Deelname aan Deal Stroomversnelling Koopwoningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelname aan Deal Stroomversnelling Koopwoningen"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname aan Deal Stroomversnelling Koopwoningen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 29 september 2014 vindt de ondertekening plaats van een landelijke intentieverklaring Deal Stroomversnelling Koopwoningen. Dit om energieneutrale renovaties van koopwoningen voor particulieren mogelijk te maken. Ondertekenaars zijn koploper-gemeenten, innovatieve bouwpartijen, energiecoöperaties, financiers, provincies,het Rijk en initatiefnemer Energiesprong. Door ondertekening van de intentieverklaring verbinden wij ons aan het doel om in de pilotfase (tot eind 2015) één of twee particulieren te enthousiasmeren, die hun woning energieneutraal renoveren. Uitvoering van de deal draagt bij aan de gemeentelijke doelstellingen op gebied van energie en duurzaamheid. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. ML10, Kim Kerckhoffs, 2878 Datum ambtelijk voorstel 14 augustus 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De intentieverklaring Deal Stroomversnelling Koopwoningen vast te stellen. Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de burgemeester 2. Wethouder H. Tiemens te machtigen om de intentieverklaring Deal Stroomversnelling Koopwoningen tijdens een landelijke bijeenkomst in Den Haag in september 2014 te ondertekenen. Steller Kim Kerckhoffs Alleen ter besluitvorming door het College Besluit B&W d.d. 2 september 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 3.11 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel deelname Stroomversnelling Koopwoningen def (2)

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling In veel bestaande woningen kan het energieverbruik teruggedrongen en het wooncomfort verhoogd worden, door een energieneutrale renovatie. In juni 2013 tekenden Minister Blok en zes woningcorporaties en vier bouwers de deal Stroomversnelling Huurwoningen met als doel om gezamenlijk woningen te renoveren naar NulopdeMeter (energieneutraal). In navolging daarop wordt in september 2014 de Deal Stroomversnelling Koopwoningen getekend. We willen wethouder Tiemens machtigen om de intentieovereenkomst namens ons college te ondertekenen Wat houdt het concept in? Stroomversnelling Koopwoningen is een initiatief van het Innovatieprogramma Energiesprong dat Platform31 tot eind 2015 uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Alle relevante partijen worden betrokken om het aandeel energieneutrale renovaties bij particuliere woningeigenaren te vergroten. Het gaat daarbij onder andere om geschikte financiering, geschikte seriematige bouwconcepten, wetgeving en ontzorging. De ambitie van Stroomversnelling Koopwoningen is om na een pilotfase ( ), grote aantallen (meer dan duizend per jaar) particuliere eigenaren van rijwoningen uit de periode 1950 tot 1980 met een (boven)gemiddelde energierekening hun huizen te renoveren onder de condities Nul Dat wil zeggen: - Nul: een gegarandeerde Nul op de Meter renovatie; - 10: die binnen tien werkdagen uitgevoerd wordt ; - 0: waarvan de kosten om de woning energieneutraal te maken woonlastenneutraal zijn te financieren voor de particulier. De partijen willen het nieuwe concept en de financieringsconstructie eerst toepassen op een aantal pilotwoningen. Gemeenten zijn gevraagd om op zoek gaan naar geschikte wijken en pilotwoningen voor deze renovaties. Per deelnemende gemeente is het doel om in de pilotfase (tot eind 2015) één tot vijf particuliere woningen tot Nul op de Meter te renoveren volgens het concept van de Stroomversnelling Koopwoningen. Landelijk gaat het om circa 100 pilotwoningen. Ontwikkelingskosten Er zijn bouwbedrijven in Nederland die bereid zijn fors te investeren in de ontwikkeling naar een meer industriële manier van bouwen zónder deze ontwikkelkosten volledig door te berekenen aan de eerste particuliere woningeigenaren. Desondanks blijft zo n per woning ongedekt. Voor deze financiering kijken we samen met andere Gelderse gemeenten naar mogelijkheden bij de provincie Gelderland en netbeheerder Alliander. Rol van deelnemende gemeenten Behalve het zoeken naar geschikte pilotwoningen en het inspannen om gezamenlijk de financiering van de meerkosten voor de realisatie van de pilotwoningen rond te krijgen, wordt van deelnemende gemeenten onder meer inzet gevraagd op het vlak van vergunningverlening, verbinden van partijen, communicatie, kennisdeling en ondersteuning en verankering van beleid. Wij willen deel nemen met één of twee woningen aan de pilot om daarmee kennis en ervaring op te doen en deze te delen. Na de evaluatie van de pilot bepalen we het vervolg.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 2 Juridische aspecten Met het ondertekenen van de intentieverklaring spreken wij uit ons in te spannen om in samenwerking met andere partijen de vraag, een aantrekkelijk aanbod én de benodigde condities voor de energie neutrale renovaties te creëren. Het betreft een inspanningsverplichting. Er zijn geen sancties verbonden aan het niet succesvol naleven van de afspraken. 3 Doelstelling Particuliere woningeigenaren te enthousiasmeren om hun woning energieneutraal te renoveren. 4 Argumenten - Bestaande particuliere woningen worden verduurzaamd en toekomstbestendig en beheersbaar qua woonlasten gemaakt. - Nijmegen heeft geschikte wijken en woningen. Vooral rijwoningen uit de periode zijn geschikt om dit concept uit te voeren. Nijmegen heeft wijken als Weezenhof, Neerbosch Oost, Hazenkamp en Lindenholt aangedragen als geschikte pilotwijken. Bovendien geven Nijmeegse inwoners er blijk van interesse in verduurzaming te hebben. - Er zijn in toenemende mate bouwers met concepten geschikt voor woningen en wijken. Bovendien levert dit werkgelegenheid op. - Per 1 juli 2014 is de regeling Stimuleringslening energieneutraal renovatie particuliere eigenaren van start waar wij ons als gemeente bij de provincie Gelderland hard voor hebben gemaakt. De provincie heeft 3,5 miljoen uitgetrokken voor leningen aan eigenaren in Wageningen, Arnhem, Nijmegen en Zutphen tegen slechts 2% rente. Het is de verwachting dat mede daardoor juist in deze steden de Stroomversnelling wel eens een vliegende start zou kunnen maken. 5 Klimaat Het realiseren van energieneutrale woningen past goed in onze doelstelling om te streven naar een duurzame en energieneutrale stad in 2045, zoals verwoord in de Duurzaamheidsagenda en het coalitieakkoord. 6 Financiën De gemeentelijke inzet, bestaande uit ambtelijke uren, is gedekt in het programma 1022-Klimaat en Energie. 7 Participatie en Communicatie - Om woningeigenaren nu al bekend te maken met Nul op de Meter woningen is een landelijke campagne gestart. - Zodra de intentieverklaring is getekend wordt vanuit Energiesprong en overige deelnemende partijen hierover via alle beschikbare kanalen gecommuniceerd. Naast een persbericht wordt social media ingezet om bekendheid te geven aan de overeenkomst. - Verwijzingen naar informatie over de Deal Stroomversnelling Koopwoningen komt op de gemeentelijke website te staan. - Indien de pilot succesvol is, verlenen we medewerking aan een landelijk communicatieplan om opschaling vanaf 2016 (na een pilotfase) voor elkaar te krijgen. De zoektocht naar geschikte pilotwoningen doen we als volgt. We schakelen ons netwerk in, zoals het Loket Duurzaam Wonen, Energieplein Nijmegen, de leden van Power2Nijmegen,

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 energiecorporatie NovioVolta, architecten, makelaars en aannemers. Als dit weinig oplevert gaan we een aantal woningeigenaren aanschrijven. 8 Uitvoering en evaluatie De uitvoering vindt plaats in een samenwerking tussen deelnemende woningeigenaren, bouwbedrijven, Energiesprong en overige relevante partijen (zoals banken, taxateurs, ed). We trekken zo veel mogelijk op met de gemeente Arnhem, Apeldoorn en Wageningen. Onze rol is het enthousiasmeren van woningeigenaren, bouwers en overige partijen en deze met elkaar verbinden om te zorgen dat zij aan de slag gaan in Nijmegen met energieneutrale renovaties. De eigen organisatie moet ook gereed zijn (denk aan vergunningverlening, welstand, het uitdragen van goede voorbeelden et cetera), en Ondertekenaars van de deal zullen de samenwerking en voortgang periodiek evalueren. Als de pilot succesvol is uitgevoerd volgt daarna een opschalingsfase, waarin de condities zo zijn dat landelijk meer dan duizend woningen tot Nul op de Meter worden gerenoveerd. 9 Risico Er zijn geen risico s verbonden aan de ondertekening van de intentieverklaring. Er zijn geen sancties verbonden aan het niet succesvol naleven van de afspraken. Bijlage(n): 1. Dealtekst Stroomversnelling Koopwoningen

5

6 STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN Bijgaand document is het resultaat van de inspanningen van onderstaande partijen. Door zich te verbinden aan deze deal geven zij hiermee invulling aan de ambitie om met vereende krachten op korte termijn op grote schaal renovaties naar Nul op de Meter voor huizen van particuliere huiseigenaren mogelijk te maken. Deze deal wordt bekrachtigd door de handtekeningen van alle samenwerkingspartners en in september 2014 aan Minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Ja, wij doen mee aan Stroomversnelling koopwoningen Organisatie: Ondertekenaar: Datum: Handtekening: juli 2014 Stroomversnelling koopwoningen

7 DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN 1. Aanleiding en motivatie De markt voor vergaande energiebesparingsconcepten ontwikkelt zich snel. Het aantal bouwbedrijven dat een vergaand energiebesparingsconcept aanbiedt zoals een Nul op de Meter renovatie neemt toe. Binnen de Stroomversnelling huur worden dergelijke concepten nu ontwikkeld en aangeboden door BAM, Ballast-Nedam, Volker-Wessels en Dura Vermeer voor de huursector. Ondertussen zijn er ook meer regionaal opererende bedrijven die Nul op de Meter renovaties voor de particulier willen gaan aanbieden. Tegelijk groeit ook de vraag naar concepten met verregaande energieambities zoals Nul op de Meter. Op de website hebben zich al ongeveer particulieren aangemeld die een dergelijke renovatie verlangen. Met behulp van gemeenten en (particuliere) energie coöperaties zijn al meer dan woningen geïnventariseerd die bij uitstek geschikt zijn voor de nu ontwikkelde Nul op de Meter concepten en dit aantal zal in de loop van 2015 waarschijnlijk uitgroeien tot Uit onderzoek van The Choice is gebleken dat ongeveer een derde van deze huishoudens concrete interesse zou hebben, wanneer zij een aanbod voor een Nul op de Meter renovatie met prestatiegarantie krijgen. De Nul op de Meter renovatie wordt daarmee ook voor institutionele partijen zoals verzekerende instanties in de bouw, makelaar-taxateurs en hypotheekverstrekkers steeds belangrijker. Het boort een nieuwe markt aan, zorgt voor een betaalbare en waardevollere, toekomstbestendige woning als onderpand, levert een bijdrage aan verduurzaming van de woningvoorraad en geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zo worden met deze deal duurzaamheidsambities, woningbouw-innovatie en een grondige aanpak van de na-oorlogse woningvoorraad in wijken in heel Nederland verenigd. Voor energiebesparing in de gebouwde omgeving ontstaat ook steeds verdergaande politieke steun. Zo is in 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei gesloten, waarin de Stroomversnelling-ontwikkeling, waarvan deze deal een uitwerking voor de particuliere woningvoorraad is, is opgenomen. In het kader van dit energieakkoord zijn de al bestaande mogelijkheden om energiebesparende maatregelen mee te financieren in een hypotheek per 1 januari 2013 verruimd voor Nul op de Meter woningen, waarmee verbeterde condities geschapen zijn voor de particuliere nieuwbouw markt. Tevens heeft de Tweede Kamer, middels de motie Monasch/Schouten (20 november 2013), aan minister Blok van BZK, Wonen en Rijksdienst gevraagd om in samenwerking met de Stroomversnelling, koplopende bouwbedrijven en banken de Nul op de Meter renovatie ook toegankelijk te maken voor particuliere woningeigenaren en daartoe te komen tot een uniform bancair product. Teneinde gunstige condities te creëren voor de eigenaar-bewoner van veelvoorkomende woningtypes, om de eigen woning naar Nul op de Meter te laten renoveren zonder toename van de woonlasten, is een groep gevormd van vertegenwoordigers voor de vragers naar Nul op de Meter proposities (gemeenten, energiecoöperaties en andere partijen), aanbieders van dergelijke proposities, verzekerende instanties in de bouw, en partijen betrokken rond de financiering van de proposities (makelaar-taxateurs, banken, hypotheekbemiddelaars). Met Energiesprong en ondersteund door provincies en de Rijksoverheid willen de partijen verbonden in deze deal de marktcondities creëren voor economisch verantwoorde Nul op de Meter renovaties voor particulieren. Daarbij investeren zij niet alleen in de ontwikkeling en implementatie van pilot- en voorbeeldwoningen voor particulieren in het eerste anderhalf jaar, maar committeren zij zich ook voor een uitrol en opschaling hiervan vanaf Stroomversnelling koopwoningen 1

8 2. Gezamenlijke ambitie Partijen hebben de gezamenlijke ambitie om na een pilotfase die loopt van medio 2014 tot eind 2015, grote aantallen (meer dan duizend per jaar) particuliere eigenaren van rijwoningen uit de periode vanaf 1 januari 2016 Nul op de Meter* renovaties aan te laten schaffen onder de condities Nul Dat wil zeggen: Nul: een gegarandeerde Nul op de Meter renovatie; 10: die binnen tien werkdagen uitgevoerd wordt; en 0: waarvan de kosten om de woning energieneutraal te maken woonlastenneutraal zijn te financieren voor de particulier. Dat wil zeggen dat de kosten van aflossing en rente van de investering over dertig jaar gelijk zijn aan of lager zijn dan de kosten voor het energiegebruik over dertig jaar vóór de renovatie. Voor de primaire doelgroep van deze deal, bewoners van een gemiddelde rijwoning uit de periode 50-80, betekent dit dat de investering maximaal ,= inclusief BTW** mag kosten. Partijen zetten zich collectief in voor het creëren van vraag, aantrekkelijk aanbod én de benodigde condities voor deze renovaties, met als doel om hiermee de nieuwe standaard voor renovatie van woningen in particulier bezit te creëren. Om deze ambitie op te verwezenlijken werken partijen vanaf medio 2014 samen aan het ontwikkelen, beproeven en verankeren van vraag, aanbod en de benodigde condities, zoals hieronder beschreven. De hier beschreven deal, en daarmee de inspanningsverplichting voor de activiteiten in dit document beschreven, loopt tot het einde van de pilot fase 31 december Partijen, doelen en inzet Samenwerking Ondertekenaars gaan een inspanningsverplichting aan. Iedere groep van deelnemers (vragers, aanbieders, etc. etc.) spant zich in om de hieronder benoemde activiteiten uit te voeren ten einde de gezamenlijke ambitie te realiseren en te komen tot landelijke standaarden op de diverse onderdelen, vanuit het volle besef dat een inspanning zonder of met onvoldoende resultaat de ambitie onhaalbaar maakt. Mochten één of meerdere doelen achterblijven of niet haalbaar blijken, dan is het legitiem om de samenwerking zo nodig op onderdelen te herijken. Om te zorgen dat inspanningen en resultaten gelijk oplopen, zullen ondertekenaars de samenwerking en voortgang periodiek evalueren. De eerste evaluatie vindt rond 1 november 2014 plaats. Partijen realiseren zich dat het noodzakelijk is dat aanbieders de ruimte krijgen voor radicale innovatie op zowel proces- als productieniveau. Voor dergelijke innovaties is zicht op opschaling noodzakelijk. * Bij een Nul op de Meter-woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, warm tapwater gebruik, ventileren, het gebruik van alle huishoudelijke en overige elektrische apparatuur inclusief verlichting en eigen opwekking van energie op jaarbasis in balans, zodat de som nul is. Een Nul op de Meter renovatie garandeert niet alleen grote stappen op het gebied van energiebesparing, maar ook een gezond en comfortabel binnenmilieu. De garantietermijn is hierbij overeenkomstig de termijn voor de bijbehorende financiering; in de meeste gevallen dus 30 jaar. ** ,= inclusief BTW is inclusief de kosten voor garantstelling. Dit bedrag is het gemiddelde bedrag van het energieverbruik van een label E-G rijwoning ( 175,= per maand) omgezet in een renovatiehypotheek. Voor individuele huishoudens kan, uitgaande van de energielasten vóór renovatie, het bedrag hoger of lager uitvallen. Stroomversnelling koopwoningen 2

9 Ondertekenaars bieden ruimte voor toetreding van nieuwe partijen tot de Stroomversnelling Koopwoningen, zolang dat bijdraagt aan de gezamenlijk ambitie en de realisatie van de pilots niet in de weg staat dan wel ernstig wordt vertraagd. Allen In de periode tot aan 1 januari 2016 realiseren partijen pilotwoningen: de eerste rijwoningen uit de periode die onder de condities Nul-10-0 verbouwd worden. In deze pilotwoningen worden ontwikkelde concepten én benodigde condities in de praktijk beproefd. Elk van de partijen levert daarbij de inspanningen die passen bij zijn natuurlijke rol, welke nader zijn uitgewerkt in de volgende paragrafen. Partijen kunnen met behulp van deze renovaties ervaringen opdoen, die noodzakelijk zijn voor de opschalingsfase, én de pilotwoningen dienen om andere huiseigenaren te enthousiasmeren. Na de pilotfase, vanaf , zetten de partijen zich in voor een opschaling van de Nul op de Meter renovaties bij particulieren. Het opschalingstempo en de daarvoor benodigde condities zullen worden bepaald aan de hand van de evaluatie van de pilotfase. De ambitie is om een marktbeweging tot stand te brengen waarbij vanaf 2020 ca woningen per jaar onder de conditie Nul-10-0 worden gerenoveerd, onder de aanname dat tijdig alle benodigde condities (technisch, economisch, juridisch, etc.), voor zover die buiten de invloed van de partijen binnen deze deal liggen, hiervoor tevens geschapen zijn. Regiotafels Voor de verbinding van vragers aan aanbieders en de uitwerking van het financieringsvraagstuk voor de realisatie van de pilotwoningen, worden regiotafels ingericht. Primair worden de regiotafels gevormd door de vraagvertegenwoordigers uit een specifieke regio, de aanbieders van nul-10-0 renovaties voor pilotwoningen in die regio een vertegenwoordiger van Energiesprong, ondersteund door de provincie waarbinnen de regio valt. Initiële meerkosten in de pilotfase Medio 2014 kunnen de eerste Nul op de Meter renovaties aangeboden worden voor ,= inclusief BTW 1. Voor de gemiddelde rijwoning uit de periode betekent dit, dat er op dat moment nog sprake is van meerkosten. Aanbieders zetten zich in om deze initiële meerkosten in de pilotfase tot nul te reduceren. Het is de verwachting dat daarvoor in totaal circa 100 pilotwoningen tussen medio 2014 en eind 2015 gerealiseerd moeten worden in opvolgende bouwstromen, waar via regiotafels met de daarvoor benodigde dealpartners nadere invulling aan zal worden gegeven. Partijen binnen de regiotafels spannen zich gezamenlijk in om financiering van de totale meerkosten 2 voor de realisatie van de pilotwoningen rond te krijgen. Uitgangspunt is dat voldoende pilotwoningen worden gerealiseerd. Tevens geldt als uitgangspunt dat aanbieders die financieel gedeeltelijk gecompenseerd worden voor de meerkosten door andere partijen binnen deze samenwerking, zich committeren aan de oplevering van minimaal tweemaal zoveel woningen als dat ze met steun hebben vervaardigd, onder de conditie Nul-10-0 zonder externe financiële bijdrages na de pilotfase. 1 Het aanbod kan hoger uitvallen indien door de consument gekozen/gevraagd wordt om meer maatregelen te treffen dan alleen het bereiken van de Nul op de Meter prestatie. Voorbeelden van additionele maatregelen die buiten de prijsstelling vallen zijn keuken en/of badkamervervanging, vernieuwing van hang- en sluitwerk, etc. 2 De meerkosten zullen voor de pilotfase gemiddeld per pilotwoning neerkomen op ,=. Dat betekent dat voor de 100 pilotwoningen de totale meerkosten neer kan komen op ,= (uitgaande van een representatieve deelname aan de pilotfase). Stroomversnelling koopwoningen 3

10 Vraagvertegenwoordigers (gemeenten, energiecoöperaties en anderen) brengen vóór 1 januari 2015 elk één of meer eigenaren die bereid zijn om hun eigen woning te laten fungeren als pilotwoningen in contact met aanbieders; faciliteren in het proces tussen huiseigenaren en aanbieders van pilotwoningen en treden daartoe, met ondersteuning van Energiesprong, op als verbinder tussen alle betrokken partijen, zoals conceptaanbieders, energiecoöperaties, woningeigenaren, makelaars-taxateurs; laten in samenwerking met aanbieders en met ondersteuning van Energiesprong een communicatieplan opstellen én geven hier uitvoering aan, als onafhankelijke niet commerciële afzender van lokale/regionale ontwikkelingen rond de nul-10-0 renovaties. Dit communicatieplan heeft als doel per pilotwoning tenminste 100 huiseigenaren (niet noodzakelijk woonachtig binnen de gemeente) te interesseren om hun woningen op dezelfde wijze te laten verbouwen; ondersteunen de aanbieders bij de klantreis, passend binnen de marketing- en salesstrategie van aanbieders en het gezamenlijke communicatieplan. Dragen hiertoe onder meer geïnteresseerde huiseigenaren voor een klantpanel aan; gemeenten spannen zich in voor soepele vergunningsprocedures van de pilotwoningen (Taskforce Procedurele Stroomversnelling); gemeenten spannen zich in (Taskforce Procedurele Stroomversnelling) voor verankering van Nul op de Meter en bijbehorende randvoorwaarden in hun ambitie en organisatie (denk aan welstand, communicatie, grondzaken, stedenbouw, sociaal, economie, wonen en milieu); delen kennis met partners verbonden binnen deze deal en met andere gemeenten, energiecoöperaties, netwerkbedrijven en andere maatschappelijke partijen voor zover relevant voor de realisatie van de gezamenlijke ambitie. Aanbieders van marktproposities voor particuliere huiseigenaren ontwikkelen uiterlijk september 2014 een plan van aanpak voor particuliere huiseigenaren inclusief de visieontwikkeling Nul-10-0; realiseren individueel of in coalitie vóór 1 januari 2016 minstens één pilotrenovatie onder de condities Nul-10-0, met inachtneming van wat gesteld is omtrent initiële meerkosten, en ontwikkelen voor 1 januari 2016 een koopbare marktpropositie onder de condities Nul-10-0; dragen er aan bij dat realisatie van de renovatieproducten (in toenemende mate) passen in industriële productiemethodes; werken, mede ten behoeve van hypotheekverstrekking, in samenwerking met garantie instellingen, prestatieborging c.q. garantstelling (incl. prestatiecontract) uit ten aanzien van energie en binnenmilieu en bieden deze al bij de pilotwoningen aan met een garantietermijn overeenkomstig de termijn voor de bijbehorende financiering (in de meeste gevallen dus 30 jaar 3 ) leidend tot landelijke standaarden; 3 Om energie- en binnenmilieuprestaties over deze termijn te kunnen garanderen zullen installatieonderdelen goed onderhouden en zelfs mogelijk vervangen moeten worden. De kosten hiervan worden inzichtelijk gemaakt via een onderhoud- en beheertraject. Die kosten hoeven niet meegenomen te worden bij het bepalen van de maximale investeringshoogte voor het bereiken van de nul-10-0 propositie. Stroomversnelling koopwoningen 4

11 bieden huiseigenaren (vrijblijvend) een onderhoud- en beheertraject 4 aan voor de eerste dertig gebruiksjaren van de gerealiseerde pilotwoningen; ontwikkelen een marketing- en salesstrategie die de klantreis (i.s.m. klantpanel) werkelijk centraal stelt en hun salesrol richting de klant binnen het gezamenlijk communicatieplan expliciteert, met als doel voor iedere pilotwoning tenminste 100 huiseigenaren te werven die interesse hebben om hun woningen op dezelfde wijze te laten verbouwen; delen kennis met partners verbonden binnen deze deal. Verkoopkanalen (renovatiewinkels) spannen zich in om op grote schaal verschillende Nul op de Meter renovaties zonder verhoging van de woonlasten te verkopen; ontwikkelen een marketingstrategie voor het bereiken van potentiële klanten (consumenten); bieden keuze aan de huiseigenaar uit diverse Nul op de Meter concepten. Garantie instellingen zullen zich maximaal inzetten om in 2014 in samenwerking met aanbieders de randvoorwaarden voor een borgingsmethodiek voor verzekerde prestatiegarantstelling behorende bij energiebesparingen uit te werken, met als doel om deze te ontwikkelen en ook inzetbaar te maken voor nul-10-0 renovaties; beproeven de verschillende denkbare borgingsmethodieken voor de prestatiegarantstelling samen met aanbieders bij de realisatie van pilotwoningen met als doel de praktische werkbaarheid van deze borgingsmethodieken te beproeven; zorgen voor kennisdeling met bouwpartijen en vertegenwoordigers van financieringsinstellingen binnen en buiten het samenwerkingsverband. De wenselijke markwerking tussen de garantie instellingen begrenst hoe ver ze daarin kunnen en willen gaan. Financieringsinstellingen (Banken, Hypotheekverstrekkers) ontwikkelen en beproeven in 2014, indien nodig, nieuwe financieringsmogelijkheden voor gegarandeerde Nul op de Meter renovaties rond de pilotwoningen, passend binnen de door de overheid gestelde grenzen; onderzoeken in 2014 wat de ontwikkeling van gegarandeerde Nul op de Meter renovaties betekent voor het bijbehorende benodigde bancaire product, met als doelstelling om dit product te ontwikkelen en aan te bieden aan particulieren; zijn bereid hun hypotheekruimten op te rekken voor Nul op de Meter renovaties tot aan de door de Rijksoverheid gestelde grenzen (middels general explain dan wel ministeriële regeling). Dat geldt zowel voor de Loan-to-Income grenzen als de Loan-to-Value grenzen (106% financieringsruimte voor Nul op de Meter koopwoningen). Makelaar-taxateurs en taxatie-validatie instituten ontwikkelen in 2014 een waarderingsmethode voor additionele woningwaarde gekoppeld aan renovaties en in het bijzonder de Nul op de Meter renovaties. Deze waarderingsmethode wordt (voornamelijk) ontwikkeld om de financiering ervan mogelijk te maken en kan na 2014 nog worden doorontwikkeld; 4 In tegenstelling tot de kosten voor garantstelling maken de kosten voor onderhoud- en beheertraject geen onderdeel uit van het investeringsbedrag voor de nul-10-0 propositie. Deze kosten zullen wel, op een aan het investeringsbedrag gelijkwaardige manier, in de propositie worden opgenomen en gecommuniceerd. Stroomversnelling koopwoningen 5

12 gebruiken de pilotwoningen, vervaardigd door partijen binnen deze overeenkomst, en Nul-op-de-Meter renovaties vervaardigd binnen de Stroomversnelling huur om deze methode te beproeven en de achterban op te leiden in het gebruik; dragen in 2015 zorg voor inbedding van de methode en ontwikkelde kennis binnen de branche; lichten verkopende makelaars voor, startend tijdens de pilotfase met de makelaars in de deelnemende gemeenten; Voor elke Nul-op-de-Meter renovatie wordt een taxateur ingeschakeld om de additionele woningwaarde te bepalen; onderzoeken of, hoe en door wie een database opgebouwd kan worden van Nul op de meter Renovaties en bijbehorende waardeontwikkelingen, met de intentie om de realisatie daarvan te (laten) verwezenlijken. Energiesprong brengt deelnemers aan de deal Stroomversnelling Koopwoningen bijeen; communiceert richting derden over de deal Stroomversnelling Koopwoningen; faciliteert bij het communicatietraject, inclusief de klantreis richting bewoners door vraagvertegenwoordigers en aanbieders in de pilotfase, met name gericht op nationale opschaling; intervenieert waar nodig tussen betrokken partijen en (nog) niet aangesloten partijen teneinde de gezamenlijke ambitie te realiseren; stimuleert en organiseert kennisontwikkeling van en kennisdeling door partijen d.m.v. innovatieroute en inzet van proces coaching; faciliteert in de uitwisseling van kennis-, methodiek- en productontwikkeling tussen Stroomversnelling huur en de Stroomversnelling Koopwoningen; organiseert gezamenlijke inkoopkracht van aanbieders richting markt (om betere producten voor scherpere prijzen aangeboden te krijgen); zoekt samen met deelnemers aan de deal, provincies en netwerkbeheerders naar financiering van de totale meerkosten om de realisatie van de pilotwoningen rond te krijgen; stelt voor uitvoering van de deal Stroomversnelling Koopwoningen vier fte beschikbaar in 2014 en Ondersteuning De hierna benoemde ondersteunende partijen maken geen deel uit van het samenwerkingsverband rond deze deal. Zij ondersteunen echter de inzet en ambitie van de overige partijen en dragen met hun hieronder beschreven inzet bij aan de succesvolle realisatie daarvan. Ministerie van BZK zet zich in om, in samenwerking met de Stroomversnelling Koopwoningen, voor koplopende bouwbedrijven en banken, de Nul op de Meter renovatie zo breed mogelijk toegankelijk te maken voor particuliere woningeigenaren en daartoe te komen tot een uniform bancair product; ondersteunt de partijen bij de ontwikkeling van een werkwijze om de hypothecaire ruimte te bepalen aan de hand van (vermeden) energierekeningen van particuliere woningeigenaren, die indien verantwoord ook de vorm kan krijgen van een additionele afwijking van de huidige toegestane financieringslast (artikel 4 ministeriële regeling); Stroomversnelling koopwoningen 6

13 legt op korte termijn de ontwikkelde werkwijze voor aan het Nibud voor advies en zal mede op basis van de uitkomsten daarvan afwegen of de werkwijze ook ingezet kan worden voor de pilotfase van deze overeenkomst en daarna voor zover van toepassing op de toegestane financieringslast; stelt ontwikkelde kennis(instrumenten) en inzichten beschikbaar, zoals voortkomend uit blok voor blok en het Energieakkoord voor duurzame groei, met als doel te komen tot effectieve marktbeïnvloeding. Provincies faciliteren rond de realisatie van pilotwoningen (vraaggestuurd: wat hebben gemeenten nodig); verbinden Nul op de Meter potentie met bestaande en lopende trajecten en projecten binnen de provincies (veelal in samenwerking met gemeenten); ondersteunen in opschaling van de Stroomversnelling Koopwoningen en Stroomversnelling Huur naar nieuwe gemeenten; 5. Sympathisanten Meerdere marktpartijen verheugen zich in de ontwikkeling van de Deal De Stroomversnelling Koopwoningen voor het bouwproces in Nederland en onderschrijven nut en noodzaak van de totstandkoming van de benodigde marktcondities en randvoorwaarden. Deze sympathisanten zeggen toe de ambities en doelstellingen van de Stroomversnelling Koopwoningen positief te ondersteunen en een bijdrage te willen leveren in het verder brengen hiervan. Middels ondertekening verklaren de sympathiserende partijen een bijdrage te leveren op het gebied van: positieve houding ten aanzien van de realisatie van de benodigde marktcondities (in formele en informele overlegstructuren draagvlak verbreding en kennisoverdracht); bijdragen aan de toegankelijkheid van het nieuwe bouw-aanbod Nul op de Meter renovaties (Helder aanbod, hoe werkt het, waar schaf je het aan, helder proces van financiering, wat kost het, wat krijg je, welke garanties en vergunningentrajecten etc.); positieve communicatie, tijdens de pilotfase en voor het definitieve aanbod en de opschaling daarvan (leerprocessen en ruimte bieden aan benodigde omstandigheden pilots via communicatiekanalen van de eigen organisatie) Stroomversnelling koopwoningen 7

DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN

DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN augustus 2014 DEAL STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN 1. AANLEIDING EN MOTIVATIE De markt voor vergaande energiebesparingsconcepten ontwikkelt zich snel. Het aantal bouwbedrijven dat een vergaand energiebesparingsconcept

Nadere informatie

STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN

STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN STROOMVERSNELLING KOOPWONINGEN Bijgaand document is het resultaat van de inspanningen van onderstaande partijen. Door zich te verbinden aan deze deal geven zij hiermee invulling aan de ambitie om met vereende

Nadere informatie

NEE. wethouder De Weger. Van: R. Spoelstra Tel nr: 8429 Nummer: 14A.00993. Datum: 14 januari 2015. Team: Ruimtelijk beleid en projecten

NEE. wethouder De Weger. Van: R. Spoelstra Tel nr: 8429 Nummer: 14A.00993. Datum: 14 januari 2015. Team: Ruimtelijk beleid en projecten VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: R. Spoelstra Tel nr: 8429 Nummer: 14A.00993 Datum: 14 januari 2015 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): Team: Ruimtelijk beleid

Nadere informatie

Deelname aan Nijmeegse Economie Circulair 3.0

Deelname aan Nijmeegse Economie Circulair 3.0 Openbaar Onderwerp Deelname aan Nijmeegse Economie Circulair 3.0 Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Afgelopen drie jaar heeft de gemeente deelgenomen aan het Nijmeegs

Nadere informatie

Openbaar. Lidmaatschap vereniging Stroomversnelling. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Duurzaamheid

Openbaar. Lidmaatschap vereniging Stroomversnelling. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Duurzaamheid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Lidmaatschap vereniging Stroomversnelling Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In 2014 hebben we de landelijke Deal Stroomversnelling

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015"

Nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015 Nadere subsidieregels "Nul op de Meter 2015" Besluit van burgemeester en wethouders van Zoetermeer d.d. 10 februari 2015, nr. 2015-000474 tot vaststelling van de nadere subsidieregels Nul op de Meter 2015.

Nadere informatie

STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014

STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014 STROOMVERSNELLING KOOP Bijeenkomst vragers + aanbieders 24 apr 2014 sport SNEIJDER IN BASIS TEGEN BRAZILIANEN Nederland 1,50 DAGCOURANT België 2,10 Cyprus 2,90 Duitsland 2,10 Frankrijk 2,60 Italië 2,70

Nadere informatie

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Rijk van Nijmegen Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Openbaar Onderwerp Rijk van Nijmegen 2025 Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / T. Tankir Samenvatting De Rabobank Rijk van Nijmegen heeft in 2015 het initiatief genomen

Nadere informatie

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren

Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Nom voor VvE s: uitkomsten van een jaar experimenteren Wie zijn wij? Onafhankelijke aanjagers van de bouwsector in opdracht van Min. BZK Programma Energiesprong (sinds 2010) onder Platform31 (semi-overheid)

Nadere informatie

Uitvraag Duurzame Renovatiewinkel Zoetermeer

Uitvraag Duurzame Renovatiewinkel Zoetermeer Uitvraag Duurzame Renovatiewinkel Zoetermeer De gemeente Zoetermeer zoekt slimme ondernemers voor de start van een lokale Renovatiewinkel. Komende drie jaar is er totaal 75.000 euro beschikbaar voor de

Nadere informatie

Ondertekening Retaildeal

Ondertekening Retaildeal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondertekening Retaildeal Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Minister Kamp wil met 50 gemeenten een Retaildeal sluiten, om

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z15884

Nadere informatie

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21

Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Kredietaanvraag Verbouwing Nieuwe Dukenburgseweg 21 Programma / Programmanummer 1042,1043 / Bestuur en Middelen, Facilitaire Diensten Portefeuillehouder H. Tiemens, R.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen.

1. Wethouder Jeene te machtigen om de intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland te tekenen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Intentieovereenkomst Internationaal Onderwijs Gelderland Programma / Programmanummer Economie / 9510; Onderwijs / 9520 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene, H. Beerten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Subsidie Power2Nijmegen 2016

Subsidie Power2Nijmegen 2016 Openbaar Onderwerp Subsidie Power2Nijmegen 2016 Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit het programma Duurzaamheid is jaarlijks subsidiebudget beschikbaar voor

Nadere informatie

Gelderse bedrijven en woningeigenaren profiteren van renovaties naar energieneutraal Versie 5 september 2013

Gelderse bedrijven en woningeigenaren profiteren van renovaties naar energieneutraal Versie 5 september 2013 Gelderse bedrijven en woningeigenaren profiteren van renovaties naar energieneutraal Versie 5 september 2013 Dit is een voorstel van 5 Gelderse gemeenten(wageningen, Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn)

Nadere informatie

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland

Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Openbaar Onderwerp Zienswijze windvisie Provincie Gelderland Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H.Tiemens Samenvatting De Provincie heeft als uitwerking op

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg

Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP over dreigend faillissement TSN Thuiszorg Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 30 november

Nadere informatie

Uitvoering subsidieverlening "Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen"

Uitvoering subsidieverlening Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen Openbaar Onderwerp Uitvoering subsidieverlening "Leningverstrekking energieneutraal renoveren particuliere woningen" Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J.

Nadere informatie

Energieneutraal business case en nieuwe rollen

Energieneutraal business case en nieuwe rollen Energieneutraal business case en nieuwe rollen Deal? Belastingen op energie 1,9 miljard 4,2 miljard FINANCIERING Belastingen op renovaties 2 miljard 60/80 miljard 10 miljard economische dynamiek Rekenen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Openbaar Onderwerp Vriendenwervingsactie Stevenskerk Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting De stichting Stevenskerk heeft een verzoek

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken.

Met de brief in de bijlage stellen we de raad op de hoogte van de meest actuele stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Embargo tot 9 juni 2015 Onderwerp Giro d Italia Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Eind juni vindt de persaankondiging

Nadere informatie

Resultaten starterslening 2015

Resultaten starterslening 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening 2015 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Sinds 2013 informeren we de gemeenteraad actief over de resultaten

Nadere informatie

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer

Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Openbaar Onderwerp Volmacht aan Arnhem voor uitvoeren aanbesteding doelgroepenvervoer Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In oktober 2015 heeft ons college de gemeente Arnhem

Nadere informatie

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel.

Openbaar. Groen Verbindt. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Groen Verbindt Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Inleiding Ons coalitieakkoord bevat de ambitie Groene linten. Aan deze ambitie

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Landelijke Aanpak Adreskwaliteit Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Om de kwaliteit van de basisregistratie te verbeteren

Nadere informatie

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Openbaar Onderwerp Ondergrondse restafvalcontainer op de afvalpas Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting In Nijmegen staat een 80-tal ondergrondse containers

Nadere informatie

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen.

1. De brief aan de raad over versnelling sociale woningbouw vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versnelling (tijdelijke) sociale woningbouw Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Het onderzoek naar de kansen voor versnelde tijdelijke

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen

1. Deel te nemen aan de stichting Legal Valley 2. De brief aan de raad als reactie op de ingediende wensen en bedenkingen vast te stellen Openbaar Onderwerp Definitieve deelneming stichting Legal Valley Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 1 november 2016 hebben wij besloten om deel te nemen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 32, onderdeel a en b, 4 en 6 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 4342 16 juli 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2015, nr. 81581F5F tot wijziging van de Uitvoeringsverordening Economic

Nadere informatie

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen

Openbaar. Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ontwerp Talent Centraal Nijmegen Programma Grondbeleid; Sport & Accommodaties Portefeuillehouder B. Velthuis; R. Helmer-Englebert Samenvatting Na het succesvol afronden

Nadere informatie

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden

Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactie op de brief van Vérian omtrent verlenging contracten Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 24

Nadere informatie

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot

Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief Samenwerking regionaal depot Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting De gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Embargo (tot een week na besluitvorming) Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der

Nadere informatie

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal

Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording brief aan Mooiland,Talis en Portaal Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op d.d. 3 februari 2017 hebben de corporaties

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Onderwerp: Krediet t.b.v. nul-op-de-meter renovatie woningen in Oostvoorne

Onderwerp: Krediet t.b.v. nul-op-de-meter renovatie woningen in Oostvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 142447 Sector: Grondgebied Team : Woonbedrijf Onderwerp: Krediet t.b.v. nul-op-de-meter renovatie 4 + 60 woningen in Oostvoorne Besluit: 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen

Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording Raadsvragen Groen Links over energiebesparing sportverenigingen Programma Sport & Accommodaties, Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT

ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT ENERGIE-ZUINIG HUREN IN DE STAD UTRECHT VAN DOM-STAD NAAR NOM-STAD? Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030? Dinsdag 26 mei 2015 WELKOM! LANDELIJK Convenant uit 2012; Woonbond,

Nadere informatie

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Subsidieverlening aan Stichting De Bastei t.b.v. NME taken Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Milieu Educatie

Nadere informatie

Openbaar. Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid

Openbaar. Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wettelijke basis toepassen eis inkomen uit arbeid Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 Portefeuillehouder H. Bruls, B. Frings, R. Helmer Samenvatting Senator

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Invoering Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder W. Dijkstra Samenvatting Sofinummers

Nadere informatie

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte.

Op 3 maart 2014 heeft Breed ons op de hoogte gesteld van de voortgang van deze opdracht. Hiervan stellen wij de raad op de hoogte. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 september 2013 heeft het bestuur

Nadere informatie

Afronding motie "sporten met zonne-energie"

Afronding motie sporten met zonne-energie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Afronding motie "sporten met zonne-energie" Programma Sport & Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert & H. Tiemens Samenvatting Op 19 december 2012

Nadere informatie

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies?

Energiesprong Nul op de meter. Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Nul op de meter Waarom zou je dat willen? Is het haalbaar? Alleen voor hele milieubewuste mensen? Wat is het precies? Energiesprong Waarom zou je dat willen? omdat de buitenschil lek en tochtig

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen.

1. De 12 algemene data opgenomen in dit voorstel en geldend voor geheel Nijmegen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Winkeltijdenwet / Koopzondagen 2012 Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Jaarlijks dient op grond van artikel 3 van de Winkeltijdenwet

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend

Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en. Rabobank met betrekking tot het Revolverend Intentieovereenkomst tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Rabobank met betrekking tot het Revolverend Fonds Energiebesparing 11 Juli 2013 Betrokken partijen Initiatiefnemer:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Openbaar Onderwerp Subsidie Stichting KIEMT Programma / Programmanummer Milieu / 9720, Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer, B. Jeene Samenvatting Stichting KIEMT vraagt in een

Nadere informatie

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd

Uit ervaring blijkt ook dat met energieverbeterende maatregelen gemiddeld 30% energiebesparing gerealiseerd RAADSVOORSTEL Onderwerp : Pilot energieaanpak woningen Raadsvergadering : 2 december 2009 Politieke markt d.d.: - Agendapunt : 6 Portef.houder : wethouder Berkelder Voorstelnummer : 236649 BenW-besluit

Nadere informatie

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven

Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Openbaar Onderwerp Aanvraag machtiging opschorting overbrenging archieven Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Op grond van de Archiefwet

Nadere informatie

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul

Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording van vragen van de fracties D66 en Groen Links over de voortgang van een watersportcentrum langs de Nevengeul Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion. Openbaar Onderwerp Rentedragende lening Stichting Beheer en Exploitatie Orion Programma / Programmanummer Sport / 1052 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De Stichting Beheer en Exploitatie Orion

Nadere informatie

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT

ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT ENERGIEZUINIG HUREN IN AMERSFOORT Hoe krijgen we de sociale woningvoorraad energieneutraal in 2030 Terugblik en vooruitblik Donderdag 4 juni 2015 WELKOM! ACHTERGROND VAN DEZE AVOND Samenwerking van diverse

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Overhandiging boekwerkje Taskforce Vergunningen aan minister Blok op 26 februari 2015 Wat is Stroomversnelling? Initiatief om totaal vernieuwde comfortabele

Nadere informatie

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013

Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel. 4 maart 2013 Verduurzaming woningportefeuille: de woonbundel 4 maart 2013 Verduurzamingsambitie woningcorporaties onder druk Het belang van verduurzaming van het corporatiebezit wordt erkend: Convenant Energiebesparing

Nadere informatie

Grote en kleine stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Grote en kleine stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving Grote en kleine stappen naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving Op dinsdag 17 juni 2014 organiseerde 'Spaar het Klimaat' de 2e beleidstafel in 2014 en de 10e beleidstafel in een reeks die startte in

Nadere informatie

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion

Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Derde tussenrapportage NEC huurbetaling en verkoop Goffertstadion Programma Sport & Accommodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Wij hebben toegezegd

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en. Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Ministerie van Binnenlandse Zaken en. Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Koninkrij ksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board

Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoord op vragen concretisering Duitse plannen Economic Board Programma Economie & Werk Portefeuillehouder H.M.F. Bruls / H. Tiemens Samenvatting Op 16 februari jl.

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college Steller Wim Wigerink

Ter besluitvorming door het college Steller Wim Wigerink Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Geluidssaneringsprojecten Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting De Gemeente Nijmegen voert al bijna 30 jaar

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Openbaar Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Stichting Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting In het

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR

ENERGIE BESPARING IN DE AMERSFOORTSE HUURSECTOR ENERGIE BESPARING Energiebesparing huurwoningen Amersfoort terugblik en vooruitblik Donderdag 16 oktober 2014 WELKOM! IN DE UTRECHTSE HUURSECTOR ACHTERGROND VAN DEZE AVOND www.stookjerijk.nl Samenwerking

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Collegevoorstel Onderwerp Programma BW-nummer Portefeuillehouder Samenvatting Ter besluitvorming door het college

Collegevoorstel Onderwerp Programma BW-nummer Portefeuillehouder Samenvatting Ter besluitvorming door het college Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Machtiging VNG Ontwerpselectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2016 Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

nzeb markt Nederland

nzeb markt Nederland Ad Straub, TU Delft nzeb markt Nederland Initiatieven overheid: Subsidieprogramma Blok voor Blok Innovatieprogramma Energiesprong: Gemeenten: Lokaal Alle Lichten op Groen Pioniers: Huis Vol Energie Het

Nadere informatie

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan

Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording toezegging inzake aantal WOZ bezwaren en de toekenning daarvan Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Tijdens

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Schriftelijke vragen VVD starterslening

Schriftelijke vragen VVD starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen VVD starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting De fractie van de VVD heeft

Nadere informatie

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn

Openbaar. Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Zorg & Welzijn Openbaar Onderwerp Uitvoering Toelage Hulp bij het Huishouden Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeenten in regio Nijmegen hebben op 19 november jl. het bericht

Nadere informatie

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen

Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Openbaar Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders prostitutie en inbrekerswerktuigen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Er dienen toezichthouders te worden aangewezen

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging

Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Opheffen gemeenschappelijke regeling Archiefverzorging Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer B. van Hees Samenvatting De gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen.

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoeming wethouder L.C.M. Frings in gemeenschappelijke regelingen Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer W.J.A. Dijkstra Samenvatting In verband

Nadere informatie

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De 50 jaarlijkse controles die de brandweer de afgelopen 4 jaar

Nadere informatie

Intentieverklaring Regenboogsteden

Intentieverklaring Regenboogsteden Openbaar Onderwerp Intentieverklaring Regenboogsteden Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn

BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Collegevoorstel Openbaar Onderwerp BBV-richtlijnen grondexploitaties; 10 jaars termijn Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In de notitie grondexploitaties 2016 van

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020

Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Verbetering energetische kwaliteit huurvoorraad in Gelderse steden 2014 en ambities voor 2020 Overzicht van de verbetering van de Energie-Index, isolatiegraad en het percentage energiezuinige ketels in

Nadere informatie

Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiegaranties

Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiegaranties Stroomversnelling Koopwoningen Prestatiegaranties 21 oktober 2014 Aan de afnemers van een SVkoop propositie wordt 30 jaar garantie beloofd. Voor vele aanbieders een volstrekt nieuwe situatie. Niet alleen

Nadere informatie

Aanvraag experimenten Participatiewet

Aanvraag experimenten Participatiewet Openbaar Onderwerp Aanvraag experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting In november 2015 heeft onze raad twee moties aangenomen

Nadere informatie