Artikel (bodem: bodembeschermende voorziening) Artikel 5.45 (activiteiten bergend deel rivierbed)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel (bodem: bodembeschermende voorziening) Artikel 5.45 (activiteiten bergend deel rivierbed)"

Transcriptie

1 1

2 2

3 3

4 Om de doelen van de wet te realiseren: beschermen en ontwikkelen fysieke leefomgeving. Fysieke leefomgeving in ieder geval: bouwwerken infrastructuur watersystemen water bodem lucht landschappen natuur cultureel erfgoed werelderfgoed Ambitie/ maatschappelijke opgave omgevingsvisie Programma maatregelen die je wilt nemen om bepaalde doelen te halen. Sommige programma s zijn verplicht. Algemene regels en omgevingsvergunning regels voor initatiefnemers, burgers en bedrijven moeten hieraan voldoen willen zij een activiteit op een locatie gaan ondernemen Rijk: grondslag in de omgevingswet, aanwijzen van vergunningplichtige activiteiten en algemene regels, indieningsvereisten melding in Besluit Activiteiten Leefomgeving, 4

5 Besluit Bouwwerken Leefomgeving, procedurele regels in Omgevingsbesluit en beoordelingsregels (rijks)omgevingsvergunning Besluit Kwaliteit Leefomgeving. indieningsvereisten vergunning volgt in omgevingsregeling Decentraal algemene regels en omgevingsvergunning in Omgevingsplan, Waterschapsverordening en omgevingsverordening Projectbesluit voor complexe projecten met publiek belang, wijzingen in 1 keer de regels van het omgevingsplan Omgevingswaarde (zie afdeling 2.3) zijn normen voor de kwaliteit die een gemeente, provincie of Rijk voor (een onderdeel van) de fysieke leefomgeving wil bereiken. Omgevingswaarden kunnen ook volgen uit Europese of andere internationale verplichtingen. Verplichte omgevingswaarde rijk voor: luchtkwaliteit waterkwaliteit zwemwaterkwaliteit waterveiligheid Verplichte omgevingswaarde provincie voor: waterveiligheid Voorbeeld van algemene regel rijk in Besluit Activiteiten Leefomgeving rechtstreeks werkend voor burgers en bedrijven: Artikel (bodem: bodembeschermende voorziening) Met het oog op het voorkomen van verontreiniging van de bodem bevindt een tankcontainer of verpakking zich boven of in een lekbak Voorbeeld van instructieregel Rijk in Besluit Kwlaiteit Leefomgeving voor gemeente voor het omgevingsplan: Artikel 5.45 (activiteiten bergend deel rivierbed) 1. Voor zover een omgevingsplan van toepassing is op het bergend deel van het rivierbed van de grote rivieren, kan het omgevingsplan, naast de activiteiten, bedoeld in artikel 5.44, ook andere activiteiten toelaten, mits een afname van het bergend vermogen van de rivier als gevolg van die activiteiten wordt gecompenseerd. 2. Het omgevingsplan bevat in dat geval de maatregelen die de afname van het bergend vermogen compenseren. 4

6 Relatie omgevingsvisie omgevingsplan: In de omgevingsvisie wordt beschreven wat de gemeente wil bereiken, welke maatschappelijke opgaves er zijn, welke ambitie zij heeft over de volle breedte van de fysieke leefomgeving. In een omgevingsplan neemt zij regels op die bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen. De doelen n de omgevingsplannen hoeven niet met regels te worden afgedwongen, In een programma kan een gemeente ook andere maatregelen opnemen zoals subsidieregeling om initiatieven die aan de doelen bijdragen te ondersteunen of fysieke maatregelen. Een bestuursorgaan kan er voor kiezen om het beleid uit de omgevingsvisie voor een gebied of voor onderwerpen uitwerken/specificeren in een programma. Het programma bevat dan ook beleid voor de fysieke leefomgeving dat invloed op het omgevingsplan of de drager van de instructieregels. Let op: Voor het water kan het programma geen uitwerking zijn van een omgevingsvisie Omgevingsvisies van het rijk en van de provincies werken niet rechtstreeks door in de omgevingsvisie van de gemeente. De wet bepaalt wel dat bevoegd gezag rekening moet houden met de taken en bevoegdheden van een ander bevoegd gezag. Echter 5

7 de omgevingsvisie van het rijk en van provincies motiveren de instructieregels die respectievelijk in het Besluit kwaliteit leefomgeving en omgevingsverordening van de provincie zijn opgenomen. In het Besluit Kwaliteit Leefomgeving zijn ook instructieregels opgenomen die rechtstreeks doorwerken in het omgevingsplan en waterschapsverordening. Verder leggen de instructieregels van het rijk in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving op dat het waterschap rekening houdt met het regionale waterprogramma van de provincie. De provincie kan dit programma vertalen in instructieregels in de omgevingsverordening. Partijen kunnen er ook voor kiezen om gezamenlijk een waterprogramma opstellen of afspraken maken in bijvoorbeeld bestuurlijk convenant. De provinciale omgevingsverordening kan ook instructieregels voor de waterschapsverordening bevatten. Tussen waterschapsverordening en omgevingsplan bestaat een wisselwerking. Zo kan het waterschap in haar verordening ruimte bieden voor lozingen op het oppervlaktewater. En vergt de toebedeling van functie aan locatie in het omgevingsplan wellicht regels in de waterschapsverordening. Rijk, provincie en gemeente zijn verplicht 1 omgevingsvisie vast te stellen, maar partijen kunnen ook gezamenlijk een regionale omgevingsvisie vaststellen. 5

8 Op deze dia is schematisch weergegeven dat in de wet ook voor gemeente, waterschap, provincie en rijk verplichte programma s zijn opgenomen. De Omgevingswet kent twee vormen van verplichte programma s; 1a: voortvloeiend uit EU regelgeving (deze sheet)) en 1b: bij dreigende overschrijding van een omgevingswaarde (volgende sheet) Het betreft hier een ander soort programma dan op de vorige dia. In dia 4 gaat het om programma s dia een uitwerking zijn van de visie. Hier gaat het om concrete programma s met maatregelen. Er zit tussen het verplichte waterprogramma van provincie en waterschap een link (zie instructieregel Bkl). De relatie met de overige instrumenten zijn in de vorige dia beschreven. Omgevingswet: Verplichte programma s Artikel 3.6 (verplichte programma s gemeente) 1. Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, gelegen in een door Onze Minister aangewezen agglomeratie als bedoeld in artikel 3, onder k, van de 6

9 richtlijn omgevingslawaai, stelt het actieplan, bedoeld in artikel 8 van die richtlijn, vast voor de volgende geluidbronnen:a. alle wegen,b. alle spoorwegen,c. belangrijke luchthavens als bedoeld in artikel 3, onder p, van die richtlijn,d. een activiteit of een samenstel van activiteiten, waarvoor een regel als bedoeld in artikel 2.22, eerste lid, of 2.24, eerste lid, of paragraaf voor de geluidbelasting is gesteld. 2. Het actieplan wordt vastgesteld aan de hand van de voor die geluidbronnen op grond van artikel vastgestelde geluidbelasting-kaarten. Artikel 3.7 (verplichte programma s waterschap) Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt voor de watersystemen die bij het waterschap in beheer zijn een waterbeheerprogramma vast, waarbij het rekening houdt met het regionale waterprogramma voor die watersystemen, voor zover het de onderdelen betreft die uitvoering geven aan de richtlijnen, bedoeld in artikel 3.8, tweede lid. Artikel 3.8 (verplichte programma s provincie) 1. Gedeputeerde staten stellen ter uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai, overeenkomstig artikel 3.6, een actieplan vast voor de volgende geluidbronnen:a. belangrijke wegen als bedoeld in artikel 3, onder n, van die richtlijn en die in beheer zijn bij de provincie,b. belangrijke spoorwegen als bedoeld in artikel 3, onder o, van die richtlijn en anders dan die, bedoeld in de artikelen 3.6, eerste lid, onder b, en 3.9, eerste lid, onder b,c. belangrijke luchthavens van regionale betekenis als bedoeld in artikel 3, onder p, van die richtlijn. 2. Gedeputeerde staten stellen ter uitvoering van de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn water, de richtlijn overstromingsrisico s, de zwemwater-richtlijn en andere Europese richtlijnen over water regionale waterprogramma s vast, waarin het provinciale waterbeleid is opgenomen. 3. Gedeputeerde staten van de provincie waarin een Natura 2000-gebied ligt of, als dat gebied in meer dan een provincie ligt, gedeputeerde staten van de provincie waarin dat gebied grotendeels ligt, stellen voor dat gebied een beheerplan vast. Staatsblad Artikel 3.9 (verplichte programma s Rijk) 1. Onze Minister stelt ter uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai, overeenkomstig artikel 3.6, een actieplan vast voor de volgende geluidbronnen:a. wegen in beheer bij het Rijk,b. hoofdspoorwegen,c. de luchthaven Schiphol en andere belangrijke luchthavens van nationale betekenis als bedoeld in artikel 3, onder p, van die richtlijn. 2. Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Ministers die het aangaat, de volgende programma s vast:a. de stroomgebiedsbeheerplannen, bedoeld in artikel 13 van de kaderrichtlijn water, voor de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems, voor zover die betrekking hebben of ook betrekking hebben op het Nederlandse grondgebied,b. de overstromingsrisicobeheerplannen, bedoeld in de artikelen 7 en 8 van de richtlijn overstromingsrisico s, voor de stroomgebiedsdistricten, genoemd onder a,c. het actieplan, bedoeld in artikel 5 van de kaderrichtlijn mariene strategie,d. een nationaal waterprogramma waarin het nationale waterbeleid is opgenomen. 3. Het beheerplan voor een Natura 2000-gebied dat geheel of gedeel-telijk wordt 6

10 beheerd door een van Onze andere Ministers dan Onze Minister van Economische Zaken wordt in afwijking van artikel 3.8, derde lid, voor dat gebied of dat gedeelte vastgesteld door:a. Onze Minister, als dat gebied of dat gedeelte onderdeel is van de rijkswateren,b. Onze Minister van Defensie, als dat gebied of dat gedeelte een militair terrein is,c. Onze Minister van Economische Zaken, in andere dan de onder a en b bedoelde gevallen. 6

11 De omgevingswet schrijft voor dat bij een overschrijding van een omgevingswaarde de gemeente verplicht is een programma op te stellen, tenzij in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving of provinciale verordening is angegeven. Gemeenten zijn in ieder geval verplicht om programma s op te stellen bij (dreigende) overschrijding van de volgende omgevingswaarden voor luchtkwaliteit (dit volgt uit artikel 3.10 Omgevingswet in samenhang met artikel 4.1 Bkl): zwaveldioxide m.u.v. de strengere waarden voor grote natuurgebieden (artikel 2.4 Bkl, eerste lid, onder a en b, Bkl); stikstofdioxide (artikel 2.5, eerste lid, Bkl); fijnstof m.u.v. de strengere waarden voor stedelijke achtergrondlocaties (artikel 2.6 Bkl, eerste lid en tweede lid, onder a); benzeen, lood, koolmonoxide en benzeen (artikel 2.7 Bkl); arseen, cadmium, nikkel en benzo[a]pyreen (artikel 2.9 Bkl). Het waterschap kan geen omgevingswaarde stellen. 7

12 Omdat decentraal tenzij een belangrijk uitgangspunt is van de wet (zie artikel 2.3 wanneer het rijk regels mag stellen), stelt het rijk slechts aan een beperkt aantal activiteiten regels. Het is aan gemeente, waterschap en rijk om te bepalen of er voor andere activiteiten die het rijk niet regelt nodig is m regels te stellen om de kwaliteit van de leefomgeving te benutten of te beschermen. Voor een groot deel van de activiteiten die het rijk met algemene regels regelt is er ruimte om met behulp van maatwerkregels de rijksregels nader in te vullen of af te wijken. Als de provincie kan motiveren dat bijvoorbeeld bepaalde activiteiten die het rijk niet regelt wel van provinciaal belang zijn en zelf in haar provinciale omgevingsverordening hier regels voor stelt dan is er geen ruimte voor waterschap of gemeente om hier zelf regels voor te stellen. Wel hebben zij mits de provinciale verordening hier ruimte toe biedt- de mogelijkheid om maatwerkregels tav de algemene provinciale regels op te nemen. In het omgevingsplan worden algemene regels voor activiteiten opgenomen. Als er een activiteit niet mogelijk is, dan kan een vergunning worden aangevraagd om af te mogen wijken van het omgevingsplan, en kan het bevoegd gezag beoordelen of het toch wenselijk is bijvoorbeeld onder voorwaarden om de activiteit toe te staan een omgevingsvergunning verlenen. 8

13 Overigens zijn de mogelijkheden van soorten regels in het omgevingsplan zijn heel erg ruim. Je kunt dus algemene regels opnemen die gekoppeld zijn aan benoemde activiteiten, maar je kunt ook functies toedelen aan locaties (locatiegericht) of themagericht regels opnemen. 8

14 Projectbesluit is bestemd voor complexe projecten met publiek belang. Het projectbesluit wijzigt in 1 keer de regels van het omgevingsplan. Nu moeten gemeente het tracebesluit verwerken in et bestemmingsplan. Met het nemen van een Projectbesluit kunnen in 1 keer alle benodigde toestemmingen verkregen worden, ook die voor de wateractiviteit. Omdat de gemeente zelf de regels van het omgevingsplan kan wijzigen is dit in instrument voor haar overbodig. Wel kan zij de projectprocedure benutten bij complexe projecten met een publiek belang. Dit zal echter niet vaak voorkomen. Meer dan binnen de huidige regelgeving is er ruimte voor waterschappen om een projectbesluit te nemen. Projectbesluit is in ieder geval verplicht voor Omgevingswet, Artikel 5.46 (projectbesluit voor hoofdinfrastructuur en primaire waterkeringen) 1. Onze Minister stelt voor werken met een nationaal belang in ieder geval een projectbesluit vast voor de volgende projecten: a. de aanleg van een autoweg of autosnelweg, spoorweg of vaarweg b. een wijziging van een autoweg of autosnelweg, die bestaat uit: 1. de ombouw van een weg tot autosnelweg, of 2. de uitbreiding van een weg met een of meer rijstroken, als het uit te breiden weggedeelte twee knooppunten of aansluitingen met elkaar verbindt, c. een wijziging van een spoorweg die bestaat uit: 9

15 1. een uitbreiding van die spoorweg met een of meer sporen, als het uit te breiden spoorweggedeelte twee aansluitingen met elkaar verbindt, 2. de aanleg van spoorwegbouwkundige bouwwerken, 3. de aanleg van een verbindingsboog, of 4. een geheel van onderling samenhangende maatregelen voor die spoorweg, d. het opnieuw in gebruik nemen van een al aangelegde spoorweg van vijf kilometer of meer, e. een wijziging van een vaarweg die bestaat uit een vergroting of verdieping waardoor het ruimteoppervlak van de vaarweg met ten minste twintig procent toeneemt of de vaarweg blijvend wordt verdiept waarbij meer dan vijf miljoen kubieke meter grond wordt verzet, f. de aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen die in beheer zijn bij het Rijk. 2. Het dagelijks bestuur van het waterschap stelt in ieder geval een projectbesluit vast voor de aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen die niet onder het eerste lid, aanhef en onder f, vallen. Reactie Nicole: participatie is bij projectbesluit verplicht. 9

16 Zie onder andere artikel 12.4 afdeling 12.2 in het Omgevingsbesluit: Artikel 12.4 (omgevingsdocument) Als omgevingsdocument als bedoeld in artikel 16.2, tweede lid, van de wet, wordt aangewezen de volgende besluiten of rechtsfiguren en de daarbij behorende toelichting: a. een algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling op grond van de wet, b. een instructie als bedoeld in de artikelen 2.33, eerste lid, en 2.34, eerste lid, van de wet, over een omgevingsplan, omgevingsverordening of een projectbesluit, c. een legger als bedoeld in artikel 2.39 van de wet, d. een peilbesluit als bedoeld in artikel 2.41 van de wet, e. een voorbereidingsbesluit als bedoeld in de artikelen 4.14, 4.15 en 4.16 van de wet, f. een voornemen om een verkenning uit te voeren als bedoeld in artikel 5.47 van de wet, g. een voorkeursbeslissing, h. een besluit in verband met bijzondere betrokkenheid van gedeputeerde staten bij een omgevingsplan als bedoeld in artikel 16.21, eerste lid, van de wet, i. een geluidbelastingkaart als bedoeld in artikel 20.17, eerste lid, onder a, van de wet, j. een besluit tot beëindiging of verlenging van een experiment als bedoeld in artikel 23.3, zevende en achtste lid, van de wet, k. een aanwijzing van zwemlocaties en de aanvang en het einde van het badseizoen per zwemlocatie als bedoeld in artikel 3.2, respectievelijk artikel 3.4 van het Besluit 10

17 kwaliteit leefomgeving, en l. een ontwerp van een omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, waterschapsverordening, omgevingsverordening, projectbesluit, legger op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, peilbesluit, voorkeursbeslissing en aanwijzing van zwemlocaties als bedoeld in artikel 3.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. 10

18 11

19 12

20 13

21 14

22 15

23 16

24 17

25 18

26 19

27 20

28 21

29 22

30 Hoe zijn artikelen, werkingsgebieden en geometrie gekoppeld? 23

31 24

32 25

33 26

34 27

35 28

36 29

37 30

38 31

39 32

40 33

41 34

Compare Hoofdstuk 3 Toetsversie Hoofdstuk 3 Wetsvoorstel

Compare Hoofdstuk 3 Toetsversie Hoofdstuk 3 Wetsvoorstel Compare Hoofdstuk 3 Toetsversie Hoofdstuk 3 Wetsvoorstel HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVISIES EN PLANNEN OF PROGRAMMA S Afdeling 3.1 Omgevingsvisies Artikel 3.1 (vaststellen omgevingsvisie) 1. De gemeenteraad kan

Nadere informatie

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens

De nieuwe Omgevingswet. Molenadviesraad Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens De nieuwe Omgevingswet Molenadviesraad 7-4-2017 Amersfoort Mark Ravesloot, senior adviseur molens Uitgangspunten Omgevingswet Vormt basis voor het nieuwe stelsel van regelgeving voor de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

5 Uitvoeren van activiteiten

5 Uitvoeren van activiteiten 5 Uitvoeren van activiteiten 5.1 Algemene regels Algemene regels 5.1.1 Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels Reguleren van activiteiten door middel van algemene regels De PS kunnen

Nadere informatie

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen

Bestuurlijke afwegingsruimte. Mr Tyora van der Meulen Bestuurlijke afwegingsruimte Mr Tyora van der Meulen Van Wro naar OW Wro Decentraal, tenzij Iedere overheidslaag zijn eigen instrumenten om eigen ruimtelijk beleid uit te voeren Provinciale belangen Goedkeuringsbevoegdheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 1 juli 2015 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Hoofdstuk 18HOOFDSTUK 20 MONITORING EN INFORMATIE EN OPENBAARHEID

Hoofdstuk 18HOOFDSTUK 20 MONITORING EN INFORMATIE EN OPENBAARHEID Compare Hoofdstuk 18 Toetsversie Hoofdstuk 20 Wetsvoorstel Compare Hoofdstuk 18 Toetsversie Hoofdstuk 20 Wetsvoorstel Hoofdstuk 18HOOFDSTUK 20 MONITORING EN INFORMATIE EN OPENBAARHEID Afdeling 18.1 Informatie

Nadere informatie

Omgevingswet Procedureel

Omgevingswet Procedureel Omgevingswet Procedureel Jan van der Grinten 11 oktober 2016 jan.van.der.grinten@kvdl.com Inhoudsopgave Systematiek Omgevingswet (1 wet, 4 AMvB s) Kerninstrumenten van de Omgevingswet Uitgangspunten procedureregels

Nadere informatie

De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerder

De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerder De Omgevingswet en de praktijk van de waterbeheerder Ina Kraak, Willem Wensink (Unie van Waterschappen) 1 Het zal waterbeheerders niet zijn ontgaan: de Omgevingswet komt eraan. De Omgevingswet integreert

Nadere informatie

Omgevingswet met wijzigingen Invoeringswet Omgevingswet (consultatieversie)

Omgevingswet met wijzigingen Invoeringswet Omgevingswet (consultatieversie) Omgevingswet met wijzigingen Invoeringswet Omgevingswet (consultatieversie) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 (begripsbepalingen) De bijlage bij deze wet bevat

Nadere informatie

Samenvatting Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit

Samenvatting Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit Samenvatting Ontwerpbesluit Omgevingsbesluit Het Omgevingsbesluit richt zich tot alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en de overheid. Het Omgevingsbesluit regelt

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN AFDELING 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1.1 (begripsbepalingen) AFDELING 1.2 TOEPASSINGSGEBIED EN DOELEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN AFDELING 1.1 BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1.1 (begripsbepalingen) AFDELING 1.2 TOEPASSINGSGEBIED EN DOELEN Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet), zoals te wijzigen bij het aanvullingswetsvoorstel natuur Omgevingswet (consultatieversie

Nadere informatie

Basisgids Omgevingswet

Basisgids Omgevingswet Basisgids Omgevingswet Handreiking voor het samenstellen van uw presentaties en trainingen Basisgids Omgevingswet 1 Basisgids Omgevingswet Handreiking voor het samenstellen van uw presentaties en trainingen

Nadere informatie

OMGEVINGSBESLUIT 1 JULI 2016 ONTWERP OMGEVINGSBESLUIT

OMGEVINGSBESLUIT 1 JULI 2016 ONTWERP OMGEVINGSBESLUIT OMGEVINGSBESLUIT 1 JULI 2016 ONTWERP OMGEVINGSBESLUIT 1 OMGEVINGSBESLUIT 1 JULI 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 HOOFDSTUK 2 AANWIJZING VAN LOCATIES VOOR RIJKSTAKEN... 5 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Omgevingswet, omgevingsvisie en de casus vliegveld Eindhoven

Omgevingswet, omgevingsvisie en de casus vliegveld Eindhoven Omgevingswet, omgevingsvisie en de casus vliegveld Eindhoven Robert Forkink Dinsdag 13 juni 2017 De context De instrumenten nader belicht 1. Omgevingsvisie 2. Omgevingsplan 3. Omgevingsvergunning 4. Algemene

Nadere informatie

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s

Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s Omgevingswet SIKB Kennisdag AMvB s 11 februari 2016 Wim van Gelder Hier komt tekst SIKB kennisdag AMvB s 11 februari Hier komt 2016 ook tekst Omgevingswet Art. 1.3: doelstelling: met het oog op een duurzame

Nadere informatie

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016

Kerninstrumenten Omgevingswet. Simon Tichelaar 13 oktober 2016 Kerninstrumenten Omgevingswet Simon Tichelaar Inleiding Wetsvoorstel bevat zes kerninstrumenten: Omgevingsvisie; Programma; Decentrale regelgeving (omgevingsplan); Algemene rijksregels voor activiteiten;

Nadere informatie

Archivering en de Omgevingswet Congres Archiefinnovatie Decentrale Overheden - 7 april 2016

Archivering en de Omgevingswet Congres Archiefinnovatie Decentrale Overheden - 7 april 2016 Archivering en de Omgevingswet Congres Archiefinnovatie Decentrale Overheden - 7 april 2016 Digitaal Stelsel Omgevingswet 2 Archivering en de Omgevingswet Omgevingsdocumenten in de wet Omgevingsvisies

Nadere informatie

Besluit kwaliteit leefomgeving

Besluit kwaliteit leefomgeving 1 Besluit kwaliteit leefomgeving Inhoud Deel 1: Bkl in vogelvlucht Wat zit er wel en niet in het Bkl? Inhoud en belangrijkste wijzigingen per hoofdstuk Deel 2: Verdieping rond het omgevingsplan Kenmerken

Nadere informatie

Besluit Activiteiten Leefomgeving. Mr. G.C.W. van der Feltz 11 oktober 2016

Besluit Activiteiten Leefomgeving. Mr. G.C.W. van der Feltz 11 oktober 2016 Besluit Activiteiten Leefomgeving Mr. G.C.W. van der Feltz 11 oktober 2016 Maatschappelijke doelen Met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering

Nadere informatie

3 Ontwikkelen Beleid. 3.1 Opstellen omgevingsvisie

3 Ontwikkelen Beleid. 3.1 Opstellen omgevingsvisie 3 Ontwikkelen Beleid 3.1 Opstellen omgevingsvisie Opstellen omgevingsvisie De Provinciale Staten (hierna: PS) moeten een provinciale omgevingsvisie opstellen gericht op de maatschappelijke doelen van de

Nadere informatie

Door de regels de bestuurlijke afwegingsruimte niet meer zien. Sarah Ros & Gerd de Kruif

Door de regels de bestuurlijke afwegingsruimte niet meer zien. Sarah Ros & Gerd de Kruif Door de regels de bestuurlijke afwegingsruimte niet meer zien. Sarah Ros & Gerd de Kruif Het effect van de Omgevingswet Hoe zien we de verschillen? Effecten Omgevingswet Kortere procedures met breder vooroverleg.

Nadere informatie

Omgevingswet & Omgevingsvisie. Kansen voor klimaatadaptatie

Omgevingswet & Omgevingsvisie. Kansen voor klimaatadaptatie Omgevingswet & Omgevingsvisie Kansen voor klimaatadaptatie Derk-Jan Verhaak 24 maart 2017 inhoud Omgevingswet Algemeen Omgevingsvisie Kansen voor klimaatadaptatie Peiling: 1. Wie heeft er wel eens van

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen

Bestuursrechtelijke rechtsbescherming Opmerkingen Factsheet: rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. Onderstaande

Nadere informatie

Water in de Omgevingswet

Water in de Omgevingswet Zoeken naar de plaats van Water in de Omgevingswet Marleen van Rijswick Maestr eau bijeenkomst Waterschap Hunze en Aas 25 september 2014 Waarom een Omgevingswet? De rode draad Vergroten inzichtelijkheid,

Nadere informatie

Omgevingswaarden en instructieregels VMR Themamiddag Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden 24 juni 2014, Madurodam

Omgevingswaarden en instructieregels VMR Themamiddag Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden 24 juni 2014, Madurodam Omgevingswaarden en instructieregels VMR Themamiddag Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden 24 juni 2014, Madurodam 1 I. Omgevingswaarden (I) Art. 2.9 lid 2: een omgevingswaarde bepaalt

Nadere informatie

Actualiteitendag. De Omgevingswet 1 oktober Jan Reinier van Angeren

Actualiteitendag. De Omgevingswet 1 oktober Jan Reinier van Angeren Actualiteitendag De Omgevingswet 1 oktober 2015 Jan Reinier van Angeren Planning 01 07 2015: Tweede Kamer neemt Omgevingswet aan 01 10 2015: concept AMvB s 01 01 2016: Eerste Kamer heeft behandeling afgerond

Nadere informatie

Sturen met de omgevingsverordening 29 maart Jan van Oosten

Sturen met de omgevingsverordening 29 maart Jan van Oosten Sturen met de omgevingsverordening 29 maart 2017 Jan van Oosten Opzet 1. Subsidiariteit en proportionaliteit 2. De omgevingsverordening, een vergaarbak 3. Sturen op functies op locaties 4. Rechtsbescherming

Nadere informatie

Het Rijk en de Omgevingswet. Marjolein Verschuur 11 februari 2016

Het Rijk en de Omgevingswet. Marjolein Verschuur 11 februari 2016 Het Rijk en de Omgevingswet Marjolein Verschuur 11 februari 2016 Inhoudsopgave a. Omgevingswet en Erfgoedwet b. Rol van het Rijk c. Wat zit er zoal in de AMvB s? d. Financiële zekerheidsstelling 2 Omgevingswet

Nadere informatie

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet

Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet Rol van de gemeenteraad in het licht van de Omgevingswet De Omgevingswet is nog in de maak en treedt januari 2021 in werking. Dit betekent dat nog niet alles bekend is over de bevoegdheden en de taken

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdlijnen Omgevingswet. Nu al Eenvoudig Beter. Vragen

Inleiding. Hoofdlijnen Omgevingswet. Nu al Eenvoudig Beter. Vragen Inleiding Hoofdlijnen Omgevingswet Nu al Eenvoudig Beter Vragen 1 Inzichtelijkheid Minder regels en plannen, meer bij elkaar Integrale aanpak - samenwerking Omgevingsvisie, omgevingsverordening, omgevingsplan

Nadere informatie

Externe veiligheidrisico s onder de Omgevingswet. Paul van der Lee Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Externe veiligheidrisico s onder de Omgevingswet. Paul van der Lee Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Externe veiligheidrisico s onder de Omgevingswet Paul van der Lee Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken Inhoud Omgevingswet en AMvB s Structuur Besluit kwaliteit leefomgeving Instructieregels

Nadere informatie

Toekomstbestendige bestemmingsplannen Themabijeenkomst 19 september 2017

Toekomstbestendige bestemmingsplannen Themabijeenkomst 19 september 2017 Toekomstbestendige bestemmingsplannen Themabijeenkomst 19 september 2017 Even voorstellen Roeland Mathijsen Senior adviseur Omgevingsrecht / Partner bij BRO Actief binnen: Provero (werkgroep) BNSP Kennislab

Nadere informatie

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet

Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet Cultureel Erfgoed en de Omgevingswet In de zomer van 2013 heeft het kabinet ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe Omgevingswet. Doel van de nieuwe Omgevingswet is om de bestaande regelgeving te

Nadere informatie

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016

Foto plaatsen. Roadshow Groningen Mei 2016 Foto plaatsen Roadshow Groningen Mei 2016 Opzet presentatie Kern Omgevingswet Context Veranderopgave Het programma Strategie en werkwijze Doelen en acties in 2016 Kern Omgevingswet: eenvoudiger wetgeving

Nadere informatie

Omgevingswet. Commissie Fysieke Leefomgeving 20 september 2016

Omgevingswet. Commissie Fysieke Leefomgeving 20 september 2016 Omgevingswet Commissie Fysieke Leefomgeving 20 september 2016 Onderwerpen: 1. Doel en achtergrond 2. Omgevingswet 3. Uitvoeringsregelgeving 4. Invoeringswet en -regelgeving 5. Overige wetgeving 6. Invoering

Nadere informatie

NDL/HIDC Logistics Topics Vastgoed: De Omgevingswet

NDL/HIDC Logistics Topics Vastgoed: De Omgevingswet NDL/HIDC Logistics Topics Vastgoed: Marijn Bodelier BodelierM@gtlaw.com +31 20 30 17 309 GREENBERG TRAURIG, LLP ATTORNEYS AT LAW WWW.GTLAW.COM 2016 Greenberg Traurig, LLP. All rights reserved. Agenda 1.

Nadere informatie

Hoe past het Omgevingsbesluit in het stelsel?

Hoe past het Omgevingsbesluit in het stelsel? Omgevingsbesluit 1 Hoe past het Omgevingsbesluit in het stelsel? 2 Omgevingsbesluit Gericht op burgers, bedrijven en overheid In het Omgevingsbesluit gaan onder meer op: Bro, Bor, div. natuurbesluiten,

Nadere informatie

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet. Mr. dr. Dirk Sanderink

Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet. Mr. dr. Dirk Sanderink Nadeelcompensatie onder de Omgevingswet Mr. dr. Dirk Sanderink Algemene regeling van art. 4:126 e.v. Awb (1) Art. 4:126 lid 1 Awb (Stb. 2013/50 nog niet in werking) Indien een bestuursorgaan in de rechtmatige

Nadere informatie

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader.

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. 25 september 2013 SIKB OCW/ Directie Cultureel Erfgoed Monique Krauwer Hoe zat het ook alweer met de Omgevingswet? 40 ruimte-gerelateerde

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet; een (nieuw) kader voor cultureel erfgoed Informatiemiddag Erfgoedwet, 17 juni 2016 Frank Altenburg Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Wat vindt u waar? Wat is nieuw? Cultureel

Nadere informatie

Omgevingswet en nieuwe geluidregels

Omgevingswet en nieuwe geluidregels Omgevingswet en nieuwe geluidregels NVBV Kennisdag 14 juni 2017 Chris Weevers Rapport Elverding Sneller en Beter (2008) Onderzoek naar werkelijke oorzaken vertraging bij infrastructurele projecten Vertragende

Nadere informatie

Omgevingswet: omgevingsplan en integratie gemeentelijke verordeningen

Omgevingswet: omgevingsplan en integratie gemeentelijke verordeningen Omgevingswet: omgevingsplan en integratie gemeentelijke verordeningen (sessie 1M) Marco Lurks en Daan Corver (VNG) Het omgevingsplan Gemeenteraad stelt één omgevingsplan vast, waarin regels over de fysieke

Nadere informatie

Invoeringswet Omgevingswet

Invoeringswet Omgevingswet Invoeringswet Omgevingswet Overgangsrecht en andere onderwerpen Bert Rademaker Overgangsrecht Een uiterst belangrijk en notoir moeilijk onderwerp in de wetgevingsleer, betreft het overgangsrecht. Wetgeven

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

12/10/2014. Omgevingswet en Externe Veiligheid. Stelling. Waarom nu aandacht Omgevingswet? VVM Sectie Milieurecht en Praktijk

12/10/2014. Omgevingswet en Externe Veiligheid. Stelling. Waarom nu aandacht Omgevingswet? VVM Sectie Milieurecht en Praktijk Omgevingswet en Externe Veiligheid Daniella Nijman Jos Dolstra Holla Advocaten MWH B.V. VVM Sectie Milieurecht en Praktijk Stelling De Omgevingswet is een goede ontwikkeling! 2 Waarom nu aandacht Omgevingswet?

Nadere informatie

PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem. Michiel Gadella Rijkswaterstaat/Bodem+

PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem. Michiel Gadella Rijkswaterstaat/Bodem+ PTB - Omgevingswet en aanvullingswet Bodem Michiel Gadella /Bodem+ 8-3-2017 Onderwerpen Vormgeving Verhouding Aanvullingswet en Besluit tot Ow Materieel/inhoud Het bodemperspectief Historische verontreinigingen

Nadere informatie

Inleiding decentralisatie en de Omgevingswet

Inleiding decentralisatie en de Omgevingswet Inleiding decentralisatie en de Omgevingswet Paul Pestman Universiteit Utrecht, 13 juni 2017 Inhoud 1. Decentralisatie en de Omgevingswet 2. Sturingstradities RO en milieuregels? 3. Kerngedachte Omgevingswet

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet: omgevingsplannen. Een pilot met de gemeente Bussum

Crisis- en herstelwet: omgevingsplannen. Een pilot met de gemeente Bussum Crisis- en herstelwet: omgevingsplannen Een pilot met de gemeente Bussum Bestemmingsplannen Bussum e.o. Crisis- en herstelwet? Aangewezen gemeenten Experimenteren Verschillende tranches Bestemmingsplan

Nadere informatie

Het omgevingsplan. Maarten Engelberts

Het omgevingsplan. Maarten Engelberts Het omgevingsplan Maarten Engelberts Gemeentelijk omgevingsplan Gemeenteraad stelt één omgevingsplan op, waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen (art 2.4) In het omgevingsplan kunnen

Nadere informatie

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) Technische briefing Tweede Kamer 2016 29 september 2016 Eenvoudig Beter Inhoud presentatie 1. Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving 2. Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET

OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET OMGEVINGSWET Saskia Engbers strateeg Ruimte gemeente Zwolle 25 februari 2016 24-2-2016 wij presenteren u... 2 Opzet presentatie 1. Hoofdlijnen Omgevingswet 2. Hoe past OGW in transformatie

Nadere informatie

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Impact organisatie De Omgevingswet komt er natuurlijk vooral voor onze burgers en de bedrijven. Zij hebben direct belang bij wat er in Weert gebeurt, op hun eigen terrein en n hun omgeving. Zij zijn de

Nadere informatie

Gemeentelijk omgevingsplan

Gemeentelijk omgevingsplan Het omgevingsplan Gemeentelijk omgevingsplan Integrale samenhangende verordening voor het gehele grondgebied met regels over de fysieke leefomgeving Krachtig instrument voor gebiedsontwikkeling, beheer,

Nadere informatie

Omgevingswet en aanvullingswet Bodem

Omgevingswet en aanvullingswet Bodem Omgevingswet en aanvullingswet Bodem Marcel Cassee /Bodem+ Platform Informatiebeheer 21 maart 2017 Onderwerpen Vormgeving Verhouding Aanvullingswet en Besluit tot Ow Materieel/inhoud Het bodemperspectief

Nadere informatie

van bestemmingsplan tot omgevingsplan

van bestemmingsplan tot omgevingsplan ERSTEUNING ING. PROJECTEN SAMENLEVING TERECHT van bestemmingsplan tot omgevingsplan samen op weg naar de Omgevingswet ... omgevingsvisie. programma. programmatische instructieregels. instructies. omge

Nadere informatie

Het omgevingsplan. Agenda: 6/14/2017

Het omgevingsplan. Agenda: 6/14/2017 Het omgevingsplan Agenda: Omgevingsplan: inhoud en reikwijdte Rol Provincie Rol Rijk Omgevingsplan: procedure Omgevingsplan flexibiliteit Omgevingsplanactiviteit Overgangsrecht Omgevingsplan Voorbereidingsbesluit

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSBESLUIT

ONTWERP OMGEVINGSBESLUIT PRECONSULTATIE CONCEPT ONTWERP OMGEVINGSBESLUIT Disclaimer: Deze compares zijn automatisch gegenereerd. Eventuele onzorgvuldigheden kunnen hiervan het gevolg zijn. NautaDutilh staat niet in voor de juistheid

Nadere informatie

TWEEDE KAMER SCHERPT OMGEVINGSWET AAN

TWEEDE KAMER SCHERPT OMGEVINGSWET AAN TWEEDE KAMER SCHERPT OMGEVINGSWET AAN Zoals bij de beoefenaren van het omgevingsrecht bekend is, heeft de Tweede Kamer op 1 juli jl. met ruime meerderheid het voorstel voor een Omgevingswet aangenomen.

Nadere informatie

De nieuwe Omgevingswet. 5 oktober 2017 mr. L. van Schie-Kooman en mr. C.J. Dekker

De nieuwe Omgevingswet. 5 oktober 2017 mr. L. van Schie-Kooman en mr. C.J. Dekker De nieuwe Omgevingswet 5 oktober 2017 mr. L. van Schie-Kooman en mr. C.J. Dekker Inhoudsopgave Inleiding Stand van zaken Omgevingsplan en overgangsrecht AMvB s en overgangsrecht Overige aspecten Invoeringswet

Nadere informatie

Introductie omgevingswet en uitvoeringsregels

Introductie omgevingswet en uitvoeringsregels Introductie omgevingswet en uitvoeringsregels Wat zijn de grootste veranderingen? Henk Ullenbroeck henk.ullenbroeck@pouderoyen.nl Telefoon 06 120 42059 26 januari 2017 Regeerakkoord Rutte II De besluitvorming

Nadere informatie

DE OMGEVINGSWET VERKRIJGING/VERLENING VAN EEN OMGEVINGS(MILIEU)VERGUNNING MARLOES BRANS & BODIL STRAMROOD, 11 OKTOBER 2016

DE OMGEVINGSWET VERKRIJGING/VERLENING VAN EEN OMGEVINGS(MILIEU)VERGUNNING MARLOES BRANS & BODIL STRAMROOD, 11 OKTOBER 2016 DE OMGEVINGSWET VERKRIJGING/VERLENING VAN EEN OMGEVINGS(MILIEU)VERGUNNING MARLOES BRANS & BODIL STRAMROOD, 11 OKTOBER 2016 2 1 18-10-2016 CASUS Aardappel- en groenteverwerkingsfabriek wil productie wijzigen

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Erfgoedwet en Omgevingswet. November 2015

Erfgoedwet en Omgevingswet. November 2015 Erfgoedwet en Omgevingswet November 2015 Erfgoedwet en Omgevingswet Waarom een Omgevingswet? Integratie van (ca 40) sectorale wetten Integrale benadering van de fysieke leefomgeving Eenvoudiger en Beter

Nadere informatie

De Invoeringswet en overgangsrecht

De Invoeringswet en overgangsrecht Op weg naar de Omgevingswet De Invoeringswet en overgangsrecht Monique van Scherpenzeel adviseur 19 september 2017 Provero 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Planning stelselherziening 3 Ministerie

Nadere informatie

Hoofdlijnen Omgevingswet

Hoofdlijnen Omgevingswet Hoofdlijnen Omgevingswet Hoofdstuk 1 Inleiding Hfds. 3 MvT (p. 49-59) beschrijft beknopt de hoofdlijnen van de Omgevingswet (Ow), zodat snel kennis kan worden genomen van de strekking daarvan. Om die reden

Nadere informatie

Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers?

Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers? Omgevingswet: Wat verandert er voor initiatiefnemers? Schakeldag, Beatrix Theater Utrecht 25 juni 2015 Carola Verbeek (RWS) en Robert van Bommel (RHDHV) 1 2 Impact van de Omgevingswet Onderzoek RWS en

Nadere informatie

Workshop Omgevingsplan en APV

Workshop Omgevingsplan en APV Workshop Omgevingsplan en APV Lettie Vaatstra SAB 11 oktober 2016 Voorstellen 1 Inhoud presentatie De Omgevingswet Het omgevingsplan Verordeningen in omgevingsplan Omgevingsplan en APV De Omgevingswet

Nadere informatie

Omgevingswet Mis niet de boot!

Omgevingswet Mis niet de boot! Omgevingswet Mis niet de boot! Regiodagen 2016 De omgevingswet in wording Werkgroep Omgevingswet VBWTN Mis als BWT niet de boot! Waar heeft u behoefte aan De werkgroep Omgevingswet Voor en door gemeenten

Nadere informatie

Basiscursus Omgevingswet

Basiscursus Omgevingswet Basiscursus Omgevingswet Nicole Hardon Astrid van der Wijst Schakeldag, 29 juni 2017 Welkom Even voorstellen Inhoud presentatie: - Stelselherziening en planning - Doelen en uitgangspunten van de wet -

Nadere informatie

Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving

Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving Samenvatting Ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving Het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna Bbl of dit besluit) is één van de vier AMvB s die uitvoering geven aan de Omgevingswet. Het besluit bevat,

Nadere informatie

Beoordelingsregels omgevingsvergunning. Tonny Nijmeijer VMR 15 september 2016

Beoordelingsregels omgevingsvergunning. Tonny Nijmeijer VMR 15 september 2016 Beoordelingsregels omgevingsvergunning Tonny Nijmeijer VMR 15 september 2016 Te bespreken Functie beoordelingsregels Hardheid rijksbeoordelingsregel Afwegingsruimte bevoegd gezag Functie Duiding van door

Nadere informatie

Open Overheid en Omgevingswet. Raad op Zaterdag, 24 september 2016 Guido Enthoven, IMI

Open Overheid en Omgevingswet. Raad op Zaterdag, 24 september 2016 Guido Enthoven, IMI Open Overheid en Omgevingswet Raad op Zaterdag, 24 september 2016 Guido Enthoven, IMI Information is the Currency of Democracy (Thomas Jefferson) Open Overheid, waartoe? Economie, nieuwe toepassingen,

Nadere informatie

Omgevingswet en de Gemeenteraad

Omgevingswet en de Gemeenteraad Omgevingswet en de Gemeenteraad Beeldvormende Avond gemeenteraad Veenendaal mr. Merel Holtkamp advocaat 14 april 2016 Introductie» Motto Omgevingswet» Kerninstrumenten - Omgevingsvisie - Omgevingsplan

Nadere informatie

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed

Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed Omgevingswet en Erfgoedwet: een nieuw kader voor cultureel erfgoed 2 oktober 2014 Monique Krauwer Directie Erfgoed en Kunsten Inhoud Omgevingswet en Erfgoedwet Cultuurhistorie in de Omgevingswet Wat vindt

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Advies aan Hoogheemraadschap van Rijnland Dhr. Van der Gaag Totstandkoming waterschapsverordening

Advies aan Hoogheemraadschap van Rijnland Dhr. Van der Gaag Totstandkoming waterschapsverordening Advies aan Hoogheemraadschap van Rijnland Dhr. Van der Gaag Totstandkoming waterschapsverordening Melina Christen (4015002), Amber van Driel (3836819) en Saskia Vosselman (4056868) Dinsdag 18 april 2017

Nadere informatie

Bodem in de Omgevingswet

Bodem in de Omgevingswet Bodem in de Omgevingswet Schets op hoofdlijnen Dag van de Zeeuwse Bodem Nicole Hardon 21 april 2016 Aanvullingswet bodem Invoerings wet Omgevings wet Bestuursakkoorden Lokaal beleid Convenanten Omgevingswet

Nadere informatie

Handreiking omgevingsverordening 1.0. Invoeringsondersteuning Implementatie Omgevingswet

Handreiking omgevingsverordening 1.0. Invoeringsondersteuning Implementatie Omgevingswet Invoeringsondersteuning Implementatie Omgevingswet Eind 2015 is het IPO Programmateam Implementatie Omgevingswet gestart met de invoerings ondersteuning voor de. Met Dorien van Cooten, Francien Scholvink

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet

Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Gebiedsontwikkeling en de Omgevingswet Bijeenkomst Stibbe 19 mei 2016 Edward Stigter, programmadirecteur Eenvoudig Beter Inhoud presentatie Stand van zaken Stelselherziening Afwegingsruimte en Omgevingsplan

Nadere informatie

Standaarden voor omgevingsdocumenten

Standaarden voor omgevingsdocumenten Standaarden voor omgevingsdocumenten Tijdens deze sessie Omgevingsdocumenten Context Registratie Standaardisatie Digitalisering Omgevingswet Inwerkingtreden van de wet Minimaal huidig niveau van digitalisering

Nadere informatie

Één omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Ow) Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening

Één omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Ow) Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening Omgevingsplan Juridische aspecten Tycho Lam Vervangt het bestemmingsplan Één omgevingsplan per gemeente (art. 2.4 Ow) Uitgangspunt: omgevingsplan is gewone verordening Gemeenteraad stelt omgevingsplan

Nadere informatie

aanvullingswetten Omgevingswet

aanvullingswetten Omgevingswet De 4 aanvullingswetten Omgevingswet Door: Annette Zebel-Vaudo (Rho, adviseurs voor leefruimte) De Omgevingswet in aanbouw Aanvullingswetten planning Doelen Omgevingswet Beschermen/benutten fysieke leefomgeving

Nadere informatie

De Omgevingswet komt er aan

De Omgevingswet komt er aan De Omgevingswet komt er aan wat betekent dat? Sanne Broeksma en Marlies van Arendonk Waarom willen we de omgevingswet? Waarom is dit (bestuurlijk) gewenst?? a. meer invloed voor inwoners en ondernemers

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

De Waterwet in het kort De Waterwet. in het kort

De Waterwet in het kort De Waterwet. in het kort De Waterwet in het kort De Waterwet in het kort Waarom een nieuwe Waarom een nieuwe Waterwet? Waterwet? Klimaatverandering Nederland is een waterland. Dat een groot deel van ons land onder de zeespiegel

Nadere informatie

ECFD/U201600970 Lbr. 16/050

ECFD/U201600970 Lbr. 16/050 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Consultaties AMvB's bij Omgevingswet, Aanvullingswet Grondeigendom en wijziging Bro Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Open Overheid en Omgevingswet. Raad op Zaterdag, 28 januari 2017 Guido Enthoven, IMI

Open Overheid en Omgevingswet. Raad op Zaterdag, 28 januari 2017 Guido Enthoven, IMI Open Overheid en Omgevingswet Raad op Zaterdag, 28 januari 2017 Guido Enthoven, IMI Information is the Currency of Democracy (Thomas Jefferson) Open Overheid, waartoe? Economie, nieuwe toepassingen, banen

Nadere informatie

De Omgevingswet en MRE:

De Omgevingswet en MRE: De Omgevingswet en MRE: van particularisme naar partnerschap door Frans Tonnaer Sheet 1 Omgevingswet: hoge ambitie Ambitieus wetgevingsproject, ook voor decentraal bestuur '4 e decentralisatie'; nu in

Nadere informatie

Omgevingswet en de gemeenteraad.

Omgevingswet en de gemeenteraad. Omgevingswet en de gemeenteraad. 1 Inhoud Waarom Omgevingswet? Wat verandert er door de Omgevingswet? Stand van zaken invoering Omgevingswet. Rol gemeenteraad (regionale afstemming)? Planning Provincie,

Nadere informatie

Visualisatie Toepassingsprofiel AMvB. 12 juli 2017

Visualisatie Toepassingsprofiel AMvB. 12 juli 2017 Visualisatie Toepassingsprofiel AMvB 12 juli 2017 Inhoudsopgave - Inleiding - Huidige situatie - Nieuwe situatie - Betekenis voor werkproces - Overzicht nu en straks Inleiding Inleiding Omgevingswet Inleiding

Nadere informatie

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts

RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts RCR en PCR, nu en straks: do s en don ts Aaldert ten Veen, Stibbe en Harm Borgers, AT Osborne 12 juni 2015 Wie zijn wij? Harm Borgers Directeur AT Osborne Legal Practice areas Omgevingsrecht Strategievorming

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Datum ons kenmerk contactpersoon 14 oktober /IP mr. W.J. Wensink. bijlage(n) uw kenmerk 6 IenM/BSK-2016/

Datum ons kenmerk contactpersoon 14 oktober /IP mr. W.J. Wensink. bijlage(n) uw kenmerk  6 IenM/BSK-2016/ De Minister van Infrastructuur en Milieu mw.drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus Postbus 20901 2500 EX DEN HAAG Datum ons kenmerk contactpersoon 14 oktober 2016 86812/IP mr. W.J. Wensink bijlage(n)

Nadere informatie

Wat gaan we doen vandaag? Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte. Het omgevingsplan in het kort

Wat gaan we doen vandaag? Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte. Het omgevingsplan in het kort Omgevingsplan: eigen afwegingen en gebruiksruimte Liesbeth Schippers Daniëlle Roelands-Fransen Wat gaan we doen vandaag? Het omgevingsplan in het kort Eigen afweging en gebruiksruimte: de theorie Eigen

Nadere informatie

De Wabo (on)geschonden in de Omgevingswet. Wico Ankersmit

De Wabo (on)geschonden in de Omgevingswet. Wico Ankersmit De Wabo (on)geschonden in de Omgevingswet Wico Ankersmit Met de Wabo. Omgevingsvergunning = Uitvoeringsvergunning Met de Omgevingswet. In de Omgevingswet komt dat wat in de Wabo nog niet is meegenomen.

Nadere informatie

* *

* * ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een school brandveilig gebruiken van een school Beschikking 265718 *16.151899* 16.151899 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 265718 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 februari 2015 Het

Nadere informatie

Omgevingswet. Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848)

Omgevingswet. Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving. Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848) Omgevingswet Een veilige, gezonde en duurzame woon- en leefomgeving Eén van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke (1848) November 2015 - 2 - Bedoeling van de wet - 3 - Planning

Nadere informatie