Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:"

Transcriptie

1 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Adjunct van de directeur (A1) Koning Albert II Laan Brussel FUNCTIECONTEXT Zorg en Gezondheid werkt elke dag aan de gezondheid en het welzijn van alle Vlamingen, van jong tot oud. We zorgen ervoor dat er voldoende en kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen zijn in de thuiszorg, de ouderenzorg, de algemene en de geestelijke gezondheidszorg. Dat doen we bijvoorbeeld door erkenningen te geven aan woonzorgcentra (de rusthuizen) en subsidies voor gezinszorg aan huis. We helpen Vlamingen ook om gezond te leven. Samen met partners die we subsidiëren, geven we bijvoorbeeld advies over gezonde voeding, drinkbaar water, giftige stoffen in huis of buitenshuis, organiseren we grootschalige preventieve onderzoeken naar kankers, helpen we mensen van hun verslaving af, enzovoorts. We redden levens door gevaarlijke en besmettelijke ziektes te bestrijden. Met vaccinaties voor kinderen en volwassenen, maar ook door op het terrein in te grijpen bij lokale epidemieën. En we helpen de mensen om hun zorg betaalbaar te houden. Voor de Vlaamse zorgverzekering die we hier organiseren, betaalt elke Vlaming een bijdrage, maar in ruil krijgen ze geld terug als ze veel zorgen nodig hebben. Er zijn nog duizend-en-één dingen we die we doen, van zwembaden controleren, cijfermateriaal verzamelen tot nieuwe IT-toepassingen ontwikkelen, maar allemaal met één doel: het leven en welzijn van elke Vlaming gezonder maken. De afdeling Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger de afdeling Vlaamse Zorgverzekering) maakt deel uit van het agentschap Zorg en Gezondheid. De Vlaamse Sociale Bescherming zal in de toekomst naast de Vlaamse Zorgverzekering ook de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden en het Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap omvatten. De Vlaamse Zorgverzekering biedt aan zorgbehoevenden een gehele of gedeeltelijke dekking van kosten voor niet medische zorg verleend door voorzieningen, professionele zorgverleners of mantelzorgers. Ze is bedoeld voor personen met een langdurig, ernstig verminderd zelfzorgvermogen, ongeacht of zij in een thuis- of residentiële zorgsituatie verblijven. De dagelijkse werking van de zorgverzekering wordt toevertrouwd aan door de Vlaamse regering erkende zorgkassen. Na de zesde staatshervorming zal ook de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden deel (THAB) deel uitmaken van de afdeling Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). THAB heeft tot doel ouderen met een handicap in staat te stellen een deel van hun bijkomende kosten (menselijke en technische hulp) te financieren. Het gaat om de kosten die ze maken om de moeilijkheden die ze hebben bij hun dagelijkse levensverrichtingen te compenseren.

2 Ten slotte is het ook de bedoeling dat het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap deel zal uitmaken van de afdeling VSB. Het basisondersteuningsbudget is toegankelijk voor iedereen die een erkende handicap en een ondersteuningsnood heeft. Om deze opdrachten uit te voeren werkt de afdeling VSB samen met 7 zorgkassen. Eén van deze zorgkassen de Vlaamse Zorgkas maakt deel uit van de afdeling VSB. De zorgkassen hebben als opdracht de jaarlijkse bijdragen VSB te innen en de dossiers voor een tegemoetkoming VSB te behandelen. De vzw Vlaamse Zorgkas heeft een specifieke opdracht naast de opdracht van andere zorgkassen. De vzw Vlaamse Zorgkas vormt het vangnet voor personen die zich niet vrijwillig aansluiten in Vlaanderen. Zij sluit ambtshalve personen aan die nergens lid zijn. Binnen de afdeling VSB zijn een aantal IT-projecten gestart om al deze opdrachten te faciliteren. Deze projecten bieden de mogelijkheid om uw expertise in samenwerking met collega s en externe deskundigen verder te ontwikkelen. De afdeling VSB bestaat uit drie teams: - Team Vlaams Zorgfonds - Team Vlaamse Zorgkas - Team Gegevensbeheer DOEL VAN DE FUNCTIE Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren teneinde aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of producten af te leveren binnen de vereiste tijdspanne. Context: volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en veiligheidsvoorschriften. De specialisatie is verworven via schoolse opleiding of door een gelijkwaardige training-on-the-job Drie pijlers: Gegevensverwerking Rapportering Applicatieontwikkeling Je maakt deel uit van het team Gegevensbeheer, dat instaat voor de gegevensverwerking van de afdeling VSB. Je analyseert en verwerkt bestanden van de zorgkassen met betrekking tot leden, aanvragen, tegemoetkomingen Hiertoe is het noodzakelijk dat je bepaalde aspecten van de regelgeving van VSB (momenteel Vlaamse Zorgverzekering en op termijn THAB en basisondersteuningsbudget) beheerst. Je staat in voor het opstellen van procedures van gegevensinzameling, de uitwerking van controleprocedures, de analyse van de resultaten en de aanmaak van diverse standaardrapporteringen. Dit gebeurt in overleg met inhoudelijke medewerkers. Je werkt mee aan projecten die ertoe leiden dat het gegevensbeheer van de VSB geoptimaliseerd wordt. Hiertoe neem je deel aan overlegvergaderingen met alle betrokken actoren (zorgkassen, kruispuntbank, outsourcer ). Voorts help je mee aan de ontwikkelingen van de eigen webapplicaties via het detecteren van de behoeften van de businessgebruikers en via de vertaling hiervan naar technische vereisten. Je vormt zo de brug tussen de eindgebruikers en de ontwikkelaars. Ten slotte test je de ontwikkelingen om te garanderen dat het eindproduct conform de behoeften wordt opgeleverd. Je krijgt de kans om on the job de vereiste kennis te verwerven en ervaring op te doen.

3 JE TAKENPAKKET 1. VOORBEREIDING De eigen werkzaamheden inhoudelijk voorbereiden, plannen en praktisch organiseren teneinde er voor te zorgen dat deze efficiënt kunnen verlopen. Kennis nemen van de uit te voeren opdrachten en op basis hiervan een eigen werkplan opstellen; Voorafgaandelijk inwinnen van informatie ter verduidelijking van de opdracht; Contacteren van klanten (zorgkassen en teams Vlaams Zorgfonds en Vlaamse Zorgkas) en andere betrokkenen (Business Integrator, KSZ, ); Via overleg met de andere teams van de afdeling de doelgroepen van de mailings Vlaams Zorgfonds en Vlaamse Zorgkas helpen afbakenen; Documenteren van processen en taken; Opstellen van query s om de mailings van de Vlaamse zorgkas en van het Vlaams Zorgfonds voor te bereiden; Meewerken aan de behoefteanalyse bij applicatie- en/of rapporteringontwikkeling; Opstellen van testscenario s en testprocedures voorafgaand aan de ontwikkeling van uitbreidingen aan de applicaties van de afdeling VSB; 2. UITVOERING Diverse taken inherent aan de eigen specialisatie uitvoeren teneinde bij te dragen tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten van de entiteit. Context: volgens de vooropgestelde kwaliteitsvereisten, procedures en veiligheidsvoorschriften. Tijdig aanmaken en bezorgen van bestanden met tenlastenemingen van de Vlaamse Zorgkas Verwerken van de bestanden met tenlastenemingen van alle zorgkassen voor het Vlaams Zorgfonds; Verwerken van de foutenrapporten van het Zorgfonds; Klaarmaken van de mailingbestanden voor het Zorgfonds en de Vlaamse zorgkas Ontwikkelen, beheren en onderhouden van de applicaties van het Vlaams Zorgfonds (ZOFA)en van de Vlaamse Zorgkas (ZORBA); Op basis van testscenario s en testprocedures de uitbreidingen aan de applicaties testen. Aanmaken van statistieken op vraag van team zorgfonds/zorgkas in Access, Excel, Business Objects en Cognos. Ad hoc verwerken van gegevens op vraag van team zorgfonds/zorgkas Aanmaken van administratieve documenten zoals bestanden, statistieken, overzichten, 3. VERSLAG UITBRENGEN Verslag uitbrengen over de eigen werkzaamheden en resultaten teneinde de chef in staat te stellen het resultaat met de kwaliteitsnormen te vergelijken en indien nodig bij te sturen. Opmaken van een logboek of activiteitenverslag over testen bij applicatieontwikkeling; Rapporteren over de vooruitgang van applicatieontwikkeling of van projecten Signaleren van knelpunten en/of uitzonderlijke waarnemingen of gebeurtenissen: vb. afwijkende gegevens in de applicaties signaleren, fouten in automatische verwerkingen

4 4. BEHEER VAN GEGEVENS Inventariseren, verzamelen en onderhouden van de nodige gegevens teneinde altijd te beschikken over degelijke en bruikbare gegevens. Verzorgen van een klassement of documentatiebeheersysteem met betrekking tot de handleidingen van team gegevensbeheer. Onderhouden van de bestaande documenten. Meewerken aan de integratie van aparte gegevensbestanden en stromen in de bestaande webapplicaties ZOFA en ZORBA. Onderhouden van de verschillende databases van de afdeling VSB. 5. INFORMEREN Informeren over diensten, systemen of procedures teneinde er voor te zorgen dat de (interne of externe) klant inzicht heeft in het gebruik en de mogelijkheden ervan. Context: vanuit de vakinhoudelijke specialisatie en binnen duidelijk afgebakende bevoegdheden. Beantwoorden van technische vragen over de verschillende applicaties van de afdeling zorgverzekering en advies verstrekken aan team Zorgfonds en aan de zorgkassen. Infosessies organiseren over nieuwe applicatieontwikkelingen Assistentie verlenen bij het gebruik van de applicaties van de zorgverzekering Verspreiden van documentatie naar interne en/of externe klanten Deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen, stuurgroepen, 6. KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED Zichzelf voortdurend vervolmaken in het eigen vakgebied en werkterrein teneinde via integratie van de nieuwe evoluties de kwaliteit van de uit te voeren opdrachten voortdurend te verbeteren. Lezen van vakliteratuur, bijwonen van studiedagen, volgen van gespecialiseerde opleidingen Informatie-uitwisseling met vakgenoten Kennen en opvolgen van de technische ontwikkelingen binnen het vakgebied Kennen en opvolgen van de reglementering en/of wetgeving binnen het vakgebied 7. UITBOUW VAN SPECIALISATIE / KENNISDELEN Helpt collega s vakinhoudelijk. Bouwt de kennis verder uit en stelt die ter beschikking om het kennisniveau van anderen (bv het eigen team) op peil te houden. Opstellen van documentatie met betrekking tot verwerking van bestanden Meewerken aan infosessies over de vakinhoud 8. PROJECTDEELNAME Deelnemen aan (deel)projecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen. Context: m.b.t. het eigen functionele domein

5 Bijdragen, uitwerken en valideren van functionele of technische analyses Adviseren, controleren en bijsturen van projecten Leveren van specifieke vakinhoudelijke input voor projectenhet opvolgen van de werkzaamheden JE PROFIEL DEELNEMINGSVOORWAARDEN Je combineert een masterdiploma met interesse voor datamanagement. Toon deze interesse ook voldoende aan in uw motivatiebrief. Een masterdiploma in een IT-richting is een pluspunt Relevante ervaring is een pluspunt Opgelet: Laatstejaars studenten komen ook in aanmerking JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je hebt kennis van de organisatie of je bent bereid deze kennis snel te verwerven; Je hebt kennis van de regelgeving zorgverzekering, THAB en basisondersteuningsbudget of je bent bereid deze kennis snel te verwerven; Je hebt kennis van de applicaties die door de afdeling VSB gebruikt worden (Digitaal Platform Zorgverzekering, Zorba, Zofa, ) of je bent bereid deze kennis snel te verwerven. Je hebt affiniteit met databeheer; Je hebt kennis van Microsoft Office, vnl. Access; Kennis van Sharepoint is een pluspunt; Kennis van Oracle/SQL is een pluspunt; Kennis van Business Intelligence-tools (zoals Business Objects, Cognos, ) is een pluspunt JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Voortdurend verbeteren = Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen II. Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de uitvoering van taken - Maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden ) - Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen ) - Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk - Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet kunnen worden - Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt die mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen

6 Klantgerichtheid = Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren II. Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand liggen - Past binnen de bestaande procedures en planning de dienstverlening of het product aan om de klant verder te helpen - Geeft de klant waar hij recht op heeft op de best mogelijke wijze - Levert, rekening houdend met bestaande procedures, sneller of meer dan afgesproken is aan de klant - Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening - Probeert zelf een antwoord te geven op een vraag of klacht. Verwijst zo nodig door of zoekt hulp - Biedt een zo optimaal mogelijke oplossing voor de klant Samenwerken = Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is III. Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgroepen of projectgroepen - Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren - Moedigt anderen aan om samen te werken, hun ideeën te uiten en onderling van gedachten te wisselen - Moedigt anderen aan om onderling te overleggen over zaken die het eigen werk overstijgen - Betrekt anderen bij het nemen van beslissingen die op hen een impact hebben - Bevordert de goede verstandhouding, de teamgeest en het respect voor de verscheidenheid van mensen - Geeft opbouwende kritiek en feedback - Moedigt anderen aan om gezamenlijk oplossingen te vinden Betrouwbaarheid consequent en correct handelen = Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit, milieuzorg ). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid nemen II. Brengt sociale en ethische normen in de praktijk. - Neemt de verantwoordelijkheid op zich voor zijn eigen handelen (past geen paraplupolitiek toe) - Leeft de deontologie na die eigen is aan de functie of het functieniveau - Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen - Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of een soortgelijke houding aan. - Kan inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid - Vertoont voorbeeldgedrag rond basisregels en afspraken Probleemanalyse (analytisch denken)= Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende, relevante informatie II. Legt verbanden en ziet oorzaken. - Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten - Benoemt de oorzaken van problemen die zich voordoen - Legt verbanden tussen verschillende soorten informatie - Detecteert onderliggende problemen - Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie

7 Oordeelsvorming (synthetisch denken) = Meningen uiten en zicht hebben op de consequenties ervan, op basis van een afweging van relevante criteria III. Vormt een goed onderbouwd en geïntegreerd oordeel - Bekijkt een probleem vanuit verschillende invalshoeken - Heeft een veelzijdige, genuanceerde kijk - Heeft oog voor kritieke factoren en activiteiten en benut de mogelijkheden hiervan voor de organisatie - Benoemt van het eigen oordeel of voorstel zowel de positieve als negatieve kanten - Geeft een inhoudelijke meerwaarde aan de thema's die hij naar voren brengt Visie (conceptueel denken) = De dagelijkse praktijk overstijgen en eigen ideeën uitwerken voor de toekomst, feiten bekijken vanop een afstand, ze in een ruimere context en langetermijnperspectief plaatsen I. Plaatst operationele taken en problemen in een ruimere context - Schat de ruimere consequenties van de eigen acties, voorstellen en beslissingen correct in - Kan disciplineoverschrijdend denken (bv. bekijkt de mogelijke impact op andere entiteiten, gebruikt informatie uit andere domeinen) - Legt overstijgende, minder voor de hand liggende verbanden - Maakt zich los van de dagelijkse problematiek, denkt vooruit en geeft de grote lijnen aan Initiatief = Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen II. Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen takendomein op te lossen (reactief en structureel) - Heeft oog voor zaken waar de hiërarchie eventueel niet aan denkt en handelt ernaar of brengt ze onder de aandacht - Formuleert voorstellen om bestaande situaties te verbeteren - Stelt zelf documentatie samen om efficiënt te kunnen werken - Zoekt naar alternatieve oplossingen als hij met structurele problemen wordt geconfronteerd - Geeft aan waar het afgeleverde resultaat mogelijk verbeterd kan worden MEER WETEN? - Voor extra informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Michael Renier, teamverantwoordelijke Ook op de website vindt u meer informatie over de activiteiten van het Agentschap Zorg en Gezondheid. - Voor extra informatie over de arbeidsvoorwaarden kun je terecht op de website kun je contact opnemen met Liesbeth De Beyter, HR-verantwoordelijke rekrutering en selectie Tel

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan

Nadere informatie

2 TECHNISCH RAADGEVERS -

2 TECHNISCH RAADGEVERS - Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband (contract bepaalde duur tot 31 december 2016): 2 TECHNISCH RAADGEVERS - GOEDKEURING VOERTUIGEN (m/v) Beleidsdomein:

Nadere informatie

Communicatiedeskundige (m/v)

Communicatiedeskundige (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Communicatiedeskundige (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V)

STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur : STUDIE-INGENIEUR STABILITEIT(M/V) Beleidsdomein: Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats:

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF

COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF pg1/6 COMPETENTIEPROFIEL SOCIALE DIENST COZ SINT - JOZEF DOELSTELLINGEN EN SITUERING IN DE ORGANISATIE (cfr organogram) Vanuit onze opdrachtsverklaring is het de taak van elke medewerker om de zorg in

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1. in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Een preventief alcohol- en drugsbeleid 1 in het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 1 Het beleid heeft betrekking op alle middelen ( o.a. (il)legale drugs en medicatie) die een gedragsverandering

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs

Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs Stichting Normering Arbeid 10-10-2013 2 Stichting Normering Arbeid Functiecompetentieprofiel, kwalificatie en scholing inspecteurs "kwalificatie

Nadere informatie