Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator"

Transcriptie

1 Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr

2 I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld als deskundige-cördinatr vr de Meet- en weetcel/expertisecentrum bij cllegebesluit nr. 08/354 van 10 september 2008 en trad in dienst p 1 nvember Juridisch kader Het juridisch kader van het managementplan is vastgelegd in cllegebesluit nr. 06/42 van 2 februari 2006 hudende wijziging van cllegebesluit nr. 94/268 van 20 ktber 1994 hudende rganisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie en de regeling van de rechtspsitie van het persneel. Art. II 45 van het persneelsstatuut bepaalt dat binnen de 6 maanden na zijn aanstelling de mandaathuder zijn management- en peratineel plan aan het Cllege vrlegt ter gedkeuring. Het managementplan bevat minstens een mschrijving van de algemene pdrachten van de mandaathuder en zijn verplichtingen terzake, de strategische en peratinele delstellingen die hij met bereiken, beschreven aan de hand van meetbare criteria en de tegekende budgettaire middelen. Het peratineel plan mvat de uitwerking in het raam van een jaarlijks peratineel plan met hrizn van drie jaar, van de cncrete prestaties vrtvleiend uit de uitvering van de pdrachten en de strategische en peratinele delstellingen rekening hudende met de budgettaire middelen en de begrting p jaarbasis. 3. Opdracht mandaathuder deskundige-cördinatr Meet-en weetcel/expertisecentrum De pdracht van de deskundige- cördinatr is bepaald in het cmpetentieprfiel: Een expertisecentrum uitbuwen waar de VGC en haar partners terecht kunnen vr beleidsrelevante infrmatie ver Brussel en in het kader daarvan vlgende prjecten cördineren: definiëren van de delstellingen vr de nieuw p te richten meet- en weetcel en expertisecentrum uitwerken van een ntwikkelingsplan inventariseren van thema s vr nderzek en studie uitwerken van criteria vr eigen werking en samenwerking met partners Cördineren van nderzek en mnitring ter vrbereiding van beleidsvrbereiding en evaluatie Uitbuwen en cördineren van een dcumentatiedienst Uitbuwen van structurele samenwerkingsverbanden met relevante nderzeksinstituten en nderhuden van relaties met externe partners en met de administraties van andere bevegdheidsniveaus m beleidsrelevante feiten en cijfers te verzamelen 4. Peride Dit managementplan geldt vr de duur van het mandaat en wrdt minstens eenmaal per jaar en in ieder geval na de gedkeuring van de begrting, aangepast. 1

3 II. Algemeen beleidskader Het algemeen beleidskader wrdt gevrmd dr het Zmerakkrd van 2004 en aansluitend de management en peratinele plannen van de mandaathuders van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie. De kernelementen uit het zmerakkrd werden reeds uitgebreid tegelicht in het Management en Operatineel plan van de Leidend Ambtenaar, en gebald in vijf kernthema s (transversaliteit, beleid gebaseerd p nderzek, evaluatie en meerjarenplanning, zichtbaarheid, tegankelijkheid en gelijke kansen, efficiënte en effectieve rganisatiestructuur en een aantrekkelijk persneelsbeleid). In dat zmerakkrd wrdt gestipuleerd dat binnen de administratie van de VGC zal een Meet- en Weetcel wrden pgericht die de diverse beleidsdmeinen met vrzien van relevante statistische gegevens. Hiermee wrdt k aangegeven dat de beleidsdmeinen in de eerste plaats de fcus van de meet-en weetcel zijn. Uiteraard is dit geen limitatief gegeven en zijn de ndersteunende directies evenzeer partners in het uitbuwen van een meet-en weetcel. III Management en peratineel plan 1 Analyse van de huidige psitie De meet-en weetcel is een nieuw pgericht rganisatienderdeel binnen de VGC en wrdt rganisatineel gepsitineerd bij diensten van de leidend ambtenaar, nder rechtstreekse aansturing van de leidend ambtenaar. Het cllegebesluit nr. 09/56 van 22 januari 2009 bepaalt dat vlgende diensten deel uitmaken van de diensten van de Leidend Ambtenaar: - de kanselarij - de auditdienst - de juridische dienst - de preventiedienst, met inbegrip van welzijn p het werk - de meet- en weetcel/expertisecentrum - het stedelijk beleid, met inbegrip van het stedenfnds - ICT en cmmunicatie, mvattende het infrmatie- en cmmunicatietechnlgiebeleid en het cmmunicatiebeleid en de media Het gaat met andere wrden vr de meet-en weetcel/expertisecentrum ver de uitbuw van nieuwe activiteiten en de installatie van een structuur van (samen)werking. Dat maakt uiteraard dat een analyse van de huidige psitie niet in een swt structuur kan wrden beschreven. Er is namelijk ng geen huidige psitie die kan wrden geanalyseerd. Het vrbereidende werk p de psitinering is ng lpende. Wel kan al aangeduid wrden waar in de vrbereidende fase bepaalde uitdagingen en/f verbetermgelijkheden wrden waargenmen en de behefte aan ndersteuning dr de meet-en weetcel zich duidelijk aftekent. Er zit nvldende lijn f eenduidige methdiek in de verschillende vrmen f manieren van dataverzameling. Daardr zijn cijfers sms meilijk te interpreteren mmenteel. Er is geen structuur van samenwerken waarbinnen datagerelateerde issues wrden aangepakt. Er is een tekrt aan nmiddellijk inzetbare kennis en expertise binnen de algemene directies vr wat betreft beleidsevaluatie, nderzek, dataverzameling en analyse Het ntbreekt mmenteel aan aandacht vr datakwaliteitsbeheer 2

4 Vaak wrden dezelfde nden aan infrmatie, data en nderzek ervaren binnen verschillende diensten en /f directies znder dit geweten is van elkaar Er is een duidelijke nd aan gegevens die wrden gemeten en ntslten p het juiste niveau: wijk, gemeente, gewest. Prcessen van dataverzameling en rapprteringnden zijn niet ptimaal afgestemd p elkaar qua niveau. De prcessen van dataverzameling zijn niet transparant en gedcumenteerd en daardr zijn ze niet beheersbaar geneg. De ict tls vr beleidsrapprtering en data-analyse zijn mmenteel ntereikend en/f te divers binnen de rganisatie m een gestrucureerde methdiek van p gegevens gebaseerde beleidsndersteuning p te enten. Bvenstaande vaststellingen maken alleszins duidelijk dat een meet-en weetcel uitbuwen de inspanning en bereidheid vragen van een ganse rganisatie. Het management en peratineel plan dat vrligt, gaat uit van de huidige persneelsbezetting van de meet-en weetcel. Dat hudt altijd een beperking in. Hiermee werd rekening gehuden in de uitwerking van het management en peratineel plan. De verwachtingen binnen de rganisatie liggen erg hg naar de meet-en weetcel te. Met de ndige realiteitszin werd gekzen vr een bepaalde structuur van werking en een aanduiding van de priritaire takenpakketten in functie van de nden en beheften van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie en de persneelsbezetting van de meet-en weetcel zals uitgewerkt in het persneelsplan. Indien deze randvrwaarden wijzigen, wijzigen k de werking en activiteiten van de meet-en weetcel zals uitgewerkt in vrliggend managementplan. 2. Visie en delstelling vr de tekmst De meet en weetcel/expertisecentrum zal instaan vr de uitbuw van activiteiten die het evidence based karakter van beleidsvering sturen en ndersteunen. De Vlaamse Gemeenschapscmmissie kiest uitdrukkelijk vr een ratinele en wetenschappelijk nderbuwde manier van beleidsvering en besluitvrming. De kennis en dcumentatie die met de aard van deze activiteiten gepaard gaat, zal aanleiding meten geven tt een uitgebuwd expertisecentrum. In het management en peratineel plan van de leidend ambtenaar wrdt dit expliciet gekaderd binnen de strategische delstelling: beleidsvrbereiding en beleidsevaluatie gebaseerd p feiten en cijfers. Omdat de meet-en weetcel bij uitstek rganisatiebreed is pgevat (een hrizntale werking), is de wetenschappelijke nderbuw van beleidsvering k een zaak van samenwerking. Zwel samenwerking intern binnen de Vlaamse Gemeenschapscmmissie met de verschillende algemene directies en het plitieke beleid als met externe partners -zals relevante nderzeksinstituten en studiediensten- zijn sterk sturend en bepalend vr de resultaten van de meet-en weetcel. In die ptiek wrdt k benadrukt dat de uitbuw van een meet-en weetcel ter schraging van de delstelling van een evidence based plicy, evenzeer belangrijke rganisatinele aspecten mvat. De meet-en weetcel wrdt dan k pgevat als een ndersteunende cel, met een rganisatiebrede werking. De rganisatie van de samenwerking met de verschillende beleidsdirecties wrdt pgevat als een partnership. De meet-en weetcel prfileert zich als een hrizntale en ndersteunende dienst en wil een duidelijke meerwaarde genereren vr de VGC via deze samenwerking. Tch wil de meet-en weetcel k duidelijk erkenning als experten terzake. Het ndersteunende en faciliterende karakter wil evenwel niet zeggen dat de meet-en weetcel een lutere uitveringscel is. De meet-en weetcel kan en mag zich niet luter uitverend pstellen. De meerwaarde van de meet-en weetcel is net de cmbinatie van methden/technieken, prcesbegeleiding en inhudelijke breedte van alle beleidsdmeinen. De meet-en weetcel werkt dus niet alleen p vraag maar k p eigen initiatief. De synergie zit precies in de (bij)sturing van prjecten/prcessen dr beleidspririteiten en inhudelijke beleidskeuzes hand in hand te laten gaan met de meetbaarheid van indicatren. De meeten weetcel zal initiatief nemen indien dat ndig is m die leemtes die wrden ervaren/waargenmen p vlak van gegevens en nderzek p te vullen. 3

5 Deze pdrachtmschrijving wrdt aangevuld dr een trekkersrl binnen de VGC vr wat betreft de samenwerking met relevante externe partners. Het uitbuwen van relaties en het pzetten van cnstructies van samenwerking is, gezien de schaalgrtte van de VGC enerzijds en anderzijds de huidige persneelsbezetting van de meet-en weetcel (1VTE A2, 1VTE A1), een ndzaak maar k een wenselijke verankering in het brede beleidsrelevante nderzeksveld. De meet en weetcel zal wrden gerganiseerd in functie van de vrbereiding, pvlging en evaluatie van beleid zals uitgestippeld dr de algemene (beleids)directies en dr pririteiten vanuit het plitieke beleid. Om de werkzaamheden te structureren wrden de activiteiten van de meet-en weetcel gesteld p de nden, beheften en verwachtingen vanuit de algemene directies. Deze manier van rganiseren is gebaseerd p de aard van de te ntplien werkzaamheden, niet p de cncrete beleidsdmeinen en daarbij hrende uitgezette pririteiten. Dit laatste is namelijk de kerntaak en verantwrdelijkheid van de algemene directies en het plitieke beleid. Uiteraard kmen de inhudelijke beleidslijnen en de activiteiten van de meet- en weetcel samen dr de meet-en weetactiviteiten zdanig te ntplien dat ze vanuit hun meet-en weet karakter inspelen p de - beleidsdmeinen. Overheen de verschillende beleidsdmeinen en de daarin geëxpliciteerde beleidslijnen, is een clustering van activiteiten duidelijk aangewezen vr de rganisatie van de meeten weetcel. De clusters van activiteiten werden gedestilleerd uit de infrmatie die de stafleden en algemeen directeuren deelden in de aanvangsfase van de pstart der werkzaamheden van de meet-en weetcel/expertisecentrum. In deze vrbereidende gesprekken en inventarisering van verwachtingen, werd k de priritaire aandacht gericht naar de p te vlgen indicatren in het kader van de beleidsvereenkmst stedenfnds II. De band met de nderbuw vr het stedelijk beleid van de VGC vrmde de eerste invalshek. Het is van nder uit dat de meet-en weetcel wrdt gerganiseerd. Bij de uitbuw van de vrgestelde activiteiten van de meet-en weetcel zal dan k in eerste instantie het stedelijk beleid als pilt dienen en wrden vrzien van de ndige relevante ndersteuning. Deze bttm-up benadering geeft het vrdeel van een evenwicht te vinden tussen pragmatische verwegingen en cnceptuele benaderingen. De aandacht vr het stedelijk beleid in deze pstartfase betekent uiteraard niet dat de verige beleidsdmeinen geen fcus van de meet-en weetcel zijn. Uit de inventariserings-en snuffelrnde zijn dan k heel wat cncrete aandachtspunten en te ndernemen acties naar vr gekmen. Op basis van een verzicht van nden en beheften ten aanzien van de meet-en weetcel zals weergegeven vanuit de verschillende algemene directies, kunnen drie activiteitenclusters cncreet ingevuld wrden. Drie grte clusters kunnen wrden nderscheiden, die elk een eigen aard van activiteiten en bijhrende takenpakketten tnen. Die clusters zijn: dataverzameling, wetenschappelijk nderzek en meten en peratinaliseren. Dataverzameling behelst alle activiteiten te maken met registratie en prcessen van gegevensverzameling. De cluster wetenschappelijk nderzek behelst de activiteiten die vrtspruiten uit het initiëren, pvlgen en ntsluiten van wetenschappelijk nderzek. Tt slt is de cluster meten en peratinaliseren de bundeling van activiteiten in verband met de ntwikkeling van meetbare indicatren en de peratinalisering van cncepten f begrippen in beleidsplannen. Deze clustering p basis van de aard van activiteiten wrdt dr twee assen ndersteund en/f drkruist in de werking. Deze twee assen hebben betrekking p de meer cntinue en/f prjectndersteunende aard van werken ten aanzien van de activiteitenclusters. Zij drkruisen m.a.w. p cnstante basis de activiteitenclusters. In cncret betreft het enerzijds de uitbuw van een expertisecentrum gekppeld aan de vergaarde en gecumuleerde kennis dr de utput van de meet-en weetcel. En het archiefbeheer. Anderzijds gaat het m de samenwerking met ICT en cmmunicatie. Beide assen zijn k sterk verweven met elkaar. In elk geval is het de bedeling dat de twee ndersteunende assen p een cntinue basis wrden uitgebuwd. Er met een vruchtbare synergie ntstaan uit de samenwerking met ICT en Cmmunicatie. Naast het ndersteunende karakter kan gerust gesteld wrden, dat deze samenwerking een kritische succesfactr is vr een vltte uitbuw van diverse activiteiten van de meet-en weetcel. Precies daarm drkruist deze as k de activiteitenclusters. 4

6 3. Strategische en peratinele delstellingen De strategische delstelling van de meet-en weetcel is het ndersteunen van de beleidsvrbereiding, de beleidsuitvering, de beleidspvlging en beleidsevaluatie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie aan de hand van relevante feiten en cijfers. Het uiteindelijke del is te kmen tt een rganisatie waar de beleidsvering en besluitvrming vlgens het principe van evidence based plicy wrden geptimaliseerd. Aansluitend bij de missie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie zals mschreven in het management en peratineel plan van de leidend ambtenaar, zal de meet-en weetcel activiteiten ntwikkelen en vrtzetten in functie van bvenstaande strategische delstelling. Binnen deze strategische delstelling passen alle peratinele delstellingen die hiernder wrden gefrmuleerd. Omdat het strategische kerndel van de meet-en weetcel zdanig rganisatiebreed is, kunnen k een aantal relaties wrden bltgelegd met de relevante strategische delstellingen in het management en peratineel plan van de leidend ambtenaar. De frmuleringen van deze strategische delstellingen wrden vr de leesbaarheid dan k vergenmen uit het management en peratineel plan van de Leidend ambtenaar. Het strategische kerndel wrdt gericht mgezet in bijhrende peratinele delstellingen en een aanduiding van ermee gepaard gaande belangrijke acties. Strategische kerndelstelling meet en weetcel: beleid gebaseerd p nderzek, evaluatie en meerjarenplanning Operatinele delstelling 1 Uitwerken van geschikte instrumenten f herwerken van minder geschikte bestaande instrumenten ter pvlging van het beleid Uitwerken van een standaardwijze van rapprtering in functie van betruwbaarheid van de cijferrapprten ism de verschillende directies Tabellen en grafieken vrm geven Cijferreeksen eenduidig vrstellen Duiding van de cijfers standaardiseren Afspraken maken ver de sets van indicatren en de timing verbnden aan de ntsluiting van de cijfers Wat met wrden gemeten en waarm? Welke tijdslijn wrdt aan de cijfers verbnden ifv up-t-date cijferreeksen Wat is de brn die gehanteerd wrdt? 5

7 Operatinele delstelling 2 Registratiesystemen ntwikkelen en/f bestaande systemen herwerken in functie van harmnisering verheen verschillende beleidsdmeinen Inventarisering van de bestaande registratie instrumenten aan de hand van prcesanalyses van de prcessen van dataverzameling (dwz een punctuele prcesbeschrijving van bij de brn tt aan de ntsluiting van een cijfer afkmstig van registratie-instrumenten binnen de VGC) Harmnisering van de bestaande registratiewijzen in functie van vergelijkbare sets van gegevens (drheen tijd en verheen beleidsdmeinen) vr rapprtering Mee sturen van de ntwikkeling van het registratie-instrument gemeenschapscentra Mee sturen van de ntwikkeling van de databankpbuw geënt p de plann sftware binnen de AD Facility en Ondersteuning Operatinele delstelling 3 Aansturen van wetenschappelijk nderzek ter ndersteuning van het VGC-beleid, in het bijznder in functie van beleidsvrbereiding en beleidsevaluatie Inventariseren van heersende thema s en nden vr wetenschappelijk nderzek Opmaak van een wetenschappelijk nderzeksprgramma, p krte termijn in het kader van het stedenfnds, p langere termijn een meer algemene planning die het stedenfndskader verstijgt Uitwerking van een frmaat (handleiding pstellen) m een penbare aanbesteding vr wetenschappelijk beleidsndersteunend nderzek vrm en eenduidigheid te geven Operatinele delstelling 4 Ondersteunen en mee aansturen van de meet- en analyse-activiteiten binnen de VGC Ondersteunen van de pmaak van beleidsplannen: meetbare indicatren vastleggen bij de peratinalisering van beleidsdelstellingen, timing metingen bepalen. Actieplan armede De beleidsplannen van de verschillende beleidsdirecties.m. Sprtbeleidsplan Lkaal sciaal beleid Beleidsplan nderwijs Aanleveren van relevante cijfers in functie van vragen/nden/beheften Uitveren en ndersteunen van analyses en advisering ver meetinstrumenten De mgevingsanalyses binnen de gemeenschapscentra De tevredenheidspeiling persneel Risicanalyse psychsciale aspecten Operatinele delstelling 5: De uitbuw van een rganisatiebreed meet-en weetplatfrm Oprichting van een task frce meet-en weet VGC. Het gaat m de pstart van een tijdelijke structuur van taakgerichte samenwerking met de verschillende algemene directies waarvan de meet-en weetcel trekker is. Ontwikkelen van een permanente structuur van (prjectmatig) samenwerken in een meet-en weetplatfrm VGC Vrzien in pleiding en vrming vr het gebruik van statistische sftware Vrzien in pleiding en vrming techniek van beleidsevaluatie Het uitwerken van dataprtcllen waarin alle stappen en verantwrdelijkheden wrden geëxpliciteerd 6

8 Operatinele delstelling 6 Cncipiëren en implementeren van de juiste ICT tls en databankbeheer in functie van rapprtering en databeheer Aanschaf statistische sftware vr analyse van databestanden Uitwerken van een ratineel databankbeheer in functie van beleidsrapprtering aan de hand van datawarehuse gebaseerde technieken en de implementatie van business intelligence tls Autmatisering van de dataverzameling/registraties aan de hand van een webapplicatie die rganisatiebreed kan wrden ingezet en gemduleerd De uitwerking van een prjectplan meet-en weet in samenwerking met de infrmaticadienst Het ptimaliseren van de datakwaliteit en rapprteringsmgelijkheden van de subsidiedatabank en de rganisatiedatabank met aandacht vr de kppeling tussen beide databanken Operatinele delstelling 7 Het uitbuwen van een kennis en dcumentatiecentrum Centralisering van wetenschappelijke kennis/cijfermateriaal, resultaten nderzek en bevattelijke ntsluiting ervan p internet en intranet Opmaak van een webstek vr het expertisecentrum Opmaak van een referentieplaats p intranet Tt (structurele) samenwerking kmen met externe relevante externe partners en met de administraties van andere bevegdheidsniveaus m beleidsrelevante feiten en cijfers te verzamelen.m. BRIO Brussels Hfdstedelijk gewest (ATO, directie externe betrekkingen, BISA, ) Brussels bservatrium vr welzijn en gezndheid Studiedienst Vlaamse regering Kenniscentrum Vlaamse steden Instituut vr de verheid Het integreren en nstluiten van relevante infrmatie van het archief en het dcumentatiebeheer. Cntinue update en selectie van de infrmatie Duiding van de infrmatie 7

9 Inbedding binnen de strategische delstellingen van het management en peratineel plan van de Leidend ambtenaar Zals eerder aangehaald werd gekzen m gericht het strategische kerndel uit te werken. Gezien de rganisatiebrede impact van de uitwerking van dat strategische kerndel, wrdt hier krt de relatie met de verige strategische delstellingen en bijhrende peratinele delstellingen van het management en peratineel plan van de Leidend ambtenaar aangeraakt. 1. Maximaal inveren van de principes van transversaliteit. Omdat de meet-en weetcel swies gericht is p het ntplien van activiteiten die rganisatiebreed wrden uitgeverd, is het ndzakelijk m een prjectmatige structuur van samenwerking te rganiseren. Dr de aard van de activiteiten is de meet-en weetcel per definitie aangewezen p transversaal verleg. De uitwerking hierbven nder peratinele delstelling 5 (de uitbuw van een rganisatiebreed meet-en weetplatfrm) illustreert dit. 2. Verhgen van delmatigheid en resultaatgerichtheid. De meet-en weetcel richt zich nder meer p de ptimalisering van de prcessen van dataverzameling en de structuur van samenwerken errnd. Het spreekt vr zich dat de uittekening van deze prcessen en hun ptimalisering de delstelling van delmatige en resultaatgerichte rapprtering zullen schragen. 3. Ontwikkelen van mderne beheer en cntrle-instrumenten Omdat de meet-en weetcel de prcessen van dataverzameling en rapprtering transparant en beheersbaar wil maken met de ndige ict tls, nderschrijft ze mee deze strategische delstelling De relevante peratinele delstellingen van dit mangementplan zijn in dit verband: Operatinele delstelling 2 (registratiesystemen ntwikkelen en/f bestaande systemen herwerken in functie van harmnisering verheen verschillende beleidsdmeinen), peratinele delstelling 5 (de uitbuw van een rganisatiebreed meet-en weetplatfrm) en de peratinele delstelling 6 (het cncipiëren en implementeren van de juiste ICT tls en databankbeheer in functie van rapprtering en databeheer) 4. Inveren van kennismanagemen t Aangezien de uitbuw van het expertisecentrum en de brede ntlsuiting van kerngegevens een gecentraliseerde vrm van kennis- en infrmatiebeheer is, sluit de meet-en weetcel/expertisecentrum in se aan bij dit strategische del. Tevens is het vrzien in vrming en pleiding in beleidsevaluatie en data-analyse een manier m expertise en kennis binnen de rganisatie te verhgen én te verspreiden in de directies. Bvendien wrdt die kennis en expertise cllectief samengebracht in een p te richten platfrm m kennisdeling te ptimaliseren. De acties binnen de vlgende peratinele delstellingen verbijznderen dit: peratinele delstelling 5 (de uitbuw van een rganisatiebreed meet-en weetplatfrm), peratinele delstelling 7 (het uitbuwen van een kennis en dcumentatiecentrum) 8

10 Lexicn van centrale begrippen Dataverzameling, prces van dataverzameling Het vergaren van infrmatie p een gestructureerde wijze met een bepaald del en een daarte gehanteerd instrument. Het prces van dataverzameling is het verlp in de tijd via de verschillende stappen die de infrmatie die wrdt verzameld drlpt. Het gaat m een prcesbeschrijving van bij de brn van de infrmatie tt aan de pslag/bewaring ervan. Data warehuse Een data warehuse is een srt database waarin data/gegevens uit verscheidene peratinele systemen wrden gedupliceerd m in dit gecmbineerde gegevenspakhuis bijvrbeeld patrnen te ntdekken f p andere manieren analyses uit te veren. De structuur van de gegevenspslag is geptimaliseerd vr het snel terugvinden f verwerken van de pgeslagen gegevens. Het betreft dus een manier van databeheer en rapprtering die verschillende gegevens cmbineert vanuit verschillende cntexten f situaties. Een data warehuse is cmplementair aan alle andere systemen die vaak in de eerste plaats dienen m peratinele bedrijfsprcessen te ndersteunen, zals financiële sftware, sftware m infrastructuurwerkzaamheden en lgistieke werkprcessen te ndersteunen, Het data warehuse geeft de mgelijkheid m p een hger verschuwend niveau te rapprteren en analyseren. Registratiewijze Elke manier waarp gericht infrmatie wrdt verzameld van een delpubliek, rganisatie, cliënteel. Dit kan eenmalig zijn f vlgens vaste herhaalde tijdstippen en meer f minder gestructureerd verlpen. Task Frce Een task frce is een tijdelijke eenheid f een tijdelijke frmatie die wrdt pgericht m een duidelijke activiteit f werkzaamheid (f cluster van duidelijk samenhangende activiteiten) uit te veren f een prbleem taakgericht p te lssen. Het betreft met andere wrden een tijdelijke manier van rganiseren rnd een duidelijk afgebakend del. Vaak heeft dit het karakter van een ad hc cmité. Dataprtcl Een samenhangend geheel van regulerende afspraken ver de manier waarp gegevens wrden behandeld, en wie p welk mment in het prces verantwrdelijk is vr de kwaliteit, van brn tt ntsluiting van de gegevens. 9

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Programma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ontwerprapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving/ntwerprapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie prgramma EFRO 2014-2020 Kennisgeving / ntwerp-mer Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport

PLAN-MER. i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapport PLAN-MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Grensregi Vlaanderen-Nederland 2014-2020 Eindrapprt COLOFON Opdracht: Plan MER i.k.v. ex-ante evaluatie Interreg V-prgramma Vlaanderen-Nederland 2014-2020

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie