LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOI Hogeschool. Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd. Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006"

Transcriptie

1 LOI Hogeschool Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 24 januari 2006 en 1 september 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, februari 2007

2 Inhoud 2/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

3 Inhoud... 2 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per onderwerp Schematisch overzicht oordelen Totaaloordeel 12 Deel B: Facetten Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 15 Onderwerp 2 Programma 19 Onderwerp 3 Inzet van Personeel 28 Onderwerp 4 Voorzieningen 31 Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 33 Onderwerp 6 Condities voor continuïteit 35 Deel C: Bijlagen Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 38 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 45 Bijlage 3: Bezoekprogramma 51 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 53 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 3/57

4 4/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 5/57

6 6/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleiding HBO Toegepaste Psychologie van de LOI Hogeschool heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek vond plaats in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is feitelijk gestart in december 2005, het moment waarop de opleiding haar zelfevaluatierapport bij NQA aanleverde. Als onderdeel van het onderzoek vond een panelbezoek aan de opleiding plaats op 24 januari In het panel hebben de volgende personen plaatsgenomen: Mw. dr. P.J.M. Heiligers (domeinpanellid psychologie en dagvoorzitter); Dhr. dr. H. Schouppe (domeinpanellid psychologie); Dhr. drs. L.C. van der Heiden (domeinpanellid psychologie); Mw. ir. M. Dekker-Joziasse (NQA-auditor); Mw. drs. M.J.J. van Beers (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol VBI s van de NVAO (2005). Het panel beschikt over domeinspecifieke deskundigheid, onderwijs- en auditdeskundigheid en deskundigheid over de internationale ontwikkelingen van de discipline (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de tweepuntsschaal (onvoldoende, voldoende) zoals die door de NVAO is voorgeschreven bij een Toets Nieuwe Opleiding. Dit facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) is opgericht in De LOI Hogeschool is in 1996 opgericht na erkenning door het Ministerie van OCenW als aangewezen particuliere instelling voor verzorging van hbo-opleidingen. De LOI Hogeschool heeft zich ontwikkeld tot een omvang van ruim studenten. De LOI biedt individueel onderwijs waarbij studenten tijd-, plaats- en tempo-onafhankelijk kunnen studeren. De LOI Hogeschool sluit hiermee aan op de maatschappelijke trend van individualisering en behoefte aan maatwerk bij studenten. Vrijwel alle studenten hebben een betaalde werkkring en volgen de studie naast de werkkring. NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 7/57

8 LOI Hogeschool maakt gebruik van afstandsleren door middel van I-studie: Individueel, Interactief, Intelligent en Innovatief onderwijs. Studenten studeren zelfstandig op door henzelf bepaalde tijdstippen en plaatsen. LOI biedt faciliteiten voor contact met docenten en medestudenten via LOI Campus, een digitale leeromgeving voor bijvoorbeeld het insturen van opdrachten, het oefenen van tentamens, contact met medestudenten of docenten, het opzetten van werkruimten en discussieplatforms en voor het volgen van de eigen studievoortgang. De opleiding HBO Toegepaste Psychologie van de LOI Hogeschool is ondergebracht in de businessunit Sociale studies. De businessunitmanager is verantwoordelijk voor de contacten met het werkveld en het initiëren van cursusprojecten. Projectleiders geven vervolgens vorm aan de cursusprojecten. Zij worden ondersteund vanuit diverse afdelingen, waaronder het Examenbureau, Logistieke afdelingen, Inkoop & Product, Prepublishing Services, Project Planning Services en een Marketingafdeling en het Customer Contact Center. De opleiding wordt aangeboden voor een termijn van drie jaar. Dit is onder andere mogelijk omdat de studenten vanaf het begin van het hoofdfase (verplicht) over een relevante werkplek dienen te beschikken. De doelstelling van de opleiding is op te leiden tot professionals in de psychodiagnostiek en hulpverlening, die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van en/of voorkomen van psychische problemen en die op basis van hun deskundigheid mensen effectief kunnen begeleiden en adviseren. De opleiding wil zich richten op een praktijkgerichte benadering en het stimuleren van een lerende en beroepsethische houding van studenten. De opleiding HBO Toegepaste Psychologie is toegankelijk voor mbo-4, havo of vwo opgeleiden en ook voor afgestudeerde hbo ers met een andersoortige opleiding (bijvoorbeeld Personeel en Arbeid of Sociaal Pedagogische Hulpverlening), die zich willen ontwikkelen op het terrein van de psychodiagnostiek en psychologische hulpverlening. Mensen die de LOI opleiding Psychologisch-pedagogisch assistent (PPA) (mbo+-niveau) succesvol hebben afgerond kunnen eveneens worden toegelaten. De LOI verwacht dat de instroom rechtstreeks vanaf de middelbare school klein is. De opleiding werkt volgens de LOI-methodiek van afstandsonderwijs. De praktijk is een essentieel onderdeel van de opleiding. De LOI streeft er naar om psychologisch medewerkers de arbeidsmarkt te laten betreden met competenties die aansluiten op de beroepspraktijk. Dit is de reden dat een relevante werkplek vanaf de start van de hoofdfase verplicht is. Gedurende de hoofdfase voert de student diverse praktijkopdrachten uit die in een praktijkopleidingsboek zijn opgenomen. De student wordt op afstand begeleid en beoordeeld door een LOI praktijkdocent en een portfolio coach. Op de werkplek wordt hij begeleid en beoordeeld door een praktijkbegeleider. De opleiding kent vier afstudeerrichtingen: a. Geestelijke Gezondheidszorg Kinderen en jeugd. b. Geestelijke Gezondheidszorg Volwassenen en Ouderen c. Onderwijs d. Arbeid en Organisatie. 8/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

9 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleiding door het panel heeft plaatsgevonden conform de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. De visitatie vond plaats op basis van het domeinspecifieke referentiekader dat voor de opleiding geldt (zie facet 1.2). NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase De NQA-auditoren hebben het zelfevaluatierapport gecheckt op kwaliteit en compleetheid (de informatieanalyse) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. In de periode januari 2006 bereiden de panelleden zich inhoudelijk voor op het bezoek van 24 januari Zij bestudeerden het zelfevaluatierapport (en bijlagen), formuleerden in een beoordelingsformat hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditoren. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerden de NQA-auditoren tenslotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een voorbereidende vergadering is het bezoek door het panel concreet voorbereid. De opleiding heeft in haar zelfevaluatierapport kenbaar gemaakt voor welk domeinspecifiek referentiekader zij kiest. De NQA-auditoren hebben met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleiding (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, werkveldvertegenwoordigers en docenten. Aan het begin en tijdens het bezoek is ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel zogenaamde schakelmomenten ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen- )oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden schriftelijk beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. Op 1 september 2006 heeft een vervolgbezoek plaatsgevonden. Op basis van de onvoldoende oordelen op de facetten 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 3.2, 3.3 en 6.2 in het rapport van het eerste bezoek is door het panel een lijst met verbeterpunten opgesteld. Deze vormde het uitgangspunt voor het vervolgbezoek. Tijdens dit vervolgbezoek heeft het panel materiaal bestudeerd en heeft het gesproken met het management en met een aantal docenten/ontwikkelaars. NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 9/57

10 Tijdens het tweede bezoek heeft het panel vastgesteld dat naast de lijst met verbeterpunten, ook aanpassingen zijn gedaan in de didactische opzet en structuur van de opleiding. De belangrijkste aanpassing in het curriculum is dat de LOI in de opleiding nu een theorie- en een praktijkleerlijn onderscheidt. Het panel voor het vervolgbezoek bestond uit dezelfde panelleden als het eerste bezoek. Op basis van het tweede bezoek heeft het panel aanvullende vragen gesteld. Deze zijn door het LOI beantwoord met aanvullende documentatie. Dit is in december 2006 door het panel bestudeerd en akkoord bevonden. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleiding is beoordeeld. Met dit rapport wordt door de opleiding accreditatie aangevraagd bij de NVAO. In het facetrapport wordt door NQA gerapporteerd op facetniveau. De opleiding heeft in december 2006 een concept van dit rapport voor een check op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het onderwerprapport wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleiding als geheel gegeven. Dit rapport is in december 2006 voor een check op feitelijke onjuistheden aan de opleiding voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in februari Het visitatierapport is uiteindelijk in februari 2007 ter beschikking gesteld aan de opleiding, die het samen met de accreditatieaanvraag kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door de NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die de opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. 10/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

11 1.5 Oordelen per onderwerp Doelstellingen opleiding De facetten van dit onderwerp zijn allen beoordeeld als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Programma De facetten van dit onderwerp zijn allen beoordeeld als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Inzet van personeel De facetten van dit onderwerp zijn allen beoordeeld als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Voorzieningen De facetten van dit onderwerp zijn allen beoordeeld als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Interne kwaliteitszorg De facetten van dit onderwerp zijn allen beoordeeld als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief Condities voor continuïteit De facetten van dit onderwerp zijn allen beoordeeld als voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de opleiding derhalve positief. NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 11/57

12 1.6 Schematisch overzicht oordelen Totaaloverzicht van oordelen op facet- en onderwerpniveau Onderwerp/Facet Opleiding Toegepaste Psychologie Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende 1.2 Niveau bachelor Voldoende 1.3 Oriëntatie hbo bachelor Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen hbo Voldoende 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende 2.4 Studielast Voldoende 2.5 Instroom Voldoende 2.6 Duur Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 3 Inzet van Personeel 3.1 Eisen hbo Voldoende 3.2 Kwantiteit personeel Voldoende 3.3 Kwaliteit personeel Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 5.1 Systematische aanpak Voldoende 5.2 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Voldoende Totaaloordeel Positief Onderwerp 6 Condities voor continuïteit 6.1 Afstudeergarantie Voldoende 6.2 Investeringen Voldoende 6.3 Financiële voorzieningen Voldoende Totaaloordeel Positief 1.7 Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan in paragraaf 1.5 waaruit blijkt dat de opleiding op alle zes de onderwerpen positief scoort, is de conclusie dat het totaaloordeel over de opleiding positief is. 12/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

13 Deel B: Facetten NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 13/57

14 14/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen Voldoende Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De LOI Hogeschool heeft een Programma-adviesraad die voor het hoger onderwijs onder meer (strategische) verkenningen doet naar nationale en internationale ontwikkelingen, die aanbevelingen doet voor het ontwikkelen van nieuwe opleidingen hoger onderwijs en die adviseert over de kwaliteit van de uitvoering van de opleidingen en over het profiel van de docenten. De Programma-adviesraad bestaat uit een voorzitter en negen domeinadviseurs. De samenstelling waarborgt naar de mening van het panel een expertise op strategisch niveau betreffende het domein van de opleiding HBO Toegepaste Psychologie. Aangezien er nog geen landelijk beroeps- en opleidingprofiel HBO Psychologie bestaat, is bij het ontwikkelen van de nieuwe opleiding HBO Toegepaste Psychologie gebruik gemaakt van een beroeps- en opleidingsprofiel dat door de LOI Hogeschool zelf is opgesteld. Dit is vastgelegd in het document Beroeps- en opleidingsprofiel HBO Toegepaste Psychologie, Psychologisch medewerker, juli Het beroepsprofiel is voorgelegd aan het NIP 1 en de VVP 2 ter becommentariëring. Het NIP reageert positief t.a.v. de gekozen naamgeving psychologisch medewerker. Er zijn vraagtekens geplaatst bij de beroepsactiviteiten en bij de marktbehoefte aan afgestudeerden. Vervolgens is een aantal opmerkingen geplaatst bij de propedeuseopzet en plaatsing en zwaarte van vakken. De VVP plaatst kanttekeningen bij de naamgeving en de positionering van de opleiding en de relatie met de PPA- en de wo-opleiding. De LOI heeft naar aanleiding van de opmerkingen van het NIP en VVP wijzigingen doorgevoerd in het beroepsprofiel. Bij het opstellen van het beroepsprofiel is aangesloten bij een NIPO-onderzoek naar de Kansen voor hbo opleiding Psychologie, oorspronkelijk uitgevoerd voor de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Dit rapport is positief over de kansen voor een hbo opleiding Psychologie die opleidt voor functies in met name de HR-sector en de hulpverleningssector. Voor alle LOI-opleidingen zijn onafhankelijke deskundigen, marktverkenners en vakdeskundigen aangesteld. Zij wijzen de opleiding op nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen in het werkveld en geven adviezen met betrekking tot de actualiteit van de opleiding. Bij de opleiding HBO Toegepaste Psychologie is in eerste instantie een werkveld/vakdeskundige aangetrokken om het beroeps- en opleidingsprofiel op te stellen. 1 NIP Nederlands Instituut van Psychologen 2 VVP Vereniging Van Psychodiagnostisch werkenden NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 15/57

16 Dit is sterk gebaseerd op het beroeps- en opleidingsprofiel Assistent in de psychologie van drie hogescholen in Vlaanderen. Daarnaast is een vijftal werkvelddeskundigen, verspreid over de vier afstudeerrichtingen, gevraagd een oordeel te geven over het beroeps- en opleidingsprofiel, het concept informatiedossier en de concept Onderwijs en Examenregeling (OER). Bij de ontwikkeling van de modulen en examens worden deskundigen uit het werkveld betrokken. Voor de opleiding is een overzicht beschikbaar van deskundigen die zijn betrokken bij de propedeusevakken als ontwikkelaar, beoordelaar, docent, toetsconstructeur et cetera. De betreffende personen hebben volgens het panel voldoende ervaring en kennis van de vakgebieden om garant te staan voor de borging van de kwaliteit en de actualiteit van deze opleiding. In het beroeps- en opleidingsprofiel staan de competenties weergegeven waarover een beginnend beroepsbeoefenaar moet beschikken om in de praktijk te kunnen functioneren. De beroepsactiviteiten worden in het beroepsprofiel vanuit twee type functies omschreven: psychodiagnostiek en psychologische hulpverlening. In het opleidingsprofiel zijn deze typefuncties en bijbehorende deelfuncties en taken vertaald naar acht functionele gebieden van taakgebieden die onderling logisch samenhangen. Het beroepsprofiel zal jaarlijks worden geëvalueerd. De competenties zijn gerangschikt in vier categorieën: denken, werkhouding, werkwijze en omgang met anderen. Hierbinnen zijn de 14 competenties verdeeld. Het panel stelt vast dat deze competenties overeenkomen met de eisen waar een psychologisch medewerker aan moet voldoen. Het panel stelt vast dat het beroepsprofiel is afgestemd met gezaghebbende organisaties in het beroepenveld. Het panel vindt de gekozen functie van psychologisch medewerker passend voor de posities die afgestudeerden mogelijk kunnen innemen in het werkveld. Facet 1.2 Niveau bachelor Voldoende Criterium: - De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een hbo-bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De leerdoelen, de leerstof en de examens worden ontwikkeld aan de hand van de Dublin descriptoren en de generieke kernkwalificaties voor het hbo-bachelorniveau van de Commissie Franssen. De LOI Hogeschool hanteert instructiedocumenten voor auteurs en beoordelaars, waarin de beide niveauaanduidingen worden toegelicht. Daarin is tevens een stramien opgenomen voor het leerplan van een module, waarin zowel de inhoud als het hbo-bachelorniveau zijn verwerkt. Er wordt alleen opgeleid voor externe examens als deze door de LOI Hogeschool zijn beoordeeld op het hbo-niveau. Voor de opleiding HBO Toegepaste Psychologie is dit niet van toepassing aangezien er geen landelijk erkende examens en diploma s bestaan voor dit vakgebied. 16/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

17 In het informatiedossier en in de Onderwijs en Examenregeling wordt het niveau van de opleiding beschreven aan de hand van de Dublin descriptoren. In de bijlage van het rapport is een overzicht opgenomen waarmee inzichtelijk is gemaakt hoe de competenties van de opleiding worden gekoppeld aan de Dublin descriptoren en de generieke kernkwalificaties van de commissie Franssen voor een hbo bacheloropleiding. Doordat de LOI Hogeschool de opleidingsdoelen heeft afgeleid van het Belgische profiel voor Assistent in de psychologie (hbo-bachelorniveau) vindt internationale vergelijking plaats. Ook heeft de LOI Hogeschool de opleidingsdoelen en opzet voor het curriculum vergeleken met de bachelor-opleiding Assistant en Psychologie van de Haute Ecole de la Province de Liége Léon-Eli Troclet. In de doelen en uitwerkingen in de OER richt de opleiding zich sterk op het niveau van medewerker psychologie die voornamelijk werkt onder de verantwoordelijkheid van een wo-psycholoog of -pedagoog. De opleiding bakent helder het niveau af ten opzichte van de wo-psycholoog. Ook ten opzichte van het mbo-niveau geeft de LOI Hogeschool een heldere afbakening qua verantwoordelijkheden en vakinhoudelijke kennis van de hbo-psychologisch medewerker. Facet 1.3 Oriëntatie hbo bachelor Voldoende Criterium: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de volgende beschrijvingen van een bachelor: - mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties - een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De LOI-businessunitmanager van het domein heeft minimaal twee keer per jaar contact met de domeindeskundige van de Programma-adviesraad (vergelijk paragraaf 1.1). Doel daarvan is informatie uit te wisselen over successen en knelpunten, vorderingen ten aanzien van de voorbereiding van nieuwe opleidingen en voornemens voor nieuwe opleidingen te bespreken alsmede specifieke vraagstukken en ontwikkelingen in het domein. De Programma-adviesraad wordt voorzien van managementinformatie per domein. De businessunitmanager overlegt tevens minimaal twee keer per jaar met de voorzitter van de beroepenveldcommissie (vergelijk 5.2). In het gesprek met het opleidingsmanagement is gebleken dat de beroepenveldcommissie nog niet is ingesteld. Hiervoor zijn zeven mensen gevraagd, die worden geïnstalleerd zodra de opleiding start. NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 17/57

18 De opleiding leidt op tot de functie psychologisch medewerker. Afgestudeerden kunnen een bijdrage leveren op het gebied van diagnostiek en hulpverlening aan cliënten. Het beroep psychologisch medewerker is omschreven door de commissie ondersteunende beroepen van het NIP. In de praktijk kunnen de taken meer omvattend zijn, afhankelijk van de werkomgeving van de medewerker. De omschrijving van het takenpakket is te vinden in het beroeps- en opleidingsprofiel. De psychologisch medewerker kan werkzaam zijn in verschillende werkvelden, te weten: onderwijs, geestelijke gezondheidszorg (gericht op volwassenen/ouderen en op kinderen/jeugd) en arbeid & organisatie. Deze staan in het beroeps- en opleidingsprofiel nader toegelicht. In het beroeps- en opleidingsprofiel wordt, mede op basis van werkveldonderzoek, een schets gegeven van de mogelijke beroepen waarin een afgestudeerde werkzaam kan zijn. Het panel vindt dit een juiste inschatting van het niveau en de werkzaamheden die mogelijk zijn. De psychologisch medewerker is werkzaam onder verantwoordelijkheid van een wo-psycholoog of wo-pedagoog. De werkzaamheden hebben een uitvoerend karakter en kennen over het algemeen een zekere mate van standaardisatie. Het panel vindt het positief dat afstemming gezocht is met het NIP en VVP ten aanzien van de afbakening van werkzaamheden, verantwoordelijkheden en niveau. Het beroepsprofiel is ook getoetst aan een vijftal werkveldvertegenwoordigers. Het panel vindt het beroeps/opleidingsprofiel helder qua beroepen en functies waar men zich op richt. De werkelijke uitwerking zal zich in de praktijk moeten vormen aangezien het huidige psychologiewerkveld nog geen hbo bachelor afgestudeerden kent. De afgestudeerden zullen hun positie in het werkveld moeten gaan veroveren. De opleiding geeft een heldere afbakening ten opzichte van andere opleidingen in het sociaal agogische domein, zoals CMV en MWD. Een aantal werkvelddeskundigen is door de LOI Hogeschool om commentaar gevraagd betreffende het beroepsprofiel, de vertaling daarvan naar het opleidingsprofiel en het daaruit voortkomende curriculum alsmede het hbo-niveau van de opleiding. De werkveldvertegenwoordigers beschikten daarbij over de OER en de concept-aanvraag. De deskundigen zijn positief over de uitgangspunten en doelstellingen. 18/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

19 Onderwerp 2 Programma Facet 2.1 Eisen hbo Voldoende Criterium: - Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. - Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. - Het programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De LOI Hogeschool hanteert verschillende methoden om de band met actuele ontwikkelingen in het vak en in de beroepspraktijk te borgen. Docenten moeten uit het werkveld komen en zij geven voortdurend feedback op de inhoud van het programma. Bij de ontwikkeling van modulen en examens worden deskundigen uit het werkveld betrokken en voor alle opleidingen zijn marktverkenners en vakdeskundigen aangesteld, die bijdragen aan het actueel houden van het programma. Het panel had tijdens het eerste bezoek op basis van inzage in het materiaal twijfels bij het waarborgen van de beroepsvaardigheden in de opleiding. Tijdens het tweede bezoek heeft de LOI Hogeschool de praktijkleerlijn versterkt. Per module zijn er studiepunten toegekend aan het praktijkgedeelte. Vanaf de start van de hoofdfase dienen studenten een relevante werkplek te hebben, waar de student de praktijkopdrachten uit het praktijkopleidingsboek kan uitvoeren. Tijdens de hoofdfase van de opleiding moeten de studenten een relevante werkplek hebben. Aan de werkplek wordt als eis gesteld dat de student de portfolio-opdrachten en de praktijkopdrachten, de integrale opdracht en de afstudeeropdracht moet kunnen uitvoeren op hbo-niveau en dat theorie en praktijk moeten kunnen worden geïntegreerd. Ook worden aan de praktijkbegeleider (meestal de direct leidinggevende van de student) eisen gesteld qua functie en opleidingsniveau (NIP Psycholoog/NVO Pedagoog). Gedurende de integratieopdracht van de hoofdfase moet iedere student drie cliëntcases geheel doorlopen en volledig beschrijven. Binnen de propedeuse zijn zeven praktijkdagen (bij het eerste bezoek waren dit er vijf), waar de beroepsgerichtheid aan de orde komt. Bij het eerste panelbezoek kwam de inhoud van deze praktijkdagen overeen met de PPA-opleiding. Tijdens het tweede panelbezoek heeft de LOI Hogeschool aangegeven dat zij dit gaan verzwaren en is dit zichtbaar in de het programma van de praktijkdagen. NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 19/57

20 De businessunitmanager overlegt minimaal twee keer per jaar met zowel de domeindeskundige uit de Programma-adviesraad als met de voorzitter van de beroepenveldcommissie. Voor de opleiding HBO Toegepaste Psychologie bestaat op dit moment nog geen beroepenveldcommissie. De beoogde beroepenveldcommissie zal domeinspecifiek opereren en niet opleidingsspecifiek (vergelijk 1.3 en 5.2). De kwaliteit van het lesmateriaal wordt geborgd door een of meer onafhankelijke beoordelaars met kennis van en praktijkervaring in het relevante werkveld. Voor deze kwaliteitscontrole worden vastgestelde procedures en documenten gehanteerd. Aangezien de LOI Hogeschool voor de opleiding HBO Toegepaste Psychologie nog weinig nieuw lesmateriaal heeft ontwikkeld, heeft het panel dit nog niet kunnen vaststellen bij de opleiding HBO Toegepaste Psychologie. Het panel is positief over de modulebeschrijvingen die zijn opgesteld. Tijdens het eerste bezoek stelde het panel vast dat de modulen (en het materiaal) van de propedeuse afkomstig waren van de opleiding PPA 3, hbo informatica en Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) (verkoopbegroting). Deze modulen waren niet aangepast voor de opleiding HBO Toegepaste Psychologie, maar een op een overgenomen. Tijdens het tweede bezoek stelt het panel vast dat de LOI Hogeschool een nieuwe opzet heeft geschreven en nieuwe modulen zal ontwikkelen, waardoor in de modulen een sterkere psychologiecomponent aanwezig is. De niet psychologiespecifieke modulen zullen nu in een psychologische context worden aangeboden. De LOI Hogeschool geeft aan dat kennisontwikkeling onder andere plaats vindt via vakliteratuur, mede doordat de studenten gebruik kunnen maken van de digitale leeromgeving (inclusief mediatheek). In de opleiding HBO Toegepaste Psychologie vindt kennisontwikkeling grotendeels plaats via door de LOI Hogeschool zelf ontwikkeld lesmateriaal. Dit lesmateriaal is op goede, actuele literatuur gebaseerd. Tijdens het eerste bezoek vond het panel de inhoud van het bestudeerde propedeuse lesmateriaal erg mager. Tijdens het tweede bezoek heeft het panel geen studiemateriaal (de cursusmappen) ingezien, maar heeft op basis van de modulebeschrijvingen voldoende vertrouwen dat de modulen met voldoende inhoud, niveau en vakgerichtheid zullen worden ontwikkeld. In de modulebeschrijvingen staat de inhoud van de modulen, de opzet, de werkvormen en de wijze van toetsen vermeld. De LOI stelt bij de start van de opleiding via de digitale mediatheek een lijst met links beschikbaar naar relevante literatuur en websites. De modulebeschrijvingen geven richtinggevende literatuur. De LOI geeft aan dat er op Campus een literatuurlijst is geplaatst met aanvullende literatuur voor verdere verdieping. Het panel heeft de literatuurlijst op papier gezien en stelt vast dat dit voldoende is. De LOI Hogeschool geeft in haar informatiedossier aan dat bij het ontwikkelen van het programma aandacht wordt besteed aan actuele ontwikkelingen via theorie, schriftelijke opdrachten, mondelinge lesdagen en de praktijkopdrachten op de werkplek. 3 PPA Psychologisch Pedagogisch Assistent 20/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

21 Facet 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Voldoende Criterium: - Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. - De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De LOI Hogeschool maakt gebruik van afstandsleren door middel van I-studie: Individueel, Interactief, Intelligent en Innovatief onderwijs. Studenten studeren zelfstandig op door henzelf bepaalde tijdstippen en plaatsen. LOI Hogeschool biedt faciliteiten voor contact met docenten en medestudenten via de digitale leeromgeving voor bijvoorbeeld het insturen van opdrachten, zelfassessments, het opzetten van werkruimten en discussieplatforms en voor het volgen van de eigen studievoortgang. De ontwikkeling van een nieuwe opleiding is de taak van de projectleider, die werkt onder verantwoordelijkheid van de businessunitmanager. Inhoudelijk deskundigen stellen, in overleg met de projectleider en de programmaleiders, op basis van het beroeps- en opleidingsprofiel het leerplan op voor de opleiding en de leerplannen voor de afzonderlijke modulen. Per module worden eindtermen geformuleerd, afgeleid van de eindkwalificaties. Voor de ontwikkeling van een module is in de auteursinstructie een stramien opgenomen voor het leerplan daarvan. De leerdoelen, de leerstof en de examens van LOI Hogeschool-opleidingen worden ontwikkeld aan de hand van de Dublin descriptoren en de generieke kernkwalificaties voor het hbo bachelorniveau van de Commissie Franssen. De vertaling van eindkwalificaties naar vakinhouden is gemaakt in samenwerking met en gecontroleerd door inhoudsdeskundigen op dat specifieke vakgebied. Dit laatste is in het geval van HBO Toegepaste Psychologie voornamelijk gedaan door twee brancheorganisaties en vijf programmaleiders. Deze personen hebben het beroepsen opleidingsprofiel becommentarieerd. Een centrale programmaleiderheeft het voortouw genomen bij het uitzetten van de lijnen naar de modulen, in samenspraak met de projectleider vanuit de LOI Hogeschool. Het panel heeft tijdens het eerste bezoek gesproken met een zestal werkvelddeskundigen. Uit dit gesprek blijkt dat zij allen het beroepsprofiel hebben ingezien en becommentarieerd. Daarbij hadden zij nog niet de beschikking over de inhoud van het propedeuse lesmateriaal van de modulen, zoals het panel dat tijdens de visitatie tot beschikking had. In de adviezen blijken daarnaast verschillende passages letterlijk overeen te komen, waardoor het panel het moeilijk vindt om deze adviezen te zien als onafhankelijk uitgebracht. De LOI geeft aan dat zij de werkvelddeskundigen een format heeft aangereikt voor hun reactie. De drie curriculumadviezen van deze werkvelddeskundigen gaan met name in op de doelen. In het document curriculum en niveau HBO Toegepaste Psychologie geven drie programmaleiders een advies aan de huidige opleiding HBO Toegepaste Psychologie. NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 21/57

22 In het onderwijsprogramma zijn voor de modulen en de afstudeeropdrachten leerdoelen geëxpliciteerd, welke nadrukkelijk zijn gericht op de voor de opleiding geformuleerde eindkwalificaties/competenties. Tijdens de propedeuse worden basiskennis en -vaardigheden aangeleerd in algemene modulen met een psychologische context en in de psychologiespecifieke modulen. De hoofdfase kent vier uitstroomvarianten: GGZ-kinder en jeugd, GGZvolwassenen en ouderen, Onderwijs en Arbeid en organisatie. De uitstroomvarianten zijn logisch gekozen en komen overeen met uitstroomvarianten elders in Nederland en Vlaanderen. De opleiding wordt afgesloten met de Integrale opdracht hoofdfase en een afstudeeropdracht. Tijdens het eerste bezoek stelde het panel vast dat de psychologiemodulen van de propedeuse rechtstreeks overgenomen zijn uit de opleiding PPA, waarbij er onvoldoende vertaling of aanpassing had plaatsgevonden naar de HBO Toegepaste Psychologie context. Tijdens het tweede bezoek heeft het panel de nieuwe opzet voor de opleiding ingezien en stelt op basis hiervan vast dat de modulen van de PPA-opleiding niet zonder meer worden overgenomen, maar dat er nieuwe modulen worden ontwikkeld. In de modulebeschrijvingen wordt een duidelijke relatie gelegd met de eindkwalificaties zoals deze in het beroepsprofiel zijn geformuleerd. Hierdoor en door de versterking van de praktijkleerlijn is het panel van mening dat de modulen aansluiten bij de pyschologiecontext. Tijdens het eerste bezoek stelde het panel vast dat de oriënterende functie van de propedeuse niet tot zijn recht komt omdat een aantal uitstroomvarianten nauwelijks aan de orde komt. Tijdens het tweede bezoek stelt het panel vast dat dit is aangepast en er door middel van de werkveldoriëntatie, de contactdagen en de integrale opdracht propedeuse voldoende oriëntatie is op de verschillende uitstroomvarianten. De competenties zijn gerelateerd aan specifieke beroepsactiviteiten en functionele vakgebieden. De competenties zijn verder uitgewerkt naar benoeming van vereiste kennis en een eerste opzet voor het curriculum met benoeming van modulen per studiejaar en bijbehorende kennisinhouden. De competenties zijn gekoppeld aan de leerdoelen die per module zijn geformuleerd en de eindkwalificaties zijn terug te vinden in het studiemateriaal. De LOI Hogeschool hanteert instructiedocumenten voor auteurs en beoordelaars, waarin niveauaanduidingen worden toegelicht. Daarin is tevens een stramien opgenomen voor het leerplan van een module, waarin zowel de inhoud als het hbo bachelorniveau zijn verwerkt (vergelijk 1.2). Uit procedurebeschrijvingen en via de auteurs blijkt dat geschreven hoofdstukken worden beoordeeld door een beoordelaar, voordat ze daadwerkelijk worden opgenomen in het lesmateriaal. De LOI Hogeschool stelt zich ten doel individueel (hoger) onderwijs te verzorgen dat onafhankelijk van tijd, plaats en tempo plaatsvindt: afstandsonderwijs op maat. Er is sprake van interactief studeren met behulp van de digitale leeromgeving. Een verdieping en uitbreiding van dit systeem, is in ontwikkeling. Gedurende de gehele studie bieden docenten persoonlijke begeleiding en is er de mogelijkheid van contact met studiegenoten. Het onderwijs is sterk gericht op innovatie, onder andere door toepassing van informatietechnologische ontwikkelingen die individueel studeren mogelijk maken. 22/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

23 Binnen het concept van afstandsleren is er sprake van een grote variëteit aan leeractiviteiten, leeromgevingen en keuzemogelijkheden voor de student. De lesstof is leerstof en docent tegelijk. De leerstof wordt aangeboden via de successieve (achtereenvolgens per onderwerp in zijn geheel) en/of de concentrische methode (de leerstof komt telkens opnieuw aan de orde, steeds uitgebreider en moeilijker). Het panel was tijdens het eerste bezoek van mening dat de modulen van de propedeuse niet geheel pasten bij het gewenste hbo-niveau en de hbo-oriëntatie. Er werd veel ingegaan op kennis, inzicht kwam via een aantal opdrachten aan de orde en was dan met name gericht op reflectie. Het toepassen van de geleerde kennis kwam in de propedeuse niet voldoende aan de orde, naar mening van het panel (zie ook 2.1). De psychologievakken in de propedeuse kenden onvoldoende diepgang. Tijdens het tweede bezoek heeft de LOI Hogeschool inzichtelijk gemaakt hoe de modulen aansluiten bij de eindkwalificaties en bij de Dublin descriptoren. Op basis hiervan heeft het panel voldoende vertrouwen dat het materiaal voldoende diepgang zal krijgen. De propedeusemodulen worden afzonderlijk getoetst door in het lesmateriaal opgenomen casusopdrachten en een afsluitend examen. In de hoofdfase worden de modulen getoetst door praktijkopdrachten en een afsluitend examen. Voor elke module worden twee examenmomenten per jaar geboden. De examens worden bij de LOI Hogeschool, locatie Leiderdorp, afgenomen. Positief is dat studenten via de digitale leeromgeving per hoofdstuk kunnen toetsen of zij de kennis beheersen. Bij meer dan 80% goed score kunnen zij het hoofdstuk overslaan als ze dat willen. De lesstof wordt wel nog getoetst in het afsluitende examen. Examens worden door twee examencorrectoren nagekeken en eventueel door een derde arbiter, bij significant verschillende uitslagen. De LOI Hogeschool stelt dat alle toetsen in hoofdzaak bestaan uit open vragen (kennisvragen, inzichtvragen en toepassingsvragen), die eventueel worden aangevuld met mc-vragen. Dit kwam niet overeen met het beeld dat het panel had verkregen van de toetsen uit de propedeuse van de HBO Toegepaste Psychologie tijdens het eerste bezoek. Tijdens het tweede bezoek heeft het panel geen toetsen ingezien. Het panel stelde tijdens het eerste bezoek tevens vast dat het toetsen van inzicht en het toepassingsgerichte karakter wat de opleiding zou moeten hebben, nauwelijks aan bod komt in de toetsen in de propedeutische fase, ook niet in de open vragen. De LOI Hogeschool geeft aan dat zij in het eerste jaar voornamelijk op kennis en inzicht toetsen, daarnaast wordt in de praktijklijn tijdens de propedeuse het toepassen getoetst. De toetsen in de hoofdfase richten zich meer op het toetsen van inzicht en toepassen. Tijdens het eerste bezoek was het onduidelijk hoe de vorderingen van de student qua beroepsvaardigheden zouden worden gemonitord en het aanleren hiervan geborgd. Tijdens het tweede bezoek stelt het panel vast dat in de opleiding HBO Toegepaste Psychologie gewerkt zal gaan worden met een praktijkopleidingenboek (POB), zoals dit ook bij een aantal andere opleidingen succesvol wordt gebruikt. Het POB is de bundeling van opdrachten die de student in zijn werkomgeving moet uitvoeren om zijn beroepsvaardigheden te kunnen ontwikkelen. NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 23/57

24 In het portfolio geven de studenten een reflectie op hun competentieontwikkeling, waarmee de portfoliocoach de voortgang in de gaten houdt. Voor de borging van de kwaliteit van de toetsing heeft de LOI Hogeschool uitvoerige en gedegen procedures opgesteld, zowel voor het opstellen als het beoordelen van toetsen. Zo wordt voor het corrigeren van open vragen gewerkt met een standaarduitwerking. Waar dit niet mogelijk is, is er een correctierichtlijn. LOI breed worden alle modulen/vakken getoetst door een examen en thema's via een praktijkopdracht bestaande uit het maken van een case-opdracht. De praktijkopdrachten worden op de werkplek van de student uitgevoerd. In een afsluitende mondelinge zitting met de praktijkdocent, praktijkbegeleider en een extern deskundige worden het door de student opgebouwde portfolio en de scriptie van de afstudeeropdracht besproken. Tijdens het tweede bezoek stelt het panel vast dat de afstudeeropdracht zal bestaan uit toegepast onderzoek. Facet 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Voldoende Criterium: - Het beoogde programma is inhoudelijk samenhangend. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleidingen van de LOI Hogeschool bestaan uit een propedeuse en een hoofdfase, waaronder een afstudeerfase. De propedeuse bevat basismodulen gericht op de verwerving van basiskennis en -vaardigheden. De hoofdfase bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. De afstudeerfase is gericht op het aanbrengen van integrale samenhang tussen de verschillende modulen. Tijdens het eerste bezoek vond het panel het gepresenteerde propedeusemateriaal niet samenhangend. De modulen van de propedeuse waren direct overgenomen uit andere opleidingsprogramma s (PPA, hbo Informatica en MBA). Hierdoor hadden de niet psychologie-vakmodulen geen link met de psychologie context. Zo kende de module statistiek alleen bedrijfsmatige voorbeelden. Tijdens het tweede bezoek stelt het panel vast dat de LOI op basis van de voorgelegde modulebeschrijvingen nieuw materiaal gaat ontwikkelen, dat meer gericht is op de psychologiecontext. Het panel stelde tijdens het eerste bezoek vast dat de modulen van de propedeuse qua inhoud en diepgang geen solide basis vormen voor de rest van de opleiding. Inhoudelijk was er weinig samenhang tussen de propedeuse en een aantal van de uitstroomvarianten, waardoor de keuze voor een afstudeerrichting werd bemoeilijkt. Tijdens het tweede bezoek stelt het panel dat de samenhang tussen de modulen beter is beschreven. Het curriculum is enerzijds gebaseerd op psychologie als vakgebied en anderzijds op de psychologie als wetenschap. Er is sprake van samenhang tussen de verschillende uitstroomvarianten doordat een aantal modulen gemeenschappelijk wordt gevolgd. 24/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

25 De samenhang binnen een uitstroomvariant wordt vooral bepaald door de eisen en karakteristieken van het relevante werkveld. De LOI Hogeschool geeft aan dat de praktijkleerlijn een integrale samenhang aanbrengt tussen de verschillende modulen van de betreffende uitstroomvariant. Facet 2.4 Studielast Voldoende Criterium: - Het beoogde programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Studenten kunnen de opleiding, met een omvang van 240 EC, in drie jaar afronden. Dat is mogelijk door de efficiencyfactor en het concurrency-principe. De efficiencywinst wordt geboekt doordat de studenten alle weken van het jaar kunnen benutten voor de studie. Daarmee kan de studie met een half jaar worden bekort. Omdat vanaf de hoofdfase een relevante werkplek verplicht is, wordt nogmaals een half jaar studieverkorting gerealiseerd. Door het concurrency-principe kan de student de theorie dagelijks in de praktijk brengen en zich de theorie, door zijn praktijkervaring, sneller eigen maken. Tijdens het eerste bezoek was het panel niet geheel overtuigd van het concurrency-principe voor de opleiding HBO Toegepaste Psychologie, omdat in het studiemateriaal weinig interactie met de werkkring was opgenomen. Bij het tweede bezoek is de praktijkleerlijn verzwaard en is de praktijkcomponent per vak weergegeven. Het panel stelt vast dat hiermee voldoende praktijk in de opleiding zit om het concurrency-principe te realiseren. De opleiding biedt tempo-onafhankelijk onderwijs aan. De opleiding geeft een advies over de volgorde waarin vakken moeten worden bestudeerd, maar de student is vrij om zijn persoonlijke leerroute uit te stippelen. Als hij een vak eerder wil volgen kan hij de opleiding verzoeken om vervroegde toezending van het lesmateriaal of versnelde toezending van alle vakken. De studenten kunnen voorafgaand aan het tentamen hun kennis toetsen. Hierdoor weet de student of hij klaar is voor het examen. Het panel vindt dit positief. In het portfolio neemt de student zijn studieplanning op. Middels een interactieve i- coach, onderdeel van de digitale leeromgeving, kan de student invoeren wanneer hij welke stappen wil zetten. De i-coach stuurt de student bericht wanneer deze actie moet ondernemen of een actie heeft nagelaten. Campus Pro is nu nog niet operationeel voor de studenten HBO Toegepaste Psychologie, de LOI Hogeschool geeft aan deze wel operationeel zal zijn bij de start van de opleiding. In de opleiding zal gewerkt worden met het portfolio. NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt) 25/57

26 In 2005 stelde het panel op basis van inzage in het propedeusemateriaal vast dat er veel EC staan voor relatief kleine vakken. Op basis van inzage in het propedeusemateriaal stelde het panel dat het aantal EC niet in verhouding is met de omvang van de modulen. De studenten kregen geen studiepunten voor de praktijkdagen, maar deze waren wel verplicht. Bij het tweede bezoek stelt het panel vast dat er een onderscheid is in de ec-verdeling voor theorie en praktijk. Naar aanleiding van het eerste visitatiebezoek gaat de LOI hogeschool nieuw onderwijsmateriaal ontwikkelen. Het panel heeft hiervan de modulebeschrijvingen gezien, waarin onder andere de onderwerpen en de vorm van toetsen staan beschreven. Er is een literatuurlijst toegevoegd die door auteurs gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van het onderwijsmateriaal. Op basis hiervan is het panel van mening dat de opleiding nu voldoende verzwaard is. Tijdens het eerste bezoek constateerde het panel dat aan de praktijkdagen geen vorm van inhoudelijke toetsing was gekoppeld, alleen de aanwezigheid van studenten werd getoetst. Het panel miste de toetsing of de studenten het werkelijke niveau en de beroepsvaardigheden hebben eigen gemaakt. Na het tweede bezoek stelt het panel vast dat de beroepsvaardigheden beoordeeld zullen worden aan de hand van het praktijkopleidingenboek in de hoofdfase. Het beheersen van vaardigheden zal worden afgetekend door praktijkbegeleider en docent. In de propedeuse worden beroepsvaardigheden beoordeeld en getoetst. Facet 2.5 Instroom Voldoende Criterium: - Het beoogde programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten: vwo, havo, middenkaderopleiding of specialistenopleiding (WEB) of daarmee vergelijkbare kwalificaties, blijkend uit toelatingsonderzoek. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: Studenten kunnen zich op elk gewenst moment inschrijven voor de opleiding. Om te worden toegelaten tot de opleiding moeten studenten in het bezit zijn van een diploma havo, vwo of mbo4. Als de student 21 jaar of ouder is en niet voldoet aan deze eisen kan hij een toelatingsverzoek doen. De beoordeling van de toelating ligt bij de Toetsingscommissie die bestaat uit (externe) deskundigen. De Toetsingscommissie beoordeelt ook de vrijstellingsverzoeken. Ze maakt daarbij gebruik van een lijst met standaardvrijstellingen die ze elk half jaar checkt. Als een opleiding niet op de standaardlijst voorkomt wordt het verzoek naar een, per opleiding, vaste externe deskundige gestuurd die advies uitbrengt aan de Toetsingscommissie. Voor het verlenen van vrijstellingen voor praktijkonderdelen op basis van elders verworven competenties is ook een verklaring van de werkgever nodig. 26/57 NQA - visitatie LOI Hogeschool - Opleiding HBO Toegepaste Psychologie, bachelor (dt)

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436

LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436 LOI Hogeschool, Leiderdorp Toets Nieuwe Opleiding: HBO Logistiek en Economie Variant: deeltijd (afstandsonderwijs) Croho: 34436 Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader Nieuwe Opleidingen De visitatie vond plaats op 28 september en 7 oktober

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

LOI Hogeschool. HBO Bouwkunde, bachelor. Visitatiedatum: 23 november 2005

LOI Hogeschool. HBO Bouwkunde, bachelor. Visitatiedatum: 23 november 2005 LOI Hogeschool Opleiding: Variant: HBO Bouwkunde, bachelor deeltijd Visitatiedatum: 23 november 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, maart 2006 2 NQA visitatie LOI Hogeschool, opleiding HBO Bouwkunde,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014

Datum locatiebezoek : 29 februari 2016 Datum paneladvies : 18 april 2016 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 18 februari 2014 ,mmo r n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Hogeschool NTI Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, Bachelor of Applied Psychology Variant: deeltijd

Hogeschool NTI Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, Bachelor of Applied Psychology Variant: deeltijd Hogeschool NTI Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: HBO Toegepaste Psychologie, Bachelor of Applied Psychology Variant: deeltijd Visitatiedata: 28 oktober 2005 / 26 oktober 2006 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleidingen: Accountancy en Bedrijfseconomie, hbo-bachelor; Varianten: Accountancy voltijd/deeltijd/duaal Bedrijfseconomie voltijd Visitatiedatum: 27 juni 2006 Netherlands

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Accountancy LOI Hogeschool. Croho-registratie: 34484. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Accountancy LOI Hogeschool. Croho-registratie: 34484. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Accountancy LOI Hogeschool Croho-registratie: 34484 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 18 augustus 2004

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34500

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34500 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hbo bachelor Facility Management LOI Hogeschool Croho-registratienummer: 34500 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 14 september 2010

Nadere informatie

hbo-bachelor Security Management LOI Hogeschool 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

hbo-bachelor Security Management LOI Hogeschool 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding hbo-bachelor Security Management LOI Hogeschool 10 december 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6 2.2 Opbouw paneladvies

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven

Fontys Hogescholen. Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Fontys Hogescholen Opleiding: Financial Services Management hbo bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34414 Locatie: Eindhoven Visitatiedatum: 8 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Breda

Avans Hogeschool, Breda Avans Hogeschool, Breda Opleiding: Management in de Zorg; hbo-bachelor Varianten: deeltijd Croho: 34538 Visitatiedatum: 26 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007 2/55 NQA

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Varianten: Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 29 en 30 september 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) 2 NQA visitatie Avans Hogeschool vestiging

Nadere informatie

HBO en HBO-niveau in het CAM veld

HBO en HBO-niveau in het CAM veld HBO en HBO-niveau in het CAM veld Voorzitter SNRO: Drs. Johan Boogaars 3 oktober 2013. Inleiding Op dit moment worden er door verzekeraars maar ook beroepsverenigingen en koepels stellingen geponeerd en

Nadere informatie

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING

OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING OPSTELLEN EINDKWALIFICATIES OPLEIDING MARIANNE KOK/HERBERT WOLDBERG/HVA Toelichting bij opt opstelellen van eindkwalificaties van een opleiding bij de HvA 1 Het opleidingsprofiel: De beroepspraktijk draagt

Nadere informatie

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties 1 Inleiding In haar procedure van de accreditatie van bestaande opleidingen heeft de NAO een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde & Overheidsmanagement hbo-bachelor Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Croho: 34464 Visitatiedatum: 25 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Visitatiedatum: 31 oktober 2006 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006

Hogeschool Rotterdam. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Varianten: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, hbo-bachelor; voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 10 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingen: Informatica en Technische Informatica; hbo-bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 34479 (I) en 34476 (TI) Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Toerisme en Recreatie LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34413

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hbo bachelor Toerisme en Recreatie LOI Hogeschool. Croho-registratienummer: 34413 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hbo bachelor Toerisme en Recreatie LOI Hogeschool Croho-registratienummer: 34413 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 14 september

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Commerciële Economie, bachelor (incl. specialisatieprogramma SportMarketing & Management) Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 16 mei

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Facility Management LOI Hogeschool. CROHO nummer 34500. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Facility Management LOI Hogeschool. CROHO nummer 34500. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Facility Management LOI Hogeschool CROHO nummer 34500 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 2 mei 2005 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs De visitatie vond

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Werktuigbouwkunde; hbobachelor Varianten: voltijd, duaal en deeltijd Visitatiedata: 27 en 28 oktober 2005 Aanvullende onderzoek aug./sept. 2006 Netherlands Quality

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 19 en 20 september 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd

hbo-bachelor Sociaal-Juridische Dienstverlening (240 ECTS) 22 oklober 2012 voltijd, deeltijd se a ccr editati eorgani sati e Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor SociaalJuridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool roningen datum 7 mei2013

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Opleiding: Leraar voortgezet onderwijs 1e graad Lichamelijke Opvoeding hbo-bachelor Croho: 35025 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 2 april 2008 Netherlands

Nadere informatie

Avans Hogeschool, Tilburg

Avans Hogeschool, Tilburg Avans Hogeschool, Tilburg Opleidingen: Varianten: Bouwkunde, Bouwtechnische Bedrijfskunde en Civiele Techniek voltijd en duaal Visitatiedata: 4 en 5 november 2004 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht,

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006 Hogeschool Utrecht Opleiding: Variant: Opleiding: Varianten: Huidtherapie, hbobachelor voltijd Farmakunde, hbobachelor voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 16 maart 2006 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie & Recht HBO-bachelor Croho: 34435 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde

Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde Opleiding: Werktuigbouwkunde, hbo-bachelor Varianten: voltijd/deeltijd/duaal/automotive Visitatiedata: 24 en 25 februari 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Plattelandsvernieuwing, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 en 21 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus 2005 2 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Business Administration LOI University

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Business Administration LOI University ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Master of Business Administration LOI University aan het NVAO Toetsingskader Nieuwe Opleidingen De visitatie vond plaats op 28 september 2005

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Nijmegen Opleiding: Ergotherapie hbo bachelor Croho: 34574 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 31 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007

Nadere informatie