de horizon wordt over de agrarische sector in algemene zin gesproken. De glastuinbouw maakt hier onderdeel van uit. Voorbeelden van verduurzaming van de landbouw hebben wij toegevoegd; = ook Noord-Holland is actief op het gebied van blue energy, getijdenenergie en biomassateelt op zee; = meer aandacht voor de energie-infrastructuur; = enkele aanpassingen in de speerpunten voor duurzame energie, zo wordt de aansluiting bij kennisinstellingen en onderzoeksinstituten gemist. Ten slotte wijst indiener op enkele feiten, initiatieven of documenten, zoals: het grootste deel van de aanvoer van vis naar Waddenzeehavens is afkomstig van buiten het Waddengebied; de Green Deal LNG Rijn & Waddenregio en LNG Masterplan; samenwerking in de visserijketen; het initiatief van de Raad van Advies voor de Waddenzeehavens; de positie van Den Helder voor offshore logistiek en maintenance; de economische kansen van verduurzaming van het toerisme. = wij hebben Noord-Holland toegevoegd; = wij erkennen het belang om aandacht te hebben voor de energie infrastructuur. In paragraaf 3.5 is dit nog extra benadrukt; = bij de uitwerking van dit speerpunt zal gekeken worden op welke manier de kennis- en onderwijsinstellingen (ook in de regio) betrokken worden. De door indiener genoemde feiten, initiatieven of documenten zijn ons bekend en sluiten goed aan bij de doelstellingen van de Waddenvisie. 18 Kon. Ned. Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) Indiener wijst op het (ecologische en economische) belang van kennis(- ontwikkeling) en verzoekt een aparte paragraaf over dit onderwerp in de Waddenvisie op te nemen. Zie onze reactie op nr

17 19 Projectgroep WaLTER (Wadden Sea Long Term Ecosystem Research) Indiener wijst op het belang van onderzoeks- en meetprogramma s op ecologisch en socio-economisch terrein en vraagt om in de Waddenvisie expliciet aandacht te besteden aan dit belang. 20 Stichting Tromp Indiener wijst op het belang van maritiem erfgoed en vraagt aandacht voor de restauratie van Koftjalk de Tromp Zie onze reactie op nr. 16. Wij waarderen uw initiatief en erkennen het belang van het maritiem erfgoed (zie o.a. paragraaf 2.1). Met deze Waddenvisie nemen wij echter geen besluiten over de financiering van concrete projecten. Uw initiatief kan mogelijk een plaats krijgen in het Uitvoeringsplan Waddenfonds Voor meer informatie over subsidiemogelijkheden uit het Waddenfonds verwijzen wij u naar 21 ANWB Indiener stelt vast dat de Waddenvisie een goede synopsis is van beleid dat al is diverse beleidsstukken is vastgelegd. Indiener mist een verwijzing naar het project WaddenWandelen, als voorbeeld van een toeristisch project dat aansluit bij de uitgangspunten voor toerisme en recreatie. Ook mist indiener een verwijzing naar het Convenant vaarrecreatie Waddenzee en het vervolg daarop, of het Pact van Rede. Het project WaddenWandelen hebben wij als aansprekend voorbeeld in de Waddenvisie opgenomen. Ook hebben wij in de paragraaf over recreatie een verwijzing opgenomen naar het Convenant vaarrecreatie Waddenzee en het Pact van Rede. 22 Regiecollege Waddengebied Indiener geeft aan dat de Waddenvisie een prettig leesbaar stuk is, waar de leden van het RCW, naast de eigen kaders, inhoudelijk goed mee uit de voeten kunnen. Indiener geeft aan dat goed is om een handzaam document te hebben, waarin alle provinciale beleid staat samengevat. Indiener is verder van mening dat er in het stuk ook een goede balans is te vinden ten aanzien van ecologie en economie. Indiener geeft enkele algemene zaken mee over onder meer een verduidelijking van de status van de visie, en de verdere uitvoering, het verder uitlichten van het bijzondere van het gebied met concrete aansprekende voorbeeldprojecten. En meer specifiek vraagt de indiener aandacht voor de volgende onderdelen: = scheepvaartveiligheid/rampenbestrijding wordt als onderwerp Over de status van de Waddenvisie en het Uitvoeringsplan Waddenfonds , staat een toelichting in hoofdstuk 1. Bij het formuleren van het uitvoeringsplan zullen alle relevante stakeholders worden betrokken. Onze reactie op deze onderdelen is als volgt: = scheepvaartveiligheid en rampenbestrijding zijn geen provinciale 17

18 gemist; = de relatie instandhouding culturele waarden en krimp; = bij landbouw verwijzen naar meer generiek beleid; = ambities t.a.v. biomassa hoger leggen; = de diepte van vaargeulen is in PKB-normen vastgelegd, vraag of dit wel in deze visie opgenomen moet? = de status van natuurmonument Waddenzee is vervallen, de provincies zijn daarvoor aan zet, wat is het beleid? 23 De Toerzeilers Indiener kan de doelstellingen van de Waddenvisie onderschrijven, maar is van mening dat in de Waddenvisie weinig wordt gezegd over het oplossen van de conflicterende belangen tussen de verschillende sectoren. verantwoordelijkheden, om die reden staat dit niet in de Waddenvisie; = er is vanuit de verschillende provincies aandacht voor de culturele waarden en krimp, zie ook de toelichting in paragraaf 1.1; = naar onze mening is dit afdoende verwoord; = we zetten biomassa op een zo hoogwaardig mogelijke manier in. Zie ook de tekstpassage over cascadering bij de speerpunten in paragraaf 3.5; = wij delen de mening van de indiener en hebben die tekst om deze reden geschrapt; = op dit moment kent de Natuurbeschermingswet nog steeds de status van Beschermd Natuurmonumenten (art. 16 Nbw). Enkel de voorzorgtoets (eis van een voorafgaande passende beoordeling) voor projecten met mogelijk significante effecten in artikel 16 lid 3 Nbw is door de Crisis- en Herstelwet vervallen. Nog onduidelijk is of het voornemen van toenmalig staatssecretaris Bleker om in het nieuwe wetsvoorstel natuurbescherming de status van Beschermd Natuurmonument te laten vervallen, door het nieuwe Kabinet wordt doorgezet. Het uitgangspunt van de Waddenvisie is synergie van ecologische en economische ontwikkeling in het Waddengebied. Wij erkennen dat soms spanning kan bestaan tussen deze doelstellingen. In het eerste hoofdstuk van de Waddenvisie hebben wij onze visie gegeven over de wijze waarop deze doelstellingen kunnen samengaan en hoe wij met dergelijke spanning willen omgaan. Overigens zal in dergelijke gevallen altijd maatwerk nodig zijn, gebaseerd op de beleidskaders van de betrokken overheden, goede samenwerking tussen partners en creatieve en innovatieve oplossingen. 24 Landschapsbeheer Fryslân en Landschapsbeheer Groningen Indiener kan zich goed vinden in de doelstellingen van de Waddenvisie en vraagt aandacht voor het betrekken van bewoners bij projecten t.b.v. de duurzame instandhouding van het landschap. Tevens wijst indiener op het belang van de grote landschappelijke lijnen in het Waddenlandschap en het zichtbaar / beleefbaar maken ervan. Wij onderschrijven de reactie van indiener en zien deze als ondersteuning van ons beleid. Naar aanleiding van de reactie van indiener hebben wij enkele tekstuele aanpassingen gedaan, die het belang van burgerparticipatie en de landschappelijke elementen in het Waddenlandschap, benadrukken. 18

19 25 Wetterskip Fryslân, mede namens de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa s en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier De indiener wijst op verschillende beleidsmatige aspecten die een rol spelen bij kustveiligheid en building with nature en zoetwatervoorziening. Met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water stelt indiener dat dit in de Waddenvisie te eenzijdig is gekoppeld aan landbouwkundige thema s. Ook verzoekt indiener om het thema water als apart thema te benoemen in het Uitvoeringsplan Waddenfonds Ten slotte vraagt indiener een concretisering van de status en de wijze van uitvoering van de Waddenvisie. De onderwerpen kustveiligheid en building with nature komen in de Waddenvisie voldoende aan bod. Het thema KRW hebben wij benoemd in de paragraaf over natuur en landschap, aangezien waterkwaliteit en natuurontwikkeling hand-in-hand gaan. De status en de wijze van uitvoering van de Waddenvisie zijn toegelicht in het eerste hoofdstuk van de visie. Op de vorm van het Uitvoeringsplan Waddenfonds kunnen wij op dit moment nog niet vooruitlopen. 26 Stichting Draaisma s Werf Welgelegen Indiener vraagt aandacht voor haar doelstelling om de historische scheepswerf Welgelegen aan het Vliet te Franeker, weer in gebruik te nemen. Daarnaast wenst indiener, na restaurant van de werf, een replica van een houten trekschuit naar ontwerp van scheepsbouwer Van Loon te maken. Wij waarderen uw initiatief en erkennen het belang van cultuurhistorisch erfgoed. Met deze Waddenvisie nemen wij echter geen besluiten over de financiering van concrete projecten. Uw initiatief kan mogelijk een plaats krijgen in het Uitvoeringsplan Waddenfonds Voor meer informatie over subsidiemogelijkheden uit het Waddenfonds verwijzen wij u naar 27 Loodsteam voor het actieplan Convenant vaarrecreatie Waddenzee (ingediend door Twynstra Gudde) Indiener wijst erop dat hij werkt aan een actieplan, dat per 2014 vervolg zal geven aan het afgeronde en geëvalueerde Convenant vaarrecreatie Waddenzee. Hoewel het actieplan nog niet gereed is, stuurt indiener de uitgangspunten voor uitvoering van het actieplan toe, zodat dit benut kan worden bij de beleidsvorming in de Waddenvisie. Wij onderschrijven het belang van een goed actieplan, als vervolg op het Convenant vaarrecreatie Waddenzee. In dit stadium voert het te ver om de uitgangspunten voor het actieplan integraal over te nemen in de Waddenvisie. Wel hebben wij op basis van uw reactie, de speerpunten over verduurzaming van recreatie en kwalitatieve groei, nog verder aangescherpt. Hierbij hebben wij vooral aandacht besteed aan het samengaan van natuur en recreatie en onze gezamenlijke opgave om deze ambitie te realiseren. 19

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer

Grenzen verleggen in het Waddengebied. Maarten Hajer Grenzen verleggen in het Waddengebied Maarten Hajer De Waddenzee versterken: ja, maar hoe? 2 Waar J.C. Bloem niet geldt 3 En dan: wat is natuur nog in dit land? Waddenzee van (inter)nationaal belang Grootste

Nadere informatie

Energie in het Waddenfonds Energy Valley 05-11-13. 1. Doel. 2. Vertrekpunt

Energie in het Waddenfonds Energy Valley 05-11-13. 1. Doel. 2. Vertrekpunt Energie in het Waddenfonds Energy Valley 05-11-13 1. Doel In deze notitie wordt een eerste aanzet gegeven van de mogelijke inhoudelijk aanpak van Energy Valley op de programmastructuur van het Waddenfonds

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie

Regionale betrokkenheid bij de voorbereiding van de nominatie Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2007/4545 13 december 2007 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010).

Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Definitief concept oktober 2010 Oplegnotitie bij de Havenvisie Wadden Verantwoord Varen op het Wad (eindversie Havenvisie 27 maart 2010). Inleiding In Deel 4 van de pkb Derde Nota Waddenzee (januari 2007)

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Regionale Zaken De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum DRZN. 2009/431 23 maart 2009 onderwerp doorkiesnummer

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl

2 2 JULI 2011 2011-33.240/29/A.41, RP 334842 Horst W.A. ter (050)316 4385 w.a.ter.horst@provinciegroningen.nl bezoekadres: fjj,. provincie ItrM m groningen Martinikerkhof i 2 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

De Nieuwe Afsluitdijk. Tjalling Dijkstra, projectbureau

De Nieuwe Afsluitdijk. Tjalling Dijkstra, projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk Tjalling Dijkstra, projectbureau Ochtendprogramma Stand van zaken Ambities In de wolken Evaluatie Resultaten parallel sessie Ochtendprogramma Stand van zaken Ambities In de wolken

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Algemene Rekenkamer Mevrouw drs. S.J. Stuiveling Postbus 20015 2500 EA Den Haag Datum ^3 noi^^thle^ 2LC>0 Betreft conceptrapport

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Vaststellen van beleidskaders voor windenergie-initiatieven; 2. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark

Nadere informatie

Nota Reacties en Commentaar

Nota Reacties en Commentaar Nota Reacties en Commentaar Instantie Reactie Commentaar Verwerking 1 Raad van Delfzijl Intentie in visie opnemen de N33 tot de Eemshaven te verdubbelen in de toekomst voor betere aansluiting Eemsdeltagebied

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HR Haarlem. Betreft: Samenwerkingsovereenkomsten Afsluitdijk. Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Dreef 3, tweede etage 2012 HR Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen gesteld door de leden Jacobi en Cegerek (beiden PvdA) over waterveiligheid in het kustgebied. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden. Inauguratiesymposium Waddenacademie 1 en 2 december 2008 Leeuwarden

Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden. Inauguratiesymposium Waddenacademie 1 en 2 december 2008 Leeuwarden Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden Inauguratiesymposium Waddenacademie 1 en 2 december 2008 Leeuwarden WAT WETEN WIJ VAN DE WADDEN? Oost Een parachutisctische durfal dook vlak bij het wad

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk

Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Overzicht projecten Programma De Nieuwe Afsluitdijk Exclusief de projecten die meegenomen worden in het Rijkscontract (deze zijn apart hiervan uitgebreider toegelicht) Volgnum Mobiliteit 1 Verruiming sluis

Nadere informatie

Omgevingsvisie provincie Groningen

Omgevingsvisie provincie Groningen Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 24 maart 2016 / projectnummer: 2980 1. Oordeel over de aanvulling op het milieueffectrapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Waddenfonds

Jaarverslag 2012 Waddenfonds Jaarverslag 2012 Waddenfonds De decentralisatie van het Waddenfonds. Tot 2011 viel het Waddenfonds onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. De minister van Infrastructuur en Milieu was beslissingsbevoegd

Nadere informatie

Wadden van allure! Gezamenlijke Waddenvisie van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland

Wadden van allure! Gezamenlijke Waddenvisie van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland Wadden van allure! Gezamenlijke Waddenvisie van de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland Vastgesteld door de Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Noord-Holland november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 32 Haarlem, 29 januari 2008 Onderwerp: 3 beleidsagenda s economie 2008-2011 Bijlagen: ontwerpbesluit Economische Agenda 2008-2011 Agenda Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11

Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Adviescommissie 12 oktober 2010 Dagelijks bestuur 21 oktober 2010 Algemeen bestuur 11 november 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 11 Onderwerp Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland Het algemeen

Nadere informatie

Albert Vliegenthart De Vlinderstichting

Albert Vliegenthart De Vlinderstichting Vlinders van A naar beter Albert Vliegenthart De Vlinderstichting Wet- en regelgeving Natuurwet wel of geen problemen? Omgevingswet komt er aan Gedragscodes - Rijksverantwoordelijkheid Handhaving - flexibiliteit

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân b rj,

provinsje fryslân provincie fryslân b rj, - 1 Ons provinsje fryslân provincie fryslân b rj, postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 -t J Statenfractie Partij voor de Dieren T.a.v. mevrouw

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie.

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Advies van het college 5-1-2016 1 Inleiding Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Het advies bestaat uit een algemeen deel en uit concrete

Nadere informatie

Evaluatie convenant vaarrecreatie Waddenzee

Evaluatie convenant vaarrecreatie Waddenzee Logo Evaluatie convenant vaarrecreatie Waddenzee Managementsamenvatting Juli 2012 Doel van de evaluatie Doel van de evaluatie is het bestuurlijk inzichtelijk maken van de binnen het convenant in de periode

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk?

Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Het Brabantse natuurbeleid onder de loep Bijstelling noodzakelijk? Conclusie Er zijn veel ontwikkelingen in het natuurbeleid sinds 2010 Er zijn aanpassingen doorgevoerd of noodzakelijk Natuurbeleid in

Nadere informatie

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013

rj, provinsje fryslân provincie fryslân Friese Koers De heer J. Hiemstra Leeuwarden, 27 augustus 2013 Verzonden, 133 SEP. 2013 provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon; (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 Friese Koers De heer J. Hiemstra www.fryslan.nl provincie@fryslan ni www.twitter.com/provfryslan

Nadere informatie

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018

Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018 Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee 2014-2018 Onze aanpak in vogelvlucht! NWEA, 10 maart 2014, Utrecht Leden Loodsteam: Bert ter Avest en Philip Drontmann 1 Natuur en recreatie belangen raken elkaar Deelnemers:

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Onderwerp: Kaders voor windenergie

Onderwerp: Kaders voor windenergie Aan het Algemeen Bestuur Datum: 02-10-2013 Onderwerp: Kaders voor windenergie Voorstel 1. Kennis te nemen van het initiatief voor een windmolenpark bij de Spinder te Tilburg; 2. Kaders vast te stellen

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Programma van Eisen - Beheerplannen

Programma van Eisen - Beheerplannen Programma van Eisen - Beheerplannen Eisen voor de inhoud Inventarisatie 1. Het beheerplan geeft allereerst een beschrijving van de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied (de actuele situatie en trends,

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta

Waterschap Hollandse Delta. dynamiek in de delta Waterschap Hollandse Delta dynamiek in de delta Inhoud De dynamiek in de tijd Een dynamische ruimte De opgaven nu en voor de toekomst Water besturen Functionele overheid Algemeen belang en specifiek belang

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Dienst Landelijk Gebied Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds

Dienst Landelijk Gebied Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds Dienst Landelijk Gebied Uitvoeringsorganisatie Waddenfonds Femke Grijpstra - Jeroen van Dongen - Rudolf Feijen DLG realiseert groene plannen voor 16 miljoen Nederlanders! Waddenfonds 2010 Nieuwe Tender

Nadere informatie

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW. STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1

VAN BELANG STICHTING DE LEVENDE DELTA VOOR ELKE ZEEUW.  STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW www.delevendedelta.nl STICHTING DE LEVENDE DELTA VAN BELANG VOOR ELKE ZEEUW 1 HET ONTSTAAN Stichting De Levende Delta is eind jaren 90 van de vorige

Nadere informatie

7-PUNTENPLAN 2013-2014

7-PUNTENPLAN 2013-2014 7-PUNTENPLAN 2013-2014 oplegger bij het meerjarig actieplan DUURZAME WADDENEILANDEN OP WEG NAAR EEN ENERGIEKE TOEKOMST IN 2020 1 1. Inleiding Dit 7-punten plan is een oplegger bij het meerjarig actieplan

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland

Structuurvisie Noord-Holland Structuurvisie Noord-Holland Aanvullend toetsingsadvies over het milieueffectrapport 8 februari 2010 / rapportnummer 2214-68 1. OORDEEL OVER HET MER Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft het voornemen

Nadere informatie

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer

Windvisie Gelderland. Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop. 21 augustus 2014 / rapportnummer Windvisie Gelderland Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop 21 augustus 2014 / rapportnummer 2934 28 1. Oordeel over het MER en de aanvulling daarop De provincie Gelderland

Nadere informatie

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept ontwerpbestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht ( TVM

Nadere informatie

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht

Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Nota vooroverleg bestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het concept ontwerpbestemmingsplan Tramlijn Vlaanderen Maastricht ( TVM

Nadere informatie

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM

VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM VERSLAG BELANGHEBBENDENSESSIE VBIJ IN AMSTERDAM IN HET KADER VAN HET PROJECT DE MEERWAARDE VAN BIODIVERSITEIT 6 oktober 2011 Verslag belanghebbendensessie VBIJ in Almere in het kader van het project De

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Het masterplan in relatie tot de Ambitie Agenda Afsluitdijk (Triple-A).

Het masterplan in relatie tot de Ambitie Agenda Afsluitdijk (Triple-A). Het masterplan in relatie tot de Ambitie Agenda Afsluitdijk (Triple-A). Het Rijk brengt voor 2020 de veiligheid van de Afsluitdijk op orde (veiligheidsnorm 1:10.000). De regio probeert tegelijkertijd (werk

Nadere informatie

Interprovinciale Gebiedsagenda IJsselmeergebied 1

Interprovinciale Gebiedsagenda IJsselmeergebied 1 IJsselmeergebied 1 IJsselmeergebied 2 IJsselmeergebied 3 Voor u ligt de kern van de Interprovinciale gebiedsagenda voor het IJsselmeergebied. Als ambtelijke kerngroep van vier provincies (Flevoland, Fryslân,

Nadere informatie

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016

Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Nota inspraak en vooroverleg Bestemmingsplan Mattemburgh 2016 Collegebesluit: xx juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Lijst van ingekomen reacties pag. 4 3. Beantwoording ingekomen reacties pag.

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe november 2017

Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe november 2017 Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 2 november 2017 Convenant Aanpak Vitale Vakantieparken Drenthe 2018-2024 Met de ondertekening van het convenant Aanpak Vitale vakantieparken Drenthe

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193

3 Q NOV. 2010. 2010-62.458/48/A.20, LGW 284674 Galen Last L.J. van (050)316 4193 o [p[r vdöi] De /& groningen o Martinikerkhof 12 Postbus 610 9700 AP Groningen Aan de leden van Provinciale Staten, de heren Luitjens en Blom. a- C/) 050 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld

Nadere informatie

Begroting Gemeenschappelijk Regeling Waddenfonds 2014

Begroting Gemeenschappelijk Regeling Waddenfonds 2014 Concept Begroting Gemeenschappelijk Regeling Waddenfonds 2014 Versie: 1 Februari 2013 AB Waddenfonds 28 maart 2013 1 Begroting GR Waddenfonds 2014 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Inrichting GR Waddenfonds

Nadere informatie

Convenant Zeeuwse Kustvisie: Samen sterk voor de Zeeuwse Kust

Convenant Zeeuwse Kustvisie: Samen sterk voor de Zeeuwse Kust Convenant Zeeuwse Kustvisie: Samen sterk voor de Zeeuwse Kust Partijen 1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland; en 2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland;

Nadere informatie

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer

Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen. Assen, 6 augustus 2012. Geachte leden van Provinciale Staten. 1. Aanleiding. De Algemene Rekenkamer Aan: Provinciale Staten van Fryslân en Groningen Betreft: Decentralisatieie Waddenfonds Assen, 6 augustus 2012 Geachte leden van Provinciale Staten 1. Aanleiding De Algemene Rekenkamer (AR) heeft in haar

Nadere informatie

In dat kader wordt nu gesproken over een pakket langs de volgende lijnen:

In dat kader wordt nu gesproken over een pakket langs de volgende lijnen: Eems en vaargeul september 2014/P. Brouns Er is een intentieovereenkomst opgesteld om het estuarium qua milieu/ leefsituatie te verbeteren en tegelijkertijd de procedures voor de vaargeulverdieping soepel

Nadere informatie

Investeringskader Waddengebied krijgt warm onthaal

Investeringskader Waddengebied krijgt warm onthaal Investeringskader Waddengebied 2016-2026 krijgt warm onthaal Eerdaags behandelen de Staten van de drie Waddenprovincies het Investeringskader Waddengebied 2016-2026. Reden om op 14 september in Leeuwarden

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen.

Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. Plan Van Aanpak Gebiedsontwikkeling Westerzeedijk 24 april 2017) Besluitvorming: Voorgesteld wordt om: In te stemmen met het voorstel voor de verdeling van de verschillende onderdelen. 1) Aanleiding Het

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving.

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Ter vergelijking: Wind op land kost tussen 8,5 en 9,6 cent per

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland

Visie op Zuid-Holland Visie op Zuid-Holland Op weg naar de provinciale structuurvisie provincie Zuid Holland Visie op Zuid-Holland - Op weg naar de provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland Veelzijdig, dynamisch. Zuid-Holland

Nadere informatie

Tel (023) Onderwerp. (Afschrift cat. 414, 419, 422) (Heden per verzonden aan lijst 001 en 013)

Tel (023) Onderwerp. (Afschrift cat. 414, 419, 422) (Heden per  verzonden aan lijst 001 en 013) PERSBERICHT Dreef 3, Haarlem Postbus 123 2000 MD Haarlem Datum 8 juni 2000 Bureau Communicatie Tel (023) 514 44 52 Onderwerp Speech Fax (023) 514 41 55 (Afschrift cat. 414, 419, 422) (Heden per email verzonden

Nadere informatie

Ons beeld van de stand van zaken

Ons beeld van de stand van zaken Ons beeld van de stand van zaken Maart 2005 heeft de rekenkamer een onderzoek naar de begroting 2005 gepubliceerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek (zie pagina 12) zijn in deze brief in cursief overgenomen

Nadere informatie

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan

ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan ADVIES KLANKBORDGROEP RIJN- WEST AAN REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG inzake opzet en inhoud gebiedsprocessen, op weg naar 2e Stroomgebiedbeheerplan Inleiding Het RBO Rijn- West heeft procesafspraken gemaakt

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015

Natuurbeheerplan Zeeland Ontwerp planwijziging Antwoordnota. Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 Ontwerp planwijziging 2015 Antwoordnota Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op # september 2015 1 1. Inleiding Op 2 juni 2015 heeft het College van GS de Ontwerp planwijziging

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Zienswijze op Regiobeeld 2025 nr Gemeente Samenvatting zienswijze/opmerking Reactie Verwerkt j/n 1 Bergen d.d. 28-11-2013

Zienswijze op Regiobeeld 2025 nr Gemeente Samenvatting zienswijze/opmerking Reactie Verwerkt j/n 1 Bergen d.d. 28-11-2013 Zienswijze op Regiobeeld 2025 nr Gemeente Samenvatting zienswijze/opmerking Reactie Verwerkt j/n 1 Bergen d.d. 28-11-2013 Het formaat van het document is niet prettig leesbaar op Ipad. Het pdf formaat

Nadere informatie

Algemene reactie Dagelijks Bestuur

Algemene reactie Dagelijks Bestuur Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders Postbus 10100 4870 GA ETTEN-LEUR Uw kenmerk : Datum : 12 december 2011 Ons kenmerk : 2011-950 Contactpersoon : W.A.L. Reijlink Betreft : Reactie

Nadere informatie

Waarom windenergie op land?

Waarom windenergie op land? Waarom windenergie op land? Steeds meer schone energie Het Rijk kiest voor een betrouwbare en steeds schonere energieopwekking voor de samenleving. Basis vormt de Europese doelstelling van 14% duurzame

Nadere informatie

Buitendijkse Haven Presentatie t.bv. Commissie 2 29 juni 2011 Voorzitter Evert Jansen Agenda Toelichting Rapportage van Bedrijvenkring aan Gemeente van 26 april 2006 Plan van aanpak vervolg Een buitendijkse

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding

Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Aanleiding 1 Vraag- en antwoordlijst Windenergie op Goeree-Overflakkee Versie: 25 april 2013 Opgesteld door: Windgroep Goeree-Overflakkee, gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland Aanleiding Waarom zijn

Nadere informatie

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën

Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën Factsheet van de nationale, provinciale en lokale beslismomenten van windparken in de Veenkoloniën 2008 In 2008 is het Nationaal Plan van Aanpak Windenergie opgesteld als uitwerking van het coalitieakkoord

Nadere informatie

Hierbij willen wij reageren op de concept structuurvisie Windstreek 2012.

Hierbij willen wij reageren op de concept structuurvisie Windstreek 2012. Aan: Provinciale Staten Fryslan Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Makkum, 18 oktober 2012 They paved paradise and put up a parking lot Geachte Provinciale Staten, Hierbij willen wij reageren op de concept

Nadere informatie

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

5 -minuten versie voor Provinciale Staten 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2016-553033657 (DOS-2016-0003510) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 24 mei 2016

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Voorwoord. Mevrouw T.Schokker-Strampel, voorzitter van het Bestuur van het Waddenfonds. A.F. van de Klundert, directeur van het Waddenfonds

Voorwoord. Mevrouw T.Schokker-Strampel, voorzitter van het Bestuur van het Waddenfonds. A.F. van de Klundert, directeur van het Waddenfonds Jaarverslag 2012 Voorwoord We zijn er trots op u het eerste jaarverslag van het gedecentraliseerde Waddenfonds aan te kunnen bieden. Op woensdag 14 september 2011 werd in Harlingen het bestuursakkoord

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 20 februari 2014

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 20 februari 2014 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 20 februari 2014 OPSTELLER VOORSTEL: Jan Zijlstra AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Pytsje de Graaf Agendapunt: No. /2014 Dokkum, 8 januari 2014 ONDERWERP: bestuurlijke

Nadere informatie

: 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's : 2

: 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's : 2 PAL PS van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag Datum Onderwerp : 20 juni 2008 : Hernieuwde aanvulling op ons advies over de Hoofdlijnennotitie Drieluik Ons kenmerk : PAL 2008/018 Aantal pagina's

Nadere informatie

Op het voornemen tot opstellen van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en Beheer- en Ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021

Op het voornemen tot opstellen van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en Beheer- en Ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 Hoofdlijnen uit de zienswijzen Op het voornemen tot opstellen van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en Beheer- en Ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 Zienswijzeperiode: 3 juni tot en met 30 juni

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Nr.: /48/A.9, LG Groningen, 27 november 2003

Nr.: /48/A.9, LG Groningen, 27 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.009/48/A.9, LG Groningen, 27 november 2003 Behandeld door : A.H. van Schaik : Telefoonnummer : (050) 316 4815 Onderwerp : Uitgangspunten voor herziening

Nadere informatie