Stedenbouwkundige voorschriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stedenbouwkundige voorschriften"

Transcriptie

1 Stedenbouwkundige voorschriften

2 Algemeen VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits ze qua volume en voorkomen niet storend zijn en qua uitbating geen abnormale hinder en/of risico betekenen voor de omgeving. Teneinde de riolering onnodig te belasten met regenwater, moeten bij de realisatie van bebouwing en/of verharding maatregelen genomen worden om de afvoer ervan maximaal af te leiden hetzij naar de bufferzones-groenzones, hetzij naar een te voorzien bufferbekken binnen de bebouwbare of te verharden zones, hetzij maximaal te laten infiltreren in de bodem, dit laatste op voorwaarde dat het regenwater door het bedrijf op geen enkele manier wordt vervuild. Maximale herbruik wordt nagestreefd. Bij niet realisatie en/of niet uitbreiding of als nabestemming kan de agrarische functie binnen de plangebieden van onderhavige bestemmingsplannen worden behouden of hersteld. Bestaande gebouwen, verhardingen en alle elementen die regelmatig vergund zijn kunnen qua plaats, bezetting en numerieke voorschriften gehandhaafd blijven in hun huidige toestand. Bij grondige, ingrijpende verbouwingen of vervangings- en nieuwbouw dienen de voorschriften van onderhavig RUP nageleefd te worden. Deze bestaande gebouwen kunnen normaal geëxploiteerd worden en komen in aanmerking voor uitbatings- en milieuvergunningen, evenals voor het plaatsen van de voor het bedrijf noodzakelijke machines, voor zolang geen grondige, ingrijpende verbouwingen of vervangings- en nieuwbouw gebeurt. Verharding, enkel ten behoeve van parking en niet nodig voor bedrijfsactiviteiten, dient aangelegd in waterdoorlatend materiaal. De hoofdbestemming is deze waarvoor meer dan 60% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakten bestemd is. De nevenbestemming is deze 72 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

3 waarvoor minder dan 40% van de totale gerealiseerde vloeroppervlakte aangewend wordt. wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 73

4 Deelplan 1: Deman NV VERORDENEND 1. Zone 1: Zone voor bedrijvigheid en aanverwante voorzieningen 1.1. Bestemmingsvoorschiften Hoofdbestemming De gronden binnen deze zone gelegen zijn bestemd voor bedrijfsactiviteit, voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden, de activiteit verenigbaar is met de woon- en/of agrarische omgeving en de aard van het bedrijf en de ermee gepaard gaande activiteit geen abnormale hinder en/of risico s met zich meebrengen. Bij het verdwijnen van de huidige aldaar gevestigde bedrijvigheid, voor welke het onderhavige deelplan binnen het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven is opgemaakt, kan slechts bedrijvigheid zich binnen onderhavig deelplan vestigen, die niet meer storend en/of hinderend is voor de omgeving en het milieu dan de huidige bedrijvigheid. Bedrijven/inrichtingen die vallen onder de toepassing van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, Vlaamse Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken zijn niet toegelaten Nevenbestemming De voor het bedrijf noodzakelijke kantoor-, tentoonstellings-, EHBO -ruimtes, sociale uitrustingen en voorzieningen in functie van de bestaande bedrijfsvoering, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen en stapelplaatsen zijn eveneens toegelaten. Zuivere kleinhandel is binnen onderhavige bestemmingszone niet toegelaten. Dergelijke inrichtingen en bedrijven vallen onder de noemer van Seveso-bedrijven. Seveso-bedrijven zijn bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan of verwerken. De geldende wetgeving hieromtrent bepaalt afstanden tot risicogebieden en opgelegde veiligheidsmaatregelen en worden o.a. beschreven in het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, Vlaamse Gewest, Brussels hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest. Enkel kleinhandel gerelateerd aan de hoofdfunctie kan voorzien worden. Kleinhandel als een op zichzelfstaande functie is niet toegelaten Plaatsing van de gebouwen Binnen de grenzen op het plan aangeduid van onderhavige zone. 74 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

5 1.3. Bezetting De toegelaten bezetting bedraagt 87% binnen de afgebakende zone. De niet bebouwde gedeelten mogen volledig verhard worden ten behoeve van rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen, weegbrug en stapelplaatsen in open lucht. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Binnen de verhardingen aangelegd in onderhavige zone is stapeling van materiaal ten behoeve van de bedrijvigheid toegelaten, en dit tot een maximale hoogte van 5,00 meter Bouwhoogten De nokhoogte mag maximum 9,00 m. bedragen. Deze maximum bouwhoogten gelden niet voor schoorstenen, verluchtingskanalen, silo s en antennes voor zover deze maximum 1 % van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum een zelfde afstand van de zonegrenzen als hun hoogte Dakvorm Enkel hellende daken zijn toegestaan. De dakhelling mag niet meer bedragen dan Materialen Alle gevels en daken zijn uit te voeren in esthetisch verantwoorde materialen, verscheiden in kleur die kunnen geïntegreerd en geharmonieerd worden in de omgeving en het landschap. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze te bestaan, meer bepaald de bouwdelen dienen opgetrokken te worden in gelijke materialen. Deze materialen dienen zo gekozen te worden dat zij een akoestische isolatie vormen. De voorkeur wordt gegeven aandonkere en/of landschappelijk integreerbare kleuren als groen, bruin, grijs, zwart, e.d Vloerpeil Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0,40 m. hoger dan de rand van het openbaar domein wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 75

6 1.8. Algemeen Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen deze zone moet een globaal inrichtingsvoorstel ter info gevoegd van het volledige terrein waarop de bestaande toestand en de ontworpen toestand aangegeven zijn. Minimum de volgende gegevens zijn aangeduid: de toegangen tot het bedrijf de parkeerplaatsen de stapelplaatsen in open lucht de laad- en losplaatsen een gedetailleerd beplantingsplan van de bufferzones uit zone 2. de voorzieningen voor de brandbestrijding de voorzieningen i.v.m. de publiciteit e.d.m. Teneinde de riolering niet onnodig te belasten met regenwater, moeten bij de realisatie van deze zone maatregelen genomen worden om de afvoer ervan maximaal af te leiden hetzij naar de bufferzone-groenzones (zone 2) hetzij naar een te voorzien al dan niet ondergronds bufferbekken binnen onderhavige zone of een bluswaterbekken. Herbruik van regenwater dient maximaal nagestreefd te worden. 76 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

7 2. Zone 2. Bufferzone 2.1. Bestemmingsvoorschriften Bufferzone (groenzone) van volgens de afmetingen op plan. Deze zone moet integraal beplant worden met een dichte en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig streekeigen en functioneel groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20 % van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken en bomen (bladhoudende beplantingen). Deze bufferzone dient om : Het bedrijf visueel af te schermen, in te kleden in de omgeving en om een efficiënte landschappelijke inkleding te bekomen Een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving Te beletten dat dit bedrijf zijn activiteiten (stapelen, parkeren, verkeersontsluiting...) uitbreidt naar aanpalende percelen Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen verboden. Noodzakelijke geluidschermen of milieutechnische voorzieningen zijn wel toegestaan zolang ze de bufferende werking en het visuele aspect van het groenscherm en de landschappelijke inkleding niet ondermijnen. Binnen deze zone zijn alle vormen van verhardingen en toeritten voor het mechanisch verkeer verboden. Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen de zone 1: Zone voor bedrijvigheid en aanverwante voorzieningen moet een globaal inrichtingsvoorstel ter info gevoegd worden van het volledige terrein waarop, een gedetailleerd beplantingsplan van deze bufferzones-groenzones zijn aangeduid. Deze bufferzones moeten volledig aangelegd zijn voor de in gebruikname van de nieuwe bedrijfsgebouwen. Indien geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend binnen zone 1 dient de buffer te worden gerealiseerd binnen de 2 jaar na goedkeuring van onderhavig RUP Afsluitingen Iedere esthetisch verantwoorde afsluiting met een open karakter en een maximale hoogte van 2,50 meter is binnen onderhavige zone toegelaten, mits deze voor het straatbeeld en de omgeving visueel niet storend is. Onder afsluiting met open karakter wordt verstaan draadafsluiting, hekwerk e.d. die visueel niet afsluiten. wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 77

8 3. Zone 3: Private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen 3.1. Bestemmingsvoorschriften Bestemd voor rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Het tijdelijk opslaan/parkeren van tweedehandse en afgewerkte producten/machines in openlucht is mogelijk binnen de deelzone aangeduid met een asterisk voor de duur van verkoop en levering. Permanent stockeren van wrakken of machines is uitgesloten Afwatering Teneinde de riolering niet onnodig te belasten met regenwater, moeten bij de realisatie van deze zones maatregelen genomen worden om de afvoer ervan maximum af te leiden hetzij naar de bufferzonesgroenzones (zone 2) hetzij naar een te voorzien bufferbekken binnen onderhavige zone of een bluswaterbekken Afsluitingen Iedere esthetisch verantwoorde afsluiting een open karakter en een maximale hoogte van 2,50 meter is binnen onderhavige zone toegelaten, mits deze voor het straatbeeld en de omgeving visueel niet storend is. Langs de zijperceelsgrens dient een groene levende afsluiting te worden voorzien. Onder afsluiting met open karakter wordt verstaan draadafsluiting, hekwerk e.d. die visueel niet afsluiten. 78 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

9 Deelplan 2: Krial bvba VERORDENEND 1. Zone 1: Zone voor bedrijvigheid en aanverwante voorzieningen 1.1. Bestemmingsvoorschiften Hoofdbestemming De gronden binnen deze zone gelegen zijn bestemd voor bedrijfsactiviteit, voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden, de activiteit verenigbaar is met de woon- en/of agrarische omgeving en de aard van het bedrijf en de ermee gepaard gaande activiteit geen abnormale hinder en/of risico s met zich meebrengen. Bij het verdwijnen van de huidige aldaar gevestigde bedrijvigheid, voor welke het onderhavige deelplan binnen het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven is opgemaakt, kan slechts bedrijvigheid zich binnen onderhavig deelplan vestigen, die niet meer storend en/of hinderend is voor de omgeving en het milieu dan de huidige bedrijvigheid. Bedrijven/inrichtingen die vallen onder de toepassing van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, Vlaamse Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken zijn niet toegelaten Nevenbestemming De voor het bedrijf noodzakelijke kantoor-, tentoonstellings-, EHBO-ruimtes, sociale uitrustingen en voorzieningen in functie van de bestaande bedrijfsvoering, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen en stapelplaatsen zijn eveneens toegelaten. Zuivere handel is binnen onderhavige bestemmingszone niet toegelaten. Dergelijke inrichtingen en bedrijven vallen onder de noemer van Seveso-bedrijven. Seveso-bedrijven zijn bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan of verwerken. De geldende wetgeving hieromtrent bepaalt afstanden tot risicogebieden en opgelegde veiligheidsmaatregelen en worden o.a. beschreven in het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, Vlaamse Gewest, Brussels hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest. Enkel kleinhandel gerelateerd aan de hoofdfunctie kan voorzien worden. Kleinhandel als een op zichzelfstaande functie is niet toegelaten Plaatsing van de gebouwen Binnen de grenzen op het plan aangeduid van onderhavige zone. wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 79

10 1.3. Bezetting De toegelaten bezetting bedraagt 100 % binnen de afgebakende zone. De niet bebouwde gedeelten mogen volledig verhard worden ten behoeve van rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen, weegbrug en stapelplaatsen in open lucht. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Binnen de verhardingen aangelegd in onderhavige zone is stapeling van materiaal ten behoeve van de bedrijvigheid toegelaten, en dit tot een maximale hoogte van 5,00 meter Bouwhoogten De nokhoogte mag maximum 8,50m bedragen. Deze maximum bouwhoogten gelden niet voor schoorstenen, verluchtingskanalen, silo s en antennes voor zover deze maximum 1 % van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum een zelfde afstand van de zonegrenzen als hun hoogte Dakvorm Enkel hellende daken zijn toegestaan. De dakhelling mogen niet meer bedragen dan Materialen Alle gevels en daken zijn uit te voeren in esthetisch verantwoorde materialen, verscheiden in kleur die kunnen geïntegreerd en geharmonieerd worden in de omgeving en het landschap. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze te bestaan, meer bepaald de bouwdelen dienen opgetrokken te worden in gelijke materialen. Deze materialen dienen zo gekozen te worden dat zij een akoestische isolatie vormen. De voorkeur wordt gegeven aan donkere en/of landschappelijk integreerbare kleuren als groen, bruin, grijs, zwart, e.d Vloerpeil Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0,40 m. hoger dan de rand van het openbaar domein. 80 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

11 1.8. Algemeen Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen deze zone moet, ter info, een globaal inrichtingsvoorstel gevoegd van het volledige terrein, waarop de bestaande toestand en de ontworpen toestand aangegeven zijn. Minimum de volgende gegevens zijn aangeduid: de toegangen tot het bedrijf de parkeerplaatsen de stapelplaatsen in open lucht de laad- en losplaatsen een gedetailleerd beplantingsplan van de bufferzones uit zone 2. de voorzieningen voor de brandbestrijding de voorzieningen i.v.m. de publiciteit e.d.m Waterafvoer Van daken Regenwater opgevangen van de daken dient opgevangen en gebufferd te worden alvorens over te lopen in de (regenwater)riolering, natuurlijke waterloop of te worden herbruikt. De site ligt op moment van opmaak van het RUP in zuiveringszone C Van onbebouwd terrein Tenzij anders bepaald door de milieuwetgeving dient alle regenwater van verharding opgevangen te worden gebufferd alvorens over te lopen in de rioleringen, geloosd in natuurlijke waterloop of te worden herbruikt. Vervuild regenwater dient te worden gezuiverd alvorens geloosd of herbruikt te worden. Niet vervuild regenwater kan ook op eigen terrein infiltreren in de bodem Afvalwater Afvalwater dient gezuiverd te worden alvorens geloosd. wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 81

12 2. Zone 2. Bufferzone 2.1. Bestemmingsvoorschriften Bufferzone (groenzone) volgens de afmetingen aangeduid op het bestemmingsplan. Deze zone moet integraal beplant worden met een dichte en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig streekeigen en functioneel groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20 % van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken en bomen (bladhoudende beplantingen). Niet streekeigen beplanting dient geleidelijk vervangen te worden door streekeigen functioneel groen ten einde het continue bufferend karakter te behouden. Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen verboden. Noodzakelijke geluidschermen of milieutechnische voorzieningen zijn wel toegestaan zolang ze de bufferende werking en het visuele aspect van het groenscherm en de landschappelijke inkleding niet ondermijnen. Deze bufferzone dient om : Het bedrijf visueel af te schermen, in te kleden in de omgeving en om een efficiënte landschappelijke inkleding te bekomen Een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving Te beletten dat dit bedrijf zijn activiteiten (stapelen, parkeren, verkeersontsluiting...) uitbreidt naar aanpalende percelen Kaalslag van de huidige niet-streekeigen buffer is niet toegestaan. Er dient een geleidelijke vervangen te gebeuren waarbij steeds de visuele werking van de buffer bewaard blijft. Binnen deze zone zijn alle vormen van verhardingen en toeritten voor het mechanisch verkeer verboden met uitzondering van open verharding in functie van onderhoud bij zones breder dan 6m. Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen de zone 1: Zone voor bedrijvigheid en aanverwante voorzieningen moet een globaal inrichtingsvoorstel ter info gevoegd worden van het volledige terrein waarop een gedetailleerd beplantingsplan van deze bufferzones-groenzones zijn aangeduid. Deze bufferzones moeten volledig aangelegd zijn voor de ingebruikname van de nieuwe bedrijfsgebouwen. Indien geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend binnen zone 1 dient de buffer te worden gerealiseerd binnen de 2 jaar na goedkeuring van onderhavig RUP. 82 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

13 2.2. Afsluitingen Iedere esthetisch verantwoorde afsluiting met open karakter en een maximale hoogte van 2,50 meter is binnen onderhavige zone toegelaten, mits deze voor het straatbeeld en de omgeving visueel niet storend is. Onder afsluiting met open karakter wordt verstaan draadafsluiting, hekwerk e.d. die visueel niet afsluiten. wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 83

14 3. Zone 3: Private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen 3.1. Bestemmingsvoorschriften Bestemd voor rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen. Stapelen en stockeren is verboden. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen Afwatering Alle regenwater van verharding dient opgevangen te worden en gebufferd alvorens over te lopen in de rioleringen, geloosd in natuurlijke waterloop of te worden herbruikt. Vervuild regenwater dient te worden gezuiverd alvorens geloosd of herbruikt te worden. Niet vervuild regenwater kan ook op eigen terrein infiltreren in de bodem Afsluitingen Iedere esthetisch verantwoorde afsluiting met een open karakter en een maximale hoogte van 2,50 meter is binnen onderhavige zone toegelaten, mits deze voor het straatbeeld en de omgeving visueel niet storend is. Langs de zijperceelsgrens dient een groene levende afsluiting te worden voorzien. Onder afsluiting met open karakter wordt verstaan draadafsluiting, hekwerk e.d. die visueel niet afsluiten. 84 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

15 Deelplan 3: NV Cardoen VERORDENEND 1. Zone 1: Nijverheidsgebouwen en aanverwante voorzieningen 1.1. Bestemmingsvoorschiften Hoofdbestemming De gronden binnen deze zone gelegen zijn bestemd voor bedrijfsactiviteit, voor zover de ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet wordt overschreden, de activiteit verenigbaar is met de woon- en/of agrarische omgeving en de aard van het bedrijf en de mee gepaard gaande activiteit geen abnormale hinder en/of risico s met zich meebrengen. Bij het verdwijnen van de huidige aldaar gevestigde bedrijvigheid, voor welke het onderhavige deelplan binnen het sectoraal RUP zonevreemde bedrijven is opgemaakt, kan zich geen nieuwe bedrijvigheid vestigen. Bijgevolg is de huidige bedrijvigheid uitdovend Nevenbestemming De voor het bedrijf noodzakelijke kantoor-, tentoonstellings-, EHBO-ruimtes, sociale uitrustingen en voorzieningen in functie van de bestaande bedrijfsvoering, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad- en losplaatsen en stapelplaatsen zijn eveneens toegelaten. Zuivere kleinhandel is binnen onderhavige bestemmingszone niet toegelaten. Enkel kleinhandel gerelateerd aan de hoofdfunctie kan voorzien worden. Kleinhandel als een op zichzelfstaande functie is niet toegelaten Plaatsing van de gebouwen Binnen de grenzen op het plan aangeduid van onderhavige zone Bezetting De toegelaten bezetting bedraagt 100% binnen de afgebakende zone. De niet bebouwde gedeelten mogen volledig verhard worden ten behoeve van rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Binnen de verhardingen aangelegd in onderhavige zone is stapeling van materiaal ten behoeve van wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 85

16 de bedrijvigheid toegelaten, en dit tot een maximale hoogte van 5,00 meter Bouwhoogten De nokhoogte mag maximum 11,50 m. bedragen. Deze maximum bouwhoogten gelden niet voor schoorstenen, verluchtingskanalen, silo s en antennes voor zover deze maximum 1 % van de totale bebouwbare oppervlakte beslaan en mits deze ingeplant worden op minimum een zelfde afstand van de zonegrenzen als hun hoogte Dakvorm Enkel hellende daken zijn toegestaan. De dakhelling mogen niet meer bedragen dan Materialen Alle gevels en daken zijn uit te voeren in esthetisch verantwoorde materialen, verscheiden in kleur die kunnen geïntegreerd en geharmonieerd worden in de omgeving en het landschap. Tussen de bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze te bestaan, meer bepaald de bouwdelen dienen opgetrokken te worden in gelijke materialen. Helle en felle kleuren zijn uitgesloten. Deze materialen dienen zo gekozen te worden dat zij een akoestische isolatie vormen. De voorkeur wordt gegeven aan donkere en/of landschappelijk integreerbare kleuren als groen, bruin, grijs, zwart, e.d Vloerpeil Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum 0,40 m. hoger dan de rand van het openbaar domein Algemeen Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen deze zone moet een globaal inrichtingsvoorstel ter info gevoegd worden van het volledige terrein, waarop de bestaande toestand en de ontworpen toestand zijn aangegeven. Minimum de volgende gegevens zijn aangeduid: de toegangen tot het bedrijf de parkeerplaatsen de stapelplaatsen in open lucht de laad- en losplaatsen een gedetailleerd beplantingsplan van de bufferzones uit zone Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

17 de voorzieningen voor de brandbestrijding de voorzieningen i.v.m. de publiciteit e.d.m Waterafvoer Van daken Regenwater opgevangen van de daken dient opgevangen en gebufferd te worden alvorens over te lopen in de (regenwater)riolering, natuurlijke waterloop of te worden herbruikt Van onbebouwd terrein Tenzij anders bepaald door de milieuwetgeving dient alle regenwater van verharding opgevangen te worden gebufferd alvorens over te lopen in de rioleringen, geloosd in natuurlijke waterloop of te worden herbruikt. Vervuild regenwater dient te worden gezuiverd alvorens geloosd of herbruikt te worden. Niet vervuild regenwater kan ook op eigen terrein infiltreren in de bodem Afvalwater Afvalwater dient gezuiverd te worden alvorens geloosd. wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 87

18 2. Zone 2. Bufferzone 2.1. Bestemmingsvoorschriften Bufferzone (groenzone) aangeduid volgens plan. Deze zone moet integraal beplant worden met een dichte en gesloten beplanting van laag- en hoogstammig streekeigen en functioneel groen, deskundig aangelegd en gehandhaafd. 20 % van deze groenaanleg dient te bestaan uit wintergroene struiken en bomen (bladhoudende beplantingen). Binnen deze zone is het stapelen van materialen, grondstoffen, afgewerkte producten, afvalstoffen en verpakkingen verboden. Noodzakelijke geluidschermen of milieutechnische voorzieningen zijn wel toegestaan zolang ze de bufferende werking en het visuele aspect van het groenscherm en de landschappelijke inkleding niet ondermijnen. De bufferzone varieert van 5 m tot 15m breedte. De afmetingen volgens plan gelden. Deze bufferzone dient om : Het bedrijf visueel af te schermen, in te kleden in de omgeving en om een efficiënte landschappelijke inkleding te bekomen Een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving Te beletten dat dit bedrijf zijn activiteiten (stapelen, parkeren, verkeersontsluiting...) uitbreidt naar aanpalende percelen Binnen deze zone zijn alle vormen van verhardingen en toeritten voor het mechanisch verkeer verboden. Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen de zone 1: Nijverheidsgebouwen en aanverwante voorzieningen moet, ter info, een globaal inrichtingsvoorstel gevoegd worden van het volledige terrein waarop, hetzij als ontworpen toestand een gedetailleerd beplantingsplan van deze bufferzonesgroenzones zijn aangeduid. Deze bufferzones moeten volledig aangelegd zijn voor de in gebruikname van de nieuwe bedrijfsgebouwen. Indien geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend binnen zone 1 dient de buffer te worden gerealiseerd binnen de 2 jaar na goedkeuring van onderhavig RUP Afsluitingen Iedere esthetisch verantwoorde afsluiting met open karakter en een maximale hoogte van 2,50 meter is binnen onderhavige zone toegelaten, mits deze voor het straatbeeld en de omgeving visueel niet storend is. Onder afsluiting met open karakter wordt verstaan draadafsluiting, hekwerk e.d. die visueel niet afsluiten. 88 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

19 3. Zone 3: Private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen 3.1. Bestemmingsvoorschriften Bestemd voor rijstroken, private parkeerplaatsen, toeritten, laad- en losplaatsen, weegbrug. De verhardingen binnen deze zone moeten aangelegd worden in stofvrije materialen. Binnen de deelzone aangeduid met een asterisk is stapelen, opslag van goederen in openlucht toegelaten tot maximaal 4m hoogte. Binnen deze deelzone kunnen de nodige keermuren en afscheidingen voorzien worden, max. hoogte van 4m, in functie van stapelen van grondstoffen in sleufsilo s en in functie van het vermijden van hinder. Productie en verwerken van materialen is enkel toegestaan in het deel van de deelzone dat eveneens is gearceerd. Binnen dit deel, palend aan de bestaande bebouwing, kunnen de nodige installaties voorzien worden voor de opslag en verwerking van grondstoffen. Deze installaties dienen voorzien te worden in een neutrale, integreerbare kleur. Helle en felle kleuren zijn uitgesloten Onder een neutrale, integreerbare kleur worden, aardekleuren, grijs- en groentinten verstaan die visueel opgenomen worden in de omgeving Afwatering Tenzij anders bepaald door de milieuwetgeving dient alle regenwater van verharding opgevangen te worden en gebufferd alvorens geloosd in natuurlijke waterloop of te worden herbruikt. Vervuild regenwater dient te worden gezuiverd alvorens geloosd of herbruikt te worden. Niet vervuild regenwater kan ook op eigen terrein infiltreren in de bodem. Maximale herbruik van regenwater wordt nagestreefd. De site is gevestigd in zuiveringszone C en dient bijgevolg zelf in te staan voor opvang en zuivering van water Afsluitingen Iedere esthetisch verantwoorde afsluiting met een open karakter en maximale hoogte van 2,50 meter is binnen onderhavige zone toegelaten, mits deze voor het straatbeeld en de omgeving visueel niet storend is. Langs de zijperceelsgrens dient een groene levende afsluiting te worden voorzien. Onder afsluiting met open karakter wordt verstaan draadafsluiting, hekwerk e.d. die visueel niet afsluiten wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 89

20 4. Zone 4: Woonbebouwing en voorzieningen in functie van de bedrijfsvoering 4.1. Bestemmingsvoorschriften De gebouwen binnen deze zone gelegen zijn bestemd voor woonvoorziening. Eén (1) bedrijfswoning is toegestaan. Het totaal volume van het hoofdgebouw en de bijgebouwen binnen onderhavige zone mag maximaal 1000m³ bedragen Plaatsing van de gebouwen Binnen de grenzen op het plan aangeduid. Losstaande bijgebouwen mogen niet voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw ingeplant worden Bouwhoogten Maximale bouwhoogte: 11m Er zijn maximum 2 bouwlaag toegelaten, vermeerderd met één onderdakse woonlaag in geval van een hellend dak Dakvorm De dakvorm is vrij te bepalen Materialen Alle gevels en daken zijn uit te voeren in esthetisch verantwoorde materialen, verscheiden in kleur die kunnen geïntegreerd geharmonieerd worden in de omgeving en het landschap Vloerpeil Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt maximum bij nieuwbouw 0,40 m hoger dan de rand van het openbaar domein. De bestaande toestand kan behouden blijven voor de bestaande woning, ook bij grondige restauratie, renovatie en andere herstelwerken. 90 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven januari 09 wvi

21 4.7. Niet-bebouwde ruimte De niet bebouwde ruimte dient ingericht te worden als tuinzone. Maximum 1/3 van deze zone mag verhard worden in functie van toeritten en terrassen. 5. Achteruitbouwstrook Deze zone is bestemd als groenzone. Binnen deze zone mogen geen bouwwerken opgetrokken worden. Enkel omheining, brievenbussen en kleinschalige tuinelementen zijn toegestaan mits deze ondergeschikt zijn aan de groenvoorziening. Verhardingen zijn enkel toegestaan in functie van ontsluiting en mogen niet meer dan 1/3 van de zoneoppervlakte per perceel innemen. 6. Openbaar domein Deze zone is bestemd voor openbare wegenis, de eraan gerelateerde voorzieningen en de bijhorende vrije ruimtes. wvi januari 09 Sectoraal RUP Zonevreemde bedrijven 91

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE Ontwerp Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1/1 TOT 1/9 SECTORAAL BPA INZAKE ZONEVREEMDE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING,

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsuitrustingen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits ze qua volume

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften art. 0: algemene bepalingen 1. begrippen 1.1. hoofd- en nevenbestemming De hoofdbestemming is de bestemming die meer dan 80% van de bebouwde oppervlakte mag innemen. De

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch

Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch Gemeente Kortemark februari 2012 TOELICHTINGSNOTA STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PLAN FEITELIJKE TOESTAND BESTEMMINGSPLAN

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

1 Art. 1. Algemene bepalingen

1 Art. 1. Algemene bepalingen 1 Art. 1. Algemene bepalingen 1.1 Schaal en maatvoering De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp BPA De Kalkaert De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Nadere informatie

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/

RUP Steven Pleysier. STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE. Koningin Astridlaan 134/ BRUGGE 050/ 16 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE KOEKELARE RUP Steven Pleysier STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STUDIEBUREAU IR. JONCKHEERE bvba Koningin Astridlaan 134/5 8200 BRUGGE 050/40 40 80 email : ARCHITECTUUR@JONCKHEERE-SB.be

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Maatregelen t.o.v. de spoorweg De waterafvoer mag niet op spoorwegdomein gebeuren, er mag evenwel ook niet op de grenslijn gebouwd

Nadere informatie

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende

Legende 2. STAD WAREGEM Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5. verordenend plan. Legende figuur: verordenend STAD WAREGEM grafisch plan Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 verordenend plan Legende STAD WAREGEM plangebied Provinciaal RUP Europoint deelgebied 5 Legende 2 zones verordenend

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE. Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIFTEN RUP 19 LOKAAL BEDRIJVENTERREIN VAN DE WIELE Stedenbouwkundige voorschriften ART. 0: ALGEMENE BEPALINGEN 1. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist

Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Verhelst te Knokke-Heist 2 gewestelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ).

Voor de niet bebouwde delen van deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften van Art. 2: KMO- geen bebouwing toegestaan (zie ). DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 11 2.2 BPA ID. NR.:456:DE MAESSCHALCK MARC 2.2.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.2.1.1 Art 1: KMO-bebouwing toegestaan - bestemd voor niet-hinderlijke ambachtelijke

Nadere informatie

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery

B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery B.P.A. Onthaalstructuur Tyne Cot Cemetery 1. ALGEMEEN GELDENDE BEPALINGEN... 3 1.1 PLANDOCUMENTEN... 3 1.2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN (AV)... 3 2 ZONE 1 : ZONE VOOR OPENBAAR NUT EN GEMEENSCHAPS VOORZIENINGEN...

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE. Stedenbouwkundige Voorschriften Ontwerp BPA TER PRIEM. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE. Stedenbouwkundige Voorschriften Ontwerp BPA TER PRIEM. De ontwerper Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE OOSTROZEBEKE Stedenbouwkundige Voorschriften Ontwerp BPA TER PRIEM De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits ze qua volume

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Stock Americain. Diksmuide. ONTWERP juni 2009 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stock Americain Diksmuide ONTWERP juni 2009 Plan_id: 2.13_00087_00001 wijzigingen

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen Bebouwingspercentage Het bebouwingspercentage is de verhouding van de grondoppervlakte van één of meer bouwwerken op één terrein of perceel, ten aanzien

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Gemeentelijk RUP Vanderstraeten Transport bvba Nazareth - 19/09/2016 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1 Artikel 1. WIJZE VAN METEN Bij toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten: 1 de hoogte/de nokhoogte van een bouwwerk: vanaf het gemiddelde peil op de rooilijn

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMEEN... 3 0.1 PLANDOCUMENTEN...3 0.2 LIMITATIEVE OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET ONDERHAVIG GEMEENTELIJK

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST

Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Provincie West-Vlaanderen STAD ROESELARE Ontwerp BPA NIEUWE ABELE WEST Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijk planner: Leen Lauwers Wijzigingen: - aangepast aan plenaire vergadering (22.05.2008) Opgemaakt

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS...

INHOUDSTAFEL VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 TERMINOLOGIE... 1 WEGENIS... INHOUDSTAFEL 1. VOORAFGAANDE BEPALINGEN... 1 2. TERMINOLOGIE... 1 3. WEGENIS... 2 3.1. ZONE VOOR ONTSLUITING (O)... 2 4. BEDRIJVENZONES... 2 4.1. ZONE VOOR LOKALE BEDRIJVIGHEID (B)... 2 4.1.1. Bestemming...

Nadere informatie

ART. 4 - LOKAAL BEDRIJVENTERREIN - DEEL ZUID TOELICHTEND. VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften. 1 bestemming. toelichting en visie

ART. 4 - LOKAAL BEDRIJVENTERREIN - DEEL ZUID TOELICHTEND. VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften. 1 bestemming. toelichting en visie 1 bestemming Dit bestemmingsvoorschrift behoort tot de categorie bedrijvigheid. 1.1 hoofdbestemming Het bedrijventerrein is bestemd voor lokale bedrijven met de volgende hoofdactiviteiten: productie, opslag

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Gebouwen en constructies voor openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits ze qua volume

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften Historisch gegroeid bedrijf Dejaeghere te Langemark-Poelkapelle

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Januari 2011 Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Ardo 1/12

Inhoudsopgave. Januari 2011 Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Ardo 1/12 Inhoudsopgave Artikel 0. Algemene bepalingen... 2 Artikel 1. Zone voor specifieke regionale bedrijvigheid... 4 Artikel 2. Zone voor buffer... 7 Artikel 3. Zone voor milieutechnische installaties... 9 Artikel

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften voorkomen Alle materialen en kleuren die worden gebruikt binnen dit plangebied moeten afgestemd worden op de aard, het karakter en de uitstraling

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Verschoore Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Verschoore Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Definitieve vaststelling 26 mei 2014 Gemeentelijk RUP 'Verschoore' te Roeselare Verordenend grafisch plan Oostnieuwkerksesteenweg

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014

RUP Willaert Stad Roeselare. Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 RUP Willaert Stad Roeselare Stedenbouwkundige voorschriften Definitieve vaststelling 26 mei 2014 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991).

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP zonevreemde bedrijven Deelplan 1/1 t.e.m. 1/18

VOORSCHRIFTEN RUP zonevreemde bedrijven Deelplan 1/1 t.e.m. 1/18 VOORSCHRIFTEN RUP zonevreemde bedrijven Deelplan 1/1 t.e.m. 1/18 0. Algemene bepalingen Terminologie en afkortingen: GWP: gewestplan GRS: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan RUP: ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 1. Algemene bepalingen 1. Algemene bepalingen De bij de voorschriften (kolom 2) dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften als richtinggevende interpretatie van

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 16 ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND TOELICHTING EN VISIE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0.1. Verordenende kracht van de diverse elementen opgenomen in onderhavig RUP De

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP Heirweg - Driekoningen, Wielsbeke. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeentelijk RUP Heirweg - Driekoningen, Wielsbeke. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeentelijk RUP Heirweg - Driekoningen, Wielsbeke 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 zone 1A: Zone noord A voor grootschalig bedrijf...5 zone 1B: Zone noord B voor grootschalig bedrijf...12 zone 2: Zone zuid voor

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Autohandelslint N32 Roeselare : Menen Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp november 2012 algplanid: rup_30000_213_00063_00002 01/11/2011 dienst ruimtelijke planning

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften DEFINITIES 1. Bebouwde oppervlakte Is de totale grondoppervlakte van één of meerdere bouwwerken. Verhardingen en constructies die geen gebouw zijn worden niet meegerekend.

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW

RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW RUP CONTAINERPARK LINTER - ZOUTLEEUW STAD ZOUTLEEUW 7 december 2016 definitief ontwerp COLOFON Project 0003-048 RUP Containerpark Linter - Zoutleeuw Dossier definitief ontwerp Datum 25.03.2016 12.08.2016

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Groene Vogel Stedenbouwkundige voorschriften Dossier 136 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Zoersel Januari 2015 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING. 0. Algemene voorschriften. 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid 0. Algemene voorschriften 0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging

Nadere informatie

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel

GRUP Blommenwijk. deel 2 verordenend deel PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GEMEENTE STADEN deel 2 verordenend deel Betreffend GRUP bestaat uit 2 niet te scheiden delen, zijnde een toelichtingnota en een verordenend deel bestaande uit de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

BPA VELDBEEK. Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE WINGENE. Stedenbouwkundige Voorschriften. Ontwerp. De ontwerper

BPA VELDBEEK. Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE WINGENE. Stedenbouwkundige Voorschriften. Ontwerp. De ontwerper Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE WINGENE Stedenbouwkundige Voorschriften Ontwerp BPA VELDBEEK De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale voor Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische Bijstand

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009

Bedrijventerrein Rijkmaker. Informatie voor bedrijven. november 2009 Bedrijventerrein Rijkmaker Informatie voor bedrijven november 2009 luchtfoto Stand van zaken 1. Aankoop gronden 2. Verkoopsvoorwaarden 3. Ontwerp van Stedenbouwkundige voorschriften 4. Wegenis en riolering

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Paardenoefenveld LRV - herziening Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE138 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel Januari 2015

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "EUROFIBA" - GEMEENTE WINGENE pag. 32

VOORSCHRIFTEN. GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN EUROFIBA - GEMEENTE WINGENE pag. 32 VOORSCHRIFTEN GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "EUROFIBA" - GEMEENTE WINGENE pag. 32 ARTIKEL 0. BEGRIPPEN EN ALGEMENE BEPALINGEN VERORDENEND STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TOELICHTEND TOELICHTING

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie