Test Outsourcing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Test Outsourcing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V."

Transcriptie

1 Test Outsourcing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding Algemeen Argumenten voor test outsourcing Risico s van test outsourcing Geschiktheid van testsoorten voor outsourcing Stappen en aandachtspunten Bronnen Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen Auteur

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 11 1 Samenvatting Dit document bevat een kort overzicht van motieven voor wel of niet outsourcen van testen. Daarnaast is ingegaan op welke testsoorten zich lenen voor outsourcing. Het document is gebaseerd op diverse publicaties over test outsourcing en biedt daarmee een neutraal beeld. Outsourcing van testen biedt kansen maar levert ook risico s op. Kansen en risico s verschillen per organisatie. Outsourcing biedt kansen zoals kostenbesparing en hogere kwaliteit van het testwerk doordat het door specialisten wordt uitgevoerd. Het levert risico s op zoals het verwijderen van de last wall of defence en het (gedeeltelijk) verdwijnen van diepgaande applicatiekennis binnen de organisatie. Van de testsoorten die worden onderkend zijn vooral de systeemtest en de functionele acceptatietest geschikt om te worden uitbesteed. De programmatest / unittest is meestal onlosmakelijk met ontwikkelen van software verbonden. De gebruikersacceptatietest en productieacceptatietest is minder geschikt voor uitbesteding. Voor deze testsoorten geldt dat er veel inhoudelijke kennis van het bedrijfsproces of van het productieplatform en beheerproces noodzakelijk is. Succesvolle outsourcing vereist het gestructureerd doorlopen van een aantal stappen. Het hanteren van checklists en daarmee gebruik maken van ervaring van andere outsourcingstrajecten voorkomt dat potentiële valkuilen over het hoofd worden gezien. Het doel en de scope moeten bepaald worden evenals de voorwaarden waaraan het te outsourcen platform moet voldoen. Vervolgens moet er een leverancierskeuze plaatsvinden om daarna een generiek master testplan op te stellen. Hierin moeten werkwijzen en KPI s worden vastgelegd, evenals communicatielijnen.

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 11 2 Inleiding 2.1 Algemeen Dit document heeft tot doel een beknopt en neutraal beeld te schetsen van de meest recente inzichten op het gebied van test outsourcing. Het document kan projectmanagers, testmanagers en lijnmanagement behulpzaam zijn bij beeldvorming rondom testoutsourcing binnen een organisatie. Daarnaast bevat dit document hints om specifieke kansen, risico s en beheersmaatregelen voor individuele projecten of organisaties snel te kunnen identificeren. Het document is opgesteld op basis van een literatuurstudie van publicaties met betrekking tot test outsourcing. Een overzicht van gebruikte publicaties is opgenomen in hoofdstuk 7 Bronnen. In de tekst is daar waar van toepassing de betreffende bron tussen haakjes vermeld. Dit document is geen uitgebreid receptenboek om vervolgens tot gestructureerde uitbesteding van testen te komen. Hiervoor wordt verwezen naar specifieke literatuur en ervaringen bijvoorbeeld met inrichting van regiebureaus (zie kennisbank). Achtereenvolgens wordt er stilgestaan bij: Argumenten voor outsourcing van test; Risico s van outsourcing van test; Geschiktheid van testsoorten voor outsourcing; De stappen en aandachtspunten om tot test outsourcing te komen. Er worden verschillende vormen outsourcing onderkend: Near shoring: outsourcing naar een partij binnen Nederland, naar een partij dicht over de grens, bijvoorbeeld binnen Europa; Off Shoring: outsourcing naar een partij ver weg, bijvoorbeeld naar India. In dit document wordt geen verder geen onderscheid gemaakt in deze verschillende vormen van test outsourcing.

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 11 3 Argumenten voor test outsourcing Om tot test outsourcing over te gaan worden de volgende redenen genoemd: 1. Kostenbesparing (1,4,6, 13). Lonen off shore en near shore liggen lager dan de lonen hier. Ook kan het zijn dat een gespecialiseerde organisatie efficiënter en daarmee goedkoper werkt. Lagere kosten kunnen ook voortkomen uit schaalgrootte van de leverancier; 2. Afvlakken pieken in werkbelasting testers (6). Aanbod van testwerk is niet gelijkmatig over het gehele jaar verdeeld, hierdoor zitten de eigen testers duimen te draaien om korte tijd later zich de benen onder het lijf vandaan te rennen. Als de externe partij voldoende schaalgrootte heeft, kunnen deze fluctuaties door hen eenvoudig opgevangen worden; 3. Toegang tot kwalitatief hoogwaardige expertise (6, 9, 13). Testen is een vak apart dat door specialisten effectiever en efficiënter wordt uitgevoerd. Het bedrijf wil zich meer op zijn kerncompetenties richten. De motivatie voor de langere termijn is niet de kostenbesparing maar de grotere toegevoegde waarde van deelopdrachten die uitbesteed worden aan testspecialisten. De testleverancier heeft meerdere klanten met soortgelijke problemen en zal hiervoor een betere oplossing kunnen aanbieden terwijl de opdrachtgever veel meer moeite zal hebben om zijn kennis up-to-date te houden. Daarnaast zal een specialist eerder met innovatieve oplossingen komen die een grotere toegevoegde waarde kunnen bieden dan de oplossingen die de opdrachtgever zelf kan genereren; 4. Toegang tot gekwalificeerd personeel (1). In de krapper wordende arbeidsmarkt wordt het steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te vinden. Daarnaast geldt dat ook medewerkers zélf vaker kiezen voor specialisatie om toegang te krijgen en deel te gaan uitmaken van hoogwaardige expertise; 5. Vaste kosten omvormen tot variabele kosten (9). Vaste (personeels) kosten worden vervangen door variabele kosten. Op het moment dat bepaald werk niet meer uitgevoerd hoeft te worden kan het werk zonder personele problemen bij opdrachtgever gestopt worden; 6. Kostenbeheersing (9). De kosten van een externe leverancier zijn beter beheersbaar. Van te voren is een werkpakket afgesproken binnen een contract. Voor meerwerk moet een nieuw contract afgesloten worden. Dit is een gevaarlijk argument want daarmee geeft een bedrijf eigenlijk aan dat zij haar interne proces van kostenbeheersing niet goed op orde heeft; 7. Onafhankelijkheid van testen (9). Een onafhankelijke partij stelt vast of de software aan de kwaliteitseisen voldoet. Als een derde vaststelt of de beide partijen zich aan de spelregels op specificeren en bouwen van software hebben gehouden, geeft dat minder discussie. De testende partij wil het opgelost hebben, of door de software of door de specificaties aan te laten passen. Overigens kan dit in de praktijk soms voor de testende partij een drijfveer zijn tot het uitvergroten van issues om daarmee hun bestaansrecht aan te tonen. Het meedenken in een project van de testorganisatie om tot het gewenste projectresultaat te komen is dan verleden tijd.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van 11 4 Risico s van test outsourcing Als risico s bij het outsourcen van test worden de volgende punten genoemd: 1. Verwijderen van last wall of defence (6, 8, 9). Uitbesteden van testen kan leiden tot slechtere software op productie indien verder geen kwaliteitscontrole meer plaatsvindt (6,9). Testen is het laatste middel om risico s van onvoldoende kwaliteit en daarmee bedrijfsrisico s te reduceren (8). 2. Onvoldoende beheerst uitbestedingsproces (10). Outsourcing vergt veel van de uitbestedende partij en vereist een hoge mate van professionaliteit om zelf regie te houden op het uitbestede werk. Interne testexpertise is vereist om een volwaardige gesprekpartner van de leverancier te zijn. 3. Onvoldoende beheerst ontwikkelproces (2, 6, 13). Het gehele ontwikkeltraject en regieproces van de uitbestedende organisatie is nog onvoldoende volwassen. De processen voor en na het testen in het ontwikkeltraject zullen volwassen moeten zijn. Dit betekent dat ze zeer betrouwbaar en stabiel (planbaar) moeten functioneren. Is dit niet het geval, dan kunnen de afstemmingskosten behoorlijk stijgen. Ook vormt het ontbreken van heldere afspraken over op te leveren documentatie in het ontwikkelproces en concrete toetsbare kwaliteitscriteria voor deze documenten vaak een struikelblok. 4. Geen aansluitend Testproces en Ontwikkelproces (7). Testproces komt niet overeen met de ontwikkelmethodiek. Fouten komen later aan het licht doordat bij outsourcing vaak een sequentiële ontwikkelmethode, zoals de watervalmethode, wordt toegepast. Test vroegtijdig inschakelen in het ontwikkeltraject is lastiger. 5. Afnemend hergebruik van testgevallen (6). Een zelf uitgevoerde test levert voor de organisatie herbruikbare testgevallen op. Dit risico kan deels ondervangen door vooraf met de testorganisatie een percentage hergebruik van testgevallen af te spreken. Daarmee wordt de testorganisatie in feite gedwongen tot hergebruik, wil het tot rendabele testtrajecten komen. In de praktijk blijkt de herbruikbaarheid van door een derde organisatie opgestelde testware niet altijd even goed te zijn. 6. Vendor Lock-in (4). De wijze van uitbesteden kan er toe leiden dat deze leverancier als enige kennis in huis houdt over het systeem waarmee eventuele insourcing of overdracht naar een andere derde partij in de toekomst niet meer mogelijk is. Gebruik van specifieke (niet-standaard) methoden of technieken, leveranciers-gebonden tools voor onderhoud en het uitblijven van herhaalbare tests en documentatie zijn factoren die de kans op vendor lock-in vergroten. 7. Tijdelijkheid van het kostenvoordeel (5). Het kostenvoordeel is tijdelijk en niet blijvend. Off shore players blijven namelijk geen off shore players: a. Ze willen taken en processen gaan uitvoeren die niet op afstand kunnen en nu worden uitbesteed aan lokale spelers. b. Door salarisdruk zal het prijsverschil afnemen naar geen verschil, zeker nu off shoren een hype is. 8. Taalbarrière (1). De software heeft te veel taalafhankelijke kenmerken die ook getest moeten worden (invoerschermen bijvoorbeeld) dat dit niet zonder grondige kennis van de Nederlandse taal kan worden uitgevoerd. 9. Koppeling met andere systemen (9). Het uit te besteden (deel)systeem heeft zoveel koppelingen met andere systemen en partijen dat dit het uitbesteden bemoeilijkt. 10. Inzicht in kwaliteitsverbeteringen vervalt (10,11,13). Testen leveren verbeterinformatie op. Kwaliteitsmanagement in projecten en testen ligt in het verlengde van elkaar. Testen leveren naast informatie over productkwaliteit ook informatie over proceskwaliteit. Input vanuit testafdelingen vormt dikwijls triggers

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 11 binnen organisaties om tekortkomingen in het gehele ontwikkelproces aan te pakken en daarmee fouten te voorkomen en écht besparingen te realiseren. Dit risico kan deels worden ondervangen door als uitbestedende organisatie dergelijke informatie in rapportages van de leverancier te verlangen; 11. Minder flexibel. Als het in-huis getest wordt kan er meestal van alles tussendoor of ongepland plaatsvinden of er kunnen vele scope wijzigingen plaatsvinden. Om dit op te vangen en met name om inzicht te houden in de (financiële) verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer neemt de bureaucratie toe. De toename is afhankelijk van de volwassenheid van het testproces, maar ook van het ontwikkelproces. Bij volwassen processen zal de toename van bureaucratie gering zijn, in tegenstelling tot een onvolwassen proces.

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 11 5 Geschiktheid van testsoorten voor outsourcing Niet iedere testsoort leent zich om uitbesteed te worden. In grote lijnen worden de volgende testsoorten onderscheiden: 1. Programmatest 2. Integratie- en systeemtest 3. Acceptatietest 4. Regressietest De programmatest wordt ook wel unittest genoemd. De programmatest wordt overwegend door de softwarebouwer uitgevoerd, omdat deze meestal onlosmakelijk met de realisatie van de software verbonden is. Deze test leent zich niet om los uitbesteed te worden. De systeemtest wordt meestal uitgevoerd met veel kennis over testen en minder kennis over het bedrijfsproces. De acceptatietest kan in 3 testsoorten uiteenvallen: 1. Functionele acceptatietest. Deze testsoort heeft tot doel aan te tonen of de software gebouwd is conform de specificatie of de gespecificeerde eisen. Hiervoor is uitgebreide kennis van het systeemspecificaties noodzakelijk. Deze staan in de ontwerpen verwoord. 2. Gebruikers acceptatietest. Doel hiervan is de Fit for use te bepalen. Anders gezegd: Kan ik met de applicatie in deze vorm in de praktijk mijn werk doen. Hiervoor is kennis van het operationele bedrijfsproces en eventuele aanpassingen in de bedrijfsprocessen noodzakelijk. 3. Productie acceptatietest. De beheerbaarheid en stabiliteit van de applicatie of het systeem worden tijdens deze test bepaald. Hiervoor is kennis van het productiesysteem en haar beheerwijze noodzakelijk. Daarnaast is een testomgeving noodzakelijk die representatief voor de productieomgeving. Een testsoort die vaak onderdeel is van de systeemtest en/of de acceptatietest is de regressietest. Deze test moet aantonen dat de bestaande, niet aangepaste functionaliteit van de software nog steeds conform de specificaties blijft functioneren. Uit het bovenstaande blijkt dat vooral de systeemtest geschikt is om voor uitbesteding in aanmerking te komen, evenals de functionele acceptatietest (1,6). Zeker als het aandeel regressietest relatief hoog is ten opzichte van de progressie. Overigens leent de regressietest zich over het algemeen goed voor geautomatiseerd testen. Innovatie van de ontwikkeling van software vraagt een steeds verdere integratie van ontwikkeling en test (2). Bijvoorbeeld de testgedreven aanpak leent zich minder voor uitbesteding van testsoorten vanwege de sterkere verwevenheid van het ontwikkelproces met het testproces (7). Waar de markt al jaren geleden is overgestapt naar meer iteratieve en dynamische processen - omwille van wendbaarheid - lijkt men bij uitbesteding weer terug te grijpen op de strikte watervalmethodes. Voor kleine aanpassingen en onderhoud kan dit goed werken, maar voor de ontwikkeling van geheel nieuwe software leent deze werkwijze zich minder. Goede afspraken en regie kunnen iteratieve processen en flexibele applicaties ook bij uitbesteding mogelijk maken (4).

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 11 6 Stappen en aandachtspunten Om tot test outsourcing te komen moeten een aantal stappen worden doorlopen. Eerst zal er stilgestaan moeten worden bij het doel, de scope, keuze van de leverancier, de SLA (Service Level Agrement) en/of een GMTP (Generiek Master Test Plan) voordat er tot implementatie en daarmee tot daadwerkelijke uitvoering van test outsourcing kan komen. De doelstelling(en) voor het uitbesteden moeten eerst duidelijk worden. Pas daarna kan zinvol worden overwogen welke testactiviteiten voor uitbesteding in aanmerking komen. Om het welgeslagen van het uitbesteden te kunnen meten moeten kwantitatieve doelen worden gedefinieerd (2,4). Het bepalen van de precieze scope bij het uitbesteden van testen is uitermate belangrijk. Van belang is welke afspraken er over het testen worden gemaakt. Hiervoor is tijdige inbreng van onafhankelijke testexpertise noodzakelijk. Binnen het testproces zelf kan een selectie worden gemaakt van de testsoorten die worden uitbesteed en de testvormen die worden uitbesteed. Het is raadzaam zo vroeg mogelijk alle voor uitbesteding in aanmerking komende testactiviteiten in kaart te brengen (2,9). Gekeken moet worden naar de mogelijkheid om ze uit te besteden maar ook naar de kosten en de baten hiervan. Er zal dus een make or buy beslissing genomen moeten worden. De eerste vraag die beantwoord moet worden, is of een testsoort uit te besteden valt en bij een positief antwoord vervolgens of het bedrijfseconomisch gezien zinvol is om het uit te besteden. Hierbij moet niet alleen naar de korte termijn gekeken worden: wat op de korte termijn verlies inhoud kan op de langere termijn tot enorme besparingen leiden. Bij de keuze van de leverancier is het belangrijk te letten op zijn testexpertise en kennis van het product of de materie (2). Ook dient te worden voorkomen dat door de wijze van uitbesteden deze leverancier als enige kennis in huis houdt over het systeem, of dat er nietstandaard methoden, technieken of tooling worden toegepast (vendor lock-in) (4). Het implementatieproces vraagt tijd, resources, budget en goede communicatie (1,2). Daarnaast zijn de volgende punten van belang voor de implementatie: 1. Goede communicatie, goede afspraken en nauwgezette monitoring (1,2). 2. Strakke sturing door opdrachtgever door goed ingerichte onshore coördinatie (1). 3. Afgestemde producten (om de status te monitoren zoals voortgangsrapportages, testplannen, testscripts) (1,6,8). Hierbij moet ook stil gestaan worden bij de gebruikte projectmanagement methode en de daarvoor vereiste (tussen) producten (12). 4. een acceptatietest van de goedgekeurde software uitvoeren (1). Dit geldt zeker bij de eerste uitbestedingsprojecten, maar ook daarna. 5. Uitgebreide intake van de uitgangsdocumentatie zoals testscripts, testplannen etc. (om de gewenste kwaliteit te waarborgen) (1,8). 6. Goede entry- en exitcriteria voor het testproces afspreken (1,6). 7. Goed vertaalproces en bijbehorende reviewprocedure (1,3). 8. Dedicated contactpersonen, duidelijke en tijdige afhandeling van vragen en bijhouden van een vragenlog (1). 9. Kiezen voor een gezamenlijke testmethodiek en voor één terminologielijst (1). 10. Zorgvuldig het moment kiezen waarop de testware wordt overgedragen door de leverancier (1). 11. Kennisborging van het betreffende systeem binnen de uitbestedende organisatie zodat eventueel in de toekomst insourcing kan plaatsvinden 12. Goede KPI s afspreken zoals (9): o Aantal wijzigingsverzoeken tijdens het testproces.

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van 11 o Aantal fouten in de testspecificatie. o Aantal fouten in de functionele test. Hoeveel fouten mogen er gevonden worden tijdens de test van welke zwaarte voordat er sprake is van meer werk. Maar ook hoeveel fouten van welke zwaarte mogen er na de test nog gevonden worden en wat consequenties heeft dat dan voor de leverancier? o Efficiëntie van de foutoplossing. o Testvoortgang. o Geplande en gerealiseerde testduur per testobject. o Aantal hertets per testobject. o Behaalde dekkingsgraad. Denk daarbij ook aan de wijze waarop de KPI s gemeten worden (meetvoorschrift) en aan welke grenswaarden moet worden voldaan (norm). Maak duidelijke afspraken over consequenties bij overschrijden van de grenswaarden voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. 13. Afspraken maken over te hanteren standaarden voor testen (8) o Worden de testen gebaseerd op IEEE, Tmap, ISTQB?. 14. Kwaliteitsattributen. Welke kwaliteitsattributen worden door de leverancier getest? (8). 15. Toegang tot en werkwijze binnen de Bevindingenadministratie (1,8). o Kunnen zowel de opdrachtgever als de leverancier bij de bevindingentool? o Hoe gaan opdrachtgever en leverancier om met meningsverschillen over een bevinding die de leverancier van de software niet wil oplossen? 16. Inrichting van regievoering over het uitbestede testwerk. Gedacht kan worden aan intake van de testopdracht, kwaliteitsborging van de systeemontwikkeling (10). 17. Functie van regisseur. De testmanager stuurt geen testteam meer aan maar een leverancier. De sturing gebeurt nu op basis van rapportages van de leverancier, gesprekken met de leverancier en de interpretatie van deze rapportages en gesprekken en niet meer door direct met de tester te overleggen. 18. Inrichting van de testorganisatie. o Hoe verloopt de procedurele reguliere communicatie? o Hoe verloopt de aansturing? o Langs welke procedurele weg vinden escalaties plaats? 19. Testoutsoursing laten aansluiten op de gebruikte projectmanagement methodiek (8,10). Veel van bovenstaande punten kunnen worden vastgelegd in het Generieke Master Testplan (GMTP) of een soortgelijk document (8). Voor het inrichten en bepalen van het proces, de procedures en acceptatiecriteria moet zoveel mogelijk aangesloten worden bij de bestaande werkwijze binnen de organisatie. Afhankelijk van de invloed die de opdrachtgever wil hebben op het testproces kunnen bepaalde werkwijzen, templates, rapportages en kwaliteitseisen aan testers worden voorgeschreven. Wat is voorgeschreven moet wel controleerbaar zijn. Het heeft geen zin om kwaliteitseisen aan de testers voor te schrijven als je niet in staat of bij voorbaat niet van plan bent bent dit te controleren, desnoods in India.

11 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 11 van 11 7 Bronnen 1 Offshoring van testopdrachten een reëel alternatief? Door Chris Boulton en Andre Weber. Informatie november De route naar succesvol uitbesteden van testen. Test Outsourcings Governace Approach. Door Martin Pol. Informatie juli / augustus Testoutsourcing in de praktijk. Ervaringen bij ABN Amro. Door Huco de Vos en Lies Malipaard. Informatie juli / augustus Kosten uitbesteding applicaties moeilijk vooraf in te schatten. Door Alex van den Bergh en Wijnand Kamerling. Automatiseringsgids nr 06, Offshore-partijen blijven niet off shore. Leslie Willcocks. Automatiseringsgids nr 01, Uitbesteden van testen is een riskante zaak. Door Jan Jaap Cannegieter. Automatiseringsgids 10 december Testgedreven project uitvoering. Door Jan Jaap Cannegieter en Cornell Heutink. Informatie juli/augustus Tmap Testtopics. Door Tim Koomen en Rob Baarda. Uitgeverij Tutein Nolthenius Outsourcing der Software-Entwicklung. Risiken erkennen Risiken minimeren. Anonymus. Software Quality Systems, juli Regiebureau. Olaf Achterbosch en Jan Jaap Cannegieter. Informatie mei Kwaliteitszorg in ICT projecten, de PROQA methode. Jan Jaap Cannegieter. Ten Hagen Stam uitgevers, Managing Succesful Projects with PRINCE2. Office of Government Commerce. Eleventh Impression ICT-Strategie en organisatie. Prof. Drs. J.A. Oosterhaven, Academic Service. 2e herziene druk 2007.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces

Opdrachtgever in het testproces Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch 1.0 Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch

Opdrachtgever in het testproces. Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema

Kwaliteit van testen. Onbeheersbaar of ongecontroleerd? thema thema Kwaliteit van testen Onbeheersbaar of ongecontroleerd? Testtrajecten hebben de naam moeilijk planbaar en beheersbaar te zijn. Vraag aan tien willekeurige testmanagers naar de oorzaken die hieraan

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Op weg naar een hoger niveau testorganisatie. Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009

Op weg naar een hoger niveau testorganisatie. Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009 Op weg naar een hoger niveau testorganisatie Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009 1 Start Test resource pool Test factory Basic Change Method Seite 2 Einde Start Test resource pool Test factory Basic

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Testplan IpMEDT3 project

Testplan IpMEDT3 project Testplan IpMEDT3 project Versie: 1.0 Groepsbegeleider: Bob Zadok Blok Groepsleden: Luuk Gortzak (s1062708) Jens Brokaar (s1066589) Ellis Stroet (s1066586)

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Christian Hoppenbrouwers Tools voor offshore testen Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Steeds meer bedrijven offshoren hun IT activiteiten naar landen als

Nadere informatie

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Olaf Agterbosch SYSQA BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Even voorstellen

Nadere informatie

testen De weg naar hogere kwaliteit Deming-cirkel / PDCA-cyclus Martin Pol Hans van Loenhoud 9 juni 2004 TestNet voorjaarsevenement

testen De weg naar hogere kwaliteit Deming-cirkel / PDCA-cyclus Martin Pol Hans van Loenhoud 9 juni 2004 TestNet voorjaarsevenement Martin Pol testen voorjaarsevenement 9 juni 2004 Hans van Loenhoud 1 De weg naar hogere kwaliteit Deming-cirkel / PDCA-cyclus Act Verbeter A P Plan Bepaal doelen / aanpak / werkwijze C Check Controleer

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

Marc Koper Performancetesten voor dummies

Marc Koper Performancetesten voor dummies Titel, samenvatting en biografie Marc Koper Performancetesten voor dummies Samenvatting: Systemen worden met de dag complexer met vaak ook nog veel koppelingen naar andere systemen. Maar men verwacht wel

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

Chris Schotanus TestGrip: de aanpak voor testbeleid en testorganisatie

Chris Schotanus TestGrip: de aanpak voor testbeleid en testorganisatie Titel, samenvatting en biografie Chris Schotanus Samenvatting: In ICT in het algemeen en Software Testing in het bijzonder nemen we een aantal belangrijke zaken waar zoals Business eisen als een hoge quality-to-market

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

Wij testen..maar....wat test jij?

Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen..maar....wat test jij? Wij testen maar wat test jij? Harm Pul, Busineslinemanager Functioneel Beheer TMAP dag 2015, 29 september 2015 Bussum 2 Herkent u dit? De gebruikers testen dit straks

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V.

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. PROQA Project Quality Assurance Checklist Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING CHECKLIST WERKEN VOLGENS PROQA... 3 1.1 DE 5 FASEN

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN Productinformatie Testen in de logistieke e-commerceketen Inhoudsopgave 1 Waarom testen in de logistieke e-commerceketen?... 4 1.1 Verschillende klantperspectieven...

Nadere informatie

Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak!

Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak! Patrick Scholte & Albert Dennis Janssen Anneveld Ontwikkelen & Beheren van testomgevingen is ook een vak! Agenda Even voorstellen De Rabobank Problemen met omgevingen Oorzaken Aanpak Verdere ontwikkelingen

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Test Process Improvement Benchmark SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Agenda Korte inleiding TPI -model TPI benchmark overall Vergelijking branches DO s& DON Ts Test Process Improvement Optimaliseren

Nadere informatie

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Aandachtspunten inzet testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Aandachtspunten inzet testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...3 1.1 DOEL EN AFBAKENING...3 1.2 CAPTURE

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp

Testen en de euro. Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp 3 Testen en de euro Drs. P.R.B. Holland en S.N.T. Tuijp Dit artikel beschrijft op hoofdlijnen wat het belang is van testen, welke maatregelen dienen te worden genomen en wat de risico s daarbij zijn. Daarbij

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Factsheet Crowd Testen

Factsheet Crowd Testen Factsheet Crowd Testen www.testbats.com Uw klanten eisen tegenwoordig hoge kwaliteit van uw desktop applicatie, webapplicatie of mobile app. Onder alle omstandigheden en op elk apparaat. Daarom eist u

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Het ISACA RISK IT Framework voor Testers. Omgaan met risico s Risk Appetite Onderzoeken Maatregelen

Het ISACA RISK IT Framework voor Testers. Omgaan met risico s Risk Appetite Onderzoeken Maatregelen 1 Het ISACA RISK IT Framework voor Testers Omgaan met risico s Risk Appetite Onderzoeken Maatregelen 2 Wie is Jaap Ir. J. van der Leer CRISC CGEIT CISA 43 jaar in de IT werkzaam. 22 jaar ervaring in IT

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT 42 Testen volgens TMap - Deel I Algemeen laat staan vergezeld van de voor de acceptatietest onmisbare documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Geleidelijk aan is daarom de behoefte ontstaan om bij

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen

Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen SAMENVATTING Samenvatting TMap Next Voor resultaatgericht testen Versie 1.0 ML september & oktober 2010 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 4 1. INLEIDING... 4 2. KADER EN BELANG VAN TESTEN... 5 2.1. PLAATS VAN

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Requirements en testen. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Requirements en testen. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Requirements en testen Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

BDD/Gherkin. Een introductie

BDD/Gherkin. Een introductie BDD/Gherkin Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. BDD... 4 3. Gherkin... 5 4. BDD-Tools... 6 5. Voordelen... 7 6. Benodigde kennis en vaardigheden...

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen

Professioneel beheer. Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Professioneel beheer Altijd kunnen vertrouwen op uw (bedrijfskritische) informatiesystemen Onze visie op professioneel beheer Als een applicatie eenmaal ontwikkeld en in productie genomen is, dan draait

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Kees Blokland Juni 2004 kees.blokland@polteq.com Regievoering uitbestede testwerkzaamheden Uitbestede testen door de leverancier GMTP Acceptatie Monitoring

Nadere informatie

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Bijgewerkt tot en met 18 januari 18 1 interim Projectmanager Datawarehouse Vastgoed gezocht! enkele maanden, gemiddeld 3, 4 of 5 dagen per

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig?

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Testen van Datawarehouses en Informa2e Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Wat verwachten we van DWH testen? 1. 2. 3. 4. 5. Gestructureerd Bekende afwijkingen Herhaalbaar (regressietesten)

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Test Coördinatie Introductie

Test Coördinatie Introductie your reference in testing services Test Coördinatie Introductie 1 Gent, 4 april 2011 Wat verstaan jullie onder testen? En testcoördinatie? 2 Hoe zien jullie het? Testen bestaat uit activiteiten die uitgevoerd

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

testing with a smile

testing with a smile testing with a smile Online software voor volledig en gebruiksvriendelijk testmanagement! TESTEN MOET LEUK ZIJN Functioneel acceptatieen gebruikerstesten. Ongeëvenaard in compleetheid en eenvoud. On-Line,

Nadere informatie

Van requirements naar teststrategie

Van requirements naar teststrategie Van requirements naar teststrategie Testnet 7 januari 009 Ruud Harreman Appie Pries Waarom dit onderwerp? Leveranciersperspectief Bestaande testmethodes geven weinig aanknopingspunten hoe requirements

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT>

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT> Testplan é 2000 Pag. 1 Inhoud 1. DOCUMENTGEGEVENS... 4 1.1 WIJZIGINGSHISTORIE... 4 1.2 DISTRIBUTIE... 4 1.3 OPENSTAANDE PUNTEN... 4 1.4 ACCORDERING... 4 1.5 WIJZIGINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Testnet Noord 18 september 2012

Testnet Noord 18 september 2012 Testnet Noord 18 september 2012 Agenda Introductie Trends in Testen Functionaliteit versus Hoedanigheid Handmatig versus geautomatiseerd testen Waterval versus Agile Projecten nieuwe stijl Vragen e: andre.boeters@squerist.nl

Nadere informatie