Managementstatuut PO Lucas Onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementstatuut PO Lucas Onderwijs"

Transcriptie

1 Lucas Onderwijs Preambule De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) bepaalt dat bijzondere scholen onder het bestuur staan van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich het geven van onderwijs in de zin van de WPO ten doel stelt, zonder daarbij het maken van winst te beogen. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag als bedoeld in de WPO. Het bevoegd gezag kan besluiten dat bepaalde wettelijke taken en bevoegdheden die op grond van de WPO aan het bestuur toekomen, in naam van het bestuur door een gemandateerd functionaris kunnen worden uitgeoefend. In dit managementstatuut worden door het College van Bestuur taken en bevoegdheden aan de clusterdirecteuren en directeuren gemandateerd. Daarmee voldoet dit managementstatuut aan de eis beschreven in artikel 31 van de WPO, om in het managementstatuut ten minste een regeling op te nemen betreffende de bevoegdheden van de directeur. Daarnaast regelt dit managementstatuut de werkwijze van het Bestuurs Management Team (BMT). Het managementstatuut maakt deel uit van een samenhangende reeks van documenten, waarin de besturing van Lucas Onderwijs is geregeld. Het managementstatuut vloeit voort uit de statuten van Lucas Onderwijs; de reeks krijgt een vervolg in de jaarlijks af te sluiten managementovereenkomst tussen bestuur en clusterdirecteur, en tussen clusterdirecteur en elke afzonderlijke eindverantwoordelijke directeur (format jaarplan/jaarverslag). Verder wordt de reeks doorgezet met regelingen voor het mandateren van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de stichting (notitie volmacht clusterdirecteuren, procuratieschema etc.). Dit geactualiseerde managementstatuut treedt in de plaats van het vorige managementstatuut PO (goedgekeurd door RvT d.d. 24 juni 2010). 1/8

2 Begrippen: Bestuur Cluster Clusterdirecteur - Het College van Bestuur van de stichting, bevoegd gezag van de scholen - Een specifieke groep van PO scholen - Directeur/ Bestuursgemandateerde ten behoeve van een groep van PO scholen Bestuurs Management Team PO (BMT PO) - Het BMT PO wordt gevormd door de clusterdirecteuren en een lid van het College van Bestuur Directeurenoverleg PO/REC - Het directeurenoverleg PO/REC wordt gevormd door de direc - teu ren van alle scholen voor (Speciaal) Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs en de clusterdirecteuren. Kenniskring Directeur - Platform voor kennisdeling en deskundigheidsontwikkeling, dat fungeert ter voorbereiding, uitwerking en ondersteuning van het beleid, dat gevormd wordt door schooldirecteuren en mede - werkers van bestuurs- en servicebureau - De functionaris bij wie het bevoegd gezag de integrale verantwoordelijkheid voor een school heeft neergelegd. Dit houdt in dat deze autonoom kan handelen binnen de door het bestuur vastgestelde kaders. Artikel 1 Managementstatuut 1. Dit managementstatuut is een reglement als bedoeld in artikel 31 van de WPO, als vermeld in artikel 2 onder b van het Reglement voor het College van Bestuur en als aangegeven in artikel 7 lid 2 van de Statuten van Lucas. 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het managementstatuut en de Statuten, prevaleren de bepalingen van de Statuten. Artikel 2 Het Bestuur, algemene taken en bevoegdheden 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Hieronder valt in ieder geval de bewaking van de grondslag en de realisatie van de doelen die Lucas Onderwijs zich stelt. Daarnaast stelt het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 6 van de Statuten, het beleid van de Stichting vast. 2. Het bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van taken en bevoegdheden en op het functioneren van het stichtingsbureau, de cluster directeuren en de directeuren van de scholen. 3. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan de door de stichting in stand gehouden scholen. 4. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de wijze waarop de directeuren bijdragen aan het stichtings - beleid. 5. Het bestuur geeft leiding aan de clusterdirecteuren en deelt deze taken en bevoegdheden toe op basis van mandatering. 6. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in beroeps- en bezwarenprocedures. 7. Het bestuur draagt zorg voor de spreiding van de onderwijsvoorzieningen van de stichting. 8. De bijzondere taken en bevoegdheden van het bestuur, staan beschreven in artikel 11 van dit statuut. Artikel 3 Het Bestuurs Management Team PO (BMT PO) A. Beleidsvoorbereiding, ontwikkeling en advisering 1. Binnen het BMT PO wordt het Lucasbeleid, primair op gebied van PO, voorbereid, uitgevoerd en bewaakt. Dit beleid is kaderstellend voor het schoolbeleid. Tevens wordt het bestuur door de cluster - directeuren geïnformeerd over de haalbaarheid en wenselijkheid van beleidsvoornemens op stichtingsen schoolniveau. 2/8

3 2. Het BMT is adviesorgaan voor het bestuur. Advisering vindt in principe plaats op basis van consensus. Alle bevindingen en adviezen worden schriftelijk vastgelegd. 3. Het BMT laat zich ondersteunen door het stichtingsbureau. 4. Het BMT vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig acht. 5. De voorzitter van het BMT is het bestuurslid met de portefeuille PO. B. Bestuurlijke besluitvorming 1. Het BMT PO fungeert als het gemandateerde besluitvormingsgremium aangaande het vaststellen van de schoolplannen, schoolformatieplannen en schoolbegrotingen en bestuursbesluiten tot een bedrag van ,-. 2. Het BMT legt de (geconsolideerde) plannen en begrotingen ter bekrachtiging voor aan het bestuur als onderdeel van de bestuursbegroting en het bestuursformatieplan, die door het bestuur moeten worden vastgesteld. Artikel 4 De clusterdirecteur, algemene taken en bevoegdheden 1. De clusterdirecteur is bestuurlijk verantwoordelijk voor de scholen binnen zijn/haar cluster. 2. De clusterdirecteur ondersteunt het bestuur bij zijn overige algemeen bestuurlijke taken. 3. De clusterdirecteur kan optreden als vertegenwoordiger van het bestuur en voor lokale partners aangaande zaken die betrekking hebben op de clusters. 4. De clusterdirecteur bewaakt namens het bestuur het budget- en formatiebeheer binnen zijn/haar scholen. 5. De clusterdirecteur draagt bij aan de strategische beleidsontwikkeling van Lucas Onderwijs. 6. De clusterdirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid en de overige bestuursbesluiten. Daarnaast is de clusterdirecteur verantwoordelijk voor het functioneren van de kenniskringen en werkgroepen. 7. De clusterdirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan de scholen die binnen zijn/haar cluster vallen. 8. De clusterdirecteur ziet er op toe dat de directeuren bijdragen aan het stichtingsbeleid en vervult hierin een stimulerende rol. 9. De clusterdirecteur vertegenwoordigt het bestuur van de stichting in beroeps- en bezwaren procedures aangaande scholen die binnen zijn/haar cluster vallen. 10. De bijzondere taken en bevoegdheden van de clusterdirecteur staan beschreven in artikel 11 van dit statuut. 11. De clusterdirecteur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur, onder meer over de uitvoering van de aan de directeuren gemandateerde taken en bevoegdheden, beschreven in artikel 11 van dit statuut. 12. Het Bestuur kan schriftelijk taken en bevoegdheden aan individuele clusterdirecteuren opdragen waarbij de betreffende clusterdirecteur Lucas Onderwijs vertegenwoordigt. Dit mandaat kan niet worden overgedragen 1. Artikel 5 Managementovereenkomst bestuur - clusterdirecteur 1. Aan het eind van ieder schooljaar stelt het bestuur op voorstel van de clusterdirecteur de management - overeenkomst vast voor het nieuwe schooljaar. 2. De afspraken die gemaakt worden in de managementovereenkomst zijn mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan, de schoolplannen, de jaarplannen en de jaarverslagen van de scholen. 3. Naast de verwachtingen die het bestuur heeft van de clusterdirecteur ten aanzien van de managementovereenkomst worden zonodig ook afspraken gemaakt met betrekking tot de facilitering van de clusterdirecteur ten behoeve van de uitvoering van diens taak. 4. Het doel van de managementovereenkomst is ook om de beleidsruimte en de beleidskaders te benoemen waarbinnen de clusterdirecteur de verantwoordelijkheden uitoefent. 1 Een mandaat is persoonsgebonden. De persoon kan echter wel doormandateren, waarbij derden delen van diens mandaat onder diens verantwoordelijkheid uitoefenen. 3/8

4 5. Het bestuur draagt de in artikel 4 genoemde taken en bevoegdheden voor zover van toepassing op het betreffende cluster van scholen op aan de clusterdirecteur voor zover de WPO zich daar niet tegen verzet. 6. De clusterdirecteur vertegenwoordigt Lucas Onderwijs met betrekking tot de taken en bevoegdheden die hem krachtens dit managementstatuut zijn opgedragen. 7. De clusterdirecteur richt zich bij de uitoefening van de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden naar de beleidslijnen zoals deze in een door het bestuur goedgekeurd plan met begroting zijn neer - gelegd. 8. De clusterdirecteur kan hem door het bestuur opgedragen taken en bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid in overleg met de leidinggevende (van desbetreffende functionaris) opdragen aan andere functionarissen binnen de organisatie. 9. Het bestuur kan onverlet het gestelde in artikel 4 nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop de opgedragen taken moeten worden uitgevoerd. 10. Het bestuur kan de overdracht van taken en bevoegdheden ongedaan maken. Artikel 6 Rapportage en verantwoording Informatieverstrekking door de clusterdirecteur aan het bestuur over de gemaakte afspraken in de managementovereenkomst, als genoemd in artikel 5, en alle overige af te spreken punten vindt elk kwartaal plaats tijdens een gesprek en eenmaal per jaar over de managementovereenkomst als geheel. Artikel 7 Directeurenoverleg PO/REC (DIROV) 1. Binnen het DIROV wordt het Lucasbeleid voorbereid, uitgevoerd en bewaakt. Dit beleid is kaderstellend voor het schoolbeleid. Tevens wordt de clusterdirectie door de directeuren geïnformeerd over de haal - baarheid en wenselijkheid van beleidsvoornemens op schoolniveau. 2. De directeuren binnen het DIROV ondersteunen waar nodig de clusterdirectie bij de uitvoering van zijn bestuurlijke taken. 3. Het DIROV is een adviesorgaan voor het BMT PO. Alle bevindingen en adviezen van het DIROV worden schriftelijk vastgelegd. 4. Het DIROV laat zich ondersteunen door het stichtingsbureau. 5. Het DIROV kan advies vragen aan de kenniskringen. 6. Het DIROV vergadert minimaal 6 keer per jaar. 7. De voorzitter van het DIROV is - afhankelijk van het onderwerp - wisselend de clusterdirecteur, de direc - teur van een school of een medewerker van het stichtingsbureau. Artikel 8 De directeur, algemene taken en bevoegdheden 1. Bij de directeur berust, onder verantwoordelijkheid van de clusterdirecteur, de integrale verantwoordelijkheid voor de school en de leiding van de school. Daarnaast levert de directeur een inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van Lucas Onderwijs. 2. De directeur is belast met de zorg voor de schoolorganisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de school. 3. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde (bestuurs)beleid en de overige bestuursbesluiten. 4. De directeur is in de dagelijkse praktijk belast met het verwerkelijken van de grondslag en doelstelling van zijn school en de stichting. 5. De directeur vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de school bij de clusterdirecteur, bij de directeuren van de andere scholen en bij anderen. 6. De directeur is verantwoording verschuldigd aan de clusterdirecteur, onder meer over de in artikel 11 genoemde bijzondere taken en bevoegdheden. 7. Een directeur is bevoegd om binnen de vastgestelde begroting een overeenkomst aan te gaan met financiële consequenties tot een jaarlijks door de clusterdirecteur vast te stellen bedrag per overeenkomst. 8. De clusterdirecteur kan schriftelijk taken of bevoegdheden aan individuele directeuren opdragen waarbij de betreffende directeur het bestuur vertegenwoordigt. Dit mandaat kan niet worden overgedragen. 4/8

5 Artikel 9 Managementovereenkomst clusterdirecteur - directeur 1. Aan het begin van ieder schooljaar stelt de directeur, aan de hand van de opbrengsten van het managementgesprek tussen directeur en clusterdirecteur, de managementovereenkomst op. 2. De afspraken die worden gemaakt in de managementovereenkomst zijn mede gebaseerd op het schooljaarplan en het strategisch beleid van Lucas Onderwijs. 3. Naast de verwachtingen die de clusterdirecteur heeft van de directeur ten aanzien van de managementovereenkomst worden zonodig afspraken gemaakt met betrekking tot de facilitering van de directeur ten behoeve van de uitvoering van diens taak. 4. Het doel van de managementovereenkomst is het scheppen van beleidsruimte voor de integraal verantwoordelijke directeuren. In deze overeenkomst is in ieder geval geregeld: a. het scheppen van heldere beleidskaders waarbinnen de directeur de verantwoordelijkheden uitoefent; b. het beschrijven van de eigen ambities van de directeur ten aan zien van de ontwikkeling van de school. 5. De clusterdirecteur draagt de in artikel 8 genoemde taken en bevoegdheden voor zover van toepassing op de betreffende school op aan de directeur voor zover de WPO zich daar niet tegen verzet. 6. De individuele directeur vertegenwoordigt het bestuur met betrekking tot de taken en bevoegdheden die hem krachtens dit managementstatuut in de artikelen 8 en 11 zijn opgedragen. 7. De directeur richt zich bij de uitoefening van de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden naar de beleidslijnen zoals deze voor Lucas Onderwijs zijn vastgesteld. 8. De directeur kan door de clusterdirecteur aan hem opgedragen taken en bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid opdragen aan andere functionarissen binnen de schoolorganisatie. 9. De clusterdirecteur kan onverlet het gestelde in artikel 8 nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop de opgedragen taken moeten worden uitgevoerd. 10. De clusterdirecteur kan de opdracht van taken en bevoegdheden aan de directeur ongedaan maken. Artikel 10 Rapportage en verantwoording Informatieverstrekking door de directeur aan de clusterdirecteur over de realisering van de gemaakte afspraken in de managementovereenkomst als genoemd in artikel 9 en alle overige af te spreken punten vindt in ieder geval jaarlijks plaats. Artikel 11 Bijzondere taken en bevoegdheden Artikel 11A Belangenbehartiging 1. Het bestuur voert het overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel met de daarvoor in aanmerking komende personeelscentrales cq met de personeelsgeleding van de GMR PO. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in externe contacten die het primair onderwijs betreffen en die niet tot de gemandateerde bevoegdheid van de clusterdirecteur of directeur behoren. Het bestuur voert het overleg met de GMR PO. 2. De clusterdirecteur kan het bestuur vertegenwoordigen c.q. namens het bestuur optreden in interne en externe gremia zoals beschreven in lid 1, binnen de reikwijdte van de volmacht. 3. De directeur vertegenwoordigt de school bij externe aangelegenheden, onderhoudt schoolspecifieke contacten met andere instanties op onderwijsgebied (waaronder de scholen die leerlingen toeleveren en het vervolgonderwijs) en behartigt de belangen van de school, rekening houdend met de beleidskaders van Lucas Onderwijs. De directeur onderhoudt de contacten en voert het overleg met de medezeggenschapsraad van de school terzake van de aan hem gemandateerde bevoegdheden. Artikel 11B Planvorming 1. Het bestuur stelt een strategisch beleidsplan vast voor de stichting en draagt zorg voor de uitvoering van dit plan. Het bestuur stelt onder andere ter uitvoering van het strategisch beleidsplan, sector - specifieke en sectoroverstijgende kaderregelingen vast. 2. De clusterdirecteur draagt het schoolplan ter vaststelling voor aan het BMT. In het schoolplan staat in ieder geval beschreven op welke (deel)terreinen schoolontwikkeling moet plaatsvinden. De cluster - directeur bewaakt de verbinding met het strategisch stichtingsbeleid. 5/8

6 3. De directeur stelt een schoolplan met relevante onderdelen op binnen de kaders van het strategisch beleidplan en volgens de richtlijnen van de inspectie. De directeur draagt zorg voor de vertaling en vaststelling van de schoolplannen in jaarplannen. De directeur draagt op verzoek van de clusterdirecteur bij aan de bovenschoolse beleidsontwikkeling. Artikel 11C Personeel 1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de clusterdirecteur, e.e.a. met inachtneming van een daartoe door het bestuur vastgestelde procedure. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van het personeel vast voor zover deze niet geregeld worden in de op de stichting van toepassing zijnde CAO dan wel in de personeelsbeleidsplannen waarvan de vaststelling aan de school wordt overgelaten. Het bestuur initieert en evalueert (meerjarig) het bestuursformatieplan inzake personeel. 2. De clusterdirecteur benoemt, schorst en ontslaat de directeur indien er sprake is van ontslag op eigen verzoek van de directeur, e.e.a. met inachtneming van een daartoe door het bestuur vastgestelde procedure. Indien er sprake is van ontslag van de directeur anders dan op eigen verzoek (disciplinaire maatregel), ontslaat het bestuur op voordracht van de clusterdirecteur. De clusterdirecteur stelt het reorganisatieplan van de school, waaraan personele consequenties verbonden zijn, vast. De clusterdirecteur bewaakt in BMT-verband de afstemming tussen het personeelsbeleid op schoolniveau en het bovenschoolse personeelsbeleid. 3. a. De directeur benoemt, schorst en ontslaat, indien er sprake is van ontslag op eigen verzoek, het personeel van de school, volgens de vastgestelde procedure werving en selectie. In geval van schorsing, is overleg vereist met de clusterdirecteur. Indien er sprake is van ontslag anders dan op eigen verzoek (disciplinaire maatregel), ontslaat het bestuur op gezamenlijke voordracht van de directeur en de clusterdirecteur. b. De directeur benoemt, schorst en ontslaat, indien er sprake is van ontslag op eigen verzoek, de adjunct-directeur(en) van de school volgens de vastgestelde procedure werving en selectie. In geval van schorsing is overleg vereist met de clusterdirecteur. Indien er sprake is van ontslag anders dan op eigen verzoek (disciplinaire maatregel), ontslaat het bestuur op gezamenlijke voordracht van de directeur en de clusterdirecteur. c. De directeur draagt zorg voor de opstelling en uitvoering van het personeelsbeleid op de school binnen de kaders van het voor de stichting vastgestelde integraal personeelsbeleid. Het omvat in elk geval de hoofdlijnen van het integraal personeelsbeleid. d. De directeur stelt jaarlijks het formatieplan op binnen de geldende afspraken formatieplanning en gaat daarbij uit van het beschikbare budget en van de door het college van bestuur vastgestelde begroting. e. De directeur is gemachtigd tot het uitoefenen van bestuursbevoegdheden die tot het dagelijkse personeelsbeleid van de school gerekend kunnen worden. Artikel 11D Financiën en beheer 1. a. Het bestuur draagt zorg voor het vermogensbeheer van de stichting. b. Het bestuur stelt de begroting en jaarrekening van de stichting op. c. Het bestuur stelt een financieel beleidskader op voor de stichting, waarbinnen de scholen hun financieel beleid kunnen voeren. d. Het bestuur stelt stichtingsbrede afspraken over centrale inkoop vast. e. Het bestuur stelt een meerjarig huisvestingsplan van de scholen vast; f. Het bestuur besluit over de investeringen inzake nieuwbouw, verbouwing, renovatie, ingrijpend onderhoud van een school, op voordacht van het BMT. g. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de stichting. 2. a. De clusterdirecteur draagt de schoolbegroting ter besluitvorming voor aan het BMT (CvB bekrachtigt). b. De clusterdirecteur geeft advies over een voorgesteld bestuursbesluit voor het overschrijden van de schoolbegroting. Indien dit een besluit vraagt tot/met ,- richt de clusterdirecteur dit advies aan het BMT-PO. Voor bedragen boven de ,- richt de clusterdirecteur dit advies aan het College van Bestuur. c. De clusterdirecteur is verantwoordelijk voor het verantwoord financieel beheer op de scholen vallende binnen zijn/haar cluster. 6/8

7 3. a. De directeur is belast met het zorgdragen voor een verantwoord financieel beheer. b. De directeur is belast met het jaarlijks opstellen van de (meerjaren)begroting. Deze wordt vervolgens door de clusterdirecteur ter vaststelling voorgelegd aan het BMT (bekrachtiging door bestuur). c. De directeur kan verplichtingen aangaan binnen de (door het bestuur) goedgekeurde begroting, behoudens de afspraken die stichtingsbreed in het kader van de centrale inkoop (vastgelegd in de inkoopprocedures) gemaakt zijn. De directeur kan de interne budgettering binnen de school vaststellen. d. De directeur kan een verzoek tot een bestuursbesluit indienen voor het overschrijden van de schoolbegroting. e. De directeur draagt zorg voor een doelmatig en verantwoord beheer van de goederen van de school, waaronder mede begrepen het onderhoud van gebouwen en (sport) terreinen. f. De directeur doet voorstellen t.a.v. nieuwbouw, verbouwing, renovatie, ingrijpend onderhoud van de school en maakt hierbij gebruik van de kennis en expertise van het bestuurs- en servicebureau. Artikel 11E Onderwijskundig beleid en identiteit 1. Het bestuur stimuleert de ontwikkeling en de implementatie van beleid inzake kwaliteitszorg op de scholen. Het bestuur stimuleert onderwijsvernieuwing op en tussen de scholen. Het bestuur bevordert de onderwijskundige samenwerking tussen scholen van de stichting. Het bestuur ziet toe op een jaarlijkse evaluatie van het onderwijskundig beleid, waaronder het onderwijsrendement van de scholen. Het bestuur neemt deel aan bestuurlijk overleg inzake onderwijskundige aangelegenheden. 2. De clusterdirecteur stimuleert en coördineert de ontwikkeling en de implementatie van beleid inzake kwaliteitszorg op de scholen. De clusterdirecteur ziet toe op onderwijsvernieuwing op en tussen de scholen en bevordert de onderwijskundige samenwerking tussen scholen van de stichting. De clusterdirecteur is verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het onderwijskundig beleid, waaronder het onderwijsrendement van de scholen. De clusterdirecteur kan namens het bestuur deelnemen aan bestuurlijk overleg inzake onderwijskundige aangelegenheden. 3. De directeur draagt zorg voor een tijdige opstelling van schoolplan en schoolgids conform de richtlijnen van de rijksinspectie en de uitwerking binnen Lucas Onderwijs. De directeur is binnen de door het bestuur gestelde kaders bevoegd tot het instellen en opheffen van schoolprojecten. De directeur neemt deel aan bovenschools cq bovenbestuurlijk overleg inzake onderwijskundige aangelegenheden. Artikel 11F Organisatie en communicatie 1. a. De clusterdirecteur stelt de werkwijze, organisatie en overlegstructuur binnen het DIROV vast. b. De clusterdirecteur is binnen de vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke regeling, belast met de verwijdering van leerlingen. 2. a. De directeur stelt de werkwijze en de taakverdeling binnen de school vast. b. De directeur stelt de organisatie en overlegstructuur binnen de school vast. c. De directeur is binnen de vastgestelde kaders en met inachtneming van de wettelijke regeling, belast met de inschrijving, uitschrijving en schorsing van leerlingen. d. De directeur draagt zorg voor een deugdelijke schooladministratie. 3. De wijze waarop de besluitvorming binnen Lucas Onderwijs plaatsvindt en de wijze waarop hierover gecommuniceerd wordt, zijn nader uitgewerkt in diverse documenten, welke als bijlagen bij dit managementstatuut gelezen moeten worden. Artikel 12 Vernietiging en schorsing van besluiten, geschillen 1. Besluiten van een clusterdirecteur of directeur kunnen wegens strijd met enige geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van Lucas Onderwijs of een school door het bestuur bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk worden geschorst en/of vernietigd. 2. Het bestuur oordeelt over geschillen binnen Lucas Onderwijs tussen de clusterdirecteur en directeur of over geschillen tussen de clusterdirecteur enerzijds en organen, groepen of individuele personen anderzijds. 3. De clusterdirecteur oordeelt over geschillen binnen Lucas Onderwijs tussen de directeur enerzijds en organen, groepen of individuele personen anderzijds. 7/8

8 Artikel 13 Werkingsduur 1. De werking van dit statuut is voor onbepaalde duur. Herziening van dit statuut vindt plaats na overleg met de directeuren, op advies van het BMT PO en na goedkeuring door de Raad van Toezicht van de door het bestuur vastgestelde herziening. 2. Vaststelling, wijziging of intrekking van dit managementstatuut is onderwerp van medezeggenschap overeenkomstig het bepaalde in het (gemeenschappelijk) medezeggenschapsreglement. 3. Dit statuut treedt in werking met ingang van 1 augustus Artikel 14 Slotbepaling 1. Terzake van onderwerpen waar dit managementstatuut niet in voorziet of bij interpretatiegeschillen beslist het bestuur. 2. Dit statuut kan worden aangehaald als Managementstatuut Primair Onderwijs Lucas Onderwijs 3. Dit statuut is van toepassing op alle onder het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs ressorterende primair onderwijsscholen behalve indien en voor zover van dit statuut wordt afgeweken in de Appendix managementstatuut Lucas Onderwijs-De School Zandvoort. Aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur zijnde het bevoegd gezag van Lucas Onderwijs op 17 maart 2014 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 3 april /8

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

Managementstatuut VO Stichting Lucas Onderwijs

Managementstatuut VO Stichting Lucas Onderwijs Stichting Lucas Onderwijs Vastgesteld op 9 juni 2016 Inwerkingtreding 1 augustus 2016 1/15 Oplegnotitie 1 Aanleiding 1.1 Stichting Lucas Onderwijs ("Lucas") houdt onder meer scholen voor voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Managementstatuut. Esprit Scholen

Managementstatuut. Esprit Scholen Managementstatuut Esprit Scholen Amsterdam, Opnieuw vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur d.d. 6 december 2013 Managementstatuut van Onderwijsstichting Esprit,

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut

STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND. Managementstatuut STICHTING VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Managementstatuut Dit managementstatuut bevat wijzigingen op het per 2008 vastgestelde statuut. De wijzigingen zijn op 6 december 2011 besproken in het CMT,

Nadere informatie

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen:

Managementstatuut. Vergaderstuk Begripsbepalingen: Vergaderstuk 11.03.28.07.01 Managementstatuut Begripsbepalingen: De Stichting Raad van Toezicht College van Bestuur Schooldirectie Directieoverleg Managementstatuut Bestuurscontract Managementcontract

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen.

MANAGEMENTSTATUUT. VCO Midden- en Oost-Groningen. MANAGEMENTSTATUUT VCO Midden- en Oost-Groningen. INHOUDSOPGAVE pagina Besturingsmodel 3 Begripsbepalingen 4 De artikelen 6 Taakverdeling 6 Het bestuur 6 Raad van beheer 6 Het directeurenoverleg 7 De directeur

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta

Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Bestuurs- en directiestatuut Stichting Fluenta Vastgesteld in 2004 door de vier rechtsvoorgangers van de Stichting Fluenta in het fusierapport; de formele inwerkingtreding van dit statuut is 1 augustus

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006

MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 MANAGEMENTSTATUUT Vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 juni 2006 BEGRIPSBEPALING Bestuur Het bestuur van Stichting Cambium Algemeen directeur Schooldirecteur Directeurenberaad Managementcontract

Nadere informatie

Bestuursen. Managementstatuut

Bestuursen. Managementstatuut Bestuursen Managementstatuut Vastgesteld, bestuur 29-01-2008 1 Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in de gemeente Dalfsen Preambule Dit statuut regelt de mandatering van taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK

MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK MANAGEMENTSTATUUT HERVORMDE SCHOOLVERENIGING TE NIJKERK 1 Inhoudsopgave Besturingsmodel... 3 Begripsbepalingen... 4 De artikelen... 6 Taakverdeling... 6 Het bestuur... 6 De Algemeen Directeur... 7 Het

Nadere informatie

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 4. Managementstatuut Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Bij de invoering van het model met een Raad van Toezicht is een aanpassing van het managementstatuut noodzakelijk.

Nadere informatie

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP

Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP 2016 Managementstatuut MEI 2016 VASTGESTELD DOOR CVB PIETER ZANDT SCHOLENGEMEENSCHAP Inleiding De Pieter Zandt scholengemeenschap gaat uit van de Stichting voor Christelijk (Speciaal) Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium

Stichting Atrium. Managementstatuut Stichting Atrium Stichting Atrium Managementstatuut Stichting Atrium Juni 2012 MANAGEMENTSTATUUT STICHTING ATRIUM VOOR KATHOLIEK PRIMAIR ONDERWIJS IN LANGEDIJK EN OMSTREKEN Elke onderwijsinstelling moet beschikken over

Nadere informatie

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep

Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Managementstatuut Voortgezet Onderwijs SCOPE scholengroep Begripsbepalingen Artikel 1 College van Bestuur Sectordirecteur Vestigingsdirecteur Directeur Personeel SCOPE VO-directie Unitleider Locatieleider

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Islamitische School. Amsterdam MANAGEMENTSTATUUT Stichting Islamitische School Amsterdam Preambule Op grond van artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo) dient het bestuur een managementstatuut vast te stellen. In het managementstatuut

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort

Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Managementstatuut Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Dit managementstatuut is een uitwerkingsdocument van het bestuursreglement en regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland.

Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. Managementstatuut Stichting PRIMO-Opsterland Openbaar primair onderwijs in Opsterland. 1 Inhoudsopgave Art. 1. Definitiebepaling Art. 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut Art. 3. Taken

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

Managementstatuut SKOM

Managementstatuut SKOM Managementstatuut SKOM Het managementstatuut regelt de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen enerzijds het bestuur en anderzijds de algemeen directeur en tussen de algemeen directeur en de schoolleiders.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier

Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier Managementstatuut Stichting CPO Noordkwartier managementstatuut stichting Noordkwartier d.d. 1 januari 2013 onderwijsbureau meppel/md - pagina 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust

Directiestatuut. Montessori Vereniging Vreugd en Rust Directiestatuut Montessori Vereniging Vreugd en Rust Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Zelfbeheer... 2 1.2 De positie van de directie... 2 1.3 Het managementrapportagesysteem... 2 2. De verhouding tussen

Nadere informatie

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs

Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs Besturen op hoofdlijnen Besturingsmodel en managementstatuut voor primair en voortgezet onderwijs De bestuurlijke organisatie van het primair en het voortgezet onderwijs is aan het veranderen. Veel besturen

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut

Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut Stichting Haagsche Schoolvereeniging Managementstatuut eambule Dit managementstatuut regelt de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeuren van de Stichting Haagsche Schoolvereeniging.

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012

MANAGEMENTSTATUUT VAN. VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND. December 2012 MANAGEMENTSTATUUT VAN VERENIGING voor GEREFORMEERD PRIMAIR ONDERWIJS NOORDOOST - NEDERLAND December 2012 1 Preambule Dit managementstatuut is op te vatten als het managementstatuut ex artikel 31 van de

Nadere informatie

Managementstatuut Versie 07-06-2012

Managementstatuut  Versie 07-06-2012 Managementstatuut Versie 07-06-2012 1 Basis Wet en regelgeving WVO art. 32c / Statuten art. 6 lid 3 Archief CvB CA 1.0 Van toepassing op/voor Gehele scholengroep Over- en Midden-Betuwe Status Data Opmerkingen

Nadere informatie

RIS128180B_30-MEI-2005

RIS128180B_30-MEI-2005 Bijlage 2 RIS128180B_30-MEI-2005 Directiestatuut gemeentelijk primair onderwijs Clusterstatuut gemeentelijk primair onderwijs Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Definitiebepalingen Artikel 2 Inleidende

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag

MANAGEMENTSTATUUT. November ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag MANAGEMENTSTATUUT November 2010 ENMS, Laan van Poot 353 Den Haag Begripsbepaling In dit statuut wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van de Vereniging voor Montessorionderwijs te Den Haag ( de

Nadere informatie

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere

De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere De organisatie en gezagstructuur van stichting Prisma Almere Datum 29 november 2011 Versiebeheer Versie definitief Status Vastgesteld RvT 29 november 2011 29 november 2011 Versie def pagina 1 van 8 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTUURS- EN MANAGEMENTSTATUUT.

BESTUURS- EN MANAGEMENTSTATUUT. BESTUURS- EN MANAGEMENTSTATUUT. Inleiding Het bestuurs-en managementstatuut van het Openbaar Primair Onderwijs Raalte en Olst- Wijhe is ontwikkeld en samengesteld door de werkgroep bestuurlijke fusie OPO

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND MANAGEMENTSTATUUT Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland PREAMBULE De Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo"), bepaalt dat bijzondere

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 1 Definitiebepaling 2. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Managementstatuut SWV VO 30-06 versie 24 maart 2014 INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 2 Artikel 3

Nadere informatie

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02

Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Managementstatuut SWV Oost Achterhoek 25.02 Versie 43.0 INHOUD Algemene bepalingen voor het managementstatuut Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06

MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 MANAGEMENTSTATUUT SAMENWERKINGSVERBAND PO SWV 30.06 Artikel 1 - Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder: Vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband PO 30.06; Algemene vergadering:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen

Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Bestuursreglement ex artikel 14 lid 2 statuten Stichting Klas op Wielen Vastgesteld te Alkmaar, d.d. 15 juni 2011, gewijzigd d.d. 8 februari 2013 1 Definities Artikel 1 1. De Raad van Toezicht: de Raad

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule

MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS. A. Statuut. Preambule MANAGEMENTSTATUUT TEN BEHOEVE VAN HET PRIMAIR ONDERWIJS A. Statuut Preambule Dit managementstatuut is gebaseerd op het besturingsmodel Besturen op hoofdlijnen, zoals dat door het bestuur van de vereniging

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten;

MANAGEMENTSTATUUT. het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum; als bedoeld in art. 14 lid 2 van de statuten; MANAGEMENTSTATUUT 1. Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft op grond van het bepaalde in art. 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs jo. art. 14 lid 3 van de verenigingsstatuten

Nadere informatie

Directiestatuut van de stichting

Directiestatuut van de stichting Vademecum SSOE hoofdstuk 2.3 / blad 1 van 5 Directiestatuut van de stichting Dit reglement is een directiestatuut in de zin van artikel 31 van de Wet op de expertise centra, artikel van de statuten van

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Inhoudsopgave Inleiding MANAGEMENTSTATUUT Stichting Peuterspeelzalen De Haagse Scholen 2014 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage:

Nadere informatie

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland

Directiestatuut. Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Directiestatuut Directeur bestuurder Samenwerkingsverband VO Zuid Kennemerland Vastgesteld in de ledenraad op 26 maart 2014 PREAMBULE Dit directiestatuut is aanvullend op de in de Verenigingsstatuten verankerde

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Bestuurs- en managementstatuut

Bestuurs- en managementstatuut Bestuurs- en managementstatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

Kadernotitie Besturen en organiseren Librijn openbaar onderwijs

Kadernotitie Besturen en organiseren Librijn openbaar onderwijs Kadernotitie Besturen en organiseren Librijn openbaar onderwijs Hoe geven we vorm aan complexe taken in een eenvoudige organisatie en niet hoe geven we vorm aan eenvoudige taken in een complexe organisatie

Nadere informatie

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs

managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs managementstatuut Ons Middelbaar Onderwijs behorende bij de statuten van Ons Middelbaar Onderwijs van 1 januari 2011 2011. Ons Middelbaar Onderwijs Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi

Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Managementstatuut van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi Februari 2001 Managementstatuut voor de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi. I. Preambule Door middel

Nadere informatie

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling

Directiestatuut. Preambule. Begripsbepaling Directiestatuut aanpassing n.a.v. nieuwe statuten september 2013 Preambule Op basis van artikel 15 van de statuten mandateert het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Zuid-Holland West,

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden

Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden Managementreglement Mandatering taken/bevoegdheden/verantwoordelijkheden managementteamleden STICHTING VRIJE SCHOOL NOORD EN OOST-Nederland Definitief besluit d.d. 2 mei 2016 Pagina 1 Inleiding Middels

Nadere informatie

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T

Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Stichting Passionate Bulkboek D I R E C T I E S T A T U U T Directiestatuut Stichting Passionate Bulkboek Het bestuur van de Stichting Passionate Bulkboek - overwegende dat de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT

VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT VERORDENING BESTUURSCOMMISSIE OPENBAAR BASISONDERWIJS WEERT De raad der gemeente Weert; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weert van 10 februari 2004; overwegende,

Nadere informatie

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3

Vaststellingsdatum managementstatuut 1. Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3. Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur 3 Managementstatuut Stichting SWV-VO Bergen op Zoom e.o. INHOUD Vaststellingsdatum managementstatuut 1 Artikel 1 Definitiebepaling 2 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van de mandaatregeling 3 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur STICHTING VOOR PROT.CHR.SPECIAAL- EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN JOHAN SECKEL DE MAAT BOSLUST Secretariaat - SSBO - Praktijkschool - SO / VSO- ZMLK Postbus 118, 7730 AC OMMEN Tel.

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014

MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 MANAGEMENTSTATUUT van DE HAAGSE SCHOLEN 2014 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Bijlage: Definitiebepalingen Vaststelling

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem

Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Huishoudelijk reglement Vereniging Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Eem Algemene bepalingen Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem

Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Managementstatuut Stichting OVO Gorinchem Inhoudsopgave A. Preambule 3 B. Managementstatuut 4 Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 De besturingsfilosofie Artikel 3 Mandatering van bestuurlijke bevoegdheden

Nadere informatie

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden.

Directiestatuut voor Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden. Advies van: J. van Elderen Diro: Vastgesteld d.d. 4-6-2009, na evaluatie en wijziging: 14-7-2011 Bestuursvergadering: In concept vastgesteld 19-5-2009 MR: Positief advies op 9-11-09 en 13-1-10: evaluatie

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio. Statuut Medezeggenschap Statuut Medezeggenschap Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemeen... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Paragraaf 2 Organisatie Medezeggenschap... 4 Artikel 2 Medezeggenschapsorganen... 4 Artikel 3a Omvang en

Nadere informatie

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007

Schooldirectiestatuut. 2College. per 1 augustus 2007 Schooldirectiestatuut 2College per 1 augustus 2007 Tilburg, 3 september 2007 PREAMBULE Het schooldirectiestatuut regelt de verhouding tussen de algemeen directeur van 2College en de vestigingsdirecteuren

Nadere informatie

Management statuut. Maart 2014

Management statuut. Maart 2014 Management statuut Maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING... 3 2. WIE IS WAARVOOR VERANTWOORDELIJK?... 4 2.1 ALGEMEEN... 4 2.2 BELANGENBEHARTIGING EN VERTEGENWOORDIGING... 4 2.3 PLANVORMING... 4 2.4 FINANCIEEL

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT

MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT MEDEZEGGENSCHAPSSTATUUT Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: a) Adviesraad: het adviesorgaan van de CUR, zoals ingesteld door de CUR op basis van artikel 25 lid 2 van het Reglement

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4

Bestuursstatuut...4. Begripsbepalingen...4 Artikel 1...4 Bestuursstatuut Datum : 3 maart 2008 Herzien : - Status : Definitief CvB : 19/05/2008 KD-PO : n.v.t. KD-VO : n.v.t. PMR : n.v.t. MR : n.v.t. GMR : n.v.t. RvT : n.v.t. Door : Bestuur De Basis en Willem

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut

MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS Vaststelling en wijziging van het managementstatuut ONTWERP (versie maart 2006) RIS136857a_12-JUL-2006 MANAGEMENTSTATUUT HAAGS PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS 2006 Inhoudsopgave Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Medezeggenschapsstatuut van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland Preambule Het bestuur van SKBG Onderwijs en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR, van de volgende scholen: -

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015

MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 MANAGEMENTSTATUUT CVW, juni 2015 Dit reglement is een managementstatuut in de zin van art. 32 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het bevat de regeling van de verdeling van de algemene en bijzondere

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bestuurs- en toezichtreglement Stichting ATOS. In artikel 22 van de statuten behorend bij het Raad van Toezicht-model is opgenomen dat de Raad van Toezicht een bestuurs- en toezichtreglement vaststelt,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling

ANNOTATIE. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling ANNOTATIE Vergadering: Algemeen Bestuur Datum vergadering: 28 november 2014 Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing Mandaat- en volmachtregeling Opsteller: J.H. Poot Datum: 21-10-2014 Omschrijving: In hun

Nadere informatie

Managementreglement Stichting SiNTLucas

Managementreglement Stichting SiNTLucas Managementreglement Stichting SiNTLucas INLEIDING Het managementreglement geeft inhoud aan de concretisering en afstemming van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van bestuur,

Nadere informatie

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Management Statuut. Montessori Vereniging Haarlemmermeer Management Statuut Montessori Vereniging Haarlemmermeer 1 Inhoud Artikel 1 Definitiebepaling... 3 Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut... 4 Artikel 3 Managementteam... 4 Artikel

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Directiestatuut VO + toelichting Stichting Lucas Onderwijs

Directiestatuut VO + toelichting Stichting Lucas Onderwijs + toelichting Stichting Lucas Onderwijs Preambule Dit Directiestatuut regelt de mandatering van bestuurlijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden door het College van Bestuur aan de instellingsdirecteuren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Amersfoort, 16 november 2016 Reglement Raad van Bestuur Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Bestuur van de Stichting Diabetes

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT VAN STICHTING "HET RIJNLANDS LYCEUM"

MANAGEMENTSTATUUT VAN STICHTING HET RIJNLANDS LYCEUM MANAGEMENTSTATUUT VAN STICHTING "HET RIJNLANDS LYCEUM" Artikel 1. Begripsbepalingen. 1.1 In dit managementstatuut wordt verstaan onder: (a) het "Bestuur": het Bestuur van de Stichting, als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie