Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken. Onderwijsproces -> Docenten. Overdragen van informatie en vaardigheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken. Onderwijsproces -> Docenten. Overdragen van informatie en vaardigheden"

Transcriptie

1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Docent B Functienaam Docent B Codering Organisatie Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken Onderdeel [geen] Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 45 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sector van een campus van een brede scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs, Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken. Een sector bestaat uit meerdere teams. Het team draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De sectoren leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. Een team als geheel is verantwoordelijk voor de resultaten binnen het werkterrein van het team. Binnen het team dragen medewerkers vanuit eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit, vanuit een op samenwerking gerichte instelling, actief bij aan die resultaten. De Teamcoördinator houdt het overzicht op het geheel, weet wat er speelt en coacht, waar nodig, het team of individuen binnen het team in het realiseren van de gewenste resultaten. De Docent B draagt zorg voor het onderwijs van de onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, draagt zorg voor het, binnen kaders en de eigen beleidsvrije ruimte, uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op het eigen vakgebied, draagt bij aan de activiteiten van de sector/campus en/of de Onderwijsgemeenschap. De Onderwijsgemeenschap kent sectoren bestaande uit verschillende teams waarvan de samenstelling bestaat uit een Teamcoördinator, een aantal verschillende niveaus docentfuncties, Onderwijsassistenten en Instructeurs. Werkzaamheden 1. Doceert het vakgebied en begeleidt het leerproces door: * het beheersen en toepassen van diverse didactische methoden en technieken; * het overbrengen van kennis en vaardigheden en daarbij kunnen aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van de individuele leerling; * het maken van diverse planningen;

2 * het maken van toetsen; * het zich actief op de hoogte houden van ontwikkelingen op het vakgebied (door het lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); * het zich actief op de hoogte stellen van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; FUWA_VO

3 FUWA-VO Sessie Docent B * het bevorderen van de autonomie en zelflerend vermogen van de leerlingen; * het reflecteren op de resultaten van de leerlingen, het vergelijken van de resultaten met collega's en het overleggen over verbetering; * het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijsprogramma; * het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling en de verzorging van nieuwe onderwijsprogramma's op basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; * het participeren in werk- en projectgroepen van het team binnen de sector betreffende de vernieuwing en ontwikkeling van het onderwijs binnen het vakgebied; * het verrichten van buitenschoolse en buitenlesactiviteiten. Het vakgebied gedoceerd en het leerproces begeleid, zodanig dat: - leerlingen onderwijs krijgen dat bij hun belevingswereld aansluit; - de kennis en vaardigheden van leerlingen adequaat vergroot en getoetst zijn; - leerlingen leren leren; - planningen adequaat zijn; - kennis over het vakgebied en over didactiek up-to-date is; - een bijdrage aan de onderwijsontwikkeling en -verbetering is geleverd. 2. Begeleidt leerlingen door: * het doorzien van en kunnen sturen in het groepsdynamische proces; * het observeren van leerlingen en het daarbij signaleren van problemen bij leerlingen en hierop actie ondernemen; * het op de hoogte zijn van de (thuis)situatie van de leerlingen; * het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief luisteren, doorvragen en terugkoppelen); * het zich bewust zijn van individuele verschillen tussen leerlingen en hierop aanpassen van de begeleiding; * het actief kennis nemen van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. Leerlingen begeleid, zodanig dat: - problemen in het groepsdynamische proces zijn gesignaleerd en de juiste actie hierop is ondernomen; - de individuele leerling gestimuleerd wordt tot deelname aan het onderwijsproces en mogelijk tot betere studieresultaten; - individuele problemen gesignaleerd zijn en de juiste actie hierop ondernomen is; - ouders/verzorgers betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind en op de hoogte zijn van de situatie van hun kind; - kennis ten aanzien van leerlingenproblematiek op peil is. 3. Draagt bij aan de deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling van collega's en zorgt voor de eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling door: * het reflecteren op het eigen functioneren, het openstaan voor feedback en het actief bereid zijn om de eigen prestatie te verbeteren; * het deelnemen aan intervisie, collegiale consultatie, coaching e.d. (gericht op de verschillende aspecten van de functie); * het samenwerken. Bijgedragen aan de deskundigheidsontwikkeling en competentieontwikkeling van collega's en gezorgd voor de eigen competentieontwikkeling, zodanig dat: - de eigen prestaties verbeterd zijn; - van ervaringen van collega's geleerd is; - anderen van de ervaringen van de functionaris hebben kunnen profiteren; - effectief en efficiënt samengewerkt wordt en een toegevoegde waarde wordt geleverd aan het team

4 waarin men functioneert. FUWA_VO

5 FUWA-VO Sessie Docent B Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - de Docent B legt verantwoording af aan de Sectordirecteur over de kwaliteit van het doceren en de bijdrage aan onderwijsvernieuwing op het eigen vakgebied, de begeleiding van het leerproces en de leerlingen, de bijdrage aan de deskundigheidsbevordering en de competentieontwikkeling van collega's en de eigen deskundigheidbevordering en competentieontwikkeling; de Docent B ontvangt operationele leiding van de Teamcoördinator; - de Docent B verricht werkzaamheden binnen vastgestelde onderwijsprogramma's en andere afgesproken kaders; - de Docent B neemt beslissingen bij het bijdragen aan de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs voor wat betreft het eigen vakgebied, het aansluiten op het niveau en de belevingswereld van de leerlingen, bij het toepassen van methodieken, bij het maken van planningen en toetsen, bij het signaleren van problemen van leerlingen en het ondernemen van actie hierop, bij het op peil houden van de eigen kennis en vaardigheden. Kennis en vaardigheden - theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied; - kennis van didactische methoden en technieken; - kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie ervan; - kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; - inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; - vaardigheid in het motiveren van leerlingen; - vaardigheid in het toepassen van basis didactische methoden en technieken; - vaardigheid in het doorzien van groepsprocessen; - vaardigheid in het voeren van (informatieve) gesprekken met leerlingen en ouders; - vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren. Contacten - met leerlingen en ouders/verzorgers in het kader van onderwijs en begeleiding om af te stemmen; - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en opvoedingsmoeilijkheden om informatie uit te wisselen en de aanpak af te stemmen; - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen sector of de eigen campus over onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. Opmerkingen

6 FUWA_VO

7 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Docent C Functienaam Docent C Codering Organisatie Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken Onderdeel [geen] Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 50 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sector van een campus van een brede scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs, Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken. Een sector bestaat uit meerdere teams. Het team draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De sectoren leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. Een team als geheel is verantwoordelijk voor de resultaten binnen het werkterrein van het team. Binnen het team dragen medewerkers vanuit eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit, vanuit een op samenwerking gerichte instelling, actief bij aan die resultaten. De Teamcoördinator houdt het overzicht op het geheel, weet wat er speelt en coacht, waar nodig, het team of individuen binnen het team in het realiseren van de gewenste resultaten. De Docent C draagt zorg voor het onderwijs van de onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, draagt zorg voor het, binnen kaders en de eigen beleidsvrije ruimte, uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op het eigen vakgebied, draagt bij aan de activiteiten van de sector/campus en/of de Onderwijsgemeenschap. De Onderwijsgemeenschap kent sectoren bestaande uit verschillende teams waarvan de samenstelling bestaat uit een Teamcoördinator, een aantal verschillende niveaus docentfuncties, Onderwijsassistenten en Instructeurs.

8 FUWA_VO

9 FUWA-VO Sessie Docent C Werkzaamheden 1. Doceert het vakgebied en begeleidt het onderwijsproces door: * het aanpassen van de leerstof en didactische methoden en technieken aan het niveau en de behoefte van de leerlingen; * het beheersen en toepassen van diverse didactische methoden en technieken; * het in de klas brengen van de actualiteit van het vakgebied: 'de boeken ontstijgen'; * het overbrengen van kennis en vaardigheden, waarbij er over de grenzen van het eigen vakgebied wordt gekeken; * het inschatten van het niveau van de leerlingen en het geven van advies daarover; * het beoordelen van gebruikte methodieken; * het maken van diverse planningen; * het maken van toetsen; * het zich actief op de hoogte houden van ontwikkelingen op het vakgebied (door het lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.); * het zich actief op de hoogte stellen van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek; * het bevorderen van de autonomie en het zelflerend vermogen van de leerling; * het actief reflecteren op de resultaten van de leerlingen, het vergelijken van de resultaten met collega's en het praten daarover; * het opstellen van onderwijsprogramma's, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen; * het mede ontwikkelen van voorstellen voor onderwijsvernieuwing op het eigen vakgebied en voor de eigen sector en het adviseren van de Sectordirecteur daaromtrent; * het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma's van de sector op basis van onderwijsvragen uit de maatschappelijke omgeving en/of als gevolg van landelijke onderwijskundige ontwikkelingen; * het leveren van een inhoudelijke bijdrage bij het begeleiden van en deelnemen aan werkgroepen en projectgroepen op sectorniveau in het kader van onderwijsontwikkeling op het eigen vakgebied; * het hebben van een actieve rol bij buitenschoolse en buitenlesactiviteiten. Het vakgebied gedoceerd en het leerproces begeleid, zodanig dat: - de kennis en vaardigheden van leerlingen verbeterd en adequaat getoetst worden; - een substantiële bijdrage is geleverd aan de onderwijsontwikkeling op het vakgebied; - het niveau van het onderwijs en de (keuze van) methodes aansluiten bij de behoefte van zowel de groep leerlingen als de individuele leerling; - leerlingen leren leren; - planningen adequaat zijn; - kennis over het vakgebied en over didactiek up-to-date is; - lesstof en werkvormen actueel zijn en goed aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en een brug is geslagen naar andere (aangrenzende vakgebieden). 2. Begeleidt leerlingen door: * het sturen van het groepsdynamische proces; * het signaleren van problemen bij leerlingen en het ondernemen van actie hierop (door het voeren van gesprekken met de leerlingen, het signaleren aan collega's etc.); * het op de hoogte zijn van de (thuis)situatie van de leerlingen; * het actief voeren van gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief luisteren, doorvragen en terugkoppelen); * het inspelen op individuele verschillen tussen leerlingen; * het actief kennis nemen van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek.

10 FUWA_VO

11 Docent C FUWA-VO Sessie Leerlingen begeleid, zodanig dat: - de klas een goed functionerende groep vormt op een manier die het leerproces ten goede komt; - de individuele leerling gestimuleerd wordt tot deelname aan het onderwijsproces; - problemen gesignaleerd zijn en de juiste acties hierop ondernomen zijn; - ouders/verzorgers betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind en op de hoogte zijn van de situatie van hun kind; - kennis ten aanzien van leerlingenproblematiek op peil is. 3. Draagt bij aan de deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling van collega's en zorgt voor de eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling door: * het reflecteren op het eigen functioneren, het openstaan voor feedback en het bereid zijn om de eigen prestatie te verbeteren; * het actief contact zoeken met (meer of minder ervaren) collega's, praten met collega's over problemen en het uitwisselen van ervaringen over de didactiek van het vak; * het kunnen vervullen van een coachende rol naar minder ervaren collega's en stagiaires toe; * het begeleiden van stagiaires; * het actief deelnemen aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de functie); * het samenwerken en het vervullen van een actieve rol in de samenwerking. Bijgedragen aan de competentieontwikkeling van collega's en gezorgd voor de eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling, zodanig dat: - de eigen prestaties verbeterd zijn; - collega's van ervaringen van de functionaris hebben kunnen profiteren; - collega's geholpen zijn bij de uitoefening van het vak, zowel op persoonlijk als op vaktechnisch gebied; - een meerwaarde geleverd is aan de resultaten en het functioneren van het team. 4. Verricht structureel specifieke overige taken door: * het verrichten van coördinerende werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied (mogelijk onderwijsoverstijgend); * het hebben van verantwoordelijkheid voor een specifiek functioneel taakgebied (zoals coördinator mentorteams, stagecoördinator, e.d.) * het leiden van (mogelijk vakoverstijgende) projecten; * het verrichten van overige door de situatie (binnen of buiten de Onderwijsgemeenschap) ingegeven werkzaamheden. Overige specifieke taken zijn verricht, zodanig dat: - een belangrijke bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling van óf het team, óf een specifiek functioneel taakgebied, - projecten zijn gerealiseerd waarbij projectdoelstellingen conform planning en geformuleerde kwaliteitseisen zijn behaald. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - de Docent C legt verantwoording af aan de Sectordirecteur over de bruikbaarheid van opgestelde onderwijsprogramma's en voorstellen voor onderwijsvernieuwing, over de kwaliteit van het doceren, het begeleiden van het leerproces en de leerlingen, de bijdrage aan de deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling van collega's en de eigen competentieontwikkeling en deskundigheidsbevordering; de Docent C ontvangt operationele aansturing van de Teamcoördinator; - de Docent C verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde onderwijsbeleid van de Onderwijsgemeenschap en de onderwijsprogrammering;

12 FUWA_VO

13 FUWA-VO Sessie Docent C - de Docent C neemt beslissingen bij het opstellen van onderwijsprogramma's, zowel theorie als praktijk, op het vakgebied met inachtneming van andere (aanverwante) vakgebieden en de gestelde eindtermen, bij het mede ontwikkelen van voorstellen voor onderwijsvernieuwingen op het eigen vakgebied en voor de eigen sector en het adviseren van de Sectordirecteur daaromtrent, bij het vervullen van een coachende rol naar minder ervaren collega's en stagiaires toe, bij het signaleren van problemen van leerlingen en het hierop ondernemen van actie en bij het leiden van (mogelijk vakoverstijgende) projecten. Kennis en vaardigheden - brede theoretische kennis op het eigen vakgebied en van algemene onderwijskundige ontwikkelingen; - kennis van didactische methoden en technieken; - kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de implementatie ervan; - kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; - inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; - vaardigheid in het motiveren van leerlingen; - vaardigheid in het toepassen van didactische methoden en technieken; - vaardigheid in het beïnvloeden van groepsprocessen; - vaardigheid in het signaleren van problemen; - vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; - vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; - vaardigheid in het begeleiden van collega's. Contacten - met leerlingen, ouders/verzorgers in het kader van het onderwijs en de begeleiding om af te stemmen; - met ouders/verzorgers bij conflicten en complexe probleemsituaties om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de onderwijsinstelling; - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en opvoedingsmoeilijkheden om tot oplossingsrichtingen te komen; - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen sector en de eigen campus over onderwijsprogramma's, onderwijsvernieuwing, over vakoverstijgende projecten om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. Opmerkingen

14 FUWA_VO FUWA-VO Sessie Functie-informatie Docent D Functienaam Docent D Codering Organisatie Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken Onderdeel [geen] Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden Kenmerkscores Somscore 52 Uitvoerder beheerder Datum FUWASYS-versie

15 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd op binnen de sector van een campus van een brede scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs, Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken. De sector bestaat uit meerdere teams. Het team draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van het primaire proces, namelijk het onderwijs, de realisatie van de onderwijsdoelen en de onderwijsprogrammering. De sectoren leveren programma's aan de leerlingen, organiseren en begeleiden de leerprocessen en bereiden voor op de toetsing en afsluiting. Een team als geheel is verantwoordelijk voor de resultaten binnen het werkterrein van het team. Binnen het team dragen medewerkers vanuit eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit, vanuit een op samenwerking gerichte instelling, actief bij aan die resultaten. De Teamcoördinator houdt het overzicht op het geheel, weet wat er speelt en coacht, waar nodig, het team of individuen binnen het team in het realiseren van de gewenste resultaten. De Docent D draagt zorg voor het onderwijs van de onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, draagt zorg voor het, binnen kaders en de eigen beleidsvrije ruimte, uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op het eigen vakgebied, draagt bij aan de activiteiten van de sector/campus en/of de Onderwijsgemeenschap. De Onderwijsgemeenschap kent sectoren bestaande uit verschillende teams waarvan de samenstelling bestaat uit een Teamcoördinator, een aantal verschillende niveaus docentfuncties, Onderwijsassistenten en Instructeurs. FUWA_VO

16 FUWA-VO Sessie Docent D Werkzaamheden 1. Doceert het vakgebied door: * het aanpassen van de leerstof en didactische methoden en technieken aan het niveau en de behoefte van de leerlingen; * het beheersen en toepassen van vrijwel alle didactische methoden en technieken; * het in de klas brengen van de actualiteit van het vakgebied: 'de boeken ontstijgen'; * in staat te zijn kennis over te brengen, waarbij er door middel van een 'helikopterview' over de grenzen van het eigen vakgebied wordt gekeken; * het inschatten van het niveau van de leerlingen en het geven van advies daarover; * het beoordelen van methodieken en het ontwikkelen van nieuwe methodieken; * het maken van diverse planningen; * het maken van toetsen; * het zich pro-actief op de hoogte houden van ontwikkelingen op het vakgebied (door het lezen van vakliteratuur, contacten met vakgenoten, scholing etc.) en deze overdragen aan collega's; * het signaleren van en reageren op ideeën van vakgenoten en het zelfstandig ontwikkelen van nieuwe ideeën; * het zich pro-actief op de hoogte stellen van ontwikkelingen ten aanzien van didactiek en deze overdragen aan collega's; * het actief reflecteren op de resultaten van de leerlingen, het vergelijken van de resultaten met die van collega's en het daarover praten; * het nemen van initiatief tot het vernieuwen van het onderwijsaanbod; * het initiëren en zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en vernieuwing van het vak; * het (doen) meten van de effecten en het bewaken van de verschillende pedagogische- en didactische werkvormen; * het hebben van een voortrekkersrol bij buitenschoolse en buitenlesactiviteiten. Het vakgebied gedoceerd, zodanig dat: - de kennis en vaardigheden van leerlingen verbeterd en adequaat getoetst worden; - het niveau van het onderwijs en de (keuze in) methodes aansluiten bij de behoefte van zowel de groep leerlingen als de individuele leerling; - het initiatief tot innovaties op het eigen vakgebeid geleid hebben tot een wezenlijke bijdrage aan de onderwijsontwikkeling in zijn geheel en de ontwikkeling van het eigen vakgebied in het bijzonder; - planningen adequaat zijn; - kennis over het vakgebied en didactiek up-to-date is; - lesstof en werkvormen actueel zijn en goed aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen en een brug is geslagen naar andere (ook niet-aangrenzende vakgebieden). 2. Begeleidt leerlingen door: * het gericht sturen van het groepsdynamische proces; * het signaleren van problemen bij leerlingen en het ondernemen van actie hierop (door het voeren van gesprekken met leerlingen, het signaleren aan collega's etc.) en het kunnen oplossen van (ook meer complexe) problemen en het kunnen bemiddelen in conflicten; * het op de hoogte zijn van de (thuis)situatie van de leerlingen; * het actief voeren van gesprekken met leerlingen en ouders/verzorgers (door het actief luisteren, doorvragen en terugkoppelen); * het inspelen op individuele verschillen tussen leerlingen; * het pro-actief kennis nemen van ontwikkelingen ten aanzien van leerlingenproblematiek. Leerlingen begeleid, zodanig dat: - de klas een goed functionerende groep vormt waarbij een prettig leerklimaat geschapen is en wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van leerlingen; - de individuele leerling gestimuleerd wordt tot deelname in het onderwijsproces;

17 - problemen gesignaleerd zijn en hierop de juiste acties ondernomen zijn; - ouders/verzorgers betrokken zijn bij het onderwijs van hun kind en op de hoogte zijn van de situatie van hun kind; FUWA_VO

18 FUWA-VO Sessie Docent D -effectief gereageerd wordt op problemen van leerlingen en informatie overgedragen is op een manier die aansluit bij de doelgroep; - kennis ten aanzien van leerlingenproblematiek op peil is. 3. Draagt bij aan de deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling van collega's en zorgt voor de eigen deskundigheidsbevordering en competentieontwikkeling door: * het reflecteren op het eigen functioneren, het openstaan voor feedback en het bereid zijn om de eigen prestatie te verbeteren; * het pro-actief contact zoeken met (minder ervaren) collega's, praten met collega's over problemen en het uitwisselen van ervaringen over de didactiek van het vak; * het kunnen vervullen van een coachende rol naar collega's en stagiaires toe; * het signaleren van de begeleidingsbehoefte van collega's en hierop inspelen; * het pro-actief deelnemen aan intervisie (gericht op de verschillende aspecten van de functie); * het begeleiden van stagiaires; * het samenwerken en het vervullen van een pro-actieve rol in de samenwerking. Bijgedragen aan de competentieontwikkeling van collega's en gezorgd voor de eigen competentieontwikkeling, zodanig dat: - de eigen prestaties verbeterd zijn; - begeleidingsbehoeften van collega's gesignaleerd zijn en begeleiding is (vorm)gegeven; - collega's van ervaringen van de functionaris hebben kunnen profiteren; - collega's geholpen zijn bij de uitoefening van het vak, zowel op persoonlijk als op vaktechnisch gebied; - een meerwaarde geleverd is aan de resultaten en het functioneren van het team. 4. Verricht specifieke overige taken door: * het integraal coördineren en afstemmen van werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied (mogelijk onderwijsoverstijgend); * het leiden van langdurige (mogelijk vakoverstijgende) projecten; * het nemen van initiatief tot innovaties op het eigen vakgebied waarbij ook contacten worden onderhouden met collega-vakspecialisten buiten de Onderwijsgemeenschap; * vertegenwoordigen van de Onderwijsgemeenschap op symposia, themabijeenkomsten en seminars; * het verrichten van beleidsontwikkelende werkzaamheden gericht op specifieke onderwijsgerelateerde vraagstellingen; * het verrichten van overige door de situatie (binnen of buiten de Onderwijsgemeenschap) ingegeven werkzaamheden. overige specifieke taken zijn verricht, zodanig dat: - een wezenlijke bijdrage geleverd is aan de onderwijskundige en/of beleidsmatige ontwikkeling van het (eigen) vakgebied; - een belangrijke bijdrage is geleverd aan de ontwikkeling van óf het team, óf een specifiek functioneel taakgebied; - projecten zijn gerealiseerd waarbij projectdoelstellingen conform planning en geformuleerde kwaliteitseisen is behaald; - contacten zijn onderhouden en de Onderwijsgemeenschap is vertegenwoordigd. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden - de Docent D legt verantwoording af aan de Sectordirecteur over het doceren, de zorg voor en het inhoud geven aan de ontwikkeling van het onderwijs (op het vakgebied), de afstemming van de onderwijsactiviteiten en de generieke bijdrage vanuit het vakgebied aan de vernieuwing van het onderwijsbeleid op de onderwijsinstelling, over de competentieontwikkeling en deskundigheidsbevordering van collega's en de eigen competentieontwikkeling; de docent D ontvangt

19 operationele aansturing van de Teamcoördinator; FUWA_VO

20 FUWA-VO Sessie Docent D - de Docent D verricht werkzaamheden binnen het vastgestelde onderwijsbeleid van de Onderwijsgemeenschap; - de Docent D neemt beslissingen bij het initiëren en zorgdragen voor de beleidsontwikkeling en vernieuwingen van het vak, bij het signaleren van problemen bij leerlingen, bij het ondernemen van actie hierop, bij het oplossen van problemen en het bemiddelen in conflicten, bij het leiden van langdurige (mogelijk vakoverstijgende) projecten, bij het integraal coördineren en afstemmen van werkzaamheden op een specifiek functioneel taakgebied (mogelijk onderwijsoverstijgend) en bij het signaleren van begeleidingsbehoeften van collega's en het daarop inspelen. Kennis en vaardigheden - zeer brede theoretische kennis op het eigen vakgebied en van algemene onderwijskundige ontwikkelingen; - kennis van vrijwel alle didactische methoden en technieken; - kennis van onderwijsvernieuwingsprocessen en vaardigheid in de ontwikkeling en implementatie ervan; - kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen; - inzicht in taak, organisatie en werkwijze van de onderwijsinstelling; - inzicht in de inhoud en structuur van het onderwijs; - vaardigheid in het hanteren van een helikopterview ten aanzien van de plaats van het eigen vakgebied; - vaardigheid in het motiveren van leerlingen; - vaardigheid in het toepassen van alle didactische methoden en technieken; - vaardigheid in het beïnvloeden van groepsprocessen; - vaardigheid in het signaleren en oplossen van problemen; - vaardigheid in het voeren van gesprekken met leerlingen en ouders; - vaardigheid in het kunnen reflecteren op het eigen functioneren; - vaardigheid in het signaleren van begeleidingsbehoefte en in het begeleiden van collega's; - vaardigheid in het leiden van projecten. Contacten - met leerlingen over studievoortgang, gedrag en problemen, om te begeleiden, tot betere studieresultaten te komen, te corrigeren, af te stemmen, te inspireren en problemen op te lossen; - met ouders/verzorgers bij conflicten om te onderhandelen over het behoud van de leerling voor de onderwijsinstelling; - met deskundigen en vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving over leer- en opvoedingsmoeilijkheden om tot oplossingsrichtingen te komen; - met leidinggevenden en collega's binnen en buiten het eigen team, de eigen sector en zeker ook de Onderwijsgemeenschap over de ontwikkeling van onderwijsprogramma's en onderwijsvernieuwing om tot onderlinge afstemming e.d. te komen. Opmerkingen

21 FUWA_VO

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden

Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Functienaam Codering 001 Organisatie Andreas College Onderdeel OP Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden

Onderwijsproces -> Docenten. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Overdragen van informatie en vaardigheden Functie-informatie Blz. 1 Docent LC Functienaam Docent LC Organisatie SVO Kennemerland Onderdeel Docenten Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Onderwijsproces -> Docenten

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Docent LC Organisatie Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Onderdeel Onderwijspersoneel (OP) Salarisschaal LC (11) Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIELDOCENT LB SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LB Codering 004 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 10 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD

CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD CONCEPTBESCHRIJVING LEEKRACHT LC PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs LC Codering PCPO10-210 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE PROFIEL DOCENT D SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Docent LD Codering 006 Organisatie Scholengemeenschap Bonaire Salarisschaal 12 Werkterrein Onderwijsproces Docenten Activiteiten

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leerkracht basisonderwijs Codering PCPO09-201 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 9 Indelingsniveau

Nadere informatie

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste

Beleid. Beschrijving trekkersrollen LC en LD. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Coevorden, Hardenberg e.o. / De Nieuwe Veste 1. Inleiding De koers voor de komende jaren, zoals beschreven in het strategisch beleidsplan 2011-2014 heeft consequenties voor gewenste managementstijl van de school. In de managementvisie 2011-2014 heeft

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB

FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIEBESCHRIJVING LERAAR SPECIAAL ONDERWIJS LB FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Leraar speciaal onderwijs LB Codering SSOGG14-202 Organisatie SSOGG Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 10 (LB) Indelingsniveau

Nadere informatie

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden

Management -> Overig management. Coördinatie van activiteiten en processen Overdragen van informatie en vaardigheden Blz. 1 FUWA-VO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie Cedergroep Onderdeel midden-management Salarisschaal Directieschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies 12 - Vc Werkterrein Management

Nadere informatie

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Functie Teamleider. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie Teamleider 1. Functie-informatie Functienaam: Organisatie: Salarisschaal: 12 Indelingsniveau: Werkterrein: Activiteiten: Teamleider CSG Anna Maria van Schurman Vc Management -> Overig management

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN

FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIEHANDBOEK PRAKTIJKSCHOOL APELDOORN FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Groepsleraar Codering PA07-201 Organisatie Praktijkschool Apeldoorn Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Orthopedagoog Codering PCPO09-204 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD

brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functienaam Salarisschaal brede LD-functie/docent bovenbouw Havo/Vwo LD Functiebeschrijving inclusief competenties Context De werkzaamheden worden uitgevoerd in de sector bovenbouw van het Havo/Vwo volgens

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP

FUNCTIEBOEK GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP FUNCTIEBOEK GOMARUS SCHOLENGEMEENSCHAP FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Teamleider LD Codering GOM13 103 Organisatie Gomarus Scholengemeenschap Onderdeel Onderwijs Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vc FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE

FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS DRENTHE FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Basisonderwijs Codering SKOD09-104 Organisatie SKOD Salarisschaal 12 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11

Nadere informatie

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen

Management -> Directie/bestuur. Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van activiteiten en processen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering 051 Organisatie Stichting CoVOA Onderdeel Directie Salarisschaal 13 Indelingsniveau Vd FUWASYS-advies 13 - Vd Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie

Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Bijlage: functiebeschrijving Kernteamleider Functie-informatie Functienaam Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder waardering Datum

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Onderwijsassistent Codering PCPO09-206 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 5 Indelingsniveau IIc FUWASYS-advies

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Directeur Codering LEE10-201 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Management

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055

FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIEBESCHRIJVING LERARENONDERSTEUNER LEERPLEIN055 FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Lerarenondersteuner Codering LEE09-304 Organisatie Leerplein055 Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc FUWASYS-advies 7

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Coördinator VAVO vacaturenummer:

Coördinator VAVO vacaturenummer: Coördinator VAVO vacaturenummer: 201411 De afdeling VAVO van ROC Rivor is op zoek naar een coördinator. Uw werkzaamheden bestaan voor 0,6 fte uit coördinerende taken. Daarnaast kunt u worden ingezet (ROC

Nadere informatie

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL

CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL CONCEPT FUNCTIEHANDBOEK STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS MAASDAL FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Locatieleider SKO

Nadere informatie

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB)

Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Groepsleraar praktijkonderwijs (docent LB) Functie-informatie Functienaam: Groepsleraar praktijkonderwijs Organisatie: School voor praktijkonderwijs/sector voor praktijkonderwijs binnen een scholengemeenschap

Nadere informatie

Functiebeschrijving en Functiewaardering

Functiebeschrijving en Functiewaardering Functiebeschrijving en Functiewaardering van de functie Coördinator van het regioloket bij Stichting Samenwerkingsverband VO Amstelland en de Meerlanden op basis van het overheidsfunctiewaarderingssysteem;

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Stafmedewerker P&O Codering PCPO09-103 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 10 Indelingsniveau Va FUWASYS-advies

Nadere informatie

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen

Orthopedagoog/psycholoog (gz en generalist) Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding. Begeleiden, verzorgen en (therapeutisch) behandelen Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Codering Organisatie VGPO NoorderBasis Onderdeel Centraal kantoor Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc FUWASYS-advies 10 - IVc Werkterrein Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding

Nadere informatie

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur

FUWA-PO functiebeschrijving. Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur FUWA-PO functiebeschrijving Functie-informatie Functienaam Schooldirecteur Organisatie Stichting RESPONZ Salarisschaal 12 (=DC) Werkterrein Management -> Schoolmanagement Datum 18-01-2011 FUWASYS-versie

Nadere informatie

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering

ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE FUNCTIEBESCHRIJVING. Context. Codering ADVISEUR HUISVESTING FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Adviseur Huisvesting Codering Organisatie Stichting Plateau Assen Salarisschaal 10 Indelingsniveau IVc Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire zaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend

Functiebeschrijving- en waardering Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend Functie-informatie Functienaam Docent LC VMBO Organisatie Purmerendse Scholengemeenschap Onderdeel Onderwijsvestiging Salarisschaal 11 FUWASYS-advies Vb Kenmerkscores 44343 44334 43 43 Somscore 50 Datum

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Financieel medewerker Codering PCPO09-302 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 6 Indelingsniveau IIIb

Nadere informatie

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA)

Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Functiebeschrijving Leraar Basisonderwijs (LA) Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Alpha Scholengroep. Onder Alpha Scholengroep ressorteren 15 Christelijke basisscholen in de omgeving van

Nadere informatie

ons middelbaar onderwijs

ons middelbaar onderwijs ons middelbaar onderwijs Functieboek 1 augustus 2011 Omschrijving pagina 1 Hoofdcategorie DOCENTEN... 1 docent LB... 2 docent LC... 5 docent LD... 9 docent LE... 14 2 Hoofdcategorie OOP PRIMAIRE PROCES...

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Managementassistent Codering PCPO10-309 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 7 Indelingsniveau IIIc

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Vacature afdelingscoördinator DT3/DT4

Vacature afdelingscoördinator DT3/DT4 Vacature afdelingscoördinator DT3/DT4 Functiebeschrijving De afdelingscoördinator geeft leiding aan een team van 15-20 docenten die op hun beurt het onderwijs verzorgen aan circa 200 leerlingen. De acht

Nadere informatie

FUWA-PO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving

FUWA-PO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving Blz. 71 FUWA-PO Sessie Functie-informatie Functienaam Organisatie KPOA Onderdeel Scholen Salarisschaal 11 Indelingsniveau Vb FUWASYS-advies 11 - Vb Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Bedrijfsvoering

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. assistent begeleider OSP. Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Begeleiden. beheerder 20-05-2014 2002.1.

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. assistent begeleider OSP. Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Begeleiden. beheerder 20-05-2014 2002.1. Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Onderwijsproces

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017

Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017 Informatie sollicitatieprocedure Coördinator HAVO BOVENBOUW Februari 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over de sollicitatieprocedure 2. Tekst oproep Weekbrief 3. Taakomschrijving 4. Profiel 2 1. Informatie

Nadere informatie

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties

Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs. Gebruik en toelichting voorbeeldfuncties Voorbeeldfuncties buurtsportcoach / combinatiefunctionaris onderwijs In het rapport Handreikingen flankerend beleid buurtsportcoaches (juni 2012) zijn twaalf voorbeeldfuncties aangeboden in de werkvelden

Nadere informatie

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1

Excellente leerkracht basisonderwijs OPTIMUS primair onderwijs 1 Functieomschrijving Excellente Leerkracht basisonderwijs in de groep Salarisschaal : LB Werkterrein : Onderwijsproces Leerkrachten Activiteiten : Verzorgen van het primaire proces Dit profiel vormt de

Nadere informatie

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel

5.1.2.3.8 Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne en externe zorgspecialist) Functiebeschrijving Stichting Lek en IJssel Functie-informatie Functie Organisatie Onderdeel Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Waardering Intern Begeleider speciaal (basis)onderwijs LC (interne én externe zorgspecialist) Stichting Lek en IJssel

Nadere informatie

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015

Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 Informatiepakket vacature roostermaker sector havo/vwo 15-06-2015 1 Functie- en profielschets roostermaker B havo/vwo Profiel van de school en de sector havo/vwo Het Carmel College Salland maakt deel uit

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER

CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER CONCEPTFUNCTIEBESCHRIJVING BESTUURDER FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Bestuurder Organisatie Salarisschaal 15 Indelingsniveau Vf FUWASYS-advies 15 - Vf Werkterrein Management -> Directie / bestuur Activiteiten

Nadere informatie

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382

e.o. I Leerkracht LB Intern Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 e.o. Intern I Leerkracht LB Auteur M. van Ommeren 5616 RM Eindhoven 58VBA4382 Functienaam Organisatie Salarisschaal lndelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum

Nadere informatie

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Ervaren leerkracht Datum beoordeling: Naam medewerker: Beoordelaar: School: Gewerkt wordt met een driepuntsschaal: 1 = beneden gestelde eisen 2 = voldoet aan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Locatiemanager FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Locatiemanager januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Locatiemanager Organisatie

Nadere informatie

Solliciteren naar LC of LD

Solliciteren naar LC of LD Solliciteren naar LC of LD maart 2015 1 Inhoud inleiding... 3 situatie nu en mogelijk straks... 3 procedure en tijdpad... 4 criteria voor LC- en LD-functies... 5 Bekwaamheidseisen docenten... 5 Werkzaamheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB)

Directeur Primair Onderwijs (schaal DB) Blz. 1 FUWASYS Sessie Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Datum FUWASYS-versie 003b Stichting QliQ

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Competenties en gedragsbeschrijvingen Lb-docent 10. Beeld Lc-docent 12. Functiebeschrijving Lc-docent 13

Competenties en gedragsbeschrijvingen Lb-docent 10. Beeld Lc-docent 12. Functiebeschrijving Lc-docent 13 Handboekregeling 6.2.3. Gesprekscyclus voor docenten met een tijdelijke aanstelling Inhoudsopgave: Pagina: Klik op het betreffende onderwerp om direct door te gaan naar de juiste pagina Procedure begeleiding

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Handboekregeling 6.2.2. Gesprekscyclus en promotietraject voor docenten met een vaste aanstelling

Handboekregeling 6.2.2. Gesprekscyclus en promotietraject voor docenten met een vaste aanstelling Handboekregeling 6.2.2. Gesprekscyclus en promotietraject voor docenten met een vaste aanstelling Inhoudsopgave: Pagina: Klik op het betreffende onderwerp om direct door te gaan naar de juiste pagina A.

Nadere informatie

Functie-informatie Docent LB

Functie-informatie Docent LB Functie-informatie Docent LB 1. Context 1.1 Organisatie De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het FlexCollege, een onderdeel van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum van samenwerkingsverband

Nadere informatie

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen

Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Voor de leerkrachten van de VCO Oost-Groningen Betreft: Plan van aanpak voor het invoeren van de functiemix In het convenant Leerkracht van Nederland en het daarbij behorende Actieplan LeerKracht van Nederland

Nadere informatie

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD

FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIEHANDBOEK PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS LELYSTAD FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Administratief medewerker A Codering PCPO09-304 Organisatie PCPO Lelystad Salarisschaal 3 Indelingsniveau

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg

Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg 1 Algemene voorwaarden coördinator leerlingenzorg Opleidingsniveau & denkniveau - HBO+ denk- & werkniveau - Opleiding; Master opleiding. Als beginnend CLZ-er kan gestart worden met een HBO+ opleiding IB.

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Functiefamilie. Docenten

Functiefamilie. Docenten Functiefamilie Docenten Functiefamilie Docenten Algemeen De functiefamilie Docenten is bedoeld als voorbeeld voor de sector voortgezet onderwijs voor de indeling van docentenfuncties in het kader van het

Nadere informatie

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105

Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Functieprofiel: Instructeur Functiecode: 0105 Doel Verzorgen van praktijkinstructie en practica ten behoeve van het onderwijs aan studenten en/of stagiaires, gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Afdelingsleider

Functiebeschrijving Afdelingsleider Functiebeschrijving Afdelingsleider Functie informatie Functienaam Afdelingsleider/-directeur Organisatie Stichting De Purmerendse ScholenGroep Onderdeel School/opleiding Salarisschaal 13 Advies Fuwasys

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Integraal Personeelsbeleid. functiebeschrijvingen, functieprofielen en competentieprofielen

Integraal Personeelsbeleid. functiebeschrijvingen, functieprofielen en competentieprofielen Integraal Personeelsbeleid functiebeschrijvingen, functieprofielen en competentieprofielen Oldenzaal, juni 2009 personeel/0900617 notitie functiebeschrijvingen en profielen LB, LC en LD 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider

Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Bijlage taak-functieomschrijving schoolleider Schoolleider DA De schoolleider legt verantwoording af aan het bestuur. In het managementstatuut zijn (gedetailleerd) de taken en bevoegdheden van de schoolleider

Nadere informatie

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school.

De lerarenondersteuner werkt binnen het vastgestelde lesmodel voor instructie en de lesplannen van de school. Werkproces 1: Kaders Competentie 1.1: Schoolkaders De lerarenondersteuner werkt binnen de vastgestelde kaders voor onderwijs van de school. Competentie 1.2: Lesmodel en lesplannen De lerarenondersteuner

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108

Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Functieprofiel: Teamleider Onderwijs Functiecode: 0108 Doel Zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs en werkzaamheden binnen een opleiding en zorg dragen voor de personele aansturing,

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend

Functiebeschrijving- en waardering Purmerendse Scholengemeenschap, Purmerend Functie-informatie Functienaam Docent LB Organisatie Purmerendse Scholengemeenschap Onderdeel Onderwijsvestiging Salarisschaal 10 FUWASYS-advies 10-IVc Kenmerkscores 43343 43333 33 33 Somscore 45 Datum

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN FUWA-PO NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN FUWA-PO website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 9, nr. 3.a.

Nadere informatie

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PASSEND ONDERWIJS EN OMGAAN MET VERSCHILLEN IN DE OVERGANG VAN PO NAAR VO Aan de hand van deze checklist kunnen school en schoolbestuur vaststellen in hoeverre

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie