Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen."

Transcriptie

1 Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Extern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid dat zich situeert binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. De VDAB heeft als missie om, in het belang van werkgevers, werknemers en werkzoekenden, enerzijds de arbeidsbemiddeling en anderzijds de begeleiding en de opleiding met het oog op de levenslange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt van werkzoekenden en werknemers te verzekeren, te organiseren en te bevorderen. VDAB biedt een uitgebreid dienstenpakket aan in arbeidsbemiddeling, arbeidsbegeleiding, training en opleiding aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Dagelijks brengen vijfduizend VDAB-ers in de werkwinkels en competentiecentra deze opdracht in de praktijk. Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor: - Het realiseren van de doelstellingen opgenomen in de Beheersovereenkomst, vertrekkend vanuit de missie en waarden van de VDAB - Het werken vanuit een partnerschapsvisie - Het uitbouwen van interne en externe partnerships - Het efficiënt, effectief en respectvol omgaan met middelen - Het realiseren van coachend leiderschap Wat verwacht de VDAB van je? VDAB heeft een duidelijke visie op leiderschap. Iedere leider van VDAB Coacht in zijn/haar rollen als Manager, als Ondernemer en als Leider. C-mol! Je bent een Manager Je waarborgt een kwalitatieve dienstverlening Je plant, organiseert en faciliteert, evalueert en stuurt bij waar nodig Je voert een efficiënt communicatiebeleid (pers, partners,...) Je bewaakt de beleidsdoelstellingen Je bent een Ondernemer Je werkt vanuit een partnerschapsvisie en stimuleert netwerkvorming Je vertegenwoordigt de VDAB in diverse fora Je ontdekt opportuniteiten op de arbeidsmarkt en zet ze om in een toegevoegde waarde Je stimuleert innovatieprocessen en brengt ideeën en mensen samen Je bent een Leider Je inspireert en motiveert je medewerkers Je gelooft in en draagt bij tot elke vorm van zelfsturing en teamwerking Functiecontext De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding zoekt een Opleidingsmanager Competentiecentra voor de provincie Oost-Vlaanderen. De voorziene contractuele graad is auditor. 1

2 De Opleidingsmanager rapporteert aan de Provinciaal Directeur Competentiecentra. De plaats van tewerkstelling is de provincie Oost-Vlaanderen. we zoeken: 1 Opleidingsmanager met provinciale bevoegdheid voor de verdere uitbouw en organisatie van gans het opleidingsaanbod in samenwerking met partners (uitbestedingsbeleid, OKOT trajecten, mobiele opleidingen,...); NT2; Social Profit en AMC, in samenwerking met de provinciale directie, AMR en de collega s opleidingsmanager van de provincie. Afhankelijk van de dienstnoodwendigheden en de evoluties op de arbeidsmarkt kan de plaats van tewerkstelling of de functie-inhoud gewijzigd worden. Takenpakket / Functieprofiel Resultaatsgebieden - Realiseren van de doelstellingen opgenomen in de Beheersovereenkomst, vertrekkend vanuit de missie en waarden van de VDAB. - Vormgeven en realiseren van het sectoraal provinciaal beleid in opdracht van de provinciale directie. - Uitbouwen van partnerschappen conform de VDAB beleidsvisie. - Vanuit de interne opleidingscapaciteit advies verlenen in functie van een optimaal uitbestedingsbeleid - Efficiënt beheren en plannen van middelen, patrimonium, personeel en infrastructuur conform het Vlaams afsprakenkader. - Ondersteunen en bewaken van de teamwerking op een coachend leidinggevende manier binnen het bevoegdheidsgebied. Hoofdtaken - Bepaalt objectieven voor de teams, volgt de realisaties op en coördineert de bijsturingen. - Coördinatie van de uitvoering (eigen beheer/ism partners/ afstandsleren/webleren) van de planning. - Inschatten en bepalen van de opleidingscapaciteit (volume en de uitvoeringsvorm). - Plannen, opvolgen en realiseren van de sectorale plannen in opdracht van het provinciale beleid. - Is verantwoordelijk voor een wendbare opleidingsplanning in afstemming met de noden op de arbeidsmarkt. - Is verantwoordelijk voor de optimale benutting van het patrimonium en de infrastructuur binnen het bevoegdheidsgebied. - Is verantwoordelijk voor de optimale benutting van het personeel - Bewaakt de correcte toepassing van de kwaliteitsstandaarden van de interne en externe opleidingen binnen het bevoegdheidsgebied. - Opmaken van business cases en uitvoeringsplannen rond opleidingen en infrastructuur binnen het bevoegdheidsgebied. - Kadert de verschillende opdrachten, stemt deze onderling af, bepaalt prioriteiten en communiceert deze op een open en duidelijke manier. - Inspireert, motiveert en stimuleert het leren en de ontwikkeling van de medewerkers, met een focus op de teamleiders, zowel individueel als in team. 2

3 Competentieprofiel Waardengebonden competenties - Voortdurend verbeteren (niveau III): leert over andere vakgebieden, methodes, technieken en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de entiteit. - Klantgerichtheid (niveau III): onderneemt, binnen de mogelijkheden van de eigen functie, acties om de dienstverlening aan klanten te optimaliseren. - Samenwerken (niveau III): stimuleert de samenwerking binnen de eigen identiteit, werkgroepen of projectgroepen. - Betrouwbaarheid consequent en correct handelen (niveau III): schept randvoorwaarden zodat de deontologische code in de praktijk kan gebracht worden. - Synthetisch denken (oordeelsvorming) (niveau III): vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel. - Richting geven (niveau II): geeft richting op het niveau van processen en structuren. Jobgebonden competenties - Netwerken (niveau III): bouwt doelgericht een invloedrijk, professioneel netwerk uit over de grenzen van de eigen afdeling/entiteit (allianties, coalities, ). - Resultaatgerichtheid (niveau III): werkt resultaatgericht en draagt dit uit naar de eigen omgeving. - Organiseren (niveau II): coördineert acties, tijd en middelen - Ontwikkelen van anderen (leidinggevend) (niveau II): coacht met het oog op het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden, fungeert als coach/mentor. - Initiatief (niveau III): neemt initiatieven die aantonen dat hij/zij anticipeert op gebeurtenissen (proactief) - Actief bijdragen tot kennisdeling (niveau IV): kennisdeling op beleidsniveau. - Omgaan met diversiteit (niveau III): bewerkstelligt de structurele integratie van diversiteit in de VDAB. Taakgebonden competenties Grondige kennis van de arbeidsmarkt en de partners binnen de Oost-Vlaamse arbeidsmarktsituatie. Kennis van de materie behorende tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie en van de werking van VDAB in het bijzonder. Kennis van de werking van een overheid, algemene kennis van regelgeving en structuren die in het belang zijn voor de uitvoering van de opdrachten van het agentschap en de eigen afdeling. Inzicht in de maatschappelijke en technologische evoluties en kennis van de verschillende visies terzake. Kennis van overheidsmanagement (kwaliteitsprocessen, organisatieontwikkeling en beheersing, ) Deelnemingsvoor waarden U beschikt over 6 jaar relevante beroepservaring waarvan minstens 3 jaar: in het vormen en trainen van volwassenen (organiseren en inrichten van opleidingen of het geven van opleidingen die toeleiden tot de arbeidsmarkt) 3

4 als leidinggevende of projectleider (in een coördinerende functie, in projectwerking, als teamleider ) Extra troeven: U beschikt over een masterdiploma U heeft een didactische achtergrond U heeft een goed inzicht in het opleidingslandschap en kent de arbeidsmarkt De Vlaamse Overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, geaardheid, afkomst, handicap of leeftijd. Hoe solliciteren Kandidaturen kunnen ingediend worden via jobpunt website t/m 5 november Om te solliciteren gebruik je het online sollicitatieformulier van jobpunt en de competentieportfolio C-Mol (zie bijlagen van deze vacature). 1/ het sollicitatieformulier 2/ een competentieportfolio waarin je jezelf beschrijft in de rol van manager, ondernemer, leider en coach 3/ een managementvisie betreffende de afdeling (max. 5 pagina's). De managementvisie zal gevraagd worden om in te dienen indien u toegelaten wordt tot het functiespecifieke gedeelte. In een managementvisie is het niet de bedoeling om theoretische modellen en concepten te beschrijven. Het is de bedoeling om in de managementvisie concreet aan te tonen hoe je de afdeling zal leiden, rekening houdend met de uitdagingen, de complexe aansturing en de eventuele knelpunten van de afdeling. De nota met jouw managementvisie moet bondig zijn en werk je uit op basis van jouw kennis en de beschikbare informatie over de afdeling en de VDAB. Voor inhoudelijk info over de vacature kan je terecht bij Arne Theylaert, Provinciaal Directeur Competentiecentra Oost-Vlaanderen of telefoon Selectieprocedure BEOORDELING KANDIDATUUR Aan de hand van het ingevulde sollicitatieformulier en CV wordt nagegaan of de kandidaten voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden zoals gesteld in de vacature ten laatste op datum van afsluiting van de kandidaatstellingsperiode. De kandidaat wordt niet toegelaten tot de selectieprocedure indien de kandidatuur niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. De betrokken kandidaat wordt hiervan schriftelijk verwittigd. VERKENNEND GESPREK Indien er 8 of meer kandidaten zijn, wordt een verkennend gesprek toegevoegd aan de selectieprocedure. Dit gesprek zal gericht zijn op het toetsen van een aantal van de competenties van de kandidaten, waaronder motivatie, inpasbaarheid in de overheidscontext, de communicatievaardigheden en de ervaring. 4

5 TEST GENERIEKE COMPETENTIES (ASSESSMENT) De generieke screening gaat na of de kandidaat over de volgende competenties beschikt: Voortdurend verbeteren (niveau III) Klantgerichtheid (niveau III) Samenwerken (niveau III) Betrouwbaarheid (niveau III) Oordeelsvorming (niveau III) Richting geven (niveau II) Het assessment zal bestaan uit : Een competentiegericht interview Een persoonlijkheidsvragenlijst Een rollenspel Een analyse- en presentatieoefening Het assessment gebeurt door een extern selectiebureau via Jobpunt. Per kandidaat wordt een eindoordeel mbt generieke competenties uitgesproken: Beschikt over het generieke profiel voor een functie van auditor Beschikt niet over het generieke profiel voor een functie van auditor De kandidaten die beschikken over de generieke competenties voor auditor worden toegelaten tot de functiespecifieke selectie. Aan deze kandidaten zal gevraagd worden om ter voorbereiding een managementvisie op te maken. De kandidaten die niet beschikken over de generieke competenties worden op de hoogte gebracht. Voor hen eindigt de procedure. Kandidaten met een vrijstelling voor de generieke competenties uit een andere selectieprocedure dienen enkel het verkennende gesprek en het functiespecifieke gedeelte af te leggen. Vrijstellingen generieke selectie: *indien u over een vrijstelling generieke competenties N-2 of N-1 beschikt, gelieve dit document samen met uw CV in te dienen. TEST FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES (resterende gedragscompetenties en technische competenties) Enkel de kandidaten die over de generieke competenties beschikken, worden toegelaten tot dit gedeelte waarbij de functiespecifieke competenties worden beoordeeld op basis van een selectiegesprek (interview, case, verdediging visienota) en het ingediende competentieportfolio (indien gevraagd in de vacature) door een jury. De jury bestaande uit HR, de provinciale directeurs en een algemeen directeur, beoordeelt welke kandidaten voldoen aan de vereiste functiespecifieke competenties. Op basis van de managementvisie, de competentieportfolio en het jurygesprek wordt gepeild naar de functiespecifieke competenties: Initiatief 5

6 Netwerken Organiseren Coachen Kennisdeling Diversiteit Resultaatgericht De Gedelegeerd Bestuurder kiest de meest geschikte kandidaat. Ons aanbod Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. - Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft. - Extralegale voordelen: * gratis groeps- en hospitalisatieverzekering * gratis openbaar vervoer voor de woon-werkverplaatsing * fietsvergoeding * maaltijdcheques -Je wordt contractueel aangeworven voor onbepaalde duur in de graad van auditor met actuele bijhorende bezoldiging: euro bruto-maandwedde. De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan. 6

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Informatiebundel selectie Directeur Mens 1

Informatiebundel selectie Directeur Mens 1 Informatiebundel selectie Directeur Mens 1 Stad Roeselare op weg naar een smart city 3.0 Heb jij de bruisende ambitie voor een stad met visie? Word jij de architect van de cluster Mens binnen de nieuwe

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie