faculteit der letteren Digitaal toetsen Projectvoorstel ICT Meerjarenplan RUG ICT en Onderwijsproject Letteren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "faculteit der letteren Digitaal toetsen Projectvoorstel ICT Meerjarenplan RUG ICT en Onderwijsproject Letteren"

Transcriptie

1 Digitaal toetsen Projectvoorstel ICT Meerjarenplan RUG ICT en Onderwijsproject Letteren December

2 Inleiding In het kader van het eerder dit jaar door het College van Bestuur vastgestelde Meerjarenplan ICT is de Faculteit der Letteren (FdL) uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor besteding van de middelen die ten behoeve van het Meerjarenplan zijn vrijgemaakt. Het betreft middelen op het gebied van ICT en onderwijs. Eén van de projecten die de FdL in de komende jaren graag wil uitvoeren met subsidie uit genoemd fonds wordt hieronder nader beschreven. Het voorstel sluit aan bij de speerpunten die zijn genoemd in het Meerjarenplan ICT. Het is tot stand gekomen na overleg met de opleidingscommissies van de faculteit. Het betreft een beschrijving op hoofdlijnen. Zoals gebruikelijk (de FdL heeft ook bij het vorige Meerjarenplan gebruik gemaakt van de beschikbare subsidie) zal dit voorstel na goedkeuring nader worden uitgewerkt in de vorm van één of meerdere projectplannen met duidelijk afgebakende activiteiten en meetbare resultaten. Dit voorstel complementeert het eveneens door FdL voorbereide plan Idem Dito (projectvoorstel FMW, FdL, FEB). Aangegeven wordt hoe de FdL op korte termijn gebruik wil maken van de Aletta Jacobshal en hoe bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zal worden ingehaakt bij de ingebruikname van een centraal digitaal toetssysteem voor de RUG. Voor het deelproject Digitaal toetsen op afstand wordt aanvullende subsidie aangevraagd bij de Stichting SURF. Door de centrale rol van taalvaardigheidstoetsing zullen ook andere faculteiten binnen de RUG profiteren van de uitvoering van dit project. De aard en reikwijdte van dit project en de voortrekkersrol die Letteren op het gebied van digitaal toetsen binnen de RUG vervult rechtvaardigen o.i. de omvang van de middelen die worden gevraagd. De FdL vraagt in totaal k 240 uit het Strategiefonds en zal zelf k 80 vrijmaken voor uitvoering van genoemde projecten. De aanvraag voorziet ook in toewijzing vanuit het fonds aan UOCG en bijdragen van, en subsidies aan, derden in de financiering van projecten. 2

3 Projectvoorstel Digitale toetsing De motivering om de komende jaren aanzienlijk te investeren in Digitale Toetsing is in de projectaanvraag Idem Dito uiteengezet. Voor de volledigheid worden de belangrijkste argumenten hieronder nogmaals herhaald. De Faculteit der Letteren (FdL) heeft in de afgelopen jaren met subsidie uit het ICTstrategiefonds digitale toetsen ingevoerd bij de opleiding Kunsten, Cultuur en Media (KCM) en het Talencentrum. Digitale toetsing maakt integratie van multimedia mogelijk (een belangrijk element bij genoemde opleidingen) en draagt bij aan de verhoging van de flexibiliteit en efficiëntie van het toetsproces. In samenwerking met de IB groep (tegenwoordig DUO) zijn de procedures voor toetsafname nader uitgewerkt en toegepast tijdens de betreffende tentamens. De docenten zijn door UOCG getraind in het opstellen van goede en betrouwbare toetsen. UOCG heeft daarnaast itemanalyses uitgevoerd en de resultaten besproken met de docenten en ondersteuning geboden bij de inrichting van de noodzakelijke infrastructuur. Door de samenhang van maatregelen is de kwaliteit van het toetsproces bij genoemde opleidingen verhoogd. Voor bredere, structurele toepassing zijn de grenzen echter bereikt. De grootste belemmering wordt gevormd door het beperkte aantal computerwerkplekken voor digitale toetsing. Zoals eerder aangegeven (zie de brieven van 23 december 2008, kenmerk L en 21 mei 2010, kenmerk L wil de FdL op korte termijn gebruik gaan maken van de voorzieningen voor digitale toetsing in de Aletta Jacobshal, de nieuwe college en tentamenhal in Zernike. De FdL wil middelen uit het ICT strategiefonds aanwenden om digitale toetsing binnen de FdL verder te verbreden, de kwaliteit van toetsing te verbeteren en nieuwe mogelijkheden voor toetsing te verkennen, m.n. voor wat betreft toetsing op afstand. Het plan om digitale toetsing verder te implementeren wordt ingegeven door verschillende overwegingen: Invoering BSA: Door digitaal te toetsen kan vaker worden getoetst en sneller worden nagekeken zonder verhoging van de nakijklast door de docenten. Dit is van belang bij de invoering van het BSA. Docenttraining en het bieden van faciliteiten voor toetsontwikkeling zijn belangrijke voorwaarden voor invoering van digitale toetsing in deze context. Gebruik multimedia: De FdL is al lang niet meer uitsluitend gericht op letteren in de traditionele zin. Er is sprake van een breed aanbod aan opleidingen op het gebied van taal, cultuur en media, waarbinnen beeld en geluid belangrijk onderdelen vormen. Het is essentieel om de bijbehorende media ook een plaats te kunnen geven bij toetsafname. Digitale toetsing is hierbij de aangewezen vorm. Meerdere vraagvormen: Digitale toetsen bieden een grotere variatie aan vraagvormen, waarbij bovendien combinaties van automatische beoordeling en beoordeling door de docent mogelijk zijn. Schrijven op de computer: Studenten maken gebruik van de tekstverwerker bij vrijwel alle werkstukken die ze schrijven. Daarnaast wordt in het onderwijs het gebruik van digitale hulpmiddelen actief gestimuleerd (outline tools, spellingscontrole, woordenboeken, etc.). Veel studenten zijn niet meer gewend 3

4 aan schrijven met pen en papier en moeten bovendien vaak het gebruik van de vertrouwde hulpmiddelen ontberen. Door essays en andere schrijfwerkstukken digitaal af te nemen sluit de toetsing beter aan bij het leerproces, wordt de leesbaarheid verhoogd en komt het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens het beoordelingsproces binnen bereik. Verder wordt verdeling van het werk over meerdere docenten vereenvoudigd doordat documenten niet fysiek hoeven te worden verspreid en scores op één plek kunnen worden geadministreerd. Aansluiting VO: In het VO wordt digitale toetsing al toegepast binnen verschillende vakken (o.a. kunstvakken). Deze vorm van toetsing zal de komende tijd op grotere schaal worden ingezet. Voor aankomende studenten zal digitale toetsing steeds vanzelfsprekender worden, zeker binnen disciplines waar traditionele toetsing inhoudelijk of didactisch niet goed voldoet. Mobiliteit en internationalisering: Er is toenemende behoefte aan toetsmogelijkheden voor studenten op afstand. Het gaat hierbij om deeltijdstudenten die een deel van het onderwijs als afstandsonderwijs volgen, voltijdstudenten die tijdelijk elders (in binnen of buitenland) verblijven, en aankomende studenten die nog niet tot de universiteit zijn toegelaten, bijvoorbeeld buitenlandse studenten die moeten aantonen dat ze over het vereiste kennis en /of vaardigheidsniveau beschikken om de universitaire studie met goed gevolg te kunnen doorlopen. Het betreft hierbij vooral beheersing van het Engels. Bovenstaande overwegingen houden uiteraard niet in dat de FdL digitale toetsing ziet als de enige vorm van formatieve of summatieve toetsing. Andere vormen zoals het schrijven van (meerdere versies van) essays tijdens collegeperiodes, eventueel ondersteund door een (digitaal) portfolio, presentaties, en mondelinge tentamens blijven behoren tot het vaste repertoire van toetsvormen. De FdL beoogt echter grootschaliger gebruik te maken van digitale toetsing waar sprake is van duidelijke logistieke of didactische meerwaarde van het toetsingsproces. De FdL wil de activiteiten op het gebied van digitale toetsing concentreren binnen twee deelprojecten. Het eerste is hoofdzakelijk gericht op verdere implementatie van digitale toetsing binnen de RUG vanaf januari 2011; het tweede is gericht op toetsing op afstand en meer verkennend van karakter, concrete implementatie wordt beoogd vóór eind Naast samenwerking met UOCG, die betrekking heeft op inhoudelijke en technische aspecten van digitale toetsing, wil de FdL de contacten met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verder benutten. DUO wordt gezien als een goede partner bij de toetsing van de algemene procedures voor afname, het uitvoeren met pilots met de toetsomgeving Teletoets, de implementatie van specifieke procedures bij de beoordeling van open vragen (waarmee DUO o.a. ervaring heeft opgedaan binnen de staatsexamens Algemene Natuurwetenschappen, Informatica, Engels en Nederlands), en de voorbereiding en uitvoering van het deelproject Toetsen op afstand (deelproject 2), waarvoor aanvullende subsidie bij de Stichting SURF zal worden gevraagd. 4

5 A. Deelproject 1: Digitaal toetsen binnen de RUG Dit deelproject is hoofdzakelijk gericht op toetsing van studenten van de FdL op toetslokaties binnen de RUG. Bestaande vormen van digitale toetsing worden verbreed en nieuwe vormen van toetsing worden opgezet. Het pakket van activiteiten dat de FdL in het kader van dit deelproject wil ontwikkelen wordt hieronder beschreven. 1) Opschaling bestaande groepen: De opleiding Kunst, Cultuur en Media (KCM) en het Talencentrum (TC) nemen momenteel al digitale toetsen af. Er is grote behoefte om een groter aantal studenten in een keer te kunnen toetsen. Ook wil TC de bestaande toetsen aan nieuwe groepen studenten aanbieden. Uitvoering kan in eerste instantie plaatsvinden op basis van bestaande software en bestaande procedures. Hoofddoel van dit deelproject is om ervoor te zorgen dat de Aletta Jacobshal, in overleg met UOCG, gereed wordt gemaakt voor de betreffende vormen van toetsing en dat de betreffende groepen, in overleg met de roosteraars, worden ingeroosterd in deze hal. Na een kleinschalige pilot, kan de daadwerkelijke digitale tentaminering / toetsing met deze groepen al vanaf januari 2011 van start gaan. Op grond van hun eerdere ervaringen vormen ze een goede proefgroep voordat nieuwe groepen bij het gebruik worden betrokken (zie 2 en 3). De reeds beschikbare digitale toetsen bij KCM en TC zullen daarnaast worden ingebracht binnen het pilotprogramma dat wordt opgezet bij de invoering van een RUG breed toetssysteem. 2) Digitalisering toetsen voor nieuwe groepen: Om, binnen de beperkingen van bestaande roosters en faciliteiten, nieuwe groepen voor digitale toetsing te werven wordt, i.s.m. UOCG, een peiling uitgevoerd onder de opleidingen die t/m januari 2012 zijn ingeroosterd in de Aletta Jacobshal. I.v.m. de schaalvoordelen zullen vooral de grote opleidingen (Geschiedenis, IBIO) hierbij worden benaderd. Doel van de peiling is om in overleg met de betrokken opleidingen een selectie op te stellen van tentamens die digitaal kunnen worden afgenomen. De conversie van bestaande toetsen naar een digitale vorm zal worden uitgevoerd door een speciaal ondersteuningsteam (facultair of centraal). Het gaat hierbij dus niet in eerste instantie om een drastische inhoudelijke herziening van de toetsen, maar om afname op de computer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het universitaire toetssysteem zodra dit mogelijk is. Voor het opnieuw ontwerpen van bestaande toetsen of het ontwikkelen van nieuwe toetsen op de wat langere termijn is een afzonderlijk invoeringstraject voorzien (zie 5 hieronder). 3) Digitalisering schrijftoetsen: Er wordt een specifiek invoeringstraject opgezet voor digitale afname van schrijftoetsen. De animo binnen de FdL om handgeschreven essays te vervangen door op de computer geschreven essays is groot. De rol van de docent als eindbeoordelaar blijft hierbij gehandhaafd, maar het beoordelingsproces kan via digitaal toetsen verder worden gestroomlijnd en deels geautomatiseerd, waardoor o.a. de nakijktermijnen verder kunnen worden teruggebracht. Het aantal schrijftoetsen zal worden uitgebreid. Het Talencentrum neemt al structureel digitale schrijftoetsen af. Uitvoering is mogelijk op basis van bestaande tools, zoals NetOpSchool i.c.m. MS Word, maar opschaling naar meer dan 20 gebruikers is niet uitgeprobeerd. De eerder ontwikkelde draaiboeken voor digitale toetsing zijn nog niet afgestemd op digitale schrijftoetsen. De procedures worden afgestemd op het gebruik in de nieuwe examenhal. Daarna wordt deze vorm van toetsen ingevoerd bij andere disciplines die hiervoor belangstelling hebben. Omdat toetsing door onder tentamencondities geschreven essays een 5

6 belangrijke toetsvorm is binnen veel opleidingen in de FdL wordt hierbij ook nadrukkelijk gekeken naar de niet talenopleidingen. De schrijftoetsen zullen worden overgebracht naar het universiteitsbrede toetssysteem op het moment dat dit hiervoor beschikbaar komt. 4) Docenttraining: Docenten dienen geschoold te worden in het samenstellen van digitale toetsen. Het betreft hierbij zowel instructie in toetssamenstelling en validatie (hoe ontwerp je een valide en betrouwbare toets?) als training in gebruik van programma s voor digitale toetsafname (Blackboard, Respondus en het nieuw in te voeren toetsprogramma). Om de scholing effectief te laten zijn wordt de training afgesloten met het ontwikkelen van een toets die daadwerkelijk in het onderwijs kan worden ingezet. De training wordt opgezet in de vorm van blended learning, bestaande uit een combinatie van groepsbijeenkomsten, individuele begeleiding en online ondersteuning (social media, blogs, instructiefilmpjes, handleidingen, etc.). De docenttraining voorziet in diverse vormen van toetsing variërend van diagnostische toetsen in Blackboard (waarvoor relatief weinig specifieke voorzieningen nodig zijn) tot high stakes toetsing onder strikt gereguleerde omstandigheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van de specifiek voor toetsing ingerichte zalen en PC s. UOCG zal worden gevraagd om de trainingen samen met ICTOL te ontwikkelen en te verzorgen. 5) Toetsontwikkeling: De ontwikkeling van nieuwe toetsen waarbij de mogelijkheden voor digitale toetsing optimaal worden benut vergt tijd en inspanning van de betrokken docenten. Voor de ontwikkeling van toetsen die een substantieel deel van de opleiding betreffen kan aan opleidingen een tijdelijke uitbreiding van de formatie worden verleend. Opleidingen dienen hiervoor een plan in bij het Faculteitsbestuur. Voorwaarde voor deelname aan een ontwikkelingsproject is dat de betreffende toetsontwikkelaars (docenten) training en instructie hebben gevolgd in toetsconstructie en samenstelling van digitale toetsen (zie 4 hierboven) De toetsontwikkeling heeft de vorm van een begeleid ontwikkelingstraject (begeleiding door UOCG en ICTOL). 6) Validatie en hergebruik: Alle digitaal afgenomen toetsen zullen na afloop worden geanalyseerd. Net als bij eerdere projecten wordt UOCG ingeschakeld bij validatie en itemanalyse. De resultaten van deze analyse wordt teruggekoppeld naar de docenten, en zullen worden gebruikt om de toetsen te verbeteren. Dat geldt in het bijzonder voor toetsitems die worden hergebruikt en met het oog daarop in een toetsitembank worden opgenomen. Uitvoering is door UOCG i.s.m. de opleidingen. 7) Procesbewaking en verbetering: Voor een stabiele en efficiënte toetspraktijk is het noodzakelijk dat de verschillende partijen goed met elkaar samenwerken en dat de uitvoering van taken goed wordt gecoördineerd en bewaakt. De betrokken partijen zijn o.a. : docenten/opleidingen, ICTOL, UOCG, roosteraars, beheerders tentamenhal en eventuele andere betrokkenen. De partijen komen regelmatig bijeen om de toetsafnames voor te bereiden, te evalueren en zonodig bestaande afspraken en procedures te herzien. Voor extern advies en toetsing van de procedures wordt gebruik gemaakt van de expertise en ervaring van DUO, de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van toetsafnameprocedures in o.a. het voortgezet onderwijs. De Faculteit der Letteren stelt voor om de coördinatie centraal binnen de RUG te beleggen (bij UOCG) en participeert via ICTOL in de betrokken afstemmingsactiviteiten. Voorgesteld wordt om deze procesbewaking en verbetering te initiëren als onderdeel van het project 6

7 voor de implementatie van een RUG breed toetssysteem, maar het gemeenschappelijk overleg gedurende de gehele planperiode te continueren door de aanstelling van facultaire contactpersonen voor toetsing. B. Deelproject 2 : Digitaal toetsen op afstand Naast bovenstaand deelproject dat betrekking heeft op digitale toetsing binnen de RUG wil Letteren ook een serieuze start maken met toetsing op afstand. Hiertoe zal, samen met een andere partner uit het Hoger Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een aanvraag worden ingediend in het kader van de SURF tender Toetsing en Toetsgestuurd leren. Omdat voor dit project in september 2011 een gedetailleerd projectplan bij de Stichting SURF zal worden ingediend wordt de opzet van dit project hieronder slechts op hoofdlijnen weergegeven. Vanuit het ICT Strategiefonds van de RUG wordt nu al een reservering gevraagd in verband met de verplichte matching op dit project in de toekomst. Hoewel het nadrukkelijk de bedoeling is dat de ontwikkelde procedures en werkwijzen binnen meerdere disciplines kunnen worden toegepast, staat toetsing van Engelse taalvaardigheid centraal in dit project. Dergelijke toetsing is van groot belang voor alle faculteiten i.v.m. de verdergaande internationalisering van het onderwijs. Omdat de huidige standaardtoetsen (IELTS, TOEFL) vooral passieve beheersing en kennis van de taal testen geven en bovendien onderhevig zijn aan een toetseffect (leren om een toets goed te maken) is behoefte aan een efficiënte en betrouwbare manier van het toetsen van de actieve beheersing van het Engels. De door het Talencentrum ontwikkelde taaltoets Engels waarin schrijfvaardigheid aan bod komt speelt hier al op in. Deze zal verder geschikt moeten worden gemaakt voor toetsing op afstand (momenteel wordt gebruik gemaakt van NetOpSchool voor het schrijfdeel van deze toets). Omzetting van de toets naar het door de RUG in te voeren centrale toetssysteem ligt hierbij voor de hand. Voor uitbreiding van de Talencentrumtoets met spreekvaardigheid (bijvoorbeeld asynchroon, door online recording; of synchroon, door gebruik van een webcam) zijn geen technische belemmeringen. Naast beoordeling door een docent, zullen ook de mogelijkheden voor (semi )automatische beoordeling nader worden onderzocht. Voor schrijfvaardigheid is o.a. het programma Criterion ( beschikbaar. Hiermee worden momenteel o.a. bij de Universiteit Tilburg pilots uitgevoerd. Voor spreekvaardigheid is eerder binnen het project INTUIT ervaring opgedaan met de Versant telefoon of internettoetsen ( Deze software is mogelijk inzetbaar voor bepaalde doelgroepen of als aanvullend beoordelingsinstrument. In verband met de centrale rol die het Europese referentiekader (ERK) vervult bij de beoordeling van taalvaardigheid zal er binnen dit project specifieke aandacht worden gegeven aan docenttraining in de toepassing van het ERK. De betreffende taaldocenten (die onderwijs verzorgen binnen de gehele universiteit) zullen worden getraind (online en tijdens groepsbijeenkomsten) in het gebruik van de beoordelingscriteria volgens het Europese Referentiekader en deze leren toepassen in beoordeling van spreek en schrijfopdrachten. Deze trainingen worden ondersteund 7

8 door digitale instrumenten ( De beoordeling binnen de RUG wordt hierdoor verder geuniformeerd. Het plan is om de verschillende opties voor toetsing uit te proberen in twee vormen: 1) Op specifiek voor toetsing ingerichte locaties buiten de RUG Hierbij wordt de toets afgelegd binnen een lokatie die vergelijkbaar is met de toetsruimte binnen de RUG, onder toezicht van lokale surveillanten of toetsafnemers. Afhankelijk van de technische inrichting die binnen de RUG wordt gekozen behoort het aanbieden van een exacte kopie van de RUG toetsplek tot de mogelijkheden. Deze vorm van toetsing kan eerst worden beproefd met de partners in Oldenburg of Bremen, waarbij door de korte afstand een optimale voorbereiding van de proef mogelijk is. Daarna is het de bedoeling om te proef met een of meerdere partners in China of Indonesië uit te voeren. Onderzocht zal moeten worden of toetsing van spreekvaardigheid binnen deze locatiegebonden vorm van toetsing mogelijk is. 2) Op goed beveiligde persoonlijke werkplekken Deze vorm van toetsing biedt hogere flexibiliteit en is mogelijk kosteneffectiever, maar is alleen zinvol indien de toets op betrouwbare wijze kan worden afgenomen. Het betreft hier zowel de betrouwbaarheid van de resultaten (fraude moet worden uitgesloten) als de betrouwbaarheid van de techniek (de toets moet storingsvrij kunnen worden afgenomen). Verschillende varianten van afname zijn denkbaar, variërend van toetsing van spreekvaardigheid via een webcam in combinatie met een vorm van betrouwbare identificatie) tot het gebruik van specifiek voor dit doel ontwikkelde applicaties (bijvoorbeeld Combinaties van vorm 1 en vorm 2 worden niet uitgesloten. Na afloop van het project moet een systematiek zijn ontwikkeld die daadwerkelijk wordt ingezet door de RUG voor het toetsen van taalvaardigheid Engels op afstand en die geschikt is voor toetsing van andere vaardigheden en kennis. Partners in dit project zijn ICT & Onderwijs Letteren (projectleider), Talencentrum RUG (inhoudelijke expertise), UOCG (techniek, toetsexpertise), partner uit WO of HBO, DUO (implementatie digitaal toetsen in VO en Volwassenenonderwijs), en buitenlandse partners. Het uitgebreide netwerk van de betrokkenen (incl. contacten met commerciële partners op toetsgebied) is een belangrijke slaagfactor voor dit project. 8

9 C. Globaal tijdpad 01/ /2011 Deelproject 1: 1) Opschaling bestaande groepen 2) Digitalisering toetsing nieuwe groepen 03/ /2012 Deelproject 1: 3) Digitalisering schrijftoetsen 04/ /2011 Deelproject 1: 04/ / / / / /2013 4) Docenttraining Deelproject 1: 5) Toetsontwikkeling nieuwe toetsen 6) Validatie en hergebruik 01/ /2013 Deelproject 1: 7) Procesbewaking en verbetering 01/ /2014 Deelproject 2: Toetsing op afstand D. Gevraagde subsidie Totaal Totaal Derden UOCG Letteren Derden UOCG Letteren Derden UOCG Letteren Derden UOCG Letteren Begunstigde Financieringsbron Digitaal toetsen binnen RUG ICT Strategiefonds Eigen bijdrage Totaal Digitaal toetsen op afstand ICT Strategiefonds SURF Andere faculteiten Eigen bijdrage Totaal Toelichting: Letteren vraagt uit het ICT Strategiefonds k 120 voor uitvoering van het deelproject Digitale toetsen binnen de RUG en eveneens k 120 voor Digitaal toetsen op afstand in de vorm van een reservering t.b.v. van een grotere SURF aanvraag. Tevens wordt geld gevraagd t.b.v. UOCG voor ondersteuning en training van facultaire medewerkers in het kader van genoemde projecten (k 40 voor elk project). Bij het project Digitaal Toetsen op afstand zal in verband met de uitvoering t.b.v. alle faculteiten ook een bijdrage worden gevraagd van de andere faculteiten. In dit project zal worden geparticipeerd door derden (DUO, andere partner(s) uit HO). Er zullen geen 9

10 middelen uit het ICT strategiefonds aan deze derde partijen worden toegewezen. Zowel Letteren als UOCG leveren een eigen bijdrage in de uitvoering van de projecten (resp. k 80 en k 30). 10

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren,

IDEM DITO. Projectplan. Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG. Uitvoerders: Faculteit der Letteren, IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Projectplan Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische Wetenschappen, Faculteit Economie en Bedrijfskunde,

Nadere informatie

"Organisatie op scherp"

Organisatie op scherp "Organisatie op scherp" Wat betekent digitaal toetsen voor uw organisatie? Masterclass, I&I conferentie, 23 november 2011 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma

Nadere informatie

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016

Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 Projectvoorstel Digitaal toetsen voor Onderwijs op maat 2015-2016 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam instelling: Projectaanvragers: E-mailadres projectleider: Functie projectleider: Afdeling

Nadere informatie

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned

project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned project Voortgangstoetsen in de propedeuse - Lessons Learned Onderzoek naar het effect op studiesucces Universiteit van Amsterdam (maart 2011 - december 2012) Het onderzoeksproject Voortgangstoetsing in

Nadere informatie

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem

IDEM DITO. Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem IDEM DITO Project voor de selectie van één gemeenschappelijk digitaal toetssysteem voor de RUG Eindadvies selectie en inrichting digitaal toetssysteem Uitvoerders: Faculteit der Letteren, Faculteit Medische

Nadere informatie

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten

Verplicht toetsen en bijspijkeren of eigen verantwoordelijkheid? De basisvaardigheden Nederlands van eerstejaars VU-studenten 7.Taalbeleid hoger onderwijs Ronde 8 Marloes van Beersum & Eline van Straalen Taalcentrum-VU, Vrije Universiteit Amsterdam Contact: mvanbeersum@taalcentrum-vu.nl evanstraalen@taalcentrum-vu.nl Verplicht

Nadere informatie

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen

11 Februari 2014. SURF bijeenkomst. Digitaal toetsen 11 Februari 2014 SURF bijeenkomst Digitaal toetsen d i e l e B k c a Tr Inleiding Aanpak Technisch Pakketselectie Technisch beheer Organisatorisch support & logistieke ondersteuning Faciliteiten Goede

Nadere informatie

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo

Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Format projectplan t.b.v. COE s Nederlandse Taal en Rekenen in het mbo Hoofdstuk 1. Opzet structuur COE-organisatie 1.1. Richt een projectorganisatie in Neem een besluit over een centrale of decentrale

Nadere informatie

7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen

7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen 7 Implementatie van een centraal toetssysteem: Saxion Hogescholen Casusbeschrijving door Alexander Kremers en Silvester Draaijer 7.1 Samenvatting In deze casus wordt geschetst hoe op Saxion Hogescholen

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon PROTOCOL DYSLEXIE Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 7 januari 2014 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-331 Afkomstig van : Afdeling O & O Inhoudsopgave Inleiding.......3

Nadere informatie

Toetsafname protocol digitale toetsen

Toetsafname protocol digitale toetsen Toetsafname protocol digitale toetsen Eigenaar Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Nadere uitwerking van het Toetsbeleid dat is vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 4 juli 2013 2012, Hogeschool

Nadere informatie

Uitgebreidere informatie is online beschikbaar via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/docenten/pages/toetsing.aspx

Uitgebreidere informatie is online beschikbaar via: https://www.radboudumc.nl/onderwijs/docenten/pages/toetsing.aspx Inspiratiedocument Toetsinginhetnieuwecurriculum Augustus2014 Toetsservice EKO IWOO Het inspiratiedocument Toetsing is bedoeld voor betrokkenen bij de ontwikkeling van de nieuwe bachelorcurricula Biomedische

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING DIGITALE TENTAMENHAL 9 MEI 2014

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING DIGITALE TENTAMENHAL 9 MEI 2014 LOGISTIEKE ONDERSTEUNING DIGITALE TENTAMENHAL 9 MEI 2014 INTRODUCTIE Daniël Drittij, Universiteitsbibliotheek Bart Overbeek, Dienst Student- en Onderwijszaken 2 ORGANISATIE VU RONDOM ONDERWIJSLOGISTIEK

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) een beknopte toelichting op de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) voor vo-scholen Spirit4you, december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel van dit document... 3 1.2. Vragen... 3 2. Wat

Nadere informatie

MOTIE BEERTEMA 27/3/12:

MOTIE BEERTEMA 27/3/12: MOTIE BEERTEMA 27/3/12: MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken De opdracht Breng mogelijkheden tot externe validering examens

Nadere informatie

MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken

MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken MOTIE BEERTEMA 27/3/12: Onafhankelijke borging van examens door landelijke eindtoets op kenniscomponent van kernvakken De opdracht Breng mogelijkheden tot externe validering examens in kaart Geef voor-

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN

PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN PROTOCOL STUDEREN MET EEN FUNCTIEBEPERKING AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN Preambule Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te bieden over de mogelijkheden van het studeren met een functiebeperking binnen

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

Varianten van digitaal toetsen. N@tschool gebruikersdag 22 april 2008

Varianten van digitaal toetsen. N@tschool gebruikersdag 22 april 2008 Varianten van digitaal toetsen N@tschool gebruikersdag 22 april 2008 Even voorstellen Albert van Embden Docent aan de Hogeschool Rotterdam (voorheen HES) Instituut voor Financieel Management (IFM) Kwantitatieve

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken

SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken SIG Digitaal Toetsen 5 juni 2012 SCALA: Efficiënt tussentijds feedback geven op schriftelijke werkstukken Patris van Boxel (p.van.boxel@vu.nl) Sanne Gratama van Andel (r.gratamavanandel@uu.nl) Patris van

Nadere informatie

Handleiding digitale toetsafname

Handleiding digitale toetsafname Handleiding digitale toetsafname Creta staat voor Collectieve Reken- en Taaltoetsen AOC s. Creta is in 2008 gestart met het maken van digitale toetsen voor Nederlands, Engels en Rekenen. De toetsen worden

Nadere informatie

Implementatieplan. Voortgangstoetsing Engels in de doorstroom mbo-hbo

Implementatieplan. Voortgangstoetsing Engels in de doorstroom mbo-hbo Implementatieplan Voortgangstoetsing Engels in de doorstroom mbo-hbo J.W. MA MPhil - Docent Engels pabo CHE L. Kosters - Docent Engels Hoornbeeck College Ede, 28 februari 2014 1 Implementatieplan Voortgangstoetsing

Nadere informatie

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer:

In de meeste gevallen moet uw kind een taaltest afleggen. Een vrijstelling hiervan is in sommige gevallen mogelijk, wanneer: Diplomawaardering Met een diploma dat niet-nederlands is, krijgt uw kind soms moeilijk toegang tot het hoger onderwijs in Nederland. Daarvoor verschillen de onderwijssystemen van de diverse landen te veel.

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept

Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept Situatie De ICTopleidingen van het Deltion staan op nummer 1 in de MBO-keuzegids. Hierdoor trekt de opleiding studenten uit een groot deel

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2015-2016

Verkiezingsprogramma 2015-2016 Verkiezingsprogramma 2015-2016 Waarom stem ik AKKUraatd? ÀKKUraatd wil het volgende bereiken: Engelse taalvaardigheid van docenten op C1-niveau Campusbreed Radboud-ontbijt en -lunch Een uitbreiding van

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Digitale centrale examens en toetsen in Facet

Digitale centrale examens en toetsen in Facet Digitale centrale examens en toetsen in Facet Nynke de Boer College voor Toetsen en Werkgroep Uitwisseling Toetsmateriaal (NLQTI) 16 december 2014 CENTRALE TOETSEN EN EXAMENS 104.000 55.000 38.000 MBO

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013

BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 BoKS nationale itembank ontwikkeling HBO-V. SIG Digitaal Toetsen 3 oktober 2013 Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de organisatie die ICT vernieuwingen in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Digitaal toetsen in de praktijk

Digitaal toetsen in de praktijk Digitaal toetsen in de praktijk Frederiek Peterse-Lammers 11-02-2014 14.00-15.30 1 Onderwerpen Toetscoördinatie Docentenbegeleiding Roostering Maple T.A. E-surveillanten 2 Toetscoördinatie Docent, roosteraar

Nadere informatie

Toetsbeleid en gemeenschappelijke afspraken

Toetsbeleid en gemeenschappelijke afspraken Toetsbeleid en gemeenschappelijke afspraken Inleiding Gedurende hun gehele schoolloopbaan worden leerlingen getoetst. Voordat leerlingen op het Farelcollege hun diploma in ontvangst nemen, hebben zij vele

Nadere informatie

naar centraal ontwikkelde examens nederlandse taal en rekenen in het mbo

naar centraal ontwikkelde examens nederlandse taal en rekenen in het mbo naar centraal ontwikkelde examens nederlandse taal en rekenen in het mbo 1 2 kijk voor actuele informatie op www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl 3 Waarom deze brochure? De mbo-instellingen maken zich op voor

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder)

Projectplan. Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski en dhr. C. van Herkhuizen(penvoerder) Projectplan Titel van het project: Naam van de lokale projectleiders: Betrokken partijen binnen het project: Cultuur als middel om onderwijs en omgeving te verbinden Mw. N. Remerie, P. Holland, M. Jakubowski

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR NIEUWE EXAMINATOREN

INFORMATIE VOOR NIEUWE EXAMINATOREN INFORMATIE VOOR NIEUWE EXAMINATOREN Versie oktober 2015 Staatsexamens: kwaliteit hoog in het vaandel Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is voor de staatsexamens voortgezet onderwijs (VO) op zoek

Nadere informatie

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur

Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur Versie 0.1 Beschrijving in hoofdlijnen van de proeve van bekwaamheid Chauffeur In dit document wordt een beschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

o.oos/wl13030 Aan: College van Bestuur Van: Jos. van Wollingen Datum: 12 augustus 2013 Betreft: Inventarisatie elektronisch toetsen

o.oos/wl13030 Aan: College van Bestuur Van: Jos. van Wollingen Datum: 12 augustus 2013 Betreft: Inventarisatie elektronisch toetsen o.oos/wl13030 Aan: College van Bestuur Van: Jos. van Wollingen Datum: 12 augustus 2013 Betreft: Inventarisatie elektronisch toetsen 1. Inleiding Tijdens het laatste bilo met Erasmus MC is onder andere

Nadere informatie

Aanwijzen deskundige taaltoets

Aanwijzen deskundige taaltoets Aanwijzen deskundige taaltoets Op grond van artikel 8, tweede lid, van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Besluit btv) kan Bureau Wbtv, namens de minister van Veiligheid en Justitie,

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten

Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Vraag en antwoord over de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs op basis van vragen gesteld tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten Versie 6-11-2015 Deelname en projectpartners - Kunnen meerdere

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor toetsen en examens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5302 26 februari 2015 Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00619 houdende

Nadere informatie

(Format) Jaarverslag Examencommissie

(Format) Jaarverslag Examencommissie (Format) Jaarverslag Examencommissie Presentatie voor examencommissies Technische Universiteit Delft tijdens thematische lunchsessie OC Focus Datum : 20 januari 2015 Locatie : Cultuurcentrum, Pottenbakkerij

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling

Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Toetsing en beoordeling en de beperkte opleidingsbeoordeling Conferentie Onderwijsinspectie, Amersfoort, 20 mei 2015 Sietze Looijenga, QANU In deze workshop: Hoe wordt in visitaties aandacht besteed aan

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO.

Producten en prijzen 2012. Nederlands Duits Engels - Rekenen. Ons aanbod. Opbouw en inhoud van de methoden. Digitaal, papier of ELO. GPS Taal en Rekenen Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen 2012

Nadere informatie

ICT & Onderwijs Letteren

ICT & Onderwijs Letteren Onderwijsinstituut Faculteit der Letteren ICT & Onderwijs Letteren Jaarverslag 2009 juni 2010 1 Voorwoord Conform de afspraken met het Faculteitsbestuur stelt ICT & Onderwijs Letteren (ICTOL) ieder jaar

Nadere informatie

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV)

+$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) $DQOHLGLQJ +$17(670(+$1WHVWVWXGHQWPDWHULDOHQPHW(SKRUXV) SURMHFWSODQLPSOHPHQWDWLHSODJLDDWEHVWULMGLQJ In november 2005 is het Advies Antiplagiaat (SCO & Imedia) overgenomen door de Stuurgroep Informatie

Nadere informatie

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future

Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft. Challenge the future Digitalisering & Studiesucces E-merge 2011-2014 Anka Mulder Secretaris TU Delft Directeur Onderwijs TU Delft 1 Digitalisering 1. Waar staan we? 2. Waarom digitaliseren? De vraagkant 3. Studiesucces 4.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4816 27 februari 2013 Regeling van het College voor Examens van 12 februari 2013, nummer Cve-13.00546 houdende wijziging

Nadere informatie

WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf

WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf WAARDERINGSKADER T.B.V. ASPECTRAPPORTAGE ICT Versie 12-5-05 Vooraf In vet en genummerd van A tot en met F: Aspecten Daar onder per aspect genummerd in cijfers: Indicatoren Een flink aantal indicatoren

Nadere informatie

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda.

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda. 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda 11 mei 2010 Tussentijdse

Nadere informatie

Werkbezoek grootschalige digitale

Werkbezoek grootschalige digitale Werkbezoek grootschalige digitale toetszaal TUDelft 11 februari 2014 1 Programma & huishoudelijke mededelingen 11.00-11.30 uur: Inloop met koffie en thee 11.30-12.15 uur: Algemene inleiding opzet digitaal

Nadere informatie

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT

Pilots doorontwikkeling ELO. Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Pilots doorontwikkeling ELO Geert van der Wijk Adviseur Onderwijs & ICT Even voorstellen - Implementatie/doorontwikkeling ELO en Digitaal toetsen - Implementatie CRM/relatiebeheer Even polsen Ga naar m.socrative.com

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9

Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Augustus 2015 Inhoud Inleiding... 3 1. Toetsen... 4 2. Toetsbespreking, correctie, normering, inzage... 8 3. Onregelmatigheden, bezwaar en beroep... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Over de regels en afspraken

Nadere informatie

Weblectures Op de TUDelft

Weblectures Op de TUDelft Weblectures Op de TUDelft Programma: Weblectures op de TUDelft -Collegerama -OCW -ItunesU -Wimba Weblectures Kees van Kuijen en Peter de Moel ELS: E-LearningSupport TUDelft, Onderwijs en Studenten zaken

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Dr. Marike Faber Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief

Nadere informatie

Tips voor het construeren van een toets en het verbeteren van de toetskwaliteit Faculteit Management en Bestuur

Tips voor het construeren van een toets en het verbeteren van de toetskwaliteit Faculteit Management en Bestuur Tips voor het construeren van een toets en het verbeteren van de toetskwaliteit Faculteit Management en Bestuur Zoëzi Opleidingsadvies Drs. Hilde ter Horst Drs. Annemiek Metz Versie 4.0, 11 september 2008

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Corsa Eindrapport

Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening Kwaliteitszorg administratieve processen en systemen Applicatie: Corsa Eindrapport Rijksuniversiteit Groningen - bestuurlijke informatievoorziening administratieve processen en systemen Applicatie: Eindrapport (29 maart 2007) Auteur: Henk Buurma (FED/BIV) De applicatie De Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot

Kwaliteit van Toetsen. Dr C.G.Groot Kwaliteit van Toetsen Dr C.G.Groot Er was eens. - Vragen niet correct - Toets geen afspiegeling van de stof - Procedures onduidelijk - Mondeling (in dit geval) niet objectief 2 Wettelijk kader - Wet op

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015. Januari 2015 Jet Benjamins

Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015. Januari 2015 Jet Benjamins Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015 Januari 2015 Jet Benjamins Voorwoord Het beleid zoals dat in 2014 is afgesproken en opgenomen in PvA 2014 is op hoofdlijnen ongewijzigd. Er zijn wel enkele aanpassingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor examens;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, onderdeel c Wet College voor examens; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6723 11 maart 2014 Regeling van het College voor Examens van 11 februari 2014, nummer Cve-14.00866 houdende wijziging

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Weerspiegeling van leerproces

Weerspiegeling van leerproces Weerspiegeling van leerproces Inzet van Learning analytics bij zelfstandig online leren van wiskunde in een universitair bio-medisch programma Nataša Brouwer Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Nadere informatie

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen KWALITEIT IN TOETSEN EN EXAMENS TOA Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen Compleet leerlingvolgsysteem voor Taal en Rekenen in het voortgezet onderwijs 1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem

Nadere informatie

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen

PLANON E-LEARNINGSERVICE. Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen PLANON E-LEARNINGSERVICE Breid uw kennis van Planon uit met realtime toegang tot innovatieve e-learningcursussen De Planon e-learningservice biedt onder meer de volgende modules: Algemene e-learning Domeinspecifieke

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands

Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands Toetsen voor de Moderne Vreemde Talen en het Nederlands bij het Common European Framework Instructie voor de kandidaat - 2 - Instructie voor de kandidaat Lees deze instructie voordat je een examen gaat

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen

Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen Arnoud van Leuven 25-09- 2012 www.10voordeleraar.nl Mijlpalen 48 Kennisbases (+13 Pabo vakken) December 2009: Staatssecretaris v. Bijsterveldt ontvangt

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Opleiding Geneeskunde

Opleiding Geneeskunde Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam Opleiding Geneeskunde Nieuwe richtlijnen Bonuspunten toetsing in het AMCurriculum 2010 Team Onderwijsontwikkeling & Kwaliteitszorg Afdeling Onderwijs

Nadere informatie

PTA Basis 2015-2016. Inhoud

PTA Basis 2015-2016. Inhoud PTA Basis 2015-2016 Inhoud Maatschappijleer... 2 Kunstvakken 1... Biologie... 5 Engels... 6 Geschiedenis... 9 Wiskunde... 10 Nederlands... 12 Zorg en Welzijn... 1 Lichamelijke Opvoeding... 16 Maatschappijleer

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15.087 n.v.t. Corsanummer Aan : Universiteitsraad Van : Voorzitter Taskforce medezeggenschap Opsteller : Drs. F. Toppen Onderwerp : Startnotitie taskforce medezeggenschap

Nadere informatie

Inhoud. Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel en Anneke Bax. Riet Martens en George Moerkerke

Inhoud. Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke. Henk van Berkel en Anneke Bax. Riet Martens en George Moerkerke IX Inhoud 1 Het toetsproces ontleed........................................................... 1 Henk van Berkel, Anneke Bax en Desirée Joosten-ten Brinke 1.1 Fasen in het toetsproces..............................................................

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden en taken betrokkenen digitale VGT radiologie

Verantwoordelijkheden en taken betrokkenen digitale VGT radiologie Verantwoordelijkheden en taken betrokkenen digitale VGT radiologie 1. Verantwoordelijkheden op hoofdlijnen Verantwoordelijk voor Inhoud van de toets Aanleveren toetsvragen Presentatie van de toets Aanmelding

Nadere informatie

Van Entreetoets naar eindtoets; met gebruik van voortgangstoetsing?

Van Entreetoets naar eindtoets; met gebruik van voortgangstoetsing? Onderwijs, leren en levensbeschouwing Van Entreetoets naar eindtoets; met gebruik van voortgangstoetsing? Gezamenlijk digitaal toetsen met meerdere instellingen Special Interest Group Digitaal Toetsen

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health Expert Groep Toetsing Summatieve toetsing HO Februari 2016 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam pagina 1 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam

Nadere informatie