GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren"

Transcriptie

1 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 oktober 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken en Michel Vanroy, schepenen; en Marleen Peeters, toegevoegd schepen; Alfons Capiot, Josiane Caproens, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Robert Wijnen, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux, Roel Palmans, Jossy Meers en Paul Vandormael, raadsleden; en Geert Rouffa, gemeentesecretaris Verontschuldigd: nihil Afwezig: nihil Aanwezig na aanvang der vergadering: raadslid Walter Callebaut vanaf punt 7 en raadslid Bert Vertessen vanaf punt 8 Voortijdig de vergadering verlaten: nihil De vergadering wordt geopend om 20 uur. IN OPENBARE VERGADERING 01 OCMW - Budget dienstjaar Budgetwijziging nr. 3 - Kennisgeving Kennis wordt genomen van budgetwijziging nr. 3 van het OCMW voor het dienstjaar De wijzigingen hebben enkel betrekking op het investeringsbudget dat werd aangepast voor het uitvoeren van volgende werken en leveringen: radiatoren/airco Monetzaal ,47 EUR radiatoren/airco burelen 9 703,18 EUR Deze investeringen worden deels gefinancierd met een lening en deels met overschotten van de OCMWrekening Budgetwijziging nr. 3 van het OCMW met betrekking tot het dienstjaar 2010 heeft geen impact op de gemeentelijke toelage. 1

2 02 OCMW - Budget dienstjaar Budgetwijziging nr. 4 - Kennisgeving Kennis wordt genomen van budgetwijziging nr. 4 van het OCMW voor het dienstjaar De wijzigingen dringen zich meer bepaald op in de volgende activiteitencentra (bedragen in EUR): 100/99 ontv algemene diensten + 250,00 832/99 ontv sociale dienst, algemeen ,00 832/51 ontv sociale dienst, LOI ,00 844/99 ontv dienstencentrum algemeen + 945,00 844/06 ontv dienstencentrum zalen ,00 844/04 ontv dienstencentrum kinderopvang + 190,00 100/99 uitg algemene diensten ,00 832/99 uitg sociale dienst, algemeen ,00 832/51 uitg sociale dienst, LOI ,00 844/99 uitg dienstencentrum algemeen ,00 844/06 uitg dienstencentrum zalen ,00 844/04 uitg dienstencentrum kinderopvang ,00 844/05 uitg dienstencentrum bus + 460,00 Zowel de ontvangsten als de uitgaven stijgen in totaal met ,00 EUR. Budgetwijziging nr. 4 van het OCMW met betrekking tot het dienstjaar 2010 heeft geen impact op de gemeentelijke toelage. 03 Programmatie-VZW Ter Kommen - Begroting dienstjaar Goedkeuring De begroting dienstjaar 2011 van de Programmatie-VZW Ter Kommen zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering op 12 oktober 2010 wordt unaniem goedgekeurd. Samenvattend geeft zij volgende totalen (bedragen in EUR): opbrengsten gewone werking: omzet ,00 andere bedrijfsopbrengsten ,00 totaal opbrengsten ,00 kosten gewone werking: handelsgoederen ,00 diensten en diverse goederen ,00 totaal kosten ,00 2

3 Impact op de gemeentebegroting dienstjaar 2011: werkingstoelage (gewone werking) ,00 toelage voor de culturele raad 620,00 toelage voor Hoeselt Zomert ,00 04 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra - Voorstel tot statutenwijziging - Goedkeuring Het voorstel van statutenwijziging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra wordt unaniem goedgekeurd. Een aanpassing van de statuten is noodzakelijk omdat tengevolge van de partiële splitsing van Interelectra in 2005 waarbij de elektriciteitsnetten werden overgedragen aan Inter-energa, de teledistributienetten aan Inter-media en de rioleringswerken aan Inter-aqua, er eveneens diende gesleuteld te worden aan het tot dan toe gehanteerde winstverdelingsmechanisme. Deze wijzigingen werden tot nog toe niet opgenomen in de statuten van Interelectra. De buitengewone algemene vergadering waar over deze statutenwijziging gestemd zal worden, is gepland voor maandag 29 november Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media - Voorstel tot statutenwijziging - Goedkeuring Het voorstel van statutenwijziging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media wordt unaniem goedgekeurd. Deze statutenwijziging heeft eveneens betrekking op het statutaire winstverdelingsmechanisme. In de statuten van Inter-media is tot op heden voorzien dat, na vergoeding van het kapitaal naar rato van 6,25%, het saldo van het dividend verdeeld wordt over de gemeenten op basis van de exploitatiecijfers per gemeente. Bij de zogenaamde Telenet-deal in oktober 2008 werd het klantenbestand van Inter-media aan Telenet overgedragen en behield Inter-media een vorm van naakte eigendom op het kabel-tv-netwerk. Vanaf die datum werd de exploitatie op de netwerken door Telenet overgenomen en werden geen bijkomende klantencontracten met Inter-media afgesloten of contractopzeggingen lastens Inter-media genoteerd. Vandaar dat het winstverdelingsmechanisme waarin de evolutie van het aantal klanten in het saldo-dividend relevant was, gewijzigd moet worden om tot een stabiel en correct winstverdelingsmechanisme te komen. De buitengewone algemene vergadering waar over deze statutenwijziging gestemd zal worden, is gepland voor dinsdag 7 december

4 06 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa - Voorstel tot statutenwijziging - Goedkeuring Het voorstel van statutenwijziging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa wordt unaniem goedgekeurd. De statutenwijziging van Inter-energa is drieledig en heeft betrekking op een uitbreiding van het maatschappelijk doel voor ESCO-services (ESCO staat voor Energy Services Company), het uitschakelen van de invloed van de indexering op het winstverdelingsmechanisme en een tekstuele aanpassing van de bepalingen m.b.t. het Corporate Governance Comité. Wat betreft de uitbreiding van het maatschappelijk doel voor ESCO-services, is het zo dat Inter-energa als distributienetbeheerder een rol wil spelen op het vlak van rationeel energiegebruik en dit ook ten dienste wenst te stellen van haar gemeentelijke aandeelhouders. In het vooruitzicht van het aanbieden van deze diensten aan de gemeenten is een aanvulling van het maatschappelijk doel bijgevolg noodzakelijk. Een tweede wijziging dringt zich op om de invloed van de indexering op het winstverdelingsmechanisme uit te schakelen. Met de huidige winstverdelingsclausules en bij gelijkblijvend niveau van dividend, zal het aandeel van de provincie door de indexeringsclausule in artikel 6 gestaag toenemen. Om deze evolutie tegen te gaan zal de investeringsclausule met ingang van 1 januari 2010 niet langer worden toegepast. De laatste wijziging heeft betrekking op het begrip "werkmaatschappij" in bepalingen omtrent het Corporate Governance Comité. Interelectra en Infrax zijn inmiddels officieel erkend als werkmaatschappij door de regulator. Derhalve is het zaak om dit begrip op te nemen in de bepalingen omtrent het Corporate Governance Comité. Het betreft een louter formele wijziging en heeft verder geen enkele invloed op de werking van het Corporate Governance Comité. De buitengewone algemene vergadering waar over deze statutenwijziging gestemd zal worden, is gepland voor dinsdag 14 december Aanduiding van gemeentelijke afgevaardigden en bepaling van het mandaat om deel te nemen aan de algemene vergadering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden van Inter-aqua, Interelectra, Inter-media en Inter-energa - Goedkeuring VOOR DE AANDUIDING VAN GEMEENTELIJK AFGEVAARDIGDEN IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN RESPECTIEVELIJK INTER-AQUA, INTERELECTRA, INTER-MEDIA EN INTER-ENERGA WORDT AFGESPROKEN GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN STEMBRIEF. DE RAAD VERKLAART ZICH BOVENDIEN UNANIEM AKKOORD MET DE VOORGEDRAGEN KANDIDATEN EN DIT ZONDER STEMMING. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INTER-AQUA Voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-aqua van dinsdag 16 november 2010 wordt 4

5 raadslid Jossy Meers gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. Bij verhindering zal raadslid Bert Vertessen fungeren als plaatsvervanger. De raad verklaart zich eveneens unaniem akkoord met de agenda van deze vergadering. De heer Jossy Meers, die als gevolmachtigde deze zitting zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda. De door de raad van bestuur vastgestelde agenda omvat volgende punten: 1 Begroting 2011: te ontwikkelen activiteiten en strategie 2 Toetreding nieuwe deelnemer 3 Benoeming bestuurders INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INTERELECTRA Voor de buitengewone algemene vergadering van Interelectra van maandag 29 november 2010 wordt raadslid Yves Croux gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. Bij verhindering zal raadslid Carine Box fungeren als plaatsvervanger. De raad verklaart zich eveneens unaniem akkoord met de agenda van deze vergadering. De heer Yves Croux, die als gevolmachtigde deze zitting zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de agenda. De door de raad van bestuur vastgestelde agenda omvat volgende punten: 1 Begroting 2011: te ontwikkelen activiteiten en strategie 2 Statutenwijziging 3 Toetreding nieuwe deelnemer 4 Benoeming bestuurders INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INTER-MEDIA Voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-media van dinsdag 7 december 2010 wordt schepen Werner Raskin gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. Bij verhindering zal schepen Michel Vanroy fungeren als plaatsvervanger. De raad verklaart zich eveneens akkoord met de agenda van deze vergadering. De heer Werner Raskin, die als gevolmachtigde deze zitting zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de punten van de agenda. De door de raad van bestuur vastgestelde agenda omvat volgende punten: 1 Begroting 2011: te ontwikkelen activiteiten en strategie 2 Toetreding nieuwe deelnemers voor Infra-X-net 3 Statutenwijziging INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND INTER-ENERGA Voor de buitengewone algemene vergadering van Inter-energa van dinsdag 14 december 2010 wordt schepen Michel Vanroy gemandateerd als titelvoerend afgevaardigde-volmachtdrager namens de gemeente. Bij verhindering zal schepen Werner Raskin fungeren als plaatsvervanger. 5

6 De raad verklaart zich eveneens akkoord met de agenda van deze vergadering. De heer Michel Vanroy die als gevolmachtigde deze zitting zal bijwonen, wordt gemandateerd een positieve stem uit te brengen over de punten van de agenda. De door de raad van bestuur vastgestelde agenda omvat volgende punten: 1 Begroting 2011: te ontwikkelen activiteiten en strategie 2 Statutenwijziging 3 Benoeming bestuurders Raadslid Gert Hellinx verlaat de zitting 08 Jeugddienst - Jeugdbeleidsplan Goedkeuring Het jeugdbeleidsplan met bijhorend subsidiereglement wordt unaniem goedgekeurd. Het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid verplicht gemeenten die in aanmerking willen komen voor subsidiëring vanuit het Vlaams Agentschap Sociaal Cultureel Werk tot de opmaak van een driejaarlijks jeugdbeleidsplan. Van zodra het plan is goedgekeurd door het Agentschap van Sociaal Cultureel Werk kan de gemeente aanspraak maken op een betoelaging van ongeveer ,00 EUR (gebaseerd op de trekkingsrechten van 2009). Het jeugdbeleidsplan omvat acties die het jeugdwerk voor de periode ondersteunen. In het beleidsplan worden de krijtlijnen uitgezet voor het beleid dat de gemeente de komende jaren wil voeren. Het is de intentie om het gevoerde jeugdbeleid van de voorbije jaren te bestendigen. Dingen die goed waren worden verder gezet en zo nodig versterkt. Dingen die minder goed waren zullen worden bijgestuurd. En waar mogelijk zullen ook nieuwe initiatieven worden gestart. De prioriteiten brandveiligheid en jeugdcultuur hebben zo al voor een nieuwe insteek gezorgd en mede hierdoor is men er reeds in geslaagd om nieuwe initiatieven en ondersteuningsvormen op te zetten. Alles zal in het werk gesteld worden om dit plan de volgende jaren in de praktijk om te zetten. Het beleidsplan werd eerder al van een positief advies voorzien door de jeugdraad. Raadslid Robert Wijnen merkt op dat het jeugdbeleidsplan een zeer degelijk document is doch nog enige verduidelijking vraagt. Op zijn verzoek licht schepen Serge Voncken toe dat het begrip 'jeugdcultuur' in het plan doelt op diverse culturele initiatieven voor de lokale jeugd die in samenwerking met andere diensten en disciplines worden uitgewerkt. Op de vraag naar de inrichting van een speeltuin antwoordt schepen Serge Voncken dat het bestuur dit project wel degelijk zal realiseren, maar dat er gewacht wordt op de nieuwbouw van de kinderopvang zodat de speeltuin niet te lijden heeft onder deze bouwwerken. Robert Wijnen geeft verder nog aan dat hij in het plan graag een toelichting met activiteitscijfers omtrent de werking van de VZW Jeugdhuis had gevonden alsook een overzicht van het aantal leden van de Hoeseltse jeugdbewegingen. De schepen benadrukt dat de VZW Jeugdhuis zeer actief is en goed 6

7 werk levert. Hij bevestigt tevens nogmaals dat onderhavig jeugdbeleidsplan een positief advies kreeg van de voltallige jeugdraad. Raadslid Gert Hellinx neemt terug deel aan de zitting 09 Brandweer - Oprichting van een operationele prezone Limburg-Oost - Goedkeuring De raad verklaart zich unaniem akkoord met de kandidatuur om een operationele prezone (OPZ) Limburg- Oost op te richten volgens de modaliteiten voorzien in het 'draaiboek betreffende de inplaatsstelling van de OPZ'. Verder wordt eveneens akkoord gegaan met de modaliteiten en financiering zoals voorzien in de overeenkomst met de Federale staat en met de aanduiding van de stad Genk als vertegenwoordiger van de gemeenten in de brandweerzone. Uittredend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom ondertekende begin deze week een overeenkomst voor de toekomstige brandweerhervorming. Het is de eerste belangrijke stap naar de vorming van nieuwe brandweerzones. In totaal komen er 32 brandweerzones in plaats van de huidige 254 brandweerkorpsen. Een serieuze schaalvergroting die de brandweer beter moet wapenen tegen grote rampen. Het materieel zal beter en efficiënter ingezet kunnen worden en meer expertise zal de interventietijd naar beneden moeten halen. Het uiteindelijk doel is dat iedereen even snel en adequaat geholpen zal kunnen worden. Limburg wordt opgedeeld in de zones Oost (Genk, Maaseik, Maasmechelen, Hoeselt en Bilzen), Zuidwest (Hasselt, Sint-Truiden, Tongeren, Beringen en Heusden-Zolder) en Noord (Lommel, Bree en Leopoldsburg). Zoals bij de politiehervorming zullen ook de brandweerzones beheerd worden door brandweercolleges en brandweerraden. De burgemeester blijft wel nog altijd verantwoordelijk voor de brandweer op zijn/haar grondgebied. Ook het personeel zal in dienst blijven van de gemeente. Dankzij deze overeenkomst zal de pre-zone Limburg-Oost kunnen beschikken over een budget van ,00 EUR dat aangewend zal worden voor personeelskosten, werkingskosten en investeringen. Ten einde de zonewerking verder te zetten in 2011, dient iedere gemeente van de zone een bedrag van 0,25 EUR per inwoner bij te dragen. 10 ROP - Verkavelingsaanvraag van Kolmont Woonprojecten en sociale huisvestingsmaatschappij Cordium voor de percelen Hoeselt 1ste afd., sectie F, nrs. 1T, 4T, 176D2, 180E, 166G3, 166L3, 166R4, 167Z, 168B2, 168Z, 169A, 170E, 173 en 180A, gelegen 'Middelste Kommen' te Hoeselt - Goedkeuring van de zaak der wegen en intrekking van het vorig raadsbesluit van 30 september 2010 Het tracé van aan te leggen wegen, pleinen, fiets- en voetpaden binnen de verkaveling 'Middelste Kommen', zoals aangegeven op het verkavelingplan en het ontwerp aanleg infrastructuur van het ontwerpen advies-bureau LIBOST-GROEP nv te Hasselt van 28 augustus 2009 en herzien op 12 april 2010, wordt 7

8 goedgekeurd met 16 stemmen voor (Annette Stulens, Werner Raskin, Guy Thys, Serge Voncken, Michel Vanroy, Marleen Peeters, Walter Callebaut, Gert Hellinx, Carine Moors, Linda Verjans, Carine Box, Jos Buysmans, Steven Driesen, Bert Vertessen, Yves Croux en Jossy Meers), 5 stemmen tegen (Alfons Capiot, Josiane Caproens, Robert Wijnen, Roel Palmans en Paul Vandormael) en 0 onthoudingen. Het gemeenteraadsbesluit ter zake van 30 september 2010 wordt ingetrokken. De oppositie, bij monde van raadsleden Alfons Capiot en Josiane Caproens, merkt op dat ze gelet op het voorliggende tracé der wegen ongunstige adviezen van Ruimte & Erfgoed Hasselt niet uitsluit wanneer in de toekomst stedenbouwkundige vergunningen worden aangevraagd. De voorzitter repliceert hierop dat de verkavelingsaanvraag is besproken in meerdere voorbereidende vergaderingen met alle betrokken partijen en toen al de zegen meekreeg van de verschillende adviesverlenende instanties. Raadslid Robert Wijnen is ervan overtuigd dat er een ander plan m.b.t. de zaak der wegen Middelste Kommen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad dan op 30 september Schepen Guy Thys ontkent dit ten stelligste. Het agendapunt wordt ingetrokken en gewoon opnieuw behandeld. Raadslid Roel Palmans tenslotte vreest dat de verkaveling 'Middelste Kommen' met dit tracé der wegen veel bijkomend sluipverkeer zal veroorzaken met name via de ruilverkaveling. De voorzitter benadrukt echter dat er geen regulier verkeer is toegelaten op de ruilverkavelingswegen en dat hierop zal worden toegezien. Het volledig verkavelingsdossier zal voor advies worden voorgelegd aan Ruimte en Erfgoed afdeling Limburg te Hasselt. ALVORENS DE ZITTING TE SLUITEN WORDEN EERST NOG DE TOEGEVOEGDE PUNTEN INGEDIEND DOOR HET VLAAMS BELANG IN BESPREKING GENOMEN. BIJKOMENDE AGENDAPUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID ROEL PALMANS 11 Islamitisch offerfeest te Alt-Hoeselt op 16 november " Hoe kan het college van burgemeester en schepenen ondanks een ongunstig advies van de milieudienst zoiets toch goedkeuren???? Ondanks het unaniem besluit van diervriendelijke gemeente Ondanks dat er aan een aantal wettelijke voorwaarden niet is of kan voldaan worden. En of er kan aan voldaan worden is zeer twijfelachtig. Het aanvraagdossier was zeer onvolledig er is geen leidingwater voorhanden de locatie is niet aangesloten op het rioleringsnet het reinigingswater wordt niet afgevoerd naar een openbare waterzuiveringsinstallatie hoe kan men zoiets laten doorgaan met een gunstig advies???????????? " Raadslid Roel Palmans licht onderhavig agendapunt toe. De voorzitter repliceert dat in dit dossier de Milieudienst zoals gebruikelijk een advies heeft geformuleerd aan het college van burgemeester en schepenen. Hierbij werd het schepencollege erop attent gemaakt dat het dossier op een aantal vlakken niet voldeed en onvolledig was. Gezien de uiterste datum voor indiening van een aanvraag bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) nabij was, werd beslist de aanvraag 8

9 met gunstig advies door te verwijzen mits voldaan zou worden aan alle wettelijke voorwaarden. De aanvrager kreeg zo nog maximaal de tijd om zich met deze voorwaarden in orde te stellen. Intussen is gebleken dat dit niet is gelukt. Er zal dan ook geen islamitisch offerfeest plaatsvinden in Hoeselt. Roel Palmans meent dat het college van burgemeester en schepenen gewoon geen negatieve beslissing heeft durven nemen. Schepen Serge Voncken weerlegt dit door te stellen dat het college iedere Hoeselaar die een feest wil organiseren hiertoe zijn rechtmatige kans wil laten, maar daarbij wettelijke voorwaarden oplegt. Dit is in dit dossier niet anders geweest. BIJKOMENDE AGENDAPUNT AANGEBRACHT DOOR RAADSLID PAUL VANDORMAEL 12 Aanpassing van het huishoudelijk reglement d.m.v. invoering van een rondvraag " Aanpassing van het huishoudelijk regelement d.m.v. een invoering van een rondvraag. daar we de agenda meer als een week op voorhand krijgen en er punten kunnen bijgevoegd worden tot vrijdagmiddag, vinden wij dat er een rondvraag moet komen. er kan nog vanalles gebeuren van vrijdagmiddag tot de week erop donderdag, de dag van de gemeenteraad. en dit voor alle fracties, met een maximum van 2 vragen per fractie. Dit moet toch zeker kunnen. " Raadslid Paul Vandormael verduidelijkt zijn verzoek om het huishoudelijk reglement aan te passen. De voorzitter verwijst evenwel naar artikel 22 van het Gemeentedecreet dat stelt dat de agenda van de gemeenteraad door gemeenteraadsleden kan worden aangevuld met toegevoegde agendapunten op voorwaarde dat ze 5 dagen voor de raadszitting worden binnengebracht bij de gemeentesecretaris. Een aanpassing van het huishoudelijk reglement kan hieraan niet verhelpen daar het ondergeschikt is aan het Gemeentedecreet. De zitting wordt voor gesloten verklaard om uur. 9

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 november 2012 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 26 april 2007 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 mei 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 5 maart 2009 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Bert Vertessen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 november 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 maart 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, Bert Vertessen, Yves Croux en

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 27 september 2012 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 april 2011 Aanwezig: Werner Raskin, schepen-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy, Steven

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 november 2010 Aanwezig : Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Serge Voncken

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 maart 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 december 2016 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 20 maart 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Walter

Nadere informatie

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen;

Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin, burgemeester; Guy Thys, Bert Vertessen en Michel Vanroy, schepenen; Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Serge Voncken, Linda Verjans, Walter Callebaut, Steven Driesen, Jos Buysmans, Johan Schoefs, Rudi Coenegrachts, Geert Achten, Marc Jehaes, Wendy Bollen, Nadine

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 1 juni 2017 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Michel Vanroy, wnd. burgemeester; Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 mei 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin, Bert

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 april 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 oktober 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 april 2013 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 november 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Provincie LIMBURG Arrondissement TONGEREN GEMEENTE HOESELT Besluit van de gemeenteraad betreffende de verkiezing van de leden van de Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn UITTREKSEL

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 30 april 2009 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Walter Callebaut

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 24 november 2011 Aanwezig: Werner Raskin, eerste schepen-voorzitter, Guy Thys, Michel Vanroy

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 september 2008 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 juni 2011 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 27 mei 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2006 Aanwezig: de heren Guy Thys, wnd burgemeester-voorzitter; Werner Raskin en

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL

Nadere informatie

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN

STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN STATUTEN JEUGDRAAD DE HAAN Hoofdstuk 1 : Benaming, erkenning en doelstelling Titel 1 : benaming en erkenning Art. 1 Art. 2 Onder de benaming Jeugdraad De Haan wordt in De Haan een jeugdraad opgericht.

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 maart 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 mei 2012 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys, Michel Vanroy,

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 MEI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Reglement betreffende de toepassing van sociale correcties DIFTAR-systeem met

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni 2015

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren. Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni 2015 GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 juni 2015 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

Kerkfabriek Sint-Martinus

Kerkfabriek Sint-Martinus TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 29 APRIL 2015 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Verhindering OCMW-raadslid

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 22 juni 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 april 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

IN OPENBARE VERGADERING

IN OPENBARE VERGADERING GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 18 december 2014 AANWEZIG: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner Raskin,

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 23 februari 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 28 april 2005 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner Raskin,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 18 februari 2013 De voorzitter van de gemeenteraad, bij beslissing van 7 februari 2013, verzoekt de gemeenteraad te vergaderen, te beraadslagen en te beslissen op 18 februari

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring

reglement op de begraafplaatsen Goedkeuring Huishoudelijk Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad in vergadering van 28 april2016 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Werner Raskin,

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 27 april Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 27 april 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum

Goedkeuring te hechten aan de wijziging aan het meerjarenplan van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming Centrum 1 FINANCIËN Toelichting GEMEENTERAAD 9 november 2011 1.1 Budgetwijzingen nr. 3 en 4 gemeente. De budgetwijziging 2011 3 (exploitatie) en 4 (investering) van de gemeente Leopoldsburg wordt goedgekeurd.

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage

Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Aanvraagformulier voor een lokalentoelage Dit formulier dient om toelagen aan te vragen volgens het gemeentelijk subsidiereglement jeugdwerk in Maasmechelen, goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00

Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 Gemeenteraad Bocholt 23 mei 2013 I 20u00 1. Oprichting van een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC In het kader van de ondersteuning van het lokaal mobiliteitsbeleid voorziet het decreet van 20

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 25 februari 2010 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin, Guy Thys,

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 31 augustus 2006 Aanwezig: mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; de heren Werner

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 30 mei 2013 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 JANUARI 13

ZITTING VAN 28 JANUARI 13 PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- ZITTING VAN 28 JANUARI 13 AANWEZIG: de heer Koenraad Van Coppenolle, voorzitter de dames Veerle Daems, Martine Dierickx, Heleen Vangeel en Freya Verlinden

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren

GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren GEMEENTE HOESELT Provincie Limburg - Arrondissement Tongeren Verslag van de vergadering van de Gemeenteraad van 29 oktober 2009 Aanwezig : mevr. Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Werner Raskin

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 november 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/2 Wijziging subsidiereglement 'Erkenning en

Nadere informatie