Begroting GR Drechtsteden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begroting 2014. GR Drechtsteden"

Transcriptie

1 Begroting 2014 GR Drechtsteden Versie dd 17 april 2013

2 Begroting 2014 GR Drechtsteden 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten Financiële uitkomsten 7 2 Programma's 2.1 Bureau Drechtsteden Bestuur en staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Gemeentebelastingen Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden 27 3 Verplichte paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen Bedrijfsvoering Financiering Onderhoud kapitaalgoederen Verbonden partijen 36 4 Financiële begroting 4.1 Recapitulatie programmabegroting Algemene dekkingsmiddelen Resultaatbestemming Verdeelsleutels 39 5 Vaststelling 41 Bijlagen Bijdrage per gemeente 42 Begroting 2014 GR Drechtsteden 3

4 Begroting 2014 GR Drechtsteden 4

5 1. Inleiding Deze primaire begroting 2014 is een staand beleid begroting. In de begroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen, het is feitelijk een financiële doorvertaling van de geactualiseerde begroting 2013 die in januari 2013 door de Drechtraad is vastgesteld. Deze begroting voor 2014 heeft ook een sterk pro-forma karakter. Gezien de grote onzekerheid bij een aantal beleidsterreinen en onderwerpen is gekozen voor een summiere opzet. Hierbij wordt wel voldaan aan de eisen van de toezichthouder, provincie Zuid-Holland. De volledig begroting, inclusief inhoudelijke uitwerking van nieuw en gewijzigd beleid, wordt later dit jaar opgesteld en aan de Drechtraad aangeboden voor vaststelling in januari Op dat moment is ook meer inzicht in het (nieuwe) Rijksbeleid en de financiële en beleidsmatige consequenties die daaruit voortvloeien voor het Drechtsteden-netwerk, en kunnen afspraken worden gemaakt over de doorwerking naar de GR Drechtsteden. 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten De gehanteerde kaders en uitgangspunten zijn conform de beleidslijnen van vorige begrotingen. Er is geen afzonderlijk (financiële) kadernota vastgesteld. De begroting is opgebouwd uit begrotingsprogramma s, waarbij elk onderdeel van de GRD zijn eigen programma kent. De financiële positie van elke GRD-dochter is daarmee herkenbaar. In de begroting zijn alle bedragen in duizenden euro s tenzij anders aangegeven. Daar waar Begroting 2013 staat vermeld betreft het de geactualiseerde begroting 2013 zoals vastgesteld in de Drechtraad van 8 januari Indeling van de begroting De indeling van de begroting is gelijk aan de begroting Het afzonderlijke begrotingsprogramma Manden Maken is vervallen, gezien de besluitvorming over de afhechting. Indexering staand beleid Sinds 2009 volgt de GRD de systematiek om kostenbudgetten en gemeentelijke bijdragen jaarlijks aan te passen aan de reëel verwachte kostenstijgingen. Dit gebeurt via een indexering op basis van de ramingen van het Centraal Plan Bureau voor de ontwikkeling van lonen en prijzen. Voorgesteld wordt deze indexering nu achterwege te laten, en de indexering op te nemen bij de actualisering van de begroting eind dit jaar. Bij de indexering wordt overigens gestreefd naar een synchronisering van werkwijze en percentages met de andere gemeenschappelijke regelingen (regio Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst). Taakstellingen De bezuinigingstaakstelling loopt jaarlijks op, en leidt tot een daling van de gemeentelijke bijdragen met 10% in 2015, totaal 6,0 miljoen. Voor 2014 is de taakstelling daarbij 5,5 miljoen, met de volgende verdeling over de GRD-dochters. Dochter BDS SDD IBD SCD GBD OCD Totaal De maatregelen om deze taakstelling te realiseren zijn inmiddels vastgesteld en in uitvoering. Het financieel effect van die maatregelen is voldoende om de taakstelling in deze omvang te realiseren. Waar nodig/ mogelijk worden aanvullende bezuinigen voorgesteld en genomen. Begroting 2014 GR Drechtsteden 5

6 Bureau Drechtsteden, Sociale Dienst Drechtsteden, Gemeentebelasting Drechtsteden en Onderzoekcentrum Drechtsteden realiseren de taakstelling structureel vanaf Het Ingenieursbureau heeft de taakstelling ingevuld door deze, net als voor 2012 en 2013, neer te zetten als winstdoelstelling Het Servicecentrum heeft in 2012 structurele invulling gegeven door middel van een reorganisatie. Sociale Dienst ( 1,1 miljoen ketenkorting) en SCD ( 1,0 miljoen VIP) hebben ook nog een specifieke taakstelling die reeds geheel in begroting 2012 zijn verwerkt. Frictiekosten boventalligen De GRD heeft een financiële taakstelling opgelegd gekregen om de gemeentelijke bijdrage te dalen tot op 10% in Dit komt overeen met 6,0 miljoen structureel. Om deze opdracht in te kunnen vullen is de personeelsformatie ingekrompen in 2012 en begin Dit heeft ertoe geleidt dat er frictiekosten zijn ontstaan van totaal ongeveer 7,1 miljoen. Het jaardeel van 2014 bedraagt 1,3 miljoen (ongeveer drie ton voor het SDD en 1 miljoen voor het SCD). Ontwikkelingen Deze begroting is een staand beleid begroting wat betekent dat er geen nieuw beleid in deze begroting is opgenomen. De financiële impact van nieuw beleid zal in de geactualiseerde begroting van 2014 worden verwerkt. Onderstaande ontwikkelingen zijn niet financieel vertaald in deze primaire begroting. Transitieplan I&A Drechtsteden Tijdens de Drechstedendinsdag van 2 april 2013 is er informerend gesproken over het Transitieplan I&A Drechtsteden. Het Transitieplan I&A Drechtsteden bevat een integraal voorstel, inclusief kredietaanvraag, voor het op orde houden van de I&A-dienstverlening binnen de Drechtsteden. Concreet gaat het om het beschikbaar stellen van een krediet ter hoogte van en eenmalige inhaalafschrijvingen van Wanneer de besluitvorming is afgerond zullen de financiële effecten worden doorvertaald in de geactualiseerde begroting. Verrekensystematiek Het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering van april 2013 een model tot verrekenen gekozen. De uitwerking hiervan zal aan het Drechtstedenbestuur van mei 2013 ter vaststelling worden aangeboden. De financiële gevolgen hiervan zullen in de 2 e bestuursrapportage en de geactualiseerde begroting 2014 aan de Drechtraad worden voorgelegd. Drechtwerk Op 5 maart heeft de Drechtraad ingestemd met het visiedocument over de wijze van organisatie van de uitvoering van de participatiewet per 1 januari In juni zal het Drechtedenbestuur aan de Drechtraad een uitvoeringsplan presenteren. Verwacht wordt dat de financiële consequenties in de geactualiseerde begroting 2014 verwerkt zullen worden. Bezuinigingen Binnen de Drechtsteden wordt het principe samen trap op trap af gehanteerd wat betekent dat de bijdrage vanuit de gemeenten aan de GRD de ontwikkelingen van het gemeentefonds zal volgen. Als gevolg van het regeerakkoord zal de algemene uitkering vanuit het gemeentefonds naar beneden worden bijgesteld. Binnen de GRD wordt dan ook gewerkt aan een pakket van bezuinigingsvoorstellen waardoor de gemeentelijke bijdrage voor 2014 en verder structureel zullen dalen. (Interne) verschuivingen Als gevolg van de herpositionering zijn twee afdelingen binnen de GRD verschoven (GEO naar het GBD en I&A naar BDS) en is er gestopt met het leveren van diensten op het gebied van financieel advies en de kassiersfunctie. Begroting 2014 GR Drechtsteden 6

7 1.2 Financiële uitkomsten Samenvattend ontstaat het volgende financiële beeld per GRD-onderdeel voor Bureau Drechtsteden - De provincie Zuid Holland heeft eind 2012 aangegeven de subsidieverstrekking voor preventief jeugdbeleid per 1 juli 2013 stop te zetten. Dit betekent dat het budget voor RAS jeugd voor 2014 vervalt. - De gemeenten (behalve Alblasserdam) hebben in 2009 op basis van de Verkenning klimaatbeleid in de Drechtsteden een SLOK-uitkering uit het Gemeentefonds aangevraagd en toegekend gekregen voor het uitvoeren van het Energieprogramma. Vanaf 2014 ontvangen gemeenten deze uitkering niet meer en vervalt deze bijdrage van de gemeenten aan de Drechtsteden. Bestuur en Staf - In de actualisatie van de begroting 2013 is een éénmalig ontwikkelbudget opgenomen voor doorontwikkeling, vernieuwing, verdere professionalisering, proces- en kwaliteitsverbetering, efficiencyverbetering etc van de GR Drechtsteden. In de primaire begroting 2014 is dit budget vervallen. Sociale Dienst Drechtsteden - Door de grote onzekerheden over de komende vernieuwing in de sociale zekerheid, en verder Rijksbeleid heeft de begroting een sterk pro forma karakter. Ingenieursbureau Drechtsteden - Toenemende bezuinigingstaakstelling wordt als winstdoelstelling gerealiseerd door verhoging van de productiviteit. Servicecentrum Drechtsteden - Effecten van de nieuwe klantrelatie met GR'en en de nieuwe verrekensystematiek zijn nog niet in de begroting verwerkt. Gemeentebelastingen Drechtsteden - Geen financiële wijzigingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting Onderzoekcentrum Drechtsteden - Geen financiële wijzigingen ten opzichte van geactualiseerde begroting Begroting 2014 GR Drechtsteden 7

8 Begrotingsprogramma Lasten Bedragen Baten Toelichting S/I* Gemeente Vervallen budget RAS Jeugd in 2014 S Bureau Drechtsteden Vanaf 2014 vervallen van bijdrage gemeenten aan Drechtsteden i.v.m. vervallen van SLOK-uitkering voor het uitvoeren van het Energieprogramma Indexering bijdrage 2014 inzake Waterbus S Bestuur en Staf Sociale Dienst Drechtsteden Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Beheer en onderhoud fietsknooppuntensysteem Vanaf 2014 vervallen van eenmalig innovatiebudget Verlaging apparaatskosten i.v.m. oplopende taakstelling. S Vervallen incidentele verhoging uitvoeringskosten (2012) in verband met omzetting indicatiestelling huishoudelijke hulp S naar ondersteuning Bijstelling frictiekosten S Verlaging uitgaven Wmo huishoudelijke ondersteuning S Verlaging uitgaven Wmo hulpmiddelen i.v.m. nieuwe manier van indiceren. S Lasten en baten participatiebudget aan elkaar gelijk gesteld. S Lasten en baten inkomensondersteuning aan elkaar gelijk gesteld. S Totaal Taakstelling: extra inkomsten te genereren door hogere productiviteit Toename taakstelling in 2014 wat leidt tot lagere bijdrage gemeenten In 2014 vervalt de extra bijdrage ICT i.v.m. extra beheerscapaciteit S S S S S S Drechtstedengemeenten (behalve Alblasserdam) Alle zes gemeenten Alle zes gemeenten Alle zes gemeenten Alle zes gemeenten Alle zes gemeenten Alle zes gemeenten Alle zes gemeenten Alle zes gemeenten Alle zes gemeenten Begroting 2014 GR Drechtsteden 8

9 2. Programma s 2.1 Bureau Drechtsteden 2014 is enerzijds deels het laatste jaar van een bestuursperiode en deels het eerste jaar. Voor deze periode kiezen wij op basis van de in december 2012 vastgestelde actualisatie van het regionaal MeerJarenProgramma (rmjp) voor economie, arbeidsmarkt/kennisinfrastructuur en leefomgeving als prioriteiten. Genoemd rmjp is onze beleidsagenda. Voor 2014 zal de beleidsagenda nog grotendeels hierop gebaseerd zijn, terwijl gedurende 2014 mogelijk gewerkt zal worden aan nieuwe beleidsprogrammering, afhankelijk van de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart Ook voor 2014 zullen de financiële gevolgen van de crisis zich nog duidelijk laten gelden. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor Drechtsteden. Scherpe keuzes in beleidsuitvoering en strakke sturing op bedrijfsvoering zijn dan ook voor 2014 aan de orde. In 2013 is een aanzet gegeven voor een betere aanhaking met zowel bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld als ook met mede-overheden. Dit alles vanuit het besef dat het bestaande economisch tij vooral gekeerd kan worden vanuit een gezamenlijke aanpak uit de gehele samenleving. De provincie Zuid-Holland zal ook in 2014 onze belangrijkste bestuurlijke partner blijven. Daarnaast zal in 2014 nog steeds in verschillende allianties samengewerkt wordt: in Noord-Zuid richting (o.a. Zuidvleugel, DelTri, Vlaams-Nederlandse Delta, West Brabant, Zuid-Westelijke Delta) en Oost-West richting (Zuid-Holland Zuid). De beleids- en investeringsagenda en de allianties zijn allen gericht op behoud en versterking van onze positie en ons klaar maken voor het aantrekken van de economie. De samenwerking tussen de Drechtstedengemeenten is in 2013 zowel bestuurlijk als ambtelijk onderwerp van discussie geweest. Bestuurlijk zullen de resultaten vanuit Toekomst netwerkbestuur en programmatische afstemming in 2014 worden geïmplementeerd. Ambtelijk zal ook in 2014 getracht worden het programmeren van de uitwerking van het rmjp stevig binnen het netwerk van de zes Drechtstedengemeenten te verankeren en te beleggen. Wat willen we bereiken? Het jaar 2014 is het jaar van nieuwe verkiezingen bij de zes Drechtstedengemeenten. Deze verkiezingen zullen leiden tot veranderingen en verschuivingen in het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad. Ook zal dit leiden tot nieuwe meerjarenprogramma s bij de gemeenten en een nieuw regionaal meerjarenprogramma wordt een overgangsjaar. Het zal gebruikt worden om dit nieuwe regionale Meerjarenprogramma vorm te geven, terwijl een aantal activiteiten van het huidige rmjp zal worden afgerond. Het huidige meerjarenprogramma Drechtsteden (rmjp) is aan de hand van de Tussenbalans in 2012 geactualiseerd en aangescherpt. Daarbij zijn de thema's gebundeld in vier samenhangende focuspunten, namelijk: Maritieme en logistieke topregio; met als doel het versterken van economische activiteiten door het scheppen van goede randvoorwaarden die investeringen door het bedrijfsleven mogelijk maken en door verbindend te zijn tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Aantrekkelijk woonklimaat; gericht op verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving door aantrekkelijke en veilige woonmilieus te maken, het voorzieningenniveau op orde te hebben, en aantrekkelijke groene recreatieve landschappen te behouden en te verbeteren. Sociaal sterk; gericht op vergroting van de participatie in de samenleving; het versterken van de zelfredzaamheid en de sociale veiligheid door mensen in staat te stellen zelf te voorzien in werk en in sociale netwerken. Als dit niet lukt bieden we een sociaal vangnet. Doorontwikkeling van de Drechtstedensamenwerking; ter versterking van de realisatiekracht van de Drechtsteden in de inhoudelijke strategische agenda is de inzet gericht op de doorontwikkeling van de Drechtstedensamenwerking. Begroting 2014 GR Drechtsteden 9

10 Wat gaan wij daarvoor doen? Om bovenstaande ambities te kunnen realiseren wordt het regionaal werkprogramma 2014 opgesteld. Afhankelijk van de verkiezingen bij de Drechtstedengemeenten en een nieuw Meerjarenprogramma zal dit bijgesteld worden. Bij de actualisatie van de begroting 2014 zal (een eerste opzet van) dit werkprogramma worden opgenomen. Hoe gaan we dit meten? Samen met het Onderzoekscentrum Drechtsteden wordt gekeken naar goede monitoren om de resultaten van het regionaal meerjarenprogramma te kunnen meten. Wat gaat het kosten? Resultaat 2012 Actuele begroting 2013 Primaire begroting 2014 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaatanalyse Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente Lasten A Middelen RAS Jeugd S B Energieprogramma Drechtsteden S Drechtstedengemeenten (behalve Alblasserdam) C Waterbus S Alle zes gemeenten D Fietsknooppuntensysteem S Alle zes gemeenten Subtotaal Baten A Middelen RAS Jeugd S B Energieprogramma Drechtsteden S C Waterbus S Alle zes gemeenten D Fietsknooppuntensysteem S Alle zes gemeenten Subtotaal Totaal voor bestemming Resultaatbestemming Totaal na bestemming De primaire begroting 2014 is een staand beleidbegroting. Toch wijkt de begrotingen op een aantal punten af van de actuele begroting In onderstaande toelichting wordt dit verder uitgelegd. Toelichting: A. Middelen RAS Jeugd De provincie Zuid Holland heeft eind 2012 aangegeven de subsidieverstrekking voor preventief jeugdbeleid per 1 juli 2013 stop te zetten. Dit betekent dat het budget voor RAS jeugd voor 2014 vervalt. B. Energieprogramma Drechtsteden De gemeenten (behalve Alblasserdam) hebben in 2009 op basis van de Verkenning klimaatbeleid in de Drechtsteden een SLOK-uitkering uit het Gemeentefonds aangevraagd en toegekend gekregen voor het uitvoeren van het Energieprogramma. Deze uitkering is over de periode 2010 tot en met 2013 gecollecteerd door de Drechtsteden bij de gemeenten, zodat deze in Drechtstedenverband kan worden ingezet voor het Energieprogramma Drechtsteden Vanaf 2014 ontvangen gemeenten deze uitkering niet meer en vervalt deze bijdrage van de gemeenten aan de Drechtsteden. C. Waterbus Via de begroting van Bureau Drechtsteden wordt de betaalde bijdrage van Drechtsteden aan de Provincie Zuid Holland voor de Waterbus opgehaald bij de zes Drechtstedengemeenten. De bijdrage Begroting 2014 GR Drechtsteden 10

11 wordt jaarlijks geïndexeerd door de Provincie Zuid Holland. Voor 2014 geeft dit een stijging van de bijdrage. D. Fietsknooppuntensysteem In 2007 is een voorziening door de Drechtsteden gevormd voor het onderhoud van 5 jaar van het fietsknooppuntensysteem. Destijds is voor deze voorziening een bijdrage opgehaald bij de zes gemeenten. Eind 2012 heeft het Drechtstedenbestuur besloten om het onderhoud van het fietsknooppuntenstyeem voort te zetten en jaarlijks de kosten van beheer en onderhoud op te halen via de bijdragenstraat. Begroting 2014 GR Drechtsteden 11

12 2.2 Bestuur en Staf Wat willen we bereiken? Bestuur Netwerkbestuur Afgelopen jaren zijn, naar aanleiding van de evaluatie van de Drechtstedendinsdag, belangrijke stappen gezet in de opzet en inhoudelijke programmering van de Drechtstedendinsdag. Voortdurende inzet is het regionaal platform voor raadsleden, bestuurders en maatschappelijke partners, gestalte te geven en door te ontwikkelen. In 2014 worden nieuwe verkiezingen gehouden bij de zes Drechtstedengemeenten. Deze verkiezingen zullen leiden tot veranderingen en verschuivingen in het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad. In de evaluatie van de Drechtstedendinsdag is aangegeven dat een meer flexibel regionaal bestuursmodel zou moeten worden georganiseerd om als regio en gemeenten goed gesteld te staan voor de realisatie van de inhoudelijke strategische agenda, en om te kunnen anticiperen op de rijksvisie op de bestuurlijke inrichting van Nederland. In alle gemeenteraden is debat gevoerd over het toekomstperspectief Drechtsteden. In die discussies is, in elke gemeente in een eigen proces, gesproken over het netwerkbestuur, het lokale bestuur en de verbindingen daartussen. Om dat gesprek, zowel op lokaal als op regionaal niveau, een vervolg te geven is een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden de kwaliteit van het netwerkbestuur in de Drechtsteden te versterken. Het lokale en regionale debat over deze verkenning moet leiden tot een visie van de Drechtsteden op het netwerkbestuur. Netwerkontwikkeling In 2012 zijn via het proeftuinconcept belangrijke, goede, stappen gezet in de samenwerking van de ambtelijke organisaties. Basis daarin was het respecteren van de eigen profielen en eigen functie van elk van de zes gemeenten in de inhoudelijke gezamenlijke strategische agenda van de Drechtsteden. In 2013 en 2014 zal worden ingezet op een zodanige inrichting van de ambtelijke organisaties en de intergemeentelijke samenwerking dat de inhoudelijke agenda van de Drechtsteden en de gemeenten optimaal worden ondersteund. Staf Samen met de gemeenten proberen wij ons werk zo slim mogelijk uit te voeren, tegen zo laag mogelijke kosten. Zodat de middelen die we daarmee voor de gemeenten uitsparen, ingezet kunnen worden voor de leefbaarheid in de wijken, voor veilige wegen of voor goed onderwijs. Vanuit de concernstaf sturen wij op het leveren van een zo groot mogelijke meerwaarde voor onze eigenaren en klanten. De GRD biedt excellente dienstverlening, om de gemeenten te ondersteunen in hun kerntaken en bij het bereiken van hun doelen. Dit doen wij: - Met publieke zakelijkheid: we combineren maatschappelijke betrokkenheid en kennis van omgeving en het netwerk, met professionele fermheid, zakelijkheid en doelmatigheid. - Met degelijkheid: onze klanten en eigenaren mogen vertrouwen op gedegen producten tegen een acceptabele prijs, met continuïteit in kwaliteit en levering. - Met innovatie: we zoeken voor onze klanten continu naar mogelijkheden om producten te verbeteren en kosten te verlagen, om onze doelmatigheid te verhogen. Daarbij zijn we grensverleggend zonder risico s te vergroten. De GRD-organisatie is sterk in ontwikkeling. Vanuit een pioniersfase zijn we inmiddels gegroeid naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening door onze klanten mag worden verwacht. Daartoe zoeken wij binnen de eigen organisatie én in overleg met onze eigenaren/klanten naar mogelijkheden om onze producten te verbeteren, onze processen te stroomlijnen en onze kosten te verlagen. Vanuit onze wens om continu te innoveren zien wij de nodige verbeterpunten. Daarnaast hebben wij een aantal krachtige punten die we nog verder willen benutten. Tijdens de Drechtstedendinsdag van 3 juli 2012 is er, tijdens de beraadslagingen over de jaarrekening 2011, 1 e bestuursrapportage 2012 en primaire begroting 2013, door de Drechtraad de Zomermotie Begroting 2014 GR Drechtsteden 12

13 ingediend. Met deze motie roept de Drechtraad het Drechtstedenbestuur op om invulling te geven aan nadere bezuinigingen. In november 2012 heeft het Drechtstedenbestuur, door middel van een raadsinformatiebrief, een aantal bezuinigingsmogelijkheden gepresenteerd. In de carrousel Middelen van december 2012 heeft de portefeuillehouder toegezegd om de voorstellen uit te werken en deze in het voorjaar voor te leggen aan de Drechtraad. Als gevolg van de verwachte daling van het gemeentefonds zal de GRD opnieuw met bezuinigingsvoorstellen komen. Deze voorstellen zullen dezelfde inhoud hebben als de voorstellen die in de raadsinformatiebrief Zomermotie zijn genoemd. Het totaal aan bezuinigingen zal in het 2 e kwartaal van 2013 worden gepresenteerd aan het Drechtstedenbestuur. Wat gaan we daarvoor doen? Wordt opgenomen in de actualisering begroting Hoe gaan we dit meten? Op dit moment zijn er geen indicatoren benoemd om de beleidsresultaten van het programma Bestuur en staf meetbaar te maken. Er vindt wel bewaking plaats op de voortgang van de totstandkoming van deze producten. Wat gaat het kosten? Resultaat 2012 Actuele begroting 2013 Primaire begroting 2014 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Resultaatanalyse Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente Lasten A Innovatiebudget S Zes gemeenten Subtotaal Baten A Innovatiebudget S Subtotaal Subtotaal Totaal voor bestemming Resultaatbestemming Totaal na bestemming Toelichting: A. Innovatiebudget In de actualisatie van de begroting 2013 is een éénmalig ontwikkelbudget opgenomen voor doorontwikkeling, vernieuwing, verdere professionalisering, proces- en kwaliteitsverbetering, efficiencyverbetering etc van de GR Drechtsteden. In de primaire begroting 2014 is dit budget opgegeven. Begroting 2014 GR Drechtsteden 13

14 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden Voor u ligt de bijdrage van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voor de basis begroting 2014 aan de GRD. Deze basis begroting heeft vooral een technisch karakter. De begroting bevat slechts de doortrekking van bestaand beleid en de verwachte Rijksbijdragen In september 2013 presenteren we, zoals gebruikelijk de geactualiseerde begroting, daarin worden alle inzichten op dat moment gegeven en zo goed mogelijk vertaald naar de financiële consequenties. Het uitgangspunt van de SDD We gaan er vanuit dat mensen zelfstandig willen zijn en zoveel mogelijk zelf de regie willen voeren op hun eigen bestaan. Werk is in onze ogen het belangrijkste middel om zelfstandigheid te bevorderen. Wie geen baan heeft ondersteunen wij in de zoektocht naar werk, zo nodig aangevuld met inkomensondersteuning, schuldbemiddeling of andere activiteiten. Anderen ondersteunen we in hun zelfstandigheid door middel van zorgvoorzieningen of minimabeleid. Alle vormen van ondersteuning zijn gericht op het versterken van de zelfstandigheid en de eigen mogelijkheden van onze klanten. Meerdere belangrijke ontwikkelingen zullen de begroting SDD van 2014 voor een groot deel gaan beïnvloeden. Naast de economische ontwikkelingen en reguliere wetswijzigingen zullen vooral de invoering van de Participatiewet en mogelijk decentralisatie AWBZ forse impact hebben. Deze zaken zijn in (regionale) voorbereiding. Een belangrijk element daarin is ook de ontvlechting van het huidige Drechtwerk waarvoor die deels (het detacheringsbedrijf) zal worden ingevlochten in de SDD. Al deze zaken zijn in verschillende stadia van voorbereiding en zullen bij de actualisatie, cq het feitelijk en beleidsrijk vormgeven van de begroting 2014 dit najaar, zoveel mogelijk worden vertaald. Conclusies, acties, bijsturing e.d. Deze basisbegroting vormt het kader voor 2014, waaruit de genoemde ontwikkelingen zullen worden vertaald. Deze effecten zullen worden vertaald in de actualisatie Wat willen we bereiken? Wij presenteren in deze beleidsarme begroting 2014 het totaal programma van de SDD. De geactualiseerde begroting 2013 waarin alle activiteiten zijn uitgeschreven vormt het uitgangspunt voor de nu voorliggende basis begroting In de actualisatie van de begroting 2014 zullen we op de gebruikelijke wijze beleidsdoelstellingen per product formuleren (Wat willen we bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat gaat het kosten?). Voor 2014 zullen doelen bij de actualisatie van de begroting definitief worden vastgesteld. Wat gaan wij daarvoor doen? De SDD levert de volgende producten: Re-integratie Regievoering op de WSW Kinderopvang Inkomensondersteuning Minimabeleid WMO individuele voorzieningen & huishoudelijke ondersteuning Budgetadvies en schuldbemiddeling Hoe gaan we dit meten? We meten continu middels ons managementdashboard. In de bestuurlijke rapportages en de jaarrekening van de GR Drechtsteden leggen we verantwoording over de resultaten op af te spreken doelstellingen. Begroting 2014 GR Drechtsteden 14

15 Wat gaat het kosten? Realisatie 2012 Actuele begroting 2013 Primaire begroting 2014 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Participatie Wet Inburgering oud WSW Kinderopvang Inkomensondersteuning Minimabeleid Wmo Huishoudelijke ondersteuning Wmo Hulpmiddelen Budgetadvies en Schuldbemiddeling Totaal In de apparaatskosten zijn de oplopende GRD taakstelling verwerkt en een verlaging van de Wmo uitvoeringkosten. In de bovenstaande bedragen zijn de volgende lopende taakstellingen al in de cijfers verdisconteerd. GRD taakstellingen Brede doorlichting Ketenkorting Totaal SDD in GRDverband Van bovengenoemde GRD taakstellingen heeft de SDD al een structurele dekking gerealiseerd voor 2013 en verder van Dit betreft de lopende taakstellingen. Hierin is nog geen rekeninggehouden met mogelijke extra bezuinigingen waar momenteel over wordt gesproken. Bij de actualisatie van de begroting 2014 wordt hierop teruggekomen. Financiële effecten In de basisbegroting 2014 (bestaand beleid) zijn de volgende effecten verwerkt: - Verlaging van de apparaatskosten met de oplopende taakstelling van de GRD van en verlaging van de uitvoeringskosten van (betrof incidentele verhoging 2012 i.v.m. omzetting indicatiestelling huishoudelijke hulp naar ondersteuning) en een bijstelling van aangaande frictie kosten t.o.v. de geactualiseerde begroting Hierin is nog geen rekeninggehouden met mogelijke extra bezuinigingen. - Verlaging van de uitgaven Wmo huishoudelijke ondersteuning met (exclusief apparaatskosten) door een goedkopere uitvoering op basis van resultaatfinanciering. - Verlaging van de uitgaven Wmo hulpmiddelen met (exclusief apparaatskosten) door een nieuwe manier van indiceren waarbij eerst gekeken word naar de mogelijkheden van de klant voordat een Wmo voorziening wordt toegekend. - Bij het participatiebudget zijn de lasten en baten aan elkaar gelijk (inclusief geschatte reserveringsregeling 2013). - Bij inkomensondersteuning zijn de lasten en baten aan elkaar gelijk gesteld. Er vanuit gaande dat mogelijke fluctuaties binnen de bestaande reserve systematiek kunnen worden opgevangen. Begroting 2014 GR Drechtsteden 15

16 2.4 Ingenieursbureau Drechtsteden Inleiding Ook 2014 zal naar verwachting weer in het teken staan van bezuinigingen. Bij de reguliere opdrachtgevers bestaat er geen enkele duidelijkheid over de te verwachten omzet in de fysieke projecten in Het IBD is als omzetgestuurde organisatie daar erg van afhankelijk. Naar verwachting zal de omzet zoals (of net onder) die van 2013 zijn. Van de in 2013 ondernomen acties om van 2 naar 6 te gaan (aansluiting door alle zes de Drechtsteden) is het resultaat nog niet bekend. Of een gemeente aansluit en op welke wijze is erg bepalend voor de exploitatie. We gaan voor deze begroting van uit dat de huidige situatie ( twee deelnemers) in 2014 nog steeds bestaat. In 2012 is de discussie gevoerd over de structuur die het IBD in 2017 zal hebben. Het IBD zal groeien naar een meer lean and mean georganiseerd kennis- en expertisecentrum. Om transitiekosten te beperken wordt er naar gestreefd omdat zo veel mogelijk via een natuurlijk verloop tot stand te brengen. Conclusies, acties, bijsturing De onduidelijkheid over de omzet maakt dat het IBD qua organisatie zich ook nu weer flexibel zal moeten opstellen. Op basis van de te verwachten omzet, die slechts over een korte termijn te plannen zal zijn, dient de organisatie zich aan te passen en kostendekkend te maken. Dit is een opgave, die niet alleen bij het management, maar bij alle medewerkers weggelegd wordt. Of Dordrecht en Zwijndrecht hun omzetgarantie ook voor 2014 gestand zullen doen is nog ter discussie. Rond oktober 2013 zal er waarschijnlijk meer bekend zijn over de investerings- en beheerprogramma s van beide steden. Rond die tijd zal ook bekend dienen te zijn welke overige Drechtsteden zich bij het IBD gaan aansluiten. Voor de te verwachten omzet is een aanname gedaan, gebaseerd op de ontwikkeling van de voorgaande jaren. De kans dat de komende gemeenteraadsverkiezingen van invloed zullen zijn op de omzetontwikkeling is groot, maar verwacht mag worden dat dit pas na 2014 effect zal hebben. Het tekort aan technisch personeel, dat vooral in de civiele techniek problematisch dreigt te worden, zal extra inspanningen vergen om voor de vervanging van uitstromende medewerkers (leeftijd) geschikte opvolgers te vinden. Bovendien zullen er aan de medewerkers hogere eisen gesteld worden, zodat de ontwikkeling van hen een belangrijk aandachtspunt zal zijn. In 2013 worden er verschillende verbeteracties ingezet om de samenwerking met opdrachtgevers en daarmee ook de klanttevredenheid te verbeteren. In 2014 zullen de resultaten van deze acties zichtbaar moeten zijn en zal er aan verdere verbetering van de relatie gewerkt moeten worden. Daarbij zal ook de rol van de opdrachtgever een belangrijk aandachtspunt zijn, zodat we tot een optimale samenwerking komen. Voor de verbetering van bedrijfsprocessen zijn in 2013 verschillende verbeteracties ingezet. Naar verwachting zal een deel daarvan in 2014 doorlopen. Vooral het verbeteren en het inbedden in de bedrijfsprocessen van deze acties zal de nodige aandacht krijgen. Wat willen we bereiken? Naast advisering en projectleiding in de realisatiefase van infrastructurele en bouwkundige projecten en het verzorgen van het technisch beheer van gemeentelijke gebouwen, manifesteert het IBD zich steeds meer als adviseur in de initiatief- en de planvormingsfase. De missie van waaruit het IBD deze werkzaamheden verricht is als volgt geformuleerd: Denken om te doen, bouwen van ideeën Met de slogan denken om te doen geeft het IBD aan dat advisering en projectleiding plaatsvinden vanuit de filosofie dat projecten ook uit te voeren zijn, dat wil zeggen gebouwd en beheerd moeten (kunnen) worden. Met de laatste zinsnede bouwen van ideeën wil het IBD uitdragen dat Begroting 2014 GR Drechtsteden 16

17 medewerkers in de planformingsfase hun expertise kunnen inzetten en creatief en betrokken willen meedenken met de klant. Aansluitend op deze missie is er een eerste beeld van de toekomst geformuleerd. Deze visie geeft aan wat het IBD wil zijn: 1. Het regionale kennis- en expertisecentrum voor fysieke projecten; 2. Een professionele en waardevolle partner van en voor alle Drechtsteden. Ad 1. Het regionale kennis en expertisecentrum voor fysieke projecten Als het ingenieursbureau van de Drechtsteden is borging van lokale en regionale kennis van infrastructuur en gebouwen en regionale koppeling van projecten door het IBD een must. Het IBD vormt het collectieve geheugen van de regio als het gaat om historische en technisch inhoudelijke kennis. Daarnaast kent het IBD de lokale politiek en werkwijzen van de Drechtsteden en weet het IBD haar weg te vinden in zowel bestuurlijke als ambtelijke organisatie. Ad 2. Een professionele en waardevolle partner van en voor alle Drechtsteden. Dit kan als volgt worden samengevat: professioneel en gedreven; natuurlijke partner Drechtsteden; van en voor de Drechtsteden; waardevol: accent op advisering in de planontwikkeling; waardevol: centrale schakel tussen gemeenten en uitvoerende partijen; waardevol: breed georiënteerd. Wat gaan wij daarvoor doen? In 2014 zal het Ingenieursbureau zich verder inspannen om ook vanuit de andere Drechtsteden een meer continue stroom van opdrachten te verwerven. Ook worden incidenteel opdrachten uitgevoerd voor derden zoals scholen, waterschappen en energiebedrijven. Streven zal zijn om het aantal opdrachten voor derden op basis van specifieke deskundigheid uit te breiden, maar concurreren met marktpartijen op basis van prijs zal voor het IBD moeilijk zijn. Het aantrekken van projecten zal eerder gebeuren op basis van een relatienetwerk vanuit de bestaande opdrachtgevers en vanwege de unieke kennis, die het IBD op enkele gebieden bezit. Personeel Het IBD draait in 2012/2013 de pilot talentmanagement. Op de daarbij ontwikkelde structuur voor personeelsmanagement zal strak gestuurd worden. Met alle medewerkers wordt in de eerste helft van het jaar een voortgangsgesprek (functioneringsgesprek) gevoerd. In de tweede helft wordt met alle medewerkers een jaargesprek (beoordelingsgesprek) gevoerd. De ontwikkeling van ieders talenten zal daarbij een belangrijk aandachtspunt zijn. Het IBD biedt gemiddeld drie afstudeerders en twee stagiaires van HBO- en MBOniveau stageplaatsen aan met het doel deze na afstuderen te laten instromen. Hoe gaan we dit meten? Het Ingenieursbureau houdt klanten- en medewerkers tevredenheidonderzoeken waaruit blijkt of de geformuleerde ambities ten aanzien van de te leveren toegevoegde waarde en de ontwikkeling van de medewerkers ook daadwerkelijk worden bereikt. Daarnaast is het IBD initiatiefnemer van de jaarlijkse benchmark tussen gemeentelijke ingenieursbureaus. Dit geeft een beeld hoe het IBD het doet ten opzichte van collega s. De betrokken gemeentelijke diensten leggen in hun - in het kader van de beleid- en beheerscyclus op te stellen - jaarplannen vast hoeveel opdrachten (in euro s) zij aan het ingenieursbureau dan wel derden zullen verstrekken. Het Ingenieursbureau bekijkt per maand of de opdrachtverlening vanuit de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht in lijn is met de overeengekomen omzetgarantie. De jaarrekening biedt uiteraard inzicht in de afgegeven omzetgarantie en/of de beoogde financiële resultaten ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Monitoren Het IBD beschikt over een degelijk geheel van managementinformatie, wat als betrouwbaar stuurinstrument dient. Trends worden in dit systeem gevolgd en maandelijks levert dit een betrouwbare managementrapportage op. Begroting 2014 GR Drechtsteden 17

18 Om te komen tot een solide basis voor de begrotingen en prognoses dienen onze klanten een jaarprogramma aan te leveren. Wat gaat het kosten? Exploitatiebegroting 2014 De nu ingediende exploitatiebegroting 2014 is gebaseerd op kengetallen uit de jaarrekening 2012 en de huidige personele situatie van het IBD (maart 2013). De raming van de productieve uren per medewerker vormt de basis voor totstandkoming van de begroting. Dit is een omzetgestuurde begroting (kenmerkend voor een bedrijf) in tegenstelling tot een budgetgestuurde begroting van de overige dochters van de GRD. De begroting 2014 bouwt voort op de gesignaleerde ontwikkelingen die opgenomen zijn in de kadernota Realisatie 2012 Actuele begroting 2013 Primaire begroting 2014 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutaties reserve Resultaat na bestemming Resultaatanalyse Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeente** Lasten Subtotaal Baten Extra opbrengsten door hogere productiviteit s Subtotaal Totaal voor bestemming Resultaatbestemming Totaal na bestemming Toelichting: Ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2013 is het saldo van de begroting 2014 met verhoogd, conform de opgelegde taakstelling. De extra inkomsten moeten gegenereerd worden door hogere productiviteit (1200 uur) met dezelfde bezetting en inhuur zoals deze zijn opgenomen in de begroting Begroting 2014 GR Drechtsteden 18

19 2.5 Servicecentrum Drechtsteden Inleiding Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) biedt de zes Drechtstedengemeenten en de Gemeenschappelijke Regelingen Drechtsteden, Omgevingsdienst ZHZ, Publieke Gezondheid & Jeugd (voorheen Regio ZHZ) en de Veiligheidsregio ZHZ ondersteunende producten en diensten die betrekking hebben op financiële, personele, facilitaire en juridische diensten, administratie, informatisering, automatisering, inkoop, aanbesteding en communicatie. De missie van het SCD daarbij is om een resultaatgerichte dienstverlener te zijn, die haar klanten ontzorgt door de ondersteunende taken zoveel mogelijk gestandaardiseerd uit te voeren. Conclusies, acties, bijsturing e.d. 1. De dienstverlening van het SCD zal in 2014 merkbaar verbeterd zijn door de in 2012 en 2013 doorgevoerde procesverbeteringen en ontwikkeltrajecten van medewerkers. 2. De mogelijke invlechting van de ondersteuning van Drechtwerk binnen de GRD en het SCD zal belangrijke effecten hebben voor het SCD. 3. Het Transitieplan I&A zal bij de actualisatie leiden tot een aanpassing van de begroting Wat willen we bereiken? De SCD-organisatie is sterk in ontwikkeling en inmiddels gegroeid naar een fase waarin professionaliteit, zakelijkheid en optimale dienstverlening door onze klanten mag worden verwacht. Daartoe zoeken wij binnen de eigen organisatie én in overleg met onze eigenaren naar mogelijkheden om onze producten te verbeteren, onze processen verder te stroomlijnen en onze kosten te verlagen. Om dit te realiseren zijn we in 2012 en 2013 begonnen met de uitvoering van een uitgebreid Realisatieplan SCD. Dit Realisatieplan is gebaseerd op het evaluatierapport dat PwC in 2011 heeft uitgevoerd. In vervolg hierop zijn de belangrijkste speerpunten voor 2014: a. Toonaangevende prestaties; b. Enthousiaste medewerkers; c. Transitie ICT; d. Ontwikkelingsprogramma; e. Positie klanten; f. Drechtwerk; g. Besparingspotentieel regionaal; h. Andere positie Financieel Advies en GEO-informatie. Wat gaan wij daarvoor doen? a. Toonaangevende prestaties In 2012 zijn alle processen en diensten van het SCD met behulp van Leanmanagement in combinatie met Sociotechniek doorgelicht op kwaliteit, efficiency en noodzaak. Per afdeling wordt hierop gestuurd en vindt continu verbetering plaats. De kwaliteit van de dienstverlening wordt in 2014 gemonitord via bijvoorbeeld Klanttevredenheidsonderzoeken, benchmarks en klantrapportages over klantprestatieindicatoren. b. Enthousiaste medewerkers Het Realisatieplan heeft ook betekenis voor onze medewerkers en voor de manier waarop we leiding geven. Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal en onze ambassadeurs. Hun houding en gedrag moeten passen bij een zakelijke dienstverlenende organisatie. Om het leiderschap te versterken is in 2012 en 2013 een leiderschapsprogramma uitgevoerd. Tevens dient dit programma voor het borgen van de organisatieverandering. Verder zijn in het plaatsingstraject met medewerkers ontwikkelafspraken gemaakt. c. Transitie ICT De laatste maanden is er een grondige analyse uitgevoerd van de ICT (I&A) functie binnen de Drechtsteden. Inmiddels heeft het Drechtstedenbestuur op 6 maart 2013 het Transitieplan I&A goedgekeurd met maatregelen die leiden tot een toekomstbestendige en goed functionerende ICTorganisatie. Dit Transitieplan en de verdere besluitvorming hierover zal nog invloed hebben op deze begroting. Begroting 2014 GR Drechtsteden 19

20 d. Ontwikkelingsprogramma Binnen de regio is het Ontwikkelingsprogramma voor het Organisatie-netwerk Drechtsteden gestart. Daarin is een aantal sturingslijnen opgenomen, waaronder de Sturingslijn Bedrijfsvoering. Binnen deze sturingslijn zijn onderwerpen benoemd, die in 2013 voor nadere uitwerking in aanmerking komen en die voor een belangrijk deel het werkpakket van het SCD raken (processen, interne kostprijzen en P&O). Dit programma heeft nog invloed op deze begroting. e. Positie klanten Een uitbreiding van het aantal klantorganisaties kan in theorie leiden tot een daling van de kosten voor de eigenaren. Of dat in de praktijk ook zo is hangt sterk af van de specifieke situatie en of er bijvoorbeeld schaalvoordelen te behalen zijn, nieuwe klantorganisaties een uniform dienstenpakket afnemen (sharing vs hosting) en of zij voldoen aan de door de Drechtsteden bepaalde standaarden. Voor de beoordeling hiervan heeft de GRD inmiddels een toetsingskader opgesteld. f. Drechtwerk Op 5 maart heeft de Drechtraad besloten om de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk samen te voegen en onderdelen van Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden te bundelen. Het doel hiervan is om tot één integrale dienstverlening naar werkgevers te komen, een en ander ter voorbereiding op de komst van de nieuwe Participatiewet. Op dit moment wordt onderzocht hoe de samenvoeging het best kan worden vormgegeven. g. Besparingspotentieel regionaal Het SCD heeft in 2012 initiatieven ontwikkeld om de kosten voor haar klanten te beperken. Het meest in het oog springende initiatief daarbij in 2012 was het verder regionaliseren van het inkooppotentieel. Inkoop Nieuwe Stijl moet in nauwe samenwerking met de klantorganisaties bijdragen aan een belangrijke besparing in de regio van miljoen over een periode van 3 jaar. Samenwerking tussen de klantorganisaties in de regio is daarbij essentieel om de synergievoordelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Met ingang van 1 april 2013 is de Aanbestedingswet van kracht. Deze wetgeving brengt wijzigingen met zich mee die invloed kunnen hebben op de inkoopfunctie en de aanbestedingsresultaten van de klantorganisaties, en daarmee op de financiële doelstelling van Inkoop Nieuwe Stijl. Team Inkoop zal dit de komende jaren nauwgezet monitoren en de klantorganisaties periodiek informeren over de behaalde resultaten. h. Andere positie Financieel Advies en GEO-informatie In 2014 zal het SCD geen diensten meer leveren op het terrein van Financieel Advies (detachering financiële medewerkers en controllers) en Geo-informatie. De bijdrage van de gemeente Dordrecht inzake Financieel Advies en de kassiersfunctie vervalt en de bijdrage voor GEO-informatie dienstverlening verschuift van het SCD naar de GBD. Deze effecten worden bij de actualisatie van de begroting 2014 meegenomen. Hoe gaan we dit meten? Het SCD werkt met een balanced scorecard, die in 2013 verder wordt uitgewerkt: 1. Dienstverlening Norm Werkelijk 2. Financiën Norm Werkelijk Kritische succesfactor (KSF): Kritische succesfactor (KSF): klanttevredenheid financiële beeld Speerpunten SCD KPI s Conform planning Conform norm, zie tabel hieronder Prognose budget SCD % Prognose personeelsbudget % KTO >7 Prognose materieel budget % Prognose Transitiekosten 2014 Conform voorziening Voortgang taakstelling % 3. Medewerker Norm Werkelijk 4. Vernieuwing Norm Werkelijk Kritische succesfactor (KSF): medewerkerstevredenheid Kritische succesfactor (KSF): continue verbetering Begroting 2014 GR Drechtsteden 20

21 1. Dienstverlening Norm Werkelijk 2. Financiën Norm Werkelijk Conform Uitstroom planning Conform Voortgang fijnstructuur Transitieplannen planning afdelingen Ziekteverzuim <5,5% Voortgang ICT Transitieplan I&A MTO >7 Productiviteit >1350 uur Opleidingen 2% van het P- budget Jaargesprekken twee gesprekken per medewerker per jaar *Nadelen worden met een - opgenomen, voordelen met een +. Klantprestatie-indicatoren In de Transitieplannen van de afdelingen voor 2013 is aangegeven hoe we de dienstverlening en werkprocessen per domein de komende jaren verder gaan verbeteren. Denk daarbij aan het verder versnellen van de betaalproces (o.g.v. nieuwe wetgeving moeten alle facturen binnen 30 dagen betaald worden), het verbeteren van de ICT-dienstverlening (Transitieplan I&A) en het verbeteren van de archieffunctie (digitaal archief/ zaakgericht werken). Daarbij maken we gebruik van onder meer de volgende klantprestatie-indicatoren: Taakveld Product Prestatie-indicator* Norm Betalen Registratie 5 kalenderdagen na 1e ontvangst bij SCD 100% KO: Coderen en accorderen % gecodeerd en geaccordeerd 20 kalenderdagen na ontvangst door klantorganisaties van SCD 100% Fiatteren en betalen % facturen betaald 5 kalenderdagen na terugontvangst bij SCD 100% SCD+KO: betalen facturen % facturen betaald 30 kalenderdagen na 1e ontvangst bij SCD 100% Incidenten % incidenten opgelost conform afspraak 80% ICT Aanmelding nieuwe medewerker % binnen 5 dagen afgehandeld 90% Wijzigingsverzoek % binnen 4 weken ingepland 80% Wijzigingsverzoek % volgens afspraak opgeleverd 90% DIV % dossiers binnen 24 uur uitgeleverd 90% FZ/DIV JKC DIV % dossiers binnen 31 dagen teruggeleverd 95% Beheer FZ % tijdig afgehandelde werkorders 90% Schoonmaak Bezwaar-procedures 70% van de gelopen VSR metingen in een voortschrijdend jaar dient een voldoende resultaat te hebben % besluiten geleverd binnen afgesproken termijn (met hoorzitting/bezwaarcie s) Bezwaar-procedures % bezwaarschriften na mediation ingetrokken 20% 70% 90% Tijdens de uitvoering van de Transitieplannen in 2013 worden de klantprestatie-indicatoren geëvalueerd en zo nodig aangepast. De normen worden waar mogelijk verder aangescherpt. In de leveringsrapportages van het SCD wordt per 4 maanden over de klantprestatie-indicatoren gerapporteerd. Benchmarks en klant- en medewerkertevredenheidsonderzoek In 2014 monitoren we onze prestaties voortdurend. Bij onze partners aan de hand van klant tevredenheidsonderzoeken. Binnen onze eigen organisatie door het bewaken van prestatie-indicatoren Begroting 2014 GR Drechtsteden 21

22 en met behulp van het medewerkertevredenheidsonderzoek. Via de benchmarkmethode zetten we onze prestaties af tegen die van vergelijkbare organisaties. Daarnaast bewaken en versterken we de kwaliteit van onze beleids- en adviestaken met behulp van evaluaties en audits. Wat gaat het kosten? Realisatie 2012 Actuele begroting 2013 Primaire begroting 2014 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Resultaat voor bestemming Mutaties reserve Resultaat na bestemming Resultaatanalyse Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeente** Lasten A Taakstelling GRD S ja B Legacy S ja Subtotaal Baten A Taakstelling S B Legacy S Subtotaal Totaal voor bestemming Resultaatbestemming Totaal na bestemming Toelichting: A) De GRD taakstelling stijgt in 2014 van naar De toename van de GRDtaakstelling (ad ) is verwerkt in de begroting van het SCD en leidt tot een lagere bijdrage aan het basispakket door de klanten. B) Het SCD heeft in 2013 nog extra beheerscapaciteit nodig in verband met het operationeel houden van oude systemen. Deze extra bijdrage ICT vervalt in Opmerking: De impact door het vertrek van de GR-en ZHZ is als volgt verwerkt: de verlaagde inkomsten worden gedekt vanuit de frictievergoedingen. Hiervoor is in 2012 een reserve gevormd. De uittreding van de VR ZHZ heeft frictiekosten tot gevolg die gedeeltelijk door de uittredende GR-en worden gecompenseerd. In de eerste burap 2013 wordt hierover nader gerapporteerd. Bijdragen per deelnemer De bijdrage per deelnemer op basis van de oude verrekensystematiek is als volgt: Deelnemer Basispakket (incl. salarisgaranties) Pluspakket Additioneel pakket Cognos Inkoop Nieuwe Stijl (INS) Deelprogram ma 1B extra investeringen IPA nzaorg en licenties Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht GR Drechtsteden GR PG&J, VR en OZHZ* Totaal Totaal Begroting 2014 GR Drechtsteden 22

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht 4 ~ 4, Drechtsteden Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan het College van B & W van de Gemeente Papendrecht Postbus 11 3350 AA Papend recht GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden Concept Begroting 2015 GR Drechtsteden Versie dd 15 april 2014 Begroting 2015 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS 2014 De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is voor de regiogemeenten de uitvoeringsorganisatie waarmee we beter, sneller en goedkoper

Nadere informatie

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden Concept Actualisering begroting 2013 GR Drechtsteden Versie d.d. 13 november 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Programma's 2.1 Bureau Drechtsteden 7 2.2 Bestuur en staf 10 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio!

Raadscommissie ABZ 7 maart 2011. Ina Sjerps Directeur SCD. Sterke service voor de regio! Raadscommissie ABZ 7 maart 2011 Ina Sjerps Directeur SCD Sterke service voor de regio! Programma Start SCD Eerste ervaringen en resultaten Samenwerking Papendrecht & SCD Samenwerking op inkoopgebied Hoe

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden

Zienswijze concept Jaarrekening 2015 GR Drechtsteden DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 31 mei 2016 Ons kenmerk SBC/1640452 Begrotingsprogramma Bestuur en Samenwerking Betreft Zienswijze concept Jaarrekening

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden 1 e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden Versie 5.1 13 juni 2013 2 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding... 4 1.2 Samenvatting.4 1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio 8 november 2012 SSC congres 1 Deze presentatie: - Wie zijn wij en waar staan we - Uitdagingen rond nieuwe klanten en ontvlechtingsoperaties

Nadere informatie

Datum (van opstellen stuk)

Datum (van opstellen stuk) Planning voor procedure: DR Carrousel Middelen 7 juli 2015 DR 7 juli 2015 VOORTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder regionaal/coördinerend/opdracht Datum (van opstellen stuk) tatus behandeling Carrousel (voorstel

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA

Advies. Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid. mesen. Gemeente Nijmegen. Gt.ir8ßH. Peggy van Gemert RA/AA Advies Begroting 201G Gemeenschappel üke Regel i ng GGD Gelderland- Zuid Gt.ir8ßH mesen Gemeente Nijmegen Peggy van Gemert RA/AA Marcel Meier AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen September 2015

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 28 mei 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 2521 Onderwerp 1 e Bestuursrapportage GRD 2013 Voorstel

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Bijlage 5 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 12-04-2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 078-7702521 Onderwerp Concept Jaarstukken

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Programma 9. Bestuur

Programma 9. Bestuur Programma 9 Aandeel programma 9 in totale begroting 17% Overige programma's 83% 55 Programma 9 Beleidsvelden Binnen het programma bestuur werken we met de volgende beleidsvelden: 1. sorganen 2. sondersteuning

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge artikel 39, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; Besluit vast te stellen de navolgende:

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge artikel 39, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; Besluit vast te stellen de navolgende: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Nr. 35468 23 april 2015 Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen ingevolge

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Concept. Begroting GR Drechtsteden

Concept. Begroting GR Drechtsteden Concept Begroting 2016 GR Drechtsteden Versie dd 14 april 2015 Begroting 2016 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Samenwerking & Bedrijfsvoering

Samenwerking & Bedrijfsvoering Samenwerking & Bedrijfsvoering Plan van Aanpak Plan van aanpak: Themaonderzoek Samenwerking en Bedrijfsvoering Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Naam projectleider T.C.C. den Braanker C.A.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS Beter, sneller en goedkoper voor de inwoners is het motto van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Deze factsheet schetst in tekst en

Nadere informatie

Bijlage 5F Sliedrecht

Bijlage 5F Sliedrecht Bijlage 5F Sliedrecht Beschrijving organisatie Sliedrecht is een dorp met bijna 25.000 inwoners en ligt aan een van de drukst bevaren rivieren van Nederland, de Beneden Merwede. Sliedrecht is de bakermat

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016

Bestuursvoorstel. Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Bestuursvoorstel Onderwerp 3 e begrotingswijziging 2016 Status Gevraagd besluit Intrekken van eerdere besluitvorming Portefeuillehouder bestuur Besluitvormend Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 1. In

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Locatie: Stadhuis Dordrecht (Stadhuisplein 1) Themabijeenkomsten 16.30-17.00 uur 17.00-17.15 uur 17.15-17.45 uur N.V. Stadsherstel Drechtsteden

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/12-00441 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.C.M. Schuurmans Datum: 1 mei 2012 Afdeling Vergunningen en Belastingen

Nadere informatie

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN

WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN WHITEPAPER TRANSFORMATIE SOCIAAL DOMEIN Transformatie als uitdaging Met ingang van 1 januari zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, begeleiding

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Advies aan B&W 6 november 2012

Advies aan B&W 6 november 2012 Advies aan B&W 6 november 2012 Dienst Gemeentebedrijven Ambtenaar, tel.nr. W van de Camp, 9929 Afdeling F&C Portefeuillehouder J van Loon Onderwerp: Effecten regeerakkoord op gemeentefonds en de specifieke

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert

Jaarverslag 2015. Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Jaarverslag 2015 Bouwen aan een gezamenlijke toekomst, de ODBN verandert Voorwoord Hierbij bied ik u het jaarverslag 2015 aan. Een jaar waarin de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aanzienlijk is doorontwikkeld

Nadere informatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden De Drechtraad, ingevolge artikel 34, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; vast te stellen de navolgende: Besluit Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016

3. Vaststellen concept-besluitenlijst van de openbare vergadering van 15 juni 2016 gemeente Hardinxveld-Giessendam BIJLAGE 1 Concept-besluitenlijst van de op woensdag 12 oktober gehouden openbare vergadering van de Klankbordgroep Koersplan HG. Aanvang 19.30 uur; Einde 21.00 uur. Aanwezig

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Concept. Begroting GR Drechtsteden

Concept. Begroting GR Drechtsteden Concept Begroting 2017 GR Drechtsteden Versie 7 april 2016 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 7 2.1 Beleid en Bestuur 7 2.2 Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst

Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst gemeente Eindhoven 16R6733 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00378 Beslisdatum B&W 22 maart 2016 Dossiernummer 16.12.252 Raadsvoorstel ISE - Intentieovereenkomst Inleiding In 2005 heeft uw gemeenteraad ingestemd

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 73

Raadsinformatiebrief 73 Aan de leden van de gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 73 Helmond, 10 oktober 2017 Zaaknummer: Telefoon.: 0492-587117 Onderwerp: Septembercirculaire 2017 Uw kenmerk: Uw brief d.d.: Onlangs is de Programmabegroting

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016

Marktconsultatie. Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim. Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Marktconsultatie Concrete advisering over aantoonbaar terugdringen ziekteverzuim Projectnummer : 160132REG Datum: : 21 juni 2016 Status: : Definitief 160132REG Marktconsultatie Advisering terugdringen

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 24 november 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur

Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 24 november 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur Verslaglegging bijeenkomst voor informatie en opinie 24 november 2010 van 19.30 uur tot 22.00 uur Aanwezigen: Dhr. A.J. Zwaan, voorzitter Dhr. J.H. Wesselius, CDA Dhr. Th. De Gelder, CDA Dhr. A.C. van

Nadere informatie

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker

Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker Toelichting op Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Gorinchem, 3 juni 2014 Friso van Abbema - kwartiermaker We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten: Opgaven groot Inhoudelijk complex

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0762 B.16.0762 Landgraaf, 14 april 2016 ONDERWERP: Zienswijze begroting 2017 Kredietbank Limburg Raadsvoorstelnummer: 28

Nadere informatie

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen

AGC Bijlage 3. Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen AGC 19-06-2013 Bijlage 3 Concept-agenda Drechtraad 2 juli 2013 en voorstellen De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 juli 2013

Nadere informatie

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang

Heerhugowaard 13. SEP- 2014. Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB2014091 Onderwerp: Begroting 2015 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Ras-. 13. SEP- 214 VooĮstelnummer: Rŭaoi^Qįl Heerhugowaard nul ut Agendanr.: 12 Voorstelnr.: RB21491 Onderwerp: Begroting 215 WNK bedrijven Programma: 4 Sociale Samenhang Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8 Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 mei 2015 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 mei 2015 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 mei 2015 Corr. nr.: 2015.05758 Onderwerp : Ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Programma : 3. Woon- en

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Perspectiefnota Financiële ontwikkelingen DIN financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen

Perspectiefnota Financiële ontwikkelingen DIN financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen Perspectiefnota 2018-2021 Financiële ontwikkelingen DIN 2018-2021- financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen met financiële consequenties

Nadere informatie