Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator"

Transcriptie

1 Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr

2 I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld als deskundige-cördinatr vr de Meet- en weetcel/expertisecentrum bij cllegebesluit nr. 08/354 van 10 september 2008 en trad in dienst p 1 nvember Juridisch kader Het juridisch kader van het managementplan is vastgelegd in cllegebesluit nr. 06/42 van 2 februari 2006 hudende wijziging van cllegebesluit nr. 94/268 van 20 ktber 1994 hudende rganisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie en de regeling van de rechtspsitie van het persneel. Art. II 45 van het persneelsstatuut bepaalt dat binnen de 6 maanden na zijn aanstelling de mandaathuder zijn management- en peratineel plan aan het Cllege vrlegt ter gedkeuring. Het managementplan bevat minstens een mschrijving van de algemene pdrachten van de mandaathuder en zijn verplichtingen terzake, de strategische en peratinele delstellingen die hij met bereiken, beschreven aan de hand van meetbare criteria en de tegekende budgettaire middelen. Het peratineel plan mvat de uitwerking in het raam van een jaarlijks peratineel plan met hrizn van drie jaar, van de cncrete prestaties vrtvleiend uit de uitvering van de pdrachten en de strategische en peratinele delstellingen rekening hudende met de budgettaire middelen en de begrting p jaarbasis. 3. Opdracht mandaathuder deskundige-cördinatr Meet-en weetcel/expertisecentrum De pdracht van de deskundige- cördinatr is bepaald in het cmpetentieprfiel: Een expertisecentrum uitbuwen waar de VGC en haar partners terecht kunnen vr beleidsrelevante infrmatie ver Brussel en in het kader daarvan vlgende prjecten cördineren: definiëren van de delstellingen vr de nieuw p te richten meet- en weetcel en expertisecentrum uitwerken van een ntwikkelingsplan inventariseren van thema s vr nderzek en studie uitwerken van criteria vr eigen werking en samenwerking met partners Cördineren van nderzek en mnitring ter vrbereiding van beleidsvrbereiding en evaluatie Uitbuwen en cördineren van een dcumentatiedienst Uitbuwen van structurele samenwerkingsverbanden met relevante nderzeksinstituten en nderhuden van relaties met externe partners en met de administraties van andere bevegdheidsniveaus m beleidsrelevante feiten en cijfers te verzamelen 4. Peride Dit managementplan geldt vr de duur van het mandaat en wrdt minstens eenmaal per jaar en in ieder geval na de gedkeuring van de begrting, aangepast. 1

3 II. Algemeen beleidskader Het algemeen beleidskader wrdt gevrmd dr het Zmerakkrd van 2004 en aansluitend de management en peratinele plannen van de mandaathuders van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie. De kernelementen uit het zmerakkrd werden reeds uitgebreid tegelicht in het Management en Operatineel plan van de Leidend Ambtenaar, en gebald in vijf kernthema s (transversaliteit, beleid gebaseerd p nderzek, evaluatie en meerjarenplanning, zichtbaarheid, tegankelijkheid en gelijke kansen, efficiënte en effectieve rganisatiestructuur en een aantrekkelijk persneelsbeleid). In dat zmerakkrd wrdt gestipuleerd dat binnen de administratie van de VGC zal een Meet- en Weetcel wrden pgericht die de diverse beleidsdmeinen met vrzien van relevante statistische gegevens. Hiermee wrdt k aangegeven dat de beleidsdmeinen in de eerste plaats de fcus van de meet-en weetcel zijn. Uiteraard is dit geen limitatief gegeven en zijn de ndersteunende directies evenzeer partners in het uitbuwen van een meet-en weetcel. III Management en peratineel plan 1 Analyse van de huidige psitie De meet-en weetcel is een nieuw pgericht rganisatienderdeel binnen de VGC en wrdt rganisatineel gepsitineerd bij diensten van de leidend ambtenaar, nder rechtstreekse aansturing van de leidend ambtenaar. Het cllegebesluit nr. 09/56 van 22 januari 2009 bepaalt dat vlgende diensten deel uitmaken van de diensten van de Leidend Ambtenaar: - de kanselarij - de auditdienst - de juridische dienst - de preventiedienst, met inbegrip van welzijn p het werk - de meet- en weetcel/expertisecentrum - het stedelijk beleid, met inbegrip van het stedenfnds - ICT en cmmunicatie, mvattende het infrmatie- en cmmunicatietechnlgiebeleid en het cmmunicatiebeleid en de media Het gaat met andere wrden vr de meet-en weetcel/expertisecentrum ver de uitbuw van nieuwe activiteiten en de installatie van een structuur van (samen)werking. Dat maakt uiteraard dat een analyse van de huidige psitie niet in een swt structuur kan wrden beschreven. Er is namelijk ng geen huidige psitie die kan wrden geanalyseerd. Het vrbereidende werk p de psitinering is ng lpende. Wel kan al aangeduid wrden waar in de vrbereidende fase bepaalde uitdagingen en/f verbetermgelijkheden wrden waargenmen en de behefte aan ndersteuning dr de meet-en weetcel zich duidelijk aftekent. Er zit nvldende lijn f eenduidige methdiek in de verschillende vrmen f manieren van dataverzameling. Daardr zijn cijfers sms meilijk te interpreteren mmenteel. Er is geen structuur van samenwerken waarbinnen datagerelateerde issues wrden aangepakt. Er is een tekrt aan nmiddellijk inzetbare kennis en expertise binnen de algemene directies vr wat betreft beleidsevaluatie, nderzek, dataverzameling en analyse Het ntbreekt mmenteel aan aandacht vr datakwaliteitsbeheer 2

4 Vaak wrden dezelfde nden aan infrmatie, data en nderzek ervaren binnen verschillende diensten en /f directies znder dit geweten is van elkaar Er is een duidelijke nd aan gegevens die wrden gemeten en ntslten p het juiste niveau: wijk, gemeente, gewest. Prcessen van dataverzameling en rapprteringnden zijn niet ptimaal afgestemd p elkaar qua niveau. De prcessen van dataverzameling zijn niet transparant en gedcumenteerd en daardr zijn ze niet beheersbaar geneg. De ict tls vr beleidsrapprtering en data-analyse zijn mmenteel ntereikend en/f te divers binnen de rganisatie m een gestrucureerde methdiek van p gegevens gebaseerde beleidsndersteuning p te enten. Bvenstaande vaststellingen maken alleszins duidelijk dat een meet-en weetcel uitbuwen de inspanning en bereidheid vragen van een ganse rganisatie. Het management en peratineel plan dat vrligt, gaat uit van de huidige persneelsbezetting van de meet-en weetcel. Dat hudt altijd een beperking in. Hiermee werd rekening gehuden in de uitwerking van het management en peratineel plan. De verwachtingen binnen de rganisatie liggen erg hg naar de meet-en weetcel te. Met de ndige realiteitszin werd gekzen vr een bepaalde structuur van werking en een aanduiding van de priritaire takenpakketten in functie van de nden en beheften van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie en de persneelsbezetting van de meet-en weetcel zals uitgewerkt in het persneelsplan. Indien deze randvrwaarden wijzigen, wijzigen k de werking en activiteiten van de meet-en weetcel zals uitgewerkt in vrliggend managementplan. 2. Visie en delstelling vr de tekmst De meet en weetcel/expertisecentrum zal instaan vr de uitbuw van activiteiten die het evidence based karakter van beleidsvering sturen en ndersteunen. De Vlaamse Gemeenschapscmmissie kiest uitdrukkelijk vr een ratinele en wetenschappelijk nderbuwde manier van beleidsvering en besluitvrming. De kennis en dcumentatie die met de aard van deze activiteiten gepaard gaat, zal aanleiding meten geven tt een uitgebuwd expertisecentrum. In het management en peratineel plan van de leidend ambtenaar wrdt dit expliciet gekaderd binnen de strategische delstelling: beleidsvrbereiding en beleidsevaluatie gebaseerd p feiten en cijfers. Omdat de meet-en weetcel bij uitstek rganisatiebreed is pgevat (een hrizntale werking), is de wetenschappelijke nderbuw van beleidsvering k een zaak van samenwerking. Zwel samenwerking intern binnen de Vlaamse Gemeenschapscmmissie met de verschillende algemene directies en het plitieke beleid als met externe partners -zals relevante nderzeksinstituten en studiediensten- zijn sterk sturend en bepalend vr de resultaten van de meet-en weetcel. In die ptiek wrdt k benadrukt dat de uitbuw van een meet-en weetcel ter schraging van de delstelling van een evidence based plicy, evenzeer belangrijke rganisatinele aspecten mvat. De meet-en weetcel wrdt dan k pgevat als een ndersteunende cel, met een rganisatiebrede werking. De rganisatie van de samenwerking met de verschillende beleidsdirecties wrdt pgevat als een partnership. De meet-en weetcel prfileert zich als een hrizntale en ndersteunende dienst en wil een duidelijke meerwaarde genereren vr de VGC via deze samenwerking. Tch wil de meet-en weetcel k duidelijk erkenning als experten terzake. Het ndersteunende en faciliterende karakter wil evenwel niet zeggen dat de meet-en weetcel een lutere uitveringscel is. De meet-en weetcel kan en mag zich niet luter uitverend pstellen. De meerwaarde van de meet-en weetcel is net de cmbinatie van methden/technieken, prcesbegeleiding en inhudelijke breedte van alle beleidsdmeinen. De meet-en weetcel werkt dus niet alleen p vraag maar k p eigen initiatief. De synergie zit precies in de (bij)sturing van prjecten/prcessen dr beleidspririteiten en inhudelijke beleidskeuzes hand in hand te laten gaan met de meetbaarheid van indicatren. De meeten weetcel zal initiatief nemen indien dat ndig is m die leemtes die wrden ervaren/waargenmen p vlak van gegevens en nderzek p te vullen. 3

5 Deze pdrachtmschrijving wrdt aangevuld dr een trekkersrl binnen de VGC vr wat betreft de samenwerking met relevante externe partners. Het uitbuwen van relaties en het pzetten van cnstructies van samenwerking is, gezien de schaalgrtte van de VGC enerzijds en anderzijds de huidige persneelsbezetting van de meet-en weetcel (1VTE A2, 1VTE A1), een ndzaak maar k een wenselijke verankering in het brede beleidsrelevante nderzeksveld. De meet en weetcel zal wrden gerganiseerd in functie van de vrbereiding, pvlging en evaluatie van beleid zals uitgestippeld dr de algemene (beleids)directies en dr pririteiten vanuit het plitieke beleid. Om de werkzaamheden te structureren wrden de activiteiten van de meet-en weetcel gesteld p de nden, beheften en verwachtingen vanuit de algemene directies. Deze manier van rganiseren is gebaseerd p de aard van de te ntplien werkzaamheden, niet p de cncrete beleidsdmeinen en daarbij hrende uitgezette pririteiten. Dit laatste is namelijk de kerntaak en verantwrdelijkheid van de algemene directies en het plitieke beleid. Uiteraard kmen de inhudelijke beleidslijnen en de activiteiten van de meet- en weetcel samen dr de meet-en weetactiviteiten zdanig te ntplien dat ze vanuit hun meet-en weet karakter inspelen p de - beleidsdmeinen. Overheen de verschillende beleidsdmeinen en de daarin geëxpliciteerde beleidslijnen, is een clustering van activiteiten duidelijk aangewezen vr de rganisatie van de meeten weetcel. De clusters van activiteiten werden gedestilleerd uit de infrmatie die de stafleden en algemeen directeuren deelden in de aanvangsfase van de pstart der werkzaamheden van de meet-en weetcel/expertisecentrum. In deze vrbereidende gesprekken en inventarisering van verwachtingen, werd k de priritaire aandacht gericht naar de p te vlgen indicatren in het kader van de beleidsvereenkmst stedenfnds II. De band met de nderbuw vr het stedelijk beleid van de VGC vrmde de eerste invalshek. Het is van nder uit dat de meet-en weetcel wrdt gerganiseerd. Bij de uitbuw van de vrgestelde activiteiten van de meet-en weetcel zal dan k in eerste instantie het stedelijk beleid als pilt dienen en wrden vrzien van de ndige relevante ndersteuning. Deze bttm-up benadering geeft het vrdeel van een evenwicht te vinden tussen pragmatische verwegingen en cnceptuele benaderingen. De aandacht vr het stedelijk beleid in deze pstartfase betekent uiteraard niet dat de verige beleidsdmeinen geen fcus van de meet-en weetcel zijn. Uit de inventariserings-en snuffelrnde zijn dan k heel wat cncrete aandachtspunten en te ndernemen acties naar vr gekmen. Op basis van een verzicht van nden en beheften ten aanzien van de meet-en weetcel zals weergegeven vanuit de verschillende algemene directies, kunnen drie activiteitenclusters cncreet ingevuld wrden. Drie grte clusters kunnen wrden nderscheiden, die elk een eigen aard van activiteiten en bijhrende takenpakketten tnen. Die clusters zijn: dataverzameling, wetenschappelijk nderzek en meten en peratinaliseren. Dataverzameling behelst alle activiteiten te maken met registratie en prcessen van gegevensverzameling. De cluster wetenschappelijk nderzek behelst de activiteiten die vrtspruiten uit het initiëren, pvlgen en ntsluiten van wetenschappelijk nderzek. Tt slt is de cluster meten en peratinaliseren de bundeling van activiteiten in verband met de ntwikkeling van meetbare indicatren en de peratinalisering van cncepten f begrippen in beleidsplannen. Deze clustering p basis van de aard van activiteiten wrdt dr twee assen ndersteund en/f drkruist in de werking. Deze twee assen hebben betrekking p de meer cntinue en/f prjectndersteunende aard van werken ten aanzien van de activiteitenclusters. Zij drkruisen m.a.w. p cnstante basis de activiteitenclusters. In cncret betreft het enerzijds de uitbuw van een expertisecentrum gekppeld aan de vergaarde en gecumuleerde kennis dr de utput van de meet-en weetcel. En het archiefbeheer. Anderzijds gaat het m de samenwerking met ICT en cmmunicatie. Beide assen zijn k sterk verweven met elkaar. In elk geval is het de bedeling dat de twee ndersteunende assen p een cntinue basis wrden uitgebuwd. Er met een vruchtbare synergie ntstaan uit de samenwerking met ICT en Cmmunicatie. Naast het ndersteunende karakter kan gerust gesteld wrden, dat deze samenwerking een kritische succesfactr is vr een vltte uitbuw van diverse activiteiten van de meet-en weetcel. Precies daarm drkruist deze as k de activiteitenclusters. 4

6 3. Strategische en peratinele delstellingen De strategische delstelling van de meet-en weetcel is het ndersteunen van de beleidsvrbereiding, de beleidsuitvering, de beleidspvlging en beleidsevaluatie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie aan de hand van relevante feiten en cijfers. Het uiteindelijke del is te kmen tt een rganisatie waar de beleidsvering en besluitvrming vlgens het principe van evidence based plicy wrden geptimaliseerd. Aansluitend bij de missie van de Vlaamse Gemeenschapscmmissie zals mschreven in het management en peratineel plan van de leidend ambtenaar, zal de meet-en weetcel activiteiten ntwikkelen en vrtzetten in functie van bvenstaande strategische delstelling. Binnen deze strategische delstelling passen alle peratinele delstellingen die hiernder wrden gefrmuleerd. Omdat het strategische kerndel van de meet-en weetcel zdanig rganisatiebreed is, kunnen k een aantal relaties wrden bltgelegd met de relevante strategische delstellingen in het management en peratineel plan van de leidend ambtenaar. De frmuleringen van deze strategische delstellingen wrden vr de leesbaarheid dan k vergenmen uit het management en peratineel plan van de Leidend ambtenaar. Het strategische kerndel wrdt gericht mgezet in bijhrende peratinele delstellingen en een aanduiding van ermee gepaard gaande belangrijke acties. Strategische kerndelstelling meet en weetcel: beleid gebaseerd p nderzek, evaluatie en meerjarenplanning Operatinele delstelling 1 Uitwerken van geschikte instrumenten f herwerken van minder geschikte bestaande instrumenten ter pvlging van het beleid Uitwerken van een standaardwijze van rapprtering in functie van betruwbaarheid van de cijferrapprten ism de verschillende directies Tabellen en grafieken vrm geven Cijferreeksen eenduidig vrstellen Duiding van de cijfers standaardiseren Afspraken maken ver de sets van indicatren en de timing verbnden aan de ntsluiting van de cijfers Wat met wrden gemeten en waarm? Welke tijdslijn wrdt aan de cijfers verbnden ifv up-t-date cijferreeksen Wat is de brn die gehanteerd wrdt? 5

7 Operatinele delstelling 2 Registratiesystemen ntwikkelen en/f bestaande systemen herwerken in functie van harmnisering verheen verschillende beleidsdmeinen Inventarisering van de bestaande registratie instrumenten aan de hand van prcesanalyses van de prcessen van dataverzameling (dwz een punctuele prcesbeschrijving van bij de brn tt aan de ntsluiting van een cijfer afkmstig van registratie-instrumenten binnen de VGC) Harmnisering van de bestaande registratiewijzen in functie van vergelijkbare sets van gegevens (drheen tijd en verheen beleidsdmeinen) vr rapprtering Mee sturen van de ntwikkeling van het registratie-instrument gemeenschapscentra Mee sturen van de ntwikkeling van de databankpbuw geënt p de plann sftware binnen de AD Facility en Ondersteuning Operatinele delstelling 3 Aansturen van wetenschappelijk nderzek ter ndersteuning van het VGC-beleid, in het bijznder in functie van beleidsvrbereiding en beleidsevaluatie Inventariseren van heersende thema s en nden vr wetenschappelijk nderzek Opmaak van een wetenschappelijk nderzeksprgramma, p krte termijn in het kader van het stedenfnds, p langere termijn een meer algemene planning die het stedenfndskader verstijgt Uitwerking van een frmaat (handleiding pstellen) m een penbare aanbesteding vr wetenschappelijk beleidsndersteunend nderzek vrm en eenduidigheid te geven Operatinele delstelling 4 Ondersteunen en mee aansturen van de meet- en analyse-activiteiten binnen de VGC Ondersteunen van de pmaak van beleidsplannen: meetbare indicatren vastleggen bij de peratinalisering van beleidsdelstellingen, timing metingen bepalen. Actieplan armede De beleidsplannen van de verschillende beleidsdirecties.m. Sprtbeleidsplan Lkaal sciaal beleid Beleidsplan nderwijs Aanleveren van relevante cijfers in functie van vragen/nden/beheften Uitveren en ndersteunen van analyses en advisering ver meetinstrumenten De mgevingsanalyses binnen de gemeenschapscentra De tevredenheidspeiling persneel Risicanalyse psychsciale aspecten Operatinele delstelling 5: De uitbuw van een rganisatiebreed meet-en weetplatfrm Oprichting van een task frce meet-en weet VGC. Het gaat m de pstart van een tijdelijke structuur van taakgerichte samenwerking met de verschillende algemene directies waarvan de meet-en weetcel trekker is. Ontwikkelen van een permanente structuur van (prjectmatig) samenwerken in een meet-en weetplatfrm VGC Vrzien in pleiding en vrming vr het gebruik van statistische sftware Vrzien in pleiding en vrming techniek van beleidsevaluatie Het uitwerken van dataprtcllen waarin alle stappen en verantwrdelijkheden wrden geëxpliciteerd 6

8 Operatinele delstelling 6 Cncipiëren en implementeren van de juiste ICT tls en databankbeheer in functie van rapprtering en databeheer Aanschaf statistische sftware vr analyse van databestanden Uitwerken van een ratineel databankbeheer in functie van beleidsrapprtering aan de hand van datawarehuse gebaseerde technieken en de implementatie van business intelligence tls Autmatisering van de dataverzameling/registraties aan de hand van een webapplicatie die rganisatiebreed kan wrden ingezet en gemduleerd De uitwerking van een prjectplan meet-en weet in samenwerking met de infrmaticadienst Het ptimaliseren van de datakwaliteit en rapprteringsmgelijkheden van de subsidiedatabank en de rganisatiedatabank met aandacht vr de kppeling tussen beide databanken Operatinele delstelling 7 Het uitbuwen van een kennis en dcumentatiecentrum Centralisering van wetenschappelijke kennis/cijfermateriaal, resultaten nderzek en bevattelijke ntsluiting ervan p internet en intranet Opmaak van een webstek vr het expertisecentrum Opmaak van een referentieplaats p intranet Tt (structurele) samenwerking kmen met externe relevante externe partners en met de administraties van andere bevegdheidsniveaus m beleidsrelevante feiten en cijfers te verzamelen.m. BRIO Brussels Hfdstedelijk gewest (ATO, directie externe betrekkingen, BISA, ) Brussels bservatrium vr welzijn en gezndheid Studiedienst Vlaamse regering Kenniscentrum Vlaamse steden Instituut vr de verheid Het integreren en nstluiten van relevante infrmatie van het archief en het dcumentatiebeheer. Cntinue update en selectie van de infrmatie Duiding van de infrmatie 7

9 Inbedding binnen de strategische delstellingen van het management en peratineel plan van de Leidend ambtenaar Zals eerder aangehaald werd gekzen m gericht het strategische kerndel uit te werken. Gezien de rganisatiebrede impact van de uitwerking van dat strategische kerndel, wrdt hier krt de relatie met de verige strategische delstellingen en bijhrende peratinele delstellingen van het management en peratineel plan van de Leidend ambtenaar aangeraakt. 1. Maximaal inveren van de principes van transversaliteit. Omdat de meet-en weetcel swies gericht is p het ntplien van activiteiten die rganisatiebreed wrden uitgeverd, is het ndzakelijk m een prjectmatige structuur van samenwerking te rganiseren. Dr de aard van de activiteiten is de meet-en weetcel per definitie aangewezen p transversaal verleg. De uitwerking hierbven nder peratinele delstelling 5 (de uitbuw van een rganisatiebreed meet-en weetplatfrm) illustreert dit. 2. Verhgen van delmatigheid en resultaatgerichtheid. De meet-en weetcel richt zich nder meer p de ptimalisering van de prcessen van dataverzameling en de structuur van samenwerken errnd. Het spreekt vr zich dat de uittekening van deze prcessen en hun ptimalisering de delstelling van delmatige en resultaatgerichte rapprtering zullen schragen. 3. Ontwikkelen van mderne beheer en cntrle-instrumenten Omdat de meet-en weetcel de prcessen van dataverzameling en rapprtering transparant en beheersbaar wil maken met de ndige ict tls, nderschrijft ze mee deze strategische delstelling De relevante peratinele delstellingen van dit mangementplan zijn in dit verband: Operatinele delstelling 2 (registratiesystemen ntwikkelen en/f bestaande systemen herwerken in functie van harmnisering verheen verschillende beleidsdmeinen), peratinele delstelling 5 (de uitbuw van een rganisatiebreed meet-en weetplatfrm) en de peratinele delstelling 6 (het cncipiëren en implementeren van de juiste ICT tls en databankbeheer in functie van rapprtering en databeheer) 4. Inveren van kennismanagemen t Aangezien de uitbuw van het expertisecentrum en de brede ntlsuiting van kerngegevens een gecentraliseerde vrm van kennis- en infrmatiebeheer is, sluit de meet-en weetcel/expertisecentrum in se aan bij dit strategische del. Tevens is het vrzien in vrming en pleiding in beleidsevaluatie en data-analyse een manier m expertise en kennis binnen de rganisatie te verhgen én te verspreiden in de directies. Bvendien wrdt die kennis en expertise cllectief samengebracht in een p te richten platfrm m kennisdeling te ptimaliseren. De acties binnen de vlgende peratinele delstellingen verbijznderen dit: peratinele delstelling 5 (de uitbuw van een rganisatiebreed meet-en weetplatfrm), peratinele delstelling 7 (het uitbuwen van een kennis en dcumentatiecentrum) 8

10 Lexicn van centrale begrippen Dataverzameling, prces van dataverzameling Het vergaren van infrmatie p een gestructureerde wijze met een bepaald del en een daarte gehanteerd instrument. Het prces van dataverzameling is het verlp in de tijd via de verschillende stappen die de infrmatie die wrdt verzameld drlpt. Het gaat m een prcesbeschrijving van bij de brn van de infrmatie tt aan de pslag/bewaring ervan. Data warehuse Een data warehuse is een srt database waarin data/gegevens uit verscheidene peratinele systemen wrden gedupliceerd m in dit gecmbineerde gegevenspakhuis bijvrbeeld patrnen te ntdekken f p andere manieren analyses uit te veren. De structuur van de gegevenspslag is geptimaliseerd vr het snel terugvinden f verwerken van de pgeslagen gegevens. Het betreft dus een manier van databeheer en rapprtering die verschillende gegevens cmbineert vanuit verschillende cntexten f situaties. Een data warehuse is cmplementair aan alle andere systemen die vaak in de eerste plaats dienen m peratinele bedrijfsprcessen te ndersteunen, zals financiële sftware, sftware m infrastructuurwerkzaamheden en lgistieke werkprcessen te ndersteunen, Het data warehuse geeft de mgelijkheid m p een hger verschuwend niveau te rapprteren en analyseren. Registratiewijze Elke manier waarp gericht infrmatie wrdt verzameld van een delpubliek, rganisatie, cliënteel. Dit kan eenmalig zijn f vlgens vaste herhaalde tijdstippen en meer f minder gestructureerd verlpen. Task Frce Een task frce is een tijdelijke eenheid f een tijdelijke frmatie die wrdt pgericht m een duidelijke activiteit f werkzaamheid (f cluster van duidelijk samenhangende activiteiten) uit te veren f een prbleem taakgericht p te lssen. Het betreft met andere wrden een tijdelijke manier van rganiseren rnd een duidelijk afgebakend del. Vaak heeft dit het karakter van een ad hc cmité. Dataprtcl Een samenhangend geheel van regulerende afspraken ver de manier waarp gegevens wrden behandeld, en wie p welk mment in het prces verantwrdelijk is vr de kwaliteit, van brn tt ntsluiting van de gegevens. 9

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel (0862.910.119), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke

Vacature en procedure benoeming voorzitter landelijk bestuur Verantwoordelijke Bijlage 6 Ledenraad 27 nvember 2014 Vrlegger Onderwerp Vacature en prcedure beneming vrzitter landelijk bestuur Verantwrdelijke Landelijk bestuur Aanleiding Er ntstaat een vacature vanwege het niet beschikbaar

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier

WST7 AP6: Integratie tot een Multidisciplinair Patiëntendossier WST7 AP6: Integratie tt een Multidisciplinair Patiëntendssier Cntext Eén hlistisch, geïntegreerd, multidisciplinair patiëntendssier maken, waarin alle zrgverstrekker alle relevante (gedeelde) infrmatie

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Cördinatr Hulpverlening Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Cördinatr A A1a-A3a 2. Psitinering in

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

ANDERS WERKEN UGent STRATEGISCH PROJECT BELEID TIJD- EN PLAATSONAFHANKELIJK WERKEN. Mieke Van de Putte Projectleider Anders Werken - UGent

ANDERS WERKEN UGent STRATEGISCH PROJECT BELEID TIJD- EN PLAATSONAFHANKELIJK WERKEN. Mieke Van de Putte Projectleider Anders Werken - UGent ANDERS WERKEN UGent STRATEGISCH PROJECT BELEID TIJD- EN PLAATSONAFHANKELIJK WERKEN Mieke Van de Putte Prjectleider Anders Werken - UGent Retracta De UGent is met meer dan 41.000 studenten en 9.000 persneelsleden

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ

352),(/(1352*5(66,( ,QOHLGLQJ 352),(/(1352*5(66,(,QOHLGLQJ Een pdracht van schlen is te kmen tt een bij de rganisatie passende systematiek van planning en cntrl. De bedrijfvering wrdt daarbij gezien als een afgeleide van de inhudelijke

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015 Actieplan Streekgericht Biblitheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015 Januari 2015 1 Inhud Inhud... 2 Inleiding... 3 Budget 2015... 4 I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK... 5 Actie 1 Aansluiting nieuwe biblitheken...

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein

Mobiliteitsexpert. Functiebeschrijving: Functiegegevens. Doel van de functie. Verantwoordelijkheden. Team Planning en Openbaar Domein Functiebeschrijving: Mbiliteitsexpert Functiegegevens Functiebenaming: Team: Lnschaal: Mbiliteitsexpert Team Planning en Openbaar Dmein A1a-A3a Del van de functie Als mbiliteitsexpert sta je mee in vr

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

I-Monitor 2015. Deze vragenlijst is bedoeld voor gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT

I-Monitor 2015. Deze vragenlijst is bedoeld voor gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT I-Mnitr 2015 Deze vragenlijst is bedeld vr gemeenten die niet geïntegreerd zijn met de gemeentelijke IT OPGELET DIT IS SLECHTS EEN PDF-VERSIE OM U HET INVULLEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN. DE BEVRAGING DIENT

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag Werkgrep : verbetering Veiligheidsverleg Sprwegexplitatie 27 september 2013 Verslag 1. Inleiding / cntext (T.Breyne - DVIS) De parlementaire cmmissie Buizingen stelde de prichting van een verlegplatfrm

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen.

Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Beleidsregels Hulp bij humanitaire rampen. Inhudspgave 1. Inleiding 3 2. De eerste dagen na een ramp: riëntatie en besluitvrming 4 3. Een hulpkanaal kiezen 5 3.1 Hulpkanaal A: Ndhulp via de SHO 6 3.2 Hulpkanaal

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen.

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen. Huizen van het Kind Inzetten p de gezndheid en het welbevinden van kinderen en jngeren, hun uders en andere pvedingsverantwrdelijken, is een belangrijke maatschappelijke pdracht. Verschillende verheden,

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden

Functie- en competentieprofiel. Departementshoofden/strategisch leidinggevenden/mat leden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel GEMEENTESECRETARIS Afdeling Dienst Functiefamilie Departementshfden/strategisch leidinggevenden/mat leden Niveau Graad Decretale graad

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge

HERSTELPLAN Bachelor in de Vroedkunde Vives Noord, campus Brugge 1 HERSTELPLAN Bachelr in de Vredkunde Vives Nrd, campus Brugge INLEIDING Op basis van de externe berdeling die p 21 en 22 maart 2013 heeft plaatsgevnden, heeft de pleiding Vredkunde p 18 nvember 2013 het

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V)

BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged werft cntractueel aan: BELEIDSMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Dienst Onrerend Erfgedbeleid

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE)

OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE) OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE) Om de wederzijdse samenwerking tussen reginale partners in de drie sectren cultuur, jeugd en nderwijs te stimuleren lanceren Jke Schauvliege, Vlaams minister

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 DAVGOS Werkgrep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Rissart I. Van Durme Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt 1. Verwelkming Patrick Verhasselt, pedaggisch begeleider

Nadere informatie

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking Zrg vr cultureel erfged deptwerking Lkale besturen, erfgedbeheerders en -bewaarders wrden gestimuleerd m p een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier rerend en immaterieel erfged te registreren en

Nadere informatie

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V)

Het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) werft aan in contractueel dienstverband: JURIST(M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband: JURIST(M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Graad: Standplaats: Juridische dienstverlening

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS

BIJLAGE H- Concrete uitwerking Management SWV PassendWijs bij JAARPLANNING- WERKAGENDA 2014-2015 SWV PASSENDWIJS Cncrete uitwerking Management SWV PassendWijs Schljaar 2014-2015 Inleiding: Hiernder vlgt een cncrete uitwerking van het vrstel vr de cördinatie van het SWV PassendWijs in het schljaar 2014-2015. Deze

Nadere informatie

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden

Plan van Aanpak vervolg verbetering samenwerking Meerlanden Plan van Aanpak vervlg verbetering samenwerking Meerlanden Aan: gemeenten Aalsmeer, Blemendaal, Diemen, Haarlemmerliede & Spaarnwude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegm, Lisse en Nrdwijkerhut en Meerlanden

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering

Otten, J Artikel ESAA, 2009 Risicomanagement: een geïntegreerde benadering Risicmanagement: een geïntegreerde benadering Cpyright: Alle rechten zijn vrbehuden aan de auteur(s) van dit dcument en Auditing.nl 1 Risicmanagement Een geïntegreerde benadering Auteur: Jan Otten 10 juli

Nadere informatie

EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats:

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie