Mobiel medisch Team UMCG Jaarverslag 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiel medisch Team UMCG Jaarverslag 2005"

Transcriptie

1 Mobiel medisch Team UMCG Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling van het MMT Organisatiestructuur MMT UMCG en helikopteroperator Samenwerking Kwaliteitssysteem Registratie Beleidsontwikkeling Personeel Communicatie en Public Relations Kerncijfers Financiële verantwoording Doelstellingen voor

2 1. Inleiding Voor u ligt het derde gepubliceerde jaarverslag van het Mobiel Medisch Team van het Universitair Medisch Centrum Groningen over het jaar Op 13 januari 2005 werd deze nieuwe naam voor het voormalige Academisch Ziekenhuis Groningen bekendgemaakt. Hiermee werd aangesloten bij de landelijke ontwikkeling en de samenwerking tussen ziekenhuis en universiteit middels een naamswijziging benadrukt. Wij hopen u met dit jaarverslag een goede indruk te geven van de activiteiten en ontwikkelingen ten aanzien van het MMT UMCG in het afgelopen jaar. Het jaar 2005 is voor het MMT UMCG een jaar geweest, waarin verdere groei van het aantal inzetten heeft plaatsgevonden. Dit blijkt uit onderstaand overzicht. In het jaar 2001 vonden er in totaal 251 inzetten plaats In het jaar 2002 vonden er in totaal 349 inzetten plaats In het jaar 2003 vonden er in totaal 409 inzetten plaats In het jaar 2004 vonden er in totaal 600 inzetten plaats In het jaar 2005 vonden er in totaal 725 inzetten plaats Dit resultaat is mede te danken aan de intensivering van de samenwerking van ketenpartners met het MMT, zowel in de Noordelijke regio van Nederland als ook in het Duitse grensgebied. Ook het feit, dat met ingang van 17 januari 2005 tussen en uur een MMT-arts en een ambulancechauffeur beschikbaar waren heeft hieraan bijgedragen. Dit jaarverslag bevat naast de specifieke informatie over het jaar 2005 ook enige algemene informatie met betrekking tot de doelstellingen van het MMT, inzetcriteria, verzorgingsgebied etc., bedoeld voor hen die de eerste jaarverslagen nog niet in hun bezit hebben. 2

3 2. Doelstelling van het MMT Het UMCG is door het Ministerie van VWS aangewezen als Traumacentrum en heeft daarmee onder meer tot taak het beschikbaar hebben en houden van een Mobiel Medisch Team. Voor de uitwerking van de overige taken van het Traumacentrum verwijzen wij naar het Jaarverslag Traumacentrum UMCG De doelstelling van het MMT is om, in aanvulling op de ambulancezorg, medisch specialistische hulp te verlenen aan ernstig zieke of gewonde patiënten buiten het ziekenhuis. Deze medisch specialistische behandeling is primair gericht op het zo snel mogelijk stabiliseren van de vitale functies van de patiënt; dit betekent de realisatie van een vrije ademweg, een goede ademhaling, een goede bloedsomloop en een adequaat functioneren van hersenen en zenuwstelsel. Deze behandeling moet leiden tot een afname van sterfte (mortaliteit) en tot minder rest invaliditeit (morbiditeit). 3

4 3. Organisatiestructuur In 2005 is het Traumacentrum organisatorisch formeel ondergebracht bij de Afdeling Chirurgie. De organisatie van het Mobiel Medisch Team valt echter onder verantwoordelijkheid van de Afdeling Anesthesiologie. Tussen de Afdelingen Chirurgie en Anesthesiologie is hiertoe in 2005 een Standard Level Agreement (SLA) gesloten. 4. MMT UMCG en helikopteroperator De samenwerking met de helikopteroperator ADAC is in 2005 als voorheen uitstekend verlopen. De ADAC heeft het vliegoperationele deel van de operatie uitbesteed aan Medical Air Assistance. In 2005 heeft Medical Air Assistance middels een Europese aanbestedingsprocedure ook de verantwoordelijkheid voor het vliegoperationele deel van de operatie van Traumacentrum Oost gekregen. Medical Air Assistance is daarmee operationeel provider geworden van alle Nederlandse Traumacentra met helikoptervoorziening. Dit zal naar verwachting de afstemming op operationeel gebied vereenvoudigen, bijvoorbeeld op het gebied van opleidingen, registratie, kleding en aanschaf van medische uitrusting. In 2005 was er in Groningen sprake van een totale down time van 0% op grond van technische oorzaken. De down time op grond van weersomstandigheden in 2005 was 3,8%. Nadat in mei 2004 door het ministerie van VWS opdracht was gegeven tot het uitbrengen van een rapport betreffende mogelijke samenwerking tussen de traumacentra en de Koninklijke Luchtvaart Politie Dienst (KLPD), is hierover ook in 2005 het overleg voortgezet. Besluiten zijn hierin nog niet genomen. Het overleg tussen de KLPD en de traumacentra met helikoptervoorziening zal naar verwachting in 2006 worden afgerond. 4

5 5. Samenwerking Regionaal In 2005 zijn vanuit het Traumacentrum UMCG drie Bijeenkomsten voor de Ziekenhuizen in de Traumaregio Noord Nederland georganiseerd. Hierbij is onder meer over de verdeling van ongevalpatiënten in de regio gesproken. Dit vond plaats, nadat de ziekenhuizen in de regio zichzelf op basis van aanwezige specifieke faciliteiten en infrastructuur in categorieën hadden ingedeeld.. Ook hebben de afgevaardigden uit de perifere ziekenhuizen in de regio, de afgevaardigden vanuit de Regionale Ambulancevoorzieningen en de afgevaardigde vanuit het Mobiel Medisch Team overeenstemming gevonden over het te hanteren triageschema. Op deze wijze heeft de regionale samenwerking in 2005 vorm gekregen; in 2006 zal op de ingeslagen weg worden voortgegaan. Belangrijk aandachtspunt hierbij zal zijn de samenwerking met Traumacentrum Zwolle en met Medisch Centrum Leeuwarden, teneinde tot optimale zorg aan Traumapatiënten in de regio te komen. Nationaal In 2005 heeft er diverse malen overleg van de Medisch Coördinatoren en de Chief Nurses van de vier helikoptercentra plaatsgevonden. Ook heeft er overleg plaatsgevonden tussen afgevaardigden van de vier traumacentra met helikoptervoorziening en de provider, Medical Air Assistance. Gezocht wordt naar landelijke afstemming op met name vliegoperationeel terrein. Internationaal In 2005 is de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland geïntensiveerd. De Lifeliner Europa 4 (traumahelikopter van het Traumacentrum UMCG) is in 2005 in totaal 34 keer ingezet op Duits grondgebied. Wat betreft de financiering van de grensoverschrijdende inzetten zijn in 2005 afspraken gemaakt tussen het Ministerie van VWS, de provider en de zorgverzekeraars. In 2006 zullen deze afspraken worden geëvalueerd. 5

6 6. Kwaliteitssysteem In samenwerking met de dienst Arbeidsomstandigheden, Veiligheid & Milieu (AV&M) is in 2001 gestart met de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem volgens de in het UMCG gebruikte Resultaat Gerichte Bedrijfsvoering (RGB)-systematiek. Dit heeft geresulteerd in het Kwaliteitshandboek MMT. Audits Evenals in 2004 heeft er in 2005 een aantal interne audits plaatsgevonden, gevolgd door een externe (periodieke) audit van Det Norske Veritas (DNV). Dit is een jaarlijks terugkerende cyclus. Het MMT UMCG is ISO-gecertificeerd is volgens de NEN-EN-ISO 9001:2000 norm. De ISO certificering is geldig tot 1 juli Medio 2007 zal de hercertificeringsaudit van DNV plaatsvinden. Tekortkomingen Conform het kwaliteitssysteem worden klachten apart gedocumenteerd. Ook ongevallen, waarbij de behandeling zou kunnen leiden tot vragen worden hierbij ondergebracht. In 2005 hebben zich geen situaties voorgedaan, die tot het indienen van een klacht hebben geleid. 7. Registratie Sinds 2003 wordt door het MMT UMCG geregistreerd in het LIKS (Luftrettungs Informations- und Kommunikations System). In 2005 is een variant op het LIKS, namelijk het BIKS ingevoerd. In dit systeem worden alleen de inzetten van het grondgebonden MMT (vervoerd met het Busje) geregistreerd. Deze inzetten worden apart geregistreerd om vertroebeling van inzettijden te voorkomen. Aan koppeling tussen het LIKS/BIKS en de in het UMCG gebruikte traumaregistratiesystemen (onder andere het systeem van de Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie DGU) wordt nog gewerkt. In 2005 zijn de LIKS-registratiegegevens van de Traumaregio Noord Nederland afgezet tegen de gegevens van de Duitse ADAC-stations. Ofschoon in Duitsland andere inzetcriteria worden gehanteerd en daarmee de gegevens niet altijd op dezelfde wijze geïnterpreteerd kunnen worden, heeft deze benchmarking toch tot interessante uitkomsten geleid. Het beleid van het Mobiel Medisch Team wordt hier waar nodig op aangepast. Daarnaast was er in 2004 een registratietraject opgezet bij de meldkamers in de Noordelijke Regio, met als doel een beeld te krijgen van de wenselijkheid c.q. noodzaak voor een 24-uurs MMT voorziening. In 2005 is het helaas niet gelukt, deze registratie tot het einde van het jaar voort te zetten. Naar verwachting zal middels de Landelijke pilot Nachtelijk MMT, die door Traumacentrum Oost wordt uitgevoerd, in 2006 een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de benodigde registratie. 6

7 8. Beleidsontwikkeling Realisatie van 24-uurs zorg was in 2005 een belangrijk punt van aandacht. Nadat Traumacentrum Oost middels loting is aangewezen om de landelijke pilot Nachtelijk MMT uit te voeren, is met het oog op de excentrische ligging van de Noordelijke traumaregio - intensief overleg gevoerd over de nachtelijke MMT-zorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Daarbij is men tot de volgende besluitvorming gekomen. Met ingang van 17 januari 2005 is het crashteam opgeheven. Het crashteam werd tot op die datum gevormd door in het ziekenhuis dienstdoende arts-assistenten van de afdelingen anesthesiologie en chirurgie (veelal met geringe ervaring in de prehospitale dienstverlening) en een CSO verpleegkundige, die werden opgehaald door een ambulance. Door de snellere respons en het hogere aanbod van expertise van het MMT overdag werd het crashteam toenemend kritischer bekeken en heeft het UMCG derhalve gemeend om de kwaliteit van dienstverlening door inzet van MMT artsen s avonds en s nachts vooralsnog op proef te moeten verhogen. Met ingang van 17 januari 2005 is daarbij een MMT-arts gedurende de periode van uur beschikbaar vanuit huis. De MMT-arts wordt dan van huis opgehaald door een ambulancechauffeur. Deze pilot is goed ontvangen in de regio. Naar verwachting wordt de pilot uiterlijk per afgerond. 7

8 9. Personeel Opleiding en training In de afgelopen jaren zijn vanzelfsprekend alle door de minister vereiste basisopleidingen gevolgd. In 2005 is door vrijwel alle leden van het MMT de hulpverleningstraining ICET gevolgd. De HLO s en de MMT-verpleegkundigen hebben (middels de ambulancedienst) in 2005 de PHTLS refresher course gevolgd. Nadat in 2004 veel aandacht was uitgegaan naar training, gerelateerd aan vliegtechnische aspecten, is in 2005 door een aantal leden van het MMT deelgenomen aan de volgende medisch inhoudelijke opleidingen: ATLS, APLS, ACLS, DHTC, CRM, MIMMS en de Training Kinderresucitatie Ook is in 2005 door het MMT deelgenomen aan multidisciplinaire oefeningen met de GHOR. Personele bezetting Medici: Bij het MMT waren in 2005 in totaal negen anesthesiologen werkzaam binnen het MMT, waarbij in de praktijk één van hen in verband met zijn werkzaamheden op de Intensive Care geen MMT-diensten heeft kunnen vervullen. Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van 24-uurs MMT zorg zal in 2006 uitbreiding van het aantal MMT-artsen worden gerealiseerd. Verpleegkundigen: In 2005 heeft helaas één van de MMT-verpleegkundigen zijn werkzaamheden binnen het MMT moeten beëindigen. Daarmee werd het aantal verpleegkundigen teruggebracht naar zeven personen. Ook hier geldt, dat afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van 24-uurs MMT zorg uitbreiding zal worden gerealiseerd. 8

9 HLO/Chauffeurs / GESP: Wat betreft de combinatiefunctie van chauffeur van het MMT-voertuig en Helicopter Landing Officer heeft zich in de loop van 2005 een wijziging voorgedaan. Eén van de HLO/Chauffeurs heeft zich na een periode van arbeidsongeschiktheid weer bij het team kunnen voegen. Daarmee komt het aantal HLO/Chauffeurs op negen. Ook heeft het MMT een HLO/Chauffeur als vaste vervanger aangesteld. Evenals bij de overige disciplines is uitbreiding afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen. Piloten: Aanstelling van piloten behoort tot de verantwoordelijkheden van de operator, die deze verantwoordelijkheid delegeert aan Medical Air Assistance. Voor 2005 gold, dat drie piloten als vaste piloot aan het station in Groningen verbonden waren; een vierde piloot fungeerde als vaste vervanger. Onderwijs, Research and Development (R & D) In 2005 is de organisatie van de Multidisciplinaire Traumacasusbesprekingen (van start gegaan in 2004) voortgezet. Deze avonden werden georganiseerd door het Traumacentrum UMCG in samenwerking met het MMT en hebben dit jaar driemaal plaatsgevonden. De avonden zijn interactief en zijn bijgewoond door medewerkers van het MMT en de ambulancediensten, door diverse disciplines uit de ziekenhuizen in de regio en door medewerkers van de Meldkamers. De Multidisciplinaire Traumacasusbesprekingen staan ook open voor andere belangstellenden. Deelname aan deze avonden varieerde tussen de 60 en 100 personen. Ook is door het Traumacentrum UMCG in samenwerking met het MMT op 12 november 2005 de Landelijke MMT-dag georganiseerd. Hiervoor is door de NVA accreditatie verleend. Aan de genodigde tien traumacentra is een gevarieerd programma geboden met sprekers uit binnen- en buitenland. Verschillende thema s zijn aan bod gekomen: Kwaliteitsmanagement, Grensoverschrijdende samenwerking, Nachtvliegen, Samenwerking tussen ambulancedienst en MMT, Crew Ressource Management en Bedrijfshulpverlening. Ruim 100 personen hebben aan deze dag deelgenomen. Daarnaast zijn er door meerdere leden van het MMT diverse bijdragen in de vorm van presentaties geleverd, zowel aan congressen in Nederland als in het buitenland. Ook zijn door diverse MMT-artsen artikelen gepubliceerd voor wetenschappelijke tijdschriften en boeken. 9

10 10. Communicatie en Public Relations Communicatie Begin 2005 is het C2000 grondgebonden systeem in de Noordelijke Regio geïmplementeerd. Hiertoe zijn in februari 2005 regionale instructieavonden georganiseerd. Het grondgebonden systeem functioneert naar behoren. De C2000 luchtvaartapparatuur is in het najaar van 2005 ingebouwd in de Lifeliner Europa 4. Na aanvankelijk op een bepaalde hoogte (tussen 0 en 50 meter) geen bereik te hebben gehad, is dit probleem opgelost en kon aan het eind van het jaar teruggekeken worden op een geslaagde invoering van C2000, zowel grond- als luchtgebonden. Public Relations Ook in 2005 is tweemaal wekelijks een stagedag aan personeel van Meldkamers en Ambulancevoorzieningen in de Noordelijke Regio aangeboden. Hiervan is veelvuldig gebruik gemaakt. Door de invoering van een enquêteformulier, dat aan de stagiaires aan het einde van hun stagedag wordt voorgelegd, wordt gestreefd naar een optimale invulling van deze dagen. Daarnaast heeft het MMT aan een aantal evenementen in de Noordelijke Regio een bijdrage geleverd. Het MMT was met de traumahelikopter een uur ter plaatse, toonde deze aan het publiek en was beschikbaar om vragen betreffende de helikopterhulpverlening te beantwoorden. Het helikopter-mmt was aanwezig bij de volgende evenementen: 23 april 2005: Open dag KNRM, Eemshaven 21 mei 2005: Open dag Brandweer Eemsmond 28 mei 2005: Open dag Brandweer Vlagtwedde 28 mei 2005: Open dag provincie Overrijssel 10

11 4 juni 2005: Open dag Brandweer Sleen 27 augustus 2005: Deelname Vliegshow Airport Eelde 15 september 2005: Deelname heropening De Vries Ambulances en HDS Brandweertechniek 17 september 2005: Deelname aan landelijke GHOR wedstrijden, Assen 17 september 2005: Opening nieuwe Ambulancepost Winschoten 1 oktober 2005: Open dag Brandweer Westerveld (Dwingelo) 1 oktober 2005: Open dag Brandweer Coevorden 8 oktober 2005: Open dag Brandweer Heerenveen 8 oktober 2005: Deelname Noordelijke Politiedag, Landgoed Nienoord, Leek Naast individuele presentaties, die gegeven werden door diverse MMT-leden aan organisaties als het Rode Kruis, werden er ook in het bemanningsverblijf van het MMT rondleidingen en presentaties verzorgd, zoals: 13 januari 2005: Rondleiding EHBO Natuurmonumenten 18 januari 2005: Rondleiding EHBO Politie Friesland 14 februari 2005: Rondleiding Jeugd-EHBO 24 februari 2005: Rondleiding Middenkader functionarissen UMCG 17 maart 2005: Rondleiding MBA-studenten (internationaal) 21 april 2005: Werkbezoek TNO studenten (m.b.t. apparatuur en digitale telematica) 25 april 2005: Rondleiding internationaal Rotary gezelschap 28 mei 2005: Rondleiding directeur ICT en directeur PMO UMCG 2 juni 2005: Rondleiding Politie Groningen 30 juni 2005: Rondleiding medewerkers Zorgadministratie WZA 16 juli 2005: Interview Medisch Coördinator door Omroep Fryslân 9 augustus 2005: Rondleiding Brandweer HVD Groningen 25 augustus 2005: Rondleiding Brandweer HVD Groningen 29 augustus 2005: Rondleiding Brandweer HVD Groningen 30 augustus 2005: Rondleiding Brandweer HVD Groningen 2 september 2005: Bezoek camara ploeg Eyesite 8 september 2005: Rondleiding Brandweer EHCG, havenmeester en luchtverkeersleiders 22 september 2005: Rondleiding Brandweer EHCG, havenmeester en luchtverkeersleiders 29 september 2005: Rondleiding Brandweer EHCG, havenmeester en luchtverkeersleiders 14 oktober 2005: Rondleiding Brandweer De Marne De opvang van Traumapatiënten in het UMCG en daarmee ook het MMT UMCG heeft in 2005 landelijke bekendheid gekregen door een serie televisie uitzendingen op Net 5 en de regionale zender TV Noord. Ten behoeve van een nieuwe serie programma s zullen ook in 2006 opnames van het MMT tijdens inzet worden gemaakt. 11

12 11. Kerncijfers In 2005 was er sprake van 725 inzetten t.o.v. 600 in het jaar De kerncijfers m.b.t. de inzet van de Lifeliner Europa 4 worden weergegeven in de onderstaande grafieken. Groningen MKA 246 pat. verzorgd/begeleid 175 pat. vervoerd (heli) 13 interklinisch transport 14 cancel 42 overig 2 Friesland MKA 138 pat. verzorgd/begeleid 30 pat. vervoerd (heli) 52 interklinisch transport 1 cancel 52 overig 3 12

13 Drenthe MKA 145 pat. verzorgd/begeleid 56 pat. vervoerd (heli) 16 interklinisch transport 1 cancel 65 overig 7 Duitsland 34 pat. verzorgd/begeleid 0 pat. vervoerd (heli) 21 interklinisch transport 9 cancel 4 overig 0 13

14 De kerncijfers van het grondgebonden MMT zijn als volgt: Groningen MKA 74 pat. verzorgd/begeleid 57 interklinisch transport 0 cancel 17 overig 0 Friesland MKA 21 pat. verzorgd/begeleid 9 interklinisch transport 0 cancel 10 overig 2 Drenthe MKA 38 pat. verzorgd/begeleid 20 interklinisch transport 0 cancel 17 overig 1 14

15 Oproepen MMT UMCG totaal: MKA aantal oproepen heli bus Groningen Drenthe Friesland IJssel Vecht 6 6 Flevoland 7 7 Noord Holland N AAD-Oost 3 3 Leer (D) Emden 5 5 Kost Niedersachsen 5 5 Aurich 8 8 Friesland (D) 1 1 totaal

16 16

17 12. Financiële verantwoording 2005 In 2005 waren de inkomsten van het Mobiel Medisch Team inclusief de helikoptervoorziening De totale uitgaven bedroegen Hierdoor is er in 2005 een negatief saldo ontstaan ter hoogte van De stijging van de uitgaven wordt grotendeels veroorzaakt door de toename van de variabele kosten, met name ten gevolge van het aantal inzetten. 17

18 13. Doelstellingen voor 2006 In het jaar 2006 zal met name aandacht worden besteed aan de volgende punten: Uitbreiding naar 24-uurs MMT-zorg Na afronding van de pilot, waarbij een MMT-arts en een ambulancechauffeur tussen en uur vanuit huis beschikbaar zijn, zal een definitieve keuze inzake de 24-uurs voorziening moeten worden gemaakt. Hierbij zal ook de veranderde visie van VWS met betrekking tot de regulering van de acute zorg een belangrijke rol spelen, evenals een verbreding van de taakstelling van het MMT in de ondersteuning van de ambulancevoorziening over de gehele acute zorg. Ook zal in 2006 worden onderzocht, of het spoedeisende IC transport ook door het MMT kan worden verzorgd. Registratie MMT Het LIKS (Luftrettungs- Informations- und Kommunikations System van de ADAC Luftrettung) zal in 2006 door Medical Air Assistance ook op de andere Nederlandse helikopterstations worden geïntroduceerd. Het UMCG zal desgewenst de invoering van de medische kant van het systeem ondersteunen. Ook zal het MMT UMCG de ontwikkeling van het elektronische ritformulier (ERF) in de Nederlandse ambulancezorg nauwlettend volgen. Voor wat betreft de interne traumaregistratie van het UMCG zal verder worden gewerkt aan de totstandkoming van koppelingen tussen LIKS en de aanwezige klinische registratiesystemen. Kwaliteitsmanagement Ook in 2006 zal het MMT UMCG worden geaudit voor ISO-certificering. Hiermee zal het hoge kwaliteitsniveau worden gewaarborgd. Samenwerking in de regio In 2006 zal het overleg met het Medisch Centrum Leeuwarden en met het Traumacentrum Zwolle worden vervolgd, met als doel te komen tot optimale dekking in de regio, ook in de grondgebonden situatie. Landelijke samenwerking In 2006 zal het overleg over een eventuele andere invulling van de vliegoperatie door de Dienst Luchtvaartpolitie (DLVP) naar verwachting worden afgerond. Het landelijk overleg tussen medisch coördinatoren en chief nurses zal worden gecontinueerd. Belangrijke onderwerpen hierbij zullen zijn: MMT registratie, uniformering van opleidingen en invulling van de 24-uurs voorziening. 18

19 Internationale samenwerking In 2006 zal de samenwerking met Duitsland verder worden uitgewerkt en waar mogelijk worden geïntensiveerd. De financiering en verrekening van de in Duitsland uitgevoerde inzetten zal definitief worden geregeld. Opleiding en training In 2006 zal het accent van de trainingen en opleidingen enigszins verschuiven naar de hulpverlening bij ongevallen en rampen (samenwerking met de GHOR). De artsen volgen hiertoe de MIMMS cursus en voor de verpleegkundigen zal worden bezien of deelname aan de MIMMS zinvol is. Daarnaast zal in samenwerking met UMCG ambulancezorg en andere noordelijke ambulancediensten worden gezocht naar nieuwe vormen van multidisciplinaire training. 19

Jaarverslag MMT 2004

Jaarverslag MMT 2004 Jaarverslag MMT 2004 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Doelstelling van het MMT 3 3. Organisatiestructuur 4 4. MMT AZG en helikopteroperator 4 5. Samenwerking extern 5 Regionaal Nationaal Internationaal

Nadere informatie

Gewondenspreidingsplan 2013

Gewondenspreidingsplan 2013 Gewondenspreidingsplan 2013 Versie: december 2013 vastgesteld in ROAZ Groningen, Friesland en Drenthe Gewonden spreidingsplan per 1 januari 2013. Inleiding Na zo n 10 jaar is het gewondenspreidingsplan

Nadere informatie

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk

Ambulance HEMS Verpleegkundige Crewmember Roelof van Dijk Ambulance Verpleegkundige HEMS Crewmember Roelof van Dijk Even voorstellen 1982 Verpleegkundige Leeuwarden 1985 C.C.U. Haarlem 1987 Anesthesiologie Den Haag 1989 Ambulancedienst Delft 1994 Ambulancedienst

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 november 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Visiedocument Traumacentrum UMCG

Visiedocument Traumacentrum UMCG Visiedocument Traumacentrum UMCG Afdeling Chirurgie Versie: 4 Datum: 4 april 2006 Pagina 1 28-11-2006 Inhoudsopgave: SAMENVATTING 3 1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 4 1.1 INLEIDING 4 1.2 PROBLEEMSTELLING

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.4 Februari 2016 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.4 Referentie: Landelijk Kader Fleetmap C2000 versie 2015 Uniform Begrippenkader

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN calamiteit, time-out, capaciteitsbeperking Auteur: Opdrachtgever: Werkgroep meldingen beschikbaarheid ziekenhuizen ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland

Nadere informatie

Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden

Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden Versie: Definitief Datum: 14 januari 2008 Opsteller: Jaap Hatenboer Inleiding Aan de spoedzorg op de Friese Waddeneilanden worden dezelfde kwalitatieve

Nadere informatie

Fellowonderwijs: Transporten

Fellowonderwijs: Transporten Fellowonderwijs: Transporten 06-11-2014 Jeroen Verwiel, internist-intensivist Afdeling Intensive Care Transport van IC-patiënten Vraagt om speciale expertise van arts/verpleegk. Vraagt om speciale aparatuur

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Medisch Centrum Leeuwarden

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

ACUTE ZORG ANDERS 2014

ACUTE ZORG ANDERS 2014 Acute Zorgregio Oost organiseert in samenwerking met regionale partners het symposium ACUTE ZORG ANDERS 2014 ONMISBARE SCHAKELS EN SNEL SCHAKELEN IN DE SPOEDEISENDE ZORGKETEN Spoedeisende ketenzorg voor

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD

AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Voorstel tot instemming met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.. AGENDAPUNT NO. 16. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies De Veiligheidsregio Noord en Oost

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Spreektekst update Dialoog Treant Zorggroep Uit te spreken op 13 juli Westerbork. 1. De Tamboer als keerpunt

Spreektekst update Dialoog Treant Zorggroep Uit te spreken op 13 juli Westerbork. 1. De Tamboer als keerpunt Spreektekst update Dialoog Treant Zorggroep Uit te spreken op 13 juli 2017 - Westerbork 1. De Tamboer als keerpunt Goed om hier vandaag te zijn, het geeft mij de kans u te vertellen wat we de afgelopen

Nadere informatie

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland

Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Nationaal Nummerplan Ambulancezorg Nederland Versie 5.0 April 2009 Nationaal nummerplan Ambulancezorg Nederland versie 5.0 Referentie: Landelijk Kader Fleetmapping C2000 versie 2008/6.1 Versie : 1.0 Definitieve

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:

Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg PICA Seminar Patiëntenlogistiek Spreiding en bereikbaarheid acute zorg 1 10 december 2012 Spreiding en bereikbaarheid acute zorg Acute zorg, vraag, aanbod, patiëntenstromen Bereikbaarheid SEH s Spreiding

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Hartveilig wonen AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 137502 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Hartveilig wonen Besluit: 1. In te stemmen met deelname aan het project Hartveilig

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg

Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg Implementatieplan Indicatoren ambulancezorg definitieve versie maart 2015 1 1. Inleiding In oktober 2014 heeft het bestuur van Ambulancezorg Nederland de indicatorenset ambulancezorg vastgesteld. Hiermee

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

Regionale uitwisseling

Regionale uitwisseling Regionale uitwisseling UMCG route 2020, de rol van het UMCG in de regionale ontwikkelingen en wat de ICT hierin kan en moet betekenen René de Vink Directeur IFM UMCG De rol van ICT in de ontwikkelingen

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013

Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013 Nieuwsbrief nr. 10: oktober 2013 Geachte relatie, Zoals u in de vorige nieuwsbrief wellicht hebt kunnen lezen, loopt het EHBOvoordeeltje (5% vroegboekkorting) nog tot het einde van de deze maand! Vorig

Nadere informatie

Incident Monstertruck Haaksbergen

Incident Monstertruck Haaksbergen Tijs Klaassen, Rapid Responder Ambulance Oost OvD-G GHOR Twente Start incident 28 september 2015 15:59:30 uur - Totaal 8 112-meldingen - Tijdens de eerste meldingen wordt door de melders aangegeven dat

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal

rapportage Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Minister van VWS Inspecteur-generaal Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013-544992 rapportage Aan Van Vie Kopie Onderwerp Minister van VWS Inspecteur-generaal Verloskundige zorg regio Meppel

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Behandeld door adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c

Behandeld door  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Cure JKUK/mbrd/CI/08/01c Aan de besturen van: - Algemene ziekenhuizen (010) - Academische ziekenhuizen (020) - Ambulancediensten (240) - CPA s (810) en zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876

Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Op de Wurf Boerderijnummer: 1876 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn)

Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) Projectplan aanvullende seksualiteits hulpverlening 1 e lijn (ASH 1 e lijn) GGD Nederland Utrecht, 28 maart 2007 Inleiding Het ministerie van VWS heeft zich voorgenomen de kwaliteit, financiering en organisatie

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

3 e Voortgangsrapportage dienst

3 e Voortgangsrapportage dienst 3 e Voortgangsrapportage dienst Inleiding De dienst OCW heeft een plan van aanpak verbetering kwaliteit jaarrekening opgesteld. Over de uitvoering van dit plan van aanpak is twee maal eerder via voortgangsrapportages

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland

Beleidsplan. Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Stichting Steunfonds MS Centrum Noord-Nederland Beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Voorhanden middelen 3. Criteria voor de toekenning van subsidies 4. Verwerving van nieuwe middelen 5. ANBI status 6.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Om welke HKZ-normen gaat het: Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt

Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder. Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt Evaluatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder Continu op zoek naar de meest optimale zorg voor iedere patiënt 1 januari 2015 implementatie locatieprofiel ziekenhuislocatie Den Helder: behouden

Nadere informatie

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013

Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2013 Versie: 1 juli 2014 Inleiding Het jaarverslag van de Cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis wordt hierbij voor de eerste keer als publicatie aan

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

De MMT-arts kan zowel een anesthesioloog als een traumachirurg zijn. Beiden hebben een lange opleiding achter de rug en veel ervaring opgebouwd.

De MMT-arts kan zowel een anesthesioloog als een traumachirurg zijn. Beiden hebben een lange opleiding achter de rug en veel ervaring opgebouwd. Functies binnen het Mobiel Medisch Team MMT-arts De MMT-arts kan zowel een anesthesioloog als een traumachirurg zijn. Beiden hebben een lange opleiding achter de rug en veel ervaring opgebouwd. De chirurgen

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen

Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Belangrijke wijzigingen HKZ-normen door wijzigingen in ISO 9001:2015 Belangrijke wijzigingen HKZ-normen Op 15 september 2015 is de nieuwe ISO 9001:2015 gepubliceerd. Een groot aantal HKZ-normen is ISO-compatibel.

Nadere informatie

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg

Implementatieplan. bij het. model opschalingsplan ambulancezorg Implementatieplan bij het model opschalingsplan ambulancezorg Project RAV s voorbereid september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Omschrijving en doel... 3 1.2 Context... 3 1.3 Uniform opschalingsmodel

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:

Portefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014

AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 AED UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 Projectgroep AED Udenhout Maart 2015 1 A E D UDENHOUT JAARVERSLAG 2014 1. Inleiding. Het afgelopen jaar is voor Udenhout op het gebied van hartstilstanden godzijdank een rustig

Nadere informatie

30 maart 2010. NVSHV-congres. Zijn we al in Rome? Daan Rooijmans

30 maart 2010. NVSHV-congres. Zijn we al in Rome? Daan Rooijmans 30 maart 2010 NVSHV-congres Zijn we al in Rome? Daan Rooijmans Inhoud 2 Aanleiding en uitgangspunten 2004 rapportage IGZ: Haastige spoed niet overal goed Het veld vanaf 2007: - Inzicht welk ziekenhuis

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Handleiding Zorgcontinuïteit

Handleiding Zorgcontinuïteit Handleiding Zorgcontinuïteit en Crisisbeheersing Voor crisisbeleidsteams en GHOR contactpersonen Versie 2.0 Voorwoord In Nederland hebben zich de afgelopen jaren een aantal gebeurtenissen voorgedaan, die

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Maatwerk in Communicatie

Maatwerk in Communicatie nr 1 Maatwerk in Communicatie voordracht voor Maastricht Knowledge Management Group door mr J.A. Frederik Opbouw van de voordracht sheet 2 schets: taakafbakening: activiteiten: resultaat: C2000-project

Nadere informatie

Beste Allemaal, Groeten, Joep Jongman

Beste Allemaal, Groeten, Joep Jongman Beste Allemaal, Hierbij het resultaat van mijn verslag wat ik moest maken voor school, van de meldkamer, waar ik woensdag 2 oktober geweest ben. Ik heb het heel erg fijn, leuk en leerzaam gevonden en ga

Nadere informatie

Evaluatierapportage reddingsoefening Zuider Spruit

Evaluatierapportage reddingsoefening Zuider Spruit Evaluatierapportage reddingsoefening Zuider Spruit Inleiding Wadlopen is nooit zonder risico s. Het is echter van belang deze risico s te minimaliseren en eventuele calamiteiten het hoofd te bieden. Voor

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Beleidsvisie SUG 2011 2015

Beleidsvisie SUG 2011 2015 Beleidsvisie SUG 2011 2015 Beleidsvisie SUG 2011 2015 De initiële beleidsvisie werd opgesteld door het bestuur van de SUG in 2006: Heleen van Duin Marc Scot Joost Bierens Chris van Velzen Daan Sep Met

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO)

Factsheet Indicatoren Bariatrische chirurgie (DATO) Factsheet en Bariatrische chirurgie (DATO) DATO 2014 [2.0.; 10102014] Registratie gestart: 1 januari 2014 Type Uitvraag over Bron Nr. indicator (jaar) 1 Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie.

Nadere informatie

Publiekrechtelijke Overeenkomst

Publiekrechtelijke Overeenkomst Publiekrechtelijke Overeenkomst Grensoverschrijdende Buren-Ambulancehulpverlening De Stad Aken, de Kreis Aken en de Kreis Heinsberg in Duitsland vertegenwoordigt door resp. de Oberbürgermeister van Aken,

Nadere informatie

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland

Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Sluiting klinische verloskunde in Meppel en uitbreiding ambu lance zorg in IJsselland Wat heeft dat met elkaar te maken? Soms lijkt een maat regel die geno - men wordt lastig te begrijpen in relatie tot

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014

Jaarverslag MCC Hardenberg 2014 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2014, een jaar waarin gebleken is dat de mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de aanpak van pgb-fraude (persoonsgebonden budget) (2013Z07932). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

SHOCK voor kind in nood vrijdag, 11 oktober :00

SHOCK voor kind in nood vrijdag, 11 oktober :00 De stichting SHOCK wil al het mogelijke doen om een kind in nood te helpen door de behandeling te stroomlijnen. Van ambulance-personeel tot kinderarts moet iedereen op de hoogte zijn van symptomen van

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond

Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Notitie GHOR Rotterdam Rijnmond Uitgangspunten voor de spoedeisende zorg Paul van Beers Amersfoort 7 april 2014 Aanleiding Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2013 een zogeheten Kwaliteitsvisie Spoedeisende

Nadere informatie

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht).

Wat is Burgernet? Leeuwarden en Dantumadiel (politieregio Fryslân), Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen en Nieuwegein (politieregio Utrecht). Wat is Burgernet? Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch

Nadere informatie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie

Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie Ambulancebijstand gewondenspreiding en slachtofferregistratie OGS symposium 9 oktober 2007 Th. Vullers Aanleiding Enschede Volendam Hercules ramp Deze presentatie hoe werkt ambulance bijstand gewondenspreiding

Nadere informatie